Kl Datum för justering: den 16 februari 2015 vad gäller paragraferna 27 och 28.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kl 14.30-15.00. Datum för justering: den 16 februari 2015 vad gäller paragraferna 27 och 28."

Transkript

1 PROTOKOLL Kl Nr 3/ s extrainsa sammanträde den 16 februari 2015 Datum för justering: den 16 februari 2015 vad gäller paragraferna 27 och 28. Den $0 fdof> 2-0/6* vad gäller protokollet i övrigt. Datum för anslag: den 17 februari 2015 vad gäller paragraferna 27 och 28. Den febr. -0/6 vad gäller protokollet i övrigt. Kristoffer Tamsons Plats SLL, Landstingshuset, Gjörwellsalen Janna Wikholm Närvarande ledamöter Kristoffer Tamsons (M) Sara Svanström (FP) Nanna Wikholm (S) Leif Gripestam (M) Susanne Sjöblom (M) Harry Bouveng (M) Lars Berglund (M) Christoffer Fagerberg (FP) Lukas Forslund (C) Karl Henriksson (KD) Sven-Inge Nylund (S) Ayla Eftekhari (S) Susanne Lund (S) Malin Karlsson (MP) Nildas Gladh (MP) Gunilla Roxby Cromvall (V) Rickard Wall (SD) Ej närvarande ledamöter Lennart Kalderén (M) Stefan Johansson (S) Elof Hansjons (S) Ordförande i:e vice ordförande 2:e vice ordförande Ersättare Staffan Olsson (M) tjänstgör Arin Karapet (M) Zanna Mårtensson (M) Bo Persson (FP) Lars Tunberg (FP) Fredrik Wallén (KD) Christina Blom-Andersson (KD) Bosse Andersson (C) Tage Gripenstam (C) Conny Fogelström (S) tjänstgör Alexander Petersson (S) tjänstgör Arzu Alan (S) Joakim Spångberg (S) Annika Andersson Ribbing (S) Vivianne Gunnarsson (MP) Sabina Edelman (MP) Niklas Thidevall (MP) Anna Sehlin (V) Tommy Blomqvist (SD) Ersättare Mikael T Eriksson (M)

2 15 Nr 3/2015 Närvarande politiska tjänstemän Hannes Holmér (M) Patrik Lind (FP) Alfred Askeljung (C) Petra Klippfalk (KD) Nildas Domeij (S) Nanny Sehlin Andersson (V) Tjänstemän Anders Lindström Björn Holmberg Ingela Svanberg Ohlsson Håkan Nilsson Sara Catoni Martin Jägerbert Daniel Angermann Övriga 25 Godkännande av föredragningslistan beslöt under punkten övriga frågor få en redogörelse från förvaltningschefen kring ruutrappsolyckan vid Östermalmstorg, samt behandla inkomna skrivelser från (S) och (SD); samt i övrigt godkänna utsänd föredragningslista. 26 Datum för justering av protokoll fastställdes till tisdagen den 16 februari Förslag till slutlig budget 2015 för tratikfv)n altningen, SL-koncernen, färdtjänstverksamheten och WÅAB, inklusive förslag till investeringsplan (TN ) I ärendet förelåg tjänsteutlåtande från förvaltningschefen. I ärendet yttrade sig Nanna Wikholm (S), Malin Karlsson (MP), Kristoffer Tamsons (M), Niklas Gladh (MP), Sven-Inge Nylund (S) och Sara Svanström (FP). BESLUT beslöt fastställa förslag till slutlig budget 2015 för trafiknämnden och de inom nämndens ansvarsområde ingående verksamheterna;

3 16 Nr 3/2015 fastställa förslaget till investeringsplan för trafiknämnden och de inom nämndens ansvarsområde ingående verksamheterna; hemställa hos landstingsstyrelsen om överföra landstingsbidrag på kronor för bidragsgivning till Mälab från landstingsstyrelsens förvaltning till trafiknämnden i slutlig budget till landstingsfullmäktige överlämna föreliggande förslag; samt förklara paragrafen omedelbart justerad. DELTOG EJ S- MP- och V-ledamöterna deltog ej i beslutet. UTTALANDEN S-ledamöterna lät till protokollet anteckna ett särskilt uttalande, bilaga 1. MP-ledamöterna lät till protokollet anteckna ett särskilt uttalande, bilaga 2. V-ledamoten lät till protokollet anteckna ett särskilt uttalande, bilaga Uppföljning av 2014 års verksamhet för trafiknämnden (SL ) I ärendet förelåg tjänsteutlåtande från förvaltningschefen. I ärendet yttrade sig Nanna Wikholm (S). BESLUT beslöt godkänna årsrapporten per december 2014 för trafiloiämnden och de däri ingående verksamheterna; förldara paragrafen omedelbart justerad. UTTALANDEN S- MP- och V-ledamöterna lät till protokollet anteckna ett särskilt uttalande, bilaga 4.

4 17 Nr 3/ Övriga frågor Lägesrapport med anledning av ruutrappsolyckan lördagen den 14 februari i Östermalmstorg tunnelbanestation Sara Catoni redogjorde för händelseförloppet då ett steg i en rulltrappa brast och en kvinna klämdes fast i det trasiga steget. Kvinnan fördes till sjukhus efter en räddningsinsats. Trafikförvaltningen beslutade då temporärt stänga av samtliga rulltrappor av samma modell för besiktning och säkerhetsbedömning. Det är i dagsläget inte klarlagt vad olyckan berodde på och utredning pågår. Samverkan sker med räddningstjänst med samtliga berörda i trafiken, MTR, Kone och trafikförvaltningen som kommer återkomma till nämnden med information kring läget fortlöpande. noterade informationen till protokollet. - Skrivelse angående optimal busstorlek I ärendet förelåg rubricerad skrivelse från SD-ledamoten. beslöt överlämna skrivelsen till förvaltningen för beredning. Skrivelse angående högre produktivitet genom trimningsåtgärder via statliga anslag I ärendet förelåg rubricerad skrivelse från S-ledamöterna. beslöt överlämna skrivelsen till förvaltningen för beredning. Förslag på studieresa för trafiknämnden Rickard Wall (SD) bjöd in övriga ledamöter i nämnden medfölja på en studieresa till Malmö för bl a titta på busstrafiken och deras nya bussar som (SD) anordnar mellan den i^^-mars Vid protokollet Ingela Svanberg Ohlsson

5 SOCIALDEMOKRATERNA SÄRSKILT UTTALANDE 1(1), ärende 3 Angående förslag till budget för 2015 Förslaget till slutlig budget är bekymrande eftersom de skapar fler frågor än ger svar. Vilka investeringsprojekt som ska genomföras är högst oklart och de aviserade nedskärningarna i trafiken som ska innebära besparingar på 250 miljoner kronor är fortfarande inte preciserade. Hur de nedskärningar som trafiklandstingsrådet kallat för "trimningar" i kollektivtrafiken är höljt i dunkel. Investeringsprojekten beskrivs fortfarande så som om de faktiskt vore aktuella och länets kommuner står nu och undrar vilka investeringar som ska strypas. Socialdemokraterna var tydliga innan valet. Både i vår beskrivning av SL:s ekonomiska situation och vi vågar göra de tuffa prioriteringar som krävs for investeringar som ger samhällsekonomisk nytta får gå före olönsamma prestigeprojekt. Vi har sagt nej till Spårväg citys utbyggnad etapp två. Vi står bakom etapp ett av Roslagsbanans utbyggnad till stabil kvartstrafik men prioriterar tunnelbana framför ytterligare investeringar i etapp två. Att Moderaterna avser höja biljettpriset framgår inte i budgeten men har aviserats i media. Höjda biljettpriser kombinerat med indragen trafik är ingen långsiktig lösning för SL:s ekonomiska problem och hotar dessutom Stocldiolms tillväxt. Samhällsekonomin i Moderaternas politik är allt annat än tillväxtvänlig. Socialdemokraterna är sedan länge positiva till översyn av linjenäten i länet och väl medvetna om det går göra bättre dragningar och växla trafik mellan linjer för nå ett bättre utnyttjande. Om det görs planerat med avsikt höja produktiviteten. Men som Moderaterna dra i nödbromsen och i panik dra in trafik är allt annat än produktivitetshöj ande. Socialdemokraternas politik bygger på locka fler betalande resenärer och använda kollelctivtrafiken smartare. Genom enklare resande lockas fler resenärer som idag tar bilen åka kollektivt. Investeringar måste prioriteras där de gör mest nytta och ger både fler betalande resenärer och ökat bostadsbyggande. Socialdemokraterna ser också stor potential till ökad försäljning där vi lagt skaipa förslag i vår budget. Däri ligger skillnaden mellan Socialdemokraterna och Moderaterna, vi har förslag på effektivisering, förbättrad produktivitet och fler biljettintäkter. Vi hänvisar därför till vårt förslag till budget för 2015.

6 itoekholms läns landsting Trafflaiänirideii TN (1) MILJÖPARTIET DE GRÖNA SÄRSKILT UTTALANDE Ärende nr 3 Förslag till slutlig budget 2015 för traiskförvaltningen, SLkoncernen, fardtjänstverksamheten och WÅAB, inklusive förslag till investeringsplan Inför valet sa Alliansen till väljarna det var möjligt både bygga förbifarten och satsa på mer kollektivtrafik. Nu ser vi resultatet. Planerade projekt skjuts till en oviss framtid. Samtidigt går inte längre plus och minus ihop på driftssidan. I media aviserar det moderatledda minoritetsstyret taxehöjningar och indragen trafik. Samtidigt som trängselskerna är på väg ner i motorvägshålet under Lovön. Det här är inte en hållbar trafikpolitik för Stockholmsregionen, en av de regioner i Europa där befolkningen ökar snabbast. Hur neddragningar och taxehöjningar ska genomföras är fortfarande inte tydliggjort. Av de planerade taxeändringarna syns inte ett spår i förslaget till slutlig budget för Hur neddragningarna på investeringssidan ska göras är fortfarande högst oklart. Transparensen lyser med sin frånvaro. Det här är inte ett rimligt förhållningssätt för ett minoritetsstyre som behöver förankra sina förslag bredare för få en majoritet i landstinget.

7 ......,,.. 1(1) Stockholms lans landsting VÄNSTERPARTIET SÄRSKILT UTTALANDE Ärende nr 3 (TN ) Angående Förslag till slutlig budget 2015 Efter åtta år av moderat styre är det stora brister både i driftsbudget och i investeringsbudget. Detta är mycket allvarligt i en region som växer med nya invånare varje år. Kollektivtrafiken har behov av kraftig utbyggnad, både för minska trängseln i kollektivtrafiken och för öka raktiviteten och få fler som reser kollektivt. Nu får vi ta priset av de stora felprioriteringar som har gjorts med utbyggnad av kollektivtrafik som t.ex. dubbelspårsutbyggnad etapp 2 av Roslagsbanan samt den mycket dyra utbyggnaden av Spårväg City. Dessa objekt har inte hjälpt de länsbor som har det värst med trängseln och inte heller lett till ökad andel som reser kollektivt. Prioriteringen har skett på felaktiga grunder. Nu får vi också ta priset av de avtalskonstruktioner som beslutats genom ersättning för entreprenörerna genom VBP, verifierad betalande påstigande. Vi står nu med en kostnadsökningstakt som innebär fördyringar av den privat utförda trafiken med 8 % som inte motsvarar vare sig ökade skeintäkter eller biljettintäkter. Att hela tiden rädda en i grunden osund ekonomi genom höja SL-kortet är ett systemfel. Stockholms län behöver öka kollektivtrafikandelarna i transportsystemet. Detta sker inte. Det saknas en analys av biljettintäktstappet. Är avgifterna för höga? Hade Vänsterpartiets budget gått igenom hade vi aldrig haft den ekonomiska situation vi har idag. Mot bakgrund av den kraftiga befolkningstillväxt vi ser i Stockholms län är det inte nedskärningar och försämringar av bussarnas turtäthet vi behöver utan satsningar som ökar andelen kollektivtrafikresenärer och svarar upp mot behoven där trängseln är som störst. För alla länsbor ska ha råd nyttja kollektivtrafiken ska vi ha ett rättvist system även för de som köper enstaka biljetter, dvs. enhetstaxa.

8 SOCIALDEMOKRATERNA MILJÖPARTIET VÄNSTERPARTIET SÄRSKILT UTTALANDE 1(1) Trafiloiämnden, ärende 4 Angående uppföljning av 2014 års verksamhet för. Årsrapporten bekräftar den problembild som plågat nämnden genom årets prognoser för Resultatet för SL-koncernen blir negativt och problembilden med vikande biljettintäkter är helt klar, nu är det upp till föra en politik som kan öka resandet och säkra intäkterna. Resandet på land ökar för helåret 2014 med knappt 1 procent vilket är betydligt lägre än kostnadsökningarna på 5 procent. Moderatema hade dessutom lagt en budget med en defensiv prognos för intäkterna och trots detta når inte biljettintäkterna upp till budget. Med 152 miljoner kronor i uteblivna biljettintäkter för ser SL upprepas förra årets misslyckande. Förra året minskade biljettintäkterna jämfört med året innan och Trafikförvaltningen tvingades ta fram besparingsprogram. Kostnaderna för köpt trafik är lägre än budgeterat men räddas också av "inflytande" viten från busskaoset i Non-ort. Underliggande finns därför ett underskott. Även drift och underhåll understiger budget vilket är oroande. Att fortsätta skjuta på planerat underhåll som krisåret 2013 är långsiktigt ohållbart års ekonomiska resultat är liksom föregående år en bekräftelse på den förda taxepolitiken och kostnadsökningarna är ohållbara. Det behövs en ny taxepolitik som lockar fler resenärer till kollektivtrafiken och satsningar för ökad produktivitet.

9 SOCIALDEMOKRATERNA SKRIVELSE 1(2) Högre produktivitet genom trimningsåtgärder via statliga anslag Stocldiolm är en fantastisk stad som växer och det ställer krav på kollektivtrafiken för minska trängsel och ökat bostadsbyggande. Nu hotas tyvärc tillväxten av försämrad kollektivtrafik på grund av oordning i landstingets finanser. Socialdemokraterna har under flera år varnat för en ekonomiskt negativ utveckling med vikande biljettintäkter och för höga kostnadsökningar. Höjda biljettpriser och indragen trafik är ingen långsiktig lösning för SL:s ekonomiska problem och hotar dessutom Stockholm tillväxt. Socialdemokraterna är positiva till översyn av linjenäten i länet och väl medvetna om det går göra bättre dragningar och växla trafik mellan linjer för nå ett bättre utnyttjande. Om det görs planerat med avsikt höja produktiviteten. Men som Moderaterna dra i nödbromsen och i panik dra in trafik är allt annat än produktivitetshöj ande. Vi har under en längre tid gett förslag till en progressiv politik för ökat kollektivt resande och fler bilj ettintäkter. Moderaternas nödbroms kan möjligen underlätta SL:s ekonomiska situation på kort sikt men på lång sikt behövs rätt investeringar som ökar produktiviteten. Vi föreslår i stället Trafiloiämnden satsar sig ur den ekonomiskt svaga situationen genom investeringar som förbättrar produktiviteten och kan öka intäkterna. Ett steg för loinna göra detta är dra nytta av regeringens anslag till så kallade stadsmiljöavtal. Den nya regeringen har stora ambitioner vad gäller kollelrtivtrafiken och har anslagit 2 miljarder loonor till satsningar på smarta lösningar för ökat kollektivresande i städer. Så kallade stadsmiljöavtal. Pengarna kan användas till delfinansiering till projekt som gynnar kollektivtrafiken i Sveriges städer. För Stocldiolms läns landsting är detta ett utmärkt sätt tillsammans med Stockholms stad finansiera effektiviseringsinvesteringar i busstrafiken. Det kan t.ex. handla om ombyggnationer av vägar som ökar framkomligheten, förenklar påfarter och avfarter, effektiviserar bussterminaler eller förbättrar trafiksignaler. Företrädesvis längs viktiga stråk där fler linjer drar nytta av åtgärderna. Moderaternas trafiklandstingsråd har tidigare kallat regeringens satsningar på så kallade statsmiljöavtal för "tummetottpengar". Men när nu även den styrande minoriteten själva valt dra i nödbromsen på grund av den dåliga ekonomin hoppas vi trafiklandstingsrådet är redo tänka om och acceptera alla möjliga medel som kan sänka kostnaderna och öka intäkterna. Trafikverket ska presentera ett ramverk för hur stadsmiljöavtalen ska kunna sökas och användas den 20 maj För Stockholms läns landsting är det viktigt tidigt analysera hur vi kan tillgodogöra oss denna möjlighet. Vi ber därför Trafikförvalt-

10 SOCIALDEMOKRATERNA SKRIVELSE 2(2) ningen ge svar på följande fråga. Hur kan Stockholms läns landsting bäst nyttja regeringens satsning på stadsmiljöavtal för produktivitetshöj ande åtgärder i kollektivtrafiken?

11 SKRIVELSE Angående optimal busstorlek Den stora företagsekonomiska kostnaden för drift av busstrafik är kostnaden för chauffören - som typiskt är en person oavsett fordonsstorlek. För en rörelse med många fordon i flottan är det ofta förenat med stordriftsfördelar använda ett mindre antal varianter av standardiserade fordon. Ändå finns linjer där resenären spontant kan undra över om det verkligen är optimalt trafikera linjen med den icke-ledade typbussen. En sådan linje är 135 som gör en loop å la matarbuss Vårberg- Skärholmen, samlar sedan upp passagerare utmed sträckan Sätra-Bredängen-Fruängen-Mälarhöjden för vända vid toppen på Klubbacken. Under rusningstimmarna är det sällan fler än 10 passagerare ombord. Delar av linjesträckningen går genom bostadsområden, inte minst med villor, där vägbredd och vägmiljö i övrigt inte förefaller vara särskilt väl lämpad för trafik med en buss av befintlig storlek. Inom Närtrafiken erbjuds anropstrafik - tidigare benämnt servicelinjer eller "vinklinjer" i folkmun - där man använder mindre fordon. Dessa är vidare särskilt anpassade för ta ombord bland annat rullstolar, och beräknad tid för av- och påstigning är väl tilltagen. Konceptet är förstås inte tillämpbart på busstrafiken i allmänhet. Vid en ytlig betraktelse kan emellertid just fordonsstorleken tyckas vara mer ändamålsenlig för trafikering av till exempel linje nr 135. Indragning av bussturer har nyligen genomförts inom Stockholms län, och vi kan inte utesluta fler står på tur. I så fall ligger det nära hands tänka sig det blir linjer och turer med låga resandetal som i första hand blir föremål för närmare granskning - till exempel linje nr 135. Mot den bakgrunden undrar Sverigedemokraterna om: 1. Trafikförvaltningen vid en samlad bedömning tror trafikering med mindre fordon på vissa linjer/turer skulle kunna vara ett samhällsekonomiskt motiverat alternativ framför indragning och för den händelse så skulle vara fallet, om: 2. Trafikförvaltningen vid en samlad bedömning tror förlängningar av linjer/turer, där bussen då har konverterats om till ett fordon av mindre storlek, i vissa fall skulle kunna visa sig vara samhällsekonomiskt motiverade? Sverigedemokraterna Stockholms läns landsting Tel L-huset Hantverkargatan Stockholm

Svar på skrivelse från (S) om högre produktivitet genom trimningsåtgärder via statliga anslag

Svar på skrivelse från (S) om högre produktivitet genom trimningsåtgärder via statliga anslag 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-04-14, punkt 14 Svar på skrivelse från (S) om högre produktivitet genom trimningsåtgärder via statliga anslag Ärendebeskrivning

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

Välj välfärden vi har råd!

Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden - vi har råd! Rapport av Torbjörn Dalin och Thomas Berglund Kommunal 2014 Innehållsförteckning Inledning... 4 Den framtida befolkningsutvecklingen... 6 Tidigare

Läs mer

Läge för fler funktionsupphandlingar i kollektivtrafiken. 2015: Allt fler följer branschens rekommendationer, men dags att ta steget fullt ut

Läge för fler funktionsupphandlingar i kollektivtrafiken. 2015: Allt fler följer branschens rekommendationer, men dags att ta steget fullt ut Läge för fler funktionsupphandlingar i kollektivtrafiken 2015: Allt fler följer branschens rekommendationer, men dags att ta steget fullt ut Sveriges Bussföretag, 2015-05-06 Innehåll 1. Innehåll...2 2.

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ 10 förslag för en bättre infrastruktur i Stockholm för fler jobb och en bättre miljö Jessica Rosencrantz INNEHÅLL INLEDNING 3 1. STORSATSA PÅ TUNNELBANAN 5 2. BYGG EN RIKTIG RINGLED

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Bygg ut tunnelbanan till Nacka

Bygg ut tunnelbanan till Nacka 2010 : 6 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Bygg ut tunnelbanan till Nacka Sammanfattning Tunnelbanan är den billigaste typen av kollektivtrafik vid höga passagerarflöden. Konsultföretaget

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER I STOCKHOLMSREGIONEN FRAM TILL 2030 Stockholms läns landsting 2012 LS 1206-0914 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet

Läs mer

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 48-87 ande Roger Kaliff (S) ordförande Ann-Marie Engström

Läs mer

En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer. Rapport 2014:13

En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer. Rapport 2014:13 En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer Rapport 2014:13 En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer Rapport 2014:13 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm

Läs mer

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik Rapport 2010:2 Reviderad april 2010 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet

Läs mer

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar TRAFFIC AB PM 2012:19 VERSION 1.1 Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Dokumentinformation Titel: Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Serie nr: 2012:19 Projektnr: 11192 Författare:

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

Stockholms läns landsting. En framtidsbudget för ett växande Stockholms län

Stockholms läns landsting. En framtidsbudget för ett växande Stockholms län Stockholms läns landsting En framtidsbudget för ett växande Stockholms län Mål och budget 2013 och plan för åren 2014- 1 Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 5 2. EN FRAMTIDSBUDGET FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLMS

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Socialdemokraterna i Region Skåne Innehållsförteckning Att ta ansvar för välfärden... 3 Del I REGIONAL UTVECKLING... 3 1 Regional utveckling... 3 1.1 Aktiva

Läs mer

Utan Förbifarten stannar Stockholm

Utan Förbifarten stannar Stockholm 2010 : 7 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Utan Förbifarten stannar Stockholm Förbifart Stockholm behövs för en växande trafik eftersom Stockholm de sista 20 åren ökat med nära 390 000 invånare

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd The Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och är en världsledande rådgivare inom affärsstrategi. Vi samarbetar

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport SIKA Rapport 2005:5 Den samhällsekonomiska kalkylen en introduktion för den nyfikne Den samhällsekonomiska kalkylen En introduktion för den nyfikne Innehåll 5 Inledning 6 Introduktion till samhällsekonomiska

Läs mer

årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef

årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef årsredovisning 2013 Vi samarbetar internationellt för att stärka det finansiella systemet Stefan Ingves, riksbankschef s v e r I g e s r I k s b a n k Inledning Förvaltningsberättelse Balans-och resultaträkning

Läs mer

Det statliga sveket mot cyklisterna

Det statliga sveket mot cyklisterna Foto Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan pärmar Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Hela steget Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Grafisk form: Kontrapunkt Tryckt: på FSC-märkt

Läs mer

Förslag till lag om kommunal trängselskatt. Sammanfattning

Förslag till lag om kommunal trängselskatt. Sammanfattning Förslag till lag om kommunal trängselskatt Sammanfattning Naturskyddsföreningen föreslår att riksdagen, via en ny lag, ger kommuner (landstings- och primärkommuner) möjlighet att fatta beslut om kommunal

Läs mer

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner C-uppsats Statsvetenskapliga institutionen Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner Marlene Gustafsson Förord Denna C-uppsats är skriven under höstterminen 2013

Läs mer