Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så som ledningsorganisation och facklig verksamhet. Barnomsorg omfattar förskole- dagbarnvårdar- samt fritidshemsverksamhet. Grundskola inkl. förskoleklass omfattar även kommunens grundsärskola, elevhälsa samt stödorganisation och skoladministration. Gymnasie- och vuxenutbildningen inklusive SFI svenska för invandrare.

2 2(24) Vad är en verksamhetsplan? En verksamhetsplan är en skriven plan av de aktiviteter man planerar att genomföra i verksamheten. Verksamhetsplanen konkretiserar hur vision, mål och strategidokument ska förverkligas det kommande året. En verksamhetsplan är inte bara sammanbunden med politiska målsättningar, utan även med kommunens budget. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även den till grund för verksamhetsplanen, eftersom det ska finnas täckning i budgeten för aktiviteterna verksamheten planerar. Verksamhetsplanen ska vara realistisk och aktiviteterna som nämns i den ska vara sådana som verksamheten beräknar att genomföra. Verksamhetsberättelsen som skrivs till delårsbokslutet per sista augusti och till årsredovisningen efter årets slut återkopplas mot verksamhetsplanen för att stämma av om de aktiviteterna genomförts som planerat. Varje avsnitt i verksamhetsplanen inleds med en kortfattad instruktion. Prioriterade mål och planerade aktiviteter Kommunfullmäktige har till visionen antagit sex utvecklingsområden som är särskilt viktiga att satsa på. Till varje utvecklingsområde finns ett antal prioriterade, kommunövergripande mål. Dessa mål tillsammans med texten om utvecklingsområdet ger en tydlig bild av vad kommunen vill uppnå. Varje mål är knutet till en indikator. Indikatorerna är naturliga vägvisare för kommunfullmäktige för att se om vi är på väg att nå vision och utvecklingsområden. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen styr mot visionen och de sex utvecklingsområdena Vättern, Boende, Levande Hjo, Hållbarhet/Natur, Tillsammans och Besökare. Kommunfullmäktige har i budget och verksamhetsplan 2015 antagit 21 prioriterade målsättningar för att följa upp att verksamheten rör sig i riktning mot visionen och de sex utvecklingsområdena. Kommunstyrelsen har kompletterat med ett antal, mer konkreta mål. Av dessa fokuserar barn och utbildning särskilt på nedanstående mål. I anslutning till varje mål anger verksamheten sitt planerade strategiska arbete och även planerade aktiviteter för att nå en högre grad av måluppfyllelse under 2015:

3 3(24) 1. I verksamhetsplanen får respektive verksamhet välja ut vilka politiska mål man känner ansvar för. Till dessa mål ska anges i löptext hur verksamheten avser att strategiskt arbeta mot varje utvalt mål och varför det kommer bidra till ökad måluppfyllelse. Det ska även göras en lista över de konkreta aktiviteter man planerar genomföra under året. Kommunfullmäktiges prioriterade mål 1: Hjo ska ha en positiv befolkningstillväxt Vår strategi för att nå målet: Vi planerar att under 2015 fortsätta arbeta med att förbättra området Barn och utbildning på kommunens hemsida. Att ha en attraktiv, lättnavigerad, uppdaterad och informativ hemsida är av absolut största vikt. Tänker man sig ett besök eller en flytt till Hjo kommun så är hemsidan ofta det första sökstället för att inhämta information. En mall/struktur tog fram under hösten 2014 för de olika enheternas respektive sida så att de ska vara enhetliga och lättmanövrerade. Alla enheter ska vara delaktiga i att arbeta fram material som ska finnas på deras sida och målet är att kunna skapa inbjudande och lättlästa med aktuell information om våra verksamheter. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Hemsidan SKL:s webbinformationsundersökning 2014 Juni 2015 Barnomsorgs Åtgärda brister som framkom i SKL:s undersökning. visade att området Barn- och utbildning behövde ses över och utökas med information. Arbetet med hemsidan har pågått under 2014 men är inte slutfört och behöver därför fortsätta under våren handläggare och webbredaktö r samordnar arbetet. Göra hemsidan mer inbjudande och välkomnande. Indikator: SCB befolkningsstatistik - Antal personer som bor i Hjo kommun Ambition st 8 805st Högre än föregående mätning

