Ramhandling Styr o Regler AB Bostäder i Borås

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ramhandling Styr o Regler 2013-04-12. AB Bostäder i Borås"

Transkript

1 Ramhandling Styr o Regler AB Bostäder i Borås

2 Ramhandling Styr och Regler AB Bostäder i Borås Box Borås 2 KRAV SYSTEMUPPBYGGNAD Eftersom fastighetsautomation är en strategiskt viktigt del i hela energi- och miljöarbetet har AB Bostäder beslutat att full öppenhet och konkurrens skall råda i framtida investeringar utan låsningar till ett visst fabrikat/system. För att uppnå en övergripande strategi som i grunden bygger på öppenhet och standardisering gäller följande grundbultar som viktiga skall krav : Kommunikation skall ske på Ethernet nätverk och TCP/IPstacken (LAN, WAN, WLAN, INTERNET) med full tillgänglighet över Internet via en standard Webb-läsare. Man skall komma åt allt överallt om man har behörighet. Styrstystem (DUC:ar och PLC:er) skall baseras på en industri- PC-kärna med integrerad Webb-server/läsare samt pekskärm minst 10. Operativet skall utgöras av en öppen och licensfri programvara. Applikationsprogrammeringen skall följa den internationella programmeringsstandarden IEC i strukturerat textformat. En OPC-server skall alltid ingå i leveransen av styrsystemet som kommunikationsgränssnitt upp mot överordnat system. PLC, DUC placeras i apparatskåp vid resp anläggningsdel. Kommunikation mot I/O-moduler ( digitala ingångar DI, digitala utgångar DU, analoga ingångar AI och analoga utgångar AU) skall ske via någon typ av standarbuss exempelvis Modbus eller Profibus. I/O-modulerna kan med fördel även placeras ut externt i fastigheterna för att fånga upp signaler och styra objekt tex i elcentraler och KK-stativ, rumsreglering mm. Dock skall styrutrustning som placeras i apparatskåp på vindar för utekompenserad tryckreglering av frånluftsfläktar vara autonoma (DUC/PLC eller I/O-moduler) vars funktion ej är beroende av en fungerande kommunikation mot annan DUC/PLC. - Samtliga driftsparametrar skall kunna läsas och ändras från PLC/DUC. Härvid skall siten uppdateras med aktuella värden minst var tredje sekund. - I PLC/DUC skall dynamiska flödebilder med tillhörande tillståndslistor och tids-, statistik- och larmfunktioner uppbyggas. Detta utförs för samtliga redovisade system och funktioner. 2

3 Ramhandling Styr och Regler AB Bostäder i Borås Box Borås - I PLC/DUC skall även funktionstexter samt grundläggande teknisk dokumentation kunna nås. - Larm/larmhistorik skall kunna läsas i PLC/DUC. Larm skall även kunna kvitteras som läst larm i PLC/DUC. - PLC/DUC skall förses med inbyggd batteribackup för minne och klocka, kapacitet min 7 dygns drift. Batterierna skall ha en livslängd på minst 5 år och vara utbytbara. Strömförsörjning för PLC/DUC skall övervakas. - Åskskydd skall alltid installeras i apparatskåp. - DUC/PLC skall ha astronomiskt ur för utvändig belysningsstyrning. - Drift- och övervakningsanläggningen skall automatiskt återstarta alla manöverobjekt efter spänningsbortfall, och efter återställt centralt brandlarm, under förutsättning att de skall vara i drift enligt det tidsprogram de tillhör. - PLC/DUC med modulenheter skall vara försedd med min 20% reserv, fördelat proportionellt till antal och typ av in- och utgångar. - Driftlarm skall presenteras på apparatskåpsfront i form av summalarm. Röd blinkande lampa vid aktiverat larm, fast sken vid kvitterat ej avhjälpt. Varje larm skall kunna ändras mellan larmkaraktär A och B i driftläge (skall ej kräva ny programladdning). Utgående larm skall kunna fördröjas från 0 till 180 sek. - Samtliga ärvärden i systemet skall enkelt kunna handställas (simuleras) i DUC/PLC. - Följande larm skall indikeras: - Omkopplare ej i normalt automatikläge. - Fel på kommunikationsslinga. - Bristande spänningsförsörjning till DUC/PLC. - Utlösta motorskydd, säkringar, eller enhet med motsvarande funktion. - Högt- /lågt tryck EXP. - Tryckavvikelse från inställt eller framräknat Börvärde. - Summalarm A och B från prefab styrsystem. Yttre reglerkomponenter såsom givare, ställdon, energimätare, frekvensomformare etc skall vara standardiserade vad gäller det fysiska gränssnittet. Givarsignalerna skall vara av typen Pt1000, 0-10V, 4-20mA. Ventilställdon 0-10V. Tredjepartsstyrutrustning som återfinns i prefabricerade utrustninngar såsom ventilationsaggregat, värmepumpar, entréaggregat, kylmaskiner, pannautomatik etc skall gränssnittet utgöras av Modbus RTU alternativt Modbus/TCP. Leverantören lämnar korrekt och relevant teknisk dokumentation över samtliga register så att en effektiv integrering i styrsystemet kan upprättas. Bussuppkopplade givare ansluts samt statistikbehandlas i PLC/DUC och i överordnat SCADA-system. 3

4 Ramhandling Styr och Regler AB Bostäder i Borås Box Borås Statistikbehandling skall kunna ske som lagrat värde, med valbar kalenderintervall för förbrukningar. Mätstorhet inhämtas från berörd sidoentreprenör. Följande ansluts: - Förbrukning KV ansluts till M-bus utgång vattenmätare (lägenhet) - Förbrukning VV ansluts till M-bus utgång vattenmätare (lägenhet) - Förbrukning VV ansluts till M-bus utgång vattenmätare (Undercentral) - Förbrukning Fjärrvärme ansluts till M-bus värmemängdsmätare - Ackumulerad energiförbrukning (kwh) - Momentant effektuttag (m³) - Framledningstemperatur - Returledningstemperatur AB Bostäder har ett överordnat SCADA-system av fabrikat WEBfactory för central övervakning. För uppkoppling av offererad PLC/DUC mot överordnat system skall OPC levereras. Det ingår i styrentreprenaden att leverera OPC-server enligt nedanstående krav: - Skall stödja OPC DA 2.05a och Skall fungera att köra som tjänst på Windows 2008 Server (32-bitars) - Skall stödja samtliga variabler i PLC/DUC:ens kommuniktonsprotokoll, undantag får göras för programmering av PLC/DUC från överordnat system. - Om OPC-servern har begränsning på antal taggar skall den minst innehålla licens för erforderligt antal ingående i denna entreprenad plus 50%. - OPC-servern skall vara konfigurerad, upptaggad och avtestad gentemot PLC/DUC. I styrentreprenaden ingår också att lämna applikationsunderlag i MS-Excelformat med minst följande fem kolumner: Taggnamn, beskrivning, fysisk adress i PLC/DUC (I/O-adress), mätområde samt enhet. Fullständig uppkoppling/integration mot WEBfactory av samtliga anläggningsdelar inklusive upprättande av dynamiska flödesbilder, larmlistor samt inloggningar skall ingå. 4

5 Ramhandling Styr och Regler AB Bostäder i Borås Box Borås Integration skall bestå av: - Dynamiska flödesbilder med navigering. Tillkommande flödesbilder skall läggas till befintligt systemramverk för WEBfactory levererat av Nordomatic AB. Dessa bilder skall konstrueras i ritmiljö för WEBfactory, inga länkningar till bilder i PLC/DUC tillåts. - Larm med koppling till flödesbild i förekommande fall. - Datainsamling läggs upp på alla AI/AU samt börvärden med 5 minuters insamlingsintervall. - Konfigurering av larmhantering till driftpersonal enligt överenskommelse med beställaren. 5

6 Ramhandling Styr och Regler AB Bostäder i Borås Box Borås 3 DETALJER OCH TEKNIKALITETER I PLC/DUC Tidsstyrning Tidkanaler ska vara uppbyggda som veckoscheman. Respektive veckoschema ska innehålla följande: - 9 st dagtyper (mån-sön, helg, specialdag). - Varje dagtyp ska ha egna funktionstidpunkter. - Antal funktionstidpunkter för varje tidkanal och dagtyp: 2 st tillslag och 2 st frånslag - I helg/specialdagsprogrammet skall man för minst ett år framåt kunna definiera specifika drifttider för enskilda system med angivande av tex datum och tid för tillslag resp datum och tid för frånslag. - Inställningsnogrannhet, 1 minut. Larmhantering Felmeddelande ska innehålla: - Tidsangivelse - Beteckning på larmpunkt, lokalisering - Larmklass och larmprioritet i minst 3 nivåer (A, B och C) Följdlarm skall blockeras. Prioritering och tidsfördröjning ska kunna utföras individuellt per larm. Reglering Parametrar, dödzon mellan steg, begränsning och utsignal, tio brytpunkter per reglerkurva ska kunna programmeras. Regleravvikelselarm (hög/låg) skall genereras på PLC/DUC-nivå. Reglerprogram startas och stoppas av tillståndsändring hos exempelvis ingång och/eller funktionstidpunkt. Parametrar och larmgränser skall vara påverkbara från överordnat system. 6

7 Ramhandling Styr och Regler AB Bostäder i Borås Box Borås Manövrering Individuell manövrering av DU- och AU-utgångar utförs så att manöver från överordnat system kan överta manövrering av anslutna objekt. Angreppspunkt i PLC/DUC skall vara före säkerhetskedja. Generellt utförs från överordnat system så kallat systemmanöver, varför det för varje system/aggregat skall finnas möjlighet att starta/stoppa system/aggregat via enskilt register. I enskilda fall kan individuell manöver av DU- och AU-utgångar bli aktuell för viktiga system varför PLC/DUC-program skall utföras så att val av individuell eller systemmanöver kan göras. Används 2-10V styrsignal för ställdon skall skalning för lägespresentation % utföras i PLC/DUC och lagras i ett från överordnat system åtkomligt register. LOGGNING Logg- och trendfunktioner med lokal lagring i DUC/PLC DUC/PLC skall förses med lokal logg- och trendfunktion med plats för lagring av samtliga I/O:n och variabelvärden. Logg- och trendintervallet skall kunna registrera såväl snabba förlopp (sekundintervall) som tröga förlopp (årsintervall). Värden skall lagras cykliskt så att överskrivning av de äldsta värdena sker med nya efter hand när lagringsutrymmet blivit fullt. Följande kapaciteter vid lokal lagring skall minst uppfyllas: samplingar per I/O för historik och trend. - Antal lagrade heltalsvärden: st. - Antal lagrade larm: hela anläggningen + 20% reservutrymme. Presentation av mätresultat skall i DUC/PLC framställas som numeriska tabeller såväl som grafiska kurvdiagram med min 6 samtidiga kurvor samt ställbar tid på X-axel, zoom-funktion, tidslinjal och möjlighet till valfri kurvfärg. Händelseloggning Samtliga ändringar/ händelser rörande börvärden, tidkanaler 7

8 Ramhandling Styr och Regler AB Bostäder i Borås Box Borås eller omkopplare skall loggas i händelsehistorik och sammanställas i DUC/PLC för ökad spårbarhet. RAPPORTER Rapporter med lokal visning och visualisering i DUC/PLC DUC/PLC skall förses med lokala rapporter som visas både som numeriska tabeller och diagram. - Upplösningen skall vara Årsrapporter med månadsupplösning och månadsrapporter med dygnsupplösning. - Data sparas i 10 år. - Rapporterna skall kunna väljas helt valfritt typ energirapporter, effektrapporter, drifttidrapporter etc. - Möjlighet skall finnas att graddagskorrigera-/ energiindexkompensera energirapporterna. 8

9 Ramhandling Styr och Regler AB Bostäder i Borås Box Borås ANBUDSFORMULÄR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE DATORISERING AV FASTIGHETSAUTOMATIK vid AB Bostäder i Borås under tiden Priser Timdebitering och fasta priser skall utöver vad som anges nedan omfatta följande kostnader enligt Sveriges Byggindustrier formulär 15/95: Litt 2. ARBETSLEDNING 2.0 Löner 2.1 Semester 2.2 Försäkringar och avgifter enligt lag 2.3 Avgifter enligt avtal 2.4 Avgifter till företagarorganisationer 2.5 Traktamentskostnader samt reseersättning Litt 3. ARBETARE 3.0 Löner 3.1 Semester 3.2 Försäkringar och avgifter enligt lag 3.3 Avgifter enligt avtal 3.4 Personlig skyddsutrustning 3.6 Traktamentskostnader, resekostnadsersättning samt reskostnadsbidrag vid dagliga resor Litt 4. HJÄLPMEDEL 4.1 Handverktyg och mindre redskap Litt 6. FÖRSÄKRINGAR MM 6.0 Arbetsplatsförsäkringar 6.1 Entreprenörens uppmätningskostnader Litt 8 ENTREPRENÖRARVODE 8.0 Entreprenörarvode inklusive kostnader för räntor och centraladministration. (Pålägg på kostnader enligt Litt 2, 3, 4 och 6 ovan) Litt 9 ENTREPRENÖRARVODE 9.0 Entreprenörarvode för arbete, hjälpmedel, material eller vara mm som tillhandahålls av beställaren. 9

10 Ramhandling Styr och Regler AB Bostäder i Borås Box Borås Prissättning, separat pris (exkl. elinstallation) skall anges för nedanstående punkter enligt bifogade flödesbilder och funktionstexter, bilaga 1. Priserna skall avse en komplett leverans i enlighet med detta förfrågningsunderlag: 1. Bilaga 1:1, System-VR01/VV01/KV01//Belysning: Standard undercentral med nytt apparatskåp och DUC/PLC, inkl. uppkoppling till WEBfactory, dykgivare skall vara kombitermometer Qvintus Q606MV134-K inkl. Pt1000-element på ej reglerande givare. Anbudssumma: 2. Bilaga 1:2, System-TL01: Aggregat med intern styr ansluts till DUC/PLC i undercentral, inkl. uppkoppling till WEBfactory. Anbudssumma: 3. Bilaga 1:3, System-TL02: FTX-aggregat utan intern styr inkl. nytt apparatskåp/apparatlåda med autonom DUC/PLC eller I/O-modul som ej är beroende av kommunikation med annan DUC/PLC. Inkl. uppkoppling till WEBfactory. Anbudssumma: 4. Bilaga 1:4, System-Hus: Mätpunkter i annan fastighet, tempgivare, tryckgivare m.m. ute i anläggningen inkl. nytt apparatskåp/apparatlåda med autonom DUC/PLC eller I/O-modul som ej är beroende av kommunikation med annan DUC/PLC. Inkl. uppkoppling till WEBfactory, dykgivare skall vara kombitermometer Qvintus Q606MV134-K inkl. Pt1000-element på ej reglerande givare. Anbudssumma: 5. Bilaga 1:5, System-FL01: 6 st frånluftsfläktar (1 st per trappuppgång) med utekompenserad tryckstyrning (befintliga FVO eller EC-motorer) + 2 st lägenhetsgivare per trappuppgång. 1 st nytt apparatskåp/apparatlåda per FF inkl autonom DUC/PLC eller I/Omodul som ej är beroende av kommunikation med annan DUC/PLC. Inkl. uppkoppling till WEBfactory. Anbudssumma: 6. Individuell Mätning: Uppkoppling av individuell mätning av kall- och varmvatten i 100 lägenheter (totalt 200 mätare) inkl. m-busmottagare typ Piigab 900 med 2 klienter och uppkoppling till WEBfactory. 10

11 Ramhandling Styr och Regler AB Bostäder i Borås Box Borås Anbudssumma: 7. Timpris anges för tillkommande arbeten: - Timkostnad projektledning: kr/timma - Timkostnad konstruktion. kr/timma - Timkostnad programmering. kr/timma - Timkostnad DHC (WEBfactory). kr/timma 8. UE-arvoden och övrigt materiel som ej finns med i nedanstående á-priser debiteras enligt verifierad självkostnad med ett påslag om 10%. Á-priser: DUC/PLC med webbserver och pekbildskärm minst 10. I/O-modul med minst 12DI, 8DU, 8AI och 8AU (eller ett totalt pris med lösa I/O-moduler med minst samma antal in- och utgångar) Autonomt friprogrammerbart I/O-kort eller DUC/PLC med minst 20 st integrerade I/O (DI, DU, AI, AU) Temperaturgivare Anliggning. Temperaturgivare Dykgivare. Temperaturgivare Dykgivare för VV. Temperaturgivare Frysskydd. Temperaturgivare Kanal. Temperaturgivare Rum. Temperaturgivare Ute. Kombitermometer Qvintus Q606MV134-K inkl. Pt1000-element. Tryckknapp med LED-indikering för förlängd drift. Tryckgivare vatten 0-6 bar. Differenstryckgivare vatten 0-100kPa. Tryckgivare luft 0-500Pa. Flödesgivare luft 0-10V. Tryckvakt Pa. Rökdetektor kanal, optisk med servicelarm. Rökdetektor rum, optisk med servicelarm. Kontrollenhet för rökdetektor med servicelarm. Spjällmotor 24V fjäderretur, 10Nm. Spjällmotor 24V fjäderretur och gränsläge, 10Nm. Spjällmotor 24V ö/m, 10Nm. Spjällmotor 24V 0-10V, 10Nm. Spjällmotor 24V 0-10V, fjäderretur, 10Nm. Ventilställdon 24V 0-10V, 20mm, 500Nm. Ventilställdon 24V 0-10V, 20mm, 1000Nm. Ventilställdon 24V 0-10V, 40mm, 1000Nm. Ventilställdon 24V 0-10V, 40mm, 2500Nm. Frekvensomformare 400V 2.2 kw, IP54 (typ Danfoss FC-102P eller likvärdig). 11

12 Ramhandling Styr och Regler AB Bostäder i Borås Box Borås Frekvensomformare 400V 5.5 kw, IP54 (typ Danfoss FC-102P eller likvärdig). Frekvensomformare 400V 7.5 kw, IP54 (typ Danfoss FC-102P eller likvärdig). Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på alla priser. Övriga uppgifter och handlingar Arbetsledare Miljö- och kvalitetsansvarig F-skattebevis Försäkringsbevis Miljö- och kvalitetssystem Kapacitet (organisation, resurser, servicegrad) Erfarenhet av liknande arbete, referenser bilaga nr.. bilaga nr.. bilaga nr.. bilaga nr.. bilaga nr.. Detta anbud är från vår sida bindande till Ort och datum Företag Organisationsnummer Ombud Postadress Tel E-post Underskrift Namnförtydligande 12

13 Ramhandling Styr och Regler AB Bostäder i Borås Box Borås 13

14

15

16

17 System 4-VR01 ( STANDARDGATAN 2-6 ) Driftfunktioner PUMP RADIATORKRETS Cirkulationspumpen 4-VR01-CP1, för radiatorerna, är normalt i kontinuerlig drift. När utetemperaturen 4-GT0-UTE är högre än [17 C] dagtid eller [15 C] nattetid stoppar pumpen. När utetemperaturen 4-GT0-UTE är lägre än [14 C] dagtid eller [12 C] nattetid startar pumpen. Vid stoppad pump stänger styrventil 4-VR01-SV2. Stoppad pump motionskörs enligt inställda tider i tidkanal för pump motionering. EXPANSIONSKÄRL Matarpumpen 4-VR01-CP9 för expansionskärlet startar när trycket är lägre än [2.80bar] och stoppar när trycket är högre än [3.00bar]. Matarpumpen förreglas via nivåvippa 4-VR01-GL1 vid låg nivå i expansionkärl. Reglering VÄRMEREGLERING Vald utegivaren förskjuter värmesystemet 4-PROGNOS / 4-GT0-UTE enligt inställd kurva. Vid ökande värmebehov öppnar styrventil 4-VR01-SV2 för värme. Omvänd funktion vid minskande värmebehov. Driftfall A = Konventionell utekomp. framledningskurva utan nattsänkning. Driftfall B = Konventionell utekomp. framledningskurva med nattsänkning. Driftfall C = Referenspåverkande styrning med rumsgivare. NATTSÄNKNING Nattsänkningen startar när tidkanal för radiatorerna går i från. Nattsänkningen ställs in med hjälp av en utekompenserad kurva. Reglering DRIFTFALL A Ingen nattsäkning. Referensgivare rum endast mätande. DRIFTFALL B Nattsänkning. Rumsgivarna (medeltemp. = högsta och lägsta temp. borträknat) används för att beräkna vid vilken tid övergång till dagdrift skall ske för att önskad dagtemperatur skall uppnås. DRIFTFALL C Ingen nattsäkning. Rumsgivarna (medeltemp. = högsta och lägsta temp. borträknat) används för att förskjuta framledningstemperaturen dagtid via inställd kurva och även nattetid via annan inställd kurva. Pumpstopp sker när utetemperatur 4-GT0-UTE är högre än [17 C] dagtid eller [15 C] nattetid. Pumpstart sker när utetemperaturen 4-GT0-UTE är lägre än [14 C] dagtid och min-rumstemp. är lägre än [21.5 C] eller när utetemperaturen är lägre än [12 C] nattetid och min-rumstemp. är lägre än [20.5C] eller när utetemperaturen är lägre än 10 C. DIFFERENSTRYCKREGLERING Differenstryckgivare 4-VR01-GP1:1 / 2-VR01-GP1:2 / 6-VR01-GP1:3 (väljes i bildskärm) konstanthåller differenstrycket enligt inställd kurva. Vid ökat tryckbehov ökar varvtalet på pumpen 4-VR01-CP1 via den inbyggda frekvensomformaren i pumpen. Övervakningsfunktioner DRIFTEL/SUMMALARM Larm utgår efter 5 sekunder när omkopplaren ej står i läge automatik, då motorskyddet har löst ut eller summalarm från pump automatik. REGLERAVVIKELSE Larm utgår efter [60 min] då framledningstemperaturen vid 4-VR01-GT1:1 avviker med mer än [3 C] från aktuellt börvärde på regulator. Larmet blockeras vid stoppad pump. Larmet för hög temperatur blockeras då det är utetemperatur är högre än [+10 C]. HÖGT/LÅGT DIFFERANSTRYCK Larm utgår efter [60 min] när differenstrycket vid 4-VR01-GP1:1 är högre än [10 kpa] eller lägre än [30 kpa]. Larmet blockeras vid stoppad pump. HÖGT/ LÅGT TRYCK VÄRMESYSTEM Larm utgår efter [5 min] då trycket vid 4-VR01-GP2 i expansionskärlet är högre än [3.5 bar] eller lägre än [2.0 bar]. FLÖDESBEGRÄNSARE FJÄRRVÄRME APPARATSKÅP 4-AS1 ( UC ) Konstr Datum ANTAL BL. BL. STANDARDGATAN AB BOSTÄDER I BORÅS Granskad Utgåva RITN. NR ÄNDRINGEN AVSER SIGN. DATUM FUNKTIONSTEXT

18 När flödet vid flödesbegränsare 4-FJV-GF5 är högre än abonnerat flöde indikeras detta i bildskärm på apparatskåp 4-AS1. PROGNOSLARM Larm utgår efter [360 min] om prognosen vid 4-PROGNOS avviker med mer än [+10 C] från den verkliga utetemperaturen 4-GT0-UTE. MÄTNING Returledningsgivare 2-VR01-GT2:4 ( Standardgatan 2 ) och returledningsgivare 2-VR01-GT2:5 ( Standardgatan 6 ) visas i bildskärm på apparatskåp 4-AS1. INTEGRERINGSVERK EXTERNT ( M-BUS ) Följande värden hämtas från integreringsverket via m-bus modul i mätare 4- FJV-CX1 : - Ackumulerad energiförbrukning (kwh) - Momentant effektuttag (W) - Förbrukad volym (m3) - Momentant flöde (l/min) - Framledningstemperatur - Returledningstemperatur LARMER A: larm : Driftfel 4-VR01-CP1 Högt/Lågt tryck 4-VR01-GP2 Prognoslarm 4-PROGNOS B: larm : Regleravvikelse 4-VR01-GT1:1 Högt/lågt differenstryck 4-VR01-GP1:1 APPARATSKÅP 4-AS1 ( UC ) Konstr Datum ANTAL BL. BL. STANDARDGATAN AB BOSTÄDER I BORÅS Granskad Utgåva RITN. NR ÄNDRINGEN AVSER SIGN. DATUM FUNKTIONSTEXT

19

20 System 4-VV01 ( STANDARDGATAN 2-6 ) Driftfunktioner B: larm : Driftfel 4-VV01-CP2 Hög/låg temperatur 4-VV01-GT81:1 PUMP TAPPVARMVATTEN Pumpen 4-VV01-CP2 är i kontinuerlig drift Reglering VARMVATTENREGLERING Framledningsgivaren 4-VV01-GT81:6 konstanthåller varmvattentemperaturen. Vid ökande värmebehov öppnar styrventilen 4-VV01-SV32 för värme. TAPPVARMVATTENREGLERING Framledningsgivaren 4-VV01-GT81:1 konstanthåller tappvarmvattentemperaturen. Vid ökande värmebehov öppnar styrventilen 4-VV01-SV31 för värme. Övervakningsfunktioner DRIFTFEL Larm utgår efter 5 sekunder när omkopplaren ej står i läge automatik eller då motorskyddet har löst ut. HÖG/LÅG TEMPERATUR VARMVATTEN Larm utgår efter [30 min] om framledningstemperaturen vid 4-VV01-GT81:1 är högre än [60 C] eller lägre än [45 C]. VARMVATTENMÄTARE ( M-BUS ) Via m-bus modul på varmvattenmätare 4-KV01-GF4 hämtas förbrukad varmvattenmängd och momentant flöde beräknas och indikeras i bildskärm på apparatskåp 4-AS1. MÄTNING Returledningsgivare 4-VV01-GT82:4 ( Standardgatan 4 ), returledningsgivare 4-VV01-GT82:5 ( Standardgatan 6 ) och tryckgivaren 4-KV01-GP3 visas i bildskärm på apparatskåp 4-AS1. LARMER A: larm : APPARATSKÅP 4-AS1 ( UC ) Konstr Datum ANTAL BL. BL. STANDARDGATAN AB BOSTÄDER I BORÅS Granskad Utgåva RITN. NR ÄNDRINGEN AVSER SIGN. DATUM FUNKTIONSTEXT

21

22 System BELYSNING Driftfunktioner BELYSNING - UTE Ytterbelysning styrs via tidkanal och förreglas via astronomiskt ur i PLC. BELYSNING RESERV 1 Belysning reserv 1 styrs via tidkanal. BELYSNING RESERV 2 Belysning reserv 2 styrs via tidkanal. APPARATSKÅP 4-AS1 ( UC ) Konstr Datum ANTAL BL. BL. STANDARDGATAN AB BOSTÄDER I BORÅS Granskad Utgåva RITN. NR ÄNDRINGEN AVSER SIGN. DATUM FUNKTIONSTEXT

23

24 System 2-TL01 ( ENHETS-AGGREGAT ) Driftfunktioner DAGDRIFT HÖGFART / MELLANFART / LÅGFART Aggregatet är i drift på helfart, mellanfart eller låfart via tidkanal. TRYCKKNAPP MELLANFART Via tryckknapp TL01-TK1 kan man starta aggregatet på förlängd drift mellanfart. Timertid ställs i bildskärm på apparatskåp 4-AS1 ( Standardgatan 4 ). NATTKYLA Nattkyla startar via intern styrutrustning på aggregat. Reglering TEMPERATURREGLERING Reglering av konstant tilluftstemperatur sker via intern styrutrustning på aggregat. Börvärden ställs i bildskärm på apparatskåp 4-AS1 ( Standardgatan 4 ). Frysvakt TL01-GT5 B: larm : Summalarm B TL01 Driftfel TL01-TF1 Driftfel TL01-FF1 Summalarm TL01-VVX Filtervakt TL01-GP71 Filtervakt TL01-GP72 Regleravvikelse TL01-GT1 Regleravvikelse TL01-GP61 Regleravvikelse TL01-GP62 Låg verkningsgrad TL01-VVX B: larm : Summalarm C TL01 TRYCK/FLÖDESREGLERING Reglering av tryck/flöden sker via intern styrutrustning på aggregat. Säkerhetsfunktioner Övervakningsfunktioner EXTERNA LARMER Driftfelslarm, filterlarm och regleravvikelselarm erhålls från aggregat via modbus kommunikation. SUMMALARM Summalarm utgår från aggregatet då fel förekommer i extern automatik. LARMKLASSER A: larm : Summalarm A TL01 Summalarm A (KRITISKT) TL01 Konstr Datum ANTAL BL. BL. STANDARDGATAN AB BOSTÄDER I BORÅS Granskad Utgåva RITN. NR ÄNDRINGEN AVSER SIGN. DATUM FUNKTIONSTEXT

25

26 System 2-TL02 ( AGGREGAT ) Driftfunktioner DAGDRIFT Aggregatet startas och stoppas via tidkanal eller tryckknapp 2-TL02-TK1. UPPSTART Frånluftsfläkten 2-TL02-FF1 och värmeväxlaren 2-TL02-VVX. Efter 60 sekunder startar tilluftsfläkten 2-TL02-TF1. SPJÄLLSTYRNING UTELUFT Uteluftsspjället 2-TL02-ST1:1 öppnar när tilluftsfläkten startar. SPJÄLLSTYRNING FRÅNLUFT Frånluftspjället 2-TL02-ST1:2 öppnar när frånluftsfläkten startar. FÖRREGLINGAR Cirkulationspumpen 2-TL02-CP4 förreglar aggregatet. Frånluftsfläkt 2-TL02- FF1 och tilluftsfläkt 2-TL02-TF1är korsvis förreglade. PUMP KYLBATTERI Cirkulationspumpen 2-TL02-CPX är normalt i kontinuerlig drift. Om styrventilen 2-TL02-SVX är helt stängd stoppar pumpen. Stoppad pump motionskörs via tidkanal. PUMP VÄRMEBATTERI Cirkulationspumpen 2-TL02-CP4 är normalt i kontinuerlig drift. Om styrventilen 2-TL02-SV4 är helt stängd och det är sommarperiod stoppar pumpen. Stoppad pump motionskörs via tidkanal. NATTKYLA Nattkyla startar via tidkanal, rumstemperaturen vid GT91 överskrider [23 C], det är "Sommarperiod" samt att det finns ett kylvärde i uteluften. Vid nattkyla reglerar värmeväxlaren tilluftstemperaturen samt kylventilen och värmeventilen är blockerad. KYLÅTERVINNING När utetemperaturen 4-GT0-UTE är [2 C] högre än frånluftstemperaturen vid 2-TL02-GTX och det finns ett kylbehov, startar VVX för kylåtervinning med 100% utsignal. Reglering UTEKOMP TILLUFTSREGLERING Utegivaren 4-GT0-UTE ( Standardgatan 4 ) förskjuter tilluftstemperaturen 2- TL02-GT3 enligt isntälld kurva. Vid ökande värmebehov sker följande sekvens. 1. Styrventilen 2-TL02-SVX stänger för kyla. 2. Ökar varvtalet på värmeväxlaren 2-TL02-VVX. 3. Styrventilen 2-TL02-SV4 öppnar för värme. UTEKOMP TRYCKREGLERING - TILLUFT Utegivaren 4-GT0-UTE ( Standardgatan 4 ) förskjuter tilluftstrycket 2-TL02- GP61 enligt isntälld kurva. Vid ökande tryckbehov ökar varvtalet på tilluftsfläkten 2-TL02-TF1. UTEKOMP TRYCKREGLERING - FRÅNLUFT Utegivaren 4-GT0-UTE ( Standardgatan 4 ) förskjuter frånluftstrycket 2- TL02-GP62 enligt isntälld kurva. Vid ökande tryckbehov ökar varvtalet på tilluftsfläkten 2-TL02-FF1. Reglerfunktioner VARMHÅLLNING VÄRMEBATTERI VID STOPPAT AGGREGAT Vid stoppat aggregat konstanthålls batterikretsen via returgivaren 2-TL02- GT5. Säkerhetsfunktioner BLOCKERING HANDMANÖVER Vid frysvakt eller otillåtet stopp av cirkulationspumpen för värmebatteriet sker blockering av handkörning via omkopplare. FRYSVAKT Sjunker returtemperaturen vid 2-TL02-GT5 under [7 C] löser frysvakten ut och aggregatet stannar. APPARATSKÅP 2-AS4 Konstr Datum ANTAL BL. BL. STANDARDGATAN AB BOSTÄDER I BORÅS Granskad Utgåva RITN. NR ÄNDRINGEN AVSER SIGN. DATUM FUNKTIONSTEXT

27 Övervakningsfunktioner DRIFTFEL Larm utgår efter 5 sekunder när omkopplaren ej står i läge automatik eller då motorskyddet har löst ut. REGLERAVVIKELSE - TEMPERATUR Larm utgår efter [60 min] om temperaturen avviker med mer än [3 C] från aktuellt börvärde på regulator. REGLERAVVIKELSE - TRYCK Larm utgår efter [60 min] om trycket avviker med mer än [20 Pa] från aktuellt börvärde på regulator. Driftfel/summalarm 2-TL02-VVX Regleravvikelse 2-TL02-GT3 Regleravvikelse 2-TL02-GP61 Regleravvikelse 2-TL02-GP62 Filtervakt 2-TL02-GP71 Filtervakt 2-TL02-GP72 Låg verkningsgrad VVX FILTERVAKT Larm utgår efter [5 min] om trycket över filtret är högre än sluttryckfallet. SUMMALARM Larm utgår om fel uppkommer i extern automatik. VERKNINGSGRAD VVX VIA FRÅNLUFTSTEMP. Värmeväxlarens temperaturverkningsgrad beräknas enligt följande formel: Avluftstemp C (temp.höjn.ff1) - Frånluftstemp. Verkningsgrad = Utetemp. - Frånluftstemp. Resultatet indikeras i bildskärm. LÅG VERKNINGSGRAD VÄRMEVÄXLARE Larm utgår efter [60min] om verkningsgraden är lägre än [30%]. Övervakningsfunktioner LARMER A: larm : Frysvakt 2-TL02-GT5 B: larm : Driftfel 2-TL02-CP4 Driftfel 2-TL02-CPX Driftfel/summalarm 2-TL02-TF1 Driftfel/summalarm 2-TL02-FF1 APPARATSKÅP 2-AS4 Konstr Datum ANTAL BL. BL. STANDARDGATAN AB BOSTÄDER I BORÅS Granskad Utgåva RITN. NR ÄNDRINGEN AVSER SIGN. DATUM FUNKTIONSTEXT

28

29 System 2-VR01 / 2-VV01 / 2-KV01 ( STANDARDGATAN 2 ) Driftfunktioner Reglering Övervakningsfunktioner MÄTNING VR01 Framledningsgivare 2-VR01-GT1:2 ( Standardgatan 2 ), returledningsgivare 2-VR01-GT2:2 och differenstryckgivare 2-VR01-GP1:2 ansluts till apparatskåp 2-AS1 ( Standardgatan 2 ) men skall visas i bildskärm på apparatskåp 4-AS1 ( Standardgatan 4 ). MÄTNING VV01 Framledningsgivare 2-VR01-GT81:2 ( Standardgatan 2 ), returledningsgivare 2-VR01-GT82:2 ansluts till apparatskåp 2-AS1 ( Standardgatan 2 ) men skall visas i bildskärm på apparatskåp 4-AS1 ( Standardgatan 4 ). MÄTNING KV01 Tryckgivare 2-KV01-GP3 ( Standardgatan 2 ) ansluts till apparatskåp 2-AS1 ( Standardgatan 2 ) men skall visas i bildskärm på apparatskåp 4-AS1 ( Standardgatan 4 ). ÖVERSPÄNNINGSSKYDD Larm utgår om överspänningskydd F1 ( finskydd ) på kraftmatningen i apparatskåpet 2-AS1 är sönder. LARMER A: larm : B: larm : Överspänningskydd ( Finskydd ) APPARATSKÅP 2-AS1 ( ELCENTRAL ) Konstr Datum ANTAL BL. BL. STANDARDGATAN AB BOSTÄDER I BORÅS Granskad Utgåva RITN. NR ÄNDRINGEN AVSER SIGN. DATUM FUNKTIONSTEXT

30

31 System 6-VR01 / 6-VV01 / 6-KV01 ( STANDARDGATAN 6 ) Driftfunktioner Reglering Övervakningsfunktioner MÄTNING VR01 Framledningsgivare 6-VR01-GT1:3 ( Standardgatan 6 ), returledningsgivare 6-VR01-GT2:3 och differenstryckgivare 6-VR01-GP1:3 ansluts till apparatskåp 6-AS1 ( Standardgatan 6 ) men skall visas i bildskärm på apparatskåp 4-AS1 ( Standardgatan 4 ). MÄTNING VV01 Framledningsgivare 6-VR01-GT81:3 ( Standardgatan 6 ), returledningsgivare 6-VR01-GT82:3 ansluts till apparatskåp 6-AS1 ( Standardgatan 6 ) men skall visas i bildskärm på apparatskåp 4-AS1 ( Standardgatan 4 ). MÄTNING KV01 Tryckgivare 6-KV01-GP3 ( Standardgatan 6 ) ansluts till apparatskåp 6-AS1 ( Standardgatan 6 ) men skall visas i bildskärm på apparatskåp 4-AS1 ( Standardgatan 4 ). ÖVERSPÄNNINGSSKYDD Larm utgår om överspänningskydd F1 ( finskydd ) på kraftmatningen i apparatskåpet 6-AS1 är sönder. LARMER A: larm : B: larm : Överspänningskydd ( Finskydd ) APPARATSKÅP 6-AS1 ( ELCENTRAL ) Konstr Datum ANTAL BL. BL. STANDARDGATAN AB BOSTÄDER I BORÅS Granskad Utgåva RITN. NR ÄNDRINGEN AVSER SIGN. DATUM FUNKTIONSTEXT

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

xxxx-b-5702 xxxx-b-as1, DDC

xxxx-b-5702 xxxx-b-as1, DDC xxxx-b-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) ST11 GT11 GP11 GP22 GP21 GT21 GQ21 FF1 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 FO21 GP91 GT81 P1 FO11 SV61 B-5702-SHG1 PREFAB TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN. (EE) PRINCIPIELL FLÖDESBILD

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR

PROJEKTERINGSANVISNINGAR 1(11) PROJEKTERINGSANVISNINGAR FUNKTIONSBESKRIVNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE. 2 VENTILATIONSSYSTEM.. 3 VENTILATIONSAGGREGAT MED INTEGRERAD STYRUTRUSTNING 6 VÄRMESYSTEM. 7 SYSTEM OPTIMERING VÄRME. 8 BERGVÄRMEPUMPAR.

Läs mer

SYSTEM TA1-FF1. Apparatskåp: AS1 STYRNING TA1-FF1. Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema.

SYSTEM TA1-FF1. Apparatskåp: AS1 STYRNING TA1-FF1. Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema. SYSTEM Betjänar: Placering: Kontor Fläktrum Apparatskåp: AS1 STYRNING Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema. Vid uppstart startar först frånluftsfläkten FF1 och avluftspjäll ST22 öppnar. Värmeåtervinning

Läs mer

SYSTEM VP-VP1, VV-VV1, VS-VS1 och VS2. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING

SYSTEM VP-VP1, VV-VV1, VS-VS1 och VS2. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING Adobe Placering: SYSTEM VP-VP1, VV-VV1, VS-VS1 och VS2 Värme Rad Ventkrets Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 Värme Radiatorer Pumpen stoppas och styrventilen stänger vid inställd pumpstoppgräns Pumpmotion

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

SYSTEM VP-VP1, VV-VV1 och VS-VS1. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING

SYSTEM VP-VP1, VV-VV1 och VS-VS1. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING SYSTEM VP-VP1, VV-VV1 och VS-VS1 Placering: Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING Rumskompensering Framledeningstemperaturens förskjuts om rumstemperaturen avviker från inställt värde under normaldrift.

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 3. EXEMPEL MALLAR Version 1.3

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 3. EXEMPEL MALLAR Version 1.3 Sidantal 17 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM PROJEKTERINGSANVISNING 3. EXEMPEL MALLAR Version 1.3 Rev. datum 2009-05-15 Landstingsservice i Uppsala län 750 17 UPPSALA Tel 018-611

Läs mer

STADSFASTIGHETER MALMÖ

STADSFASTIGHETER MALMÖ A1 A2 FUNKTIONSÖVERSIKT Apparatskåpsbeteckning xxxx-x-as1 Placering/betjänar Fjärrvärmecentral xxxx/ System 5600 betjänar fjärrvärmecentralens primärsida. System 5601-VVX011 betjänar värmekrets. System

Läs mer

7. DRIFTKORT RG SERIEN

7. DRIFTKORT RG SERIEN 7. DRIFTKORT GT1 Temperaturgivare tilluft F01 Tilluftsfilter ST1 Spjäll 1 OK1 Manöverbrytare GT2 Temperaturgivare frånluft F02 Frånluftsfilter ST2 Spjäll2 T1 Huvudbrytare GT3 Temperaturgivare ute TF01

Läs mer

Programmering av SYNCO700 N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1

Programmering av SYNCO700 N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1 B3140.3 SYNCO700 sv Betjäningsinstruktion Universalregulator RMU7 Programmering av SYNCO700 N.Q2 ST22 N.X7 ÖS N.X3 N.X2 N.Q1 N.X1 ST21 N.Y2 N.X5 =larm N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1 N.X6 ÖS N.Q5 = summalarm utgång

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 STYR-PROJEKTERING ÅF-Infrastructure AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Infrastructure AB Mariedalsgatan 5, 503 38 Borås. Telefon 010-505

Läs mer

Princip/ Driftkort IQHeat50 Cooling

Princip/ Driftkort IQHeat50 Cooling Princip/ Driftkort T Ute T Primär fjärrkyla tillopp KYLKRETS T sekundär kylkrets Framledning Bypassventil Styrventil/ Ställdon T sekundär kylkrets retur Exp. PIA V M Mätare T Primär Fjärrkyla retur Pump

Läs mer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat Dokument översatt från engelska 2076241-SE 03-10-2011 A002 1 Driftsättningsanvisningar Allmänt Systemairs aggregat funktionstestas på fabrik innan leverans. Automatiken är fabriksinställd

Läs mer

STYRDOKUMENT SÖ-VE/VS

STYRDOKUMENT SÖ-VE/VS Reviderad: Upprättad: 2007-12-11 : Fastighet, Östersunds kommun 2 (14) INNEHÅLL: 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM...4 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM...4 8.1 ALLMÄNT...4 8.2 GENERELL DRIFTESKRIVNING

Läs mer

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 C-10-44 Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 erbjuder kombinerad värme- och tappvarmvattenreglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras

Läs mer

Mall 1. Fjärrvärme & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös

Mall 1. Fjärrvärme & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Samordnad funktionsprovning sdatum: Start 2012-xx-xx Ver. 2012:1 Sidan 1 av 12 Mall 1. Fjärrvärme & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

Kompaktaggregat med integrerad styr. GEA COM4plus. En smart energieffektiv lösning. 1.600-25.000 m 3 /h. Air Treatment

Kompaktaggregat med integrerad styr. GEA COM4plus. En smart energieffektiv lösning. 1.600-25.000 m 3 /h. Air Treatment [ 15-300 kw ] Kompaktaggregat med integrerad styr GEA COM4plus En smart energieffektiv lösning 1.600-25.000 m 3 /h Air Treatment Snaval Snaval - storlekar och luftflöden Storlek 1 2 3 4 5 6 7 CL90 m 3

Läs mer

STADSFASTIGHETER MALMÖ

STADSFASTIGHETER MALMÖ FUNKTIONSÖVERSIKT VÄRMEPUMP Apparatskåpsbeteckning xxxx-x-as1 Placering/betjänar Värmecentral xxxx/ System 5501/5504 betjänar VMP System 5201 betjänar tappvarmvattenkrets System 5601 betjänar hetvatten/värmekrets

Läs mer

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA TAC Xenta 3200 Reglerenheter - Värme C-10-71 2000-02-08 TAC Xenta 3200 är en familj av regulatorer, anpassad till små och medelstora applikationer. Ett antal regulatorer kan kopplas samman i ett nätverk.

Läs mer

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 7551605 Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 751605 Funktionsbeskrivning Oljepanna: Temperaturregleringen av pannan sker från

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

kontinuerligt, utan att speciella inställningar måste

kontinuerligt, utan att speciella inställningar måste Komplett SCADA med alla programdelar inkluderade bl.a. larmserver, bildeditering och kontinuerlig loggning. Grafiskt editeringsverktyg ingår. Drivare för Modbus, MBUS, OPC, BACnet osv. Samtliga in- och

Läs mer

Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12

Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2112 C-10-42 Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2112 erbjuder värmereglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras efter utekompenserad styrkurva och referensgivare.

Läs mer

STADSFASTIGHETER MALMÖ

STADSFASTIGHETER MALMÖ FUNKTIONSÖVERSIKT VÄRMEPUMP Apparatskåpsbeteckning xxxx-x-as1 Placering/betjänar Värmecentral xxxx/ System 5501/5504 betjänar VMP System 5201 betjänar tappvarmvattenkrets System 5601 betjänar hetvatten/värmekrets

Läs mer

TAC 2232 Värme- och tappvarmvattenregulator för trestegskoppling, med optimeringsfunktioner

TAC 2232 Värme- och tappvarmvattenregulator för trestegskoppling, med optimeringsfunktioner TAC 2000 TAC 2232 Värme- och tappvarmvattenregulator för trestegskoppling, med optimeringsfunktioner TAC 2232 erbjuder kombinerad värme- och tappvarmvattenreglering för vattenburna värmesystem. Regulatorn

Läs mer

Princip/ Driftkort IQHeat 100

Princip/ Driftkort IQHeat 100 Princip/ Driftkort IQHeat 100 Värmekrets T sekundär värme Framledning T Ute Styrventil/ Ställdon T sekundär värme retur Exp. PIA Prim. Retur Pump Tryck-/ nivålarm expansionskärl eller Tryckgivare sekundärsida

Läs mer

RMU710B-3 RMU720B-3 G3150.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMU710...730 2 RMZ790 3 RMZ791

RMU710B-3 RMU720B-3 G3150.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMU710...730 2 RMZ790 3 RMZ791 G350. sv Installationsanvisning Universalregulator SYNCO 700 RMU70B-3 RMU720B-3 Montering A 49...70 mm 30Z0 min. 0 mm 49...70 mm 30Z B 44...65 mm 30Z2 min. 05 mm 44...65 mm 30Z3 min. 05 mm 44...65 mm 30Z4

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM Märkbilaga VVS Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett trädsystem. Exempel

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat. Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s

Luftbehandlingsaggregat. Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s Luftbehandlingsaggregat Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s en ny generation med LCC i fokus Ett kompakt luftbehandlingsaggregat med kyla som ett självklart tillval. Envistar-serien bygger på den kunskap

Läs mer

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort 1. Allmänt Funktionen All Year Comfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

Corrigo E. Lon-interface variabellista Täcker alla varianter av Corrigo E.-LON från revision 1.2-1-0. Revision: 7 Datum: 10-10-27

Corrigo E. Lon-interface variabellista Täcker alla varianter av Corrigo E.-LON från revision 1.2-1-0. Revision: 7 Datum: 10-10-27 Corrigo E Lon-interface variabellista Täcker alla varianter av Corrigo E.-LON från revision 1.2-1-0 Revision: 7 Datum: 10-10-27 Copyright AB REGIN, Sweden, 2010 Corrigo E Ventilation Applikationsfiler,

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD version E, All Year Comfort Funktionsguide GOLD version E, All Year omfort 1. Allmänt Funktionen All Year omfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

2.6 Bildhantering Bilaga 2

2.6 Bildhantering Bilaga 2 2.6 Bildhantering Bilaga 2 Samtliga bilder skall lagras på ny server för byggnaden. Systembilder skall upprättas för samtliga system beskrivna i entreprenadhandling. Även övriga indikeringar, styrningar

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

RMU710-3 RMU720-3 G a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO RMU RMZ790 3 RMZ791

RMU710-3 RMU720-3 G a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO RMU RMZ790 3 RMZ791 G340. sv Installationsanvisning Universalregulator SYNCO 700 RMU70-3 RMU720-3 Montering A 49...70 mm 30Z0 min. 0 mm 49...70 mm 30Z B 44...65 mm 30Z2 min. 05 mm 44...65 mm 30Z3 min. 05 mm 44...65 mm 30Z4

Läs mer

Inkopplingsanvisning styrskåp

Inkopplingsanvisning styrskåp Inkopplingsanvisning styrskåp VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 02 21 Sida 1 av 8 Doc. r. D1044 04 Innehåll 1. Allmänt... 3 Ytterligare information...

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning SE.PREHEAT.10 Funktionsguide OLD version E/F, Förvärmning 1. Allmänt enom att förvärma uteluften kan man, vid kall utetemperatur och hög luftfuktighet, undvika utfällning av fukt i aggregatets uteluftsfilter.

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 004 Februari 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

STOCKHOLMS HAMN. 1. ANVISNING Version 1.1

STOCKHOLMS HAMN. 1. ANVISNING Version 1.1 Sidantal 9 PREFABRICERADE SYSTEM FÖR ENKLARE FASTIGHETER Version. Stockholms Hamn AB Box 273 4 02 54 STOCKHOLM Tel 08-670 26 00 Fax 08-665 08 38 E-post info@stockholmshamnar.se Innehållsförteckning Sid

Läs mer

IQHeat snabbguide Climatix display

IQHeat snabbguide Climatix display IQHeat snabbguide Climatix display Inloggning *1 Normal=1000 *2 Expert=2000 *3 Admin=6000 Logga in Huvudmeny > Logga in Logga ut Displayen loggar ut automatiskt efter 30 minuter. Eller håll inne OK knappen

Läs mer

Injusteringsprotokoll eq Fläkt Woods Projekts namn/objekt Anbudsnr Projektnr

Injusteringsprotokoll eq Fläkt Woods Projekts namn/objekt Anbudsnr Projektnr Injusteringsprotokoll eq Projekts namn/objekt Anbudsnr Projektnr Installationsadress Kundnummer Kundens namn Kundens beställningsnr Kundens beställn datum Kundens referens Telefonnr Ansvarig Anst nr System

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 003 April 2005 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

AB PiteBo 1 (11) Styr- och reglerarbeten, bilaga 2 Anbudsspecifikation; enhetspriser

AB PiteBo 1 (11) Styr- och reglerarbeten, bilaga 2 Anbudsspecifikation; enhetspriser AB PiteB 1 (11) Styr- ch reglerarbeten, bilaga 2 Anbudsspecifikatin; enhetspriser 2013-11-12 1. Enhetspriser, specifikatin. ( prissättning på sidan 2) Där beteckning finns lämnas pris på ffererad eller

Läs mer

Förvaltningsstandard för WebPort

Förvaltningsstandard för WebPort FUTURUM FASTIGHETER I ÖREBRO AB Förvaltningsstandard för WebPort Sida 1 av 13 FUTURUM FASTIGHETER I ÖREBRO AB Förvaltningsstandard för WebPort i Futurum Fastigheters fastighetsbestånd Box 335 00 Handläggare:

Läs mer

TAC 2112 Värmeregulator med optimeringsfunktioner

TAC 2112 Värmeregulator med optimeringsfunktioner TAC 2000 TAC 2112 Värmeregulator med optimeringsfunktioner TAC 2112 erbjuder värmereglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras efter utkompenserad styrkurva och referensgivare. Du får:

Läs mer

Funktionsguide GOLD, ReCO 2

Funktionsguide GOLD, ReCO 2 Funktionsguide GOLD, 1. Allmänt Funktionen är avsedd att säkerställa luftkvalitet eller lufttemperatur, genom recirkulation av frånluft och minsta möjliga uteluftsflöde. Funktionen kan användas i anläggningar

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös

Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Samordnad funktionsprovning sdatum: Start 2012-xx-xx Ver. 2012:1 Sidan 1 av 14 Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera

Läs mer

KNX SWEDEN NYBYGGNAD AV KONTOR

KNX SWEDEN NYBYGGNAD AV KONTOR Bilaga 5 SWEDEN NYBYGGNAD AV KONTOR PROJEKT NR: KONSULT-UTBILDNING BILAGA 4 REV ANT AVSEENDE SIGN DATUM Företaget AB Elteknik sledare: : Företaget AB Box 50 090, -vägen 1 145 43 Stockholm Telefon 08-xx

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (8) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral K Styr & K Styr RA Utförande K Styr och K Styr RA är en komplett enhet för utetemperaturstyrd värmereglering och är anpassad till Ks shuntprogram (gäller ej K Minishunt M60) enligt följande. K Styr används

Läs mer

EXP GP61 VVX VS10- SV11 VVX VV01- SV11 KV01-MF41 KV01. Se separat insamlingssystem Ingår i EE. OBJEKT

EXP GP61 VVX VS10- SV11 VVX VV01- SV11 KV01-MF41 KV01. Se separat insamlingssystem Ingår i EE. OBJEKT AS01- GT31 VVX EXP GP61 VS10- GT41 VS10- PV01 VS10- GT11 VS10 Radiatorer Ventilation VP01 VP01 VP01-ME41 VP01- MF41 VP01- GT41 VP01- GT42 VS10- SV11 VV01- SV11 VVX KV01 KV01-MF41 VV01- GT41 VV01-MF41 VVC01

Läs mer

eq Temperaturzon och externa fläktar Styr- och reglerutrustning,montering och installation

eq Temperaturzon och externa fläktar Styr- och reglerutrustning,montering och installation och externa fläktar Styr- och reglerutrustning,montering och installation Snabbguide temperaturzon och externa fläktar 1. Identifiera givare, ställdon och tillbehör mot materiallista. 2. Anslut givare,

Läs mer

Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning

Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning G:\Produkter\Reglerutrustning\TFA1\Anvisningar\Original används ej\reglercentral TFA1RK.doc 090330/ol - 1 - Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning Generell funktion Reglercentralen är

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Exempel på tillämpningar med energibesparing Av: Mats Bäckström 2010-03-26

Exempel på tillämpningar med energibesparing Av: Mats Bäckström 2010-03-26 Exempel på tillämpningar med energibesparing Av: Mats Bäckström 2010-03-26 Begränsa returtemperaturen Genom att tillfälligt sänka värmeventilen så sänks fjärrvärmecentralens returtemperatur. Det går tex

Läs mer

Styr och Regler Materiel

Styr och Regler Materiel Styr och Regler Materiel Yttre Regler Materiel Verktyg Utveckling Styr och Regler Materiel Styrsystem i30-pc ( Lars Christoffersson ) Pekskärm Vi kommer att byta pekskärmsleverantör. Den nya skärmen har

Läs mer

Ventilationsaggregat. 5 års garanti

Ventilationsaggregat. 5 års garanti Ventilationsaggregat A70T 5 års garanti Produktbeskrivning Ventilationsaggregat A70T är av typ kryddhyllemodell och monteras i kök tillsammans med spiskåpa eller i annat utrymme med separat styrenhet.

Läs mer

DRIFTKORT. Projekt: Sjukhus. Automatikprodukter

DRIFTKORT. Projekt: Sjukhus. Automatikprodukter Projekt: Sjukhus Rumsreglering på sjukhus På ett sjukhus finns det olika behov av rumsreglering och detta kräver en flexibilitet med styrning och övervakning. Med de produkter som erbjuder finns det inbyggd

Läs mer

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS QVANTUM MODBUS QVANTUM MODB1101 1 Qvantum värmepumpar MODBUS Styrsystem CCV PRO programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Innehållsförteckning Sid 1 ALLMÄNT CCV 1.1 OM DEN

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat Nya REC Temovex 1S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus RT 1S-EC-RS REC Temovex 1S-EC-RS Används med fördel som trapphusaggregat - Upp till 8 st lägenheter - Kompakt Lättplacerad Kostnadseffektiv

Läs mer

8:550 DIGITAL REGULATOR R204. Digitala reglersystem. Övriga modeller

8:550 DIGITAL REGULATOR R204. Digitala reglersystem. Övriga modeller 8:550 DIITAL REULATOR FÖR VÄRERELERIN AV VATTENBURNA ELLER ELEKTRISKA VÄRESYSTE Beskrivning, regulator (v2.40*) Reglerar olika typer av värmesystem enligt ett programval vid uppstart Reglerar öka/minska-

Läs mer

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~ 230 V~ och 24 V~ Beskrivning och applikation kan integreras med Danfoss Link i värmeapplikationer via DLG-gränssnittet och användas i enfamiljsbostäder. Regulatorn är designad för enkel installation: en

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2016 /Rev. / Utfärdat av Projekteringsdirektiv, 2 (10) Allmänt Detta projekteringsdirektiv är ett av flera för anläggningar inom Malmö Stad och

Läs mer

Förvaltningsstandard för Desigo Insight

Förvaltningsstandard för Desigo Insight FUTURUM FASTIGHETER I ÖREBRO AB Förvaltningsstandard för Desigo Insight Sida 1 av 13 FUTURUM FASTIGHETER I ÖREBRO AB Förvaltningsstandard för Desigo Insight i Futurum Fastigheters fastighetsbestånd Box

Läs mer

Styr och Regler Materiel

Styr och Regler Materiel Styr och Regler Materiel Yttre Regler Materiel Verktyg Utveckling Styr och Regler Materiel STYRSYSTEM I30-PC ( Lars Christoffersson ) Under vecka 45 kommer version i30-spc 3.1 att släppas. Nytt i version

Läs mer

FASTIGHETSAUTOMATION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FASTIGHETSAUTOMATION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FASTIGHETSAUTOMATION Ämnet fastighetsautomation behandlar underhåll, mätning, styrning och reglering av klimatoch belysningsanläggningar i fastigheter. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet fastighetsautomation

Läs mer

LATHUND för MyConnect TouchPanel

LATHUND för MyConnect TouchPanel LATHUND för MyConnect TouchPanel Innehåll PUMPAR... 2 PUMPAR - underskärm... 3 RAPPORT... 4 LARM... 5 DIAGRAM... 6 LOKAL... 7 BÖRVÄRDEN... 8 Tid och Status av I/O... 9 Installera en analog Nivågivare 4-20mA...

Läs mer

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 DISPLAY Följande val finns i huvudmenyn och undermenyerna. HÄNDELSELISTA > ALLA. På händelselistan visas alla larm, indikeringar och manöver i tidsordning med tid och status.

Läs mer

Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2014-03-19 Version 2.3 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN

Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2014-03-19 Version 2.3 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN 1(16) Sidantal 16 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(16) Innehållsförteckning Allmänt...4

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120

Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120 Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120 1. Allmänt Tillbehör TBLZ-2-66 är ett styrsystem inbyggt i en apparatlåda. Apparatlådan är avsedd

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

A70T Ventilationsaggregat. Tryggt val

A70T Ventilationsaggregat. Tryggt val A70T Ventilationsaggregat Tryggt val Allmänt a-collection ventilationsaggregat är konstruerat med senaste teknik för att ge hög luftkomfort med låg driftskostnad. Effektiv värmeåtervinning med roterande

Läs mer

Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2015-04-09 Version 2.54 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 1 Projekteringsanvisning.

Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2015-04-09 Version 2.54 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 1 Projekteringsanvisning. 1(15) LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Sidantal 1515 Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(15) Innehållsförteckning Allmänt...

Läs mer

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT EU. Aggregat 6 (1 ) / ftx-stenqvist Rev B 2009/10/23. Storlek 53 Sida 1. Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT EU. Aggregat 6 (1 ) / ftx-stenqvist Rev B 2009/10/23. Storlek 53 Sida 1. Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s Storlek 53 Sida 1 Kund Stenqvist Kundens ref. Vår ref. Anton Svan Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s Externt tryckfall 350 Pa Externt tryckfall 350 Pa Spänning 3 x 400, 50 Hz Vikt 4601 kg

Läs mer

Corrigo E (Värme) Regulatorer för styrning av värme

Corrigo E (Värme) Regulatorer för styrning av värme flik plats revision 9 550 04 2007 Regin product information Corrigo E (Värme) Regulatorer för styrning av värme Corrigo E-seriens värmeregulatorer är avsedda att reglera upp till tre radiatorkretsar. De

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-30 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

flexotron 400: Elektronisk regulator för enklare applikationer

flexotron 400: Elektronisk regulator för enklare applikationer PDS 46.150 se produktdatablad flexotron 400 flexotron 400: Elektronisk regulator för enklare applikationer Användningsområden Används allmänt i ventilation, luftkonditionering och värmesystem, eller i

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

Bengt Dahlgren Göteborg AB

Bengt Dahlgren Göteborg AB Fastighet: Stampen 26:2 Fastighetsadress: Odinsgatan 9-11 Fastighetsägare: Stena Fastigheter AB Konsulter: S. Örjenfelt F. Olsson Bengt Dahlgren Göteborg AB Sammanfattning Val av energieffektiviserande

Läs mer

Bilaga 6. KNX Standard / Features of KNX and ETS / Load Control. Rumsfunktioner KNX SWEDEN Oliver Larsson. Apparatskåp/PLC: KNX

Bilaga 6. KNX Standard / Features of KNX and ETS / Load Control. Rumsfunktioner KNX SWEDEN Oliver Larsson. Apparatskåp/PLC: KNX KNX Standard / Features of KNX and ETS / Load Control Bilaga 6 KNX-SWEDEN_TYP1.DOC Betjänar: Kontor 1 UTBILDNINGSHANDLING System: TYP1 Bet Rev Dat Sign KNX-858-001 Sida 1 av 3 100 FUNKTIONSÖVERSIKT REGLERING

Läs mer

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~ 230 V~ och 24 V~ V5-04A Beskrivning och applikation Regulatorn är designad för enkel installation: en kabel, en anslutning. Regulator har en kundanpassad display med bakgrundsljus. För att ge en snabb

Läs mer

BAS-REG 2 manual. Vers

BAS-REG 2 manual. Vers BAS-REG 2 manual Vers. 2.1.3 111011 Innehållsförteckning Anslutningar och tryckknappar 3 Funktion 4-5 Inkoppling 6-7 Driftsättning 8-20 Huvudmeny 8 Larm 8 Givare 8 Värden utgångar 9 Ställbara börvärden

Läs mer

Topvex CAV konvertering till VAV

Topvex CAV konvertering till VAV Dokument översatt från engelska 1255951-SE 2014-12-19 A001 Innehåll 1 Maskinvaruinstallation... 1 2 Programvaruinställning för Topvex-aggregat (Corrigo)... 2 2.1 Kablage VAV... 3 3 Tryckgivare... 4 3.1

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Tappvarmvatten. Pump RAD (Blandnings vent.) Stänger VV Öppnar RAD ECO Z0 2. Ändring av menyrader. Manuell styrning TILL/FRÅN

Tappvarmvatten. Pump RAD (Blandnings vent.) Stänger VV Öppnar RAD ECO Z0 2. Ändring av menyrader. Manuell styrning TILL/FRÅN 1 RC avtängd (frostskydd) Rad, autoläge Rad, ej ur-funktion och eco Tappvarmvatten Pump RAD (Blandnings vent.) Stänger VV Öppnar RAD 1 2 5 6 7 8 1 3 7 Pump VVC Pump Laddning Autodrift Nattsänkning Sänkning

Läs mer

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~ 230 V~ och 24 V~ V5-04A Beskrivning och applikation Regulatorn är designad för enkel installation: en kabel, en anslutning. Regulator har en kundanpassad display med bakgrundsljus. För att ge en snabb

Läs mer

Övervakning & Programspråk

Övervakning & Programspråk Övervakning & Programspråk Denna PowerPoint är gjord för att du ska få en inblick i vad ett driftövervakningssystem är. Vad kan man se? Olika tekniska funktioner? Fördelar? Även en inblick i hur man programmerar

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former,

Läs mer

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version)

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Baserat på: programvarudokumentation (alg000228423.doc) ebm-papst AB Äggelundavägen 2 Florettgatan 29B Backabergögatan 8 Bodavägen 73 175 62 JÄRFÄLLA

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Styr- Regler- och Övervakningsanläggning /Rev. / Utfärdat av Projekteringsdirektiv, 2 (9) Allmänt Detta projekteringsdirektiv är ett av flera för anläggningar inom Malmö Stad och s förvaltningsområde.

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. Driftkortsbilaga

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. Driftkortsbilaga ERINGSANVISNINGAR Driftkortsbilaga 2014-06-17 Innehåll Förord 3 1 55 Kyla, KP1101, 85-01 4 2 56 Värme, VP1101, 86-01 8 3 57 Luftbehandling, LB1105, 87-01 12 4 57 Luftbehandling, LB1106, 87-02 18 5 57 Luftbehandling,

Läs mer

TIME ec. Kompakt luftbehandlingsaggregat

TIME ec. Kompakt luftbehandlingsaggregat Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Luftkonditionering Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar TIME ec Kompakt luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregaten

Läs mer