Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så som ledningsorganisation och facklig verksamhet. Barnomsorg omfattar förskole- dagbarnvårdar- samt fritidshemsverksamhet. Grundskola inkl. förskoleklass omfattar även kommunens grundsärskola, elevhälsa samt stödorganisation och skoladministration. Gymnasie- och vuxenutbildningen inklusive SFI svenska för invandrare.

2 2(24) Vad är en verksamhetsplan? En verksamhetsplan är en skriven plan av de aktiviteter man planerar att genomföra i verksamheten. Verksamhetsplanen konkretiserar hur vision, mål och strategidokument ska förverkligas det kommande året. En verksamhetsplan är inte bara sammanbunden med politiska målsättningar, utan även med kommunens budget. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även den till grund för verksamhetsplanen, eftersom det ska finnas täckning i budgeten för aktiviteterna verksamheten planerar. Verksamhetsplanen ska vara realistisk och aktiviteterna som nämns i den ska vara sådana som verksamheten beräknar att genomföra. Verksamhetsberättelsen som skrivs till delårsbokslutet per sista augusti och till årsredovisningen efter årets slut återkopplas mot verksamhetsplanen för att stämma av om de aktiviteterna genomförts som planerat. Varje avsnitt i verksamhetsplanen inleds med en kortfattad instruktion. Prioriterade mål och planerade aktiviteter Kommunfullmäktige har till visionen antagit sex utvecklingsområden som är särskilt viktiga att satsa på. Till varje utvecklingsområde finns ett antal prioriterade, kommunövergripande mål. Dessa mål tillsammans med texten om utvecklingsområdet ger en tydlig bild av vad kommunen vill uppnå. Varje mål är knutet till en indikator. Indikatorerna är naturliga vägvisare för kommunfullmäktige för att se om vi är på väg att nå vision och utvecklingsområden. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen styr mot visionen och de sex utvecklingsområdena Vättern, Boende, Levande Hjo, Hållbarhet/Natur, Tillsammans och Besökare. Kommunfullmäktige har i budget och verksamhetsplan 2015 antagit 21 prioriterade målsättningar för att följa upp att verksamheten rör sig i riktning mot visionen och de sex utvecklingsområdena. Kommunstyrelsen har kompletterat med ett antal, mer konkreta mål. Av dessa fokuserar barn och utbildning särskilt på nedanstående mål. I anslutning till varje mål anger verksamheten sitt planerade strategiska arbete och även planerade aktiviteter för att nå en högre grad av måluppfyllelse under 2015:

3 3(24) 1. I verksamhetsplanen får respektive verksamhet välja ut vilka politiska mål man känner ansvar för. Till dessa mål ska anges i löptext hur verksamheten avser att strategiskt arbeta mot varje utvalt mål och varför det kommer bidra till ökad måluppfyllelse. Det ska även göras en lista över de konkreta aktiviteter man planerar genomföra under året. Kommunfullmäktiges prioriterade mål 1: Hjo ska ha en positiv befolkningstillväxt Vår strategi för att nå målet: Vi planerar att under 2015 fortsätta arbeta med att förbättra området Barn och utbildning på kommunens hemsida. Att ha en attraktiv, lättnavigerad, uppdaterad och informativ hemsida är av absolut största vikt. Tänker man sig ett besök eller en flytt till Hjo kommun så är hemsidan ofta det första sökstället för att inhämta information. En mall/struktur tog fram under hösten 2014 för de olika enheternas respektive sida så att de ska vara enhetliga och lättmanövrerade. Alla enheter ska vara delaktiga i att arbeta fram material som ska finnas på deras sida och målet är att kunna skapa inbjudande och lättlästa med aktuell information om våra verksamheter. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Hemsidan SKL:s webbinformationsundersökning 2014 Juni 2015 Barnomsorgs Åtgärda brister som framkom i SKL:s undersökning. visade att området Barn- och utbildning behövde ses över och utökas med information. Arbetet med hemsidan har pågått under 2014 men är inte slutfört och behöver därför fortsätta under våren handläggare och webbredaktö r samordnar arbetet. Göra hemsidan mer inbjudande och välkomnande. Indikator: SCB befolkningsstatistik - Antal personer som bor i Hjo kommun Ambition st 8 805st Högre än föregående mätning

