Sammanträdesprotokoll 1 (23) Sammanträdesdatum Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 1 (23) Sammanträdesdatum 2015-01-21. Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred 2015-01-21 kl. 13.30-16.55"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl ande Övriga deltagande Pär Edgren, M Lennart Eklund, C Christian Nytorpet, KD Åsa Landberg, C Mikael Lång, S Henrik Mellberg, S Conny Kristensen, S Dan Torkelsson, S Bo Eriksson, SD Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Inger Sundberg, Lärarförbundet Alf Erikslund, LR Börje Helgesson, FP Henric Sundberg Utses att justera Mikael Lång Underskrifter Paragrafer 1-15 Sekreterare Ordförande Justerande. Lena Carlsson. Pär Edgren. Mikael Lång Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Barn- o utbildningsnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Barn- och utbildningskontoret Datum för anslags nedtagande. Lena Carlsson

2 Sammanträdesprotokoll 2 (23) Ärendelista 1/2015 Val av ledamöter till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2/2015 Val av representant till Lokala hälsorådet /2015 Val av representant i samverkansråd för gymnasieutbildningar /2015 Representant i projektgrupp för lokaler till förskolorna Evahagen, Venhaga, Furuängen och Silverslätten 5/2015 Val av representanter till programråden på Hultsfreds gymnasium /2015 Anmälan av delegationsbeslut 7/2015 Meddelande 8/2015 Flytt av controllertjänst till ekonomikontoret 9/2015 Statistik på tillbud, olycksfall och arbetsskador inrapporterade HT /2015 Redovisning av inkomna synpunkter fjärde kvartalet /2015 Taxor för förskola, fritidshem, musikskola och skollokaler /2015 En till en-satsning med tekniska verktyg till varje elev på Albäcksskolan 13/2015 Utökning av lokaler på Albäcksskolan 14/2015 Barn- och utbildningsnämndens prenumerationer /2015 Introduktion för nya nämnden

3 Sammanträdesprotokoll 3 (23) Valda ledamöter och ersättare Monika Frangén Rosén, personalkontoret Susanne Nilsson, arkivet BUN 1/2015 Dnr 2015/ Val av ledamöter till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Barn- och utbildningsnämnden utser följande ledamöter att ingå i nämndens arbetsutskott mandatperioden : Ordinarie Pär Edgren, M Lennart Eklund, C Mikael Lång, S Dan Torkelsson, S Ersättare Christian Nytorpet, KD Åsa Landberg, C Christel Rüdiger Karlsson, S Nermina Mizinovic, S Ordförande: Pär Edgren, M 1: e vice ordförande: Lennart Eklund, C 2: e vice ordförande: Mikael Lång, S

4 Sammanträdesprotokoll 4 (23) Lennart Eklund Mikael Lång Lena Borgstrand, folkhälsosamordnare BUN 2/2015 Dnr 2015/ Val av representant till Lokala hälsorådet Barn- och utbildningsnämnden utser Lennart Eklund, C, som nämndens representant i Lokala hälsorådet Som ersättare utses Mikael Lång, S.

5 Sammanträdesprotokoll 5 (23) Pär Edgren Mikael Lång BUN 3/2015 Dnr 2015/ Val av representant till samverkansråd för gymnasieutbildningar Barn- och utbildningsnämnden utser Pär Edgren, M, som nämndens representant i samverkansrådet för gymnasieutbildningar Som ersättare utses Mikael Lång, S. Hultsfreds kommun har ett samverkansavtal angående gymnasieutbildningar med Högsby, Mönsterås, Oskarshamns, Vimmerby och Västerviks kommuner. Avtalets grundas på en gemensam strävan från kommunerna att gemensamt stärka och utveckla hela området till en attraktiv gymnasieregion där eleverna erbjuds utbildning av hög kvalitet. Avtalskommunerna representeras i ett samverkansråd av en politiker och en tjänsteman från varje kommun.

6 Sammanträdesprotokoll 6 (23) Pär Edgren Mikael Lång Kommunstyrelsen Mikael Pettersson, ÖSK BUN 4/2015 Dnr 2014/ Representant i projektgrupp för lokaler till förskolorna Evahagen, Venhaga, Furuängen och Silverslätten Barn- och utbildningsnämnden utser Pär Edgren, M, och Mikael Lång, S, som nämndens representant i projektgruppen för lokaler till förskolorna Evahagen, Venhaga, Furuängen och Silverslätten. Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde , 87/2014, redogjorde barn- och utbildningschef Per Theorin för fuktproblem vid Evahagens förskola i Virserum. Östra Smålands Kommunalteknikförbund och Anticimex är inkopplade och förhöjda halter av mögelsporer hade mätts upp. Det finns inga gränsvärden när det gäller mögelsporer. Nämnden måste ta ställning till om lokalerna ska renoveras, om det ska byggas nytt eller om det finns andra befintliga lokaler som kan användas. Furuängens, Silverslättens, Venhaga och Evahagens förskola är alla byggda i mitten på sjuttiotalet och med samma konstruktion. Barn- och utbildningsnämnden , 87/2014, beslutade följande: Barn- och utbildningschef Per Theorin får i i uppdrag att undersöka möjligheterna att använda Strandskolan i Virserum som tillfälliga lokaler för Evahagens förskola. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschef Per Theorin i uppdrag att se till att en mögelundersökning genomförs på Furuängens, Silverslättens samt Venhaga förskola. Barn- och utbildningsnämnden ger Östra Smålands Kommunalteknikförbund i uppdrag att ta fram en beräkning av kostnaderna för att renovera eller ersätta Evahagens, Furuängens, Silverslättens samt Venhaga förskola med nya lokaler. Kommunstyrelsen , 131/2014 beslutade följande: Verksamheten som bedrivs inom Evahagens förskola ska brådskande flyttas till en modul som är anpassad för verksamhetens behov.

7 Sammanträdesprotokoll 7 (23) Modulen ska direktupphandlas av Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) för en hyresperiod av två år. Modulen ska placeras inom fastigheten, i närheten av redan befintlig modul. Vidare beslutas att en projektgrupp ska bildas mellan barn- och utbildningsnämnden, ÖSK och serviceenheten. Denna projektgrupp ska ta fram faktaunderlag för att en kalkyl för nyproduktion av Evahagens förskola ska kunna fastställas. Uppdraget innefattar också att projektgruppen ska göra en översyn av läget på förskolorna i Målilla, Mörlunda och Silverslätten i Hultsfred. Barn- och utbildningschef Per Theorin har tagit fram en handlingsplan för Evahagens förskola på uppdrag från miljö- och byggnadsförvaltningen. Beredning Kommunstyrelsen 131/2014

8 Sammanträdesprotokoll 8 (23) Valda representanter och ersättare Skolledare Hultsfred gymnasium BUN 5/2015 Dnr 2015/ Val av representanter till programråden på Hultsfreds gymnasium Barn och utbildningsnämnden beslutar om följande organisation för programråd på Hultsfreds gymnasium: 1. Programråd bildas för yrkesprogrammen vid Hultsfreds gymnasium. 2. Rektor för respektive program är ordförande och ser till att protokoll förs. Rektor är sammankallande. 3. Rektor för respektive program utser, tillsammans med lärare och branschföreträdare/fackliga företrädare ledamöter i branschrådet och barnoch utbildningsnämnden utser de politiska representanterna. 4. Rektorerna sänder protokollen från programrådens sammanträden till barn- och utbildningsnämnden. Dessa protokoll införs under rubriken Meddelande i kallelsen till BUN: s sammanträde. 5. Rektor ska på alla sätt försöka få en bra medverkan från företagen och fackliga företrädare inom olika branscher i de olika programråden. 6. Rektor beslutar om programrådet ska genomföras tillsammans med Vimmerby gymnasium. Representanter och ersättare utses till följande programråd: Programråd Ordinarie Ersättare Fordons och transport Pär Edgren, M Mikael Lång, S Hotell och turism Lennart Eklund, C Mikael Lång, S El och energi Åsa Landberg,, C Conny Kristensen, S Barn och fritid Christian Nytorpet, KD Henrik Mellberg, S Vård och omsorg Sofia Welinder, M Dan Torkelsson, S

9 Sammanträdesprotokoll 9 (23) Förankring i styrdokument För yrkesprogrammen ska det finnas ett eller flera lokala programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv. Gy förordning 2010: kap. 8 För yrkesprogrammen ska det finnas lokala programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv. Det handlar till exempel om att utveckla arbetsplatsförlagt lärande och om att bedöma och utforma gymnasiearbetet efter lokala behov. En organiserad och nära samverkan mellan huvudmän och avnämare är avgörande för att utveckla yrkesutbildningens kvalitet. Regeringen anser därför att det bör finnas ett lokalt samråd kring den gymnasiala yrkesutbildningen. Det gäller såväl den skolförlagda yrkesutbildningen som den gymnasiala lärlingsutbildningen. Behov av och förutsättningar för lokal samverkan varierar dock mellan kommuner. Därför bör formerna för samrådet inte regleras utan det bör organiseras efter vad som är mest ändamålsenligt. Samrådet bör exempelvis kunna vara gemensamt för flera program och flera gymnasieskolor. Ur utredningen Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan Bakomliggande resonemang I tidigare beslut av BUN , 6/2007 angavs att programråd skulle finnas även på högskoleförberedande program. Förordningsmässigt finns denna möjlighet även i GY11. Det är huvudmannens ansvar att skaffa platser för det arbetsplatsförlagda lärandet och att platserna uppfyller de krav som finns på utbildningen. Det är rektorn som beslutar om hela eller delar av kurser ska förläggas till arbetsplatser och hur fördelningen över läsåren ska göras. Huvudmannen får besluta om och i vilken omfattning arbetsplatsförlagt lärande ska finnas på högskoleförberedande program. Ur utredningen Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan Mot bakgrund av första stycket ovan ser skolledningen på Hultsfreds gymnasium inga möjligheter att erbjuda arbetsplatsförlagt lärande av kvalitet i Hultsfreds kommun med omnejd. Det skulle i klartext kräva att det fanns arbetsplatser som kunde ta emot elever från högskoleförberedande program och med kvalitet uppfylla kursmål. Skolledningen ser mycket små möjligheter till detta i regionen. Skolledningen kommer dock att arbeta målmedvetet för samverkan med arbetsplatser så att även elever på högskoleförberedande program utvecklar kontakter med arbetslivet på olika sätt.

10 Sammanträdesprotokoll 10 (23) Beredning Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson

11 Sammanträdesprotokoll 11 (23) BUN 6/2015 Anmälan av delegationsbeslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som anmälts. Enligt gällande delegationsordning anmäls följande delegationsbeslut till barn- och utbildningsnämnen: Rektor Andreas Ekberg Pkt 11.1 Anställning, 8 st Rektor Anna Källåker Pkt 7.3 Mottagande av elev i grundsärskolan Pkt 11. Anställning, 8 st Förskolechef Anne-lie Risén Jaensson Pkt 11.1 Anställning, 10 st Rektor Frida Kullberg Pkt 11.1 Anställning, 5 st Rektor Hanna Revelj Pkt 11.1 Anställning, 6 st Antagningssekreterare Hanna Waern Andersson Pkt 9.4 om bidrag till fristående gymnasieskola 5 st tillägg 2014, 5 st bidrag 2015 Controller Henric Sundberg Pkt 12.5 om bestlutsattestanter fr.o.m Förskolechef Inglis Karlsson Pkt 11.1 Anställning, 8 st Rektor Jonas Persson Pkt 11.1 Anställning, 8 st Rektor Karolina Nilsson

12 Sammanträdesprotokoll 12 (23) Pkt Anställning, 3 st Förskolechef Marie Karlsson Pkt 11.1 Anställning, 19 st Förskolechef Marie-Sofie Ekman Pkt 11.1 Anställning, 2 st Rektor Martin Snickars Pkt 11.1 Anställning, 6 st Barn- och utbildningschef Per Theorin Pkt 1.2 Ansökan om statsbidrag 1 st Pkt 1.6 Anmälan om kränkande behandling, 18 st Pkt 1.7 Yttrande till Skolinspektionen, 3 st Pkt 1.8 om läsårstider och arbetsår, 2 st Pkt 2.6 om bidrag till fristående förskola, 1 st Pkt 6.8 om bidrag till fristående skola, 2 st Rektor Robert Westin Pkt 11.1 Anställning, 8 st Rektor Sören Reichenberger Pkt 6.2 om skolskjuts p.g.a. elevs funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet, 1 st Pkt 11.1 Anställning, 7 st Rektor Yvonne Nelson Pkt 11.1 Anställning, 9 st Barn- och utbildningschef Per Theorin redogör för ett avidentifierat stickprov bland delegationsbesluten. Beredning Rapport av delegationsbeslut

13 Sammanträdesprotokoll 13 (23) BUN 7/2015 Meddelande 1. Skolverket smeddelande: Redovisning av statsbidrag för fortbildning av matematiklärare och för matematikhandledare inom Matematiklyftet läsåret 2013/2014. Hultsfreds kommun blir återbetalningsskyldig kronor. : Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 2014/2015. Hultsfreds kommun beviljas statsbidrag med kronor (för 16 förstelärare, 0 lektorer). Information: Förtydligande kring rapportering av ledigheter för förstelärare eller lektor. smeddelande: Statsbidrag för yrkesinriktad och viss vuxenutbildning på gymnasial nivå avseende bidragsåret Skolverket beslutar att godkänna redovisningen utan återkrav. Information: Maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder m.m. smeddelande: Maxtaxa, fastställda bidragsrama för Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa - Skolverket har för Hultsfreds kommun fastställt bidragsbeloppet för bidragsåret 2015 till kronor. Bidraget betalas ut vid två tillfällen under året. Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa: - Skolverket har för Hultsfreds kommun fastställt bidragsbeloppet för bidragsåret 2015 till kronor. Bidraget betalas efter ansökan vid två gånger under året. smeddelande: Statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare för år Skolverket beviljar inte ansökan. smeddelande: Statsbidrag för yrkesintroduktion i gymnasieskolan 2013 Skolverket beviljar inte statsbidrag till Hultsfreds kommun. 2. Skolinspektionen : Anmälan om utbildningens innehåll vid Hultsfreds gymnasium. Skolinspektionen lämnar anmälan till Hultsfreds kommun för utredning och eventuella åtgärder. Utredning på huvudmannanivå. : Anmälan om skolsituationen för ett barn vid Oredans förskola. Skolinspektionen lämnar anmälan till Hultsfreds kommun för utredning och eventuella åtgärder. Utredning på huvudmannanivå. Begäran om yttrande: Anmälan gällande skolsituationen för en elev vid

14 Sammanträdesprotokoll 14 (23) Albäcksskolan. Kommunicering: Anmälan gällande skolsituationen för en elev vid Albäcksskolan i Hultsfreds kommun. Anmälaren har lämnat synpunkter på kommunens yttrande. Kommunen har möjlighet att bemöta uppgifterna i anmälarens skrivelse. Kommunicering: Anmälan om särskilt stöd och kränkande behandling vid Venhagskolan. Anmälaren har lämnat synpunkter på kommunens yttrande. Kommunen har möjlighet att bemöta uppgifterna i anmälarens skrivelse. 3. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 14:54: Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL 4. Hultsfreds kommuns revisorer Projektplan: Förstudie SFI 5. Kommunfullmäktige , 154/2014: Mål och budget 2015 Drift och investeringsbudget , 155/2014: Mål och budget 2015 Taxor 6. Kommunstyrelsens arbetsutskott , 335/2014: Cykelbana och skateboardramp i Silverdalen 7. Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningschefens utredning och två svar till anmälaren gällande anmälan om utbildningens innehåll vid Hultsfreds gymnasium Barn- och utbildningschefens utredning och svar till anmälaren gällande anmälan om skolsituationen för ett barn vid Oredans förskola. Månadsuppföljning av personalbudget och övriga kostnader per verksamhetsnivå december 2014 Arkivbeskrivning för barn- och utbildningsnämnden. Reviderad Redovisning av statsbidrag för yrkesvux 2014 Balanslista på barn- och utbildningsnämndens öppna, ej avslutade ärenden 8. Övrigt Varmt tack för pensionsgåva i samband med min pensionering från Iréne Gustafsson, Albäcksskolan

15 Sammanträdesprotokoll 15 (23) Kommunstyrelsen Per Theorin, barn- och utbildningschef BUN 8/2015 Dnr 2014/ Flytt av controllertjänst till ekonomikontoret Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka flytten av en controllertjänst från barn- och utbildningsförvaltningen till ekonomikontoret i Hultsfreds kommun. En utvärdering ska göras i januari Hultsfreds kommun ska göra en omorganisation av ekonomikontoret för att bland annat skapa ett Business Intelligence Competence Center (BICC). Barn- och utbildningsförvaltingen har idag en egen controller anställd och placerad på Barn- och utbildningsförvaltingen. I samband med att Hultsfreds kommun genomför sin omorganisation föreslår barn- och utbildningschef Per Theorin att barn- och utbildningsförvaltningens controllertjänst flyttas över till ekonomikontoret. Flytten är ett led i att få kontrollrarna att komma närmare en naturligare samverkan med övrig personal på ekonomikontoret för att kunna utveckla, samordna och effektivisera ekonomiarbetet. Arbetsutskottet , 50/2014, gav barn- och utbildningschef Per Theorin i uppdrag att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys innan nämnden tar beslut i ärendet. Vid nämndens sammanträde presenterar Per Theorin en SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats) med styrkor, svagheter, möjligheter och oro för den föreslagna förändringen. Beredning Tjänsteskrivelse från Per Theorin SWOT

16 Sammanträdesprotokoll 16 (23) BUN 9/2015 Dnr 2015/ Redovisning av statistik för tillbud, olycksfall och arbetsskador rapporterade hösten 2014 Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. Uppföljning ska göras på nästa arbetsutskott. Barn- och utbildningsnämnden beslutade , 65/2014, att anta en reviderad plan för nämndens uppföljning från Enligt planen ska nämnden ha en redovisning av antalet olycksfall, arbetsskador och tillbud två gånger per år. Vid nämndens sammanträde redogör nämndsekreterare Lena Carlsson för en sammanställning av olycksfall, arbetsskador och tillbud som rapporterats in för höstterminen Beredning Sammanställning tillbud, arbetsskador och olycksfall inrapporterade HT 2014

17 Sammanträdesprotokoll 17 (23) BUN 10/2015 Dnr 2014/ Redovisning av inkomna synpunkter - fjärde kvartalet 2014 Barn- och utbildningsnämnden tar emot rapporten. Barn- och utbildningsnämnden beslutade , 65/2014, att anta en plan för nämndens uppföljning från 2014 och framåt. Enligt planen ska nämnden ha en redovisning av inkomna synpunkter kvartalsvis. Vid dagens sammaträde redovisar nämndsekreterare Lena Carlsson postlista med inkomna synpunkter kvartal fyra Beredning Postlista kvartal fyra 2014

18 Sammanträdesprotokoll 18 (23) Kommunfullmäktige BUN 11/2015 Dnr 2014/ Taxor för förskola, fritidshem, musikskola och skollokaler 2016 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxor och taxebestämmelser för budgetår 2016 enligt förslaget. Reservation S-gruppen reserverar sig mot beslutet gällande taxor för musikskolan. Den anser att musikskolan ska vara avgiftsfri. Controller Henric Sundberg har tagit fram ett förslag på taxor för förskola, fritidshem, musikskola och skollokaler samt taxebestämmelser Inför varje budgetår räknas alla taxor upp enligt direktiv från ekonomikontoret. Dessa taxor redovisas för respektive nämnd och nämnderna har möjlighet att korrigera taxorna om så önskas. Taxorna fastställs av kommunfullmäktige i budgetprocessens slutskede. Mikael Lång, S, framför att S-gruppen anser att musikskolan ska vara avgiftsfri. Beredning Controller Henric Sundbergs förslag på taxor och taxebestämmelser 2016

19 Sammanträdesprotokoll 19 (23) Anna Källåker, rektor Karolina Nilsson, rektor Henric Sundberg, controller BUN 12/2015 Dnr 2013/ En till en-satsning med tekniska verktyg till varje elev på Albäcksskolan Barn- och utbildningsnämnden beslutar att införa en digital satsning på Albäcksskolan. Satsningen sker i form av ett tekniskt verktyg till varje elev, en till en och beräknas starta från höstterminen Finansiering görs ur egen budget. Finansieringen ska ses över i budgetprocessen för IT pedagog Johan Klavins har tillsammans med en referensgrupp tagit fram en IT strategi för Hultsfreds kommuns förskolor och skolor HT 2013-VT Barn- och utbildningsnämnden beslutade 132/2013 att godkänna IT strategin samt att satsa på ett digitalt verktyg för varje elev på Albäcksskolan. Ärendet behandlades av KSAU 341/2013 där beslut fattades om att barn och utbildningsnämnden får finansiera eventuella kostnader under 2014 inom egen budget samt att ärendet kan lyftas i budgetarbetet för I budget 2015 fick barn- och utbildningsnämnden inga extra medel för en digital satsning på Albäcksskolan. Finansieringen kan ske inom egen budget från centrala konton. Inför budgetprocessen 2016 så kan barn- och utbildningsnämnden diskutera finansieringen med budgetberedningen. Målet med ett digitalt verktyg för varje elev i årskurs 7-9 högre måluppfyllelse och att använda tekniken på de sätt som gör att lärandet effektiviseras. Att lärandet effektiviseras är en mycket viktig utgångspunkt för satsningen. Satsningen är inget IT-projekt, utan ett förändringsprojekt där IT är en viktig del för att utveckla lärandet. Beredning Barn- och utbildningsnämnden 132/2013 Kommunstyrelsen arbetsutskott 341/2013 Tjänsteskrivelse från Per Theorin

20 Sammanträdesprotokoll 20 (23) Per Theorin, barn- och utbildningschef Anna Källåker, rektor Karolina Nilsson, rektor Östra Smålands Kommunalteknikförbund BUN 13/2015 Dnr 2015/ Lokaler Albäcksskolan Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hyra en modul med fem klassrum i anslutning till Albäcksskolan. Hyreslängden ska vara fem år. Detta för att möta den stora ökningen av nyanlända. Modulen ska tas i bruk vid terminsstart hösten Kostnader för drift och markberedning för modulen ska återsökas från Migrationsverket. Rektor Anna Källåker och rektor Karolina Nilsson har noggrant genomlyst organisationen och lokalerna på Albäcksskolan. På Albäcksskolan går i dagsläget ( ) 344 elever. Prognosen för hösten 2015 pekar på att elevantalet kommer att öka med 31 elever till 375 st. I de nuvarande lokalerna är det trångt. Då antalet elever ökar till hösten är risken överhängande att det blir så trångt att det går ut över undervisningens kvalitet. Skolan använder idag alla befintliga klassrum för undervisning. Även skolans samlingssal används som två undervisningsrum. Den största anledningen till elevökningen är att antalet nyanlända har ökat kraftigt. Höstterminen 2013 fanns det ca 30 st nyanlända elever varav 14 var asylsökande. I dagsläget finns det 57 nyanlända elever vara 47 st är asylsökande. Om antalet nyanlända på Albäcksskolan kommer öka eller minska framöver är svårt att veta. Migrationsverket har under höstterminen 2014 aviserat för att tre nya migrationsboenden för nyanlända kan komma att öppnas i kommunen under Antalet boendeplatser i kommunen kommer då att öka med 160 platser vilket kan innebära att antalet nyanlända elever på Albäcksskolan ökar ytterligare.

21 Sammanträdesprotokoll 21 (23) Tabell 1: Hyra för modul med fyra klassrum: Hyreslängd (månader) Hyra per månad (SEK) Hyra per år (SEK) Tabell 2: Hyra för modul med fem klassrum: Hyreslängd (månader) Hyra per månad (SEK) Hyra per år (SEK) Kostnaden för att bereda marken för en modul uppskattas till kr. Kostnaderna i Tabell 1 och Tabell 2 samt kostnadsuppskattningen för markberedningen är gjorda i samråd med Östra Smålands Kommunalteknikförbund. Eftersom behovet av utökningen av lokaler till största del beror på att antalet asylsökande elever har ökat på skolan bör alla kostnader återsökas från Migrationsverket. Det finns ingen garanti för att Hultsfreds kommun får ersättning för kostnaderna men enligt en dom i Kammarrätten i Göteborg den 8 juli 2004 (mål nr ) så har kommunen rätt till ersättning för lokalhyran. Beredning Tjänsteskrivelse från Per Theorin

22 Sammanträdesprotokoll 22 (23) BUN 14/2015 Dnr 2015/ Barn- och utbildningsnämndens prenumerationer 2015 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att prenumerera på Dagens Samhälle år 2015 till barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare som inte får tidskriften via kommunfullmäktige. Barn- och utbildningsnämnden har de senaste åren prenumererat på Dagens Samhälle till de av nämndens ledamöter och ersättare som inte får tidskriften via kommunfullmäktige. Dagens Samhälle kommer ut med 45 nummer under 2015 och inkluderar även den digitala utgåvan med praktisk sök- och arkivfunktion. Priset är kronor exklusive moms som inkluderar både papperstidning och digital utgåva. De ledamöter eller ersättare som inget annat meddelar får den enbart i pappersform. Beredning Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson

23 Sammanträdesprotokoll 23 (23) BUN 15/2015 Information till ledamöterna Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. Vid nämndens sammanträde går nämndsekreterare Lena Carlsson igenom en introduktion med nämndens ledamöter. Introduktionen innehåller bl.a. reglemente, lagar som styr verksamheten och sammaträdesrutiner.

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 9.00-11.50 ande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Mats Fransson, C Jan Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30 1(1) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Åke Carlsson (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet 6 februari 2014 kl. 13.30-18.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal MBP FP MP Henry Sandahl Egon Svensson, tjänstgör

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Grimsnäs Herrgård, kl. 8.00 15.00 ande Ragnar Lindberg (s) ordf. Lina Cesar (s) Ahmed Yonis Warsame (s) Monika Stasny (s) Anton Håkansson (s) Kristina Eriksson (c) v. ordf. Marcus

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Plats och tid Kommunalhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19.00 20.25 Beslutande Övriga deltagande Bo Selander (M) Agneta

Läs mer

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08:30-12.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-12-21 1 (16) Plats och tid Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum, kl. 15.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Övriga deltagare

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(14) Plats och tid Förbundsdirektionen kl.09.00 11.50 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Jan

Läs mer

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S)

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand- Rättvik Plats och tid Alléskolan, 13:30 ande Ledamöter Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 8.30 10.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Mikael Jonnerby, C

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Lessebo Vuxenutbildning, kl 17.00 19.45 ande Ragnar Lindberg (s) ordf. Grazyna Dahl.Ringdahl (mp) ersättare Mona Wirkander (s) Lina Cesar (s) Lars Altgård (s) Dragomir Zekic

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Taina Malmgren (C), ersättare Siv Anedda (FP) Cisella Hugo (KD)

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Taina Malmgren (C), ersättare Siv Anedda (FP) Cisella Hugo (KD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Folkets hus, Smaragden, Köping, kl 14.00 15.40 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordf. Viveca Sandberg (S) Gina Lisegran (S) Ivan Arancibia Silva (S) Lena

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-23 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40 Plats och tid ande Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40 Pär-Ove Lindqvist (M) ordf Bengt Evertsson ( ) v. ordf Bente Ekström (C) Arnold Bengtsson

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2012-11-28 1(15) Plats och tid avgörande Bikupan, Lessebo Onsdagen den 28 November 2012 kl. 17.00 18.15 Ragnar Lindberg (s) ordf. Lina Cesar(s) Dragomir Zekic(s) Lars Altgård

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Anders Persson (C)

Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Anders Persson (C) LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kindla, kommunhuset, Lindesberg, kl. 10.00 12.00 ande Övriga deltagande Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson

Läs mer

Ledamot och ersättare anmäler förhinder till att delta på mötet till Mattias Fyhr, nämndsekreterare 040-641 1645, mattias.fyhr@lomma.

Ledamot och ersättare anmäler förhinder till att delta på mötet till Mattias Fyhr, nämndsekreterare 040-641 1645, mattias.fyhr@lomma. 1(5) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Ledamot och ersättare anmäler förhinder till att delta på mötet till Mattias Fyhr, nämndsekreterare 040-641 1645, mattias.fyhr@lomma.se Gruppmöten: Borgerliga gruppen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2008-02-20 12 Plats och tid Personalrum Bäckaskolan F-6 kl 17.30 19.50 Beslutande Lise Märith Svensson (kd) ordförande Lizbeth Johansson (c) 1:e vice ordförande Markus

Läs mer

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell 1(18) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 14.00 17.10 Beslutande Ledamöter Ulla-Britt Svensson (s) ordförande Torgny Sjögren (s) Lena Svensson (s) Siv Ögren (s) Karl-Erik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 1(17) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Stephan Hellqvist

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-21 92 Innehållsförteckning Ärende 72 Mot en giftfri förskola... 94 73 Ekonomisk månadsrapport... 96 74 Aktuell kö till förskoleverksamhet... 97 75 Barn- och elevprognos per den 15 oktober 2014...

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 10.00-11.15 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 2015-05-11 1 (14) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-08-18

Sammanträdesdatum 2014-08-18 1(13) Plats och tid Sammanträdesrummet vid biblioteket, kl. 18.00-20.30 Beslutande Övriga Marie-Louise Svensson (M), ordförande Fredrik Ahlén (S), vice ordförande Tomas Johansson (C) Maria Malmberg (C),

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

Utbildningsnämnden 2014-09-03 1 (12)

Utbildningsnämnden 2014-09-03 1 (12) Utbildningsnämnden 2014-09-03 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 3 september kl.9.00 12.20 Beslutande Bodil Hansen (M), ordförande 67-76 Jan Fagerberg(MP), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-16.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman-Felth (s) Ann-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Inslag från verksamheten;

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15 Ärendeförteckning Sid. 98 Föregående protokoll... 2 99 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23... 3 100 Delårsrapport, Dnr BUN/2010:23... 4 101 Omställningsplan 2009-2012, Dnr BUN/2010:128... 5 102 Sommarskola,

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2011-09-29 1 Plats och tid Beslutande Hackebackeskolan Torsdagen den 29 september 2011 kl. 17.00 20.15 Ragnar Lindberg (s) ordförande Mona Wirkander (s) Lina Cesar (s) Dragomir

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17)

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet Kl. 13:00-16:10 Beslutande Maria Hedin (S) ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande Mikael Andersson (S) Katja Larsson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Hans Andersson (S) från

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning Protokoll 1 Ärendeförteckning 91 Val av justerare 92 Fastställande av dagordning 93 Drogvaneundersökningen 94 Plattform för ledning och styrning 95 Anmälan av informationsärenden september 2014 96 Redovisning

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13. Kallelse/underrättelse Sida 2015-05-06 1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13. Plats: Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung Tid: 08:00 Ersättarna

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-05-21

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-05-21 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-05-21 BUN 63 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN 64 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, APRIL 2015... 2 BUN 65 RIKTLINJER FÖR KOSTEN INOM FÖRSKOLA OCH

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 4 maj kl. 13.15 17.15 Beslutande Peder André (C), ordförande Anita Gunnar (C) Eva Bondesson (KD) Magnus

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl.13.00-17.00 Karin Skärby (c), ordförande Jörgen Banck (m) Torbjörn Mellgren (s) Jan Gustafsson

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, plan 4, kl 13.00-15.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S)

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 Utbildningsnämnden 2005-10-06 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 ande Ersättare Elisabeth Rydström (c),ordförande Lars Rundgren

Läs mer