Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så som ledningsorganisation och facklig verksamhet. Barnomsorg omfattar förskole- dagbarnvårdar- samt fritidshemsverksamhet. Grundskola inkl. förskoleklass omfattar även kommunens grundsärskola, elevhälsa samt stödorganisation och skoladministration. Gymnasie- och vuxenutbildningen inklusive SFI svenska för invandrare.

2 2(24) Vad är en verksamhetsplan? En verksamhetsplan är en skriven plan av de aktiviteter man planerar att genomföra i verksamheten. Verksamhetsplanen konkretiserar hur vision, mål och strategidokument ska förverkligas det kommande året. En verksamhetsplan är inte bara sammanbunden med politiska målsättningar, utan även med kommunens budget. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även den till grund för verksamhetsplanen, eftersom det ska finnas täckning i budgeten för aktiviteterna verksamheten planerar. Verksamhetsplanen ska vara realistisk och aktiviteterna som nämns i den ska vara sådana som verksamheten beräknar att genomföra. Verksamhetsberättelsen som skrivs till delårsbokslutet per sista augusti och till årsredovisningen efter årets slut återkopplas mot verksamhetsplanen för att stämma av om de aktiviteterna genomförts som planerat. Varje avsnitt i verksamhetsplanen inleds med en kortfattad instruktion. Prioriterade mål och planerade aktiviteter Kommunfullmäktige har till visionen antagit sex utvecklingsområden som är särskilt viktiga att satsa på. Till varje utvecklingsområde finns ett antal prioriterade, kommunövergripande mål. Dessa mål tillsammans med texten om utvecklingsområdet ger en tydlig bild av vad kommunen vill uppnå. Varje mål är knutet till en indikator. Indikatorerna är naturliga vägvisare för kommunfullmäktige för att se om vi är på väg att nå vision och utvecklingsområden. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen styr mot visionen och de sex utvecklingsområdena Vättern, Boende, Levande Hjo, Hållbarhet/Natur, Tillsammans och Besökare. Kommunfullmäktige har i budget och verksamhetsplan 2015 antagit 21 prioriterade målsättningar för att följa upp att verksamheten rör sig i riktning mot visionen och de sex utvecklingsområdena. Kommunstyrelsen har kompletterat med ett antal, mer konkreta mål. Av dessa fokuserar barn och utbildning särskilt på nedanstående mål. I anslutning till varje mål anger verksamheten sitt planerade strategiska arbete och även planerade aktiviteter för att nå en högre grad av måluppfyllelse under 2015:

3 3(24) 1. I verksamhetsplanen får respektive verksamhet välja ut vilka politiska mål man känner ansvar för. Till dessa mål ska anges i löptext hur verksamheten avser att strategiskt arbeta mot varje utvalt mål och varför det kommer bidra till ökad måluppfyllelse. Det ska även göras en lista över de konkreta aktiviteter man planerar genomföra under året. Kommunfullmäktiges prioriterade mål 1: Hjo ska ha en positiv befolkningstillväxt Vår strategi för att nå målet: Vi planerar att under 2015 fortsätta arbeta med att förbättra området Barn och utbildning på kommunens hemsida. Att ha en attraktiv, lättnavigerad, uppdaterad och informativ hemsida är av absolut största vikt. Tänker man sig ett besök eller en flytt till Hjo kommun så är hemsidan ofta det första sökstället för att inhämta information. En mall/struktur tog fram under hösten 2014 för de olika enheternas respektive sida så att de ska vara enhetliga och lättmanövrerade. Alla enheter ska vara delaktiga i att arbeta fram material som ska finnas på deras sida och målet är att kunna skapa inbjudande och lättlästa med aktuell information om våra verksamheter. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Hemsidan SKL:s webbinformationsundersökning 2014 Juni 2015 Barnomsorgs Åtgärda brister som framkom i SKL:s undersökning. visade att området Barn- och utbildning behövde ses över och utökas med information. Arbetet med hemsidan har pågått under 2014 men är inte slutfört och behöver därför fortsätta under våren handläggare och webbredaktö r samordnar arbetet. Göra hemsidan mer inbjudande och välkomnande. Indikator: SCB befolkningsstatistik - Antal personer som bor i Hjo kommun Ambition st 8 805st Högre än föregående mätning

4 4(24) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 6: Eleverna i Hjo kommuns grundskolor ska nå målen Vår strategi för att nå målet: För att kunna uppnå målet att alla elever i Hjo kommuns grundskolor ska nå målen kommer vi under 2015 fortsätta arbeta med att utveckla det särskilda stödet på våra enheter. En barn- och elevhälsoplan har arbetats fram under hösten Implementering av denna fortgår under I planen förtydligas arbetslagets ansvar gällande barn med olika behov av stöd vilket vi i förlängningen tror kommer att leda till en ökad måluppfyllelse. Vi arbetar efter den nya modellen för systematiskt kvalitetsarbete vilket innebär att vi nu har en tydligare resultatuppföljning och en grundligare analys av resultaten som sedan ligger till grund för nya utvecklingsområden. Fortsatt vidareutveckling av det systematiska kvalitetsarbetet kommer att fortgå under året. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Ökad måluppfyllelse åk.7-9 Rektor Vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet Antalet elever i Hjo kommun som är behöriga att söka till gymnasiet är mycket stort jämfört med riket. Dock finns det utvecklingsområden att arbeta med. Pojkarnas resultat är i relation till flickornas avsevärt lägre och är ett av de främsta utvecklingsområdena på enheten. Frågor som enheten nu fokuserar på är: Hur lektioner och lärandemiljöer riggas? Vilka redovisningsformer används? Hur arbeta för att öka elevernas motivation och strävan efter högre resultat? En ny modell har tagits fram för det systematiska kvalitetsarbetet. I den nya modellen framgår resultatuppföljning och analys tydligare. Måluppfyllelsen rapporteras till barn- och ungdomsutskottet halvårsvis och till kommunstyrelsen i samband med redovisningen av det systematiska kvalitetsarbetet en gång per år. Avstämning juni 2015 därefter fortsatt arbete läsåret 2015/16 BU-chef och utvecklingsch ef kommer under februari 2015 att besöka alla arbetslag för att diskutera kring deras systematiska kvalitetsarbet e. Barn- och utbildningschef Utvecklingschef

5 5(24) Indikator: Skolverkets årliga uppföljning Ambition Andel elever som är behöriga att söka gymnasieutbildning 83,5 % 93,2 % 93,1 % Högre än föregående mätning

6 6(24) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 7: Det ska vara enkelt att få barnomsorg i Hjo kommun Vår strategi för att nå målet: Det har under senaste året varit ett ökat tryck på barnomsorgsplatser vilket resulterat i fler tillfälliga avdelningar. Under 2015 kommer arbetet med byggnationen av den nya förskolan att fortgå och planen är att verksamheten ska kunna starta i januari Nya riktlinjer gällande regler och avgifter i barnomsorgen antogs 2014 och under våren 2015 kommer nya, lättlästa broschyrer att tas fram. Broschyrerna kommer att finnas på flera språk för att möta den ökande flerspråkigheten inom förskolan. Barnomsorg på obekväma tider erbjuds i samma omfattning som tidigare. Nyttjandet av denna service har inte varit stort men uppskattat av de berörda. En ny e-tjänst i Procapita som riktar sig till förskola och fritidshem har köpts in och kommer att fullt ut tas i bruk under våren Vårdnadshavare kommer att kunna ansöka om barnomsorgsplats, fylla i och ändra schema, göra inkomstanmälan och liknande via internet. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Ny förskola 2016 Under 2015 kommer Knäpplans förskola att byggas och verksamheten startar upp i januari Januari 2016 Utarbeta nya broschyrer om barnomsorg Barnomsorg på obekväma tider E-tjänster Reglerna för barnomsorg finns nu i ett gemensamt styrdokument som gäller för barnomsorgen. Utifrån dessa riktlinjer ska nya, lättlästa broschyrer tas fram under året. Fr.o.m. september 2013 erbjuder kommunen barnomsorg på obekväma tider på vardagar fram till kl. 22:30. En webbaserad modul till Procapita Förskola är inköpt och installerad. Implementering har inletts under hösten 2014 och planen är att den skall vara i full drift under våren Mars 2015 Tillsvidare Juni 2015 Barn och utbildning Samhällsbyggnad Barnomsorgshandläg gare Utredningssekretera re Barn- och utbildningschef Barnomsorgshandläg gare, Barn- och utbildningschef

7 7(24) Indikator: Kommunens kvalitet i korthet Ambition Andel barn som har fått plats på önskat placeringsdatum 63 % 80 % Högre än föregående mätning

8 8(24) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 8: I Hjo ska våra barn i förskola, skola och fritidshem känna sig trygga Vår strategi för att nå målet: Ett omarbetat system för anmälan och utredning av ärenden gällande diskriminering och kränkande behandling har tagits i bruk i augusti Vi kommer att fortsätta fokusera på området under 2015 för att bli ännu bättre på att anmäla, följa upp och åtgärda alla fall av kränkande behandling. Fortsatt utbildning kommer att ske av utredarna på respektive skola för att få dem att känna sig bekväma i systemet och för att säkerställa en god kvalitet på dokumentationen av ärendena. Kränkningar på internet är ett område där vi kommer att fortsätta med bevakningen och utbildningsinsatser under Under 2015 kommer ett arbete med att se över innehållet i och processen runt förskolornas planer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling pågå. Målet och syftet med denna insats är att få planerna att bli ett mer "levande verktyg" i vardagen. Vi vill lägga större vikt vid det förebyggande och främjande arbetet bland barnen för att öka trygghet och trivsel. Personalen ute på enheterna behöver också en fördjupad förståelse för de olika diskrimineringsgrunderna och hur de kan ta sig uttryck bland yngre barn. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Utbilda trygghetsgruppen, lärare och föräldrar i Kontinuerligt Rektor, hanteringen av kränkningar på internet fortsatt Förskolechef arbete Öka kunskapen i arbetet mot kränkningar Utveckla och se över systemet för rapportering och uppföljning av ärenden om kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fortsatt utbildning kommer att ske av utredarna på respektive skola för att få dem att känna sig bekväma i systemet och för att säkerställa en god kvalitet på dokumentationen av ärendena. Ett utbildningsupplägg ska tas fram och genomföras under hösten Syftet med denna insats är att få planerna att bli ett mer levande verktyg i vardagen. Dec Dec Barn- och utbildningschef, rektor, förskolechef Förskolechef Indikator: Lokal brukarundersökning Ambition Andel barn/elever som känner sig trygga i förskola, skola och fritidshem. F: 95 % Åk 5: 90 % Åk 8: 81 % 90 % 95 % 93 % 97 % 96 % 98 % Högre än föregående mätning

9 9(24) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 9: Hjo kommun ska aktivt bidra till att invånarna i Skaraborg ska ha Sveriges bästa hälsa 2020 Vår strategi för att nå målet: Det pågående arbetet Hälsofrämjande skolutveckling syftar till att förhindra barnfetma och främja goda matvanor, barns fysiska aktivitet, barn och ungdomars psykiska hälsa samt ANDT-undervisning. Arbetet sker i nära samverkan mellan Folkhälsoplaneraren och skolans Elevvårdsteam. Vad gäller arbetet med elevernas närvaro i skolan så är en skolnärvaroplan framtagen och ett skolnärvaroteam är under bildande. Ändringar i skollagen från innebär att rutinen för det kommunala aktivitetsansvaret (tidigare informationsansvaret) behöver revideras under Det kommunala aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska hålla sig informerad om vilka ungdomar det är som omfattas av ansvaret. De ska även erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska också dokumentera sina insatser på lämpligt sätt och föra ett register över ungdomarna. Revidering av rutinerna ska vara klara under våren 2015 och en uppföljning kommer att ske i november för att säkerställa att de nya rutinerna följs. Tandborstning utförs på kommunens samtliga förskolor. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Etablera ett skolnärvaroteam Skolnärvaroteamet ska arbeta aktivt för att främja skolnärvaro. Augusti 2015 Utvecklingschef Kontinuerlig uppföljning Revidera och följa upp rutinerna för det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan år Ökad kontinuerlig uppföljning och analys av hur kommunen ska hålla sig informerad om hur ungdomarna i kommunen, som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år, är sysselsatta i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. Nya rutiner kommer arbetas fram för att anpassa rutinerna efter lagändringen som gäller fr.o.m. januari Rektor Vuxenutbildn ingen Utredningssekreterare Tandborstning på kommunens förskolor I kommunens förskolor borstar barnen tänderna en gång om dagen. Tillsvidare Barn- och utbildningschef Indikator: SKL Öppna jämförelser

10 10(24) - Självskattat allmänt hälsotillstånd (2020 ska 73% av Hjoborna skatta sitt allmänna hälsotillstånd som gott.) 66,2% 74% Ingen mätning görs

11 11(24) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 11: I Hjo ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är enkelt att kontakta kommunen Vår strategi för att nå målet: Se info om hemsidan under mål 1. En ny e-tjänst i Procapita som riktar sig till förskolan har köpts in och kommer att fullt ut tas i bruk under våren Tjänsten syftar till att underlätta vårdnadshavares kontakt med kommunen då de kommer att kunna ansöka om barnomsorgsplats, fylla i och ändra schema, göra inkomstanmälan och liknande via internet Att ha ett välkomnande klimat där alla elever och föräldrar får ett gott bemötande vid kontakt eller besök i våra verksamheter är av största vikt Vi kommer under 2015 bl.a. att fokusera på att utveckla våra utvecklingssamtal så att det blir ett gott möte mellan barn, föräldrar och lärare som en bra grund för elevens fortsatta utveckling i sitt lärande. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Hemsidan Åtgärda de brister som framkom i SKL:s webbinformationsundersökning 2014 visade att området Barn och utbildning behöver ses över och utökas med information. Juni 2015 SKL:s Under 2015 är målet att åtgärda dessa brister undersökning samt att utveckla hemsidan och göra den mer inbjudande och välkomnande. Göra hemsidan mer inbjudande och välkomnande E-tjänster Utvecklingssamtal Nya e-tjänster förskola och fritidshem tas i bruk under våren Under 2015 fokuserar barn och utbildning på att utveckla utvecklingssamtalen så att det blir ett gott möte mellan barn, föräldrar och lärare som en bra grund för elevens fortsatta utveckling i sitt lärande. Juni 2015 Dec Barnomsorgsha ndläggare, webbredaktör, samordnar översynen Barn- och utbildningschef, Barnomsorgsha ndläggare Rektor Indikator: SCB:s medborgarundersökning - Betygsindex för bemötande och tillgänglighet (medel 58) - 59 (medel 58) Ingen mätning görs

12 12(24) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 12: I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen Vår strategi för att nå målet: Under 2015 kommer vi att ha en kontinuerlig bevakning med målsättningen att barnen/eleverna ska kunna vara med och påverka i beslut som kommer att beröra dem. De regelbundna klass- och elevråden som genomförs är ett bra forum där eleverna har möjlighet att påverka och lämna synpunkter på det som berör deras skolgång och beslut som berör dem som boende i Hjo kommun. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Öka elevers inflytande på kommunbeslut Elever i grundskolan kommer fortsätta att vara remissinstans i kommunala frågor som Kontinuerlig uppföljning Barn- och utbildningschef Klassråd och elevråd de är berörda av. Klassråd och elevråd genomförs kontinuerligt under året. Genomförs kontinuerligt under året Rektor Indikator: SCB:s medborgarundersökning - Sammanfattande nöjd inflytande index (medel 39) - 44 (medel 40) Ingen mätning görs

13 13(24) Kommunstyrelsens mål 2015 för barn och utbildning Kommunstyrelsens mål 6: Eleverna upplever att de har inflytande över sitt lärande Vår strategi för att nå målet: Arbetet för att öka elevinflytandet har fortgått ute på enheterna och alla enheter har nu en plan för elevinflytande. Under 2015 kommer arbetet med att förankra planerna ute i verksamheterna fortsätta för att tillförsäkra sig om att planerna efterlevs och eleverna känner att de ges möjlighet till inflytande. För att tillförsäkra sig att barn i förskoleålder har en positiv upplevelse av sin lärsituation på förskolan kommer förvaltningen fortsätta sina möten med den gemensamma föräldraföreningen för barn i förskoleålder, förenade föräldrar. Genom att skapa en god dialog med föräldraföreningen ökar möjligheten till ett ömsesidigt utbyte gällande verksamheten som bedrivs. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Klassråd och elevråd Klassråd och elevråd genomförs kontinuerligt under året. Genomförs kontinuerligt Rektor Plan för elevinflytande Skapa fler mötesplatser mellan medborgare och verksamhet för att möta behov i tidiga åldrar Varje enhet har utarbetat en plan som beskriver hur man ska öka elevinflytandet. Arbetet under 2015 fokuserar på att den efterlevs. Barn och utbildning kommer under året ha minst två möten med den gemensamma föräldraföreningen för barn i förskoleålder; Förenade föräldrar. under året Kontinuerlig uppföljning 31 december 2015 Rektor Barn- och utbildningschef Indikator: Enkätundersökning Andel elever (%) som upplever att de har inflytande över sitt lärande* Ambition 2015 Åk 5: 87 % 84 % 93 % Högre än föregående Åk 8: 39 % 81 % mätning 73 % *Frågeställning till elever i åk 5 och 8: Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter.

14 14(24) Kommunstyrelsens mål 11: Hjo kommun ska arbeta för att förebygga främlingsfientlighet Adressat: samtliga verksamheter Vår strategi för att nå målet: Inom förskolan och skolan kan vi se en ökning av kulturer och språk inom vår verksamhet vilket ger ökad kulturell och språklig mångfald i vårt arbete. För att utnyttja detta arbetar vi med interkulturell pedagogik vilket innebär att vi aktivt arbetar med att öka den ömsesidiga förståelsen för varandras kulturer. Därigenom berikar vi varandra och vår lärandemiljö. Inom förskolan kan vi se att antalet barn med annat modersmål i förskolan har ökat. Vi har utsett s.k. språkpiloter på förskolorna som nu bildar arbetsgrupp tillsammans med förskolechef och specialpedagoger. Under våren 2015 kommer bl.a. en plan för flerspråkighet inom förskolan upprättas vilket ska vara ett stöd för pedagogerna i deras arbete. Det är ett prioriterat arbete under 2015 och på detta sätt hoppas vi kunna utveckla den flerspråkiga förskolan på ett bra sätt. På grundskolan arbetar vi mycket med att öka förståelsen, intresset och toleransen för andra kulturer och ett steg i detta är att få till möjligheten att genomföra en resa till koncentrationslägret Auschwitz för eleverna i årskurs 9. Det är i år 70 år sedan andra världskrigets slut. De som vistades i koncentrationslägren finns snart inte i livet och kan berätta sin fasansfulla historia. Vi lever i dag i ett samhälle där vi kan se en ökad främlingsfientlighet och där det finns organisationer som hävdar att massavrättningarna i koncentrationslägren aldrig har ägt rum. Därför är det av största vikt att vi upplyser och påminner våra elever om det som inträffade under andra världskriget. Vår förhoppning är att detta ska kunna bli en årligen återkommande resa. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Auschwitz-resa Under året arbetar vi för att få till stånd en resa med åk.9 elever till koncentrationslägret Auschwitz. Januari 2016 Rektor Interkulturell pedagogik Språkpiloter i förskolan Vi arbetar med att öka förståelsen och intresset för andra kulturer med våra pedagoger, barn och elever. Antalet barn med annat modersmål i förskolan har ökat. Vi har utsett s.k. språkpiloter på förskolorna som nu bildar arbetsgrupp tillsammans med förskolechef och specialpedagoger. Ett prioriterat arbete under 2015 och på detta sätt hoppas vi kunna utveckla den flerspråkiga förskolan. Kontinuerligt pågående arbete Kontinuerligt pågående arbete Barn- och utbildningschef, utvecklingschef. Rektor och förskolechef. Förskolechef

15 Uppföljning sker i form av årlig redovisning. 15(24)

16 2. I budgeten har politiken angett ett antal politiska prioriteringar som tilldelats extra medel. Dessa beskrivs här nedan i text utdragen från budget Beskriv i de fall det är relevant hur verksamheten avser använda tilldelade medel för att jobba mot angiven politisk prioritering. 16(24) Politiska prioriteringar 2015 SFI/modersmål/FBK/SVA - Nya riktlinjer för nyanlända elever (Svenska för invandrare, modersmålsundervisning, förberedelseklass samt svenska som andra språk) Budget 2015: För att skolorna på ett bra sätt ska kunna ta emot ett ökande antal nyanlända elever är det nödvändigt att kommunerna har beredskap och kunskap för att kunna organisera undervisningen utifrån detta. Hjo kommun har idag 46 barn med 14 olika språk inom förskolan och 61 elever med 20 olika språk inom grundskolan. Nya riktlinjer för nyanlända innebär bland annat att dessa elever har rätt till samma undervisningstid i skolan som övriga elever. Utifrån den ökade integrationen samt de nya riktlinjerna för nyanlända tilldelas verksamheten 615 tkr (465 tkr tkr), vilket innebär en förstärkning med ytterligare 1,3 tjänst. Plan 2015: Prisuppräkning Gymnasie Skaraborg Budget 2015: De interkommunala kostnaderna avseende köp av gymnasieplatser kompenseras med samma procentuella uppräkning som personalkostnaderna 2,3 %. Detta innebär en uppräkning av ramen om 818 tkr. Differensen mellan 2,3 % och gymnasium Skaraborgs beslutade prislista om 7,3 % innebär en kostnadsökning med motsvarande 1,7 mnkr. Utifrån den positiva prognos 2014 avseende de interkommunala kostnaderna för gymnasieskolan tillförs Barn och utbildning 0,5 mnkr, resterade kostnadsökning ryms inom befintlig ram. Plan 2015: Översyn av förskoleverksamheten i Korsberga Budget 2015: I samband med att Barn och utbildning presenterade en översyn av förskoleverksamheten i Hjo kommun (dnr ), på Kommunstyrelsens sammanträde , fick förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad översyn av lokalproblematiken i Korsbergaområdet. Skolinspektionen genomförde tillsyn av Hjo kommuns skolor och förskolor under vårterminen Vid tillsynen framkom att det vid några förskolor fanns brister avseende trygghet och säkerhet för barnen. De brister som Skolinspektionen anmärkte på handlar framförallt om Björkdungens förskola i Korsberga. Utredningen visar att för att nå en långsiktigt bra lösning för barnomsorgen i Korsberga förordas en nybyggnation av tre avdelningar intill Korsberga skola. För att kortsiktigt tillgodose samt möta skolinspektionens kritik har budgetberedningen beslutat tilldela Barn och utbildning 600 tkr för att under 2015 placera paviljonger i anslutning till Korsberga skola i väntan på en nybyggnation, vilken planeras Plan 2015: Helhetsöversyn av stödorganisationen kopplat till socioekonomiska principer Budget 2015: Genomlysningen av och arbetet med att organisera skolans särskilda stöd pågår samt även

17 17(24) arbetet med hemmasittare skall bedrivas. På detta område är det viktigt att samverkan sker med andra delar i förvaltningen och då speciellt Individ och familjeomsorgen. Förvaltningen har i budgetberedningsprocessen presenterat hur arbetet ska bedrivas och budgetberedningen har tillskjutit 1 mnkr för det fortsatta arbetet kring elever i behov av särskilt stöd. Plan 2015: Resursfördelningsmodell fritids/skolbarnsomsorg Budget 2015: Skolbarnsomsorgen förstärks kraftigt och har ytterligare diskuteras under höstens budgetarbete. Barn och utbildning har sedan 2009 års besparingsbeting inte tilldelat resurser enligt gällande resursfördelningsmodell. Enligt modellen genererar 280 volymtimmar en tjänst. I snitt är det i dag utlagt 315 volymtimmar/tjänst. För att återigen komma till den nivå som politiken beslutat om, skulle det behövas ytterligare 2,18 tj. Därtill har antalet volymtimmar ökat jmf föregående år med 329 timmar, vilket motsvarar 1,18 tj. Totalt innebär detta 3,36 tj en kostnad om ca 1,4 mnkr. Verksamheten kompenseras med 1 mnkr för att förstärka på fritids/skolbarnsomsorg. Plan 2015: En till En satsning år 7-9 Budget 2015: Inför budget 2012 beslutades om införande av En till en datorer i år 7-9. Barn och utbildning har sedan dess kompenserats för tillkommande kostnader ska införandet av en till en datorerna vara fullt utbyggt och alla elever i år 7-9 har då tillgång till en personlig dator. Plan 2015:

18 18(24) 3. Avsnitt tre är uppdelat i tre delar. Först beskrivs viktiga händelser under det kommande året tillsammans med övrig verksamhetsutveckling som inte går att koppla till något särskilt mål eller till visionen. Sedan beskrivs hur verksamheten planerar att jobba med Hjo kommuns värdegrund Det goda mötet. Avslutningsvis berättar verksamheten om kända viktiga händelser framöver (längre perspektiv än ett år). Viktiga händelser och övrig verksamhetsutveckling under 2015 Barn och utbildning gemensamt En delvis förändrad ledningsorganisation har trätt i kraft fr.o.m. höstens skolstart. Detta innebär bl.a. att rollen som förskolechef blivit mer renodlad och idag finns det två chefer inom förskoleverksamheten. Utvecklingschefen är idag även chef över elevhälsan där även delar av stödorganisationen ingår. En omorganisation av det särskilda stödet genomfördes under 2013 som innebär att varje enhet förfogar över en specialpedagog från elevhälsan. Under 2015 fortsätter arbetet med översynen av det särskilda stödet för att på så sätt se hur det kan arbetas framåt inom detta område, för att kunna tillgodose elevernas olika behov av stöd på bästa sätt. Barnomsorg En glädjande utmaning är att behovet av barnomsorgsplatser fortsätter att vara stort. Sedan våren 2013 har barnomsorgen utökats med sammanlagt 50 nya platser. Antalet barn med annat modersmål i förskolan har ökat. Vi har utsett s.k. språkpiloter på förskolorna som nu bildar arbetsgrupp tillsammans med förskolechef och specialpedagoger. Ett prioriterat arbete under 2015 och på detta sätt hoppas vi kunna utveckla den flerspråkiga förskolan på ett bra sätt. Under året har arbetet med projekteringen av den Nya förskolan fortskridit. Förskolan ska placeras på området Knäpplan i anslutning till Sigghusberg. Förskolan dimensioneras för att ta emot ca 120 barn. Den nya förskolan beräknas stå klar i januari Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad översyn av förskoleverksamheten i Korsberga. Översynen av förskoleverksamheten som arbetsgruppen tagit fram presenterades för KS i juni I augusti 2015 ska Björkdungens förskoleverksamhet flytta in i paviljonger som kommer att uppföras intill skolan i Korsberga. Där kommer verksamhet att bedrivas fram tills den planerade nybyggnationen om tre avdelningar i anslutning till Korsberga skola kommer till stånd. En webbaserad modul till Procapita Förskola är inköpt och installerad. Implementering fortgår under hösten och planen är att den skall vara i full drift under våren Fritidshem Under 2015 fortsätter arbetet för att öka samverkan mellan fritidshemmen och skolan. Fritidsverksamheten ska komplettera skolan och erbjuda alternativa sätt för eleverna att utveckla sina förmågor för att nå målen. Grundskola inkl. förskoleklass och särskola Alla elever som har rätt till undervisning i svenska som andraspråk ska få denna undervisning. Nyanlända elever ska kunna gå i en förberedande internationell klass där de får undervisning i grundläggande svenska. Där ska också deras kunskaper i skolans övriga ämnen kartläggas så att utslussningen i de svenska klasserna blir så gynnsam som möjligt. I dagsläget har vi två internationella klasser där det finns 8 elever inskrivna i åk. 1-6 och 7 elever i åk 7-9.

19 19(24) Under hösten 2013 och våren 2014 har en projektgrupp arbetat med ett socioekonomiskt projekt kring barn i tidigare åldrar med samspelssvårigheter. Syftet är att bygga upp en gemensam kunskap om problematiken kring dessa barn och en kompetens i handling så att dessa barn tidigt uppmärksammas och får det professionella stöd de har rätt till. Hitta lämpliga samarbetsformer, skapa en samsyn kring förhållningssätt och metoder som är lämpliga för att stötta dessa barn utifrån beprövad erfarenhet, aktuell forskning och läroplanens värdegrund. Inför 2015 har 1 mnkr tillförts Barn och utbildning för att arbete enligt detta socioekonomiska förhållningssätt ska möjliggöras. Som ett led i detta har en översyn av stödorganisationen tagits fram av chefen för elevhälsan som pekar ut de brister som finns inom organisationen idag och vad man behöver göra framöver för att kunna arbeta på ett bra sätt med det socioekonomiska projektet. Översynen ger en bild av hur man vill jobba, vilket behov man har för kompetensutveckling av personal samt vilka ekonomiska resurser som behövs. De ekonomiska medel som har tillförts det socioekonomiska arbetet kommer att användas till att det under 2015 rekryteras fyra samordnare/speciallärare med fokus på arbetet med barn med samspelssvårigheter. Införandet av en till en datorer är nu genomfört och har varit mycket lyckosamt. Nu har alla elever i åk. 7-9 och pedagoger en egen dator. Under 2015 kommer vi att fokusera på hur vi strategiskt ska arbeta vidare inom IT- området. Frågeställningarna är många kring vilka IT-verktyg vi ska ha, nyttjandet av molntjänster mm. Hjo kommun sökte och fick beviljat möjligheten att för läsåret 14/15 anställa ytterligare sju förstelärare. Detta innebär att Hjo kommun nu har sammanlagt tio förstelärare. Utvärdering kommer att ske under våren 2015 för att se hur vi fortsättningsvis ska utforma innehållet i dess uppdrag. Vi ser att elever i behov av grundsärskoleplacering ökar. Utredningar och inskrivningar kommer att ske under innevarande läsår samt kommande läsår. Sommarlovsentreprenörer är ett koncept som vänder sig till ungdomar i åldern år. Under sommaren får de utveckla sitt entreprenörskap genom att omvandla idéer, behov och talanger till en egen verksamhet. Man skapar sitt eget sommarjobb var det 23 sökande till 10 platser i Hjo Kommun. 8 personer fullföljde sommaren och drev 7 olika företag. Samtliga har varit överens om att de har lärt sig mycket och nöjdheten har varit stor. Vi fortsätter att erbjuda detta viktiga koncept även Gymnasie- och vuxenutbildning IM (Introduktionsprogrammet) har för närvarande 10 elever. Av dessa är några ensamkommande flyktingbarn. En framtida utmaning är att se över resurser och behovet av kompetens för att så snabbt som möjligt kunna hjälpa alla att komma vidare. Komvux har ett stabilt elevunderlag (ca elever) sedan flera år tillbaka. SFI (Svenska för invandrare) har det senaste året fördubblat sitt elevantal från 35 till 70. Detta medför ett utökat behov av personal och lokaler. Så här arbetar vi med Hjo kommuns värdegrund Det goda mötet 2015: Under 2015 fokuserar barn och utbildning på att utveckla utvecklingssamtalen så att det blir ett gott möte mellan barn, föräldrar och lärare som en bra grund för elevens fortsatta utveckling i sitt lärande.

20 Vi arbetar för ett klassrumsklimat där eleverna möter varandra med respekt och positiva förväntningar. Varje år är eleverna med och formulerar klassrumsregler för hur man ska få studiero och trygghet i klassrummet. För att skapa ett tryggt klimat i klassrummet sätts insatser in via specialpedagog och kurator och handledning ges till pedagogerna och eleverna, en till en, eller i smågrupper. I skolstarten i årskurs 7 arbetar elevhälsan med kamratbanor för att skapa ett bra socialt klimat i de nya klasserna. 20(24) Aktivitetsplan: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Stående punkt på APT Löpande uppföljning där vi diskuterar hur Kontinuerligt Barn- och vi arbetar med värdegrund och vision. pågående utbildningschef arbete Utvecklingssamtal Under 2015 fokuserar barn och utbildning på att utveckla utvecklingssamtalen så att det blir ett gott möte mellan barn, föräldrar och lärare som en bra grund för elevens fortsatta utveckling i sitt lärande. Dec Rektor Studiero och trygghet i klassrummet Varje år är eleverna med och formulerar klassrumsregler för hur man ska få studiero och trygghet i klassrummet. För att skapa ett tryggt klimat i klassrummet sätts insatser in via specialpedagog och kurator och handledning ges till pedagogerna och eleverna, en till en, eller i smågrupper. Kontinuerligt pågående arbete Rektor Viktiga händelser framtid En översyn gällande Guldkroksskolans lokaler är påbörjad. En översyn som presenterades för kommunstyrelsen 2012 konstaterade att det finns behov av en renovering av B-huset samt att trafiksituationen runt skolan är problematisk och skolgården vid Bläckfisken behöver ses över. Det fanns pengar avsatta i budget för att renovera B-huset men de pengarna användes till andra projekt och renoveringen uteblev. Då samma problem kvarstår och ytterligare dimensioner i form av utökad verksamhet inom bl.a. internationella klasser finns behov av en översyn som tar ett helhetsgrepp kring lokalsituationen för att ge förutsättningar att skapa en hållbar arbetsmiljösituation och för att kunna möta det ökande elevantalet.

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 GSN 2010/21.181 Verksamhetsberättelse för grundskolenämnden Barn och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen JANUARI 2010 Innehåll Innehåll 2 Samlad måluppfyllelse 3 Sammanfattning 6 Kommunens vision

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor 1 Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... 3 TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV FRISTÅENDE FÖRSKOLEVERKSAMHETER...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9 Örebro 2014-08-11 Kvalitetsredovisning läsåret 13-14 för Viktoriaskolan F-9 Sammanställd av rektor Anette Frank Innehåll 1. Förutsättning/organisation 2. Mål-resultat-bedömning 3. Elevinflytande 4. Omdefinierat

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN 1 (20) VERKSAMHETSPLAN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN Denna verksamhetsplan är barn- och utbildningsförvaltningens övergripande dokument för styrning och kvalitetsutveckling. Kapitel

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Revisionsrapport Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Juni 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Marie Lindblad, revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Upplysningar om innehållet: Åsa Ernestam,

Läs mer