Informationsmemorandum REHACT AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsmemorandum REHACT AB (publ)"

Transkript

1 Informationsmemorandum REHACT AB (publ) Rehact Energy System Det intelligenta energisystemet Emission av aktier och konvertibla skuldebrev 22 oktober - 16 november 2012 REHACT AB är ett av Sveriges mest internationellt prisbelönta nya företag verksamma inom miljöteknikbranschen. REHACT AB utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för att göra stora byggnader mer självförsörjande på energi för värme, kyla och frisk luft. Bolaget har under 2012 påbörjat två viktiga projekt och stärker nu kassan för att kunna möta en ökande efterfrågan.

2 Innehållsförteckning Viktig information...3 Välkommen att investera i REHACT AB!...4 Inbjudan till teckning av aktier och skuldebrev...5 Introduktion till bolaget...6 Marknaden för energieffektiva byggnader...8 Rehact Energy System REHACT AB verksamhet Påbörjade projekt Polen...14 Holland...15 Omvärldsanalys Förenade Arabemiraten och Qatar...18 Externa utvärderingar och samarbeten Priser och andra erkännanden...20 Vetenskap...21 Affärsnätverk...22 Företagets utveckling Finansiell historik i sammandrag Kommentarer till den finansiella informationen Organisation Ledning...28 Styrelse...29 Aktiekapital och ägarförhållanden Övrig väsentlig information Riskfaktorer Skattefrågor Bolagsordning Informationsmemorandum från REHACT AB (publ) oktober 2012

3 Viktig information Detta informationsmemorandum ( IM eller memorandum ) har utarbetats av REHACT AB (publ) för att användas i samband med en emission av aktier och konvertibla skuldebrev, riktad till allmänheten. Allmän information Detta memorandum är undantaget från prospektskyldighet enligt lagen om handel med finansiella instrument. Undantaget gäller emissioner riktade till allmänheten som understiger 2,5 miljon euro. Detta memorandum är följaktligen inte granskat av eller registrerat hos Finansinspektionen eller annan myndighet. Definitioner Med REHACT eller Bolaget avses i detta informationsmemorandum REHACT AB (publ) med organisationsnummer och säte i Stockholm, Sverige. Spridning av memorandumet Memorandumet riktar sig inte till personer vars deltagande kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada eller något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller strider mot regler i ett sådant land. Tredjepartsinformation REHACT har inte granskat siffror, uttalanden, marknadsdata eller annan information som tredje part har använt i sina studier, varför styrelsen i Bolaget inte påtar sig ansvar för riktigheten i denna information. Vid läsningen bör detta has i åtanke. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt styrelsen känner till, väsentliga intressen i Bolaget. återgivits korrekt och, såvitt styrelsen känner till, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Finansiell information har till viss del avrundats, varvid vissa tabeller inte alltid summerar korrekt. Memorandumet behandlar information som var tillgänglig per sista september Framåtriktad information Detta informationsmemorandum innehåller uttalanden om framtidsutsikter som är gjorda av Bolagets ledning och styrelse och som baseras på nuvarande marknadsförhållanden, verksamhet och lönsamhet. Dessa uttalanden är välgrundade och genomarbetade, men läsaren av memorandumet bör ändå vara uppmärksam på att dessa ger uttryck för subjektiva bedömningar och därmed kan vara förenade med en viss osäkerhet. Under avsnittet Riskfaktorer återges en beskrivning av de faktorer som styrelsen bedömer vara av särskilt stor vikt när det gäller avvikelser från framåtriktade uttalanden. Styrelsen, som ansvarar för detta memorandum har vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa att den information som lämnas enligt dess uppfattning överenstämmer med fakta och att ingenting utelämnats som med sannolikhet kan påverka bedömningen av bolaget. Styrelsen i REHACT AB (publ) Oktober 2012 Informationen som ingår i detta memorandum har Informationsmemorandum från REHACT AB (publ) oktober

4 Välkommen att investera i REHACT AB! 2012 har varit ett bra år för REHACT. Miljöteknik är ett av de hetaste investeringsområdena idag men det råder brist på bolag att investera i. REHACT är ett av de internationellt mest uppmärksammade nya miljöteknikbolagen och vi inbjuder nu investerare att hjälpa oss att växa bolaget. Potentialen att energieffektivisera byggsektorn är enorm! Byggbranschen är sedan några år tillbaka år utsatt för mycket intensiv press från regeringar att bygga energieffektiva byggnader. EU har satt ambitionen mycket högt: en byggnad ska inte förbruka mer energi än den själv kan producera. Liknande regler kommer både i USA och i Asien. Är detta en omöjlig ekvation? Nej, det är det inte. Men det handlar om en genomgripande förändring av vårt sätt att hushålla med energi. Energy Efficiency, energieffektivisering, ADSBIL är det snabbast växande området inom EN STmiljöteknik. NDET. Organisationen Cleantech Group rankar varje FÖR LårAde mest inflytelserika sektorerna inom Cleantech. staden. r fö il tb de utrustad som nästan mer än dubbelt så Efficiency rankas är du Eller en lanenergibil från ŠKODA en riv lsd hju uationer. sit e Med en fyr nd va krä som exempelvis intressant solkraft! kväma och försäljare för både be våra 71 åter Vilka tekniker vi använder för att flytta värmeenergi i byggnader är helt avgörande för vilken grad av energieffektivisering som kan uppnås. Det är bakgrunden till att vi i REHACT AB har utvecklat ett nytt och intelligent system för att flytta värmeenergi och frisk luft i byggnader: Rehact Energy System. Med Rehact Energy System kan 85 procent av byggnadens totala energibehov för värme, kyla och frisk luft tillgodoses med gratis lokalt återvunnen och förnybar energi! I december 2011 vann REHACT Green Mentorship Award och fick därmed Skypegrundaren Niklas Zennström som mentor under ett år. Målet med mentorskapet är att påskynda utvecklingen av bolaget och under 2012 har vi tagit flera mycket viktiga steg i försäljningsarbetet Svante Bengtsson, VD från 6,3 l / dad körning rukning blan Bränsleförb av in till någon oda.se Välkommen er besök sk rkstäder. Ell ve 0 13 er och öv I DSG rb AllDrive TD ŠKODA Supe 0 kr 0 fr at inkl. alcantar Drive+ pake rme JUST NU: All webastovä h oc el ds klä 0 kr) läder/skinn (Ord. pris för kr 100 km, CO2 från 166 g / vara bilden kan km. Bilen på. extrautrustad t u r a l e d Zennström igen s i r p i v l ä j s sig Dagens Industri 13 september 2012 MiljöAktuellt september 2012 t att är det viktig och därför förtroende. bygga upp ett ta på en tektit n Man ka ström, n här tänka att de Niklas Zenn nisk sak och täne, en ngen utlyser ra. Men i slu borde funge t om att få förför andra gå ip -telefonitjänsten Skyp m de lar nd so de ha m n da Då de som säljare. med hono som grun troende för dig ka du har som iset är ett år t vil tävling där pr är det viktig ar att dig, som vis att n backar upp n mentor. ante Bengtsso t Sv seriös perso e en ar är nn n vi ma s ar er han. Förra året en klimatsm r sna på, säg ha lys m so la uppmanar al söka. r är viktiga Kontaktyto on uppmanar produkt att an rk och Bengtss tve te nä an it ns Sv ha on till som har komm rt nn- dukti del av hans alla företag n Niklas Ze jlighet att ta har en i sto på väg, som men inte Entreprenöre nom stiftelsen en mö enörskunnande. bit en ge odukt ies entrepr årets vinnare, företaström har sett färdig pr på marknaden Philanthrop Förra n ecklat ett Zennström i klimatfrågan. helt fått ut de nästa års pris. hact, har utv till ka sö engagerat sig 28 tade han pri- get Re arsystem för värme, an t att tif isp vinner prise strin.com ard energ h ventilation. Vd:n Förra året ins byggindursh Till den som jande uppnto ip Aw oc föl haft god set Green Me svenska upp- kyla vill han ge ngtsson har Be te lpa an hjä nn Sv för att proa Niklas Ze maning: som har en få så mång ttning av tille kstö startsföretag som bidrar T Försök att möjligt. Åk n r året. der ik un &p str indu strinöm y.com ktytor som dukt eller idé t. l a nta a gr ko r nå a ing ma, tillbr oende ett bättre kli Eftersom till London syst ningen på kli skapa förtr ytelserika eme infl gertpå vattet byg En del av lös ger i smarta Måste terar framför allt r där, mö ga et energi och nburen da ck my klara lig ku er r sig med en nderatur hä t låga temp Vi dis g, refematproblem renser fung personer. Dediffe erar Rehactshsys a innovatio- organisationsutvecklin siekan du Från det bra ihop ny byggindustrin 29.medDå tem luften pass en rld.com skaoc minska ene för värme, m ngare. finan via en värmeväxerar kyla och produktersys Har du tips rgianvä i den här vä solfåom fra ventilation er temet ndningen Energin växl lare. drag och om spä världsanamm är reda Mejla oss su med 85 proc Dpp n i bruk i rendiffe en låga temp vattenslin as till r Nikra en på nyheter? szawa. n ighe ent. dä gö en gorna. ner somi warko bt konga en ab torsfast frå rggindus råd rensen är enereratu sn är Skriv Te om Då t t ärgieff passa din r.ct grun knik i ämn trin.com tiv an De Föreöre eki sig. n g. taget Reha Dessutom ka en rin esra pr et. du tre den nh fung sta värmepum las Zennen Även vid 2005 med. dades för par mer ck lys, så att syftet att sälja et erfare m påvarmbä n av Nik de vatten och ringsarbetenmindre renoveomha my effekerar utveckla tivt man r och kallv mins tekn lpa, till n hjä lårsvinnare atten. Vatt -en för las träffatilläg,luftsäger han. differensen, kar temperaturkar energian ik som minsgsisolering, exempel vid enslingo hur vi ka Frisk treprenörer Skypeanväpm säger Svan ngtsson, fjo prodi tasukpå tflera ser Svante nds tillärk Reh ningen ÖN r teockså fått ömsförbengtsso Bengtsson, act s. hjä att fastigheters vänd förtempe rna ha för up n en storisa kså tsmarta en nreha R MILJ. Svante Be oc Rta värm ma r Ha RE byggnade platser cts vd. potential Eftersom kli e-, kyl- och ring av luften som n retro a DENGÅRD RVU, Reha PR NA vent Reha Vi str all n t. ilatio med cts VIN frisk RVU ar nn besp ct Ze produkter. sät första egennsbehov.ng inise av rvu. Enhe hjälp lufte vent nn an Zeg som systemet och värm NIKLAS LUN t ka tar Systemet ärne sför.arin tion unit,las Deras pr klamed ten temp är Rehacts ilagrads unden har någon FOTO: rerar lufte n Nik pris, uppm frånluften. eåtervinning av E RYDBERG tätar mås utve ip-br i Ni e kri ckla n r Oå mventmanilatio nd ocks n.tår rtemperatur upps te are första egenutveckla styrrso Värme- och dukt någonarlott ten ge tillförseln aserat och gru under rum till CH RVU lanserad de proprodukt. behovet tillgo de ströms miljö pris Om man rer kyl- pe nen förbättrörelse. deten sakta sjunkand samheoch stempera grad t kontakteras. nö ett Den at lta i tävlindrag och luft efter av värmeh knuti är anpa Då är RVU pre dose med hjälp e turen 8 tre är en ventilatioes ger ett luftfl till decetift ssad med ett best har en byggnad värm ocnivå, kan koldioxid en bra lös- har ins av ntral a200en e respektiv s med golv- temp tve och öde rk drnsen ning nnare att de varmarlotte.rydber ämt klimatsk lse, anpa. Tradition eller kalla dencha lågtempe iserad och öm pfi eratur och e takklssadan nä peraturen den genomsnittlig utan era up str fte till decentra het yla. h rera ell al man vatte. sti luftf vent oc a d a i med tem rum vent n inspirvent uktig kräv ilation och är grun centr liserad Deti- och mi iskvårt I dag är det er mycket het. 68 ilation. slingan. op att komforte met kan sänkas n mins i den ilatioum ntrener ka behovet system erg som skilj mycket tet fila hact exempel för utrymme om kvanha d en ns prat s ventilatio till Re Kring RVU Om fastighetn påverkas nega utan av köpt me d, tillklimaljud titetsmå llt. vent andra vent er RVU från via me tivt. gi med 85vä har ilationsefukana FRISK rdsäge volymen nslösninjes kubi sedaeta behov kan en har ett stort kyl att arb ler. kmeter per tt som n utveckla Rehact mtssoproc ent, O: g. PER är jämf är att so FOT med den över han.ilationsenheter prat te Beng r kopplas RVU behöver bara atsys från en vanlörbar temet Reha t klim transport skottsvärmen säg ar i ställ n. hae,nvi sersvanhan - er den är anpassad till två 20-millidatorfläk goettomtimm ter eras bort ct ig attrsrötillr, säge ener, nå ukr bygg menar att r mete gy system låga luftflöden. Det ge t. para vattenbur med som förse t Beng metrar, säge kvalitetsäven tro jöprod grunde en golv som om enhete r han. den i ener r Svante ns nader med nd n fung etagör att e för värme, kyla tsson. takkyla. eller fin na sering är att gieffektiviet en låg temp erar även med, varm vin D t vatte igt I dagsläge de och r eraturdifferen frisk a med Fö Frånlufte om t klimatskal rbygg luft. Systeme n mellan ledn ten bra öjl är s mö n Rehact främriktar sig a så har Än så läng gö två slutna t har na ings tas t tlig i vattn Reha midj ge syste st mot et och cts den önskade vattenslin eta m den Reha för det mins ehöjd. kontorsfastigh energy ct detgor,må lufttemperatu Värme en deetfinns att även hus stora fördelen ebrtär ren. för att part kar risken ro- stalleratsystem endast ininn Vå men Svante eter behovet iklar virvl i en byggnad liga klimatskmed relativt dåsystem ger upp från ar tillgodose nnström, int kont son tror att Bengts en golv s Zeark s med orsbyggn energipres al kan få en bra gör att golv et och Nipakla vattenbur framtiden det i tanda. Svante Beng ad i Warszawa. meattdska värmen hus som itekten frihet en utny även golv tsso byggindu strin 15/2 012 Frisk luft m ed R mindre en ergi byggindu R strin 15/2 012 Svante Bengtsson Rehacts vd., R R R R R åtgärder fol som att mi k vill vistas i, behövs int nska fön e. sterytan Svante Bengtsson, vd på Reha ct Vårt syste både teoretisk n berättar att ten frihet att m ger arkitekoch erfarenhe a beräkningar folk vill vista skapa hus som jektet i Pole ten från proatt minska s i, åtgärder som fönsterytan kostnaden n visar att merhövs inte. för Det är ocks besystemet beta att installera å en bra lösn ing i sam år. Det bero lar sig inom tre renoveringar,band med totalr på den ener gibengtsson. säger Svante blir aktuellt för bostadshus.fler- Elin BEnn RVU är pate ntskyddad och testad av SP. Tidningen Byggindustrin 25 april 2012 Våra lösnin gar sk ttjas på bäst a sätt. Fle rfa ldi Ewit z ndustrin.co m Med passi on för be tong 4 värme. R Med fördel anvä en värmepumnds p för värme och vet. Men kylbeho systemet kan anvä ndas alla energi med källor. gt pri sbe Rehact har lön t erkännan fått en rad den den amerikan tilationslösni för sin venska mark naden. några exem ng. Här följer R Ett av R Mottagar pel: tolv företag uppmsvenska mentorsh e av Green ärksamip award mad e av WW Zennström 2011, focus år 200 F och Global phies men philanthrotorspris till ras produkte 8 för att deentreprenörs tial att väse r har potenbolag inom miljötekn ik. koldioxid ntlig minska R Med på utsläppen R En av. Amerikan One big thing, tio ska ambassa Nordiska finalister i dens lista ministerr ådets natur- och miljötekn med svenska ikföretag med moti miljöpris 2008 erbjuder verin lösningar som Rehact möjl gen att kan vara som intressan miljövins iggör stora ta för ter hetsbeståndeinom fastigt. I via Scout TD ap Informationsmemorandum från REHACT AB (publ) oktober 2012 ŠKODA Octa 0 kr EN CITYBIL. ar värden för dig fr EN ID IT R F dsen+ R un Ö Am F ion inkl. Betong är ett möjligt att fantastiskt materia l som gör hitta sma det rta områden. Det ger oss lösningar inom fler a snåla och möjlighet miljö att skapa energitillsammans vänliga stommar för just dina proj med dig tar som fö ekt. vi f

5 Inbjudan till teckning av aktier och skuldebrev En investering om kr (en unit) ger dig följande: 25 % aktier (2 000 kr) kr ger aktier av REHACT serie B till teckningskurs 0,80 kr. Teckningskursen innebär ca 8 % rabatt*. Aktierna disponeras fritt. *Jämfört med volymvägd snittkurs under perioden 1 juli - 8 oktober 2012 vilken var drygt 0,87 kr. 75 % räntebärande lån (6 000 kr) kr utgör ett lån till REHACT som ger innehavaren 9,75 % ränta per år. Lånets löptid är fyra år och ränta betalas en gång per halvår. Under dessa åtta tillfällen betalas sammanlagt kr i ränta ut. Det ges även möjlighet att omvandla lånet till aktier fyra gånger under löptiden. Ränta utgår från 1 dec 2012 till 30 november 2016 Räntebetalning: 30 maj 30 nov 30 maj 30 nov 30 maj 30 nov 30 maj 30 nov Konverteringsperiod: Villkor och anvisningar Erbjudandet Bolagsstämman i REHACT AB (publ) beslutade den 30 maj 2012 att bemyndiga styrelsen att genomföra emissioner av aktier och konvertibla skuldebrev. Styrelsen har på styrelsemöte 9 oktober 2012 beslutat att genomföra en publik emission utan företräde för befintliga aktieägare i syfte att utöka antalet aktieägare samt att stärka bolagets kassa. Teckningskurs units Erbjudandet sker i form av units. Varje unit emitteras till ett pris av kr per unit. Varje unit består av aktier med teckningskurs 0,80 kr per aktie och konvertibla skuldebrev på nominellt belopp 1,00 kr. Kvotvärdet på aktien är 0,01 kr per aktie. Fullständiga villkor för konvertibellånet Fullständiga villkor för konvertibellånet REHACT KL finns tillgängliga via REHACTs hemsida. Omfattning Denna emission omfattar maximalt units. Minsta teckningspost är 1 unit om kr. Maximalt emissionsbelopp är 9,6 Mkr. Courtage utgår ej. Teckningstid Anmälan om teckning kan göras under perioden 22 oktober till och med 16 november Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. Meddelande om detta kommer i så fall att publiceras på företagets hemsida senast 16 november Anmälan Teckning av nya units ska ske genom teckning på särskild teckningssedel och sedan genom kontant betalning om teckning erhålles. Teckningssedeln medföljer denna trycksak och finns även att ladda ner från REHACTs hemsida eller AktieInvests hemsida. Teckningssedeln skall skickas till den adress som finns angivet på den. Det är endast tillåtet att insända en (1) teckningssedel. I det fall fler teckningssedlar insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Vid de fall depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller investerarsparkonto vänligen kontakta din förvaltare för teckning av units. Observera att anmälan är bindande. Rätt till utdelning De nyemitterade aktierna som ingår i en unit medför rätt till vinstutdelning från och med räkenskapsåret Löpande teckning Denna emission tecknas löpande och tilldelning kommer att ske enligt kontantprincipen, dvs i den ordning betalning för tecknade units sker. Det innebär att emissionen kan komma att fulltecknas innan emissions-perioden är slut. Den senaste publika emissionen under hösten 2011 övertecknades. Besked om tilldelning och betalning Besked om tilldelning sked med avräkningsnotor som kommer att skickas löpande. Full betalning för units skall erläggas enligt instruktion på avräkningsnotan. Det innebär att likviden skall vara Aktieinvest tillhanda senast på likviddagen, tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota. Units som inte betalas i tid kan komma att överlåtas till annan. Ersättning kan komma att krävas av dem som ej betalt tecknade units. Leverans av aktier och konvertibler Betalda värdepapper kommer att levereras ut via Euroclear efter avslutad emission. Styrelsen räknar med att detta kommer att ske drygt två veckor efter avslutad och registrerad emission. Informationsmemorandum från REHACT AB (publ) oktober

6 Introduktion till bolaget Denna sammanfattning ska endast ses som en introduktion till bolaget. Varje investeringsbeslut som läsaren fattar ska vara grundat på detta memorandum i sin helhet. Det är därför av stor vikt att noggrant studera alla delar och, om så skulle behövas, inhämta råd från expertis i olika frågor rörande noteringen eller den information som behandlas i detta memorandum. Verksamheten Verksamheten i Sverige bedrivs i REHACT AB (publ). Bolaget utvecklar och säljer ett helhetskoncept för komfortenergi och frisk luft i byggnader: Rehact Energy System. En nyckelkomponent i systemet är den patenterade värmeväxlaren RVU. RVU är utvecklad för att klara av temperaturväxling mellan luft och vatten med lägre temperaturskillnader än traditionella värmeväxlare. Detta ger både bättre möjligheter att kontrollera hur värmeenergi flyttas inom byggnaden och samma produkt kan användas både för att värma och kyla byggnaden beroende på behov. Rehact Energy System kan kopplas samman med en mängd olika förnybara energikällor och är utvecklat för att väsentligt minska en byggnads behov av köpt energi för värme, kyla och frisk luft samtidigt som en mycket hög komfortnivå erhålles. Rehact Energy System, det intelligenta energisystemet, lever upp till de höga krav på effektivitet, ekonomi och estetik som redan i dag krävs för kommersiell framgång på en internationell, snabbt växande marknad. Med Rehact Energy System kan 85 procent av byggnadens energibehov för värme, kyla och frisk luft tillgodoses med gratis lokalt återvunnen och förnybar energi. Den kraftiga energibesparingen medger en återbetalningstid för merkostnaden på mindre än 3 år en uppseendeväckande kort tid i fastighetsbranschen. Till skillnad från många andra nya tekniker är REHACTs energisystem inte heller beroende av statliga subventioner för att vara lönsamt. REHACT var fram till 2010 ett renodlat teknik- och forskningsbolag, initialt inriktat på pilotprojekt i full skala för att testa och utvärdera systemet. Försäljning har främst skett genom ett lokalt säljbolag i Polen, ISGW sp. z. o. o. Den första pilotinstallationen gjordes i Warszawa i Polen och omsatte ca 1,5 miljoner SEK. Installationen togs i drift i november 2009 och har redan från början mötts av ett mycket stort intresse. Ett flertal intressenter, bland annat från Australien och Kina, har under byggperioden besökt byggplatsen för att skapa sig en uppfattning om systemets uppbyggnad och möjligheter till energieffektivisering. Baserat på de erfarenheter som gjorts i pilotanläggningen har nu RVU förberetts för linjeproduktion och storskalig försäljning. Eftersom Rehact Energy System genom sin unika uppbyggnad kan användas både för att värma och kyla är energisystemet väl lämpat för byggnader i skilda klimatzoner över hela världen. Under sommaren 2012 köpte en av jurymedlemmarna från the Green Challenge Rehact Energy System till sin privata villa. Företaget han arbetar för är en av Sveriges största och internationellt framgångsrika möbelföretag som nu inte bara möblerar hemmet utan även bygger fastigheter. Den framtida potentialen är enorm. REHACT har även tillsammans med teknikkonsultbolaget Grontmij påbörjat projekteringen för en större fastighetsutveckling i Polen med beräknad byggstart under Vision REHACT har under flera år utvecklat teknik för att möjliggöra bättre utnyttjande och återvinning av förnybara energikällor i byggnader. Vi har i dag lyckats ta fram ett system som på ett mycket kostnadseffektivt sätt kan koppla samman en rad olika lokala, förnybara energikällor och energiåtervinning. Vår vision är att Rehact Energy System, det intelligenta energisystemet, ska bli internationell standard när det gäller byggnader och därmed bidra till energieffektivisering och väsentligt minskad miljöpåverkan. Vi kan i dag erbjuda ett system som minskar behovet av köpt energi för värme, kyla och frisk luft med 85 procent. Om man kombinerar vårt system med solceller som producerar elektricitet är det möjligt att göra hela byggnaden energineutral till en mycket lägre kostnad än om man enbart valt solceller. Strategi Bolagets strategi är att etablera sig på expansiva marknader med hög andel nybyggnation och omfattande renoveringsbehov. Ett exempel är Polen vars marknad 6 Informationsmemorandum från REHACT AB (publ) oktober 2012

7 uppskattas vara minst 5-7 gånger större än Sveriges. Polen är också en intressant plattform för ytterligare expansion mot Östra Europa. REHACT har varit inbjudna för att presentera Rehact Energy System i såväl Kina som Indien, där vårt nya energisystem har mött ett mycket stort intresse. Dessa länder, med sin enorma urbaniseringspotential, är givetvis högintressanta för REHACTs långsiktiga kommersiella utveckling. Risker En investering i REHACT utgör en affärsmöjlighet, men innebär också risker. Dessa kan, beroende på omvärldsfaktorer och Bolagets affärsinriktning, vara komplicerade att till fullo identifiera och kvantifiera. Läs mer om dessa i kapitlet Riskfaktorer. Tidpunkter för ekonomisk information REHACT avser att regelbundet lämna information om företagets utveckling i enlighet med de riktlinjer som gäller på Aktietorget. Information om aktier Organiserad handel sker i bolagets aktie av serie B. Aktien har ISIN-kod: SE Avtal med Likviditetsgarant REHACT har sedan första handelsdag ett avtal kring likviditetsgaranti med Sedermera fondkommission för att säkerställa att det varje handelsdag finns möjlighet att både köpa och sälja bolagets aktie. Tidigare handel Handel i B-aktien har skett på Aktietorget sedan 23 april Volymvägd snittkurs under tredje kvartalet 2012 har legat på 0,87 kr. Aktiekapital Aktiekapitalet i REHACT uppgår per sista september 2012 till ,17 kronor fördelat på aktier. Varje aktie äger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst. Aktierna är uppdelade i två serier där varje aktie av serie A har tio röster och aktier av serie B har en röst vid bolagsstämma. Vid tiden för upprättandet av detta memorandum uppgick antalet aktieägare till ca 600. Ett sammandrag av ägarstrukturen visas nedan. Aktieägare (inkl. bolag) A-aktier B-aktier Röstvärde Kapital Berörd av Lock Up Jerzy Hawranek, CTO ,5 % 31,4 % Ja Svante Bengtsson, VD ,6 % 29,3 % Ja Innovationsbron AB ,7 % 10,7 % Ja Staffan Mastling ,7 % 7,1 % Ja Övriga aktieägare (ca 600 st) ,5 % 21,4 % Nej Summa ,0 % 100,0 % 78,4 % Lock Up Grundarna har en mycket stark tilltro till bolagets framtida utsikter och har inte för avsikt att göra några väsentliga avyttringar i sitt innehav inom de närmsta åren. De fyra största ägarna har därför i samband med flytten till Aktietorget i april 2012 förbundit sig att sammantaget inte avyttra mer än ca 1 % av sitt aktieinnehav per kvartal, totalt maximalt 4 % under första året. Det innebär att drygt 78 % av kapitalet berörs av Lock Up avtalet. Avtalet gäller ett år för Innovationsbron och två år för övriga. Avtalet kan förlängas. 1) Innovationsbron AB är en statlig investerare som investerar tidigt i lovande teknikbolag. Informationsmemorandum från REHACT AB (publ) oktober

8 Marknaden för energieffektiva byggnader Efterfrågan på energieffektiva byggnader ökar kraftigt. I en undersökning från Grant Thornton konstateras att över 50 procent av fastighetsägarna har planer på förvärv av eller nybyggnation av s.k. Green Building-certifierade byggnader. Anledningen är enkel: en tredjedel av driftskostnaderna för dagens fastigheter utgörs av energiförbrukning. Att sänka kostnaderna för energi får en mycket stor inverkan på lönsamheten. Dessutom upplever hela 80 procent av fastighetsägarna att hyresgästerna ställer ökade och kostsammare krav på miljö och klimat när det gäller värme, kyla och frisk inneluft. För att möta dessa krav med bibehållen lönsamhet är det nödvändigt att drastiskt sänka kostnaderna för tillförd energi. I dag förbrukar byggnader en mycket stor del av all energi som produceras i världen. Uppskattningar från US Department of Energy och svenska Energimyndigheten visar att mellan procent av all energi som produceras förbrukas i just fastigheter. Merparten av denna energi, ca procent, går åt till att hålla en jämn temperatur i byggnaden samt att tillgodose behovet av frisk luft. Situationen är extra allvarlig eftersom de flesta byggnader projekteras för att vara i bruk i minst 40 år. I många fall används dock byggnader mycket längre än så, ofta i mer än 100 år. Eftersom det är avsevärt mera kostsamt att förbättra en byggnads energiprestanda i efterhand agerar nu EU kraftigt för att få ner energiförbrukningen i all nybyggnation. Två åtgärder, som redan trätt i kraft, är direktiven om införandet av obligatoriska energideklarationer och utfasning av traditionella glödlampor. Sommaren 2010 antogs också ett nytt EU-direktiv som är bindande för medlemsstaterna med syftet att senast 1 januari 2021 göra all nybyggnation energineutral. Det innebär, enkelt uttryckt, att en fastighet inte får göra av med mer energi än den själv kan producera över en årscykel. Direktivet ställer även krav på energieffektivisering vid större ombyggnader, något som är helt nytt för fastighetsbranschen. På grund av de frikostiga regler som gällt fram till nu har det varit relativt enkelt för byggbranschen att visa upp en förbättrad energianvändning i storleksordningen procent med återbetalningstider på 7 10 år. Ofta är det dock isolerade åtgärder som bygger på gamla tekniklösningar. Genom att inte se till helheten riskerar man att bygga in sig i återvändsgränder. Men från dagens procent besparing till 100 procent besparing är idag steget långt och ofta orimligt dyrt om man väljer traditionell teknik. Ett exempel är ett av de första plus-energihusen i Sverige presenterades runt Återbetalningstiden för husets energisystem beräknas dock till ca 40 år vilket gör att denna typ av hus knappast lämpar sig för en kommersiell marknad. Ökande krav på frisk luft i byggnader I takt med att husens klimatskal görs tätare ökar kraven på en effektiv ventilation. Samtidigt måste energiförlusterna i ventilationen minskas. EU börjar också omvärdera riskerna med radon och har övervägt att halvera riktvärdena jämfört med svensk byggnorm, vilket också kan påverka kraven på effektiv ventilation. Det finns också ett ökande intresse för att faktiskt mäta luftkvalitet i byggnaden i stället för att använda schablonvärden för luftomsättning. Förändrat fokus för kapitalinvesteringar Under många år har myndigheter och investerare globalt satsat kapital på teknik för att tillvarata förnybar energi, exempelvis solfångare, solceller och vindkraft. Nu börjar trenden ändras och fler regeringar planerar att minska denna form av stöd och istället fokusera på stöd till effektiviseringsåtgärder. Även investerarna justerar sitt fokus och sedan 2010 har ansedda Cleantech Group fört statistik som visar detta. Bland Cleantech Groups 100 högst rankade företag är hela 22 företag (föregående år 19) verksamma inom energieffektivisering och för första gången finns även ett ventilationsbolag upptaget! 12 (14) företag sysslar med solenergi. Vind- och vågkraft finns inte längre med på listan 0 (1). Det finns fler anledningar till detta. Den vanligaste är att det är svårt att få lönsamhet i generering av ny energi och det anses enklare och mer långsiktigt lönsamt att sänka förbrukningen. För att nå en bred acceptans på marknaden kan tekniken inte vara beroende av politiska subventioner. Kraven på ett modernt system för energieffektivisering är både hög energibesparing samt en snabb återbetalningstid av merkostnaden. Det är mot denna bakgrund vi har utvecklat Rehact Energy System. 8 Informationsmemorandum från REHACT AB (publ) oktober 2012

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) Rehact Energy System Det intelligenta energisystemet Informationsmemorandum April 2010 Informationsmemorandum från REHACT AB (publ) april 2010 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) 11 november - 27 november 2013 Rehact Energy System Det intelligenta energisystemet REHACT AB är ett av Sveriges mest internationellt prisbelönta nya

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER i SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER i SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ) SolTech Energy INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER i SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ) 5 19 februari 2014 SolTech Energy INFORMATIONSMEMORANDUM Viktig information Med SolTech Energy, SolTech, Bolaget mm avses

Läs mer

ATC Industrial Group Management AB. 2014 Emissionsmemorandum

ATC Industrial Group Management AB. 2014 Emissionsmemorandum ATC Industrial Group Management AB 2014 Emissionsmemorandum Årsredovisningen för ATC Industrial Management Group AB för räkenskapsåret 2012 är en del av detta memorandum. En digital version av årsredovisningen

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS 2 18 oktober 2013 American Residential Fastigheter AB (publ) Viktig information Detta Informationsmemorandum ( IM ) har upprättats av American Residential Fastigheter AB

Läs mer

SLÄPP IN LJUSET! Parans för in solljus till ytor dit ljus från fönster aldrig kan nå.

SLÄPP IN LJUSET! Parans för in solljus till ytor dit ljus från fönster aldrig kan nå. SLÄPP IN LJUSET! Parans för in solljus till ytor dit ljus från fönster aldrig kan nå. INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PARANS SOLAR LIGHTING AB (PUBL) INFÖR LISTNING PÅ AKTIETORGET EMISSIONSMEMORANDUM MARS

Läs mer

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning LJUS I ALLA RUM! 100-metersvisionen blir verklighet satsning mot nästa generation solljussystem INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PARANS

Läs mer

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum 2015 Informationsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i Drive Energy AB (publ) 22 maj 2015 1 Om Informationsmemorandumet I detta Memorandum gäller följande definitioner, om inget annat anges. Med Bolaget,

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 Med Adoperator och Bolaget avses Adoperator AB org. nr 556733-9410. Med Thenberg & Kinde avses Thenberg & Kinde Fondkommission AB med org.nr 556474-6518. Memorandumet har

Läs mer

ahacasino ahabingo Inbjudan till teckning av aktier i ahaworld AB (publ) i samband med notering på AktieTorget Maj 2014

ahacasino ahabingo Inbjudan till teckning av aktier i ahaworld AB (publ) i samband med notering på AktieTorget Maj 2014 1 aha!"#$% ahacasino ahabingo Inbjudan till teckning av aktier i ahaworld AB (publ) i samband med notering på AktieTorget Maj 2014 ahaworld i korthet - Koncernen äger två speloperatörer som bedriver spelverksamhet

Läs mer

metacon METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

metacon METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Metacon är ett publikt energiteknikföretag som utvecklat och patenterat en unik teknik och process som effektivt

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I EMOTRA AB (publ) 25 feb 22 mars 2013

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I EMOTRA AB (publ) 25 feb 22 mars 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I EMOTRA AB (publ) 25 feb 22 mars 2013 2 EDOR Box VIKTIG INFORMATION Med Emotra eller Bolaget avses i detta memorandum företaget Emotra AB, Org.nr: 556612-1579, såvida

Läs mer

memorandum EMISSION september 2013

memorandum EMISSION september 2013 memorandum EMISSION september 2013 Inbjudan till teckning av aktier i VPULP (The Virtual Pulp Company AB (publ) Upprättat i samband med nyemission och inför listning på Aktietorget Erbjudande att teckna

Läs mer

Inget i världen är starkare än en idé vars tid har kommit

Inget i världen är starkare än en idé vars tid har kommit Inbjudan till förvärv av aktier i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ) Memorandum upprättat i samband med nyemission av aktier i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ) hösten 2007 Inget i världen

Läs mer

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget PROSPEKT Inbjudan till teckning av aktier i Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget Detta prospekt har upprättats av BESTIN Prepackaged Service Software

Läs mer

Investeringsmemorandum

Investeringsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i H1 Communication AB (publ) Investeringsmemorandum Emissionsmemorandum upprättat i samband med anslutning av Bolagets aktier till AktieTorget i maj 2008. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DAHL SWEDEN MOBILE TECHNOLOGY AB (PUBL) 10 juni 24 juni 2013 INFORMATIONSMEMORANDUM

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DAHL SWEDEN MOBILE TECHNOLOGY AB (PUBL) 10 juni 24 juni 2013 INFORMATIONSMEMORANDUM INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DAHL SWEDEN MOBILE TECHNOLOGY AB (PUBL) 10 juni 24 juni 2013 INFORMATIONSMEMORANDUM VIKTIG INFORMATION Detta Informationsmemorandum ( IM ) har upprättats av DAHL SWEDEN

Läs mer

Sivers IMA Holding AB (publ)

Sivers IMA Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Sivers IMA Holding AB (publ) November 2013 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 19 Viktig information Med Sivers IMA eller Bolaget avses Sivers

Läs mer

Memorandum Pampett Oktober 2014

Memorandum Pampett Oktober 2014 Memorandum Pampett Oktober 2014 ÄLLMÄN INFORMATION Detta memorandum är undantaget från prospektskyldighet enligt lag (1991:980) om finansiella instrument 2 kapitel, 4, punkt 5. Undantaget gäller för emissioner

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GREATER THAN AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GREATER THAN AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GREATER THAN AB SHARE AND COMPARE HOW SMART YOU DRIVE SAMARBETSPARTNERN JAGUAR OCH LAND ROVER I STOCKHOLM KÖR ENERFY DRIVING. ENERFY DRIVING 3 Viktig information Detta

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I OPCON AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I OPCON AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I OPCON AB (PUBL) Upprättande och registrering av Prospekt Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Opcon med anledning av en riktad emission av aktier

Läs mer

Investeringsmemorandum Absolicon Solar Collector AB (publ)

Investeringsmemorandum Absolicon Solar Collector AB (publ) Investeringsmemorandum Absolicon Solar Collector AB (publ) Information om erbjudandet och finansiell information Våren 2015 Innehåll Absolicons syfte och mål 3 Inbjudan 4 Företagets historia och utveckling

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015 Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Mars 2015 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i. NordIQ Göteborg AB

Inbjudan att teckna aktier i. NordIQ Göteborg AB Inbjudan att teckna aktier i NordIQ Göteborg AB Emissionsmemorandum 2011 Innehåll Inbjudan att teckna aktier 5 Bakgrund till nyemission och framtida kapitalbehov 6 Villkor och anvisningar 8 NordIQ Göteborg

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OBSERVE MEDICAL INFÖR LISTNING PÅ FIRST NORTH JUNI 2014 1

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OBSERVE MEDICAL INFÖR LISTNING PÅ FIRST NORTH JUNI 2014 1 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OBSERVE MEDICAL INFÖR LISTNING PÅ FIRST NORTH JUNI 2014 1 VIKTIG INFORMATION Detta Informationsmemorandum ( Memorandum ) har upprättats med anledning av erbjudandet att

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY I SAMARBETE MED KTH OCH LIU ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY I SAMARBETE MED KTH OCH LIU ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY I SAMARBETE MED KTH OCH LIU ANNONS Industriell Ekologi Distribueras i Ny Teknik den 8 september Konsten att vända miljöutmaningar till affärsmässiga

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM

INFORMATIONSMEMORANDUM INFORMATIONSMEMORANDUM Inbjudan till teckning av aktier i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) under namnändring till Modern Ekonomi Holding AB (publ) MODERN EKONOMI INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS DETTA FÖRST...

Läs mer