NRL R410A TEKNISK HANDBOK INSTALLATION UNDERHÅLL HÖG VERKNINGSGRAD HÖG VERKNINGSGRAD, TYSTGÅENDE VÄRMEPUMP MED HÖG VERKNINGSGRAD, TYSTGÅENDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NRL R410A TEKNISK HANDBOK INSTALLATION UNDERHÅLL HÖG VERKNINGSGRAD HÖG VERKNINGSGRAD, TYSTGÅENDE VÄRMEPUMP MED HÖG VERKNINGSGRAD, TYSTGÅENDE"

Transkript

1 Svenska NRL R410 TKNISK HNDBOK INSTLLTION UNDRHÅLL Kylaggregat, värmepumpar med scrollkompressorer H HÖG VRKNINGSGRD HÖG VRKNINGSGRD, TYSTGÅND VÄRMPUMP MD HÖG VRKNINGSGRD VÄRMPUMP MD HÖG VRKNINGSGRD, TYSTGÅND 195 kw 469 kw 165 kw 472 kw INRLPI _01

2 Bäste kund! Vi tackar dig för att du har valt en RMC-produkt. Den är frukten av många års erfarenhet och ingående konstruktionsstudier, och den har tillverkats av förstklassiga material och med mycket avancerad teknik. C-märkningen garanterar dessutom att apparaterna uppfyller kraven i U:s maskindirektiv när det gäller säkerhet. Kvalitetsnivån övervakas ständigt, och RMC:s produkter står för säkerhet, kvalitet och tillförlitlighet. Uppgifterna kan förändras i den utsträckning som bedöms vara nödvändig för förbättring av produkten, när som helst och utan föregående meddelande. Tack än en gång! RMC S.p. RMC S.p.. förbehåller sig rätten att när som helst vidta förändringar för att förbättra produkten, men har ingen skyldighet att utföra sådana förändringar på maskiner som har tillverkats tidigare, som redan har levererats eller som är under tillverkning.

3 1. Upplysningar om dokumentationen nvändning för avsett ändamål Förvaring av dokumentationen Grundläggande säkerhetsföreskrifter Identifiering av produkten Beskrivning av aggregatet Tillgängliga modeller Tillgängliga versioner Kodnyckel Beskrivning av komponenterna NRL hög verkningsgrad NRL hög verkningsgrad Kylkretsar, vatten( - ) Kylkretsar, vatten (H - ) Kylkrets Stomme och fläktar Vattensystemkomponenter Säkerhets- och manöverkomponenter lektriska komponenter Tillbehör Tekniska data Tekniska data för versionerna ( - ) Tekniska data för versionerna (H - ) Gränsvärden under drift Kyldrift Värmedrift Korrektionsfaktorer Kyleffekt och effektförbrukning Värmeeffekt och effektförbrukning För T än nominell Korrektionsfaktorer tylenglykollösning Hur man avläser glykolkurvorna Tryckfall Totalt tryckfall rbetstryck ckumulator Maximal/minimal vattenvolym i systemet Minsta rekommenderade vattenvolym Partiell drift Hetgasvärmeväxlare Tryckfall Ljudnivåer Kalibrering av styr- och säkerhetsparametrar Yttermått NRL Minimiutrymmen för tekniska åtgärder Lägen för vattenanslutningar och vibrationsdämpare NRL 750 hög verkningsgrad NRL hög verkningsgrad NRL hög verkningsgrad NRL hög verkningsgrad NRL 0750 hetgasvärmeväxlare (hög verkningsgrad) NRL hetgasvärmeväxlare (hög verkningsgrad) Viktfördelning och tyngdpunkter Procentuell viktfördelning mellan fästena version ( - ) Procentuell viktfördelning mellan fästena version (H - ) Upplysningar om säkerhet och bestämmelser Montage och uppställning Transport Uppställning xempel på transport Invändig vattenkrets NRL Invändig vattenkrets NRLP1-P2-P3-P Vattenkretsar Invändig vattenkrets NRL Underhåll av filter Tillvägagångssätt vid rengöring av filter: lektriska ledningar och elektriska data för aggregatet lektriska data Styrkretskort GR nslutning till elnätet Driftsättning Förberedande åtgärder Driftsättning Påfyllning och tömning av systemet Underhåll Skrotning Frånkoppling av aggregatet Demontering och skrotning Obehörig användning Viktig säkerhetsinformation Köldmediegas R410a Följ noggrant säkerhetsföreskrifterna i denna handbok vid installationen. Varning för rörliga maskindelar Varning för spänningsbortfall Varning för höga temperaturer llmän fara Livsfarlig spänning i Information och varningstexter 1

4 RMC S.p.. I Bevilacqua (VR), Italien, Via Roma 996 Tel. (+39) Fax (0) NRL SRINUMMR INTYG OM ÖVRNSSTÄMMLS Genom våra underskrifter intygar vi härmed på eget ansvar att det ifrågavarande systemet enligt följande beskrivning: NMN NRL TYP KYLGGRGT/LUFT/VTTN-VÄRMPUMP MODLL i vad avser denna förklaring är utformat enligt och överensstämmer med följande harmoniserade normer: CI N CI N CI N CI N CI N N378 UNI N UNI N Särskilda fordringar på elektriska värmepumpar, luftkonditioneringsaggregat och luftavfuktare Immunitet och elektromagnetisk emission hos utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer Immunitet och elektromagnetisk emission hos utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer Kylanläggningar och värmepumpar Säkerhets- och miljökrav Runda sömlösa kopparrör för kylsystem och värmepumpar Tryckutrustning för kylsystem och värmepumpar Därigenom uppfylls de väsentliga kraven enligt följande direktiv: - Lågspänningsdirektivet: 2006/95/G - MC-direktivet 2004/108/G - Maskindirektivet 98/37/G - Tryckkärlsdirektivet om tryckbärande anordningar 97/23/G Produkten uppfyller i enlighet med direktiv 97/23/G proceduren för fullständig kvalitetssäkring (modul H) med certifikat nr 06/270-QT3664 Rev.3, utfärdat av anmält organ nr CC Via Pisacane 46 Legnano (Milano) - Italien Bevilacqua 15/01/2008 Försäljningschef Namnteckning 2

5 M OD. Serial no Pt = kw CL DO T Pe = kw CHUD I n = I ZUNG I s = T S(HP/L P) C Min. Max. R S. L / L. T R R S. L / - I ZUNG kw max = RMC SP - via Roma B evilacqua (VR ) - I T L I vers. Prod. date I P Pf = kw F R DDO COL D Pe = kw F R OI D I n = K UHL UNG I s = PS (HP/L P) bar R 407C K g I n R x max = I tot max = 1. UPPLYSNINGR OM DOKUMNTTIONN 1.1. NVÄNDNING FÖR VSTT ÄNDMÅL RMC-aggregaten är tillverkade enligt vedertagna tekniska normer och säkerhetsföreskrifter. ggregaten är konstruerade och tillverkade för uppvärmning och varmvattenberedning samt för kylning. De får enbart användas för detta ändamål i enlighet med sina funktionsegenskaper. Det kan trots detta uppkomma risk för personskador hos användare eller tredje part, eller för skador på aggregatet och andra föremål, om aggregatet används obehörigt och för annat ändamål än det avsedda. ll användning som inte uttryckligen beskrivs i denna handbok är förbjuden, och följaktligen påtar sig RMC inget ansvar för skador som orsakats av att dessa anvisningar inte har följts FÖRVRING V DOKUMNT- TIONN De följande anvisningarna för installationen ska, tillsammans med all tillhörande dokumentation, överlämnas till användaren av systemet, som därmed övertar ansvaret för att dokumentationen förvaras så att den alltid är tillgänglig vid behov. LÄS NOG IGNOM DTT HÄFT. Installationen av aggregatet måste utföras av utbildad och erfaren personal med iakttagande av gällande lagstiftning i bestämmelselandet (ministerkungörelse 329/2004). Installationen ska utföras så att underhålls- och/eller reparationsarbeten möjliggörs. Garantin för aggregatet omfattar inte kostnader som avser personlyftar, ställningar eller andra lyftanordningar som kan krävas för att utföra garantiarbetena. Garantin upphör att gälla om anvisningarna ovan inte följs. 2. GRUNDLÄGGND SÄKRTSFÖRSKRIFTR När både elenergi och vatten används i samma produkt, måste ett antal säkerhetsregler tillämpas, bland annat de nedanstående. Denna utrustning är inte avsedd att användas av barn eller av personer med motorisk, sensorisk eller mental funktionsnedsättning eller av personer utan adekvat erfarenhet och kunskap. Sådana personer får använda utrustningen endast under överinseende av person ansvarig för deras säkerhet, eller om de av denna person instruerats om utrustningens användning. Barn måste övervakas så att de inte leker med aggregatet. Inga tekniska ingrepp eller underhållsåtgärder får utföras innan aggregatet har kopplats bort från elnätet och systemets huvudbrytare och huvudbrytaren på manöverpanelen har ställs i frånslaget läge. Det är förbjudet att modifiera säkerhets- och regleranordningar utan tillverkarens medgivande och detaljerade anvisningar. Det är förbjudet att dra i, lossa eller vrida elkablar som löper ut från aggregatet, även om detta har kopplats bort från elnätet. Det är förbjudet att förvara brandfarliga förpackningar och ämnen i närheten av aggregatet. Det är förbjudet att vidröra apparaten om man är barfota eller med nyss tvättade eller fuktiga kroppsdelar. Det är förbjudet att öppna utrustningens luckor för åtkomst av invändiga delar utan att först slå från systemets huvudströmbrytare. mballagematerialet måste tas omhand och avfallshanteras på säkert sätt. mballagematerial ska hållas utom räckhåll för barn, eftersom det utgör en säkerhetsrisk. 3. IDNTIFIRING V PRODUKTN NRL kan identifieras med hjälp av: Förpackningsetikett som anger de uppgifter som identifierar produkten. Typskylten som sitter på styrenhetens sidolist. OBS: Om typskylten förstörs, avlägsnas eller saknas, eller om produkten av annat skäl inte kan identifieras säkert, försvåras alla installations- och underhållsarbeten. FÖRPCKNINGS- TIKTT TYPSKYLT 3

6 4. BSKRIVNING V GGRGTT ggregaten i serien NRL är enheter som används för framställning av kallvatten för tekniska system. Modellerna med värmepump kan också framställa varmvatten för uppvärmning. De består av två kylkretsar för R410 och en enda vattenkrets, som kan matas från en ackumulator- och/eller pumpenhet. ftersom det finns flera kompressorer av scrolltyp kan kylaggregaten NRL fördela kyleffekten på olika sätt. Den elektroniska styrenheten med mikroprocessor kontrollerar och styr alla aggregatets komponenter och funktionsparametrar. tt internt minne registrerar funktionsförhållandena när larmtillstånd uppkommer, så att detta kan visas på displayen. ggregaten har kapslingsklass IP TILLGÄNGLIG MODLLR NBRT KYLDRIFT ( - ) högsta tillåtna omgivningstemperatur 46 C vattnets utloppstemperatur 18 C VÄRMPUMP (H - ) vid kyldrift uppnås driftsgränsvärdena vid högsta temperatur hos omgivningsluften 46 C vattnets utloppstemperatur 18 C vid värmedrift uppnås driftsgränsvärdena vid högsta temperatur hos omgivningsluften 42 C vattnets utloppstemperatur 55 C NRLH tillåter inte följande konfigurationer: YH (med vattnets utloppstemperatur lägre än 4 C). HC (luftkylt värmepumpaggregat) TILLGÄNGLIG VRSIONR VÄRMVÄXLR: med hetgasvärmeväxlare inbyggd som standard (D). OBS: På modeller med värmepump måste hetgasvärmeväxlaren vara blockerad under värmepumpdrift, annars gäller inte garantin. Total värmeåtervinning (T) Med plattvärmeväxlare monterad parallellt med batterierna. Båda dessa versioner (D - T) har: Förbiledning för hetgas uppströms förångaren. ggregaten med hetgasvärmeväxlare (D) eller återvinningsdrift (T) finns inte i följande versioner: YD YT XD bara för temp. lägre än 4 C. XT bara för temp. lägre än 4 C. De luftkylda aggregaten NRL-C finns inte i följande versioner: HC (luftkylt värmepumpaggregat) TC (luftkylda aggregat med återvinningsdrift) DC (luftkylda aggregat med hetgasvärmeväxlare) Mekanisk termostatventil (Y): version Y: den version som möjliggör framställning av kallvatten med lägre temperatur än standardvärdet +4 C ned till ett lägsta värde -6 C. Kontakta fabriken vid önskemål om lägre temperaturer. 4

7 4.3. KODNYCKL 1,2,3 4,5, , 16 NRL POST Stämpel 1, 2,3 NRL 4, 5, 6 Storlek 075, 080, 090, 100, 125, 140, 150, 165, Kompressor 0 Standardkompressor 8 Termostatventil Mekanisk termostatventil standard (ned till +4 C) Y Mekanisk termostatventil för låg vattentemperatur (ned till -6 C) X lektronisk termostatventil för låg vattentemperatur (ned till -6 C) 9 Modell ndast kyla C Luftkyld (externförångare dx) H Värmepump 10 Värmeåtervinning Utan värmeväxlare D Hetgasvärmeväxlare T Total värmeåtervinning 11 Version Hög verkningsgrad Hög verkningsgrad, tystgående 12 Batterier v aluminium R v koppar S Förtent koppar V Lackerad 13 Fläktar Standard M Större fläktar för högre tryck 14 Strömförsörjning 400 V-3N-50 Hz med motorskyddsbrytare V-3-50 Hz med motorskyddsbrytare V-3-50 Hz med motorskyddsbrytare 15, 16 ckumulator 00 Utan ackumulatortank 01 Låg tryckuppsättning; ack.tank och enkelpump 02 Låg tryckuppsättning; ack.tank och reservpump 03 Hög tryckuppsättning; ack.tank och enkelpump 04 Hög tryckuppsättning; ack.tank och reservpum 05 ck.tank (försedd med hål för elvärmare); låg tryckuppsättning och enkelpump 06 ck.tank (försedd med hål för elvärmare); låg tryckuppsättning och reservpump 07 ck.tank (försedd med hål för elvärmare); hög tryckuppsättning och enkelpump 08 ck.tank (försedd med hål för elvärmare); hög tryckuppsättning och reservpump 09 Dubbla vattenslingor 10 Dubbla vattenslingor med elvärmare P1 Utan ack.tank, pump med låg tryckuppsättning P2 Utan ack.tank, pump med låg tryckuppsättning och reservpump P3 Utan ack.tank, pump med hög tryckuppsättning P4 Utan ack.tank, pump med hög tryckuppsättning och reservpump OBS: Dimension 075 kan inte konfigureras för matning med 230 V och 500 V. Dimensionerna kan inte konfigureras för matning med 230 V. 5

8 5.1. NRL HÖG VRKNINGSGRD 5. BSKRIVNING V KOMPONNTRN OBS: De utföranden som visas här återger maskinen bara i dess huvuddrag. FÖRKLRING 1 Plattvärmeväxlare 11 Kompressorer 2 ckumulator 12 ckumulatoravtappning 3 xpansionskärl 13 Hetgasvärmeväxlare 4 Pumpar 14 Vattenfilter 5 Påfyllningsenhet 15 Reverseringsventil (4-vägsventil) 6 Säkerhetsventil 16 Vätskeackumulator 7 vluftningsventil 17 Termostatventiler 8 Batteri 18 Torkfilter 9 Fläktar 19 Vätskeavskiljare 10 Styrenhet 20 lektriskt värmeelement 6

9 5.2. NRL HÖG VRKNINGSGRD OBS: De utföranden som visas här återger maskinen bara i dess huvuddrag. FÖRKLRING 1 Plattvärmeväxlare 11 Kompressorer 2 ckumulator 12 ckumulatoravtappning 3 xpansionskärl 13 Hetgasvärmeväxlare 4 Pumpar 14 Vattenfilter 5 Påfyllningsenhet 15 Reverseringsventil (4-vägsventil) 6 Säkerhetsventil 16 Vätskeackumulator 7 vluftningsventil 17 Termostatventiler 8 Batteri 18 Torkfilter 9 Fläktar 19 Vätskeavskiljare 10 Styrenhet 20 lektriskt värmeelement 7

10 5.3. KYLKRTSR, VTTN ( - ) V V VS BT BT V SF VSIC RU RU RU RU VSIC S GR påfyllning FD FD R VS VS SD P PP TGP PP Q IDL VT VT IDL PP Q TGP P PP RU RS P P CP CP VNR VNR SIW BVT BVT FM BP PP SC PP BP SUW FL Q Q Styrenhet V Fläkt SD Frysskyddsgivare VS Magnetventil FM Vattenfilter V xpansionskärl lkabel VaS Kulventil VS Säkerhetsventil vatten TGP Tryckledningsbrytare, köldmedium CP Kompressor FL Flödesbrytare S Vattentank SF Luftning BT RU FD VT SC PP TP RU BP RS Batteri Kran Torkfilter Termostatisk exp.ventil Värmeväxlare Tryckmätspunkt Högtrycksomvandlare Kran Lågtryckspressostat vtappningskran R VNR P GR RU SD R VNR P GR lektriskt värmeelement 300 W Backventil Pump Påfyllningsenhet Kran Frysskyddsgivare lektriskt värmeelement Backventil Pump Påfyllningsenhet IDL Q BVT SIW SUW P Vätskeindikator Utjämnare Givare för temperaturreglerventil Temperaturgivare vatteninlopp Temperaturgivare vattenutlopp Högtryckspressostat 8

11 5.4. KYLKRTSR, VTTN (H - ) VS V BT RCS RCS V BT V S SF GR påfyllning PP PP R VIC VIC PP TP BVT SP L Q VU VU FD VS VU FD VS VU L Q SP BVT VIC VIC PP TP SD RU RS P TGP PP IL IL PP TGP P P P CP VSIC BP TBP PP VT VS C VU VU VT VS C VU VU VSIC BP TBP PP CP VNR VNR SIW SC FM FL SUW Q Q FM Styrenhet Vattenfilter V xpansionskärl lkabel VU Backventil L Köldmedietank CP Kompressor VS Säkerhetsventil vatten TGP Tryckledningsbrytare, köldmedium S Vattentank SF Luftning RCS Påfyllnings-/avtappningskran V BT RU FD VT SC PP TP VSIC BP RS SP Fläkt Batteri Kran Torkfilter Termostatisk exp.ventil Värmeväxlare Tryckmätspunkt Högtrycksomvandlare Säkerhetsventil Lågtryckspressostat vtappningskran Vätskeavskiljare SD R VNR P GR RU SD R VNR P GR VIC Frysskyddsgivare VS lektriskt värmeelement IDL 300 W Q Backventil BVT Pump SIW Påfyllningsenhet SUW Kran P Frysskyddsgivare TBP lektriskt värmeelement FL Backventil Pump Påfyllningsenhet Reverseringsventil (4-vägsventil) Magnetventil Vätskeindikator Utjämnare Givare för temperaturreglerventil Temperaturgivare vatteninlopp Temperaturgivare vattenutlopp Högtryckspressostat Lågtrycksomvandlare Flödesbrytare 9

12 5.5. KYLKRTS Kompressorer Hermetiska scrollkompressorer med hög verkningsgrad, monterade på vibrationsdämpande fästen, drivna av 2-polig elmotor med integrerad motorskyddsbrytare, levereras som standard med elektrisk oljevärmare. Oljevärmaren kopplas in automatiskt när enheten stannar, så länge enheten är ansluten till strömförsörjning. Värmeväxlare på luftsidan Kopparrör med aluminiumflänsar fixerade av ansatser på rören ger hög verkningsgrad. Värmeväxlare på vattensidan v plattyp (ISI 316), utvändigt isolerad med cellplast för att minska värmeförlusterna. Som standard försedd med elektriskt värmeelement för frysskydd. Vätskeavskiljare (endast för värmepump) Sitter vid kompressorns inlopp för att skydda mot inträngande köldmedium och mot start eller drift om det finns vätska i kompressorn. (bara för värmepumpar och återvinningsdrift) Kompenserar volymdifferensen mellan kylflänsbatteriet och plattvärmeväxlaren genom att hålla kvar den överskjutande vätskan. Torkfilter v mekanisk typ med patroner av keramik och hygroskopiskt material som kan fånga upp föroreningar och eventuella fuktrester i kylkretsen. Synglas nvänds för att kontrollera förrådet av köldmediegas och eventuella förekomster av fukt i kylkretsen. Termostatisk expansionsventil Ventil av mekanisk typ med utvändig utjämning, placerad vid förångarens utlopp. Styr tillförseln av gas till förångaren som funktion av den termiska belastningen så att rätt överhettningsgrad åstadkoms för inloppsgasen. lektronisk expansionsventil (tillval) Kranar för vätska och gasutlopp (versioner med enbart kyldrift) Gör det möjligt att stänga av köldmedieflödet vid extraordinärt underhåll. Magnetventil Ventilen stänger när kompressorn stoppas och hindrar då köldmediegasen från att strömma till förångaren. Magnetshuntventil (endast för värmepump) Förbiledning av termostatventilen under avfrostningscykeln. Reverseringsentil (4-vägsventil) (endast för värmepump) Kastar om köldmedieflödet vid omkoppling mellan sommar- och vinterdrift och under avfrostningscykler. Backventil Medger passage för köldmediet i en enda riktning (värmepump eller återvinningsdrift). Hetgasvärmeväxlare (endast på förfrågan) v plattyp (ISI 316), utvändigt isolerad med cellplast för att minska värmeförlusten. Total värmeåtervinning (endast på förfrågan) v plattyp (ISI 316), utvändigt isolerad med cellplast för att minska värmeförlusten STOMM OCH FLÄKTR Fläktaggregat v propellertyp, statiskt och dynamiskt balanserat. De eldrivna fläktarna är elektriskt skyddade med motorskyddsbrytare och mekaniskt skyddade med beröringsskydd av stålgaller enligt norm CI N Större fläktar (M) Med tillräckligt arbetstryck för att övervinna tryckfallen i kanalsystemet. Bärande stomme v varmförzinkad stålplåt med tillräcklig tjocklek, pulverlackerad med polyesterfärg som ger långsiktigt skydd mot atmosfärpåverkan VTTNSYSTMKOMPONNTR Cirkulationspump rbjuder, allt efter den valda pumpens egenskaper, tillräckligt tryck för att övervinna tryckfallen i systemet. Det finns också möjlighet att installera en reservpump. Reservpumpen styrs från elektronikkortet. Flödesbrytare (på versioner med ackumulator eller pump och i de kompakta dimensionerna ). Har till uppgift att kontrollera att vatten cirkulerar. Om så inte är fallet stoppas aggregatet. Vattenfilter (på versioner med ackumulator eller pump och för de kompakta dimensionerna , för övriga versioner som tillval). nvänds för att fånga upp och ta bort eventuella föroreningar i vattenkretsarna. Det har en invändig filterduk med högst en millimeters maskvidd. Den är nödvändig för att allvarliga skador på plattvärmeväxlaren ska förhindras. ckumulatortank v stål, volym 700 liter. Har till uppgift att minska värmeförlusten och eliminera kondensbildning. Tanken är isolerad med polyuretanskumplast med lämplig tjocklek. Den har som standard 2 st. 300 W elektriska värmeelement som frysskydd (ned till -20 C utetemperatur - vattentemperatur i tanken 5 C). lementen styrs från elektronikkortet via en frysskyddsgivare i tanken. vluftningsventil (versioner med ackumulator eller pump) utomatisk, monterad i vattensystemets övre del. vluftar eventuella luftfickor i systemet. Påfyllningssystem (versioner med ackumulator eller pump) Med manometer för visning av trycket i systemet. xpansionskärl (versioner med ackumulator eller pump) v membrantyp, med fyllning av kvävgas. Säkerhetsventil, vattenkrets (versioner med ackumulator eller pump) Kalibrerad för 6 bar och med styrbar avblåsning. vlastar övertrycket vid onormala arbetstryck SÄKRTS- OCH MNÖVR- NORDNINGR Lågtryckspressostat (BP) - ndast kyla ( - L) Fast kalibrerad, monterad på kylkretsens lågtryckssida. Stoppar kompressorn vid onormala arbetstryck. Högtryckspressostat (P) - ndast kyla ( - L) - Värmepump (H - HL) Fast kalibrerad, monterad på kylkretsens högtryckssida. Stoppar kompressorn vid onormala arbetstryck. Lågtrycksomvandlare (TP2) - ndast kyla ( - L) tillbehör - Värmepump (H - HL) som standard Placerad på kylkretsens lågtryckssida. Meddelar arbetstrycket till styrkortet. Vid onormala tryck ges ett förlarm. Högtrycksomvandlare (TP3) - ndast kyla ( - L) som standard - Värmepump (H - HL) som standard Placerad på kylkretsens högtryckssida. Meddelar arbetstrycket till styrkortet. Vid onormala tryck ges ett förlarm. Värmeelement för platt-vvx frysskydd (installeras som standard) Dess funktion styrs av den frysskyddsgivare som är placerad i plattförångaren. lementet aktiveras när vattentemperaturen är +3 C och kopplas från när vattentemperaturen blir +5 C. lementet styrs av det särskilda programmet på styrkortet. Säkerhetsventil, kylkrets Löser ut och avlastar övertrycket vid onormala tryck. - Kalibrerad för 45 bar i högtryckskretsen - Kalibrerad för 30 bar i lågtryckskretsen (endast för värmepump) LKTRISK KOMPONNTR Styrenhet Innehåller kraftdelen och styrningen av manö- 10

13 ver- och säkerhetsanordningarna. Uppfyller kraven i följande normer: CI N CI N (immunitet och elektromagnetisk emission från utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer). CI N CI N (immunitet och elektromagnetisk emission från utrustning i industrimiljö). Direktiven om elektromagnetisk kompatibilitet (MC) 89/336/G och 92/31/G. Lågspänningsdirektivet 2006/95/G. Lucklåsbrytare Styrenheten är åtkomlig sedan spänningen brutits med lucklåsbrytaren. Handtaget kan spärras med ett eller flera hänglås under ingrepp för underhållsarbeten så att oavsiktlig spänningssättning av maskinen förhindras. Manöverknappsats Medger fullständig manövrering av aggregatet. n mer detaljerad beskrivning finns i användarhandboken. Fjärrkontroll Möjliggör fjärrmanövrering av kylaggregatet. Motorskyddsbrytare för kompressorer Motorskyddsbrytare för fläktar Motorskyddsbrytare för hjälputrustning Termostat för hetgastemperatur. LKTRONISK RGLRING Mikroprocessorkretskort Består av styr- och kontrollkort och displaykort. Funktioner: Inställning av vattentemperatur vid förångarens inlopp med 4 termostatinställningar, proportionell temperaturreglering och integrerande fläktvarvtalsreglering (med tillbehör DCPX) startfördröjning för kompressorer rotationssekvens för kompressorer drifttimmätning för kompressorer start/stopp återställning permanent larmminne autostart efter spänningsbortfall meddelanden på flera språk funktion med lokal- och fjärrmanövering. Visning av maskinens tillstånd: kompressorer TILL/FRÅN larmsammanställning. Larmhantering: högtryck 6. TILLBHÖR flödesvakt lågtryck frysskydd överbelastning kompressorer överbelastning fläktar överbelastning pumpar. Visning av följande parametrar: inloppstemperatur vatten ackumulatortemperatur utloppstemperatur vatten delta T högtryck lågtryck återstartfördröjning visning av larm. Inställningar: a) utan lösenord: inställning kyldrift total reglerhysteres b) med lösenord: inställning frysskydd fördröjning lågtryck displayspråk åtkomstkod. Mer information finns i användarhandboken R485 Med det här tillbehöret kan aggregatet kopplas till BMS-övervakningssystem med hjälp av standardkabel RS 485 och protokoll av typ MODBUS. H VT (00, P1, P2, P3, P4) Vibrationsdämpare av gummi. Välj modell med hjälp av kompatibilitetstabellen H VT (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08) Vibrationsdämpare av gummi. Välj modell med hjälp av kompatibilitetstabellen H H VX (00) Vibrationsdämpare med stålfjädrar. Välj modell med hjälp av kompatibilitetstabellen VX ( ) Vibrationsdämpare med stålfjädrar. Välj modell med hjälp av kompatibilitetstabellen H VX (P1-P2-P3-P4) Vibrationsdämpare med stålfjädrar. Välj modell med hjälp av kompatibilitetstabellen H GP Skyddar de externa batterierna mot oavsiktliga stötar 10 (x3) H 10 (x3)

14 Kortkomponent som ska monteras på aggregatets elektronikkort. Tillåter programmering av två tillslag/frånslag per dygn och olika programmering för varje veckodag. PGS H RWB30 RWB30: RWB-enheten används för fjärrstyrning av kylaggregat från dator med seriell anslutning. nvänds med ytterligare tillbehör för att styra kylaggregatet via telefonnät med R-MODM (tillbehör) eller via GSM-nätet med RMODMGSM (tillbehör). RWB kan styra upp till 9 kylaggregat, vilka måste ha tillbehör R485 eller R485P2. H TP2 Gör det möjligt att på mikroprocessorkortets display visa kompressorns inloppstryck (ett värde per krets). Monteras på kylkretsens lågtryckssida. Stoppar kompressorn vid onormala arbetstryck. H H H RIF DR (x2) (x2) (x2) (x2) (x2) (x2) (x2) (x2) (x2) som standard Faskompensator. Parallellkopplas med motorn, sänker strömförbrukningen. Fabriksinstalleras, måste anges på ordern Sänker erforderlig startströmstyrka för maskinen. Fabriksmonteras Möjliggör korrekt funktion vid utetemperatur mellan 10 och -10 C. DCPX npassar fläktvarvtalet utifrån det kondensationstryck som signaleras av högtrycksomvandlaren, för att därigenom vidmakthålla erforderligt tryck. Tillåter också korrekt funktion i uppvärmningsdrift vid utetemperatur mellan 30 och 42 C som standard H som standard DCPX M DCPX endast för konfiguration med större fläktar (M) som standard DULCHILLR Förenklat styrsystem för styrning med gemensamt till-/frånslag av två kylaggregat i samma anläggning, med styrenhet mec GR3. H MULTICHILLR Styrsystem för styrning med gemensamt till-/frånslag av enstaka kylaggregat i en anläggning med flera parallellkopplade aggregat, för att säkerställa konstant flöde till förångarna. H TRX1 ckumulatortankar med hål och inbyggda värmeelement levereras med skyddsproppar av plast. Innan anläggningen fylls på måste plastpropparna bytas mot respektive TRX1, om inte ett eller flera värmeelement ska installeras. H PRM 1 FBRIKSMONTRT TILLBHÖR Pressostat som återställs manuellt med verktyg och som är elektriskt seriekopplad till högtryckspressostaten på inloppsröret till kompressorn H PRM 2 FBRIKSMONTRT TILLBHÖR Pressostat som återställs manuellt med verktyg och som är elektriskt seriekopplad till högtryckspressostaten på inloppsröret till kompressorn. - - H - -

