Informationsmemorandum REHACT AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsmemorandum REHACT AB (publ)"

Transkript

1 Informationsmemorandum REHACT AB (publ) Rehact Energy System Det intelligenta energisystemet Emission av aktier och konvertibla skuldebrev 22 oktober - 16 november 2012 REHACT AB är ett av Sveriges mest internationellt prisbelönta nya företag verksamma inom miljöteknikbranschen. REHACT AB utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för att göra stora byggnader mer självförsörjande på energi för värme, kyla och frisk luft. Bolaget har under 2012 påbörjat två viktiga projekt och stärker nu kassan för att kunna möta en ökande efterfrågan.

2 Innehållsförteckning Viktig information...3 Välkommen att investera i REHACT AB!...4 Inbjudan till teckning av aktier och skuldebrev...5 Introduktion till bolaget...6 Marknaden för energieffektiva byggnader...8 Rehact Energy System REHACT AB verksamhet Påbörjade projekt Polen...14 Holland...15 Omvärldsanalys Förenade Arabemiraten och Qatar...18 Externa utvärderingar och samarbeten Priser och andra erkännanden...20 Vetenskap...21 Affärsnätverk...22 Företagets utveckling Finansiell historik i sammandrag Kommentarer till den finansiella informationen Organisation Ledning...28 Styrelse...29 Aktiekapital och ägarförhållanden Övrig väsentlig information Riskfaktorer Skattefrågor Bolagsordning Informationsmemorandum från REHACT AB (publ) oktober 2012

3 Viktig information Detta informationsmemorandum ( IM eller memorandum ) har utarbetats av REHACT AB (publ) för att användas i samband med en emission av aktier och konvertibla skuldebrev, riktad till allmänheten. Allmän information Detta memorandum är undantaget från prospektskyldighet enligt lagen om handel med finansiella instrument. Undantaget gäller emissioner riktade till allmänheten som understiger 2,5 miljon euro. Detta memorandum är följaktligen inte granskat av eller registrerat hos Finansinspektionen eller annan myndighet. Definitioner Med REHACT eller Bolaget avses i detta informationsmemorandum REHACT AB (publ) med organisationsnummer och säte i Stockholm, Sverige. Spridning av memorandumet Memorandumet riktar sig inte till personer vars deltagande kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada eller något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller strider mot regler i ett sådant land. Tredjepartsinformation REHACT har inte granskat siffror, uttalanden, marknadsdata eller annan information som tredje part har använt i sina studier, varför styrelsen i Bolaget inte påtar sig ansvar för riktigheten i denna information. Vid läsningen bör detta has i åtanke. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt styrelsen känner till, väsentliga intressen i Bolaget. återgivits korrekt och, såvitt styrelsen känner till, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Finansiell information har till viss del avrundats, varvid vissa tabeller inte alltid summerar korrekt. Memorandumet behandlar information som var tillgänglig per sista september Framåtriktad information Detta informationsmemorandum innehåller uttalanden om framtidsutsikter som är gjorda av Bolagets ledning och styrelse och som baseras på nuvarande marknadsförhållanden, verksamhet och lönsamhet. Dessa uttalanden är välgrundade och genomarbetade, men läsaren av memorandumet bör ändå vara uppmärksam på att dessa ger uttryck för subjektiva bedömningar och därmed kan vara förenade med en viss osäkerhet. Under avsnittet Riskfaktorer återges en beskrivning av de faktorer som styrelsen bedömer vara av särskilt stor vikt när det gäller avvikelser från framåtriktade uttalanden. Styrelsen, som ansvarar för detta memorandum har vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa att den information som lämnas enligt dess uppfattning överenstämmer med fakta och att ingenting utelämnats som med sannolikhet kan påverka bedömningen av bolaget. Styrelsen i REHACT AB (publ) Oktober 2012 Informationen som ingår i detta memorandum har Informationsmemorandum från REHACT AB (publ) oktober

4 Välkommen att investera i REHACT AB! 2012 har varit ett bra år för REHACT. Miljöteknik är ett av de hetaste investeringsområdena idag men det råder brist på bolag att investera i. REHACT är ett av de internationellt mest uppmärksammade nya miljöteknikbolagen och vi inbjuder nu investerare att hjälpa oss att växa bolaget. Potentialen att energieffektivisera byggsektorn är enorm! Byggbranschen är sedan några år tillbaka år utsatt för mycket intensiv press från regeringar att bygga energieffektiva byggnader. EU har satt ambitionen mycket högt: en byggnad ska inte förbruka mer energi än den själv kan producera. Liknande regler kommer både i USA och i Asien. Är detta en omöjlig ekvation? Nej, det är det inte. Men det handlar om en genomgripande förändring av vårt sätt att hushålla med energi. Energy Efficiency, energieffektivisering, ADSBIL är det snabbast växande området inom EN STmiljöteknik. NDET. Organisationen Cleantech Group rankar varje FÖR LårAde mest inflytelserika sektorerna inom Cleantech. staden. r fö il tb de utrustad som nästan mer än dubbelt så Efficiency rankas är du Eller en lanenergibil från ŠKODA en riv lsd hju uationer. sit e Med en fyr nd va krä som exempelvis intressant solkraft! kväma och försäljare för både be våra 71 åter Vilka tekniker vi använder för att flytta värmeenergi i byggnader är helt avgörande för vilken grad av energieffektivisering som kan uppnås. Det är bakgrunden till att vi i REHACT AB har utvecklat ett nytt och intelligent system för att flytta värmeenergi och frisk luft i byggnader: Rehact Energy System. Med Rehact Energy System kan 85 procent av byggnadens totala energibehov för värme, kyla och frisk luft tillgodoses med gratis lokalt återvunnen och förnybar energi! I december 2011 vann REHACT Green Mentorship Award och fick därmed Skypegrundaren Niklas Zennström som mentor under ett år. Målet med mentorskapet är att påskynda utvecklingen av bolaget och under 2012 har vi tagit flera mycket viktiga steg i försäljningsarbetet Svante Bengtsson, VD från 6,3 l / dad körning rukning blan Bränsleförb av in till någon oda.se Välkommen er besök sk rkstäder. Ell ve 0 13 er och öv I DSG rb AllDrive TD ŠKODA Supe 0 kr 0 fr at inkl. alcantar Drive+ pake rme JUST NU: All webastovä h oc el ds klä 0 kr) läder/skinn (Ord. pris för kr 100 km, CO2 från 166 g / vara bilden kan km. Bilen på. extrautrustad t u r a l e d Zennström igen s i r p i v l ä j s sig Dagens Industri 13 september 2012 MiljöAktuellt september 2012 t att är det viktig och därför förtroende. bygga upp ett ta på en tektit n Man ka ström, n här tänka att de Niklas Zenn nisk sak och täne, en ngen utlyser ra. Men i slu borde funge t om att få förför andra gå ip -telefonitjänsten Skyp m de lar nd so de ha m n da Då de som säljare. med hono som grun troende för dig ka du har som iset är ett år t vil tävling där pr är det viktig ar att dig, som vis att n backar upp n mentor. ante Bengtsso t Sv seriös perso e en ar är nn n vi ma s ar er han. Förra året en klimatsm r sna på, säg ha lys m so la uppmanar al söka. r är viktiga Kontaktyto on uppmanar produkt att an rk och Bengtss tve te nä an it ns Sv ha on till som har komm rt nn- dukti del av hans alla företag n Niklas Ze jlighet att ta har en i sto på väg, som men inte Entreprenöre nom stiftelsen en mö enörskunnande. bit en ge odukt ies entrepr årets vinnare, företaström har sett färdig pr på marknaden Philanthrop Förra n ecklat ett Zennström i klimatfrågan. helt fått ut de nästa års pris. hact, har utv till ka sö engagerat sig 28 tade han pri- get Re arsystem för värme, an t att tif isp vinner prise strin.com ard energ h ventilation. Vd:n Förra året ins byggindursh Till den som jande uppnto ip Aw oc föl haft god set Green Me svenska upp- kyla vill han ge ngtsson har Be te lpa an hjä nn Sv för att proa Niklas Ze maning: som har en få så mång ttning av tille kstö startsföretag som bidrar T Försök att möjligt. Åk n r året. der ik un &p str indu strinöm y.com ktytor som dukt eller idé t. l a nta a gr ko r nå a ing ma, tillbr oende ett bättre kli Eftersom till London syst ningen på kli skapa förtr ytelserika eme infl gertpå vattet byg En del av lös ger i smarta Måste terar framför allt r där, mö ga et energi och nburen da ck my klara lig ku er r sig med en nderatur hä t låga temp Vi dis g, refematproblem renser fung personer. Dediffe erar Rehactshsys a innovatio- organisationsutvecklin siekan du Från det bra ihop ny byggindustrin 29.medDå tem luften pass en rld.com skaoc minska ene för värme, m ngare. finan via en värmeväxerar kyla och produktersys Har du tips rgianvä i den här vä solfåom fra ventilation er temet ndningen Energin växl lare. drag och om spä världsanamm är reda Mejla oss su med 85 proc Dpp n i bruk i rendiffe en låga temp vattenslin as till r Nikra en på nyheter? szawa. n ighe ent. dä gö en gorna. ner somi warko bt konga en ab torsfast frå rggindus råd rensen är enereratu sn är Skriv Te om Då t t ärgieff passa din r.ct grun knik i ämn trin.com tiv an De Föreöre eki sig. n g. taget Reha Dessutom ka en rin esra pr et. du tre den nh fung sta värmepum las Zennen Även vid 2005 med. dades för par mer ck lys, så att syftet att sälja et erfare m påvarmbä n av Nik de vatten och ringsarbetenmindre renoveomha my effekerar utveckla tivt man r och kallv mins tekn lpa, till n hjä lårsvinnare atten. Vatt -en för las träffatilläg,luftsäger han. differensen, kar temperaturkar energian ik som minsgsisolering, exempel vid enslingo hur vi ka Frisk treprenörer Skypeanväpm säger Svan ngtsson, fjo prodi tasukpå tflera ser Svante nds tillärk Reh ningen ÖN r teockså fått ömsförbengtsso Bengtsson, act s. hjä att fastigheters vänd förtempe rna ha för up n en storisa kså tsmarta en nreha R MILJ. Svante Be oc Rta värm ma r Ha RE byggnade platser cts vd. potential Eftersom kli e-, kyl- och ring av luften som n retro a DENGÅRD RVU, Reha PR NA vent Reha Vi str all n t. ilatio med cts VIN frisk RVU ar nn besp ct Ze produkter. sät första egennsbehov.ng inise av rvu. Enhe hjälp lufte vent nn an Zeg som systemet och värm NIKLAS LUN t ka tar Systemet ärne sför.arin tion unit,las Deras pr klamed ten temp är Rehacts ilagrads unden har någon FOTO: rerar lufte n Nik pris, uppm frånluften. eåtervinning av E RYDBERG tätar mås utve ip-br i Ni e kri ckla n r Oå mventmanilatio nd ocks n.tår rtemperatur upps te are första egenutveckla styrrso Värme- och dukt någonarlott ten ge tillförseln aserat och gru under rum till CH RVU lanserad de proprodukt. behovet tillgo de ströms miljö pris Om man rer kyl- pe nen förbättrörelse. deten sakta sjunkand samheoch stempera grad t kontakteras. nö ett Den at lta i tävlindrag och luft efter av värmeh knuti är anpa Då är RVU pre dose med hjälp e turen 8 tre är en ventilatioes ger ett luftfl till decetift ssad med ett best har en byggnad värm ocnivå, kan koldioxid en bra lös- har ins av ntral a200en e respektiv s med golv- temp tve och öde rk drnsen ning nnare att de varmarlotte.rydber ämt klimatsk lse, anpa. Tradition eller kalla dencha lågtempe iserad och öm pfi eratur och e takklssadan nä peraturen den genomsnittlig utan era up str fte till decentra het yla. h rera ell al man vatte. sti luftf vent oc a d a i med tem rum vent n inspirvent uktig kräv ilation och är grun centr liserad Deti- och mi iskvårt I dag är det er mycket het. 68 ilation. slingan. op att komforte met kan sänkas n mins i den ilatioum ntrener ka behovet system erg som skilj mycket tet fila hact exempel för utrymme om kvanha d en ns prat s ventilatio till Re Kring RVU Om fastighetn påverkas nega utan av köpt me d, tillklimaljud titetsmå llt. vent andra vent er RVU från via me tivt. gi med 85vä har ilationsefukana FRISK rdsäge volymen nslösninjes kubi sedaeta behov kan en har ett stort kyl att arb ler. kmeter per tt som n utveckla Rehact mtssoproc ent, O: g. PER är jämf är att so FOT med den över han.ilationsenheter prat te Beng r kopplas RVU behöver bara atsys från en vanlörbar temet Reha t klim transport skottsvärmen säg ar i ställ n. hae,nvi sersvanhan - er den är anpassad till två 20-millidatorfläk goettomtimm ter eras bort ct ig attrsrötillr, säge ener, nå ukr bygg menar att r mete gy system låga luftflöden. Det ge t. para vattenbur med som förse t Beng metrar, säge kvalitetsäven tro jöprod grunde en golv som om enhete r han. den i ener r Svante ns nader med nd n fung etagör att e för värme, kyla tsson. takkyla. eller fin na sering är att gieffektiviet en låg temp erar även med, varm vin D t vatte igt I dagsläge de och r eraturdifferen frisk a med Fö Frånlufte om t klimatskal rbygg luft. Systeme n mellan ledn ten bra öjl är s mö n Rehact främriktar sig a så har Än så läng gö två slutna t har na ings tas t tlig i vattn Reha midj ge syste st mot et och cts den önskade vattenslin eta m den Reha för det mins ehöjd. kontorsfastigh energy ct detgor,må lufttemperatu Värme en deetfinns att även hus stora fördelen ebrtär ren. för att part kar risken ro- stalleratsystem endast ininn Vå men Svante eter behovet iklar virvl i en byggnad liga klimatskmed relativt dåsystem ger upp från ar tillgodose nnström, int kont son tror att Bengts en golv s Zeark s med orsbyggn energipres al kan få en bra gör att golv et och Nipakla vattenbur framtiden det i tanda. Svante Beng ad i Warszawa. meattdska värmen hus som itekten frihet en utny även golv tsso byggindu strin 15/2 012 Frisk luft m ed R mindre en ergi byggindu R strin 15/2 012 Svante Bengtsson Rehacts vd., R R R R R åtgärder fol som att mi k vill vistas i, behövs int nska fön e. sterytan Svante Bengtsson, vd på Reha ct Vårt syste både teoretisk n berättar att ten frihet att m ger arkitekoch erfarenhe a beräkningar folk vill vista skapa hus som jektet i Pole ten från proatt minska s i, åtgärder som fönsterytan kostnaden n visar att merhövs inte. för Det är ocks besystemet beta att installera å en bra lösn ing i sam år. Det bero lar sig inom tre renoveringar,band med totalr på den ener gibengtsson. säger Svante blir aktuellt för bostadshus.fler- Elin BEnn RVU är pate ntskyddad och testad av SP. Tidningen Byggindustrin 25 april 2012 Våra lösnin gar sk ttjas på bäst a sätt. Fle rfa ldi Ewit z ndustrin.co m Med passi on för be tong 4 värme. R Med fördel anvä en värmepumnds p för värme och vet. Men kylbeho systemet kan anvä ndas alla energi med källor. gt pri sbe Rehact har lön t erkännan fått en rad den den amerikan tilationslösni för sin venska mark naden. några exem ng. Här följer R Ett av R Mottagar pel: tolv företag uppmsvenska mentorsh e av Green ärksamip award mad e av WW Zennström 2011, focus år 200 F och Global phies men philanthrotorspris till ras produkte 8 för att deentreprenörs tial att väse r har potenbolag inom miljötekn ik. koldioxid ntlig minska R Med på utsläppen R En av. Amerikan One big thing, tio ska ambassa Nordiska finalister i dens lista ministerr ådets natur- och miljötekn med svenska ikföretag med moti miljöpris 2008 erbjuder verin lösningar som Rehact möjl gen att kan vara som intressan miljövins iggör stora ta för ter hetsbeståndeinom fastigt. I via Scout TD ap Informationsmemorandum från REHACT AB (publ) oktober 2012 ŠKODA Octa 0 kr EN CITYBIL. ar värden för dig fr EN ID IT R F dsen+ R un Ö Am F ion inkl. Betong är ett möjligt att fantastiskt materia l som gör hitta sma det rta områden. Det ger oss lösningar inom fler a snåla och möjlighet miljö att skapa energitillsammans vänliga stommar för just dina proj med dig tar som fö ekt. vi f

5 Inbjudan till teckning av aktier och skuldebrev En investering om kr (en unit) ger dig följande: 25 % aktier (2 000 kr) kr ger aktier av REHACT serie B till teckningskurs 0,80 kr. Teckningskursen innebär ca 8 % rabatt*. Aktierna disponeras fritt. *Jämfört med volymvägd snittkurs under perioden 1 juli - 8 oktober 2012 vilken var drygt 0,87 kr. 75 % räntebärande lån (6 000 kr) kr utgör ett lån till REHACT som ger innehavaren 9,75 % ränta per år. Lånets löptid är fyra år och ränta betalas en gång per halvår. Under dessa åtta tillfällen betalas sammanlagt kr i ränta ut. Det ges även möjlighet att omvandla lånet till aktier fyra gånger under löptiden. Ränta utgår från 1 dec 2012 till 30 november 2016 Räntebetalning: 30 maj 30 nov 30 maj 30 nov 30 maj 30 nov 30 maj 30 nov Konverteringsperiod: Villkor och anvisningar Erbjudandet Bolagsstämman i REHACT AB (publ) beslutade den 30 maj 2012 att bemyndiga styrelsen att genomföra emissioner av aktier och konvertibla skuldebrev. Styrelsen har på styrelsemöte 9 oktober 2012 beslutat att genomföra en publik emission utan företräde för befintliga aktieägare i syfte att utöka antalet aktieägare samt att stärka bolagets kassa. Teckningskurs units Erbjudandet sker i form av units. Varje unit emitteras till ett pris av kr per unit. Varje unit består av aktier med teckningskurs 0,80 kr per aktie och konvertibla skuldebrev på nominellt belopp 1,00 kr. Kvotvärdet på aktien är 0,01 kr per aktie. Fullständiga villkor för konvertibellånet Fullständiga villkor för konvertibellånet REHACT KL finns tillgängliga via REHACTs hemsida. Omfattning Denna emission omfattar maximalt units. Minsta teckningspost är 1 unit om kr. Maximalt emissionsbelopp är 9,6 Mkr. Courtage utgår ej. Teckningstid Anmälan om teckning kan göras under perioden 22 oktober till och med 16 november Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. Meddelande om detta kommer i så fall att publiceras på företagets hemsida senast 16 november Anmälan Teckning av nya units ska ske genom teckning på särskild teckningssedel och sedan genom kontant betalning om teckning erhålles. Teckningssedeln medföljer denna trycksak och finns även att ladda ner från REHACTs hemsida eller AktieInvests hemsida. Teckningssedeln skall skickas till den adress som finns angivet på den. Det är endast tillåtet att insända en (1) teckningssedel. I det fall fler teckningssedlar insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Vid de fall depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller investerarsparkonto vänligen kontakta din förvaltare för teckning av units. Observera att anmälan är bindande. Rätt till utdelning De nyemitterade aktierna som ingår i en unit medför rätt till vinstutdelning från och med räkenskapsåret Löpande teckning Denna emission tecknas löpande och tilldelning kommer att ske enligt kontantprincipen, dvs i den ordning betalning för tecknade units sker. Det innebär att emissionen kan komma att fulltecknas innan emissions-perioden är slut. Den senaste publika emissionen under hösten 2011 övertecknades. Besked om tilldelning och betalning Besked om tilldelning sked med avräkningsnotor som kommer att skickas löpande. Full betalning för units skall erläggas enligt instruktion på avräkningsnotan. Det innebär att likviden skall vara Aktieinvest tillhanda senast på likviddagen, tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota. Units som inte betalas i tid kan komma att överlåtas till annan. Ersättning kan komma att krävas av dem som ej betalt tecknade units. Leverans av aktier och konvertibler Betalda värdepapper kommer att levereras ut via Euroclear efter avslutad emission. Styrelsen räknar med att detta kommer att ske drygt två veckor efter avslutad och registrerad emission. Informationsmemorandum från REHACT AB (publ) oktober

6 Introduktion till bolaget Denna sammanfattning ska endast ses som en introduktion till bolaget. Varje investeringsbeslut som läsaren fattar ska vara grundat på detta memorandum i sin helhet. Det är därför av stor vikt att noggrant studera alla delar och, om så skulle behövas, inhämta råd från expertis i olika frågor rörande noteringen eller den information som behandlas i detta memorandum. Verksamheten Verksamheten i Sverige bedrivs i REHACT AB (publ). Bolaget utvecklar och säljer ett helhetskoncept för komfortenergi och frisk luft i byggnader: Rehact Energy System. En nyckelkomponent i systemet är den patenterade värmeväxlaren RVU. RVU är utvecklad för att klara av temperaturväxling mellan luft och vatten med lägre temperaturskillnader än traditionella värmeväxlare. Detta ger både bättre möjligheter att kontrollera hur värmeenergi flyttas inom byggnaden och samma produkt kan användas både för att värma och kyla byggnaden beroende på behov. Rehact Energy System kan kopplas samman med en mängd olika förnybara energikällor och är utvecklat för att väsentligt minska en byggnads behov av köpt energi för värme, kyla och frisk luft samtidigt som en mycket hög komfortnivå erhålles. Rehact Energy System, det intelligenta energisystemet, lever upp till de höga krav på effektivitet, ekonomi och estetik som redan i dag krävs för kommersiell framgång på en internationell, snabbt växande marknad. Med Rehact Energy System kan 85 procent av byggnadens energibehov för värme, kyla och frisk luft tillgodoses med gratis lokalt återvunnen och förnybar energi. Den kraftiga energibesparingen medger en återbetalningstid för merkostnaden på mindre än 3 år en uppseendeväckande kort tid i fastighetsbranschen. Till skillnad från många andra nya tekniker är REHACTs energisystem inte heller beroende av statliga subventioner för att vara lönsamt. REHACT var fram till 2010 ett renodlat teknik- och forskningsbolag, initialt inriktat på pilotprojekt i full skala för att testa och utvärdera systemet. Försäljning har främst skett genom ett lokalt säljbolag i Polen, ISGW sp. z. o. o. Den första pilotinstallationen gjordes i Warszawa i Polen och omsatte ca 1,5 miljoner SEK. Installationen togs i drift i november 2009 och har redan från början mötts av ett mycket stort intresse. Ett flertal intressenter, bland annat från Australien och Kina, har under byggperioden besökt byggplatsen för att skapa sig en uppfattning om systemets uppbyggnad och möjligheter till energieffektivisering. Baserat på de erfarenheter som gjorts i pilotanläggningen har nu RVU förberetts för linjeproduktion och storskalig försäljning. Eftersom Rehact Energy System genom sin unika uppbyggnad kan användas både för att värma och kyla är energisystemet väl lämpat för byggnader i skilda klimatzoner över hela världen. Under sommaren 2012 köpte en av jurymedlemmarna från the Green Challenge Rehact Energy System till sin privata villa. Företaget han arbetar för är en av Sveriges största och internationellt framgångsrika möbelföretag som nu inte bara möblerar hemmet utan även bygger fastigheter. Den framtida potentialen är enorm. REHACT har även tillsammans med teknikkonsultbolaget Grontmij påbörjat projekteringen för en större fastighetsutveckling i Polen med beräknad byggstart under Vision REHACT har under flera år utvecklat teknik för att möjliggöra bättre utnyttjande och återvinning av förnybara energikällor i byggnader. Vi har i dag lyckats ta fram ett system som på ett mycket kostnadseffektivt sätt kan koppla samman en rad olika lokala, förnybara energikällor och energiåtervinning. Vår vision är att Rehact Energy System, det intelligenta energisystemet, ska bli internationell standard när det gäller byggnader och därmed bidra till energieffektivisering och väsentligt minskad miljöpåverkan. Vi kan i dag erbjuda ett system som minskar behovet av köpt energi för värme, kyla och frisk luft med 85 procent. Om man kombinerar vårt system med solceller som producerar elektricitet är det möjligt att göra hela byggnaden energineutral till en mycket lägre kostnad än om man enbart valt solceller. Strategi Bolagets strategi är att etablera sig på expansiva marknader med hög andel nybyggnation och omfattande renoveringsbehov. Ett exempel är Polen vars marknad 6 Informationsmemorandum från REHACT AB (publ) oktober 2012

7 uppskattas vara minst 5-7 gånger större än Sveriges. Polen är också en intressant plattform för ytterligare expansion mot Östra Europa. REHACT har varit inbjudna för att presentera Rehact Energy System i såväl Kina som Indien, där vårt nya energisystem har mött ett mycket stort intresse. Dessa länder, med sin enorma urbaniseringspotential, är givetvis högintressanta för REHACTs långsiktiga kommersiella utveckling. Risker En investering i REHACT utgör en affärsmöjlighet, men innebär också risker. Dessa kan, beroende på omvärldsfaktorer och Bolagets affärsinriktning, vara komplicerade att till fullo identifiera och kvantifiera. Läs mer om dessa i kapitlet Riskfaktorer. Tidpunkter för ekonomisk information REHACT avser att regelbundet lämna information om företagets utveckling i enlighet med de riktlinjer som gäller på Aktietorget. Information om aktier Organiserad handel sker i bolagets aktie av serie B. Aktien har ISIN-kod: SE Avtal med Likviditetsgarant REHACT har sedan första handelsdag ett avtal kring likviditetsgaranti med Sedermera fondkommission för att säkerställa att det varje handelsdag finns möjlighet att både köpa och sälja bolagets aktie. Tidigare handel Handel i B-aktien har skett på Aktietorget sedan 23 april Volymvägd snittkurs under tredje kvartalet 2012 har legat på 0,87 kr. Aktiekapital Aktiekapitalet i REHACT uppgår per sista september 2012 till ,17 kronor fördelat på aktier. Varje aktie äger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst. Aktierna är uppdelade i två serier där varje aktie av serie A har tio röster och aktier av serie B har en röst vid bolagsstämma. Vid tiden för upprättandet av detta memorandum uppgick antalet aktieägare till ca 600. Ett sammandrag av ägarstrukturen visas nedan. Aktieägare (inkl. bolag) A-aktier B-aktier Röstvärde Kapital Berörd av Lock Up Jerzy Hawranek, CTO ,5 % 31,4 % Ja Svante Bengtsson, VD ,6 % 29,3 % Ja Innovationsbron AB ,7 % 10,7 % Ja Staffan Mastling ,7 % 7,1 % Ja Övriga aktieägare (ca 600 st) ,5 % 21,4 % Nej Summa ,0 % 100,0 % 78,4 % Lock Up Grundarna har en mycket stark tilltro till bolagets framtida utsikter och har inte för avsikt att göra några väsentliga avyttringar i sitt innehav inom de närmsta åren. De fyra största ägarna har därför i samband med flytten till Aktietorget i april 2012 förbundit sig att sammantaget inte avyttra mer än ca 1 % av sitt aktieinnehav per kvartal, totalt maximalt 4 % under första året. Det innebär att drygt 78 % av kapitalet berörs av Lock Up avtalet. Avtalet gäller ett år för Innovationsbron och två år för övriga. Avtalet kan förlängas. 1) Innovationsbron AB är en statlig investerare som investerar tidigt i lovande teknikbolag. Informationsmemorandum från REHACT AB (publ) oktober

8 Marknaden för energieffektiva byggnader Efterfrågan på energieffektiva byggnader ökar kraftigt. I en undersökning från Grant Thornton konstateras att över 50 procent av fastighetsägarna har planer på förvärv av eller nybyggnation av s.k. Green Building-certifierade byggnader. Anledningen är enkel: en tredjedel av driftskostnaderna för dagens fastigheter utgörs av energiförbrukning. Att sänka kostnaderna för energi får en mycket stor inverkan på lönsamheten. Dessutom upplever hela 80 procent av fastighetsägarna att hyresgästerna ställer ökade och kostsammare krav på miljö och klimat när det gäller värme, kyla och frisk inneluft. För att möta dessa krav med bibehållen lönsamhet är det nödvändigt att drastiskt sänka kostnaderna för tillförd energi. I dag förbrukar byggnader en mycket stor del av all energi som produceras i världen. Uppskattningar från US Department of Energy och svenska Energimyndigheten visar att mellan procent av all energi som produceras förbrukas i just fastigheter. Merparten av denna energi, ca procent, går åt till att hålla en jämn temperatur i byggnaden samt att tillgodose behovet av frisk luft. Situationen är extra allvarlig eftersom de flesta byggnader projekteras för att vara i bruk i minst 40 år. I många fall används dock byggnader mycket längre än så, ofta i mer än 100 år. Eftersom det är avsevärt mera kostsamt att förbättra en byggnads energiprestanda i efterhand agerar nu EU kraftigt för att få ner energiförbrukningen i all nybyggnation. Två åtgärder, som redan trätt i kraft, är direktiven om införandet av obligatoriska energideklarationer och utfasning av traditionella glödlampor. Sommaren 2010 antogs också ett nytt EU-direktiv som är bindande för medlemsstaterna med syftet att senast 1 januari 2021 göra all nybyggnation energineutral. Det innebär, enkelt uttryckt, att en fastighet inte får göra av med mer energi än den själv kan producera över en årscykel. Direktivet ställer även krav på energieffektivisering vid större ombyggnader, något som är helt nytt för fastighetsbranschen. På grund av de frikostiga regler som gällt fram till nu har det varit relativt enkelt för byggbranschen att visa upp en förbättrad energianvändning i storleksordningen procent med återbetalningstider på 7 10 år. Ofta är det dock isolerade åtgärder som bygger på gamla tekniklösningar. Genom att inte se till helheten riskerar man att bygga in sig i återvändsgränder. Men från dagens procent besparing till 100 procent besparing är idag steget långt och ofta orimligt dyrt om man väljer traditionell teknik. Ett exempel är ett av de första plus-energihusen i Sverige presenterades runt Återbetalningstiden för husets energisystem beräknas dock till ca 40 år vilket gör att denna typ av hus knappast lämpar sig för en kommersiell marknad. Ökande krav på frisk luft i byggnader I takt med att husens klimatskal görs tätare ökar kraven på en effektiv ventilation. Samtidigt måste energiförlusterna i ventilationen minskas. EU börjar också omvärdera riskerna med radon och har övervägt att halvera riktvärdena jämfört med svensk byggnorm, vilket också kan påverka kraven på effektiv ventilation. Det finns också ett ökande intresse för att faktiskt mäta luftkvalitet i byggnaden i stället för att använda schablonvärden för luftomsättning. Förändrat fokus för kapitalinvesteringar Under många år har myndigheter och investerare globalt satsat kapital på teknik för att tillvarata förnybar energi, exempelvis solfångare, solceller och vindkraft. Nu börjar trenden ändras och fler regeringar planerar att minska denna form av stöd och istället fokusera på stöd till effektiviseringsåtgärder. Även investerarna justerar sitt fokus och sedan 2010 har ansedda Cleantech Group fört statistik som visar detta. Bland Cleantech Groups 100 högst rankade företag är hela 22 företag (föregående år 19) verksamma inom energieffektivisering och för första gången finns även ett ventilationsbolag upptaget! 12 (14) företag sysslar med solenergi. Vind- och vågkraft finns inte längre med på listan 0 (1). Det finns fler anledningar till detta. Den vanligaste är att det är svårt att få lönsamhet i generering av ny energi och det anses enklare och mer långsiktigt lönsamt att sänka förbrukningen. För att nå en bred acceptans på marknaden kan tekniken inte vara beroende av politiska subventioner. Kraven på ett modernt system för energieffektivisering är både hög energibesparing samt en snabb återbetalningstid av merkostnaden. Det är mot denna bakgrund vi har utvecklat Rehact Energy System. 8 Informationsmemorandum från REHACT AB (publ) oktober 2012

9 Principer för att sänka behovet av extern energi Hittills har marknadens aktörer inriktat sig på tre områden för att sänka behovet av extern energi: lokal energiproduktion, förbättrat klimatskal och att mäta och visa människors energiförbrukning för att påverka användandet av energi. Alla dessa är viktiga områden, men man använder fortfarande ineffektiva och kostsamma sätt att flytta värme, kyla och frisk luft i byggnader. Genom att förbättra metoden för att flytta energi vinner man synergieffekter på alla områden och det ger sammantaget stora möjligheter till kostnadseffektiva helhetslösningar utan avkall på komfort hos användarna. RVU effektiviserar sättet att flytta energi Rehact Energy System och den patenterade värmeväxlaren RVU är utvecklade för att arbeta med relativt låga temperaturer för att hålla en byggnad varm och med relativt höga temperaturer för att hålla byggnaden sval. Genom vårt innovativa sätt att flytta värme, kyla och frisk luft med låga temperaturskillnader kan energi på ett enkelt sätt flyttas mellan exempelvis uppvärmning, varmvattenproduktion eller ventilation. Lokala energikällor Dagens lokala energikällor, såsom bergvärme eller solfångare, levererar inte lika höga temperaturer under hela året. För att få en hög effektivitet i ett energisystem som baseras på lokala förnybara energikällor måste det klara av att arbeta med relativt låga temperaturer för att hålla byggnaden varm. Detta klarar Rehact Energy System. På samma sätt måste systemet klara av att arbeta med relativt höga temperaturer för att hålla byggnaden sval på sommaren. Detta klarar Rehact Energy System. Informationsmemorandum från REHACT AB (publ) oktober

10 Rehact Energy System Värme, kyla och frisk luft basala mänskliga behov som vi i dag måste tillgodose i all byggnation. Vi mår och fungerar bäst vid en inomhustemperatur på ca C och ett modernt system för distribution av energi måste svara upp mot kraven på att till så låg kostnad som möjligt hålla en jämn och behaglig temperatur inomhus, oberoende av väder och vind. Många traditionella energiprodukter är inriktade och avgränsade till ett eller två av behoven värme, kyla, ventilation eller varmvatten. Det innebär att en byggnad måste utrustas med flera olika system, ofta oberoende av varandra, ibland motverkande. Det är dyrt och ställer höga krav på samverkan mellan en rad leverantörer av olika komponenter, service och underhåll. Ett helhetskoncept Rehact Energy System är ett helhetskoncept, allt i ett: uppvärmning, kylning, varmvattenproduktion och ventilation. Nyckelkomponenten är ett nykonstruerat ventilationsdon med inbyggd värmeväxlare, RVU. Produkten kan användas på sommaren för att kyla luften lika väl som den kan användas på vintern för att värma den. Med RVU kan man flytta värme till varmvattenproduktion och den säkerställer också en god ventilation. RVU är utvecklad för att arbeta med låga luftflöden och låga temperaturdifferenser. Det gör det också möjligt att använda s.k. lågtempererade media, till exempel fjärrvärmereturen, och att utnyttja solpaneler och värmepumpar effektivare. RVU är i dag beviljad patentskydd i bl.a. Sverige, Kina, USA och Sydafrika och ytterligare ansökningar är inlämnade. En närmare beskrivning av Rehact Energy System finns på REHACTs hemsida, Smart drift Man kan likna Rehact Energy System vid det allt mer utbredda sättet att köra bil, s.k. EcoDriving. Inom transportsektorn har man lyckats få ner bränslekostnaderna för landsvägstransporter genom att hålla en så jämn hastighet som möjligt och undvika ryckiga gaspådrag och inbromsningar. På liknande sätt fungerar Rehact Energy System med lägre och jämnare framledningstemperatur än traditionella distributionssystem för energi. Allt enligt den termodynamiska principen att man kan flytta stora mängder energi med bara en liten mängd energi om det görs på rätt sätt. Och på liknande sätt som en hybridbil återvinner energi när man bromsar återvinner Rehact Energy System genom sin vattenbaserade distribution energi när man kyler en byggnad. I dag är det vanligt med radiatorer och kylbafflar för att hålla temperaturen i byggnader på en jämn nivå. Tekniken är bättre än de rent luftburna system som är vanliga i Asien men den skapar fortfarande ofta obalanser i rummet. Personer som sitter under kylbafflar känner ofta ett obehag då undertempererad kall luft sjunker ner på golvet och varm luft stiger till taket till ingen nytta. I ett konventionellt energisystem med radiatorer under fönstren (t.v.) samlas den varma luften uppe vid taket där den inte behövs. Och ju längre bort från radiatorn man kommer desto kallare blir det. Golvvärme (mitten) ger en jämnare fördelad uppvärmning men fortfarande blir det varmast strax under taket. Med Rehact Energy System (t.h.) kan den varma eller kalla luften styras dit den verkligen behövs utan besvärande drag! Eftersom systemet baseras på vattenburen distribution av värme och kyla är det framtidssäkrat och kan enkelt anpassas till olika kombinationer av framtida energikällor, utan att man behöver göra några ingrepp i själva fastigheten. 10 Informationsmemorandum från REHACT AB (publ) oktober 2012

11 REHACTs intelligenta energisystem kan ge högre komfort i byggnaden genom att flytta energi med lägre temperaturskillnad. Genom detta undviker man även så kallade hot spots och cold spots i byggnaden. Värmefördelningen blir bättre och genomsnittstemperaturen i byggnaden kan sänkas utan att komforten sänks. Den personliga upplevelsen blir också bättre då turbulenta flöden minimeras. En annan väsentlig skillnad är också att man kan förlänga perioden som energi kan hämtas ifrån förnybara energikällor som solfångare samt lokal energiåtervinning ur frånluft. Eftersom Rehact Energy System beräknas tillgodose 85 procent av byggnadens energibehov för värme, kyla och frisk luft med gratis lokalt återvunnen och förnybar energi, blir systemet mycket billigt i drift jämfört med andra systemlösningar. I de offerter vi hittills har lämnat har merkostnaden för systemet återbetalats på mindre än tre år, vilket är anmärkningsvärt kort tid Beräknad energiförbrukning med olika tekniker. kwh/m 2 och år Befintligt bestånd Byggnorm 2011: 90 kwh/m 2 och år Green building Passivhus Rehact Energy System Rehact Energy System har också fördelar i installationsskedet. Genom att RVU är relativt liten och decentraliserad minskas kostnaden för kanalisation för tilluft och enheterna kan placeras så att större byggyta kan utnyttjas för kommersiella ändamål. Värmepumpar och andra energikällor kan dimensioneras för en lägre effekt och blir därmed billigare. Nackdelar med traditionell FTX I moderna hus används i dag ofta så kallade FTX-system (från- och tilluft med värmeväxling) för att återvinna energi ur ventilationsluften. Systemet innebär att man växlar energi mellan frånluft och tilluft. I branschen talar man ofta om temperaturverkningsgrad för att ange mått på effektivitet. Systemen har visserligen en hög effektivitet de kallaste dagarna på året men lägre effektivitet under resten av året. FTX kan inte heller flytta energin till varmvattenproduktion. Aktuell forskning har också bekräftat den studie som SABO genomförde redan 2006 och som visar att den praktiska nyttan av dessa aggregat är begränsad om man i stället mäter faktisk återvunnen energi på årsbasis. Rapporten Värmeanvändning i flerbostadshus och lokaler från Svensk Fjärrvärme konstaterar att årsverkningsgraden för FTX kan skattas till endast procent och att den besparing man gör i kostnader för värme ofta sker på bekostnad av en ökad förbrukning av fastighetsel, vilket inte är önskvärt vare sig ur samhälls- eller privatekonomiskt synpunkt. FTX-system är ofta skrymmande vilket minskar värdefull yta. dftx decentraliserad från- och tilluftsventilation med värmeväxling Rehact Energy System arbetar i dag med en modifierad form av FTX, något vi kallar dftx (decentraliserad frånoch tilluft med värmeväxling). Genom att flytta återvunnen energi via vatten ger systemet bättre kontroll, flexibilitet och högre verkningsgrad på årsbasis. Systemet sparar också utrymme i byggnaden vilket är ett viktigt försäljningsargument. RVU Genom den egenutvecklade, patenterade värmeväxlaren RVU kan Rehact Energy System uppnå effektivare värmeväxling vid lägre temperaturdifferens jämfört med andra system. Det gör att systemet kräver mindre tillförd energi. RVU fyller också dubbla funktioner och kan både värma och kyla frisk luft, vilket gör att installationskostnaden minskar jämfört med traditionell teknik. RVU innehåller få rörliga delar och har därmed en lång livslängd, uppskattningsvis år. REHACTs patenterade värmeväxlare, RVU, monteras i eller i anslutning till ytterväggen: syns inte, hörs inte och tar ingen plats i rummet. Informationsmemorandum från REHACT AB (publ) oktober

12 REHACT AB verksamhet Bolaget i sin nuvarande form etablerades 2005, men RVU har dessförinnan utvecklats under flera år genom innovatörens, CTO Jerzy Hawranek, tidigare bolag. I samband med att REHACT AB bildades övergick alla rättigheter i bolaget till REHACT AB och Jerzy Hawraneks svenska bolag avvecklades under Bolagets huvudkontor ligger i dag i Stockholm, legotillverkning sker i Vårgårda och ett säljkontor finns i Warszawa. internationella evenemang, bland annat EU-konferensen Eco-Efficient Economy - Towards Innovative and Sustainable Competitiveness 2009 och i mars 2010 när Kinas vicepresident, Mr. Xi Junping, besökte Stockholm. VD har även medverkat vid Tällberg Forum 6 sommaren 2010, ett forum som samlar över ledare och entreprenörer från hela världen. Rehact deltog vid energiministerkonferensen i Abu Dhabi i april 2011 som delegat vid rundabordssamtalen kring hållbar stadsutveckling. Se också avsnittet Externa utvärderingar och samarbeten längre fram i detta memorandum. Vi har i dag kunnat påvisa fördelarna med Rehact Energy System i både ekonomiskt och miljömässigt. Vi har ett antal kommersiella projekt under förhandling tillsammans med en etablerad installationsfirma och vårt mål är nu att påskynda expansionen genom att utöka organisationen för försäljning. Viktiga steg för expansion Bolaget har under sin utveckling arbetat enligt en fastställd strategi och har nu uppnått en nivå där det är möjligt att etablera en både tillverkning och försäljning i större volymer. Under 2012 påbörjades två viktiga kundprojekt. REHACT bedriver i dag olika typer av verksamhet i Stockholm, Vårgårda och Warszawa CTO Jerzy Hawranek har tidigare erfarenhet från utveckling och kommersialisering av innovationer som utvecklingsingenjör på Autoliv AB, ett av världens ledande företag inom säkerhetsutrustning för bilar. Två av de innovationer han tog fram har patenterats av Autoliv AB och sålts i fler än 100 miljoner exemplar. REHACT arbetar aktivt för att påverka myndigheter att skärpa kraven på energiprestanda och därigenom gynna de energieffektivaste lösningarna. REHACTs VD har varit inbjuden som talare och deltagare vid flera I juni 2012 skrevs kontrakt med en tidigare jurymedlem för Holländska postkodlotteriets Green Challenge, hållbarhetschefen för en större koncern kring renoveringen av hans privata villa. Projektet är viktigt för REHACT ur flera aspekter: dels får vi en mycket inflytelserik referens, dels får vi erfarenheter från den omfattande marknaden för renovering av befintliga fastigheter. Tidigare under året skrev också vår polska samarbetspartner ett intentionsavtal tillsammans med teknikkonsultbolaget Grontmij kring utvecklingen av ett stort fastighetsprojekt i Polen. Detta projekt är det volymprojekt som ledningen arbetat för att säkra och beräknad byggstart är REHACT är nu redo för expansion. 6) 12 Informationsmemorandum från REHACT AB (publ) oktober 2012

13 Patent och varumärken För ett innovativt företag som REHACT är patent väsentliga för att bolagets omsättningsmål ska kunna nås och försvaras. VD Svante Bengtssons bakgrund som medarbetare och delägare i en av Europas större patentbyråer, AWAPATENT AB, gör att patentstrategi är en naturlig del av den övergripande strategin för REHACT. REHACT har idag åtta beviljade patent på teknologin kring RVU. Patenten täcker några av världens största industriländer (USA, Kina, Ryssland, Australien) och fler patent förväntas bli beviljade för ett antal ytterligare länder, framförallt i Europa, Sydamerika och Indien. REHACTs energisystem skapar förutsättningar för ytterligare nya tekniska lösningar och REHACT har ytterligare ett antal produkter under utveckling. Dessa kommer att patentskyddas om ledningen bedömer det ekonomiskt fördelaktigt för företaget. REHACT har också registrerat varumärket REHACT i Europa vilket underlättar en framtida registrering i andra länder. I dag äger REHACT domännamnen rehact.com och rehact.se. REHACT har beviljade patent i några av världens största industriländer (markerade med grönt) och fler är på väg. Informationsmemorandum från REHACT AB (publ) oktober

14 Påbörjade projekt Polen Under våren 2012 skrevs ett samarbetsavtal mellan REHACTs polska samarbetsbolag, inergy Sp. z o.o. och teknikkonsultbolaget Grontmij samt Natura Centrum, ett bolag som ansvarar för exploateringen av ett område ca 3 mil utanför Warszawa. Natura Centrum ägs av tvåfaldige olympiske mästaren i modern femkamp i Barcelona, Arkadiusz Skrypaszek. Området ligger naturskönt och idag bedrivs ridsport och handel med exklusiva hästar på en mindre del av tomten. Avsikten är att utveckla områdets naturvärden med miljövänlig bebyggelse för att erbjuda som sommarboende åt Warszawabor. Värdet på det hela projektet uppskattas till ca 200 miljoner PLN, motsvarande ca miljoner SEK. byggas och slutligen kommer ett antal enskilda villor att byggas. Området har idag även tillgång till en privat start- och landningsbana vilket ger möjlighet för exempelvis intressenter vid hästauktioner att snabbt ta sig till området från hela Europa. Under sommaren har REHACTs CTO Jerzy Hawranek tillsammans med Grontmij utarbetat en konceptplan för området som nu antagits av exploatören. Värdet för REHACT uppskattas till ca miljoner kronor fördelat över drygt fem år. Projektet förväntas starta under Att hantera ett så stort projekt kräver att REHACTs kapitalbas utökas. Denna emission är en del av denna lösning men andra finansieringsvägar finns även via exportkrediter och traditionella företagslån. Området kommer att bebyggas med tre olika typer av byggnader. Ett hotell med spa för att rymma tillfälliga gäster som kommer för hästauktioner eller tävlingar. Ett antal lägenhetshotel/andelsboenden kommer också att Området som kommer att expoateras. Området ligger mycket naturskönt och bedöms ha god potential för utveckling. 14 Informationsmemorandum från REHACT AB (publ) oktober 2012

15 REHACTs CTO, Jerzy Hawranek, inspekterar området i september 2012 På området bedrivs idag ridsport och handel med exklusiva hästar. Visualisering av hotellbyggnaden Visualisering av privat hus Holland I september 2011 deltog REHACTs VD i Holländska postkodslotteriets Green Challenge. Juryn, som var mycket namnkunning vad gäller hållbarhetsfrågor gillade REHACTs koncept starkt. Under våren 2012 tillfrågades VD om REHACT ville lämna en offert på att genomföra en renovering av en befintlig bostad för en av jurymedlemmarna. Jurymedlemmen är anställd som hållbarhetschef på en stor svensk internationell koncern. Ledningen ser mycket positivt på denna möjlighet att dels visa att systemet är lämpligt även vid renoveringar, dels få demonstrera tekniken för en så inflytelserik person. REHACT får ofta frågan om vårt system är lämpligt även för renoveringar vilket vi anser att det är. Dock har vi hittils fokuserat på nybyggen. Efter att ha besökt huset i Holland lämnade REHACT en offert och vi fick uppdraget. Pressrelease om detta gick ut Enligt överenskommelse mellan parterna kommer inga ytterligare nyheter att publiceras innan projektet är färdigställt. Det beräknas ske runt årsskiftet 2012/2013. Informationsmemorandum från REHACT AB (publ) oktober

16 Omvärldsanalys Sverige behoven kräver energieffektivisering Sverige har länge legat långt framme när det gäller miljöanpassat byggande. Vårt kalla klimat har tvingat fram bättre isolering och på senare år har byggbolagen även börjat arbeta med att skapa tätare byggnader och att undvika köldbryggor. I takt med att byggnaderna blir tätare ökar emellertid kraven på effektiv ventilation, något som är ett problem vid renovering av t ex miljonprogrammet. Där finns ofta inte plats att installera traditionell ventilation. SABO har beräknat att kostnaden för att renovera enbart allmännyttans bestånd till nybyggnadsnivå kommer att röra sig om ca 275 miljarder kronor. Det motsvarar en fjärdedel av Sveriges samlade stadsskuld. Rehact Energy System är ett kostnadseffektivt alternativ till dagens lösningar och REHACT räknar med att i framtiden kunna anpassa produkten för renovering av äldre fastigheter. I Norra Djurgårdsstadsprojektet i Stockholm undersöks nu även möjligheten att leverera fjärrvärme med lägre temperatur. Detta kräver att byggnadernas energisystem klarar av att hålla byggnaden varm med lägre temperatur under kalla dagar. Det är precis detta REHACTs energisystem är utvecklat för och en möjlighet att demonstrera tekniken här kommer att gynna vår utveckling ytterligare. Polen leder återhämtningen efter finanskrisen Polen har sedan 1989 utvecklats till en dynamisk marknadsekonomi med högre BNP-tillväxt än många andra EU-medlemmar. Landet är det enda i Europa som inte drabbats av recession under 2009 och EU-kommissionen räknar med att Polen kommer att leda återhämtningen efter finanskrisen i Europa. Landet ligger strategiskt och gränsar till bland annat Tyskland, Ryssland och Tjeckien. 38 miljoner invånare med allt större köpkraft och en välutbildad arbetskraft innebär en stor expansionspotential för svenska företag. Polens medlemskap i EU, NATO och OECD ger landet trovärdighet och stabilitet gentemot utländska inves- Ett 40-tal politiker, forskare och näringslivsrepresentanter var inbjudna när ordföranden i FN:s klimatpanel, Nobel-pristagaren Rajendra Pachauri från Indien besökte Sverige sommaren Fr.v.: Ola Alterå, statssekreterare åt näringsminister Maud Olofsson, Anders Wijkman, dåvarande EU-parlamentariker, Dr Rajendra Pachauri och Svante Bengtsson, VD för REHACT AB. 16 Informationsmemorandum från REHACT AB (publ) oktober 2012

17 REHACTs VD Svante Bengtsson var inbjuden att närvara under stadsbesöket från Kinas vicepresident i Stockholm terare. Investeringsklimatet är bra, inte minst på grund av möjligheterna till EU-stöd samt de 14 speciella Ekonomiska Zoner som berättigar investerande företag till avsevärda skattelättnader. REHACT valde tidigt att fokusera på Polen som primär marknad för Rehact Energy System. Viktiga faktorer för valet var bland annat Jerzy Hawraneks redan upparbetade nätverk inom byggbranschen, marknadens storlek samt antalet aktörer på marknaden. Samtliga faktorer mycket viktiga för en snabb acceptans för produkten på marknaden. En uppskattning av den polska marknaden för REHACTs produkter, baserad på officiell statistik, är att den i dag omsätter flera miljarder SEK per år och väntas expandera i takt med att den ekonomiska utvecklingen tar fart igen. Kina hälften av all nybyggnation i världen Kina har visat fortsatt tillväxt genom den globala finanskrisen. Strategiska satsningar inom bland annat miljösektorn, infrastruktur och hälsovård gör dock att Kina kommer att spela en viktig roll för världskonsumtionen. REHACTs VD har flera gånger besökt Kina, nu senast på delegationsresa till Hong Kong Science and Technology Parks. REHACT har sedan en tid varit inbjudet till Hong Kong för att presentera Rehact Energy System och träffa potentiella affärspartners. Inbjudan var en följd av tidigare kinesiska studiebesök i Stockholm. Hong Kong Science and Technology parks kommer under de närmsta åren att bygga ca kvm kontor och man är intresserad av att göra dessa så energieffektiva som möjligt. Kina har idag ett av världens mest moderna patentsystem. REHACTs produkt är patentskydd i Kina och vi räknar med att tillsammans med en framtida partner kunna försvara det mot intrång. Sammansättningen av systemet kräver också kunskap och erfarenhet som kommer att vara svår att kopiera. För att möta hotet från den globala nedgången beslutade den kinesiska regeringen under hösten 2009 att satsa 586 miljarder USD under två år för att stimulera den inhemska efterfrågan. I stort leder detta stimulanspaket till ökade investeringar i redan planerade satsningar, framför allt infrastruktur, billigare boende, bättre miljö, investeringar för att implementera landsbygds- och jordbruksreformer, samt en momsreform. I den nya femårsplanen från 2012 fokuseras bland annat på energieffektivisering då landet har svårt att tillfredsställa den ökade energianvändningen, framför allt i städer. Kina präglas precis som Indien av stora omvälvningar och en av de största utmaningarna är den snabba urbaniseringen: Hur ska man klara av att bygga hållbara städer för den tillströmmande befolkningen? I Kina beräknas ca 20 miljoner människor lämna landsbygden för att flytta in till städerna varje år. Uppskattningsvis färdigställs årligen ca 2 miljarder kvadratmeter byggnadsyta, motsvarande ca 50 procent av all nybyggnation i världen. Samtidigt pressas Kina av världssamfundet att bromsa utsläppsökningen. Myndigheterna är därför mycket intresserade av att bygga energieffektivt, både för att undvika utsläpp och att hålla kostnaderna för energisystem nere. Vanlig ventilationslösning i Kina. Skrymmande och dyr i drift. Informationsmemorandum från REHACT AB (publ) oktober

18 Förenade Arabemiraten och Qatar Det är svårt att förstå den enorma utveckling som skett i denna regionen under de senaste två decennierna. Från att ha haft i stort sett hela sin inkomst från olja finns nu ett tydligt fokus på mer långsiktig ekonomisk tillväxt och samhällsbyggnad. Som ett tecknen på det är det i Dubai som världens högsta byggnad, Burj Khalifa, finns. Byggnaden är hela 828 meter hög med 160 våningsplan. Byggnaden färdigställdes under slutet av den enorma byggboom som rådde i Dubai fram till den globala krisen. För närvarande sker utbyggnaden i Dubai i lugnare tempo men däremot är grannländerna Abu Dhabi och Qatar fortfarande mycket intressanta för REHACT genom deras satsning på hållbar stadsbyggnation. Abu Dhabi utvecklar för närvarande hållbar sammhällsbyggande genom Masdar City, ett mångmiljardprojekt där bland annat amerikanska MIT ingår och håller utbildar studenter inom hållbarhet. REHACT medverkade första gången på World Future Energy Summit 2011 och har sedan dess gjort flera resor till regionen och Masdar City. Sverige har tecknat ett avtal kring miljötekniksamarbete med Förenade Arabemiraten och som en del av detta har Energimyndigheten i samarbete med Exportrådet möjlighet att hjälpa svenska företag att skapa affärsmöjligheter i området. Förutom egna affärsresor har REHACT vid flera till- Energiministerkonferens i Abu Dhabi 2011 fällen varit del av officiella svenska delegationer. VD har bland annat medverkat i rundabordssamtalen kring hållbar stadsutveckling vid Internationella Energiminsterkonferensen i Abu Dhabi 2011 och även i den svenska representationen då Kronprinsessan Viktoria besökte Förenade Arabemiraten och Masdar City samma år. Delegation med Kronprinsessan Viktoria till Masdar City Informationsmemorandum från REHACT AB (publ) oktober 2012

19 Förenade Arabemiraten och Qatar är en intressant marknad för REHACTs produkter och REHACT har medverkat vid flera högnivåmöten under Bilden visar Burj Khalifa i Dubai. Informationsmemorandum från REHACT AB (publ) oktober

20 Externa utvärderingar och samarbeten Priser och andra erkännanden Niklas Zennström Green Mentorship Award REHACT vann i december 2011 ett års mentorskap med entreprenören Niklas Zennström, grundare av IP-telefonibolaget Skype och mångmiljardär. Niklas har personligen engagerat sig och sitt nätverk i REHACT sedan januari Fokus har legat på att accellerera bolagets försäljning genom organisationsutveckling, kapitalisering och ökat antal referensinstallationer. Den officella avslutningen av mentorskapet sker i december med en stor konferens som ordnas av Dagens Industri. Green Challenge - Amsterdam Som en av sex finalister valdes REHACT ut bland över 700 bidrag från 81 länder. REHACTs lösning gavs mycket goda vitsord av juryn som en lösning helt rätt i tiden med potential att förändra en konservativ bransch. Många långsiktiga kontakter knöts, bland annat med IKEAs hållbarhetschef. Nordic Cleantech Open Ett av nordens 25 bästa nystartade företag inom Cleantech REHACT valdes ut bland ett stort antal företag att delta i Nordic Cleantech Open där de mest lovande nya bolagen sammanfördes med affärsutveckling och kapital. Nordiska Ministerrådets Natur- och miljöpris REHACT var 2008 en av tio finalister till Nordiska ministerrådets stora natur- och miljöpris. Motiveringen var de stora miljövinster som Rehact Energy System möjliggör inom fastighetsbeståndet. One Big Thing, The A -list Amerikanska ambassaden i Stockholm har upprättat en short-list över vilka svenska företag man bedömer har intressanta tekniska lösningar för den amerikanska marknaden. Listan används för att matcha företag med potentiella affärspartners i USA, men de svenska företagen på listan har även uppmärksammats av företag i andra länder. REHACT finns med på listan sedan WWF - Climate Solvers Organisationen Global Focus valde på uppdrag av WWF ut 12 svenska företag vars produkter har potential att väsentligt minska utsläppen av koldioxid. Juryn var internationell och en viktig förutsättning var att produkten skulle vara relevant och finansiellt möjlig att använda även i länder som Indien och Kina. Ett av de tolv företagen är REHACT. REHACT har under hela 2012 tillgång till superentreprenören och Skypemiljardären Niklas Zennström som mentor. 20 Informationsmemorandum från REHACT AB (publ) oktober 2012

Anslutningsmemorandum REHACT AB (publ)

Anslutningsmemorandum REHACT AB (publ) Anslutningsmemorandum REHACT AB (publ) Rehact Energy System Det intelligenta energisystemet Inför anslutning till Aktietorget April 2012 REHACT AB är ett av Sveriges mest internationellt prisbelönta nya

Läs mer

Bokslutskommuniké för REHACT AB (publ) januari december 2014

Bokslutskommuniké för REHACT AB (publ) januari december 2014 Bokslutskommuniké för REHACT AB (publ) januari december 2014 Fjärde kvartalet i sammandrag Rörelsens intäkter uppgick till 22 893 (149 820) SEK Rörelseresultat efter avskrivningar -2 236 629 (-1 442 525)

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) Rehact Energy System Det intelligenta energisystemet Informationsmemorandum April 2010 Informationsmemorandum från REHACT AB (publ) april 2010 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Bokslutskommuniké för REHACT AB

Bokslutskommuniké för REHACT AB Bokslutskommuniké för REHACT AB Januari december 2012 HELÅR Rörelsens intäkter uppgick till 1 053 525 SEK (764 744) Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till -2 856 984 SEK (-1 650 673) Rörelseresultat

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Erbjudandet i korthet Företrädesemission

Erbjudandet i korthet Företrädesemission Nyemission i Brighter AB (publ) Välkommen att teckna aktier 5 19 december 2012 Brighter One Erbjudandet i korthet Företrädesemission Avstämningsdag: 30 november 2012. Teckningstid: 5 19 december 2012.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari juni 2014

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari juni 2014 Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari juni 2014 Andra kvartalet 2014 i sammandrag Rörelsens intäkter uppgick till 152 260 SEK (107 410 SEK) Rörelseresultat efter avskrivningar -2 435 345 SEK (-1 218

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid lindab vi förenklar byggandet ehybrid Utforma en hållbar framtid Varför förbrukar vi värdefull energi när den inte egentligen behövs? Lindabs nya ehybrid, som normalt ger energibesparingar på över 30 %,

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

en nytänkare i byggbranschen

en nytänkare i byggbranschen en nytänkare i byggbranschen FOTOGRAF ANDREAS LARSSON BM Impex levererade betongelement till Vasakronans byggnation av Sony Ericssons kontor i Lund. Inbjudan till teckning av aktier i B & M Impex AB (publ)

Läs mer

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari mars 2014

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari mars 2014 Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari mars 2014 Första kvartalet i sammandrag Rörelsens intäkter uppgick till 152 262 SEK (65 055) Rörelseresultat efter avskrivningar -1 594 338 SEK (-1 022 773) Rörelseresultat

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) med organisationsnummer

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist Organisationen är nu anpassad för den planerade produktionsstarten. Syftet med emissionen är att tillföra EcoRub kapital som ska ge oss goda förutsättningar för en kraftig omsättningsökning. Styrelseordförande

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Bara unga företag blir riktigt gamla. Inbjudan till teckning av konvertibler i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), 30 sept 14 okt 2011 Bara unga företag blir riktigt gamla. Thenberg Fondkommission har bedrivit oberoende finansverksamhet

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

Nationell strategi för lågenergibyggnader. Tomas Berggren 2010-11-11

Nationell strategi för lågenergibyggnader. Tomas Berggren 2010-11-11 Nationell strategi för lågenergibyggnader Tomas Berggren 2010-11-11 Befintliga styrmedel för byggnader Nya byggregler och energideklarationer (Boverket) Övergripande styrmedel som skatter mm Nytt energipolitiskt

Läs mer

Bäste delägare i REHACT AB!

Bäste delägare i REHACT AB! Bäste delägare i REHACT AB! Här kommer årets andra nyhetsbrev ifrån REHACT. Brevet är tänkt att ge en sammanfattning av de viktigaste händelserna i bolaget sedan det förra nyhetsbrevet. Det ger också mig

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009.

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009. Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) den 8 december 2003 om personaloptionsprogram innefattande emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning samt förfogande

Läs mer

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari september 2014

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari september 2014 Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari september 2014 Tredje kvartalet 2014 i sammandrag Rörelsens intäkter uppgick till 152 261 SEK ( 149 818 SEK) Rörelseresultat efter avskrivningar -669 270 SEK

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Till Näringsdepartementet och Socialdepartementet

Till Näringsdepartementet och Socialdepartementet 1 (2) Datum 2013-02-28 Till Näringsdepartementet och Socialdepartementet Angående införandet av energieffektiviseringsdirektivets artiklar 9-10 i svensk rätt I Europaparlamentets och Rådets direktiv, 2012/27/EU,

Läs mer

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari juni 2015

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari juni 2015 Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari juni 2015 Andra kvartalet 2015 i sammandrag Rörelsens intäkter uppgick till 110 997 SEK ( 152 260 SEK) Rörelseresultat efter avskrivningar -2 319 717 SEK ( -2

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566 4298, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 februari

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Softronic lägger bud på Modul 1

Softronic lägger bud på Modul 1 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Presentation nyemission och marknadslistning. Marcus Gullberg, VD och grundare April, 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Presentation nyemission och marknadslistning. Marcus Gullberg, VD och grundare April, 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Presentation nyemission och marknadslistning Marcus Gullberg, VD och grundare April, 2012 1 Innehållsförteckning 1. Erbjudandet 2. Motiv till Erbjudandet 3. Gullberg & Jansson

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Bokslutskommuniké. 1 januari- 31 december 2014

Bokslutskommuniké. 1 januari- 31 december 2014 Bokslutskommuniké 1 januari- 31 december 2014 Styrelsen och verkställande direktören för avger härmed bokslutskommuniké för helåret 2014. Sammanfattning perioden januari december 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

Detta vill jag få sagt!

Detta vill jag få sagt! Kv Jöns Ols, Energisnålt med konventionell teknik 28 oktober 2004 Byggherrens betydelse Catarina Warfvinge Univ lekt i Installationsteknik vid LTH Uppdragsledare på WSP Byggnadsfysik Detta vill jag få

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET LIFEASSAYS AB (PUBL) LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET För omedelbar publicering [2016-02-16] Styrelsen

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-1 588) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-1 807) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-1 588) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-1 807) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 751 (-1 588) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,12

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2014

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA (DETTA ÄR INTE ETT PROSPEKT ELLER ERBJUDANDEHANDLING) Introduktion Humana planerar att genomföra en börsnotering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Om Ecofective. Företaget

Om Ecofective. Företaget Om Ecofective Företaget Ecofective är ett snabbväxande svenskt-tyskt företag som levererar en beprövad och robust IT lösning för hantering av energibalansen i fastigheter. Med en kombination av Svensk

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 5 augusti 2015. Adress/ort: Västra Torps byav 109-0. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087)

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 5 augusti 2015. Adress/ort: Västra Torps byav 109-0. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 5 augusti 2015 Adress/ort: Västra Torps byav 109-0 Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Denna rapport

Läs mer

40 %av jordens energianvändning

40 %av jordens energianvändning 40 %av jordens energianvändning går inte till att försörja den växande befolkningen. Den går till att värma och kyla fastigheter. Du läste rätt. Jordens befolkning ökar i en allt snabbare takt, medan vi

Läs mer

Kallelse till ordinarie årsstämma samt förslag om förvärv av Aktiebolaget Fastator genom apportemission

Kallelse till ordinarie årsstämma samt förslag om förvärv av Aktiebolaget Fastator genom apportemission Stockholm 2015-05-19 Kallelse till ordinarie årsstämma samt förslag om förvärv av Aktiebolaget Fastator genom apportemission Aktieägarna i REHACT AB (publ), org.nr. 556678-6645, kallas till årsstämma onsdagen

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari mars 2015

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari mars 2015 Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari mars 2015 Första kvartalet 2015 i sammandrag Rörelsens intäkter uppgick till 72 937 SEK ( 152 262 SEK) Rörelseresultat efter avskrivningar -1 270 938 SEK ( -1

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr)

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Information BrainCool AB (publ)

Information BrainCool AB (publ) Information BrainCool AB (publ) med villkor och anvisningar för spridningsemissionen Juni 2016 Detta dokument är framtaget med anledning av spridningsemission i BrainCool AB (publ) och skall ses som ett

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

Bokslutskommuniké för REHACT AB (publ) januari december 2013

Bokslutskommuniké för REHACT AB (publ) januari december 2013 Bokslutskommuniké för REHACT AB (publ) januari december 2013 Fjärde kvartalet i sammandrag Rörelsens intäkter uppgick till 149 820 (424 215) SEK Rörelseresultat efter avskrivningar -1 442 525 ( -1 080

Läs mer

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Stävrullen Finans AB (publ) org. nr. 556125-5851 1 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Handel med värdepapper Bolagets verksamhetsidé är att genom en långsiktig kapitalförvaltning

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Sectra sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002

Sectra sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002 Sectra-02.140-1.0sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002 Sectra-02.140-1.0sv 2(5) FÖRSLAG TILL DAGORDNING för ordinarie bolagsstämma med aktieägarna

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer