NRL R410A TEKNISK HANDBOK INSTALLATION UNDERHÅLL HÖG VERKNINGSGRAD HÖG VERKNINGSGRAD, TYSTGÅENDE VÄRMEPUMP MED HÖG VERKNINGSGRAD, TYSTGÅENDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NRL R410A TEKNISK HANDBOK INSTALLATION UNDERHÅLL HÖG VERKNINGSGRAD HÖG VERKNINGSGRAD, TYSTGÅENDE VÄRMEPUMP MED HÖG VERKNINGSGRAD, TYSTGÅENDE"

Transkript

1 Svenska NRL R410 TKNISK HNDBOK INSTLLTION UNDRHÅLL Kylaggregat, värmepumpar med scrollkompressorer H HÖG VRKNINGSGRD HÖG VRKNINGSGRD, TYSTGÅND VÄRMPUMP MD HÖG VRKNINGSGRD VÄRMPUMP MD HÖG VRKNINGSGRD, TYSTGÅND 195 kw 469 kw 165 kw 472 kw INRLPI _01

2 Bäste kund! Vi tackar dig för att du har valt en RMC-produkt. Den är frukten av många års erfarenhet och ingående konstruktionsstudier, och den har tillverkats av förstklassiga material och med mycket avancerad teknik. C-märkningen garanterar dessutom att apparaterna uppfyller kraven i U:s maskindirektiv när det gäller säkerhet. Kvalitetsnivån övervakas ständigt, och RMC:s produkter står för säkerhet, kvalitet och tillförlitlighet. Uppgifterna kan förändras i den utsträckning som bedöms vara nödvändig för förbättring av produkten, när som helst och utan föregående meddelande. Tack än en gång! RMC S.p. RMC S.p.. förbehåller sig rätten att när som helst vidta förändringar för att förbättra produkten, men har ingen skyldighet att utföra sådana förändringar på maskiner som har tillverkats tidigare, som redan har levererats eller som är under tillverkning.

3 1. Upplysningar om dokumentationen nvändning för avsett ändamål Förvaring av dokumentationen Grundläggande säkerhetsföreskrifter Identifiering av produkten Beskrivning av aggregatet Tillgängliga modeller Tillgängliga versioner Kodnyckel Beskrivning av komponenterna NRL hög verkningsgrad NRL hög verkningsgrad Kylkretsar, vatten( - ) Kylkretsar, vatten (H - ) Kylkrets Stomme och fläktar Vattensystemkomponenter Säkerhets- och manöverkomponenter lektriska komponenter Tillbehör Tekniska data Tekniska data för versionerna ( - ) Tekniska data för versionerna (H - ) Gränsvärden under drift Kyldrift Värmedrift Korrektionsfaktorer Kyleffekt och effektförbrukning Värmeeffekt och effektförbrukning För T än nominell Korrektionsfaktorer tylenglykollösning Hur man avläser glykolkurvorna Tryckfall Totalt tryckfall rbetstryck ckumulator Maximal/minimal vattenvolym i systemet Minsta rekommenderade vattenvolym Partiell drift Hetgasvärmeväxlare Tryckfall Ljudnivåer Kalibrering av styr- och säkerhetsparametrar Yttermått NRL Minimiutrymmen för tekniska åtgärder Lägen för vattenanslutningar och vibrationsdämpare NRL 750 hög verkningsgrad NRL hög verkningsgrad NRL hög verkningsgrad NRL hög verkningsgrad NRL 0750 hetgasvärmeväxlare (hög verkningsgrad) NRL hetgasvärmeväxlare (hög verkningsgrad) Viktfördelning och tyngdpunkter Procentuell viktfördelning mellan fästena version ( - ) Procentuell viktfördelning mellan fästena version (H - ) Upplysningar om säkerhet och bestämmelser Montage och uppställning Transport Uppställning xempel på transport Invändig vattenkrets NRL Invändig vattenkrets NRLP1-P2-P3-P Vattenkretsar Invändig vattenkrets NRL Underhåll av filter Tillvägagångssätt vid rengöring av filter: lektriska ledningar och elektriska data för aggregatet lektriska data Styrkretskort GR nslutning till elnätet Driftsättning Förberedande åtgärder Driftsättning Påfyllning och tömning av systemet Underhåll Skrotning Frånkoppling av aggregatet Demontering och skrotning Obehörig användning Viktig säkerhetsinformation Köldmediegas R410a Följ noggrant säkerhetsföreskrifterna i denna handbok vid installationen. Varning för rörliga maskindelar Varning för spänningsbortfall Varning för höga temperaturer llmän fara Livsfarlig spänning i Information och varningstexter 1

4 RMC S.p.. I Bevilacqua (VR), Italien, Via Roma 996 Tel. (+39) Fax (0) NRL SRINUMMR INTYG OM ÖVRNSSTÄMMLS Genom våra underskrifter intygar vi härmed på eget ansvar att det ifrågavarande systemet enligt följande beskrivning: NMN NRL TYP KYLGGRGT/LUFT/VTTN-VÄRMPUMP MODLL i vad avser denna förklaring är utformat enligt och överensstämmer med följande harmoniserade normer: CI N CI N CI N CI N CI N N378 UNI N UNI N Särskilda fordringar på elektriska värmepumpar, luftkonditioneringsaggregat och luftavfuktare Immunitet och elektromagnetisk emission hos utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer Immunitet och elektromagnetisk emission hos utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer Kylanläggningar och värmepumpar Säkerhets- och miljökrav Runda sömlösa kopparrör för kylsystem och värmepumpar Tryckutrustning för kylsystem och värmepumpar Därigenom uppfylls de väsentliga kraven enligt följande direktiv: - Lågspänningsdirektivet: 2006/95/G - MC-direktivet 2004/108/G - Maskindirektivet 98/37/G - Tryckkärlsdirektivet om tryckbärande anordningar 97/23/G Produkten uppfyller i enlighet med direktiv 97/23/G proceduren för fullständig kvalitetssäkring (modul H) med certifikat nr 06/270-QT3664 Rev.3, utfärdat av anmält organ nr CC Via Pisacane 46 Legnano (Milano) - Italien Bevilacqua 15/01/2008 Försäljningschef Namnteckning 2

5 M OD. Serial no Pt = kw CL DO T Pe = kw CHUD I n = I ZUNG I s = T S(HP/L P) C Min. Max. R S. L / L. T R R S. L / - I ZUNG kw max = RMC SP - via Roma B evilacqua (VR ) - I T L I vers. Prod. date I P Pf = kw F R DDO COL D Pe = kw F R OI D I n = K UHL UNG I s = PS (HP/L P) bar R 407C K g I n R x max = I tot max = 1. UPPLYSNINGR OM DOKUMNTTIONN 1.1. NVÄNDNING FÖR VSTT ÄNDMÅL RMC-aggregaten är tillverkade enligt vedertagna tekniska normer och säkerhetsföreskrifter. ggregaten är konstruerade och tillverkade för uppvärmning och varmvattenberedning samt för kylning. De får enbart användas för detta ändamål i enlighet med sina funktionsegenskaper. Det kan trots detta uppkomma risk för personskador hos användare eller tredje part, eller för skador på aggregatet och andra föremål, om aggregatet används obehörigt och för annat ändamål än det avsedda. ll användning som inte uttryckligen beskrivs i denna handbok är förbjuden, och följaktligen påtar sig RMC inget ansvar för skador som orsakats av att dessa anvisningar inte har följts FÖRVRING V DOKUMNT- TIONN De följande anvisningarna för installationen ska, tillsammans med all tillhörande dokumentation, överlämnas till användaren av systemet, som därmed övertar ansvaret för att dokumentationen förvaras så att den alltid är tillgänglig vid behov. LÄS NOG IGNOM DTT HÄFT. Installationen av aggregatet måste utföras av utbildad och erfaren personal med iakttagande av gällande lagstiftning i bestämmelselandet (ministerkungörelse 329/2004). Installationen ska utföras så att underhålls- och/eller reparationsarbeten möjliggörs. Garantin för aggregatet omfattar inte kostnader som avser personlyftar, ställningar eller andra lyftanordningar som kan krävas för att utföra garantiarbetena. Garantin upphör att gälla om anvisningarna ovan inte följs. 2. GRUNDLÄGGND SÄKRTSFÖRSKRIFTR När både elenergi och vatten används i samma produkt, måste ett antal säkerhetsregler tillämpas, bland annat de nedanstående. Denna utrustning är inte avsedd att användas av barn eller av personer med motorisk, sensorisk eller mental funktionsnedsättning eller av personer utan adekvat erfarenhet och kunskap. Sådana personer får använda utrustningen endast under överinseende av person ansvarig för deras säkerhet, eller om de av denna person instruerats om utrustningens användning. Barn måste övervakas så att de inte leker med aggregatet. Inga tekniska ingrepp eller underhållsåtgärder får utföras innan aggregatet har kopplats bort från elnätet och systemets huvudbrytare och huvudbrytaren på manöverpanelen har ställs i frånslaget läge. Det är förbjudet att modifiera säkerhets- och regleranordningar utan tillverkarens medgivande och detaljerade anvisningar. Det är förbjudet att dra i, lossa eller vrida elkablar som löper ut från aggregatet, även om detta har kopplats bort från elnätet. Det är förbjudet att förvara brandfarliga förpackningar och ämnen i närheten av aggregatet. Det är förbjudet att vidröra apparaten om man är barfota eller med nyss tvättade eller fuktiga kroppsdelar. Det är förbjudet att öppna utrustningens luckor för åtkomst av invändiga delar utan att först slå från systemets huvudströmbrytare. mballagematerialet måste tas omhand och avfallshanteras på säkert sätt. mballagematerial ska hållas utom räckhåll för barn, eftersom det utgör en säkerhetsrisk. 3. IDNTIFIRING V PRODUKTN NRL kan identifieras med hjälp av: Förpackningsetikett som anger de uppgifter som identifierar produkten. Typskylten som sitter på styrenhetens sidolist. OBS: Om typskylten förstörs, avlägsnas eller saknas, eller om produkten av annat skäl inte kan identifieras säkert, försvåras alla installations- och underhållsarbeten. FÖRPCKNINGS- TIKTT TYPSKYLT 3

6 4. BSKRIVNING V GGRGTT ggregaten i serien NRL är enheter som används för framställning av kallvatten för tekniska system. Modellerna med värmepump kan också framställa varmvatten för uppvärmning. De består av två kylkretsar för R410 och en enda vattenkrets, som kan matas från en ackumulator- och/eller pumpenhet. ftersom det finns flera kompressorer av scrolltyp kan kylaggregaten NRL fördela kyleffekten på olika sätt. Den elektroniska styrenheten med mikroprocessor kontrollerar och styr alla aggregatets komponenter och funktionsparametrar. tt internt minne registrerar funktionsförhållandena när larmtillstånd uppkommer, så att detta kan visas på displayen. ggregaten har kapslingsklass IP TILLGÄNGLIG MODLLR NBRT KYLDRIFT ( - ) högsta tillåtna omgivningstemperatur 46 C vattnets utloppstemperatur 18 C VÄRMPUMP (H - ) vid kyldrift uppnås driftsgränsvärdena vid högsta temperatur hos omgivningsluften 46 C vattnets utloppstemperatur 18 C vid värmedrift uppnås driftsgränsvärdena vid högsta temperatur hos omgivningsluften 42 C vattnets utloppstemperatur 55 C NRLH tillåter inte följande konfigurationer: YH (med vattnets utloppstemperatur lägre än 4 C). HC (luftkylt värmepumpaggregat) TILLGÄNGLIG VRSIONR VÄRMVÄXLR: med hetgasvärmeväxlare inbyggd som standard (D). OBS: På modeller med värmepump måste hetgasvärmeväxlaren vara blockerad under värmepumpdrift, annars gäller inte garantin. Total värmeåtervinning (T) Med plattvärmeväxlare monterad parallellt med batterierna. Båda dessa versioner (D - T) har: Förbiledning för hetgas uppströms förångaren. ggregaten med hetgasvärmeväxlare (D) eller återvinningsdrift (T) finns inte i följande versioner: YD YT XD bara för temp. lägre än 4 C. XT bara för temp. lägre än 4 C. De luftkylda aggregaten NRL-C finns inte i följande versioner: HC (luftkylt värmepumpaggregat) TC (luftkylda aggregat med återvinningsdrift) DC (luftkylda aggregat med hetgasvärmeväxlare) Mekanisk termostatventil (Y): version Y: den version som möjliggör framställning av kallvatten med lägre temperatur än standardvärdet +4 C ned till ett lägsta värde -6 C. Kontakta fabriken vid önskemål om lägre temperaturer. 4

7 4.3. KODNYCKL 1,2,3 4,5, , 16 NRL POST Stämpel 1, 2,3 NRL 4, 5, 6 Storlek 075, 080, 090, 100, 125, 140, 150, 165, Kompressor 0 Standardkompressor 8 Termostatventil Mekanisk termostatventil standard (ned till +4 C) Y Mekanisk termostatventil för låg vattentemperatur (ned till -6 C) X lektronisk termostatventil för låg vattentemperatur (ned till -6 C) 9 Modell ndast kyla C Luftkyld (externförångare dx) H Värmepump 10 Värmeåtervinning Utan värmeväxlare D Hetgasvärmeväxlare T Total värmeåtervinning 11 Version Hög verkningsgrad Hög verkningsgrad, tystgående 12 Batterier v aluminium R v koppar S Förtent koppar V Lackerad 13 Fläktar Standard M Större fläktar för högre tryck 14 Strömförsörjning 400 V-3N-50 Hz med motorskyddsbrytare V-3-50 Hz med motorskyddsbrytare V-3-50 Hz med motorskyddsbrytare 15, 16 ckumulator 00 Utan ackumulatortank 01 Låg tryckuppsättning; ack.tank och enkelpump 02 Låg tryckuppsättning; ack.tank och reservpump 03 Hög tryckuppsättning; ack.tank och enkelpump 04 Hög tryckuppsättning; ack.tank och reservpum 05 ck.tank (försedd med hål för elvärmare); låg tryckuppsättning och enkelpump 06 ck.tank (försedd med hål för elvärmare); låg tryckuppsättning och reservpump 07 ck.tank (försedd med hål för elvärmare); hög tryckuppsättning och enkelpump 08 ck.tank (försedd med hål för elvärmare); hög tryckuppsättning och reservpump 09 Dubbla vattenslingor 10 Dubbla vattenslingor med elvärmare P1 Utan ack.tank, pump med låg tryckuppsättning P2 Utan ack.tank, pump med låg tryckuppsättning och reservpump P3 Utan ack.tank, pump med hög tryckuppsättning P4 Utan ack.tank, pump med hög tryckuppsättning och reservpump OBS: Dimension 075 kan inte konfigureras för matning med 230 V och 500 V. Dimensionerna kan inte konfigureras för matning med 230 V. 5

8 5.1. NRL HÖG VRKNINGSGRD 5. BSKRIVNING V KOMPONNTRN OBS: De utföranden som visas här återger maskinen bara i dess huvuddrag. FÖRKLRING 1 Plattvärmeväxlare 11 Kompressorer 2 ckumulator 12 ckumulatoravtappning 3 xpansionskärl 13 Hetgasvärmeväxlare 4 Pumpar 14 Vattenfilter 5 Påfyllningsenhet 15 Reverseringsventil (4-vägsventil) 6 Säkerhetsventil 16 Vätskeackumulator 7 vluftningsventil 17 Termostatventiler 8 Batteri 18 Torkfilter 9 Fläktar 19 Vätskeavskiljare 10 Styrenhet 20 lektriskt värmeelement 6

9 5.2. NRL HÖG VRKNINGSGRD OBS: De utföranden som visas här återger maskinen bara i dess huvuddrag. FÖRKLRING 1 Plattvärmeväxlare 11 Kompressorer 2 ckumulator 12 ckumulatoravtappning 3 xpansionskärl 13 Hetgasvärmeväxlare 4 Pumpar 14 Vattenfilter 5 Påfyllningsenhet 15 Reverseringsventil (4-vägsventil) 6 Säkerhetsventil 16 Vätskeackumulator 7 vluftningsventil 17 Termostatventiler 8 Batteri 18 Torkfilter 9 Fläktar 19 Vätskeavskiljare 10 Styrenhet 20 lektriskt värmeelement 7

10 5.3. KYLKRTSR, VTTN ( - ) V V VS BT BT V SF VSIC RU RU RU RU VSIC S GR påfyllning FD FD R VS VS SD P PP TGP PP Q IDL VT VT IDL PP Q TGP P PP RU RS P P CP CP VNR VNR SIW BVT BVT FM BP PP SC PP BP SUW FL Q Q Styrenhet V Fläkt SD Frysskyddsgivare VS Magnetventil FM Vattenfilter V xpansionskärl lkabel VaS Kulventil VS Säkerhetsventil vatten TGP Tryckledningsbrytare, köldmedium CP Kompressor FL Flödesbrytare S Vattentank SF Luftning BT RU FD VT SC PP TP RU BP RS Batteri Kran Torkfilter Termostatisk exp.ventil Värmeväxlare Tryckmätspunkt Högtrycksomvandlare Kran Lågtryckspressostat vtappningskran R VNR P GR RU SD R VNR P GR lektriskt värmeelement 300 W Backventil Pump Påfyllningsenhet Kran Frysskyddsgivare lektriskt värmeelement Backventil Pump Påfyllningsenhet IDL Q BVT SIW SUW P Vätskeindikator Utjämnare Givare för temperaturreglerventil Temperaturgivare vatteninlopp Temperaturgivare vattenutlopp Högtryckspressostat 8

11 5.4. KYLKRTSR, VTTN (H - ) VS V BT RCS RCS V BT V S SF GR påfyllning PP PP R VIC VIC PP TP BVT SP L Q VU VU FD VS VU FD VS VU L Q SP BVT VIC VIC PP TP SD RU RS P TGP PP IL IL PP TGP P P P CP VSIC BP TBP PP VT VS C VU VU VT VS C VU VU VSIC BP TBP PP CP VNR VNR SIW SC FM FL SUW Q Q FM Styrenhet Vattenfilter V xpansionskärl lkabel VU Backventil L Köldmedietank CP Kompressor VS Säkerhetsventil vatten TGP Tryckledningsbrytare, köldmedium S Vattentank SF Luftning RCS Påfyllnings-/avtappningskran V BT RU FD VT SC PP TP VSIC BP RS SP Fläkt Batteri Kran Torkfilter Termostatisk exp.ventil Värmeväxlare Tryckmätspunkt Högtrycksomvandlare Säkerhetsventil Lågtryckspressostat vtappningskran Vätskeavskiljare SD R VNR P GR RU SD R VNR P GR VIC Frysskyddsgivare VS lektriskt värmeelement IDL 300 W Q Backventil BVT Pump SIW Påfyllningsenhet SUW Kran P Frysskyddsgivare TBP lektriskt värmeelement FL Backventil Pump Påfyllningsenhet Reverseringsventil (4-vägsventil) Magnetventil Vätskeindikator Utjämnare Givare för temperaturreglerventil Temperaturgivare vatteninlopp Temperaturgivare vattenutlopp Högtryckspressostat Lågtrycksomvandlare Flödesbrytare 9

12 5.5. KYLKRTS Kompressorer Hermetiska scrollkompressorer med hög verkningsgrad, monterade på vibrationsdämpande fästen, drivna av 2-polig elmotor med integrerad motorskyddsbrytare, levereras som standard med elektrisk oljevärmare. Oljevärmaren kopplas in automatiskt när enheten stannar, så länge enheten är ansluten till strömförsörjning. Värmeväxlare på luftsidan Kopparrör med aluminiumflänsar fixerade av ansatser på rören ger hög verkningsgrad. Värmeväxlare på vattensidan v plattyp (ISI 316), utvändigt isolerad med cellplast för att minska värmeförlusterna. Som standard försedd med elektriskt värmeelement för frysskydd. Vätskeavskiljare (endast för värmepump) Sitter vid kompressorns inlopp för att skydda mot inträngande köldmedium och mot start eller drift om det finns vätska i kompressorn. (bara för värmepumpar och återvinningsdrift) Kompenserar volymdifferensen mellan kylflänsbatteriet och plattvärmeväxlaren genom att hålla kvar den överskjutande vätskan. Torkfilter v mekanisk typ med patroner av keramik och hygroskopiskt material som kan fånga upp föroreningar och eventuella fuktrester i kylkretsen. Synglas nvänds för att kontrollera förrådet av köldmediegas och eventuella förekomster av fukt i kylkretsen. Termostatisk expansionsventil Ventil av mekanisk typ med utvändig utjämning, placerad vid förångarens utlopp. Styr tillförseln av gas till förångaren som funktion av den termiska belastningen så att rätt överhettningsgrad åstadkoms för inloppsgasen. lektronisk expansionsventil (tillval) Kranar för vätska och gasutlopp (versioner med enbart kyldrift) Gör det möjligt att stänga av köldmedieflödet vid extraordinärt underhåll. Magnetventil Ventilen stänger när kompressorn stoppas och hindrar då köldmediegasen från att strömma till förångaren. Magnetshuntventil (endast för värmepump) Förbiledning av termostatventilen under avfrostningscykeln. Reverseringsentil (4-vägsventil) (endast för värmepump) Kastar om köldmedieflödet vid omkoppling mellan sommar- och vinterdrift och under avfrostningscykler. Backventil Medger passage för köldmediet i en enda riktning (värmepump eller återvinningsdrift). Hetgasvärmeväxlare (endast på förfrågan) v plattyp (ISI 316), utvändigt isolerad med cellplast för att minska värmeförlusten. Total värmeåtervinning (endast på förfrågan) v plattyp (ISI 316), utvändigt isolerad med cellplast för att minska värmeförlusten STOMM OCH FLÄKTR Fläktaggregat v propellertyp, statiskt och dynamiskt balanserat. De eldrivna fläktarna är elektriskt skyddade med motorskyddsbrytare och mekaniskt skyddade med beröringsskydd av stålgaller enligt norm CI N Större fläktar (M) Med tillräckligt arbetstryck för att övervinna tryckfallen i kanalsystemet. Bärande stomme v varmförzinkad stålplåt med tillräcklig tjocklek, pulverlackerad med polyesterfärg som ger långsiktigt skydd mot atmosfärpåverkan VTTNSYSTMKOMPONNTR Cirkulationspump rbjuder, allt efter den valda pumpens egenskaper, tillräckligt tryck för att övervinna tryckfallen i systemet. Det finns också möjlighet att installera en reservpump. Reservpumpen styrs från elektronikkortet. Flödesbrytare (på versioner med ackumulator eller pump och i de kompakta dimensionerna ). Har till uppgift att kontrollera att vatten cirkulerar. Om så inte är fallet stoppas aggregatet. Vattenfilter (på versioner med ackumulator eller pump och för de kompakta dimensionerna , för övriga versioner som tillval). nvänds för att fånga upp och ta bort eventuella föroreningar i vattenkretsarna. Det har en invändig filterduk med högst en millimeters maskvidd. Den är nödvändig för att allvarliga skador på plattvärmeväxlaren ska förhindras. ckumulatortank v stål, volym 700 liter. Har till uppgift att minska värmeförlusten och eliminera kondensbildning. Tanken är isolerad med polyuretanskumplast med lämplig tjocklek. Den har som standard 2 st. 300 W elektriska värmeelement som frysskydd (ned till -20 C utetemperatur - vattentemperatur i tanken 5 C). lementen styrs från elektronikkortet via en frysskyddsgivare i tanken. vluftningsventil (versioner med ackumulator eller pump) utomatisk, monterad i vattensystemets övre del. vluftar eventuella luftfickor i systemet. Påfyllningssystem (versioner med ackumulator eller pump) Med manometer för visning av trycket i systemet. xpansionskärl (versioner med ackumulator eller pump) v membrantyp, med fyllning av kvävgas. Säkerhetsventil, vattenkrets (versioner med ackumulator eller pump) Kalibrerad för 6 bar och med styrbar avblåsning. vlastar övertrycket vid onormala arbetstryck SÄKRTS- OCH MNÖVR- NORDNINGR Lågtryckspressostat (BP) - ndast kyla ( - L) Fast kalibrerad, monterad på kylkretsens lågtryckssida. Stoppar kompressorn vid onormala arbetstryck. Högtryckspressostat (P) - ndast kyla ( - L) - Värmepump (H - HL) Fast kalibrerad, monterad på kylkretsens högtryckssida. Stoppar kompressorn vid onormala arbetstryck. Lågtrycksomvandlare (TP2) - ndast kyla ( - L) tillbehör - Värmepump (H - HL) som standard Placerad på kylkretsens lågtryckssida. Meddelar arbetstrycket till styrkortet. Vid onormala tryck ges ett förlarm. Högtrycksomvandlare (TP3) - ndast kyla ( - L) som standard - Värmepump (H - HL) som standard Placerad på kylkretsens högtryckssida. Meddelar arbetstrycket till styrkortet. Vid onormala tryck ges ett förlarm. Värmeelement för platt-vvx frysskydd (installeras som standard) Dess funktion styrs av den frysskyddsgivare som är placerad i plattförångaren. lementet aktiveras när vattentemperaturen är +3 C och kopplas från när vattentemperaturen blir +5 C. lementet styrs av det särskilda programmet på styrkortet. Säkerhetsventil, kylkrets Löser ut och avlastar övertrycket vid onormala tryck. - Kalibrerad för 45 bar i högtryckskretsen - Kalibrerad för 30 bar i lågtryckskretsen (endast för värmepump) LKTRISK KOMPONNTR Styrenhet Innehåller kraftdelen och styrningen av manö- 10

13 ver- och säkerhetsanordningarna. Uppfyller kraven i följande normer: CI N CI N (immunitet och elektromagnetisk emission från utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer). CI N CI N (immunitet och elektromagnetisk emission från utrustning i industrimiljö). Direktiven om elektromagnetisk kompatibilitet (MC) 89/336/G och 92/31/G. Lågspänningsdirektivet 2006/95/G. Lucklåsbrytare Styrenheten är åtkomlig sedan spänningen brutits med lucklåsbrytaren. Handtaget kan spärras med ett eller flera hänglås under ingrepp för underhållsarbeten så att oavsiktlig spänningssättning av maskinen förhindras. Manöverknappsats Medger fullständig manövrering av aggregatet. n mer detaljerad beskrivning finns i användarhandboken. Fjärrkontroll Möjliggör fjärrmanövrering av kylaggregatet. Motorskyddsbrytare för kompressorer Motorskyddsbrytare för fläktar Motorskyddsbrytare för hjälputrustning Termostat för hetgastemperatur. LKTRONISK RGLRING Mikroprocessorkretskort Består av styr- och kontrollkort och displaykort. Funktioner: Inställning av vattentemperatur vid förångarens inlopp med 4 termostatinställningar, proportionell temperaturreglering och integrerande fläktvarvtalsreglering (med tillbehör DCPX) startfördröjning för kompressorer rotationssekvens för kompressorer drifttimmätning för kompressorer start/stopp återställning permanent larmminne autostart efter spänningsbortfall meddelanden på flera språk funktion med lokal- och fjärrmanövering. Visning av maskinens tillstånd: kompressorer TILL/FRÅN larmsammanställning. Larmhantering: högtryck 6. TILLBHÖR flödesvakt lågtryck frysskydd överbelastning kompressorer överbelastning fläktar överbelastning pumpar. Visning av följande parametrar: inloppstemperatur vatten ackumulatortemperatur utloppstemperatur vatten delta T högtryck lågtryck återstartfördröjning visning av larm. Inställningar: a) utan lösenord: inställning kyldrift total reglerhysteres b) med lösenord: inställning frysskydd fördröjning lågtryck displayspråk åtkomstkod. Mer information finns i användarhandboken R485 Med det här tillbehöret kan aggregatet kopplas till BMS-övervakningssystem med hjälp av standardkabel RS 485 och protokoll av typ MODBUS. H VT (00, P1, P2, P3, P4) Vibrationsdämpare av gummi. Välj modell med hjälp av kompatibilitetstabellen H VT (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08) Vibrationsdämpare av gummi. Välj modell med hjälp av kompatibilitetstabellen H H VX (00) Vibrationsdämpare med stålfjädrar. Välj modell med hjälp av kompatibilitetstabellen VX ( ) Vibrationsdämpare med stålfjädrar. Välj modell med hjälp av kompatibilitetstabellen H VX (P1-P2-P3-P4) Vibrationsdämpare med stålfjädrar. Välj modell med hjälp av kompatibilitetstabellen H GP Skyddar de externa batterierna mot oavsiktliga stötar 10 (x3) H 10 (x3)

14 Kortkomponent som ska monteras på aggregatets elektronikkort. Tillåter programmering av två tillslag/frånslag per dygn och olika programmering för varje veckodag. PGS H RWB30 RWB30: RWB-enheten används för fjärrstyrning av kylaggregat från dator med seriell anslutning. nvänds med ytterligare tillbehör för att styra kylaggregatet via telefonnät med R-MODM (tillbehör) eller via GSM-nätet med RMODMGSM (tillbehör). RWB kan styra upp till 9 kylaggregat, vilka måste ha tillbehör R485 eller R485P2. H TP2 Gör det möjligt att på mikroprocessorkortets display visa kompressorns inloppstryck (ett värde per krets). Monteras på kylkretsens lågtryckssida. Stoppar kompressorn vid onormala arbetstryck. H H H RIF DR (x2) (x2) (x2) (x2) (x2) (x2) (x2) (x2) (x2) som standard Faskompensator. Parallellkopplas med motorn, sänker strömförbrukningen. Fabriksinstalleras, måste anges på ordern Sänker erforderlig startströmstyrka för maskinen. Fabriksmonteras Möjliggör korrekt funktion vid utetemperatur mellan 10 och -10 C. DCPX npassar fläktvarvtalet utifrån det kondensationstryck som signaleras av högtrycksomvandlaren, för att därigenom vidmakthålla erforderligt tryck. Tillåter också korrekt funktion i uppvärmningsdrift vid utetemperatur mellan 30 och 42 C som standard H som standard DCPX M DCPX endast för konfiguration med större fläktar (M) som standard DULCHILLR Förenklat styrsystem för styrning med gemensamt till-/frånslag av två kylaggregat i samma anläggning, med styrenhet mec GR3. H MULTICHILLR Styrsystem för styrning med gemensamt till-/frånslag av enstaka kylaggregat i en anläggning med flera parallellkopplade aggregat, för att säkerställa konstant flöde till förångarna. H TRX1 ckumulatortankar med hål och inbyggda värmeelement levereras med skyddsproppar av plast. Innan anläggningen fylls på måste plastpropparna bytas mot respektive TRX1, om inte ett eller flera värmeelement ska installeras. H PRM 1 FBRIKSMONTRT TILLBHÖR Pressostat som återställs manuellt med verktyg och som är elektriskt seriekopplad till högtryckspressostaten på inloppsröret till kompressorn H PRM 2 FBRIKSMONTRT TILLBHÖR Pressostat som återställs manuellt med verktyg och som är elektriskt seriekopplad till högtryckspressostaten på inloppsröret till kompressorn. - - H - -

15 7. TKNISK DT 7.1. TKNISK DT FÖR VRSIONRN ( - ) KYLDRIFT Kyleffekt kw Total effektförbrukning kw Vattenflöde l/h ,500 41,620 46,610 55,380 61,400 68,630 75,160 80, ,920 38,530 43,000 51,260 56,590 63,120 70,350 74,990 Totalt tryckfall kpa NRGIINDX R SR W/W W/W 3,15 3,16 2,99 2,91 3,04 2,88 2,81 2,84 2,81 2,65 2,67 2,55 2,48 2,59 2,46 2,38 2,48 2,44 4,19 4,39 4,27 4,17 4,34 4,12 4,02 4,06 4,02 4,05 4,27 4,20 4,08 4,28 4,05 3,93 4,02 4,02 LKTRISK DT Strömförsörjning Strömförbrukning Maximal ström Startström 400 V 50 Hz 3 faser och nolledare KOMPRSSORR (SCROLL) ntal/krets st./st. 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 5/2 6/2 6/2 6/2 FLÄKTR (XILFLÄKTR) ntal Luftflöde ffektförbrukning Strömförbrukning st. m³/h kw ,75 5,0 5,0 5,0 7,5 7,5 7,5 10,0 10,0 8,4 10,8 10,8 10,8 16,2 16,2 16,2 21,6 21,6 STÖRR FLÄKTR (XILFLÄKTR) ntal st ffektförbrukning kw 3,75 7,0 7,0 7,0 10,5 10,5 10,5 13,9 13,9 Strömförbrukning 8,4 14,8 14,8 14,8 22,2 22,2 22,2 29,6 29,6 rbetstryck Pa FÖRÅNGR (PLTTFÖRÅNGR) ntal st. Vattenanslutningar* (IN/UT) Ø 1 3" 3" 3" 3" 4" 4" 4" 4" 4" VTTNKRTS ckumulatorvolym Värmeelement för frysskydd av ackumulatorn Vattenanslutningar* (IN/UT) radiatorvatten-/pumpenhet l antal x W Ø 700 2x300 2x300 2x300 2x300 2x300 2x300 2x300 2x300 2x300 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" LÅGTRYCKSCIRKULTIONSPUMP ffektförbrukning kw Strömförbrukning rbetstryck kpa 3,0 3,4 3,4 3,4 4,6 4,6 5,9 5,9 5,9 6,2 5,8 5,8 5,8 7,8 7,8 10,0 10,0 10, * lla vattenanslutningar är av typ Victaulic 13

16 HÖGTRYCKSCIRKULTIONSPUMP ffektförbrukning kw Strömförbrukning rbetstryck kpa ,2 5,7 5,7 5,7 8,3 8,3 8,3 10,5 10,5 11,0 9,7 9,7 9,7 14,1 14,1 14,1 17,8 17, LJUDNIVÅR Ljudeffekt (1) Ljudtryck (2) db() db() 85 88,0 88,0 88,0 91,0 90,5 90,5 91,5 93, ,0 83,0 83,0 86,0 85,5 85,0 86,5 88, ,0 56,0 56,0 59,0 58,5 58,5 59,5 61, ,0 51,0 51,0 54,0 53,5 53,0 54,5 56,5 YTTRMÅTT Höjd Bredd Djup Tomvikt mm mm mm kg NOMINLL FÖRHÅLLNDN HÄNVISNING UNDR KYLDRIFT - Vattnets inloppstemperatur 12 C - Vattnets utloppstemperatur 7 C - Omgivningsluftens temperatur 35 C - T 5 C (1) LJUDFFKT ermec mäter ljudeffekten enligt standard , i överensstämmelse med kraven för uroventcertifiering. (2) LJUDTRYCK Ljudtryck mätt i fritt fält med reflekterande yta (riktningsfaktor Q = 2) på 10 m avstånd från aggregatets utvändiga yta, enligt ISO

17 7.2. TKNISK DT FÖR VRSIONRN (H - ) KYLDRIFT Kyleffekt kw H Total effektförbrukning kw H Vattenflöde l/h H Totalt tryckfall kpa H VÄRMDRIFT Värmeeffekt Total effektförbrukning Vattenflöde Totalt tryckfall kw kw l/h kpa H H H H , NRGIINDX R COP W/W W/W H 2,85 2,89 2,91 2,78 2,89 2,79 2,71 2,89 2,91 2,54 2,40 2,27 2,16 2,33 2,28 2,25 2,37 2,34 H 3,33 3,15 3,17 3,15 3,13 3,13 3,12 3,16 3,21 LKTRISK DT Strömförsörjning Strömförbrukning Maximal ström Startström H H H H 400 V 50 Hz 3 faser och nolledare KOMPRSSORR (SCROLL) ntal/krets st./st. H 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 5/2 6/2 6/2 6/2 FLÄKTR (XILFLÄKTR) ntal Luftflöde ffektförbrukning Strömförbrukning st. m³/h kw H H H 5,3 6,8 6,8 6,8 10,2 10,2 10,2 13,6 13,6 H 11,3 14,4 14,4 14,4 21,6 21,6 21,6 28,8 28,8 FÖRÅNGR (PLTTFÖRÅNGR) ntal st. Vattenanslutningar (IN/UT) Ø H H 2"1/2 3" 3" 3" 4" 4" 4" 4" 4" 1 VTTNKRTS ckumulatorvolym Värmeelement för frysskydd av ackumulatorn Vattenanslutningar* (IN/UT) radiatorvatten-/pumpenhet l W Ø H H H 700 2x300 2x300 2x300 2x300 2x300 2x300 2x300 2x300 2x300 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" LÅGTRYCKSCIRKULTIONSPUMP ffektförbrukning kw Strömförbrukning rbetstryck kpa H 3,0 3,4 3,4 3,4 4,6 4,6 5,9 5,9 5,9 H 6,2 5,8 5,8 5,8 7,8 7,8 10,0 10,0 10,0 H * lla vattenanslutningar är av typ Victaulic 15

18 HÖGTRYCKSCIRKULTIONSPUMP ffektförbrukning kw Strömförbrukning rbetstryck kpa H 5,5 5,7 5,7 5,7 8,3 8,3 8,3 10,5 10,5 H 11,0 9,7 9,7 9,7 14,1 14,1 14,1 17,8 17,8 H LJUDNIVÅR Ljudeffekt (1) Ljudtryck (2) db() db() H 85,0 89,0 89,0 89,0 92,0 91,5 91,0 92,5 95,5 77,0 83,0 83,0 83,0 86,5 86,0 85,5 87,0 89,0 H 53,0 56,5 56,5 56,5 59,5 59,0 58,5 60,0 62,0 45,0 51,0 51,0 51,0 54,0 53,5 53,0 54,5 56,5 YTTRMÅTT Höjd Bredd Djup Tomvikt mm mm mm kg H H H H NOMINLL FÖRHÅLLNDN HÄNVISNING UNDR KYLDRIFT - Vattnets inloppstemperatur 12 C - Vattnets utloppstemperatur 7 C - Omgivningsluftens temperatur 35 C - T 5 C UNDR VÄRMDRIFT - Vattnets inloppstemperatur 40 C - Vattnets utloppstemperatur 45 C - Omgivningsluftens temperatur 7/6 C - T 5 C (1) LJUDFFKT ermec mäter ljudeffekten enligt standard , i överensstämmelse med kraven för uroventcertifiering. (2) LJUDTRYCK Ljudtryck mätt i fritt fält med reflekterande yta (riktningsfaktor Q = 2) på 10 m avstånd från aggregatets utvändiga yta, enligt ISO

19 8. DRIFTSGRÄNSVÄRDN 8.1. KYLDRIFT I standardutförandet lämpar sig aggregaten inte för uppställning i salthaltig omgivning. De övre och undre gränserna för vattenflödet till värmeväxlaren framgår av kurvorna i tryckfallsdiagrammen. Beträffande gränsvärden under drift hänvisas till nedanstående diagram, som gäller för T = 5 C. OBS: Under sommardrift kan aggregatet startas vid omgivningslufttemperaturen 46 C och vatteninloppstemperaturen 35 C. Under vinterdrift kan aggregatet startas vid omgivningslufttemperaturen -15 C och vatteninloppstemperaturen 20 C. ggregatet får bara drivas med dessa förhållanden under en kort stund, så att anläggningen uppnår rätt temperatur. För att förkorta tiden för den här operationen rekommenderar vi att en trevägsventil installeras, så att vatten leds förbi från förbrukarna till anläggningen till dess att de förhållanden har uppnåtts som gör det möjligt att köra aggregatet inom tillåtna driftgränsvärden. FÖRKLRING Drift med glykol Drift med glykol och tillbehöret DCPX Standarddrift Standarddrift med tillbehöret DCPX Omgivningsluftens temperatur, torr bulb (b.s.) C VÄRMDRIFT Vattnets utloppstemperatur C Vattnets utloppstemperatur C Omgivningsluftens temperatur, torr bulb (b.s.) C 17

20 9. KORRKTIONSFKTORR 9.1. KYLFFKT OCH FFKTFÖRBRUKNING VRSIONR MD HÖG VRKNINGSGRD" Kyleffektutbytet och den förbrukade eleffekten under andra förhållanden än de nominella erhålls genom multiplikation av de nominella värdena (Pf, Pa) med motsvarande korrektionsfaktorer (Cf, Ca). I nedanstående diagram kan man avläsa de korrektionsfaktorer som ska användas för aggregaten i deras olika versioner under kyldrift. För varje kurva anges den temperatur hos omgivningsluften som kurvan avser. FÖRKLRING Cf: Korrektionsfaktor för kyleffekten. Ca: Korrektionsfaktor för effektförbrukningen. FÖR NNN T ÄN 5 C Vid förångaren används tabell för att erhålla korrektionsfaktorerna för kyleffekt och effektförbrukning. För att ta hänsyn till föroreningar i värmeväxlarna används motsvarande korrektionsfaktorer enligt tabell Cf Utloppsvatten ( C) KORRKTIONSFKTORR FÖR FFKTFÖRBRUKNING VID KYLDRIFT Ca vid kyldrift KORRKTIONSFKTORR FÖR KYLFFKT 1,6 1,5 20 C 25 C 30 C 1,4 35 C 1,3 1,2 1,1 40 C 1 0,9 45 C 0,8 46 C 0,7 0,6 0,5 0, ,4 1,3 46 C 45 C 1,2 40 C 35 C 1,1 30 C 25 C 1 20 C 0,9 0,8 0,7 0, Utloppsvatten ( C) 18

MAROON 2. 6-78 kw. Allmän information. Utmärkande egenskaper

MAROON 2. 6-78 kw. Allmän information. Utmärkande egenskaper 6-78 kw llmän information Ny värmepumpsserie med scrollkompressorer med och utan ånginsprutning. Version /HT i 15 storlekar Kyleffekt (35; W7): 6-73 kw Värmeeffekt (7; W45): 6-78 kw Version /MT i 17 storlekar

Läs mer

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel 30RQ Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul Aggregatdel November 2006 Den här drift- och skötselinstruktionen omfattar 30RQ, aggregatdel. För styrning hänvisas till Pro-Dialog Plus

Läs mer

Installations- & Skötselanvisning

Installations- & Skötselanvisning INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER Sidan 1 av 86 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT... 1 1 IDENTIFIERING AV ENHETEN... 5 1.1 Etikett med serienummer... 5 1.2 Serienummer...

Läs mer

HÖGEFFEKTIVA LUFT-VATTEN- VÄRMEPUMPAR

HÖGEFFEKTIVA LUFT-VATTEN- VÄRMEPUMPAR HÖGEFFEKTIVA LUFT-VATTEN- VÄRMEPUMPAR WZT-SERIEN 1 Reproduktion, datalagring och överföring, ens delvis av denna publikation, i någon som helst form, är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från

Läs mer

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT FÖR INSTALLATION UTOMHUS WBAN ELFO Energy STORLEKAR 41-61-81 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING- ALLMÄN INFORMATION ALLMÄNNA

Läs mer

Högeffektivt vätskekylaggregat / värmepump För installation inomhus

Högeffektivt vätskekylaggregat / värmepump För installation inomhus Högeffektivt vätskekylaggregat / värmepump För installation inomhus M03U40B12-00 INSTALLATIONS- & SKÖTSELANVISNING Sidan 1 av 66 Bäste Kund, Vi gratulerar till ert val av den här produkten. Clivet har

Läs mer

INSTALLATION OCH SKÖTSELANVISNING

INSTALLATION OCH SKÖTSELANVISNING Equator INSTALLATION OCH SKÖTSELANVISNING Condensing unit - utomhusplac EQUATOR 1 2004-11-23 1 1. ÖVERSIKT 4 1.1 Leveransvillkor 4 1.2 Mottagning av aggregatet 4 1.3 Kontroll vid fabrik 4 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual 30RB 039-160 Luftkylda vätskekylare Nominell kyleffekt: 40-160 kw 50 Hz Aggregatmanual Maj 2010 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 30RB 039-160 För styrningen Pro-Dialog Plus hänvisas

Läs mer

AW05. Värmepumpar med hög temperatur. Nominell värmeeffekt 22-105 kw. 50 Hz. Drift- och skötselinstruktion

AW05. Värmepumpar med hög temperatur. Nominell värmeeffekt 22-105 kw. 50 Hz. Drift- och skötselinstruktion AW05 Värmepumpar med hög temperatur Nominell värmeeffekt -05 kw 50 Hz Drift- och skötselinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING - INLEDNING...4. - Kontroll av utrustningen vid ankomst...4. - Säkerhetsaspekter

Läs mer

Manual för installation, drift och underhåll CRIMSON CRIMSON MAX

Manual för installation, drift och underhåll CRIMSON CRIMSON MAX CRIMSONTM & CRIMSON MAXTM Manual för installation, drift och underhåll 20120704 CRIMSON CRIMSON MAX Innehåll 1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE...3 2. INSPEKTION, TRANSPORT, PLATSHANTERING...5 2.1 INSPEKTION...5 2.2

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40 Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40-0806 - Innehållsförteckning Öppna tankar, DX... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Öppen tank DXOB med MTR40... 7 Allmän beskrivning... 7 Funktion... 7 Huvudfunktioner...

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F370. Frånluftsvärmepump IHB SE 1301-1 231362 LEK

Installatörshandbok NIBE F370. Frånluftsvärmepump IHB SE 1301-1 231362 LEK Installatörshandbok Frånluftsvärmepump LEK IHB SE 1301-1 231362 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 29. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet

Läs mer

161 501 14-3 2012-01-17. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110.

161 501 14-3 2012-01-17. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. 161 501 14-3 2012-01-17 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Utluftsvärmepump Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING UITSYSTEM AVISIGAR FÖR AVÄDIG Fan coil H098/A Svenska Dichiarazione di conformità La società RHOSS S.p.A. con sede a Arquà Polesine (RO), via delle Industrie, dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità,

Läs mer

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump Bonus Air 10 Luft/vatten värmepump Förord Gratulerar till din nya produkt från Baxi/HS Perifal AB! Du har gjort en klok investering och ska nu säkerställa att du får en bra installation för många års glädje,

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR

LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR för utomhusinstallation LW A LW H-A Med reservation för tekniska ändringar. 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH Läs detta först

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F2300. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1138-2 031740 LEK

Installatörshandbok NIBE F2300. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1138-2 031740 LEK Installatörshandbok Luft/vatten-värmepump IHB SE 1138-2 031740 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 7 Transport och förvaring 7 Uppställning 7 Bipackade

Läs mer

161 501 14-4 2013-02-11. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110.

161 501 14-4 2013-02-11. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. 161 501 14-4 2013-02-11 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Uteluftsvärmepump Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC

Läs mer

Manuale d installazione Installationsmanual. / ehpocageo SL-SLI-RS-SLS

Manuale d installazione Installationsmanual. / ehpocageo SL-SLI-RS-SLS Manuale d installazione Installationsmanual / ehpocageo SL-SLI-RS-SLS Tack för att Ni valt att installera en Epecon/Lyngson fläktkonvektor, eros, i ert hem för kontroll av inomhusklimatet. Vänligen studera

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 1412-7 FIGHTER 100P LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 1412-7 FIGHTER 100P LEK MOS SE 1412-7 611804 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK Innehåll 1 Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Anläggningsdata... 2 Säkerhetsinformation Hantering... 3 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsanvisning DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsanvisning DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsanvisning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket

Läs mer

Användarmanual Compact, Digital

Användarmanual Compact, Digital Användarmanual Compact, Digital Compact Digital 2 grupp Digital 3-4 grupp Din återförsäljare...... U / SE Rev 090210 1. Innehållsförteckning Compact och Digital 1. Innehållsförteckning sida 2 2. Orientering:

Läs mer

Topvex SR/TR03, SR/TR04, SR/TR06. Kompakt luftbehandlingsaggregat

Topvex SR/TR03, SR/TR04, SR/TR06. Kompakt luftbehandlingsaggregat Kompakt luftbehandlingsaggregat Dokument översatt från engelska 2069011-SE 2014-05-12 A007 Innehåll 1 Intyg om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktinformation... 2 3.1 Allmänt... 2 3.2 Tekniska

Läs mer

Skötselanvisning. 086U5666 Rev. 6 SV

Skötselanvisning. 086U5666 Rev. 6 SV Skötselanvisning Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U5666 Rev. 6 SV Om denna

Läs mer

arotherm Installationsanvisning Installationsanvisning För installatörer

arotherm Installationsanvisning Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning arotherm VW 55/ A 0 V; VW 85/ A 0 V; VW 5/ A 0 V; VW 5/ A 400 V; VW 55/ A 0 V; VW 55/ A 400 V SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser

Läs mer

CTC EcoAir Polar Edition Modell 107 109 Uteluftsvärmepump

CTC EcoAir Polar Edition Modell 107 109 Uteluftsvärmepump 161 501 96/2 2009-05-11 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Polar Edition Modell 107 109 Uteluftsvärmepump 1 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Introduktion

Läs mer

t s kondensering t 1k

t s kondensering t 1k underkylning p p 1 t s t1 kondensering t 1k p 2 t 2 överhettning t 2k kompression förångning i expansion Kylteknikern AB Mångfaldigande av innehållet i denna publikation, helt eller delvis, är enligt lagen

Läs mer