Sammanträdesprotokoll 1 (23) Sammanträdesdatum Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 1 (23) Sammanträdesdatum 2015-01-21. Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred 2015-01-21 kl. 13.30-16.55"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl ande Övriga deltagande Pär Edgren, M Lennart Eklund, C Christian Nytorpet, KD Åsa Landberg, C Mikael Lång, S Henrik Mellberg, S Conny Kristensen, S Dan Torkelsson, S Bo Eriksson, SD Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Inger Sundberg, Lärarförbundet Alf Erikslund, LR Börje Helgesson, FP Henric Sundberg Utses att justera Mikael Lång Underskrifter Paragrafer 1-15 Sekreterare Ordförande Justerande. Lena Carlsson. Pär Edgren. Mikael Lång Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Barn- o utbildningsnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Barn- och utbildningskontoret Datum för anslags nedtagande. Lena Carlsson

2 Sammanträdesprotokoll 2 (23) Ärendelista 1/2015 Val av ledamöter till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2/2015 Val av representant till Lokala hälsorådet /2015 Val av representant i samverkansråd för gymnasieutbildningar /2015 Representant i projektgrupp för lokaler till förskolorna Evahagen, Venhaga, Furuängen och Silverslätten 5/2015 Val av representanter till programråden på Hultsfreds gymnasium /2015 Anmälan av delegationsbeslut 7/2015 Meddelande 8/2015 Flytt av controllertjänst till ekonomikontoret 9/2015 Statistik på tillbud, olycksfall och arbetsskador inrapporterade HT /2015 Redovisning av inkomna synpunkter fjärde kvartalet /2015 Taxor för förskola, fritidshem, musikskola och skollokaler /2015 En till en-satsning med tekniska verktyg till varje elev på Albäcksskolan 13/2015 Utökning av lokaler på Albäcksskolan 14/2015 Barn- och utbildningsnämndens prenumerationer /2015 Introduktion för nya nämnden

3 Sammanträdesprotokoll 3 (23) Valda ledamöter och ersättare Monika Frangén Rosén, personalkontoret Susanne Nilsson, arkivet BUN 1/2015 Dnr 2015/ Val av ledamöter till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Barn- och utbildningsnämnden utser följande ledamöter att ingå i nämndens arbetsutskott mandatperioden : Ordinarie Pär Edgren, M Lennart Eklund, C Mikael Lång, S Dan Torkelsson, S Ersättare Christian Nytorpet, KD Åsa Landberg, C Christel Rüdiger Karlsson, S Nermina Mizinovic, S Ordförande: Pär Edgren, M 1: e vice ordförande: Lennart Eklund, C 2: e vice ordförande: Mikael Lång, S

4 Sammanträdesprotokoll 4 (23) Lennart Eklund Mikael Lång Lena Borgstrand, folkhälsosamordnare BUN 2/2015 Dnr 2015/ Val av representant till Lokala hälsorådet Barn- och utbildningsnämnden utser Lennart Eklund, C, som nämndens representant i Lokala hälsorådet Som ersättare utses Mikael Lång, S.

5 Sammanträdesprotokoll 5 (23) Pär Edgren Mikael Lång BUN 3/2015 Dnr 2015/ Val av representant till samverkansråd för gymnasieutbildningar Barn- och utbildningsnämnden utser Pär Edgren, M, som nämndens representant i samverkansrådet för gymnasieutbildningar Som ersättare utses Mikael Lång, S. Hultsfreds kommun har ett samverkansavtal angående gymnasieutbildningar med Högsby, Mönsterås, Oskarshamns, Vimmerby och Västerviks kommuner. Avtalets grundas på en gemensam strävan från kommunerna att gemensamt stärka och utveckla hela området till en attraktiv gymnasieregion där eleverna erbjuds utbildning av hög kvalitet. Avtalskommunerna representeras i ett samverkansråd av en politiker och en tjänsteman från varje kommun.