4 4(24) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 6: Eleverna i Hjo kommuns grundskolor ska nå målen Vår strategi för att nå målet: För att kunna uppnå målet att alla elever i Hjo kommuns grundskolor ska nå målen kommer vi under 2015 fortsätta arbeta med att utveckla det särskilda stödet på våra enheter. En barn- och elevhälsoplan har arbetats fram under hösten Implementering av denna fortgår under I planen förtydligas arbetslagets ansvar gällande barn med olika behov av stöd vilket vi i förlängningen tror kommer att leda till en ökad måluppfyllelse. Vi arbetar efter den nya modellen för systematiskt kvalitetsarbete vilket innebär att vi nu har en tydligare resultatuppföljning och en grundligare analys av resultaten som sedan ligger till grund för nya utvecklingsområden. Fortsatt vidareutveckling av det systematiska kvalitetsarbetet kommer att fortgå under året. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Ökad måluppfyllelse åk.7-9 Rektor Vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet Antalet elever i Hjo kommun som är behöriga att söka till gymnasiet är mycket stort jämfört med riket. Dock finns det utvecklingsområden att arbeta med. Pojkarnas resultat är i relation till flickornas avsevärt lägre och är ett av de främsta utvecklingsområdena på enheten. Frågor som enheten nu fokuserar på är: Hur lektioner och lärandemiljöer riggas? Vilka redovisningsformer används? Hur arbeta för att öka elevernas motivation och strävan efter högre resultat? En ny modell har tagits fram för det systematiska kvalitetsarbetet. I den nya modellen framgår resultatuppföljning och analys tydligare. Måluppfyllelsen rapporteras till barn- och ungdomsutskottet halvårsvis och till kommunstyrelsen i samband med redovisningen av det systematiska kvalitetsarbetet en gång per år. Avstämning juni 2015 därefter fortsatt arbete läsåret 2015/16 BU-chef och utvecklingsch ef kommer under februari 2015 att besöka alla arbetslag för att diskutera kring deras systematiska kvalitetsarbet e. Barn- och utbildningschef Utvecklingschef

5 5(24) Indikator: Skolverkets årliga uppföljning Ambition Andel elever som är behöriga att söka gymnasieutbildning 83,5 % 93,2 % 93,1 % Högre än föregående mätning

6 6(24) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 7: Det ska vara enkelt att få barnomsorg i Hjo kommun Vår strategi för att nå målet: Det har under senaste året varit ett ökat tryck på barnomsorgsplatser vilket resulterat i fler tillfälliga avdelningar. Under 2015 kommer arbetet med byggnationen av den nya förskolan att fortgå och planen är att verksamheten ska kunna starta i januari Nya riktlinjer gällande regler och avgifter i barnomsorgen antogs 2014 och under våren 2015 kommer nya, lättlästa broschyrer att tas fram. Broschyrerna kommer att finnas på flera språk för att möta den ökande flerspråkigheten inom förskolan. Barnomsorg på obekväma tider erbjuds i samma omfattning som tidigare. Nyttjandet av denna service har inte varit stort men uppskattat av de berörda. En ny e-tjänst i Procapita som riktar sig till förskola och fritidshem har köpts in och kommer att fullt ut tas i bruk under våren Vårdnadshavare kommer att kunna ansöka om barnomsorgsplats, fylla i och ändra schema, göra inkomstanmälan och liknande via internet. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Ny förskola 2016 Under 2015 kommer Knäpplans förskola att byggas och verksamheten startar upp i januari Januari 2016 Utarbeta nya broschyrer om barnomsorg Barnomsorg på obekväma tider E-tjänster Reglerna för barnomsorg finns nu i ett gemensamt styrdokument som gäller för barnomsorgen. Utifrån dessa riktlinjer ska nya, lättlästa broschyrer tas fram under året. Fr.o.m. september 2013 erbjuder kommunen barnomsorg på obekväma tider på vardagar fram till kl. 22:30. En webbaserad modul till Procapita Förskola är inköpt och installerad. Implementering har inletts under hösten 2014 och planen är att den skall vara i full drift under våren Mars 2015 Tillsvidare Juni 2015 Barn och utbildning Samhällsbyggnad Barnomsorgshandläg gare Utredningssekretera re Barn- och utbildningschef Barnomsorgshandläg gare, Barn- och utbildningschef

7 7(24) Indikator: Kommunens kvalitet i korthet Ambition Andel barn som har fått plats på önskat placeringsdatum 63 % 80 % Högre än föregående mätning

8 8(24) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 8: I Hjo ska våra barn i förskola, skola och fritidshem känna sig trygga Vår strategi för att nå målet: Ett omarbetat system för anmälan och utredning av ärenden gällande diskriminering och kränkande behandling har tagits i bruk i augusti Vi kommer att fortsätta fokusera på området under 2015 för att bli ännu bättre på att anmäla, följa upp och åtgärda alla fall av kränkande behandling. Fortsatt utbildning kommer att ske av utredarna på respektive skola för att få dem att känna sig bekväma i systemet och för att säkerställa en god kvalitet på dokumentationen av ärendena. Kränkningar på internet är ett område där vi kommer att fortsätta med bevakningen och utbildningsinsatser under Under 2015 kommer ett arbete med att se över innehållet i och processen runt förskolornas planer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling pågå. Målet och syftet med denna insats är att få planerna att bli ett mer "levande verktyg" i vardagen. Vi vill lägga större vikt vid det förebyggande och främjande arbetet bland barnen för att öka trygghet och trivsel. Personalen ute på enheterna behöver också en fördjupad förståelse för de olika diskrimineringsgrunderna och hur de kan ta sig uttryck bland yngre barn. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Utbilda trygghetsgruppen, lärare och föräldrar i Kontinuerligt Rektor, hanteringen av kränkningar på internet fortsatt Förskolechef arbete Öka kunskapen i arbetet mot kränkningar Utveckla och se över systemet för rapportering och uppföljning av ärenden om kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fortsatt utbildning kommer att ske av utredarna på respektive skola för att få dem att känna sig bekväma i systemet och för att säkerställa en god kvalitet på dokumentationen av ärendena. Ett utbildningsupplägg ska tas fram och genomföras under hösten Syftet med denna insats är att få planerna att bli ett mer levande verktyg i vardagen. Dec Dec Barn- och utbildningschef, rektor, förskolechef Förskolechef Indikator: Lokal brukarundersökning Ambition Andel barn/elever som känner sig trygga i förskola, skola och fritidshem. F: 95 % Åk 5: 90 % Åk 8: 81 % 90 % 95 % 93 % 97 % 96 % 98 % Högre än föregående mätning

9 9(24) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 9: Hjo kommun ska aktivt bidra till att invånarna i Skaraborg ska ha Sveriges bästa hälsa 2020 Vår strategi för att nå målet: Det pågående arbetet Hälsofrämjande skolutveckling syftar till att förhindra barnfetma och främja goda matvanor, barns fysiska aktivitet, barn och ungdomars psykiska hälsa samt ANDT-undervisning. Arbetet sker i nära samverkan mellan Folkhälsoplaneraren och skolans Elevvårdsteam. Vad gäller arbetet med elevernas närvaro i skolan så är en skolnärvaroplan framtagen och ett skolnärvaroteam är under bildande. Ändringar i skollagen från innebär att rutinen för det kommunala aktivitetsansvaret (tidigare informationsansvaret) behöver revideras under Det kommunala aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska hålla sig informerad om vilka ungdomar det är som omfattas av ansvaret. De ska även erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska också dokumentera sina insatser på lämpligt sätt och föra ett register över ungdomarna. Revidering av rutinerna ska vara klara under våren 2015 och en uppföljning kommer att ske i november för att säkerställa att de nya rutinerna följs. Tandborstning utförs på kommunens samtliga förskolor. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Etablera ett skolnärvaroteam Skolnärvaroteamet ska arbeta aktivt för att främja skolnärvaro. Augusti 2015 Utvecklingschef Kontinuerlig uppföljning Revidera och följa upp rutinerna för det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan år Ökad kontinuerlig uppföljning och analys av hur kommunen ska hålla sig informerad om hur ungdomarna i kommunen, som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år, är sysselsatta i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. Nya rutiner kommer arbetas fram för att anpassa rutinerna efter lagändringen som gäller fr.o.m. januari Rektor Vuxenutbildn ingen Utredningssekreterare Tandborstning på kommunens förskolor I kommunens förskolor borstar barnen tänderna en gång om dagen. Tillsvidare Barn- och utbildningschef Indikator: SKL Öppna jämförelser

10 10(24) - Självskattat allmänt hälsotillstånd (2020 ska 73% av Hjoborna skatta sitt allmänna hälsotillstånd som gott.) 66,2% 74% Ingen mätning görs

11 11(24) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 11: I Hjo ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är enkelt att kontakta kommunen Vår strategi för att nå målet: Se info om hemsidan under mål 1. En ny e-tjänst i Procapita som riktar sig till förskolan har köpts in och kommer att fullt ut tas i bruk under våren Tjänsten syftar till att underlätta vårdnadshavares kontakt med kommunen då de kommer att kunna ansöka om barnomsorgsplats, fylla i och ändra schema, göra inkomstanmälan och liknande via internet Att ha ett välkomnande klimat där alla elever och föräldrar får ett gott bemötande vid kontakt eller besök i våra verksamheter är av största vikt Vi kommer under 2015 bl.a. att fokusera på att utveckla våra utvecklingssamtal så att det blir ett gott möte mellan barn, föräldrar och lärare som en bra grund för elevens fortsatta utveckling i sitt lärande. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Hemsidan Åtgärda de brister som framkom i SKL:s webbinformationsundersökning 2014 visade att området Barn och utbildning behöver ses över och utökas med information. Juni 2015 SKL:s Under 2015 är målet att åtgärda dessa brister undersökning samt att utveckla hemsidan och göra den mer inbjudande och välkomnande. Göra hemsidan mer inbjudande och välkomnande E-tjänster Utvecklingssamtal Nya e-tjänster förskola och fritidshem tas i bruk under våren Under 2015 fokuserar barn och utbildning på att utveckla utvecklingssamtalen så att det blir ett gott möte mellan barn, föräldrar och lärare som en bra grund för elevens fortsatta utveckling i sitt lärande. Juni 2015 Dec Barnomsorgsha ndläggare, webbredaktör, samordnar översynen Barn- och utbildningschef, Barnomsorgsha ndläggare Rektor Indikator: SCB:s medborgarundersökning - Betygsindex för bemötande och tillgänglighet (medel 58) - 59 (medel 58) Ingen mätning görs

12 12(24) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 12: I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen Vår strategi för att nå målet: Under 2015 kommer vi att ha en kontinuerlig bevakning med målsättningen att barnen/eleverna ska kunna vara med och påverka i beslut som kommer att beröra dem. De regelbundna klass- och elevråden som genomförs är ett bra forum där eleverna har möjlighet att påverka och lämna synpunkter på det som berör deras skolgång och beslut som berör dem som boende i Hjo kommun. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Öka elevers inflytande på kommunbeslut Elever i grundskolan kommer fortsätta att vara remissinstans i kommunala frågor som Kontinuerlig uppföljning Barn- och utbildningschef Klassråd och elevråd de är berörda av. Klassråd och elevråd genomförs kontinuerligt under året. Genomförs kontinuerligt under året Rektor Indikator: SCB:s medborgarundersökning - Sammanfattande nöjd inflytande index (medel 39) - 44 (medel 40) Ingen mätning görs

13 13(24) Kommunstyrelsens mål 2015 för barn och utbildning Kommunstyrelsens mål 6: Eleverna upplever att de har inflytande över sitt lärande Vår strategi för att nå målet: Arbetet för att öka elevinflytandet har fortgått ute på enheterna och alla enheter har nu en plan för elevinflytande. Under 2015 kommer arbetet med att förankra planerna ute i verksamheterna fortsätta för att tillförsäkra sig om att planerna efterlevs och eleverna känner att de ges möjlighet till inflytande. För att tillförsäkra sig att barn i förskoleålder har en positiv upplevelse av sin lärsituation på förskolan kommer förvaltningen fortsätta sina möten med den gemensamma föräldraföreningen för barn i förskoleålder, förenade föräldrar. Genom att skapa en god dialog med föräldraföreningen ökar möjligheten till ett ömsesidigt utbyte gällande verksamheten som bedrivs. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Klassråd och elevråd Klassråd och elevråd genomförs kontinuerligt under året. Genomförs kontinuerligt Rektor Plan för elevinflytande Skapa fler mötesplatser mellan medborgare och verksamhet för att möta behov i tidiga åldrar Varje enhet har utarbetat en plan som beskriver hur man ska öka elevinflytandet. Arbetet under 2015 fokuserar på att den efterlevs. Barn och utbildning kommer under året ha minst två möten med den gemensamma föräldraföreningen för barn i förskoleålder; Förenade föräldrar. under året Kontinuerlig uppföljning 31 december 2015 Rektor Barn- och utbildningschef Indikator: Enkätundersökning Andel elever (%) som upplever att de har inflytande över sitt lärande* Ambition 2015 Åk 5: 87 % 84 % 93 % Högre än föregående Åk 8: 39 % 81 % mätning 73 % *Frågeställning till elever i åk 5 och 8: Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter.

14 14(24) Kommunstyrelsens mål 11: Hjo kommun ska arbeta för att förebygga främlingsfientlighet Adressat: samtliga verksamheter Vår strategi för att nå målet: Inom förskolan och skolan kan vi se en ökning av kulturer och språk inom vår verksamhet vilket ger ökad kulturell och språklig mångfald i vårt arbete. För att utnyttja detta arbetar vi med interkulturell pedagogik vilket innebär att vi aktivt arbetar med att öka den ömsesidiga förståelsen för varandras kulturer. Därigenom berikar vi varandra och vår lärandemiljö. Inom förskolan kan vi se att antalet barn med annat modersmål i förskolan har ökat. Vi har utsett s.k. språkpiloter på förskolorna som nu bildar arbetsgrupp tillsammans med förskolechef och specialpedagoger. Under våren 2015 kommer bl.a. en plan för flerspråkighet inom förskolan upprättas vilket ska vara ett stöd för pedagogerna i deras arbete. Det är ett prioriterat arbete under 2015 och på detta sätt hoppas vi kunna utveckla den flerspråkiga förskolan på ett bra sätt. På grundskolan arbetar vi mycket med att öka förståelsen, intresset och toleransen för andra kulturer och ett steg i detta är att få till möjligheten att genomföra en resa till koncentrationslägret Auschwitz för eleverna i årskurs 9. Det är i år 70 år sedan andra världskrigets slut. De som vistades i koncentrationslägren finns snart inte i livet och kan berätta sin fasansfulla historia. Vi lever i dag i ett samhälle där vi kan se en ökad främlingsfientlighet och där det finns organisationer som hävdar att massavrättningarna i koncentrationslägren aldrig har ägt rum. Därför är det av största vikt att vi upplyser och påminner våra elever om det som inträffade under andra världskriget. Vår förhoppning är att detta ska kunna bli en årligen återkommande resa. Aktivitetsplan 2015: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Auschwitz-resa Under året arbetar vi för att få till stånd en resa med åk.9 elever till koncentrationslägret Auschwitz. Januari 2016 Rektor Interkulturell pedagogik Språkpiloter i förskolan Vi arbetar med att öka förståelsen och intresset för andra kulturer med våra pedagoger, barn och elever. Antalet barn med annat modersmål i förskolan har ökat. Vi har utsett s.k. språkpiloter på förskolorna som nu bildar arbetsgrupp tillsammans med förskolechef och specialpedagoger. Ett prioriterat arbete under 2015 och på detta sätt hoppas vi kunna utveckla den flerspråkiga förskolan. Kontinuerligt pågående arbete Kontinuerligt pågående arbete Barn- och utbildningschef, utvecklingschef. Rektor och förskolechef. Förskolechef

15 Uppföljning sker i form av årlig redovisning. 15(24)

16 2. I budgeten har politiken angett ett antal politiska prioriteringar som tilldelats extra medel. Dessa beskrivs här nedan i text utdragen från budget Beskriv i de fall det är relevant hur verksamheten avser använda tilldelade medel för att jobba mot angiven politisk prioritering. 16(24) Politiska prioriteringar 2015 SFI/modersmål/FBK/SVA - Nya riktlinjer för nyanlända elever (Svenska för invandrare, modersmålsundervisning, förberedelseklass samt svenska som andra språk) Budget 2015: För att skolorna på ett bra sätt ska kunna ta emot ett ökande antal nyanlända elever är det nödvändigt att kommunerna har beredskap och kunskap för att kunna organisera undervisningen utifrån detta. Hjo kommun har idag 46 barn med 14 olika språk inom förskolan och 61 elever med 20 olika språk inom grundskolan. Nya riktlinjer för nyanlända innebär bland annat att dessa elever har rätt till samma undervisningstid i skolan som övriga elever. Utifrån den ökade integrationen samt de nya riktlinjerna för nyanlända tilldelas verksamheten 615 tkr (465 tkr tkr), vilket innebär en förstärkning med ytterligare 1,3 tjänst. Plan 2015: Prisuppräkning Gymnasie Skaraborg Budget 2015: De interkommunala kostnaderna avseende köp av gymnasieplatser kompenseras med samma procentuella uppräkning som personalkostnaderna 2,3 %. Detta innebär en uppräkning av ramen om 818 tkr. Differensen mellan 2,3 % och gymnasium Skaraborgs beslutade prislista om 7,3 % innebär en kostnadsökning med motsvarande 1,7 mnkr. Utifrån den positiva prognos 2014 avseende de interkommunala kostnaderna för gymnasieskolan tillförs Barn och utbildning 0,5 mnkr, resterade kostnadsökning ryms inom befintlig ram. Plan 2015: Översyn av förskoleverksamheten i Korsberga Budget 2015: I samband med att Barn och utbildning presenterade en översyn av förskoleverksamheten i Hjo kommun (dnr ), på Kommunstyrelsens sammanträde , fick förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad översyn av lokalproblematiken i Korsbergaområdet. Skolinspektionen genomförde tillsyn av Hjo kommuns skolor och förskolor under vårterminen Vid tillsynen framkom att det vid några förskolor fanns brister avseende trygghet och säkerhet för barnen. De brister som Skolinspektionen anmärkte på handlar framförallt om Björkdungens förskola i Korsberga. Utredningen visar att för att nå en långsiktigt bra lösning för barnomsorgen i Korsberga förordas en nybyggnation av tre avdelningar intill Korsberga skola. För att kortsiktigt tillgodose samt möta skolinspektionens kritik har budgetberedningen beslutat tilldela Barn och utbildning 600 tkr för att under 2015 placera paviljonger i anslutning till Korsberga skola i väntan på en nybyggnation, vilken planeras Plan 2015: Helhetsöversyn av stödorganisationen kopplat till socioekonomiska principer Budget 2015: Genomlysningen av och arbetet med att organisera skolans särskilda stöd pågår samt även

17 17(24) arbetet med hemmasittare skall bedrivas. På detta område är det viktigt att samverkan sker med andra delar i förvaltningen och då speciellt Individ och familjeomsorgen. Förvaltningen har i budgetberedningsprocessen presenterat hur arbetet ska bedrivas och budgetberedningen har tillskjutit 1 mnkr för det fortsatta arbetet kring elever i behov av särskilt stöd. Plan 2015: Resursfördelningsmodell fritids/skolbarnsomsorg Budget 2015: Skolbarnsomsorgen förstärks kraftigt och har ytterligare diskuteras under höstens budgetarbete. Barn och utbildning har sedan 2009 års besparingsbeting inte tilldelat resurser enligt gällande resursfördelningsmodell. Enligt modellen genererar 280 volymtimmar en tjänst. I snitt är det i dag utlagt 315 volymtimmar/tjänst. För att återigen komma till den nivå som politiken beslutat om, skulle det behövas ytterligare 2,18 tj. Därtill har antalet volymtimmar ökat jmf föregående år med 329 timmar, vilket motsvarar 1,18 tj. Totalt innebär detta 3,36 tj en kostnad om ca 1,4 mnkr. Verksamheten kompenseras med 1 mnkr för att förstärka på fritids/skolbarnsomsorg. Plan 2015: En till En satsning år 7-9 Budget 2015: Inför budget 2012 beslutades om införande av En till en datorer i år 7-9. Barn och utbildning har sedan dess kompenserats för tillkommande kostnader ska införandet av en till en datorerna vara fullt utbyggt och alla elever i år 7-9 har då tillgång till en personlig dator. Plan 2015:

18 18(24) 3. Avsnitt tre är uppdelat i tre delar. Först beskrivs viktiga händelser under det kommande året tillsammans med övrig verksamhetsutveckling som inte går att koppla till något särskilt mål eller till visionen. Sedan beskrivs hur verksamheten planerar att jobba med Hjo kommuns värdegrund Det goda mötet. Avslutningsvis berättar verksamheten om kända viktiga händelser framöver (längre perspektiv än ett år). Viktiga händelser och övrig verksamhetsutveckling under 2015 Barn och utbildning gemensamt En delvis förändrad ledningsorganisation har trätt i kraft fr.o.m. höstens skolstart. Detta innebär bl.a. att rollen som förskolechef blivit mer renodlad och idag finns det två chefer inom förskoleverksamheten. Utvecklingschefen är idag även chef över elevhälsan där även delar av stödorganisationen ingår. En omorganisation av det särskilda stödet genomfördes under 2013 som innebär att varje enhet förfogar över en specialpedagog från elevhälsan. Under 2015 fortsätter arbetet med översynen av det särskilda stödet för att på så sätt se hur det kan arbetas framåt inom detta område, för att kunna tillgodose elevernas olika behov av stöd på bästa sätt. Barnomsorg En glädjande utmaning är att behovet av barnomsorgsplatser fortsätter att vara stort. Sedan våren 2013 har barnomsorgen utökats med sammanlagt 50 nya platser. Antalet barn med annat modersmål i förskolan har ökat. Vi har utsett s.k. språkpiloter på förskolorna som nu bildar arbetsgrupp tillsammans med förskolechef och specialpedagoger. Ett prioriterat arbete under 2015 och på detta sätt hoppas vi kunna utveckla den flerspråkiga förskolan på ett bra sätt. Under året har arbetet med projekteringen av den Nya förskolan fortskridit. Förskolan ska placeras på området Knäpplan i anslutning till Sigghusberg. Förskolan dimensioneras för att ta emot ca 120 barn. Den nya förskolan beräknas stå klar i januari Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad översyn av förskoleverksamheten i Korsberga. Översynen av förskoleverksamheten som arbetsgruppen tagit fram presenterades för KS i juni I augusti 2015 ska Björkdungens förskoleverksamhet flytta in i paviljonger som kommer att uppföras intill skolan i Korsberga. Där kommer verksamhet att bedrivas fram tills den planerade nybyggnationen om tre avdelningar i anslutning till Korsberga skola kommer till stånd. En webbaserad modul till Procapita Förskola är inköpt och installerad. Implementering fortgår under hösten och planen är att den skall vara i full drift under våren Fritidshem Under 2015 fortsätter arbetet för att öka samverkan mellan fritidshemmen och skolan. Fritidsverksamheten ska komplettera skolan och erbjuda alternativa sätt för eleverna att utveckla sina förmågor för att nå målen. Grundskola inkl. förskoleklass och särskola Alla elever som har rätt till undervisning i svenska som andraspråk ska få denna undervisning. Nyanlända elever ska kunna gå i en förberedande internationell klass där de får undervisning i grundläggande svenska. Där ska också deras kunskaper i skolans övriga ämnen kartläggas så att utslussningen i de svenska klasserna blir så gynnsam som möjligt. I dagsläget har vi två internationella klasser där det finns 8 elever inskrivna i åk. 1-6 och 7 elever i åk 7-9.

19 19(24) Under hösten 2013 och våren 2014 har en projektgrupp arbetat med ett socioekonomiskt projekt kring barn i tidigare åldrar med samspelssvårigheter. Syftet är att bygga upp en gemensam kunskap om problematiken kring dessa barn och en kompetens i handling så att dessa barn tidigt uppmärksammas och får det professionella stöd de har rätt till. Hitta lämpliga samarbetsformer, skapa en samsyn kring förhållningssätt och metoder som är lämpliga för att stötta dessa barn utifrån beprövad erfarenhet, aktuell forskning och läroplanens värdegrund. Inför 2015 har 1 mnkr tillförts Barn och utbildning för att arbete enligt detta socioekonomiska förhållningssätt ska möjliggöras. Som ett led i detta har en översyn av stödorganisationen tagits fram av chefen för elevhälsan som pekar ut de brister som finns inom organisationen idag och vad man behöver göra framöver för att kunna arbeta på ett bra sätt med det socioekonomiska projektet. Översynen ger en bild av hur man vill jobba, vilket behov man har för kompetensutveckling av personal samt vilka ekonomiska resurser som behövs. De ekonomiska medel som har tillförts det socioekonomiska arbetet kommer att användas till att det under 2015 rekryteras fyra samordnare/speciallärare med fokus på arbetet med barn med samspelssvårigheter. Införandet av en till en datorer är nu genomfört och har varit mycket lyckosamt. Nu har alla elever i åk. 7-9 och pedagoger en egen dator. Under 2015 kommer vi att fokusera på hur vi strategiskt ska arbeta vidare inom IT- området. Frågeställningarna är många kring vilka IT-verktyg vi ska ha, nyttjandet av molntjänster mm. Hjo kommun sökte och fick beviljat möjligheten att för läsåret 14/15 anställa ytterligare sju förstelärare. Detta innebär att Hjo kommun nu har sammanlagt tio förstelärare. Utvärdering kommer att ske under våren 2015 för att se hur vi fortsättningsvis ska utforma innehållet i dess uppdrag. Vi ser att elever i behov av grundsärskoleplacering ökar. Utredningar och inskrivningar kommer att ske under innevarande läsår samt kommande läsår. Sommarlovsentreprenörer är ett koncept som vänder sig till ungdomar i åldern år. Under sommaren får de utveckla sitt entreprenörskap genom att omvandla idéer, behov och talanger till en egen verksamhet. Man skapar sitt eget sommarjobb var det 23 sökande till 10 platser i Hjo Kommun. 8 personer fullföljde sommaren och drev 7 olika företag. Samtliga har varit överens om att de har lärt sig mycket och nöjdheten har varit stor. Vi fortsätter att erbjuda detta viktiga koncept även Gymnasie- och vuxenutbildning IM (Introduktionsprogrammet) har för närvarande 10 elever. Av dessa är några ensamkommande flyktingbarn. En framtida utmaning är att se över resurser och behovet av kompetens för att så snabbt som möjligt kunna hjälpa alla att komma vidare. Komvux har ett stabilt elevunderlag (ca elever) sedan flera år tillbaka. SFI (Svenska för invandrare) har det senaste året fördubblat sitt elevantal från 35 till 70. Detta medför ett utökat behov av personal och lokaler. Så här arbetar vi med Hjo kommuns värdegrund Det goda mötet 2015: Under 2015 fokuserar barn och utbildning på att utveckla utvecklingssamtalen så att det blir ett gott möte mellan barn, föräldrar och lärare som en bra grund för elevens fortsatta utveckling i sitt lärande.

20 Vi arbetar för ett klassrumsklimat där eleverna möter varandra med respekt och positiva förväntningar. Varje år är eleverna med och formulerar klassrumsregler för hur man ska få studiero och trygghet i klassrummet. För att skapa ett tryggt klimat i klassrummet sätts insatser in via specialpedagog och kurator och handledning ges till pedagogerna och eleverna, en till en, eller i smågrupper. I skolstarten i årskurs 7 arbetar elevhälsan med kamratbanor för att skapa ett bra socialt klimat i de nya klasserna. 20(24) Aktivitetsplan: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Stående punkt på APT Löpande uppföljning där vi diskuterar hur Kontinuerligt Barn- och vi arbetar med värdegrund och vision. pågående utbildningschef arbete Utvecklingssamtal Under 2015 fokuserar barn och utbildning på att utveckla utvecklingssamtalen så att det blir ett gott möte mellan barn, föräldrar och lärare som en bra grund för elevens fortsatta utveckling i sitt lärande. Dec Rektor Studiero och trygghet i klassrummet Varje år är eleverna med och formulerar klassrumsregler för hur man ska få studiero och trygghet i klassrummet. För att skapa ett tryggt klimat i klassrummet sätts insatser in via specialpedagog och kurator och handledning ges till pedagogerna och eleverna, en till en, eller i smågrupper. Kontinuerligt pågående arbete Rektor Viktiga händelser framtid En översyn gällande Guldkroksskolans lokaler är påbörjad. En översyn som presenterades för kommunstyrelsen 2012 konstaterade att det finns behov av en renovering av B-huset samt att trafiksituationen runt skolan är problematisk och skolgården vid Bläckfisken behöver ses över. Det fanns pengar avsatta i budget för att renovera B-huset men de pengarna användes till andra projekt och renoveringen uteblev. Då samma problem kvarstår och ytterligare dimensioner i form av utökad verksamhet inom bl.a. internationella klasser finns behov av en översyn som tar ett helhetsgrepp kring lokalsituationen för att ge förutsättningar att skapa en hållbar arbetsmiljösituation och för att kunna möta det ökande elevantalet.

Verksamhetsplan 2016 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2016 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2016 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan

Vår lokala likabehandlingsplan Vår lokala likabehandlingsplan 1 Stålhagens förskola Augusti 2014- juli 2015 lightversion Alla barn ska känna sig trygga och välkomna till vår förskola. 2 Likabehandlingsplan Stålhagens förskola läsåret

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2017/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Kvalitetsrapport Fritidshem

Kvalitetsrapport Fritidshem Kvalitetsrapport Fritidshem Fritidshemmets namn Rektor.. 1. Beskrivning av verksamheten 2 En kort presentation av fritidhemmet, t.ex. text från Om Fritidshemmet på er hemsida. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. ROBERT OLSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 35 78 388 393 Kommunbidrag

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-14 97 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Storvretaskolan i Uppsala kommun

Storvretaskolan i Uppsala kommun STYRELSEN FÖR VÅRD OCH BILDNING Handläggare Datum Diarienummer Lars Romanus 2014-02-12 SVB-2013-0573 Skolinspektionen Avdelningen för tillsyn och kvalitetsgranskning i Stockholm, enhet Norr Box 23069 10435

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Svar till Skolinspektionen med anledning av Beslut för grundsärskolan Noltorpsskolan Dnr :468

Svar till Skolinspektionen med anledning av Beslut för grundsärskolan Noltorpsskolan Dnr :468 Alingsås 150813 Svar till Skolinspektionen med anledning av Beslut för grundsärskolan Noltorpsskolan Dnr 43-2015:468 Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Bedömning av brist Skolinspektionen

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Fritidshemmets måluppfyllelse

Fritidshemmets måluppfyllelse Fritidshemmets måluppfyllelse fokusområde matematik Läsåret 2012-2013 dec jan feb nov mars okt april sept maj aug juli juni Anette Christoffersson Utvecklingsledare Bakgrund Utifrån kraven i den nya skollagen

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

FÄRJESTADSSKOLANS ARBETSPLAN

FÄRJESTADSSKOLANS ARBETSPLAN FÄRJESTADSSKOLANS ARBETSPLAN LÄSÅRET 2016 17 KARLSTADS KOMMUN Ansvarig samt giltighetstid: Mikael Nilsson Rektor, Läsåret 16/17 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut 2014-04-11 Ljusdals kommun Rektorn vid Gärdeåsskolan grundsärskola bodil.grahn@ljusdal.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Gärdeåsskolan grundsärskola i Ljusdals kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005 Avdelningen förskola-skola Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning Handläggare: Katarina Höök Tfn: 508 14 021 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-05-30 Enskede-Årsta stadsdelsnämnd Kvalitetsredovisning för förskola,

Läs mer

Kristinedalskolans utvecklingsplan läsåret 16/17

Kristinedalskolans utvecklingsplan läsåret 16/17 Kristinedalskolans utvecklingsplan läsåret 16/17 Kristinedalskolan Platsen för möten, lärande och utveckling Detta dokument sammanfattar de grundläggande förhållningssätt, värderingar och arbetssätt som

Läs mer

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Kultur- och utbildningsförvaltningen 2015-02-19 Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 HUVUDMANNANIVÅ Alla skolor och förskolor i Mellerud ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten

Läs mer

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 -

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - 1 Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - Systematiskt kvalitetsarbete och inflytande behandlas i ett gemensamt kapitel, kap 4, i skollagen (2010:800). Bestämmelserna gäller för samtliga skolformer

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 2016-06-01 1 (14) Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 Inledning I skollagen beskrivs att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

Tjörn Möjligheternas ö

Tjörn Möjligheternas ö Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola Myggenäs Förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Linda Markus 150708 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn 4

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan

Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan 2014-06-30 Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan I Kunskapsstaden Ängelholm möter du en förskola och skola som vilar på vetenskaplig

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Lorensberga skola grundskola åk 4-6 Ansvarig rektor åk 4-6 Ann-Katrin Bohman Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VI BYGGER SAMHÄLLET I takt med att vi blir allt fler Kungälvsbor bygger vi ut vår verksamhet. Varje år utökas verksamheterna med nya förskolor och/eller grundskolor, fler pedagoger

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Stavreskolans fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Stavreskolans fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Stavreskolans fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Kvalitetsrapport - Björnbergets förskola. Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016

Kvalitetsrapport - Björnbergets förskola. Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016 Kvalitetsrapport - Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016 Innehåll Innehåll... 2 1. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Syfte och mål... 3 1.2. Ett kvalitetsarbete som leder mot målen... 3... 4 2. Sammanfattning

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagens förskola Läsår 2016/2017 Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 5 Främjande insatser... 6 Kartläggning... 7 Förebyggande åtgärder...

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick Rev 2011-10-12 Sid 1 (6) Dnr 11BUN108 Handläggare Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick 2013-2015 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola. Tångeröd Förskola

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola. Tångeröd Förskola Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola Tångeröd Förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Linda Markus förskolechef 160630 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 1 Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 2 Årsberättelse 2014 SKOLOMRÅDE VÄST Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet och service ni har till kommuninnevånarna Skolområde VÄST bedriver verksamhet i Rumskulla.

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Djupdalsskolan, RH-enhet, Leskulla.carell@sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Djupdalsskolan, RH-enhet, i Sollentuna kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola Myggenäs Förskola Tjörn Möjligheternas ö

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola Myggenäs Förskola Tjörn Möjligheternas ö Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola Myggenäs Förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Linda Markus 160630 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn 4

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 7-9 Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Fritidshem Knopen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK

Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK Vad innebär kvalitetsarbete inom skolväsendet? 4 kap. 3-8 skollagen Kvalitet och inflytande Systematiskt kvalitetsarbete Varje huvudman och varje förskole- och skolenhet

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan 7-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan 7-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan 7-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur på Lidingö har vi en kvalitetskultur som genomsyrar hela verksamheten En droppe droppad i livets älv, har ingen kraft att flyta

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lextorpsskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lextorpsskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lextorpsskolan F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3 STORFORS KOMMUN Kroppaskolan Årskurs 1 3 Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Inledning: Kroppaskolan ligger i Storfors tätort och innefattar förskoleklass årskurs 3 samt fritidshem. Skolan har totalt 136

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun.

Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun. Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun. Varje barn ha rätt till utbildning. Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter.

Läs mer

Riktlinje. Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001

Riktlinje. Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001 Riktlinje 2016-12-14 Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001 Antagen av Utbildningsnämnden den 14 december 2016. Dokumentet ersätter tidigare

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (9) Rev 2016-04-29 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Förskolan Ragvald En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla

Läs mer

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår: 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling och diskriminering för Ljungfälle grundsärskola och fritidshem Läsåret

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling och diskriminering för Ljungfälle grundsärskola och fritidshem Läsåret Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling och diskriminering för Ljungfälle grundsärskola och fritidshem Läsåret 2016-2017 Annika Sandberg, rektor 0470-43690 1 Innehållsförteckning Sid 1. Vår

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: :23 1

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: :23 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Vattmyra förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Vattmyra

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Utbildningsnämndens budget och nämndplan 2013

Utbildningsnämndens budget och nämndplan 2013 Utbildningsnämndens budget och nämndplan 2013 Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Utbildningsnämnden Beslutsdatum 2012-11-21 Ansvarig sektor kultur och fritid Sektor utbildning, Gäller för Förskola,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Ekorren 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Ekorren 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Ekorren 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 EFFEKTER OCH ANALYSER AV STADENS STYRANDE POLICYS... 5 Ansvarig...

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor 2016/2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Syfte...3 3. Definitioner...3

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042 215-4-2 Johannes Pålsson Chef produktion barn och utbildning Johannes.Palsson@ekero.se Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 215 Dnr BUN15/5-42 Sammanfattning Produktionsområdet

Läs mer