Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 14 oktober (25) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Ajournering kl Beslutande: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman-Felth Sune Frisk Bengt-Olof Persson Anita Widman Torbjörn Parling Annika Johansson Harry Johansson Bo Olsson Peter Johansson Michael Helmersson Ersättare: Göran Andersson Benny Persson Övriga deltagande:inge Nilsson Piehl 96, 98,106, 111 Ulf Persson, controller 99, 100, 103, 104, 105,106,108, Lena Wahlgren, Per Rathsman, miljö- och stadsarkitektkontoret 97 Claes Hultgren, sekreterare Utses att justera: Harry Johansson Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 19 oktober 2009 Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Justerande Harry Johansson ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen 14 oktober 2009 Anslagsdatum: 19 oktober 2009 Datum för anslagets nedtagande:9 november 2009 Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli Underskrift Annika Jansson

2 Kommunstyrelsen 14 oktober Ks 96 Dnr 176/09 Information ang. förstudie avseende bolagisering Stiftelsen Filipstadsbostäder Mattias Eriksson från KPMG redovisar framtagen förstudie daterad 17 september 2009 avseende förutsättningar för bolagisering av Stiftelsen Filipstadsbostäder. att med godkännande lägga rapporten till handlingarna

3 9FILIPSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen 14 oktober Ks 97 Dnr 139/09 Information ang. Översiktsplan för Filipstads kommun Lena Wahlgren och Per Rathsman, miljö- och stadsarkitektkontoret ger vid sammanträdet en information och förslag till detaljerad översiktsplan för Filipstads tätort. Nästa steg i processen är att planen ska ställas ut. I samband med informationen framkom ett antal synpunkter som behöver inarbetas i planen. att uppdra till miljö- och stadsarkitektkontoret att återkomma med sammanställning över synpunkter och förslag till upplägg för ny genomgång av planen den 1 december 2009.

4 Kommunstyrelsen 14 oktober Kommunstyrelsens teknikutskott 19 augusti 2009 Ks 98 Dnr 156/09 Tu 44 Dnr 45/2009 Driftsättning av biogasanläggning Långskogens deponi Långskogens deponi, norr om Filipstad, har idag befintlig gasanläggning där deponigasen bränns i en fackla. Mängden gas varierar mellan Nm3/timme. Att låta denna gas brännas upp via en fackla är både en miljömässig såväl som ekonomiskt dålig lösning. Enligt uppskattningar och beräkningar finns gas för utvinning i mellan år till på deponin. Teknik och Serviceförvaltningen har låtit utreda möjligheterna att tillvaratabiogasen via en biogasanläggning och finner att detta både är en miljömässigt såväl som ekonomiskt mycket gynnsam lösning. Teknik och Service föreslår att tillstyrka föreliggande utredning/förstudie om driftsättande av en biogasanläggning på Långskogens deponi och att föreslå kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att tillstyrka en investering om ca kr för inköp och installation av en flyttbar gasturbin för tillverkning av grön el. Teknikutskottet beslutar att godkänna föreliggande utredning/förstudie om driftsättande av en biogasanläggning på Långskogens deponi samt att utan eget beslutsförslag lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen. Vid sammanträdet redovisar tekniske chefen Inge Nilsson Piehl att kostnaden efter fortsatt beredning nu beräknas till kr. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja teknik- och service ett investeringsanslag om kr.

5 Kommunstyrelsen 14 oktober Ks 99 Dnr 154/09 Ang. förnyad borgen Filipstads Tennisklubb Kommunfullmäktige har den 14 december 1995, 130, beslutat att gentemot Sparkbanken Sverige AB teckna en tidsbegränsad borgen till och med 31 december 2000 för Filipstads Tennisklubbs lån avseende tennishallen vid Storbron. Kommunfullmäktige har även fattat beslut om förlängning av ifrågavarande borgen enl. 93/2002 och 66/2004. Därefter har kommunfullmäktige den 29 juni 2006, 66, beslutat att teckna fortsatt tidsbegränsad borgen för Filipstads Tennisklubbs lån avseende tennishallen i Storbron längst t o m 31 december 2009, att amortering ska ske med minst 20 tkr/år, att utvärdering/omprövning av borgensåtagandet ska ske inför 1 januari 2010 samt att Filipstads tennisklubb fortlöpande och minst 2 ggr/år ska informera kommunen och banken om föreningens ekonomiska situation. Ekonomienheten noterar i yttrande 23 september 2009 att klubben redovisar minusresultat 2007 och Kommunen förutsätter därför att man arbetar aktivt för att få balans i ekonomin och att positivt resultat uppkommer. Ekonomienheten föreslår med hänsyn till tidigare skrivelser att Filipstads tennisklubb får en tidsbegränsad borgen om 3 mkr för sitt lån avseende tennishallen längst t o m 31 december 2012 och att utvärdering/omprövning av borgensåtagande ska ske inför 1 januari Vidare ska tennisklubben fortlöpande och minst 2 ggr/år informera kommunen och banken om föreningens ekonomiska situation och vilka åtgärder man vidtar för att få en ekonomi i balans och med överskott. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja Filipstads Tennisklubb en tidsbegränsad borgen om max 3 mkr längst till och med 31 december 2011.

6 Kommunstyrelsen 14 oktober Kultur- och föreningsutskottet 23 september Ks 100 Dnr 155/09 KFU 49 Ansökan borgensåtagande Filipstads Ridklubb I skrivelse daterad ansöker Filipstads Ridklubb om kommunal borgen för ett lån uppgående till kr med återbetalningstid på 4 år med anledning av att Filipstads Ridklubb för närvarande har stort behov av inköp av nya ridskolehästar. Kfu beslutar: att tillstyrka ett kommunalt borgensåtagande till förmån för Filipstads Ridklubb. Ekonomienheten redovisar i skrivelse inkommen 16 september 2009 att ridklubbens ekonomiska situation enligt balansrapport likviditetsmässigt är ansträngd men att ett överskott i 2009 års verksamhet ses som rimligt. Klubbens tidigare lån för inköp av hästar har amorterats enl. plan och slutbetalas under Ekonomienheten föreslår att kommunal borgen gentemot Handelsbanken beviljas ridklubben för ett lån avseende inköp av häst om 80 tkr och med återbetalningstid 4 år. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja Filipstads ridklubb borgen för lån om max 80 tkr med en återbetalningstid på 4 år.

7 Kommunstyrelsen 14 oktober Socialnämnden 21 september Ks 101 Dnr 136/09 SN 98 Dnr 75/09 Erbjudande om gemensam länsfärdtjänst Filipstads kommun, liksom övriga kommuner i Värmland, har fått ett erbjudande från Värmlandstrafik AB om en gemensam länsfärdtjänst. Erbjudandet innebär att Värmlandstrafik övertar kommunens handläggning av den särskilda kollektivtrafiken, färdtjänsten och riksfärdtjänsten i enlighet med "Lagen om färdtjänst" och. "lagen om riksfärdtjänst" vilket sammantaget innebär, trafik-beställningscentral och tillståndsbedömning. Värmlandstrafik övertar därmed beslut om regelverk inklusive beslut om resans pris (egenavgift). Kommunen skall kostnadsersätta Värmlandstrafik med ett fast pris för år baserat på kommunens tidigare faktiska nettokostnader. Avtalsförslaget gäller för år För brukaren ger detta förslag en möjlighet att resa inom hela länet och en möjlighet att köpa ett månadskort "Iänskort+" samt att ta med sig en ledsagare gratis på ordinarie kollektivtrafik. Brukarnas egenavgifter kommer att vara enhetliga. Om Filipstads kommun inte skulle tacka ja till detta erbjudande så måste kommunen starta upp myndighetsutövning (sköts idag av Värmlandstrafik), handla upp trafik (sköts idag av Värmlandstrafik) och se över samåkningsmöjligheter (sköts idag av Värmlandstrafik) alternativt finna ny entreprenör som kan åtaga sig detta. Gällande trafikavtal upphör Därtill kommer det i praktiken att bli svårt att uppnå användbarhetsmålet i en lokal hantering av färdtjänsten. Förslaget om gemensam länsfärdtjänst kommer att avhandlas i socialnämnden 21 september och på ett extra pensionärs- och handikappråd den 8 oktober, där Torbjörn Danielsson från Värmlandstrafik medverkar. Detta innebär att brukarorganisationernas eventuella yttrande/synpunkter får tillföras det beslutsunderlag som föreläggs kommunstyrelsen den 14 oktober. Beslut i frågan skall lämnas Värmlandstrafik AB senast 31 oktober. Bilagor: Populärversion Skrivelse från Värmlandstrafik inklusive avtalsförslag och bilagor Jämförande sammanställning, daterad

8 Kommunstyrelsen 14 oktober Socialnämnden 21 september Forts 98 Socialförvaltningen föreslår socialnämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att Filipstad kommun tecknar avtal med Värmlandstrafik AB om en gemensam länsfärdtjänst, vilket innebär att Värmlandstrafik AB övertar handläggning av den särskilda kollektivtrafiken, färdtjänsten och riksfärdtjänsten (trafik- beställningscentral -tillståndsbedömning). att Värmlandstrafik övertar beslut om regelverk, inklusive beslut om resans pris (egenavgift) Beslutsexp: KS Socialnämnden beslutar enligt förslaget Socialnämndens ordförande Sune Frisk redovisar vid sammanträdet att Pensionärs- och handikapprådet vid sitt sammanträde den 8 oktober 2009 ställt sig positiva till förslaget. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla socialnämndens förslag.

9 Kommunstyrelsen 14 oktober Ks 102 Dnr 177/09 Årlig hälsokontroll för äldre I ekonomisk plan sid 30, framgår att kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag att socialförvaltningen skall presentera Kostnader och förutsättningar för att erbjuda kommunens äldre invånare en årlig hälsokontroll vars innehåll speciellt riktas mot de äldres hälsoproblematik. I skrivelse 8 september 2009 anför verksamhetsledarna Kajsa Jernberg och Ulla Kjellemar följande: Kommunstyrelsen har föreslagit att Socialförvaltningen ska redovisa kostnader och förutsättningar för att erbjuda kommunens äldre invånare en årlig hälsokontroll vars innehåll speciellt riktas mot de äldres hälsoproblem. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är det Landstinget som ansvarar för att genomföra hälsokontroller. En hälsokontroll innebär att en läkare ordinerar olika typer av provtagningar. Läkaren måste därefter analysera resultatet och följa upp med eventuella åtgärder. Kommunen ansvarar inte för läkarkompetensen. Detta medför att det inte är möjligt för kommunen att utföra föreslagna årliga hälsokontroller. Information om planering av förebyggande hembesök På senare år har alltfler kommuner tagit ansvar för att genomföra förebyggande hembesök till kommuninvånare vid en viss ålder. Detta utförs genom att ett brev skickas till den som uppnått en viss ålder t ex 80 år, med ett erbjudande om att ett hembesök görs av t ex sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och/eller biståndsbedömare. Vid hembesöket får den äldre information och material om förebyggande hälsovård, hjälpmedel och var man kan vända sig med sina problem och funderingar. Inga provtagningar eller behandlingar görs vid detta hembesök. Endast rådgivning av allmän karaktär kan ges. Om behov finns kan naturligtvis hembesöket utmynna i att utredningar gällande olika insatser påbörjas. I Socialförvaltningen finns en plan för att genomföra förebyggande hembesök i de olika personalteam som verkställs till viss del genom statliga stimulansmedel och därutöver inom befintliga budgetramar för respektive verksamhet. Teamet består av verksamhetsledare, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, biståndsbedömare och omvårdnadspersonal

10 Kommunstyrelsen 14 oktober Planen är att ett brev skickas ut till de personer som fyller 80 år under 2010 och erbjuder ett hembesök aven sjuksköterska och en arbetsterapeut/sjukgymnast, dvs 2 personer gör hembesöket om den enskilde tackar ja till erbjudandet. Hembesöket kommer att genomföras efter framtagna riktlinjer och en utvärdering kommer att göras för att undersöka om de förebyggande hembesöken gett förväntat resultat och om de som fått hembesök är nöjda. Socialnämnden har vid sammanträdet 21 september 2009, 97 beslutat att till kommunstyrelsen lämna svar enligt verksamhetsledarnas redogörelse. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla socialnämndens förslag.

11 Kommunstyrelsen 14 oktober Ks 103 Dnr 12/09 Redovisning av medelsplacering, lån och likviditetsställning Controller Ulf Persson redovisar vid sammanträdet den förteckning över placeringar, lån och likviditetsställning som upprättats av ekonomienheten för perioden 1 september 13 oktober att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

12 Kommunstyrelsen 14 oktober Ks 104 Dnr 38/09 Budgetuppföljning augusti 2009 Ekonomienheten har sammanställt budgetuppföljning per augusti månad 2009 för kommunstyrelsens, miljö- och byggnadsnämndens, socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Sammanställningen kommenterar kortfattat kommentarer de olika verksamheternas utfall och redovisar ett prognostiserat överskott på ca 4,1 mkr vilket tillsammans med förändringar inom finansieringstiteln medför en negativ budgetavvikelse på ca 2,3 mkr. Jämfört med föregående prognos i juni månad har resultatet förbättrats med ca 1,3 mkr, bland annat beroende på gynnsammare skatteavräkning. att inom kommunstyrelsens ram omfördela 400 tkr av prognostiserat överskott till kultur/föreningsutskottet för att anslå till Filipstads kommuns 400 års jubileum 2011 samt att i övrigt lägga budgetuppföljningen till handlingarna.

13 Kommunstyrelsen 14 oktober Ks 105 Dnr 87/09 Begäran om tilläggsanslag socialnämnden Socialnämndens prognos utifrån verksamhetsuppföljning perioden januari-augusti 2009 pekar på ett underskott på tkr. Vid socialnämndens sammanträde 21 september 2009, 92, redovisas åtgärder för att uppnå balans. Nämnden bedömer dock att genomförandet för ett antal punkter är osäkra och hemställer om ett tilläggsanslag på tkr. Kommunstyrelsens ordförande Per Gruvberger redovisar vid sammanträdet att preliminär avräkning för färdtjänst 2009 kommer att ge ett överskott på ca 700 tkr som ej finns med i socialnämndens prognos. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja socialnämnden ett tilläggsanslag på 700 tkr för 2009.

14 Kommunstyrelsen 14 oktober Ks 106 Dnr 88/09 Budget Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige har vid sammanträdet 25 juni 2009, 66, godkänt förslag till budgetramar för det fortsatta arbetet med års budget. Kommunstyrelsens ram uppgår till totalt tkr fördelat på Kommunstyrelsens arbetsutskott Teknikutskottet Kultur/föreningsutskottet tkr tkr tkr Av ekonomienhetens upprättat budgetdokument daterat 7 oktober 2009 framgår att nämndens totala behov uppgår till tkr en differens med tkr fördelat på Kommunstyrelsens arbetsutskott Teknikutskottet Kultur/föreningsutskottet 905 tkr tkr 70 tkr I kommunstyrelsens arbetsutskotts differens ingår 1 mkr som avser beräknad möjlig besparing vid ett genomförande av en samordnad stabsfunktion för samtliga nämnder. Kommunchefen redovisar vid sammanträdet att teknikutskottet vid sitt sammanträde 12 oktober 2009, 69, beslutat uppdra åt förvaltningen att lämna förslag på besparingsåtgärder motsvarande ytterligare 1,5 mkr i driftbudgeten samt att specificera föreslagen besparing/intäktsökning på 1 mkr gällande drift av fastigheter. Utrymmet för fastighetsunderhållet får inte understiga nu föreslagen nivå på 42/m 2 i förslaget. Att ändra föreslagen investeringsbudget på följande punkter till: -Biogasanläggning 200 tkr år Inget anslag till investering i Nämndhuset Ingen investering i Folkets Hus under Att föreslagna investeringar i bioreaktor och Folkets Hus kostnadsutreds under Kommunchefen redovisar vidare sammanställning över pågående uppdrag som är kopplade till budget Rapport läge pågående utredningar/uppdrag inom kommunstyrelsen kopplad till budget daterad 14 oktober 2009.

15 Kommunstyrelsen 14 oktober att uppdra till förvaltningen (KSAU) att till budgetberedningen den 21 oktober redovisa förslag på besparingsåtgärder för återstående 900 tkr. att med godkännande lägga kommunchefens rapport ang. pågående utredningar till handlingarna.

16 Kommunstyrelsen 14 oktober Ks 107 Dnr 107/09 Samverkan mellan barn- och ungdomspsykiatri och kommunerna - Revisionsrapport Revisorerna i Filipstads kommun anför i skrivelse 14 maj 2009 att i de diskussioner om gemensamma granskningar som revisorerna i landstinget samt kommunerna i Värmland hade vid ett erfarenhetsutbyte i februari 2008, framfördes intresse från flera kommuner att åter genomföra en granskning av samverkan mellan den barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten och kommunerna. Överenskommelse om en gemensam granskning träffades mellan Arvika, Eda, Filipstads, Forshaga, Hammarö, Karlstads och Kils kommuner samt Landstinget i Värmland. En styrgrupp bestående av revisorer från de ingående parterna tillsattes och styrgruppen har varit sammanhållande för projektet. Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av revisorerna genomfört granskningen. Revisionsrapporten har tidigare delgivits kommunstyrelsen i utskicket till kommunstyrelsens sammanträde 17 juni Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträdet 18 augusti 2009, 51, beslutat att godkänna ett förslag till yttrande utarbetat av verksamhetschefen för skolhälsovården. Sammanfattningsvis framgår av yttrandet att förslaget att huvudmännen behöver prioritera frågan om formaliserade avtal tillstyrks. Liksom även förslaget att beredningsgruppen inom region Värmland kan vara ett organ som hanterar dessa frågor. Socialnämnden har vid sammanträdet 18 augusti 2009, 86, beslutat godkänna följande svar till revisorerna: Att det behövs avtal mellan huvudmännen är något som genomsyrar rapporten. Förvaltningen anser att detta är av yttersta vikt för att få en vårdkedja att fungera. Kontinuerliga samverkansmöten förekommer enligt rapporten inte i Filipstad. Detta är något som inte stämmer; IFO,BUN och BUP har sedan hösten 2008 regelbundna möten och kommer att utveckla samverkan ytterligare. Enligt rapporten har Filipstad en hög nyttjandegrad av BUP. Förvaltningen kan inte göra en säker analys eller reflektion eftersom det inte framgår om det är IFO eller BUN klienter. Rent generellt så har IFO väldigt få remisser och ärenden till BUP.

17 Kommunstyrelsen 14 oktober Beslutsexp: SOC BUN REV att socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens beslut får utgöra svar till revisorerna

18 Kommunstyrelsen 14 oktober Ks 108 Dnr 153/09 Revisionsrapport över delårsbokslut Det framgår av revisorernas skrivelse 7september 2009 att revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten, som enligt 8 kap 20 i kommunallagen ska behandlas på fullmäktige, är förenlig med de mål som har beslutats. Revisorernas bedömning har tidigare överlämnats till kommunfullmäktige för behandling. Ekonomienheten anför i skrivelse 7 oktober 2009 att revisionen bedömer att delårsrapporten i Filipstads kommun uppfyller de formella krav som stipuleras i den kommunala redovisningslagen, dessutom i allt väsentligt redovisar ett rättvisande resultat och visar en rättvisande ekonomisk ställning. Noteringar från revisionen: Revisionen konstaterar att delårsbokslutet i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av kommunens finansiella resultat och ekonomisk ställning. Delårsrapporten uppfyller de innehållsmässiga kraven enligt lag som god sed och att den ger en rättvisande bild av kommunens ställning och resultat. Revisionen anser dock att det bör framgå hur kommunstyrelsen ser på verksamheten och det ekonomiska utfallet under rapportperioden liksom vilka eventuella åtgärder man bedömer behöver vidtas med anledning av resultat- omvärlds- och verksamhetsutvecklingen. I delårsbokslutet lämnas ingen direkt kommentar från kommunstyrelsen om kommunens övergripande läge och att rapporten inte kommer att undertecknas av styrelsen som dock sker i samband med årsredovisningen. Revisionen redovisar sin uppföljning av de finansiella målen för 2009 som visar på att kommunen inte kommer att nå resultatmålet på 1,5 % av intäkterna från skatter och statsbidrag medan det prognostiserade resultatet bör innebära en viss soliditetsförbättring och att balanskravet uppnås. Revisorerna skall således bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 kap 20 skall behandlas av fullmäktige och årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapporten och årsbokslutet. Således det är de mål som fullmäktige lagt fast som skall bedömas och inte de mål som styrelser och nämnder antagit.

19 Kommunstyrelsen 29 oktober Ekonomienhetens yttrande över revisionsrapporten över Delårsbokslut : Ordförande i kommunstyrelsen samt 2: de vice ordförandena i kommunstyrelsen avger en rapportering i samband med årsbokslutet till kommunfullmäktige och övriga intressenter, även om det inte är ett direkt krav i lagstiftningen. Liknande hantering i samband med årsbokslutet bör ses över i samband med nästa års delårsrapport och på vilket sätt informationen kan framställas. Prognostiserat resultat 2009 innebär för kommunen att man inte kommer att leva upp till resultatmålet 1,5 % av intäkter från skatter och statsbidrag. Uppföljning mot av fullmäktige beslutade målsättningar. Mål 2 Verksamheten ska bedrivas så effektivt att kostnaderna inte överstiger genomsnittliga kostnaden för motsvarande verksamhet med jämförbara kommuner Här kan ekonomienheten konstatera att revisionen saknar tillräcklig information för att kunna bedöma om målet kan nås under Kommunen prognostiserar ett positivt resultat vilket innebär en ekonomi i balans med oförändrad kommunalskatt. Ekonomienheten kan dock konstatera att Filipstads kommuns delårsrapports innehåll motsvarar till alla väsentliga delar de krav som ställs i lagen om kommunal redovisning och rekommendationer som lämnats från Rådet för kommunal redovisning och Referensgruppen i redovisningsfrågor. Sammanfattningsvis har ekonomienheten tagit till sig granskningsresultatet. Ekonomienhetens målsättning är att fortsätta förbättringsprocessen gällande delårsboksluten inför framtiden. att ekonomienhetens yttrande får utgöra svar till revisorerna. Beslutsexp: Rev Ek

20 Kommunstyrelsen 14 oktober Kommunfullmäktige 17 september Ks 109 Kf 77 Dnr 160/09 Motion ang. datasystem - Linux/open source I motion daterad 3 september 2009 anför Miljöpartiet genom Stephanie Treviranus följande: Linux är kanske den mest kända bland de datasystem med så kallad" öppen källkod", och under flera år har dessa datasystem växt sig allt starkare bland företag, kommuner, skolor och privat. De har snabbt växt sig starka eftersom de är: Demokratiska - Alla kan och får använda dem utan avgifter Fria - de kan spridas utan restriktioner Utvecklingsbara - vem som helst kan göra förbättringar och sprida Säkra - virus är mycket ovanliga Gratis - de flesta program är helt gratis Billigare - inga eller väldigt billiga licensavgifter Varje år kostar det Filipstads Kommun stora summor i såväl mjukvara som hårdvara för att, uppdatera och köpa nya dyra licenser hos Microsoft och för att kunna upprätthålla en god prestanda. Då Filipstads kommun redan använder sig av Linuxserver i sin drift av nätverk borde det kunna intygas om hur driftsäker programvaran är även för den individuella användaren framfor skärmen. Idag har det tagits fram Linuxversioner som använder sig av ett Windowstema, vilket ger den microsoftinbitna samma miljö att arbeta i även då denne använder sig av Linux. Många kommuner i Sverige har redan gjort denna övergång och kunnat börja spara hundratusentals kronor varje år. Några exempel är: Motala, Eksjö, Kristinehamn, Gotlands kommun, Vi föreslår att kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp som ser över och kontaktar andra kommuner som ligger före i denna utveckling för att ta del av deras värdering av övergången.

21 FILIPSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen 14 oktober Kommunfullmäktige 17 september Beräkna de ekonomiska och praktiska fördelar/nackdelar som finns i en eventuell övergång till Linux/opensource - Göra en utredning om praktiska möjligheter för en övergång till Linux/ open-source programvara. - Presentera sina beräkningar för Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. att remittera motionen till IT-enheten. Beslutsexp: IT

22 Kommunstyrelsen 14 oktober Kommunstyrelsen 8 december Kommunstyrelsen 27 juni Ks 110 Ks 137 Ks 70 Dnr 143/05 Detaljplan för Finnshyttan Tranbo Det framgår av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 25 maj 2005, 66, att miljö- och stadsarkitektkontoret utarbetat alternativa förslag till detaljplan för område vid Finnshyttan. Planarbetets syfte är att skapa attraktiva tomter för villa/småhusbebyggelse i naturskönt och vattennära läge och i nära anslutning till Filipstads stadsområde. Området är beläget vid sjön Lersjön, 1,5 2 km nordost om Filipstads centrum. Förslaget innehåller tre möjliga utbyggnadsetapper av vilka två omger Talluddens badplats. Det tredje området är större och beläget norr om Finnshyttans bruksområde. Föreslaget planområde omfattar ca 25 ha. Området omfattas av strandskydd. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att remittera de alternativa planförslagen 1 och 2 till kommunstyrelsen för yttrande. MOB att ej uttala någon erinran mot de föreslagna alternativen men att förorda alternativ 1. Miljö- och stadsarkitektkontoret inbjuder nu i skrivelse till Programsamråd för fortsatt planläggning av del av Finnshyttan och Tranbo. Förslaget till planläggning har daterats 26 oktober att förorda att planarbetet fortsätter enl. tidigare redovisat förslag alternativ 1. MOB

23 Kommunstyrelsen 14 oktober Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträdet 15 september 2009, 99, beslutat att hos kommunstyrelsen att ovan redovisade planuppdrag dras tillbaka. Anledningen är att en ny strategi behöver arbetas fram för utformning och genomförande i enlighet med nya bestämmelser och ändrade förutsättningar. att återkalla uppdraget. Beslutsexp: MOB

24 Kommunstyrelsen 14 oktober Kommunstyrelsens teknikutskott 30 september Ks 111 Dnr 157/09 Tu 66 Dnr 53/2009 Nationell plan för transportsystemet samt miljökonsekvensbeskrivning Regeringen gav den Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Luftfartsstyrelsen i uppdrag att upprätta ett gemensamt förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden Filipstads kommun har tagit del av föreliggande förslag till Nationell plan samt tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Tekniske chefen redovisar förslag till yttrande. (bil). Teknikutskottet beslutar att tekniske chefens förslag till yttrande får utgöra svar på remissen. att tekniske chefens yttrande får utgöra svar på remissen. Beslutsexp: TU Näringsdep.

25 Kommunstyrelsen 14 oktober Ks 112 Dnr Anmälningsärenden 1. Delegation personalenheten 2. Delegation förköpsärenden 3. Protokoll teknikutskottet Protokoll kultur/föreningsutskottet Samverkan i kommuner och landsting ny kunskaps översikt från SKL 6. Ansökan EU-projekt FFA (förebyggande friskvårdsarbete) 7. Informations- och prognosbrev om asyl- och flyktingmottagande 2009 och Rapport från Nätverket Måttligan Individ- och familjeomsorg att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102 Kommunstyrelsen 8 oktober 2008 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-16.00 Ajournering kl. 15.15-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

29 april 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads- och integrationsenheten

29 april 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads- och integrationsenheten Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-04-22 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 29 april 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads-

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20. Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.00 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare Ej

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Harry Johansson Björn

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Sune Carlsson och Sara Houshi med Dan Stjernlöf och Alfred Maultasch som ersättare

Sune Carlsson och Sara Houshi med Dan Stjernlöf och Alfred Maultasch som ersättare Kommunfullmäktige 29 april 2004 1 (32) Plats och tid: Lesjöfors, Stålvallaskolans aula, kl 18.15-22.35 Ajournering 19.35-19.45, 21.05 21.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Bengt-Olov Persson Ers. Göran

Läs mer

Utses att justera Marianne Andersson och Michael Helmersson med Jan Larsson och Peter Johansson som ersättare.

Utses att justera Marianne Andersson och Michael Helmersson med Jan Larsson och Peter Johansson som ersättare. Kommunfullmäktige 14 juni 2012 1 (33) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.18 Ajournering kl.19.55-20.05, 20.50-20.55, 21.00-21.18. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande:

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19. Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.56. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 18 september 2014 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.20 Ajournering kl.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 18 september 2014 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.20 Ajournering kl. Kommunfullmäktige 18 september 2014 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.20 Ajournering kl. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare Ej

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

118 Dnr 2012/278-701 SN

118 Dnr 2012/278-701 SN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 118 Dnr 2012/278-701 SN Samverkansöverenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och Borgholms kommun kring personer med psykiskt funktionsnedsättning Bakgrund Sedan den

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer