Vakanser i kontorsfastigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vakanser i kontorsfastigheter"

Transkript

1 Anna Björk Pauline Hensley Vakanser i kontorsfastigheter Fastighetsföretagets arbete med vakanser Vacancies in office premises How to fill vacancies Företagsekonomi C-uppsats Termin: VT 2012 Handledare: Tommy Bergquist

2

3 Förord Under våren 2012 har vi skrivit vår C-uppsats inom företagsekonomi vid Handelshögskolan, Karlstad universitet. Det ämne vi valt att fördjupa oss i är vakanser i kontorsfastigheter och vi har genom vår undersökning fått en djupare förståelse för hur fastighetsföretag arbetar för att uppnå lägsta möjliga vakansgrad samt vilka problem vakanser medför. Ett stort tack till alla respondenter som välvilligt ställt upp på intervjuer och till vår handledare Tommy Bergquist som bidragit med värdefulla synpunkter och guidat oss genom arbetet. Karlstad universitet, 15 maj 2012 Pauline Hensley Anna Björk 3

4 Sammanfattning Ett fastighetsföretag som hyr ut kontorslokaler till hyresgäster arbetar dagligen med vakanser d.v.s. tomma, outhyrda lokaler och strävar efter en lägsta möjliga vakansgrad i sina fastigheter. Vakanser har en stor ekonomisk påverkan på ett fastighetsföretag då det innebär förlorade hyresintäkter och leder i vissa fall till att fastigheterna minskar i värde. Vakanser i kontorsfastigheter kan uppstå på grund av olika orsaker; fastighetsmarknaden, fastighetens läge och fastighetens skick är faktorer som har stor påverkan på efterfrågan av lokalerna. Syftet med uppsatsen är att undersöka orsaker till varför vakanser i kontorsfastigheter uppstår, vilka problem de medför samt hur fastighetsföretaget arbetar för att uppnå lägsta möjliga vakansgrad. Vi har avgränsat vår undersökning geografiskt till Stockholm och har utfört intervjuer med fem väletablerade aktörer på kontorsmarknaden. Ett fastighetsföretag måste arbeta mycket med differentiering på den konkurrensutsatta hyresmarknaden i Stockholm. För att kunna särskilja sig från sina konkurrenter bör företaget arbeta kreativt med kundrelationer, marknadsföring samt med utformningen av hyreskontrakt. För att locka till sig nya hyresgäster måste de utforma ett erbjudande som är mer attraktivt än konkurrenternas. Genom att arbeta för att tillfredsställa och möta upp behov hos sina befintliga hyresgäster kan fastighetsföretaget bygga upp hållbara relationer som är gynnsamma för båda parter. Kundrelationer är en av de viktigaste delarna i arbetet med vakanser och en nära kontakt är väsentligt för ett fastighetsföretag som vill ha nöjda hyresgäster. Nöjda hyresgäster kan sägas vara grunden till ekonomisk lönsamhet för fastighetsföretaget. Allt eftersom hyresgästernas verksamheter utvecklas eller förändras så uppstår nya behov och därför är efterfrågan på flexibla och anpassningsbara kontorslokaler hög. Det är således viktigt att företaget är lyhört och har en kontinuerlig kontakt med sina hyresgäster för att kunna möta upp de förändrade behoven i tid och på så sätt bibehålla sina hyresgäster. En annan högt efterfrågad egenskap hos kontorslokaler är yteffektivitet som innebär att lokalens yta ska kunna nyttjas fullt ut. Att yteffektiva lokaler efterfrågas allt 4

5 mer beror på att kostnad per anställd ligger i fokus och hyresgäster vill inte ha en lokal som rymmer kostsamma och oanvändbara ytor. Med grund i vår teori samt i vår empiri har vi kunnat dra slutsatsen att vakans är oundvikligt då det inte går att uppnå en perfekt balans mellan kontorsutbudet och hyresgästernas efterfrågan. En viss grad av vakans behöver dock inte vara negativt då det innebär att fastighetsföretagen har lediga lokaler att erbjuda på hyresmarknaden. Det innebär också att de kan behålla befintliga hyresgäster om det finns en bättre passande lokal att erbjuda då hyresgästen behöver flytta på grund av förändrade behov. 5

6 Abstract A property company that lets out office space works daily with vacancies, empty and unlet office space, and strives to achieve a lowest possible vacancy rate. Vacancies affect property companies directly through lost rental income and can sometimes lead to a decrease in property values. Vacancy in office premises can emerge due to several different factors; the real estate market, the location of the premises and the property itself, these factors all affect the demand. The purpose of this thesis is to investigate the reasons to why vacancies in office premises arise, the problems vacancies bring and how property companies work to achieve a lowest possible vacancy rate. We have narrowed our research geographically to Stockholm and have performed five interviews with well established actors on the office property market. Stockholm has a very competitive rental market and therefore it s important that the property companies differentiate themselves to be able to compete with other actors on the rental market. This can be done through actively working creative with tenants, marketing and flexibility in rental contracts. Both new and existing tenants are important and therefore it is crucial that the property company creates a more attractive offer than the competitors. Customer relationships are one of the most important parts for a property company when working with vacancies. Strong and long lasting relationships creates satisfied customers which is the foundation for economic profitability. The tenant needs are always changing and new requirements arise, this is due to that organizations expand and decrease more often and the need for new space arise more frequently. This has resulted in that the demand for flexible office premises that can be adjusted if need be has risen. Another attribute that is high in demand is space efficiency. The cost per employee is important and therefore tenants want to be able to utilize the entire space and are careful with premises that contain costly unusable space. Due to the always changing demands it s important that the property company is perceptive to what the tenants want and this way be able to proactively retain them. Based on the information we obtained through our theoretical and empirical research we have come to the conclusion that vacancies are unavoidable since it is impossible to achieve a perfect balance between supply and demand. A 6

