NRL R410A TEKNISK HANDBOK INSTALLATION UNDERHÅLL HÖG VERKNINGSGRAD HÖG VERKNINGSGRAD, TYSTGÅENDE VÄRMEPUMP MED HÖG VERKNINGSGRAD, TYSTGÅENDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NRL R410A TEKNISK HANDBOK INSTALLATION UNDERHÅLL HÖG VERKNINGSGRAD HÖG VERKNINGSGRAD, TYSTGÅENDE VÄRMEPUMP MED HÖG VERKNINGSGRAD, TYSTGÅENDE"

Transkript

1 Svenska NRL R410 TKNISK HNDBOK INSTLLTION UNDRHÅLL Kylaggregat, värmepumpar med scrollkompressorer H HÖG VRKNINGSGRD HÖG VRKNINGSGRD, TYSTGÅND VÄRMPUMP MD HÖG VRKNINGSGRD VÄRMPUMP MD HÖG VRKNINGSGRD, TYSTGÅND 195 kw 469 kw 165 kw 472 kw INRLPI _01

2 Bäste kund! Vi tackar dig för att du har valt en RMC-produkt. Den är frukten av många års erfarenhet och ingående konstruktionsstudier, och den har tillverkats av förstklassiga material och med mycket avancerad teknik. C-märkningen garanterar dessutom att apparaterna uppfyller kraven i U:s maskindirektiv när det gäller säkerhet. Kvalitetsnivån övervakas ständigt, och RMC:s produkter står för säkerhet, kvalitet och tillförlitlighet. Uppgifterna kan förändras i den utsträckning som bedöms vara nödvändig för förbättring av produkten, när som helst och utan föregående meddelande. Tack än en gång! RMC S.p. RMC S.p.. förbehåller sig rätten att när som helst vidta förändringar för att förbättra produkten, men har ingen skyldighet att utföra sådana förändringar på maskiner som har tillverkats tidigare, som redan har levererats eller som är under tillverkning.

3 1. Upplysningar om dokumentationen nvändning för avsett ändamål Förvaring av dokumentationen Grundläggande säkerhetsföreskrifter Identifiering av produkten Beskrivning av aggregatet Tillgängliga modeller Tillgängliga versioner Kodnyckel Beskrivning av komponenterna NRL hög verkningsgrad NRL hög verkningsgrad Kylkretsar, vatten( - ) Kylkretsar, vatten (H - ) Kylkrets Stomme och fläktar Vattensystemkomponenter Säkerhets- och manöverkomponenter lektriska komponenter Tillbehör Tekniska data Tekniska data för versionerna ( - ) Tekniska data för versionerna (H - ) Gränsvärden under drift Kyldrift Värmedrift Korrektionsfaktorer Kyleffekt och effektförbrukning Värmeeffekt och effektförbrukning För T än nominell Korrektionsfaktorer tylenglykollösning Hur man avläser glykolkurvorna Tryckfall Totalt tryckfall rbetstryck ckumulator Maximal/minimal vattenvolym i systemet Minsta rekommenderade vattenvolym Partiell drift Hetgasvärmeväxlare Tryckfall Ljudnivåer Kalibrering av styr- och säkerhetsparametrar Yttermått NRL Minimiutrymmen för tekniska åtgärder Lägen för vattenanslutningar och vibrationsdämpare NRL 750 hög verkningsgrad NRL hög verkningsgrad NRL hög verkningsgrad NRL hög verkningsgrad NRL 0750 hetgasvärmeväxlare (hög verkningsgrad) NRL hetgasvärmeväxlare (hög verkningsgrad) Viktfördelning och tyngdpunkter Procentuell viktfördelning mellan fästena version ( - ) Procentuell viktfördelning mellan fästena version (H - ) Upplysningar om säkerhet och bestämmelser Montage och uppställning Transport Uppställning xempel på transport Invändig vattenkrets NRL Invändig vattenkrets NRLP1-P2-P3-P Vattenkretsar Invändig vattenkrets NRL Underhåll av filter Tillvägagångssätt vid rengöring av filter: lektriska ledningar och elektriska data för aggregatet lektriska data Styrkretskort GR nslutning till elnätet Driftsättning Förberedande åtgärder Driftsättning Påfyllning och tömning av systemet Underhåll Skrotning Frånkoppling av aggregatet Demontering och skrotning Obehörig användning Viktig säkerhetsinformation Köldmediegas R410a Följ noggrant säkerhetsföreskrifterna i denna handbok vid installationen. Varning för rörliga maskindelar Varning för spänningsbortfall Varning för höga temperaturer llmän fara Livsfarlig spänning i Information och varningstexter 1

4 RMC S.p.. I Bevilacqua (VR), Italien, Via Roma 996 Tel. (+39) Fax (0) NRL SRINUMMR INTYG OM ÖVRNSSTÄMMLS Genom våra underskrifter intygar vi härmed på eget ansvar att det ifrågavarande systemet enligt följande beskrivning: NMN NRL TYP KYLGGRGT/LUFT/VTTN-VÄRMPUMP MODLL i vad avser denna förklaring är utformat enligt och överensstämmer med följande harmoniserade normer: CI N CI N CI N CI N CI N N378 UNI N UNI N Särskilda fordringar på elektriska värmepumpar, luftkonditioneringsaggregat och luftavfuktare Immunitet och elektromagnetisk emission hos utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer Immunitet och elektromagnetisk emission hos utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer Kylanläggningar och värmepumpar Säkerhets- och miljökrav Runda sömlösa kopparrör för kylsystem och värmepumpar Tryckutrustning för kylsystem och värmepumpar Därigenom uppfylls de väsentliga kraven enligt följande direktiv: - Lågspänningsdirektivet: 2006/95/G - MC-direktivet 2004/108/G - Maskindirektivet 98/37/G - Tryckkärlsdirektivet om tryckbärande anordningar 97/23/G Produkten uppfyller i enlighet med direktiv 97/23/G proceduren för fullständig kvalitetssäkring (modul H) med certifikat nr 06/270-QT3664 Rev.3, utfärdat av anmält organ nr CC Via Pisacane 46 Legnano (Milano) - Italien Bevilacqua 15/01/2008 Försäljningschef Namnteckning 2

5 M OD. Serial no Pt = kw CL DO T Pe = kw CHUD I n = I ZUNG I s = T S(HP/L P) C Min. Max. R S. L / L. T R R S. L / - I ZUNG kw max = RMC SP - via Roma B evilacqua (VR ) - I T L I vers. Prod. date I P Pf = kw F R DDO COL D Pe = kw F R OI D I n = K UHL UNG I s = PS (HP/L P) bar R 407C K g I n R x max = I tot max = 1. UPPLYSNINGR OM DOKUMNTTIONN 1.1. NVÄNDNING FÖR VSTT ÄNDMÅL RMC-aggregaten är tillverkade enligt vedertagna tekniska normer och säkerhetsföreskrifter. ggregaten är konstruerade och tillverkade för uppvärmning och varmvattenberedning samt för kylning. De får enbart användas för detta ändamål i enlighet med sina funktionsegenskaper. Det kan trots detta uppkomma risk för personskador hos användare eller tredje part, eller för skador på aggregatet och andra föremål, om aggregatet används obehörigt och för annat ändamål än det avsedda. ll användning som inte uttryckligen beskrivs i denna handbok är förbjuden, och följaktligen påtar sig RMC inget ansvar för skador som orsakats av att dessa anvisningar inte har följts FÖRVRING V DOKUMNT- TIONN De följande anvisningarna för installationen ska, tillsammans med all tillhörande dokumentation, överlämnas till användaren av systemet, som därmed övertar ansvaret för att dokumentationen förvaras så att den alltid är tillgänglig vid behov. LÄS NOG IGNOM DTT HÄFT. Installationen av aggregatet måste utföras av utbildad och erfaren personal med iakttagande av gällande lagstiftning i bestämmelselandet (ministerkungörelse 329/2004). Installationen ska utföras så att underhålls- och/eller reparationsarbeten möjliggörs. Garantin för aggregatet omfattar inte kostnader som avser personlyftar, ställningar eller andra lyftanordningar som kan krävas för att utföra garantiarbetena. Garantin upphör att gälla om anvisningarna ovan inte följs. 2. GRUNDLÄGGND SÄKRTSFÖRSKRIFTR När både elenergi och vatten används i samma produkt, måste ett antal säkerhetsregler tillämpas, bland annat de nedanstående. Denna utrustning är inte avsedd att användas av barn eller av personer med motorisk, sensorisk eller mental funktionsnedsättning eller av personer utan adekvat erfarenhet och kunskap. Sådana personer får använda utrustningen endast under överinseende av person ansvarig för deras säkerhet, eller om de av denna person instruerats om utrustningens användning. Barn måste övervakas så att de inte leker med aggregatet. Inga tekniska ingrepp eller underhållsåtgärder får utföras innan aggregatet har kopplats bort från elnätet och systemets huvudbrytare och huvudbrytaren på manöverpanelen har ställs i frånslaget läge. Det är förbjudet att modifiera säkerhets- och regleranordningar utan tillverkarens medgivande och detaljerade anvisningar. Det är förbjudet att dra i, lossa eller vrida elkablar som löper ut från aggregatet, även om detta har kopplats bort från elnätet. Det är förbjudet att förvara brandfarliga förpackningar och ämnen i närheten av aggregatet. Det är förbjudet att vidröra apparaten om man är barfota eller med nyss tvättade eller fuktiga kroppsdelar. Det är förbjudet att öppna utrustningens luckor för åtkomst av invändiga delar utan att först slå från systemets huvudströmbrytare. mballagematerialet måste tas omhand och avfallshanteras på säkert sätt. mballagematerial ska hållas utom räckhåll för barn, eftersom det utgör en säkerhetsrisk. 3. IDNTIFIRING V PRODUKTN NRL kan identifieras med hjälp av: Förpackningsetikett som anger de uppgifter som identifierar produkten. Typskylten som sitter på styrenhetens sidolist. OBS: Om typskylten förstörs, avlägsnas eller saknas, eller om produkten av annat skäl inte kan identifieras säkert, försvåras alla installations- och underhållsarbeten. FÖRPCKNINGS- TIKTT TYPSKYLT 3

6 4. BSKRIVNING V GGRGTT ggregaten i serien NRL är enheter som används för framställning av kallvatten för tekniska system. Modellerna med värmepump kan också framställa varmvatten för uppvärmning. De består av två kylkretsar för R410 och en enda vattenkrets, som kan matas från en ackumulator- och/eller pumpenhet. ftersom det finns flera kompressorer av scrolltyp kan kylaggregaten NRL fördela kyleffekten på olika sätt. Den elektroniska styrenheten med mikroprocessor kontrollerar och styr alla aggregatets komponenter och funktionsparametrar. tt internt minne registrerar funktionsförhållandena när larmtillstånd uppkommer, så att detta kan visas på displayen. ggregaten har kapslingsklass IP TILLGÄNGLIG MODLLR NBRT KYLDRIFT ( - ) högsta tillåtna omgivningstemperatur 46 C vattnets utloppstemperatur 18 C VÄRMPUMP (H - ) vid kyldrift uppnås driftsgränsvärdena vid högsta temperatur hos omgivningsluften 46 C vattnets utloppstemperatur 18 C vid värmedrift uppnås driftsgränsvärdena vid högsta temperatur hos omgivningsluften 42 C vattnets utloppstemperatur 55 C NRLH tillåter inte följande konfigurationer: YH (med vattnets utloppstemperatur lägre än 4 C). HC (luftkylt värmepumpaggregat) TILLGÄNGLIG VRSIONR VÄRMVÄXLR: med hetgasvärmeväxlare inbyggd som standard (D). OBS: På modeller med värmepump måste hetgasvärmeväxlaren vara blockerad under värmepumpdrift, annars gäller inte garantin. Total värmeåtervinning (T) Med plattvärmeväxlare monterad parallellt med batterierna. Båda dessa versioner (D - T) har: Förbiledning för hetgas uppströms förångaren. ggregaten med hetgasvärmeväxlare (D) eller återvinningsdrift (T) finns inte i följande versioner: YD YT XD bara för temp. lägre än 4 C. XT bara för temp. lägre än 4 C. De luftkylda aggregaten NRL-C finns inte i följande versioner: HC (luftkylt värmepumpaggregat) TC (luftkylda aggregat med återvinningsdrift) DC (luftkylda aggregat med hetgasvärmeväxlare) Mekanisk termostatventil (Y): version Y: den version som möjliggör framställning av kallvatten med lägre temperatur än standardvärdet +4 C ned till ett lägsta värde -6 C. Kontakta fabriken vid önskemål om lägre temperaturer. 4

7 4.3. KODNYCKL 1,2,3 4,5, , 16 NRL POST Stämpel 1, 2,3 NRL 4, 5, 6 Storlek 075, 080, 090, 100, 125, 140, 150, 165, Kompressor 0 Standardkompressor 8 Termostatventil Mekanisk termostatventil standard (ned till +4 C) Y Mekanisk termostatventil för låg vattentemperatur (ned till -6 C) X lektronisk termostatventil för låg vattentemperatur (ned till -6 C) 9 Modell ndast kyla C Luftkyld (externförångare dx) H Värmepump 10 Värmeåtervinning Utan värmeväxlare D Hetgasvärmeväxlare T Total värmeåtervinning 11 Version Hög verkningsgrad Hög verkningsgrad, tystgående 12 Batterier v aluminium R v koppar S Förtent koppar V Lackerad 13 Fläktar Standard M Större fläktar för högre tryck 14 Strömförsörjning 400 V-3N-50 Hz med motorskyddsbrytare V-3-50 Hz med motorskyddsbrytare V-3-50 Hz med motorskyddsbrytare 15, 16 ckumulator 00 Utan ackumulatortank 01 Låg tryckuppsättning; ack.tank och enkelpump 02 Låg tryckuppsättning; ack.tank och reservpump 03 Hög tryckuppsättning; ack.tank och enkelpump 04 Hög tryckuppsättning; ack.tank och reservpum 05 ck.tank (försedd med hål för elvärmare); låg tryckuppsättning och enkelpump 06 ck.tank (försedd med hål för elvärmare); låg tryckuppsättning och reservpump 07 ck.tank (försedd med hål för elvärmare); hög tryckuppsättning och enkelpump 08 ck.tank (försedd med hål för elvärmare); hög tryckuppsättning och reservpump 09 Dubbla vattenslingor 10 Dubbla vattenslingor med elvärmare P1 Utan ack.tank, pump med låg tryckuppsättning P2 Utan ack.tank, pump med låg tryckuppsättning och reservpump P3 Utan ack.tank, pump med hög tryckuppsättning P4 Utan ack.tank, pump med hög tryckuppsättning och reservpump OBS: Dimension 075 kan inte konfigureras för matning med 230 V och 500 V. Dimensionerna kan inte konfigureras för matning med 230 V. 5

8 5.1. NRL HÖG VRKNINGSGRD 5. BSKRIVNING V KOMPONNTRN OBS: De utföranden som visas här återger maskinen bara i dess huvuddrag. FÖRKLRING 1 Plattvärmeväxlare 11 Kompressorer 2 ckumulator 12 ckumulatoravtappning 3 xpansionskärl 13 Hetgasvärmeväxlare 4 Pumpar 14 Vattenfilter 5 Påfyllningsenhet 15 Reverseringsventil (4-vägsventil) 6 Säkerhetsventil 16 Vätskeackumulator 7 vluftningsventil 17 Termostatventiler 8 Batteri 18 Torkfilter 9 Fläktar 19 Vätskeavskiljare 10 Styrenhet 20 lektriskt värmeelement 6

9 5.2. NRL HÖG VRKNINGSGRD OBS: De utföranden som visas här återger maskinen bara i dess huvuddrag. FÖRKLRING 1 Plattvärmeväxlare 11 Kompressorer 2 ckumulator 12 ckumulatoravtappning 3 xpansionskärl 13 Hetgasvärmeväxlare 4 Pumpar 14 Vattenfilter 5 Påfyllningsenhet 15 Reverseringsventil (4-vägsventil) 6 Säkerhetsventil 16 Vätskeackumulator 7 vluftningsventil 17 Termostatventiler 8 Batteri 18 Torkfilter 9 Fläktar 19 Vätskeavskiljare 10 Styrenhet 20 lektriskt värmeelement 7

10 5.3. KYLKRTSR, VTTN ( - ) V V VS BT BT V SF VSIC RU RU RU RU VSIC S GR påfyllning FD FD R VS VS SD P PP TGP PP Q IDL VT VT IDL PP Q TGP P PP RU RS P P CP CP VNR VNR SIW BVT BVT FM BP PP SC PP BP SUW FL Q Q Styrenhet V Fläkt SD Frysskyddsgivare VS Magnetventil FM Vattenfilter V xpansionskärl lkabel VaS Kulventil VS Säkerhetsventil vatten TGP Tryckledningsbrytare, köldmedium CP Kompressor FL Flödesbrytare S Vattentank SF Luftning BT RU FD VT SC PP TP RU BP RS Batteri Kran Torkfilter Termostatisk exp.ventil Värmeväxlare Tryckmätspunkt Högtrycksomvandlare Kran Lågtryckspressostat vtappningskran R VNR P GR RU SD R VNR P GR lektriskt värmeelement 300 W Backventil Pump Påfyllningsenhet Kran Frysskyddsgivare lektriskt värmeelement Backventil Pump Påfyllningsenhet IDL Q BVT SIW SUW P Vätskeindikator Utjämnare Givare för temperaturreglerventil Temperaturgivare vatteninlopp Temperaturgivare vattenutlopp Högtryckspressostat 8

11 5.4. KYLKRTSR, VTTN (H - ) VS V BT RCS RCS V BT V S SF GR påfyllning PP PP R VIC VIC PP TP BVT SP L Q VU VU FD VS VU FD VS VU L Q SP BVT VIC VIC PP TP SD RU RS P TGP PP IL IL PP TGP P P P CP VSIC BP TBP PP VT VS C VU VU VT VS C VU VU VSIC BP TBP PP CP VNR VNR SIW SC FM FL SUW Q Q FM Styrenhet Vattenfilter V xpansionskärl lkabel VU Backventil L Köldmedietank CP Kompressor VS Säkerhetsventil vatten TGP Tryckledningsbrytare, köldmedium S Vattentank SF Luftning RCS Påfyllnings-/avtappningskran V BT RU FD VT SC PP TP VSIC BP RS SP Fläkt Batteri Kran Torkfilter Termostatisk exp.ventil Värmeväxlare Tryckmätspunkt Högtrycksomvandlare Säkerhetsventil Lågtryckspressostat vtappningskran Vätskeavskiljare SD R VNR P GR RU SD R VNR P GR VIC Frysskyddsgivare VS lektriskt värmeelement IDL 300 W Q Backventil BVT Pump SIW Påfyllningsenhet SUW Kran P Frysskyddsgivare TBP lektriskt värmeelement FL Backventil Pump Påfyllningsenhet Reverseringsventil (4-vägsventil) Magnetventil Vätskeindikator Utjämnare Givare för temperaturreglerventil Temperaturgivare vatteninlopp Temperaturgivare vattenutlopp Högtryckspressostat Lågtrycksomvandlare Flödesbrytare 9

12 5.5. KYLKRTS Kompressorer Hermetiska scrollkompressorer med hög verkningsgrad, monterade på vibrationsdämpande fästen, drivna av 2-polig elmotor med integrerad motorskyddsbrytare, levereras som standard med elektrisk oljevärmare. Oljevärmaren kopplas in automatiskt när enheten stannar, så länge enheten är ansluten till strömförsörjning. Värmeväxlare på luftsidan Kopparrör med aluminiumflänsar fixerade av ansatser på rören ger hög verkningsgrad. Värmeväxlare på vattensidan v plattyp (ISI 316), utvändigt isolerad med cellplast för att minska värmeförlusterna. Som standard försedd med elektriskt värmeelement för frysskydd. Vätskeavskiljare (endast för värmepump) Sitter vid kompressorns inlopp för att skydda mot inträngande köldmedium och mot start eller drift om det finns vätska i kompressorn. (bara för värmepumpar och återvinningsdrift) Kompenserar volymdifferensen mellan kylflänsbatteriet och plattvärmeväxlaren genom att hålla kvar den överskjutande vätskan. Torkfilter v mekanisk typ med patroner av keramik och hygroskopiskt material som kan fånga upp föroreningar och eventuella fuktrester i kylkretsen. Synglas nvänds för att kontrollera förrådet av köldmediegas och eventuella förekomster av fukt i kylkretsen. Termostatisk expansionsventil Ventil av mekanisk typ med utvändig utjämning, placerad vid förångarens utlopp. Styr tillförseln av gas till förångaren som funktion av den termiska belastningen så att rätt överhettningsgrad åstadkoms för inloppsgasen. lektronisk expansionsventil (tillval) Kranar för vätska och gasutlopp (versioner med enbart kyldrift) Gör det möjligt att stänga av köldmedieflödet vid extraordinärt underhåll. Magnetventil Ventilen stänger när kompressorn stoppas och hindrar då köldmediegasen från att strömma till förångaren. Magnetshuntventil (endast för värmepump) Förbiledning av termostatventilen under avfrostningscykeln. Reverseringsentil (4-vägsventil) (endast för värmepump) Kastar om köldmedieflödet vid omkoppling mellan sommar- och vinterdrift och under avfrostningscykler. Backventil Medger passage för köldmediet i en enda riktning (värmepump eller återvinningsdrift). Hetgasvärmeväxlare (endast på förfrågan) v plattyp (ISI 316), utvändigt isolerad med cellplast för att minska värmeförlusten. Total värmeåtervinning (endast på förfrågan) v plattyp (ISI 316), utvändigt isolerad med cellplast för att minska värmeförlusten STOMM OCH FLÄKTR Fläktaggregat v propellertyp, statiskt och dynamiskt balanserat. De eldrivna fläktarna är elektriskt skyddade med motorskyddsbrytare och mekaniskt skyddade med beröringsskydd av stålgaller enligt norm CI N Större fläktar (M) Med tillräckligt arbetstryck för att övervinna tryckfallen i kanalsystemet. Bärande stomme v varmförzinkad stålplåt med tillräcklig tjocklek, pulverlackerad med polyesterfärg som ger långsiktigt skydd mot atmosfärpåverkan VTTNSYSTMKOMPONNTR Cirkulationspump rbjuder, allt efter den valda pumpens egenskaper, tillräckligt tryck för att övervinna tryckfallen i systemet. Det finns också möjlighet att installera en reservpump. Reservpumpen styrs från elektronikkortet. Flödesbrytare (på versioner med ackumulator eller pump och i de kompakta dimensionerna ). Har till uppgift att kontrollera att vatten cirkulerar. Om så inte är fallet stoppas aggregatet. Vattenfilter (på versioner med ackumulator eller pump och för de kompakta dimensionerna , för övriga versioner som tillval). nvänds för att fånga upp och ta bort eventuella föroreningar i vattenkretsarna. Det har en invändig filterduk med högst en millimeters maskvidd. Den är nödvändig för att allvarliga skador på plattvärmeväxlaren ska förhindras. ckumulatortank v stål, volym 700 liter. Har till uppgift att minska värmeförlusten och eliminera kondensbildning. Tanken är isolerad med polyuretanskumplast med lämplig tjocklek. Den har som standard 2 st. 300 W elektriska värmeelement som frysskydd (ned till -20 C utetemperatur - vattentemperatur i tanken 5 C). lementen styrs från elektronikkortet via en frysskyddsgivare i tanken. vluftningsventil (versioner med ackumulator eller pump) utomatisk, monterad i vattensystemets övre del. vluftar eventuella luftfickor i systemet. Påfyllningssystem (versioner med ackumulator eller pump) Med manometer för visning av trycket i systemet. xpansionskärl (versioner med ackumulator eller pump) v membrantyp, med fyllning av kvävgas. Säkerhetsventil, vattenkrets (versioner med ackumulator eller pump) Kalibrerad för 6 bar och med styrbar avblåsning. vlastar övertrycket vid onormala arbetstryck SÄKRTS- OCH MNÖVR- NORDNINGR Lågtryckspressostat (BP) - ndast kyla ( - L) Fast kalibrerad, monterad på kylkretsens lågtryckssida. Stoppar kompressorn vid onormala arbetstryck. Högtryckspressostat (P) - ndast kyla ( - L) - Värmepump (H - HL) Fast kalibrerad, monterad på kylkretsens högtryckssida. Stoppar kompressorn vid onormala arbetstryck. Lågtrycksomvandlare (TP2) - ndast kyla ( - L) tillbehör - Värmepump (H - HL) som standard Placerad på kylkretsens lågtryckssida. Meddelar arbetstrycket till styrkortet. Vid onormala tryck ges ett förlarm. Högtrycksomvandlare (TP3) - ndast kyla ( - L) som standard - Värmepump (H - HL) som standard Placerad på kylkretsens högtryckssida. Meddelar arbetstrycket till styrkortet. Vid onormala tryck ges ett förlarm. Värmeelement för platt-vvx frysskydd (installeras som standard) Dess funktion styrs av den frysskyddsgivare som är placerad i plattförångaren. lementet aktiveras när vattentemperaturen är +3 C och kopplas från när vattentemperaturen blir +5 C. lementet styrs av det särskilda programmet på styrkortet. Säkerhetsventil, kylkrets Löser ut och avlastar övertrycket vid onormala tryck. - Kalibrerad för 45 bar i högtryckskretsen - Kalibrerad för 30 bar i lågtryckskretsen (endast för värmepump) LKTRISK KOMPONNTR Styrenhet Innehåller kraftdelen och styrningen av manö- 10

13 ver- och säkerhetsanordningarna. Uppfyller kraven i följande normer: CI N CI N (immunitet och elektromagnetisk emission från utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer). CI N CI N (immunitet och elektromagnetisk emission från utrustning i industrimiljö). Direktiven om elektromagnetisk kompatibilitet (MC) 89/336/G och 92/31/G. Lågspänningsdirektivet 2006/95/G. Lucklåsbrytare Styrenheten är åtkomlig sedan spänningen brutits med lucklåsbrytaren. Handtaget kan spärras med ett eller flera hänglås under ingrepp för underhållsarbeten så att oavsiktlig spänningssättning av maskinen förhindras. Manöverknappsats Medger fullständig manövrering av aggregatet. n mer detaljerad beskrivning finns i användarhandboken. Fjärrkontroll Möjliggör fjärrmanövrering av kylaggregatet. Motorskyddsbrytare för kompressorer Motorskyddsbrytare för fläktar Motorskyddsbrytare för hjälputrustning Termostat för hetgastemperatur. LKTRONISK RGLRING Mikroprocessorkretskort Består av styr- och kontrollkort och displaykort. Funktioner: Inställning av vattentemperatur vid förångarens inlopp med 4 termostatinställningar, proportionell temperaturreglering och integrerande fläktvarvtalsreglering (med tillbehör DCPX) startfördröjning för kompressorer rotationssekvens för kompressorer drifttimmätning för kompressorer start/stopp återställning permanent larmminne autostart efter spänningsbortfall meddelanden på flera språk funktion med lokal- och fjärrmanövering. Visning av maskinens tillstånd: kompressorer TILL/FRÅN larmsammanställning. Larmhantering: högtryck 6. TILLBHÖR flödesvakt lågtryck frysskydd överbelastning kompressorer överbelastning fläktar överbelastning pumpar. Visning av följande parametrar: inloppstemperatur vatten ackumulatortemperatur utloppstemperatur vatten delta T högtryck lågtryck återstartfördröjning visning av larm. Inställningar: a) utan lösenord: inställning kyldrift total reglerhysteres b) med lösenord: inställning frysskydd fördröjning lågtryck displayspråk åtkomstkod. Mer information finns i användarhandboken R485 Med det här tillbehöret kan aggregatet kopplas till BMS-övervakningssystem med hjälp av standardkabel RS 485 och protokoll av typ MODBUS. H VT (00, P1, P2, P3, P4) Vibrationsdämpare av gummi. Välj modell med hjälp av kompatibilitetstabellen H VT (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08) Vibrationsdämpare av gummi. Välj modell med hjälp av kompatibilitetstabellen H H VX (00) Vibrationsdämpare med stålfjädrar. Välj modell med hjälp av kompatibilitetstabellen VX ( ) Vibrationsdämpare med stålfjädrar. Välj modell med hjälp av kompatibilitetstabellen H VX (P1-P2-P3-P4) Vibrationsdämpare med stålfjädrar. Välj modell med hjälp av kompatibilitetstabellen H GP Skyddar de externa batterierna mot oavsiktliga stötar 10 (x3) H 10 (x3)

14 Kortkomponent som ska monteras på aggregatets elektronikkort. Tillåter programmering av två tillslag/frånslag per dygn och olika programmering för varje veckodag. PGS H RWB30 RWB30: RWB-enheten används för fjärrstyrning av kylaggregat från dator med seriell anslutning. nvänds med ytterligare tillbehör för att styra kylaggregatet via telefonnät med R-MODM (tillbehör) eller via GSM-nätet med RMODMGSM (tillbehör). RWB kan styra upp till 9 kylaggregat, vilka måste ha tillbehör R485 eller R485P2. H TP2 Gör det möjligt att på mikroprocessorkortets display visa kompressorns inloppstryck (ett värde per krets). Monteras på kylkretsens lågtryckssida. Stoppar kompressorn vid onormala arbetstryck. H H H RIF DR (x2) (x2) (x2) (x2) (x2) (x2) (x2) (x2) (x2) som standard Faskompensator. Parallellkopplas med motorn, sänker strömförbrukningen. Fabriksinstalleras, måste anges på ordern Sänker erforderlig startströmstyrka för maskinen. Fabriksmonteras Möjliggör korrekt funktion vid utetemperatur mellan 10 och -10 C. DCPX npassar fläktvarvtalet utifrån det kondensationstryck som signaleras av högtrycksomvandlaren, för att därigenom vidmakthålla erforderligt tryck. Tillåter också korrekt funktion i uppvärmningsdrift vid utetemperatur mellan 30 och 42 C som standard H som standard DCPX M DCPX endast för konfiguration med större fläktar (M) som standard DULCHILLR Förenklat styrsystem för styrning med gemensamt till-/frånslag av två kylaggregat i samma anläggning, med styrenhet mec GR3. H MULTICHILLR Styrsystem för styrning med gemensamt till-/frånslag av enstaka kylaggregat i en anläggning med flera parallellkopplade aggregat, för att säkerställa konstant flöde till förångarna. H TRX1 ckumulatortankar med hål och inbyggda värmeelement levereras med skyddsproppar av plast. Innan anläggningen fylls på måste plastpropparna bytas mot respektive TRX1, om inte ett eller flera värmeelement ska installeras. H PRM 1 FBRIKSMONTRT TILLBHÖR Pressostat som återställs manuellt med verktyg och som är elektriskt seriekopplad till högtryckspressostaten på inloppsröret till kompressorn H PRM 2 FBRIKSMONTRT TILLBHÖR Pressostat som återställs manuellt med verktyg och som är elektriskt seriekopplad till högtryckspressostaten på inloppsröret till kompressorn. - - H - -

15 7. TKNISK DT 7.1. TKNISK DT FÖR VRSIONRN ( - ) KYLDRIFT Kyleffekt kw Total effektförbrukning kw Vattenflöde l/h ,500 41,620 46,610 55,380 61,400 68,630 75,160 80, ,920 38,530 43,000 51,260 56,590 63,120 70,350 74,990 Totalt tryckfall kpa NRGIINDX R SR W/W W/W 3,15 3,16 2,99 2,91 3,04 2,88 2,81 2,84 2,81 2,65 2,67 2,55 2,48 2,59 2,46 2,38 2,48 2,44 4,19 4,39 4,27 4,17 4,34 4,12 4,02 4,06 4,02 4,05 4,27 4,20 4,08 4,28 4,05 3,93 4,02 4,02 LKTRISK DT Strömförsörjning Strömförbrukning Maximal ström Startström 400 V 50 Hz 3 faser och nolledare KOMPRSSORR (SCROLL) ntal/krets st./st. 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 5/2 6/2 6/2 6/2 FLÄKTR (XILFLÄKTR) ntal Luftflöde ffektförbrukning Strömförbrukning st. m³/h kw ,75 5,0 5,0 5,0 7,5 7,5 7,5 10,0 10,0 8,4 10,8 10,8 10,8 16,2 16,2 16,2 21,6 21,6 STÖRR FLÄKTR (XILFLÄKTR) ntal st ffektförbrukning kw 3,75 7,0 7,0 7,0 10,5 10,5 10,5 13,9 13,9 Strömförbrukning 8,4 14,8 14,8 14,8 22,2 22,2 22,2 29,6 29,6 rbetstryck Pa FÖRÅNGR (PLTTFÖRÅNGR) ntal st. Vattenanslutningar* (IN/UT) Ø 1 3" 3" 3" 3" 4" 4" 4" 4" 4" VTTNKRTS ckumulatorvolym Värmeelement för frysskydd av ackumulatorn Vattenanslutningar* (IN/UT) radiatorvatten-/pumpenhet l antal x W Ø 700 2x300 2x300 2x300 2x300 2x300 2x300 2x300 2x300 2x300 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" LÅGTRYCKSCIRKULTIONSPUMP ffektförbrukning kw Strömförbrukning rbetstryck kpa 3,0 3,4 3,4 3,4 4,6 4,6 5,9 5,9 5,9 6,2 5,8 5,8 5,8 7,8 7,8 10,0 10,0 10, * lla vattenanslutningar är av typ Victaulic 13

16 HÖGTRYCKSCIRKULTIONSPUMP ffektförbrukning kw Strömförbrukning rbetstryck kpa ,2 5,7 5,7 5,7 8,3 8,3 8,3 10,5 10,5 11,0 9,7 9,7 9,7 14,1 14,1 14,1 17,8 17, LJUDNIVÅR Ljudeffekt (1) Ljudtryck (2) db() db() 85 88,0 88,0 88,0 91,0 90,5 90,5 91,5 93, ,0 83,0 83,0 86,0 85,5 85,0 86,5 88, ,0 56,0 56,0 59,0 58,5 58,5 59,5 61, ,0 51,0 51,0 54,0 53,5 53,0 54,5 56,5 YTTRMÅTT Höjd Bredd Djup Tomvikt mm mm mm kg NOMINLL FÖRHÅLLNDN HÄNVISNING UNDR KYLDRIFT - Vattnets inloppstemperatur 12 C - Vattnets utloppstemperatur 7 C - Omgivningsluftens temperatur 35 C - T 5 C (1) LJUDFFKT ermec mäter ljudeffekten enligt standard , i överensstämmelse med kraven för uroventcertifiering. (2) LJUDTRYCK Ljudtryck mätt i fritt fält med reflekterande yta (riktningsfaktor Q = 2) på 10 m avstånd från aggregatets utvändiga yta, enligt ISO

