Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiehandbok för utbildning på forskarnivå"

Transkript

1 Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

2 Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet teknik. MDH fick därmed examensrättigheter inom utbildning på forskarnivå. Utbildningen har sedan dess successivt utvecklats. Genom arbetet med att skapa en kreativ och trygg doktorandmiljö och en regelbunden kompetensutveckling av handledare har högskolan skapat en utbildning på forskarnivå som håller en hög kvalité. Idag bedrivs utbildning på forskarnivå inom åtta ämnen och därutöver samarbetar högskolan med sju nationella forskarskolor. Inom områdena humaniora, samhälls- och vård vetenskap, där MDH saknar egen examinationsrätt, bedrivs även en betydande utbildning på forskarnivå i samarbete med andra lärosäten. Föreliggande handbok innehåller, förutom praktiska anvisningar för forskarstuderande, lärare och administratörer, de regler för utbildning på forskarnivå som fakultetsnämnden NT vid MDH antog Studiehandboken har därefter reviderats ett antal gånger, senast Enligt beslut delegerar rektor till utbildningsvetenskapliga nämnden att besluta i frågor som gäller utbildning på forskarnivå som knyter an till lärarutbildning inom Mälardalens högskolas vetenskapsområde. Därvid ska i texten fakultetsnämnd tolkas även som utbildningsvetenpliga nämnden och dekanus även som ordförande för utbildningsvetenskapliga nämnden. DEKANUS (NT) DEKANUS (UVEN)

3 Innehåll VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID MDH MDH:S MÅL FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ MDH:S STRATEGI FÖR ATT NÅ MÅLEN REKTORS DELEGATION FAKULTETSNÄMND OCH ANDRA INSTANSER... 6 Dekanus beslutar om... 8 Utskott för utbildning på forskarnivå, UUF... 8 Kanslistöd DOKTORANDRÅD OCH DOKTORANDOMBUD INSTITUTION... 9 Institutionsledning och handledarkollegium... 9 Prefekt och ämnesspecifik studierektor för utbildning på forskarnivå... 9 Handledare och biträdande handledare Forskarstuderande, doktorand ANNONSERING AV UTBILDNINGSPLATSER OCH DOKTORANDANSTÄLLNING ANSÖKAN BEHÖRIGHET URVAL ANTAGNINGSPROCESSEN ÖVERGÅNG FRÅN ANNAT LÄROSÄTE STUDIEFINANSIERING MDH:S ALLMÄNNA RIKTLINJER OM FINANSIERING AV FORSKARSTUDIER ANSTÄLLNING SOM DOKTORAND INSTITUTIONSTJÄNSTGÖRING FÖR DOKTORANDER ANNAN FINANSIERING, T EX SOM INDUSTRIDOKTORAND ELLER ANSTÄLLNING SOM ADJUNKT SJUK- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET, SEMESTER FÖRSÄKRINGAR TRYGGHETSSTIFTELSEN A-KASSA UTBILDNINGENS INNEHÅLL OCH UPPLÄGG INTRODUKTION OCH PLANERING I SAMBAND MED NYANTAGNING AV DOKTORANDER INDIVIDUELL STUDIEPLAN STUDIEUPPFÖLJNING KURSER INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ HÖGSKOLEPEDAGOGISK UTBILDNING OCH PEDAGOGISK MERITERING INTERNATIONALISERING TERMINSTIDER HANDLEDNING... 24

4 5.1 HANDLEDNINGENS OMFATTNING OCH BEGRÄNSNINGAR HUVUDHANDLEDARES OCH BITRÄDANDE HANDLEDARES ANSVAR KOMPETENSKRAV OCH KOMPETENSUTVECKLING FÖR HANDLEDARE BYTE AV HANDLEDARE DOKTORSEXAMEN DEN NATIONELLA EXAMENSORDNINGEN: MDH:S SYFTEN OCH MÅL MED DOKTORSEXAMEN ANMÄLAN OM DISPUTATION SPIKNING AVHANDLING FÖRHANDSGRANSKNING AV AVHANDLING DISTRIBUTION OCH ANNONSERING DISPUTATIONSAKTEN BETYG BETYGSNÄMND ERSÄTTNING TILL OPPONENT OCH BETYGSNÄMND EXAMENSBETECKNING EXAMENSBEVIS PROMOTION LICENTIATEXAMEN DEN NATIONELLA EXAMENSORDNINGEN: MDH:S SYFTEN OCH MÅL MED LICENTIATEXAMEN KRAV PÅ KURSER INOM EXAMEN UPPSATS OM ANSÖKAN OM ATT FÅ SIN LICENTIATUPPSATS GRANSKAD OCH OM LICENTIATSEMINARIUM DISTRIBUTION OCH ANNONSERING BETYG EXAMENSBETECKNING EXAMENSBEVIS ARVODERING AV GRANSKARE AV LICENTIATEXAMEN ÄMNEN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ INRÄTTANDE AV ÄMNE FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR ÄMNE PÅ FORSKARNIVÅ ÖVRIGT ÖVERKLAGANDE MEDLEMSKAP I STUDENTKÅR... 46

5 1. Utbildning på forskarnivå vid MDH Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier, vilket motsvarar 240 högskolepoäng. Slutmålet för utbildningen är att färdigställa och offentligt försvara en doktorsavhandling. Aktuell information om ämnen och annat som rör forskarutbildningen vid MDH finns på hemsidan för utbildning på forskarnivå. Den som är intresserad av utbildning på forskarnivå vid MDH bör i första hand ta kontakt med den ämnesspecifika studierektorn för utbildning på forskarnivå vid den institution som ansvarar för aktuellt ämne. Information kan även sökas via hemsidans länk Lediga anställningar. Vid MDH finns för närvarande nio ämnen för utbildning på forskarnivå: - Datavetenskap - Elektronik - Innovation och design - Energi- och miljöteknik - Matematik/tillämpad matematik - Bioteknik/kemiteknik - Industriell ekonomi och organisation - Didaktik - Arbetslivsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid MDH sker ofta genom att de forskarstuderande ingår i en forskarskola. MDH deltar i sju av de nationella forskarskolor som etablerades under 2001 och i ungefär lika många forskarskolor av annan karaktär. 1.1 MDH:s mål för utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå är den högsta nivån inom utbildningsväsendet. Utbildningen syftar inte enbart till att få fram aktiva forskare utan ska också svara mot samhällets

6 behov av personer med specialistkompetens och skolning i vetenskaplig forskningsmetodik. En examen på forskarnivå innebär möjlighet att jobba med en rad kvalificerade forskningsrelaterade arbetsuppgifter inom högskolan, näringslivet eller offentlig sektor. Ett av målen med utbildningen på forskarnivå vid MDH är att utveckla individens kreativitet och förbereda för ledande befattningar i samhället. Utbildningen ska genomföras med hög kvalitet och god produktivitet och utbildningsaspekten ska vara det primära. Avhandlingarna ska vara av internationellt god kvalitet, men huvudmålet med utbildningen är inte vetenskapliga storverk utan att forma nya forskare med goda förutsättningar att verka inom forskarrelaterade arbetsmiljöer och den ska leda till att den studerande är väl förberedd för fortsatt yrkesverksamhet. Utbildningen ska utveckla god förmåga att självständigt planera och genomföra forskning liksom att strukturera och förmedla kunskap och vetenskaplig information samt att framställa resultaten muntligt och skriftligt. Avhandlingarna ska vara av internationellt god kvalitet. 1.2 MDH:s strategi för att nå målen För att uppnå målen ska MDH rekrytera doktorander med goda förutsättningar att genomföra de olika utbildningar som erbjuds vid högskolan. Handledningen av doktoranderna ska genomgående vara av hög kvalitet, något som ska garanteras genom kompetensutveckling och regelbunden kvalitetsuppföljning. För varje enskild doktorand ska det utformas en väl strukturerad utbildning. Antalet doktorander ska anpassas till befintliga resurser vad det gäller handledarkapacitet och ekonomiska resurser. Varje enskild doktorand ska under sin utbildningstid stimuleras och erbjudas möjlighet till internationellt utbyte i form av en eller flera kortare vistelser vid ett utländskt lärosäte. Inom de olika ämnesområdena ska det råda stor frihet att utforma utbildningen på forskarnivå. 1.3 Rektors delegation Rektor har delegerat sitt uppdrag att bestämma tid och plats för både licentiat- och doktorsexamen till dekanus. Likaså har rektor delegerat uppgiften om anställning som doktorand till prefekterna vid respektive institution. 1.4 Fakultetsnämnd och andra instanser Högskoleförordningen: 6 kap 30 Fakultetsnämnden skall ha det övergripande ansvaret för utbildningens kvalitet, effektivitet, uppläggning, studieplaner och handledning

7 samt för samordning av kurser och utbildning av handledare. Fakultetsnämnden skall också ha allmän tillsyn över utbildningen på forskarnivå. Förordning (2006:1053). Fakultetsnämnden inom vetenskapsområde beslutar om ämnen för utbildning på forskarnivå allmänna studieplaner grundläggande respektive särskilda behörighet för antagning till utbildning på forskarnivå indragning av rätt till handledning och andra resurser enligt HF kap 6 37 återfående av rätt till handledning och andra resurser enligt HF kap 6 38 Vidare har fakultetsnämnden uppgiften att minst en gång per år följa upp den individuella studieplanen. Fakultetsnämnden har delegerat beslutet att anta doktorander till utbildning på forskarnivå till dekanus i fakultetsnämnden. 6 kap 37 Om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen, fakultetsnämnden besluta att doktoranden inte längre ska ha rätt till handledning och andra resurser för utbildningen. Innan ett sådant beslut fattas ska doktorand och handledare ges möjlighet att yttra sig. Prövning ska göras på grundval av deras redogörelser och annan utredning som är tillgänglig för fakultetsnämnden. Vid bedömning ska det vägas in om fakultetsnämnden har fullgjort sina egna åtaganden enligt den individuella studieplanen. Beslutet ska vara skriftligt och motiverat. Resurser får inte dras in för tid då doktoranden är anställd som doktorand eller får utbildningsbidrag för doktorander. 6 kap. 38 Om resurser för utbildning har dragits in enligt HF kap 6 37, kan doktoranden efter ansökan hos fakultetsnämnden få tillbaka sin rätt till handledning och övriga resurser. Doktoranden måste då genom att visa upp ett tillkommande studieresultat av beaktansvärd kvalitet och omfattning eller på något annat sätt göra sannolikt att han eller hon kan fullgöra sina återstående åtaganden enligt den individuella studieplanen.

8 Dekanus beslutar om antagning till utbildning på forskarnivå övergång från annat lärosäte tid och plats, granskare respektive opponent och betygnämnd samt examinator för licentiat- respektive doktorsexamen byte av handledare avregistrering från utbildning på forskarnivå vem som får bli huvudhandledare. Utskott för utbildning på forskarnivå, UUF Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik har inrättat ett utskott för beredning av frågor som rör utbildning på forskarnivå, utskottet för utbildning på forskarnivå. Utskottet arbetar i nära samarbete med studierektor för utbildning på forskarnivå och forskarutbildningshandläggare på utbildnings och forskningsavdelningen (UFO). Utskottet består av ledamöter från nämnden samt några representanter från olika institutioner. Kanslistöd Vid UFO-avdelningen finns studierektor för utbildning på forskarnivå, en handläggare för utbildning på forskarnivå samt personal för Ladok. Dekanus kan delegera beslut eller grupper av beslut till tjänstemän på UFO-avdelningen. Studierektorn har med stöd av UFO-avdelningen ett övergripande ansvar för utveckling, samordning och kvalitetsarbetet inom utbildning på forskarnivå vid MDH. I sitt arbete samverkar studierektorn för utbildning på forskarnivå naturligt med de ämnesspecifika studierektorerna som samordnar utbildning på forskarnivå inom respektive ämne. Studierektorn för utbildning på forskarnivå har rätt att närvara och yttra sig när frågor som angår forskning och forskarutbildning förs vidfakultetsnämnden.

9 1.5 Doktorandråd och doktorandombud Ett särskilt doktorandråd med representanter för doktorandkollektivet finns inom studentkåren. Doktorandrådet är remissinstans och diskussionspartner för fakultetsnämnden m fl med uppgiften att bevaka doktorandkollektivets och de enskilda doktorandernas intressen. Doktorandrådet leds av ett särskilt utsedd doktorandombud som ges utrymme att inom ramen för sin institutionstjänst arbeta med doktorandfrågor. 1.6 Institution Institutionsledning och handledarkollegium Varje forskarutbildningsämne ska ha ett handledarkollegium, där alla aktiva handledare ska ingå. Institutionsledning kan besluta att även andra personer ska ingå. Handledarkollegiets roll är rådgivande och stödjande. Här ska kurser diskuteras och doktoranders studier följas upp. Kollegiet får för övrigt själv finna sina arbetsformer. Prefekt och ämnesspecifik studierektor för utbildning på forskarnivå Prefekt beslutar om anställning av doktorand inom av fakultetsnämnden respektive institutionsledning anvisad ram. Doktorandens förman är arbetsrättsligt institutionens prefekt. Vissa beslut om den enskilde doktoranden kan delegeras till handledaren. Beslut som gäller institutionens utbildning på forskarnivå kan delegeras till en ämnesspecifik studierektor för utbildning på forskarnivå. Ämnesspecifik studierektor för utbildning på forskarnivå har följande uppgifter: övergripande kvalitetsansvar för utbildning på forskarnivå ansvara för allmän och individuella studieplaner inom ämnet ansvara för handledarplaner och genomförande

10 ansvara för samordning av och information om doktorandkurser/seminarieverksamhet ansvara för introduktion av nya doktorander ansvara för att kommunikation med nämnd/central studierektor fungerar samordningsansvar för doktorandernas institutionstjänstgöring tillsammans med studierektor/-er för grundutbildning ansvara för att aktuell information om utbildning på forskarnivå finns på institutionens webbsidor ansvara för att information om utbildning på forskarnivå når fram till doktorander och handledare skapa kontaktforum för doktorander tillsammans med doktorandrepresentant Handledare och biträdande handledare Varje doktorand ska ha en huvudhandledare och minst en biträdande handledare. Forskarstuderande, doktorand Med doktorand avses egentligen en forskarstuderande. På MDH har en doktorand som regel en doktorandanställning. Det finns dock andra finansieringsformer och de kan t ex vara anställning som adjunkt, forskningsingenjör eller industridoktorand. I detta dokument används endast beteckningen doktorand. I de flesta fall är dock bestämmelser, anvisningar och råd i denna handbok tillämpliga även på andra kategorier forskarstuderande om man bortser från finansieringsformen.

11 2. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Denna antagningsordning är fastställd av högskolestyrelsen vid MDH Annonsering av utbildningsplatser och doktorandanställning Högskoleförordningen 7 kap. 37 Frågor om antagning avgörs av högskolan. Den som vill antas till utbildning på forskarnivå skall anmäla det inom den tid och i den ordning som högskolan bestämmer. När en högskola avser att anta en eller flera doktorander skall högskolan genom annonsering eller ett därmed likvärdigt förfarande informera om detta. Någon form av information behöver dock inte lämnas 1. vid antagning av doktorand som skall genomgå utbildning inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än högskolan, 2. vid antagning av en doktorand som tidigare påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte, eller 3. om det finns liknande särskilda skäl. Vid nyrekrytering av doktorand till utbildning på forskarnivå, som ska finansieras genom doktorandanställning, ska anställningen och utbildningsplatsen alltid annonseras. 1 Vid MDH annonseras sådan anställning på högskolans hemsida under sidan Lediga anställningar och ofta även i dags- och fackpress. Antagningen till den utannonserade utbildningsplatsen ska sedan följa den antagningsordning som redovisas i detta kapitel. 2.2 Ansökan Vid varje antagningstillfälle ska institutionen utse en ansvarig för antagningsprocessen. Vem som är ansvarig ska tydligt framgå vid annonsering av utbildningsplatsen och i ansökan om antagning. 1 Detta krav undantas sk. insdustridoktorander, förflyttning från annat lärosäte samt antagning till senare del.

12 Ansökan till utbildning på forskarnivå kan göras löpande under läsåret eller vid fastställda tidpunkter. Ansökan ska ske på särskild ansökningsblankett som finns att hämta från MDH:s hemsida. Ansökan ska undertecknas av den sökande och av prefekten. Originalet ska tillsammans med den individuella studieplanen, en finansieringsplan för hela utbildningen och en kopia på examensbevis skickas till central studierektorn för utbildning på forskarnivå på utbildnings- och forskningsavdelningen. 2.3 Behörighet Högskoleförordningen 7 kap. 35 För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande 1. har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som fakultetsnämnden kan ha föreskrivit, och 2. bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. 7 kap. 39 Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har 1. avlagt en examen på avancerad nivå, 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. 7 kap. 40 De krav på särskild behörighet som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse 1. kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning, 2. särskild yrkeserfarenhet, och 3. nödvändiga språkkunskaper eller andra villkor som betingas av utbildningen. För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har dels en grundläggande behörighet, dels den särskilda behörighet som fakultetsnämnden har föreskrivit för varje enskilt ämne. Dessutom ska den sökande ha sådan förmåga som behövs för att klara utbildningen, nedan kallat lämplighet. De särskilda behörighetsvillkoren ska framgå av den allmänna studieplanen för varje enskilt ämne där högskolan ger utbildning på forskarnivå. Vid lämplighetsprövningen är det främst den sökandes mognad, omdöme, kreativitet och förmåga till kritisk analys som ska bedömas.

13 Det ankommer på den som institutionen utsett som ansvarig för antagningsprocessen att bedöma om behörighets- och lämplighetskraven är uppfyllda. Fakultetsnämnden beslutar om dispens från behörighetskraven medan den antagningsansvarige utreder och bereder grunderna för dispens från behörighetskraven i samråd med aktuellt handledarkollegium. 2.4 Urval Grunden för urval bland behöriga sökande till utbildning på forskarnivå är graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Urvalet görs av ansvarig för antagningsprocessen i samråd med handledarkollegiet och efter de bedömningsgrunder som fastställts av fakultetsnämnd. Vid val mellan två jämbördiga sökande av olika kön väljs i första hand sökande av underrepresenterat kön. Urvalet och eventuell rangordning av sökande vilka bedöms behöriga skall dokumenteras och delges central studierektor för utbildning på forskarnivå. 2.5 Antagningsprocessen Endast forskarstuderande som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt får antas. Det åligger prefekt att säkerställa att en finansieringsplan som motsvarar hela studietiden med doktorandanställning (enligt doktorandstegens lönenivåer) är garanterad vid antagningstillfället. Där utöver ska kostnader för resor och övriga kringkostnader kunna garanters för hela studietiden. Dessa krav ska vara uppfyllda oavsett anställnings- och finansieringsform. Antagning till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens Högskola ska göras med doktorsexamen som mål. En person som har avlagt licentiatexamen vid MDH eller annat lärosäte kan antas till så kallad senare del, dvs. med doktorsexamen som mål. Antagning till utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som slutmål är endast möjligt vid anställning som industridoktorand eller motsvarande. Dekanus fattar beslut om att anta studerande till utbildning på forskarnivå, eventuellt efter samråd med ämnets handledarkollegium vid aktuell institution och dess prefekt. Institutionen kan delegera denna uppgift till den ämnesspecifika studierektorn för utbildning på forskarnivå eller till andra lämpliga personer. Efter att dekanus beslutat om antagning skickas en kopia till institutionen där antagningen ska dokumenteras i forskarladok. Fakultetsnämnden kan besluta om ett högsta antal doktorander vid en institution eller antal doktorander som får antas ett visst läsår.

14 2.6 Övergång från annat lärosäte Högskoleförordningen 7 kap. 38 Fakultetsnämnden vid en högskola som har getts benämningen universitet får utan ny antagning medge att doktorand som har antagits vid något annat universitet och eller någon annan högskola får övergå till det nya universitetet och fortsätta sin forskarutbildning samt examineras där. Detta gäller dock bara om doktoranden har haft huvuddelen av sina forskarstudier förlagd till den högskola som har getts benämningen universitet. Vid sådan övergång ska prefekt vid aktuell institution säkerställa att finansiering för kvarvarande studieperiod kan garanteras enligt samma kriterier som fastställs i kapitel 2.5. Beslut om övergång fattas av dekanus. Ansökan kan göras löpande under läsåret. Anhållan om övergång ställs till studierektorn för utbildning på forskarnivå på blanketten "Ansökningsblankett till utbildning på forskarnivå". Till anhållan bifogas examensbevis, individuell studieplan och en finansieringsplan. Originalet behålls hos studierektorn för utbildning på forskarnivå på UFO-avdelningen, en kopia skickas till institutionen som rapporterar övergången i forskarladok.

15 3. Studiefinansiering Högskoleförordningen 7 kap. 36 Fakultetsnämnden får till utbildning på forskarnivå anta bara den sökande som anställs som doktorand eller som beviljas utbildningsbidrag för doktorander. Fakultetsnämnden får dock anta sökande som har någon annan form av studiefinansiering, om nämnden bedömer att finansieringen kan säkras under hela utbildningen och att sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom fyra år vad gäller licentiatexamen och åtta år vad gäller doktorsexamen. 3.1 MDH:s allmänna riktlinjer om finansiering av forskarstudier Utbildning på forskarnivå kan finansieras på olika sätt; det viktiga är att finansieringen är säkrad under hela utbildningsperioden och att utbildningen kan slutföras inom åtta år, motsvarande max fyra års heltidsstudier. Den vanligaste finansieringsformen är anställning som doktorand. Många forskarstuderande vid MDH är finansierade som s k. industridoktorander, d.v.s. de har en anställning utanför högskolan. Ett fåtal forskarstuderanden finansieras via stipendier. MDH har däremot valt att inte använda finansieringsformen utbildningsbidrag. Vid MDH gäller som riktmärke att finansiering, oavsett finansieringskälla, ska motsvara minst samma villkor som gäller vid en anställning som doktorand. Det åligger aktuell institution att reservera eller aktivt söka ekonomiska medel så att varje doktorand under sin utbildningstid kan genomföra konferens- och arbetsresor i enlighet med högskolans internationaliseringspolicy och gällande anställningsavtal. 3.2 Anställning som doktorand Högskoleförordningen

16 5 kap. 3 Bara den som antas eller redan antagits till en utbildning på forskarnivå får vid en högskola får anställas som doktorand. 5 kap. 7 En anställning som doktorand skall gälla tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig för längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand är två parallella processer. Anställning som doktorand omfattar normalt heltid och den anställda ska främst ägna sig åt egna studier. Undervisning och annat institutionsarbete får uppgå till högst 20 procent av full arbetstid och omfattningen bestäms i överenskommelse mellan doktoranden och prefekten. Om en doktorand begär det får anställningen avse arbete på deltid, dock lägst 50 procent av heltid. Anställningen ska gälla tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig längre än ett år efter avlagd doktorsexamen. Det första förordnandet får omfatta högst ett år och får, utan ledigkungörande, förlängas med högst två år i taget. Det är viktigt att känna till att arbetsgivaren har möjlighet att pröva den forskarstuderandes studieresultat inför varje nytt förordnande. Detta görs genom granskning av den individuella studieplanen; om den forskarstuderande grovt har åsidosatt sina åtaganden utan giltiga skäl till detta, såsom sjukdom eller föräldraledighet, kan arbetsgivaren välja att avsluta förordnandet. Den som anställts som doktorand och fullgjort sina studier enligt studieplanen ska ges fortsatt förordnande. Anställningen som doktorand kan gälla under högst fem år. Anställningstiden får dock sammanlagt inte motsvara mer än fyra års utbildning på heltid. Från dessa tider ska alltid avräknas studietid med annan finansiering, d.v.s. om tillgodoräknande av utbildning på forskarnivå gjorts innan anställning som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får vara längre än vad som sägs ovan, d.v.s. doktoranden har rätt till förlängning, om det finns särskilda skäl, exempelvis föräldraledighet, långvarig sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret eller förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller studentorganisation. Doktorandlönen följer en lönetrappa där lönen höjs successivt under utbildningen (doktorandstegen) Institutionstjänstgöring för doktorander 9

17 Högskoleförordningen 5 kap 2 Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. En anställning som doktorand innebär möjlighet att använda 20 procent av tiden för att undervisa inom utbildning på grund- eller avancerad nivå, eller att bedriva annat institutionsarbete, administrativt arbete eller annat forskningsarbete. För uppdrag som doktorandrepresentant i olika organ har rektor beslutat att tid motsvarande institutionstjänstgöring ska avräknas tiden på doktorandanställning, se avtal. Fyra års anställning som doktorand på heltid fördelas därmed över fem år med 80 procent per år. 3.4 Annan finansiering, t ex som industridoktorand eller anställning som adjunkt För forskarstuderande med annan finansiering, d.v.s. ej doktorandanställning, gäller att antagande prefekt ska kunna dokumentera en trovärdig finansiering för hela studietiden och en tidsplan som ryms inom maximitiden åtta år. Detta ska vid antagningstillfället styrkas genom bifogande av avtal eller liknande som bekräftar att finansiering finns för den period som utbildning på forskarnivå kommer att bedrivas. Finansiering ska minst motsvara samma villkor som gäller vid en doktorandanställning. Detta krav gäller exempelvis vid anställning som industridoktorand. Adjunkter anställda vid högskolan kan antas till utbildning på forskarnivå om det finns utrymme att inom ramen för anställningen bedriva forskarstudier på minst halvtid. Finansiering av den del av anställningen som utgör utbildning på forskarnivå får till max 10 procent finansieras med grundutbildningsmedel. Tillsvidareanställda som i sin anställning avlägger licentiatexamen och/eller doktorsexamen erhåller en löneökning enligt avtal 10. Finansiering med stipendier ska användas restriktivt, och i förekommande fall ska villkoren minst motsvara en doktorandanställning. 10

18 3.5 Sjuk- och föräldraledighet, semester Villkoren för bland annat sjuk- och föräldraledighet, semester mm för doktorander som är anställda vid MDH finns i korthet beskrivna i personalhandboken. För andra former av finansiering än doktorandanställning gäller att minst motsvarande villkor som framgår av personalhandboken ska gälla. Detta regleras vid antagning av doktoranden. 3.6 Försäkringar Alla doktorander som är antagna till utbildning på forskarnivå vid statliga universitet och högskolor innefattas sedan den 1 juli 2000 av personskadeförsäkring hos Kammarkollegiet. Försäkringen gäller oavsett finansiering. För doktorander med anställning som doktorand gäller samma försäkringsskydd som för övriga anställda vid MDH. 3.7 Trygghetsstiftelsen Trygghetsstiftelsen hjälper personer som är uppsagda eller riskerar att bli övertaliga inom den statliga sektorn att hitta ett nytt arbete. Sedan 2006 är det möjligt för doktorander att genom personalavdelningen anmälas till trygghetsstiftelsen. 3.8 A-kassa För att kunna få ersättning från A-kassa måste en forskarstuderande ha avslutat eller definitivt avbrutit sina forskarstudier

19 4. Utbildningens innehåll och upplägg 4.1 Introduktion och planering i samband med nyantagning av doktorander När en doktorand antagits åligger det institutionen att ge en utförlig presentation av institutionen, dess personal, rutiner och aktiviteter. I samband med detta bör man också gå igenom institutionens, handledarnas och doktorandens rättigheter och skyldigheter. Ansvarig är prefekten som ska följa den checklista för välkomnandet som finns i denna handboks Appendix. Det åligger handledargruppen att ge den nya doktoranden en introduktion till vad forskning i praktiken innebär. Ett förslag är att doktoranden får gå igenom ett antal mindre introduktionsprojekt, vardera omfattande några få veckor. Projekten ska ge doktoranden en första bekantskap med institutionens forskning. Dessa projekt bör avslutas med en skriftlig redogörelse och ge poäng inom kursdelen, om de inte kommer att ingå i avhandlingen. För att garantera de målsättningar som MDH satt upp för utbildningen på forskarnivå är det viktigt att utbildningen för varje enskild doktorand är väl planerad och att den löpande följs upp. Ett av verktygen för denna kvalitetssäkring är den individuella studieplanen. 4.2 Individuell studieplan Högskoleförordningen 6 kap. 36 För varje doktorand skall det upprättas en individuell studieplan. Den skall beslutas av fakultetsnämnden efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare. Den individuella studieplanen skall innehålla1. en tidsplan för doktorandens utbildning, 2. uppgifter om hur doktorandens handledning är organiserad, 3. en beskrivning av de åtaganden i övrigt som doktoranden och fakultetsnämnden har under utbildningstiden, och 4. vad som i övrigt behövs för att utbildningen hela tiden skall kunna bedrivas på ett effektivt sätt. Den individuella studieplanen skall följas upp av fakultetsnämnden minst en gång varje år. Vid uppföljningen skall doktoranden och huvudhandledaren informera fakultetsnämnden om hur utbildningen framskrider.

20 Fakultetsnämnden kan då eller vid något annat tillfälle när det är motiverat göra de ändringar i den individuella studieplanen som behövs. Utbildningstiden får förlängas bara om det finns särskilda skäl för det. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. Innan en ändring görs skall doktoranden och handledarna ges möjlighet att yttra sig. Doktoranden och huvudhandledaren skall skriftligen intyga att de har tagit del av den individuella studieplanen och de ändringar som görs i den. För varje doktorand ska det innan antagningen upprättas en individuell studieplan i samråd med handledargruppen. Studieplanen ska fastställas av prefekten eller den ämnesspecifika studierektorn för utbildning på forskarnivå, och skickas till UFOavdelningen tillsammans med antagningblanketten. De individuella studieplanerna läggs upp i ett webbaserat system. För att en ny doktorand ska få tillgång till ett eget konto ska huvudhandledare kontakta central studierektor för utbildning på forskarnivå på utbildnings- och forskningsavdelningen. Den individuella studieplanen är ett mycket viktigt dokument och används om problem skulle uppstå. Därför ska de konkreta prestationskrav som finns på doktoranden, på handledaren och på institutionen dokumenteras väl. Planen för det närmaste årets arbete ska vara detaljerad. Den individuella studieplanen ska årligen, senast den 30 juni, följas upp och revideras. Därutöver ska den revideras i samband med varje större förändring av villkoren för studierna. Doktorand, samtliga handledare och prefekt ska genom sina underskrifter intyga att de har tagit del av och godkänt planen varje år. Den reviderade och påskrivna studieplanen ska årligen insändas till högskolans centrala studierektor för utbildning på forskarnivå och efter granskning godkännas av fakultetsnämnden. 4.3 Studieuppföljning Fakultetsnämnden har enligt högskoleförordningen det övergripande ansvaret för utbildningens kvalitet, uppläggning, studieplaner och handledning samt för samordning av kurser och utbildning av handledare.

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Rapport 2008:5 R Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50

Läs mer

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Rapport 2006:30 R Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Tillsynsrapport Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Utbildnings- och forskningsavdelningen Forskningshandläggare Camilla Norrbin BESLUT 1(6) 2014-05-16 Diarienummer Ö 2014/148 Beslutat av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden Beslutsdatum 2011-05-26

Läs mer

Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå

Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå , www.uka.se Effektivitetsanalys 2014:5 Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå uppföljning med hjälp av nationell statistik och intervjuer med lärosäten Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå

Läs mer

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET Samtliga fakultetsnämnder RIKTLINJER för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet Dessa riktlinjer har fastställts av samtliga fakultetsnämnder 1 den 23, 24 respektive

Läs mer

Antagning till. forskarutbildning. Högskoleförordningen: 9 kap. Tillträde till. forskarutbildning

Antagning till. forskarutbildning. Högskoleförordningen: 9 kap. Tillträde till. forskarutbildning Högskoleförordningen: 9 kap. Tillträde till forskarutbildning Allmänna bestämmelser 1 Till forskarutbildning får endast antas så många doktorander som kan erbjudas handledning och godtagbara villkor i

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:162

Regeringens proposition 2004/05:162 Regeringens proposition 2004/05:162 Ny värld ny högskola Prop. 2004/05:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 juni 2005 Göran Persson Leif Pagrotsky (Utbildnings- och

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 Ett samlat karriärsystem för lärare ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 0 1 Ett samlat karriärsystem för lärare ett stöd för att alla elever ska nå skolans mål Detta är ett stödmaterial

Läs mer

Ledning för kvalitet i forskarutbildningen. Maja Elmgren, Eva Forsberg, Åsa Lindberg-Sand & Anders Sonesson

Ledning för kvalitet i forskarutbildningen. Maja Elmgren, Eva Forsberg, Åsa Lindberg-Sand & Anders Sonesson Ledning för kvalitet i forskarutbildningen Maja Elmgren, Eva Forsberg, Åsa Lindberg-Sand & Anders Sonesson Ledning för kvalitet i forskarutbildningen Maja Elmgren, Eva Forsberg, Åsa Lindberg-Sand & Anders

Läs mer

Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen

Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen Rapport 2012:1 R Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen en uppföljning av nybörjarna på forskarnivå läsåren 1999/2000 och 2000/01 www.hsv.se Rapport 2012:1 R Orsaker till

Läs mer

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor Rapport 2006:10 R Utvärdering av specialpedagogprogrammet vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

GODA EXEMPEL. Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R

GODA EXEMPEL. Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R GODA EXEMPEL HUR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR KAN ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENTINFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R GODA EXEMPEL HUR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Karriär genom befordran och rekrytering

Karriär genom befordran och rekrytering Karriär genom befordran och rekrytering DELRAPPORT Högskoleverkets rapportserie 2001:7 R Karriär genom befordran och rekrytering DELRAPPORT Högskoleverket 2001 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Befordran till professor och lektor

Befordran till professor och lektor Rapport 2007:55 R Befordran till professor och lektor en rättslig översikt Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Befordran

Läs mer

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Linda Eriksson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete (SGSAEP), 33:2012 Examensarbete,

Läs mer

Utvärdering av juris kandidatutbildningar

Utvärdering av juris kandidatutbildningar Rapport 2007:18 R Utvärdering av juris kandidatutbildningar samt grund- och forskarutbildningar i juridik, rättsvetenskap, handelsrätt och affärsrätt vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket

Läs mer

20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet

20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet 20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet Högskoleverkets redovisning av ett regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2001:27 R 20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet Högskoleverkets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer