PROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 2015-06-16"

Transkript

1 KF PROTOKOLL

2 1(23) Plats och tid Beslutande S:t Paulusgarden, kl Ledamoter Se narvaro- och omrostningslistan sid an 2 Ersattare Se narvaro- och omrostningslistan sidan 2 Ovriga narvarande Anders Olsson (C) Henry Malmquist (V) Tommy Andersson (V) Jennifer Berglund, kommunsekreterare Annika Jax, kommunsekreterare Justerare Sara Hansson (V), Tommy Ringstedt (SD) Justeringens plats och tid Radhussalen, torsdagen den 18 juni 2015, kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordforande Justerare Sara Hansson (V) ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag. Organ Sammantriidesdatum Datum da anslaget satts upp Datum da anslaget tas ned Forvaringsplats for protokollet Kommunstyrelseforvaltningen Underskrift Justerandes sign Annika Jax IUtd,,,,,b,,ly,k,,d,

3 A:. HEDEMORA SAMMANTRAoESPROTOKOLL Sammantri3desdatum 2(23) Narvaro- och omrostningslista Narvaro ' I Namn Led. Ti.ers. Ja Nei Avst Ja Nej Avst Ja Nei Avst Britt-Inger Remning (M) 1 Gustav Ericsson (M) 1 Jonas Carlgren (M) 1 Larz Andersson (M) 1 Melker Andersson (M) 1 Erik Nilses (M) 1 Jan Berqvist (M) 1 Allan Mattsson (KL) 1 Ulf Kindlund (KL) 1 Per Bengtsson (KL) 1 Georg Larsson (KL) 1 Kristina Norstrom (MP) 1 Leif Stenberg (MP) 1 Anna Eling (FP) 1 Mathias Hjort (SO) 1 Tommy Ringstedt (SO) 1 Carin Trogen (SO) 1 Owe Ahlinder (C) 1 Erica Orugge (C) 1 Kristina Lundgren (C) 1 Mikael Gotthardsson (C) 1 Leif Hedlund (C) 1 Ann Petersson (C) 1 Joakim Nordstrom (C) 1 Sara Hansson (V) 1 SolbriU Andersson (V) 1 Kenneth Andersson (V) 1 Ulf Hansson (S) 1 Agneta Andreasson-Back (S) 1 Per Fagerstrom (S) 1 Goran Hoffman (S) 1 Lars Westlund (S) 1 Kajsa-Lena Fagerstrom (S) 1 Anita Hedqvist (S) 1 Henrik Selin (S) 1 Lars-Ake Everbrand (S) 1 Karin Hogvall (S) 1 Leif Fredriksson (S) 1 Berndt Nygards (S) ~I IUId'''''''CY,k"d,

4 ![j! KOMMUN 3(23) In neh~ IIsforteckn ing 82 Faststallande av dagordning 4 83 Utdelning av Hedemorablomman 5 84 Information om omsorgsnamndens verksamheter 6 85 Dnr KS Gemensamt namndreglemente for Hedemora kommun 7 86 Dnr KS Reglemente for kommunstyrelsen 8 87 Dnr KS Regelandring for borgensatagande 9 88 DnrKS BudgetfOrutsattningar Dnr KS Arsredovisning for Stiftelsen Husbyringen Dnr KS Anmalan av motion av Larz Andersson (M) om obligatoriskt elektroniskt lonebesked Dnr KS Interpellation om kommunens riktlinjer for mobiltelefon i bil Val av ersattare i omsorgsnamnden Val av lekmannarevisorssuppleant i styrelserna Hedemora Kraft och Varme AB samt Hedemora Elnat AB Val av ersattare till den gemensamma namnden for spraktolkformedling Befrielse fran uppdragnal Val av 2:e vice ordforande i kommunstyrelsen Befrielse fran uppdrag Dnr KS Revidering av Krisledningsplan och Kriskommunikationsplan Oelgivningar Avslutning 23 ~I

5 ~HEDEMORA 4(23) 82 FastsUiliande av dagordning Sammanfattning Till den kungjorda dagordningen foreshis ett tilhigg: Revidering av krisledningsplan och kriskommunikationsplan. Forslaget till revidering godkandes av kommunstyrelsen den 17 mars 2015 men kommunfullmaktige fattar det slutliga beslutet. s beslut godkanner enhalligt att det extra arendet far tas upp och faststaller med den andringen dagordningen. ~I

6 .. HEDEMORA 5(23) 83 Utdelning av Hedemorablomman Med upprirmelsen i en motion till kommunfullmaktige har inforts att fullmaktige ska kurma visa sin uppskattning till mlgon som gjort en god insats for samhallet ochleller varit en god ambassador for kommunen, garna inom omnldena folkhalsa, jamstalldhet, integration eller miljo. Barn, ungdomar och vuxna kan nomineras. Forslag pa personer som ska uppvaktas samt en motivering till varfor just den personen fortjanar uppvaktningen kan skickas till kommunen eller lamnas i en sarskild brevlada i kommunens reception. Pa dagens sammantrade delar kommunfuumaktiges ordforande Berndt Nygards (S) ut tva stycken blommor. Anita Granberg far Hedemorablomman med foljande motivering: "Anita ar en god ambassador for Hedemora genom att hon deltagit i ana Stockholm Marathon-Iopp som ordnats sedan starten, vilket innebar trettiosju lopp. Resultaten har imponerat. Nu senast blev hermes sluttid 4 timmar och 47 minuter. Anita ar ett foredome och en inspirationskalla for Hedemoras folkhalsosatsning." Henrik Rantakallio far Hedemorablomman med foljande motivering: "Sveriges basta ungdomsmekaniker. Henrik har blivit utsedd till Sveriges basta unga bilmekaniker efter att bland 1433 elever fran 118 gymnasieskolor deltagit i en test som framtagits av Motorbranschens yrkesnamnder. 50 fragor om ford~n, matematik och foretagsekonomi ingick i provet. Henrik har genom sin insats gjort utmarkt PR for Hedemora och Martin Koch-gymnasiet."

7 !fj! KOMMUN 6(23) 84 Information om omsorgsnamndens verksamheter har bjudit in omsorgsnamndens forvaltningar att informera om namndens verksamheter. Presidiet har framfort onskemal om att information ska ges om aktuella projekt, speeiella problem, uppfoljning av storre beslut oeh narmaste framtiden. Speeifikt for denna namnd efterfragas information om flyktingmottagningen, ensamkommande flyktingbarn, kommunalisering av hemsjukvarden oeh den nya gemensamma namnden gallande alkoholhandlaggning. Forvaltningseheferna for soeialforvaltningen oeh vard- oeh omsorgsforvaltningen, Anders Jaeobsson oeh Mona Forsberg informerar fran sina respektive forvaltningar. Mohammed Ali, ursprungligen fran Somalia, berattar om hur han upplevt flytten till Sverige oeh mottagandet han fatt. Justerandes sign ;J/IY I c;:?- ~i

8 !J! KOMMUN 7(23) 85 Dnr KS Gemensamt namndreglemente for Hedemora kommun Sammanfattning Kommunstyrelsefdrvaltningen har lamnat ett forslag till revidering av Gemensamt namndreglemente for Hedemora kommun. 8eslutsunderlag Forslag till Gemensamt namndreglemente for Hedemora kommun den 7 maj 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj Kommunstyrelsen den 2 juni 2015, 83 s beslut Forslag till Gemensamt namndreglemente 1 augusti for Hedemora kommun antas och trader i kraft Utdrag till Samtliga namnder Forfattningssamlingen 1"0,~ I Utdragsbestyrkande I igxf lvjt/b'ifl

9 8(23) 86 Dnr KS Reglemente for kommunstyrelsen Sammanfattning Kommunstyrelsef6rvaltningen kommunstyrelsen. har Himnat ett forslag till revidering av Reglemente for 8eslutsunderlag Forslag till Reglemente for kommunstyrelsen den 7 maj 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj Kommunstyrelsen den 2 juni 2015, 84 s beslut Forslag till Reglemente for kommunstyrelsen antas och trader i kraft 1 augusti Utdrag till Kommunstyrelsen Forfattningssamlingen Utdragsbestyrkande I qo 2lv/{--/~

10 ~HEDEMORA 9(23) 87 Dnr KS RegeUindring for borgensatagande Sammanfattning Hedemora kommun har i skrivelse fnin Kommuninvest informerats om att Kommuninvest infort nya rutiner for att sakerstalla att medlemmamas borgensataganden vidmakthalls. Borgensataganden ar enligt lag giltiga i tio ar fran den dag atagandet ingicks. Hedemora kommun ingick borgensforbindelsen med Kommuninvest den 20 juni 1994, varfor det ar av stor vikt att kommunfullmaktige snarast fattar ett beslut, vilket bekraftar att borgensforbindelsen alltjamt ar gallande. 8eslutsunderlag Tjansteskrivelse fran ekonomiavdelningen den 18 maj 2015 Kommunstyrelsen den 2 juni 2015, 86 Yrkande Melker Andersson (M) yrkar att punkten tre i forslaget ska utga da underlag till denna punkt saknas i handlingama. Yrkandet bifalles. s beslut 1. Hedemora kommun bekraftar att ingangen borgensforbindelse av den 20 juni 1994 ("Borgensforbindelsen"), vari Hedemora kommun atagit sig solidariskt borgensansvar sasom for egen skuld for Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") forpliktelser, alltjamt galler samt att Kommuninvest ager foretrada Hedemora kommun genom att foreta samtliga nodvandiga atgarder for ingaende och vidmakthallande av borg en enligt Borgensforbindelsen i forhallande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenarer. 2. Kommunstyrelsens ordforande Ulf Hansson och ekonomichef Bengt Hansson utses att for kommunens rakning underteckna alia handlingar med anledning av ovanstaende beslut. Utdrag till Ekonomichefen, Kommunstyrelsen I Utdragsbestyrkande.8JfJ Z~!b //5'

11 .. HEDEMORA!l! KOMMUN 10(23) 88 Dnr KS Budgetforutsattningar 2016 Sammanfattning Ekonomichef Bengt Hansson och ekonomiavdelningen budgetprocessen samt satt upp mal. har arbetat fram en tidsplan for Ekonomiavdelningen foreslar att Hedemora kommun ska anvanda sig av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) siffror, med kommunkod 2083, i arbetet med Budgetforutsattningar Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj Underlag fran ekonomiavdelningen den 2 juni 2015 Kommunstyrelsen den 2 juni 2015, 87 Kommunlistans forslag den 10 juni 2015 Yrkanden Ulf Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens forslag att Hedemora ska anvanda sig av SKL:s siffror i arbetet med budgetforutsattningar UlfHansson (S) yrkar bifall till majoritetens forslag med total budgetram for 2016 pa 868,0 mkr, for 2017 pa 890,9 mkr samt for 2018 pa 912,4 mkr. UlfHansson (S) yrkar att ram for investeringar 2016 ska faststallas till 17 milj oner kronor. Leif Stenberg (MP) och Melker Andersson (M) bifaller Ulf Hanssons yrkanden. Per Bengtsson (KL) och Allan Mattsson (KL) yrkar bifall till Kommunlistans forslag med total budgetram for 2016 pa 875,4 mkr, for 2017 pa 895,4 mkr samt for 2018 pa 912,4 mkr. (Det som skiljer ar att Kommunlistan vill minska overskottskravet.) forts Utdragsbestyrkande Ihtr ZZ/t" /f'

12 11(23) 88, forts Beslutsgang Ordforanden staller majoritetens forslag gallande budgetram mot Kommunlistans forslag och finner att majoritetens forslag bifalles. Kommunfullmiiktige bifaller forslaget om att anvanda SKL:s siffror i arbetet med budgetforutsattningar samt att investeringsramen for 2016 ska faststallas till 17 miljoner kronor. s beslut 1. Hedemora kommun ska anvanda sig av SKL:s siffror, med kommunkod 2083, i arbetet med budgetforutsattningar Total budgetram for 2016 pa 868,0 mkr, for 2017 pa 890,9 mkr samt for 2018 pa 912,4 mkr faststalls. 3. Investeringsramen for 2016 faststalls till 17 miljoner kronor. Reservation Allan Mattsson (KL), Per Bengtsson (KL) Ulf Kindlund (KL) och Georg Larsson (KL) reserverar sig mot beslutet till forman for Kommunlistans forslag. Utdrag till Ekonomichefen Samtliga namnder ~I Utdragsbestyrkande I.tp Jvlv/C //5"

13 Sammantriidesdatum 12(23) 89 Dm KS Arsredovisning for Stiftelsen Husbyringen 2014 Sammanfattning Till Hedemora kommun har inkommit en arsredovisning for rakenskapsaret , avseende rakenskaper och forvaltning av Stiftelsen Husbyringen i Dalarna. Revisionsberattelse fran revisorerna ska presenteras vid kommunstyrelsens mote den 2 juni Beslutsunderlag Arsredovisning 2014 fran Stiftelsen Husbyringen den 26 mars 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj Revisionsberattelse 2014 den 22 maj 2015 Kommunstyrelsen den 2juni 2015, 91 s beslut 1. Kornrnunfullmtiktige forklarar sig ha tagit del av arsredovisningen for Stiftelsen Husbyringen i Dalarna Styrelsen beviljas ansvarsfrihet for perioden Utdrag till Stiftelsen Husbyringen Utdragsbestyrkande I /3yP 7v~/b;/;

14 Sammantriidesdatum 13(23) 90 Dnr KS Anm~Uanav motion av Larz Andersson elektroniskt lonebesked Foljande motion av Larz Andersson em) anmals: (M) om obligatoriskt ''Hedemora kommun tillhandaha.ller idag mojligheten till elektroniskt lonebesked. Varje manad far alia anstallda ett lonebesked. De fiesta ar idag i pappersform. For lonebesked i pappersform och porto. har vi i kommunen en kostnad for utskrift, papper, kuvert Ett lonebesked i pappersform kostar drygt Skr. Ett elektroniskt lonebesked kostar knappt lkr. Vi skulle genom att ta bort mojligheten till papperslonebesked bli bade miljovanligare och gora en ekonomisk be sparing pa drygt kr/ar. Yrkande Med hanvisning till ovanstaende yrkar jag att kommunfullmaktige beslutar Att Infora elektroniska lonebesked for alia anstallda och f6rtroendevalda i Hedemora kommun." Motionen har av kommunsekreteraren remitterats till kommunstyrelsen. s beslut f6rklarar sig ha tag it del av atgarden.

15 !fj! KOMMUN 14(23) 91 Dnr KS Interpellation om kommunens riktlinjer for mobiltelefon i bil Arendebeskrivning Foljande interpellation av Larz Andersson (M), stalld till miljo- och samhalls byggnadsnarnndens ordforande, har anrnalts: December 2013 gjordes en forandring i trafikforordningen (1998: 1276) som innebar att foraren vid fard pa vag endast far anvanda mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning om det inte paverkar komingen pa ett trafikfarligt satt. Den som bryter mot denna bestammelse kan domas till penningboter. Alltfor ofta nar jag ser en av kommunens bilar pratar foraren i mobiltelefon. Vilka riktlinjer/policys finns for kommunens personal gallande mobiltelefonanvandning i bil?" Pa dagens sammantrade besvaras den av miljo- och samhallsbyggnads-namndens ordforande Per Fagerstrom (S), vilken aven lamnat svaret skriftligt. '"/till ctji ~ I

16 A:. HEDEMORA Sammantriidesdatum 15(23) 92 Val av ersattare i omsorgsnamnden har att f6rratta val av ersattare i omsorgsnamnden efter att Anna Dahlin (KL) den 19 maj valdes till ordinarie ledamot efter Per-Ola Brus. s beslut Helen Edwards Lutsch (KL) valjs till ersattare i omsorgsnamnden med for tiden fram till och Utdrag till Helen Edwards Lutsch Omsorgsnamnden Matrikeln Utdragsbestyrkande 16tp lv2/b//6'

17 ~HEDEMORA!!J! KOMMUN Sammantriidesdatum 16(23) 93 Val av lekmannarevisorssuppleant i styrelserna Hedemora Kraft och Varme AB samt Hedemora Elnat AB har att f6rratta vallekmannarevisorssuppleant till styrelserna i Hedemora Kraft och Varme AB samt Hedemora Elnat AB. s beslut Per Jansson (S) valjs tilllekmannarevisorssuppleant Varme AB samt Hedemora Elnat AB. till styrelserna i Hedemora Kraft och Utdrag till Per Jansson Revisionen Styrelserna i Hedemora Kraft och Varme AB samt Hedemora Elnat AB Matrikeln I Utdragsbestyrkande yp 2*-1'7

18 !t1! KOMMUN SAMMANTRAoESPROTOKOLL 17(23) 94 Val av ersattare till den gemensamma spraktolkformedling namnden for har att forratta val av ersattare till den gemensamma namnden for spraktolkformedling. s beslut Jonas Carlgren (M) valjs till ersattare till den gemensamma namnden for spnlktolkformedling for tiden fram till och med Utdrag till Namnden for spnlktolkf6rmedling Omsorgsnamnden Jonas Carlgren Matrikeln ~I Utdragsbestyrkande I ~Kf 7vJ/b~/5

19 ![J! KOMMUN 18(23) 95 Dnr KS Befrielse fran uppdragnal Melker Andersson (M) begar i en skrivelse befrielse fnln uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen, 2:e vice ordforande i kommunstyrelsen och ersattare i Vastmanland- Dalarna lonenamnd fran och med 1juli s beslut 1. Befrielse fran uppdragen beviljas. 2. Till ny ledamot i kommunstyrelsen for tiden fran 1 juli 2015 till 31 december 2018 valjs Britt-Inger Remning (M) 3. Till ersattare i Vastmanland-Dalarna lonenamnd for tiden fran 1 juli 2015 till 31 december 2018 valjs Gustav Ericsson (M). Utdrag till Melker Andersson Britt-Inger Remning Gustav Ericsson Kommunstyrelsen Vastmanland Dalarna lonenamnd Matrikeln Utdragsbestyrkande I xp iv?v/f -/'5

20 Ji HEDEMORA 19(23) 96 Val av 2:e vice ordforande i kommunstyrelsen har att valja en 2:e vice ordforande i kommunstyrelsen for tiden fdm 1 juli 2015 till och med 31 december 2018 efter Melker Andersson (M). 2:e vice ordforande har titeln oppositionsnld. Yrkanden Jonas Carlgren (M) yrkar att Gustav Ericsson (M) valjs till 2:e vice ordforande i kommunstyrelsen. Per Bengtsson (KL) yrkar att Allan Mattsson (KL) valjs ti1l2:e vice ordforande i kommunstyrelsen. Beslutsgang Ordforanden staller de bada forslagen mot varandra och finner att Gustav Ericsson valjs. Omrostning begars. Ajournering Omrostning i valarenden ska ske med slutna rostsedlar. Rostsedlar delas ut varefter sammantradet ajoumeras under 10 minuter. Omrostningsresultat Omrostningen sker med slutna valsedlar. Gustav Ericsson erhaller 8 roster och Allan Mattsson 5 roster. 26 ledamoter har rostat blankt. Darmed har kommunfullmaktige utsett Gustav Ericsson till kommunstyrelsens 2:e vice ordforande. s beslut Gustav Ericsson valjs ti1l2:e vice ordforande i kommunstyrelsen 2015 till 31 december for tiden fran 1 juli Utdrag till Gustav Ericsson, Kommunstyrelsen Lonekontoret i Norberg, Matrikeln ~I Utdragsbestyrkande ISlp J7/Hff

21 SAMMANTRAoESPROTOKOLL Sammanlradesdalum 20(23) 97 Dnr KS Befrielse fran uppdrag Larz Andersson (M) begar i en skrivelse befrielse fran uppdraget som ersattare i kommunstyrelsen. s beslut Befrielse fnin uppdraget beviljas. Utdrag till Larz Andersson Kommunstyrelsen Matrikeln Uldragsbeslyrkande I jj{,p?v?r/b//5'

22 !t. HEDEMORA!J! KOMMUN 21(23) 98 Dnr KS Revidering av Krisledningsplan och Kriskommunikationsplan Sammanfattning Under varje mandatperiod ska krisledningsplanen och kriskommunikationsplanen revideras. Beredskapssamordnaren har tillsammans med sakerhetssamordnaren gjort ett forslag till revideringar. Beslutsunderlag Forslag till krisledningsplan den 19 februari 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 mars Forslag till kriskommunikationsplan den 6 mars 2015 Kommunstyrelsen den 17 mars 2015, 33 s beslut Krisledningsplanen och Kriskommunikationsplanen faststalls enligt presenterat forslag. Utdrag till Per Torsell Amanda Hedin Robert Sundin Utdragsbestyrkande I /Slp iv2jt//5

23 Sammantriidesdatum 22(23) 99 Delgivningar a) Minnesanteckningar fran mote med kommunfullmaktiges presidium b) Fullmaktiges program for uppfoljning av privata utforare c).arenden inkomna till kommunfullmaktige men ej fardigberedda Arsredovisning 2014 for Region Dalarna Budget 2016 med plan for Vastmanland Dalarna Lonenamnd Val av namndeman for aren till Falu Tingsratt Behandling av motion om uppstadning i kommunens orter Kalendarium 2016 Samarbetsavtal avseende sarskild kollektivtrafik och uppdragsavtal om samordning av sarskild kollektivtrafik Reviderat avtal om overlatelse av huvudmannaskapet for fardtjanst och riksfardtjanst Revidering av lokala ordningsforeskrifter for torghandel i Hedemora kommun s beslut forklarar sig ha tagit del av informationen. "fl

24 it:. HEDEMORA Sammantn3desdatum 23(23) 100 Avslutning Gustav Ericsson (M) tackar for fortroendet att ha blivit utsedd till kommunstyrelsens 2:e vice ordforande och tillika oppositionsrad. Han tackar for den insats som Melker Andersson (M) gjort under sin tid med uppdraget. s ordforande tillonskar alia i kommunfullmaktige och alia medarbetare i kommunen en trevlig sommar. s l:e vice ordfdrande tillonskar ordforande detsamma.

Tjadernhuset, konferenslokal Vargen, ki13.00-14.20

Tjadernhuset, konferenslokal Vargen, ki13.00-14.20 ~ HEDEMORA Samman\radesdalum 1(19) Plats och tid Beslutande Tjadernhuset, konferenslokal Vargen, ki13.00-14.20 Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (e) Melker Andersson (M) ÖVriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-04-20

KS SU PROTOKOLL 2015-04-20 KS SU PROTOKOLL !fj! KOMMUN 1(24) Plats och tid Radhuset, lokal Radhussalen, kl. 13.00-15.55 Beslutande Ledamoter Ulf Hansson (S), ordforande Kristina Lundgren (C) Berndt Nygards (S) Allan Mattsson (LHP)

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll *HEDEMORA Sammimträdesdatum 1 (12) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Tellus, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2013-02-25 50 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.45-12.05. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Justering: Fredag 2015-03-13 i Trosa kommunhus Paragrafer 1-15. Jakob Etaat. Justerande... Sune G Jansson (M) Ari Heikkilä (S) ANSLAG / BEVIS

Justering: Fredag 2015-03-13 i Trosa kommunhus Paragrafer 1-15. Jakob Etaat. Justerande... Sune G Jansson (M) Ari Heikkilä (S) ANSLAG / BEVIS Plats och tid: Folkets hus kl. 19.00-21.15 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M) Helena Koch (M) Tomas Landskog (M) Lena Isoz (M) Carl von der Esch (M) 1:e v ordf. Ann Larson (M) ordf. Sune G Jansson

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-05-13

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-05-13 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet Protokoll ~HEDEMORA SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantrådesdatum 1 (15) omsorgsutskottet Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Venus,

Läs mer

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 48-87 ande Roger Kaliff (S) ordförande Ann-Marie Engström

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll !t. HEDEMORA 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Owe Ahlinder, omsorgsnämnden, ordförande Jonas Carlgren,

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

2015-06-11. Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15

2015-06-11. Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15 Sammanträde Plats och tid Bjursjöstugan kl. 9.00-11.05 Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Annelie Högberg (S) Ordförande Niklas Moe (M) Anibal Rojas Jourquera (KD)

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 2014-11-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 Britt-Inger Fröberg (S), ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström (S) Kennet Hedlund (S) Christina

Läs mer