VERKSAMHET 2009 UTRIKESPOLITISK A INSTITUTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHET 2009 UTRIKESPOLITISK A INSTITUTET"

Transkript

1 VERKSAMHET 2009 UTRIKESPOLITISK A INSTITUTET

2

3

4 FÖRORD Utrikespolitiska Institutet (UI), som drivs av den ideella föreningen Utrikespolitiska samfundet, grundades Institutet är ett partipolitiskt oberoende center för information, forskning, analys, utbildning och debatt om globala frågor och världens länder. Målgrupp för UIs informationsverksamhet är den svenska allmänheten. Forskningsverksamheten riktar sig till både det svenska och internationella forskarsamhället. Inriktningen är främst på frågor av särskild betydelse för svensk utrikespolitik. En viktig UI-funktion är att vara ett forum för debatt om aktuella frågor och en mötesplats för experter, akademiker, politiker, journalister m fl. Under 2009 mötte UI en växande efterfrågan på sin analys och omvärldsbevakning, inom politik, ekonomi, säkerhet och förhållanden i världens länder. För att bättre kunna fungera som ett tanke- och analysstöd för intressenter etablerade UI en konsult- och analysverksamhet med fokus på att leverera analysstöd, statistik och data samt även gå in i samarbeten där UIs data kunde ge mervärde åt existerande data- och kartsystem. Verksamheten växte under slutet av året och kommer att fortsätta utvecklas under UI har en omfattande föreläsnings- och konferensverksamhet samt årliga fortbildningar. Institutet utger tidskrifter, faktahäften, böcker och forskningsrapporter samt har en unik omvärldsbevakning som uppdateras dagligen. UI har också ett offentligt bibliotek med speciell inriktning på internationell politik och utrikespolitik. Institutet sysselsätter cirka fyrtiofem personer, av vilka ett tjugofemtal är engagerade i olika forskningsprojekt. UI finansieras genom ett årligt statsanslag, särskilda forsknings- och projektbidrag samt försäljning av egna publikationer. 4

5 PREFACE Founded in 1938, the Swedish Institute of International Affairs (UI) is an independent center of research, analysis, education, debate, and information on global issues and the countries of the world. UI is a premier forum for international debate, bringing together academics, politicians, diplomats, journalists and the general public. The Institute has a staff of approximately 45 employees. Permanent senior fellows, scholars in residence with short-term projects, and guest researchers from Sweden and abroad carry out advanced research in international relations at UI. Many of the Institute s research programmes are also conducted as part of international collaborative networks. Faced with growing demand for its analyses and strategic intelligence, UI established a consultancy unit in 2009 focused on providing analytical support, facts and information on political, economic and security developments around the world. UI plans to expand its consultancy unit in UI organises a broad array of conferences, seminars, lectures, panel discussions and annual executive education courses, often featuring international experts. Most of the Institute s events are held in English. In addition, UI regularly invites prominent international figures to address the general public and its membership. The Institute publishes journals, information booklets, academic books and research reports. Moreover, UI offers Landguiden a unique online country information service that is updated daily. UI also houses one of Scandinavia s foremost libraries in international affairs. At the crossroads of scholarship, diplomacy, journalism and politics, the Swedish Institute of International Affairs offers Sweden the world in one place. 5

6

7 INNEHÅLL Årskrönika sid 9 Programverksamheten sid 17 Evenemang i urval sid 21 Forskning sid 25 Crismart sid 29 Organisation och verksamhet sid 31 Forskningsprogram och projekt sid Europa sid Globalisering och säkerhet sid Mellanöstern sid Nordöstasien sid Ryssland och dess närområde sid Svensk och internationell säkerhets- och försvarspolitik sid 61 Skrifter och publikationer sid 67 Världspolitikens Dagsfrågor sid 68 Internationella Studier sid 69 Länder i fickformat sid 71 Landguiden sid 71 Anna Lindh-biblioteket sid 73 Kommunikation och administration sid 77 Utrikespolitiska samfundets årsberättelse sid 79 Ledamotsförteckning sid 83 7

8

9 ÅRSKRÖNIKA YES, WE CAN Årets förmodligen största händelse inträffade redan den 20 januari när Barack Obama svor eden som USAs 44e president och lovade förändra politiken i USA. Obamas presidentperiod inleddes mitt under den ekonomiska krisen efter Lehman Brothers kollaps tidigare under hösten Obama skred genast till verket för att hejda landets rekordhöga arbetslöshet och djupa ekonomiska recession med en stimulansplan, som kongressen till slut godkände. Han lovade att avveckla Guantanamofängelset och under året började vi se överföringen av fångarna till andra fängelser. Under året hamnade sedan den försvagade ekonomin och reformerna av USAs sjukvårdförsäkningssystem i fokus. För omvärlden märktes Obamas tillträde främst genom att den amerikanska utrikespolitiken ändrat inriktning. Den tidigare Bushadministrationens starka fokus på Irak upphörde genast. Obama förklarade omgående efter tillträdet att kriget i Irak var en felprioritering och inledde truppåterdragandet. Idag är det kriget i Afghanistan som måste vinnas. Men kriget går dåligt och amerikanska befälhavare vädjar nu om att få öka antalet trupper kraftigt. Samtidigt har drygt 900 amerikanska män kommit tillbaka från Afghanistan i kistor och hälften av amerikanerna tycker nu att USA ska dra sig tillbaka. Samtidigt är kriget avgörande för Obama USA måste vinna det på något sätt för att hans administration ska ha ett fortsatt förtroendekapital. Det som fascinerar med USAs politik är förmågan till förändring och att landet nu utvecklar sin utrikespolitik i en ny riktning ger skäl för oss att följa landets politik noga. Obama har förändrat viljan och samtalstonen med andra länder och skapat större möjligheter till multilateral politik, vilket får genomslag i utrikespolitiken i alla världens länder. I ljuset av detta kan man se Norges nobel kommittés beslut att tilldela Barack Obama fredspriset som ett kvitto på just denna förändring. Ett kontroversiellt beslut, många röster hördes för och emot eftersom USA är ett krigförande land. SVERIGES EUROPEISKA ÅR 2009 var Sveriges stora europeiska år. Sverige företrädde under hösten den union som med sina cirka 500 miljoner medborgare är världens största integrerade ekonomi, och som under senare år allt mer utvecklat och använt sina olika instrument för fred och säkerhet runt om i världen. Europeiska unionen har bytt skepnad och utvecklats genom decennierna. EU har gång på gång visat sig vara en formidabel problemlösare och fortsatt fungera som 9

10 en dynamisk, sammanhållande kraft för Europa, samtidigt som det finns många frågetecken kring unionens demokratiska kapacitet, liksom fortfarande ett avstånd mellan å ena sidan politiker och tjänstemän som ser EU som en möjlighet till fred och tillväxt och å andra sidan många medborgare som tillsammans med EU-kritiska politiker uppfattar unionen som odemokratisk och som ett intrång i den nationella sfären. Under året stod mycket på unionens interna agenda: val till Europaparlamentet och tillsättning av en ny Europakommission. I oktober hölls en ny folkomröstning på Irland om Lissabonfördraget, där Irland sa ja och därmed öppnade dörren för en förändring av hela grundvalen för EU. UNDER SVERIGES ORDFÖRANDESKAP Under hösten spekulerades det i diplomatiska kretsar om att ett nytt krig kunde vara på väg i Bosnien-Hercegovina. Varningar hördes från både bosniska politiker och från Paddy Ashdown, som var det internationella FN-styrets höge representant mellan Bosnien, med kanske världens mest komplicerade konstitution som baseras på det s k Daytonavtalet, är fortfarande i stora delar en dysfunktionell stat, med ett svagt och splittrat styre och en enormt dyr och komplicerad administration. För att lösa situationen måste författningen revideras och förvaltningen förenklas. I oktober lade EU och USA fram ett förslag, det s k Butmirpaketet, och tuffa förhandlingar inleddes. Landet har långt kvar till EU-medlemskap och kommer att vara under EUs överinseende under flera år framöver. Ett stort och mångfacetterat land med ett sårigt förflutet vill bli del av EU-kretsen: Turkiet. Förhandlingar om Turkiets EU-medlemskap var under året en känslig fråga. EU-länder som Frankrike och Tyskland är skeptiska till ett turkiskt medlemskap, medan länder som Holland och Sverige är positiva. I Sverige finns ett brett politiskt stöd för ett turkiskt EU-medlemskap, samtliga sju riksdagspartier förespråkar att välkomna Turkiet i unionen. Sverige är dock inte representativt för EU överlag. I unionen som helhet är flera höga politiker samt en majoritet av medborgarna emot att Turkiet ska bli ett EU-land även om landet skulle uppfylla de kriterier som fastställs för medlemskap. Bland annat Frankrikes president Nicolas Sarkozy har öppet uttryckt sitt motstånd mot att acceptera Turkiet i EU. Den inställningen har i sin tur väckt ont blod i Turkiet, och hotar reformer, vilket ökar vissa EU-medlemmars skepsis gentemot Turkiet. Tydliga reformer i landet för att garantera en starkare demokrati, större respekt för de mänskliga rättigheterna och minoriteters rättigheter har varit ett av argumenten för skeptikerna, men även mer främlingsfientlig argumentation har drivit debatten från dem som fruktar ett islamifierat Eurabien. Under 2009 gick inte oväntat förhandlingarna mellan EU och Turkiet i stå. FINANSKRISEN ÄR GLOBAL OCH LOKAL Den globala finanskris som uppstod hösten 2008 efter investmentbanken Lehman Brothers kollaps fick kraftiga återverkningar över hela världen var ett år präglat av kriser i såväl industri som tjänstesektorn. General Motors gick ut med beskedet att Saab skulle säljas av från koncernen och flera liknande fall av åtstramningar i den globala ekonomin och handeln kunde vi följda under året. Det välmående Island, som under och 90-talen byggt upp ett välstånd till stor del baserat på en expanderande finanssektor, genomlevde en recession och en för många islänningar brutal omställning från välstånd till ekonomisk kris efter att finanskrisen drabbade landet, som bland annat ledde till att isländska staten övertog kontrollen över Kaupthing Bank. Lettland genomlevde en av landets svåraste kriser och flera andra länder, exempelvis Spanien och Irland fann sig plötsligt i en svår situation med ökande arbetslöshet och 10

11 avstannande industrier under Stora stödpaket sattes samman av EU för att dämpa effekterna i flera av länderna. Parallellt med denna solidaritet kunde vi även se en protektionistisk reaktion, där ekonomisk nationalism i form av olika skyddstullar o dyl restes mot omvärlden i ett flertal länder. Decennier av snabb fattigdomsbekämpning och framsteg i utvecklingsländer riskerar därmed att förbytas i nya spänningar och även utlösa gamla konflikter. SVENSK SÄKERHETS- OCH FÖRSVARSPOLITIK Sverige spelar idag en central roll inom EUs säkerhetspolitiska utveckling. Sverige är den ledande partnerskapsnationen till Nato och har länge haft status som stormakt inom FNs fredsbevarande operationer och nedrustningsförhandlingar i Genève. Sverige har dessutom långvariga och unika bilaterala säkerhetspolitiska relationer med USA och Storbritannien vilket betydligt större länder som Italien, Tyskland, Nederländerna, Spanien och Australien inte har. Samtidigt är Sverige deklarerat alliansfritt. Svensk säkerhetspolitik utvecklades under året vidare från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar, i och med att den allmänna manliga värnplikten avskaffades genom riksdagsbeslut i juni. Sverige deltog i Natoledda insatser i Kosovo, Afghanistan och i en marin EU-insats för att bekämpa piraters kapningar i Adenviken och utanför Somalias kust. Sverige har på senare år haft en ambivalent inställning till Nato. Å ena sidan en tydlig säkerhetspolitisk doktrin om alliansfrihet, å andra sidan är Sverige medlem i Natos organisation för löst anknutna stater, Partnership for Peace, och deltar med trupp i samövningar och olika insatser som KFOR (Kosovo) och ISAF (Afghanistan). Sveriges närvaro i Afghanistan får alltmer påtagliga konsekvenser. Våldet ökade under året liksom risken för att soldater och annan utsänd personal skulle drabbas ökade under året. Att utöver rent militära bedömningar även förstå de sociala, politiska och kulturella omständigheterna är viktigt för personalens säkerhet och för att lyckas i sitt arbete. NYA OCH NYGAMLA SÄKERHETSHOT PIRATER Under 2009 blev hela världen varse att pirater även existerar idag. De attacker och kapningar som genomfördes av lastfartyg i Adenviken och utanför Somalias kust väckte akuta frågor om maritim säkerhet och kom plicerade problem i korsningen mellan folkrätt och länders straffrätt. Piraternas attacker, kunde vi snabbt konstatera, var inte utslag av enskilda kriminella, utan snarare en del av en komplex global ekonomi där kapningar av containerfartyg visade sig vara en lukrativ affärsverksamhet KONTRATERRORISM När Barack Obama tillträdde som USAs president ändrades snabbt den amerikanska politiken kring terrorism. Begreppet global war on terror försvann ur terminologin och kanske kunde man även skönja en slags normalisering av terrorismbekämpning. Från att ha varit ett exceptionellt och kontroversiellt sätt att bedriva ett globalt, lågintensivt och starkt kritiserat krig, återgick det till en form av kontraterror som inriktade sig mer fokuserat på att bekämpa de olika grenarna av al-qaida i främst Irak, Afghanistan och Pakistan, liksom de vidsträckta områdena i södra Sahara, det s k Sahelområdet. Diskussion om hur man förhindrar och bekämpar terrorism har fortsatt prioritet, och fokus utvecklades i 11

12 viss mån på ett intressant men inte alltid okontroversiellt sätt från militära och polisiära insatser till mjukare åtgärder i korsningen mellan biståndsverksamhet och säkerhet. Att förstå dessa säkerhetspolitiska utvecklingar och hur terrorismbekämpning sker är en viktig del i vår verksamhet. GAS, OLJA OCH POLITIK Med en årlig användning av naturgas på 950 bcm (billion cubic meter, miljarder kubik) om året, 30 % av världsmarknaden, är Europa inklusive Ryssland och Turkiet, världens största marknad för naturgas. I sådana volymer blir energi en fråga om politik och säkerhet, om globaliserade flöden som upprättar beroende och konflikthot. Konflikter med icke samarbetsvilliga transitländer har gjort att Ryssland söker alternativa transportvägar för transporter av naturgas till Europa. Nord Stream, pipeline genom Östersjön för transport av rysk gas till Tyskland, är ett sådant alternativ. South Stream, genom Svarta havet till Bulgarien är en annan alternativ pipeline. Denna pipeline ska också komplettera den redan existerande Blue Stream mellan Ryssland och Turkiet. I Ryssland har Gazprom monopol på pipelines för naturgas, liksom ensamrätt till export av naturgas. Gazprom är världens största gasföretag, till stor del statsägt och närstående den ryska politiska ledningen. Korruptionen inom Gazprom sägs vara omfattande. Hur omfattande den är är svårt att bedöma, då Gazprom inte är ett företag som utmärker sig för någon överdriven transparens. Den gas som Gazprom exporterar säljs antingen direkt, via dotter bolag/joint-ventures eller trading-företag registrerade i skatteparadis, som RosUkrEnergo. Gazprom har hittills haft full kontroll över gastransporterna, pipelines, inte bara av gas från Ryssland utan även av gas från Centralasien och Kaukasien. Ryssland har varit en pålitlig leverantör av energi till importländerna. Sedan Sovjetunionens upplösning har dock konflikter uppstått där Ryssland har använt naturgasleveranserna som ett verktyg för sin politik i grannområden. Konflikterna har inneburit att ryska gasleveranser till dessa länder har avbrutits. Detta har i sin tur inneburit att transporterna av rysk gas till andra länder i Europa också avbrutits, något som varit extra kännbart eftersom avbrotten ofta skett under den kalla årstiden. Första gången Ryssland stängde av gasen till Ukraina var i oktober Gaskonflikten flammade upp igen vid årsskiftet Och återigen vid årsskiftet då miljoner hushåll blev utan värme på grund av ett avbrott som orsakades av Rysslands och Ukrainas dispyt om gaspriset. Gasledningen går via Kiev till några andra europeiska länder som är beroende av Ukrainas avtal med Ryssland. Även inför 2010 hotade Ryssland att stoppa leveranserna då man befarade att Ukraina inte skulle kunna betala för dem. Ett nytt ettårsavtal tecknades dock med höjda priser i december ASIEN I OMVANDLING På flera håll i Asien uppstod en politisk turbulens som kommer att forma samhällena under lång tid framöver. Under året såg vi en fortsatt stark ekonomisk utveckling i Kina, ett land som alltmer växer in i en stormaktsroll, ekonomiskt och handelspolitiskt. Kina är regionens energigigant och står för hälften av den asiatiska energikonsumtionen. Att förstå Kina är avgörande för att förstå världens utveckling idag. Japan genomgick under 2009 en omvälvande politisk förändring. Den 13 augusti vaknade Japan till en ny politisk epok efter att oppositionen tagit hem en svepande seger i parlamentsvalet. Vi har nått startlinjen. Äntligen 12

13 har vi möjlighet att skapa en ny sorts politik som kommer att uppfylla människors förväntningar, sade nye premiärministern Yukio Hatoyama efter jordskredssegern som ritat om Japans politiska landskap. Det liberaldemokratiska partiet LDP som under hela efterkrigstiden sedan andra världskriget har kunnat regera ohotat, led en förödande förlust mot DPJ som nu fick egen majoritet i underhuset. Det japanska folket ville tydligt se förändring och krafttag mot den stigande arbetslösheten och en krackelerande välfärd. DPJs dramatiska seger kom även att öppna upp för en omorientering av Japans relation till USA. Ända sedan andra världskriget har Japan haft en nära men ojämlik relation till USA. Enligt den så kallade Yoshidadoktrinen (döpt efter premiärminister Shigeru Yoshida) var Japans högsta prioritet att sträva efter ekonomisk välfärd, samtidigt som en låg profil skulle hållas i diplomatiska frågor och militära överväganden skulle överlåtas till USA. Den doktrinen kan man säga att Japan slutligen övergett. I dess ställe kommer ett japanskt säkerhetspolitiskt tänkande med nya implikationer för hela regionen. Nordkorea är en av världens mest slutna stater och en av de sista verkligt totalitära regimerna i världen. Som ett litet och till stora delar mycket fattigt land lyckas Nordkorea genom att de är en kärnvapenbärande nation ändå inta en nyckelroll i det geopolitiska spel som pågår på den koreanska halvön. De s k sexpartssamtalen om avrustning på Koreahalvön, där USA, Nord- och Sydkorea, Ryssland, Kina och Japan deltar, pendlade som vanligt mellan genombrott och sammanbrott. Nordkorea spelade under 2009 en slags nukleär roulett där Pyongyang förkastade samtalen och den 24 februari utfördes ett rakettest som väckte stark kritik. NÄRMANDEN OM FRED I MELLANÖSTERN, IRAN, IRAK OCH AFGHANISTAN Mellanösternkonflikterna har pågått sedan början på 1900-talet, med diskussioner och förhandlingar om en tvåstatslösning sedan 1948 då staten Israel bildades. Under 2009 fanns inga större utrymmen för samtal till fred. Året inleddes blodigt när israeliska styrkor i en våldsam markoffensiv gick in i Gaza. Offensiven, som inleddes med luftanfall som pågick från slutet av december 2008 till 18 januari 2009 var ett svar på bombardemang av raketer som avfyrats av Hamas in mot israeliska bosättningar. Offensiven blev blodig, med cirka 1300 palestinska och 13 israeliska dödsoffer. Vid ettårsdagen av kriget i december 2009 höll palestinska myndigheter en minnestund där man krävde att Israel öppnar gränserna till Gaza. Dagen var återigen våldsam då Israel dödade sex palestinier. IRAK När Barack Obama tillträdde som USAs president i januari sade han att samtliga trupper, cirka soldater, skulle dras tillbaka till utgången av augusti Cirka lämnas kvar för att utbilda irakisk militär och polis till slutet av Första omgången av tillbakadragandet skedde i början av Kriget har skördat cirka irakiska dödsoffer. Fortfarande går det nästan dagligen att läsa i tidningar hur terror våld och självmordsbombningar skördar liv. Det är en dyster och samtidigt monoton bild, som riskerar att skymma andra, och minst lika viktiga, skeenden. Irak, liksom Afghanistan, är idag länder där utländska styrkor och den internationella närvaron i olika kombinationer av bistånds- och säkerhetspolitik skapar nya, intressanta och inte okontroversiella former för civil militär samverkan. 13

14 IRAN Under 2009 växte misstankarna om att Iran utvecklar en förmåga att tillverka egna kärnvapen. Det diplomatiska spelet kring denna fråga trappades upp och åsikterna inom FNs säkerhetsråd om vad som borde göras gick isär efter välkända mönster, där USA och Storbritannien hotade med sanktioner medan Ryssland och Kina förhöll sig mer avvaktande. Vid presidentvalet i juni valdes Mahmoud Ahmadinejad om under oklara former och trots beskyllningar om valfusk och korruption. Den rättmätige segraren, anser de flesta bedömare, lär ha varit Mir-Hossein Mousavi. Som en direkt reaktion på valresultatet bröt i mitten av juni demonstrationer ut på Teherans gator till stöd för Mousavi och mot Ahmadinejads regim. Kravallpolis och regimtrogna milistrupper slog tillbaka demonstranter med kraftigt våld, och demonstrationerna övergick i regelrätt upplopp och gatustrider med flera döda och skadade och tusentals personer arresterade. Den reformistiske Mir Hossein Mousavi, som allmänt förväntades vinna över den nykonservative Ahmadinejad i och med det höga valdeltagandet, överklagade resultatet till ayatolla Ali Khamenei, Irans högste ledare, men lyckades inte ta makten. Ahmadinejads ifrågasatta seger med 63 procent av rösterna ansågs av flera västländer vara ett allvarligt bakslag för möjligheterna till mer öppenhet och demokrati i Iran, liksom en lösning på krisen kring Irans nukleära ambitioner. AFGHANISTAN Afghanistan har nu stöd från USA och 44 allierade länder men experterna anser att man inte kan besegra kriget med militära medel. I en utfrågning i USAs kongress i december 2009 ansåg USAs ambassadör till Afghanistan, Karl Eikenberry, att korruption i regeringskretsarna är det största hotet mot landets stabilitet. USA vill utöka trupperna för att kunna utbilda en man stark afghansk armé till år Hotet från al-qaida och talibanerna kvarstår så länge Afghanistan tillåter dem att vara kvar. I december 2009 förstärkte USA sina styrkor i Afghanistan med ytterligare 6000 soldater. Samtidigt sker en utvidgning av samarbetet mellan den civila och den militära närvaron, något som skapar nya frågor för hur utvecklingssamarbete ska utformas, och var gränsen går mellan bistånd och militär insats. Sveriges engage mang i Afghanistan är enligt regeringen långsiktigt. Idag finns en styrka om cirka 500 svenska personer i Afgha nistan, verksamma vid den ISAF-enhet för regional säkerhet och utveckling som Sverige har ledningsansvaret för i Mazar-e Sharif. Att belysa förut sättningarna för och konsekvenserna av en sådan insats är fortsatt av stor vikt. Afghanistans första presidentval 2004 blev en manifestation för optimism och förväntningar. Åtta miljoner afghaner la sin röst för en ny och bättre framtid och motbevisade i handling de som hävdat att Afghanistan inte var moget för demokrati. När Afghanistan i september 2009 gick till sitt andra president- och provinsval var bilden drastiskt förändrad. Pessimism och brustna förväntningar dominerar bland afghaner idag. Den största besvikelsen är att Karzai-regimen och de internationella styrkor som stödjer den ännu 2009 inte lyckats skapa säkerhet för den afghanska civilbefolkningen. För varje år sedan 2004 har motståndsrörelsen skapat allt större osäkerhet i allt större delar av landet. De intensifierade striderna har lett till ökat antal civila dödsoffer och hindrat återuppbyggnadsarbetet framförallt i södra och östra Afghanistan. Valet i september genomfördes förhållandevis lugnt, men efter kritik från internationella samfundet om omfattande valfusk genomfördes en andra valomgång, där Karzai utgick med segern. Samtidigt är det ingen 14

15 tvekan om att valet också var en besvikelse. Valet synliggjorde på ett påtagligt sätt de svagheter i den afghanska statsapparaten som fortfarande står i vägen för landets utveckling. För vanliga afghaner är det ökade våldet och den enorma fattigdomen dock det som upptar vardagen. Inom de internationella organisationerna som är på plats är det få som tror på projektet att skapa en väl fungerande demokrati i Afghanistan. KLIMATMÖTET I KÖPENHAMN Sällan har förväntningarna på en politisk sammankomst varit så höga var året då klimatfrågan och världens fokus på klimatförändringarna stod som mest i fokus. FNs klimatpanel höll ett möte i början av december och förväntningarna på resultaten av mötet hade stigit under året. Man kom dit för att lösa problemen med global uppvärmning och dess konsekvenser i form av höjd havsvattennivå, torka, översvämningar, vattenbrist, kollapsande ekosystem och mycket annat. Vad som dock blev tydligt var de stora sprickor som fanns mellan västvärlden och G-77, en grupp utvecklingsländer, liksom mellan EUs ambitioner och USA och Kinas mer konservativa hållning i frågan om hur målen för klimatförändringar skulle formuleras. Klimatfrågan har debatterats i minst två decennier. 188 länder skrev under Kyotoprotokollet 1997, där man för första gången fastställde bindande internationella mål för minskning av utsläpp av växthusgaser. USA och Kina stod utanför. I-länderna skulle enligt det minska utsläppen med 5,2 procent jämfört med år U-länderna hade inga utsläppsbegränsningar definierade i protokollet. De största utsläppen sker i Kina och USA och de minsta i u-länderna. intrång på en klimatforskningsenhet i Storbritannien och i och med det upptäcktes det att data hade manipulerats till stöd för hypotesen om att människor skapar den globala uppvärmningen. Detta ledde till att FN var redo att undersöka anklagelserna om manipulation av forskningsresultaten. Många anser att resultatet av klimatmötet var väldigt klent, eftersom inget bindande avtal undertecknades. Målet att jordens medeltemperatur inte ska få öka med mer än två grader står fast i den politiska överenskommelsen som USA, Kina, Indien och Sydafrika ingick på avslutningskvällen. Siffrorna om vilka utsläppsminskningar som krävs för detta globalt hade då strukits. Köpenhamnsöverenskommelsen anger att i-länderna till att börja med ska ge 30 miljarder dollar i stöd till åtgärder för att skydda de fattigaste u-länderna från klimatförändringar. Överenskommelsen mellan de fyra länderna godtogs formellt som FNs ramkonvention om klimatförändringar (COP15). Kritiken mot Kina var kraftig efter mötet. Många menade att landets förhandlare blockerade en riktig överenskommelse eftersom Kina inte är villigt att genomföra de förändringar som krävs för att få ner sina höga koldioxidutsläpp. Kinas roll var också intressant, eftersom landet både är en företrädare för G-77, som till stor del består av utvecklingsländer, och samtidigt är en växande supermakt, och en stor uppköpare av energiråvaror av just länder i G-77. Klimatförhandlingarna må ha varit en besvikelse för många som hoppades på ett genombrott under 2009, men frågan kommer att fortsätta leva kvar under många år framöver och kräva förnyad analys. Veckorna före mötet i Köpenhamn inträffade en händelse som kom att kallas Climategate. Det hade skett data- 15

16

17 PROGRAMVERKSAMHETEN Utrikespolitiska Institutet strävar efter att öka kunskapen om och främja intresset för internationella relationer bland allmänheten samt att bidra till en öppen debatt i Sverige om utrikespolitiska frågor. För att uppfylla dessa viktiga uppgifter arrangerar UIs programavdelning årligen ett 50-tal föreläsningar, konferenser, seminarier och möten om internationella frågor. Under 2009 bestod programavdelningen av programchefen Jan Joel Andersson och programsamordnarna Anna-Karin Jonsson och Sarah Schulman. Uls programverksamhet har haft hög aktivitet med ett stort antal välbesökta arrangemang. Cirka personer besökte våra öppna evenemang. Därtill har programverksamheten tagit emot studiebesök av föreningar, skolor och universitet samt internationella grupper som blivit informerade om UIs verksamhet och läget i världen. Utöver detta har även ett flertal mindre rundabordssamtal organiserats med en särskilt inbjuden publik. Årets programverksamhet präglades mycket av det svenska EU-ordförandeskapet under andra halvan av Flera seminarier ägnades också åt Afghanistan och situationen i Ryssland men även klimatfrågan och utvecklingen i Asien belystes i flera välbesökta seminarier. PROGRAMAVDELNINGEN: ANDERS HELLNER, ANNA KARIN JONSSON, JAN JOEL ANDERSSON, SARAH SCHULMAN, TOWE GREWIN 17

Militära utgifter i en ny definition av bistånd

Militära utgifter i en ny definition av bistånd Militära utgifter i en ny definition av bistånd Text Carla da CosTA Bengtsson Research Göran Eklöf BILD RIYANA/People that matter Bistånd går i allt större utsträckning till konfliktdrabbade stater. Detta

Läs mer

Vi ska kunna hantera det oförutsedda

Vi ska kunna hantera det oförutsedda Vi ska kunna hantera det oförutsedda intervju med ambassadör Olof Skoog, Sveriges representant vid EU-rådets kommitté för utrikes- och säkerhetspolitiska frågor Den 1 juli 2009 kliver Sverige in i ledande

Läs mer

Nato och Ryssland. inför Nato-toppmötet 19-20 november 2010 NO 1. Ingmar Oldberg. 15 Nov 2010

Nato och Ryssland. inför Nato-toppmötet 19-20 november 2010 NO 1. Ingmar Oldberg. 15 Nov 2010 NO 1 15 Nov 2010 Published by Swedish Institute of International Affairs www.ui.se Nato och Ryssland inför Nato-toppmötet 19-20 november 2010 Ingmar Oldberg associerad vid forskningsavdelningen, Utrikespolitiska

Läs mer

Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014

Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014 Utrikesdepartementet Tal av utrikesminister Carl Bildt Riksdagen Stockholm, 14 mars, 2014 Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014 Det talade ordet gäller Herr talman!

Läs mer

Säkerhetspolitik för vem?

Säkerhetspolitik för vem? Säkerhetspolitik för vem? Säkerhet vad är det? Under kalla kriget pågick en militär kapprustning utifrån uppfattningen att ju större militär styrka desto mer säkerhet. Efter Sovjetunionens fall har kapprustningen

Läs mer

Europa som utrikespolitisk aktör:

Europa som utrikespolitisk aktör: NO X NO 6 17 May 2011 Published by The Swedish Institute of International Affairs www.ui.se Europa som utrikespolitisk aktör: Framgångar och misslyckanden 2010 Jan Joel Andersson och Fredrik Doeser forskare

Läs mer

Ökat Nato-motstånd och minskat stöd

Ökat Nato-motstånd och minskat stöd Ökat Nato-motstånd och minskat stöd för den svenska insatsen i Afghanistan Ökat Nato-motstånd och minskat stöd för den svenska insatsen i Afghanistan Ulf Bjereld T orsdagen den 17 mars antog FN:s säkerhetsråd

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Idéprogram för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Inledning Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar

Läs mer

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - -

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 459 Offentligt - - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Statsministerns presentation av ordförandeskapsprioriteringarna i riksdagen den 23 juni Herr/Fru talman,

Läs mer

Allmänna Försvarsföreningen. Länsavdelningen i Västerbotten. hot i ny tid

Allmänna Försvarsföreningen. Länsavdelningen i Västerbotten. hot i ny tid Pax Nordica 2012 Nya hot i ny tid Världen förändras. Detta måste den svenska säkerhetspolitiken identifiera och anpassa sig till. Men den slits alltmer mellan olika och kanske också bitvis oförenliga prestationskrav.

Läs mer

Nyheter om Pakistan och andra länder

Nyheter om Pakistan och andra länder Informationsresurser inför FN-rollspelet 2009 : Konflikten i Pakistan Allmän information om FN United Nations FN:s officiella hemsida http://www.un.org/en/ Svenska FN-förbundet Här finner du information

Läs mer

Regeringens deklaration

Regeringens deklaration Bilaga 4 Utrikesminister Carl Bildt Regeringens deklaration vid 2007 års utrikespolitiska debatt i Riksdagen onsdagen den 14 februari 2007 FÅR EJ PUBLICERAS FÖRE DEN 14 FEBRUARI KL. 09.00 DET TALADE ORDET

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

FN, De mänskliga rättigheterna och konflikten i Korea

FN, De mänskliga rättigheterna och konflikten i Korea FN, De mänskliga rättigheterna och konflikten i Korea FN FN förkortningen till Förenta Nationerna År 1918 efter fyra års krig det rådde vapenstillstånd i Europa, efter att kriget hade skördad miljöns tals

Läs mer

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3306 av Karin Enström m.fl. (M) Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde

Läs mer

EU som global ledare. Europas förenta krafter. 25 maj 2009 www.centerpartiet.se

EU som global ledare. Europas förenta krafter. 25 maj 2009 www.centerpartiet.se EU som global ledare Europas förenta krafter 25 maj 2009 www.centerpartiet.se EU som global ledare Centerpartiet vill: Göra EU till en global ledare som har goda möjligheter att bidra till en hållbar utveckling

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Sverige i Europa och världen En aktiv utrikespolitik Sverige ska föra en aktiv

Läs mer

Libanonkriget i svensk opinion

Libanonkriget i svensk opinion Libanonkriget i svensk opinion Libanonkriget i svensk opinion Ulf Bjereld I år är det 40 år sedan sexdagarskriget 1967 mellan Israel och dess arabiska grannstater. Sedan dess ockuperar Israel bl a den

Läs mer

Transatlantic Trends 2012

Transatlantic Trends 2012 Q0A När du träffar dina vänner, skulle du säga att ni då diskuterar politiska frågor? [LÄS UPP - ENDAST ETT SVAR] EU 7 EU 9 EU 11 EU 12 USA TR RU BG FR GER IT NL PL PT RO SE SK SP UK (7000) (9005) (11037)

Läs mer

Jag vill tacka våra värdar för inbjudan hit till Gullranda, och för möjligheten att ge min syn på säkerheten i Östersjön och i Nordeuropa.

Jag vill tacka våra värdar för inbjudan hit till Gullranda, och för möjligheten att ge min syn på säkerheten i Östersjön och i Nordeuropa. Tal 2016-06-19 Statsrådsberedningen Det talade ordet gäller! Tal av statsminister Stefan Löfven i Gullranda om säkerheten i Östersjön och Nordeuropa den 19 juni 2016 Jag vill tacka våra värdar för inbjudan

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

Kalla kriget, första skedet Vänner blir fiender!

Kalla kriget, första skedet Vänner blir fiender! Kalla kriget, första skedet 1946-1947. Vänner blir fiender! Det kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som effektivt delade upp världen i två läger, väst och öst. Det kalla kriget började

Läs mer

diasporan sionism förintelsen

diasporan sionism förintelsen Israel - Palestina diasporan sionism förintelsen FN:s delningsförslag Judisk befolkningsutveckling 3000000 2250000 1500000 Judar Araber 750000 0 1922 1931 1946 1950 1966 Israel 1948-1967 USA:s intressen

Läs mer

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Västeuropa De första åren efter andra världskriget var nödår i stora delar av Europa, med svält och bostadsbrist. Marshallplanens pengar

Läs mer

Utrikespolitiken och den svenska valrörelsen

Utrikespolitiken och den svenska valrörelsen Utrikespolitiken och den svenska valrörelsen Utrikespolitiken och den svenska valrörelsen Ulf Bjereld U trikes- och säkerhetspolitiska frågor spelar sällan eller aldrig en avgörande roll i svenska valrörelser.

Läs mer

Efter Köpenhamn. Vad gäller och vad gör vi?

Efter Köpenhamn. Vad gäller och vad gör vi? Efter Köpenhamn. Vad gäller och vad gör vi? Olle Björk Sammanhanget: Milstolpar i klimatförhandlingarna Klimatkonventionen i Rio 1992 Kyotoprotokollet 1997 Bali Action Plan 2007 Köpenhamn 2009 Mexiko 2010

Läs mer

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv.

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv. Kalla kriget Kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som utspelade sig från år 1945 till år 1989. USA och Sovjetunionen var två supermakter som bildades efter det Andra världskriget då

Läs mer

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor Industri och imperier HT 2016 Instuderingsfrågor Det allra bäst är egentligen om ni som studenter skapar era egna frågor och problem vid inläsningen av kurslitteraturen, men det är inte alltid så enkelt.

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

`ÉÅáäá~=táÖëíê ãë=~åñ ê~åçé=îáç== ìíêáâéëéçäáíáëâ~=çéä~ííéå=á=êáâëç~öéå=ommsjmojnr=

`ÉÅáäá~=táÖëíê ãë=~åñ ê~åçé=îáç== ìíêáâéëéçäáíáëâ~=çéä~ííéå=á=êáâëç~öéå=ommsjmojnr= DET TALADE ORDET GÄLLER! `ÉÅáäá~=táÖëíê ãë=~åñ ê~åçé=îáç== ìíêáâéëéçäáíáëâ~=çéä~ííéå=á=êáâëç~öéå=ommsjmojnr= Herr talman, ärade åhörare här på läktaren och du som sitter där hemma och lyssnar framför radio

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 1 Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 Konflikten uppstår 1. Vilka frågor diskuterades vid konferensen i Jalta i feb 1945? Vad kom man fram till? 2. Vad bestämdes vid nästa konferens i

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

För ett socialdemokratiskt Europa

För ett socialdemokratiskt Europa För ett socialdemokratiskt Europa Foto: Imagine/Peter Berggren Jan Andersson Ledamot för Socialdemokraterna i Europaparlamentet De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Imagine/Jerry Bergman

Läs mer

Förslaget lanserades först vid Medvedevs första statsbesök. Medvedev och den nya europeiska säkerheten

Förslaget lanserades först vid Medvedevs första statsbesök. Medvedev och den nya europeiska säkerheten Medvedev och den nya europeiska säkerheten Sedan Dmitrij Medvedev blev president i maj 2008 har hans förslag om ett nytt europeiskt säkerhetsavtal blivit en central fråga i rysk utrikespolitik. Förslaget

Läs mer

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT Non-member state of the Council of Europe (Belarus) MEDLEMSSTATER SÄTE OCH KONTOR BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien,

Läs mer

RYSSLAND OCH CENTRALASIEN

RYSSLAND OCH CENTRALASIEN RYSSLAND OCH CENTRALASIEN Sedan 2014 har krisen i Ukraina och Rysslands olagliga annektering av Krim lett till nya ramar för de bilaterala relationerna mellan EU och Ryssland. Under senare år har den oroande

Läs mer

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 Efter 1945 Fred och välfärd Europa var en världsdel i spillror. Politikerna som styrde hade varit med om krisen på 1920- och 1930 talen, världskrig, nazism, kommunism

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN ÖVERBEFÄLHAVAREN

FÖRSVARSMAKTEN ÖVERBEFÄLHAVAREN FÖRSVARSMAKTEN ÖVERBEFÄLHAVAREN Det talade ordet gäller. Anförande av överbefälhavare Sverker Göranson, 17 januari, Sälen Folk och Försvars Rikskonferens 2010 Försvarsministern, ärade konferensdeltagare,

Läs mer

Internationell politik 1

Internationell politik 1 Internationell politik 1 Föreläsning 4. Internationell säkerhet, maktbalans och kollektiv säkerhet Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Att definiera säkerhet Ett i grunden omstritt begrepp. Konsensus kring

Läs mer

Internationella relationer

Internationella relationer Ulf Bjereld Ann-Marie Ekengren Christina Lilja Internationella relationer analyser, teorier & óvningar Innehall 1 Krig eller fred? 10 Kriget i Kosovo 11 Varfór bombade Nato? 12 Olika teorier ger olika

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25 Kronologi: Det andra Världskriget 1939 40 Tyskland invaderar Polen den 1.9. Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig 3.9. Sovjetunionen rycker in i Polen några veckor senare, efter att Polen

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Europeisk fascism som ideologi

Europeisk fascism som ideologi Ny ordning Mussolini talade om en totalitär regim : hela befolkningen omfattas av systemet, offentligt och privat liv styrdes, individens intressen underordnades staten/nationen Europeisk fascism som ideologi

Läs mer

kubakrisen.notebook September 21, 2009

kubakrisen.notebook September 21, 2009 KUBAKRISEN Det Kalla kriget förändrades under den senare delen av 1950 talet. Den värsta kommunisthysterin avtog i USA samtidigt som Khruschev lanserade idén om fredlig samexistens mellan väst och öst.

Läs mer

NORBERG 2010-04-30. FÖRSTA MAJ 2010 NORBERG. SOLIDARITET FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID. Allt startar där man själv befinner sej, här och nu.

NORBERG 2010-04-30. FÖRSTA MAJ 2010 NORBERG. SOLIDARITET FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID. Allt startar där man själv befinner sej, här och nu. NORBERG 2010-04-30. FÖRSTA MAJ 2010 NORBERG. SOLIDARITET FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID. Allt startar där man själv befinner sej, här och nu. När jag passerar Mossgruvparken, brukar jag stanna till, vid den sten

Läs mer

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Vässa EU:s klimatpoli tik En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Sammanfattning EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) är tillsammans med unionens

Läs mer

VEM ÄR JAG. Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs

VEM ÄR JAG. Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs VEM ÄR JAG Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs biståndsverksamhet men också som journalist och anställd av FN. Har också arbetat

Läs mer

P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien

P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien Europaparlamentets resolution av den 16 februari 2012 om situationen i Syrien (2012/2543)(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av sina

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN. Tal av Överbefälhavaren General Sverker Göranson Folketinget, Köpenhamn den 21 november 2012. Det talade ordet gäller

FÖRSVARSMAKTEN. Tal av Överbefälhavaren General Sverker Göranson Folketinget, Köpenhamn den 21 november 2012. Det talade ordet gäller FÖRSVARSMAKTEN ÖVERBEFÄLHAVAREN Tal av Överbefälhavaren General Sverker Göranson Folketinget, Köpenhamn den 21 november 2012 Det talade ordet gäller Nordiskt försvarssamarbete När flygplanet från Stockholm

Läs mer

Irans kärnvapenspolitik genom realismens slöja.

Irans kärnvapenspolitik genom realismens slöja. Irans kärnvapenspolitik genom realismens slöja. Grupp 8 Internationell Politik 733G20 2012-05- 23 Jakob Holmin Fridell Anton Holmstedt Isabelle Holmstedt Martin Hjers Table of Contents Irans atomenergiprogram...

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering. Jörgen Ödalen

Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering. Jörgen Ödalen Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Vad är globalisering? Tre olika perspektiv: Hyperglobalister: Globalisering är ett verkligt och nytt fenomen. sprider

Läs mer

Kriget som USA kan förlora

Kriget som USA kan förlora Skymning för Pax Americana? Kriget som USA kan förlora USA har för mycket att förlora i en öppen konflikt med Kina. Därför är det troligt att en pragmatisk inställning uppbackad av en fortsatt stark militär

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Vad är FN? Är FN en sorts världsregering? FN:s mål och huvuduppgifter. FN:s Officiella språk

Vad är FN? Är FN en sorts världsregering? FN:s mål och huvuduppgifter. FN:s Officiella språk Om FN Förenta Nationerna är en unik organisation som består av självständiga stater som sammanslutit sig för att arbeta för fred i världen och ekonomiska och sociala framsteg. Unik, därför att ingen annan

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU integration Internationell Politik Onsdag 13 maj 2009 Idag Vad är utrikespolitik Är inte EU utrikespolitik?! Utrikespolitiska mål Policy approach Utvidgningarna Vilken väg ska EU gå? Malin Stegmann

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Frihet i Iran genom svensk export?

Frihet i Iran genom svensk export? Av Emilie Eriksson Frihet i Iran genom svensk export? För att Iran skall kunna nå frihet behöver många omständigheter förändras. Yttrandefriheten måste stärkas och ledarna väljas på demokratisk grund.

Läs mer

Oljans roll i den internationella säkerhetspolitiken

Oljans roll i den internationella säkerhetspolitiken Oljans roll i den internationella säkerhetspolitiken Jan Joel Andersson Utrikespolitiska Institutet Almedalen, Visby 5 juli 2011 Jan Joel Andersson Fil.dr, utvecklingschef Forskningsledare Försvar, säkerhet

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Första världskriget

Första världskriget Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 s.194 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om

Läs mer

Repliker. Sveriges antikärnvapenpolitik omöjlig med Natomedlemsskap

Repliker. Sveriges antikärnvapenpolitik omöjlig med Natomedlemsskap 1 Repliker. Sveriges antikärnvapenpolitik omöjlig med Natomedlemsskap En väg att minska spänningen i Östersjöområdet och oron hos svenska folket är att tydligt klargöra hur värdlandsavtalet med Nato inte

Läs mer

Att leda eller inte leda? USA och den globala klimatpolitiken

Att leda eller inte leda? USA och den globala klimatpolitiken Att leda eller inte leda? USA och den globala klimatpolitiken Frågan är om någon tillträdande amerikansk president haft större förväntningar på sig än Barack Obama. Det råder inte någon brist på inrikespolitiska

Läs mer

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Under oljekrisen fyrdubblade OPEC-länderna priset på råolja. Priset på olja steg från $3 per fat till $11 per fat. Här ser man hur en man hamstrar bensin i en

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Provet i samhällslära 18.3.2009 - svarsförslag

Provet i samhällslära 18.3.2009 - svarsförslag Provet i samhällslära 18.3.2009 - svarsförslag 1. Vilka är de olika skedena i regeringsbildningen, och när avgår statsrådet (regeringen)? Regeringen bildas alltid efter riksdagsvalen. Efter riksdagsvalen

Läs mer

NU ÄR DET NOG MED EXTREMA ÅSIKTER. DOM FÖRDÄRVAR VÅRT LAND!

NU ÄR DET NOG MED EXTREMA ÅSIKTER. DOM FÖRDÄRVAR VÅRT LAND! Lördag 19/3-2016 Jennifer Black Vi är alla samlade här idag av en och samma anledning, att vi på ett eller annat sätt känner ett enormt missnöje över någonting. Det är ingen skillnad på någon utav oss.

Läs mer

Israel-Palestina konflikten

Israel-Palestina konflikten Israel-Palestina konflikten Konflikten började år 1948. Ungefär 14 500 döda från år 1948-2009. Israel staten uppkom år 1948. Konflikten har varat i över 60 år och detta har pågått i många år tillbaks i

Läs mer

Basfrågor: En delad värld

Basfrågor: En delad värld Basfrågor: En delad värld supermakter stormakter ockupationszon järnridån västmakterna kapprustning maktblock permanent mandattid lydstater frihandelsområde förstatliga elit partisankrigare militärdiktatur

Läs mer

Irans kärnvapenprogram En analys av ett internationellt problem utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv

Irans kärnvapenprogram En analys av ett internationellt problem utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv Irans kärnvapenprogram En analys av ett internationellt problem utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv 2012-05-22 733G20 Internationell politik Rikard Sjöstrand Josefin Strömberg Sofia Sjöstrand Oskar

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län

Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län Stockholm, den 7 mars 2016 Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län Guldbröllop eller skilsmässa på gamla dar? Kommer Storbritannien att bygga vidare på sitt 43-åriga äktenskap

Läs mer

Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 10 januari 2015.

Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 10 januari 2015. samhällsskydd och beredskap 1 (9) Opinioner 2015 Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 10 januari 2015. Konferensdeltagare! De senaste åren

Läs mer

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Öppna gränser och frihandel - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Hotet mot Schengensamarbetet Konsekvenser för transportsektorn Det europeiska

Läs mer

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget FACIT Instuderingsfrågor första världskriget 1. Vad innebar imperialismen? Imperialism = politiskt och militärt ta makten över främmande områden I slutet av 1800-talet tävlade stormakterna i Europa om

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

9101/16 /ss 1 DG C 1

9101/16 /ss 1 DG C 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 23 maj 2016 (OR. fr) 9101/16 COAFR 136 CFSP/PESC 402 RELEX 410 COHOM 52 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 23 maj 2016 till: Delegationerna Föreg.

Läs mer

Vad skall vi då göra för att minska spänningarna?

Vad skall vi då göra för att minska spänningarna? 1 Maj-Britt Theorins anförande vid manifestationen på Sergels torg, 21 maj 2016 NATO vårt som är i himlen helgat varde ditt namn ske NATO- kommandots vilja i himlen så ock på jorden. Vår dagliga NATO-

Läs mer

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning Stockholm 2010-04-20 Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning En svensk offensiv mot massförstörelsevapen och för nedrustning 1. Minska kärnvapenarsenalerna Sverige måste med politiska och

Läs mer

Neorealism. Marco Nilsson

Neorealism. Marco Nilsson Neorealism Marco Nilsson Neorealism (staternas agerande kan förklaras av andra omständigheter, inte människans natur) Viktiga teoretiker Kenneth Waltz. Theory of International Politics 1979 Robert Gilpin.

Läs mer

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

Styrelsen för Socialdemokraterna i Skåne har vid sammanträde måndagen den 15 december beslutat att översända följande synpunkter på rådslagen

Styrelsen för Socialdemokraterna i Skåne har vid sammanträde måndagen den 15 december beslutat att översända följande synpunkter på rådslagen Styrelsen för Socialdemokraterna i Skåne har vid sammanträde måndagen den 15 december beslutat att översända följande synpunkter på rådslagen Rådslaget Vår värld I stort ställer sig det skånska partidistriktet

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: En rättvis värld är möjlig Version: Beslutad version En rättvis värld är möjlig 5 Socialdemokraternas internationella politik syftar till alla människors frigörelse, utveckling

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

Nato-medlemskap och svensk militär

Nato-medlemskap och svensk militär Nato-medlemskap och svensk militär närvaro i Afghanistan Nato-medlemskap och svensk militär närvaro i Afghanistan Ulf Bjereld F rågan om svenskt Nato-medlemskap är fortfarande kontroversiell i svensk politik

Läs mer

KALLA KRIGET. Någon bild, tex berlinmuren... torsdag 29 augusti 13

KALLA KRIGET. Någon bild, tex berlinmuren... torsdag 29 augusti 13 KALLA KRIGET Någon bild, tex berlinmuren... FRÅGAN ATT FUNDERA PÅ FRÅGAN ATT FUNDERA PÅ Hur påverkar kalla kriget världen ännu idag? ETT ARV FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGET ETT ARV FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGET Under

Läs mer

Maktbalans och alliansfrihet

Maktbalans och alliansfrihet NILS ANDRÉN Maktbalans och alliansfrihet Svensk utrikespolitik under 1900-talet NORSTEDTS JURIDIK Innehåll Till läsaren 11 UTRIKESPOLITIK 13 Förutsättningar 13 Perspektiv på utrikespolitik 14 Realism och

Läs mer

Somalia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Somalia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Somalia 2013 2017 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.018 Resultatstrategi

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget Jörgen Hettne, Sieps Unionens yttre åtgärder EU-fördraget: Allmänna bestämmelser om unionens yttre

Läs mer