Ramhandling Styr o Regler AB Bostäder i Borås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ramhandling Styr o Regler 2013-04-12. AB Bostäder i Borås"

Transkript

1 Ramhandling Styr o Regler AB Bostäder i Borås

2 Ramhandling Styr och Regler AB Bostäder i Borås Box Borås 2 KRAV SYSTEMUPPBYGGNAD Eftersom fastighetsautomation är en strategiskt viktigt del i hela energi- och miljöarbetet har AB Bostäder beslutat att full öppenhet och konkurrens skall råda i framtida investeringar utan låsningar till ett visst fabrikat/system. För att uppnå en övergripande strategi som i grunden bygger på öppenhet och standardisering gäller följande grundbultar som viktiga skall krav : Kommunikation skall ske på Ethernet nätverk och TCP/IPstacken (LAN, WAN, WLAN, INTERNET) med full tillgänglighet över Internet via en standard Webb-läsare. Man skall komma åt allt överallt om man har behörighet. Styrstystem (DUC:ar och PLC:er) skall baseras på en industri- PC-kärna med integrerad Webb-server/läsare samt pekskärm minst 10. Operativet skall utgöras av en öppen och licensfri programvara. Applikationsprogrammeringen skall följa den internationella programmeringsstandarden IEC i strukturerat textformat. En OPC-server skall alltid ingå i leveransen av styrsystemet som kommunikationsgränssnitt upp mot överordnat system. PLC, DUC placeras i apparatskåp vid resp anläggningsdel. Kommunikation mot I/O-moduler ( digitala ingångar DI, digitala utgångar DU, analoga ingångar AI och analoga utgångar AU) skall ske via någon typ av standarbuss exempelvis Modbus eller Profibus. I/O-modulerna kan med fördel även placeras ut externt i fastigheterna för att fånga upp signaler och styra objekt tex i elcentraler och KK-stativ, rumsreglering mm. Dock skall styrutrustning som placeras i apparatskåp på vindar för utekompenserad tryckreglering av frånluftsfläktar vara autonoma (DUC/PLC eller I/O-moduler) vars funktion ej är beroende av en fungerande kommunikation mot annan DUC/PLC. - Samtliga driftsparametrar skall kunna läsas och ändras från PLC/DUC. Härvid skall siten uppdateras med aktuella värden minst var tredje sekund. - I PLC/DUC skall dynamiska flödebilder med tillhörande tillståndslistor och tids-, statistik- och larmfunktioner uppbyggas. Detta utförs för samtliga redovisade system och funktioner. 2

3 Ramhandling Styr och Regler AB Bostäder i Borås Box Borås - I PLC/DUC skall även funktionstexter samt grundläggande teknisk dokumentation kunna nås. - Larm/larmhistorik skall kunna läsas i PLC/DUC. Larm skall även kunna kvitteras som läst larm i PLC/DUC. - PLC/DUC skall förses med inbyggd batteribackup för minne och klocka, kapacitet min 7 dygns drift. Batterierna skall ha en livslängd på minst 5 år och vara utbytbara. Strömförsörjning för PLC/DUC skall övervakas. - Åskskydd skall alltid installeras i apparatskåp. - DUC/PLC skall ha astronomiskt ur för utvändig belysningsstyrning. - Drift- och övervakningsanläggningen skall automatiskt återstarta alla manöverobjekt efter spänningsbortfall, och efter återställt centralt brandlarm, under förutsättning att de skall vara i drift enligt det tidsprogram de tillhör. - PLC/DUC med modulenheter skall vara försedd med min 20% reserv, fördelat proportionellt till antal och typ av in- och utgångar. - Driftlarm skall presenteras på apparatskåpsfront i form av summalarm. Röd blinkande lampa vid aktiverat larm, fast sken vid kvitterat ej avhjälpt. Varje larm skall kunna ändras mellan larmkaraktär A och B i driftläge (skall ej kräva ny programladdning). Utgående larm skall kunna fördröjas från 0 till 180 sek. - Samtliga ärvärden i systemet skall enkelt kunna handställas (simuleras) i DUC/PLC. - Följande larm skall indikeras: - Omkopplare ej i normalt automatikläge. - Fel på kommunikationsslinga. - Bristande spänningsförsörjning till DUC/PLC. - Utlösta motorskydd, säkringar, eller enhet med motsvarande funktion. - Högt- /lågt tryck EXP. - Tryckavvikelse från inställt eller framräknat Börvärde. - Summalarm A och B från prefab styrsystem. Yttre reglerkomponenter såsom givare, ställdon, energimätare, frekvensomformare etc skall vara standardiserade vad gäller det fysiska gränssnittet. Givarsignalerna skall vara av typen Pt1000, 0-10V, 4-20mA. Ventilställdon 0-10V. Tredjepartsstyrutrustning som återfinns i prefabricerade utrustninngar såsom ventilationsaggregat, värmepumpar, entréaggregat, kylmaskiner, pannautomatik etc skall gränssnittet utgöras av Modbus RTU alternativt Modbus/TCP. Leverantören lämnar korrekt och relevant teknisk dokumentation över samtliga register så att en effektiv integrering i styrsystemet kan upprättas. Bussuppkopplade givare ansluts samt statistikbehandlas i PLC/DUC och i överordnat SCADA-system. 3

4 Ramhandling Styr och Regler AB Bostäder i Borås Box Borås Statistikbehandling skall kunna ske som lagrat värde, med valbar kalenderintervall för förbrukningar. Mätstorhet inhämtas från berörd sidoentreprenör. Följande ansluts: - Förbrukning KV ansluts till M-bus utgång vattenmätare (lägenhet) - Förbrukning VV ansluts till M-bus utgång vattenmätare (lägenhet) - Förbrukning VV ansluts till M-bus utgång vattenmätare (Undercentral) - Förbrukning Fjärrvärme ansluts till M-bus värmemängdsmätare - Ackumulerad energiförbrukning (kwh) - Momentant effektuttag (m³) - Framledningstemperatur - Returledningstemperatur AB Bostäder har ett överordnat SCADA-system av fabrikat WEBfactory för central övervakning. För uppkoppling av offererad PLC/DUC mot överordnat system skall OPC levereras. Det ingår i styrentreprenaden att leverera OPC-server enligt nedanstående krav: - Skall stödja OPC DA 2.05a och Skall fungera att köra som tjänst på Windows 2008 Server (32-bitars) - Skall stödja samtliga variabler i PLC/DUC:ens kommuniktonsprotokoll, undantag får göras för programmering av PLC/DUC från överordnat system. - Om OPC-servern har begränsning på antal taggar skall den minst innehålla licens för erforderligt antal ingående i denna entreprenad plus 50%. - OPC-servern skall vara konfigurerad, upptaggad och avtestad gentemot PLC/DUC. I styrentreprenaden ingår också att lämna applikationsunderlag i MS-Excelformat med minst följande fem kolumner: Taggnamn, beskrivning, fysisk adress i PLC/DUC (I/O-adress), mätområde samt enhet. Fullständig uppkoppling/integration mot WEBfactory av samtliga anläggningsdelar inklusive upprättande av dynamiska flödesbilder, larmlistor samt inloggningar skall ingå. 4

5 Ramhandling Styr och Regler AB Bostäder i Borås Box Borås Integration skall bestå av: - Dynamiska flödesbilder med navigering. Tillkommande flödesbilder skall läggas till befintligt systemramverk för WEBfactory levererat av Nordomatic AB. Dessa bilder skall konstrueras i ritmiljö för WEBfactory, inga länkningar till bilder i PLC/DUC tillåts. - Larm med koppling till flödesbild i förekommande fall. - Datainsamling läggs upp på alla AI/AU samt börvärden med 5 minuters insamlingsintervall. - Konfigurering av larmhantering till driftpersonal enligt överenskommelse med beställaren. 5

6 Ramhandling Styr och Regler AB Bostäder i Borås Box Borås 3 DETALJER OCH TEKNIKALITETER I PLC/DUC Tidsstyrning Tidkanaler ska vara uppbyggda som veckoscheman. Respektive veckoschema ska innehålla följande: - 9 st dagtyper (mån-sön, helg, specialdag). - Varje dagtyp ska ha egna funktionstidpunkter. - Antal funktionstidpunkter för varje tidkanal och dagtyp: 2 st tillslag och 2 st frånslag - I helg/specialdagsprogrammet skall man för minst ett år framåt kunna definiera specifika drifttider för enskilda system med angivande av tex datum och tid för tillslag resp datum och tid för frånslag. - Inställningsnogrannhet, 1 minut. Larmhantering Felmeddelande ska innehålla: - Tidsangivelse - Beteckning på larmpunkt, lokalisering - Larmklass och larmprioritet i minst 3 nivåer (A, B och C) Följdlarm skall blockeras. Prioritering och tidsfördröjning ska kunna utföras individuellt per larm. Reglering Parametrar, dödzon mellan steg, begränsning och utsignal, tio brytpunkter per reglerkurva ska kunna programmeras. Regleravvikelselarm (hög/låg) skall genereras på PLC/DUC-nivå. Reglerprogram startas och stoppas av tillståndsändring hos exempelvis ingång och/eller funktionstidpunkt. Parametrar och larmgränser skall vara påverkbara från överordnat system. 6

7 Ramhandling Styr och Regler AB Bostäder i Borås Box Borås Manövrering Individuell manövrering av DU- och AU-utgångar utförs så att manöver från överordnat system kan överta manövrering av anslutna objekt. Angreppspunkt i PLC/DUC skall vara före säkerhetskedja. Generellt utförs från överordnat system så kallat systemmanöver, varför det för varje system/aggregat skall finnas möjlighet att starta/stoppa system/aggregat via enskilt register. I enskilda fall kan individuell manöver av DU- och AU-utgångar bli aktuell för viktiga system varför PLC/DUC-program skall utföras så att val av individuell eller systemmanöver kan göras. Används 2-10V styrsignal för ställdon skall skalning för lägespresentation % utföras i PLC/DUC och lagras i ett från överordnat system åtkomligt register. LOGGNING Logg- och trendfunktioner med lokal lagring i DUC/PLC DUC/PLC skall förses med lokal logg- och trendfunktion med plats för lagring av samtliga I/O:n och variabelvärden. Logg- och trendintervallet skall kunna registrera såväl snabba förlopp (sekundintervall) som tröga förlopp (årsintervall). Värden skall lagras cykliskt så att överskrivning av de äldsta värdena sker med nya efter hand när lagringsutrymmet blivit fullt. Följande kapaciteter vid lokal lagring skall minst uppfyllas: samplingar per I/O för historik och trend. - Antal lagrade heltalsvärden: st. - Antal lagrade larm: hela anläggningen + 20% reservutrymme. Presentation av mätresultat skall i DUC/PLC framställas som numeriska tabeller såväl som grafiska kurvdiagram med min 6 samtidiga kurvor samt ställbar tid på X-axel, zoom-funktion, tidslinjal och möjlighet till valfri kurvfärg. Händelseloggning Samtliga ändringar/ händelser rörande börvärden, tidkanaler 7

8 Ramhandling Styr och Regler AB Bostäder i Borås Box Borås eller omkopplare skall loggas i händelsehistorik och sammanställas i DUC/PLC för ökad spårbarhet. RAPPORTER Rapporter med lokal visning och visualisering i DUC/PLC DUC/PLC skall förses med lokala rapporter som visas både som numeriska tabeller och diagram. - Upplösningen skall vara Årsrapporter med månadsupplösning och månadsrapporter med dygnsupplösning. - Data sparas i 10 år. - Rapporterna skall kunna väljas helt valfritt typ energirapporter, effektrapporter, drifttidrapporter etc. - Möjlighet skall finnas att graddagskorrigera-/ energiindexkompensera energirapporterna. 8

9 Ramhandling Styr och Regler AB Bostäder i Borås Box Borås ANBUDSFORMULÄR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE DATORISERING AV FASTIGHETSAUTOMATIK vid AB Bostäder i Borås under tiden Priser Timdebitering och fasta priser skall utöver vad som anges nedan omfatta följande kostnader enligt Sveriges Byggindustrier formulär 15/95: Litt 2. ARBETSLEDNING 2.0 Löner 2.1 Semester 2.2 Försäkringar och avgifter enligt lag 2.3 Avgifter enligt avtal 2.4 Avgifter till företagarorganisationer 2.5 Traktamentskostnader samt reseersättning Litt 3. ARBETARE 3.0 Löner 3.1 Semester 3.2 Försäkringar och avgifter enligt lag 3.3 Avgifter enligt avtal 3.4 Personlig skyddsutrustning 3.6 Traktamentskostnader, resekostnadsersättning samt reskostnadsbidrag vid dagliga resor Litt 4. HJÄLPMEDEL 4.1 Handverktyg och mindre redskap Litt 6. FÖRSÄKRINGAR MM 6.0 Arbetsplatsförsäkringar 6.1 Entreprenörens uppmätningskostnader Litt 8 ENTREPRENÖRARVODE 8.0 Entreprenörarvode inklusive kostnader för räntor och centraladministration. (Pålägg på kostnader enligt Litt 2, 3, 4 och 6 ovan) Litt 9 ENTREPRENÖRARVODE 9.0 Entreprenörarvode för arbete, hjälpmedel, material eller vara mm som tillhandahålls av beställaren. 9

10 Ramhandling Styr och Regler AB Bostäder i Borås Box Borås Prissättning, separat pris (exkl. elinstallation) skall anges för nedanstående punkter enligt bifogade flödesbilder och funktionstexter, bilaga 1. Priserna skall avse en komplett leverans i enlighet med detta förfrågningsunderlag: 1. Bilaga 1:1, System-VR01/VV01/KV01//Belysning: Standard undercentral med nytt apparatskåp och DUC/PLC, inkl. uppkoppling till WEBfactory, dykgivare skall vara kombitermometer Qvintus Q606MV134-K inkl. Pt1000-element på ej reglerande givare. Anbudssumma: 2. Bilaga 1:2, System-TL01: Aggregat med intern styr ansluts till DUC/PLC i undercentral, inkl. uppkoppling till WEBfactory. Anbudssumma: 3. Bilaga 1:3, System-TL02: FTX-aggregat utan intern styr inkl. nytt apparatskåp/apparatlåda med autonom DUC/PLC eller I/O-modul som ej är beroende av kommunikation med annan DUC/PLC. Inkl. uppkoppling till WEBfactory. Anbudssumma: 4. Bilaga 1:4, System-Hus: Mätpunkter i annan fastighet, tempgivare, tryckgivare m.m. ute i anläggningen inkl. nytt apparatskåp/apparatlåda med autonom DUC/PLC eller I/O-modul som ej är beroende av kommunikation med annan DUC/PLC. Inkl. uppkoppling till WEBfactory, dykgivare skall vara kombitermometer Qvintus Q606MV134-K inkl. Pt1000-element på ej reglerande givare. Anbudssumma: 5. Bilaga 1:5, System-FL01: 6 st frånluftsfläktar (1 st per trappuppgång) med utekompenserad tryckstyrning (befintliga FVO eller EC-motorer) + 2 st lägenhetsgivare per trappuppgång. 1 st nytt apparatskåp/apparatlåda per FF inkl autonom DUC/PLC eller I/Omodul som ej är beroende av kommunikation med annan DUC/PLC. Inkl. uppkoppling till WEBfactory. Anbudssumma: 6. Individuell Mätning: Uppkoppling av individuell mätning av kall- och varmvatten i 100 lägenheter (totalt 200 mätare) inkl. m-busmottagare typ Piigab 900 med 2 klienter och uppkoppling till WEBfactory. 10

11 Ramhandling Styr och Regler AB Bostäder i Borås Box Borås Anbudssumma: 7. Timpris anges för tillkommande arbeten: - Timkostnad projektledning: kr/timma - Timkostnad konstruktion. kr/timma - Timkostnad programmering. kr/timma - Timkostnad DHC (WEBfactory). kr/timma 8. UE-arvoden och övrigt materiel som ej finns med i nedanstående á-priser debiteras enligt verifierad självkostnad med ett påslag om 10%. Á-priser: DUC/PLC med webbserver och pekbildskärm minst 10. I/O-modul med minst 12DI, 8DU, 8AI och 8AU (eller ett totalt pris med lösa I/O-moduler med minst samma antal in- och utgångar) Autonomt friprogrammerbart I/O-kort eller DUC/PLC med minst 20 st integrerade I/O (DI, DU, AI, AU) Temperaturgivare Anliggning. Temperaturgivare Dykgivare. Temperaturgivare Dykgivare för VV. Temperaturgivare Frysskydd. Temperaturgivare Kanal. Temperaturgivare Rum. Temperaturgivare Ute. Kombitermometer Qvintus Q606MV134-K inkl. Pt1000-element. Tryckknapp med LED-indikering för förlängd drift. Tryckgivare vatten 0-6 bar. Differenstryckgivare vatten 0-100kPa. Tryckgivare luft 0-500Pa. Flödesgivare luft 0-10V. Tryckvakt Pa. Rökdetektor kanal, optisk med servicelarm. Rökdetektor rum, optisk med servicelarm. Kontrollenhet för rökdetektor med servicelarm. Spjällmotor 24V fjäderretur, 10Nm. Spjällmotor 24V fjäderretur och gränsläge, 10Nm. Spjällmotor 24V ö/m, 10Nm. Spjällmotor 24V 0-10V, 10Nm. Spjällmotor 24V 0-10V, fjäderretur, 10Nm. Ventilställdon 24V 0-10V, 20mm, 500Nm. Ventilställdon 24V 0-10V, 20mm, 1000Nm. Ventilställdon 24V 0-10V, 40mm, 1000Nm. Ventilställdon 24V 0-10V, 40mm, 2500Nm. Frekvensomformare 400V 2.2 kw, IP54 (typ Danfoss FC-102P eller likvärdig). 11

12 Ramhandling Styr och Regler AB Bostäder i Borås Box Borås Frekvensomformare 400V 5.5 kw, IP54 (typ Danfoss FC-102P eller likvärdig). Frekvensomformare 400V 7.5 kw, IP54 (typ Danfoss FC-102P eller likvärdig). Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på alla priser. Övriga uppgifter och handlingar Arbetsledare Miljö- och kvalitetsansvarig F-skattebevis Försäkringsbevis Miljö- och kvalitetssystem Kapacitet (organisation, resurser, servicegrad) Erfarenhet av liknande arbete, referenser bilaga nr.. bilaga nr.. bilaga nr.. bilaga nr.. bilaga nr.. Detta anbud är från vår sida bindande till Ort och datum Företag Organisationsnummer Ombud Postadress Tel E-post Underskrift Namnförtydligande 12

13 Ramhandling Styr och Regler AB Bostäder i Borås Box Borås 13

14

15

16

17 System 4-VR01 ( STANDARDGATAN 2-6 ) Driftfunktioner PUMP RADIATORKRETS Cirkulationspumpen 4-VR01-CP1, för radiatorerna, är normalt i kontinuerlig drift. När utetemperaturen 4-GT0-UTE är högre än [17 C] dagtid eller [15 C] nattetid stoppar pumpen. När utetemperaturen 4-GT0-UTE är lägre än [14 C] dagtid eller [12 C] nattetid startar pumpen. Vid stoppad pump stänger styrventil 4-VR01-SV2. Stoppad pump motionskörs enligt inställda tider i tidkanal för pump motionering. EXPANSIONSKÄRL Matarpumpen 4-VR01-CP9 för expansionskärlet startar när trycket är lägre än [2.80bar] och stoppar när trycket är högre än [3.00bar]. Matarpumpen förreglas via nivåvippa 4-VR01-GL1 vid låg nivå i expansionkärl. Reglering VÄRMEREGLERING Vald utegivaren förskjuter värmesystemet 4-PROGNOS / 4-GT0-UTE enligt inställd kurva. Vid ökande värmebehov öppnar styrventil 4-VR01-SV2 för värme. Omvänd funktion vid minskande värmebehov. Driftfall A = Konventionell utekomp. framledningskurva utan nattsänkning. Driftfall B = Konventionell utekomp. framledningskurva med nattsänkning. Driftfall C = Referenspåverkande styrning med rumsgivare. NATTSÄNKNING Nattsänkningen startar när tidkanal för radiatorerna går i från. Nattsänkningen ställs in med hjälp av en utekompenserad kurva. Reglering DRIFTFALL A Ingen nattsäkning. Referensgivare rum endast mätande. DRIFTFALL B Nattsänkning. Rumsgivarna (medeltemp. = högsta och lägsta temp. borträknat) används för att beräkna vid vilken tid övergång till dagdrift skall ske för att önskad dagtemperatur skall uppnås. DRIFTFALL C Ingen nattsäkning. Rumsgivarna (medeltemp. = högsta och lägsta temp. borträknat) används för att förskjuta framledningstemperaturen dagtid via inställd kurva och även nattetid via annan inställd kurva. Pumpstopp sker när utetemperatur 4-GT0-UTE är högre än [17 C] dagtid eller [15 C] nattetid. Pumpstart sker när utetemperaturen 4-GT0-UTE är lägre än [14 C] dagtid och min-rumstemp. är lägre än [21.5 C] eller när utetemperaturen är lägre än [12 C] nattetid och min-rumstemp. är lägre än [20.5C] eller när utetemperaturen är lägre än 10 C. DIFFERENSTRYCKREGLERING Differenstryckgivare 4-VR01-GP1:1 / 2-VR01-GP1:2 / 6-VR01-GP1:3 (väljes i bildskärm) konstanthåller differenstrycket enligt inställd kurva. Vid ökat tryckbehov ökar varvtalet på pumpen 4-VR01-CP1 via den inbyggda frekvensomformaren i pumpen. Övervakningsfunktioner DRIFTEL/SUMMALARM Larm utgår efter 5 sekunder när omkopplaren ej står i läge automatik, då motorskyddet har löst ut eller summalarm från pump automatik. REGLERAVVIKELSE Larm utgår efter [60 min] då framledningstemperaturen vid 4-VR01-GT1:1 avviker med mer än [3 C] från aktuellt börvärde på regulator. Larmet blockeras vid stoppad pump. Larmet för hög temperatur blockeras då det är utetemperatur är högre än [+10 C]. HÖGT/LÅGT DIFFERANSTRYCK Larm utgår efter [60 min] när differenstrycket vid 4-VR01-GP1:1 är högre än [10 kpa] eller lägre än [30 kpa]. Larmet blockeras vid stoppad pump. HÖGT/ LÅGT TRYCK VÄRMESYSTEM Larm utgår efter [5 min] då trycket vid 4-VR01-GP2 i expansionskärlet är högre än [3.5 bar] eller lägre än [2.0 bar]. FLÖDESBEGRÄNSARE FJÄRRVÄRME APPARATSKÅP 4-AS1 ( UC ) Konstr Datum ANTAL BL. BL. STANDARDGATAN AB BOSTÄDER I BORÅS Granskad Utgåva RITN. NR ÄNDRINGEN AVSER SIGN. DATUM FUNKTIONSTEXT

18 När flödet vid flödesbegränsare 4-FJV-GF5 är högre än abonnerat flöde indikeras detta i bildskärm på apparatskåp 4-AS1. PROGNOSLARM Larm utgår efter [360 min] om prognosen vid 4-PROGNOS avviker med mer än [+10 C] från den verkliga utetemperaturen 4-GT0-UTE. MÄTNING Returledningsgivare 2-VR01-GT2:4 ( Standardgatan 2 ) och returledningsgivare 2-VR01-GT2:5 ( Standardgatan 6 ) visas i bildskärm på apparatskåp 4-AS1. INTEGRERINGSVERK EXTERNT ( M-BUS ) Följande värden hämtas från integreringsverket via m-bus modul i mätare 4- FJV-CX1 : - Ackumulerad energiförbrukning (kwh) - Momentant effektuttag (W) - Förbrukad volym (m3) - Momentant flöde (l/min) - Framledningstemperatur - Returledningstemperatur LARMER A: larm : Driftfel 4-VR01-CP1 Högt/Lågt tryck 4-VR01-GP2 Prognoslarm 4-PROGNOS B: larm : Regleravvikelse 4-VR01-GT1:1 Högt/lågt differenstryck 4-VR01-GP1:1 APPARATSKÅP 4-AS1 ( UC ) Konstr Datum ANTAL BL. BL. STANDARDGATAN AB BOSTÄDER I BORÅS Granskad Utgåva RITN. NR ÄNDRINGEN AVSER SIGN. DATUM FUNKTIONSTEXT

19

20 System 4-VV01 ( STANDARDGATAN 2-6 ) Driftfunktioner B: larm : Driftfel 4-VV01-CP2 Hög/låg temperatur 4-VV01-GT81:1 PUMP TAPPVARMVATTEN Pumpen 4-VV01-CP2 är i kontinuerlig drift Reglering VARMVATTENREGLERING Framledningsgivaren 4-VV01-GT81:6 konstanthåller varmvattentemperaturen. Vid ökande värmebehov öppnar styrventilen 4-VV01-SV32 för värme. TAPPVARMVATTENREGLERING Framledningsgivaren 4-VV01-GT81:1 konstanthåller tappvarmvattentemperaturen. Vid ökande värmebehov öppnar styrventilen 4-VV01-SV31 för värme. Övervakningsfunktioner DRIFTFEL Larm utgår efter 5 sekunder när omkopplaren ej står i läge automatik eller då motorskyddet har löst ut. HÖG/LÅG TEMPERATUR VARMVATTEN Larm utgår efter [30 min] om framledningstemperaturen vid 4-VV01-GT81:1 är högre än [60 C] eller lägre än [45 C]. VARMVATTENMÄTARE ( M-BUS ) Via m-bus modul på varmvattenmätare 4-KV01-GF4 hämtas förbrukad varmvattenmängd och momentant flöde beräknas och indikeras i bildskärm på apparatskåp 4-AS1. MÄTNING Returledningsgivare 4-VV01-GT82:4 ( Standardgatan 4 ), returledningsgivare 4-VV01-GT82:5 ( Standardgatan 6 ) och tryckgivaren 4-KV01-GP3 visas i bildskärm på apparatskåp 4-AS1. LARMER A: larm : APPARATSKÅP 4-AS1 ( UC ) Konstr Datum ANTAL BL. BL. STANDARDGATAN AB BOSTÄDER I BORÅS Granskad Utgåva RITN. NR ÄNDRINGEN AVSER SIGN. DATUM FUNKTIONSTEXT

21

22 System BELYSNING Driftfunktioner BELYSNING - UTE Ytterbelysning styrs via tidkanal och förreglas via astronomiskt ur i PLC. BELYSNING RESERV 1 Belysning reserv 1 styrs via tidkanal. BELYSNING RESERV 2 Belysning reserv 2 styrs via tidkanal. APPARATSKÅP 4-AS1 ( UC ) Konstr Datum ANTAL BL. BL. STANDARDGATAN AB BOSTÄDER I BORÅS Granskad Utgåva RITN. NR ÄNDRINGEN AVSER SIGN. DATUM FUNKTIONSTEXT

23

24 System 2-TL01 ( ENHETS-AGGREGAT ) Driftfunktioner DAGDRIFT HÖGFART / MELLANFART / LÅGFART Aggregatet är i drift på helfart, mellanfart eller låfart via tidkanal. TRYCKKNAPP MELLANFART Via tryckknapp TL01-TK1 kan man starta aggregatet på förlängd drift mellanfart. Timertid ställs i bildskärm på apparatskåp 4-AS1 ( Standardgatan 4 ). NATTKYLA Nattkyla startar via intern styrutrustning på aggregat. Reglering TEMPERATURREGLERING Reglering av konstant tilluftstemperatur sker via intern styrutrustning på aggregat. Börvärden ställs i bildskärm på apparatskåp 4-AS1 ( Standardgatan 4 ). Frysvakt TL01-GT5 B: larm : Summalarm B TL01 Driftfel TL01-TF1 Driftfel TL01-FF1 Summalarm TL01-VVX Filtervakt TL01-GP71 Filtervakt TL01-GP72 Regleravvikelse TL01-GT1 Regleravvikelse TL01-GP61 Regleravvikelse TL01-GP62 Låg verkningsgrad TL01-VVX B: larm : Summalarm C TL01 TRYCK/FLÖDESREGLERING Reglering av tryck/flöden sker via intern styrutrustning på aggregat. Säkerhetsfunktioner Övervakningsfunktioner EXTERNA LARMER Driftfelslarm, filterlarm och regleravvikelselarm erhålls från aggregat via modbus kommunikation. SUMMALARM Summalarm utgår från aggregatet då fel förekommer i extern automatik. LARMKLASSER A: larm : Summalarm A TL01 Summalarm A (KRITISKT) TL01 Konstr Datum ANTAL BL. BL. STANDARDGATAN AB BOSTÄDER I BORÅS Granskad Utgåva RITN. NR ÄNDRINGEN AVSER SIGN. DATUM FUNKTIONSTEXT

25

26 System 2-TL02 ( AGGREGAT ) Driftfunktioner DAGDRIFT Aggregatet startas och stoppas via tidkanal eller tryckknapp 2-TL02-TK1. UPPSTART Frånluftsfläkten 2-TL02-FF1 och värmeväxlaren 2-TL02-VVX. Efter 60 sekunder startar tilluftsfläkten 2-TL02-TF1. SPJÄLLSTYRNING UTELUFT Uteluftsspjället 2-TL02-ST1:1 öppnar när tilluftsfläkten startar. SPJÄLLSTYRNING FRÅNLUFT Frånluftspjället 2-TL02-ST1:2 öppnar när frånluftsfläkten startar. FÖRREGLINGAR Cirkulationspumpen 2-TL02-CP4 förreglar aggregatet. Frånluftsfläkt 2-TL02- FF1 och tilluftsfläkt 2-TL02-TF1är korsvis förreglade. PUMP KYLBATTERI Cirkulationspumpen 2-TL02-CPX är normalt i kontinuerlig drift. Om styrventilen 2-TL02-SVX är helt stängd stoppar pumpen. Stoppad pump motionskörs via tidkanal. PUMP VÄRMEBATTERI Cirkulationspumpen 2-TL02-CP4 är normalt i kontinuerlig drift. Om styrventilen 2-TL02-SV4 är helt stängd och det är sommarperiod stoppar pumpen. Stoppad pump motionskörs via tidkanal. NATTKYLA Nattkyla startar via tidkanal, rumstemperaturen vid GT91 överskrider [23 C], det är "Sommarperiod" samt att det finns ett kylvärde i uteluften. Vid nattkyla reglerar värmeväxlaren tilluftstemperaturen samt kylventilen och värmeventilen är blockerad. KYLÅTERVINNING När utetemperaturen 4-GT0-UTE är [2 C] högre än frånluftstemperaturen vid 2-TL02-GTX och det finns ett kylbehov, startar VVX för kylåtervinning med 100% utsignal. Reglering UTEKOMP TILLUFTSREGLERING Utegivaren 4-GT0-UTE ( Standardgatan 4 ) förskjuter tilluftstemperaturen 2- TL02-GT3 enligt isntälld kurva. Vid ökande värmebehov sker följande sekvens. 1. Styrventilen 2-TL02-SVX stänger för kyla. 2. Ökar varvtalet på värmeväxlaren 2-TL02-VVX. 3. Styrventilen 2-TL02-SV4 öppnar för värme. UTEKOMP TRYCKREGLERING - TILLUFT Utegivaren 4-GT0-UTE ( Standardgatan 4 ) förskjuter tilluftstrycket 2-TL02- GP61 enligt isntälld kurva. Vid ökande tryckbehov ökar varvtalet på tilluftsfläkten 2-TL02-TF1. UTEKOMP TRYCKREGLERING - FRÅNLUFT Utegivaren 4-GT0-UTE ( Standardgatan 4 ) förskjuter frånluftstrycket 2- TL02-GP62 enligt isntälld kurva. Vid ökande tryckbehov ökar varvtalet på tilluftsfläkten 2-TL02-FF1. Reglerfunktioner VARMHÅLLNING VÄRMEBATTERI VID STOPPAT AGGREGAT Vid stoppat aggregat konstanthålls batterikretsen via returgivaren 2-TL02- GT5. Säkerhetsfunktioner BLOCKERING HANDMANÖVER Vid frysvakt eller otillåtet stopp av cirkulationspumpen för värmebatteriet sker blockering av handkörning via omkopplare. FRYSVAKT Sjunker returtemperaturen vid 2-TL02-GT5 under [7 C] löser frysvakten ut och aggregatet stannar. APPARATSKÅP 2-AS4 Konstr Datum ANTAL BL. BL. STANDARDGATAN AB BOSTÄDER I BORÅS Granskad Utgåva RITN. NR ÄNDRINGEN AVSER SIGN. DATUM FUNKTIONSTEXT

27 Övervakningsfunktioner DRIFTFEL Larm utgår efter 5 sekunder när omkopplaren ej står i läge automatik eller då motorskyddet har löst ut. REGLERAVVIKELSE - TEMPERATUR Larm utgår efter [60 min] om temperaturen avviker med mer än [3 C] från aktuellt börvärde på regulator. REGLERAVVIKELSE - TRYCK Larm utgår efter [60 min] om trycket avviker med mer än [20 Pa] från aktuellt börvärde på regulator. Driftfel/summalarm 2-TL02-VVX Regleravvikelse 2-TL02-GT3 Regleravvikelse 2-TL02-GP61 Regleravvikelse 2-TL02-GP62 Filtervakt 2-TL02-GP71 Filtervakt 2-TL02-GP72 Låg verkningsgrad VVX FILTERVAKT Larm utgår efter [5 min] om trycket över filtret är högre än sluttryckfallet. SUMMALARM Larm utgår om fel uppkommer i extern automatik. VERKNINGSGRAD VVX VIA FRÅNLUFTSTEMP. Värmeväxlarens temperaturverkningsgrad beräknas enligt följande formel: Avluftstemp C (temp.höjn.ff1) - Frånluftstemp. Verkningsgrad = Utetemp. - Frånluftstemp. Resultatet indikeras i bildskärm. LÅG VERKNINGSGRAD VÄRMEVÄXLARE Larm utgår efter [60min] om verkningsgraden är lägre än [30%]. Övervakningsfunktioner LARMER A: larm : Frysvakt 2-TL02-GT5 B: larm : Driftfel 2-TL02-CP4 Driftfel 2-TL02-CPX Driftfel/summalarm 2-TL02-TF1 Driftfel/summalarm 2-TL02-FF1 APPARATSKÅP 2-AS4 Konstr Datum ANTAL BL. BL. STANDARDGATAN AB BOSTÄDER I BORÅS Granskad Utgåva RITN. NR ÄNDRINGEN AVSER SIGN. DATUM FUNKTIONSTEXT

28

29 System 2-VR01 / 2-VV01 / 2-KV01 ( STANDARDGATAN 2 ) Driftfunktioner Reglering Övervakningsfunktioner MÄTNING VR01 Framledningsgivare 2-VR01-GT1:2 ( Standardgatan 2 ), returledningsgivare 2-VR01-GT2:2 och differenstryckgivare 2-VR01-GP1:2 ansluts till apparatskåp 2-AS1 ( Standardgatan 2 ) men skall visas i bildskärm på apparatskåp 4-AS1 ( Standardgatan 4 ). MÄTNING VV01 Framledningsgivare 2-VR01-GT81:2 ( Standardgatan 2 ), returledningsgivare 2-VR01-GT82:2 ansluts till apparatskåp 2-AS1 ( Standardgatan 2 ) men skall visas i bildskärm på apparatskåp 4-AS1 ( Standardgatan 4 ). MÄTNING KV01 Tryckgivare 2-KV01-GP3 ( Standardgatan 2 ) ansluts till apparatskåp 2-AS1 ( Standardgatan 2 ) men skall visas i bildskärm på apparatskåp 4-AS1 ( Standardgatan 4 ). ÖVERSPÄNNINGSSKYDD Larm utgår om överspänningskydd F1 ( finskydd ) på kraftmatningen i apparatskåpet 2-AS1 är sönder. LARMER A: larm : B: larm : Överspänningskydd ( Finskydd ) APPARATSKÅP 2-AS1 ( ELCENTRAL ) Konstr Datum ANTAL BL. BL. STANDARDGATAN AB BOSTÄDER I BORÅS Granskad Utgåva RITN. NR ÄNDRINGEN AVSER SIGN. DATUM FUNKTIONSTEXT

30

31 System 6-VR01 / 6-VV01 / 6-KV01 ( STANDARDGATAN 6 ) Driftfunktioner Reglering Övervakningsfunktioner MÄTNING VR01 Framledningsgivare 6-VR01-GT1:3 ( Standardgatan 6 ), returledningsgivare 6-VR01-GT2:3 och differenstryckgivare 6-VR01-GP1:3 ansluts till apparatskåp 6-AS1 ( Standardgatan 6 ) men skall visas i bildskärm på apparatskåp 4-AS1 ( Standardgatan 4 ). MÄTNING VV01 Framledningsgivare 6-VR01-GT81:3 ( Standardgatan 6 ), returledningsgivare 6-VR01-GT82:3 ansluts till apparatskåp 6-AS1 ( Standardgatan 6 ) men skall visas i bildskärm på apparatskåp 4-AS1 ( Standardgatan 4 ). MÄTNING KV01 Tryckgivare 6-KV01-GP3 ( Standardgatan 6 ) ansluts till apparatskåp 6-AS1 ( Standardgatan 6 ) men skall visas i bildskärm på apparatskåp 4-AS1 ( Standardgatan 4 ). ÖVERSPÄNNINGSSKYDD Larm utgår om överspänningskydd F1 ( finskydd ) på kraftmatningen i apparatskåpet 6-AS1 är sönder. LARMER A: larm : B: larm : Överspänningskydd ( Finskydd ) APPARATSKÅP 6-AS1 ( ELCENTRAL ) Konstr Datum ANTAL BL. BL. STANDARDGATAN AB BOSTÄDER I BORÅS Granskad Utgåva RITN. NR ÄNDRINGEN AVSER SIGN. DATUM FUNKTIONSTEXT

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Användarmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 är ett system för byggnadsautomation, dvs. styrning, reglering, larmhantering och övervakning av tekniska installationer i byggnader.

Läs mer

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Miljöbyggnad...

Läs mer

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Konfigureringsmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 styr är ett program som du använder för att styra och övervaka driften vid en anläggning. Programmet är kraftfullt och har mycket

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. Projekteringsanvisning. Dokument Projekteringsanvisning.doc.

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. Projekteringsanvisning. Dokument Projekteringsanvisning.doc. 1(21) Sidantal 21 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. Projekteringsanvisning Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(21) Innehållsförteckning

Läs mer

i30-spc Användarmanual 2006-05-02

i30-spc Användarmanual 2006-05-02 2006-05-02 Ingen del av detta dokument får återges eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt., för något som helst ändamål utan uttryckligt medgivande från Honeywell

Läs mer

ANVISNING CITECT UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN

ANVISNING CITECT UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN ANVISNING CITECT KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen Upplysningar

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Stadsfastigheter Allmän Teknisk Beskrivning SRÖE Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2013 /Rev. / Utfärdat av 2 (53) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 4 ALLMÄNT 6 81 STYR-

Läs mer

1. Cetetherm IQHeat Basic, med avläsning och justering via Operatörspanel. Tillval med SMS larm via GSM-modem

1. Cetetherm IQHeat Basic, med avläsning och justering via Operatörspanel. Tillval med SMS larm via GSM-modem 2005-07-07 2005-07-07 Cetetherm IQHeat Användarmanual Användarmanual Cetetherm IQHeat Basic, Building och BMS Denna manual innehåller beskrivningar för handhavande, funktioner, felsökning och inställningar

Läs mer

Styrutrustning Climatix. Basdokumentation Climatix Styrenhet

Styrutrustning Climatix. Basdokumentation Climatix Styrenhet Styrutrustning Climatix Basdokumentation Climatix Styrenhet Innehåll 1. Om detta dokument...7 1.1 Revisionshistorik...7 1.2 Referensdokument...7 1.3 Innan du börjar...7 2. Filosofin för standardluftbehandlingssystem...9

Läs mer

Drift och skötselanvisning Sekundex

Drift och skötselanvisning Sekundex 201203 Drift och skötselanvisning Sekundex F G D C A B 31 17A 9 1 24 16 24 23B 20 17 1. Värmeväxlare varmvatten, Alfalaval CB 20IS27H, isolerad 9. Reglercentral värme, Siemens RVS46.530/1 10. Framledningsgivare

Läs mer

Reglerdator CCV PRO. Användarhandbok

Reglerdator CCV PRO. Användarhandbok 1 Reglerdator CCV PRO Användarhandbok Programvara 1.00.88 2 Innehåll Allmän information...4 1.1 DET KOMPLETTA STYRSYSTEMET...4 1.2 SYSTEMLÖSNINGAR...5 1.2.1 Reglerfunktion flytande kondensering...5 1.2.2

Läs mer

Systembeskrivning Uni-View

Systembeskrivning Uni-View Systembeskrivning Uni-View 1 Introduktion Uni-View är ett svenskt SCADA-system utvecklat och underhållet av Cactus UniView AB. Systemet är mycket mångsidigt och kan enkelt konfigureras för att passa alla

Läs mer

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 FJÄRRKYLCENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 ISSN 978-91-85775-08-8 2012 Svensk

Läs mer

Smartare fastighetsautomation

Smartare fastighetsautomation Smartare fastighetsautomation - gör byggnaden tillgänglig via internet. - ecodriving för fastigheter. - byggnadsinformationssystem som samordnar och ger överblick. - service och webbutik. Vår vision Inom

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING 11.6 STYRINSTALLATIONER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

TEKNISK BESKRIVNING 11.6 STYRINSTALLATIONER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG V= Antal sidor 33 Inarbetade PM: LANDSTINGSSERVICE-FASTIGHETER VÄRMLAND SJUKHUSET I ARVIKA ARVIKA HUS 4, OPERATION Diarienr: LK/052268 Projekt: V-450 TEKNISK BESKRIVNING 11.6 STYRINSTALLATIONER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Läs mer

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0 Reviderad: 2013-05-07 : Handläggare: Mats Karlström STYRDOKUMENT 2013 Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (101) FÖRORD STYRDOKUMENT Dessa styrdokument skall användas vid all projektering på uppdrag av

Läs mer

METRO Superb. Fjärrvärmecentral Drift och skötselanvisning METRO THERM. Förteckning 10-13 1

METRO Superb. Fjärrvärmecentral Drift och skötselanvisning METRO THERM. Förteckning 10-13 1 METRO THERM METRO Superb Fjärrvärmecentral Drift och skötselanvisning R Q C D O S L F Förteckning A I M P B J U T N H E K G A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Expansionskärl Manometer värmesystem

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

Energiutredning av ventilationen i fastigheten Njord

Energiutredning av ventilationen i fastigheten Njord Energiutredning av ventilationen i fastigheten Njord Joacim Hammarberg Högskoleingenjörsprogrammet Energiteknik Umeå Universitet Examensarbete C-nivå Sammanfattning Detta examensarbete innefattar en energiutredning

Läs mer

FJÄRRSTYRNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

FJÄRRSTYRNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR FVF 1998:4 FJÄRRSTYRNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR Juni 1998 FJÄRRVÄRME FJÄRRSTYRNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR ISSN 1401-9264 1998 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB FÖRORD Denna rapport är initierad

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

Atlas. Handbok. 0 Förord Atlas

Atlas. Handbok. 0 Förord Atlas Atlas Handbok 0 Förord Atlas ANSVARSBEGRÄNSNING All information i denna handbok har kontrollerats noggrant och bedöms vara korrekt. Emellertid lämnar Larmia Control AB inga garantier vad gäller manualens

Läs mer

Skötselanvisning. 086U5666 Rev. 6 SV

Skötselanvisning. 086U5666 Rev. 6 SV Skötselanvisning Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U5666 Rev. 6 SV Om denna

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Optimum G2. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Optimum G2. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: SKÖTSELANVISNING Diplomat Optimum G2 Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen: inled med att trycka Den

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04

Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04 Installations- och skötselanvisning 161 501 61-4 2011-03 04 Installations- och skötselanvisning 161 501 61-4 2011-03 04 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Installationsbevis

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

Installations- och skötselanvisning. CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04

Installations- och skötselanvisning. CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04 Installations- och skötselanvisning 161 501 61-4 2011-03 04 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Installationsbevis 5 Introduktion 7 Viktigt! 8 Säkerhetsföreskrifter 8 s

Läs mer