7 certain vacancy level is not something negative since the property company needs to be able to offer available office space to both new tenants and existing tenants that need a different space due to changing needs. 7

8 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Problemdiskussion Frågeställningar Syfte Avgränsningar Metod Metodansats Kvalitativ ansats Empirisk undersökning Intervjuer Urval respondenter Insamling av teori Källkritisk analys Teori Den kommersiella hyresmarknaden Kontorsmarknaden i Stockholm Vad efterfrågar kontorshyresgästen? Varför uppstår vakanser i kontorsfastigheter? Vad innebär vakans för fastighetsföretaget? Arbetet med vakanser Kundrelationer Mervärde Marknadsföring Kreativitet Empiri Valad Property Group Information om företaget Intervju Klövern Information om företaget Intervju

9 4.3. AMF Fastigheter Information om företaget Intervju Kungsleden Information om företaget Intervju Vasakronan Information om företaget Intervju Analys Slutsats Egna reflektioner Vidare forskning Litteratur- och källförteckning Bilaga

10 1. Inledning Kapitlet presenterar uppsatsens frågeställningar och syfte samt bakgrunden till problemet vi valt att behandla. Vidare beskrivs de avgränsningar vi gjort och uppsatsens disposition Bakgrund Den kommersiella fastighetsmarknaden i Sverige består av fastigheter som nyttjas för olika typer av verksamheter. En kommersiell fastighet kan användas som t.ex. kontor, butik, industri eller hotell och definieras som allt förutom bostäder enligt Lind och Lundström (2009). Den kommersiella fastighetsmarknaden utgörs av ett antal samspelande delmarknader som påverkas av varandra. Dessa delmarknader är hyresmarknaden, byggmarknaden, fastighetsmarknaden och kapitalmarknaden. Hyresmarknaden är den centrala delmarknad där fastighetsföretagen erbjuder sina tjänster i form av lokaler till uthyrning. Den styrs av den regionala ekonomiska tillväxten och det är utbudet och efterfrågan som avgör hyressättning samt antal outhyrda lokaler (Lundström 2008). Lind och Lundström (2009) anger att de kommersiella fastigheterna i Sverige till största del utgörs av kontorsfastigheter sett till ytan. DTZ (2011) fastställer vidare att kontorsmarknaden i Stockholm är den största i Norden. Enligt Lind och Lundström (2009) så är konkurrensen stor på kontorsmarknaden och därför kan antalet vakanta lokaler variera kraftigt. En vakant lokal är en outhyrd lokal och vakans kan definieras som en viss outhyrd golvyta i en existerande fastighet (DTZ 2011) Problemdiskussion Det finns flera orsaker till varför vakanser i kontorsfastigheter uppstår. Remøy och van der Voordt (2007) tar upp tre faktorer som alltid påverkar efterfrågan; fastighetsmarknaden, fastighetens läge och fastighetens skick. Enligt Gibson (2003) har efterfrågan på yteffektiva lokaler ökat på grund av att kostnad per anställd ligger i fokus och hyresgäster vill ha en lokal som inte rymmer kostsamma oanvändbara ytor. Då företag allt oftare expanderar och komprimerar sin verksamhet uppstår nya behov, hyresgäster söker därför kontorslokaler som är flexibla och som snabbt kan anpassas. De företag som hyr lokaler vill inte betala för en yta som inte går att nyttja, därmed har den traditionella utformningen av kontorslokaler blivit allt mindre efterfrågad. 10

11 För ett fastighetsföretag betyder vakans förlorade hyresintäkter som direkt påverkar driftnettot 1 och därmed företagets lönsamhet. Med en lågt räknad genomsnittlig hyra på kr/m 2 per år och en vakansgrad på cirka nio procent går idag fastighetsföretagen i Stockholm miste om hyresintäkter till ett värde av mer än 2 miljarder kronor per år (DTZ 2011). Vakans kan även innebära att fastigheterna minskar i värde eftersom outhyrda lokaler utgör en risk och bidrar till osäkerhet (Lorenz et al. 2006). Därmed strävar ett fastighetsföretag ofta efter en lägsta möjliga vakansgrad Frågeställningar Detta leder oss fram till följande frågeställningar: Varför uppstår vakanser i kontorsfastigheter? Vilka problem kan vakanser medföra? Hur arbetar fastighetsföretag med vakanser? 1.4. Syfte Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka orsaker till varför vakanser i kontorsfastigheter uppstår, vilka problem de medför samt att fördjupa oss i hur fastighetsföretaget arbetar för att uppnå lägsta möjliga vakansgrad Avgränsningar Vi har avgränsat vår undersökning till vakanser i kontorsfastigheter belägna i Stockholm. Därför har vi valt att intervjua aktörer som arbetar med uthyrning inom den kommersiella fastighetsbranschen och är verksamma på marknaden i Stockholm. 1 Driftnetto är det överskott som står till förfogande efter att utbetalningar för drift och underhåll dragits från bruttoinbetalningarna (Lundström 2008). 2 Den outhyrda delen av en fastighet i förhållande till den uthyrbara delen (Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt 2008). 11

12 2. Metod Inledningsvis beskrivs vårt metodval och sedan tillvägagångssättet vi valt att samla in information på. Kapitlet avslutas med en framställning av källkritik. Metodkunskap är nödvändig för att en kritisk bedömning ska kunna göras av de resultat som framkommer av en undersökning. För att genomföra en undersökning på ett effektivt sätt menar Jacobsen (2002) att metoden kan användas likt ett recept som ska följas stegvis. Genom att följa metodens tillvägagångssätt kan en rättvisande bild av verkligheten ges Metodansats Det finns två metodansatser att arbeta med i en empirisk undersökning; kvalitativ ansats och kvantitativ ansats. Skillnaden mellan dessa är det tillvägagångssätt insamlingen av data sker på. Den kvalitativa ansatsen baseras på ord och enskilda individers perspektiv medan den kvantitativa ansatsen utgår ifrån siffror samt baseras på summan av insamlad information, båda tar dock sin grund från verkligheten. Även de problem som kan uppkomma vid tolkning av data är desamma för de båda ansatserna (Jacobsen 2002). I vår undersökning använder vi oss av en kvalitativ ansats då vi vill utföra en djupgående undersökning av vårt valda problemområde och fokusera på ett fåtal källor för att få detaljerad information Kvalitativ ansats Den kvalitativa ansatsen används för att ge en helhetsbild, skapa klarhet samt ge en mångsidig redogörelse av problemet. Vi valde att använda denna ansats eftersom den presenterar en möjlighet för tolkning av en viss situation eller ett visst problem och lämpar sig bra då det finns oklarhet kring ämnet som ska undersökas. Enligt Jacobsen (2002) är det som karaktäriserar en kvalitativ ansats öppenhet och han menar vidare att den information som samlas in inte begränsas av förutbestämda svarsalternativ utan är mångfaldig och nyanserad. Då vi ville utföra en djupgående undersökning av ämnet valde vi att samla in empiri från enbart ett fåtal informationskällor för att få detaljerade svar, därför var det lämpligt att använda den kvalitativa ansatsen. Dock kan tidsbrist vara ett problem vid användning av en kvalitativ ansats eftersom insamlingen av 12

13 data ofta sker genom personliga intervjuer. Ett annat problem kan vara den insamlade informationens externa giltighet det vill säga att respondenterna måste kunna vara representativa för andra än sig själva (Jacobsen 2002) Empirisk undersökning Enligt Jacobsen (2002) bör empiri till undersökningar uppfylla vissa krav, han menar att den bör vara giltig och relevant samt tillförlitlig och trovärdig. Giltighet och relevans innebär att det är viktigt att faktiskt undersöka det som ska undersökas och att informationen som erhålls är relevant till det valda ämnet. Kortfattat menar Jacobsen (2002) att vad vi vill ha är resultat som mäter det vi är intresserade av och som vi kan lita på. Vi har försökt säkerställa att vår empiri uppfyller dessa krav genom att vara noggranna vid vårt val av respondenter. Samtliga respondenter arbetar med uthyrning av kontorslokaler och är väletablerade på den geografiska marknad vi avgränsat oss till Intervjuer Vi har utfört telefonintervjuer med fem väletablerade aktörer på fastighetsmarknaden i Stockholm. Enligt Jacobsen (2002) lämpar sig intervjuer bra när ett fåtal respondenter ska undersökas. Detta eftersom informationen från denna typ av intervju är nyanserad och innehåller respondentens uppfattning om en viss företeelse. Jacobsen (2002) förklarar vidare att då intervjuerna utförs via telefon är det viktigt att frågorna inte är alltför öppna eftersom svaren då kan bli svårtolkade. Vi valde denna insamlingsmetod eftersom vi ville erhålla detaljerad och specifik information om olika fastighetsföretags synsätt på vakanser och hur de väljer att arbeta med detta. Intervjuerna utförde vi via telefon på grund av tidsbrist och det geografiska avståndet. Inför intervjuerna tog vi fram tio frågor vi sökte svar på utifrån vår frågeställning för att sedan kunna utföra en jämförelse mellan teori och empiri. I vissa av våra intervjufrågor angav vi exempel på olika svarsalternativ för att förklara för respondenterna vad vi syftade på. Vi har insett i efterhand att det kan ha styrt respondenternas svar och minskat möjligheten till en öppen dialog. 13

