Ramhandling Styr o Regler AB Bostäder i Borås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ramhandling Styr o Regler 2013-04-12. AB Bostäder i Borås"

Transkript

1 Ramhandling Styr o Regler AB Bostäder i Borås

2 Ramhandling Styr och Regler AB Bostäder i Borås Box Borås 2 KRAV SYSTEMUPPBYGGNAD Eftersom fastighetsautomation är en strategiskt viktigt del i hela energi- och miljöarbetet har AB Bostäder beslutat att full öppenhet och konkurrens skall råda i framtida investeringar utan låsningar till ett visst fabrikat/system. För att uppnå en övergripande strategi som i grunden bygger på öppenhet och standardisering gäller följande grundbultar som viktiga skall krav : Kommunikation skall ske på Ethernet nätverk och TCP/IPstacken (LAN, WAN, WLAN, INTERNET) med full tillgänglighet över Internet via en standard Webb-läsare. Man skall komma åt allt överallt om man har behörighet. Styrstystem (DUC:ar och PLC:er) skall baseras på en industri- PC-kärna med integrerad Webb-server/läsare samt pekskärm minst 10. Operativet skall utgöras av en öppen och licensfri programvara. Applikationsprogrammeringen skall följa den internationella programmeringsstandarden IEC i strukturerat textformat. En OPC-server skall alltid ingå i leveransen av styrsystemet som kommunikationsgränssnitt upp mot överordnat system. PLC, DUC placeras i apparatskåp vid resp anläggningsdel. Kommunikation mot I/O-moduler ( digitala ingångar DI, digitala utgångar DU, analoga ingångar AI och analoga utgångar AU) skall ske via någon typ av standarbuss exempelvis Modbus eller Profibus. I/O-modulerna kan med fördel även placeras ut externt i fastigheterna för att fånga upp signaler och styra objekt tex i elcentraler och KK-stativ, rumsreglering mm. Dock skall styrutrustning som placeras i apparatskåp på vindar för utekompenserad tryckreglering av frånluftsfläktar vara autonoma (DUC/PLC eller I/O-moduler) vars funktion ej är beroende av en fungerande kommunikation mot annan DUC/PLC. - Samtliga driftsparametrar skall kunna läsas och ändras från PLC/DUC. Härvid skall siten uppdateras med aktuella värden minst var tredje sekund. - I PLC/DUC skall dynamiska flödebilder med tillhörande tillståndslistor och tids-, statistik- och larmfunktioner uppbyggas. Detta utförs för samtliga redovisade system och funktioner. 2

3 Ramhandling Styr och Regler AB Bostäder i Borås Box Borås - I PLC/DUC skall även funktionstexter samt grundläggande teknisk dokumentation kunna nås. - Larm/larmhistorik skall kunna läsas i PLC/DUC. Larm skall även kunna kvitteras som läst larm i PLC/DUC. - PLC/DUC skall förses med inbyggd batteribackup för minne och klocka, kapacitet min 7 dygns drift. Batterierna skall ha en livslängd på minst 5 år och vara utbytbara. Strömförsörjning för PLC/DUC skall övervakas. - Åskskydd skall alltid installeras i apparatskåp. - DUC/PLC skall ha astronomiskt ur för utvändig belysningsstyrning. - Drift- och övervakningsanläggningen skall automatiskt återstarta alla manöverobjekt efter spänningsbortfall, och efter återställt centralt brandlarm, under förutsättning att de skall vara i drift enligt det tidsprogram de tillhör. - PLC/DUC med modulenheter skall vara försedd med min 20% reserv, fördelat proportionellt till antal och typ av in- och utgångar. - Driftlarm skall presenteras på apparatskåpsfront i form av summalarm. Röd blinkande lampa vid aktiverat larm, fast sken vid kvitterat ej avhjälpt. Varje larm skall kunna ändras mellan larmkaraktär A och B i driftläge (skall ej kräva ny programladdning). Utgående larm skall kunna fördröjas från 0 till 180 sek. - Samtliga ärvärden i systemet skall enkelt kunna handställas (simuleras) i DUC/PLC. - Följande larm skall indikeras: - Omkopplare ej i normalt automatikläge. - Fel på kommunikationsslinga. - Bristande spänningsförsörjning till DUC/PLC. - Utlösta motorskydd, säkringar, eller enhet med motsvarande funktion. - Högt- /lågt tryck EXP. - Tryckavvikelse från inställt eller framräknat Börvärde. - Summalarm A och B från prefab styrsystem. Yttre reglerkomponenter såsom givare, ställdon, energimätare, frekvensomformare etc skall vara standardiserade vad gäller det fysiska gränssnittet. Givarsignalerna skall vara av typen Pt1000, 0-10V, 4-20mA. Ventilställdon 0-10V. Tredjepartsstyrutrustning som återfinns i prefabricerade utrustninngar såsom ventilationsaggregat, värmepumpar, entréaggregat, kylmaskiner, pannautomatik etc skall gränssnittet utgöras av Modbus RTU alternativt Modbus/TCP. Leverantören lämnar korrekt och relevant teknisk dokumentation över samtliga register så att en effektiv integrering i styrsystemet kan upprättas. Bussuppkopplade givare ansluts samt statistikbehandlas i PLC/DUC och i överordnat SCADA-system. 3

4 Ramhandling Styr och Regler AB Bostäder i Borås Box Borås Statistikbehandling skall kunna ske som lagrat värde, med valbar kalenderintervall för förbrukningar. Mätstorhet inhämtas från berörd sidoentreprenör. Följande ansluts: - Förbrukning KV ansluts till M-bus utgång vattenmätare (lägenhet) - Förbrukning VV ansluts till M-bus utgång vattenmätare (lägenhet) - Förbrukning VV ansluts till M-bus utgång vattenmätare (Undercentral) - Förbrukning Fjärrvärme ansluts till M-bus värmemängdsmätare - Ackumulerad energiförbrukning (kwh) - Momentant effektuttag (m³) - Framledningstemperatur - Returledningstemperatur AB Bostäder har ett överordnat SCADA-system av fabrikat WEBfactory för central övervakning. För uppkoppling av offererad PLC/DUC mot överordnat system skall OPC levereras. Det ingår i styrentreprenaden att leverera OPC-server enligt nedanstående krav: - Skall stödja OPC DA 2.05a och Skall fungera att köra som tjänst på Windows 2008 Server (32-bitars) - Skall stödja samtliga variabler i PLC/DUC:ens kommuniktonsprotokoll, undantag får göras för programmering av PLC/DUC från överordnat system. - Om OPC-servern har begränsning på antal taggar skall den minst innehålla licens för erforderligt antal ingående i denna entreprenad plus 50%. - OPC-servern skall vara konfigurerad, upptaggad och avtestad gentemot PLC/DUC. I styrentreprenaden ingår också att lämna applikationsunderlag i MS-Excelformat med minst följande fem kolumner: Taggnamn, beskrivning, fysisk adress i PLC/DUC (I/O-adress), mätområde samt enhet. Fullständig uppkoppling/integration mot WEBfactory av samtliga anläggningsdelar inklusive upprättande av dynamiska flödesbilder, larmlistor samt inloggningar skall ingå. 4

5 Ramhandling Styr och Regler AB Bostäder i Borås Box Borås Integration skall bestå av: - Dynamiska flödesbilder med navigering. Tillkommande flödesbilder skall läggas till befintligt systemramverk för WEBfactory levererat av Nordomatic AB. Dessa bilder skall konstrueras i ritmiljö för WEBfactory, inga länkningar till bilder i PLC/DUC tillåts. - Larm med koppling till flödesbild i förekommande fall. - Datainsamling läggs upp på alla AI/AU samt börvärden med 5 minuters insamlingsintervall. - Konfigurering av larmhantering till driftpersonal enligt överenskommelse med beställaren. 5

6 Ramhandling Styr och Regler AB Bostäder i Borås Box Borås 3 DETALJER OCH TEKNIKALITETER I PLC/DUC Tidsstyrning Tidkanaler ska vara uppbyggda som veckoscheman. Respektive veckoschema ska innehålla följande: - 9 st dagtyper (mån-sön, helg, specialdag). - Varje dagtyp ska ha egna funktionstidpunkter. - Antal funktionstidpunkter för varje tidkanal och dagtyp: 2 st tillslag och 2 st frånslag - I helg/specialdagsprogrammet skall man för minst ett år framåt kunna definiera specifika drifttider för enskilda system med angivande av tex datum och tid för tillslag resp datum och tid för frånslag. - Inställningsnogrannhet, 1 minut. Larmhantering Felmeddelande ska innehålla: - Tidsangivelse - Beteckning på larmpunkt, lokalisering - Larmklass och larmprioritet i minst 3 nivåer (A, B och C) Följdlarm skall blockeras. Prioritering och tidsfördröjning ska kunna utföras individuellt per larm. Reglering Parametrar, dödzon mellan steg, begränsning och utsignal, tio brytpunkter per reglerkurva ska kunna programmeras. Regleravvikelselarm (hög/låg) skall genereras på PLC/DUC-nivå. Reglerprogram startas och stoppas av tillståndsändring hos exempelvis ingång och/eller funktionstidpunkt. Parametrar och larmgränser skall vara påverkbara från överordnat system. 6

7 Ramhandling Styr och Regler AB Bostäder i Borås Box Borås Manövrering Individuell manövrering av DU- och AU-utgångar utförs så att manöver från överordnat system kan överta manövrering av anslutna objekt. Angreppspunkt i PLC/DUC skall vara före säkerhetskedja. Generellt utförs från överordnat system så kallat systemmanöver, varför det för varje system/aggregat skall finnas möjlighet att starta/stoppa system/aggregat via enskilt register. I enskilda fall kan individuell manöver av DU- och AU-utgångar bli aktuell för viktiga system varför PLC/DUC-program skall utföras så att val av individuell eller systemmanöver kan göras. Används 2-10V styrsignal för ställdon skall skalning för lägespresentation % utföras i PLC/DUC och lagras i ett från överordnat system åtkomligt register. LOGGNING Logg- och trendfunktioner med lokal lagring i DUC/PLC DUC/PLC skall förses med lokal logg- och trendfunktion med plats för lagring av samtliga I/O:n och variabelvärden. Logg- och trendintervallet skall kunna registrera såväl snabba förlopp (sekundintervall) som tröga förlopp (årsintervall). Värden skall lagras cykliskt så att överskrivning av de äldsta värdena sker med nya efter hand när lagringsutrymmet blivit fullt. Följande kapaciteter vid lokal lagring skall minst uppfyllas: samplingar per I/O för historik och trend. - Antal lagrade heltalsvärden: st. - Antal lagrade larm: hela anläggningen + 20% reservutrymme. Presentation av mätresultat skall i DUC/PLC framställas som numeriska tabeller såväl som grafiska kurvdiagram med min 6 samtidiga kurvor samt ställbar tid på X-axel, zoom-funktion, tidslinjal och möjlighet till valfri kurvfärg. Händelseloggning Samtliga ändringar/ händelser rörande börvärden, tidkanaler 7

8 Ramhandling Styr och Regler AB Bostäder i Borås Box Borås eller omkopplare skall loggas i händelsehistorik och sammanställas i DUC/PLC för ökad spårbarhet. RAPPORTER Rapporter med lokal visning och visualisering i DUC/PLC DUC/PLC skall förses med lokala rapporter som visas både som numeriska tabeller och diagram. - Upplösningen skall vara Årsrapporter med månadsupplösning och månadsrapporter med dygnsupplösning. - Data sparas i 10 år. - Rapporterna skall kunna väljas helt valfritt typ energirapporter, effektrapporter, drifttidrapporter etc. - Möjlighet skall finnas att graddagskorrigera-/ energiindexkompensera energirapporterna. 8

9 Ramhandling Styr och Regler AB Bostäder i Borås Box Borås ANBUDSFORMULÄR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE DATORISERING AV FASTIGHETSAUTOMATIK vid AB Bostäder i Borås under tiden Priser Timdebitering och fasta priser skall utöver vad som anges nedan omfatta följande kostnader enligt Sveriges Byggindustrier formulär 15/95: Litt 2. ARBETSLEDNING 2.0 Löner 2.1 Semester 2.2 Försäkringar och avgifter enligt lag 2.3 Avgifter enligt avtal 2.4 Avgifter till företagarorganisationer 2.5 Traktamentskostnader samt reseersättning Litt 3. ARBETARE 3.0 Löner 3.1 Semester 3.2 Försäkringar och avgifter enligt lag 3.3 Avgifter enligt avtal 3.4 Personlig skyddsutrustning 3.6 Traktamentskostnader, resekostnadsersättning samt reskostnadsbidrag vid dagliga resor Litt 4. HJÄLPMEDEL 4.1 Handverktyg och mindre redskap Litt 6. FÖRSÄKRINGAR MM 6.0 Arbetsplatsförsäkringar 6.1 Entreprenörens uppmätningskostnader Litt 8 ENTREPRENÖRARVODE 8.0 Entreprenörarvode inklusive kostnader för räntor och centraladministration. (Pålägg på kostnader enligt Litt 2, 3, 4 och 6 ovan) Litt 9 ENTREPRENÖRARVODE 9.0 Entreprenörarvode för arbete, hjälpmedel, material eller vara mm som tillhandahålls av beställaren. 9

10 Ramhandling Styr och Regler AB Bostäder i Borås Box Borås Prissättning, separat pris (exkl. elinstallation) skall anges för nedanstående punkter enligt bifogade flödesbilder och funktionstexter, bilaga 1. Priserna skall avse en komplett leverans i enlighet med detta förfrågningsunderlag: 1. Bilaga 1:1, System-VR01/VV01/KV01//Belysning: Standard undercentral med nytt apparatskåp och DUC/PLC, inkl. uppkoppling till WEBfactory, dykgivare skall vara kombitermometer Qvintus Q606MV134-K inkl. Pt1000-element på ej reglerande givare. Anbudssumma: 2. Bilaga 1:2, System-TL01: Aggregat med intern styr ansluts till DUC/PLC i undercentral, inkl. uppkoppling till WEBfactory. Anbudssumma: 3. Bilaga 1:3, System-TL02: FTX-aggregat utan intern styr inkl. nytt apparatskåp/apparatlåda med autonom DUC/PLC eller I/O-modul som ej är beroende av kommunikation med annan DUC/PLC. Inkl. uppkoppling till WEBfactory. Anbudssumma: 4. Bilaga 1:4, System-Hus: Mätpunkter i annan fastighet, tempgivare, tryckgivare m.m. ute i anläggningen inkl. nytt apparatskåp/apparatlåda med autonom DUC/PLC eller I/O-modul som ej är beroende av kommunikation med annan DUC/PLC. Inkl. uppkoppling till WEBfactory, dykgivare skall vara kombitermometer Qvintus Q606MV134-K inkl. Pt1000-element på ej reglerande givare. Anbudssumma: 5. Bilaga 1:5, System-FL01: 6 st frånluftsfläktar (1 st per trappuppgång) med utekompenserad tryckstyrning (befintliga FVO eller EC-motorer) + 2 st lägenhetsgivare per trappuppgång. 1 st nytt apparatskåp/apparatlåda per FF inkl autonom DUC/PLC eller I/Omodul som ej är beroende av kommunikation med annan DUC/PLC. Inkl. uppkoppling till WEBfactory. Anbudssumma: 6. Individuell Mätning: Uppkoppling av individuell mätning av kall- och varmvatten i 100 lägenheter (totalt 200 mätare) inkl. m-busmottagare typ Piigab 900 med 2 klienter och uppkoppling till WEBfactory. 10

11 Ramhandling Styr och Regler AB Bostäder i Borås Box Borås Anbudssumma: 7. Timpris anges för tillkommande arbeten: - Timkostnad projektledning: kr/timma - Timkostnad konstruktion. kr/timma - Timkostnad programmering. kr/timma - Timkostnad DHC (WEBfactory). kr/timma 8. UE-arvoden och övrigt materiel som ej finns med i nedanstående á-priser debiteras enligt verifierad självkostnad med ett påslag om 10%. Á-priser: DUC/PLC med webbserver och pekbildskärm minst 10. I/O-modul med minst 12DI, 8DU, 8AI och 8AU (eller ett totalt pris med lösa I/O-moduler med minst samma antal in- och utgångar) Autonomt friprogrammerbart I/O-kort eller DUC/PLC med minst 20 st integrerade I/O (DI, DU, AI, AU) Temperaturgivare Anliggning. Temperaturgivare Dykgivare. Temperaturgivare Dykgivare för VV. Temperaturgivare Frysskydd. Temperaturgivare Kanal. Temperaturgivare Rum. Temperaturgivare Ute. Kombitermometer Qvintus Q606MV134-K inkl. Pt1000-element. Tryckknapp med LED-indikering för förlängd drift. Tryckgivare vatten 0-6 bar. Differenstryckgivare vatten 0-100kPa. Tryckgivare luft 0-500Pa. Flödesgivare luft 0-10V. Tryckvakt Pa. Rökdetektor kanal, optisk med servicelarm. Rökdetektor rum, optisk med servicelarm. Kontrollenhet för rökdetektor med servicelarm. Spjällmotor 24V fjäderretur, 10Nm. Spjällmotor 24V fjäderretur och gränsläge, 10Nm. Spjällmotor 24V ö/m, 10Nm. Spjällmotor 24V 0-10V, 10Nm. Spjällmotor 24V 0-10V, fjäderretur, 10Nm. Ventilställdon 24V 0-10V, 20mm, 500Nm. Ventilställdon 24V 0-10V, 20mm, 1000Nm. Ventilställdon 24V 0-10V, 40mm, 1000Nm. Ventilställdon 24V 0-10V, 40mm, 2500Nm. Frekvensomformare 400V 2.2 kw, IP54 (typ Danfoss FC-102P eller likvärdig). 11

12 Ramhandling Styr och Regler AB Bostäder i Borås Box Borås Frekvensomformare 400V 5.5 kw, IP54 (typ Danfoss FC-102P eller likvärdig). Frekvensomformare 400V 7.5 kw, IP54 (typ Danfoss FC-102P eller likvärdig). Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på alla priser. Övriga uppgifter och handlingar Arbetsledare Miljö- och kvalitetsansvarig F-skattebevis Försäkringsbevis Miljö- och kvalitetssystem Kapacitet (organisation, resurser, servicegrad) Erfarenhet av liknande arbete, referenser bilaga nr.. bilaga nr.. bilaga nr.. bilaga nr.. bilaga nr.. Detta anbud är från vår sida bindande till Ort och datum Företag Organisationsnummer Ombud Postadress Tel E-post Underskrift Namnförtydligande 12

13 Ramhandling Styr och Regler AB Bostäder i Borås Box Borås 13

14

15

16

17 System 4-VR01 ( STANDARDGATAN 2-6 ) Driftfunktioner PUMP RADIATORKRETS Cirkulationspumpen 4-VR01-CP1, för radiatorerna, är normalt i kontinuerlig drift. När utetemperaturen 4-GT0-UTE är högre än [17 C] dagtid eller [15 C] nattetid stoppar pumpen. När utetemperaturen 4-GT0-UTE är lägre än [14 C] dagtid eller [12 C] nattetid startar pumpen. Vid stoppad pump stänger styrventil 4-VR01-SV2. Stoppad pump motionskörs enligt inställda tider i tidkanal för pump motionering. EXPANSIONSKÄRL Matarpumpen 4-VR01-CP9 för expansionskärlet startar när trycket är lägre än [2.80bar] och stoppar när trycket är högre än [3.00bar]. Matarpumpen förreglas via nivåvippa 4-VR01-GL1 vid låg nivå i expansionkärl. Reglering VÄRMEREGLERING Vald utegivaren förskjuter värmesystemet 4-PROGNOS / 4-GT0-UTE enligt inställd kurva. Vid ökande värmebehov öppnar styrventil 4-VR01-SV2 för värme. Omvänd funktion vid minskande värmebehov. Driftfall A = Konventionell utekomp. framledningskurva utan nattsänkning. Driftfall B = Konventionell utekomp. framledningskurva med nattsänkning. Driftfall C = Referenspåverkande styrning med rumsgivare. NATTSÄNKNING Nattsänkningen startar när tidkanal för radiatorerna går i från. Nattsänkningen ställs in med hjälp av en utekompenserad kurva. Reglering DRIFTFALL A Ingen nattsäkning. Referensgivare rum endast mätande. DRIFTFALL B Nattsänkning. Rumsgivarna (medeltemp. = högsta och lägsta temp. borträknat) används för att beräkna vid vilken tid övergång till dagdrift skall ske för att önskad dagtemperatur skall uppnås. DRIFTFALL C Ingen nattsäkning. Rumsgivarna (medeltemp. = högsta och lägsta temp. borträknat) används för att förskjuta framledningstemperaturen dagtid via inställd kurva och även nattetid via annan inställd kurva. Pumpstopp sker när utetemperatur 4-GT0-UTE är högre än [17 C] dagtid eller [15 C] nattetid. Pumpstart sker när utetemperaturen 4-GT0-UTE är lägre än [14 C] dagtid och min-rumstemp. är lägre än [21.5 C] eller när utetemperaturen är lägre än [12 C] nattetid och min-rumstemp. är lägre än [20.5C] eller när utetemperaturen är lägre än 10 C. DIFFERENSTRYCKREGLERING Differenstryckgivare 4-VR01-GP1:1 / 2-VR01-GP1:2 / 6-VR01-GP1:3 (väljes i bildskärm) konstanthåller differenstrycket enligt inställd kurva. Vid ökat tryckbehov ökar varvtalet på pumpen 4-VR01-CP1 via den inbyggda frekvensomformaren i pumpen. Övervakningsfunktioner DRIFTEL/SUMMALARM Larm utgår efter 5 sekunder när omkopplaren ej står i läge automatik, då motorskyddet har löst ut eller summalarm från pump automatik. REGLERAVVIKELSE Larm utgår efter [60 min] då framledningstemperaturen vid 4-VR01-GT1:1 avviker med mer än [3 C] från aktuellt börvärde på regulator. Larmet blockeras vid stoppad pump. Larmet för hög temperatur blockeras då det är utetemperatur är högre än [+10 C]. HÖGT/LÅGT DIFFERANSTRYCK Larm utgår efter [60 min] när differenstrycket vid 4-VR01-GP1:1 är högre än [10 kpa] eller lägre än [30 kpa]. Larmet blockeras vid stoppad pump. HÖGT/ LÅGT TRYCK VÄRMESYSTEM Larm utgår efter [5 min] då trycket vid 4-VR01-GP2 i expansionskärlet är högre än [3.5 bar] eller lägre än [2.0 bar]. FLÖDESBEGRÄNSARE FJÄRRVÄRME APPARATSKÅP 4-AS1 ( UC ) Konstr Datum ANTAL BL. BL. STANDARDGATAN AB BOSTÄDER I BORÅS Granskad Utgåva RITN. NR ÄNDRINGEN AVSER SIGN. DATUM FUNKTIONSTEXT

18 När flödet vid flödesbegränsare 4-FJV-GF5 är högre än abonnerat flöde indikeras detta i bildskärm på apparatskåp 4-AS1. PROGNOSLARM Larm utgår efter [360 min] om prognosen vid 4-PROGNOS avviker med mer än [+10 C] från den verkliga utetemperaturen 4-GT0-UTE. MÄTNING Returledningsgivare 2-VR01-GT2:4 ( Standardgatan 2 ) och returledningsgivare 2-VR01-GT2:5 ( Standardgatan 6 ) visas i bildskärm på apparatskåp 4-AS1. INTEGRERINGSVERK EXTERNT ( M-BUS ) Följande värden hämtas från integreringsverket via m-bus modul i mätare 4- FJV-CX1 : - Ackumulerad energiförbrukning (kwh) - Momentant effektuttag (W) - Förbrukad volym (m3) - Momentant flöde (l/min) - Framledningstemperatur - Returledningstemperatur LARMER A: larm : Driftfel 4-VR01-CP1 Högt/Lågt tryck 4-VR01-GP2 Prognoslarm 4-PROGNOS B: larm : Regleravvikelse 4-VR01-GT1:1 Högt/lågt differenstryck 4-VR01-GP1:1 APPARATSKÅP 4-AS1 ( UC ) Konstr Datum ANTAL BL. BL. STANDARDGATAN AB BOSTÄDER I BORÅS Granskad Utgåva RITN. NR ÄNDRINGEN AVSER SIGN. DATUM FUNKTIONSTEXT

19

20 System 4-VV01 ( STANDARDGATAN 2-6 ) Driftfunktioner B: larm : Driftfel 4-VV01-CP2 Hög/låg temperatur 4-VV01-GT81:1 PUMP TAPPVARMVATTEN Pumpen 4-VV01-CP2 är i kontinuerlig drift Reglering VARMVATTENREGLERING Framledningsgivaren 4-VV01-GT81:6 konstanthåller varmvattentemperaturen. Vid ökande värmebehov öppnar styrventilen 4-VV01-SV32 för värme. TAPPVARMVATTENREGLERING Framledningsgivaren 4-VV01-GT81:1 konstanthåller tappvarmvattentemperaturen. Vid ökande värmebehov öppnar styrventilen 4-VV01-SV31 för värme. Övervakningsfunktioner DRIFTFEL Larm utgår efter 5 sekunder när omkopplaren ej står i läge automatik eller då motorskyddet har löst ut. HÖG/LÅG TEMPERATUR VARMVATTEN Larm utgår efter [30 min] om framledningstemperaturen vid 4-VV01-GT81:1 är högre än [60 C] eller lägre än [45 C]. VARMVATTENMÄTARE ( M-BUS ) Via m-bus modul på varmvattenmätare 4-KV01-GF4 hämtas förbrukad varmvattenmängd och momentant flöde beräknas och indikeras i bildskärm på apparatskåp 4-AS1. MÄTNING Returledningsgivare 4-VV01-GT82:4 ( Standardgatan 4 ), returledningsgivare 4-VV01-GT82:5 ( Standardgatan 6 ) och tryckgivaren 4-KV01-GP3 visas i bildskärm på apparatskåp 4-AS1. LARMER A: larm : APPARATSKÅP 4-AS1 ( UC ) Konstr Datum ANTAL BL. BL. STANDARDGATAN AB BOSTÄDER I BORÅS Granskad Utgåva RITN. NR ÄNDRINGEN AVSER SIGN. DATUM FUNKTIONSTEXT

21

22 System BELYSNING Driftfunktioner BELYSNING - UTE Ytterbelysning styrs via tidkanal och förreglas via astronomiskt ur i PLC. BELYSNING RESERV 1 Belysning reserv 1 styrs via tidkanal. BELYSNING RESERV 2 Belysning reserv 2 styrs via tidkanal. APPARATSKÅP 4-AS1 ( UC ) Konstr Datum ANTAL BL. BL. STANDARDGATAN AB BOSTÄDER I BORÅS Granskad Utgåva RITN. NR ÄNDRINGEN AVSER SIGN. DATUM FUNKTIONSTEXT

23

24 System 2-TL01 ( ENHETS-AGGREGAT ) Driftfunktioner DAGDRIFT HÖGFART / MELLANFART / LÅGFART Aggregatet är i drift på helfart, mellanfart eller låfart via tidkanal. TRYCKKNAPP MELLANFART Via tryckknapp TL01-TK1 kan man starta aggregatet på förlängd drift mellanfart. Timertid ställs i bildskärm på apparatskåp 4-AS1 ( Standardgatan 4 ). NATTKYLA Nattkyla startar via intern styrutrustning på aggregat. Reglering TEMPERATURREGLERING Reglering av konstant tilluftstemperatur sker via intern styrutrustning på aggregat. Börvärden ställs i bildskärm på apparatskåp 4-AS1 ( Standardgatan 4 ). Frysvakt TL01-GT5 B: larm : Summalarm B TL01 Driftfel TL01-TF1 Driftfel TL01-FF1 Summalarm TL01-VVX Filtervakt TL01-GP71 Filtervakt TL01-GP72 Regleravvikelse TL01-GT1 Regleravvikelse TL01-GP61 Regleravvikelse TL01-GP62 Låg verkningsgrad TL01-VVX B: larm : Summalarm C TL01 TRYCK/FLÖDESREGLERING Reglering av tryck/flöden sker via intern styrutrustning på aggregat. Säkerhetsfunktioner Övervakningsfunktioner EXTERNA LARMER Driftfelslarm, filterlarm och regleravvikelselarm erhålls från aggregat via modbus kommunikation. SUMMALARM Summalarm utgår från aggregatet då fel förekommer i extern automatik. LARMKLASSER A: larm : Summalarm A TL01 Summalarm A (KRITISKT) TL01 Konstr Datum ANTAL BL. BL. STANDARDGATAN AB BOSTÄDER I BORÅS Granskad Utgåva RITN. NR ÄNDRINGEN AVSER SIGN. DATUM FUNKTIONSTEXT

25

26 System 2-TL02 ( AGGREGAT ) Driftfunktioner DAGDRIFT Aggregatet startas och stoppas via tidkanal eller tryckknapp 2-TL02-TK1. UPPSTART Frånluftsfläkten 2-TL02-FF1 och värmeväxlaren 2-TL02-VVX. Efter 60 sekunder startar tilluftsfläkten 2-TL02-TF1. SPJÄLLSTYRNING UTELUFT Uteluftsspjället 2-TL02-ST1:1 öppnar när tilluftsfläkten startar. SPJÄLLSTYRNING FRÅNLUFT Frånluftspjället 2-TL02-ST1:2 öppnar när frånluftsfläkten startar. FÖRREGLINGAR Cirkulationspumpen 2-TL02-CP4 förreglar aggregatet. Frånluftsfläkt 2-TL02- FF1 och tilluftsfläkt 2-TL02-TF1är korsvis förreglade. PUMP KYLBATTERI Cirkulationspumpen 2-TL02-CPX är normalt i kontinuerlig drift. Om styrventilen 2-TL02-SVX är helt stängd stoppar pumpen. Stoppad pump motionskörs via tidkanal. PUMP VÄRMEBATTERI Cirkulationspumpen 2-TL02-CP4 är normalt i kontinuerlig drift. Om styrventilen 2-TL02-SV4 är helt stängd och det är sommarperiod stoppar pumpen. Stoppad pump motionskörs via tidkanal. NATTKYLA Nattkyla startar via tidkanal, rumstemperaturen vid GT91 överskrider [23 C], det är "Sommarperiod" samt att det finns ett kylvärde i uteluften. Vid nattkyla reglerar värmeväxlaren tilluftstemperaturen samt kylventilen och värmeventilen är blockerad. KYLÅTERVINNING När utetemperaturen 4-GT0-UTE är [2 C] högre än frånluftstemperaturen vid 2-TL02-GTX och det finns ett kylbehov, startar VVX för kylåtervinning med 100% utsignal. Reglering UTEKOMP TILLUFTSREGLERING Utegivaren 4-GT0-UTE ( Standardgatan 4 ) förskjuter tilluftstemperaturen 2- TL02-GT3 enligt isntälld kurva. Vid ökande värmebehov sker följande sekvens. 1. Styrventilen 2-TL02-SVX stänger för kyla. 2. Ökar varvtalet på värmeväxlaren 2-TL02-VVX. 3. Styrventilen 2-TL02-SV4 öppnar för värme. UTEKOMP TRYCKREGLERING - TILLUFT Utegivaren 4-GT0-UTE ( Standardgatan 4 ) förskjuter tilluftstrycket 2-TL02- GP61 enligt isntälld kurva. Vid ökande tryckbehov ökar varvtalet på tilluftsfläkten 2-TL02-TF1. UTEKOMP TRYCKREGLERING - FRÅNLUFT Utegivaren 4-GT0-UTE ( Standardgatan 4 ) förskjuter frånluftstrycket 2- TL02-GP62 enligt isntälld kurva. Vid ökande tryckbehov ökar varvtalet på tilluftsfläkten 2-TL02-FF1. Reglerfunktioner VARMHÅLLNING VÄRMEBATTERI VID STOPPAT AGGREGAT Vid stoppat aggregat konstanthålls batterikretsen via returgivaren 2-TL02- GT5. Säkerhetsfunktioner BLOCKERING HANDMANÖVER Vid frysvakt eller otillåtet stopp av cirkulationspumpen för värmebatteriet sker blockering av handkörning via omkopplare. FRYSVAKT Sjunker returtemperaturen vid 2-TL02-GT5 under [7 C] löser frysvakten ut och aggregatet stannar. APPARATSKÅP 2-AS4 Konstr Datum ANTAL BL. BL. STANDARDGATAN AB BOSTÄDER I BORÅS Granskad Utgåva RITN. NR ÄNDRINGEN AVSER SIGN. DATUM FUNKTIONSTEXT

27 Övervakningsfunktioner DRIFTFEL Larm utgår efter 5 sekunder när omkopplaren ej står i läge automatik eller då motorskyddet har löst ut. REGLERAVVIKELSE - TEMPERATUR Larm utgår efter [60 min] om temperaturen avviker med mer än [3 C] från aktuellt börvärde på regulator. REGLERAVVIKELSE - TRYCK Larm utgår efter [60 min] om trycket avviker med mer än [20 Pa] från aktuellt börvärde på regulator. Driftfel/summalarm 2-TL02-VVX Regleravvikelse 2-TL02-GT3 Regleravvikelse 2-TL02-GP61 Regleravvikelse 2-TL02-GP62 Filtervakt 2-TL02-GP71 Filtervakt 2-TL02-GP72 Låg verkningsgrad VVX FILTERVAKT Larm utgår efter [5 min] om trycket över filtret är högre än sluttryckfallet. SUMMALARM Larm utgår om fel uppkommer i extern automatik. VERKNINGSGRAD VVX VIA FRÅNLUFTSTEMP. Värmeväxlarens temperaturverkningsgrad beräknas enligt följande formel: Avluftstemp C (temp.höjn.ff1) - Frånluftstemp. Verkningsgrad = Utetemp. - Frånluftstemp. Resultatet indikeras i bildskärm. LÅG VERKNINGSGRAD VÄRMEVÄXLARE Larm utgår efter [60min] om verkningsgraden är lägre än [30%]. Övervakningsfunktioner LARMER A: larm : Frysvakt 2-TL02-GT5 B: larm : Driftfel 2-TL02-CP4 Driftfel 2-TL02-CPX Driftfel/summalarm 2-TL02-TF1 Driftfel/summalarm 2-TL02-FF1 APPARATSKÅP 2-AS4 Konstr Datum ANTAL BL. BL. STANDARDGATAN AB BOSTÄDER I BORÅS Granskad Utgåva RITN. NR ÄNDRINGEN AVSER SIGN. DATUM FUNKTIONSTEXT

28

29 System 2-VR01 / 2-VV01 / 2-KV01 ( STANDARDGATAN 2 ) Driftfunktioner Reglering Övervakningsfunktioner MÄTNING VR01 Framledningsgivare 2-VR01-GT1:2 ( Standardgatan 2 ), returledningsgivare 2-VR01-GT2:2 och differenstryckgivare 2-VR01-GP1:2 ansluts till apparatskåp 2-AS1 ( Standardgatan 2 ) men skall visas i bildskärm på apparatskåp 4-AS1 ( Standardgatan 4 ). MÄTNING VV01 Framledningsgivare 2-VR01-GT81:2 ( Standardgatan 2 ), returledningsgivare 2-VR01-GT82:2 ansluts till apparatskåp 2-AS1 ( Standardgatan 2 ) men skall visas i bildskärm på apparatskåp 4-AS1 ( Standardgatan 4 ). MÄTNING KV01 Tryckgivare 2-KV01-GP3 ( Standardgatan 2 ) ansluts till apparatskåp 2-AS1 ( Standardgatan 2 ) men skall visas i bildskärm på apparatskåp 4-AS1 ( Standardgatan 4 ). ÖVERSPÄNNINGSSKYDD Larm utgår om överspänningskydd F1 ( finskydd ) på kraftmatningen i apparatskåpet 2-AS1 är sönder. LARMER A: larm : B: larm : Överspänningskydd ( Finskydd ) APPARATSKÅP 2-AS1 ( ELCENTRAL ) Konstr Datum ANTAL BL. BL. STANDARDGATAN AB BOSTÄDER I BORÅS Granskad Utgåva RITN. NR ÄNDRINGEN AVSER SIGN. DATUM FUNKTIONSTEXT

30

31 System 6-VR01 / 6-VV01 / 6-KV01 ( STANDARDGATAN 6 ) Driftfunktioner Reglering Övervakningsfunktioner MÄTNING VR01 Framledningsgivare 6-VR01-GT1:3 ( Standardgatan 6 ), returledningsgivare 6-VR01-GT2:3 och differenstryckgivare 6-VR01-GP1:3 ansluts till apparatskåp 6-AS1 ( Standardgatan 6 ) men skall visas i bildskärm på apparatskåp 4-AS1 ( Standardgatan 4 ). MÄTNING VV01 Framledningsgivare 6-VR01-GT81:3 ( Standardgatan 6 ), returledningsgivare 6-VR01-GT82:3 ansluts till apparatskåp 6-AS1 ( Standardgatan 6 ) men skall visas i bildskärm på apparatskåp 4-AS1 ( Standardgatan 4 ). MÄTNING KV01 Tryckgivare 6-KV01-GP3 ( Standardgatan 6 ) ansluts till apparatskåp 6-AS1 ( Standardgatan 6 ) men skall visas i bildskärm på apparatskåp 4-AS1 ( Standardgatan 4 ). ÖVERSPÄNNINGSSKYDD Larm utgår om överspänningskydd F1 ( finskydd ) på kraftmatningen i apparatskåpet 6-AS1 är sönder. LARMER A: larm : B: larm : Överspänningskydd ( Finskydd ) APPARATSKÅP 6-AS1 ( ELCENTRAL ) Konstr Datum ANTAL BL. BL. STANDARDGATAN AB BOSTÄDER I BORÅS Granskad Utgåva RITN. NR ÄNDRINGEN AVSER SIGN. DATUM FUNKTIONSTEXT

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR

PROJEKTERINGSANVISNINGAR 1(11) PROJEKTERINGSANVISNINGAR FUNKTIONSBESKRIVNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE. 2 VENTILATIONSSYSTEM.. 3 VENTILATIONSAGGREGAT MED INTEGRERAD STYRUTRUSTNING 6 VÄRMESYSTEM. 7 SYSTEM OPTIMERING VÄRME. 8 BERGVÄRMEPUMPAR.

Läs mer

Programmering av SYNCO700 N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1

Programmering av SYNCO700 N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1 B3140.3 SYNCO700 sv Betjäningsinstruktion Universalregulator RMU7 Programmering av SYNCO700 N.Q2 ST22 N.X7 ÖS N.X3 N.X2 N.Q1 N.X1 ST21 N.Y2 N.X5 =larm N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1 N.X6 ÖS N.Q5 = summalarm utgång

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 STYR-PROJEKTERING ÅF-Infrastructure AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Infrastructure AB Mariedalsgatan 5, 503 38 Borås. Telefon 010-505

Läs mer

STADSFASTIGHETER MALMÖ

STADSFASTIGHETER MALMÖ FUNKTIONSÖVERSIKT VÄRMEPUMP Apparatskåpsbeteckning xxxx-x-as1 Placering/betjänar Värmecentral xxxx/ System 5501/5504 betjänar VMP System 5201 betjänar tappvarmvattenkrets System 5601 betjänar hetvatten/värmekrets

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

STADSFASTIGHETER MALMÖ

STADSFASTIGHETER MALMÖ FUNKTIONSÖVERSIKT VÄRMEPUMP Apparatskåpsbeteckning xxxx-x-as1 Placering/betjänar Värmecentral xxxx/ System 5501/5504 betjänar VMP System 5201 betjänar tappvarmvattenkrets System 5601 betjänar hetvatten/värmekrets

Läs mer

kontinuerligt, utan att speciella inställningar måste

kontinuerligt, utan att speciella inställningar måste Komplett SCADA med alla programdelar inkluderade bl.a. larmserver, bildeditering och kontinuerlig loggning. Grafiskt editeringsverktyg ingår. Drivare för Modbus, MBUS, OPC, BACnet osv. Samtliga in- och

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 7551605 Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 751605 Funktionsbeskrivning Oljepanna: Temperaturregleringen av pannan sker från

Läs mer

Princip/ Driftkort IQHeat 100

Princip/ Driftkort IQHeat 100 Princip/ Driftkort IQHeat 100 Värmekrets T sekundär värme Framledning T Ute Styrventil/ Ställdon T sekundär värme retur Exp. PIA Prim. Retur Pump Tryck-/ nivålarm expansionskärl eller Tryckgivare sekundärsida

Läs mer

Corrigo E. Lon-interface variabellista Täcker alla varianter av Corrigo E.-LON från revision 1.2-1-0. Revision: 7 Datum: 10-10-27

Corrigo E. Lon-interface variabellista Täcker alla varianter av Corrigo E.-LON från revision 1.2-1-0. Revision: 7 Datum: 10-10-27 Corrigo E Lon-interface variabellista Täcker alla varianter av Corrigo E.-LON från revision 1.2-1-0 Revision: 7 Datum: 10-10-27 Copyright AB REGIN, Sweden, 2010 Corrigo E Ventilation Applikationsfiler,

Läs mer

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort 1. Allmänt Funktionen All Year Comfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD version E, All Year Comfort Funktionsguide GOLD version E, All Year omfort 1. Allmänt Funktionen All Year omfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM Märkbilaga VVS Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett trädsystem. Exempel

Läs mer

Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös

Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Samordnad funktionsprovning sdatum: Start 2012-xx-xx Ver. 2012:1 Sidan 1 av 14 Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (8) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

Förvaltningsstandard för Desigo Insight

Förvaltningsstandard för Desigo Insight FUTURUM FASTIGHETER I ÖREBRO AB Förvaltningsstandard för Desigo Insight Sida 1 av 13 FUTURUM FASTIGHETER I ÖREBRO AB Förvaltningsstandard för Desigo Insight i Futurum Fastigheters fastighetsbestånd Box

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 3. Exempelmallar. Dokument Exempelmallar. Sidnr 1(18)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 3. Exempelmallar. Dokument Exempelmallar. Sidnr 1(18) 1(18) Sidantal 18 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 3. Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(18) Innehållsförteckning Allmänt...3

Läs mer

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS QVANTUM MODBUS QVANTUM MODB1101 1 Qvantum värmepumpar MODBUS Styrsystem CCV PRO programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Innehållsförteckning Sid 1 ALLMÄNT CCV 1.1 OM DEN

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 004 Februari 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

Exempel på tillämpningar med energibesparing Av: Mats Bäckström 2010-03-26

Exempel på tillämpningar med energibesparing Av: Mats Bäckström 2010-03-26 Exempel på tillämpningar med energibesparing Av: Mats Bäckström 2010-03-26 Begränsa returtemperaturen Genom att tillfälligt sänka värmeventilen så sänks fjärrvärmecentralens returtemperatur. Det går tex

Läs mer

Topvex CAV konvertering till VAV

Topvex CAV konvertering till VAV Dokument översatt från engelska 1255951-SE 2014-12-19 A001 Innehåll 1 Maskinvaruinstallation... 1 2 Programvaruinställning för Topvex-aggregat (Corrigo)... 2 2.1 Kablage VAV... 3 3 Tryckgivare... 4 3.1

Läs mer

Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120

Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120 Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120 1. Allmänt Tillbehör TBLZ-2-66 är ett styrsystem inbyggt i en apparatlåda. Apparatlådan är avsedd

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 003 April 2005 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

TAC 2000 TAC 2411, TAC 2412, TAC 2413 Reglerenheter - luftbehandling

TAC 2000 TAC 2411, TAC 2412, TAC 2413 Reglerenheter - luftbehandling TAC 000 TAC 000 TAC 4, TAC 4, TAC 43 Reglerenheter - luftbehandling I TAC 000-familjen ingår numera även en serie av avancerade systemlösningar för luftbehandling. Det är kompletta lösningar för fullständig

Läs mer

Filnamn Beskrivning Rev. datum. 0123-DK-LB11 Luftbehandlingsaggregat som betjänar lektionssalar. 2014-06-05

Filnamn Beskrivning Rev. datum. 0123-DK-LB11 Luftbehandlingsaggregat som betjänar lektionssalar. 2014-06-05 25 september 2014 REFERENS Driftkort Denna referens syftar till att visa hur SISAB:s driftkort utformas. De driftkorts som presenteras är även goda exempel på hur system kan utformas enl. SISAB:s projekteringsanvisningar.