17 7.2. TKNISK DT FÖR VRSIONRN (H - ) KYLDRIFT Kyleffekt kw H Total effektförbrukning kw H Vattenflöde l/h H Totalt tryckfall kpa H VÄRMDRIFT Värmeeffekt Total effektförbrukning Vattenflöde Totalt tryckfall kw kw l/h kpa H H H H , NRGIINDX R COP W/W W/W H 2,85 2,89 2,91 2,78 2,89 2,79 2,71 2,89 2,91 2,54 2,40 2,27 2,16 2,33 2,28 2,25 2,37 2,34 H 3,33 3,15 3,17 3,15 3,13 3,13 3,12 3,16 3,21 LKTRISK DT Strömförsörjning Strömförbrukning Maximal ström Startström H H H H 400 V 50 Hz 3 faser och nolledare KOMPRSSORR (SCROLL) ntal/krets st./st. H 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 5/2 6/2 6/2 6/2 FLÄKTR (XILFLÄKTR) ntal Luftflöde ffektförbrukning Strömförbrukning st. m³/h kw H H H 5,3 6,8 6,8 6,8 10,2 10,2 10,2 13,6 13,6 H 11,3 14,4 14,4 14,4 21,6 21,6 21,6 28,8 28,8 FÖRÅNGR (PLTTFÖRÅNGR) ntal st. Vattenanslutningar (IN/UT) Ø H H 2"1/2 3" 3" 3" 4" 4" 4" 4" 4" 1 VTTNKRTS ckumulatorvolym Värmeelement för frysskydd av ackumulatorn Vattenanslutningar* (IN/UT) radiatorvatten-/pumpenhet l W Ø H H H 700 2x300 2x300 2x300 2x300 2x300 2x300 2x300 2x300 2x300 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" LÅGTRYCKSCIRKULTIONSPUMP ffektförbrukning kw Strömförbrukning rbetstryck kpa H 3,0 3,4 3,4 3,4 4,6 4,6 5,9 5,9 5,9 H 6,2 5,8 5,8 5,8 7,8 7,8 10,0 10,0 10,0 H * lla vattenanslutningar är av typ Victaulic 15

18 HÖGTRYCKSCIRKULTIONSPUMP ffektförbrukning kw Strömförbrukning rbetstryck kpa H 5,5 5,7 5,7 5,7 8,3 8,3 8,3 10,5 10,5 H 11,0 9,7 9,7 9,7 14,1 14,1 14,1 17,8 17,8 H LJUDNIVÅR Ljudeffekt (1) Ljudtryck (2) db() db() H 85,0 89,0 89,0 89,0 92,0 91,5 91,0 92,5 95,5 77,0 83,0 83,0 83,0 86,5 86,0 85,5 87,0 89,0 H 53,0 56,5 56,5 56,5 59,5 59,0 58,5 60,0 62,0 45,0 51,0 51,0 51,0 54,0 53,5 53,0 54,5 56,5 YTTRMÅTT Höjd Bredd Djup Tomvikt mm mm mm kg H H H H NOMINLL FÖRHÅLLNDN HÄNVISNING UNDR KYLDRIFT - Vattnets inloppstemperatur 12 C - Vattnets utloppstemperatur 7 C - Omgivningsluftens temperatur 35 C - T 5 C UNDR VÄRMDRIFT - Vattnets inloppstemperatur 40 C - Vattnets utloppstemperatur 45 C - Omgivningsluftens temperatur 7/6 C - T 5 C (1) LJUDFFKT ermec mäter ljudeffekten enligt standard , i överensstämmelse med kraven för uroventcertifiering. (2) LJUDTRYCK Ljudtryck mätt i fritt fält med reflekterande yta (riktningsfaktor Q = 2) på 10 m avstånd från aggregatets utvändiga yta, enligt ISO

19 8. DRIFTSGRÄNSVÄRDN 8.1. KYLDRIFT I standardutförandet lämpar sig aggregaten inte för uppställning i salthaltig omgivning. De övre och undre gränserna för vattenflödet till värmeväxlaren framgår av kurvorna i tryckfallsdiagrammen. Beträffande gränsvärden under drift hänvisas till nedanstående diagram, som gäller för T = 5 C. OBS: Under sommardrift kan aggregatet startas vid omgivningslufttemperaturen 46 C och vatteninloppstemperaturen 35 C. Under vinterdrift kan aggregatet startas vid omgivningslufttemperaturen -15 C och vatteninloppstemperaturen 20 C. ggregatet får bara drivas med dessa förhållanden under en kort stund, så att anläggningen uppnår rätt temperatur. För att förkorta tiden för den här operationen rekommenderar vi att en trevägsventil installeras, så att vatten leds förbi från förbrukarna till anläggningen till dess att de förhållanden har uppnåtts som gör det möjligt att köra aggregatet inom tillåtna driftgränsvärden. FÖRKLRING Drift med glykol Drift med glykol och tillbehöret DCPX Standarddrift Standarddrift med tillbehöret DCPX Omgivningsluftens temperatur, torr bulb (b.s.) C VÄRMDRIFT Vattnets utloppstemperatur C Vattnets utloppstemperatur C Omgivningsluftens temperatur, torr bulb (b.s.) C 17

20 9. KORRKTIONSFKTORR 9.1. KYLFFKT OCH FFKTFÖRBRUKNING VRSIONR MD HÖG VRKNINGSGRD" Kyleffektutbytet och den förbrukade eleffekten under andra förhållanden än de nominella erhålls genom multiplikation av de nominella värdena (Pf, Pa) med motsvarande korrektionsfaktorer (Cf, Ca). I nedanstående diagram kan man avläsa de korrektionsfaktorer som ska användas för aggregaten i deras olika versioner under kyldrift. För varje kurva anges den temperatur hos omgivningsluften som kurvan avser. FÖRKLRING Cf: Korrektionsfaktor för kyleffekten. Ca: Korrektionsfaktor för effektförbrukningen. FÖR NNN T ÄN 5 C Vid förångaren används tabell för att erhålla korrektionsfaktorerna för kyleffekt och effektförbrukning. För att ta hänsyn till föroreningar i värmeväxlarna används motsvarande korrektionsfaktorer enligt tabell Cf Utloppsvatten ( C) KORRKTIONSFKTORR FÖR FFKTFÖRBRUKNING VID KYLDRIFT Ca vid kyldrift KORRKTIONSFKTORR FÖR KYLFFKT 1,6 1,5 20 C 25 C 30 C 1,4 35 C 1,3 1,2 1,1 40 C 1 0,9 45 C 0,8 46 C 0,7 0,6 0,5 0, ,4 1,3 46 C 45 C 1,2 40 C 35 C 1,1 30 C 25 C 1 20 C 0,9 0,8 0,7 0, Utloppsvatten ( C) 18

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

80HMA. Komfortmodulssortiment för Monobloc värmepumpar. Nominell värmeeffekt 4-20 kw Nominell kyleffekt 4-20 kw. Egenskaper

80HMA. Komfortmodulssortiment för Monobloc värmepumpar. Nominell värmeeffekt 4-20 kw Nominell kyleffekt 4-20 kw. Egenskaper Komfortmodulssortiment för Monobloc värmepumpar Quality Management Systems Komfortmodul med montagesats för två zoner Komfortmodul för en zon 8HMA Nominell värmeeffekt 4-2 kw Nominell kyleffekt 4-2 kw

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat PRI-P.NX/K/*052 0802P/*/*.50828 AQS/Climaveneta NX/K/*052 0802P/*/* 4 storlekar 42 222 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus Produktinformation PRI-P.NX/K/*052 0802P/*/*.50828 Innehållsförteckning

Läs mer

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VS - Q65VS 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 8 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, R1a Q25VS Q2VS - Q65VS

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Produktblad NLW. Aermec. Innehållsförteckning 1.0830.10 2008-10-06. Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2. Tekniska data...s. 3 Måttritning...s.

Produktblad NLW. Aermec. Innehållsförteckning 1.0830.10 2008-10-06. Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2. Tekniska data...s. 3 Måttritning...s. Produktblad Aermec Version: 1.0830.10 Uppdaterad: 2008-10-06 Ersätter: NLW Innehållsförteckning Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2 Tekniska data...s. 3 Måttritning...s. 21 Allmänt Allmänt Finns i

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. PAK.5231 PAK.5232 FRYSAGGREGAT KYLA FÖR KLIMAT LIVSMEDEL MASKINER OCH PROCESSER

Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. PAK.5231 PAK.5232 FRYSAGGREGAT KYLA FÖR KLIMAT LIVSMEDEL MASKINER OCH PROCESSER Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. Kyl M (98) PK.523 PK.5231 PK.5232 FRYSRET KYL FÖR KLIMT LIVSMEDEL MSKINER OCH PROCESSER Svenska frysaggregat. Mini, Midi, Frigadons sortiment kännetecknas

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

Qvantum FREKVENS Serie VS

Qvantum FREKVENS Serie VS VS0 Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft Qvantum FREKVENS Serie VS Frekvensreglerad värmepump Qvantum Q5VS Qvantum QVS - Q65VS Tillverkad i Sverige VÄRMEEFFEKT - 5 kw VS0 Qvantum Serie VS är avsedd

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A) min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen

Läs mer

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid.

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid. VENCO MICROPROCESSOR typ: µchiller ANVÄNDAR HANDBOK Allmän beskrivning Sid. 2 Inledande anvisningar Sid. 2 Displayenhet Sid. 3-4 Parametrar Sid. 5 Larm och signaler Sid. 6-8 Värmepumpsfunktion Sid 9 Sid

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

MAROON 2. 6-78 kw. Allmän information. Utmärkande egenskaper

MAROON 2. 6-78 kw. Allmän information. Utmärkande egenskaper 6-78 kw llmän information Ny värmepumpsserie med scrollkompressorer med och utan ånginsprutning. Version /HT i 15 storlekar Kyleffekt (35; W7): 6-73 kw Värmeeffekt (7; W45): 6-78 kw Version /MT i 17 storlekar

Läs mer

Poolvärmepump Europac +

Poolvärmepump Europac + Poolvärmepump Europac + Gratulerar till ert val av poolvärmepump Europac +. Läs igenom denna instruktion före installation och uppstart. Tillse att poolvattnet är balanserat (se Folkpools skötselanvisning).

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE VVC-ventiler TA-Therm Termostatisk cirkulationsventil Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Termostatventilen för automatisk injustering av

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör

Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör 1. Allmänt Denna drift- och skötselanvisning gäller för luftvärmare SDLV och tillbehör för denna. Läs alltid igenom denna

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV. Bruksanvisning. Komplett med luftfördelarhuv.

TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV. Bruksanvisning. Komplett med luftfördelarhuv. Bruksanvisning TF 15 HV Art nr: E87 264 08 Komplett med luftfördelarhuv. För maximal säkerhet v.g. läs säkerhetsinstruktionerna som medföljer varje maskin. Innan ni börjar använda maskinen v.g. läs bruksanvisningen.

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt Skydda din process mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt Din försäkring mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt hjälper dig att spara tid och pengar. Den skyddar pumpar och

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

Handbok Induktionsvärmare DRAGON IHD 800

Handbok Induktionsvärmare DRAGON IHD 800 Handbok Induktionsvärmare DRAGON IHD 800 INSTALLATION ANVÄNDNING UNDERHÅLL RESERVDELAR Gelins-KGK www.gelins-kgk.se Produkten tillverkad i Italien Box 207 tel: 0511 131 30 532 23 Skara Bäste kund! Vi tackar

Läs mer

Luftkonditionera din omgivning, maximera din komfort.

Luftkonditionera din omgivning, maximera din komfort. Högeffektiv luft/vattenvärmepump med R410, enhetsaggregat med reversibel design, DC Inverterkompressor, cirkulationspump med variabel hastighet och varvtalsstyrda axiella fläktar. Luftkonditionera din

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

Värmepump luft-vätska

Värmepump luft-vätska PRI-P.AW-HT/CAE/*022 0302/*/*.50623 AQS/Climaveneta AW-HT/CAE/*022 0302/*/* 5 storlekar 37 08 kw Värmepump luft-vätska Produktinformation PRI-P.AW-HT/CAE/*022 0302/*/*.50623 Innehållsförteckning Innehåll

Läs mer

Scrollkompressorer för kylning

Scrollkompressorer för kylning 1 Scrollkompressorer för kylning Kompressorn är hjärtat i varje kompressionskylanläggning. Den tar köldmediet i förångad form från en lågtrycksnivå (sugtryckssida) till en högtrycksnivå (högtryckssida).

Läs mer

KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL. Gäller modellerna: KMP 9 KW (EARW50TZTY) KMP 13 KW (EARW75TZTY)

KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL. Gäller modellerna: KMP 9 KW (EARW50TZTY) KMP 13 KW (EARW75TZTY) KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Gäller modellerna: KMP 9 KW (EARW50TZTY) KMP 13 KW (EARW75TZTY) Läs handboken noga innan du använder din poolvärmepump och spara den för framtida bruk. Innehåll

Läs mer

Fastighetsvärmepumpar Luft - Vatten

Fastighetsvärmepumpar Luft - Vatten Fastighetsvärmepumpar Luft - Vatten Utbud för alla behov 32 1600kW GULLBERG & JANSSON AB Smältaregatan 6 S-263 39 HÖGANÄS Tel +46 (0)42 34 05 90 +46 (0)42 34 02 10 www.gullbergjansson.se info@gullbergjansson.se

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE Katalog Injusteringsventiler ESBE 00/00 SE ESBE Med fokus på styrdon ESBEs vridande styrdon (shuntventiler och ställdon) för reglering av värme och kyla i fastigheter. Vi erbjuder ett brett program och

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

EWAD-TZ. Luftkylt vätskekylaggregat med R-134a inverterdriven skruvkompressor

EWAD-TZ. Luftkylt vätskekylaggregat med R-134a inverterdriven skruvkompressor Luftkylt vätskekylaggregat med R-134a inverterdriven skruvkompressor Ny inverterkompressorteknik Idag visar Daikin vägen mot en effektivare och mer kostnadseffektiv komfortlösning. Alla Daikins produkter

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE TM UTC 17 23 VENTILCLIMA SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Allmänna Dimensioner, 2-rörsystem Allmänna Dimensioner, 4-rörsystem Allmänna Tekniskal data, 2-rörsystem Korrektionsfaktorer

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015 FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA Februar 2015 Inred med vacker värme Attraktiv värme eller kyla Aeros står för design och kvalitet och bygger endast ut 13 cm från vägg. Den är utrustad med en

Läs mer

TRYCKKÄRL KONSTRUKTIONSSVETSNING RÖRSERVICE

TRYCKKÄRL KONSTRUKTIONSSVETSNING RÖRSERVICE SVENSKTILLVERKAT KYLAGGREGAT VÄRMEPUMPAR KONSTRUERING TRYCKKÄRL LICENSSVETSNING KONSTRUKTIONSSVETSNING SVETSNING ROSTFRITT RÖRSERVICE VVS-KYLA/ISOLERING MONTAGE SMIDE KYLAGGREGAT VÄRMEPUMPAR KONSTRUERING

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi.

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi. Milton TopLine 80 och 100 - en ny generation av gaspannor M I L T O N TopLine Milton TopLine Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi.

Läs mer

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184 Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 25-200 16-40 - 160 ºC Rostfritt stål Användningsområde För mätning av flöden på elektriskt ledande vätskor i slutna rörsystem. Klarar de flesta medier såsom

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

TOPP 2011. Tillverkad i rostfritt stål för högsta kvalitet. GreenEnergy. ExoAir / ExoAir Polaris PLACERAD. - Since 1939 EXOAIR 7,5-EXOTANK VPX

TOPP 2011. Tillverkad i rostfritt stål för högsta kvalitet. GreenEnergy. ExoAir / ExoAir Polaris PLACERAD. - Since 1939 EXOAIR 7,5-EXOTANK VPX - Since 1939 ExoAir / ExoAir Polaris GreenEnergy SVERIGES effektivaste LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPAR! TOPP 2011 PLACERAD EXOAIR 7,5-EXOTANK VPX 300 FICK EN TOPPLACERING 2011 AV SVENSKA ENERGI- MYNDIGHETENS TEST

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

PELLTEC KONKURRENSKRAFTIGA PRODUKTER DET NATURLIGTA VALET KOMPETENT PERSONAL MILJÖ OCH KVALITÈTS GODKÄNDA. Pelltec AB

PELLTEC KONKURRENSKRAFTIGA PRODUKTER DET NATURLIGTA VALET KOMPETENT PERSONAL MILJÖ OCH KVALITÈTS GODKÄNDA. Pelltec AB 1 VÄRMEPRODUKTER PELLTEC Pelltecs vision är att leverera moderna, innovativa och effektiva värmeprodukter, särskilt utvalda för att möta industrins och lantbrukets behov. Våra produktområden är främst

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

VVS. Vattenrening. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. Vattenrening. EL & VVS - för din säkerhet Vattenrening VVS Med rätt vattenfilter kan du ta bort sand, sediment, grövre partiklar, utfällt järn samt dålig lukt och smak. Filter finns också om du behöver avkalka vattnet. EL & VVS - för din säkerhet

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL Fasadapparat för väggmontage är en helt ny generation av fasadapparat, där värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och som är utvecklat för låga drivtryck (- 00 Pa). monteras på fasadvägg bakom platsbyggda

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla Datablad serien Datablad låg 3 10 7 6 5 4 8 2 9 1 700 1000 600 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla 6. Framledningbrine 7. Returledningbrine 8.

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

VÄXELVENTILER VÄXELVENTILER

VÄXELVENTILER VÄXELVENTILER 107 108 TRYCKT FRÅN INSTLLTÖRR och OM på S har varit hårt: När kommer ni med en växelventil? Som alltid när vi utvecklar produkter, vill vi göra det ordentligt och tillföra nya egenskaper. tt enbart imitera

Läs mer

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall.

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall. Unr: Uppdragsnamn: Handläggare Lindborg Ola Tel 010 5055178 Mobil 010 5055178 Fax 010 5055190 Ola.Lindborg@afconsult.com Datum 2009-02-05 Utredning Höörs ishall Vår referens 541567 Utredning Höörs ishall.

Läs mer

Värmepump. Enviheater. Drift- och skötselanvisningar. Enviheater. Ordernr :... Objekt :... Bruksanvisning i original

Värmepump. Enviheater. Drift- och skötselanvisningar. Enviheater. Ordernr :... Objekt :... Bruksanvisning i original Värmepump Drift- och skötselanvisningar Ordernr :... Objekt :... Bruksanvisning i original Drift- och skötselanvisningar Sida 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Avsedd användning...2 1.2 Säkerhetsföreskrifter...2

Läs mer

Folkpool Poolvärmepump Driftmanual

Folkpool Poolvärmepump Driftmanual Folkpool Poolvärmepump Driftmanual Luftvärmepump Folkpool Översikt mått och benämningar Tryckmätare Vattenutlopp Kontroll panel Kabel hål Vatteninlopp Luft utblås Kontrollpanel Display Avfrostnings lampa

Läs mer

TORNADO RIRS VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM MED ROTERANDE VÄRMEVÄ XL ARE

TORNADO RIRS VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM MED ROTERANDE VÄRMEVÄ XL ARE BÄTTE INOMHUSMILJÖ TONADO IS VÄMEÅTEVINNINGSSYSTEM MED OTEANDE VÄMEVÄ XL AE Anslutning i topp eller sida AC eller EC motorer oterande värmeväxlare Temperaturverkningsgrad upp till 80% IS Nya uppdaterade

Läs mer

Fläktkonvektorer. Sprid värme och kyla med våra tysta produkter VENETO. www.kinnan.se

Fläktkonvektorer. Sprid värme och kyla med våra tysta produkter VENETO. www.kinnan.se Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta produkter VENETO www.kinnan.se Fläktkonvektorer Ett effektivare element Med en VENETO fläktkonvektor får man ut betydligt mer värmeeffekt än med en

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) V3-45B Beskrivning Regulatorn stänger ventilen vid stigande temperatur. Det finns en specialversion där en del av kapillärröret ligger i

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP MED DEN UNIKA EXONOMIZERN

LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP MED DEN UNIKA EXONOMIZERN EXOAIR ExoAir Polaris LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP MED DEN UNIKA EXONOMIZERN Ger dig värme NER TILL -25 C VINTERKYLA GULDMEDALJ EXOAIR POLARIS FÖR MEST FRANKRIKES STÖRSTA ENERGIM ÄSSA 2007 ENEO ENERGIE INNOVATIVA

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

Qvantum FREKVENS Serie VK

Qvantum FREKVENS Serie VK VK0 GRUNDVATTENVÄRMEPUMP Qvantum FREKVENS Serie VK Frekvensreglerad värmepump Qvantum Q5VK Qvantum QVK - Q65VK Tillverkad i Sverige VÄRMEEFFEKT 6-7 kw VK0 Serie:VK - kapacitetsreglerad grundvattenvärmepump

Läs mer

NY AQUAREA ALL IN ONE. Värme, kylning och tappvarmvatten UPPFYLLER BBR BOVERKETS BYGGREGLER

NY AQUAREA ALL IN ONE. Värme, kylning och tappvarmvatten UPPFYLLER BBR BOVERKETS BYGGREGLER NY AQUAREA ALL IN ONE Värme, kylning och tappvarmvatten UPPFYLLER BBR BOVERKETS BYGGREGLER NY AQUAREA ALL IN ONE 2014 / 2015 NY AQUAREA ALL IN ONE Perfekt för installation i nya hus, men Aquarea All in

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer