Bokslut 2013 Fullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslut 2013 Fullmäktige 17.6.2014"

Transkript

1 Bokslut 2013 Fullmäktige

2 2

3 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT ALLMÄNNA UPPGIFTER KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR I KOMMUNENS VERKSAMHET OCH EKONOMI UPPSKATTNING OM DEN SANNOLIKA KOMMANDE UTVECKLINGEN KOMMUNENS PERSONAL BEDÖMNING AV DE VIKTIGASTE RISKERNA OCH OSÄKERHETSFAKTORERNA SAMT ANDRA FAKTORER SOM INVERKAR PÅ VERKSAMHETENS UTVECKLING MILJÖFAKTORER KOMMUN OCH KONCERNLEDNINGENS UTLÅTANDE OM DEN INTERNA TILLSYN RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTATANALYS OCH FINANSIERING AV VERKSAMHETEN Räkenskapsperiodens resultatanalys Finansiering av verksamheten Den finansiella ställningen och förändringar i den TOTALA INKOMSTER OCH UTGIFTER KONCERNENS VERKSAMHET OCH EKONOMI BEHANDLING AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH BALANSERING AV EKONOMIN BUDGETÅRETS TYNGDPUNKTER AVDELNINGARNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Förvaltningsavdelningen Utvecklingsavdelningen Bildningsavdelningen OMSORGSAVDELNINGEN Avdelningen för miljö och teknik BUDGETUTFALL Driftsekonomidelens utfall Resultaträkningsdelens utfall Investeringsdelens utfall Finansieringsdelens utfall Sammandrag av utfallet av anslagen och beräknade inkomster som fullmäktige godkänt BOKSLUTSKALKYLER NOTER TILL BOKSLUTET

4 19.1 Noter angående tillämpade bokslutsprinciper Noter till resultaträkningen Noter till balansräkningen Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser Noter angående personalen och revisorns arvoden Noter till koncernbokslutet SÄRREDOVISADE BOKSLUT Vattenaffärsverkets inverkan på kommunens resultat under räkenskapsperioden Vattenaffärsverkets inverkan på finansieringen av verksamheten Kimitoöns vattenaffärsverk BOKSLUTETS UNDERTECKNANDE BILAGA: PERSONALRRAPPORT

5 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT Kimitoöns kommun har nu ett halvt decennium bakom sig. Det handlar om fem händelserika och ekonomiskt framgångsrika år. Vi har varit en aktiv kommun och aktiviteterna fortsätter, både i egen regi och i form av ny lagstiftning från staten. Det goda ekonomiska resultatet ger oss förutsättningar att klara av framtidens utmaningar. Exakt vilka de framtida utmaningarna kommer att vara kommer sannolikt att bli klart under år Regeringen har inte än så länge lyckats på bästa möjliga sätt med att genomföra kommunreformen och social- och hälsovårdsreformen. Utöver reformerna inom den kommunala sektorn har år 2013 präglats av dåliga ekonomiska nyheter i vårt land och speciellt Egentliga Finland. En kommunsamgång är en lång process. På Kimitoön har vi i många fall lyckats övergå till den nya vardagen i en relativt snabb takt, vilket delvis lättat på kostnadstrycket. Vi har också under de första åren lagt märke till vilka saker som fungerar i den nya kommunen och vilka som vi ännu ska utveckla. Samtidigt då vi fortsätter bygga Kimitoön väntar ny lagstiftning bakom hörnet. Oberoende av kommande lagstiftning måste vi fortsätta med att modernisera och anpassa verksamheten, speciellt social- och hälsovården. Igen ett mycket bra resultat Kimitoöns kommuns bokslutssiffror visar ett överskott på ca 2,3 miljoner euro. Ett mycket gott resultat i ett svårt läge. Det ackumulerade överskottet ökar till 12,5 miljoner euro. Detta är överskottet från de 5 första åren i den nya kommunen, som alla visat överskott. Ett överskott gör det möjligt att göra underskott de kommande åren, men det är inte vår målsättning. Kimitoön har dock inte de kommande åren behov av att ytterligare göra överskott. Vi har såhär möjliggjort en längre övergångsperiod för kommande effektiveringsåtgärder och behöver inte vidta åtgärder som drabbar personalen. Skuldbördan på ca 16 miljoner euro eller euro per invånare är måttlig, men berättar inte hela sanningen, tack vare att kommunen hade en överstor kassa vid årsskiftet, ca 7 miljoner euro. Vi valde att inte amortera ännu mera på lånestocken, eftersom vi har bl.a. Barnbyprojektet som påbörjas innevarande år. Våra nuvarande lån är förmånligare, än det skulle vara att lyfta nya lån för kommande investeringar. Kommunen amorterade 3 miljoner lån under året, vilket dock är 1,1 mera än planerat. Av skuldbördan hör ca 11 miljoner euro till kommunen som betalas med skattemedel och 5 miljoner euro till Kimitoöns vatten, som betalas av vattenkunderna. Kostnaderna har ökat för mycket. Kostnaderna var två miljoner större 2013 än En dylik ökning är inte möjlig framöver. Totalt kostade verksamheten ca 54,8 miljoner euro år 2013, vilket är ca euro per dag. Personalkostnaderna blev 3,8 % under det budgeterade, medan köp av tjänster ökade med 7,3 %. Köp av tjänster är t.ex. specialsjukvård (bara den 8,3 miljoner), brand- och räddning, hälsoinspektion o.s.v. Ca 25 % av våra kostnader är sådana som vi inte kan påverka, bara betala räkningen som kommer. Om Kimitoön skulle ge bort hela social- och hälsovården till Åbo, skulle kommunen bli ett räkningsbetalningskontor, som skulle betala, men inte kunna påverka verksamheten just alls. 2/3 av verksamheten skulle i värsta fall vara utanför vår beslutanderätt. Utmaningen är att motivera anpassningsåtgärder då det går bra, för att undvika att det börjar gå dåligt. Av tradition vill man i kommuner helst inte vidta åtgärder, om det inte går dåligt. Men det är betydligt värre och mera obehagligt att anpassa verksamheten sen då det redan börjat gå dåligt. Skatteintäkterna ökade med ca 1,9 miljoner från föregående år. Mest ökade kommunalskatten (skatt på lön och pension), drygt 1,7 miljoner. Samfundsskatten (skatt från företag) var ungefär lika och fastighetsskatten ökade med 0,1 miljoner euro. Totalt inflöt kommunalskatt ca 19,4 miljoner, samfundsskatt 0,6 miljoner och fastighetsskatt 2,6 miljoner. Den dramatiska minskningen av industriarbetsplatser, har såhär långt inte inverkat på skatteintäkterna. Statsandelar inflöt 21,9 miljoner som är en ökning med knappt 1,2 miljoner. 5

6 Vi är väl förberedda med tanke på vad som komma skall. Den aviserade statsandelsnedskärningen på 2,3 miljoner för vår kommun kommer att få betydande konsekvenser. Då vi dessutom har en kraftig befolkningsminskning (minus 70 invånare år 2013, saldo 7005 invånare 31.12) och högre arbetslöshet, kommer vår skatteutveckling att klart försämras. Kimitoöns kommuns ekonomiska resultat år 2013 blev glädjande bra. En jämförelse med andra kommuner visar att vi har gjort rätta saker, trots utmanande tider med många osäkerhetsfaktorer. Som positiva faktorer kan nämnas: - Det ackumulerade överskottet ökade. - Skuldbördan kunde hållas måttlig, nu är vi klart under landets medeltal. - Investeringarna sköttes bra och försiktighetsprincipen tillämpades. - Inkomsterna blev klart större än väntat. Framtiden kräver dock ännu tuffare målsättningar, om vi ska klara oss. - Kassaläget var under kontroll, t.o.m. mycket bra. - Kimitoöns Vatten har ett bra år bakom sig. Faktorer som vi bör fokusera på framöver är: - Kostnaderna ökade mycket. Denna utveckling kräver att vi skapar nya, moderna och effektivare servicelösningar. - Eftertanke med investeringar. Investeringsbehovet de kommande åren kommer att höja skuldbördan. Investeringar behövs dock för att möjliggöra nya moderna och kostnadseffektivare arbetssätt. - Kommunen bör kontinuerligt i verksamheten söka modeller som höjer effektiviteten och ökar produktiviteten. - Kommunen ska fortsätta med att aktivt avyttra samtliga fastigheter som inte behövs för eget bruk. Framtiden Nu gäller det för alla och envar att inse att vi går mot betydligt sämre tider. Vi har klarat oss tack vare politisk handlingskraft och förmåga att fatta också besvärliga beslut. Vi kan klara oss också framöver, i egen regi eller som en del av en ny kommun, om vi väljer samma linje som tidigare och inser de förändrade behoven. Vi ska inte uppgöra sparprogram, vi ska och måste ändra verksamheten så att pengarna räcker. Möjligheter finns, om det finns politisk vilja, att bli fast Finlands effektivaste kommun. Vi ska hela tiden söka nya sätt att jobba och att anpassa såväl verksamhet som utrymmen. Det gäller att våga vara med och aktivt delta i samhällsförändringen. Förändringar i verksamheten måste bli en lika vardaglig grej, som det är att stiga upp hur sängen på morgonen. Ju tidigare vi tar itu med morgondagens utmaningar, desto lättare har vi att klara av dem. Vi har en motiverad personal som ser möjligheten att via förändringar upprätthålla en bra kommunal service på Kimitoön. Det behövs modiga politiska beslut för att klara av morgondagens sätt att jobba. Vi är och ska vara väl rustade, om den kommande social- och hälsovårdslagstiftningen driver oss till en förändring i kommunstrukturen. Att sänka kostnaderna inom verksamheten blir en stor utmaning de närmaste åren. Det kommer inte att finnas förståelse för alla de beslut som måste fattas, men vår uppgift är trots allt att trygga verksamheten i en situation där antalet äldre ökar och antalet barn minskar. När vi granskar kostnaderna finns det två större helheter att bita i, personalkostnader och fastighetskostnader. Kommande pensioneringar ger möjligheter vi måste använda. Det är en utmaning att få så många som möjligt på Kimitoön att förstå behovet av kontinuerlig 6

7 verksamhetsutveckling. Förändring är inte mera en egen skild process, förändringen är en del av varje dag i veckan. Personalens insats har en avgörande betydelse för att verksamheten ska fungera på bästa möjliga sätt och de är värda ett stort tack för sitt kunnande och sin insats. Utan dem skulle inte detta vara möjligt. Det har varit uppmuntrande och intressant att få arbeta tillsammans med kommunens motiverade och kunniga personal. Jag vill rikta ett stort tack till alla som jobbar i kommunen. Vi har under året igen en gång lyckats bra i vår uppgift. Gemensamt har vi lyckats erbjuda kommuninvånarna en bra vardag. Nu gäller det att ha siktet inställt mot framtiden den kommer och vi ska aktivt försöka forma den. Kimitoön den 17 mars 2014 Tom Simola kommundirektör 7

8 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER Administrativa området Kimitoöns kommun är belägen på Kimitoön i sydöstra delen av Egentliga Finland. Kommunen består sedan av de tidigare kommunerna Dragsfjärd, Kimito och Västanfjärd samt Hitis skärgårdsområde. Kommunen gränsar till Sagu, Salo, Pargas, Raseborgs och Hangö kommuner. Kommunens totalareal uppgår till km2, varav markarealen utgör 687 km2, havsarealen till 2 103,22 km2 och insjövattenarealen till 11 km2. I kommunen finns 3 fastställda delgeneralplaner, 6 stranddelgeneralplaner, 47 detaljplaner och 65 stranddetaljplaner. Strandlinjen uppgår till ca km. Befolkning och näringar Kommunens befolkning uppgick till personer, en minskning med -70 personer under året. De huvudsakliga arbetsplatserna på Kimitoön utgörs av industri, social- och hälsovårdstjänster och handel. Under år 2012 skedde en drastisk förändring i antalet industriarbetsplatser då FNsteel med ca 180 anställda gick i konkurs. Befolkningsutvecklingen Befolkningsutvecklingen i Kimitoön har varit negativ alla år sedan Befolkningsminskningen sedan år 1980 uppgår till 22 procent (2 017 personer) och under de senaste 10 åren har befolkningen minskat med 7 procent (524 personer). Befolkningsminskningen beror på en ofördelaktig befolkningsstruktur, d.v.s. en hög medelålder. Detta medför hög mortalitet och låg nativitet. Årligen föds kring 50 barn medan det årligen dör kring 100 personer. Under de senaste åren har det skett en liten men stabil nettoimmigration. 8

9 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN Under år 2013 har inga större förändringar skett i Kimitoöns kommuns organisation. Fullmäktige beslutade under året att antalet organ inom bildningsavdelningen utvärderas under perioden När utvärderingen är genomförd, tar fullmäktige ställning till frågan. Utvärderingen görs av ordförandena i bildningsavdelningens samtliga organ med bildningschefen som sammankallare. Kommunstrukturlagen trädde i kraft Kommunerna hade tid till att meddela till Finansministeriet vem de utreder samgång med. Kommunernas utredningsskyldighet började gälla genast efter att lagen trätt i kraft. Tidsfristen för utredningar och sammanslagningsframställningar löper ut sex månader efter att riksdagen antagit lagen om ordnandet av social- och hälsovården (s.k. sohä-lagen). I skrivande stund är avsikten är att sohä-lagen skulle överlämnas till riksdagsbehandling i april-maj Enligt lagen har Kimitoöns kommun en skyldighet att utreda en kommunsammanslagning på grund av att man inte uppfyller befolkningskriteriet på invånare, vilket krävs för anordnande av social- och hälsovård. Fullmäktige fattade beslut om att göra en gemensam kommunsammanslagningsutredning tillsammans med Pargas. Utredningen leds av politiskt tillsatt styrgrupp. I mars 2014 presentarades en mellanrapport för fullmäktige och båda kommunernas fullmäktige fattar beslut om hur utredningen går vidare. 9

10 Kimitoöns organisation från : Fullmäktige Den högsta beslutanderätten i kommunen tillkommer fullmäktige. Fullmäktige i Kimitoöns kommun består av 27 ledamöter vilka valdes i kommunalvalet 2012 enligt följande politiska fördelning: Parti Röster 2012 % Valda C SDP Fri samverkan GRÖNA SFP VF SAML KD SAF ,2 14,0 22,9 4,1 41,4 6,3 2,5 0,7 1, SAMMANLAGT ,0 27 Fullmäktigepresidiets sammansättning Ordförande Inger Wretdal (sfp) Psykolog I vice ordförande Rune Friman (fs) Företagare II vice ordförande Michael Oksanen (sfp) Generalsekreterare III vice ordförande Jorma Leppänen (sdp) Telefonmontör 10

11 Fullmäktiges sammansättning Namn Yrke Parti Centern i Finland r.p. (1) Hoikkala Marjaana Lärare, FM C Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. (4) Forne Ingmar, gruppordförande Leppänen Jorma Sundqvist Johan Vilander Bo Fri Samverkan (7) Antskog Carola Ek Kristian Friman Rune, gruppordförande Lappalainen Sami Lücke Veijo Moberg Jenna Murto Martti Byråfunktionär, kand.hum. Telefonmontör Mek.uh planerare El.reparatör FM Disponent Stud.merkonom Företagare Företagare Närvårdare Byggmästare Gröna förbundet r.p. (1) Lang Eija Specialsjukskötare GRÖNA Svenska folkpartiet i Finland r.p. (13) Engblom Henry Engblom Yngve Drugge Brita Fabritius Helena Guseff Niklas Jansson Johanna Laurén Anders Laurén Fredrik Liljeqvist Wilhelm Lindroos Kristian Oksanen Michael, gruppordförande Wilson Daniel Wretdal Inger Ingenjör Jordbrukare, entreprenör Lärare Agrolog Sjöbevakare Sjukskötare YH Företagare, pol.mag. Ekon.mag. Vice VD Lantmäteriingenjör Generalsekreterare Företagare Psykolog Vänsterförbundet r.p. (1) Antikainen Esko Metallarbetare VF Fullmäktige sammanträdde 6 gånger och protokollförde sammanlagt 87 ärenden. SDP SDP SDP SDP FS FS FS FS FS FS FS SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP 11

12 Kommunstyrelsens sammansättning Namn Yrke Parti Ordförande Wilhelm Liljeqvist I vice ordförande Martti Murto II vice ordförande Johanna Jansson t.o.m II viceordförande Fredrik Laurén fr.o.m Hanna Backman Brita Drugge fr.o.m Veronica Heikkilä Kalevi Kallonen Fredrik Laurén t.o.m Veijo Lücke Ann Nyström Annalena Sjöblom Vice VD Byggmästare Sjukskötare YH Ekon.mag. Kommunikationsexpert Lärare Ingenjör Jordbrukare, företagare Ekon.mag. Företagare Ekon.mag. Fil.mag. SFP FS SFP SFP SFP SFP SDP C SFP FS FS SFP Kommunstyrelsen sammanträdde 13 gånger och protokollförde 192 ärenden. Redovisningsskyldiga organ och tjänste-/befattningshavare Nämnder Centralvalnämnden Ordförande Leif Byman Vice ordförande Carola Antskog Sekreterare förvaltningschef Erika Strandberg Bildningsnämnden Ordförande Anders Laurén Vice ordförande Patrick Joki Föredragande bildningschef Mats Johansson Kultur- och fritidsnämnden Ordförande Rabbe Lindblom Vice ordförande Thomas Lindroth Föredragande fritidschef Bo-Eric Ahlgren, kultursekreterare Solveig Friberg Omsorgsnämnden Ordförande Niklas Guseff Vice ordförande Carola Antskog Föredragande omsorgschef Maria Wallin Tekniska nämnden Ordförande Daniel Wilson Vice ordförande Rune Friman Föredragande teknisk chef Lars Nummelin Bygg- och miljötillsynsnämnden Ordförande Henry Engblom Vice ordförande Gunilla Avellán Föredragande tillsynschef Greger Lindholm, ledande miljösekreterare Sonja Lindström 12

13 Skärgårdsnämnden Ordförande Henry Engblom Vice ordförande Eelin Hoffström t.o.m Vice ordförande Pirjo Hoffström fr.o.m Föredragande näringslivschef Tomy Wass Sektioner Svenska skolsektionen Ordförande Anders Laurén Vice ordförande Johan Kinos Föredragande bildningschef Mats Johansson Suomenkielinen koulujaosto Ordförande Marjaana Hoikkala Vice ordförande Taina Tilvis Föredragande bildningschef Mats Johansson Förrättningssektion Ordförande Daniel Wilson Föredragande planeringsingenjör Frida Vuorio Direktion Vattenverkets direktion Ordförande Daniel Wilson Vice ordförande Kurt Tuominen t.o.m Vice ordförande Veijo Lücke fr.o.m Föredragande infrachef Roger Hakalax 13

14 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN Enligt de preliminära bokslutsuppgifterna för 2013 var kommunernas sammanlagda resultat positivt, cirka 300 miljoner euro på plus. Resultatet förbättrades från föregående år med cirka 600 miljoner euro. Det här beror på att verksamhetskostnadernas tillväxt halverades och att skatteinkomsterna ökade till följd av engångsposter i beskattningen. I fjol var årsbidraget negativt i sammanlagt 36 kommuner. År 2012 var motsvarande siffra mer än dubbelt så stor. Kommunernas skatteinkomster ökade med 6,8 procent jämfört med föregående år. Resultatet är betydande. Det har krävts stor målmedvetenhet av kommunerna, eftersom statsandelarna skars ner med över 800 euro i fjol. Förutom engångsposterna i beskattningen har kommunernas egen stramt hållna ekonomi inverkat på resultatet, säger Kommunförbundets verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma. En faktor som inverkade på och förbättrade fjolårets resultat var effektiviseringen av kommunernas verksamheter. Enligt KT Kommunarbetsgivarnas utredning stod personalutgiftsbesparingarna för åtminstone 400 miljoner euro. Dessutom förbättrades resultatet till följd av engångsposterna i beskattningen på 400 miljoner euro och höjningarna av inkomst- och fastighetsskattesatserna, som gav cirka 170 miljoner euro. Faktorer som däremot inverkade negativt på resultatet var statsandelsnedskärningarna samt den ökade efterfrågan på kommunernas uppgifter och tjänster. En bidragande orsak till kommunernas positiva resultat är bolagiseringen av kommunernas verksamheter. Åtgärden i sig innebär inte mer pengar för kommunerna. I fråga om de preliminära bokslutsuppgifterna 2013 bör man beakta att år 2012 var det svagaste året i den kommunala ekonomin sedan år Att situationen är bättre jämfört med året innan betyder därför inte att de ekonomiska problemen skulle vara ur världen, utan att den kommunala ekonomin temporärt befinner sig på en genomsnittlig, åtstramad nivå, påpekar Mäki-Lohiluoma. Kommunernas och samkommunernas lånestock ökar Kommunernas och samkommunernas sammanlagda årsbidrag uppgick till 2,7 miljarder euro, vilket var en ökning på cirka 900 miljoner euro jämfört med året innan. För kommunernas del har den interna finansieringen ändå inte varit tillräcklig, eftersom årsbidraget inte räckt till för att täcka avskrivningarna. Av kommunernas och samkommunernas investeringar finansierades mindre än 60 procent med årsbidraget. Det sammanlagda årsbidraget räckte till avskrivningarna endast i sju landskap (Åland inte inkluderat). I de övriga elva landskapen räckte årsbidraget inte till för avskrivningarna. Egentliga Tavastland hade det högsta årsbidraget i förhållande till avskrivningarna, 131 procent, medan Päijänne-Tavastland hade det lägsta årsbidraget i förhållande till avskrivningarna, 48 procent. I samtliga kommunstorleksklasser räckte årsbidraget bättre till än tidigare i förhållande till avskrivningarna. Högst var årsbidraget i förhållande till avskrivningarna i kommuner med invånare (115 procent) och lägst i kommuner med invånare (84 procent). Kommunernas och samkommunernas sammanlagda lånestock uppgick till uppskattningsvis 15,6 miljarder euro i slutet av Ökningen jämfört med året innan var cirka 13 procent. Lånestocken varierar stort i de olika landskapen. Lägst var lånestocken per invånare i Norra Karelen, euro/invånare, och högst i Mellersta Österbotten, euro/invånare. Lånestocken var i genomsnitt euro/invånare i fastlandskommunerna. 14

15 Lånestocken per invånare var rätt jämn i alla kommunstorleksklasser. Kommuner med invånare hade den lägsta lånestocken, euro per invånare. I de två största kommunstorleksklasserna uppgick lånestocken till över euro per invånare. Det värsta är ännu inte över Trots att situationen har förbättrats sedan fjolåret, finns det fortfarande ett tryck på kommunerna att anpassa sin ekonomi. År 2014 förväntas kommunernas inkomstbas växa betydligt långsammare. Bland annat minskar statsandelarna till följd av nedskärningarna med cirka 100 miljoner euro. Skatteinkomstökningen uppskattas bli långsammare än i fjol och avta från 6,8 procent till 2,1 procent i år. Det här leder till ett tryck på att höja kommunalskattesatserna, förutspår Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma. Enligt KT Kommunarbetsgivarnas enkät i december 2013 tänker kommunerna anpassa sina personalutgifter med cirka 600 miljoner euro i år. (Kommunförbundet pressmeddelande ) 5 VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR I KOMMUNENS VERKSAMHET OCH EKONOMI Allmänt I uppläggningen av bokslutet har i tillämpliga delar följts bokföringslagen, bokföringsförordningen samt kommunallagen, samt andra bindande bestämmelser och rekommendationer. Kommunens bokslut för år 2013 innehåller resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning samt bilageuppgifter, budgetförverkligandet samt verksamhetsberättelsen. I och med ändring i kommunallagen från maj 2007 bör kommunen upprätta ett fullständigt koncernbokslut innehållande resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning samt noter till dem. Ett kommunalt affärsverk bör åtskiljas i bokföringen varför Kimitoöns vattenaffärsverks bokslut presenteras skilt som en bilaga till kommunens bokslut. Vattenaffärsverket ingår i de officiella bokslutshandlingarna. Ekonomi Boksluten för kommunens fyra första år har alla gett ett positivt resultat. Budgetberedningen för år 2013 utgick ifrån att 2013 blir ett ekonomiskt mer ansträngt år genom att FNsteel gick i konkurs sommaren 2012 och 180 personer blev utan jobb. I december fattade kommunstyrelsen beslut om att fastigheten Mekaniska Verkstaden i Dalsbruk överförs till Sagalunds museistiftelse kostnadsfritt. Pro Kimitoön r.f., som med ett legoavtal daterat den innehaft besittningsrätten till Mekaniska Verkstaden i Dalsbruk, har på sitt årsmöte den beslutat att föreningens verksamhet avslutas och att föreningens tillgångar överförs till kommunen enligt föreningens stadgar. Även i legoavtalet sägs att legoområdet samt byggnaden tillfaller legogivaren (kommunen) då avtalet upphör. Överlåtelsen medför en förlust i kommunens bokslut på euro. Kommunen köpte under våren ett outbrutet område av fastigheten Västra Dalsbruk 1:566 för euro. Kommunstyrelsen fattade också beslut om att köpa fastigheten Bruksviken av Rautaruukki Oyj för euro men köpet förverkligades aldrig eftersom säljaren drog sej ur. 15

16 Under året fattades flera beslut som berörde kommunens fastighetsanvändning. I kommunens strategi ingår att kommunen avstår och/eller försöker sälja fastigheter som inte behövs för egen användning. I juni beslutade fullmäktige sälja fastigheten Gamlas Hem i Dalsbruk. Försäljningspris euro, förlust i resultaträkningen euro. I augusti såldes Ytterkulla skolas fastighet Lilla skolan för euro, förlust i resultaträkningen euro. I november såldes kommunalstugan/bokstugan i Dragsfjärds kyrkby för , vinst i resultaträkningen euro. Tekniska nämnden beslutade i juni att sälja kommunens aktielägenhet i Bostads Ab Boda Tull Dragsfjärd Asunto Oy för euro. Fullmäktige beviljade kommunal borgen på 1,1 miljoner euro för 10 år till Solkulla stiftelsen rs som bygger 14 lägenheter anpassade för handikappvård i Kimito centrum. Solkulla stiftelsen har ett hyresavtal med Kårkulla samkommun för hela huset för de 10 första åren. Senare under året meddelade Solkulla stiftelsen att de inte kommer att utnyttja borgen. På hösten beslutade fullmäktige att en våtmark inte byggs. De preliminära utredningar och planer som har gjorts, visade att det inte finns ekonomiska förutsättningar att bygga en våtmark. Avdelningen för miljö- och teknik konstaterade under hösten att tre tomter sålts och en tomt har arrenderats ut. Gällande arrenderingen konstaterades att tomtarrendeavtal kan jämföras med försäljning eftersom det är ett långvarigt (40 år) överlåtande av besittningsrätten. Vidare konstaterades att en fastighet hade sålts, Gamlas hem, och två var under försäljning, Kommunalstugan och Ytterkulla lilla skola. Fullmäktige fattade i december beslut om följande budgetändringar för budgeten 2013 och beräkningsprinciper vid utvärderingen över uppnådda ekonomiska mål: 1) Utarrendering av tomt beaktas som uppnått ekonomiskt mål till det belopp som tomthyran beräknas på ( euro beaktat i punkt 2). 2) Budgeten för tomtförsäljning ändras till euro 3) Budgeten för försäljning av bebyggda fastigheter och bostadslägenheter ändras till euro 4) Budgetändringen, euro omdisponeras inom avdelningen för miljö och teknik. 5) Tekniska nämnden beviljas ett tilläggsanslag om euro för Omsorgsavdelningen konstaterade i samband med budgetutfallet för juli att avdelningen kommer att överskrida sin budget med ca euro. Fullmäktige beslutade i oktober bevilja omsorgen ett tilläggsanslag för ökade driftskostnader. Största enskilda investeringen i budgeten för år 2013 var byggandet av ett nytt daghem, den s.k. Barnbyn. Vägen till ett beslut om daghemmets exakta placering i Amosparken blev lång, vilket ledde till att projektet inte kunde starta under år 2013 som planerat. I oktober fattade fullmäktigen slutligen beslut i frågan om var det nya daghemmet i Kimito ska byggas. Beslutet blev att daghemmet byggs fast i skolan, så att skolans behov på tilläggsutrymmen kan tillgodoses i samma lösning. Under året gjordes totalt en budgetändring och två omdisponeringar i investeringsbudgeten. Ursprungliga investeringsbudgeten var totalt 4,68 miljoner euro och den slutliga budgeten efter ändringar på euro var 4,72 miljoner euro. Ökningen av investeringsbudgeten finansierades med minskade kassamedel. Investeringarna underskreds med dryga 2,34 miljoner euro. Flera av investeringsprojekten, både kommunens och vattens, har överskridit sina budgeterade medel men totalt hölls investeringarna inom fullmäktiges beviljade ramar. 16

17 Resultaträkningen för år 2013 visar ett årsbidrag på 4,5 miljoner euro mot det ursprungligen budgeterade 2,4 miljoner euro och 1,8 miljoner euro i den ändrade budgeten. Orsaken till det goda resultatet är främst 2,3 miljoner euro mera skatter, euro mer statsandelar, euro mera fastighetsskatt och euro mindre räntekostnader tack vare den låga räntenivån under räkenskapsåret. Verksamhetens kostnader överstiger den ändrade budgeten med euro och verksamhetsintäkterna överstiger budgeten med euro. Verksamhetsbidraget uppgår till 100,9 procent av det budgeterade, d.v.s. en överskridning på euro. Personalkostnaderna underskrider budgeten med nästan euro. Köp av tjänster överskreds med euro. Inköp av material och förnödenheter underskred det budgeterade med euro. Understöd och bidrag överskreds med euro och övriga kostnader överskreds med euro. Hyreskostnaderna underskreds med euro. Verksamhetsintäkterna överskrider budgeten med euro varav euro är tillverkning för eget bruk. Försäljningsintäkterna överskrider det budgeterade med euro. Vattens totala försäljningsintäkter blev 1,8 miljoner euro eller 99,5 procent av det budgeterade. Avgiftsintäkterna överskred det budgeterade med euro, understöd och bidrag med euro och övriga intäkterna med euro. Avdelningarna omsorg och miljö och teknik överskred sina budgeter. Omsorgens överskridning var dryga euro vilket är en överskridning på 1,7 procent. Miljö och teknik överskred sin budget med knappa euro eller 29,8 procent. Överskridningen beror av att intäkter inflöt nästan euro mindre än budgeterat. Kommunens likviditet har under de senaste åren varit stabil. För år 2013 fanns budgeterat nya lån på 4,5 miljoner euro. Kommunen lyfte i september lån på 4,5 miljoner euro, fördelat på Vattenaffärsverket euro och kommunen 3,7 miljoner euro. Normalt amorterar kommunen dryga 2 miljoner euro per år. För år 2013 blev de totala amorteringarna 3 miljoner euro då kommunen betalade bort ett lån i Aktia Bank på dryga 1 miljoner euro. Kommunens skuldbörda ökar från 14,6 miljoner euro till 16,5 miljoner euro, eller från euro per invånare till euro per invånare. Kimitoöns Vatten gjorde ett litet överskott år Bokslutet för 2013 visar ett överskott på euro vilket betyder att det sammanlagda överskottet från tidigare år nu är euro. Enligt ekonomiplanen kommer överskottet att behövas i sin helhet för att täcka stora engångsavskrivningar Det goda resultatet är ett resultat av stram penning användning, stigande antal kunder och en fördelaktig ränteutveckling. Kimitoöns Vatten har under år 2013 lånat euro av kommunen. Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen och affärsverket gör varje år i samband med bokslutet upp en skuldsedel över lån som uppstått under året. Enligt styrelsens beslut är återbetalningstiden femton år och räntan enligt tolv månaders euribor per Per uppgår Kimitoöns vattens lån av kommunen till totalt 2,53 miljoner euro. Kimitoöns vattenaffärsverk gör ett överskott på euro. Enligt fullmäktiges ekonomiska målsättningar har Kimitoöns vatten betalat en avkastning på euro till kommunen. I januari 2012 gjorde kommunen en regressfordran mot Region Åboland rf över borgensansvaret som Dragsfjärds kommun ingått för Region Åbolands del. Dragsfjärds och Kimitoöns kommun har amorterat tillsammans totalt ca euro av Region Åbolands lån. Under 2011 återbetalade Region Åboland en andel på euro av det totala lånebeloppet. I bokslutet 2012 återstod drygt euro av Kimitoöns kommuns fordran. I oktober 2013 fattade Region Åboland rf:s styrelse beslut om att föreningen ska upplösas. I samband med upplösningen gjordes en redogörelse över likvidationsförfarandet till föreningens medlemskommuner. Kimitoöns kommun erhöll drygt euro av regressfordran, vilket betyder att ca euro av fordran inte har influtit. Summan har bokförts bland kostnadsförda fordringar under fullmäktige. 17

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015 BOKSLUT 2014 Fullmäktige 17.06.2015 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 3 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 5 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 6 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 10 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1

BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1 BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1 2 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 7 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 8 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 13 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING del I

INNEHÅLLSFÖRTECKNING del I INNEHÅLLSFÖRTECKNING del I 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

7. UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR... 240

7. UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR... 240 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

SIBBO KOMMUN. Bokslut 2010

SIBBO KOMMUN. Bokslut 2010 SIBBO KOMMUN Bokslut 2010 BALANSBOK 2010 INNEHÅLL sida I VERKSAMHETSBERÄTTELSE KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT...1 1 VÄSENTLIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN 1.1 Sibbo kommuns förvaltning...2 1.2 Den

Läs mer

BOKSLUT 2014. 1. Inledning

BOKSLUT 2014. 1. Inledning 1 BOKSLUT 2014 1. Inledning I enlighet med de av fullmäktige fastställda direktiven i ekonomiplanen har ekonomin och prestationerna följts upp kontinuerligt under året. Kommunstyrelsen har uppgjort bokslutsprognoser

Läs mer

1 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 2 1.1 Nationalekonomin... 2 1.2 Kommunalekonomin 2008-2009... 2 1.3 Statens budgetförslag och kommunernas ekonomi...

1 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 2 1.1 Nationalekonomin... 2 1.2 Kommunalekonomin 2008-2009... 2 1.3 Statens budgetförslag och kommunernas ekonomi... 1 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 2 1.1 Nationalekonomin... 2 1.2 Kommunalekonomin 2008-2009... 2 1.3 Statens budgetförslag och kommunernas ekonomi... 3 2 UTGÅNGSPUNKTER FÖR KIMITOÖNS KOMMUN... 4 2.1 Befolkningsutvecklingen...

Läs mer

VÖRÅ KOMMUN. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012

VÖRÅ KOMMUN. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 Godkänd av fullmäktige 19.6.2013 Innehåll KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 Bokslutet 2012... 4 Ekonomi... 4 Vörå kommuns organisation... 5 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4 BOKSLUT 2011 Innehåll 1 Verksamhetsberättelse... 4 1.1 Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 4 1.1.1 Stadsdirektörens översikt... 4 1.1.2 Stadens förvaltning och förändringar i den...

Läs mer

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 GODKÄND AV KST 26.3.2012 Innehållsförteckning 1. KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 1.2 EKONOMI... 5 1.3 FRAMTIDSUTSIKTER...

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN BOKSLUT 2014

KYRKSLÄTTS KOMMUN BOKSLUT 2014 KYRKSLÄTTS KOMMUN BOKSLUT 214 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kommundirektörens översikt 1 Kommunens organisation 2 Allmän ekonomisk utveckling 3 Utveckling av verksamhet och ekonomi i Kyrkslätts

Läs mer

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT 2010 Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommundirektörens översikt 5 Bestämmelser om bokslut 6 Kommunens organisation 7 Uppgifter om kommunens

Läs mer

1 Verksamhetsberättelse...1. 1.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin...1

1 Verksamhetsberättelse...1. 1.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin...1 BALANSBOK 2014 INNEHÅLL sida 1 Verksamhetsberättelse...1 1.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin...1 1.1.1 Kommundirektörens översikt...1 1.1.2 Sibbo kommuns förvaltning...2 1.1.3 Den allmänna

Läs mer

Program för kommunernas ekonomi 2016-2019

Program för kommunernas ekonomi 2016-2019 Program för kommunernas ekonomi 2016-2019 Finansministeriets publikationer 16b/2015 Kommunärenden Program för kommunernas ekonomi 2016-2019 Finansministeriets publikationer 16b/2015 Kommunärenden 441

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK 2014 HAMMARLANDS KOMMUN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 1 1. KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGARNA I DEN... 3 1.1. KOMMUNFULLMÄKTIGE... 3 1. 2. KOMMUNSTYRELSEN...

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK 2013 HAMMARLANDS KOMMUN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 1 1. KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGARNA I DEN... 3 1.1. KOMMUNFULLMÄKTIGE... 3 1. 2. KOMMUNSTYRELSEN...

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2009 ISBN 978-952-213-591-9

Läs mer

1(127) PEDERSÖRE KOMMUN Bokslut 2012

1(127) PEDERSÖRE KOMMUN Bokslut 2012 1(127) Detta är Pedersöre Historia Pedersöre kan räkna sig som en av ursprungssocknarna i Österbotten. Hur gammal Pedersöre egentligen är kan ingen med säkerhet säga, men år 1348 nämns sockennamnet Pedersöre,

Läs mer

Helsingfors stad Bokslut 2013

Helsingfors stad Bokslut 2013 Helsingfors stad Bokslut 2013 HELSINGFORS STADS BOKSLUT 2013 Utgivare: Helsingfors stad Stadskansliet Helsingfors stad, centralförvaltningens publikationer 2014:7 ISBN 978-952-272-644-5 (tryckt publikation)

Läs mer

Helsingfors stad Bokslut 2010

Helsingfors stad Bokslut 2010 Helsingfors stad Bokslut 2010 HELSINGFORS STAD BOKSLUT 2010 Utgivare: Helsingfors stad Ekonomi- och planeringscentralen ISBN utskrift 978-952-223-952-5 ISBN webben 978-952-223-953-2 ISSN 1457-3083 Bokslutsmaterial:

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2008 ISBN 978-952-213-417-2

Läs mer

VASA STADS BOKSLUT 2012

VASA STADS BOKSLUT 2012 VASA STADS BOKSLUT VASA STAD BOKSLUT Stadsstyrelsen 27.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Stadsdirektörens översikt 1 I VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 1. VASA STADS FÖRVALTNING 3 1.1 Stadens organisation 3 1.2 Stadens

Läs mer

VASA STADS BOKSLUT 2013

VASA STADS BOKSLUT 2013 VASA STADS BOKSLUT 2 BOKSLUT Vasa stads ekonomisektor Stadsstyrelsen 31.3.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Stadsdirektörens översikt 1 I VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 1. VASA STADS FÖRVALTNING 3 1.1 Stadens organisation

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE sfullmäktige 13.6.2011 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1. ÖVERBLICK ÖVER ÅR 2010...1 1.2. s förvaltning...4 1.2.1. sfullmäktige...4 1.2.3. s personal...6 2. DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH UTVECKLINGEN

Läs mer

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kyrkslätts kommun Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kommunfullmäktige 15.12.2012 Kommunstyrelsens förslag BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2014 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen

Läs mer

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 VANDA STADS BOKSLUT 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Verksamhetsberättelse... 1 1.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin... 1 1.1.1 Stadsdirektörens översikt...

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2013 ISBN 978-952-293-159-7

Läs mer

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4 BOKSLUT 2013 Innehåll 1 Verksamhetsberättelse... 4 1.1 Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 4 1.1.1 Stadsdirektörens översikt... 4 1.1.2 Stadens förvaltning och förändringar i den...

Läs mer

VANDA STADS BOKSLUT 2011

VANDA STADS BOKSLUT 2011 VANDA STADS BOKSLUT 2011 Stadsfullmäktige 21.5.2012 Pärm: Informationen Pärmbild: Sakari Manninen, Informationen Layouthandledning: Heidi Nordberg, Ekonomiservicecentralen Översättning: translatorerna,

Läs mer