Läs mer

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 DISPLAY Följande val finns i huvudmenyn och undermenyerna. HÄNDELSELISTA > ALLA. På händelselistan visas alla larm, indikeringar och manöver i tidsordning med tid och status.

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

FASTIGHETSAUTOMATION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FASTIGHETSAUTOMATION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FASTIGHETSAUTOMATION Ämnet fastighetsautomation behandlar underhåll, mätning, styrning och reglering av klimatoch belysningsanläggningar i fastigheter. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet fastighetsautomation

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator

Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator Fjärrvärmecentraler Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator Vattenvärmardelen i REDAN villacentraler består av en lödd plattvärmeväxlare (2) och en inbyggd regulator (1). Kallvattnet leds genom regulatorn

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Cetetherm IQHeat fjärrvärmecentral Smart värmestyrning färdig från fabrik

Cetetherm IQHeat fjärrvärmecentral Smart värmestyrning färdig från fabrik Cetetherm IQHeat fjärrvärmecentral Smart värmestyrning färdig från fabrik Inbyggd webbserver. Fjärrstyr/övervaka från Internet Explorer. Inga licenser, inga extra program. Alfa Laval Slide 2 www.alfalaval.com

Läs mer

Styr och Regler Materiel

Styr och Regler Materiel Styr och Regler Materiel Yttre Regler Materiel Verktyg Utveckling Styr och Regler Materiel Styrsystem i30-pc ( Lars Christoffersson ) Pekskärm Vi kommer att byta pekskärmsleverantör. Den nya skärmen har

Läs mer

A900S/T Ventilationsaggregat. Tryggt val

A900S/T Ventilationsaggregat. Tryggt val A900S/T Ventilationsaggregat Tryggt val Allmänt a-collection ventilationsaggregat är konstruerat med senaste teknik för att ge hög luftkomfort med låg driftskostnad. Effektiv värmeåtervinning med roterande

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80 5'79/ UHJXODWRUI UYlUPHSXPSV\VWHP INNEHÅLL: * Inledning 2 * Funktionsknappar 2 * Menylista 3 * Framledningens börvärde 6 * Integral 6 * Rumstemperaturgivare 7 * Tillsats drift, ett eller två steg 7 * Hög

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 Kontrollenhet RCMU8 / -MOD / -LW Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

Styr och Regler Materiel

Styr och Regler Materiel Styr och Regler Materiel Yttre Regler Materiel Verktyg Utveckling Styr och Regler Materiel STYRSYSTEM I30-PC ( Lars Christoffersson ) Under vecka 45 kommer version i30-spc 3.1 att släppas. Nytt i version

Läs mer

Conreg. Översikt T-Logg T-LOGG. System för insamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata 1 (14)

Conreg. Översikt T-Logg T-LOGG. System för insamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata 1 (14) T-LOGG System för insamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata 1 (14) Systemöversikt T-Logg är en utrustning för mätvärdesinsamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata i

Läs mer

Topvex SR07, SR09, SR11 E Luftbehandlingsaggregat

Topvex SR07, SR09, SR11 E Luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregat SE Corrigo ver. no. 2.1-1-02 Fig. 1 Vänster aggregat Höger aggregat Beskrivning 1. Tilluft 9. Värmeväxlare, Rotor 2. Frånluft 10. Rotor motor 3. Avluft 11. Filter, Frånluft 4. Uteluft

Läs mer

Instruktion styrutrustning för luftvärmare

Instruktion styrutrustning för luftvärmare SE.Styrutrustning luftvärmare.09006 Instruktion styrutrustning för luftvärmare Sid Fläktreglering TDV-... Fläktreglering TDV-... Reglerpaket MII...6 Reglerpaket MAXI...7 Reglerpaket MIXI...8 Reglerpaket

Läs mer

Regulator TAC2411. Handbok. TAC förbättrar inomhusmiljö och driftsekonomi. 0-004-7549-0 (SE), 1998-02-16. Kylåtervinning 100 % Neutralzon 0 %

Regulator TAC2411. Handbok. TAC förbättrar inomhusmiljö och driftsekonomi. 0-004-7549-0 (SE), 1998-02-16. Kylåtervinning 100 % Neutralzon 0 % Regulator TAC4 Handbok TAC förbättrar inomhusmiljö och driftsekonomi. + + 00 % Kylåtervinning Värmebatteri VVX Kylbatteri 0 % Neutralzon Värmebehov Kylbehov 0-004-7549-0 (SE), 998-0-6 Innehåll TAC4 Handbok

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION Instruktion Före start Spara energi - spara pengar - förbättra komfort-temperaturen ECL Comfort regulatorn är utvecklad av Danfoss för automatisk

Läs mer

Tyristoraggregat ECS SEMI 40-160A

Tyristoraggregat ECS SEMI 40-160A Sida 1 (8) Tyristoraggregat ECS SEMI 40-160A Svensktillverkad tyristorstyrning av hög kvalitet! Tyratronic Automation AB tillverkar och säljer tyristorstyrning av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser!

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3

ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3 2008 ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3 Johan Bergström & Peter Westberg Riksbyggen Energi 2008-11-27 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

A50S Ventilationsaggregat. Tryggt val

A50S Ventilationsaggregat. Tryggt val A50S Ventilationsaggregat Tryggt val Allmänt a-collection ventilationsaggregat är konstruerat med senaste teknik för att ge hög luftkomfort med låg driftskostnad. Effektiv värmeåtervinning med roterande

Läs mer

Styrsystem IQnomic Standard

Styrsystem IQnomic Standard Handterminal/Manöverpanel Inställningar... 26 Språk/Language... 26 Flödesenhet... 26 Min/Max inställning... 26 Grundinställning... 26 Styrning Styrning... 26 Kopplingsur... 26 Startsekvens... 26 Värme

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 25S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus REC Temovex 25S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

Beskrivningstexter enligt AMA 98

Beskrivningstexter enligt AMA 98 Beskrivningstexter enligt AMA 98 Beskrivning Styr och övervakningssystem Kund/projektnr: : : 2007-03-03 Ändringsdatum: INNEHÅLLSFÖRTECKNING / 1 10) Beskrivningen omfattar sidorna 1-9. Kapitel U UF UFB

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. Projekteringsanvisning. Dokument Projekteringsanvisning.doc.

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. Projekteringsanvisning. Dokument Projekteringsanvisning.doc. 1(21) Sidantal 21 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. Projekteringsanvisning Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(21) Innehållsförteckning

Läs mer

IQHeat ModBus. Innehåll

IQHeat ModBus. Innehåll Innehåll 1 Allmänt... 1 1.1 Hårdvara och anslutning... 1 1.2 ModBus/RTU allmänt... 1 1.1 Variabler... 2 1.1 Sammanfattning variabler... 3 1.2 Operation Card... 4 1.3 Hantering av ModBusinställningar i

Läs mer

Funktionsguide GOLD, Xzone

Funktionsguide GOLD, Xzone Funktionsguide GOLD, Xzone 1. Allmänt Funktionen Xzone är avsedd att kunna styra en extra temperaturzon via ventilationsanläggningen. Det finns ibland behov av att reglera en del av anläggningen med andra

Läs mer

1. ANVISNING Version 3.2

1. ANVISNING Version 3.2 Sidantal 38 Version 3.2 Stockholms Hamn AB Box 273 14 102 54 STOCKHOLM Tel 08-670 26 00 Fax 08-665 08 38 E-post info@stockholmshamnar.se Innehållsförteckning Sid 1 ALLMÄNT 3 2 MÅL 5 3 FÖRUTSÄTTNINGAR 6

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

Torfors LonWorks System X4

Torfors LonWorks System X4 Torfors LonWorks System X4 Reglersystemet för fastigheten byggs upp så att intelligensen distribueras d.v.s. man placerar en s.k. reglernod där något skall utföras (övervakning, inhämtning av data m.m.).

Läs mer

Principer för energi- och volymmätning

Principer för energi- och volymmätning Tekniska krav och anvisningar Energi Principer för energi- och volymmätning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning

MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning Fem huvudfunktioner för bästa driftsekonomi 1. 2. Ger larm vid

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus RT 7S-EC-RS REC Temovex 7S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VS - Q65VS 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 8 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, R1a Q25VS Q2VS - Q65VS

Läs mer

Systemplattform. Standard för datoriserad styr och övervakning, klimatkontroll, larmhantering, mediaavläsning mm

Systemplattform. Standard för datoriserad styr och övervakning, klimatkontroll, larmhantering, mediaavläsning mm 2008-11-01, Ver 3.0 1/14 Systemplattform Standard för datoriserad styr och övervakning, klimatkontroll, larmhantering, mediaavläsning mm 2008-11-01, Ver 3.0 2/14 Förord: Många fastighetsföretag är i behov

Läs mer

Daggpunktsreglering ecos D

Daggpunktsreglering ecos D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Cirkulationspumpen

Läs mer

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning:

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning: Datoriserad Styr- och Övervakningsenhet (DUC) för Fastighetsautomation Teknisk Beskrivning Operatörspanel UCF48 / UCF32 UCF32 Max 96/48 signaler med lokal indikering, 3-färgade lysdioder (röd-gul-grön)

Läs mer

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning 170 011 55 00-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Användning...4 Allmänt...4 Shuntmotor... 4 Reglercentralen, injustering och skötsel... 4 Funktionskoder,

Läs mer

Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0

Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0 Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0 1. Inloggning GOLDen GATE har en inbyggg webbserver. För att få tillträde till denna krävs en webb-läsare med stöd för java.

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC RT 7S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 7S-EC Allmänt REC Temovex 7S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Regulator TAC2413. Handbok. TAC förbättrar inomhusmiljö och driftsekonomi. 0-004-7523-2 (SE), 2000-02-02 100 % 0 %

Regulator TAC2413. Handbok. TAC förbättrar inomhusmiljö och driftsekonomi. 0-004-7523-2 (SE), 2000-02-02 100 % 0 % Regulator TAC43 Handbok TAC förbättrar inomhusmiljö och driftsekonomi. + + 00 % 0 % 0-004-753- (SE), 000-0-0 Innehåll TAC43 Handbok Detta dokument innhåller information som är TACs egendom och hålls därför

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC KSUA STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET 2015-08 Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC KSUA STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET Gäller från tillverkningsvecka 2010.45 och programversion 2.3 BESKRIVNING KSUA är en

Läs mer

IQHeat100 Siemens Eltest Författare: Mats Bäckström mobil 0733-975546 epost mats.backstrom@alfalaval.com

IQHeat100 Siemens Eltest Författare: Mats Bäckström mobil 0733-975546 epost mats.backstrom@alfalaval.com IQHeat100 Siemens Eltest Författare: Mats Bäckström mobil 0733-975546 epost mats.backstrom@alfalaval.com IQHeat systemtyper IQHeat50 * 1 st värmekrets IQHeat60 2 st värmekretsar IQHeat70 3 st värmekretsar

Läs mer

Användarhandbok. version 1.15.8. sida 1 av 15

Användarhandbok. version 1.15.8. sida 1 av 15 Användarhandbok version 1.15.8 sida 1 av 15 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Gränssnitt... 4 Inloggning... 5 Användarnamn och lösenord... 5 Kod... 5 Startsida... 6 Menyer... 6 Systembild... 7 Sidobjekt...

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

SVM F4 Integreringsverk

SVM F4 Integreringsverk DATABLAD 5 optionskortsplatser Flera parallella kommunikationsutgångar 2 extra pulsingångar 2 pulsutgångar för energi och volym 2- eller 4-trådsanslutning av temperaturgivare Väl tilltagna skruvplintar

Läs mer

Styrsystem COMPACT COMPACT. Handterminal/Manöverpanel. Värme COMPACT Air&Heat. Värme COMPACT Unit&Top. Styrning. Temperaturreglering.

Styrsystem COMPACT COMPACT. Handterminal/Manöverpanel. Värme COMPACT Air&Heat. Värme COMPACT Unit&Top. Styrning. Temperaturreglering. Handterminal/Manöverpanel Inställningar... 50 Språk/Language... 50 Flödesenhet... 50 Min/Max inställning... 50 Grundinställning... 50 Styrning Styrning... 50 Kopplingsur... 50 Startsekvens... 50 Värme

Läs mer

Larmet går i bröstfickan

Larmet går i bröstfickan ÖVERFÖRING VIA SMS Larmet går i bröstfickan Med den här lösningen går det snabbt och lätt att skicka information till antingen ett överordnat automationssystem, eller direkt till din mobiltelefon som ett

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 5S RT-5S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-5S Allmänt REC Temovex 5S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

CORRIGO L10 för styrning och reglering av luftbehandlingssystem finns med eller utan kommunikation via LON Works.

CORRIGO L10 för styrning och reglering av luftbehandlingssystem finns med eller utan kommunikation via LON Works. L10 Användarmanual Inledning CORRIGO L10 är en ny regulator som utvecklats med enkelt handhavande som ledstjärna. Den har bakgrundsbelyst LCD-display, larmindikeringsdiod inbyggd på fronten och manövreras

Läs mer

Corrigo E - manual Ventilationsapplikation

Corrigo E - manual Ventilationsapplikation Corrigo E - manual Ventilationsapplikation ANSVARSBEGRÄNSNING All information i detta dokument har kontrollerats noggrant och bedöms vara korrekt. Emellertid lämnar Regin inga garantier vad gäller manualens

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

FELSIGNALSYSTEM. TEKNISK RIKTLINJE 2006-04-13 TR02-08-2 utg E 1/11. NK, Kontrollanläggning DATUM 2006-04-13 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA E

FELSIGNALSYSTEM. TEKNISK RIKTLINJE 2006-04-13 TR02-08-2 utg E 1/11. NK, Kontrollanläggning DATUM 2006-04-13 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA E SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-08-2 DATUM 2006-04-13 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA E FELSIGNALSYSTEM 1/11 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum

Läs mer