PROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 2015-06-16"

Transkript

1 KF PROTOKOLL

2 1(23) Plats och tid Beslutande S:t Paulusgarden, kl Ledamoter Se narvaro- och omrostningslistan sid an 2 Ersattare Se narvaro- och omrostningslistan sidan 2 Ovriga narvarande Anders Olsson (C) Henry Malmquist (V) Tommy Andersson (V) Jennifer Berglund, kommunsekreterare Annika Jax, kommunsekreterare Justerare Sara Hansson (V), Tommy Ringstedt (SD) Justeringens plats och tid Radhussalen, torsdagen den 18 juni 2015, kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordforande Justerare Sara Hansson (V) ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag. Organ Sammantriidesdatum Datum da anslaget satts upp Datum da anslaget tas ned Forvaringsplats for protokollet Kommunstyrelseforvaltningen Underskrift Justerandes sign Annika Jax IUtd,,,,,b,,ly,k,,d,

3 A:. HEDEMORA SAMMANTRAoESPROTOKOLL Sammantri3desdatum 2(23) Narvaro- och omrostningslista Narvaro ' I Namn Led. Ti.ers. Ja Nei Avst Ja Nej Avst Ja Nei Avst Britt-Inger Remning (M) 1 Gustav Ericsson (M) 1 Jonas Carlgren (M) 1 Larz Andersson (M) 1 Melker Andersson (M) 1 Erik Nilses (M) 1 Jan Berqvist (M) 1 Allan Mattsson (KL) 1 Ulf Kindlund (KL) 1 Per Bengtsson (KL) 1 Georg Larsson (KL) 1 Kristina Norstrom (MP) 1 Leif Stenberg (MP) 1 Anna Eling (FP) 1 Mathias Hjort (SO) 1 Tommy Ringstedt (SO) 1 Carin Trogen (SO) 1 Owe Ahlinder (C) 1 Erica Orugge (C) 1 Kristina Lundgren (C) 1 Mikael Gotthardsson (C) 1 Leif Hedlund (C) 1 Ann Petersson (C) 1 Joakim Nordstrom (C) 1 Sara Hansson (V) 1 SolbriU Andersson (V) 1 Kenneth Andersson (V) 1 Ulf Hansson (S) 1 Agneta Andreasson-Back (S) 1 Per Fagerstrom (S) 1 Goran Hoffman (S) 1 Lars Westlund (S) 1 Kajsa-Lena Fagerstrom (S) 1 Anita Hedqvist (S) 1 Henrik Selin (S) 1 Lars-Ake Everbrand (S) 1 Karin Hogvall (S) 1 Leif Fredriksson (S) 1 Berndt Nygards (S) ~I IUId'''''''CY,k"d,

4 ![j! KOMMUN 3(23) In neh~ IIsforteckn ing 82 Faststallande av dagordning 4 83 Utdelning av Hedemorablomman 5 84 Information om omsorgsnamndens verksamheter 6 85 Dnr KS Gemensamt namndreglemente for Hedemora kommun 7 86 Dnr KS Reglemente for kommunstyrelsen 8 87 Dnr KS Regelandring for borgensatagande 9 88 DnrKS BudgetfOrutsattningar Dnr KS Arsredovisning for Stiftelsen Husbyringen Dnr KS Anmalan av motion av Larz Andersson (M) om obligatoriskt elektroniskt lonebesked Dnr KS Interpellation om kommunens riktlinjer for mobiltelefon i bil Val av ersattare i omsorgsnamnden Val av lekmannarevisorssuppleant i styrelserna Hedemora Kraft och Varme AB samt Hedemora Elnat AB Val av ersattare till den gemensamma namnden for spraktolkformedling Befrielse fran uppdragnal Val av 2:e vice ordforande i kommunstyrelsen Befrielse fran uppdrag Dnr KS Revidering av Krisledningsplan och Kriskommunikationsplan Oelgivningar Avslutning 23 ~I

5 ~HEDEMORA 4(23) 82 FastsUiliande av dagordning Sammanfattning Till den kungjorda dagordningen foreshis ett tilhigg: Revidering av krisledningsplan och kriskommunikationsplan. Forslaget till revidering godkandes av kommunstyrelsen den 17 mars 2015 men kommunfullmaktige fattar det slutliga beslutet. s beslut godkanner enhalligt att det extra arendet far tas upp och faststaller med den andringen dagordningen. ~I

6 .. HEDEMORA 5(23) 83 Utdelning av Hedemorablomman Med upprirmelsen i en motion till kommunfullmaktige har inforts att fullmaktige ska kurma visa sin uppskattning till mlgon som gjort en god insats for samhallet ochleller varit en god ambassador for kommunen, garna inom omnldena folkhalsa, jamstalldhet, integration eller miljo. Barn, ungdomar och vuxna kan nomineras. Forslag pa personer som ska uppvaktas samt en motivering till varfor just den personen fortjanar uppvaktningen kan skickas till kommunen eller lamnas i en sarskild brevlada i kommunens reception. Pa dagens sammantrade delar kommunfuumaktiges ordforande Berndt Nygards (S) ut tva stycken blommor. Anita Granberg far Hedemorablomman med foljande motivering: "Anita ar en god ambassador for Hedemora genom att hon deltagit i ana Stockholm Marathon-Iopp som ordnats sedan starten, vilket innebar trettiosju lopp. Resultaten har imponerat. Nu senast blev hermes sluttid 4 timmar och 47 minuter. Anita ar ett foredome och en inspirationskalla for Hedemoras folkhalsosatsning." Henrik Rantakallio far Hedemorablomman med foljande motivering: "Sveriges basta ungdomsmekaniker. Henrik har blivit utsedd till Sveriges basta unga bilmekaniker efter att bland 1433 elever fran 118 gymnasieskolor deltagit i en test som framtagits av Motorbranschens yrkesnamnder. 50 fragor om ford~n, matematik och foretagsekonomi ingick i provet. Henrik har genom sin insats gjort utmarkt PR for Hedemora och Martin Koch-gymnasiet."

7 !fj! KOMMUN 6(23) 84 Information om omsorgsnamndens verksamheter har bjudit in omsorgsnamndens forvaltningar att informera om namndens verksamheter. Presidiet har framfort onskemal om att information ska ges om aktuella projekt, speeiella problem, uppfoljning av storre beslut oeh narmaste framtiden. Speeifikt for denna namnd efterfragas information om flyktingmottagningen, ensamkommande flyktingbarn, kommunalisering av hemsjukvarden oeh den nya gemensamma namnden gallande alkoholhandlaggning. Forvaltningseheferna for soeialforvaltningen oeh vard- oeh omsorgsforvaltningen, Anders Jaeobsson oeh Mona Forsberg informerar fran sina respektive forvaltningar. Mohammed Ali, ursprungligen fran Somalia, berattar om hur han upplevt flytten till Sverige oeh mottagandet han fatt. Justerandes sign ;J/IY I c;:?- ~i

8 !J! KOMMUN 7(23) 85 Dnr KS Gemensamt namndreglemente for Hedemora kommun Sammanfattning Kommunstyrelsefdrvaltningen har lamnat ett forslag till revidering av Gemensamt namndreglemente for Hedemora kommun. 8eslutsunderlag Forslag till Gemensamt namndreglemente for Hedemora kommun den 7 maj 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj Kommunstyrelsen den 2 juni 2015, 83 s beslut Forslag till Gemensamt namndreglemente 1 augusti for Hedemora kommun antas och trader i kraft Utdrag till Samtliga namnder Forfattningssamlingen 1"0,~ I Utdragsbestyrkande I igxf lvjt/b'ifl

9 8(23) 86 Dnr KS Reglemente for kommunstyrelsen Sammanfattning Kommunstyrelsef6rvaltningen kommunstyrelsen. har Himnat ett forslag till revidering av Reglemente for 8eslutsunderlag Forslag till Reglemente for kommunstyrelsen den 7 maj 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj Kommunstyrelsen den 2 juni 2015, 84 s beslut Forslag till Reglemente for kommunstyrelsen antas och trader i kraft 1 augusti Utdrag till Kommunstyrelsen Forfattningssamlingen Utdragsbestyrkande I qo 2lv/{--/~

10 ~HEDEMORA 9(23) 87 Dnr KS RegeUindring for borgensatagande Sammanfattning Hedemora kommun har i skrivelse fnin Kommuninvest informerats om att Kommuninvest infort nya rutiner for att sakerstalla att medlemmamas borgensataganden vidmakthalls. Borgensataganden ar enligt lag giltiga i tio ar fran den dag atagandet ingicks. Hedemora kommun ingick borgensforbindelsen med Kommuninvest den 20 juni 1994, varfor det ar av stor vikt att kommunfullmaktige snarast fattar ett beslut, vilket bekraftar att borgensforbindelsen alltjamt ar gallande. 8eslutsunderlag Tjansteskrivelse fran ekonomiavdelningen den 18 maj 2015 Kommunstyrelsen den 2 juni 2015, 86 Yrkande Melker Andersson (M) yrkar att punkten tre i forslaget ska utga da underlag till denna punkt saknas i handlingama. Yrkandet bifalles. s beslut 1. Hedemora kommun bekraftar att ingangen borgensforbindelse av den 20 juni 1994 ("Borgensforbindelsen"), vari Hedemora kommun atagit sig solidariskt borgensansvar sasom for egen skuld for Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") forpliktelser, alltjamt galler samt att Kommuninvest ager foretrada Hedemora kommun genom att foreta samtliga nodvandiga atgarder for ingaende och vidmakthallande av borg en enligt Borgensforbindelsen i forhallande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenarer. 2. Kommunstyrelsens ordforande Ulf Hansson och ekonomichef Bengt Hansson utses att for kommunens rakning underteckna alia handlingar med anledning av ovanstaende beslut. Utdrag till Ekonomichefen, Kommunstyrelsen I Utdragsbestyrkande.8JfJ Z~!b //5'

11 .. HEDEMORA!l! KOMMUN 10(23) 88 Dnr KS Budgetforutsattningar 2016 Sammanfattning Ekonomichef Bengt Hansson och ekonomiavdelningen budgetprocessen samt satt upp mal. har arbetat fram en tidsplan for Ekonomiavdelningen foreslar att Hedemora kommun ska anvanda sig av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) siffror, med kommunkod 2083, i arbetet med Budgetforutsattningar Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj Underlag fran ekonomiavdelningen den 2 juni 2015 Kommunstyrelsen den 2 juni 2015, 87 Kommunlistans forslag den 10 juni 2015 Yrkanden Ulf Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens forslag att Hedemora ska anvanda sig av SKL:s siffror i arbetet med budgetforutsattningar UlfHansson (S) yrkar bifall till majoritetens forslag med total budgetram for 2016 pa 868,0 mkr, for 2017 pa 890,9 mkr samt for 2018 pa 912,4 mkr. UlfHansson (S) yrkar att ram for investeringar 2016 ska faststallas till 17 milj oner kronor. Leif Stenberg (MP) och Melker Andersson (M) bifaller Ulf Hanssons yrkanden. Per Bengtsson (KL) och Allan Mattsson (KL) yrkar bifall till Kommunlistans forslag med total budgetram for 2016 pa 875,4 mkr, for 2017 pa 895,4 mkr samt for 2018 pa 912,4 mkr. (Det som skiljer ar att Kommunlistan vill minska overskottskravet.) forts Utdragsbestyrkande Ihtr ZZ/t" /f'

12 11(23) 88, forts Beslutsgang Ordforanden staller majoritetens forslag gallande budgetram mot Kommunlistans forslag och finner att majoritetens forslag bifalles. Kommunfullmiiktige bifaller forslaget om att anvanda SKL:s siffror i arbetet med budgetforutsattningar samt att investeringsramen for 2016 ska faststallas till 17 miljoner kronor. s beslut 1. Hedemora kommun ska anvanda sig av SKL:s siffror, med kommunkod 2083, i arbetet med budgetforutsattningar Total budgetram for 2016 pa 868,0 mkr, for 2017 pa 890,9 mkr samt for 2018 pa 912,4 mkr faststalls. 3. Investeringsramen for 2016 faststalls till 17 miljoner kronor. Reservation Allan Mattsson (KL), Per Bengtsson (KL) Ulf Kindlund (KL) och Georg Larsson (KL) reserverar sig mot beslutet till forman for Kommunlistans forslag. Utdrag till Ekonomichefen Samtliga namnder ~I Utdragsbestyrkande I.tp Jvlv/C //5"

13 Sammantriidesdatum 12(23) 89 Dm KS Arsredovisning for Stiftelsen Husbyringen 2014 Sammanfattning Till Hedemora kommun har inkommit en arsredovisning for rakenskapsaret , avseende rakenskaper och forvaltning av Stiftelsen Husbyringen i Dalarna. Revisionsberattelse fran revisorerna ska presenteras vid kommunstyrelsens mote den 2 juni Beslutsunderlag Arsredovisning 2014 fran Stiftelsen Husbyringen den 26 mars 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj Revisionsberattelse 2014 den 22 maj 2015 Kommunstyrelsen den 2juni 2015, 91 s beslut 1. Kornrnunfullmtiktige forklarar sig ha tagit del av arsredovisningen for Stiftelsen Husbyringen i Dalarna Styrelsen beviljas ansvarsfrihet for perioden Utdrag till Stiftelsen Husbyringen Utdragsbestyrkande I /3yP 7v~/b;/;

14 Sammantriidesdatum 13(23) 90 Dnr KS Anm~Uanav motion av Larz Andersson elektroniskt lonebesked Foljande motion av Larz Andersson em) anmals: (M) om obligatoriskt ''Hedemora kommun tillhandaha.ller idag mojligheten till elektroniskt lonebesked. Varje manad far alia anstallda ett lonebesked. De fiesta ar idag i pappersform. For lonebesked i pappersform och porto. har vi i kommunen en kostnad for utskrift, papper, kuvert Ett lonebesked i pappersform kostar drygt Skr. Ett elektroniskt lonebesked kostar knappt lkr. Vi skulle genom att ta bort mojligheten till papperslonebesked bli bade miljovanligare och gora en ekonomisk be sparing pa drygt kr/ar. Yrkande Med hanvisning till ovanstaende yrkar jag att kommunfullmaktige beslutar Att Infora elektroniska lonebesked for alia anstallda och f6rtroendevalda i Hedemora kommun." Motionen har av kommunsekreteraren remitterats till kommunstyrelsen. s beslut f6rklarar sig ha tag it del av atgarden.

15 !fj! KOMMUN 14(23) 91 Dnr KS Interpellation om kommunens riktlinjer for mobiltelefon i bil Arendebeskrivning Foljande interpellation av Larz Andersson (M), stalld till miljo- och samhalls byggnadsnarnndens ordforande, har anrnalts: December 2013 gjordes en forandring i trafikforordningen (1998: 1276) som innebar att foraren vid fard pa vag endast far anvanda mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning om det inte paverkar komingen pa ett trafikfarligt satt. Den som bryter mot denna bestammelse kan domas till penningboter. Alltfor ofta nar jag ser en av kommunens bilar pratar foraren i mobiltelefon. Vilka riktlinjer/policys finns for kommunens personal gallande mobiltelefonanvandning i bil?" Pa dagens sammantrade besvaras den av miljo- och samhallsbyggnads-namndens ordforande Per Fagerstrom (S), vilken aven lamnat svaret skriftligt. '"/till ctji ~ I

16 A:. HEDEMORA Sammantriidesdatum 15(23) 92 Val av ersattare i omsorgsnamnden har att f6rratta val av ersattare i omsorgsnamnden efter att Anna Dahlin (KL) den 19 maj valdes till ordinarie ledamot efter Per-Ola Brus. s beslut Helen Edwards Lutsch (KL) valjs till ersattare i omsorgsnamnden med for tiden fram till och Utdrag till Helen Edwards Lutsch Omsorgsnamnden Matrikeln Utdragsbestyrkande 16tp lv2/b//6'

17 ~HEDEMORA!!J! KOMMUN Sammantriidesdatum 16(23) 93 Val av lekmannarevisorssuppleant i styrelserna Hedemora Kraft och Varme AB samt Hedemora Elnat AB har att f6rratta vallekmannarevisorssuppleant till styrelserna i Hedemora Kraft och Varme AB samt Hedemora Elnat AB. s beslut Per Jansson (S) valjs tilllekmannarevisorssuppleant Varme AB samt Hedemora Elnat AB. till styrelserna i Hedemora Kraft och Utdrag till Per Jansson Revisionen Styrelserna i Hedemora Kraft och Varme AB samt Hedemora Elnat AB Matrikeln I Utdragsbestyrkande yp 2*-1'7

18 !t1! KOMMUN SAMMANTRAoESPROTOKOLL 17(23) 94 Val av ersattare till den gemensamma spraktolkformedling namnden for har att forratta val av ersattare till den gemensamma namnden for spraktolkformedling. s beslut Jonas Carlgren (M) valjs till ersattare till den gemensamma namnden for spnlktolkformedling for tiden fram till och med Utdrag till Namnden for spnlktolkf6rmedling Omsorgsnamnden Jonas Carlgren Matrikeln ~I Utdragsbestyrkande I ~Kf 7vJ/b~/5

19 ![J! KOMMUN 18(23) 95 Dnr KS Befrielse fran uppdragnal Melker Andersson (M) begar i en skrivelse befrielse fnln uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen, 2:e vice ordforande i kommunstyrelsen och ersattare i Vastmanland- Dalarna lonenamnd fran och med 1juli s beslut 1. Befrielse fran uppdragen beviljas. 2. Till ny ledamot i kommunstyrelsen for tiden fran 1 juli 2015 till 31 december 2018 valjs Britt-Inger Remning (M) 3. Till ersattare i Vastmanland-Dalarna lonenamnd for tiden fran 1 juli 2015 till 31 december 2018 valjs Gustav Ericsson (M). Utdrag till Melker Andersson Britt-Inger Remning Gustav Ericsson Kommunstyrelsen Vastmanland Dalarna lonenamnd Matrikeln Utdragsbestyrkande I xp iv?v/f -/'5

20 Ji HEDEMORA 19(23) 96 Val av 2:e vice ordforande i kommunstyrelsen har att valja en 2:e vice ordforande i kommunstyrelsen for tiden fdm 1 juli 2015 till och med 31 december 2018 efter Melker Andersson (M). 2:e vice ordforande har titeln oppositionsnld. Yrkanden Jonas Carlgren (M) yrkar att Gustav Ericsson (M) valjs till 2:e vice ordforande i kommunstyrelsen. Per Bengtsson (KL) yrkar att Allan Mattsson (KL) valjs ti1l2:e vice ordforande i kommunstyrelsen. Beslutsgang Ordforanden staller de bada forslagen mot varandra och finner att Gustav Ericsson valjs. Omrostning begars. Ajournering Omrostning i valarenden ska ske med slutna rostsedlar. Rostsedlar delas ut varefter sammantradet ajoumeras under 10 minuter. Omrostningsresultat Omrostningen sker med slutna valsedlar. Gustav Ericsson erhaller 8 roster och Allan Mattsson 5 roster. 26 ledamoter har rostat blankt. Darmed har kommunfullmaktige utsett Gustav Ericsson till kommunstyrelsens 2:e vice ordforande. s beslut Gustav Ericsson valjs ti1l2:e vice ordforande i kommunstyrelsen 2015 till 31 december for tiden fran 1 juli Utdrag till Gustav Ericsson, Kommunstyrelsen Lonekontoret i Norberg, Matrikeln ~I Utdragsbestyrkande ISlp J7/Hff

21 SAMMANTRAoESPROTOKOLL Sammanlradesdalum 20(23) 97 Dnr KS Befrielse fran uppdrag Larz Andersson (M) begar i en skrivelse befrielse fran uppdraget som ersattare i kommunstyrelsen. s beslut Befrielse fnin uppdraget beviljas. Utdrag till Larz Andersson Kommunstyrelsen Matrikeln Uldragsbeslyrkande I jj{,p?v?r/b//5'

22 !t. HEDEMORA!J! KOMMUN 21(23) 98 Dnr KS Revidering av Krisledningsplan och Kriskommunikationsplan Sammanfattning Under varje mandatperiod ska krisledningsplanen och kriskommunikationsplanen revideras. Beredskapssamordnaren har tillsammans med sakerhetssamordnaren gjort ett forslag till revideringar. Beslutsunderlag Forslag till krisledningsplan den 19 februari 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars Forslag till kriskommunikationsplan den 6 mars 2015 Kommunstyrelsen den 17 mars 2015, 33 s beslut Krisledningsplanen och Kriskommunikationsplanen faststalls enligt presenterat forslag. Utdrag till Per Torsell Amanda Hedin Robert Sundin Utdragsbestyrkande I /Slp iv2jt//5

23 Sammantriidesdatum 22(23) 99 Delgivningar a) Minnesanteckningar fran mote med kommunfullmaktiges presidium b) Fullmaktiges program for uppfoljning av privata utforare c).arenden inkomna till kommunfullmaktige men ej fardigberedda Arsredovisning 2014 for Region Dalarna Budget 2016 med plan for Vastmanland Dalarna Lonenamnd Val av namndeman for aren till Falu Tingsratt Behandling av motion om uppstadning i kommunens orter Kalendarium 2016 Samarbetsavtal avseende sarskild kollektivtrafik och uppdragsavtal om samordning av sarskild kollektivtrafik Reviderat avtal om overlatelse av huvudmannaskapet for fardtjanst och riksfardtjanst Revidering av lokala ordningsforeskrifter for torghandel i Hedemora kommun s beslut forklarar sig ha tagit del av informationen. "fl

24 it:. HEDEMORA Sammantn3desdatum 23(23) 100 Avslutning Gustav Ericsson (M) tackar for fortroendet att ha blivit utsedd till kommunstyrelsens 2:e vice ordforande och tillika oppositionsrad. Han tackar for den insats som Melker Andersson (M) gjort under sin tid med uppdraget. s ordforande tillonskar alia i kommunfullmaktige och alia medarbetare i kommunen en trevlig sommar. s l:e vice ordfdrande tillonskar ordforande detsamma.

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

KS AU PROTOKOLL 2015-09-22

KS AU PROTOKOLL 2015-09-22 KS AU PROTOKOLL it.hedemora 1(11) Plats och tid Radhuset, radhussalen, kl. 13.00-13.20 Beslutande Ledamoter Se narvarolista sidan 2 Tjanstgorande ersattare Se narvarolista sidan 2 Ovriga narvarande Ersattare

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-01-29

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-01-29 s arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet Protokoll !i. HEDEMORA Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 1 (16) Tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL EXTRA

PROTOKOLL EXTRA KS PROTOKOLL EXTRA r::til HEDEMORA 1(7) Plats och tid Beslutande Radhuset, radhussalen, kl. 16.20-16.40 Ledamoter Tjanstgorande ersaltare Ovriga narvarande Ersaltare Tjansteman Ovriga Justerare Gustav

Läs mer

PROTOKOLL 2015-02-17 HEDEMORA KOMMUN

PROTOKOLL 2015-02-17 HEDEMORA KOMMUN KF PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN il. HEDEMORA ~ KOMMUN Sammanlrädesdalum 2016-02-17 1 (30) Plats och tid Beslutande S:t Paulusgården, kl 18.30-21.00 Ledamöter Se närvaro- och omröstningslistan sidan 2 Ersättare

Läs mer

ON Protokoll

ON Protokoll ON Protokoll 1 (19) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll omsorgs utskottet sammanträdesdatum 1 (15) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Venus, kl. 09.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), tjänstgörande

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Tjädernhuset, sammantradesrum Vargen, kl. 09.00-14.00. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Tjädernhuset, sammantradesrum Vargen, kl. 09.00-14.00. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. ii. HEDEMORA!! KOMMUN 1(13) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammantradesrum Vargen, kl. 09.00-14.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare se närvarolista sidan 2 Ersättare Se

Läs mer

ON Protokoll 2015-02-25

ON Protokoll 2015-02-25 ON Protokoll ~HEDEMORA Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-14.30 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 1(21) Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll *HEDEMORA Sammimträdesdatum 1 (12) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Tellus, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), ordförande

Läs mer

ON Protokoll 2014-02-26

ON Protokoll 2014-02-26 ON Protokoll it. HEDEMORA 1 (22) Omsorgs nämnden Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-12.30 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista

Läs mer

KS AU PROTOKOLL EXTRA

KS AU PROTOKOLL EXTRA KS AU PROTOKOLL EXTRA r~1 HEDEMORA SAMMANTRAoESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Beslutande Radhuset, radhussalen, kl. 16.00-16.20 Ledamoter Tjanstgorande ersaltare Ovriga narvarande Ersattare Tjansteman Ovriga

Läs mer

ON Protokoll 2014-11-26

ON Protokoll 2014-11-26 ON Protokoll *HEDEMORA Sammanträdesctatum 2014-11 -26 1(20) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-14.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll SammanträdeSdatum 1 (13) omsorgs utskottet Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 09.00-11.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C},

Läs mer

Tjädernhuset, sammantradesrum Björnen, kl Vintergatan, fredagen den 26 september 2014, kl /}

Tjädernhuset, sammantradesrum Björnen, kl Vintergatan, fredagen den 26 september 2014, kl /} .ik HEDEMORA 1(9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammantradesrum Björnen, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justerare Ann-Marie Samuelsson

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll I "1; l HEDEMORA,~ KOMMUN './ 1 (17) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Tellus, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), ordförande

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 31 augusti, 2014 klockan 18.00 19.00 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Chatarina Ståhl (S) Olle Thorell (S) Johanna Skottman

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Protokoll för kommunfullmäktige

Protokoll för kommunfullmäktige 1(9) Protokoll för kommunfullmäktige Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-10-22 kl. 18.30-19.25 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-10-28 kl. 15.00 Paragrafer:

Läs mer

ON Protokoll 2015-10-28

ON Protokoll 2015-10-28 ON Protokoll 2015-10-28 HEDEMORA KOMMUN .å HEDEMORA Sammanträdesdatum 1 (14) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C). ordförande Ola Gilen

Läs mer

KSAU PROTOKOLL 2014-03-25 HEDEMORA KOMMUN

KSAU PROTOKOLL 2014-03-25 HEDEMORA KOMMUN KSAU PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN ii.hedemora sammamr ädesdatum 2014-03~25 1(17) Plats och tid Tj ädernhuset, sammanträdesrum Havsörnen, kl. 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (8) Per Fagerström

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(13) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.45 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

ON Protokoll

ON Protokoll ON Protokoll ~HEDEMORA Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 1 (12) Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 övriga närvarande

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-05-13

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-05-13 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet Protokoll ~HEDEMORA SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantrådesdatum 1 (15) omsorgsutskottet Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Venus,

Läs mer

KS AU PROTOKOLL

KS AU PROTOKOLL KS AU PROTOKOLL 2016-04-26 rlil HEDEMORA 1(12) Plats och tid Beslutande Rådhuset, rådhussalen, kl. 09.00-11.40, 12.30-15.35 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-04-08

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-04-08 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll *HEDEMORA 1 (11) Plats och tid Vintergatan, sammanträdesrum Venus, kl. 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Owe Ahlinder (C), ordförande Jonas Carlgren (M),

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-12-17 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 18.30-18.50 Samtliga ledamöter

Läs mer

KF PROTOKOLL

KF PROTOKOLL KF PROTOKOLL 206--22 rå l HEDEMORA ~ KOMMUN 206- -22 (9) Plats och tid Beslutande S:t Paulusgården, kl. 7.00-20.20 Ledamöter Se närvaro- och omröstningslistan sidan 2 Ersättare Se närvaro- och omröstningslistan

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07 Datum: Torsdagen den 7 januari 2016 Tid: 17.00 17.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 7 januari, klockan 18.00 Paragrafer: 1-2 Utses att justera: Michael Grönlund

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga.

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga. Kommunstyrelsen 2016-09-13 1 (51) Plats och tid Där väst, kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne, kl 08:30 12:20 och 13:10-17:15 Beslutande Tobias Eriksson (S), 2:e vice ordförande Linda Johansson (S) Gert Dahlberg

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn 2011-11-15 1 (8) Plats och tid 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Alf-Göran Andersson Ann-Mari Louison Ingegerd

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2017-03-13 Tid och plats 13 mars 2017, 18:30-20:30 Sessionssalen Ajournering 19:35-19:45 KF 19 Beslutande Se bilaga 1. Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef Lotta Strömbäck, kommunikationschef

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S)

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 17:00 måndagen den 14 december 2015, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Carina Lund (M), Ordförande

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 Länsstyrelsen i Dalarnas län PROTOKOLL 2015-02-16 02-16 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: HEDEMORA Plats: Åsgatan 38 Dnr: 201-1376-2015 Rösträkningen

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Justeringens plats och tid Kommunkontoret torsdag 18 mars kl Underskrifter Sekreterare. Annika Funkqvist. Ordförande. Berne Petersson (KD)

Justeringens plats och tid Kommunkontoret torsdag 18 mars kl Underskrifter Sekreterare. Annika Funkqvist. Ordförande. Berne Petersson (KD) Kommunfullmäktige 2010-03-11 1 [13] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.10 Beslutande Förteckning enligt bilaga Tjänstemän Bo Svensson, kommunchef Annika Funkqvist, kommunsekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

KS AU PROTOKOLL

KS AU PROTOKOLL KS AU PROTOKOLL 2016-05-17 f 1il HEDEMORA 1 (15) Plats och tid Beslutande Rådhuset, rådhussalen, kl. 10.00-11.15 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 övriga

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 (26) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29

PROTOKOLL Sida 1 (26) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29 Plats och sammanträdestid Beslutande Övriga PROTOKOLL Sida 1 (26) s sessionssal i Stadshuset kl 17.00-19.00 ekonomiskpolitisk debatt. Sammanträde 19.30-21.15 Ronnie Brorsson (S) Anders Olsson (M) Morgan

Läs mer

Kommunkansliet kl 15.00

Kommunkansliet kl 15.00 1(10) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Innehållsförteckning. Kommunfullmäktige 2015 2015-03-05

Innehållsförteckning. Kommunfullmäktige 2015 2015-03-05 Innehållsförteckning Kommunfullmäktige 2015 2015-03-05 1 Införande av en ny politisk organisation från och med 1 april 2015 2 Reglemente för kommunstyrelsen 3 Reglemente för socialnämnden 4 Reglemente

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden t.o.m.

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden t.o.m. 2014-10-17 1 (10) Larsen, Kristina Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2014-10-29 Plats Lärcenter, Norrevångsgatan 5, Vellinge (mötessal Bryggan 8) Tid 18:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val av justerare 3.

Läs mer

PROTOKOLL 2015-02-03

PROTOKOLL 2015-02-03 KS PROTOKOLL it. HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRADESPRDTOKOLL Sarrmantradesdatum s," 1(25) Plats och tid Beslutande Tjadernhuset, sammantradesrum Vargen, kl. 13.00-16.10 LedamOler Se na.rvarolista sidan 2 (

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson Protokoll 1 (9) Plats och tid: Guldsmeden Sal A, klockan 15:00-16:30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Gunnar Canslätt (KD) Gunnar Grenholm (C) Gunnel Nordin (FP)) Stefan Svedman (C) Tommy Ljung

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Tjörnshuvudet kl. 17.00 18.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Reidun Lorentzon (kd) ordf. Lars-Erik Lennartsson (ka) Ingela Jönsson (ka) Maria Hult (c) Mats Kristensson (c)

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Johan Åkerman, sekreterare Malin Linell, musikledare 38. Johan Åkerman

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Johan Åkerman, sekreterare Malin Linell, musikledare 38. Johan Åkerman Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 08.00 11.15 Beslutande ledamöter Aina Wåhlund, Ordförande (S) ej 36 Lars-Ove Jansson, Vice ordförande

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer