Energi i miljöprövning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energi i miljöprövning"

Transkript

1 Energi i miljöprövning Förslag på metodik för redovisning av energianvändning vid tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter Inledning Patrik Thollander, Joel Österqvist, Shahnaz Amiri Linköpings universitet, Linköping Avdelningen Energisystem Förbättrad energieffektivitet är ett av de främsta sätten att minska utsläppen av växthusgaser, och implementering av energieffektiviseringsåtgärder är det främsta sättet att förbättra energieffektiviteten i industrin. Olikt byggnadssektorn, så består industriella energisystem av ett stort antal olika, samverkande processer vars samansättning ser olika ut på olika industrier, såväl inom som mellan olika branscher. Detta gör att en enhetlig möjlighet för att jämföra och benchmarka industriers energianvändning ännu ej utvecklats. Det industriella energisystemets utformning måste anpassas till den produktion som sker och de krav som ställs på produkten. Detta faktum innebär att enstaka åtgärder och processer inte kan frikopplas från resten av energisystemet. På grund av att det industriella energisystemets sammansättning och syfte är mer komplext än byggnadens energisystem är den typ av enkla, generella nyckeltal som används med framgång i byggnadssektorn, t.ex. kwh/m2, inte relevanta för industrin. Vid effektivisering av industriella energisystem krävs att ett systemperspektiv används. Närmare 70 procent av den industriella elförbrukningen härrör från elmotorsystem. Elmotorsystem kan kategoriseras i olika systemnivåer. Waide och Brunners (2011) kategoriserar elmotorsystem i tre olika systemnivåer; motorn, kärnmotorsystemet, och hela motorsystemet, och betonar att potentialen för förbättrad energieffektivisering är mycket större i de övre systemnivåerna, dvs. om hela systemet tas i beaktande snarare än t.ex. den enskilda fläktmotorn i ett ventilationssystem. Senare forskning av Fleiter et al. (2012) visar att åtgärder inom de högre systemnivåerna är väsentligt svårare att få implementerade. Detta understryker vikten av att ta fram en metodik för förbättrad energieffektivitet för industriella energisystem avseende de högre systemnivåerna (hela system). Innan en sådan metod kan tas fram behöver emellertid tidigare genomförda energikartläggningar kategoriseras så att kunskap erhålls om var energin används i industrin. Idag saknas sådan kunskap nationellt såväl som internationellt, dvs. data finns vilka energibärare som företagen förbrukar, men inte inom vilka produktions- och stödprocesser som el, olja, gas, etc. används. Denna studie har genomförts av avdelningen Energisystem på Linköpings universitet och är en del av Länsstyrelsernas projekt Energi i miljöprövning, där det övergripande syftet är att utveckla och bättre integrera energiaspekter vid miljöprövning. Syftet med denna studie har varit att ta fram ett förslag på metod för hur Länsstyrelserna framgångsrikt kan arbeta med prövning av miljöfarliga tillståndspliktiga verksamheter. Rapporten är en del av det viktiga arbetet med att arbeta fram en framgångsrik metod för bedömning av energianvändningen och dess effektivitet i industrin. 1

2 Metod Den huvudsakliga metoden för detta arbete har varit workshops där forskare vid LiU energisystem tillsammans med Länsstyrelsen i Östergötland, har diskuterat en lämplig metoddesign. Projektet har utförts under våren och försommaren, år Dessutom har det genomförda projektet även till viss del inspirerats av flera nu pågående och nyligen avslutade forskningsprojekt vid avdelning energisystem, däribland: ett internationellt projekt, Annex XVI, Energy Efficiency in SMEs DEFRAM II, ett projekt rörande utveckling av en energieffektiviseringsåtgärdsdatabas MOVE, ett projekt med Dynamate och Swerea Swecast kring utvecklingen av en metod för effektivare elmotoranvändning i industrin Utvärderingen av det svenska energikartläggningsstödet Klimatneutralt och uthålligt Gävleborg 2050 Resultat I nedanstående avsnitt presenteras resultatet av studien. Den föreslagna metoden genomförs i tre steg enligt Figur 1. De tre stegen förklaras närmre nedan. 1 - Kartlägg 2 - Jämför 3 - Prioritera Figur 1. Skiss på den övergripande strukturen för den föreslagna metoden. Steg 1 Kartlägg Be företaget göra en energikartläggning utifrån framtagen rapport- och inrapporteringsmall (se Bilaga 1) där både energibalans och energieffektiviseringsåtgärder presenteras. Rapport- och inrapporteringsmallen behöver utvecklas men Bilaga I utgör en mycket bra stomme för detta, som med mindre justeringar går att använda i den föreslagna metoden. Be även att företaget tar fram underlag för nyckeltal i form av utvalda, specificerade branschspecifika jämförelsevärden. Dessa kan exempelvis vara uppvärmd area, antal anställda och produktionsvolym i lämplig enhet. Exakt vilka jämförelsetal som är aktuella för olika branscher och processer bör utredas vidare inom ramen för utvecklingen av metoden innan den kan implementeras, och en frihet att själv välja detta, har visat sig vara en framkomlig väg i Japan där landet redan idag använder sig benchmarking för ett antal olika branscher. Steg 2 Jämför Jämför inrapporterad företagsdata för slutenergianvändningen med motsvarande data (energibalans) för företag inom samma bransch med hjälp av en databas. Använd jämförelsen för att prioritera fokusområden för möjlig energieffektivisering. T.ex. om företaget använder mycket värme för uppvärmning och detta område samtidigt uppvisar brister, så viktas detta så att indexeringen ger ett för företaget sämre utfall om det uppvisar brister i processer som använder relativt mycket energi, och omvänt. 3 2

3 Idag finns ENIGs databas i Sverige där drygt 30 företag rapporterat in data själva och Swerea Swecast som äger databasen har rapporterat in ytterligare cirka 300 företag med data från det svenska energikartläggningsstödet. Problemet som författarna till denna rapport ser är att om Länsstyrelserna skulle börja använda ENIG som benchmarkingverktyg, är att företagen, då de själva kan rapporterna in sin energianvändning utan kvalitetssäkring, kan rapportera in högre energianvändning, och på så sätt manipulera nyckeltalen. Detta skulle innebära att det vid en juridisk process aldrig skulle kunna gå att med säkerhet säga att de nyckeltal som används har validitet. På så sätt så omöjliggörs användningen av metoden så som den föreslås. Med anledning av detta så föreslås att en databas avseende slutenergianvändningen tas fram där inrapporterad data kvalitetsgranskas. Förslag 1: För att skapa validitet avseende inrapporterad slutenergianvändningsdata föreslås att Länsstyrelserna ger LiU i uppdrag att ta fram en databas baserad på inrapporterade energikartläggningsrapporter till Länsstyrelsen, där LiU kvalitetssäkrar inrapporterad data. LiU har redan tagit fram en liknande databas avseende åtgärder (ej slutenergianvändning), se Figur 2 nedan. Figur 2. Presentation av DEFRAM-databasen, vilken är Nordens största databas avseende verkliga energieffektiviseringsåtgärder från industrin. En ungefärlig budget för att skapa en databas avseende slutenergianvändning bedöms till cirka 0,5-1,0 MSEK. Utöver detta tillkommer löpande kostnader när ny data, utöver den som LiU förfogar över, ska rapporteras in. Detta skulle kunna lösas genom att t.ex. etablera ett energieffektiviseringscentrum tillsammans med Länsstyrelsen, LiU och andra relevanta aktörer. För att jämföra slutenergianvändningen mellan företag måste energianvändningen ställas i relation till den erhållna nyttan. Att förbättra energieffektiviteten innebär att erhålla större nytta med samma mängd energi, alternativt att erhålla en konstant nytta med en mindre mängd energi. Det är därför fundamentalt att såväl energianvändning som erhållen nytta jämförs. Detta görs rimligen med hjälp av nyckeltal. Med hjälp av den föreslagna databasen enligt förslag 1 kan en metodik utvecklas för att jämföra energianvändningen och ta fram ett underlag för att prioritera åtgärder, se förslag 2 nedan. 3

4 Förslag 2: Förslagsvis tas en metod för detta fram i ytterligare ett utvecklingsprojekt tillsammans med Länsstyrelsen och LiU energisystem. Ett utkast på hur en sådan metod kan se ut presenteras i Figur 3 nedan. Figur 3. Övergripande metodskiss för hur en metod för jämförelse av nyckeltal med hjälp av en databas skulle kunna se ut. I metoden jämförs ett företags energianvändning med branschens snitt utifrån relevanta nyckeltal. En ungefärlig budget för att skapa en metod för jämförelse av nyckeltal bedöms till cirka 0,5-1,0 MSEK. Metodförslaget bygger på att energianvändningsdata och jämförelsevärden samlas in från en mängd företag och samlas i en databas enligt förslag 1-2 ovan. Varje enskilt företag rapporterar sin energianvändning och framtagna jämförelsevärden som matas in och jämförs med exempelvis snittet för samma nyckeltal för branschen som helhet. Utifrån denna jämförelse bedöms de olika processerna och en indikator visar var det finns förbättringspotential. Ytterligare faktorer som kan vägas in är mängden energi som företaget använder i den givna processen, exempelvis utifrån processens andel av företagets totala energianvändning, samt den ekonomiska potentialen för energieffektivisering i processen. Steg 3 Prioritera Utgå från av den ovan beskrivna metoden. Fokusera på det eller de områden som har identifierats som onödigt energianvändande. Ställ krav på företaget att utreda och förbättra de identifierade processerna. Som vägledning av åtgärder kan checklistor användas för stödprocesserna. Produktionsprocesserna är ofta mer specifika, men för tillämpliga branscher kan BREF-dokumenten användas. För övriga branscher får en mer allmän approach användas där exempelvis den 4

5 genomförda energikartläggningen kan utgöra grunden för en vidare utredning av specifika åtgärder. BREF-dokumentet för energieffektivitet kan användas som stöd. Kraven blir därmed på att genomföra åtgärder som effektiviserar energianvändningen, där företaget ska identifiera vilka åtgärder som krävs. Tillse att tillsynsmyndighetens möjlighet att arbeta med frågor som berör energieffektivisering beaktas i prövningen. Slutsats och diskussion Denna rapport har varit en del av det viktiga arbetet med att arbeta fram en framgångsrik metod för bedömning av energianvändningen och dess effektivitet i industrin. Syftet med studien har varit att ta fram ett förslag på metod hur Länsstyrelserna framgångsrikt kan arbeta med tillståndsprövning för B-klassade företag. I den metod som föreslås kommer ytterligare aktiviteter behöva tillsättas under en kortare period. Nyttan med en sådan metod kan dock inte nog understrykas, inte minst för Länsstyrelserna, men också för företaget att framgångsrikt kunna jämföra sin egen energianvändning med andra företag inom samma bransch. LiU energisystem vill tacka Länsstyrelsen i Östergötland, och i synnerhet berörda tjänstemän, för förtroendet att få ha arbetat i detta uppdrag. Det har varit givande även för oss på LiU, och vi ser fram emot fortsatt gott samarbete där industrin, Länsstyrelsen, LiU, och övrig offentlig sektor tillsammans arbetar för att öka resurs- och energieffektiviteten i det svenska energisystemet. 5

6 BILAGA 1 Kravspecifikation för energikartläggning i industri 1 I denna bilaga anges krav på vad som normalt ska ingå i en energikartläggning, som en minimumnivå. Rapporten ska ha en sammanfattning på max 1 sida. Energianvändning och energibalans ska åskådliggöras i grafer. Åtgärdsförslag ska sammanfattas med åtgärd, kostnad för genomförande, energibesparing samt ekonomisk återbetalningstid för åtgärden. Varje åtgärd ska förklaras i text så att även icke tekniskt insatt personal kan få en förståelse för vad åtgärden handlar om. Åtgärderna ska vara kostnadsberäknade, ha en LCC-kalkyl, ange energibesparing samt ekonomisk återbetalningstid. Både drift, underhålls- och investeringsåtgärder ska föreslås om det finns möjliga åtgärder. Av rapporten ska framgå vilka förslag som uppdragstagaren rekommenderar företaget att gå vidare med. Om företaget Kontaktuppgifter för företaget och konsulten Arbetstider Antal anställda Beskriva verksamheten kort Verksamhetskod Geografisk placering Överenskommelse med beställaren om vilka ekonomiska kalkyler som ska användas för beräkning av åtgärdsförslag, inkl krav för investering (t.ex. antal år payoff, kalkylränta etc.) Produktions- och byggnadsförändringar (genomförda och kommande) Beskriva om det finns faktorer under energikartläggningen som påverkar energianvändningen Överenskommelse med beställaren om noggrannheten i beskrivning av åtgärdsförslag Underlag från företaget Företaget behöver hjälpa till att ta fram samtliga av dessa uppgifter Organisation, ledning, kompetens Ange om det sker någon uppföljning av energistatistik Beskriva om energi finns med som fråga vid inköp Beskriva ett eventuellt energiledningssystem Sker det någon utbildning inom energi för personalen? Beskriva eventuella energimål och nyckeltal Beskriva eventuell energiplan/energistrategi/energipolicy 1 Denna bilaga kommer från Länsstyrelsen i Dalarna. 6

7 Om och var företaget allokerar energikostnaderna Möjliga tillägg: Ta fram lämpliga nyckeltal för energianvändningen Utbildning för ledning och personal Medverka under nattvandring Ta fram driftrutiner Inköpt energi Elpris (fast, rörligt, skatter och effektabonnemang) Elstatistik (tim-, månads- och årsstatistik) Fjärrvärmepris (fast, rörligt, skatter och effektabonnemang) Fjärrvärmestatistik (månads- och årsvärden) Övriga energibärare (Förbrukningsstatistik och pris) Årsstatistik minst 3 år för samtliga energibärare Beskrivning av återvunnen energi Om egenproduktion finns, statistik i den omfattning det finns Underlag från företaget Ge tillgång till det som krävs enligt ovan Exempel på effektiviseringsåtgärder inom organisation och ledning Organisation och ledningsfrågor har en större påverkan på energianvändningen än man kan tro. Erfarenheter visar att genom att aktivt arbete och att ha fokus på energifrågan kan innebära upp till 10 % besparing genom att onödig energianvändning förebyggs samt att man snabbt identifierar åtgärder och följer upp användningen. Viktiga punkter att fundera över är att: Utse en ansvarig person/energicontroller för energi, åtgärder och uppföljning Ta fram en energipolicy och mål (i anknytning till befintligt system) Ta fram nyckeltal samt ha kontinuerlig uppföljning Utbilda nyckelpersoner Utbilda personal Införa rutiner för inköp i relation till energi till exempel LCC Livscykelkostnad Införa driftrutiner och instruktioner där energi tas i beaktande Stödprocesser Klimatskalet Typ av byggnad och byggnadens skick Skick på fönster, dörrar och portar samt rutiner för öppning/stängning (generellt) Upplevd inomhusmiljö och eventuella klagomål Varm- och kallarea för de byggnaderna Eventuellt genomföra termografering Underlag från företaget Måttangivna ritningar 7

8 Ange varm- och kallarea Exempel på effektiviseringsåtgärder för klimatskalet Ta med energifrågan vid behov av om- och tillbyggnad, då återbetalningstiden i byggnader kan vara lång för t ex tilläggsisolering av fasad och vind, byte/komplettering av fönster, tätning av byggnadsskalet, solavskärmning. Belysning Typ, effekt, skick, och drifttider för belysningen Installerad effekt/m 2 för olika rumstyper Energianvändning genom inventering och/eller användning av nyckeltal Möjliga tillägg: Djupare analys av arbetsmiljö/synergonomi med hjälp av belysningskonsult Exempel på effektiviseringsåtgärder för belysning Belysningsplanering Sektionering av belysning, nedsläckning/fas stegvis Rengöring, underhåll Ommålning av rumsytor Tidstyrning Dagsljuskompensering Manuell styrning Närvarostyrning Energieffektiva ljuskällor och HF armaturer Ventilation Typ, betjäningsområde, effekt, styrning, drifttider, temperaturer och skick för ventilationsaggregaten Funktion och verkningsgrad värmeväxlare Fördelning av process- och allmänventilation Finns det upplevda problem? Tilluftstemperatur för hög eller låg. funktion i lokal, eventuell kortslutning, över- respektive undertryck Elanvändning för de enskilda ventilationsaggregaten samt totalt Underlag från företaget OVK där det finns Om möjligt, ventilationslista och ritningar Exempel på effektiviseringsåtgärder för ventilation Behovsanpassad drift (injustering tid) Behovsanpassad drift (injustering flöden) Behovsanpassad drift (injustering temperatur) Värmeåtervinning 8

9 Använd effektiva ventilationsaggregat Använd, om möjligt, direktdrivning mellan motor och fläkt Välja filter med låga tryckfall, byta filter ofta Vid varierande luftbehov använd frekvensstyrning Sträva efter låga lufthastigheter i kanaler Isolera luftkanaler om >10 grader tempskillnad Följ upp driften och underhåll kontinuerligt Beakta LCC vid inköp av ny utrustning Lokalkomfort (uppvärmning) Typ, effekt, ålder och skick på värmekällor Uppskattning av verkningsgrad på värmekällor Typ, placering, isolering och skick på distributionssystemet (generellt) Typ av styrning och dess skick (generellt) Energianvändning per energislag Distributionssystemets energianvändning (cirkulationspumpar) Exempel på effektiviseringsåtgärder för lokalkomfort (uppvärmning) Minska drifttider Optimera/sänk inomhustemperaturen Ökad effektivitet i värmeväxlare Installation av vattensnåla armaturer Konvertera till fjärrvärme/solenergi/bioenergi/värmepump Pannanläggning- och system - Verkningsgraden i anläggningar med låg returtemp kan förbättras genom s.k ekonomiser - Användning av luftförvärmning kan öka effektiviteten - Driftsoptimeringen bör stämma med aktuellt driftsförhållande - Värdera nattsänkning av uppvärmning, speciellt om lätt byggnad - Minimera cirkulation av varmvatten när behovet är litet eller inget - Säkerställ bra isolering av panna, rör och ventiler - Se till att brännare är rätt injusterade m.a.p. luftöverskott etc - Värdera frekvensstyrning av fläkt för förbränningsluft - Efter genomgångna effektiviseringar: är anläggningen för stor? Optimal storlek mer effektivt - För driftjournal över rökgastal, förbränningsförhållande och injustera med jämna mellanrum Fjärrvärme - Säkerställ att varmvatten kan produceras under sommaren utan att hela anläggningen behöver vara i drift - Säkerställ att anläggningen, inklusive radiatorkretsen, är rätt reglerad - Regleringen bör kontrolleras minst en gång per år - Anläggningen ska utformas för att vara servicevänlig - Vid konvertering till fjärrvärme ska man undersöka om ändringar behöver göras i uppvärmningssystemet, t.ex. decentraliserade tappvarmvattenberedare - Driftjournal med tryck, temperatur och förbrukning bör föras med jämna mellanrum (dag, vecka, månad?) 9

10 - Golvvärme bör styras med variabelt flöde och framledningstemperatur framför pulserande drift eller returbegränsning Lokalkyla Antal, typ, effekt, ålder och skick på kylmaskiner Typ och användning av solavskärmning Kontroll av interna värmelaster Krav/rekommendationer på temperatur Kontroll av filter, värmeväxlare och isolering av rör Uppskattning av energianvändning Möjliga tillägg: Statusbedömning av kylsystem (kylmaskin samt distribution) Driftanalys av kylsystem (hur ska systemet köras mest effektivt? Nattkyla m.m.) Långtidsmätning eleffekt i kylmaskin Exempel på effektiviseringsåtgärder för lokalkyla Reducera behovet. Minska värmebelastning från maskiner, solinstrålning, belysning m.m. Behövs kyla överallt? Placera servrar, värmealstrande maskiner och apparater i rum med mindre solinstrålning (norrläge) samt ha eventuell enbart kyla där. Solavskärmning för att minska/eliminera lokalkyla Energieffektiv kylproduktion Använd hellre ett centralt större kylaggregat än flera små Värmeåtervinning från kylmaskiner Injustering kylmaskin (flöden, temp etc) Frikyla/Nattkyla (forcerad ventilation nattetid) Beakta LCC vid inköp av ny utrustning Tappvarmvatten Typ, skick och temperatur i varmvattenberedare/vvc Typ, isolering och skick på distributionssystem Användningsområden Beräkna energianvändningen utgående från den uppskattade vattenanvändningen och nyckeltal/schablon Underlag från företaget Vattenförbrukning (om möjligt) Exempel på effektiviseringsåtgärder för tappvarmvatten 10

11 Minska drifttider Minska väntetider vid tappställen genom att minska rörlängder och dimension Håll temperaturen så låg som möjligt men beakta risken för legionella och liknande sjukdomsframkallande bakterier. Använd ev. temperaturgymnastik. Installation av vattensnåla armaturer Använd decentraliserade varmvattenberedare om det är långt till central värmeanläggning. Uppvärmning med central anläggning kräver >65 C på anläggningen året runt vilket medför stora förluster i rörnätet. Minska cirkulationsmängden genom att använda termostatstyrda inregleringsventiler Konvertera till fjärrvärme/solenergi/bioenergi/värmepump Tryckluft Antal system samt deras betjäningsområden Antal, typ, effekt, styrning, skick och lufttryck för kompressorerna Hur används överskottsvärmen Skick på distributionssystemet (generellt) När senaste läcksökning gjordes Vad tryckluften används till Elanvändning för varje enskilt system samt totalt Möjliga tillägg: Läcksökning Exempel på effektiviseringsåtgärder för tryckluft Täta läckage, ofta och löpande Lyssna, läckspray, ultraljudsmätare Konvertera till eldrift Installation av tryckregulatorer (ackumulering) och avstängningsventiler Sektionering av systemet, till exempel litet separat aggregat längst bort för andra drifttider Rätt tryck. Överslagsmässigt så minskar elanvändningen med ca 8 % för varje bar som drifttrycket sänks Installation av styrsystem och anläggningen kan kompletteras med en mindre kompressor för att alltid ha rätt storlek efter behov Varvtalsreglering på kompressor Värmeåtervinning: Kan spara mycket av tillförd elenergi i form av värme. Antingen luftburen återvinning där kompressorns avgivna värme tillförs lokalerna eller vattenburen återvinning där kylvattnet värmeväxlas mot uppvärmningssystemet och/eller tappvarmvatten Kontor/administration Typ, avstängningsrutiner och energisparläge på utrustningen Uppskattad energianvändning Exempel på effektiviseringsåtgärder för kontor/administration 11

12 Stäng av all utrustning efter arbetstid Använd sleep mode på alla apparater där möjligt Stäng av bildskärmar vid längre möten, eller annan frånvaro Gör stickkontakter spänningslösa utanför arbetstid genom styrning Anpassa kopiatorer och skrivare till användningen. Ju större apparat ju större energianvändning Beakta LCC vid inköp av ny utrustning och ställ krav på leverantörer Välj Energy Star, TCO märkta produkter Interntransporter Beskriva de interna transporter som finns Bränsletyp Drifttider och eventuella effekter Beräkna/uppskatta energianvändningen Underlag från företaget Hjälpa till att lista de interntransporter som finns Exempel på effektiviseringsåtgärder för interntransporter Ett ändrat körbeteende gör att man kan spara upp till 20 procent i bränsleförbrukning. Transport och logistikplanering Produktionsprocesser Typ av verksamhet. Ålder och skick på eventuell maskinpark. Möjligheter till värmeåtervinning från produktionsprocesserna. Avstängningsrutiner Total energianvändning per energislag uppskattas Gärna långtidsmätning av delar eller hela maskinparken Gärna redovisning av energianvändning för drift- och tomgångsläge Exempel på effektiviseringsåtgärder för industriella processer Process och industriventilation - Utsug från föroreningskällor bör så långt som möjligt göras med inkapsling av källan eller näst bäst i förhållande till luftens naturliga rörelser (varm luft-uppåt, kall luft neråt.) - Placera punktutsug så nära källan som möjligt - Använd flänsar vid punktutsug - Filter och cykloner dimensioneras till minsta möjliga tryckfall - Beakta LCC vid inköp av ny utrustning 12

13 Befuktning - Ju lägre rumstemperatur ju lägre energianvändning för befuktning - Sätt kravet för luftens relativa luftfuktighet så lågt som möjligt - Använd vattenbefuktare om rumsluften är varmare än önskat p.g.a. värmeavgivning från maskiner etc. Processkyla - Reducera behovet. Minska värmebelastning från maskiner, solinstrålning, belysning m.m. Behövs kyla överallt? - Utnyttja frikyla om möjligt (del av eller hela året) - Minska ångtemperatur - Sänk kondenseringstemp. (eventuellt enbart vintertid) - Rengör förångare och kondensator - Kolvkompressor min 50 % last, skruvkompressor min 60 % last - Beakta LCC vid inköp av ny utrustning Pumpning - Minimera driftstiden manuellt med tidur eller givare - Anpassa pumpens storlek efter behovet - Minimera tryckfallet i rören - Dela upp pumpsystemet på flera pumpar om möjligt och relevant - Frekvensstyr pumpen efter behov - Pumpa långsamt när det är möjligt - Beakta LCC vid inköp av ny utrustning Vakuumsystem - Minska läckage på sugledningar - Byt från enkelstående pumpar till parallellkopplad anläggning - Beakta LCC vid inköp av ny utrustning Hydrauliksystem - Mät och värdera motorns pålastade effekt under drift och vid tomgång - Inför on/off styrning på elmotor om möjligt - Kontrollera och reducera effektuttaget vid standby och avlast - Minska tryckfallet i ledningar - Värdera om tomgångseffekten kan reduceras genom att trycklöst leda olja tillbaka till tanken - Beakta LCC vid inköp av ny utrustning Elmotorer - Anpassa motorns effekt till uppgiften - Använd energisnåla motorer, speciellt vid nyinköp - Undvik tomgångsdrift - Använd flerhastighetsreglering eller frekvensstyrning - Beakta LCC vid inköp av ny utrustning - Ställ krav på styrning, verkningsgrad, storlek Inköpskostnaden för en ny elmotor är relativt låg i jämförelse med dess driftskostnad. När en elmotor gått med kontinuerlig drift under två, tre månader har den kostat lika mycket i drift som den kostade i inköp. Därför bör man välja en motor med hög verkningsgrad. Även om priset är procent högre för en högeffektiv än för en lågeffektiv motor tjänar man i många fall in merkostnaden redan på ett år genom en minskad energikostnad. 13

14 Mekaniska transmissioner (rem-, kedje-, växeldrift) - Undvik, om möjligt, remdrift. Använd direktdrivning mellan motor och belastning - Anpassa remdriftens effektöverföring till belastningen - Använd så stora remskivor som möjligt - Säkerställ riktigt uppspänning av rem - Undvik skevheter - Undvik snäckväxlar med stor utväxling, använd tandhjulsväxel - Använd växel med hög verkningsgrad - Underhåll kedjor och växlar, välj korrekt olja och överfyll ej Processvärme - elektricitet - Reducera mängd material som ska värmas - Reducera, om möjligt, temperaturen - Reducera driftstiden och tomgångstiden - Isolera, om möjligt, processanläggningen - Konvertera, om möjligt, till annan mer effektiv (miljövänlig) energikälla - Förbehandla, om möjligt, materialet som ska värmas - Nyttja spillvärme från processanläggningen och materialet till annat ändamål Torkning - Avvattna produkten så mycket som möjligt före torkning - Dela ned produkten så mycket som möjligt innan torkning (större yta) - Håll restfuktigheten i produkten efter torkning så hög som möjligt - Säkerställ minsta möjliga kassationsandel av produkten efter torkning - Installera, om möjligt, värmeåtervinning - Använd så hög tilluftstemperatur som möjligt - Undvik falskluft till torkugnen - Reglera fläktar efter behov, använd omblandningsreglering - Följ kontinuerligt upp anläggningens drift och för driftsjournal 14

Att beställa och genomföra energikartläggningar

Att beställa och genomföra energikartläggningar Datum 1 (21) Att beställa och genomföra energikartläggningar Allmän EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Datum 2 (21) Att beställa och genomföra energikartläggningar- Allmän Här presenteras information om vad som

Läs mer

Att beställa och genomföra energikartläggningar

Att beställa och genomföra energikartläggningar Datum 1 (26) Att beställa och genomföra energikartläggningar Industri EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Datum 2 (26) Att beställa och genomföra energikartläggningar- Industri Här presenteras information om vad

Läs mer

Att beställa och genomföra energikartläggningar

Att beställa och genomföra energikartläggningar Datum 1 (23) Att beställa och genomföra energikartläggningar Byggnader EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Datum 2 (23) Att beställa och genomföra energikartläggningar- Byggnader Här presenteras information om vad

Läs mer

Checklista: Det här ska ingå i en energikartläggning

Checklista: Det här ska ingå i en energikartläggning 1 (12) Checklista: Det här ska ingå i en energikartläggning Den här checklistan innehåller alla de delar som ska ingå i en energikartläggning enligt Energimyndighetens krav för energikartläggningsstöd.

Läs mer

Energikonsult för teknikföretag i Mora-Älvdalen

Energikonsult för teknikföretag i Mora-Älvdalen OFFERTFÖRFRÅGAN 1(19) 2013-11-22 Dnr: 422-11475-2012 Upphandling av Energikonsult för teknikföretag i Mora-Älvdalen 1 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande myndighet Länsstyrelsen Dalarna, Näringslivsenheten

Läs mer

Att beställa och genomföra energikartläggningar

Att beställa och genomföra energikartläggningar Datum 1 (10) Att beställa och genomföra energikartläggningar Lantbruk EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Datum 2 (10) Att beställa och genomföra energikartläggning lantbruk Här presenteras information om vad som

Läs mer

Checklista: Energikartläggningens innehåll för bostadsrättsförening

Checklista: Energikartläggningens innehåll för bostadsrättsförening EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (10) Checklista: Energikartläggningens innehåll för bostadsrättsförening Den här checklistan innehåller alla de delar som bör ingå i en energikartläggning enligt Energimyndighetens

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

Energikonsulter för skidanläggningar i Dalarna och Gävleborg

Energikonsulter för skidanläggningar i Dalarna och Gävleborg OFFERTFÖRFRÅGAN 1(20) Dnr: 303-1399-2014 Upphandling av Energikonsulter för skidanläggningar i Dalarna och Gävleborg 1 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande myndighet Länsstyrelsen Dalarna, Näringslivsenheten

Läs mer

Så skriver du energikartläggningsrapport

Så skriver du energikartläggningsrapport EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Datum 1 (43) Så skriver du energikartläggningsrapport Instruktion som följer Energimyndighetens krav för stöd för energikartläggning Datum 2 (43) Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport

Läs mer

Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport

Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport Datum 1 (44) Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport Vägledning för industriverksamheter EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Datum 2 (44) Instruktion i att skriva energikartläggningsrapport- Industri

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport

Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport Datum 1 (39) Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport Allmän EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Datum 2 (39) Instruktion i att skriva energikartläggningsrapport Allmän En energikartläggning är en metodisk

Läs mer

Åtgärder, bruttolista. Kyotopyramiden. Byggnad/byggnadsskal 2012-11-18. Reducera värmeförluster. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Åtgärder, bruttolista. Kyotopyramiden. Byggnad/byggnadsskal 2012-11-18. Reducera värmeförluster. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Åtgärder, bruttolista Byggnad och byggnadsskal Värmesystem Ventilationssystem El och belysning Kylsystem Tappvattensystem Reglerstrategier Mjuka åtgärder Synliggöra energin Försörjningssystem Individuell

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen Energiprojekt med statligt stöd på 30 procent genomförda under perioden 1maj 2005 till 31 december 2008 Olika typer

Läs mer

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB Bilaga: Enkät för energieffektivisering Energikartläggning Företag: Edita Bobergs AB Anläggningsnummer:... Verksamhet A B C Branchkod: 18122 (SNI 2007) Miljöledningssystem: ISO 14001 Kontaktperson energifrågor:

Läs mer

Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag

Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag Mats Strid, Harry Sjögren AB och Karin Wilson, Swerea IVF AB Fastighetsinformation Fastigheten är byggd 1987

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Agenda 10.35-11.15 Presentation av Dalarnas arbete 11.15-11.30 Frågor 11.30-12.00 Andra läns energiarbete med livsmedelsbutiker

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Checklista vid företagsbesök. Stöd för energi- och klimatrådgivare

Checklista vid företagsbesök. Stöd för energi- och klimatrådgivare Checklista vid företagsbesök Stöd för energi- och klimatrådgivare FöretagETS NAMN DATUM Besökets fyra faser Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Energieffektiva företag

Energieffektiva företag Energieffektiva företag Miljösamverkan Energi 4-5 maj 2010 Energi- och klimatrådgivare Ragnar Uppström Verkliga exempel på bristande koll på läget Elvärmeslinga i garagenedfart till en stor nybyggd kontorsfastighet

Läs mer

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara!

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara! Energieffektivitet Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning Vi kan hjälpa er att spara! Schneider Electric - Segment Industri & Automation - Augusti 2009 2 Byggnader

Läs mer

Guideline för genomförande av energicheckar. Målgrupp: Energikonsulter. Deliverable 2 Work Package 2. Slutversion 20.04.2009

Guideline för genomförande av energicheckar. Målgrupp: Energikonsulter. Deliverable 2 Work Package 2. Slutversion 20.04.2009 Guideline för genomförande av energicheckar Målgrupp: Energikonsulter Deliverable 2 Work Package 2 Slutversion 20.04.2009 Innehåll A. Introduktion... 2 Hänsyn till regionala förutsättningar... 2 B. Metodik

Läs mer

Energieffektiv teknik

Energieffektiv teknik Energieffektiv teknik Exempel på hur vi kan göra vårt samhälle mer hållbart Stellan Rosenquist, produktchef lågspänningsmotorer En av framtidens tuffa utmaningar Efterfrågan på el bara ökar och ökar ABB

Läs mer

Lönsamma energieffektiviseringar i industri och fastigheter

Lönsamma energieffektiviseringar i industri och fastigheter Lönsamma energieffektiviseringar i industri och fastigheter Mats Johansson KanEnergi Sweden AB The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not represent the

Läs mer

MILJÖKONTORET LAHOLM Brittmarie Jansson ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGEN Heidi Norrström.

MILJÖKONTORET LAHOLM Brittmarie Jansson ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGEN Heidi Norrström. MILJÖKONTORET LAHOLM Brittmarie Jansson ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGEN Heidi Norrström BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN MILJÖMÅL: MINSKA UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER MED 4% TILL 2010 KLIMATSTRATEGI 2005 OCH ENERGISTRATEGI

Läs mer

Snötillverkning på Kläppen

Snötillverkning på Kläppen SMEEFFEN Small Medium Enterprises Efficient Energy Snötillverkning på Kläppen El-energianvändning 3111 MWh 52 % Stora energianvändare Tryckluft Pumpar Övriga energianvändare Snökanoner Liftar vid Kläppen

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi

Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi Energiprojekt 2013-2015 2004 bildades energi grupp inom miljörådet. 2005 bildades två grupper inom Landstingsfastigheter: - Energi grupp förvaltare.

Läs mer

VVS- och Energikonsult

VVS- och Energikonsult VVS- och Energikonsult Kontaktuppgifter Fredrik Hennström Energiexpert, OVK-besiktningsman, energikartläggning, projektering E-post: fredrik2@thenergiteknik.se Telefon: 0520-22 12 02 Adam Skoog Energikartläggning,

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

Hur väljer man den mest effektiva utrustningen?

Hur väljer man den mest effektiva utrustningen? Hur väljer man den mest effektiva utrustningen? Lönsamma energilösningar inom industrin 2006-10-25 Agneta Persson WSP Environmental agneta.persson@wspgroup.se Hur väljer man den effektivaste utrustningen?

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Så skriver du en energikartläggningsrapport

Så skriver du en energikartläggningsrapport Datum 1 (44) Så skriver du en energikartläggningsrapport Enligt Energimyndighetens krav för stöd till energikartläggning EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Datum 2 (44) Instruktion i att skriva energikartläggningsrapport

Läs mer

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI?

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? NÅGRA VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ Uppgör månadsstatistik över inköpt värmeenergi, el och vatten. Allt börjar med detta. Normalårskorrigera

Läs mer

Energihushållning J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M

Energihushållning J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M Energihushållning J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M Energikostnaden är ofta mycket större än inköpspriset om man ser till hela livslängden. Därför finns det mycket pengar att spara genom

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

närhet enkelhet helhet Ventilation och kyla, så gör vi systemen energieffektivare. Om allmän och processventilation.

närhet enkelhet helhet Ventilation och kyla, så gör vi systemen energieffektivare. Om allmän och processventilation. närhet enkelhet helhet Ventilation och kyla, så gör vi systemen energieffektivare. Om allmän och processventilation. Sydtotal är ett ventilationsföretag som arbetar med helhetskoncept, från idé till efterservice.

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR Kenneth Weber Lite historik Människan började åka skridskor för ca 5000 år sedan ungefär samtidigt som man började äta glass i Kina! Första konstgjorda isen gjordes 1876!

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Vikten av att se helheten redan från början! Driftkostnad 90 % Byggkostnad 9 % Projekteringskostnad 1 % Nuläge energieffektivisering Energianvändningen

Läs mer

Energieffektivisering i Svensk industri-

Energieffektivisering i Svensk industri- Energieffektivisering i Svensk industri- Vad gör Energimyndigheten? Energikonferens ENIG 2010-04-21 Mölndal Thomas Björkman Energimyndigheten Att prata om Stöd till: Forskning, affärsutveckling och företagens

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd. Energiprojekt 2008-2013

Miljö- och hälsoskydd. Energiprojekt 2008-2013 Miljö- och hälsoskydd Energiprojekt 2008-2013 Maria Sandström Erik Eklund Juni 2014 Sammanfattning Miljöinspektörer och energi- och klimatrådgivare från Miljö- och hälsoskydd i Umeå kommun har genomfört

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Tryckluft Varför tryckluft?

Tryckluft Varför tryckluft? Varför tryckluft? Enkelt att distrubiera och ansluta Små verktyg med mycket kraft Ger ej upphov till gnistor (explosiva miljöer) Användning Maskinstyrningar sproduktion 100 % 5 % 20 40 % 1 Kolvkompressor

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12 Utgåva 1:1 2014-05-14 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Odalbonden 12 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val Möt miljökraven med tryckluft Energiåtervinning är vinnarens val Saint-Gobain Isover Billesholm Typ av kompressorer: Z och Z VSD Installerad kompressoreffekt: ca 1 900 kw Återvinningsbar effekt vid full

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energianalys av verkstad samt kontor på Luleå Lokaltrafik AB. Mars 2007

Energianalys av verkstad samt kontor på Luleå Lokaltrafik AB. Mars 2007 Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energianalys av verkstad samt kontor på Luleå Lokaltrafik AB Mars 2007 Genomförandegrupp: Per-Erik Andersson Leif Aasa Roland

Läs mer

Energianalys. Lokstallet Vansbro

Energianalys. Lokstallet Vansbro Energianalys Lokstallet Vansbro Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Ef E fek e t k iv v en e e n r e gian a v n än ä dni n ng Hur u n å n r å v i i d it i? 10 f eb e Peter Karlsson

Ef E fek e t k iv v en e e n r e gian a v n än ä dni n ng Hur u n å n r å v i i d it i? 10 f eb e Peter Karlsson Effektiv energianvändning Hur når vi dit? 10 feb 2011 Peter Karlsson Över 360 besökta företag i olika branscher 7 Gjuterier 148 Tillverkning/Verkstadsindustrier Total energianvändning El: 271 GWh Värme:

Läs mer

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Idrottsarenor och energi i media Om sportens energislöseri - fotboll på vintern och hockey på sommaren. Idrottsanläggningar är stora energislukare, särskilt de som skapar

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman 2014 Några påståenden Livsmedelskyla har väldigt stor förbättringspotential Alla butiker kan värma sig själva Installationer behöver

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energikartläggning/analys Varför?

Energikartläggning/analys Varför? Energikartläggning/analys Varför? Genom att kartlägga energianvändningen får man kunskap om hur energisystemet ser ut i verksamheten. En ökad kompetens leder till bättre kontroll på de energiflöden som

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Utkast 2010-03-12 Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650:7703 Statens energimyndighets föreskrifter och STEMFS allmänna råd om statligt stöd till

Läs mer

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 ENERGIDEKLARATION Kommentarer Kiruna 2015-06-26 Arctic CAD & Teknik Tommy Krekula Sid 1 (4) KOMMENTARER ENERGIDEKLARATION Objekt: Småhus Älven 4, Virvelvägen 69, Kiruna Ägare:

Läs mer

Vägledning för certifiering av energikartläggare enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag

Vägledning för certifiering av energikartläggare enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag 1 (19) Vägledning för certifiering av energikartläggare enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag Innehållsförteckning Vägledning för certifiering av energikartläggare enligt lagen

Läs mer

Heidi Norrström Krister Svensson Jan Sundquist Anna-Lena Falk. Grundläggande teori. U Volt [V] I Ampere [A] Resistans R Ohm [? ]

Heidi Norrström Krister Svensson Jan Sundquist Anna-Lena Falk. Grundläggande teori. U Volt [V] I Ampere [A] Resistans R Ohm [? ] Bild 1 Heidi Norrström Krister Svensson Jan Sundquist Anna-Lena Falk Bild 2 Grundläggande teori Storhet Enhet 1 2 3 4 5 6 Elektr. spänning Elektr. ström U Volt [V] I Ampere [A] Resistans R Ohm [? ] Effekt

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01 BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION Daterad: 2008-09-01 Antal sidor 7 st. Upprättad av: WSAB Konsult AB Norrbyvägen 32, 169 82 Bromma Tele 08-80 20 40 : Peter Lundberg SAMMANFATTNING...3

Läs mer

Total investering Tkr: Information om specifika åtgärder, investeringar, besparingar samt LCC, se avsnitt 1 7.

Total investering Tkr: Information om specifika åtgärder, investeringar, besparingar samt LCC, se avsnitt 1 7. Rapport Energikartläggning Projekt (fastighet) Ansvarig EEF-samordnare (namn och företag) Beställare (namn och företag) Telefon, EEF-samordnare Telefon, beställare E-post, EEF-samordnare E-post, beställare

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brännbogärdet 4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brännbogärdet 4 Utgåva 1:1 2014-10-23 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brännbogärdet 4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09 Bakgrund till Miljömärkning av. Version 1.0 2003-10-09 1 Inledning...2 2 Relevans...2 3 Potential...2 4 Styrbarhet...4 5 Marknad....5 5.1 Produktion...5 5.2 Andra märkningar...5 2 Bakgrundsdokument 1 Inledning

Läs mer

Uppföljning av 19 energikartläggningar. IESN Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv

Uppföljning av 19 energikartläggningar. IESN Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv Uppföljning av 19 energikartläggningar IESN Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv Verksamhet Typ av företag Antal företag Antal anställda Träindustri 4 10-30 Livsmedel 3 10-300 Verkstad

Läs mer

Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin. Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings Universitet och Energikontor Sydost

Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin. Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings Universitet och Energikontor Sydost Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin Projektfinansiering Statens Energimyndighet Länsstyrelsen Örebro län Företag och kommunala energirådgivare Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings

Läs mer

Introduktion till energikartläggning och energinätverk

Introduktion till energikartläggning och energinätverk EENet Introduktion till energikartläggning och energinätverk Patrik Thollander Magnus Karlsson Magnus Karlsson IEI/Energisystem 1 2 Energikartläggning Energy Management (hinder, drivkrafter, beteende etc.)

Läs mer

Bilaga 9. Exempel på frågeformulär, information och checklistor

Bilaga 9. Exempel på frågeformulär, information och checklistor Bilaga 9 Exempel på frågeformulär, information och checklistor 101 miljö maj 2009 INFORMATION FRÅN MILJÖKONTORET Tillsyn enligt miljöbalken av energianvändning hos företag All användning av energi påverkar

Läs mer

Så här hushållar du med den gemensamma energin i bostadsrättsföreningen

Så här hushållar du med den gemensamma energin i bostadsrättsföreningen Checklista: Hushålla med energin i Brf. sid 1 (1) Så här hushållar du med den gemensamma energin i bostadsrättsföreningen Tänk på att göra rätt sak vid rätt tillfälle. Man bör passa på att göra flera åtgärder

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster Spara energi i din tryckluftsanläggning Energiförbrukning Tryckluftsproduktion Svensk industri använder 3% = 1,7 TWh av den totala elenergin till tryckluftsproduktion. 8% = 0,6 TWh av verkstadsindustrins

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 6:392

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 6:392 Utgåva 1:1 2012-08-15 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 6:392 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader

Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader Område Energieffektiv avfuktning Detta informationsblad har tagits fram som en del i s och Sustainable Innovations projekt - Energieffektiva lösningar

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urmakaren 40

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urmakaren 40 Utgåva 1:1 2015-04-08 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Urmakaren 40 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat

PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat STF o Ny Teknik seminarium, 2010-02-18 Thomas Björkman Energimyndigheten Agenda Hinder & drivkrafter för investeringar Hur når Energimyndigheten företagen?

Läs mer

Bilaga 4 Åtgärdslista för lokalbyggnader

Bilaga 4 Åtgärdslista för lokalbyggnader Bilaga 4 Åtgärdslista för lokalbyggnader Nedan följer en lista med åtgärdsförslag för energieffektivisering i lokaler. Med åtgärdsförslag av idag (den högra spalten) åsyftas de åtgärdsförslag som anges

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Torvgårda 3:50

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Torvgårda 3:50 Utgåva 1:1 2012-05-25 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Torvgårda 3:50 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Hållbar utveckling Väst Västra Götalands regionala energikontor Joakim Achim Friedrich 031 3891483 joakim.friedrich@hallbarutvecklingvast.se Vad är en

Läs mer

Instruktion till Enkel Energikartläggning. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: Fråga När uppfördes byggnaden?

Instruktion till Enkel Energikartläggning. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: Fråga När uppfördes byggnaden? Instruktion till Enkel Energikartläggning Detta dokument försöker förklara begrepp i den Energikartläggning enkel. Anläggningens namn: Allmänt/Energiledning Har energikartläggning genomförts? JA NEJ Är

Läs mer

Kommun. Är byggnaden belägen i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad? Ja Nej. Postnummer. E-post

Kommun. Är byggnaden belägen i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad? Ja Nej. Postnummer. E-post Ansökan lämnas till länsstyrelsen. Läs informationsbladet om investeringsstödet innan du fyller i ansökan. Ansökan om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj 2015

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj 2015 Fastighet: Kevingeskolan - Jungfrun 2 Fastighetsägare: Danderyds kommun Konsulter: Skanska Teknik Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1960-talet

Läs mer