6 Sammanträdesprotokoll 6 (23) Pär Edgren Mikael Lång Kommunstyrelsen Mikael Pettersson, ÖSK BUN 4/2015 Dnr 2014/ Representant i projektgrupp för lokaler till förskolorna Evahagen, Venhaga, Furuängen och Silverslätten Barn- och utbildningsnämnden utser Pär Edgren, M, och Mikael Lång, S, som nämndens representant i projektgruppen för lokaler till förskolorna Evahagen, Venhaga, Furuängen och Silverslätten. Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde , 87/2014, redogjorde barn- och utbildningschef Per Theorin för fuktproblem vid Evahagens förskola i Virserum. Östra Smålands Kommunalteknikförbund och Anticimex är inkopplade och förhöjda halter av mögelsporer hade mätts upp. Det finns inga gränsvärden när det gäller mögelsporer. Nämnden måste ta ställning till om lokalerna ska renoveras, om det ska byggas nytt eller om det finns andra befintliga lokaler som kan användas. Furuängens, Silverslättens, Venhaga och Evahagens förskola är alla byggda i mitten på sjuttiotalet och med samma konstruktion. Barn- och utbildningsnämnden , 87/2014, beslutade följande: Barn- och utbildningschef Per Theorin får i i uppdrag att undersöka möjligheterna att använda Strandskolan i Virserum som tillfälliga lokaler för Evahagens förskola. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschef Per Theorin i uppdrag att se till att en mögelundersökning genomförs på Furuängens, Silverslättens samt Venhaga förskola. Barn- och utbildningsnämnden ger Östra Smålands Kommunalteknikförbund i uppdrag att ta fram en beräkning av kostnaderna för att renovera eller ersätta Evahagens, Furuängens, Silverslättens samt Venhaga förskola med nya lokaler. Kommunstyrelsen , 131/2014 beslutade följande: Verksamheten som bedrivs inom Evahagens förskola ska brådskande flyttas till en modul som är anpassad för verksamhetens behov.

7 Sammanträdesprotokoll 7 (23) Modulen ska direktupphandlas av Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) för en hyresperiod av två år. Modulen ska placeras inom fastigheten, i närheten av redan befintlig modul. Vidare beslutas att en projektgrupp ska bildas mellan barn- och utbildningsnämnden, ÖSK och serviceenheten. Denna projektgrupp ska ta fram faktaunderlag för att en kalkyl för nyproduktion av Evahagens förskola ska kunna fastställas. Uppdraget innefattar också att projektgruppen ska göra en översyn av läget på förskolorna i Målilla, Mörlunda och Silverslätten i Hultsfred. Barn- och utbildningschef Per Theorin har tagit fram en handlingsplan för Evahagens förskola på uppdrag från miljö- och byggnadsförvaltningen. Beredning Kommunstyrelsen 131/2014

8 Sammanträdesprotokoll 8 (23) Valda representanter och ersättare Skolledare Hultsfred gymnasium BUN 5/2015 Dnr 2015/ Val av representanter till programråden på Hultsfreds gymnasium Barn och utbildningsnämnden beslutar om följande organisation för programråd på Hultsfreds gymnasium: 1. Programråd bildas för yrkesprogrammen vid Hultsfreds gymnasium. 2. Rektor för respektive program är ordförande och ser till att protokoll förs. Rektor är sammankallande. 3. Rektor för respektive program utser, tillsammans med lärare och branschföreträdare/fackliga företrädare ledamöter i branschrådet och barnoch utbildningsnämnden utser de politiska representanterna. 4. Rektorerna sänder protokollen från programrådens sammanträden till barn- och utbildningsnämnden. Dessa protokoll införs under rubriken Meddelande i kallelsen till BUN: s sammanträde. 5. Rektor ska på alla sätt försöka få en bra medverkan från företagen och fackliga företrädare inom olika branscher i de olika programråden. 6. Rektor beslutar om programrådet ska genomföras tillsammans med Vimmerby gymnasium. Representanter och ersättare utses till följande programråd: Programråd Ordinarie Ersättare Fordons och transport Pär Edgren, M Mikael Lång, S Hotell och turism Lennart Eklund, C Mikael Lång, S El och energi Åsa Landberg,, C Conny Kristensen, S Barn och fritid Christian Nytorpet, KD Henrik Mellberg, S Vård och omsorg Sofia Welinder, M Dan Torkelsson, S

9 Sammanträdesprotokoll 9 (23) Förankring i styrdokument För yrkesprogrammen ska det finnas ett eller flera lokala programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv. Gy förordning 2010: kap. 8 För yrkesprogrammen ska det finnas lokala programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv. Det handlar till exempel om att utveckla arbetsplatsförlagt lärande och om att bedöma och utforma gymnasiearbetet efter lokala behov. En organiserad och nära samverkan mellan huvudmän och avnämare är avgörande för att utveckla yrkesutbildningens kvalitet. Regeringen anser därför att det bör finnas ett lokalt samråd kring den gymnasiala yrkesutbildningen. Det gäller såväl den skolförlagda yrkesutbildningen som den gymnasiala lärlingsutbildningen. Behov av och förutsättningar för lokal samverkan varierar dock mellan kommuner. Därför bör formerna för samrådet inte regleras utan det bör organiseras efter vad som är mest ändamålsenligt. Samrådet bör exempelvis kunna vara gemensamt för flera program och flera gymnasieskolor. Ur utredningen Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan Bakomliggande resonemang I tidigare beslut av BUN , 6/2007 angavs att programråd skulle finnas även på högskoleförberedande program. Förordningsmässigt finns denna möjlighet även i GY11. Det är huvudmannens ansvar att skaffa platser för det arbetsplatsförlagda lärandet och att platserna uppfyller de krav som finns på utbildningen. Det är rektorn som beslutar om hela eller delar av kurser ska förläggas till arbetsplatser och hur fördelningen över läsåren ska göras. Huvudmannen får besluta om och i vilken omfattning arbetsplatsförlagt lärande ska finnas på högskoleförberedande program. Ur utredningen Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan Mot bakgrund av första stycket ovan ser skolledningen på Hultsfreds gymnasium inga möjligheter att erbjuda arbetsplatsförlagt lärande av kvalitet i Hultsfreds kommun med omnejd. Det skulle i klartext kräva att det fanns arbetsplatser som kunde ta emot elever från högskoleförberedande program och med kvalitet uppfylla kursmål. Skolledningen ser mycket små möjligheter till detta i regionen. Skolledningen kommer dock att arbeta målmedvetet för samverkan med arbetsplatser så att även elever på högskoleförberedande program utvecklar kontakter med arbetslivet på olika sätt.

10 Sammanträdesprotokoll 10 (23) Beredning Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson

11 Sammanträdesprotokoll 11 (23) BUN 6/2015 Anmälan av delegationsbeslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som anmälts. Enligt gällande delegationsordning anmäls följande delegationsbeslut till barn- och utbildningsnämnen: Rektor Andreas Ekberg Pkt 11.1 Anställning, 8 st Rektor Anna Källåker Pkt 7.3 Mottagande av elev i grundsärskolan Pkt 11. Anställning, 8 st Förskolechef Anne-lie Risén Jaensson Pkt 11.1 Anställning, 10 st Rektor Frida Kullberg Pkt 11.1 Anställning, 5 st Rektor Hanna Revelj Pkt 11.1 Anställning, 6 st Antagningssekreterare Hanna Waern Andersson Pkt 9.4 om bidrag till fristående gymnasieskola 5 st tillägg 2014, 5 st bidrag 2015 Controller Henric Sundberg Pkt 12.5 om bestlutsattestanter fr.o.m Förskolechef Inglis Karlsson Pkt 11.1 Anställning, 8 st Rektor Jonas Persson Pkt 11.1 Anställning, 8 st Rektor Karolina Nilsson

12 Sammanträdesprotokoll 12 (23) Pkt Anställning, 3 st Förskolechef Marie Karlsson Pkt 11.1 Anställning, 19 st Förskolechef Marie-Sofie Ekman Pkt 11.1 Anställning, 2 st Rektor Martin Snickars Pkt 11.1 Anställning, 6 st Barn- och utbildningschef Per Theorin Pkt 1.2 Ansökan om statsbidrag 1 st Pkt 1.6 Anmälan om kränkande behandling, 18 st Pkt 1.7 Yttrande till Skolinspektionen, 3 st Pkt 1.8 om läsårstider och arbetsår, 2 st Pkt 2.6 om bidrag till fristående förskola, 1 st Pkt 6.8 om bidrag till fristående skola, 2 st Rektor Robert Westin Pkt 11.1 Anställning, 8 st Rektor Sören Reichenberger Pkt 6.2 om skolskjuts p.g.a. elevs funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet, 1 st Pkt 11.1 Anställning, 7 st Rektor Yvonne Nelson Pkt 11.1 Anställning, 9 st Barn- och utbildningschef Per Theorin redogör för ett avidentifierat stickprov bland delegationsbesluten. Beredning Rapport av delegationsbeslut

13 Sammanträdesprotokoll 13 (23) BUN 7/2015 Meddelande 1. Skolverket smeddelande: Redovisning av statsbidrag för fortbildning av matematiklärare och för matematikhandledare inom Matematiklyftet läsåret 2013/2014. Hultsfreds kommun blir återbetalningsskyldig kronor. : Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 2014/2015. Hultsfreds kommun beviljas statsbidrag med kronor (för 16 förstelärare, 0 lektorer). Information: Förtydligande kring rapportering av ledigheter för förstelärare eller lektor. smeddelande: Statsbidrag för yrkesinriktad och viss vuxenutbildning på gymnasial nivå avseende bidragsåret Skolverket beslutar att godkänna redovisningen utan återkrav. Information: Maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder m.m. smeddelande: Maxtaxa, fastställda bidragsrama för Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa - Skolverket har för Hultsfreds kommun fastställt bidragsbeloppet för bidragsåret 2015 till kronor. Bidraget betalas ut vid två tillfällen under året. Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa: - Skolverket har för Hultsfreds kommun fastställt bidragsbeloppet för bidragsåret 2015 till kronor. Bidraget betalas efter ansökan vid två gånger under året. smeddelande: Statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare för år Skolverket beviljar inte ansökan. smeddelande: Statsbidrag för yrkesintroduktion i gymnasieskolan 2013 Skolverket beviljar inte statsbidrag till Hultsfreds kommun. 2. Skolinspektionen : Anmälan om utbildningens innehåll vid Hultsfreds gymnasium. Skolinspektionen lämnar anmälan till Hultsfreds kommun för utredning och eventuella åtgärder. Utredning på huvudmannanivå. : Anmälan om skolsituationen för ett barn vid Oredans förskola. Skolinspektionen lämnar anmälan till Hultsfreds kommun för utredning och eventuella åtgärder. Utredning på huvudmannanivå. Begäran om yttrande: Anmälan gällande skolsituationen för en elev vid

14 Sammanträdesprotokoll 14 (23) Albäcksskolan. Kommunicering: Anmälan gällande skolsituationen för en elev vid Albäcksskolan i Hultsfreds kommun. Anmälaren har lämnat synpunkter på kommunens yttrande. Kommunen har möjlighet att bemöta uppgifterna i anmälarens skrivelse. Kommunicering: Anmälan om särskilt stöd och kränkande behandling vid Venhagskolan. Anmälaren har lämnat synpunkter på kommunens yttrande. Kommunen har möjlighet att bemöta uppgifterna i anmälarens skrivelse. 3. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 14:54: Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL 4. Hultsfreds kommuns revisorer Projektplan: Förstudie SFI 5. Kommunfullmäktige , 154/2014: Mål och budget 2015 Drift och investeringsbudget , 155/2014: Mål och budget 2015 Taxor 6. Kommunstyrelsens arbetsutskott , 335/2014: Cykelbana och skateboardramp i Silverdalen 7. Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningschefens utredning och två svar till anmälaren gällande anmälan om utbildningens innehåll vid Hultsfreds gymnasium Barn- och utbildningschefens utredning och svar till anmälaren gällande anmälan om skolsituationen för ett barn vid Oredans förskola. Månadsuppföljning av personalbudget och övriga kostnader per verksamhetsnivå december 2014 Arkivbeskrivning för barn- och utbildningsnämnden. Reviderad Redovisning av statsbidrag för yrkesvux 2014 Balanslista på barn- och utbildningsnämndens öppna, ej avslutade ärenden 8. Övrigt Varmt tack för pensionsgåva i samband med min pensionering från Iréne Gustafsson, Albäcksskolan

15 Sammanträdesprotokoll 15 (23) Kommunstyrelsen Per Theorin, barn- och utbildningschef BUN 8/2015 Dnr 2014/ Flytt av controllertjänst till ekonomikontoret Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka flytten av en controllertjänst från barn- och utbildningsförvaltningen till ekonomikontoret i Hultsfreds kommun. En utvärdering ska göras i januari Hultsfreds kommun ska göra en omorganisation av ekonomikontoret för att bland annat skapa ett Business Intelligence Competence Center (BICC). Barn- och utbildningsförvaltingen har idag en egen controller anställd och placerad på Barn- och utbildningsförvaltingen. I samband med att Hultsfreds kommun genomför sin omorganisation föreslår barn- och utbildningschef Per Theorin att barn- och utbildningsförvaltningens controllertjänst flyttas över till ekonomikontoret. Flytten är ett led i att få kontrollrarna att komma närmare en naturligare samverkan med övrig personal på ekonomikontoret för att kunna utveckla, samordna och effektivisera ekonomiarbetet. Arbetsutskottet , 50/2014, gav barn- och utbildningschef Per Theorin i uppdrag att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys innan nämnden tar beslut i ärendet. Vid nämndens sammanträde presenterar Per Theorin en SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats) med styrkor, svagheter, möjligheter och oro för den föreslagna förändringen. Beredning Tjänsteskrivelse från Per Theorin SWOT

16 Sammanträdesprotokoll 16 (23) BUN 9/2015 Dnr 2015/ Redovisning av statistik för tillbud, olycksfall och arbetsskador rapporterade hösten 2014 Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. Uppföljning ska göras på nästa arbetsutskott. Barn- och utbildningsnämnden beslutade , 65/2014, att anta en reviderad plan för nämndens uppföljning från Enligt planen ska nämnden ha en redovisning av antalet olycksfall, arbetsskador och tillbud två gånger per år. Vid nämndens sammanträde redogör nämndsekreterare Lena Carlsson för en sammanställning av olycksfall, arbetsskador och tillbud som rapporterats in för höstterminen Beredning Sammanställning tillbud, arbetsskador och olycksfall inrapporterade HT 2014

17 Sammanträdesprotokoll 17 (23) BUN 10/2015 Dnr 2014/ Redovisning av inkomna synpunkter - fjärde kvartalet 2014 Barn- och utbildningsnämnden tar emot rapporten. Barn- och utbildningsnämnden beslutade , 65/2014, att anta en plan för nämndens uppföljning från 2014 och framåt. Enligt planen ska nämnden ha en redovisning av inkomna synpunkter kvartalsvis. Vid dagens sammaträde redovisar nämndsekreterare Lena Carlsson postlista med inkomna synpunkter kvartal fyra Beredning Postlista kvartal fyra 2014

18 Sammanträdesprotokoll 18 (23) Kommunfullmäktige BUN 11/2015 Dnr 2014/ Taxor för förskola, fritidshem, musikskola och skollokaler 2016 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxor och taxebestämmelser för budgetår 2016 enligt förslaget. Reservation S-gruppen reserverar sig mot beslutet gällande taxor för musikskolan. Den anser att musikskolan ska vara avgiftsfri. Controller Henric Sundberg har tagit fram ett förslag på taxor för förskola, fritidshem, musikskola och skollokaler samt taxebestämmelser Inför varje budgetår räknas alla taxor upp enligt direktiv från ekonomikontoret. Dessa taxor redovisas för respektive nämnd och nämnderna har möjlighet att korrigera taxorna om så önskas. Taxorna fastställs av kommunfullmäktige i budgetprocessens slutskede. Mikael Lång, S, framför att S-gruppen anser att musikskolan ska vara avgiftsfri. Beredning Controller Henric Sundbergs förslag på taxor och taxebestämmelser 2016

19 Sammanträdesprotokoll 19 (23) Anna Källåker, rektor Karolina Nilsson, rektor Henric Sundberg, controller BUN 12/2015 Dnr 2013/ En till en-satsning med tekniska verktyg till varje elev på Albäcksskolan Barn- och utbildningsnämnden beslutar att införa en digital satsning på Albäcksskolan. Satsningen sker i form av ett tekniskt verktyg till varje elev, en till en och beräknas starta från höstterminen Finansiering görs ur egen budget. Finansieringen ska ses över i budgetprocessen för IT pedagog Johan Klavins har tillsammans med en referensgrupp tagit fram en IT strategi för Hultsfreds kommuns förskolor och skolor HT 2013-VT Barn- och utbildningsnämnden beslutade 132/2013 att godkänna IT strategin samt att satsa på ett digitalt verktyg för varje elev på Albäcksskolan. Ärendet behandlades av KSAU 341/2013 där beslut fattades om att barn och utbildningsnämnden får finansiera eventuella kostnader under 2014 inom egen budget samt att ärendet kan lyftas i budgetarbetet för I budget 2015 fick barn- och utbildningsnämnden inga extra medel för en digital satsning på Albäcksskolan. Finansieringen kan ske inom egen budget från centrala konton. Inför budgetprocessen 2016 så kan barn- och utbildningsnämnden diskutera finansieringen med budgetberedningen. Målet med ett digitalt verktyg för varje elev i årskurs 7-9 högre måluppfyllelse och att använda tekniken på de sätt som gör att lärandet effektiviseras. Att lärandet effektiviseras är en mycket viktig utgångspunkt för satsningen. Satsningen är inget IT-projekt, utan ett förändringsprojekt där IT är en viktig del för att utveckla lärandet. Beredning Barn- och utbildningsnämnden 132/2013 Kommunstyrelsen arbetsutskott 341/2013 Tjänsteskrivelse från Per Theorin

20 Sammanträdesprotokoll 20 (23) Per Theorin, barn- och utbildningschef Anna Källåker, rektor Karolina Nilsson, rektor Östra Smålands Kommunalteknikförbund BUN 13/2015 Dnr 2015/ Lokaler Albäcksskolan Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hyra en modul med fem klassrum i anslutning till Albäcksskolan. Hyreslängden ska vara fem år. Detta för att möta den stora ökningen av nyanlända. Modulen ska tas i bruk vid terminsstart hösten Kostnader för drift och markberedning för modulen ska återsökas från Migrationsverket. Rektor Anna Källåker och rektor Karolina Nilsson har noggrant genomlyst organisationen och lokalerna på Albäcksskolan. På Albäcksskolan går i dagsläget ( ) 344 elever. Prognosen för hösten 2015 pekar på att elevantalet kommer att öka med 31 elever till 375 st. I de nuvarande lokalerna är det trångt. Då antalet elever ökar till hösten är risken överhängande att det blir så trångt att det går ut över undervisningens kvalitet. Skolan använder idag alla befintliga klassrum för undervisning. Även skolans samlingssal används som två undervisningsrum. Den största anledningen till elevökningen är att antalet nyanlända har ökat kraftigt. Höstterminen 2013 fanns det ca 30 st nyanlända elever varav 14 var asylsökande. I dagsläget finns det 57 nyanlända elever vara 47 st är asylsökande. Om antalet nyanlända på Albäcksskolan kommer öka eller minska framöver är svårt att veta. Migrationsverket har under höstterminen 2014 aviserat för att tre nya migrationsboenden för nyanlända kan komma att öppnas i kommunen under Antalet boendeplatser i kommunen kommer då att öka med 160 platser vilket kan innebära att antalet nyanlända elever på Albäcksskolan ökar ytterligare.

21 Sammanträdesprotokoll 21 (23) Tabell 1: Hyra för modul med fyra klassrum: Hyreslängd (månader) Hyra per månad (SEK) Hyra per år (SEK) Tabell 2: Hyra för modul med fem klassrum: Hyreslängd (månader) Hyra per månad (SEK) Hyra per år (SEK) Kostnaden för att bereda marken för en modul uppskattas till kr. Kostnaderna i Tabell 1 och Tabell 2 samt kostnadsuppskattningen för markberedningen är gjorda i samråd med Östra Smålands Kommunalteknikförbund. Eftersom behovet av utökningen av lokaler till största del beror på att antalet asylsökande elever har ökat på skolan bör alla kostnader återsökas från Migrationsverket. Det finns ingen garanti för att Hultsfreds kommun får ersättning för kostnaderna men enligt en dom i Kammarrätten i Göteborg den 8 juli 2004 (mål nr ) så har kommunen rätt till ersättning för lokalhyran. Beredning Tjänsteskrivelse från Per Theorin

22 Sammanträdesprotokoll 22 (23) BUN 14/2015 Dnr 2015/ Barn- och utbildningsnämndens prenumerationer 2015 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att prenumerera på Dagens Samhälle år 2015 till barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare som inte får tidskriften via kommunfullmäktige. Barn- och utbildningsnämnden har de senaste åren prenumererat på Dagens Samhälle till de av nämndens ledamöter och ersättare som inte får tidskriften via kommunfullmäktige. Dagens Samhälle kommer ut med 45 nummer under 2015 och inkluderar även den digitala utgåvan med praktisk sök- och arkivfunktion. Priset är kronor exklusive moms som inkluderar både papperstidning och digital utgåva. De ledamöter eller ersättare som inget annat meddelar får den enbart i pappersform. Beredning Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson

23 Sammanträdesprotokoll 23 (23) BUN 15/2015 Information till ledamöterna Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. Vid nämndens sammanträde går nämndsekreterare Lena Carlsson igenom en introduktion med nämndens ledamöter. Introduktionen innehåller bl.a. reglemente, lagar som styr verksamheten och sammaträdesrutiner.

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Madeleine Rosenqvist

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

24 Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-17. Ärendeförteckning

24 Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-17. Ärendeförteckning Ärendeförteckning 53 Fastställande av dagordning 54 Studiehandledning på modersmål och digitala möjligheter - anmälan, Dnr BUN/2013:90 55 nför miljöplan 2014 2020 - anmälan, Dnr BUN/2013:115 56 Anmälan

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.10 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (49) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 15.00-19.35 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Britt Olsson, sekreterare Elin Svensson 74 Mats Stenström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (27) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträdesrum Symfonin, Skolkontoret, Ruddammsg. 27, kl. 13.30-17.00 Paragraf 104-121 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Skolkontoret, Ruddammsgatan

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.10 Beslutande Lars Rosander,C Rosie Folkesson, S John Hoffbrink, SD Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S ej 46-47

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-28 Plats och tid Sammanträdesrum Nissan, Danska vägen 51, Gislaved, kl. 13.00-16.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Fågelviksgymnasiet, kl 17.30-19.35 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (FP) Lise-Lotte Abrahamsson Gröhn (FP) Tjänstgörande ersättare Annika Singleton

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Plats och tid A 1, kl. 13.00-19.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Micael Åkesson (M) Jeanette Qvist (S) Eva Pehrsson-Karlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20) 2014-12-15 1(20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 9.00-12.30 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP)

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2011-11-29 kl. 08.30-17.30

Sessionssalen, Hultsfred 2011-11-29 kl. 08.30-17.30 Sammanträdesprotokoll 1 (38) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-17.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M 294-298, 302-304 Per-Inge Pettersson, C 299-301, 305-322 Mattias

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C)

Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C) 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Tina Johansson (M) Kjell Claesson (M) Anders Martinsson (C)

Läs mer

93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan. 95 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering

93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan. 95 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering vv,vv ===--=--~ ~ 1(2) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN 92 Ändring av föredragningslistan 93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan 94 SKUIT 2014 95 Anmälan om kränkande

Läs mer

Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21)

Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21) Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21) Plats och tid Moberg, kommunhuset, torsdagen den 24 oktober kl. 15.00 18.00 Ajournering kl. 17.40 17.50 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson

Läs mer