Investerings-PM STOCKHOLM KONFIDENTIELLT 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investerings-PM STOCKHOLM 2013-09-06 KONFIDENTIELLT 1"

Transkript

1 Investerings-PM STOCKHOLM KONFIDENTIELLT 1

2 Innehållsförteckning Sammanfattning av Investeringserbjudande i miljöteknikföretaget Entrans AB Entrans affärsidé och historik Kunder och kundnytta Business Case #1: Energibolag Business Case #2: Shipping Business Case #3: Industriell spillvärme Sammanfattning av olika business case Ytterligare kundnytta och fördelar med FlexiGen Entrans produkter och tjänster Patent och andra produktskydd Marknadsbeskrivning och marknadspotential Energibolag (Fokus) Industribolag Shippingbolag Affärsmodell och samarbetspartners Konkurrenter Entrans vision och mål Försäljningsstrategi och marknadsplan Övergripande plan Nyckelpersoner Ägarförhållanden Ekonomi Nuläge och Prognos Kapitalbehov och användning Milstolpar och värdedrivare Exit-möjligheter Sammanfattning av skäl att investera i Entrans Legala data, kontaktuppgifter och styrelse KONFIDENTIELLT 2

3 Sammanfattning av Investeringserbjudande i miljöteknikföretaget Entrans AB Detta investerings-pm tillsammans med Excel-ark med finansiella data, som kan erhållas på begäran, beskriver ett investeringserbjudande i miljöteknikföretaget Entrans AB, organisationsnummer ( Entrans eller Bolaget ). Entrans verksamhet är utveckling och försäljning av energiåtervinningsprodukter och system baserade på Entrans patenterade FlexiGen teknik samt rena högtemperatur värmepumpar till främst energi, industribolag och shipping. Entrans har idag order på två system, varav den ena med driftsättning hösten 2013 avser FlexiGen100 till Neovas Kramforsanläggning. Sammansättning av anläggningen pågår, se bild på nästa sida där bla elinstallationen fortfarande saknas. Neova är ett av Skandinaviens ledande bioenergiföretag och ingår i finska Vapo-gruppen med bla finska staten som ägare. FlexiGen under sammansättning inför installation hos kunden Neova Den patenterade tekniken är utvecklad under 10år och är en kombination av ORC-teknik (ångkraftverk med ett annat arbetsmedium än vatten vilket möjliggör elproduktion från en lågtemperarad värmekälla) och värmepumpsteknik. Företagets första produkt FlexiGen är testad hos Fortum Värme som pilot och i en mindre demonstrationsanläggning. Entrans grundare har lång erfarenhet av implementering av värmepumpar, ORC och kylmaskiner från många års arbete på Stockholm Energi/Fortum. FlexiGen-maskiner är maximalt optimerade med Entrans egenutvecklade design- och dimensioneringsverktyg EOS och arbetar i ett effektområde som är tillämpbart i de flesta industrier, för energibolag men även t.ex. ombord på fartyg. FlexiGen har en unik förmåga att på kort tid skifta driftmode från elproduktion (ORC drift) till värme- eller kylaproduktion (värmepumpsdrift), vilket ger FlexiGen väsentliga konkurrensfördelar såsom: hög utnyttjande grad = lika med många årsdrifttimmar. litet utrymmesbehov = får plats i en vanlig container. bra miljöprofil = minimal användning av köldmedium. låg investeringskostnad kort ROI. KONFIDENTIELLT 3

4 Att installera FlexiGen i en hetvattencentral för produktion av el är enkelt och kräver inga ingrepp i pannor eller andra känsliga system. Vintertid då värmebrist kan uppstå, startas ofta pannor med mycket dyra bränslen som tex olja, FlexiGen kan då skifta driftmode till värmpumpsdrift och använda latent värme från pannans rökgaser och helt eller delvis ersätta dyra spetspannor som ofta eldas med fossilt bränsle. Den producerade elen minskar behovet av inköpt el i värmecentralen. Värdet av den producerade elen kan uppgå till motsvarande 3 gånger kostnaden för värmen. Produktionskostnaden för FlexiGen i värmepumpsdrift är ca 1/8 i jämförelse mot en panna som använder olja, el eller gasol som bränsle. En mycket kraftfull möjlighet är att låta FlexiGen producera ånga i värmepumpsdrift, som värmekälla används spillvärme. I industrin produceras ofta ånga i olje- eller elpannor. FlexiGen i värmepumpsdrift kan ersätta dessa pannor genom att återvinna spillvärme till ånga, skillnaden i driftkostnad kan vara så stor som en 1/10. FlexiGen kan också med fördel installeras ombord på fartyg. Till exempel på kryssningsfartyg där värme från avgaser och motorkylvatten då används för att producera el eller kyla. Bränslebesparingen kan uppgå till ca 10%. Dessutom bidrar FlexiGen till att spara dyrbart utrymme ombord. En investering i FlexiGen ger kunderna en för branschen extremt kort återbetalningstid på 1,5 till 4 år beroende på tillämpning. Miljöeffekterna av en investering i FlexiGen är positiva. För kunderna innebär det att utöver rent ekonomiska vinster uppstår det också miljövinster i form av tex reducerade koldioxidutsläpp. De kommande två åren kommer Entrans marknadsbearbetning att fokuseras på den svenska marknaden (exklusive offentliga upphandlingar) med tonvikt på specialvärmepumpsapplikationer. Med en uppsida för kundinitierade projekt med FlexiGen för fartyg respektive för elapplikationer på marknader med höga energipriser utanför Sverige.. Målsättningen är att inom 5 år göra Entrans till ett lönsamt företag och att genomföra en exit, där en industriell försäljning är troligast Kassaflöde [ksek] 13Q1 13Q2 13Q3 13Q4 14Q1 14Q2 14Q3 14Q4 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 Ingående balans Kassaflöde från rörelse Ändring rörelsekapital Investeringar Lånefinansiering etc Emissioner etc Totalt kassaflöde Utgående balans Kassaflödesprognos För att finansiera fullföljandet av kommande leverans till Neova, marknadsbearbetning och för att förbereda expansion erbjuds Investerare att via detta investeringserbjudande ( Erbjudandet ) teckna högst 420 B-aktier till en teckningskurs om kronor, totalt kronor. Erbjudandet motsvarar en värdering (premoney) av Bolaget på 7,7 miljoner kronor och möjliggör en ägarandel om högst 16,1 procent. I Entrans finns idag aktier och 158 optioner, efter full konvertering aktier. Bolaget avser att till en högre värdering ta in ytterligare 2 miljoner kronor när leveransen till Nevoa är genomförd och godkänd. KONFIDENTIELLT 4

5 1 Entrans affärsidé och historik Entrans utvecklar och säljer produkter som återvinner överskottsvärme och omvandlar den till el, värme eller kyla. Kunderna är primärt Energibolag och i fas två även Industri- och Shippingbolag. 2009: 25kW el Pilot på Fortum 2011: FlexiGen konceptet 2012: FlexiGen Demonstrator Bolaget startades 2003 som ett sidoprojekt av grundarna som då arbetade på Fortum där de arbetade med att optimera värmepumpslösningar och fjärrvärmesystem. Grundarna har lång erfarenhet av implementering av värmepumpar, ORC, kylmaskiner i befintliga och nya system. De såg då stora möjligheter att med hjälp av ORC-teknik (ångkraftverk med ett annat arbetsmedium än vatten vilket möjliggör elproduktion från en lågtemperarad värmekälla) använda samma komponenter som utgjorde värmepumpen, när den inte producerade värme, till elproduktion vilket också patentsöktes och patenterades i det då nybildade bolaget Entrans byggde Entrans en pilotanläggning hos Fortum som ledde fram till Innovationsbrons investering år 2010 om 2,25 MSEK i bolaget som därmed kunde starta operativt. Under 2011 utvecklades konceptet till FlexiGen, som av spillvärme kan göra el, men med samma hårdvara även fungera som värmepump eller kylmaskin beroende på vilket energislag som är mest lönsamt. Entrans har idag order på två system från industriella köpare. FlexiGen i dess nuvarande form demonstrerades under 2012 i en demonstrator. Under 2013 slöts de första kundavtalen där leveransen till Neova nu är under installation. FlexiGen kan tillskillnad från andra teknologier och andra tillverkare såväl köra i ORC-drift (elproduktions drift) som i värmepumpsdrift resp. kylmaskinsdrift till samma kostnad i. FlexiGen arbetar i ett effektområde som är tillämpbart i de flesta industrier, fartyg mm vilket gör att antalet potentiella system blir mycket stort. Entrans konkurrenter är ofta rena system- eller komponent leverantörer utan större erfarenhet av smarta systemlösningar som ger lönsamma synergieffekter. Konkurrenternas ORC aggregat ligger i ett betydligt större effektområde kan endast producera el, det vill säga att de har inte möjlighet att ändra driftmode. 2 Kunder och kundnytta Entrans delar in sina kunder i följande kategorier: Energibolag i Sverige och utomlands (tidsmässigt primär kundkategori) Industribolag i Sverige och utomlands Shippingbolag (rederier) Kundnyttan är att tillvarata och förädla outnyttjad överskottsvärme till el, höggradigare värme eller kyla. FlexiGen producerar el eller värme med priset för överskottsvärmen som kostnad, vilken ofta är gratis. För kunden är förtjänsten enkel att beräkna: Värdet av producerad energiform minus produktionskostnaden med FlexiGen (noll om det är el från spillvärme) minus avskrivningar på FlexiGen över minst 20 år (FlexiGens livslängd) minus kalkylränta för investeringen i FlexiGen. Med tillgång till överskottsvärme är elproduktion med FlexiGen det billigaste energislaget, se tabell nedan. KONFIDENTIELLT 5

6 produktionskostnaläng livs- Normaliserad Investering utnyttjandegrad invest. 20 år On Energislag [kr / kw] över dygnet [kr / kwh] d [kr/kw] kwh demand Grönel Solpaneler (PV) % ,49 kr NO YES Vind % ,29 kr NO YES Dieselgenerator % ,05 kr YES NO Gasmotorgenerator % 0, ,68 kr YES NO/YES Kolkraft % 0, ,36 kr YES NO Biokraftverk % 0, ,48 kr YES YES FlexiGen (EL spill) % ,13 kr YES YES FlexiGen (EL Värmeverk) % 0, ,28 kr YES YES Jämförelse mellan olika energislag Kundens tekniska risk är begränsad eftersom FlexiGen säljs som en optimeringsfunktion. Om FlexiGen faller ur blir det som tidigare (dock utan förtjänsten från FlexiGen). Upplevd risk som utgör det största säljhindret är avsaknaden av fullstora referensinstallationer, varför fullföljandet av leveransen till Neovas Kramforsanläggning är av stor vikt. 2.1 Business Case #1: Energibolag Energibolag har ofta flera hetvattenpannor som körs på olika bränslen, bio, el, olja. Bioeldade pannor körs i första hand och pannor som eldas med olja körs när värmelasten är stor, kostnaden för detta är ca 3-4 gånger högre i jämförelse med bioledade pannor. FlexiGen kan minska energibolagens driftkostnader i hetvattencentraler med sin unika förmåga att kunna köras både som värmepump och kraftverk. En del värme från pannan blir till en del el i FlexiGen, det interna elbehovet kan produceras i FlexiGen till ca en 1/3 av kostnaden i jämförelse med att köpa elen. När ytterligare värmebehov finns skiftar FlexiGen till värmepump och producerar nyttig värme genom att utvinna mer värme från pannans rökgaser. Produktionskostnaden för den värme som produceras i FlexiGen är ca 1/8 i jämförelse med att producera värmen i en oljepanna eller i en elpanna. Return on investment (ROI) är mellan 2-5 år 2.2 Business Case #2: Shipping I fartyg finns optimala förutsättningar för FlexiGen, stora mängder spillvärme, havsvatten för kylning av FlexiGen, stort behov av elkraft och kyla. Primärbränslet är olja vilket innebär stor besparingspotential både ekonomiskt och ur ett miljöperspektiv. I fartyg dumpas merparten av värmen från motorkylvatten och avgaser. Genom att använda ORC teknik kan stora bränslebesparingar uppnås, ca 10%. I kryssningsfartyg finns ofta flera stora kylmaskiner för att kunna producera kyla till air-condition. Kylmaskinerna kräver mycket el och tar dessutom stor plats. Normalt är en eller två kylmaskiner reservmaskiner och körs mycket sällan. Ersätts dessa reservmaskiner med FlexiGen kan spillvärme återvinnas till el, om ytterligare kylkapacitet krävs kan FlexiGen snabbt skifta till kylmaskin. Förutom vinsten att kunna återvinna spillvärme till el krävs inget extra utrymme som är dyrbart på fartyg. På övriga typer av fartyg kan FlexiGen återvinna spillvärmen till el. 2.3 Business Case #3: Industriell spillvärme Inom industrin finns ofta stora mängder spillvärme mellan ca C. Med FlexiGen unika förmåga att antigen kunna producera el, mekanisk kraft (direktdriva ett objekt), ånga eller uppgradera värme till högre temperaturer kan stora besparingar uppnås. Behov av lågtrycksånga finns i flera olika typer av industrier, ofta produceras ångan i oljepannor eller elpannor. FlexiGen kan återvinna spillvärme till lågtrycksånga till en betydligt lägre kostnad, ofta mellan en ¼ till en 1/10 i jämförelse med en oljepanna. Flera industrier med spillvärme ligger nära fjärrvärmenät men kan inte leverera fjärrvärme till rätt temperatur vintertid och behov av fjärrvärme finns inte under sommartid. FlexiGen i värmepumpsdrift kan höja temperaturen vintertid så att värme kan levereras till fjärrvärmenätet. Sommartid skiftar FlexiGen till elproduktion och producerar el av spillvärmen. KONFIDENTIELLT 6

7 2.4 Sammanfattning av olika business case Nedan finns en sammanfattning av tre enkla kundcase varav ett för energibolag, ett andra för ett industribolag och det tredje är för en marin tillämpning (shipping). Kalkylerna kan ofta förbättras ytterligare genom att en installation av FlexiGen ofta är föremål för lokala subventioner och stöd. Tre exempel på kund-case 2.5 Ytterligare kundnytta och fördelar med FlexiGen Utöver det rena ekonomiska värdet för kunden innebär varje producerad MWh en återvunnen MWh (genom att det sker från spillvärme), vilket reducerar utsläppen av koldioxid i synnerhet och även reducerar resursförbrukningen i allmänhet. 3 Entrans produkter och tjänster FlexiGen levereras i två storleksklasser: FlexiGen 100 FlexiGen 250 Dessa kan ge motsvarande 100 eller 250 kw el från en lågvärdig- eller spill-värmekälla. FlexiGen genererar: El från en värmekälla mellan 55 C och 220 C, eller Kyla ner till 0 C, eller Värme/ånga upp till 130 C Unikt med FlexiGen är att systemet kan växla driftfall beroende på vad som är mest lönsamt. Detta ger långa drifttider att skriva av investeringen mot och kort payback för kunden. Kostnaden för kunderna för att uppnå flexibiliteten är cirka fem procent av deras ursprungliga investering eftersom i princip alla ingående systemkomponenter utnyttjas i alla driftfall, vilket är del av den patenterade lösningen. Priset för en FlexiGen är, beroende på storlek, SEK per kw genererad eleffekt. För en FlexiGen 250 blir priset ca 3,75 MSEK (15 000kr*250kW). Inom två år kommer ett pris på ner till SEK/kWel kunna erbjudas. Ett pris på kr/kw ger om värmekällan är gratis ett elproduktionspris över FlexiGens 20 åriga livslängd på ca 130 kr/mwh. 3.1 Patent och andra produktskydd Bolagets teknologi är patenterad i EU, Japan och USA och kombinerar ORC-cykeln (lågtempererad kraftgenerering) med värmepumps-/kylmaskincykeln på ett elegant och kostnadseffektivt sätt. Teknologin är implementerad i de två tidigare nämnda demonstratorer. KONFIDENTIELLT 7

8 Vidare patentansökningar gällande systemets styrning och vissa nyckeltillämpningar är identifierade för att få IPR-skydd kanske främst i Kina och Indien, förutom ett generellt stärkt IPR-skydd. Bolaget har Bergenstråhle som patentombud men använder av kostnadsskäl Forskarpatent för att utforma nya patent applikationer. Utöver patentskydd har bolagets grundare under mer än 10 års tid utvecklat och benchmarkat ett avancerat dimensionerings och simuleringsverktyg kallat FlexiGen EOS där essensen av 45 års erfarenhet från värmepumpar, kylmaskiner och ORC-system finns kondenserat. Entrans har strategiskt valt att alltid hålla i slutkonfigureringen av ett system. 4 Marknadsbeskrivning och marknadspotential 4.1 Energibolag (Fokus) Entrans primära kundkategori är Energibolag. Idag finns över 400 hetvattenpannor som enbart producerar värme i Sverige, vilket motsvarar en marknadspotential på cirka två miljarder SEK (Svensk fjärrvärme statistik, 2007). Andra applikationer för energibolagen är optimering av fjärrvärmenät, lokal ångproduktion och elproduktion från ren spillvärme. Som en jämförelse så finns det i Europa idag fjärrvärmenät (COGEN Europe, 2012) med dito värmepannor och i en vidare internationell utblick kan noteras att bara i Beijing-området finns det hetvattenpannor (District Energy Partnership, China). 4.2 Industribolag Industribolag som kan tillvarata industriell spillvärme är Entrans andra kundkategori.. Industriföretag generar idag mer än 7 TWh spillvärme (Svensk Spillvärme rapport., 2009, Eurostat). Entrans patenterade teknologi kan göra el (7-15 %) av denna värme eller uppgradera den till högvärdig värme/ånga. Marknaden för spillvärme i Europa uppskattas till 140 TWh (ORCNext). För Entrans motsvarar detta en försäljningspotential överstigande FlexiGen 250, innebärande ett försäljningsvärde om cirka 20 miljarder SEK. I USA anses spillvärme ha större potential än alla andra renewables tillsammans (Lukawski, 2009). Cirka 90 procent av denna spillvärme finns i temperaturintervallet 90 C till 150 C, vilket är Entrans sweet spot (TAS Energy, 2011). 4.3 Shippingbolag Ett tredje segment är applikationer inom den marina sektorn. För 30 år sedan utgjorde bränslekostnaden för en svensk kusttanker cirka 5-10 procent av ett rederis totala kostnader. Idag utgör bränslekostnaden cirka 60 procent av rederiets shipping kostnader (redare på Donsö Tanker Meet 2011). FlexiGen kan beroende på applikation reducera bränsleförbrukningen mellan 8-60 procent. Idag kontrolleras cirka 630 kusttankers av svenska rederier, vilket motsvara en marknad på mer än två miljarder SEK (Donsö Tanker Meet 2011). Enligt UNCTAD (United Nations Conference on Trade And Development) finns det drygt oljetankers respektive drygt bulkfartyg som är högst 20 år gamla. Årligen uppgår marknaden till nya fartyg. 5 Affärsmodell och samarbetspartners Entrans avsikt är att bli ett produktbolag, initialt tills volym uppnås drivs bolaget som ett projektbolag. I båda fallen tillverkas produkterna av kontraktstillverkare enligt samma tillverkningsmetod som en större kylmaskin eller värmepump. Nyckelkomponenter sourcas direkt av Entrans medans standardkomponenter köps in av kontraktstillverkaren. Bolaget binder således inget kapital i dyra produktionsanläggningar och produktion kan göras lokalt nära slutkund. Varje enskild FlexiGen är anpassad till sin målmiljö och slutkonfigureras av Entrans centralt. En viktig del av Entrans IPR är att ha kontroll på produktens huvudkomponenter, dimensionering och dess styrsystem. KONFIDENTIELLT 8

9 Entrans bedriver primärt direktförsäljning eller via säljpartner på kommissionsbasis och Entrans äger således kunden. Utbetalningarna av säljkommissionerna på 4-8% av försäljningspriset följer betalningsströmmarna från kund. För större homogena marknader såsom Kina och USA kommer Entrans att verka i täta samarbetsformer till exempel Joint Venture med större aktörer för att få tillräckligt står genomslagskraft samt ge motparten incitament att försvara Entrans IPR. För dessa marknader kommer dedikerad Entrans personal att krävas. Affärsmodell Alla reservdelar skall köpas via Entrans medans serviceavtal kan tecknas med en av Entrans certifierad service partner. På sikt kan Entrans etablera en egen serviceorganisation för en ökad after sales. Bruttomarginalen för FlexiGen 250 ligger 2014 på ca 30 procent men beräknas redan från mitten av 2015 att ligga över 50 procent när bolagets volymer ökar från enstaka komponenter. Prisbilden kan benchmarkas med större kylmaskiner, vilka indikerar att Entrans med 50 procent bruttomarginal i försäljningen skulle kunna sälja för ner till kr /kw. Viktiga leverantörer av nyckelkomponenter är tillverkarna av expandrar/kompressorer (Grasso), värmeväxlare (SWEP), ventiler (Axel Larsson) och pumpar (Grundfos). De viktigaste leverantörerna är globala med globala serviceorganisationer, vilket ger kunden ökad trygghet. 6 Konkurrenter Bolaget har inga konkurrenter med samma produktutbud eftersom det är patenterat, men konkurrerar med andra ORC-företag. Entrans adresserar system om kw med värmekälla typiskt mellan C. Ormat och Turboden är två etablerade företag som verkar på värmekällor >250 C. En svensk aktör är OpCon, >700 kw enhetstorlek (högre än Entrans) och med värmekällor på C. En amerikansk aktör är Electraterm, som verkar i samma temperaturområde som Entrans, men med något mindre system. Ännu så länge så offererar vi inte mot andra bolag. Värmepump- och kylmaskinbolag betraktas inte som konkurrenter, utan snarare möjliga exitvägar. Entrans positionering jämfört med konkurrenter KONFIDENTIELLT 9

10 Opcon: One size kW. Använder sig av sin egen oljefria skruvexpander (En oljefri skruvexpander ger ett relativt dyrt system med dålig verkningsgrad. Entrans använder sig av en oljesmord expander som har högre verkningsgrad och är billigare. Ormat: Gör större system över 250kW. Dom använder sig a turboexpandrar som är fuktkänsliga och dyra, Skruvexpandrar har en något lägre max verkningsgrad men tål å andra sidan en tuffare miljö med fuktinblanding samt har en betydligt bättre förmåga att gå i dellast Turboden: Är kanske den spelare som är mest etablerad inom ORC-segmentet. Turboden har funnits under en längre tid men först på senare år har verksamheten i likhet med marknaden tagit fart. Turboden tillverkar ej enheter under 200kW. Systemen Kräver temperaturer >100 o C. Mycket inriktade på geotermi. Electratherm: Är en amerikansk leverantör som tekniskt sätt på är mest lik Entrans,. De använder skruvexpander och plattvärmeväxlare. De arbetar däremot i en mindre storleksklass och har inte möjligheten till multidrift som bara Entrans har. 7 Entrans vision och mål Entrans vision är att genom att erbjuda unika och synnerligen lönsamma produkter växa till ett företag som värderas till över hundra miljoner kronor. Adresserbar marknad och nuvarande fokus 8 Försäljningsstrategi och marknadsplan Entrans fokuserar initialt sin försäljning på energibranschen i Sverige då den har störst kunskap om vår teknologi och grundarna har sin bakgrund där. Därtill bearbetas förfrågningar från industri- och shippingsektorn. Bolaget arbetar med direktförsäljning på den svenska marknaden, men har även knutit upp fyra stycken säljpartners i Sverige. Dessa är partnerbolag med parallella erbjudanden eller energieffektiviseringskonsulter Bolaget räknar med att varje mindre återförsäljare på sikt kan generera 5-10 avslut per år. Internationellt har vi noterat ett mycket stort intresse från marknader i Sydamerika och t.ex. från Indien och Indonesien. Dessa marknader arbetar vi i dagsläget med genom att besvara förfrågningar som rör elproduktion, då efterfrågan på ORC-lösningar (elgenerering från spillvärme) följer oljepriset och elpriserna i tex i södra Europa och Indien är betydligt högre än de svenska. Vilket betyder att i dagsläget marknadsförs utanför EU, USA och Japan FlexiGen främst som ren ORC (bara el-produktion)). Efterfrågan internationellt på högtemperatur värmepumpslösningar tex. Från Holland ökar mer och mer och då framförallt för produktion av ånga. KONFIDENTIELLT 10

11 Bolaget sonderar även internationella säljkanaler och har tecknat icke exklusiva säljavtal med några mindre bolag som Nordic Cleantech (Indien) och Ilham Treda (Indonesien) samt för diskussion med parter mot Sydamerika. 9 Övergripande plan Bolagets fokus och huvudaktiviteter illustreras i bilden nedan. Övergripande plan 10 Nyckelpersoner Joakim Wessman, CTO och grundare med ansvar för teknologi, produktutveckling och säljstöd. Innovatör och systemarkitekt från Fortum. Har i mer än 15 års erfarenhet med motsvarande Entrans system samt avancerad optimering av stora energisystem såsom fjärr-värme/kyla. Conny Wretlind, COO och grundare med ansvar för sourcing och tillverkning med mer än 30 års erfarenhet från energibranschen som drift-ledare, underhåll, installation, inköp och projektledning av energisystem och produkter på Fortum, Stockholm Energi och Wallenius. Leif Erlandsson, ordförande och serieentreprenör med 30 års erfarenhet att bygga små bolag till stora. Johan Hellqvist, styrelsemedlem och serieentreprenör som grundat Xelerated (numera Marvell) ett halvledarbolag som omsätter ca 200MSEK och har varit COO/CEO i 12 år. Driver Heljon AB, ett konsult och rådgivningsbolag med uppdrag inom energiteknik, ICT och finansiell rådgivning, tex åt Solarus, ÅAC, Creandum och Tobii Technologhy. Mats Johnson, styrelsemedlem och energikonsult samt delägare i energikonsultbolaget APP Start-Up, med tjänsteutbud inom Automation, Power och Process. 11 Ägarförhållanden Aktieägare # % Innovationsbron ,3% Conny Wretlind (grundare) ,7% Joakim Wessman (grundare) ,7% Leif Erlandsson(ordf.) ,7% Heljon AB 164 7,6% Övriga ,1% Utställda aktier ,0% KONFIDENTIELLT 11

12 12 Ekonomi Nuläge och Prognos Bolaget har hittills haft en omsättning baserad på förstudier och motsvarande betalda uppdrag. Bolaget har idag två personer engagerade på heltid (CTO och COO och sitter i Stockholm med en månatlig burnrate på cirka 120 ksek. En prognos samt bolagets tillväxt och kassaflöde finns illustrerad nedan. Mer detaljerad prognos finns i separat Excel-ark, som kan erhållas på begäran. Försäljnings- och resultatprogons MSEK Sammanfattning Omsättning 0,3 6,4 18,6 28,8 39,8 Resultat före skatt -2,7-1,5-1,1 0,6 2,7 Balansomslutning 4,2 5,9 10,0 15,8 0,0 Finansiering 1,2 4,0 5,0 5,0 5,0 Antalet anställda Levererade system Sammanfattning prognos MSEK Kassaflöde Ingående balans 2,7 0,3 2,4 5,8 7,1 Kassaflöde från rörelse -2,7-1,5-1,1 0,6 2,7 Ändring rörelsekapital 0,0-0,1 0,1-3,0-4,1 Investeringar -0,7-0,3-0,5-0,7-0,7 Lånefinansiering etc. -0,1 1,9 4,8 4,5 4,3 Emissioner etc. 1,2 2,0 0,0 0,0 0,0 Totalt kassaflöde -2,4 2,1 3,4 1,4 2,1 Utgående balans 0,3 2,4 5,8 7,1 9,3 Kassaflödesprognos KONFIDENTIELLT 12

13 13 Kapitalbehov och användning Totalt har Bolaget per augusti 2013 sammanlagt tagit in cirka 5,6 MSEK i ägarkapital, 2,4 MSEK i villkorslån och 0,5 MSEK i bidrag. Styrelsen bedömer att Entrans behöver 1,5 MSEK i ägarkapital för att: Leverera och implementera ordern till Neova Påbörja en expansion Inleda rekrytering för expansion Vidare kapitalbehov bedöms vara 9 MSEK under 2014 och 2015 för. Expansion & globalisering Projektfinansiering 14 Milstolpar och värdedrivare Den enskilt viktigast milstolpen är: 1. att implementera den mottagna Neova-ordern eftersom den som referensanläggning samtidigt representerar den absolut största säljbarriärssänkningen mot övriga kunder. Kommande milstolpar är: 2. leverans av ett andra system 3. en tredje säljorder 4. en internationell order 5. vidare patentansökningar för i första hand Kina och Indien. 15 Exit-möjligheter FlexiGen tillför något unikt till traditionell spillvärmeåtervinning med ORC- och värmepumpsteknik. Tekniken är dessutom tillämpbar inom många segment och storleksklasser, vilket ger hävstångseffekter för ett köpande bolag, vilket har stor effekt på värderingen av Entrans. Tekniken skulle av en större köparekunna säljas både som större system och mindre rena villaaggregat. Målsättningen är att göra Entrans till ett lönsamt företag. Då marknaden för återvinning av energi/spillvärme är enorm och under stark tillväxt finns exitmöjligheter i första hand vid en försäljning av bolaget. En annan exitmöjlighet är en börsintroduktion, i ett något längre perspektiv. Det finns flera olika möjliga exit vägar med tyngdpunkt på industriella köpare, enligt nedan: 1) En OEM-partner köper Entrans: dvs. stort företag som har kompletterande/angränsande utrustning till vårt leveransomfång. T.ex. kompressortillverkare, kylmaskiner, värmepumpar, rökgaskondensering eller motsvarande utrustning som vill komplettera sin produktportfölj med FlexiGen produkter och teknologi tex, Atlas Copco, Carrier, Nibe, Copland, Bosch, York etc. 2) Global aktör inom energiteknikbranschen som vill komplettera med vårt teknikområde: Alstom, Siemens, General Electric, ABB 3) Aktör inom ORC-teknik som vill utvidga med vår teknik: Pratt & Whitney, Rolls Royce, Turboden, Ormat etc. 4) Börsintroduktion 16 Sammanfattning av skäl att investera i Entrans En investering i Entrans kan bli mycket lönsam då den marknad som Entrans adresserar är stor och i kraftig tillväxt i kombinations med Entrans unika produkterbjudande. Entrans har förutsättningar att ta tillvara den potential som finns och skapa ett mycket lönsamt företag. Behovet är globalt och svarar mot de behov som uppstår i ett alltmer energiintensivt samhälle och där krav på alltmer förnyelsebar energi drivs av önskade omställningar. KONFIDENTIELLT 13

14 Entrans har med sina rötter i energibranschen en mycket djup kunskap om de förutsättningar som råder och utvecklat en unik och patenterad lösning som till stora delar baserar sig på standardkomponenter och därmed utgör en mycket liten teknikrisk samtidigt som det därigenom är enkelt att skala upp. Med det team som redan finns på plats och plan för expansion av egen organisation, med en produktionsfilosofi av att outsourca tillverkning och med kontinuerligt ökat partnerskap i marknaden kommer uppsatta mål att kunna nås utan en alltför stor egen personell expansion. 17 Legala data, kontaktuppgifter och styrelse Entrans AB, Heliosgatan Stockholm Styrelseordförande: Styrelsemedlem Innovationsbron: Leif Erlandsson Tor Kihlberg Övriga styrelsemedlemmar Johan Hellqvist Mårten Dahl Mats Johnsson Conny Wretlind, COO Entrans Joakim Wessman, CTO Entrans KONFIDENTIELLT 14

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

Innehåll. 40 Koncernens förändringar i eget kapital. 4 Koncernchefens kommentar. 41 Koncernens kassaflödesanalys. 6 2010 i sammandrag

Innehåll. 40 Koncernens förändringar i eget kapital. 4 Koncernchefens kommentar. 41 Koncernens kassaflödesanalys. 6 2010 i sammandrag Årsredovisning 2010 Innehåll 4 Koncernchefens kommentar 6 2010 i sammandrag 7 Viktiga händelser efter 2010 8 Opcons organisation 9 Opcons historia 10 Affärsområde Renewable Energy 16 Affärsområde Engine

Läs mer

ATC Industrial Group Management AB. 2014 Emissionsmemorandum

ATC Industrial Group Management AB. 2014 Emissionsmemorandum ATC Industrial Group Management AB 2014 Emissionsmemorandum Årsredovisningen för ATC Industrial Management Group AB för räkenskapsåret 2012 är en del av detta memorandum. En digital version av årsredovisningen

Läs mer

I FOKUS 2010: Fortsatt stark tillväxt med snabbt växande internationella marknader för Opcons produkter och system ÅRSREDOVISNING 2009

I FOKUS 2010: Fortsatt stark tillväxt med snabbt växande internationella marknader för Opcons produkter och system ÅRSREDOVISNING 2009 I FOKUS 2010: Fortsatt stark tillväxt med snabbt växande internationella marknader för Opcons produkter och system ÅRSREDOVISNING 2009 innehåll 2 Årsstämma 4 Koncernchefens kommentar 6 Verksamhet, affärsidé

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) Rehact Energy System Det intelligenta energisystemet Informationsmemorandum April 2010 Informationsmemorandum från REHACT AB (publ) april 2010 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Investeringsmemorandum Absolicon Solar Collector AB (publ)

Investeringsmemorandum Absolicon Solar Collector AB (publ) Investeringsmemorandum Absolicon Solar Collector AB (publ) Information om erbjudandet och finansiell information Våren 2015 Innehåll Absolicons syfte och mål 3 Inbjudan 4 Företagets historia och utveckling

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I OPCON AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I OPCON AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I OPCON AB (PUBL) Upprättande och registrering av Prospekt Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Opcon med anledning av en riktad emission av aktier

Läs mer

Inbjudan till teckning, samt förvärv av aktier i SolTech Energy Sweden AB (publ)

Inbjudan till teckning, samt förvärv av aktier i SolTech Energy Sweden AB (publ) Inbjudan till teckning, samt förvärv av aktier i SolTech Energy Sweden AB (publ) inför listning på First North vid Nasdaq Stockholm i juni 2015 Detta är en sammanfattning av Prospekt utgivet av styrelsen

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER i SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER i SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ) SolTech Energy INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER i SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ) 5 19 februari 2014 SolTech Energy INFORMATIONSMEMORANDUM Viktig information Med SolTech Energy, SolTech, Bolaget mm avses

Läs mer

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum 2015 Informationsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i Drive Energy AB (publ) 22 maj 2015 1 Om Informationsmemorandumet I detta Memorandum gäller följande definitioner, om inget annat anges. Med Bolaget,

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i

Inbjudan till förvärv av aktier i Den digitala världen när den är som bäst! Inbjudan till förvärv av aktier i Memorandumet upprättat i samband med nyemission av aktier i hösten 2013 DWM verksamhet DWM hjälper företag och organisationer

Läs mer

ERBJUDANDE ATT TECKNA AKTIER I EFFICAX ENERGY AB

ERBJUDANDE ATT TECKNA AKTIER I EFFICAX ENERGY AB ERBJUDANDE ATT TECKNA AKTIER I EFFICAX ENERGY AB Detta investeringsmemorandum är framtaget av Efficax Energys styrelse Sammanfattning Denna sammanfattning är endast en introduktion till Memorandumet.

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetsplan

Fortum Värmes hållbarhetsplan Fortum Värmes hållbarhetsplan Innehåll Förord 3 Förord 4 2006 2010 i korthet 6 Fjärrvärmens roll i energisystemet Kraftvärme = kraft + värme Fjärrvärmen minskar global klimatpåverkan 8 2020-planen En hållbar

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013 Visionen om en ljusare framtid Årsredovisning 2013 Innehåll 3 OM ALFA LAVAL Alfa Laval i korthet 3 Året i korthet 5 Koncernchefen har ordet 6 Strukturella drivkrafter 8 Vision, affärsidé, mål och strategi

Läs mer

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget PROSPEKT Inbjudan till teckning av aktier i Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget Detta prospekt har upprättats av BESTIN Prepackaged Service Software

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler

Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler Lönsamhetspotentialen för egenproducerad energi till livsmedelslokaler Nätverket BeLivs är ett ledande nätverk som skapar värde, ökar kunskapen och verkar för energieffektivisering i livsmedelslokaler.

Läs mer

metacon METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

metacon METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Metacon är ett publikt energiteknikföretag som utvecklat och patenterat en unik teknik och process som effektivt

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Emission inför planerad listning på First North i Stockholm IVISYS AB 556998-4981

Emission inför planerad listning på First North i Stockholm IVISYS AB 556998-4981 Emission inför planerad listning på First North i Stockholm IVISYS AB 556998-4981 www.sedermera.se OM MEMORANDUMET Definitioner I detta dokument gäller följande definitioner om inget annat anges: med IVISYS

Läs mer

Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten

Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten 2 Projektet stöds av: Intelligent Energy Europe Programme of the European Community Ansvaret för innehållet i den här publikationen svarar författarna

Läs mer

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Verksamhetsbeskrivning 10 Aktien, aktiekapital

Läs mer

ENERGI Ställningstagande och goda exempel

ENERGI Ställningstagande och goda exempel ENERGI Ställningstagande och goda exempel KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA INLEDNING Just nu står vi inför en förändring av energisystemet med nya mönster för produktion och användning av el, höga krav

Läs mer

Samtliga våra produkter får du en överskådlig bild av på vårt företags hemsida. Adressen dit är: www.dwm.se

Samtliga våra produkter får du en överskådlig bild av på vårt företags hemsida. Adressen dit är: www.dwm.se Samtliga våra produkter får du en överskådlig bild av på vårt företags hemsida. Adressen dit är: www.dwm.se Här kommer en kort Introduktion av våra produkter i olika faser och på vilka aktuella marknader:

Läs mer

Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin

Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin ÅRSREDOVISNING 2009 Welcome to Jeeves Bienvenue à Jeeves Willkommen bei Jeeves Witamy w Jeeves Welkom bij Jeeves Tervetuloa Jeevesiin Innehåll KORT OM JEEVES 2 ÅRET I KORTHET 4 HISTORIA 5 VD HAR ORDET

Läs mer

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB Slutgiltig version, 2012-01-27 Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Uppdragets omfattning...

Läs mer

Grönare energianvändning och miljö. Årsredovisning 2011 Gullberg & Jansson AB (publ)

Grönare energianvändning och miljö. Årsredovisning 2011 Gullberg & Jansson AB (publ) Grönare energianvändning och miljö Årsredovisning 2011 Gullberg & Jansson AB (publ) Innehåll Bolagsinformation Firmanamn: Gullberg & Jansson AB (publ) Handelsbeteckning: GJAB Säte: Höganäs kommun Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning 2010. Rundsmörjning för ditt hjärta

Årsredovisning 2010. Rundsmörjning för ditt hjärta Årsredovisning 2010 Rundsmörjning för ditt hjärta Innehåll 3 OM ALFA LAVAL Alfa Laval i korthet 3 Naturlig process Separering 5 2010 i korthet 6 Koncernchefen har ordet 8 Aktien 10 Artikel Better City,

Läs mer