4 4(24) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 6: Eleverna i Hjo kommuns grundskolor ska nå målen Vår strategi för att nå målet: För att kunna uppnå målet att alla elever i Hjo kommuns grundskolor ska nå målen kommer vi under 2015 fortsätta arbeta med att utveckla det särskilda stödet på våra enheter. En barn- och elevhälsoplan har arbetats fram under hösten Implementering av denna fortgår under I planen förtydligas arbetslagets ansvar gällande barn med olika behov av stöd vilket vi i förlängningen tror kommer att leda till en ökad måluppfyllelse. Vi arbetar efter den nya modellen för systematiskt kvalitetsarbete vilket innebär att vi nu har en tydligare resultatuppföljning och en grundligare analys av resultaten som sedan ligger till grund för nya utvecklingsområden. Fortsatt vidareutveckling av det systematiska kvalitetsarbetet kommer att fortgå under året. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Ökad måluppfyllelse åk.7-9 Rektor Vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet Antalet elever i Hjo kommun som är behöriga att söka till gymnasiet är mycket stort jämfört med riket. Dock finns det utvecklingsområden att arbeta med. Pojkarnas resultat är i relation till flickornas avsevärt lägre och är ett av de främsta utvecklingsområdena på enheten. Frågor som enheten nu fokuserar på är: Hur lektioner och lärandemiljöer riggas? Vilka redovisningsformer används? Hur arbeta för att öka elevernas motivation och strävan efter högre resultat? En ny modell har tagits fram för det systematiska kvalitetsarbetet. I den nya modellen framgår resultatuppföljning och analys tydligare. Måluppfyllelsen rapporteras till barn- och ungdomsutskottet halvårsvis och till kommunstyrelsen i samband med redovisningen av det systematiska kvalitetsarbetet en gång per år. Avstämning juni 2015 därefter fortsatt arbete läsåret 2015/16 BU-chef och utvecklingsch ef kommer under februari 2015 att besöka alla arbetslag för att diskutera kring deras systematiska kvalitetsarbet e. Barn- och utbildningschef Utvecklingschef

5 5(24) Indikator: Skolverkets årliga uppföljning Ambition Andel elever som är behöriga att söka gymnasieutbildning 83,5 % 93,2 % 93,1 % Högre än föregående mätning

6 6(24) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 7: Det ska vara enkelt att få barnomsorg i Hjo kommun Vår strategi för att nå målet: Det har under senaste året varit ett ökat tryck på barnomsorgsplatser vilket resulterat i fler tillfälliga avdelningar. Under 2015 kommer arbetet med byggnationen av den nya förskolan att fortgå och planen är att verksamheten ska kunna starta i januari Nya riktlinjer gällande regler och avgifter i barnomsorgen antogs 2014 och under våren 2015 kommer nya, lättlästa broschyrer att tas fram. Broschyrerna kommer att finnas på flera språk för att möta den ökande flerspråkigheten inom förskolan. Barnomsorg på obekväma tider erbjuds i samma omfattning som tidigare. Nyttjandet av denna service har inte varit stort men uppskattat av de berörda. En ny e-tjänst i Procapita som riktar sig till förskola och fritidshem har köpts in och kommer att fullt ut tas i bruk under våren Vårdnadshavare kommer att kunna ansöka om barnomsorgsplats, fylla i och ändra schema, göra inkomstanmälan och liknande via internet. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Ny förskola 2016 Under 2015 kommer Knäpplans förskola att byggas och verksamheten startar upp i januari Januari 2016 Utarbeta nya broschyrer om barnomsorg Barnomsorg på obekväma tider E-tjänster Reglerna för barnomsorg finns nu i ett gemensamt styrdokument som gäller för barnomsorgen. Utifrån dessa riktlinjer ska nya, lättlästa broschyrer tas fram under året. Fr.o.m. september 2013 erbjuder kommunen barnomsorg på obekväma tider på vardagar fram till kl. 22:30. En webbaserad modul till Procapita Förskola är inköpt och installerad. Implementering har inletts under hösten 2014 och planen är att den skall vara i full drift under våren Mars 2015 Tillsvidare Juni 2015 Barn och utbildning Samhällsbyggnad Barnomsorgshandläg gare Utredningssekretera re Barn- och utbildningschef Barnomsorgshandläg gare, Barn- och utbildningschef

7 7(24) Indikator: Kommunens kvalitet i korthet Ambition Andel barn som har fått plats på önskat placeringsdatum 63 % 80 % Högre än föregående mätning

8 8(24) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 8: I Hjo ska våra barn i förskola, skola och fritidshem känna sig trygga Vår strategi för att nå målet: Ett omarbetat system för anmälan och utredning av ärenden gällande diskriminering och kränkande behandling har tagits i bruk i augusti Vi kommer att fortsätta fokusera på området under 2015 för att bli ännu bättre på att anmäla, följa upp och åtgärda alla fall av kränkande behandling. Fortsatt utbildning kommer att ske av utredarna på respektive skola för att få dem att känna sig bekväma i systemet och för att säkerställa en god kvalitet på dokumentationen av ärendena. Kränkningar på internet är ett område där vi kommer att fortsätta med bevakningen och utbildningsinsatser under Under 2015 kommer ett arbete med att se över innehållet i och processen runt förskolornas planer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling pågå. Målet och syftet med denna insats är att få planerna att bli ett mer "levande verktyg" i vardagen. Vi vill lägga större vikt vid det förebyggande och främjande arbetet bland barnen för att öka trygghet och trivsel. Personalen ute på enheterna behöver också en fördjupad förståelse för de olika diskrimineringsgrunderna och hur de kan ta sig uttryck bland yngre barn. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Utbilda trygghetsgruppen, lärare och föräldrar i Kontinuerligt Rektor, hanteringen av kränkningar på internet fortsatt Förskolechef arbete Öka kunskapen i arbetet mot kränkningar Utveckla och se över systemet för rapportering och uppföljning av ärenden om kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fortsatt utbildning kommer att ske av utredarna på respektive skola för att få dem att känna sig bekväma i systemet och för att säkerställa en god kvalitet på dokumentationen av ärendena. Ett utbildningsupplägg ska tas fram och genomföras under hösten Syftet med denna insats är att få planerna att bli ett mer levande verktyg i vardagen. Dec Dec Barn- och utbildningschef, rektor, förskolechef Förskolechef Indikator: Lokal brukarundersökning Ambition Andel barn/elever som känner sig trygga i förskola, skola och fritidshem. F: 95 % Åk 5: 90 % Åk 8: 81 % 90 % 95 % 93 % 97 % 96 % 98 % Högre än föregående mätning

9 9(24) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 9: Hjo kommun ska aktivt bidra till att invånarna i Skaraborg ska ha Sveriges bästa hälsa 2020 Vår strategi för att nå målet: Det pågående arbetet Hälsofrämjande skolutveckling syftar till att förhindra barnfetma och främja goda matvanor, barns fysiska aktivitet, barn och ungdomars psykiska hälsa samt ANDT-undervisning. Arbetet sker i nära samverkan mellan Folkhälsoplaneraren och skolans Elevvårdsteam. Vad gäller arbetet med elevernas närvaro i skolan så är en skolnärvaroplan framtagen och ett skolnärvaroteam är under bildande. Ändringar i skollagen från innebär att rutinen för det kommunala aktivitetsansvaret (tidigare informationsansvaret) behöver revideras under Det kommunala aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska hålla sig informerad om vilka ungdomar det är som omfattas av ansvaret. De ska även erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska också dokumentera sina insatser på lämpligt sätt och föra ett register över ungdomarna. Revidering av rutinerna ska vara klara under våren 2015 och en uppföljning kommer att ske i november för att säkerställa att de nya rutinerna följs. Tandborstning utförs på kommunens samtliga förskolor. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Etablera ett skolnärvaroteam Skolnärvaroteamet ska arbeta aktivt för att främja skolnärvaro. Augusti 2015 Utvecklingschef Kontinuerlig uppföljning Revidera och följa upp rutinerna för det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan år Ökad kontinuerlig uppföljning och analys av hur kommunen ska hålla sig informerad om hur ungdomarna i kommunen, som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år, är sysselsatta i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. Nya rutiner kommer arbetas fram för att anpassa rutinerna efter lagändringen som gäller fr.o.m. januari Rektor Vuxenutbildn ingen Utredningssekreterare Tandborstning på kommunens förskolor I kommunens förskolor borstar barnen tänderna en gång om dagen. Tillsvidare Barn- och utbildningschef Indikator: SKL Öppna jämförelser

10 10(24) - Självskattat allmänt hälsotillstånd (2020 ska 73% av Hjoborna skatta sitt allmänna hälsotillstånd som gott.) 66,2% 74% Ingen mätning görs

11 11(24) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 11: I Hjo ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är enkelt att kontakta kommunen Vår strategi för att nå målet: Se info om hemsidan under mål 1. En ny e-tjänst i Procapita som riktar sig till förskolan har köpts in och kommer att fullt ut tas i bruk under våren Tjänsten syftar till att underlätta vårdnadshavares kontakt med kommunen då de kommer att kunna ansöka om barnomsorgsplats, fylla i och ändra schema, göra inkomstanmälan och liknande via internet Att ha ett välkomnande klimat där alla elever och föräldrar får ett gott bemötande vid kontakt eller besök i våra verksamheter är av största vikt Vi kommer under 2015 bl.a. att fokusera på att utveckla våra utvecklingssamtal så att det blir ett gott möte mellan barn, föräldrar och lärare som en bra grund för elevens fortsatta utveckling i sitt lärande. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Hemsidan Åtgärda de brister som framkom i SKL:s webbinformationsundersökning 2014 visade att området Barn och utbildning behöver ses över och utökas med information. Juni 2015 SKL:s Under 2015 är målet att åtgärda dessa brister undersökning samt att utveckla hemsidan och göra den mer inbjudande och välkomnande. Göra hemsidan mer inbjudande och välkomnande E-tjänster Utvecklingssamtal Nya e-tjänster förskola och fritidshem tas i bruk under våren Under 2015 fokuserar barn och utbildning på att utveckla utvecklingssamtalen så att det blir ett gott möte mellan barn, föräldrar och lärare som en bra grund för elevens fortsatta utveckling i sitt lärande. Juni 2015 Dec Barnomsorgsha ndläggare, webbredaktör, samordnar översynen Barn- och utbildningschef, Barnomsorgsha ndläggare Rektor Indikator: SCB:s medborgarundersökning - Betygsindex för bemötande och tillgänglighet (medel 58) - 59 (medel 58) Ingen mätning görs

12 12(24) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 12: I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen Vår strategi för att nå målet: Under 2015 kommer vi att ha en kontinuerlig bevakning med målsättningen att barnen/eleverna ska kunna vara med och påverka i beslut som kommer att beröra dem. De regelbundna klass- och elevråden som genomförs är ett bra forum där eleverna har möjlighet att påverka och lämna synpunkter på det som berör deras skolgång och beslut som berör dem som boende i Hjo kommun. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Öka elevers inflytande på kommunbeslut Elever i grundskolan kommer fortsätta att vara remissinstans i kommunala frågor som Kontinuerlig uppföljning Barn- och utbildningschef Klassråd och elevråd de är berörda av. Klassråd och elevråd genomförs kontinuerligt under året. Genomförs kontinuerligt under året Rektor Indikator: SCB:s medborgarundersökning - Sammanfattande nöjd inflytande index (medel 39) - 44 (medel 40) Ingen mätning görs

13 13(24) Kommunstyrelsens mål 2015 för barn och utbildning Kommunstyrelsens mål 6: Eleverna upplever att de har inflytande över sitt lärande Vår strategi för att nå målet: Arbetet för att öka elevinflytandet har fortgått ute på enheterna och alla enheter har nu en plan för elevinflytande. Under 2015 kommer arbetet med att förankra planerna ute i verksamheterna fortsätta för att tillförsäkra sig om att planerna efterlevs och eleverna känner att de ges möjlighet till inflytande. För att tillförsäkra sig att barn i förskoleålder har en positiv upplevelse av sin lärsituation på förskolan kommer förvaltningen fortsätta sina möten med den gemensamma föräldraföreningen för barn i förskoleålder, förenade föräldrar. Genom att skapa en god dialog med föräldraföreningen ökar möjligheten till ett ömsesidigt utbyte gällande verksamheten som bedrivs. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Klassråd och elevråd Klassråd och elevråd genomförs kontinuerligt under året. Genomförs kontinuerligt Rektor Plan för elevinflytande Skapa fler mötesplatser mellan medborgare och verksamhet för att möta behov i tidiga åldrar Varje enhet har utarbetat en plan som beskriver hur man ska öka elevinflytandet. Arbetet under 2015 fokuserar på att den efterlevs. Barn och utbildning kommer under året ha minst två möten med den gemensamma föräldraföreningen för barn i förskoleålder; Förenade föräldrar. under året Kontinuerlig uppföljning 31 december 2015 Rektor Barn- och utbildningschef Indikator: Enkätundersökning Andel elever (%) som upplever att de har inflytande över sitt lärande* Ambition 2015 Åk 5: 87 % 84 % 93 % Högre än föregående Åk 8: 39 % 81 % mätning 73 % *Frågeställning till elever i åk 5 och 8: Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter.

14 14(24) Kommunstyrelsens mål 11: Hjo kommun ska arbeta för att förebygga främlingsfientlighet Adressat: samtliga verksamheter Vår strategi för att nå målet: Inom förskolan och skolan kan vi se en ökning av kulturer och språk inom vår verksamhet vilket ger ökad kulturell och språklig mångfald i vårt arbete. För att utnyttja detta arbetar vi med interkulturell pedagogik vilket innebär att vi aktivt arbetar med att öka den ömsesidiga förståelsen för varandras kulturer. Därigenom berikar vi varandra och vår lärandemiljö. Inom förskolan kan vi se att antalet barn med annat modersmål i förskolan har ökat. Vi har utsett s.k. språkpiloter på förskolorna som nu bildar arbetsgrupp tillsammans med förskolechef och specialpedagoger. Under våren 2015 kommer bl.a. en plan för flerspråkighet inom förskolan upprättas vilket ska vara ett stöd för pedagogerna i deras arbete. Det är ett prioriterat arbete under 2015 och på detta sätt hoppas vi kunna utveckla den flerspråkiga förskolan på ett bra sätt. På grundskolan arbetar vi mycket med att öka förståelsen, intresset och toleransen för andra kulturer och ett steg i detta är att få till möjligheten att genomföra en resa till koncentrationslägret Auschwitz för eleverna i årskurs 9. Det är i år 70 år sedan andra världskrigets slut. De som vistades i koncentrationslägren finns snart inte i livet och kan berätta sin fasansfulla historia. Vi lever i dag i ett samhälle där vi kan se en ökad främlingsfientlighet och där det finns organisationer som hävdar att massavrättningarna i koncentrationslägren aldrig har ägt rum. Därför är det av största vikt att vi upplyser och påminner våra elever om det som inträffade under andra världskriget. Vår förhoppning är att detta ska kunna bli en årligen återkommande resa. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Auschwitz-resa Under året arbetar vi för att få till stånd en resa med åk.9 elever till koncentrationslägret Auschwitz. Januari 2016 Rektor Interkulturell pedagogik Språkpiloter i förskolan Vi arbetar med att öka förståelsen och intresset för andra kulturer med våra pedagoger, barn och elever. Antalet barn med annat modersmål i förskolan har ökat. Vi har utsett s.k. språkpiloter på förskolorna som nu bildar arbetsgrupp tillsammans med förskolechef och specialpedagoger. Ett prioriterat arbete under 2015 och på detta sätt hoppas vi kunna utveckla den flerspråkiga förskolan. Kontinuerligt pågående arbete Kontinuerligt pågående arbete Barn- och utbildningschef, utvecklingschef. Rektor och förskolechef. Förskolechef

15 Uppföljning sker i form av årlig redovisning. 15(24)

16 2. I budgeten har politiken angett ett antal politiska prioriteringar som tilldelats extra medel. Dessa beskrivs här nedan i text utdragen från budget Beskriv i de fall det är relevant hur verksamheten avser använda tilldelade medel för att jobba mot angiven politisk prioritering. 16(24) Politiska prioriteringar 2015 SFI/modersmål/FBK/SVA - Nya riktlinjer för nyanlända elever (Svenska för invandrare, modersmålsundervisning, förberedelseklass samt svenska som andra språk) Budget 2015: För att skolorna på ett bra sätt ska kunna ta emot ett ökande antal nyanlända elever är det nödvändigt att kommunerna har beredskap och kunskap för att kunna organisera undervisningen utifrån detta. Hjo kommun har idag 46 barn med 14 olika språk inom förskolan och 61 elever med 20 olika språk inom grundskolan. Nya riktlinjer för nyanlända innebär bland annat att dessa elever har rätt till samma undervisningstid i skolan som övriga elever. Utifrån den ökade integrationen samt de nya riktlinjerna för nyanlända tilldelas verksamheten 615 tkr (465 tkr tkr), vilket innebär en förstärkning med ytterligare 1,3 tjänst. Plan 2015: Prisuppräkning Gymnasie Skaraborg Budget 2015: De interkommunala kostnaderna avseende köp av gymnasieplatser kompenseras med samma procentuella uppräkning som personalkostnaderna 2,3 %. Detta innebär en uppräkning av ramen om 818 tkr. Differensen mellan 2,3 % och gymnasium Skaraborgs beslutade prislista om 7,3 % innebär en kostnadsökning med motsvarande 1,7 mnkr. Utifrån den positiva prognos 2014 avseende de interkommunala kostnaderna för gymnasieskolan tillförs Barn och utbildning 0,5 mnkr, resterade kostnadsökning ryms inom befintlig ram. Plan 2015: Översyn av förskoleverksamheten i Korsberga Budget 2015: I samband med att Barn och utbildning presenterade en översyn av förskoleverksamheten i Hjo kommun (dnr ), på Kommunstyrelsens sammanträde , fick förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad översyn av lokalproblematiken i Korsbergaområdet. Skolinspektionen genomförde tillsyn av Hjo kommuns skolor och förskolor under vårterminen Vid tillsynen framkom att det vid några förskolor fanns brister avseende trygghet och säkerhet för barnen. De brister som Skolinspektionen anmärkte på handlar framförallt om Björkdungens förskola i Korsberga. Utredningen visar att för att nå en långsiktigt bra lösning för barnomsorgen i Korsberga förordas en nybyggnation av tre avdelningar intill Korsberga skola. För att kortsiktigt tillgodose samt möta skolinspektionens kritik har budgetberedningen beslutat tilldela Barn och utbildning 600 tkr för att under 2015 placera paviljonger i anslutning till Korsberga skola i väntan på en nybyggnation, vilken planeras Plan 2015: Helhetsöversyn av stödorganisationen kopplat till socioekonomiska principer Budget 2015: Genomlysningen av och arbetet med att organisera skolans särskilda stöd pågår samt även

17 17(24) arbetet med hemmasittare skall bedrivas. På detta område är det viktigt att samverkan sker med andra delar i förvaltningen och då speciellt Individ och familjeomsorgen. Förvaltningen har i budgetberedningsprocessen presenterat hur arbetet ska bedrivas och budgetberedningen har tillskjutit 1 mnkr för det fortsatta arbetet kring elever i behov av särskilt stöd. Plan 2015: Resursfördelningsmodell fritids/skolbarnsomsorg Budget 2015: Skolbarnsomsorgen förstärks kraftigt och har ytterligare diskuteras under höstens budgetarbete. Barn och utbildning har sedan 2009 års besparingsbeting inte tilldelat resurser enligt gällande resursfördelningsmodell. Enligt modellen genererar 280 volymtimmar en tjänst. I snitt är det i dag utlagt 315 volymtimmar/tjänst. För att återigen komma till den nivå som politiken beslutat om, skulle det behövas ytterligare 2,18 tj. Därtill har antalet volymtimmar ökat jmf föregående år med 329 timmar, vilket motsvarar 1,18 tj. Totalt innebär detta 3,36 tj en kostnad om ca 1,4 mnkr. Verksamheten kompenseras med 1 mnkr för att förstärka på fritids/skolbarnsomsorg. Plan 2015: En till En satsning år 7-9 Budget 2015: Inför budget 2012 beslutades om införande av En till en datorer i år 7-9. Barn och utbildning har sedan dess kompenserats för tillkommande kostnader ska införandet av en till en datorerna vara fullt utbyggt och alla elever i år 7-9 har då tillgång till en personlig dator. Plan 2015:

18 18(24) 3. Avsnitt tre är uppdelat i tre delar. Först beskrivs viktiga händelser under det kommande året tillsammans med övrig verksamhetsutveckling som inte går att koppla till något särskilt mål eller till visionen. Sedan beskrivs hur verksamheten planerar att jobba med Hjo kommuns värdegrund Det goda mötet. Avslutningsvis berättar verksamheten om kända viktiga händelser framöver (längre perspektiv än ett år). Viktiga händelser och övrig verksamhetsutveckling under 2015 Barn och utbildning gemensamt En delvis förändrad ledningsorganisation har trätt i kraft fr.o.m. höstens skolstart. Detta innebär bl.a. att rollen som förskolechef blivit mer renodlad och idag finns det två chefer inom förskoleverksamheten. Utvecklingschefen är idag även chef över elevhälsan där även delar av stödorganisationen ingår. En omorganisation av det särskilda stödet genomfördes under 2013 som innebär att varje enhet förfogar över en specialpedagog från elevhälsan. Under 2015 fortsätter arbetet med översynen av det särskilda stödet för att på så sätt se hur det kan arbetas framåt inom detta område, för att kunna tillgodose elevernas olika behov av stöd på bästa sätt. Barnomsorg En glädjande utmaning är att behovet av barnomsorgsplatser fortsätter att vara stort. Sedan våren 2013 har barnomsorgen utökats med sammanlagt 50 nya platser. Antalet barn med annat modersmål i förskolan har ökat. Vi har utsett s.k. språkpiloter på förskolorna som nu bildar arbetsgrupp tillsammans med förskolechef och specialpedagoger. Ett prioriterat arbete under 2015 och på detta sätt hoppas vi kunna utveckla den flerspråkiga förskolan på ett bra sätt. Under året har arbetet med projekteringen av den Nya förskolan fortskridit. Förskolan ska placeras på området Knäpplan i anslutning till Sigghusberg. Förskolan dimensioneras för att ta emot ca 120 barn. Den nya förskolan beräknas stå klar i januari Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad översyn av förskoleverksamheten i Korsberga. Översynen av förskoleverksamheten som arbetsgruppen tagit fram presenterades för KS i juni I augusti 2015 ska Björkdungens förskoleverksamhet flytta in i paviljonger som kommer att uppföras intill skolan i Korsberga. Där kommer verksamhet att bedrivas fram tills den planerade nybyggnationen om tre avdelningar i anslutning till Korsberga skola kommer till stånd. En webbaserad modul till Procapita Förskola är inköpt och installerad. Implementering fortgår under hösten och planen är att den skall vara i full drift under våren Fritidshem Under 2015 fortsätter arbetet för att öka samverkan mellan fritidshemmen och skolan. Fritidsverksamheten ska komplettera skolan och erbjuda alternativa sätt för eleverna att utveckla sina förmågor för att nå målen. Grundskola inkl. förskoleklass och särskola Alla elever som har rätt till undervisning i svenska som andraspråk ska få denna undervisning. Nyanlända elever ska kunna gå i en förberedande internationell klass där de får undervisning i grundläggande svenska. Där ska också deras kunskaper i skolans övriga ämnen kartläggas så att utslussningen i de svenska klasserna blir så gynnsam som möjligt. I dagsläget har vi två internationella klasser där det finns 8 elever inskrivna i åk. 1-6 och 7 elever i åk 7-9.

19 19(24) Under hösten 2013 och våren 2014 har en projektgrupp arbetat med ett socioekonomiskt projekt kring barn i tidigare åldrar med samspelssvårigheter. Syftet är att bygga upp en gemensam kunskap om problematiken kring dessa barn och en kompetens i handling så att dessa barn tidigt uppmärksammas och får det professionella stöd de har rätt till. Hitta lämpliga samarbetsformer, skapa en samsyn kring förhållningssätt och metoder som är lämpliga för att stötta dessa barn utifrån beprövad erfarenhet, aktuell forskning och läroplanens värdegrund. Inför 2015 har 1 mnkr tillförts Barn och utbildning för att arbete enligt detta socioekonomiska förhållningssätt ska möjliggöras. Som ett led i detta har en översyn av stödorganisationen tagits fram av chefen för elevhälsan som pekar ut de brister som finns inom organisationen idag och vad man behöver göra framöver för att kunna arbeta på ett bra sätt med det socioekonomiska projektet. Översynen ger en bild av hur man vill jobba, vilket behov man har för kompetensutveckling av personal samt vilka ekonomiska resurser som behövs. De ekonomiska medel som har tillförts det socioekonomiska arbetet kommer att användas till att det under 2015 rekryteras fyra samordnare/speciallärare med fokus på arbetet med barn med samspelssvårigheter. Införandet av en till en datorer är nu genomfört och har varit mycket lyckosamt. Nu har alla elever i åk. 7-9 och pedagoger en egen dator. Under 2015 kommer vi att fokusera på hur vi strategiskt ska arbeta vidare inom IT- området. Frågeställningarna är många kring vilka IT-verktyg vi ska ha, nyttjandet av molntjänster mm. Hjo kommun sökte och fick beviljat möjligheten att för läsåret 14/15 anställa ytterligare sju förstelärare. Detta innebär att Hjo kommun nu har sammanlagt tio förstelärare. Utvärdering kommer att ske under våren 2015 för att se hur vi fortsättningsvis ska utforma innehållet i dess uppdrag. Vi ser att elever i behov av grundsärskoleplacering ökar. Utredningar och inskrivningar kommer att ske under innevarande läsår samt kommande läsår. Sommarlovsentreprenörer är ett koncept som vänder sig till ungdomar i åldern år. Under sommaren får de utveckla sitt entreprenörskap genom att omvandla idéer, behov och talanger till en egen verksamhet. Man skapar sitt eget sommarjobb var det 23 sökande till 10 platser i Hjo Kommun. 8 personer fullföljde sommaren och drev 7 olika företag. Samtliga har varit överens om att de har lärt sig mycket och nöjdheten har varit stor. Vi fortsätter att erbjuda detta viktiga koncept även Gymnasie- och vuxenutbildning IM (Introduktionsprogrammet) har för närvarande 10 elever. Av dessa är några ensamkommande flyktingbarn. En framtida utmaning är att se över resurser och behovet av kompetens för att så snabbt som möjligt kunna hjälpa alla att komma vidare. Komvux har ett stabilt elevunderlag (ca elever) sedan flera år tillbaka. SFI (Svenska för invandrare) har det senaste året fördubblat sitt elevantal från 35 till 70. Detta medför ett utökat behov av personal och lokaler. Så här arbetar vi med Hjo kommuns värdegrund Det goda mötet 2015: Under 2015 fokuserar barn och utbildning på att utveckla utvecklingssamtalen så att det blir ett gott möte mellan barn, föräldrar och lärare som en bra grund för elevens fortsatta utveckling i sitt lärande.

20 Vi arbetar för ett klassrumsklimat där eleverna möter varandra med respekt och positiva förväntningar. Varje år är eleverna med och formulerar klassrumsregler för hur man ska få studiero och trygghet i klassrummet. För att skapa ett tryggt klimat i klassrummet sätts insatser in via specialpedagog och kurator och handledning ges till pedagogerna och eleverna, en till en, eller i smågrupper. I skolstarten i årskurs 7 arbetar elevhälsan med kamratbanor för att skapa ett bra socialt klimat i de nya klasserna. 20(24) Aktivitetsplan: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Stående punkt på APT Löpande uppföljning där vi diskuterar hur Kontinuerligt Barn- och vi arbetar med värdegrund och vision. pågående utbildningschef arbete Utvecklingssamtal Under 2015 fokuserar barn och utbildning på att utveckla utvecklingssamtalen så att det blir ett gott möte mellan barn, föräldrar och lärare som en bra grund för elevens fortsatta utveckling i sitt lärande. Dec Rektor Studiero och trygghet i klassrummet Varje år är eleverna med och formulerar klassrumsregler för hur man ska få studiero och trygghet i klassrummet. För att skapa ett tryggt klimat i klassrummet sätts insatser in via specialpedagog och kurator och handledning ges till pedagogerna och eleverna, en till en, eller i smågrupper. Kontinuerligt pågående arbete Rektor Viktiga händelser framtid En översyn gällande Guldkroksskolans lokaler är påbörjad. En översyn som presenterades för kommunstyrelsen 2012 konstaterade att det finns behov av en renovering av B-huset samt att trafiksituationen runt skolan är problematisk och skolgården vid Bläckfisken behöver ses över. Det fanns pengar avsatta i budget för att renovera B-huset men de pengarna användes till andra projekt och renoveringen uteblev. Då samma problem kvarstår och ytterligare dimensioner i form av utökad verksamhet inom bl.a. internationella klasser finns behov av en översyn som tar ett helhetsgrepp kring lokalsituationen för att ge förutsättningar att skapa en hållbar arbetsmiljösituation och för att kunna möta det ökande elevantalet.

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Verksamhetsplan för. förskola skola

Verksamhetsplan för. förskola skola Verksamhetsplan för förskola skola Läsåret 2014-2015 2 Antistilla förskola skola Drivs av aktiebolaget Antistilla som är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Antistilla bedriver förskola för barn i åldrarna

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Markera verksamheter som planen avser Förskola Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Fritidshem Gymnasium Gymnasiesärskola

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 2014-12-11 Prioriterade områden 1. Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet Åtaganden: 1. Vi ska arbeta med ett ansvarstagande förhållningssätt 2. Åtgärder

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Fritidshem Knopen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Arbete och Socialtjänst

Verksamhetsplan 2015 Arbete och Socialtjänst Verksamhetsplan 2015 Arbete och Socialtjänst Enhetens uppdrag: Området omfattar Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg, öppenvård, arbetsmarknadsenhet samt integrationoch flyktingmottagning. Individ

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Velanda skolas fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Velanda skolas fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Velanda skolas fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10 Grums kommun Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Skruvstads fritidshem Sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem KVALITETSREDOVISNING Källby Gård Fritidshem Läsår 2011-2012 ENHET Källby Gård fritidshem FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2011-2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Källby Gård har under året haft förskoleklass,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Barn och elevpeng 2015

Barn och elevpeng 2015 Skolförvaltningen Barn och elevpeng 2015 Under 2011 infördes ett nytt resursfördelningssystem, en så kallad barn- och elevpeng. Enheterna har under åren anpassat sig till den nya fördelningen och budgeterna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Skolförvaltningen Verksamhetsområde Södra Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Solenskolan/Kiörningskolan åk 4-9 Läsåret 2014/15 Ju mer vi värderar och uppskattar varandra, desto bättre blir vi var och

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Skolplan för Mönsterås kommun

Skolplan för Mönsterås kommun Skolplan för Mönsterås kommun Demokrati Miljö Lärande Antagen av KF 2004-09-27, 86 Barn- och utbildningsförvaltningen Box 33 383 21 Mönsterås www.monsteras.se Inledning Skolplanen är Mönsterås kommuns

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014 Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Verksamhetsplan Järntorgsskolan Nora kommun 2013-2014

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014 130909 Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet På Viktoriaskolan tar rektor och personal medvetet och engagerat avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar för att förebygga kränkningar.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan Skolförvaltningens ledningsgrupp Läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av skolförvaltningen Uppdrag Skolförvaltningen leds av en ledningsgrupp bestående av förvaltningschef

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014. Antal svar: 23

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014. Antal svar: 23 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Antal svar: 23 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna tillsynen

Läs mer

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Februari 2014 [FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN

Läs mer

SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR 2015 TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING

SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR 2015 TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. MÅL OCH SATSNINGAR 4. RAPPORTERING 5. BUDGET 6. UPPGIFTSMÅTT

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Aggerudsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Skolans syfte och värdegrund...

Läs mer