Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiehandbok för utbildning på forskarnivå"

Transkript

1 Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

2 Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet teknik. MDH fick därmed examensrättigheter inom utbildning på forskarnivå. Utbildningen har sedan dess successivt utvecklats. Genom arbetet med att skapa en kreativ och trygg doktorandmiljö och en regelbunden kompetensutveckling av handledare har högskolan skapat en utbildning på forskarnivå som håller en hög kvalité. Idag bedrivs utbildning på forskarnivå inom åtta ämnen och därutöver samarbetar högskolan med sju nationella forskarskolor. Inom områdena humaniora, samhälls- och vård vetenskap, där MDH saknar egen examinationsrätt, bedrivs även en betydande utbildning på forskarnivå i samarbete med andra lärosäten. Föreliggande handbok innehåller, förutom praktiska anvisningar för forskarstuderande, lärare och administratörer, de regler för utbildning på forskarnivå som fakultetsnämnden NT vid MDH antog Studiehandboken har därefter reviderats ett antal gånger, senast Enligt beslut delegerar rektor till utbildningsvetenskapliga nämnden att besluta i frågor som gäller utbildning på forskarnivå som knyter an till lärarutbildning inom Mälardalens högskolas vetenskapsområde. Därvid ska i texten fakultetsnämnd tolkas även som utbildningsvetenpliga nämnden och dekanus även som ordförande för utbildningsvetenskapliga nämnden. DEKANUS (NT) DEKANUS (UVEN)

3 Innehåll VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID MDH MDH:S MÅL FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ MDH:S STRATEGI FÖR ATT NÅ MÅLEN REKTORS DELEGATION FAKULTETSNÄMND OCH ANDRA INSTANSER... 6 Dekanus beslutar om... 8 Utskott för utbildning på forskarnivå, UUF... 8 Kanslistöd DOKTORANDRÅD OCH DOKTORANDOMBUD INSTITUTION... 9 Institutionsledning och handledarkollegium... 9 Prefekt och ämnesspecifik studierektor för utbildning på forskarnivå... 9 Handledare och biträdande handledare Forskarstuderande, doktorand ANNONSERING AV UTBILDNINGSPLATSER OCH DOKTORANDANSTÄLLNING ANSÖKAN BEHÖRIGHET URVAL ANTAGNINGSPROCESSEN ÖVERGÅNG FRÅN ANNAT LÄROSÄTE STUDIEFINANSIERING MDH:S ALLMÄNNA RIKTLINJER OM FINANSIERING AV FORSKARSTUDIER ANSTÄLLNING SOM DOKTORAND INSTITUTIONSTJÄNSTGÖRING FÖR DOKTORANDER ANNAN FINANSIERING, T EX SOM INDUSTRIDOKTORAND ELLER ANSTÄLLNING SOM ADJUNKT SJUK- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET, SEMESTER FÖRSÄKRINGAR TRYGGHETSSTIFTELSEN A-KASSA UTBILDNINGENS INNEHÅLL OCH UPPLÄGG INTRODUKTION OCH PLANERING I SAMBAND MED NYANTAGNING AV DOKTORANDER INDIVIDUELL STUDIEPLAN STUDIEUPPFÖLJNING KURSER INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ HÖGSKOLEPEDAGOGISK UTBILDNING OCH PEDAGOGISK MERITERING INTERNATIONALISERING TERMINSTIDER HANDLEDNING... 24

4 5.1 HANDLEDNINGENS OMFATTNING OCH BEGRÄNSNINGAR HUVUDHANDLEDARES OCH BITRÄDANDE HANDLEDARES ANSVAR KOMPETENSKRAV OCH KOMPETENSUTVECKLING FÖR HANDLEDARE BYTE AV HANDLEDARE DOKTORSEXAMEN DEN NATIONELLA EXAMENSORDNINGEN: MDH:S SYFTEN OCH MÅL MED DOKTORSEXAMEN ANMÄLAN OM DISPUTATION SPIKNING AVHANDLING FÖRHANDSGRANSKNING AV AVHANDLING DISTRIBUTION OCH ANNONSERING DISPUTATIONSAKTEN BETYG BETYGSNÄMND ERSÄTTNING TILL OPPONENT OCH BETYGSNÄMND EXAMENSBETECKNING EXAMENSBEVIS PROMOTION LICENTIATEXAMEN DEN NATIONELLA EXAMENSORDNINGEN: MDH:S SYFTEN OCH MÅL MED LICENTIATEXAMEN KRAV PÅ KURSER INOM EXAMEN UPPSATS OM ANSÖKAN OM ATT FÅ SIN LICENTIATUPPSATS GRANSKAD OCH OM LICENTIATSEMINARIUM DISTRIBUTION OCH ANNONSERING BETYG EXAMENSBETECKNING EXAMENSBEVIS ARVODERING AV GRANSKARE AV LICENTIATEXAMEN ÄMNEN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ INRÄTTANDE AV ÄMNE FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR ÄMNE PÅ FORSKARNIVÅ ÖVRIGT ÖVERKLAGANDE MEDLEMSKAP I STUDENTKÅR... 46

5 1. Utbildning på forskarnivå vid MDH Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier, vilket motsvarar 240 högskolepoäng. Slutmålet för utbildningen är att färdigställa och offentligt försvara en doktorsavhandling. Aktuell information om ämnen och annat som rör forskarutbildningen vid MDH finns på hemsidan för utbildning på forskarnivå. Den som är intresserad av utbildning på forskarnivå vid MDH bör i första hand ta kontakt med den ämnesspecifika studierektorn för utbildning på forskarnivå vid den institution som ansvarar för aktuellt ämne. Information kan även sökas via hemsidans länk Lediga anställningar. Vid MDH finns för närvarande nio ämnen för utbildning på forskarnivå: - Datavetenskap - Elektronik - Innovation och design - Energi- och miljöteknik - Matematik/tillämpad matematik - Bioteknik/kemiteknik - Industriell ekonomi och organisation - Didaktik - Arbetslivsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid MDH sker ofta genom att de forskarstuderande ingår i en forskarskola. MDH deltar i sju av de nationella forskarskolor som etablerades under 2001 och i ungefär lika många forskarskolor av annan karaktär. 1.1 MDH:s mål för utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå är den högsta nivån inom utbildningsväsendet. Utbildningen syftar inte enbart till att få fram aktiva forskare utan ska också svara mot samhällets

6 behov av personer med specialistkompetens och skolning i vetenskaplig forskningsmetodik. En examen på forskarnivå innebär möjlighet att jobba med en rad kvalificerade forskningsrelaterade arbetsuppgifter inom högskolan, näringslivet eller offentlig sektor. Ett av målen med utbildningen på forskarnivå vid MDH är att utveckla individens kreativitet och förbereda för ledande befattningar i samhället. Utbildningen ska genomföras med hög kvalitet och god produktivitet och utbildningsaspekten ska vara det primära. Avhandlingarna ska vara av internationellt god kvalitet, men huvudmålet med utbildningen är inte vetenskapliga storverk utan att forma nya forskare med goda förutsättningar att verka inom forskarrelaterade arbetsmiljöer och den ska leda till att den studerande är väl förberedd för fortsatt yrkesverksamhet. Utbildningen ska utveckla god förmåga att självständigt planera och genomföra forskning liksom att strukturera och förmedla kunskap och vetenskaplig information samt att framställa resultaten muntligt och skriftligt. Avhandlingarna ska vara av internationellt god kvalitet. 1.2 MDH:s strategi för att nå målen För att uppnå målen ska MDH rekrytera doktorander med goda förutsättningar att genomföra de olika utbildningar som erbjuds vid högskolan. Handledningen av doktoranderna ska genomgående vara av hög kvalitet, något som ska garanteras genom kompetensutveckling och regelbunden kvalitetsuppföljning. För varje enskild doktorand ska det utformas en väl strukturerad utbildning. Antalet doktorander ska anpassas till befintliga resurser vad det gäller handledarkapacitet och ekonomiska resurser. Varje enskild doktorand ska under sin utbildningstid stimuleras och erbjudas möjlighet till internationellt utbyte i form av en eller flera kortare vistelser vid ett utländskt lärosäte. Inom de olika ämnesområdena ska det råda stor frihet att utforma utbildningen på forskarnivå. 1.3 Rektors delegation Rektor har delegerat sitt uppdrag att bestämma tid och plats för både licentiat- och doktorsexamen till dekanus. Likaså har rektor delegerat uppgiften om anställning som doktorand till prefekterna vid respektive institution. 1.4 Fakultetsnämnd och andra instanser Högskoleförordningen: 6 kap 30 Fakultetsnämnden skall ha det övergripande ansvaret för utbildningens kvalitet, effektivitet, uppläggning, studieplaner och handledning

7 samt för samordning av kurser och utbildning av handledare. Fakultetsnämnden skall också ha allmän tillsyn över utbildningen på forskarnivå. Förordning (2006:1053). Fakultetsnämnden inom vetenskapsområde beslutar om ämnen för utbildning på forskarnivå allmänna studieplaner grundläggande respektive särskilda behörighet för antagning till utbildning på forskarnivå indragning av rätt till handledning och andra resurser enligt HF kap 6 37 återfående av rätt till handledning och andra resurser enligt HF kap 6 38 Vidare har fakultetsnämnden uppgiften att minst en gång per år följa upp den individuella studieplanen. Fakultetsnämnden har delegerat beslutet att anta doktorander till utbildning på forskarnivå till dekanus i fakultetsnämnden. 6 kap 37 Om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen, fakultetsnämnden besluta att doktoranden inte längre ska ha rätt till handledning och andra resurser för utbildningen. Innan ett sådant beslut fattas ska doktorand och handledare ges möjlighet att yttra sig. Prövning ska göras på grundval av deras redogörelser och annan utredning som är tillgänglig för fakultetsnämnden. Vid bedömning ska det vägas in om fakultetsnämnden har fullgjort sina egna åtaganden enligt den individuella studieplanen. Beslutet ska vara skriftligt och motiverat. Resurser får inte dras in för tid då doktoranden är anställd som doktorand eller får utbildningsbidrag för doktorander. 6 kap. 38 Om resurser för utbildning har dragits in enligt HF kap 6 37, kan doktoranden efter ansökan hos fakultetsnämnden få tillbaka sin rätt till handledning och övriga resurser. Doktoranden måste då genom att visa upp ett tillkommande studieresultat av beaktansvärd kvalitet och omfattning eller på något annat sätt göra sannolikt att han eller hon kan fullgöra sina återstående åtaganden enligt den individuella studieplanen.

8 Dekanus beslutar om antagning till utbildning på forskarnivå övergång från annat lärosäte tid och plats, granskare respektive opponent och betygnämnd samt examinator för licentiat- respektive doktorsexamen byte av handledare avregistrering från utbildning på forskarnivå vem som får bli huvudhandledare. Utskott för utbildning på forskarnivå, UUF Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik har inrättat ett utskott för beredning av frågor som rör utbildning på forskarnivå, utskottet för utbildning på forskarnivå. Utskottet arbetar i nära samarbete med studierektor för utbildning på forskarnivå och forskarutbildningshandläggare på utbildnings och forskningsavdelningen (UFO). Utskottet består av ledamöter från nämnden samt några representanter från olika institutioner. Kanslistöd Vid UFO-avdelningen finns studierektor för utbildning på forskarnivå, en handläggare för utbildning på forskarnivå samt personal för Ladok. Dekanus kan delegera beslut eller grupper av beslut till tjänstemän på UFO-avdelningen. Studierektorn har med stöd av UFO-avdelningen ett övergripande ansvar för utveckling, samordning och kvalitetsarbetet inom utbildning på forskarnivå vid MDH. I sitt arbete samverkar studierektorn för utbildning på forskarnivå naturligt med de ämnesspecifika studierektorerna som samordnar utbildning på forskarnivå inom respektive ämne. Studierektorn för utbildning på forskarnivå har rätt att närvara och yttra sig när frågor som angår forskning och forskarutbildning förs vidfakultetsnämnden.

9 1.5 Doktorandråd och doktorandombud Ett särskilt doktorandråd med representanter för doktorandkollektivet finns inom studentkåren. Doktorandrådet är remissinstans och diskussionspartner för fakultetsnämnden m fl med uppgiften att bevaka doktorandkollektivets och de enskilda doktorandernas intressen. Doktorandrådet leds av ett särskilt utsedd doktorandombud som ges utrymme att inom ramen för sin institutionstjänst arbeta med doktorandfrågor. 1.6 Institution Institutionsledning och handledarkollegium Varje forskarutbildningsämne ska ha ett handledarkollegium, där alla aktiva handledare ska ingå. Institutionsledning kan besluta att även andra personer ska ingå. Handledarkollegiets roll är rådgivande och stödjande. Här ska kurser diskuteras och doktoranders studier följas upp. Kollegiet får för övrigt själv finna sina arbetsformer. Prefekt och ämnesspecifik studierektor för utbildning på forskarnivå Prefekt beslutar om anställning av doktorand inom av fakultetsnämnden respektive institutionsledning anvisad ram. Doktorandens förman är arbetsrättsligt institutionens prefekt. Vissa beslut om den enskilde doktoranden kan delegeras till handledaren. Beslut som gäller institutionens utbildning på forskarnivå kan delegeras till en ämnesspecifik studierektor för utbildning på forskarnivå. Ämnesspecifik studierektor för utbildning på forskarnivå har följande uppgifter: övergripande kvalitetsansvar för utbildning på forskarnivå ansvara för allmän och individuella studieplaner inom ämnet ansvara för handledarplaner och genomförande

10 ansvara för samordning av och information om doktorandkurser/seminarieverksamhet ansvara för introduktion av nya doktorander ansvara för att kommunikation med nämnd/central studierektor fungerar samordningsansvar för doktorandernas institutionstjänstgöring tillsammans med studierektor/-er för grundutbildning ansvara för att aktuell information om utbildning på forskarnivå finns på institutionens webbsidor ansvara för att information om utbildning på forskarnivå når fram till doktorander och handledare skapa kontaktforum för doktorander tillsammans med doktorandrepresentant Handledare och biträdande handledare Varje doktorand ska ha en huvudhandledare och minst en biträdande handledare. Forskarstuderande, doktorand Med doktorand avses egentligen en forskarstuderande. På MDH har en doktorand som regel en doktorandanställning. Det finns dock andra finansieringsformer och de kan t ex vara anställning som adjunkt, forskningsingenjör eller industridoktorand. I detta dokument används endast beteckningen doktorand. I de flesta fall är dock bestämmelser, anvisningar och råd i denna handbok tillämpliga även på andra kategorier forskarstuderande om man bortser från finansieringsformen.

11 2. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Denna antagningsordning är fastställd av högskolestyrelsen vid MDH Annonsering av utbildningsplatser och doktorandanställning Högskoleförordningen 7 kap. 37 Frågor om antagning avgörs av högskolan. Den som vill antas till utbildning på forskarnivå skall anmäla det inom den tid och i den ordning som högskolan bestämmer. När en högskola avser att anta en eller flera doktorander skall högskolan genom annonsering eller ett därmed likvärdigt förfarande informera om detta. Någon form av information behöver dock inte lämnas 1. vid antagning av doktorand som skall genomgå utbildning inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än högskolan, 2. vid antagning av en doktorand som tidigare påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte, eller 3. om det finns liknande särskilda skäl. Vid nyrekrytering av doktorand till utbildning på forskarnivå, som ska finansieras genom doktorandanställning, ska anställningen och utbildningsplatsen alltid annonseras. 1 Vid MDH annonseras sådan anställning på högskolans hemsida under sidan Lediga anställningar och ofta även i dags- och fackpress. Antagningen till den utannonserade utbildningsplatsen ska sedan följa den antagningsordning som redovisas i detta kapitel. 2.2 Ansökan Vid varje antagningstillfälle ska institutionen utse en ansvarig för antagningsprocessen. Vem som är ansvarig ska tydligt framgå vid annonsering av utbildningsplatsen och i ansökan om antagning. 1 Detta krav undantas sk. insdustridoktorander, förflyttning från annat lärosäte samt antagning till senare del.

12 Ansökan till utbildning på forskarnivå kan göras löpande under läsåret eller vid fastställda tidpunkter. Ansökan ska ske på särskild ansökningsblankett som finns att hämta från MDH:s hemsida. Ansökan ska undertecknas av den sökande och av prefekten. Originalet ska tillsammans med den individuella studieplanen, en finansieringsplan för hela utbildningen och en kopia på examensbevis skickas till central studierektorn för utbildning på forskarnivå på utbildnings- och forskningsavdelningen. 2.3 Behörighet Högskoleförordningen 7 kap. 35 För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande 1. har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som fakultetsnämnden kan ha föreskrivit, och 2. bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. 7 kap. 39 Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har 1. avlagt en examen på avancerad nivå, 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. 7 kap. 40 De krav på särskild behörighet som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse 1. kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning, 2. särskild yrkeserfarenhet, och 3. nödvändiga språkkunskaper eller andra villkor som betingas av utbildningen. För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har dels en grundläggande behörighet, dels den särskilda behörighet som fakultetsnämnden har föreskrivit för varje enskilt ämne. Dessutom ska den sökande ha sådan förmåga som behövs för att klara utbildningen, nedan kallat lämplighet. De särskilda behörighetsvillkoren ska framgå av den allmänna studieplanen för varje enskilt ämne där högskolan ger utbildning på forskarnivå. Vid lämplighetsprövningen är det främst den sökandes mognad, omdöme, kreativitet och förmåga till kritisk analys som ska bedömas.

13 Det ankommer på den som institutionen utsett som ansvarig för antagningsprocessen att bedöma om behörighets- och lämplighetskraven är uppfyllda. Fakultetsnämnden beslutar om dispens från behörighetskraven medan den antagningsansvarige utreder och bereder grunderna för dispens från behörighetskraven i samråd med aktuellt handledarkollegium. 2.4 Urval Grunden för urval bland behöriga sökande till utbildning på forskarnivå är graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Urvalet görs av ansvarig för antagningsprocessen i samråd med handledarkollegiet och efter de bedömningsgrunder som fastställts av fakultetsnämnd. Vid val mellan två jämbördiga sökande av olika kön väljs i första hand sökande av underrepresenterat kön. Urvalet och eventuell rangordning av sökande vilka bedöms behöriga skall dokumenteras och delges central studierektor för utbildning på forskarnivå. 2.5 Antagningsprocessen Endast forskarstuderande som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt får antas. Det åligger prefekt att säkerställa att en finansieringsplan som motsvarar hela studietiden med doktorandanställning (enligt doktorandstegens lönenivåer) är garanterad vid antagningstillfället. Där utöver ska kostnader för resor och övriga kringkostnader kunna garanters för hela studietiden. Dessa krav ska vara uppfyllda oavsett anställnings- och finansieringsform. Antagning till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens Högskola ska göras med doktorsexamen som mål. En person som har avlagt licentiatexamen vid MDH eller annat lärosäte kan antas till så kallad senare del, dvs. med doktorsexamen som mål. Antagning till utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som slutmål är endast möjligt vid anställning som industridoktorand eller motsvarande. Dekanus fattar beslut om att anta studerande till utbildning på forskarnivå, eventuellt efter samråd med ämnets handledarkollegium vid aktuell institution och dess prefekt. Institutionen kan delegera denna uppgift till den ämnesspecifika studierektorn för utbildning på forskarnivå eller till andra lämpliga personer. Efter att dekanus beslutat om antagning skickas en kopia till institutionen där antagningen ska dokumenteras i forskarladok. Fakultetsnämnden kan besluta om ett högsta antal doktorander vid en institution eller antal doktorander som får antas ett visst läsår.

14 2.6 Övergång från annat lärosäte Högskoleförordningen 7 kap. 38 Fakultetsnämnden vid en högskola som har getts benämningen universitet får utan ny antagning medge att doktorand som har antagits vid något annat universitet och eller någon annan högskola får övergå till det nya universitetet och fortsätta sin forskarutbildning samt examineras där. Detta gäller dock bara om doktoranden har haft huvuddelen av sina forskarstudier förlagd till den högskola som har getts benämningen universitet. Vid sådan övergång ska prefekt vid aktuell institution säkerställa att finansiering för kvarvarande studieperiod kan garanteras enligt samma kriterier som fastställs i kapitel 2.5. Beslut om övergång fattas av dekanus. Ansökan kan göras löpande under läsåret. Anhållan om övergång ställs till studierektorn för utbildning på forskarnivå på blanketten "Ansökningsblankett till utbildning på forskarnivå". Till anhållan bifogas examensbevis, individuell studieplan och en finansieringsplan. Originalet behålls hos studierektorn för utbildning på forskarnivå på UFO-avdelningen, en kopia skickas till institutionen som rapporterar övergången i forskarladok.

15 3. Studiefinansiering Högskoleförordningen 7 kap. 36 Fakultetsnämnden får till utbildning på forskarnivå anta bara den sökande som anställs som doktorand eller som beviljas utbildningsbidrag för doktorander. Fakultetsnämnden får dock anta sökande som har någon annan form av studiefinansiering, om nämnden bedömer att finansieringen kan säkras under hela utbildningen och att sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom fyra år vad gäller licentiatexamen och åtta år vad gäller doktorsexamen. 3.1 MDH:s allmänna riktlinjer om finansiering av forskarstudier Utbildning på forskarnivå kan finansieras på olika sätt; det viktiga är att finansieringen är säkrad under hela utbildningsperioden och att utbildningen kan slutföras inom åtta år, motsvarande max fyra års heltidsstudier. Den vanligaste finansieringsformen är anställning som doktorand. Många forskarstuderande vid MDH är finansierade som s k. industridoktorander, d.v.s. de har en anställning utanför högskolan. Ett fåtal forskarstuderanden finansieras via stipendier. MDH har däremot valt att inte använda finansieringsformen utbildningsbidrag. Vid MDH gäller som riktmärke att finansiering, oavsett finansieringskälla, ska motsvara minst samma villkor som gäller vid en anställning som doktorand. Det åligger aktuell institution att reservera eller aktivt söka ekonomiska medel så att varje doktorand under sin utbildningstid kan genomföra konferens- och arbetsresor i enlighet med högskolans internationaliseringspolicy och gällande anställningsavtal. 3.2 Anställning som doktorand Högskoleförordningen

16 5 kap. 3 Bara den som antas eller redan antagits till en utbildning på forskarnivå får vid en högskola får anställas som doktorand. 5 kap. 7 En anställning som doktorand skall gälla tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig för längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand är två parallella processer. Anställning som doktorand omfattar normalt heltid och den anställda ska främst ägna sig åt egna studier. Undervisning och annat institutionsarbete får uppgå till högst 20 procent av full arbetstid och omfattningen bestäms i överenskommelse mellan doktoranden och prefekten. Om en doktorand begär det får anställningen avse arbete på deltid, dock lägst 50 procent av heltid. Anställningen ska gälla tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig längre än ett år efter avlagd doktorsexamen. Det första förordnandet får omfatta högst ett år och får, utan ledigkungörande, förlängas med högst två år i taget. Det är viktigt att känna till att arbetsgivaren har möjlighet att pröva den forskarstuderandes studieresultat inför varje nytt förordnande. Detta görs genom granskning av den individuella studieplanen; om den forskarstuderande grovt har åsidosatt sina åtaganden utan giltiga skäl till detta, såsom sjukdom eller föräldraledighet, kan arbetsgivaren välja att avsluta förordnandet. Den som anställts som doktorand och fullgjort sina studier enligt studieplanen ska ges fortsatt förordnande. Anställningen som doktorand kan gälla under högst fem år. Anställningstiden får dock sammanlagt inte motsvara mer än fyra års utbildning på heltid. Från dessa tider ska alltid avräknas studietid med annan finansiering, d.v.s. om tillgodoräknande av utbildning på forskarnivå gjorts innan anställning som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får vara längre än vad som sägs ovan, d.v.s. doktoranden har rätt till förlängning, om det finns särskilda skäl, exempelvis föräldraledighet, långvarig sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret eller förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller studentorganisation. Doktorandlönen följer en lönetrappa där lönen höjs successivt under utbildningen (doktorandstegen) Institutionstjänstgöring för doktorander 9

17 Högskoleförordningen 5 kap 2 Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. En anställning som doktorand innebär möjlighet att använda 20 procent av tiden för att undervisa inom utbildning på grund- eller avancerad nivå, eller att bedriva annat institutionsarbete, administrativt arbete eller annat forskningsarbete. För uppdrag som doktorandrepresentant i olika organ har rektor beslutat att tid motsvarande institutionstjänstgöring ska avräknas tiden på doktorandanställning, se avtal. Fyra års anställning som doktorand på heltid fördelas därmed över fem år med 80 procent per år. 3.4 Annan finansiering, t ex som industridoktorand eller anställning som adjunkt För forskarstuderande med annan finansiering, d.v.s. ej doktorandanställning, gäller att antagande prefekt ska kunna dokumentera en trovärdig finansiering för hela studietiden och en tidsplan som ryms inom maximitiden åtta år. Detta ska vid antagningstillfället styrkas genom bifogande av avtal eller liknande som bekräftar att finansiering finns för den period som utbildning på forskarnivå kommer att bedrivas. Finansiering ska minst motsvara samma villkor som gäller vid en doktorandanställning. Detta krav gäller exempelvis vid anställning som industridoktorand. Adjunkter anställda vid högskolan kan antas till utbildning på forskarnivå om det finns utrymme att inom ramen för anställningen bedriva forskarstudier på minst halvtid. Finansiering av den del av anställningen som utgör utbildning på forskarnivå får till max 10 procent finansieras med grundutbildningsmedel. Tillsvidareanställda som i sin anställning avlägger licentiatexamen och/eller doktorsexamen erhåller en löneökning enligt avtal 10. Finansiering med stipendier ska användas restriktivt, och i förekommande fall ska villkoren minst motsvara en doktorandanställning. 10

18 3.5 Sjuk- och föräldraledighet, semester Villkoren för bland annat sjuk- och föräldraledighet, semester mm för doktorander som är anställda vid MDH finns i korthet beskrivna i personalhandboken. För andra former av finansiering än doktorandanställning gäller att minst motsvarande villkor som framgår av personalhandboken ska gälla. Detta regleras vid antagning av doktoranden. 3.6 Försäkringar Alla doktorander som är antagna till utbildning på forskarnivå vid statliga universitet och högskolor innefattas sedan den 1 juli 2000 av personskadeförsäkring hos Kammarkollegiet. Försäkringen gäller oavsett finansiering. För doktorander med anställning som doktorand gäller samma försäkringsskydd som för övriga anställda vid MDH. 3.7 Trygghetsstiftelsen Trygghetsstiftelsen hjälper personer som är uppsagda eller riskerar att bli övertaliga inom den statliga sektorn att hitta ett nytt arbete. Sedan 2006 är det möjligt för doktorander att genom personalavdelningen anmälas till trygghetsstiftelsen. 3.8 A-kassa För att kunna få ersättning från A-kassa måste en forskarstuderande ha avslutat eller definitivt avbrutit sina forskarstudier

19 4. Utbildningens innehåll och upplägg 4.1 Introduktion och planering i samband med nyantagning av doktorander När en doktorand antagits åligger det institutionen att ge en utförlig presentation av institutionen, dess personal, rutiner och aktiviteter. I samband med detta bör man också gå igenom institutionens, handledarnas och doktorandens rättigheter och skyldigheter. Ansvarig är prefekten som ska följa den checklista för välkomnandet som finns i denna handboks Appendix. Det åligger handledargruppen att ge den nya doktoranden en introduktion till vad forskning i praktiken innebär. Ett förslag är att doktoranden får gå igenom ett antal mindre introduktionsprojekt, vardera omfattande några få veckor. Projekten ska ge doktoranden en första bekantskap med institutionens forskning. Dessa projekt bör avslutas med en skriftlig redogörelse och ge poäng inom kursdelen, om de inte kommer att ingå i avhandlingen. För att garantera de målsättningar som MDH satt upp för utbildningen på forskarnivå är det viktigt att utbildningen för varje enskild doktorand är väl planerad och att den löpande följs upp. Ett av verktygen för denna kvalitetssäkring är den individuella studieplanen. 4.2 Individuell studieplan Högskoleförordningen 6 kap. 36 För varje doktorand skall det upprättas en individuell studieplan. Den skall beslutas av fakultetsnämnden efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare. Den individuella studieplanen skall innehålla1. en tidsplan för doktorandens utbildning, 2. uppgifter om hur doktorandens handledning är organiserad, 3. en beskrivning av de åtaganden i övrigt som doktoranden och fakultetsnämnden har under utbildningstiden, och 4. vad som i övrigt behövs för att utbildningen hela tiden skall kunna bedrivas på ett effektivt sätt. Den individuella studieplanen skall följas upp av fakultetsnämnden minst en gång varje år. Vid uppföljningen skall doktoranden och huvudhandledaren informera fakultetsnämnden om hur utbildningen framskrider.

20 Fakultetsnämnden kan då eller vid något annat tillfälle när det är motiverat göra de ändringar i den individuella studieplanen som behövs. Utbildningstiden får förlängas bara om det finns särskilda skäl för det. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. Innan en ändring görs skall doktoranden och handledarna ges möjlighet att yttra sig. Doktoranden och huvudhandledaren skall skriftligen intyga att de har tagit del av den individuella studieplanen och de ändringar som görs i den. För varje doktorand ska det innan antagningen upprättas en individuell studieplan i samråd med handledargruppen. Studieplanen ska fastställas av prefekten eller den ämnesspecifika studierektorn för utbildning på forskarnivå, och skickas till UFOavdelningen tillsammans med antagningblanketten. De individuella studieplanerna läggs upp i ett webbaserat system. För att en ny doktorand ska få tillgång till ett eget konto ska huvudhandledare kontakta central studierektor för utbildning på forskarnivå på utbildnings- och forskningsavdelningen. Den individuella studieplanen är ett mycket viktigt dokument och används om problem skulle uppstå. Därför ska de konkreta prestationskrav som finns på doktoranden, på handledaren och på institutionen dokumenteras väl. Planen för det närmaste årets arbete ska vara detaljerad. Den individuella studieplanen ska årligen, senast den 30 juni, följas upp och revideras. Därutöver ska den revideras i samband med varje större förändring av villkoren för studierna. Doktorand, samtliga handledare och prefekt ska genom sina underskrifter intyga att de har tagit del av och godkänt planen varje år. Den reviderade och påskrivna studieplanen ska årligen insändas till högskolans centrala studierektor för utbildning på forskarnivå och efter granskning godkännas av fakultetsnämnden. 4.3 Studieuppföljning Fakultetsnämnden har enligt högskoleförordningen det övergripande ansvaret för utbildningens kvalitet, uppläggning, studieplaner och handledning samt för samordning av kurser och utbildning av handledare.

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi

Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi Fastställd av forskarutbildningsrådet vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik är fastställd av Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Sid 1 (8) för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Syllabus for the PhD program in Economic History Omfattning: 240 högskolepoäng/120 högskolepoäng Examen: Filosofie doktorsexamen/ filosofie

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden för NT vid MdH, 2002-02-00, reviderad 2007-06-14.

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

STUDIEHANDBOK FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ. forskarstuderande antagna från 2011-01- 01. Gäller för

STUDIEHANDBOK FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ. forskarstuderande antagna från 2011-01- 01. Gäller för STUDIEHANDBOK FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Gäller för forskarstuderande antagna från 2011-01- 01 Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi Fakultetsnämnden för teknik och natur STUDIEPLAN 2013-05-06 Dnr HS 2011/26-62 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi 1 Ämnesbeskrivning Informationsteknologi är det ämne

Läs mer

Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola 1 (13) Dnr. MDH 1.1-23/14 Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Gäller för alla doktorander antagna till forskarutbildningsämnet efter 2014-12-16. Doktorander

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi MITTUNIVERSITETET Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå 2012-10-08 Dnr MIUN 2006/1794 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi Fastställd av Rådet för utbildning

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/554 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/554 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/554 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematikdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematikdidaktik Fastställt datum 2014-12-12 FTK Dnr: 2014/389 4.3.1 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå som

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi (Doctoral studies in Psychology) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007

Läs mer

Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling

Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling Fakultetsnämnden MNT 2008-06-04 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling Studieplanen har föreslagits av Matematiska och systemtekniska

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng 1 (10) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i PSYKOLOGI Psychology Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007 (dnr CF 62-240/2007).

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Sid 1 (8) Regler vid doktorandanställning vid Högskolan i Borås Fastställd av rektor 2012-12-18, dnr 796-12-10 Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 2 2 Inledning... 2 3 Antagning

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. Statsvetenskap

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. Statsvetenskap Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Studieplan för utbildning på forskarnivå i Statsvetenskap (Doctoral studies in Political Science) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå:

Studieplan för utbildning på forskarnivå: 1(6) Fakulteten för teknik och naturvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå: Studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljö- och energisystem (Doctoral studies in Environmental and Energy

Läs mer

Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället

Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället 1 (7) Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället 1 Områdesbeskrivning Området Människan i välfärdssamhället ramar in ett kunskapsfält, där såväl den enskilda

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i INFORMATIK Informatics Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för ekonomi, management och innovation den 12 juni 2008 (dnr

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i STUDIEPLAN 2013-03-21 Dnr HT 2013/10 Humanistiska och teologiska fakulteterna Språk- och litteraturcentrum Grekiska Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i grekiska Planen

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) 2014-05-20 BESLUT Dnr LiU-2008/00879 1(7) Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) Fastställd av Områdesstyrelsen för

Läs mer

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1 Konstnärliga fakulteten i Malmö STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1. IDENTIFIKATION Programmets namn och inriktning: Konstnärlig doktorsexamen i fri konst

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap Dnr: L 2015/91 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap Området och ämnet Området Innovationsvetenskap betecknar ett område där

Läs mer

Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde

Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde Rektor FÖRESKRIFTER 2013-09-03 Dnr HS 2012/553-111 Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde 1 Allmänt Utbildning på forskarnivå är uppdelad i en kursdel och en avhandlingsdel.

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet BESLUT 2010-12-21 UFV 2009/1993 Rektor Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet Rektor vid Uppsala universitet har fastställt följande riktlinjer för utbildning på forskarnivå.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå SAMFAK 2011/107 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2012-01-19 Innehållsförteckning Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Studieplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-??-??.

Studieplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-??-??. 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Numerisk analys (General study programme for PhD- studies in Numerical Analysis) (inkl. studieplan för utbildning till licentiatexamen)

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Utbildnings- och forskningsavdelningen Forskningshandläggare Camilla Norrbin BESLUT 1(6) 2014-05-16 Diarienummer Ö 2014/148 Beslutat av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden Beslutsdatum 2011-05-26

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i PSYKOLOGI Psychology Studieplanen är utfärdad den 3 maj 1977 (dnr CF 62-240/2007). 1 Den har senast ändrats den 10 november 2014 (dnr

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik Fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2014-04-08 1. Mål för utbildningen För doktorsexamen och licentiatexamen ska, enligt examensordningen,

Läs mer

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola Välkommen som doktorand vid LTH Lunds TEkniska Högskola 2 Välkommen som doktorand vid LTH Utgåva: höst 2013 Välkommen som doktorand vid LTH 3 Välkommen som doktorand vid LTH Jag är väldigt glad över att

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 1(7) DNR: SLU ua Fe.2012.4.4-3467 Exp. den: 2012-11-06 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Ledningskansliet

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Sid 1 (7) INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Del A) Övergripande plan för år (Ifylles i omedelbar anslutning till antagningen)

Läs mer

BESLUT. Anvisningar för disputationsprocessen för doktorander antagna vid Fakulteten för kultur och samhälle

BESLUT. Anvisningar för disputationsprocessen för doktorander antagna vid Fakulteten för kultur och samhälle Malmö högskola / Fakulteten för kultur och samhälle Forsknings- och forskarutbildningsnämnden Fredrik Lindström Forskningskoordinator 1(8) BESLUT Fastställt i forsknings- och forskarutbildningsnämnden

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Arbetsordning för forskarutbildning

Arbetsordning för forskarutbildning Arbetsordning för forskarutbildning Dnr 2014-0464 Fastställd av vicerektor för forskarutbildning 2014-04-24 1. Examina I forskarutbildningen finns licentiat- och doktorsexamen. Licentiatexamen kan vara

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i textil och mode

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i textil och mode Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i textil och mode Studieplanen är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämnden 2014-12-16. Organisationen av forskarutbildningen inom textil och mode

Läs mer

Beslut Studieplanen är fastställd av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2012-06-12, att gälla fr.o.m. 2012-07-

Beslut Studieplanen är fastställd av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2012-06-12, att gälla fr.o.m. 2012-07- Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i engelska Beslut Studieplanen är fastställd av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2012-06-12, att gälla fr.o.m. 2012-07- 01. 1. Mål för utbildningen Utbildning

Läs mer

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola FÖRESKRIFTER 2015-04-07 1(4) Diarienummer: STYR 2015/321 Ersätter LTH 2012/1671 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning

Läs mer

Studiehandbok. för utbildning på forskarnivå. Gäller från och med ht 2012

Studiehandbok. för utbildning på forskarnivå. Gäller från och med ht 2012 Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Gäller från och med ht 2012 Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Mälardalens högskola den samverkande högskolan Mälardalens högskola

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå i historia vid Stockholms och Uppsala universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå i historia vid Stockholms och Uppsala universitet Antagningsordning för utbildning på forskarnivå i historia vid Stockholms och Uppsala universitet För mer detaljerade råd och anvisningar, konsultera dokumentet "Frågor och svar om ansökan till utbildning

Läs mer

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå vid LTH - från antagning till examen Camilla Hedberg 130920 Detta material beskriver hanteringen av utbildning på forskarnivå vid LTH främst med inriktning på LADOK. Materialet

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

En doktorands rätt att disputera

En doktorands rätt att disputera Lunds universitet, rektor Box 117 221 00 Lund Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 8534 teresa.edelman@hsv.se

Läs mer

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning.

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget

Läs mer

DOKTORANDSPEGEL HH 2004

DOKTORANDSPEGEL HH 2004 DOKTORANDSPEGEL HH 2004 Högskoleverket genomför regelbundet en undersökning av doktoranders villkor, den så kallade Doktorandspegeln. I den undersökningen särredovisas inte de doktorander som finns knutna

Läs mer

Doktorandrätt. Om Dina rättigheter som doktorand vid Umeå universitet

Doktorandrätt. Om Dina rättigheter som doktorand vid Umeå universitet Doktorandrätt Om Dina rättigheter som doktorand vid Umeå universitet Tiden som doktorand är både spännande och intressant och innebär ett stort kliv in i forskningen och en ny syn på utbildning och studier.

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

4. Behörighetsvillkor PROGRAM. 1. Forskarskolans inriktning

4. Behörighetsvillkor PROGRAM. 1. Forskarskolans inriktning PROGRAM 1. Forskarskolans inriktning Forskarskolan vill samla doktorander från alla språkvetenskapliga ämnen vid fakulteten. Dess inriktning är mot språkvetenskaplig grundforskning, framför allt språket

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Version 2 Beslutad i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, FFN 2011-09-22 Regler och rutiner för utbildning på

Läs mer

Individuell studieplan för forskarutbildningen

Individuell studieplan för forskarutbildningen ÖREBRO UNIVERSITET - Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap - Fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik - Sektionsnämnden för lärarutbildning Institutionens dnr Planen upprättad/reviderad

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

Riktlinjer för utbildningstiden m.m. för doktorander vid Örebro universitet

Riktlinjer för utbildningstiden m.m. för doktorander vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET RIKTLINJER Riktlinjer för utbildningstiden m.m. för doktorander vid Örebro universitet Riktlinjerna i den del som avser utbildningstid och utbildningsbidrag har beslutats av Fakultetsnämnden

Läs mer

Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för

Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för Promemoria U2012/2475/UH 2012-04-19 Utbildningsdepartementet Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för Sammanfattning

Läs mer

Information om förslag och beslut om disputation vid Örebro universitet

Information om förslag och beslut om disputation vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET 2005-04-20 Fakultetskansliet senast ändrad Catharina Ahlén 2015-01-30 OBS! Informationen är uppdaterad med anledning av - rektors ändringar i disputationsföreskrifterna fr.o.m. den 1

Läs mer

utbildning på forskarnivå

utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Vid Fakulteten för teknik och samhälle Malmö högskola Malmö, augusti 2014 1 Förord Syftet med denna studiehandbok är att ge doktorander, handledare och övrig

Läs mer

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva på forskarnivå i Ladok Sid: 1 / 11 Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva Innehåll 1. Inledning... 2 2. Etablering och antagning... 2 3. Grundexamen (Behörighetsbakgrund)... 3 4. Handledare...

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005)

Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005) Lunds universitet Rektor Box 117 221 00 Lund Juridiska avdelningen Teresa Edelman Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005) Anmälan Lunds Doktorandkår

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:129 Utkom från trycket den 3 april 2007 utfärdad den 22 mars 2007. Regeringen föreskriver att bilaga 2 till

Läs mer

Forskarutbildning vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH), Skolan för datavetenskap och kommunikation

Forskarutbildning vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH), Skolan för datavetenskap och kommunikation KTH Rektor 100 44 Stockholm Teresa Edelman BESLUT 2006-04-05 Reg.nr 31-3358-05 Forskarutbildning vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH), Skolan för datavetenskap och kommunikation Dnr: 930-2005-1036, dossnr:

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Fastställd av: Fakultetsnämnden för ekonomi, naturvetenskap Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap,

Läs mer

Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen

Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Flöde Forskarutbildningen 1(7) Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Denna hantering gäller fr o m 1 april 2014 Uppgift Vem Kommentar När Behörighetsbedömning Forskarutbildningsstöd

Läs mer

Snabbguide - tidsbegränsade anställningar

Snabbguide - tidsbegränsade anställningar Senaste uppdatering: 2014-01-20 Sylvie Garnbeck, Personalavdelningen Tidsbegränsad anställning lärare och forskare... sid 2-3 Tidsbegränsad anställning doktorand... sid 4 Doktorand med utbildningsbidrag

Läs mer