PRODUKTRESUMÉ. Detta läkemedel innehåller natrium, 5,19 mg/ml, vilket bör beaktas för patienter som ordinerats saltfattig kost.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRODUKTRESUMÉ. Detta läkemedel innehåller natrium, 5,19 mg/ml, vilket bör beaktas för patienter som ordinerats saltfattig kost."

Transkript

1 PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Steripet 250 MBq/ml, injektionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml injektionsvätska innehåller 250 MBq fludeoxiglukos ( 18 F) vid datum och tidpunkt för kalibrering. Aktiviteten per injektionsflaska varierar mellan 250 och MBq vid datum och tidpunkt för kalibrering. Fluor-18 sönderfaller till stabilt syre-18 med en halveringstid på 109,77 minuter och avger positronstrålning med en maximal energi av 634 kev följd av annihilationsstrålning varvid fotoner på 511 kev avges. Detta läkemedel innehåller natrium, 5,19 mg/ml, vilket bör beaktas för patienter som ordinerats saltfattig kost. För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt LÄKEMEDELSFORM Injektionsvätska, lösning. Klar, färglös eller svagt gul lösning. 4. KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer Detta läkemedel är endast avsett för diagnostik. Fludeoxiglukos ( 18 F) är avsedd för användning vid positronemissionstomografi (PET). Onkologi Steripet är indicerat för patienter som genomgår onkologisk diagnostik i avsikt att beskriva funktion eller sjukdomar i specifika målorgan eller vävnader med ökat glukosupptag. Följande indikationer är tillräckligt dokumenterade (se även avsnitt 4.4): Diagnos: Karakterisering av en solitär lungnodulus Upptäckt av cancer av okänt ursprung, t.ex. i fall av förstorade lymfkörtlar på halsen, lever- eller skelettmetastaser. Karakterisering av tumör i bukspottkörteln. Stadieindelning: 1

2 Cancer i huvud och hals inklusive som hjälpmedel för att vägleda biopsi Primär lungcancer Lokalt avancerad bröstcancer Matstrupscancer Cancer i bukspottkörteln Kolorektal cancer i synnerhet för stadieindelning vid återfall Malignt lymfom Malignt melanom, Breslow > 1,5 mm eller lymfkörtelmetastas vid första diagnosen Uppföljning av terapisvar: Malignt lymfom Cancer i huvud och hals Upptäckt vid en rimlig misstanke om återfall: Höggradigt gliom (grad III eller IV). Cancer i huvud- och halsområdet. Sköldkörtelcancer (icke-medullär) hos patienter med förhöjd koncentration av tyreoglobulin i serum och inga avvikande upptag vid helkroppsscintigrafi med radioaktivt jod. Primär lungcancer (se även avsnitt 4.4) Bröstcancer Cancer i bukspottkörteln Kolorektalcancer. Ovarial cancer. Malignt lymfom. Malignt melanom. Kardiologi Den kardiologiska indikationen innebär detektion av viabel myokardvävnad som upptar glukos men har nedsatt perfusion. Denna måste bedömas i förväg med hjälp av lämpliga metoder för avbildning av blodflödet. Bedömning av myokardviabilitet hos patienter med kraftigt nedsatt vänsterkammarfunktion, vilka har bedömts som lämpliga för revaskulariseringsingrepp då konventionella avbildningsmetoder inte givit konklusivt resultat. Neurologi Vid neurologisk indikation är det diagnostiska målet glukoshypometaboli inter ictum Lokalisering av epileptogena fokus vid preoperativ bedömning av partiell temporallobsepilepsi. 4.2 Dosering och administrationssätt 2

3 Dosering Rekommenderad aktivitet för en vuxen är 100 till 400 MBq (beroende på patientens kroppsvikt och vilken typ av kamera som används) administrerad genom direkt intravenös injektion. Användningen på barn är begränsad. För barn under 18 år finns endast få kliniska data tillgängliga beträffande produktens säkerhet och diagnostiska effektivitet. Därför måste användning vid onkologisk pediatrik noga övervägas. Den aktivitet som administreras till barn och ungdomar är en fraktion av den aktivitet som rekommenderas till vuxna. Denna aktivitet kan bestämmas utifrån den aktivitet som rekommenderas för vuxen och med hjälp av patientens kroppsvikt och följande multiplikationskoefficienter: 3 kg = 0,10 12 kg = 0,32 22kg = 0,50 32 kg = 0,62 42 kg = 0, kg = 0,90 4 kg = 0,14 14 kg = 0,36 24 kg = 0,53 34 kg = 0,64 44 kg = 0, kg = 0,92 6 kg = 0,19 16 kg = 0,40 26 kg = 0,56 36 kg = 0,66 46 kg = 0, kg = 0,96 8 kg = 0,23 18 kg = 0,44 28 kg = 0,58 38 kg = 0,68 48 kg = 0, kg = 0,98 10 kg = 0,27 20 kg = 0,46 30 kg = 0,60 40 kg = 0,70 50 kg = 0,88 68 kg = 0,99 Administrering av Steripet och PET-undersökningen Aktiviteten i fludeoxiglukos ( 18 F) injektionsvätskan måste mätas med doskalibrator omedelbart före injektionen. Injektionen måste ges intravenöst, för att undvika strålning (p.g.a. lokal extravasering) och artefakter i avbildningen. I allmänhet inleds avbildningen minuter efter injektion av fludeoxiglukos( 18 F). Om tillräcklig aktivitet återstår för tillfredsställande registrering, kan fludeoxiglukos( 18 F) PET utföras upp till två eller tre timmar efter administrering, vilket reducerar bakgrundsaktiviteten. Vid behov kan undersökningen upprepas med korta intervall. För instruktioner om korrekt administrering/användning av Steripet, se avsnitt Kontraindikationer Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller något av hjälpämnena. 4.4 Varningar och försiktighet 3

4 Detta läkemedel innehåller högst 51,9 mg natrium per injektion. Detta bör beaktas för patienter som ordinerats saltfattig kost. Indikationer för undersökningen: För alla patienter måste exponeringen för joniserande strålning kunna motiveras mot bakgrund av den förväntade diagnostiska nyttan som uppnås med minsta möjliga stråldos. För patienter med nedsatt njurfunktion krävs att man överväger indikationen mycket noga före användning, eftersom dessa patienter kan utsättas för större strålningsexponering. Det bör beaktas att den effektiva dosen per MBq är högre för barn än för vuxna (se avsnitt 11). Patientförberedelse: Steripet bör ges åt patienter som är väl hydrerade och som fastat i minst 4 timmar för att garantera maximal aktivitetskoncentration, eftersom glukosupptaget i cellerna är begränsat ( mättnadskinetik ). Patientens intag av vätska bör inte begränsas (glukoshaltiga drycker måste dock undvikas). För att avbildningen skall ge högsta kvalitet och för att reducera strålningen av urinblåsan, bör patienterna uppmanas att dricka tillräckligt och att tömma sin blåsa före och efter PET-undersökningen. Onkologi och neurologi: För att undvika alltför kraftig ansamling av markörämnet i muskelvävnaden rekommenderas att patienterna undviker all ansträngande fysisk aktivitet före undersökningen och att patienterna vilar under tiden mellan injektionen och undersökningen/avbildningen (patienterna bör ligga bekvämt utan att läsa eller tala). Hjärnans glukosmetabolism beror på aktiviteten i hjärnan. Således bör neurologiska undersökningar utföras först efter att patienten vilat en stund i ett mörklagt och ljuddämpat rum. Koncentrationen av glukos i blodet bör bestämmas före administrering, eftersom hyperglykemi kan ge nedsatt känslighet för Steripet, särskilt om glukoshalten i blodet överstiger 8 mmol/l. Likaledes bör fludeoxiglukos ( 18 F)-PET undvikas för patienter med dåligt kontrollerad diabetes. Kardiologi: Eftersom upptaget av glukos i hjärtmuskeln är insulinberoende rekommenderas administrering av 50 g glukos cirka 1 timme före administrering av Steripet. Alternativt, och särskilt hos patienter med diabetes mellitus, kan glukoshalten i blodet vid behov 4

5 justeras med användning av en kombinationsinfusion av insulin och glukos (insulinglukosclamp). Tolkning av FDG-PET-bilderna: Infektions- och/eller inflammationssjukdomar samt postoperativa regenerativa förlopp kan ge signifikant FDG-upptag och således falskt positiva resultat. Falskt positiva eller falskt negativa resultat i FDG-PET-undersökningen kan inte uteslutas under 2-4 månader efter strålbehandling. Om den kliniska indikationen kräver tidigare diagnostik baserad på fludeoxiglukos ( 18 F)-PET måste orsaken för tidigareläggningen av fludeoxiglukos ( 18 F)-PET-undersökningen dokumenteras adekvat. Ett uppehåll på minst 4-6 veckor mellan den sista kemoterapikuren och avbildning är optimalt, speciellt för att undvika falskt negativa resultat. Om den kliniska indikationen kräver tidigare diagnostik baserad på FDG-PET måste orsaken till en tidigareläggning av FDG-PET-undersökningen dokumenteras adekvat. För patienter som får kemoterapi i kortare cykler än 4 veckor bör FDG-PET-undersökningen utföras alldeles innan en ny behandlingscykel inleds. Vid låggradigt lymfom, cancer i matstrupens nedre del och vid misstanke om recidiv vid ovarialkancer bör endast positivt prediktivt värde beaktas eftersom fludeoxiglukos ( 18 F)- PET har låg sensitivitet vid dessa tillstånd. Fludeoxiglukos ( 18 F) är inte effektivt för detektion av hjärnmetastaser. När ett koincidens-pet-system används är sensitiviteten lägre jämfört med dedicerade PET-system vilket gör det svårt att upptäcka lesioner mindre än 1 cm. Det rekommenderas att fludeoxiglukos ( 18 F)-PET-bilder tolkas i förhållande till tomografiska anatomiska avbildningsmetoder (till exempel CT, ultraljud, MRT). Känsligheten och specificiteten för undersökningarna kan öka då de funktionella fludeoxiglukos( 18 F)-PET-bilderna, läggs på de morfologiskabilderna, t.ex. PET-CT. Detta rekommenderas vid undersökning av bukspottkörteln, tumörer i huvud- och halsområdet, lymfom, melanom, lungcancer och recidiverande kolorektalcancer. När en hybrid PET-CT kamera används, med eller utan administrering av CTkontrastmedia är det möjligt att artefakter kan uppkomma i PET-bilderna. Generella varningar: All närkontakt mellan patienten och små barn bör undvikas under de 12 första timmarna efter injektionen. Radiofarmaka bör endast mottas, användas och administreras av behöriga personer vid härför avsedda kliniska institutioner. Mottagning, lagring, användning, överföring och kassering av radiofarmaka regleras av och erfordrar tillstånd av sakkunniga myndigheter. 5

6 Radiofarmaka skall beredas av användaren på ett sådant sätt att kraven på såväl strålskydd som läkemedelskvalitet tillgodoses. Steripet skall förvaras och handhas under adekvat strålskydd, för att skydda patienterna och sjukhuspersonalen så väl som möjligt. Det rekommenderas särskilt att användaren skyddar sig på ett adekvat sätt mot beta + -strålning och fotonannihilationer vid uppdragning av läkemedlet från injektionsflaskan samt vid administreringen. 4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner Alla läkemedel som påverkar blodglukosnivån kan påverka känsligheten vid undersökningen (t.ex. kortikosteroider, valproat, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital och katekolaminer). Om patienten är under behandling med kolonistimulerande faktorer (CSF) blir upptaget av fludeoxiglukos ( 18 F) förhöjt i flera dagar, vilket måste beaktas vid tolkningen av PETavbildningen. Om tidsintervallet mellan CSF-behandlingen och PET-avbildningen är minst 5 dagar kan denna störning reduceras. Administrering av glukos och insulin påverkar upptaget av fludeoxiglukos ( 18 F) i cellerna. Om koncentrationen av glukos i blodet är hög eller om insulinkoncentrationen i plasma är låg minskas upptaget av fludeoxiglukos ( 18 F) i organ och tumörer. 4.6 Graviditet och amning Det finns ingen klinisk erfarenhet av användning av fludeoxiglukos ( 18 F) hos gravida. Om det är nödvändigt att ge radioaktiva läkemedel åt kvinnor i fertil ålder, bör man alltid inhämta upplysningar om eventuell graviditet. Varje kvinna vars menstruationsblödning är försenad anses vara gravid tills motsatsen påvisats. Om osäkerhet råder, skall minsta möjliga exponering för strålning eftersträvas, utan att eftersökt klinisk information äventyras. Alternativa metoder utan joniserande strålning skall övervägas. Då gravida kvinnor undersöks med nukleärmedicins teknik utsätts fostret för en viss stråldos. Aministrering av 400 MBq, Steripet ger en absorberad dos i livmodern på 8,4 mgy. Vid denna dosnivå förväntas inga dödliga effekter eller induktion av missbildningar, tillväxtstörningar eller funktionella störningar hos fostret, men risken för induktion av cancer samt ärftliga defekter kan öka. Steripet skall inte ges till gravida kvinnor, såvida inte detta är uppenbart nödvändigt eller den förväntade nyttan för modern är större än riskerna för fostret. Fludeoxiglukos( 18 F) utsöndras i modersmjölken. Innan fludeoxiglukos( 18 F) administreras åt en ammande kvinna, ska man överväga om undersökningen kan framskjutas tills modern slutat amma. Om administrering av fludeoxiglukos ( 18 F), under amningsperioden är oundviklig, måste amningen avbrytas under minst 12 timmar och den utpumpade mjölken kasseras. Det är lämpligt att mjölk pumpas ut före administrering av Steripet för 6

7 senare bruk. Med tanke på strålskydd rekommenderas dessutom att nära kontakt mellan modern och spädbarnet inte sker under de första 12 timmarna efter injektionen. 4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner Inga studier på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts. 4.8 Biverkningar Eftersom den administrerade mängden substans är mycket liten, är det strålningen som utgör den största risken. Exponering för radioaktiv strålning kan leda till cancer eller till uppkomst av ärftliga defekter. För de flesta nukleärmedicinska undersökningarna rör det sig om strålning (effektiv stråldos) som är mindre än 20 msv. Sannolikheten för sådana effekter är låg. Administrering av den maximala rekommenderade aktiviteten av detta FDG-fludeoxiglukos( 18 F)-preparat ger en effektiv dos på cirka 7,6 msv. Post-Marketing experience/rön som framkommit efter första godkännande: Hud och subkutana vävnader: utslag (i okänd frekvens). 4.9 Överdosering Med de doser som ges i diagnostiskt syfte är en överdos i farmakologisk mening osannolik. Om en överdos av fludeoxiglukos ( 18 F) givits skall stråldosen till patienten reduceras så mycket som möjligt genom att utsöndringen av radionuklid ur kroppen påskyndas genom forcerad diures och täta blåstömningar. 5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER 5.1 Farmakodynamiska egenskaper Farmakoterapeutisk grupp: diagnostiska radiofarmaka för tumördetektion, fludeoxiglukos ( 18 F), ATC-kod: V09IX04. Vid de koncentrationer som används för diagnostiska undersökningar förefaller det som att fludeoxiglukos ( 18 F) inte har någon farmakodynamisk aktivitet. 5.2 Farmakokinetiska egenskaper Fludeoxiglukos ( 18 F) är en glukosanalog som ackumuleras i alla celler som använder glukos som primär energikälla. Fludeoxiglukos ( 18 F) ackumuleras i tumörer med hög glukosomsättning. Efter intravenös injektion är den farmakokinetiska profilen för fludeoxiglukos ( 18 F) biexponentiell i det vaskulära rummet. Distributionstiden är 1 minut och elimineringstiden cirka minuter. 7

8 Fludeoxiglukos ( 18 F) transporteras via cellmembranen på liknande sätt som glukos, men genomgår bara det första steget i glykolysen och bildar fludeoxiglukos ( 18 F)-6-fosfat, vilket stannar kvar i tumörcellerna utan att metaboliseras vidare. Eftersom den efterföljande defosforyleringen, som medieras av intracellulära fosfataser, är långsam kvarhålls fludeoxiglukos ( 18 F)-6-fosfat i vävnaden under flera timmar (infångningsmekanism). Hos friska personer distribueras fludeoxiglukos ( 18 F) väl till hela kroppen, särskilt till hjärnan och hjärtat samt i mindre utsträckning till lungor och lever. Fludeoxiglukos ( 18 F) elimineras huvudsakligen via njurarna. 20 % av aktiviteten utsöndras i urinen under de 2 första timmarna efter injektionen. Bindningen till njurparenkymcellerna är svag, men eftersom fludeoxiglukos ( 18 F) elimineras renalt ses hög aktivitet i hela urinsystemet, särskilt i urinblåsan. Fludeoxiglukos ( 18 F) passerar blod-hjärn-barriären. Cirka 7 % av den injicerade dosen upptas i hjärnan inom minuter efter injektion. Epileptogena foki har reducerad glukosmetabolism under de anfallsfria perioderna. Cirka 3 % av injicerad aktivitet tas upp i myokardiet inom 40 minuter. Fördelningen av fludeoxiglukos ( 18 F) i normalt hjärta är i stort sett homogen emellertid har regionala skillnader på upp till 15 % beskrivits för kammarseptumområdet. Under och efter reversibel myokardischemi ökar glukosupptaget i myokardcellerna. 0,3 % och 0,9-2,4 % av injicerad aktivitet ackumuleras i bukspottkörtel respektive lunga. Fludeoxiglukos ( 18 F) binds även i mindre utsträckning till ögonmuskel, svalg och tarm. Upptag i muskler kan även ses efter nyligen utförd ansträngning och vid muskelarbete under själva undersökningen. 5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter I prekliniska akuttoxikologiska studier sågs inga tecken på toxicitet hos hundar och möss som erhållit doser som var 50 gånger respektive 1000 gånger högre än humandosen. Studier avseende kronisk toxicitet, mutagenicitet, reproduktionstoxicitet och karcinogenicitet har inte utförts mot bakgrund av den avsedda kliniska användningen av preparatet (d.v.s. i regel intravenös engångsdos av substansen vars massa uppgår till något nanogram eller mikrogram). 6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER 6.1 Förteckning över hjälpämnen Natriumdivätefosfat Natriumhydroxid Vatten för injektionsvätskor 6.2 Inkompatibiliteter 8

9 Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns under avsnitt Hållbarhet 10 timmar från tidpunkten för tillverkning. 6.4 Särskilda förvaringsanvisningar Förvaras vid högst 25 C både före och efter att förpackningen brutits. Denna produkt ska förvaras i enlighet med de nationella föreskrifter som gäller för radioaktiva ämnen. 6.5 Förpackningstyp och innehåll Steripet levereras i injektionsflaska, Ph.Eur. typ I glas, för flergångsbruk, försluten med en klorbutylgummipropp förseglad med en aluminiumkapsyl. En injektionsflaska innehåller mellan 1 och 10 ml lösning vilket motsvarar 250 MBq till MBq vid kalibreringstidpunkten. 6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering Radioaktivt avfall måste förstöras i enlighet med nationella och internationella förordningar. Administrering av radiofarmaka utgör risker för andra människor på grund av extern strålning eller genom kontamination med urin, kräkningar, etc. Därför måste alla de försiktighetsåtgärder för att befrämja strålskydd som bestäms i nationella föreskrifter vidtas. Lösningen skall granskas visuellt före användning och endast klara lösningar utan synliga partiklar ska användas. Förpackningen måste granskas visuellt före användning och aktiviteten mätas med hjälp av doskalibrator. Uttag ur injektionsflaskan skall ske aseptiskt. Injektionsflaskan får ej öppnas. Efter desinfektion av gummiproppen skall lösningen aspireras med hjälp av en engångsspruta, som försetts med lämpligt skydd mot radioaktivitet samt steril kanyl för engångsbruk. Detta läkemedel får spädas med Natriumklorid 9 mg/ml, injektionsvätska, lösning. 7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING GE Healthcare Limited Amersham Place Little Chalfont Buckinghamshire HP7 9NA Storbritannien 9

10 8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/ FÖRNYAT GODKÄNNANDE DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN ABSORBERAD DOS OCH EFFEKTIV DOS Nedanstående tabell visar dosimetrin beräknad enligt ICRP:s (International Commission on Radiological Protection) publikation 80. Absorberad dos per administrerad aktivitetsenhet (mgy/mbq) Organ Vuxen 15-åring 10-åring 5-åring 1-åring Binjurar 0,012 0,015 0,024 0,038 0,072 Urinblåsvägg 0,160 0,210 0,280 0,320 0,590 Benytor 0,011 0,014 0,022 0,035 0,066 Hjärna 0,028 0,028 0,030 0,034 0,048 Bröst 0,0086 0,011 0,018 0,029 0,056 Gallblåsa 0,012 0,015 0,023 0,035 0,066 Magsäck 0,011 0,014 0,022 0,036 0,068 Tunntarm 0,013 0,017 0,027 0,041 0,077 Tjocktarm 0,013 0,017 0,027 0,040 0,074 Övre tjocktarmsvägg Nedre tjocktarmsvägg 0,012 0,016 0,025 0,039 0,072 0,015 0,019 0,029 0,042 0,076 Hjärta 0,062 0,081 0,120 0,200 0,350 Njurar 0,021 0,025 0,036 0,054 0,096 Lever 0,011 0,014 0,022 0,037 0,70 Lungor 0,010 0,014 0,021 0,034 0,065 Muskler 0,011 0,014 0,021 0,034 0,065 Matstrupe 0,011 0,015 0,022 0,035 0,068 10

11 Äggstockar 0,015 0,020 0,030 0,044 0,082 Bukspottkörtel 0,012 0,016 0,025 0,040 0,076 Benmärg 0,011 0,014 0,022 0,032 0,061 Hud 0,008 0,010 0,016 0,027 0,052 Mjälte 0,011 0,014 0,022 0,036 0,069 Testiklar 0,012 0,015 0,026 0,038 0,073 Tymus 0,011 0,016 0,022 0,035 0,068 Sköldkörtel 0,010 0,013 0,021 0,035 0,068 Livmoder 0,021 0,026 0,039 0,055 0,100 Andra organ 0,011 0,014 0,022 0,034 0,063 Effektiv dos (msv/mbq) 0,019 0,025 0,036 0,050 0, INSTRUKTION FÖR BEREDNING AV RADIOFARMAKA Ej använt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar. 11

BILAGA 1 PRODUKTRESUMÉ

BILAGA 1 PRODUKTRESUMÉ BILAGA 1 PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Zevalin 1,6 mg/ml, beredningssats för radioaktiva läkemedel för infusion 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Ibritumomab tiuxetan* 1,6 mg per ml En

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Humant protein 50 g/l av vilket minst 96 % är IgG, med ett innehåll av antikroppar mot hepatit B- virusytantigen (HBs) på 50 IE/ml.

PRODUKTRESUMÉ. Humant protein 50 g/l av vilket minst 96 % är IgG, med ett innehåll av antikroppar mot hepatit B- virusytantigen (HBs) på 50 IE/ml. PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Neohepatect 50 IE/ml, infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Humant hepatit B- immunglobulin Humant protein 50 g/l av vilket minst 96 %

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN AVONEX 30 mikrogram pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje BIO-SET-injektionsflaska innehåller

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN SonoVue, 8 µl per ml, pulver och vätska till injektionsvätska, dispersion 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller svavelhexafluorid mikrobubblor

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN BRINAVESS 20 mg/ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml koncentrat innehåller 20 mg vernakalanthydroklorid

Läs mer

1. LÄKEMEDLETS NAMN. Intratect 50 g/l infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING. Humant normalt immunglobulin (IVIg)

1. LÄKEMEDLETS NAMN. Intratect 50 g/l infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING. Humant normalt immunglobulin (IVIg) 1. LÄKEMEDLETS NAMN Intratect 50 g/l infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Humant normalt immunglobulin (IVIg) En ml innehåller: Humant normalt immunglobulin 50 mg (minst

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Ryzodeg 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml lösning innehåller 100 enheter

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Pixuvri 29 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En injektionsflaska innehåller 29 mg pixantron

Läs mer

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml innehåller 100 IE/ml humant insulin (tillverkat i E.coli med rekombinant DNAteknologi).

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml innehåller 100 IE/ml humant insulin (tillverkat i E.coli med rekombinant DNAteknologi). PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Humulin NPH 100 IE/ml injektionsvätska, suspension. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml innehåller 100 IE/ml humant insulin (tillverkat i E.coli med rekombinant

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Omidria 10 mg/ml + 3 mg/ml koncentrat till spolvätska, lösning för intraokulär användning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 4 ml lösning i injektionsflaskan

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Enbrel 25 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje injektionsflaska innehåller 25 mg etanercept.

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glukosamin Pharma Nord 400 mg, hårda kapslar 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 kapsel innehåller glukosaminsulfat-kaliumkloridkomplex motsvarande 400 mg glukosamin

Läs mer

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Ljusgula tabletter: Varje aktiv tablett innehåller 3 mg drospirenon och 0,030 mg etinylestradiol.

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Ljusgula tabletter: Varje aktiv tablett innehåller 3 mg drospirenon och 0,030 mg etinylestradiol. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Yasmin 28, 0,03 mg/3 mg, filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Ljusgula tabletter: Varje aktiv tablett innehåller 3 mg drospirenon och 0,030

Läs mer

1 LÄKEMEDLETS NAMN 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 3 LÄKEMEDELSFORM. 4 KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer

1 LÄKEMEDLETS NAMN 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 3 LÄKEMEDELSFORM. 4 KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Alvedon 60 mg, 125 mg, 250 mg, 500 mg och 1 g suppositorier 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje suppositorium innehåller paracetamol

Läs mer

BILAGA 1 PRODUKTRESUMÉ

BILAGA 1 PRODUKTRESUMÉ BILAGA 1 PRODUKTRESUMÉ 1 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Remicade 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje injektionsflaska med Remicade innehåller

Läs mer

2 mg: vitaktigt, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm 4 mg: cremefärgat, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm

2 mg: vitaktigt, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm 4 mg: cremefärgat, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Nicorette Fruktmint 2 mg medicinskt tuggummi Nicorette Fruktmint 4 mg medicinskt tuggummi 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 2 mg: Nikotinresinat 10 mg, motsvarande

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Xarelto 10 mg filmdragerade tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg rivaroxaban. Hjälpämnen: Varje

Läs mer

1 LÄKEMEDLETS NAMN Rimactazid Paed 60/60, 60 mg/60 mg, dispergerbar tablett/tuggtablett

1 LÄKEMEDLETS NAMN Rimactazid Paed 60/60, 60 mg/60 mg, dispergerbar tablett/tuggtablett PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Rimactazid Paed 60/60, 60 mg/60 mg, dispergerbar tablett/tuggtablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller 60 mg rifampicin och 60 mg isoniazid.

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN YERVOY 5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml koncentrat innehåller 5 mg ipilimumab. En 10 ml injektionsflaska

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Barn över 12 månaders ålder, ungdomar och vuxna: en engångsdos på 0,5 ml.

PRODUKTRESUMÉ. Barn över 12 månaders ålder, ungdomar och vuxna: en engångsdos på 0,5 ml. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN NeisVac-C, injektionsvätska, suspension, förfylld spruta, Meningokock grupp C- polysackaridkonjugatvaccin (adsorberat) 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En dos

Läs mer

Administreringssätstorlek Styrka Läkemedelsform

Administreringssätstorlek Styrka Läkemedelsform BILAGA A EMEA:s aktnummer Fantasinamn Administreringssätstorlek Styrka Läkemedelsform Förpackning Innehåll (koncentration) Förpacknings- EMEA/H/C/593 Xyrem 500 mg/ml Oral lösning Oral användning Flaska

Läs mer

Huvudvärk, tandvärk, feber vid förkylningssjukdomar, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk, som analgetikum vid reumatiska smärtor, hyperpyrexi.

Huvudvärk, tandvärk, feber vid förkylningssjukdomar, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk, som analgetikum vid reumatiska smärtor, hyperpyrexi. Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 filmdragerad tablett innehåller 500 mg

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN XALKORI 200 mg, hård kapsel 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje hård kapsel innehåller 200 mg crizotinib. För fullständig förteckning över hjälpämnen,

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 3 LÄKEMEDELSFORM Filmdragerad tablett. Oval, ljusorange filmdragerad tablett med RSN på en sida och 35 mg på den andra.

PRODUKTRESUMÉ. 3 LÄKEMEDELSFORM Filmdragerad tablett. Oval, ljusorange filmdragerad tablett med RSN på en sida och 35 mg på den andra. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Optinate Septimum 35 mg filmdragerade tabletter. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 35 mg natriumrisedronat motsvarande 32,5

Läs mer

84, 90, 100, 112, 120, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180 168 & 180

84, 90, 100, 112, 120, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180 168 & 180 BILAGA I LISTA ÖVER NAMN, FARMACEUTISK FORM, STYRKA PÅ DEN MEDICINSKA PRODUKTEN, ADMINISTRERINGSVÄG, SÖKANDE, INNEHAVARE AV MARKNADSRÄTTIGHETER, FÖRPACKNING OCH FÖRPACKNINGSSTORLEKAR I VARJE MEDLEMSSTAT

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Clopidogrel Teva 75 mg filmdragerade tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 75 mg clopidogrel (som vätesulfat).

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN OPATANOL 1 mg/ml ögondroppar, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml lösning innehåller 1 mg olopatadin (som hydroklorid). Hjälpämnen med

Läs mer

3 LÄKEMEDELSFORM Tablett. Vita till benvita, kapselformade tabletter märkta med 414 på en sida.

3 LÄKEMEDELSFORM Tablett. Vita till benvita, kapselformade tabletter märkta med 414 på en sida. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Ezetrol 10 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller 10 mg ezetimib. Hjälpämne(n): En tablett innehåller 55 mg laktosmonohydrat. För

Läs mer