15 7. TKNISK DT 7.1. TKNISK DT FÖR VRSIONRN ( - ) KYLDRIFT Kyleffekt kw Total effektförbrukning kw Vattenflöde l/h ,500 41,620 46,610 55,380 61,400 68,630 75,160 80, ,920 38,530 43,000 51,260 56,590 63,120 70,350 74,990 Totalt tryckfall kpa NRGIINDX R SR W/W W/W 3,15 3,16 2,99 2,91 3,04 2,88 2,81 2,84 2,81 2,65 2,67 2,55 2,48 2,59 2,46 2,38 2,48 2,44 4,19 4,39 4,27 4,17 4,34 4,12 4,02 4,06 4,02 4,05 4,27 4,20 4,08 4,28 4,05 3,93 4,02 4,02 LKTRISK DT Strömförsörjning Strömförbrukning Maximal ström Startström 400 V 50 Hz 3 faser och nolledare KOMPRSSORR (SCROLL) ntal/krets st./st. 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 5/2 6/2 6/2 6/2 FLÄKTR (XILFLÄKTR) ntal Luftflöde ffektförbrukning Strömförbrukning st. m³/h kw ,75 5,0 5,0 5,0 7,5 7,5 7,5 10,0 10,0 8,4 10,8 10,8 10,8 16,2 16,2 16,2 21,6 21,6 STÖRR FLÄKTR (XILFLÄKTR) ntal st ffektförbrukning kw 3,75 7,0 7,0 7,0 10,5 10,5 10,5 13,9 13,9 Strömförbrukning 8,4 14,8 14,8 14,8 22,2 22,2 22,2 29,6 29,6 rbetstryck Pa FÖRÅNGR (PLTTFÖRÅNGR) ntal st. Vattenanslutningar* (IN/UT) Ø 1 3" 3" 3" 3" 4" 4" 4" 4" 4" VTTNKRTS ckumulatorvolym Värmeelement för frysskydd av ackumulatorn Vattenanslutningar* (IN/UT) radiatorvatten-/pumpenhet l antal x W Ø 700 2x300 2x300 2x300 2x300 2x300 2x300 2x300 2x300 2x300 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" LÅGTRYCKSCIRKULTIONSPUMP ffektförbrukning kw Strömförbrukning rbetstryck kpa 3,0 3,4 3,4 3,4 4,6 4,6 5,9 5,9 5,9 6,2 5,8 5,8 5,8 7,8 7,8 10,0 10,0 10, * lla vattenanslutningar är av typ Victaulic 13

16 HÖGTRYCKSCIRKULTIONSPUMP ffektförbrukning kw Strömförbrukning rbetstryck kpa ,2 5,7 5,7 5,7 8,3 8,3 8,3 10,5 10,5 11,0 9,7 9,7 9,7 14,1 14,1 14,1 17,8 17, LJUDNIVÅR Ljudeffekt (1) Ljudtryck (2) db() db() 85 88,0 88,0 88,0 91,0 90,5 90,5 91,5 93, ,0 83,0 83,0 86,0 85,5 85,0 86,5 88, ,0 56,0 56,0 59,0 58,5 58,5 59,5 61, ,0 51,0 51,0 54,0 53,5 53,0 54,5 56,5 YTTRMÅTT Höjd Bredd Djup Tomvikt mm mm mm kg NOMINLL FÖRHÅLLNDN HÄNVISNING UNDR KYLDRIFT - Vattnets inloppstemperatur 12 C - Vattnets utloppstemperatur 7 C - Omgivningsluftens temperatur 35 C - T 5 C (1) LJUDFFKT ermec mäter ljudeffekten enligt standard , i överensstämmelse med kraven för uroventcertifiering. (2) LJUDTRYCK Ljudtryck mätt i fritt fält med reflekterande yta (riktningsfaktor Q = 2) på 10 m avstånd från aggregatets utvändiga yta, enligt ISO

17 7.2. TKNISK DT FÖR VRSIONRN (H - ) KYLDRIFT Kyleffekt kw H Total effektförbrukning kw H Vattenflöde l/h H Totalt tryckfall kpa H VÄRMDRIFT Värmeeffekt Total effektförbrukning Vattenflöde Totalt tryckfall kw kw l/h kpa H H H H , NRGIINDX R COP W/W W/W H 2,85 2,89 2,91 2,78 2,89 2,79 2,71 2,89 2,91 2,54 2,40 2,27 2,16 2,33 2,28 2,25 2,37 2,34 H 3,33 3,15 3,17 3,15 3,13 3,13 3,12 3,16 3,21 LKTRISK DT Strömförsörjning Strömförbrukning Maximal ström Startström H H H H 400 V 50 Hz 3 faser och nolledare KOMPRSSORR (SCROLL) ntal/krets st./st. H 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 5/2 6/2 6/2 6/2 FLÄKTR (XILFLÄKTR) ntal Luftflöde ffektförbrukning Strömförbrukning st. m³/h kw H H H 5,3 6,8 6,8 6,8 10,2 10,2 10,2 13,6 13,6 H 11,3 14,4 14,4 14,4 21,6 21,6 21,6 28,8 28,8 FÖRÅNGR (PLTTFÖRÅNGR) ntal st. Vattenanslutningar (IN/UT) Ø H H 2"1/2 3" 3" 3" 4" 4" 4" 4" 4" 1 VTTNKRTS ckumulatorvolym Värmeelement för frysskydd av ackumulatorn Vattenanslutningar* (IN/UT) radiatorvatten-/pumpenhet l W Ø H H H 700 2x300 2x300 2x300 2x300 2x300 2x300 2x300 2x300 2x300 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" LÅGTRYCKSCIRKULTIONSPUMP ffektförbrukning kw Strömförbrukning rbetstryck kpa H 3,0 3,4 3,4 3,4 4,6 4,6 5,9 5,9 5,9 H 6,2 5,8 5,8 5,8 7,8 7,8 10,0 10,0 10,0 H * lla vattenanslutningar är av typ Victaulic 15

18 HÖGTRYCKSCIRKULTIONSPUMP ffektförbrukning kw Strömförbrukning rbetstryck kpa H 5,5 5,7 5,7 5,7 8,3 8,3 8,3 10,5 10,5 H 11,0 9,7 9,7 9,7 14,1 14,1 14,1 17,8 17,8 H LJUDNIVÅR Ljudeffekt (1) Ljudtryck (2) db() db() H 85,0 89,0 89,0 89,0 92,0 91,5 91,0 92,5 95,5 77,0 83,0 83,0 83,0 86,5 86,0 85,5 87,0 89,0 H 53,0 56,5 56,5 56,5 59,5 59,0 58,5 60,0 62,0 45,0 51,0 51,0 51,0 54,0 53,5 53,0 54,5 56,5 YTTRMÅTT Höjd Bredd Djup Tomvikt mm mm mm kg H H H H NOMINLL FÖRHÅLLNDN HÄNVISNING UNDR KYLDRIFT - Vattnets inloppstemperatur 12 C - Vattnets utloppstemperatur 7 C - Omgivningsluftens temperatur 35 C - T 5 C UNDR VÄRMDRIFT - Vattnets inloppstemperatur 40 C - Vattnets utloppstemperatur 45 C - Omgivningsluftens temperatur 7/6 C - T 5 C (1) LJUDFFKT ermec mäter ljudeffekten enligt standard , i överensstämmelse med kraven för uroventcertifiering. (2) LJUDTRYCK Ljudtryck mätt i fritt fält med reflekterande yta (riktningsfaktor Q = 2) på 10 m avstånd från aggregatets utvändiga yta, enligt ISO

19 8. DRIFTSGRÄNSVÄRDN 8.1. KYLDRIFT I standardutförandet lämpar sig aggregaten inte för uppställning i salthaltig omgivning. De övre och undre gränserna för vattenflödet till värmeväxlaren framgår av kurvorna i tryckfallsdiagrammen. Beträffande gränsvärden under drift hänvisas till nedanstående diagram, som gäller för T = 5 C. OBS: Under sommardrift kan aggregatet startas vid omgivningslufttemperaturen 46 C och vatteninloppstemperaturen 35 C. Under vinterdrift kan aggregatet startas vid omgivningslufttemperaturen -15 C och vatteninloppstemperaturen 20 C. ggregatet får bara drivas med dessa förhållanden under en kort stund, så att anläggningen uppnår rätt temperatur. För att förkorta tiden för den här operationen rekommenderar vi att en trevägsventil installeras, så att vatten leds förbi från förbrukarna till anläggningen till dess att de förhållanden har uppnåtts som gör det möjligt att köra aggregatet inom tillåtna driftgränsvärden. FÖRKLRING Drift med glykol Drift med glykol och tillbehöret DCPX Standarddrift Standarddrift med tillbehöret DCPX Omgivningsluftens temperatur, torr bulb (b.s.) C VÄRMDRIFT Vattnets utloppstemperatur C Vattnets utloppstemperatur C Omgivningsluftens temperatur, torr bulb (b.s.) C 17

20 9. KORRKTIONSFKTORR 9.1. KYLFFKT OCH FFKTFÖRBRUKNING VRSIONR MD HÖG VRKNINGSGRD" Kyleffektutbytet och den förbrukade eleffekten under andra förhållanden än de nominella erhålls genom multiplikation av de nominella värdena (Pf, Pa) med motsvarande korrektionsfaktorer (Cf, Ca). I nedanstående diagram kan man avläsa de korrektionsfaktorer som ska användas för aggregaten i deras olika versioner under kyldrift. För varje kurva anges den temperatur hos omgivningsluften som kurvan avser. FÖRKLRING Cf: Korrektionsfaktor för kyleffekten. Ca: Korrektionsfaktor för effektförbrukningen. FÖR NNN T ÄN 5 C Vid förångaren används tabell för att erhålla korrektionsfaktorerna för kyleffekt och effektförbrukning. För att ta hänsyn till föroreningar i värmeväxlarna används motsvarande korrektionsfaktorer enligt tabell Cf Utloppsvatten ( C) KORRKTIONSFKTORR FÖR FFKTFÖRBRUKNING VID KYLDRIFT Ca vid kyldrift KORRKTIONSFKTORR FÖR KYLFFKT 1,6 1,5 20 C 25 C 30 C 1,4 35 C 1,3 1,2 1,1 40 C 1 0,9 45 C 0,8 46 C 0,7 0,6 0,5 0, ,4 1,3 46 C 45 C 1,2 40 C 35 C 1,1 30 C 25 C 1 20 C 0,9 0,8 0,7 0, Utloppsvatten ( C) 18

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw CELEST ATM Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw Allmänt En heltäckande produktserie med tolv modeller, utvecklade och konstruerade för maximal komfort och mycket höga miljökrav. Tillgängliga konfigurationer

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT VÄTSKEKYLAGGREGAT, TYP ENHETSAGGREGAT MED LUFTKYLD KONDENSOR I värmepumpsutförande

Läs mer

Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ

Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ 2400-2560 Serie Z-Flow Kyl AMA PAK.5211 390-550 kw Aggregaten, optimerade för R134a, är avsedda för kylning av vatten eller brine i system för komfortkyla med köldbärare

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

COS luftkylda kylaggregat

COS luftkylda kylaggregat 1.1401.13 COS luftkylda kylaggregat Nu även med Bitzer Allmänt COS tillverkar kylaggregat för industriella och kommersiella installationer. Aggregaten är avsedda för utomhusplacering och är korrosionsskyddade

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER 1. Introduktion Mini Alfa Plus är en kompact (32x74mm) elektronisk övervakning för luftkonditioneringssystem baserade på en ensam

Läs mer

QVANTUM Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw

QVANTUM Serie P PARASIT varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw QP - Q96RP P00 Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw Q8 - Q8 Q9 - Q96 KÖLDMEDIUM : Ra ENERGI AB PARASIT P00 SERIE P är en specialvärmepump som

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

Qvantum PARTNER Serie P

Qvantum PARTNER Serie P P-0 Qvantum PARTNER Serie P Varmvattenvärmepump Qvantum Q8P - QP Qvantum Q9P - Q8P RINGUGNSGATAN 6 6 LIMHAMN TEL:00-5 0 FAX:00-5 0 P-0 QVANTUM PARTNER är en specialvärmepump som i första hand är avsedd

Läs mer

Kylma Compacta. Produktblad. Innehållsförteckning. Måttritning...s. 4 Flödesschema...s. 5

Kylma Compacta. Produktblad. Innehållsförteckning. Måttritning...s. 4 Flödesschema...s. 5 Produktblad Version: 1.0010.13 Uppdaterad: 2012-11-13 Ersätter: 1.0010.12 Kylma Compacta Innehållsförteckning Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 3 Tekniska data...s. 4 Måttritning...s. 4 Flödesschema...s.

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5211 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NECS/FC/*052 604/* 20 storlekar 4 456 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylningsfunktion Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3

Läs mer

38RA. Luftkyld kylmaskin. Nominell kyleffekt 40-151 kw

38RA. Luftkyld kylmaskin. Nominell kyleffekt 40-151 kw Luftkyld kylmaskin 38RA Nominell kyleffekt 40-5 kw 38RA luftkyld kylmaskin är utrustad med de senaste tekniska finesserna: Scrollkompressorer, tystgående fläktar i återvinningsbart material, mikroprocessor-styrning

Läs mer

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning

Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning Författare: Kenneth Bank Madsen, Danfoss A/S & Peter Bjerg, Danfoss A/S Transkritiska CO 2 system har erövrat stora marknadsandelar de senaste åren, och baserat

Läs mer

AZURA. Luft/vätske-multifunktionsaggregat, 31 211 kw

AZURA. Luft/vätske-multifunktionsaggregat, 31 211 kw AZURA STM Luft/vätske-multifunktionsaggregat, 31 211 kw Allmänt Luft/vätske-multifunktionsaggregat med oberoende produktion av kylvatten och varmvatten. Utrustad med axialfläktar och hermetiska scrollkompressorer.

Läs mer

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former,

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F Användar-manual Styrenhet SM-SS-F 1 Innehållsförteckning 1 Teknisk Data... 3 2 Elektriskt kopplingsschema... 4 3 Användande av styrenhet... 5 3.1 Första sidan... 5 3.2 Meny sida... 6 3.2.1 Temp Query (Temperatur

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk LAF. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk LAF. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i. För användaren

Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i. För användaren Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i För användaren Innehållsförteckning KAPITEL 1 Funktionsbeskrivning Sidan 4 KAPITEL 2 Injustering Sidan 6 KAPITEL 3 Underhåll Sidan 8 KAPITEL 4 Felsökning

Läs mer

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Dimensionerande Data 3 Igångkörnings och Serviceprotokoll 3 Uppställning och Installation 4 Åtgärder före Idrifttagande

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Document translated from English 1723911-SE 25-11-2012 A001 Innehåll 1 Produktinformation... 1 2 Mått... 1 3 Montering... 2 3.1 Montering av aggregatet... 2 3.2 Vattenanslutningar...

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Fläktkonvektor PCW Fläktkonvektor för effektiv uppvärmning/kylning

Fläktkonvektor PCW Fläktkonvektor för effektiv uppvärmning/kylning 2 Vattenburen värme 10 modeller Fläktkonvektor PCW Fläktkonvektor för effektiv uppvärmning/kylning Användningsområden PCW är en flexibel lösning där konvektorn kan användas för uppvärmning alternativt

Läs mer

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VK - Q65VK 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VK Grundvattenvärmepump VÄRMEEFFEKT - 72 kw KÖLDMEDIER : R07C, R13a Q25VK Q32VK - Q65VK ENERGI AB RINGUGNSGATAN

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektorer

Installationsanvisning för fläktkonvektorer 2008-09-02 Installationsanvisning för fläktkonvektorer UN-MVP-, UN-MVT-, UN-MOP-, UN-MOF-, UN-IVP-, UN-IVF-, UN-IOP-. Innehåll sid Översikt 2 Montering & vattenventiler 3 Termostat SR, reglerpanel SV/WKSV

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

42GW Nominell kyleffekt 2-11 kw Nominell värmeeffekt 4-14 kw

42GW Nominell kyleffekt 2-11 kw Nominell värmeeffekt 4-14 kw Kassettaggregat för köldbärare Carrier deltar i Eurovents certifieringsprogram. Produkterna finns dokumenterade i Eurovents register för registrerade produkter. 42GW Nominell kyleffekt 2-11 kw Nominell

Läs mer

Fläktluftvärmare SWT. Fläktluftvärmare SWT. Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme

Fläktluftvärmare SWT. Fläktluftvärmare SWT. Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme Fläktluftvärmare 3 modeller Vattenburen värme Fläktluftvärmare Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme Användningsområden Fläktluftvärmare används för uppvärmning av entréer, lager, industrilokaler,

Läs mer

INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A

INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A LB-HP:0908 1 INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A LIMHAMNSGÅRDENS ALLÉ 21 Hemsida: E-post: LB-HP:0908 2 INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED

Läs mer

INDIGO. Luft-/vattenvärmepump med inverterstyrd likströmskompressor, 10-21 kw. Utmärkande egenskaper. Allmän information

INDIGO. Luft-/vattenvärmepump med inverterstyrd likströmskompressor, 10-21 kw. Utmärkande egenskaper. Allmän information Luft-/vattenvärmepump med inverterstyrd likströmskompressor, 10-21 kw Allmän information Standardversionen finns i två storlekar: Nominell kyleffekt (A35; W7): 10-18 kw Nominell värmeeffekt (A7; W45):

Läs mer

EQKA Kylenhet. Montering- och skötselinstruktion. EQKA Kylenhet Innehållsförteckning Sid

EQKA Kylenhet. Montering- och skötselinstruktion. EQKA Kylenhet Innehållsförteckning Sid Innehållsförteckning Sid Säkerhetsanvisningar Tekniska data Elanslutning 3 Installation och i drifttagning 4 Drift och skötsel 5 Handhavande 6 Underhåll 7 Felsökning 8 Kyltekniskt flödesschema 9 Dockning

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat PRI-P.NX/K/*052 0802P/*/*.50828 AQS/Climaveneta NX/K/*052 0802P/*/* 4 storlekar 42 222 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus Produktinformation PRI-P.NX/K/*052 0802P/*/*.50828 Innehållsförteckning

Läs mer

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING 1. Karakteristik 1. Dammsugare för vått och torrt. 2. Med dubbla hjulmotorer, motorerna arbetar samtidigt med starkare sugkraft. 3. Skåror i huvuddelen, för enkel

Läs mer

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE VVC-ventiler TA-Therm Termostatisk cirkulationsventil Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Termostatventilen för automatisk injustering av

Läs mer

CTE finns både som förångare och fläktluftskylare.

CTE finns både som förångare och fläktluftskylare. Effektområde 0,7 57 kw CTE är kompakta enheter speciellt framtagna att användas i rum för lagring av färska och frysta produkter. Hela serien är utrustad med högeffektiva lameller av aluminium och invändigt

Läs mer

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat Original instructions Styrenhet med elektronisk termostat Allmänna anvisningar Läs noga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara manualen för framtida bruk. Produkten får endast

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

DeLaval Y/D start Instruktionsbok

DeLaval Y/D start Instruktionsbok Instruktionsbok 87077931 2013-12-16, Version 1 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval Y/D start... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 DeLaval Y/D start 1 Förord...

Läs mer

Värmefläkt Elektra. Värmefläkt Elektra. Tålig värmefläkt för riktigt krävande miljöer. Produktfakta

Värmefläkt Elektra. Värmefläkt Elektra. Tålig värmefläkt för riktigt krävande miljöer. Produktfakta Värmefläkt Elektra Tålig värmefläkt för riktigt krävande miljöer 3 14 modeller 3-15 kw Elvärme Användningsområden Elektra är en serie värmefläktar konstruerade för att klara av krävande miljöer. De olika

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

TA-Therm. VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm. VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI HEIMEIER / Tappvatten / TA-Therm TA-Therm Termostatventilen för automatisk injustering av varmvattencirkulation i bostäder har en steglös temperaturinställning,

Läs mer

TA-Therm-D. VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm-D. VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm-D VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI TA / Tappvatten / TA-Therm-D TA-Therm-D Termostatventilen för automatisk injustering av varmvattencirkulation i bostäder har en steglös temperaturinställning,

Läs mer

30RA Luftkyld vätskekylare AQUASNAP JUNIOR. Nominell kyleffekt 5-15 kw. (Storlekar ) (Storlek 015)

30RA Luftkyld vätskekylare AQUASNAP JUNIOR. Nominell kyleffekt 5-15 kw. (Storlekar ) (Storlek 015) Luftkyld vätskekylare Carrier deltar i urovents certifieringsprogram. Produkterna finns dokumenterade i urovents register för registrerade produkter. (Storlekar 5-13) QUSNP JUNIOR (Storlek 15) 3R 5-15

Läs mer

Carisma CRC-MV. Vägg / takmontering. Beskrivning. Installation och reglering

Carisma CRC-MV. Vägg / takmontering. Beskrivning. Installation och reglering Carisma CRC-MV Vägg / takmontering Elegant och mycket tystgående fläktkonvektor för uppvärmning eller kyla i kontor, hotell och bostäder. Carisma finns i 9 storlekar och med eller radigt vattenbatteri.

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Innehållsförteckning Sid Beskrivning av komponenter 3 Driftsfunktioner 4 Manöverpanelen 5 Installation 6 Underhåll 7 Energibesparingstips

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. PAK.5231 PAK.5232 KYLAGGREGAT KYLA FÖR KLIMAT LIVSMEDEL MASKINER OCH PROCESSER

Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. PAK.5231 PAK.5232 KYLAGGREGAT KYLA FÖR KLIMAT LIVSMEDEL MASKINER OCH PROCESSER Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. Kyl M (98) PK.523 PK.5231 PK.5232 KYLGGREGT KYL FÖR KLIMT LIVSMEDEL MSKINER OCH PROCESSER Svenska kylaggregat. Mini, Midi, Frigadons sortiment kännetecknas

Läs mer

EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION

EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION Yttermått Längd Bredd Höjd 1510 mm 707 mm 720 mm Spänning 220-230 V / 50 Hz 1~ fast matningskabel Säkring 10 A, snabb (ACW-modellerna) Säkring 16 A, snabb (ACE-modellerna),

Läs mer

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R TE 06.009 Rev. A BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R 3 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR 1. Tekniska data - Elanslutning

Läs mer

Bruksanvisning säkerhetsventiler

Bruksanvisning säkerhetsventiler Typ 851 Säkerhetsventil i vinkelutförande. Ett bra val! Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar samt att rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls bruksanvisning

Läs mer

Kondenserande gaspanna. Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet. ecocraft exclusiv

Kondenserande gaspanna. Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet. ecocraft exclusiv Kondenserande gaspanna Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet ecocraft exclusiv ecocraft exclusiv gaspanna Kraftfull gaspanna för de stora uppdragen i sex effektstorlekar

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

EURONOM XL SERIE GV-V. Försprång genom kvalitet. Serie GV-V. Fastighetsvärmepump för grundvatten

EURONOM XL SERIE GV-V. Försprång genom kvalitet. Serie GV-V. Fastighetsvärmepump för grundvatten Försprång genom kvalitet EURONOM XL SERIE GV-V Fastighetsvärmepump för grundvatten med VARVTALSREGLERing system Värmeeffekt 4-72 kw Kyleffekt 3-51 kw Elektronisk expansionsventil Styrsystem som styr flera

Läs mer

Intergate AB Hantverkaregatan 14, 444 32 STENUNGSUND Tel: 010 206 77 33 www.intergate.se

Intergate AB Hantverkaregatan 14, 444 32 STENUNGSUND Tel: 010 206 77 33 www.intergate.se LUXOR Teknikcentral FÄLTMANUAL Intergate AB Hantverkaregatan 14, 444 32 STENUNGSUND Tel: 010 206 77 33 www.intergate.se Intergate AB reserverar sig för produktförändringar som skett efter manualens frisläppande.

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341.

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. TD.doc 1(13) Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning TD.doc 2(13) Komponentförteckning-

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VS - Q65VS 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 8 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, R1a Q25VS Q2VS - Q65VS

Läs mer

OXFORDTM. Luftkylda vätskekylaggregat, kw. Allmänt Luftkylda vätskekylaggregat med axialfläkt och hermetisk scrollkompressor.

OXFORDTM. Luftkylda vätskekylaggregat, kw. Allmänt Luftkylda vätskekylaggregat med axialfläkt och hermetisk scrollkompressor. TM Luftkylda vätskekylaggregat, 41-125 kw llmänt Luftkylda vätskekylaggregat med axialfläkt och hermetisk scrollkompressor. Versioner : Energiklass HP. Reversibel värme LE: Utan förångare, för anslutning

Läs mer

Chillquick Köldbärarstation Eco

Chillquick Köldbärarstation Eco Chillquick Köldbärarstation Eco Chillquick Köldbärarstation Eco Ett snabbt och miljövänligt sätt att kyla Köldbärarstationer med frikyla tillverkas i utförande från 10 till 350 kw, samtliga utrustade med

Läs mer

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral HeatAcc AB Tele: 0923 64 00 92 info@heatacc.com Kyrkvägen 1 Fax: 0923 64 00 93 www.heatacc.com 950 40 TÖRE Mobil: 070 381 62 93

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

290 A/W Användarhandledning

290 A/W Användarhandledning 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Användarhandledning 6 720 616 876 (2010/04) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat PRI-P.BRH00 02FFT.60202 AQS/Climaveneta BRH00 02FFT storlekar 5, 2,7 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation PRI-P.BRH00 02FFT.60202 Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...

Läs mer

Ingrepp vid enkla driftsstörningar

Ingrepp vid enkla driftsstörningar Ingrepp vid enkla driftsstörningar Luftförlust från pressostatens ventil: denna störning beror på dålig tätning hos stoppventilen. Åtgärd: - Töm tanken helt - Lossa ventilens sexkantshuvud (A) - Rengör

Läs mer

UltraE Ultrasonisk Energimätare

UltraE Ultrasonisk Energimätare UltraE Ultrasonisk Energimätare För värme och kyla Manual REV 1.0/2016 Vi reserverar oss felskrivningar samt förbehåller oss rätten att utan särskilt medgivande ändra produkten. Innehåll 1. Introduktion...

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

Termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner V3-75A MTCV

Termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner V3-75A MTCV Termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner V3-75A MTCV Introduktion Figur 1 Grundversion A Figur * Självverkande version med automatisk desinficeringsfunktion B * Termometern är ett tillbehör

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 INSTALLATIONSHANDBOK -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer Läs igenom denna handbok noggrant

Läs mer

CCO kit Compact Change Over

CCO kit Compact Change Over kit Compact Change Over 6-vägs växelventil med motor CCO Möjliggör värme & kyla i produkter med endast en värmeväxlarkrets Exakt flödesreglering För 4-rörssystem kyla/värme Ventil PN10, DN10, Kvs 0,9 m

Läs mer

80HMA. Komfortmodulssortiment för Monobloc värmepumpar. Nominell värmeeffekt 4-20 kw Nominell kyleffekt 4-20 kw. Egenskaper

80HMA. Komfortmodulssortiment för Monobloc värmepumpar. Nominell värmeeffekt 4-20 kw Nominell kyleffekt 4-20 kw. Egenskaper Komfortmodulssortiment för Monobloc värmepumpar Quality Management Systems Komfortmodul med montagesats för två zoner Komfortmodul för en zon 8HMA Nominell värmeeffekt 4-2 kw Nominell kyleffekt 4-2 kw

Läs mer

Värmefläkt Tiger Robust värmefläkt för portabelt bruk i tuffa miljöer

Värmefläkt Tiger Robust värmefläkt för portabelt bruk i tuffa miljöer 0 kw Elvärme 9 modeller Värmefläkt Tiger Robust värmefläkt för portabelt bruk i tuffa miljöer Användningsområden Tiger är en serie tåliga och kompakta värmefläktar för proffs med höga krav. Värmefläkt

Läs mer

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470 Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 61/2 Shuntmodul för VRC 470 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om den här bruksanvisningen... 3 1.1 Övrig gällande

Läs mer

Fläktluftvärmare Galv TOP Installation, användning och underhåll

Fläktluftvärmare Galv TOP Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Galv TOP Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Galv TOP Beskrivning Vägg eller takmonterad fläktluftvärmare för vattenburen värme. Användningsområden Fläktluftvärmare

Läs mer

30HXC. Vattenkyld vätskekylare med skruvkompressor GLOBAL CHILLER. Nominell kyleffekt 291-1308 kw 30HXC

30HXC. Vattenkyld vätskekylare med skruvkompressor GLOBAL CHILLER. Nominell kyleffekt 291-1308 kw 30HXC Vattenkyld vätskekylare med skruvkompressor GLOBAL CHILLER 30HXC Carrier deltar i Eurovents certifieringsprogram. Produkterna finns dokumenterade i Eurovents register för registrerade produkter. Quality

Läs mer