Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp kommentarer till lagrådsremiss m.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp kommentarer till lagrådsremiss m.m."

Transkript

1 1 J Thorén Justitiedepartementet Stockholm Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp kommentarer till lagrådsremiss m.m. Forum idéburna organisationer med social inriktning (i fortsättningen Forum) var remissinstans på Promemorian (Ds 2012:45) Genomförande av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi (I remissen nr 41 benämnt Forum för frivilligt socialt arbete). Forum är en samarbetsorganisation för flera av civilsamhällets större sociala ideella organisationer. Flera av dessa var själva remissinstanser. Forum valde därför att i detta fall avstå från att avge eget remissyttrande. Forum hade också tillfälle till underhandskontakter med utredaren och sekreteraren samt att överlämna underlagsmaterial, främst av formell, teknisk natur. Promemorian ligger till grund för en lagrådsremiss Forum har noterat att lagrådsremissens förslag till lag om registerkontroll i flera avseenden väsentligt skiljer sig från Promemorians motsvarande lagförslag. Det nya lagförslaget får också bedömas mot vad som anges i regeringens (Arbetsmarknadsdepartementet) kommittédirektiv Registerutdrag i arbetslivet (Dir 2013:56), beslutade , dvs. långt efter utgången av remisstiden för Promemorian. Forums generalsekreterare Göran Pettersson har därför av tidsskäl gett undertecknad Jonas Thorén i uppdrag att under sommaren 2013 lämna in kommentarer till förslaget till ny registerlag. Jag har tagit del av lagrådsremissen, Lagrådets yttrande och Kommittédirektiven (Dir2013:56) samt haft underhandskontakter med berörda i Regeringskansliet som förklarat sig intresserade att ta del av kommentarerna i skriftlig form. Kommentarerna avser i huvudsak formella och tekniska frågor i anslutning till ändringarna i lagrådsremissens lagförslag i förhållande till Promemorians samt konsekvenser av Kommittédirektiven (Dir 2013:56). Kommentarerna behandlar inte i debatt och remissvar angivna övergripande principfrågor som obligatorisk skyldighet till kontroll genom registerutdrag och förbud att anlita personer med orent registerutdrag. Bestämmelser med sådant innehåll skulle f.ö. kräva en helt annan lagstiftning än vad nu föreslås. Frågan om uppföljning genom registerutdrag av redan anlitade personer liksom information om fällande domar tas inte heller upp. Flera av dessa behandlas i kommittédirektiven. Några av kommentarerna avser frågor som inte kan lösas nu utan i den nya utredningen. I de fallen bör detta redovisas i propositionen till följd av lagrådsremissen. Lagförslaget är ett av flera sätt att hantera en svår och viktig fråga. Kontroll genom registerutdrag kan aldrig ersätta den kontroll arbets- eller uppdragsgivare har att göra när någon ska anlitas. Detta lyfts fram i Promemorian (se s.79-80), regeringens uppdrag till Ungdomsstyrelsen att kartlägga föreningslivets arbete att förebygga sexuella övergrepp och kränkningar mot flickor och pojkar samt i lagrådsremissen (se s. 26 andra stycket). I en kommande proposition kan denna viktiga fråga lyftas fram och utvecklas mer än i lagrådsremissen.

2 2 Promemorians lagförslag var inte i alla delar klart avgränsade och lämnade ett i vissa fall relativt stort tolkningsutrymme. Detta inte sagt som kritik, utan närmast som en konsekvens av ett i vissa avseenden diffust EU direktiv. Möjligheterna till kontroll väger här ofta tyngre än den kontrollerades integritet. I ett tidigare betänkande (SOU 2009:44) hade föreslagits ett förbud för arbetsgivare att vid anställning inhämta registerutdrag även med personens samtycke om det inte fanns stöd i lag för åtgärden. Förslaget ledde då inte till lagstiftning. I Dir 2013:56, som även omnämns i lagrådsremissen, tas frågan upp på nytt. I utredningsuppdraget ingår att finna en balans mellan två motstående intressen arbetsgivarens behov av information och den enskildes integritetsskydd och att om det behövs föreslå lagreglering. I utredningsuppdraget ingår även att ta ställning till i vilken utsträckning praktikanter och andra personkategorier som kan verka på en arbetsplats ska omfattas av åtgärderna. Vidare ska överuttag av registerutdrag motverkas. Även om direktiven anger en något mjukare tillämpning av möjligheterna att kräva registerutdrag följer ändå av direktivet krav på tydlighet och klara avgränsningar beträffande Promemorians tillämpningsområde. Här föreligger i praktiken en ny situation jämfört med Promemorians direktiv. EU-direktivet prioriterar barnets skydd, utredningsdirektivets fokus ligger mer på integritetsskyddet för den som registerutdraget avser samt begränsningar av antalet utdrag, dvs risk för motstridiga intressen. Rimligtvis borde båda dessa utredningar ha tagits fram och redovisats samtidigt. Remissinstanserna hade då fått ett bättre och tydligare helhetsperspektiv inför sina bedömningar. I sammanhanget får nämnas att varken Promemorians eller lagrådsremissens lagförslag innebär något formellt hinder för att be den tilltänkta arbets- eller uppdragstagaren att lämna ett fullständigt registerutdrag. Av tidsskäl EU direktivet ska vara implementerat senare i höst - låter sig en samtidig beredning inte göras. Ett alternativ kan vara att registerlagen görs tidsbegränsad, t.ex. 3 5 år, och att en uppföljning startar redan vid ikraftträdandet. Tydlig och lättolkad lagstiftning Registerlagen ska tillämpas av bl.a. ideella föreningar. Dessa, särskilt de mindre, har sällan direkt eller nära tillgång till juridisk expertis. Det får därför ställas stora krav på enkel, lättfattlig och tydlig lagtext. Innebörden av en bestämmelse ska inte behöva tolkas. Olika begrepp som inte är självklara för nyttjaren behöver definieras i lagtexten. System med kompletterande förordningar och myndighetsföreskrifter samt behov av ingående analyser av förarbeten bör så långt möjligt undvikas. Möjligtvis kan handböcker vara ett realistiskt alternativ. Den ideella föreningsvärlden är så mångfasetterad att det knappast är möjligt med en (1) handbok som rikslikare. Lämpligt kan vara att ideella organisationer tar fram handböcker för tillämpningen inom sina specifika områden. Några av de följande kommentarerna ska ses mot önskemålen om enkel och tydlig lagreglering. Begreppet barn Lagförslaget avser arbete med barn. Begreppet barn definieras inte i lagtexten. I lagrådsremissens motivtext anges (s. 24, 45) den som är under 18 år. Många uppfattar barn som betydligt yngre personer, 12 år, 15 år etc. I andra sammanhang används andra begrepp, t.ex. underårig (för den som är under 18 år), minderårig (här används olika åldersintervall 12, 15, 16 år), i åter andra sammanhang talas om den unge. Många kan ha svårt att se den som är under 18 år men i de övre tonåren som barn. Risken finns att begreppet barn blandas ihop med straffmyndighetsåldern eller i detta sammanhang med åldersgränsen för straffbart sexuellt umgänge - båda med en 15 årsgräns. För tydlighets skull bör begreppet barn definieras i lagtexten.

3 3 Anställning uppdrag I Promemorian reglerades anställning och uppdrag i en och samma paragraf. Dessa regleras nu i olika paragrafer. Inom ideella föreningar kan det ofta vara svårt att skilja mellan anställning och ett arvoderat uppdrag. Arvodet kan ibland vara avtalsreglerat, ibland närmast att se som fickpengar. Varianter förekommer med ersättningar som inte behöver vara direkt kopplade till arbetsinsatsen, t.ex. ett stipendium eller ett för framtiden värdefullt intyg. Lagen (1982:80) om anställningsskydd, LAS, ger långt ifrån alltid vägledning i dessa fall. Många ideella föreningar har inte heller kollektivavtal försäkringsfrågor m.m. är lösta på annat sätt. Många gånger kan särskiljandet mellan anställning och uppdrag kräva ingående arbetsrättsliga utredningar. Någon saklig anledning att i detta fall skilja mellan begreppen är svår att se. Det väsentliga är att personen i fråga i sin uppgift har direkt och regelbunden kontakt med barn. En annan sak är att ange de andra personkategorier som ska likställas med antingen uppdragstagare eller anställda (praktikanter, personer från bemanningsföretag etc.). Promemorians lagförslag är i detta fall att föredra. Personkretsen, uppvisning/begäran om registerutdrag Registerutdrag ska kunna begäras av den som i sitt arbete/uppdrag har direkt och regelbunden kontakt med barn. Vad som ska avses med direkt och regelbunden kontakt får enligt lagrådsremissen i princip bestämmas genom praxis och den registerbegärandes bedömningar. Något annat är i dagsläget i praktiken knappast möjligt. Detta gäller även den tidsrymd ett uppdrag/kontakt avser. I vissa fall kan tidsrymden vara kort men intensiv, t.ex. att vara kolloledare på ett veckolångt läger eller ledare på några dagars fjällvandring eller segeltur i skärgården, i andra fall kan det röra sig om flerårig ledarverksamhet. Detsamma gäller vid tillfälliga eller mycket kortvariga uppdrag/vikariat. Det bör i en kommande proposition tydligt klargöras att det är den som svarar för verksamheten som avgör om registerutdrag ska begäras eller inte. I lagrådsremissen görs ställningstaganden om krav på registerkontroll när föräldrar/vårdnadshavare är ledare i en grupp där ett eller flera egna barn ingår. Till skillnad mot Promemorian anges (s. 29 sista stycket s. 30 första stycket) att föräldrar/vårdnadshavare omfattas av regleringen. Senare anges (s. 30 andra stycket) att om det inte finns något anställningsavtal, uppdragsavtal eller avtal om praktiktjänstgöring gäller detta inte. Med hänsyn till att uppdrag kan lämnas i mycket obundna former (se lagrådsremissen s. 47 under punkten 2) behövs här ett förtydligande om gränsdragningen för det fall ställningstagandet kvarstår i en kommande proposition. I lagrådsremissen anges (s. 28 andra stycket, s. 45 sista stycket) att frågan om registerkontroll får bedömas bl.a. av om kontakterna med ett barn sker i närvaro av en annan vuxen. Uttalandet kan ifrågasättas. Möjligheten till registerkontroll kan inte göras beroende av om det alltid samtidigt finns mer än en (1) person som har kontakten med barn. I båda dessa hänvisningar görs uttalanden om registerkontroll av hälso- och sjukvårdspersonal. Uttalandena berör inte direkt verksamheter aktuella för Forum. Det finns dock av allmänna skäl anledning att närmare analysera den frågan, som också behandlades i förarbetena till patientsäkerhetslagen (2010:659). Det slutliga ställningstagandet blev att avstå från krav på kontroll gnom registerutdrag för hälso- och sjukvårdspersonalen. I förarbetena till registerbestämmelserna för skolan anges att dessa inte gäller för personer som svarar för ledningen (se prop. 1999/2000:123 s. 25 frågan inte behandlad i senare propositioner men i senare remissyttranden). Frågan är vad som i det fallet ska gälla här. Många gånger blir det en

4 4 sådan person som har att svara för registerkontrollen. En sådan person kan utöver eventuella insatser i den dagliga löpande verksamheten ha direkta och regelbundna kontakter med barn genom tillsyn, uppföljning, utvärdering, klagomålshantering m.m. som ett led i ett systematiskt kvalitetssäkringsarbete. I en kommande proposition bör detta klargöras. I en mindre förening kan styrelseuppdraget avse ledaruppgifter som innebär direkta och regelbundna kontakter med barn. Inte sällan gäller detta samtliga i styrelsen. De har då ett uppdrag enligt 3 första stycket 1 lagrådsremissens lagförslag. I andra stycket samma paragraf anges att registerutdraget ska visas upp för den inom verksamheten som beslutar (kurs. här) att anlita etc. I en ideell förening ligger i detta fall den uppgiften på årsmötet. Föreningens stadgar kan innehålla krav på registerutdrag, i andra fall kan ett årsmöte ha beslutat detta, t.ex. efter krav från barnens föräldrar eller villkor för bidrag. Det innebär att var och en av de röstberättigade årsmötesdeltagarna formellt sett kan ha rätt att ta del av registerutdrag för de berörda styrelseledamöter som ska väljas. Möjligheterna att förhindra att årsmötesdeltagarna, kanske ett 100-tal personer, behåller eller kopierar ett registerutdrag är minst sagt begränsade. De som inte redan har ett högst 1 år gammalt utdrag kan då få svårt att visa upp utdraget, alternativt har de skaffat det i förväg. Hanteringen överensstämmer inte med rimliga krav på integritetsskydd. Sådana problem kvarstår även om innehållet i ett orent registerutdrag endast redovisas muntligt. De som beslutar ska vid ett orent utdrag även pröva om vederbörande ska få uppdraget, dvs. i detta fall väljas. Att helt undanta dessa personer från skyldigheten att uppvisa ett registerutdrag, särskilt om detta skulle avse nästan samtliga ledare, skulle knappast överensstämma med EU direktivet. För en förening av nu angivet slag är ett erbjudande, t.ex. från föreningens valberedning, formellt sett inte det slutliga och enda förslaget, årsmötet har ofta fri nomineringsrätt. I lagrådsremissens författningskommentar till 1, som avser anställning, klargörs att det endast är den som avses bli anställd som kan åläggas att visa upp ett registerutdrag, inga medsökande eller andra (se s. 46 andra stycket). I kommentaren till 3 första stycket 1 görs ett liknande uttalande, där talas om tilldelning av arbetsuppgifter och arbetsledningsbeslut (se s. 47 tredje stycket). I Promemorians lagförslag (1 ) användes skrivningen den som rekryterar en person Det var också den som rekryterade som svarade för registerkontrollen. Skrivningen den som kan avse såväl den juridiska personen som någon inom denna som utsetts för uppgiften. Promemorians skrivning gav utrymme för tolkningar som undanröjde i vart fall merparten av de nu aktuella problemenen. Lagrådsremissens lagförslag och motivtext bör i en kommande proposition nyanseras. Exempelvis kan anges att i den nu aktuella situationen kan föreningens valberedning, om en sådan finns, eller någon annan person eller grupp av personer som helst efter beslut av årsmötet bereder styrelsevalet får i uppgift att hantera frågan om registerutdrag och samtidigt på lämpligt sätt beakta integritetsskyddet. I lagrådsremissen anges i 1 lagförslaget att registerutdraget ska på begäran av den som erbjuder anställningen visas upp för den personen. Av 3 första och andra styckena lagförslaget framgår att registerutdraget ska visas upp, dock inte angivet på begäran av vem, och att uppvisningen ska ske för den som beslutar om anlitandet etc. Anledningen till de skilda skrivningarna är oklar, det kan ifrågasättas om det behövs någon särskild lagreglering av vad som närmast avser interna rutiner. Promemorian innehöll inte några motsvarande detaljbestämmelser.

5 5 Det som nu tagits upp aktualiserar en annan principfråga. Den som önskar ett registerutdrag får enligt registerförfattningarna endast göra detta när ett erbjudande meddelats om anställning, uppdrag etc. Ett utdrag får således inte begäras i förväg. Möjligheten för Rikspolisstyrelsen att kontrollera detta är mycket begränsad, någon sådan kontroll görs enligt uppgift inte heller idag. Exemplet ovan med styrelseledamöter pekar på ett behov av utdrag i förväg. Det finns även andra beaktansvärda skäl för detta. När nuvarande system infördes för skolan var väntetiderna mycket långa med följd att föreskriven registerkontroll inte alltid blev av, särskilt vid kortvariga tjänstgöringar. Väntetiden har numera stabiliserats till ca. 2 veckor. Även detta kan vara en alltför lång tid för den som med kort varsel får ett erbjudande om t.ex. ett vikariat eller ett uppdrag. Det kan vara befogat att öppna upp för registerutdrag för framtida bruk. Eventuellt kan detta vara en fråga för den nya registerutdragsutredningen. Tillämpningen av 3 första stycket 2 lagrådsremissens lagförslag I lagrådsremissens lagförslag, 3 första stycket 2, anges att registerutdrag på begäran ska visas upp om det sker genom anställning hos någon som ingått avtal med den som bedriver verksamheten. Utdraget ska enligt paragrafens andra stycke visas upp för den inom verksamheten i fråga som beslutar att anlita någon eller ta emot någon för uppgifter i verksamheten. Någon sådan bestämmelse fanns inte i Promemorian. Bestämmelsen avses reglera insatser från bemanningsföretag men kan också tillämpas i andra sammanhang. Det är sådana andra fall som tas upp här. För att belysa frågan här tre olika exempel. 1. Den ideella föreningen A har en fritidsgård med omfattande barn- och ungdomsverksamhet. Till fritidsgården hör en skateboardanläggning som fritidsgårdens besökare flitigt använder. Föreningen har valt att driva den anläggningen genom ett avtal med den juridiska personen B, som anlitar dels anställd personal som a) var anställda hos B före avtalet med A och b) anställdes efter det avtalet slutits, dels ideellt verksamma personer frivilliga, volontärer m.fl. som inte kan betecknas som anställda. För en viss del av verksamheten gäller enligt avtalet att A disponerar anläggningen och för den delen berörd personal. 2. Den ideella föreningen X bedriver för barn och ungdom idrott och annan fysisk aktivitet. X anlitar i den verksamheten en massör, som är legitimerad sjukgymnast. För att undvika att vara vårdgivare för massören med den omfattande organisatoriska regleringen detta medför enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen (vårdgivaransvaret, registrering i vårdgivarregistret, reglerna om verksamhetschef, vårdgivarens ansvar för patientjournalerna inkl. ansvar för utlämnande, arkivering, vad som följer av att stå under statlig tillsyn, m.m, ansvar för sekretess och tystnadsplikt, särskild patientskadeförsäkring etc.) har X träffat ett avtal med juridiska personen Y, som hos sig har sjukgymnaster, dels anställda, dels ideellt verksamma personer som formellt inte är att se som anställda hos Y. Den massör/sjukgymnast Y skickar till X fullgör sin uppgift enligt X anvisningar i fråga om personer/grupper att behandla, tider för behandlingen, råd för uppläggning av träningsprogram etc. Massören/sjukgymnasten utför sin yrkesutövning självständigt inom ramen för sin yrkeslegitimation. 3. Föreningen Z bedriver barn- och ungdomsverksamhet i en byggnad som kommunen tillhandahåller. I byggnaden disponerar Z kansli- och verksamhetslokaler. Z:s användning av byggnaden regleras genom ett avtal/kontrakt mellan Z och kommunen. Byggnaden används även av flera andra föreningar. I byggnaden har kommunen egen personal placerad som

6 6 svarar för fastighetsförvaltning, post och reception, användningen av verksamhetslokaler inkl. personal som svarar för instruktion och ledning i användandet av viss utrustning, etc. Flertalet av kommunens personal har direkt och regelbunden kontakt med barn. Z anlitar i sin verksamhet kommunens personal, men har i princip inget arbetsledningsansvar för den. I exemplen synes de angivna juridiska personerna X och Z samt kommunen själva ha rätt att begära uppvisande av registerutdrag. Av lagrådsremissen framgår att dessa inte får för föreningen visa upp utdraget eller redovisa innehållet, särskilt inte om utdraget är orent, inte heller den bedömning som gjorts för att anlita någon med orent uppdrag. Frågan gäller därför nu föreningens rätt att begära ett uppvisande. Detta kan innebära ett dubbelt uppvisande, något som inte behandlats i Promemorian eller lagrådsremissen. I sammanhanget får nämnas att ett bemanningsföretag som inte själv bedriver egen verksamhet som innebär direkta och regelbundna kontakter med barn som lagförslaget är utformat sannolikt inte har rätt att begära att registerutdrag uppvisas. Den frågan behandlas vidare nedan. Registerutdrag är inte aktuellt för en juridisk person. Bestämmelsen gäller inte en fysisk person, t.ex. en enskild näringsidkare, som inte själv ska delta i verksamheten sker det gäller i stället 3 första stycket 1. Bestämmelsen är begränsad till att avse den som är anställd hos den som avtalet sluts med. I lagrådsremissen har ingående redogjorts och motiverats varför utdrag inte kan begäras för den som redan är anställd, något som också ska gälla för en redan anställd som får nya arbetsuppgifter som innefattar direkta och regelbundna kontakter med barn även för det fall den anställde tidigare inte haft sådana uppgifter. I lagförslaget anges att någon erbjuds eller tilldelas uppgifterna om det sker genom anställning (kurs. här). Av författningskommentaren framgår (s. 47) att bestämmelsen avser den som innehar anställning. Detta får då tolkas som att bestämmelsen avser såväl den som efter det avtalet slutits anställs som den som innan dess redan är anställd. I en kommande proposition bör lagtext och motivskrivningar förtydligas i detta avseende. Vad som anges i övergångsbestämmelserna p 2 synes avse situationen vid lagens ikrafttrdande. Utgångspunkten blir att begäran om uppvisande av registerutdrag får ske varje gång ett enskilt uppdrag inleds hos den som svarar för verksamheten oavsett när anställningen hos uppdragstagaren skedde. I lagförslaget finns ingen motsvarighet till undantaget i 2 kap 32 skollagen (2010:800) från att uppvisa registerutdrag vid förnyat uppdrag inom ett (1) år. Lagförslagets bestämmelser om uppvisande av ett högst ett år gammalt registerutdrag som personen får behålla bör dock kunna medge en smidig hantering. Av exempel 1 och 2 framgår att den som avtalet slutits med kan anlita andra än anställda. Det finns skäl att överväga att bestämmelsen kompletteras. Eventuellt kan frågan hänskjutas till den nya registerutdragsutredningen, som enligt sina direktiv ska ta ställning till i vilken utsträckning praktikanter och andra personkategorier som kan verka på en arbetsplats ska omfattas av de åtgärder som föreslås (Dir 2013:56 s. 9). Ställningstagandena bör redovisas i den kommande propositionen. Exempel 2 har en grund i nyligen uppmärksammade problem med tillämpningen av hälso- och sjukvårdslagstiftningens administrativa och organisatoriska regelverk i ideella föreningars medicinska verksamhet. Det regelverket är skrivet för samhällets hälso- och sjukvård och är inte anpassat till

7 7 ideella föreningars förhållanden. Erforderliga dispensmöjligheter saknas, sådana kräver ny lagstiftning. Den frågan bereds f.n. inom civilsamhällets ideella sociala organisationer. Exempel 3 pekar på att avtal, som ju sluts mellan två parter, kan vara av olika slag. En ideell förening kan för sin verksamhet behöva teckna t.ex. avtal att hyra lokaler av någon annan. I det angivna fallet har föreningen mycket begränsade möjligheter att påverka vilka personer som utför arbetet hos den som föreningen träffat avtalet med. I detta fall blir det närmast kommunen som har att hantera frågan om registerutdrag. Möjligheterna för kommunen att informera föreningen om förekomsten av orena registerutdrag är begränsad, bl.a. till följd av den personalsociala sekretessen. I inledningen av 3 första stycket talas om att någon erbjuds eller tilldelas uppgifter inom den aktuella verksamheten vilket kan ske genom ett avtal. I andra stycket anges att för den inom verksamheten som beslutar om anlitandet. Med verksamheten får förstås den egna verksamhet den beslutande företräder, inte den som någon annan ytterst svarar för. Bestämmelsen bör förtydligas så att det här klart framgår vem av de avtalsslutande parternas som så att säga äger registerutdragsfrågan. Registerutdrag på begäran av bemanningsföretag, utbildningsanstalter m.fl. I anslutning till bestämmelserna i 3 första stycket 2 och 3 lagrådsremissens lagförslag finns skäl att överväga en möjlighet att begära uppvisande av registerutdrag även för de som tillhandahåller personer för anställning och/eller uppdrag i verksamheter som innebär direkta och regelbundna kotakter med barn. Bemanningsföretag, utbildningsanstalter och andra som förmedlar personer för arbete/uppdrag/praktik etc. och som inte har någon egen barnverksamhet omfattas inte av de nu föreslagna reglerna. Detta gäller i viss utsträckning också myndigheter och organisationer som svarar för rehabilitering, återanpassning i samhället etc. Rimligtvis bör dessa ha ett ansvar för vilka de skickar och då också rimliga kontrollmöjligheter. Sådana regler kan kräva kompletterande utredningar något som kan vara en uppgift för den nya registerutdragsutredningen. Frågan som är aktuell även för skolan och LSS verksamheten m.fl. bör redovisas i den kommande propositionen. Byte av utförare motstridiga EU direktiv I LAS finns bestämmelser om anställningsskyddet när en ny utförare övertar verksamheten. Detta är bl.a. aktuellt vid byte av utförare efter en upphandling. Detta är reglerat genom 6 b LAS, som bygger på ett EU direktiv, numera det s.k. Överlåtelsedirektivet EG 2001/23/EG. Av 2 LAS framgår att bestämmelsen inte får inskränkas genom kollektivavtal (i 2 LAS hänvisas till ett äldre direktiv, LAS är inte uppdaterad p å denna punkt). Bestämmelsen innebär att vid byte av utförare är den nya utföraren skyldig att erbjuda de i verksamheten anställda anställning på samma villkor som tidigare. Detta gäller i princip för en tid om ett år. En konsekvens är t.ex. att den som accepterar erbjudandet får tillämpa sitt kollektivavtal, även om den nya arbetsgivaren har ett annat, vidare behåller vederbörande sin tid och plats enligt turordningsreglerna. Bestämmelsen aktualiserar i detta sammanhang frågor om behöver klargöras. Vid övergång till den nya utföraren om detta ska ses som en nyanställning eller inte. Om svaret är att det inte är en nyanställning får då den nya utföraren begära att personen uppvisar ett registerutdrag. Om svaret är att det är en nyanställning och personen uppvisar ett orent registerutdrag, får den nya arbetsgivaren då vägra anställningen eller ändra arbetsuppgifterna. Den tidigare arbetsgivaren kan ha känt till uppgifterna i registerutdraget och vid sin prövning funnit att de inte utgjort något hinder för

8 8 tjänstgöringen, som kan ha anpassats till uppgifterna. Den nya arbetsgivaren kan här tänkas göra en annan bedömning. De angivna frågorna behöver klaras ut i detta sammanhang. Många ideella föreningar driver upphandlad social verksamhet. Samtidigt svarar de inte sällan för insatser till stöd för tidigare dömda och deras återanpassning i samhället. Ett registerutdrag avser även uppgifter om åtalsunderlåtelser där vård meddelats i ställer för straff. Insatserna kan ske genom anställning i föreningens verksamhet. Detta kan även förekomma i en verksamhet föreningen driver efter avtal, ibland med samhällsstöd eller som skyddat arbete. Om de två EU direktiven visar sig oförenliga i något avseende behöver klaras ut vilket som har företräde fram till dess något av dem justeras. Detta är en principfråga som tidigare påtalats för Regeringskansliet i arbetet med registerlagstiftning för skolan och i LSS verksamhet, dock utan synbara resultat. En lösning kan vara att problemet redovisas i den kommande propositionen men att frågan hänskjutits till den nya registerutdragsutredningen. Registerutdrag finns inte I det biståndsarbete många ideella föreningar bedriver kan ingå att ta emot volontärer, praktikanter m.fl. från utvecklingsländer, dvs. länder utanför EES-området varifrån registeruppgifter inte kan/får hämtas eller inte finns. Dessa personer deltar inte sällan i föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet. Det ligger då på föreningen att på annat sätt förvissa sig om personernas lämplighet. Det bör i den kommande propositionen klargöras att i vart fall EU direktivet inte hindrar denna verksamhet. Motsvarande bör i särskild ordning utredas i de verksamheter där det krävs kontroll genom registerutdrag. Organisatoriska bestämmelser I lagrådsremissens lagförslag, 2, finns definitioner av de i 1 utöver stat, kommun och landsting använda begreppen företag och organisation. Med företag avses en fysisk eller juridisk person som bedriver näringsverksamhet, med organisation en juridisk person som inte är ett företag. Bestämmelsen saknar motsvarighet i Promemorian. I lagrådsremissen förs en diskussion om begrepp som yrkesverksamhet, näringsverksamhet m.m. (se s ). Ideella föreningar ska kunna göra registerkontroll oavsett om de bedriver näringsverksamhet eller verksamhet som inte innebär detta. Vidare ska föreningen vara någorlunda organiserad. Därutöver gäller reglerna övriga företag. Detta är närmare utvecklat i författningskommentaren till bestämmelsen (s. 46). Med företag avses en fysisk eller juridisk person som bedriver näringsverksamhet. Det begreppet avses ha samma innebörd som i bokföringslagen (1999:1078), dvs. omfattar all verksamhet som är av ekonomisk natur och av sådan karaktär att den kan betecknas om yrkesmässig. Här hänvisas till bokföringslagens proposition (prop. 1998/99:130, Del 1 s. 381). Det innebär att den ekonomiska verksamheten inte behöver vara vinstdrivande, dock gäller kravet på yrkesmässighet. I det angivna propositionsuttalandet hänvisas till ett tidigare propositionsuttalande till den då föreslagna konsumentköplagen (prop. 1989/90:89 s. 60). Näringsverksamhet förutsätter i detta fall således att två olika förutsättningar ska vara uppfyllda, viss ekonomisk verksamhet och att verksamheten är av kvalificerat slag, dvs. uppfylla krav på verkshöjd för att låna ett uttryck från en annan lagstiftning. Begreppet organisation avser en juridisk person som inte är ett företag enligt den angivna definitionen. Enligt författningskommentaren omfattar definitionen av organisation i första hand ideella föreningar som inte bedriver näringsverksamhet. Motivskrivningarna leder vidare till

9 9 osäkerhet om en ideell förening som är en egen juridisk person men för vilken bokföringslagen inte gäller omfattas av lagförslaget. Uttalanden i författningskommentaren kan ifrågasättas. Det påståendet kräver en utvikning om bokföringslagstiftningen. När den nuvarande bokföringslagen infördes fanns ingen motsvarande lagreglering av flertalet ideella föreningars bokföring. Detta reglerades i stället genom föreningsstadgar med varierande slag av hänvisningar till då gällande lagar om bokföring. Med den nya bokföringslagen kom ett komplicerat system för ideella föreningar. Föreningar med tillgångar skulderna oräknade på mer än 30 prisbasbelopp omfattades inte av bokföringslagen. Föreningar med större ekonomisk omslutning omfattades, dock utan straffansvar. Föreningar med näringsverksamhet enligt definitionen ovan omfattades utan något lägsta fribelopp. I det fallet skedde bokföringen under straffansvar. Den egna interna ekonomiska hanteringen räknades inte som hörande till näringsverksamhet. Detta gällde bl.a. intäkter i form av medlemsavgifter, gåvor, bidrag, m.m. och deras användning för att bestrida kostnader som lokalhyror, telefon, utgifter i den direkta medlemsverksamheten etc. Intäkter i form av tillfälliga försäljningar, loppisar och julmarknader etc. räknades inte heller in. Däremot räknades fortlöpande ekonomisk verksamhet in som näringsverksamhet oavsett beloppsstorlek. En kontinuerlig försäljning av föreningströjor räknades således in. Denna ekonomiska verksamhet räknades in i nettoomsättningen. En ideell förening som omfattades av bokföringslagen var skyldig av upprätta ett bokslut (bokslutsföretag) om nettoomsättningen uppgick till mer än 20 prisbasbelopp. Kort efter bokföringslagens ikraftträdande uttalade Bokföringsnämnden, som enligt bokföringslagen svarar för utvecklandet av god redovisningssed, att fribeloppet för ideella föreningar i praktiken saknade betydelse eftersom Bokföringsnämnden bedömde att den ekonomiska verksamheten var att se som näringsverksamhet i bokföringsagens mening. Bokföringsnämnden kritiserades för detta, bl.a. för att den i sin bedömning inte beaktade att graden av yrkesmässighet i det stora flertalet ideella föreningar var långt ifrån vad som förutsattes i bokföringslagens förarbeten och i det hänvisade uttalandet i propositionen till konsumentköplagstiftningen. Bokföringsnämnden utvecklade sina tankegångar i Bokföringsnämndens rapport Ideella föreningar och bokföringsskyldigheten en rapport om begreppet näringsverksamhet m.m. Rapporten, som nu är mer än 10 år gammal, blev kraftigt kritiserad. Den publicerades bara i en nätversion som Bokföringsnämnden alltjämt hänvisar till, bl.a. vid utarbetandet av Bokföringsnämndens allmänna råd 2010 om förenklat årsbokslut. Några år efter bokföringslagens införande gjordes ett antal förenklingar, bl.a. togs begreppet bokslutsföretag bort. I stället infördes för mindre bokföringspliktiga företag och föreningar regler om förenklat årsbokslut. Samtidigt infördes för bl.a. ideella föreningar en ändrad definition av begreppet nettoomsättning. De ska till denna lägga bidrag i form av gåvor, medlemsavgifter och andra liknande intäkter 1 kap 2 andra stycket bokföringslagen. Med den skrivningen och Bokföringsnämndens tolkning blir det knappast någon ideell förening kvar som inte bedriver näringsverksamhet i bokföringslagens mening och samtidigt underkastad bokföringslagen med straffansvar. I Sverige finns det långt mer än ideella föreningar, de flesta mycket små. Flertalet av dessa är inte medvetna om vad Bokföringsnämnden anser gälla. Bokföringsnämnden har inte bemyndigats meddela föreskrifter till bokföringslagen, inte ens verkställighetsföreskrifter. Däremot anses Bokföringsnämnden ha en normgivningsfunktion vid sidan av regeringsformen se prop 1998/99:130 Del 1 s. 178 ff. Det systemet har kritiserats. Vid kontakter under hand med Justitiedepartementet har detta också framförts vid ett flertal tillfällen. Vid bokföringslagens ikraftträdande skrev KFUK-KFUMs

10 10 riksförbund (numera KFUM Sverige, en av Forums medlemmar) till departementet om tillämpningen av begreppet näringsverksamhet på små ideella föreningar. Dåvarande statsrådet Laila Freivalds utlovade i sitt svar en översyn. Bokföringslagen har sedan dess ändrats, den nu aktuella frågan har dock ännu inte behandlats. I 4 kap 4 bokföringslagen anges i första stycket att om ett företag (i detta fall en bokföringspliktig ideell förening) bedriver flera verksamheter ska det ha en gemensam bokföring. I paragrafens andra stycket anges undantag som innebär att bokföringen får ske separat för de olika verksamheterna. En ideell förening som inom en och samma juridiska person bedriver olika verksamheter organiserade i skilda avdelningar eller sektioner kan således ha flera separata åtskilda bokföringar. Det kan därvid inträffa att någon eller några av dessa bedriver näringsverksamhet i bokföringslagens mening medan andra inte gör det och anpassat de olika bokföringarna därefter. Lagrådsremissens särskiljande definitioner mellan företag och organisation går här inte att tillämpa. Frågan om separata bokföringar i en ideell förening anmäldes för mer än 10 år sedan till Bokföringsnämnden. Något klarläggande därifrån har såvitt känt ännu inte kommit. Inom ideella organisationer har diskuterats att få till stånd en bättre ordning på bokföringsreglerna för mindre ideella föreningar. Det är därför olyckligt att nu hänvisa till bokföringslagen med snart 15 år gamla uttalanden som idag är tveksamt aktuella och som i sin tur bygger på uttalanden som är mer än 20 år gamla och som avser ett helt annat sakområde. Detta särskilt som definitionerna dels inte remissbehandlats, dels kan skrivas på annat sätt. Det bör vara tillräckligt att ange att lagen gäller i verksamhet av angivet slag som staten, en kommun, ett landsting, en annan juridisk person eller en enskild näringsidkare bedriver. Eventuella motiveringar kan begränsas till att ange att bestämmelsen beträffande en ideell förening gäller en sådan som är en egen juridisk person till skillnad från en lös sammanslutning samt något om vad som avses med enskild näringsidkare. Lagförslaget nu påkallar inte någon närmare utveckling av vad som konstituerar en ideell förening som en egen juridisk person. Den bedömningen kan ibland kräva ingående associationsrättsliga analyser inbegripet avgränsningen mot en oregistrerad ekonomisk förening. Detta bör inte vara det primära i en lagstiftning som är tillkommen för barns skydd. I motiveringen bör således hänvisningarna utgå till bokföringslagen, som inte är någon egentlig associationsrättslig lagstiftning. Beträffande begreppet enskild näringsidkare kan påpekas att det finns sådana som utan att bedriva någon egentlig ekonomisk verksamhet bedriver en kvalificerad yrkesverksamhet inom ramen för en specifik yrkeskompetens. Som exempel kan nämnas en läkare som ideellt (utan ekonomisk hantering, läkaren kan t.ex. vara pensionerad) bedriver barnmedicinsk verksamhet. Läkaren omfattas då inte av bestämmelserna om läkaren vill ha någon som biträder i arbetet. Det förekommer att en läkare med sådan verksamhet ideellt på olika sätt efter avtal bistår en ideell förening i dennas interna medicinska verksamhet. Läkaren kan här vara vårdgivare enligt 1 kap 3 patientsäkerhetslagen (se exempel 2 ovan). I den lagen betecknas läkaren som enskild näringsidkare. Av förarbetena till den bestämmelsen framgår emellertid att här inbegrips yrkesverksamhet helt utan ekonomiska inslag se prop. 2009/10:210 s 80 81, 189; ingen ändring avsedd mot tidigare reglering i lagen (1998:531) som endast angav krav på yrkesmässighet, någon ändring gentemot den dessförinnan gällande lagen

11 11 från 1996 var då inte heller avsedd, där angavs endast den som bedrev hälso- och sjukvård. Exemplet visar också på de ibland komplexa bedömningarna som lagförslaget kan medföra. Personuppgiftslagen, PUL I lagrådsremissen finns en närmare redovisning av vad som följer av PUL i detta sammanhang. Här saknas vad som följer av 17 PUL som behandlar de särskilda möjligheterna för en ideell förening att i sin verksamhet hantera känsliga personuppgifter. Bestämmelsen ger här en ideell förening vidare möjligheter än vad som gäller för många andra juridiska personer. En sådan redovisning bör tas in i en kommande proposition. Inom EU pågår ett arbete med att ta fram en ny dataskyddsförordning. Resultatet kan antas påverka PULs framtida utformning. I en kommande proposition bör detta anges, eftersom redovisningen i lagrådsremissen i en nära framtid kan bli inaktuell. Samtidigt bör anges att den nya registerutdragsutredningen enligt sina direktiv ska följa det arbetet. Enligt uppdrag Jonas Thorén Garvargatan 9 a, Stockholm Tel 08/ , mobil , e-post I

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Anders Reuter Arbetsrättsjurist 044-309 34 78 anders.reuter@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-02-14 Dnr 1202709 1 (6) Personal- och arbetsgivarutskottet Remiss. Genomförande

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Förrättare av vigsel och partnerskapsregistrering

Förrättare av vigsel och partnerskapsregistrering Lagrådsremiss Förrättare av vigsel och partnerskapsregistrering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 november 2005 Thomas Bodström Dag Mattsson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-10 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Kjerstin Nordborg och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Personlig assistans

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Lag om registerkontroll av personer som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder

Lag om registerkontroll av personer som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder Lag om registerkontroll av personer som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder Studenter som ska ut på praktik bland barn med funktionshinder är skyldiga att uppvisa att registerutdrag om sig

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:87

Regeringens proposition 2014/15:87 Regeringens proposition 2014/15:87 Fortsatt giltighet av lagen om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Prop. 2014/15:87 Regeringen överlämnar

Läs mer

Registerkontroll av personal

Registerkontroll av personal Juridisk vägledning Reviderad september 2015 Mer om Registerkontroll av personal Lagstiftningen om registerkontroll syftar till att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott Skollagens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-11-28 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. Ny lag om kontroll av ekologisk produktion Enligt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29. Stärkt stöd och skydd för barn och unga

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29. Stärkt stöd och skydd för barn och unga 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Stärkt stöd och skydd för barn och

Läs mer

Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Maria Hedegård (Försvarsdepartementet)

Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Maria Hedegård (Försvarsdepartementet) Lagrådsremiss Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 oktober 2015 Peter Hultqvist Maria

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-10 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Frihet och inflytande kårobligatoriets

Läs mer

Dnr Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut.

Dnr Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut. Bilaga 2 Dnr 14-28 Konsekvensutredning - Förslag till nya bestämmelser om att årsbokslutet får upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-03-10 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Erik Nymansson. Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-14

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-14 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-14 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Skydd för kännetecken i den internationella

Läs mer

Arvika kommun. Registerkontroll av personal i förskola, skola och skolbarnomsorg. KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 7

Arvika kommun. Registerkontroll av personal i förskola, skola och skolbarnomsorg. KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 7 ABCD Arvika kommun av personal i förskola, skola och skolbarnomsorg KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. Lagen om registerkontroll

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09. Upphandling från statliga och kommunala företag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09. Upphandling från statliga och kommunala företag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09 Närvarande: F.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och regeringsrådet Eskil Nord. Upphandling från statliga

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-08 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Sjukhusens läkemedelsförsörjning. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Sjukhusens läkemedelsförsörjning. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-04-07 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Sjukhusens läkemedelsförsörjning Enligt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-02-18. Utländsk näringsverksamhet i Sverige

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-02-18. Utländsk näringsverksamhet i Sverige 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-02-18 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Utländsk näringsverksamhet

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10)

Yttrande över departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10) 1 (7) YTTRANDE 2013-06-05 Dnr SU FV-1.1.3-0918-13 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 STOCKHOLM Yttrande över departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10) Betydelsen för den rättsvetenskapliga

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-11-25. Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-11-25. Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-11-25 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. Upphävande av kravet på vårdvalssystem i

Läs mer

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43)

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43) Yttrande Sida 1 (5) Rättsenheten Bitr. chefsjuristen Katarina Holmberg Ert Er beteckning Telefon 08-762 00 22 2007-11-28 Ju2007/9805/PO Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över departementspromemorian

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:82

Regeringens proposition 2012/13:82 Regeringens proposition 2012/13:82 Övergångsbestämmelser med anledning av inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg Prop. 2012/13:82 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Leif Thorsson och f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist. Nya regler om vårdnad

Läs mer

Stockholm den 10 augusti 2015

Stockholm den 10 augusti 2015 R-2015/0905 Stockholm den 10 augusti 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4155/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 maj 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Kollektiv

Läs mer

Datainspektionen lämnar följande synpunkter.

Datainspektionen lämnar följande synpunkter. Yttrande Diarienr 1(7) 2017-10-11 1684-2017 Ert diarienr Ju2017/05728/L6 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remittering av promemorian Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-05 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. En ny lag om beredskapslagring av olja Enligt en

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Uppehållstillstånd för tribunalvittnen

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Uppehållstillstånd för tribunalvittnen 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-05-20 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson. Uppehållstillstånd för

Läs mer

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt dnr: Bilaga 2014-12-12 JU Förbundsjurist Eva Sveman Adress En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) Sammanfattning SKL tillstyrker att koncessioner regleras i en särskild

Läs mer

Stockholm den 3 september 2013

Stockholm den 3 september 2013 R-2013/0997 Stockholm den 3 september 2013 Till Finansinspektionen FI Dnr 11-5610 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-03 Närvarande: F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, f.d. justitierådet Lars Dahllöf och regeringsrådet Carina Stävberg. Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Stockholm den 28 april 2015

Stockholm den 28 april 2015 R-2015/0430 Stockholm den 28 april 2015 Till Finansdepartementet Fi2012/4241 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Skatteverkets promemoria

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-01-07. Nytt ändamål för PKU-biobanken

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-01-07. Nytt ändamål för PKU-biobanken 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-01-07 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder. Nytt ändamål för PKU-biobanken

Läs mer

Kommittédirektiv. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och. och barnäktenskap. Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010

Kommittédirektiv. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och. och barnäktenskap. Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010 Kommittédirektiv Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010 Sammanfattning av uppdraget Den svenska rättsordningen godtar inte tvångs

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-07. Lag om vård till asylsökande m.fl.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-07. Lag om vård till asylsökande m.fl. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-07 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist och justitierådet Lars Dahllöf. Lag om vård till asylsökande

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:31

Regeringens proposition 2013/14:31 Regeringens proposition 2013/14:31 Ändrat huvudmannaskap för tillhandahållande av vissa kurser i läkares vidareutbildning Prop. 2013/14:31 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering (A 2014:01) Dir. 2015:129

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering (A 2014:01) Dir. 2015:129 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering (A 2014:01) Dir. 2015:129 Beslut vid regeringssammanträde den 3 december 2015 Utvidgning av och förlängd

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:177

Regeringens proposition 2015/16:177 Regeringens proposition 2015/16:177 Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen Prop. 2015/16:177 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 maj

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-02-17 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Erik Nymansson. Kompletteringar av den tillfälliga lagen för

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde En försöksverksamhet med branschskolor. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde En försöksverksamhet med branschskolor. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-03-02 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Anita Saldén Enérus. En försöksverksamhet med branschskolor

Läs mer

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-02-24 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. Införande av vissa internationella standarder

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-02-13. Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-02-13. Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-02-13 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Vuxnas kontakter med barn

Läs mer

Betänkandet EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare (SOU 2010:63)

Betänkandet EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare (SOU 2010:63) Yttrande Diarienr 2010-12-20 1556-2010 Ert diarienr Ju2010/7476/EMA Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare (SOU 2010:63) Datainspektionen, som har

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt patientdatalagen (2008:355) rutiner för registrering i Senior Alert.

Beslut efter tillsyn enligt patientdatalagen (2008:355) rutiner för registrering i Senior Alert. Beslut Diarienr 2013-03-15 1048-2012 Kommunstyrelsen Älvsbyns kommun 942 85 Älvsbyn Beslut efter tillsyn enligt patientdatalagen (2008:355) rutiner för registrering i Senior Alert. Datainspektionens beslut

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Dir. 2012:16. Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Dir. 2012:16. Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012 Kommittédirektiv Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare Dir. 2012:16 Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå åtgärder som ger bättre

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2010:4 Innehåll Sammanfattning 13 Författningsförslag

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-05. Vägen till mer effektiva energideklarationer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-05. Vägen till mer effektiva energideklarationer 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-05 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Vägen till mer effektiva energideklarationer

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-05-16 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Sekretess vid samarbete mellan europeiska

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k.

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. secondment Styrelsen har vid

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43)

Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43) R1C, 2009-02, DV info.avd. 1 (7) Finansdepartementet Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43) Promemorian berör ett sakområde som väsentligen ligger vid sidan av hovrättens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare; SFS 2017:320 Utkom från trycket den 9 maj 2017 utfärdad den 27 april 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1974:371) om rättegången i

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1974:371) om rättegången i Promemoria Ändrad sammansättning i Arbetsdomstolen i diskrimineringstvister kompletterande överväganden och förslag till SOU 2006:22 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning TP PT Lagen FPT Innehållsförteckning

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-30 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Utredningar avseende barn som har

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-12-14 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Genetisk integritet m.m. Enligt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-06-18 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-12-19 Närvarande: justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, f.d. kammarrättspresidenten Jan Francke. Enligt en lagrådsremiss den 5

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Lag om flygplatsavgifter Enligt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde En skärpt sexualbrottslagstiftning. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde En skärpt sexualbrottslagstiftning. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-02-13 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. En skärpt sexualbrottslagstiftning Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-01. Energi- och inomhusmiljödeklaration för byggnader

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-01. Energi- och inomhusmiljödeklaration för byggnader 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-01 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Energi- och inomhusmiljödeklaration

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ingripanden mot unga lagöverträdare

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ingripanden mot unga lagöverträdare 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Karin Almgren och f.d. kammarrättspresidenten Jan Francke. Ingripanden mot unga lagöverträdare

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-06. Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. 3. lag om ändring i skollagen (2010:800).

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-06. Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. 3. lag om ändring i skollagen (2010:800). 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-06 Närvarande: F.d. justitieråden Torgny Håstad och Sten Heckscher samt justitierådet Göran Lambertz. Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 1 Denna lag tillämpas på den som har utsetts av en arbetstagarorganisation

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån till företag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån till företag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-11-06. Bidrag för glasögon till barn och unga. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-11-06. Bidrag för glasögon till barn och unga. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-11-06 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Anita Saldén Enérus och Agneta Bäcklund. Bidrag för glasögon till barn och unga

Läs mer

Ändring i lagen om rätt till ledighet för utbildning

Ändring i lagen om rätt till ledighet för utbildning Lagrådsremiss Ändring i lagen om rätt till ledighet för utbildning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 5 maj 2011 Hillevi Engström Monica Rodrigo (Arbetsmarknadsdepartementet)

Läs mer

Stockholm den 17 maj 2016 R-2016/0740. Till Finansdepartementet. Fi2016/01353/S3

Stockholm den 17 maj 2016 R-2016/0740. Till Finansdepartementet. Fi2016/01353/S3 R-2016/0740 Stockholm den 17 maj 2016 Till Finansdepartementet Fi2016/01353/S3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 april 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Utbyte av upplysningar

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-02-20 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. Vidareutnyttjande av information från den

Läs mer

Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5)

Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-09-08 Avdelningen för juridik Pål Resare Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) Sammanfattning Sveriges

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer

Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet

Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet Yttrande Diarienr 2014-12-01 1915-2014 Ert diarienr Ju2014/5172/L4 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet

Läs mer

Stockholm den 8 augusti 2014

Stockholm den 8 augusti 2014 R-2014/0861 Stockholm den 8 augusti 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/3186/L4 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 maj 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

2013-04-26 U2013/2796/GV

2013-04-26 U2013/2796/GV Promemoria 2013-04-26 U2013/2796/GV Utbildningsdepartementet Ändring i semesterlagen med anledning av gymnasial lärlingsanställning 1. Ärendets tidigare beredning Regeringen beslutade den 30 juli 2009

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-21 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Läs mer

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6 och 7 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6 och 7 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 1 (5) Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om betygshandlingar och intyg för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för

Läs mer

Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen. Mikael Pauli (Finansdepartementet)

Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen. Mikael Pauli (Finansdepartementet) Lagrådsremiss Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 24 maj 2017 Per Bolund Mikael Pauli (Finansdepartementet)

Läs mer

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Bilaga 2 Dnr 17-63 Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Inledning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-13 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 7 februari

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett register för utövare av alternativ- eller komplementärmedicin. Dir. 2006:64. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006

Kommittédirektiv. Ett register för utövare av alternativ- eller komplementärmedicin. Dir. 2006:64. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Kommittédirektiv Ett register för utövare av alternativ- eller komplementärmedicin Dir. 2006:64 Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas

Läs mer

Datum: Vår ref: Pär Trehörning. Dnr: 2015/ Justitiedepartementet Nils Sjöblom Stockholm

Datum: Vår ref: Pär Trehörning. Dnr: 2015/ Justitiedepartementet Nils Sjöblom Stockholm Datum: 2015-11-25 Vår ref: Pär Trehörning Dnr: 2015/65 810 Justitiedepartementet Nils Sjöblom 103 33 Stockholm Remissyttrande Myndighetsdatalag SOU 2015:39 Sammanfattning Journalistförbundet ställer sig

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-10-25

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-10-25 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-10-25 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 17 oktober

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-10-08 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. Erkännande och verkställighet av frihetsberövande

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Personalliggare i fler verksamheter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Personalliggare i fler verksamheter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-12-11 Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lena Moore samt justitierådet Anders Eka. Personalliggare i fler verksamheter Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Ny konsumentkreditlag Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Personalfrågor Förskola Förskoleklass Grundskola Skolbarnsomsorg. Lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet,

Personalfrågor Förskola Förskoleklass Grundskola Skolbarnsomsorg. Lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, Cirkulärnr: 2000:136 Diarienr: 2000/2941 P-cirknr: 2000-2:31 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Registerkontroll Christina Madfors Förhandlingssektionen Datum: 2000-12-12 Mottagare: Rubrik: Bilagor:

Läs mer

Vissa förslag om personlig assistans

Vissa förslag om personlig assistans YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-12-15 Avdelningen för juridik Ellinor Englund Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Vissa förslag om personlig assistans Sammanfattning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Läs mer

Yttrande över Socialdepartementets remiss om nya regler om upphandling (Ds 2014:25 respektive SOU 2014:51)

Yttrande över Socialdepartementets remiss om nya regler om upphandling (Ds 2014:25 respektive SOU 2014:51) Regelrådet är ett av regeringen utsett oberoende organ vars huvuduppgifter är att: 1. Ta ställning till om nya eller ändrade regler är utformade så att de uppnår regelgivarens syfte på ett enkelt sätt

Läs mer

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Yttrande Diarienr 1 (6) 2015-02-26 2529-2014 Ert diarienr S2014/6786/SF Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Sammanfattning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ett bättre skydd för företagshemligheter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ett bättre skydd för företagshemligheter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-01-08 Närvarande: F.d. justitieråden Torgny Håstad och Sten Heckscher samt justitierådet Göran Lambertz. Ett bättre skydd för företagshemligheter Enligt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. EU:s insolvensreglering Enligt

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av EU-direktiv om årsredovisning och koncernredovisning. Dir. 2012:126

Kommittédirektiv. Genomförande av EU-direktiv om årsredovisning och koncernredovisning. Dir. 2012:126 Kommittédirektiv Genomförande av EU-direktiv om årsredovisning och koncernredovisning Dir. 2012:126 Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2012 Sammanfattning Ett nytt EU-direktiv om årsredovisning

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Sekretess i det internationella samarbetet (Ds 2012:34) Dnr Ju2012/5900/L6

Remissyttrande över promemorian Sekretess i det internationella samarbetet (Ds 2012:34) Dnr Ju2012/5900/L6 2012-10-31 Dnr 2012/1656 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Sekretess i det internationella samarbetet (Ds 2012:34) Dnr Ju2012/5900/L6 Nedan följer Riksgäldskontorets

Läs mer