14 Vi bokade in telefonmöten och skickade intervjufrågorna till respektive företag via e-post några dagar före intervjun skulle äga rum för att underlätta och för att ge en möjlighet till förberedelse. Vi delade upp intervjuerna mellan oss och antecknade svaren löpande under samtalet. För att säkerställa att vi uppfattat respondenterna rätt så ställdes följdfrågor vid oklarheter. Efter intervjun sammanställdes och sammanfattades svaren omedelbart för att ingen information skulle gå förlorad. Ett utkast skickades till alla respondenter för att ytterligare bekräfta att vi tolkat svaren korrekt. Ett sista svarsdatum fastställdes för eventuella ändringar eller tillägg från respondenterna och tre utav de fem återkom till oss med några få ändringar Urval respondenter Vid en undersökning måste en gallring ske och ett urval av all insamlad information ska göras. Detsamma gäller vid valet av respondenter, eftersom det inte finns möjlighet att intervjua alla så måste endast ett fåtal relevanta väljas ut (Thurén 2005). Vi valde att intervjua respondenter från fastighetsföretag som är väletablerade på marknaden i Stockholm och som arbetar med uthyrning av kontorslokaler. Vi kontaktade tio företag och fem av dessa valde att delta i vår intervju. Sju företag tackade ja vid första tillfrågningen men två valde senare att inte delta i vår undersökning. Bortfallet av dessa två har medfört att vi inte fått samma kvantitet av empiri som från början var vårt mål. Trots detta är det möjligt att bortfallet av de två respondenterna inte påverkat resultatet och slutsatsen av vår empiriska undersökning. Det är troligt att deras svar inte skulle skiljt sig avseendevärt från de som deltog utan enbart bidragit till ett större antal respondenter. De respondenter som valde att delta i vår undersökning har olika befattningar inom företagen men samtliga arbetar med uthyrning och vakanser och kan därför tillhandahålla verklig information runt vårt valda ämnesområde Insamling av teori För att få en bra grund började vi med att samla in litteratur och artiklar relevanta för vårt valda ämnesområde och för att besvara vår frågeställning. Vi upplevde att utbudet av tryckt material om vakanser i kommersiella fastigheter var tunt. Dock har vi valt att inrikta vår undersökning på arbetet med att fylla 14

15 vakanser, därför hade vi möjlighet att använda oss av artiklar och litteratur inom olika områden för att uppfylla uppsatsens syfte. Vi har sökt efter artiklar runt ämnet genom att använda databaser som Emerald och Business Source Premier. Vi har även tagit del av marknadsanalyser inom den kommersiella sektorn från Newsec och DTZ som ger ut statistik och analyserar fastighetsmarknaden Källkritisk analys För att bedöma trovärdigheten hos de källor som används ska dessa granskas kritiskt. Thurén (2005) beskriver fyra kriterier som ska hållas i åtanke vid granskning av en källas trovärdighet; äkthet då källan ska vara tillförlitlig, tidssamband då det ska ifrågasättas när källan skrevs i förhållande till händelsen, oberoende då källan inte får vara ett referat samt tendensfrihet eftersom källan inte får vara inskränkt av personliga intressen. Vi anser att de tryckta källor vi använt oss av är tillförlitliga då de är utgivna relativt nyligen och vissa av dem har använts som kurslitteratur samt är skrivna av experter inom fastighetsområdet. Då vi använt oss av fakta från fastighetskonsulter som DTZ och Newsec har vi haft i åtanke att denna information inte är helt tendensfri och kan till viss del innehålla företagets särintresse. De muntliga källorna valdes på grund av att de är aktiva på den kommersiella fastighetsmarknaden och arbetar med uthyrning av kontorslokaler. Vi inser dock att företagens egna intressen kan ha ett visst inflytande över svaren i en intervju och att svaren kan nyanseras till respektive företags fördel. 15

16 3. Teori I detta kapitel presenteras teori utifrån litteratur och författningar som vi anser vara relevant för vår frågeställning och vårt syfte Den kommersiella hyresmarknaden Fastighetsmarknaden i Sverige består av ett antal samspelande delmarknader som påverkas av varandra. Dessa delmarknader utgörs av hyresmarknaden, byggmarknaden, fastighetsmarknaden och kapitalmarknaden. På hyresmarknaden erbjuder fastighetsföretaget sina tjänster och där fastställs även hyror, efterfrågan på lokaler samt vakansgraden. Förändringar i efterfrågan på hyresmarknaden är av stor betydelse för fastighetsföretaget eftersom det påverkar deras lönsamhet, därför är det viktigt att företaget har en grundläggande förståelse för hur hyresmarknaden fungerar (Lundström 2008). I figuren nedan illustreras samspelet mellan hyresmarknaden och de andra delmarknaderna. Figur 1: Modell som beskriver sambandet mellan delmarknaderna (Geltner et al refererad i Lind & Lundström 2009 s. 31). 16

17 Figuren visar att hyresmarknaden påverkas av samtliga delmarknader. Utbudet av lokaler på hyresmarknaden påverkas av byggmarknaden som tillför nyproduktion. Efterfrågan av lokaler styrs av den nationella och regionala tillväxten, det betyder att vid låg tillväxt är efterfrågan mindre och vid hög tillväxt är efterfrågan större. Figuren visar således att det är utbudet och efterfrågan som styr hyror och vakanser på hyresmarknaden. Den viktigaste faktorn som styr utvecklingen på alla marknader är den ekonomiska tillväxten som påverkar hyror, fastigheternas priser och aktiviteten på byggmarknaden (Nordlund & Lundström 2011) Kontorsmarknaden i Stockholm Den kommersiella fastighetsmarknaden är främst belägen i de större städerna i Sverige och Stockholm står idag för hälften av fastigheternas värde och marknadens omsättning (Nordlund & Lundström 2011). Till ytan består de kommersiella fastigheterna i Sverige till största del av kontorsfastigheter (Lind & Lundström 2009). Med ca 11,4 miljoner m 2 är Stockholms kontorsmarknad den största i Norden. Den är indelad i geografiska delmarknader där Central Business District, CBD, utgör området med det mest attraktiva läget och har lokaler med hög kvalitetsnivå i Stockholms innerstad. Som kartan nedan illustrerar så utgörs de andra delmarknaderna av; resterande del av innerstaden och närförorter (DTZ 2011). Figur 2: Karta Stockholms delmarknader (DTZ Research 2011 s. 3) 17

18 Enligt SCB (2011) ökade befolkningsmängden i Stockholm med omkring 9,5 procent mellan år 2005 till När större städer växer uppkommer ett behov av utvecklad infrastruktur. Det beror på att många kontorsdistrikt byggs utanför städerna och högre krav ställs på kollektivtrafiken (Newsec 2012). Lind och Lundström (2009) menar att kostnad per anställd har blivit allt mer viktigare då många företag fokuserar på arbetsplatsens nytta istället för kostnad per kvm. Detta har resulterat i en ökad efterfrågan på yteffektiva kontorslokaler. Newsec (2011) anger att sysselsättningsgraden i Stockholm har stigit och därmed även efterfrågan på kontorslokaler vilket har medfört en minskad vakansgrad som under år 2011 låg på omkring nio procent i Stockholm Vad efterfrågar kontorshyresgästen? Det finns två konstanta faktorer som alltid påverkar hyresgästens val av kontorslokal; kostnaden och läget. Dock utvecklas ständigt nya arbetsmiljöer och arbetssätt som leder till att olika trender inom efterfrågan uppstår. De egenskaper som hyresgästen efterfrågar förändras alltså över tiden (Guilford- Blake 2003). Den traditionella utformningen av kontorslokaler blir allt mindre efterfrågad då lokalens förmåga att anpassas till olika typer av arbetsmiljöer är viktig för dagens hyresgäster. Då företag expanderar och komprimerar sin verksamhet uppstår ständigt nya behov och hyresgäster söker därför efter kontorslokaler som är flexibla och som snabbt kan anpassas (Gibson 2003). Guilford-Blake (2003) menar att det är lika viktigt för fastighetsföretaget att kunna erbjuda hyresgästen flexibilitet och anpassningsbara lokaler som att ha en marknadsmässig hyra. Enligt Lind och Lundström (2009) så är de moderna lokaler som byggs idag utformade för att nyttjas flexibelt och ha möjlighet att anpassas efter hyresgästers olika behov. En äldre byggnad kan vara svårare att anpassa efter de egenskaper som efterfrågas på kontorsmarknaden idag. Den kan därmed inte erbjuda den flexibilitet som krävs och kanske inte kan konkurrera med moderna byggnader (Lind & Lundström 2009). Den primära produkt ett fastighetsföretag levererar till sina hyresgäster är lokalen, det är alltså helt avgörande hur denna är utformad och vilken arbetsmiljö den kan erbjuda. Ett generellt krav hyresgästerna har är att de ska kunna nyttja sin lokal till fullo (Lind & Lundström 2009). Yteffektivitet är en av de mest efterfrågade egenskaperna i en kontorslokal idag. En yteffektiv lokal 18

19 reducerar kostnad per anställd eftersom det då inte finns oanvändbara ytor som kostar trots att de inte går att nyttja (Gibson 2003). Ett fastighetsföretag som erbjuder yteffektiva lokaler har möjlighet att ta ut en högre hyra per kvm eftersom hyresgästen då har användning av hela lokalen (Newsec 2012). En av de faktorer som har störst påverkan på efterfrågan och därmed lokalens attraktivitet är närheten till kollektivtrafik, såsom tåg- och tunnelbanestationer. Lokaler med bra kommunikationsmöjligheter har högre efterfrågan än lokaler med sämre lägen och dåliga förbindelser (DTZ 2011). Newsec (2011) anger att vakansproblemen ökar i de områden där kollektivtrafiken är sämre trots att marknaden i övrigt är stark. De menar vidare att närhet till bra kommunikationer är den viktigaste konkurrensfördelen och att det är kontorsfastigheter med denna fördel som är framtidens vinnande koncept. En annan aspekt gällande kontorslokaler som allt mer hamnar i fokus är miljömedvetenhet. Det beror på att energiförbrukningen till stor del kan hänföras till fastighetssektorn, framför allt i och med uppvärmning (Lind & Lundström 2009). Både fastighetsföretagen och hyresgästerna lägger allt mer vikt vid att en kontorslokal bör vara så miljövänlig som möjligt. Som ett resultat av detta förväntas större delen av nybyggnationen de kommande åren uppföras enligt ett miljömedvetet tankesätt (Newsec 2012) Varför uppstår vakanser i kontorsfastigheter? Eftersom den kommersiella hyresmarknaden ständigt är föränderlig så är det omöjligt att uppnå en perfekt balans mellan utbud och efterfrågan, det går inte att undvika den vakans som uppstår mellan två hyresgäster. Det betyder att det finns en naturlig vakans som bestäms av elasticiteten i utbudet och efterfrågan på marknaden vid ekonomiska svängningar (Sanderson et al. 2006). Enligt Lundström (2008) så uppstår denna typ av vakans då en lokal står tom i väntan på en ny hyresgäst och en väl fungerande marknad bör ha en vakansgrad på omkring tre till fem procent. Det finns även en långvarig typ av vakans som kallas strukturell vakans och som uppstår då en lokal har varit tom en längre tid. Remøy och van der Voordt (2007) definierar strukturell vakans som en yta som varit tom i tre konsekutiva år. 19

20 Orsakerna till varför det uppstår vakans i kontorsfastigheter kan vara många men det finns tre faktorer som alltid påverkar; hyresmarknaden, läget och lokalen. Då hyresmarknaden påverkas av den ekonomiska tillväxten betyder det att vid låg tillväxt eller lågkonjunktur ökar vakansnivån och vid hög tillväxt eller högkonjunktur minskar vakansnivån (Lundström 2008). Enligt Sanderson et al. (2006) stämmer detta inte alltid, han menar att vakansnivån även påverkas av delmarknaden där fastigheten befinner sig. Sanderson et al.(2006) säger att om hyresgästerna i en viss delmarknad eller område inte är priskänsliga eller inte kan flytta så uppstår ingen vakans trots låg ekonomisk tillväxt. De senaste åren har många nya kontorsdistrikt växt upp i utkanterna av större städer som Stockholm. Där det inte finns förutsättningar för bra kommunikationer finns ofta problem med vakans trots att kontorsmarknaden i Stockholm är relativt stark idag (Newsec 2011). Enligt Lundström (2008) kan en hög vakansgrad även bero på att kontorsfastigheten har omoderna lokaler och att den har ett sämre läge. Läget påverkar vakansgraden i kontorsfastigheter i stor omfattning och närhet till kommunikationer, grönområden och restauranger i områden som utvecklas har enligt Newsec (2011) blivit allt mer viktigare förutsättningar för företag när de söker lokal till sin verksamhet. Remøy och van der Voordt (2007) beskriver mindre attraktiva lägen som de områden där det inte finns närhet till kollektivtrafik och områden som har en inpräntad negativ image på grund av visuella faktorer, trängsel och förfall. De menar vidare att områden som är mono-funktionella d.v.s. enbart används av en viss typ av bransch t.ex. industri, riskerar att få hög vakans om det blir nedgång i branschen. Det finns många orsaker till varför en lokalhyresgäst bestämmer sig för att flytta. En av dessa orsaker kan vara att lokalen inte uppfyller deras krav och inte kan anpassas, en annan orsak kan vara att området uppnått en negativ image på grund av vandalism, förfall eller trängsel. När en fastighet eller lokal inte längre kan anpassas efter nya behov så är dess funktionella livscykel förbi och det är ofta då vakans uppstår (Remøy & van der Voordt 2007). Idag har flexibilitet i kontorslokaler hamnat i fokus och enligt Newsec (2012) är flexibla och effektiva kontorslokaler framtidens vinnande koncept. Dagens företag expanderar, komprimerar och förändrar sin struktur allt mer ofta, de behöver därför lokaler som enkelt kan justeras och anpassas efter nya behov. Äldre fastigheter med gamla komponenter och oflexibla lokaler efterfrågas därför allt mindre, därmed uppstår vakans. 20

21 3.5. Vad innebär vakans för fastighetsföretaget? Vakanta lokaler innebär att hyresintäkter går förlorade. Ett fastighetsföretags lönsamhet påverkas således i stor omfattning av vakanser och de strävar därför efter en lägsta möjliga vakansgrad i sitt fastighetsbestånd. Tse (1999) menar att denna förlorade intäkt har stor påverkan på lönsamheten speciellt då vakansgraden är hög eftersom företaget går miste om betydande intäkter. Enligt Lundström (2008) är den viktigaste intäkten för ett fastighetsföretag hyresintäkten då den utgör en stor löpande intäkt i hyresverksamheten och därmed är hyreskontraktet det viktigaste kontraktet i ett fastighetsföretag. Det som finns kvar av hyresintäkterna då kostnader för drift och underhåll har subtraherats utgör driftnettot som i sin tur har direkt påverkan på kassaflödet. Ett positivt driftnetto ger alltså förutsättningar för ett positivt kassaflöde (Lundström 2008). Lundström (2008) menar att driftnettot har betydelse för värdet på en fastighet och att ett minskat driftnetto leder till en minskat värde. Enligt Lorenz et al. (2006) innebär hög vakansgrad i fastigheter en risk för potentiella köpare. Detta eftersom det krävs resurser för att försöka fylla de tomma lokalerna och ingen garanti finns för att de kommer att bli uthyrda, därmed kan värdet på fastigheterna komma att minska Arbetet med vakanser På dagens marknad fordras att ett fastighetsföretag är konkurrenskraftigt och kan differentiera sig från sina konkurrenter. För att kunna etablera sig på en marknad med stor konkurrens krävs inte bara attraktiva lokaler utan även starka kundrelationer och innovativ marknadsföring (Lind & Lundström 2009). Hur ett fastighetsföretag marknadsför och arbetar med sina vakanser påverkar en potentiell kunds uppfattning om både fastigheten och företaget (Alter 2010). Det finns flera olika metoder och strategier att implementera i arbetet med vakanser och det är viktigt att fastighetsföretagets arbete präglas av både kreativitet och flexibilitet för att de ska kunna differentiera sig på marknaden (Pienta 2003) Kundrelationer Ett hyresavtal för en kontorslokal sträcker sig oftast mellan tre till fem år och den kommersiella hyresmarknaden är därför uppbyggd på långvariga relationer 21

22 (Lundström 2008). Fastighetsföretagens mål är att bygga starka kundrelationer för att säkra sina hyresintäkter och eftersom hyresgästerna inte gärna flyttar sin verksamhet på grund av kostnader och risker så finns en ömsesidig önskan om en sådan relation (Rasila 2010). Att bygga starka kundrelationer blir allt mer viktigt eftersom det är dessa typer av relationer som hjälper ett företag att klara nedgångar på fastighetsmarknaden (Sääf & Alvebro 2008). Rasila (2010) menar att det är viktigt för ett fastighetsföretag att deras hyresgäster värdesätter relationen till dem så pass högt att de anser sig vara i behov av att bibehålla den. Att behålla befintliga hyresgäster är ett mycket kostnadseffektivt sätt att hålla sina lokaler uthyrda och enligt Grönroos (2008) så lägger lojala kunder grunden till ekonomisk lönsamhet för ett företag. I figuren nedan demonstreras sambandet mellan lojalitet och lönsamhet. Årlig kundvinst Prispålägg Referenser Kostnadsbesparingar Intäktsökningar Grundvinst Anskaffningskostnader Figur 3: Lojala kunders lönsamhetseffekt (Reichheld 1996 refererad i Grönroos 2008 s. 147). Grönroos (2008) menar att vissa faktorer som kan härledas från lojala kunder påverkar lönsamheten i fastighetsföretaget. Anskaffningskostnader sparas in då det kostar mer att skaffa en ny hyresgäst än att behålla en befintlig. Kostnaden för att behålla befintliga hyresgäster utgör enbart procent av kostnaden för att skaffa nya. Den vinst som uppkommer efter tid då intäkter från 22

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190 Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Författare:

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Fastighetsmarknaden LTH Våren 2011 Fastighetsmarknaden Fastighetsmarknaden påverkas kontinuerligt av omvärldsfaktorer. Fastighetsmarknaden är inte en självständig och oberoende marknadsplats för dess aktörer

Läs mer

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter - betalningsvilja för kontor, stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Välkommen till Skanskas mediafrukost Näringslivets syn på morgondagens arbetsplatser. Stockholm 4 juni 2008

Välkommen till Skanskas mediafrukost Näringslivets syn på morgondagens arbetsplatser. Stockholm 4 juni 2008 Välkommen till Skanskas mediafrukost Näringslivets syn på morgondagens arbetsplatser Stockholm 4 juni 2008 1 Program 4 juni Skanskas Kontorsindex, vår-08 Aktuella trender på kontorsmarknaden Stockholms

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar.

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. DIVERSIFIERING PÅ RIKTIGT När banker och finansiella rådgivare

Läs mer

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 MÖJLIGHETER INOM FÖRVALTNING OCH PROJEKT Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum FASTIGHETSPORTFÖLJEN Attraktiva

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB

Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB 8 Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB AGENDA Företaget Vasakronan, strategier och hur har vi kommit hit Ekonomisk utveckling Marknadsförutsättningar Utmaningar 1 Vasakronan

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 71 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi. Tenant Representation - Den nordiska marknaden

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 71 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi. Tenant Representation - Den nordiska marknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 71 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Tenant Representation - Den nordiska marknaden Författare: Madelene Hörlin Handledare: Hans Lind Stockholm

Läs mer

Sammansättning av hyresgäster i kommersiella lokaler

Sammansättning av hyresgäster i kommersiella lokaler Examensarbete. C- uppsats inom Fastighetsvetenskap Sammansättning av hyresgäster i kommersiella lokaler - en studie av sex fastighetsföretag i Skåne Elin Andersson Pernilla Engdahl VT 2009 Kandidatuppsats

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, VD, Nordic PM OM Nordic PM NORDIC

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Newsec Nordic Report Spring 2009: Den globala lågkonjunkturen har börjat få genomslag på den Nordiska fastighetsmarknaden

Newsec Nordic Report Spring 2009: Den globala lågkonjunkturen har börjat få genomslag på den Nordiska fastighetsmarknaden PRESSMEDDELANDE 3 mars 2009 Newsec Nordic Report Spring 2009: Den globala lågkonjunkturen har börjat få genomslag på den Nordiska fastighetsmarknaden Under 2008 minskade transaktionsvolymerna på de Nordiska

Läs mer

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm Hyressättningen i Stockholms stad är och har varit föremål för debatt under en lång tid. Till grund för hyrorna ligger

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Norrtälje merkurius 2

Norrtälje merkurius 2 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 1 r Norrtälje merkurius 2 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 2 Norrtälje merkurius 2 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 245 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18

Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18 Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18 Vån 2, 306 kvm, Centrum Norra Hamngatan 18, vån 2 Centrum Hemtrevliga ytor Ledig yta: 306 m 2 Typ: Antal arbetsplatser: 15 20 Tillträde: Omgående Cykelmöjligheter

Läs mer

Lokaler med närhet och engagemang

Lokaler med närhet och engagemang Lokaler med närhet och engagemang Härnösand/Sollefteå Karlstad Göteborg Halmstad SYD Borås Malmö/Öresund MELLAN/NORR Örebro Falun Västerås Kalmar Uppsala STOCKHOLM Kista Storstockholm Globen Nyköping Norrköping

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB >2 800 aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) >1 100 aktieägare i Sverige (huvudsakligen privatpersoner) Boligutleie Holding I AS (Norge)

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL

RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL PROPERTY SALES/PROPERTY ACQUISITION/ASSET MANAGEMENT/ TENANT REPRESANTATION/ DEVELOPMENT&LEASING /VALUATION Rödjans väg 7 Nödinge Kontor/lager, Nol Rödjans

Läs mer

Hyresgästens val mellan att flytta eller stanna när kontorshyreskontraktet löper ut

Hyresgästens val mellan att flytta eller stanna när kontorshyreskontraktet löper ut Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga tekniska högskolan Examensarbete nr 289 Hyresgästens val mellan att flytta eller stanna när kontorshyreskontraktet löper ut En studie

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se Vad talanger vill ha 21/09/2011 Saana Azzam feoy10@hhs.se Gen X Intern Associat e Analyst Senior Analyst Partner Senior Partner CEO 1 Year 3 years 4-5 years 4-5 years 4-5 Years - - $ $$ $$$ $$$$ $$$$$

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm Baltzarsgatan 25 Malmö 41 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

EFTERFRÅGAN PÅ KONTORSLOKALER I EXKLUSIVA LÄGEN En analys av kontorshyresgästens val av lokalisering i Stockholms innerstad

EFTERFRÅGAN PÅ KONTORSLOKALER I EXKLUSIVA LÄGEN En analys av kontorshyresgästens val av lokalisering i Stockholms innerstad Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom samhällsbyggnad Nr 27 EFTERFRÅGAN PÅ KONTORSLOKALER I EXKLUSIVA LÄGEN En analys av kontorshyresgästens val av lokalisering i Stockholms

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Ledig lokal om 465m 2 för verkstads- eller handelsverksamhet

Ledig lokal om 465m 2 för verkstads- eller handelsverksamhet Ledig lokal om 465m 2 för verkstads- eller handelsverksamhet Centralt belägen, rymlig lokal för verkstads- eller handelsverksamhet Objektet Lokal för verkstad- eller handelsverksamhet om 465 kvm med god

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Läget allt och ingenting: En studie av hyressättningen av kontorslokaler i Stockholm. Examensarbete

Institutionen för ekonomi. Läget allt och ingenting: En studie av hyressättningen av kontorslokaler i Stockholm. Examensarbete Institutionen för ekonomi Titel: Läget allt och ingenting: En studie av hyressättningen av kontorslokaler i Stockholm Författare: My Pettersson Kurspoäng: 15 högskolepoäng Kursnivå: Kandidatkurs (C-nivå)

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

BOSTADSHYRES- MARKNADEN

BOSTADSHYRES- MARKNADEN Stockholm, mars 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Genomsnittlig avkastning

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Ny hyresmodell i offentlig verksamhet

Ny hyresmodell i offentlig verksamhet Ny hyresmodell i offentlig verksamhet Fakta Region Skåne Här arbetar 31 000 medarbetare Omsättningen är 37 miljarder kronor 93 procent av all verksamhet är Hälso- och sjukvård. Övrigt är Trafik, Kultur,

Läs mer

Lönsamma hyresgäster Ett arbete om optimala hyresförhållanden och hyreskontrakt

Lönsamma hyresgäster Ett arbete om optimala hyresförhållanden och hyreskontrakt Institutionen för Fastigheter och Byggande Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 396 Lönsamma hyresgäster Ett arbete om optimala hyresförhållanden och hyreskontrakt

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 509 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

c S X Värdet av investeringen visas av den prickade linjen.

c S X Värdet av investeringen visas av den prickade linjen. VFTN01 Fastighetsvärderingssystem vt 2011 Svar till Övning 2011-01-21 1. Förklara hur en köpoptions (C) värde förhåller sig till den underliggande tillgångens (S) värde. a. Grafiskt: Visa sambandet, märk

Läs mer

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning 1(4) Dnr SLU ua.2014.1.1.1-1814 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Lokaler och fastigheter Dokumenttyp: Måldokument/strategi Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Infrastruktur Handläggare: Anders B. Lundh

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström The long run is a misleading guide to current affairs. In the long run we are all dead. Economists set themselves too easy, too useless a task if in tempestuous seasons they can only tell that when the

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52

Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 52 Vån 4, 173 kvm, Centrum Östra Hamngatan 52, vån 4 Centrum Ledig yta: 173 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 8 14 Tillträde: Omgående Utsikt Historia Buss 20 m Nyrenoverad

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Ditt nästa kontor? Centrum

Ditt nästa kontor? Centrum Ditt nästa kontor? Centrum Södra Förstadsgatan 47, våning 3-4, 1 252 2 402 kvm Södra Förstadsgatan 47, våning 3 4, Centrum Ledig yta 1 252 2 402 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 40 150 Tillträde: enligt

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

diligentia Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö

diligentia Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö A² diligentia Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö 1 Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö 2 Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö diligentia Hur kommer vi att arbeta i framtiden? För några år sedan började Diligentia att fundera

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer