Sammanträdesprotokoll 1 (23) Sammanträdesdatum Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 1 (23) Sammanträdesdatum 2015-01-21. Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred 2015-01-21 kl. 13.30-16.55"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl ande Övriga deltagande Pär Edgren, M Lennart Eklund, C Christian Nytorpet, KD Åsa Landberg, C Mikael Lång, S Henrik Mellberg, S Conny Kristensen, S Dan Torkelsson, S Bo Eriksson, SD Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Inger Sundberg, Lärarförbundet Alf Erikslund, LR Börje Helgesson, FP Henric Sundberg Utses att justera Mikael Lång Underskrifter Paragrafer 1-15 Sekreterare Ordförande Justerande. Lena Carlsson. Pär Edgren. Mikael Lång Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Barn- o utbildningsnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Barn- och utbildningskontoret Datum för anslags nedtagande. Lena Carlsson

2 Sammanträdesprotokoll 2 (23) Ärendelista 1/2015 Val av ledamöter till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2/2015 Val av representant till Lokala hälsorådet /2015 Val av representant i samverkansråd för gymnasieutbildningar /2015 Representant i projektgrupp för lokaler till förskolorna Evahagen, Venhaga, Furuängen och Silverslätten 5/2015 Val av representanter till programråden på Hultsfreds gymnasium /2015 Anmälan av delegationsbeslut 7/2015 Meddelande 8/2015 Flytt av controllertjänst till ekonomikontoret 9/2015 Statistik på tillbud, olycksfall och arbetsskador inrapporterade HT /2015 Redovisning av inkomna synpunkter fjärde kvartalet /2015 Taxor för förskola, fritidshem, musikskola och skollokaler /2015 En till en-satsning med tekniska verktyg till varje elev på Albäcksskolan 13/2015 Utökning av lokaler på Albäcksskolan 14/2015 Barn- och utbildningsnämndens prenumerationer /2015 Introduktion för nya nämnden

3 Sammanträdesprotokoll 3 (23) Valda ledamöter och ersättare Monika Frangén Rosén, personalkontoret Susanne Nilsson, arkivet BUN 1/2015 Dnr 2015/ Val av ledamöter till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Barn- och utbildningsnämnden utser följande ledamöter att ingå i nämndens arbetsutskott mandatperioden : Ordinarie Pär Edgren, M Lennart Eklund, C Mikael Lång, S Dan Torkelsson, S Ersättare Christian Nytorpet, KD Åsa Landberg, C Christel Rüdiger Karlsson, S Nermina Mizinovic, S Ordförande: Pär Edgren, M 1: e vice ordförande: Lennart Eklund, C 2: e vice ordförande: Mikael Lång, S

4 Sammanträdesprotokoll 4 (23) Lennart Eklund Mikael Lång Lena Borgstrand, folkhälsosamordnare BUN 2/2015 Dnr 2015/ Val av representant till Lokala hälsorådet Barn- och utbildningsnämnden utser Lennart Eklund, C, som nämndens representant i Lokala hälsorådet Som ersättare utses Mikael Lång, S.

5 Sammanträdesprotokoll 5 (23) Pär Edgren Mikael Lång BUN 3/2015 Dnr 2015/ Val av representant till samverkansråd för gymnasieutbildningar Barn- och utbildningsnämnden utser Pär Edgren, M, som nämndens representant i samverkansrådet för gymnasieutbildningar Som ersättare utses Mikael Lång, S. Hultsfreds kommun har ett samverkansavtal angående gymnasieutbildningar med Högsby, Mönsterås, Oskarshamns, Vimmerby och Västerviks kommuner. Avtalets grundas på en gemensam strävan från kommunerna att gemensamt stärka och utveckla hela området till en attraktiv gymnasieregion där eleverna erbjuds utbildning av hög kvalitet. Avtalskommunerna representeras i ett samverkansråd av en politiker och en tjänsteman från varje kommun.

6 Sammanträdesprotokoll 6 (23) Pär Edgren Mikael Lång Kommunstyrelsen Mikael Pettersson, ÖSK BUN 4/2015 Dnr 2014/ Representant i projektgrupp för lokaler till förskolorna Evahagen, Venhaga, Furuängen och Silverslätten Barn- och utbildningsnämnden utser Pär Edgren, M, och Mikael Lång, S, som nämndens representant i projektgruppen för lokaler till förskolorna Evahagen, Venhaga, Furuängen och Silverslätten. Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde , 87/2014, redogjorde barn- och utbildningschef Per Theorin för fuktproblem vid Evahagens förskola i Virserum. Östra Smålands Kommunalteknikförbund och Anticimex är inkopplade och förhöjda halter av mögelsporer hade mätts upp. Det finns inga gränsvärden när det gäller mögelsporer. Nämnden måste ta ställning till om lokalerna ska renoveras, om det ska byggas nytt eller om det finns andra befintliga lokaler som kan användas. Furuängens, Silverslättens, Venhaga och Evahagens förskola är alla byggda i mitten på sjuttiotalet och med samma konstruktion. Barn- och utbildningsnämnden , 87/2014, beslutade följande: Barn- och utbildningschef Per Theorin får i i uppdrag att undersöka möjligheterna att använda Strandskolan i Virserum som tillfälliga lokaler för Evahagens förskola. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschef Per Theorin i uppdrag att se till att en mögelundersökning genomförs på Furuängens, Silverslättens samt Venhaga förskola. Barn- och utbildningsnämnden ger Östra Smålands Kommunalteknikförbund i uppdrag att ta fram en beräkning av kostnaderna för att renovera eller ersätta Evahagens, Furuängens, Silverslättens samt Venhaga förskola med nya lokaler. Kommunstyrelsen , 131/2014 beslutade följande: Verksamheten som bedrivs inom Evahagens förskola ska brådskande flyttas till en modul som är anpassad för verksamhetens behov.

7 Sammanträdesprotokoll 7 (23) Modulen ska direktupphandlas av Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) för en hyresperiod av två år. Modulen ska placeras inom fastigheten, i närheten av redan befintlig modul. Vidare beslutas att en projektgrupp ska bildas mellan barn- och utbildningsnämnden, ÖSK och serviceenheten. Denna projektgrupp ska ta fram faktaunderlag för att en kalkyl för nyproduktion av Evahagens förskola ska kunna fastställas. Uppdraget innefattar också att projektgruppen ska göra en översyn av läget på förskolorna i Målilla, Mörlunda och Silverslätten i Hultsfred. Barn- och utbildningschef Per Theorin har tagit fram en handlingsplan för Evahagens förskola på uppdrag från miljö- och byggnadsförvaltningen. Beredning Kommunstyrelsen 131/2014

8 Sammanträdesprotokoll 8 (23) Valda representanter och ersättare Skolledare Hultsfred gymnasium BUN 5/2015 Dnr 2015/ Val av representanter till programråden på Hultsfreds gymnasium Barn och utbildningsnämnden beslutar om följande organisation för programråd på Hultsfreds gymnasium: 1. Programråd bildas för yrkesprogrammen vid Hultsfreds gymnasium. 2. Rektor för respektive program är ordförande och ser till att protokoll förs. Rektor är sammankallande. 3. Rektor för respektive program utser, tillsammans med lärare och branschföreträdare/fackliga företrädare ledamöter i branschrådet och barnoch utbildningsnämnden utser de politiska representanterna. 4. Rektorerna sänder protokollen från programrådens sammanträden till barn- och utbildningsnämnden. Dessa protokoll införs under rubriken Meddelande i kallelsen till BUN: s sammanträde. 5. Rektor ska på alla sätt försöka få en bra medverkan från företagen och fackliga företrädare inom olika branscher i de olika programråden. 6. Rektor beslutar om programrådet ska genomföras tillsammans med Vimmerby gymnasium. Representanter och ersättare utses till följande programråd: Programråd Ordinarie Ersättare Fordons och transport Pär Edgren, M Mikael Lång, S Hotell och turism Lennart Eklund, C Mikael Lång, S El och energi Åsa Landberg,, C Conny Kristensen, S Barn och fritid Christian Nytorpet, KD Henrik Mellberg, S Vård och omsorg Sofia Welinder, M Dan Torkelsson, S

9 Sammanträdesprotokoll 9 (23) Förankring i styrdokument För yrkesprogrammen ska det finnas ett eller flera lokala programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv. Gy förordning 2010: kap. 8 För yrkesprogrammen ska det finnas lokala programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv. Det handlar till exempel om att utveckla arbetsplatsförlagt lärande och om att bedöma och utforma gymnasiearbetet efter lokala behov. En organiserad och nära samverkan mellan huvudmän och avnämare är avgörande för att utveckla yrkesutbildningens kvalitet. Regeringen anser därför att det bör finnas ett lokalt samråd kring den gymnasiala yrkesutbildningen. Det gäller såväl den skolförlagda yrkesutbildningen som den gymnasiala lärlingsutbildningen. Behov av och förutsättningar för lokal samverkan varierar dock mellan kommuner. Därför bör formerna för samrådet inte regleras utan det bör organiseras efter vad som är mest ändamålsenligt. Samrådet bör exempelvis kunna vara gemensamt för flera program och flera gymnasieskolor. Ur utredningen Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan Bakomliggande resonemang I tidigare beslut av BUN , 6/2007 angavs att programråd skulle finnas även på högskoleförberedande program. Förordningsmässigt finns denna möjlighet även i GY11. Det är huvudmannens ansvar att skaffa platser för det arbetsplatsförlagda lärandet och att platserna uppfyller de krav som finns på utbildningen. Det är rektorn som beslutar om hela eller delar av kurser ska förläggas till arbetsplatser och hur fördelningen över läsåren ska göras. Huvudmannen får besluta om och i vilken omfattning arbetsplatsförlagt lärande ska finnas på högskoleförberedande program. Ur utredningen Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan Mot bakgrund av första stycket ovan ser skolledningen på Hultsfreds gymnasium inga möjligheter att erbjuda arbetsplatsförlagt lärande av kvalitet i Hultsfreds kommun med omnejd. Det skulle i klartext kräva att det fanns arbetsplatser som kunde ta emot elever från högskoleförberedande program och med kvalitet uppfylla kursmål. Skolledningen ser mycket små möjligheter till detta i regionen. Skolledningen kommer dock att arbeta målmedvetet för samverkan med arbetsplatser så att även elever på högskoleförberedande program utvecklar kontakter med arbetslivet på olika sätt.

10 Sammanträdesprotokoll 10 (23) Beredning Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson

11 Sammanträdesprotokoll 11 (23) BUN 6/2015 Anmälan av delegationsbeslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som anmälts. Enligt gällande delegationsordning anmäls följande delegationsbeslut till barn- och utbildningsnämnen: Rektor Andreas Ekberg Pkt 11.1 Anställning, 8 st Rektor Anna Källåker Pkt 7.3 Mottagande av elev i grundsärskolan Pkt 11. Anställning, 8 st Förskolechef Anne-lie Risén Jaensson Pkt 11.1 Anställning, 10 st Rektor Frida Kullberg Pkt 11.1 Anställning, 5 st Rektor Hanna Revelj Pkt 11.1 Anställning, 6 st Antagningssekreterare Hanna Waern Andersson Pkt 9.4 om bidrag till fristående gymnasieskola 5 st tillägg 2014, 5 st bidrag 2015 Controller Henric Sundberg Pkt 12.5 om bestlutsattestanter fr.o.m Förskolechef Inglis Karlsson Pkt 11.1 Anställning, 8 st Rektor Jonas Persson Pkt 11.1 Anställning, 8 st Rektor Karolina Nilsson

12 Sammanträdesprotokoll 12 (23) Pkt Anställning, 3 st Förskolechef Marie Karlsson Pkt 11.1 Anställning, 19 st Förskolechef Marie-Sofie Ekman Pkt 11.1 Anställning, 2 st Rektor Martin Snickars Pkt 11.1 Anställning, 6 st Barn- och utbildningschef Per Theorin Pkt 1.2 Ansökan om statsbidrag 1 st Pkt 1.6 Anmälan om kränkande behandling, 18 st Pkt 1.7 Yttrande till Skolinspektionen, 3 st Pkt 1.8 om läsårstider och arbetsår, 2 st Pkt 2.6 om bidrag till fristående förskola, 1 st Pkt 6.8 om bidrag till fristående skola, 2 st Rektor Robert Westin Pkt 11.1 Anställning, 8 st Rektor Sören Reichenberger Pkt 6.2 om skolskjuts p.g.a. elevs funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet, 1 st Pkt 11.1 Anställning, 7 st Rektor Yvonne Nelson Pkt 11.1 Anställning, 9 st Barn- och utbildningschef Per Theorin redogör för ett avidentifierat stickprov bland delegationsbesluten. Beredning Rapport av delegationsbeslut

13 Sammanträdesprotokoll 13 (23) BUN 7/2015 Meddelande 1. Skolverket smeddelande: Redovisning av statsbidrag för fortbildning av matematiklärare och för matematikhandledare inom Matematiklyftet läsåret 2013/2014. Hultsfreds kommun blir återbetalningsskyldig kronor. : Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 2014/2015. Hultsfreds kommun beviljas statsbidrag med kronor (för 16 förstelärare, 0 lektorer). Information: Förtydligande kring rapportering av ledigheter för förstelärare eller lektor. smeddelande: Statsbidrag för yrkesinriktad och viss vuxenutbildning på gymnasial nivå avseende bidragsåret Skolverket beslutar att godkänna redovisningen utan återkrav. Information: Maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder m.m. smeddelande: Maxtaxa, fastställda bidragsrama för Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa - Skolverket har för Hultsfreds kommun fastställt bidragsbeloppet för bidragsåret 2015 till kronor. Bidraget betalas ut vid två tillfällen under året. Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa: - Skolverket har för Hultsfreds kommun fastställt bidragsbeloppet för bidragsåret 2015 till kronor. Bidraget betalas efter ansökan vid två gånger under året. smeddelande: Statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare för år Skolverket beviljar inte ansökan. smeddelande: Statsbidrag för yrkesintroduktion i gymnasieskolan 2013 Skolverket beviljar inte statsbidrag till Hultsfreds kommun. 2. Skolinspektionen : Anmälan om utbildningens innehåll vid Hultsfreds gymnasium. Skolinspektionen lämnar anmälan till Hultsfreds kommun för utredning och eventuella åtgärder. Utredning på huvudmannanivå. : Anmälan om skolsituationen för ett barn vid Oredans förskola. Skolinspektionen lämnar anmälan till Hultsfreds kommun för utredning och eventuella åtgärder. Utredning på huvudmannanivå. Begäran om yttrande: Anmälan gällande skolsituationen för en elev vid

14 Sammanträdesprotokoll 14 (23) Albäcksskolan. Kommunicering: Anmälan gällande skolsituationen för en elev vid Albäcksskolan i Hultsfreds kommun. Anmälaren har lämnat synpunkter på kommunens yttrande. Kommunen har möjlighet att bemöta uppgifterna i anmälarens skrivelse. Kommunicering: Anmälan om särskilt stöd och kränkande behandling vid Venhagskolan. Anmälaren har lämnat synpunkter på kommunens yttrande. Kommunen har möjlighet att bemöta uppgifterna i anmälarens skrivelse. 3. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 14:54: Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL 4. Hultsfreds kommuns revisorer Projektplan: Förstudie SFI 5. Kommunfullmäktige , 154/2014: Mål och budget 2015 Drift och investeringsbudget , 155/2014: Mål och budget 2015 Taxor 6. Kommunstyrelsens arbetsutskott , 335/2014: Cykelbana och skateboardramp i Silverdalen 7. Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningschefens utredning och två svar till anmälaren gällande anmälan om utbildningens innehåll vid Hultsfreds gymnasium Barn- och utbildningschefens utredning och svar till anmälaren gällande anmälan om skolsituationen för ett barn vid Oredans förskola. Månadsuppföljning av personalbudget och övriga kostnader per verksamhetsnivå december 2014 Arkivbeskrivning för barn- och utbildningsnämnden. Reviderad Redovisning av statsbidrag för yrkesvux 2014 Balanslista på barn- och utbildningsnämndens öppna, ej avslutade ärenden 8. Övrigt Varmt tack för pensionsgåva i samband med min pensionering från Iréne Gustafsson, Albäcksskolan

15 Sammanträdesprotokoll 15 (23) Kommunstyrelsen Per Theorin, barn- och utbildningschef BUN 8/2015 Dnr 2014/ Flytt av controllertjänst till ekonomikontoret Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka flytten av en controllertjänst från barn- och utbildningsförvaltningen till ekonomikontoret i Hultsfreds kommun. En utvärdering ska göras i januari Hultsfreds kommun ska göra en omorganisation av ekonomikontoret för att bland annat skapa ett Business Intelligence Competence Center (BICC). Barn- och utbildningsförvaltingen har idag en egen controller anställd och placerad på Barn- och utbildningsförvaltingen. I samband med att Hultsfreds kommun genomför sin omorganisation föreslår barn- och utbildningschef Per Theorin att barn- och utbildningsförvaltningens controllertjänst flyttas över till ekonomikontoret. Flytten är ett led i att få kontrollrarna att komma närmare en naturligare samverkan med övrig personal på ekonomikontoret för att kunna utveckla, samordna och effektivisera ekonomiarbetet. Arbetsutskottet , 50/2014, gav barn- och utbildningschef Per Theorin i uppdrag att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys innan nämnden tar beslut i ärendet. Vid nämndens sammanträde presenterar Per Theorin en SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats) med styrkor, svagheter, möjligheter och oro för den föreslagna förändringen. Beredning Tjänsteskrivelse från Per Theorin SWOT

16 Sammanträdesprotokoll 16 (23) BUN 9/2015 Dnr 2015/ Redovisning av statistik för tillbud, olycksfall och arbetsskador rapporterade hösten 2014 Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. Uppföljning ska göras på nästa arbetsutskott. Barn- och utbildningsnämnden beslutade , 65/2014, att anta en reviderad plan för nämndens uppföljning från Enligt planen ska nämnden ha en redovisning av antalet olycksfall, arbetsskador och tillbud två gånger per år. Vid nämndens sammanträde redogör nämndsekreterare Lena Carlsson för en sammanställning av olycksfall, arbetsskador och tillbud som rapporterats in för höstterminen Beredning Sammanställning tillbud, arbetsskador och olycksfall inrapporterade HT 2014

17 Sammanträdesprotokoll 17 (23) BUN 10/2015 Dnr 2014/ Redovisning av inkomna synpunkter - fjärde kvartalet 2014 Barn- och utbildningsnämnden tar emot rapporten. Barn- och utbildningsnämnden beslutade , 65/2014, att anta en plan för nämndens uppföljning från 2014 och framåt. Enligt planen ska nämnden ha en redovisning av inkomna synpunkter kvartalsvis. Vid dagens sammaträde redovisar nämndsekreterare Lena Carlsson postlista med inkomna synpunkter kvartal fyra Beredning Postlista kvartal fyra 2014

18 Sammanträdesprotokoll 18 (23) Kommunfullmäktige BUN 11/2015 Dnr 2014/ Taxor för förskola, fritidshem, musikskola och skollokaler 2016 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxor och taxebestämmelser för budgetår 2016 enligt förslaget. Reservation S-gruppen reserverar sig mot beslutet gällande taxor för musikskolan. Den anser att musikskolan ska vara avgiftsfri. Controller Henric Sundberg har tagit fram ett förslag på taxor för förskola, fritidshem, musikskola och skollokaler samt taxebestämmelser Inför varje budgetår räknas alla taxor upp enligt direktiv från ekonomikontoret. Dessa taxor redovisas för respektive nämnd och nämnderna har möjlighet att korrigera taxorna om så önskas. Taxorna fastställs av kommunfullmäktige i budgetprocessens slutskede. Mikael Lång, S, framför att S-gruppen anser att musikskolan ska vara avgiftsfri. Beredning Controller Henric Sundbergs förslag på taxor och taxebestämmelser 2016

19 Sammanträdesprotokoll 19 (23) Anna Källåker, rektor Karolina Nilsson, rektor Henric Sundberg, controller BUN 12/2015 Dnr 2013/ En till en-satsning med tekniska verktyg till varje elev på Albäcksskolan Barn- och utbildningsnämnden beslutar att införa en digital satsning på Albäcksskolan. Satsningen sker i form av ett tekniskt verktyg till varje elev, en till en och beräknas starta från höstterminen Finansiering görs ur egen budget. Finansieringen ska ses över i budgetprocessen för IT pedagog Johan Klavins har tillsammans med en referensgrupp tagit fram en IT strategi för Hultsfreds kommuns förskolor och skolor HT 2013-VT Barn- och utbildningsnämnden beslutade 132/2013 att godkänna IT strategin samt att satsa på ett digitalt verktyg för varje elev på Albäcksskolan. Ärendet behandlades av KSAU 341/2013 där beslut fattades om att barn och utbildningsnämnden får finansiera eventuella kostnader under 2014 inom egen budget samt att ärendet kan lyftas i budgetarbetet för I budget 2015 fick barn- och utbildningsnämnden inga extra medel för en digital satsning på Albäcksskolan. Finansieringen kan ske inom egen budget från centrala konton. Inför budgetprocessen 2016 så kan barn- och utbildningsnämnden diskutera finansieringen med budgetberedningen. Målet med ett digitalt verktyg för varje elev i årskurs 7-9 högre måluppfyllelse och att använda tekniken på de sätt som gör att lärandet effektiviseras. Att lärandet effektiviseras är en mycket viktig utgångspunkt för satsningen. Satsningen är inget IT-projekt, utan ett förändringsprojekt där IT är en viktig del för att utveckla lärandet. Beredning Barn- och utbildningsnämnden 132/2013 Kommunstyrelsen arbetsutskott 341/2013 Tjänsteskrivelse från Per Theorin

20 Sammanträdesprotokoll 20 (23) Per Theorin, barn- och utbildningschef Anna Källåker, rektor Karolina Nilsson, rektor Östra Smålands Kommunalteknikförbund BUN 13/2015 Dnr 2015/ Lokaler Albäcksskolan Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hyra en modul med fem klassrum i anslutning till Albäcksskolan. Hyreslängden ska vara fem år. Detta för att möta den stora ökningen av nyanlända. Modulen ska tas i bruk vid terminsstart hösten Kostnader för drift och markberedning för modulen ska återsökas från Migrationsverket. Rektor Anna Källåker och rektor Karolina Nilsson har noggrant genomlyst organisationen och lokalerna på Albäcksskolan. På Albäcksskolan går i dagsläget ( ) 344 elever. Prognosen för hösten 2015 pekar på att elevantalet kommer att öka med 31 elever till 375 st. I de nuvarande lokalerna är det trångt. Då antalet elever ökar till hösten är risken överhängande att det blir så trångt att det går ut över undervisningens kvalitet. Skolan använder idag alla befintliga klassrum för undervisning. Även skolans samlingssal används som två undervisningsrum. Den största anledningen till elevökningen är att antalet nyanlända har ökat kraftigt. Höstterminen 2013 fanns det ca 30 st nyanlända elever varav 14 var asylsökande. I dagsläget finns det 57 nyanlända elever vara 47 st är asylsökande. Om antalet nyanlända på Albäcksskolan kommer öka eller minska framöver är svårt att veta. Migrationsverket har under höstterminen 2014 aviserat för att tre nya migrationsboenden för nyanlända kan komma att öppnas i kommunen under Antalet boendeplatser i kommunen kommer då att öka med 160 platser vilket kan innebära att antalet nyanlända elever på Albäcksskolan ökar ytterligare.

21 Sammanträdesprotokoll 21 (23) Tabell 1: Hyra för modul med fyra klassrum: Hyreslängd (månader) Hyra per månad (SEK) Hyra per år (SEK) Tabell 2: Hyra för modul med fem klassrum: Hyreslängd (månader) Hyra per månad (SEK) Hyra per år (SEK) Kostnaden för att bereda marken för en modul uppskattas till kr. Kostnaderna i Tabell 1 och Tabell 2 samt kostnadsuppskattningen för markberedningen är gjorda i samråd med Östra Smålands Kommunalteknikförbund. Eftersom behovet av utökningen av lokaler till största del beror på att antalet asylsökande elever har ökat på skolan bör alla kostnader återsökas från Migrationsverket. Det finns ingen garanti för att Hultsfreds kommun får ersättning för kostnaderna men enligt en dom i Kammarrätten i Göteborg den 8 juli 2004 (mål nr ) så har kommunen rätt till ersättning för lokalhyran. Beredning Tjänsteskrivelse från Per Theorin

22 Sammanträdesprotokoll 22 (23) BUN 14/2015 Dnr 2015/ Barn- och utbildningsnämndens prenumerationer 2015 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att prenumerera på Dagens Samhälle år 2015 till barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare som inte får tidskriften via kommunfullmäktige. Barn- och utbildningsnämnden har de senaste åren prenumererat på Dagens Samhälle till de av nämndens ledamöter och ersättare som inte får tidskriften via kommunfullmäktige. Dagens Samhälle kommer ut med 45 nummer under 2015 och inkluderar även den digitala utgåvan med praktisk sök- och arkivfunktion. Priset är kronor exklusive moms som inkluderar både papperstidning och digital utgåva. De ledamöter eller ersättare som inget annat meddelar får den enbart i pappersform. Beredning Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson

23 Sammanträdesprotokoll 23 (23) BUN 15/2015 Information till ledamöterna Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. Vid nämndens sammanträde går nämndsekreterare Lena Carlsson igenom en introduktion med nämndens ledamöter. Introduktionen innehåller bl.a. reglemente, lagar som styr verksamheten och sammaträdesrutiner.

Sessionssalen, Hultsfred 2015-03-18 kl. 13.30 18.00

Sessionssalen, Hultsfred 2015-03-18 kl. 13.30 18.00 Sammanträdesprotokoll 1 (19) 2015-03-18 Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred 2015-03-18 kl. 13.30 18.00 ande Pär Edgren, M Lennart Eklund, C Åsa Landberg, C Mikael lång, S Henrik Mellberg, S Dan Torkelsson,

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, onsdagen den 13:e maj 2015 kl. 14:50 17:50 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Börje Helgesson,

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid ande Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred onsdagen den 24 augusti 2016 kl. 13:30 16.35 Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Revelj tisdagen den 16 februari 2016 kl. 08:30 11.00

Revelj tisdagen den 16 februari 2016 kl. 08:30 11.00 Plats och tid Revelj tisdagen den 16 februari 2016 kl. 08:30 11.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Martin Snickars,

Läs mer

Revelj, kommunhuset, Hultsfred 2015-02-24 kl. 8.30 11.10

Revelj, kommunhuset, Hultsfred 2015-02-24 kl. 8.30 11.10 Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Revelj, kommunhuset, Hultsfred kl. 8.30 11.10 Beslutande Övriga deltagande Pär Edgren, M Lennart Eklund, C Christian Nytorpet, KD Mikael lång, S Conny Kristensen,

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Sessionssalen, måndagen den 1 juni 2015 kl. 14:00 -

Sessionssalen, måndagen den 1 juni 2015 kl. 14:00 - Plats och tid Sessionssalen, måndagen den 1 juni 2015 kl. 14:00 - Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Mikael Pettersson,

Läs mer

Cynthia Strömberg, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare. Gunilla Abrahamsson Underskrifter Paragrafer

Cynthia Strömberg, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare. Gunilla Abrahamsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 13.30 13.45 ande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Lennart Eklund, C Mikael Lång,

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kommunhuset i Hultsfred kl. 13.30 16.40 ande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Lennart Eklund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-01-17. Carola Nilsson, s Lennart Eklund, c

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-01-17. Carola Nilsson, s Lennart Eklund, c 1(13) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 13.30 16.45 ande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Arne Fäldt, s Gunilla Nilsson, c Carola Nilsson, s Lennart Eklund, c Eréne Öberg, s Fredrik

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen onsdagen den 16 mars 2016 kl. 13:30 16:35 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Inger Sundberg,

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen måndagen den 29 februari 2016 kl. 14.30-16.45 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Martin Snickars, biträdande barn-

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen onsdagen den 16 september 2015 kl. 13:30 17:35 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Sandra

Läs mer

Anne-Charlotte Cederberg, KD Magnus Rydlund, V Christian Nytorpet, KD

Anne-Charlotte Cederberg, KD Magnus Rydlund, V Christian Nytorpet, KD Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.00 ande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Lennart Eklund, C Mikael

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (3) Sammanträdesdatum Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl

Sammanträdesprotokoll 1 (3) Sammanträdesdatum Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl Sammanträdesprotokoll 1 (3) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 9.00 9.10 ande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Lennart Eklund, C Mikael Lång,

Läs mer

Monica Nilsson, s Lennart Eklund, c. Eva Didrikson, s Agneta Goth, v Runa Petersson, kd, ersättare för Annica Eek, kd

Monica Nilsson, s Lennart Eklund, c. Eva Didrikson, s Agneta Goth, v Runa Petersson, kd, ersättare för Annica Eek, kd 1(10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00 12.15 Ajournering kl. 10.30-10.45 ande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Arne Fäldt, s Lars Nilsson, c Monica Nilsson, s Lennart Eklund,

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 16.00 18.00 Beslutande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Ove Klingstedt, s Ingela Gustafsson, m Lars-Olof Jönsson,

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Paragrafer 138-145 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Rune Persson (S), ordförande Cecilia Örnemark (MP) Maria Sjöberg (S) Thomas Thorné

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Paragrafer 93-106 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-20.45. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-01 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 1 december 2015 klockan 14.00 18.00 Beslutande Mikael Hahn (S), ordförande Agneta Lindberg (S) Mikael Engström (S) Patrik Karlsson (VF)

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2011-09-01 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Rottnen Torsdagen den 1 september 2011 kl. 17.00 19 15 Ragnar Lindberg (s) ordförande Mona Wirkander (s) Lina Cesar (s) Dragomir

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.15 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

Plats och tid. Kommunkansli, Höörsalen Måndagen den 19 januari 2015 kl. 19:00 21:00. Beslutande Ledamöter

Plats och tid. Kommunkansli, Höörsalen Måndagen den 19 januari 2015 kl. 19:00 21:00. Beslutande Ledamöter 2015-01-21 1 (14) Plats och tid Kommunkansli, Höörsalen Måndagen den 19 januari 2015 kl. 19:00 21:00 ande Ledamöter Björn Andreasson (M), Ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Robert Westin Henric Sundberg Sandra Örmander 43.

Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Robert Westin Henric Sundberg Sandra Örmander 43. Plats och tid Beslutande Miljö- och byggnadskontoret, vån. 3 i kommunhuset onsdagen den 20 april 2016 kl. 13:30 17.30 Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Pär Edgren. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Pär Edgren. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden 1(11) Plats och tid Revelj, kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-11.30 ande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Arne Fäldt, s Gunilla Nilsson, c Carola Nilsson, s Lennart Eklund, c Runa Petersson, kd Benny

Läs mer

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-10 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum 2009-12-08 Plats och tid Beslutande Kavelbron Event, Tibro Tisdagen den 8 december 2009, kl. 17.30 18.30 Ann Ohlsson (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(13)

Sammanträdesprotokoll 1(13) Sammanträdesprotokoll 1(13) Plats och tid ande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.20 Nancy Ibarra (V), ordförande Johanna Odö (S) Rickard Gillman (S)

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen onsdagen den 16 december 2015 kl. 14:00 16:45 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Grimsnäs Herrgård, kl. 8.00 15.00 ande Ragnar Lindberg (s) ordf. Lina Cesar (s) Ahmed Yonis Warsame (s) Monika Stasny (s) Anton Håkansson (s) Kristina Eriksson (c) v. ordf. Marcus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret Sammanträdesprotokoll 1 (27) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 13.30-17.30 ande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Lennart Eklund, C Agneta Bergman,

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30 1(1) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Åke Carlsson (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Barn-och utbildningsnämnden

Barn-och utbildningsnämnden {r^> Malung-Sälens kommun A Barn-och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, kommunhuset Malung, kl. 9:00-11:30 Sofia Söderström (S), ordförande Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 20 augusti 2014, klockan 16.00 17.25 ande Taito Arkkukangas (S), Maija Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-04-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 13.50-16.40 Beslutande Gunilla Abrahamsson, s Gunilla Nilsson, c Arne Fäldt, s Lennart Eklund, c Carola Nilsson, s Eréne

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 9.00-11.50 ande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Mats Fransson, C Jan Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(10)

Sammanträdesprotokoll 1(10) Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30-18.30 Johanna Odö (S), ordförande Jimmy Fredriksson (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 54 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 12 oktober 2010, kl 08.30-08.50. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Eleonore Karlsson (S) Johanna Bergström (S) tj

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2014-01-21 kl. 08:30-13.15. Mattias Wärnsberg

Sessionssalen, Hultsfred 2014-01-21 kl. 08:30-13.15. Mattias Wärnsberg Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08:30-13.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-26 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Aktuell betygsstatistik åk 6... 3 2 Aktuell betygsstatistik åk 7-9... 4 3 Ekonomisk månadsrapport... 5 4 Intern kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Utbildningsnämnden Mårthen Backman Peter Friberg Håkan Gustafsson. Mikael Sporgelin Leif Thor

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Utbildningsnämnden Mårthen Backman Peter Friberg Håkan Gustafsson. Mikael Sporgelin Leif Thor Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.30. Beslutande Britta Bergström (s) Luiza Kaminska (m) Susann Josefsson (s) Bror Sterner (s) Khalil Abadrabeh (s) Dag Bergentoft

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-02 1-13 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum kl 13.30-17.30 ande: Övriga närvarande: Stefan Widerberg (C) ordförande Margaretha Fransson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet 6 februari 2014 kl. 13.30-18.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal MBP FP MP Henry Sandahl Egon Svensson, tjänstgör

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Utbildningsnämnden Lennart Samuelsson (S) Zuber Sahi Jan Emtenäs Linda Bogne, 27-31, (MP)

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Utbildningsnämnden Lennart Samuelsson (S) Zuber Sahi Jan Emtenäs Linda Bogne, 27-31, (MP) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.00-10.10. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M Bror Sterner (S) Lena Lundgren (S) Mikael Sporgelin (S) Dag Bergentoft (M)

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred kl

Sessionssalen, Hultsfred kl Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-16.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 Innehållsförteckning Ärende 74 Rapport kostupphandling... 87 75 Utvärdering av resultatfonder i barn- och utbildningsnämnden... 88 76 Ekonomisk månadsrapport... 89 77 Aktuell kö till förskoleverksamhet

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande

Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00-14.30 Beslutande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande Åke Svensson, skolchef Ann-Christine Sandell,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-14 1. Elisabeth Cobb (M) Mikael Brickarp. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Håkan Johansson

Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-14 1. Elisabeth Cobb (M) Mikael Brickarp. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Håkan Johansson 2013-10-14 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl-Augustrummet, kommunkontoret, Ödeshög Måndagen den 14 oktober 2013, klockan 09:00-11:00 Håkan Johansson (M), ordförande Annicki Oscarsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden 2015-05-05. Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden 2015-05-05. Administrativa avdelningen 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 15.00 19.40 Ajournering 18.00 18.05, 18.30 19.00 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (FP) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Bo Eriksson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2016-10-27 1(15) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:30-16:35 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Cajsa Branchetti Hallberg (S) ersätter Per Arne Andersson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Kommunkansliet, den, kl. 13.00-13.15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C), ordförande Per-Martin Svensson (M), 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S), 2:a vice ordförande Tf.

Läs mer

2014-09-16. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 19 September 2014, kl 10:00

2014-09-16. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 19 September 2014, kl 10:00 KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:35-16:15 Besiutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 32-44 Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 08.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Rune Persson (S), ordförande Maria Sjöberg (S), tjänstgörande istället för Cecilia Örnemark

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Plats och tid Kommunalhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19.00 20.25 Beslutande Övriga deltagande Bo Selander (M) Agneta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-30 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 30 maj 2012, kl. 15.00-16.35 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Lars-Gunnar Karlsson (FP) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Jenny Adolphson (C) Siv Anedda (FP) Birgitta Nordström-Kallings (KD)

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Jenny Adolphson (C) Siv Anedda (FP) Birgitta Nordström-Kallings (KD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Karlbergsskolan, Köping, kl 14.00 16.00 ande Roger Eklund (S), ordf. Viveca Sandberg (S) Gina Lisegran (S) Gordana Jovanovic (S) ersättare Lena Vilhelmsson (S)

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred onsdagen den 14 december 2016 kl. 14:00 18:05 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Mathilda Kahn

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.00 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Bengt Jarring (KD) tjänstgörande ersättare Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Mikael Malm, (S) tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden Lars Fornarve Håkan Gustafsson. Marianne Appelqvist BEVIS.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden Lars Fornarve Håkan Gustafsson. Marianne Appelqvist BEVIS. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.45. Beslutande Britta Bergström (s) Leif Thor (m) Susann Josefsson (s) Bror Sterner (s) Khalil Abadrabeh (s) Dag Bergentoft

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Boel Rosdahl (S), tjänstgörande ersättare

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Boel Rosdahl (S), tjänstgörande ersättare 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00-14.50 Beslutande Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Boel Rosdahl (S), tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Åke Svensson,

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-04-19, kl 0900-1240 Beslutande Evgeny Krakov, S Markus Forsberg, V Roger Tuomas, M Övriga deltagande Ingegerd Mäki, tf.

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet vid biblioteket kl 18.00-19.30 Beslutande Övriga Marie-Louise Svensson (M), ordförande Fredrik Ahlén (S), vice ordförande Tomas Johansson (C) Ulf Johansson (C) Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-23 1 Innehållsförteckning Ärende 63 Val av representant till skyddskommittén... 3 64 Val av ersättare till presidiet... 4 65 Aktuell betygsstatistik... 5 66 Information om öppna förskolan/familjecentralen...

Läs mer

Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017,

Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017, PLATS OCH TID Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017, 15.00 17.10 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Jessica Hildén (S), ordförande Albert Langenbach (M), vice ordförande Robin Johansson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08

Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08 Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08 Plats och tid Högskolecentrum, hörsalen kl. 13.00-15.30 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten (S) Bertil Bresell (S) Lena Håkansson (S) Anna-Lena Rehnman

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-23 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

Katja Larsson (M) ANSLAG/BEVIS

Katja Larsson (M) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-10-07 1 (19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 13:00-15:30 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (14) Paragrafer 139-149 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-22.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-25 1 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M),

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-27 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00-15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-10 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2010-01-26 1 Plats och tid Hovmantorps Folkets Hus Tisdagen den 26 januari 2010, kl. 08.30 17.00 Beslutande Ragnar Lindberg ( s) Börje Erlandsson (m) Monica Johansson (s) Lars

Läs mer

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD)

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/7 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 09:00-10:30 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott Plats och tid Kommunhuset 29 april 2014 kl. 08.30 10.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande C Ann-Christine Andreasson KD

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer