Investerings-PM STOCKHOLM KONFIDENTIELLT 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investerings-PM STOCKHOLM 2013-09-06 KONFIDENTIELLT 1"

Transkript

1 Investerings-PM STOCKHOLM KONFIDENTIELLT 1

2 Innehållsförteckning Sammanfattning av Investeringserbjudande i miljöteknikföretaget Entrans AB Entrans affärsidé och historik Kunder och kundnytta Business Case #1: Energibolag Business Case #2: Shipping Business Case #3: Industriell spillvärme Sammanfattning av olika business case Ytterligare kundnytta och fördelar med FlexiGen Entrans produkter och tjänster Patent och andra produktskydd Marknadsbeskrivning och marknadspotential Energibolag (Fokus) Industribolag Shippingbolag Affärsmodell och samarbetspartners Konkurrenter Entrans vision och mål Försäljningsstrategi och marknadsplan Övergripande plan Nyckelpersoner Ägarförhållanden Ekonomi Nuläge och Prognos Kapitalbehov och användning Milstolpar och värdedrivare Exit-möjligheter Sammanfattning av skäl att investera i Entrans Legala data, kontaktuppgifter och styrelse KONFIDENTIELLT 2

3 Sammanfattning av Investeringserbjudande i miljöteknikföretaget Entrans AB Detta investerings-pm tillsammans med Excel-ark med finansiella data, som kan erhållas på begäran, beskriver ett investeringserbjudande i miljöteknikföretaget Entrans AB, organisationsnummer ( Entrans eller Bolaget ). Entrans verksamhet är utveckling och försäljning av energiåtervinningsprodukter och system baserade på Entrans patenterade FlexiGen teknik samt rena högtemperatur värmepumpar till främst energi, industribolag och shipping. Entrans har idag order på två system, varav den ena med driftsättning hösten 2013 avser FlexiGen100 till Neovas Kramforsanläggning. Sammansättning av anläggningen pågår, se bild på nästa sida där bla elinstallationen fortfarande saknas. Neova är ett av Skandinaviens ledande bioenergiföretag och ingår i finska Vapo-gruppen med bla finska staten som ägare. FlexiGen under sammansättning inför installation hos kunden Neova Den patenterade tekniken är utvecklad under 10år och är en kombination av ORC-teknik (ångkraftverk med ett annat arbetsmedium än vatten vilket möjliggör elproduktion från en lågtemperarad värmekälla) och värmepumpsteknik. Företagets första produkt FlexiGen är testad hos Fortum Värme som pilot och i en mindre demonstrationsanläggning. Entrans grundare har lång erfarenhet av implementering av värmepumpar, ORC och kylmaskiner från många års arbete på Stockholm Energi/Fortum. FlexiGen-maskiner är maximalt optimerade med Entrans egenutvecklade design- och dimensioneringsverktyg EOS och arbetar i ett effektområde som är tillämpbart i de flesta industrier, för energibolag men även t.ex. ombord på fartyg. FlexiGen har en unik förmåga att på kort tid skifta driftmode från elproduktion (ORC drift) till värme- eller kylaproduktion (värmepumpsdrift), vilket ger FlexiGen väsentliga konkurrensfördelar såsom: hög utnyttjande grad = lika med många årsdrifttimmar. litet utrymmesbehov = får plats i en vanlig container. bra miljöprofil = minimal användning av köldmedium. låg investeringskostnad kort ROI. KONFIDENTIELLT 3

4 Att installera FlexiGen i en hetvattencentral för produktion av el är enkelt och kräver inga ingrepp i pannor eller andra känsliga system. Vintertid då värmebrist kan uppstå, startas ofta pannor med mycket dyra bränslen som tex olja, FlexiGen kan då skifta driftmode till värmpumpsdrift och använda latent värme från pannans rökgaser och helt eller delvis ersätta dyra spetspannor som ofta eldas med fossilt bränsle. Den producerade elen minskar behovet av inköpt el i värmecentralen. Värdet av den producerade elen kan uppgå till motsvarande 3 gånger kostnaden för värmen. Produktionskostnaden för FlexiGen i värmepumpsdrift är ca 1/8 i jämförelse mot en panna som använder olja, el eller gasol som bränsle. En mycket kraftfull möjlighet är att låta FlexiGen producera ånga i värmepumpsdrift, som värmekälla används spillvärme. I industrin produceras ofta ånga i olje- eller elpannor. FlexiGen i värmepumpsdrift kan ersätta dessa pannor genom att återvinna spillvärme till ånga, skillnaden i driftkostnad kan vara så stor som en 1/10. FlexiGen kan också med fördel installeras ombord på fartyg. Till exempel på kryssningsfartyg där värme från avgaser och motorkylvatten då används för att producera el eller kyla. Bränslebesparingen kan uppgå till ca 10%. Dessutom bidrar FlexiGen till att spara dyrbart utrymme ombord. En investering i FlexiGen ger kunderna en för branschen extremt kort återbetalningstid på 1,5 till 4 år beroende på tillämpning. Miljöeffekterna av en investering i FlexiGen är positiva. För kunderna innebär det att utöver rent ekonomiska vinster uppstår det också miljövinster i form av tex reducerade koldioxidutsläpp. De kommande två åren kommer Entrans marknadsbearbetning att fokuseras på den svenska marknaden (exklusive offentliga upphandlingar) med tonvikt på specialvärmepumpsapplikationer. Med en uppsida för kundinitierade projekt med FlexiGen för fartyg respektive för elapplikationer på marknader med höga energipriser utanför Sverige.. Målsättningen är att inom 5 år göra Entrans till ett lönsamt företag och att genomföra en exit, där en industriell försäljning är troligast Kassaflöde [ksek] 13Q1 13Q2 13Q3 13Q4 14Q1 14Q2 14Q3 14Q4 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 Ingående balans Kassaflöde från rörelse Ändring rörelsekapital Investeringar Lånefinansiering etc Emissioner etc Totalt kassaflöde Utgående balans Kassaflödesprognos För att finansiera fullföljandet av kommande leverans till Neova, marknadsbearbetning och för att förbereda expansion erbjuds Investerare att via detta investeringserbjudande ( Erbjudandet ) teckna högst 420 B-aktier till en teckningskurs om kronor, totalt kronor. Erbjudandet motsvarar en värdering (premoney) av Bolaget på 7,7 miljoner kronor och möjliggör en ägarandel om högst 16,1 procent. I Entrans finns idag aktier och 158 optioner, efter full konvertering aktier. Bolaget avser att till en högre värdering ta in ytterligare 2 miljoner kronor när leveransen till Nevoa är genomförd och godkänd. KONFIDENTIELLT 4

5 1 Entrans affärsidé och historik Entrans utvecklar och säljer produkter som återvinner överskottsvärme och omvandlar den till el, värme eller kyla. Kunderna är primärt Energibolag och i fas två även Industri- och Shippingbolag. 2009: 25kW el Pilot på Fortum 2011: FlexiGen konceptet 2012: FlexiGen Demonstrator Bolaget startades 2003 som ett sidoprojekt av grundarna som då arbetade på Fortum där de arbetade med att optimera värmepumpslösningar och fjärrvärmesystem. Grundarna har lång erfarenhet av implementering av värmepumpar, ORC, kylmaskiner i befintliga och nya system. De såg då stora möjligheter att med hjälp av ORC-teknik (ångkraftverk med ett annat arbetsmedium än vatten vilket möjliggör elproduktion från en lågtemperarad värmekälla) använda samma komponenter som utgjorde värmepumpen, när den inte producerade värme, till elproduktion vilket också patentsöktes och patenterades i det då nybildade bolaget Entrans byggde Entrans en pilotanläggning hos Fortum som ledde fram till Innovationsbrons investering år 2010 om 2,25 MSEK i bolaget som därmed kunde starta operativt. Under 2011 utvecklades konceptet till FlexiGen, som av spillvärme kan göra el, men med samma hårdvara även fungera som värmepump eller kylmaskin beroende på vilket energislag som är mest lönsamt. Entrans har idag order på två system från industriella köpare. FlexiGen i dess nuvarande form demonstrerades under 2012 i en demonstrator. Under 2013 slöts de första kundavtalen där leveransen till Neova nu är under installation. FlexiGen kan tillskillnad från andra teknologier och andra tillverkare såväl köra i ORC-drift (elproduktions drift) som i värmepumpsdrift resp. kylmaskinsdrift till samma kostnad i. FlexiGen arbetar i ett effektområde som är tillämpbart i de flesta industrier, fartyg mm vilket gör att antalet potentiella system blir mycket stort. Entrans konkurrenter är ofta rena system- eller komponent leverantörer utan större erfarenhet av smarta systemlösningar som ger lönsamma synergieffekter. Konkurrenternas ORC aggregat ligger i ett betydligt större effektområde kan endast producera el, det vill säga att de har inte möjlighet att ändra driftmode. 2 Kunder och kundnytta Entrans delar in sina kunder i följande kategorier: Energibolag i Sverige och utomlands (tidsmässigt primär kundkategori) Industribolag i Sverige och utomlands Shippingbolag (rederier) Kundnyttan är att tillvarata och förädla outnyttjad överskottsvärme till el, höggradigare värme eller kyla. FlexiGen producerar el eller värme med priset för överskottsvärmen som kostnad, vilken ofta är gratis. För kunden är förtjänsten enkel att beräkna: Värdet av producerad energiform minus produktionskostnaden med FlexiGen (noll om det är el från spillvärme) minus avskrivningar på FlexiGen över minst 20 år (FlexiGens livslängd) minus kalkylränta för investeringen i FlexiGen. Med tillgång till överskottsvärme är elproduktion med FlexiGen det billigaste energislaget, se tabell nedan. KONFIDENTIELLT 5

6 produktionskostnaläng livs- Normaliserad Investering utnyttjandegrad invest. 20 år On Energislag [kr / kw] över dygnet [kr / kwh] d [kr/kw] kwh demand Grönel Solpaneler (PV) % ,49 kr NO YES Vind % ,29 kr NO YES Dieselgenerator % ,05 kr YES NO Gasmotorgenerator % 0, ,68 kr YES NO/YES Kolkraft % 0, ,36 kr YES NO Biokraftverk % 0, ,48 kr YES YES FlexiGen (EL spill) % ,13 kr YES YES FlexiGen (EL Värmeverk) % 0, ,28 kr YES YES Jämförelse mellan olika energislag Kundens tekniska risk är begränsad eftersom FlexiGen säljs som en optimeringsfunktion. Om FlexiGen faller ur blir det som tidigare (dock utan förtjänsten från FlexiGen). Upplevd risk som utgör det största säljhindret är avsaknaden av fullstora referensinstallationer, varför fullföljandet av leveransen till Neovas Kramforsanläggning är av stor vikt. 2.1 Business Case #1: Energibolag Energibolag har ofta flera hetvattenpannor som körs på olika bränslen, bio, el, olja. Bioeldade pannor körs i första hand och pannor som eldas med olja körs när värmelasten är stor, kostnaden för detta är ca 3-4 gånger högre i jämförelse med bioledade pannor. FlexiGen kan minska energibolagens driftkostnader i hetvattencentraler med sin unika förmåga att kunna köras både som värmepump och kraftverk. En del värme från pannan blir till en del el i FlexiGen, det interna elbehovet kan produceras i FlexiGen till ca en 1/3 av kostnaden i jämförelse med att köpa elen. När ytterligare värmebehov finns skiftar FlexiGen till värmepump och producerar nyttig värme genom att utvinna mer värme från pannans rökgaser. Produktionskostnaden för den värme som produceras i FlexiGen är ca 1/8 i jämförelse med att producera värmen i en oljepanna eller i en elpanna. Return on investment (ROI) är mellan 2-5 år 2.2 Business Case #2: Shipping I fartyg finns optimala förutsättningar för FlexiGen, stora mängder spillvärme, havsvatten för kylning av FlexiGen, stort behov av elkraft och kyla. Primärbränslet är olja vilket innebär stor besparingspotential både ekonomiskt och ur ett miljöperspektiv. I fartyg dumpas merparten av värmen från motorkylvatten och avgaser. Genom att använda ORC teknik kan stora bränslebesparingar uppnås, ca 10%. I kryssningsfartyg finns ofta flera stora kylmaskiner för att kunna producera kyla till air-condition. Kylmaskinerna kräver mycket el och tar dessutom stor plats. Normalt är en eller två kylmaskiner reservmaskiner och körs mycket sällan. Ersätts dessa reservmaskiner med FlexiGen kan spillvärme återvinnas till el, om ytterligare kylkapacitet krävs kan FlexiGen snabbt skifta till kylmaskin. Förutom vinsten att kunna återvinna spillvärme till el krävs inget extra utrymme som är dyrbart på fartyg. På övriga typer av fartyg kan FlexiGen återvinna spillvärmen till el. 2.3 Business Case #3: Industriell spillvärme Inom industrin finns ofta stora mängder spillvärme mellan ca C. Med FlexiGen unika förmåga att antigen kunna producera el, mekanisk kraft (direktdriva ett objekt), ånga eller uppgradera värme till högre temperaturer kan stora besparingar uppnås. Behov av lågtrycksånga finns i flera olika typer av industrier, ofta produceras ångan i oljepannor eller elpannor. FlexiGen kan återvinna spillvärme till lågtrycksånga till en betydligt lägre kostnad, ofta mellan en ¼ till en 1/10 i jämförelse med en oljepanna. Flera industrier med spillvärme ligger nära fjärrvärmenät men kan inte leverera fjärrvärme till rätt temperatur vintertid och behov av fjärrvärme finns inte under sommartid. FlexiGen i värmepumpsdrift kan höja temperaturen vintertid så att värme kan levereras till fjärrvärmenätet. Sommartid skiftar FlexiGen till elproduktion och producerar el av spillvärmen. KONFIDENTIELLT 6

7 2.4 Sammanfattning av olika business case Nedan finns en sammanfattning av tre enkla kundcase varav ett för energibolag, ett andra för ett industribolag och det tredje är för en marin tillämpning (shipping). Kalkylerna kan ofta förbättras ytterligare genom att en installation av FlexiGen ofta är föremål för lokala subventioner och stöd. Tre exempel på kund-case 2.5 Ytterligare kundnytta och fördelar med FlexiGen Utöver det rena ekonomiska värdet för kunden innebär varje producerad MWh en återvunnen MWh (genom att det sker från spillvärme), vilket reducerar utsläppen av koldioxid i synnerhet och även reducerar resursförbrukningen i allmänhet. 3 Entrans produkter och tjänster FlexiGen levereras i två storleksklasser: FlexiGen 100 FlexiGen 250 Dessa kan ge motsvarande 100 eller 250 kw el från en lågvärdig- eller spill-värmekälla. FlexiGen genererar: El från en värmekälla mellan 55 C och 220 C, eller Kyla ner till 0 C, eller Värme/ånga upp till 130 C Unikt med FlexiGen är att systemet kan växla driftfall beroende på vad som är mest lönsamt. Detta ger långa drifttider att skriva av investeringen mot och kort payback för kunden. Kostnaden för kunderna för att uppnå flexibiliteten är cirka fem procent av deras ursprungliga investering eftersom i princip alla ingående systemkomponenter utnyttjas i alla driftfall, vilket är del av den patenterade lösningen. Priset för en FlexiGen är, beroende på storlek, SEK per kw genererad eleffekt. För en FlexiGen 250 blir priset ca 3,75 MSEK (15 000kr*250kW). Inom två år kommer ett pris på ner till SEK/kWel kunna erbjudas. Ett pris på kr/kw ger om värmekällan är gratis ett elproduktionspris över FlexiGens 20 åriga livslängd på ca 130 kr/mwh. 3.1 Patent och andra produktskydd Bolagets teknologi är patenterad i EU, Japan och USA och kombinerar ORC-cykeln (lågtempererad kraftgenerering) med värmepumps-/kylmaskincykeln på ett elegant och kostnadseffektivt sätt. Teknologin är implementerad i de två tidigare nämnda demonstratorer. KONFIDENTIELLT 7

8 Vidare patentansökningar gällande systemets styrning och vissa nyckeltillämpningar är identifierade för att få IPR-skydd kanske främst i Kina och Indien, förutom ett generellt stärkt IPR-skydd. Bolaget har Bergenstråhle som patentombud men använder av kostnadsskäl Forskarpatent för att utforma nya patent applikationer. Utöver patentskydd har bolagets grundare under mer än 10 års tid utvecklat och benchmarkat ett avancerat dimensionerings och simuleringsverktyg kallat FlexiGen EOS där essensen av 45 års erfarenhet från värmepumpar, kylmaskiner och ORC-system finns kondenserat. Entrans har strategiskt valt att alltid hålla i slutkonfigureringen av ett system. 4 Marknadsbeskrivning och marknadspotential 4.1 Energibolag (Fokus) Entrans primära kundkategori är Energibolag. Idag finns över 400 hetvattenpannor som enbart producerar värme i Sverige, vilket motsvarar en marknadspotential på cirka två miljarder SEK (Svensk fjärrvärme statistik, 2007). Andra applikationer för energibolagen är optimering av fjärrvärmenät, lokal ångproduktion och elproduktion från ren spillvärme. Som en jämförelse så finns det i Europa idag fjärrvärmenät (COGEN Europe, 2012) med dito värmepannor och i en vidare internationell utblick kan noteras att bara i Beijing-området finns det hetvattenpannor (District Energy Partnership, China). 4.2 Industribolag Industribolag som kan tillvarata industriell spillvärme är Entrans andra kundkategori.. Industriföretag generar idag mer än 7 TWh spillvärme (Svensk Spillvärme rapport., 2009, Eurostat). Entrans patenterade teknologi kan göra el (7-15 %) av denna värme eller uppgradera den till högvärdig värme/ånga. Marknaden för spillvärme i Europa uppskattas till 140 TWh (ORCNext). För Entrans motsvarar detta en försäljningspotential överstigande FlexiGen 250, innebärande ett försäljningsvärde om cirka 20 miljarder SEK. I USA anses spillvärme ha större potential än alla andra renewables tillsammans (Lukawski, 2009). Cirka 90 procent av denna spillvärme finns i temperaturintervallet 90 C till 150 C, vilket är Entrans sweet spot (TAS Energy, 2011). 4.3 Shippingbolag Ett tredje segment är applikationer inom den marina sektorn. För 30 år sedan utgjorde bränslekostnaden för en svensk kusttanker cirka 5-10 procent av ett rederis totala kostnader. Idag utgör bränslekostnaden cirka 60 procent av rederiets shipping kostnader (redare på Donsö Tanker Meet 2011). FlexiGen kan beroende på applikation reducera bränsleförbrukningen mellan 8-60 procent. Idag kontrolleras cirka 630 kusttankers av svenska rederier, vilket motsvara en marknad på mer än två miljarder SEK (Donsö Tanker Meet 2011). Enligt UNCTAD (United Nations Conference on Trade And Development) finns det drygt oljetankers respektive drygt bulkfartyg som är högst 20 år gamla. Årligen uppgår marknaden till nya fartyg. 5 Affärsmodell och samarbetspartners Entrans avsikt är att bli ett produktbolag, initialt tills volym uppnås drivs bolaget som ett projektbolag. I båda fallen tillverkas produkterna av kontraktstillverkare enligt samma tillverkningsmetod som en större kylmaskin eller värmepump. Nyckelkomponenter sourcas direkt av Entrans medans standardkomponenter köps in av kontraktstillverkaren. Bolaget binder således inget kapital i dyra produktionsanläggningar och produktion kan göras lokalt nära slutkund. Varje enskild FlexiGen är anpassad till sin målmiljö och slutkonfigureras av Entrans centralt. En viktig del av Entrans IPR är att ha kontroll på produktens huvudkomponenter, dimensionering och dess styrsystem. KONFIDENTIELLT 8

9 Entrans bedriver primärt direktförsäljning eller via säljpartner på kommissionsbasis och Entrans äger således kunden. Utbetalningarna av säljkommissionerna på 4-8% av försäljningspriset följer betalningsströmmarna från kund. För större homogena marknader såsom Kina och USA kommer Entrans att verka i täta samarbetsformer till exempel Joint Venture med större aktörer för att få tillräckligt står genomslagskraft samt ge motparten incitament att försvara Entrans IPR. För dessa marknader kommer dedikerad Entrans personal att krävas. Affärsmodell Alla reservdelar skall köpas via Entrans medans serviceavtal kan tecknas med en av Entrans certifierad service partner. På sikt kan Entrans etablera en egen serviceorganisation för en ökad after sales. Bruttomarginalen för FlexiGen 250 ligger 2014 på ca 30 procent men beräknas redan från mitten av 2015 att ligga över 50 procent när bolagets volymer ökar från enstaka komponenter. Prisbilden kan benchmarkas med större kylmaskiner, vilka indikerar att Entrans med 50 procent bruttomarginal i försäljningen skulle kunna sälja för ner till kr /kw. Viktiga leverantörer av nyckelkomponenter är tillverkarna av expandrar/kompressorer (Grasso), värmeväxlare (SWEP), ventiler (Axel Larsson) och pumpar (Grundfos). De viktigaste leverantörerna är globala med globala serviceorganisationer, vilket ger kunden ökad trygghet. 6 Konkurrenter Bolaget har inga konkurrenter med samma produktutbud eftersom det är patenterat, men konkurrerar med andra ORC-företag. Entrans adresserar system om kw med värmekälla typiskt mellan C. Ormat och Turboden är två etablerade företag som verkar på värmekällor >250 C. En svensk aktör är OpCon, >700 kw enhetstorlek (högre än Entrans) och med värmekällor på C. En amerikansk aktör är Electraterm, som verkar i samma temperaturområde som Entrans, men med något mindre system. Ännu så länge så offererar vi inte mot andra bolag. Värmepump- och kylmaskinbolag betraktas inte som konkurrenter, utan snarare möjliga exitvägar. Entrans positionering jämfört med konkurrenter KONFIDENTIELLT 9

10 Opcon: One size kW. Använder sig av sin egen oljefria skruvexpander (En oljefri skruvexpander ger ett relativt dyrt system med dålig verkningsgrad. Entrans använder sig av en oljesmord expander som har högre verkningsgrad och är billigare. Ormat: Gör större system över 250kW. Dom använder sig a turboexpandrar som är fuktkänsliga och dyra, Skruvexpandrar har en något lägre max verkningsgrad men tål å andra sidan en tuffare miljö med fuktinblanding samt har en betydligt bättre förmåga att gå i dellast Turboden: Är kanske den spelare som är mest etablerad inom ORC-segmentet. Turboden har funnits under en längre tid men först på senare år har verksamheten i likhet med marknaden tagit fart. Turboden tillverkar ej enheter under 200kW. Systemen Kräver temperaturer >100 o C. Mycket inriktade på geotermi. Electratherm: Är en amerikansk leverantör som tekniskt sätt på är mest lik Entrans,. De använder skruvexpander och plattvärmeväxlare. De arbetar däremot i en mindre storleksklass och har inte möjligheten till multidrift som bara Entrans har. 7 Entrans vision och mål Entrans vision är att genom att erbjuda unika och synnerligen lönsamma produkter växa till ett företag som värderas till över hundra miljoner kronor. Adresserbar marknad och nuvarande fokus 8 Försäljningsstrategi och marknadsplan Entrans fokuserar initialt sin försäljning på energibranschen i Sverige då den har störst kunskap om vår teknologi och grundarna har sin bakgrund där. Därtill bearbetas förfrågningar från industri- och shippingsektorn. Bolaget arbetar med direktförsäljning på den svenska marknaden, men har även knutit upp fyra stycken säljpartners i Sverige. Dessa är partnerbolag med parallella erbjudanden eller energieffektiviseringskonsulter Bolaget räknar med att varje mindre återförsäljare på sikt kan generera 5-10 avslut per år. Internationellt har vi noterat ett mycket stort intresse från marknader i Sydamerika och t.ex. från Indien och Indonesien. Dessa marknader arbetar vi i dagsläget med genom att besvara förfrågningar som rör elproduktion, då efterfrågan på ORC-lösningar (elgenerering från spillvärme) följer oljepriset och elpriserna i tex i södra Europa och Indien är betydligt högre än de svenska. Vilket betyder att i dagsläget marknadsförs utanför EU, USA och Japan FlexiGen främst som ren ORC (bara el-produktion)). Efterfrågan internationellt på högtemperatur värmepumpslösningar tex. Från Holland ökar mer och mer och då framförallt för produktion av ånga. KONFIDENTIELLT 10

11 Bolaget sonderar även internationella säljkanaler och har tecknat icke exklusiva säljavtal med några mindre bolag som Nordic Cleantech (Indien) och Ilham Treda (Indonesien) samt för diskussion med parter mot Sydamerika. 9 Övergripande plan Bolagets fokus och huvudaktiviteter illustreras i bilden nedan. Övergripande plan 10 Nyckelpersoner Joakim Wessman, CTO och grundare med ansvar för teknologi, produktutveckling och säljstöd. Innovatör och systemarkitekt från Fortum. Har i mer än 15 års erfarenhet med motsvarande Entrans system samt avancerad optimering av stora energisystem såsom fjärr-värme/kyla. Conny Wretlind, COO och grundare med ansvar för sourcing och tillverkning med mer än 30 års erfarenhet från energibranschen som drift-ledare, underhåll, installation, inköp och projektledning av energisystem och produkter på Fortum, Stockholm Energi och Wallenius. Leif Erlandsson, ordförande och serieentreprenör med 30 års erfarenhet att bygga små bolag till stora. Johan Hellqvist, styrelsemedlem och serieentreprenör som grundat Xelerated (numera Marvell) ett halvledarbolag som omsätter ca 200MSEK och har varit COO/CEO i 12 år. Driver Heljon AB, ett konsult och rådgivningsbolag med uppdrag inom energiteknik, ICT och finansiell rådgivning, tex åt Solarus, ÅAC, Creandum och Tobii Technologhy. Mats Johnson, styrelsemedlem och energikonsult samt delägare i energikonsultbolaget APP Start-Up, med tjänsteutbud inom Automation, Power och Process. 11 Ägarförhållanden Aktieägare # % Innovationsbron ,3% Conny Wretlind (grundare) ,7% Joakim Wessman (grundare) ,7% Leif Erlandsson(ordf.) ,7% Heljon AB 164 7,6% Övriga ,1% Utställda aktier ,0% KONFIDENTIELLT 11

12 12 Ekonomi Nuläge och Prognos Bolaget har hittills haft en omsättning baserad på förstudier och motsvarande betalda uppdrag. Bolaget har idag två personer engagerade på heltid (CTO och COO och sitter i Stockholm med en månatlig burnrate på cirka 120 ksek. En prognos samt bolagets tillväxt och kassaflöde finns illustrerad nedan. Mer detaljerad prognos finns i separat Excel-ark, som kan erhållas på begäran. Försäljnings- och resultatprogons MSEK Sammanfattning Omsättning 0,3 6,4 18,6 28,8 39,8 Resultat före skatt -2,7-1,5-1,1 0,6 2,7 Balansomslutning 4,2 5,9 10,0 15,8 0,0 Finansiering 1,2 4,0 5,0 5,0 5,0 Antalet anställda Levererade system Sammanfattning prognos MSEK Kassaflöde Ingående balans 2,7 0,3 2,4 5,8 7,1 Kassaflöde från rörelse -2,7-1,5-1,1 0,6 2,7 Ändring rörelsekapital 0,0-0,1 0,1-3,0-4,1 Investeringar -0,7-0,3-0,5-0,7-0,7 Lånefinansiering etc. -0,1 1,9 4,8 4,5 4,3 Emissioner etc. 1,2 2,0 0,0 0,0 0,0 Totalt kassaflöde -2,4 2,1 3,4 1,4 2,1 Utgående balans 0,3 2,4 5,8 7,1 9,3 Kassaflödesprognos KONFIDENTIELLT 12

13 13 Kapitalbehov och användning Totalt har Bolaget per augusti 2013 sammanlagt tagit in cirka 5,6 MSEK i ägarkapital, 2,4 MSEK i villkorslån och 0,5 MSEK i bidrag. Styrelsen bedömer att Entrans behöver 1,5 MSEK i ägarkapital för att: Leverera och implementera ordern till Neova Påbörja en expansion Inleda rekrytering för expansion Vidare kapitalbehov bedöms vara 9 MSEK under 2014 och 2015 för. Expansion & globalisering Projektfinansiering 14 Milstolpar och värdedrivare Den enskilt viktigast milstolpen är: 1. att implementera den mottagna Neova-ordern eftersom den som referensanläggning samtidigt representerar den absolut största säljbarriärssänkningen mot övriga kunder. Kommande milstolpar är: 2. leverans av ett andra system 3. en tredje säljorder 4. en internationell order 5. vidare patentansökningar för i första hand Kina och Indien. 15 Exit-möjligheter FlexiGen tillför något unikt till traditionell spillvärmeåtervinning med ORC- och värmepumpsteknik. Tekniken är dessutom tillämpbar inom många segment och storleksklasser, vilket ger hävstångseffekter för ett köpande bolag, vilket har stor effekt på värderingen av Entrans. Tekniken skulle av en större köparekunna säljas både som större system och mindre rena villaaggregat. Målsättningen är att göra Entrans till ett lönsamt företag. Då marknaden för återvinning av energi/spillvärme är enorm och under stark tillväxt finns exitmöjligheter i första hand vid en försäljning av bolaget. En annan exitmöjlighet är en börsintroduktion, i ett något längre perspektiv. Det finns flera olika möjliga exit vägar med tyngdpunkt på industriella köpare, enligt nedan: 1) En OEM-partner köper Entrans: dvs. stort företag som har kompletterande/angränsande utrustning till vårt leveransomfång. T.ex. kompressortillverkare, kylmaskiner, värmepumpar, rökgaskondensering eller motsvarande utrustning som vill komplettera sin produktportfölj med FlexiGen produkter och teknologi tex, Atlas Copco, Carrier, Nibe, Copland, Bosch, York etc. 2) Global aktör inom energiteknikbranschen som vill komplettera med vårt teknikområde: Alstom, Siemens, General Electric, ABB 3) Aktör inom ORC-teknik som vill utvidga med vår teknik: Pratt & Whitney, Rolls Royce, Turboden, Ormat etc. 4) Börsintroduktion 16 Sammanfattning av skäl att investera i Entrans En investering i Entrans kan bli mycket lönsam då den marknad som Entrans adresserar är stor och i kraftig tillväxt i kombinations med Entrans unika produkterbjudande. Entrans har förutsättningar att ta tillvara den potential som finns och skapa ett mycket lönsamt företag. Behovet är globalt och svarar mot de behov som uppstår i ett alltmer energiintensivt samhälle och där krav på alltmer förnyelsebar energi drivs av önskade omställningar. KONFIDENTIELLT 13

14 Entrans har med sina rötter i energibranschen en mycket djup kunskap om de förutsättningar som råder och utvecklat en unik och patenterad lösning som till stora delar baserar sig på standardkomponenter och därmed utgör en mycket liten teknikrisk samtidigt som det därigenom är enkelt att skala upp. Med det team som redan finns på plats och plan för expansion av egen organisation, med en produktionsfilosofi av att outsourca tillverkning och med kontinuerligt ökat partnerskap i marknaden kommer uppsatta mål att kunna nås utan en alltför stor egen personell expansion. 17 Legala data, kontaktuppgifter och styrelse Entrans AB, Heliosgatan Stockholm Styrelseordförande: Styrelsemedlem Innovationsbron: Leif Erlandsson Tor Kihlberg Övriga styrelsemedlemmar Johan Hellqvist Mårten Dahl Mats Johnsson Conny Wretlind, COO Entrans Joakim Wessman, CTO Entrans KONFIDENTIELLT 14

Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21

Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21 Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21 Johan.Hellqvist@entrans.se CEO El, värme eller kyla av lågvärdig värme Kan man göra el av varmt vatten? Min bilmotor värmer mycket vatten,för

Läs mer

Effektivare värmeåtervinning från våta gaser

Effektivare värmeåtervinning från våta gaser Effektivare värmeåtervinning från våta gaser Maria Gustafsson 1 Energieffektivisering inom skogsindustrin genom värmeåtervinning från våtluft Förprojektering och lönsamhetsbedömning av anläggningsalternativ

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val Möt miljökraven med tryckluft Energiåtervinning är vinnarens val Saint-Gobain Isover Billesholm Typ av kompressorer: Z och Z VSD Installerad kompressoreffekt: ca 1 900 kw Återvinningsbar effekt vid full

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Industriellspillvärme

Industriellspillvärme Affärerien effektivareenergiframtid: Industriellspillvärme Matteo Morandin, PhD (VoM) Institutionen för Energi och Miljö Workshop inom samarbetet med Göteborg Energi CHALMERS, Göteborg - 6 nov 2012 6 nov

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

Lönsamhetsberäkning för småskalig biodiesel CHP

Lönsamhetsberäkning för småskalig biodiesel CHP Inledning Lönsamhetsberäkning för småskalig biodiesel CHP I förstudie kommer lönsamhetsberäkningar att göras för ett biodieselaggregat som har möjlighet att producera både el och värme hädanefter CHP.

Läs mer

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortum Värme med dotterbolag producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har totalt

Läs mer

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät v 7.5x Trender Mikro-generering Små och mångskalig kraftgenerering Elcertifikat som stimulerar produktion av förnybar energi Dubbla

Läs mer

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering i Kristineheds kraftvärmeverk Sammanfattning Åtgärden syftar till att effektivisera

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON Nordic är en marknadsenhet inom energikoncernen E.ON E.ON Nordic i korthet - Affärsinriktning

Läs mer

Kommentar till prisexempel

Kommentar till prisexempel Kommentar till prisexempel En redovisning av kostnader är svårt och bör därför inte presenteras utan man har tillfälle till kommentarer. Priserna på energi varierar ofta och förutsättningarna är olika

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Basprogram 2008-2011 Systemteknik

Basprogram 2008-2011 Systemteknik Basprogram 2008-2011 Systemteknik Allmän inriktning Basprogrammet systemteknik har under programperioden 2008-2011 sin tyngdpunkt i en mer långsiktig utveckling av energisystemlösningar, som skall möta

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 13,25% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser framtiden ut 5. Hur ser prisutvecklingen ut 6. Vad är

Läs mer

Konvertering från olja till pellets

Konvertering från olja till pellets En rapport om Konvertering från olja till pellets Saxnäs Skola 2004 Av Tommy Danvind Uppdaterad 2005-10-13 2006-04-05 Innehållsförteckning. 1 Förord 2 Sammanfattning 3 Arbetsgång.. 4 Förutsättninar 5 Beräkningar

Läs mer

Välkomna! Öppen fjärrvärme för datahallar

Välkomna! Öppen fjärrvärme för datahallar Välkomna! Öppen fjärrvärme för datahallar Öppen fjärrvärme en affärsmodell för återvunnen energi Tillsammans med våra kunder tar vi tillvara på energi som annars går förlorad Vi utvecklar framtidens fjärrvärme

Läs mer

Effektiv användning av olika bränslen för maximering av lönsamheten och minimering av koldioxidutsläppet.

Effektiv användning av olika bränslen för maximering av lönsamheten och minimering av koldioxidutsläppet. 2008-04-23 S. 1/5 ERMATHERM AB Solbacksvägen 20, S-147 41 Tumba, Sweden, Tel. +46(0)8-530 68 950, +46(0)70-770 65 72 eero.erma@ermatherm.se, www.ermatherm.com Org.nr. 556539-9945 ERMATHERM AB/ Eero Erma

Läs mer

Ett klimatneutralt Företag

Ett klimatneutralt Företag Ett klimatneutralt Företag Klimat förändring en prioritet inom LFV LFV har identifierat klimatfrågan som en av företagets viktigaste utmanigar LFV reducerar sina växthusgaser på alla nivåer Sedan 2003,

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Miljörik)g och kostnadseffek)v förnybar energigas )ll energiintensiv industri genom den patenterade förgasningsprocessen WoodRoll

Miljörik)g och kostnadseffek)v förnybar energigas )ll energiintensiv industri genom den patenterade förgasningsprocessen WoodRoll Miljörik)g och kostnadseffek)v förnybar energigas )ll energiintensiv industri genom den patenterade förgasningsprocessen WoodRoll AGENDA 1. Cortus Energy 2. Projekt 5 MW Köping 3. Affären 2 1. CORTUS ENERGY

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011

Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011 Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011 Agenda Välkomna - agenda Einar Bjarne Ekonomi & Miljö Einar Bjarne Marknad Cecilia Grundberg Kaffe och smörgås Energieffektivisering

Läs mer

Förvärv av vindkraftverk

Förvärv av vindkraftverk KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2015-04-28 Diarienummer KSN-2014-1682 Kommunstyrelsen Förvärv av vindkraftverk Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga

Läs mer

Konvertering från olja till pellets

Konvertering från olja till pellets En rapport om Konvertering från olja till pellets Saxnäs Skola 2004 Av Tommy Danvind Uppdaterad 2005-10-13 Innehållsförteckning. 1 Förord 2 Sammanfattning 3 Arbetsgång.. 4 Förutsättninar 5 Beräkningar

Läs mer

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07 LCC ur Installatörens perspektiv Stockholm 2013-11-07 Imtech Nordic Imtech N.V. Imtech Nordic AB Stödfunktioner (Ekonomi, Affärsutveckling, IT, Inköp, HR, Information, Riskhantering) Imtech VS-teknik AB

Läs mer

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Idag, den 2 november 2015, inleds teckningstiden i Imint Image Intelligence AB:s (Imint) nyemission inför planerad notering

Läs mer

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Sammanfattning: Fjärrvärme svarar idag för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige.

Läs mer

FÅ SNURR PÅ DIN EKONOMI

FÅ SNURR PÅ DIN EKONOMI FÅ SNURR PÅ DIN EKONOMI Möjlighet till köp av andelar i Hjortseryd Vindkraftpark! GENOM ETT AVTAL MELLAN STENA RENEWABLE ENERGY AB OCH SVERIGES VINDKRAFTSKOOPERATIV, SVEF, ERBJUDS BOENDE I VRÅ OCH TORPA

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare Fjärrvärme enklare, säkrare, renare 1 Innehåll Så fungerar fjärrvärme Här finns Fortums fjärrvärme Kundnytta Ett långsiktigt klimatarbete Tjänstestrategi Energitjänster Vad vi gör nu och framåt Fjärrvärmen

Läs mer

Energieffektivisering lägesrapport 4

Energieffektivisering lägesrapport 4 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2013-05-15 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-06-18 Energieffektivisering

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB Bilaga: Enkät för energieffektivisering Energikartläggning Företag: Edita Bobergs AB Anläggningsnummer:... Verksamhet A B C Branchkod: 18122 (SNI 2007) Miljöledningssystem: ISO 14001 Kontaktperson energifrågor:

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Presentationsteknik. Möta investerare. Tips och råd inför din Pitch 10 min

Presentationsteknik. Möta investerare. Tips och råd inför din Pitch 10 min Presentationsteknik Möta investerare Tips och råd inför din Pitch 10 min Vem lyssnar? Olika presentationer till olika målgrupper. IDAG INVESTERARE!!! Presentationen ska vara klar innan första möte med

Läs mer

Vision för en svensk vindkraftsindustri

Vision för en svensk vindkraftsindustri Vision för en svensk vindkraftsindustri Presenterad på Chalmers seminarium för Gröna jobb Stefan Karlsson Global Segment Manager Renewable Energy 2012-02-24 Tillväxten i vindkraftsindustrin har just börjat..

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare Effektivare energianvändning i Höganäs Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs är ledande inom metallpulver Världens största och ledande tillverkare av järnbaserade metallpulver Marknadsandel: ~ 35%

Läs mer

Miljörik)g och kostnadseffek)v förnybar energigas )ll energiintensiv industri genom den patenterade förgasningsprocessen

Miljörik)g och kostnadseffek)v förnybar energigas )ll energiintensiv industri genom den patenterade förgasningsprocessen Miljörik)g och kostnadseffek)v förnybar energigas )ll energiintensiv industri genom den patenterade förgasningsprocessen WoodRoll Confiden'al Property of Cortus Energy AB INNEHÅLL 1. Cortus Energy 2. Projekt

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB

Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB Göteborg 23 maj 2013 Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB www.opus.se Opus Group i korthet Opus Group idag Verksamt i 22 år, grundat 1990 Ca 870 anställda globalt Huvudkontor i Göteborg Produktionsanläggningar

Läs mer

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Hur investerar vi för framtiden?

Hur investerar vi för framtiden? Hur investerar vi för framtiden? SVC-dagarna, 27-28 januari 2010 Hans Lindström Asset manager Vattenfall Vattenkraft Vattenfall 100 år 1909 Vattenfall bildas 1910 Vattenkraft (Olidan) 1952 Transmission

Läs mer

Seminarium - Geoenergi

Seminarium - Geoenergi Barkaby gård 2011-05 05-20 Seminarium - Geoenergi Ekonomisk och miljömässig värdering presenterat av Olle Andersson, Geostrata Innehåll Ekonomiska villkor och beräkningsgrunder Olika syn på miljövärdering

Läs mer

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Innehåll Prisändringsmodell och målsättningar... 3 Övergripande mål... 3 Prisändringsmodell... 3 Övriga principer och

Läs mer

SEKAB CELLUAPP. Ledande bioraffinaderiteknologi från idé till affär

SEKAB CELLUAPP. Ledande bioraffinaderiteknologi från idé till affär SEKAB CELLUAPP Ledande bioraffinaderiteknologi från idé till affär INTRO SEKAB CELLUAPP BIOMASSA BLIR REN VINST INTRO SEKAB CELLUAPP Släng inga idéer om hur restprodukter kan användas. CelluAPP hjälper

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Innehåll 1. Kort om Umeå Energi 2. Energianvändningen i samhället- några reflektioner.

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

Fjärrvärme från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval.

Fjärrvärme från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval. Fjärrvärme från Norrenergi Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval. Fjärrvärme bygger på en enkel men genial idé. Istället för att varje hus skaffar en egen värmekälla, samlas vi kring en gemensam

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2 Independent Analysis OptiFreeze Marknadsledande produkter med marginal på över 55% OptiFreeze har en hög marginal på sina produkter och har utvecklat en väldigt avancerad teknik som ger otroligt bra slutresultat

Läs mer

blir till MER värme goda exempel på platser och initiativ

blir till MER värme goda exempel på platser och initiativ där blir till MER värme goda exempel på platser och initiativ rapportstudie & konferens: Drivkrafter och hinder Kärt barn har många namn: Spillvärme, överskottsvärme eller restvärme. Allt syftar dock till

Läs mer

E.ON Värme. Med spillvärme

E.ON Värme. Med spillvärme E.ON Värme Med spillvärme 2 Spillvärme, överskottsvärme, restvärme, återvunnen energi kärt barn har många namn. Vad det handlar om är att ta tillvara värme som uppstår vid industriella processer och använda

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Morgondagens elgenererande villapanna

Morgondagens elgenererande villapanna Morgondagens elgenererande villapanna ComfortPower Skånes Energiting 9 juni 2011 Anna-Karin Jannasch,Catator AB Agenda Bakgrund Småskalig kraft- och värmeproduktion med fokus på bränslecellsbaserad teknologi

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

Samarbete mellan industri och energibolag Södra Cell Värö/Varberg Energi. Carl-Arne Pedersen VD, Varberg Energi-koncernen. Panndagarna 6 februari 2014

Samarbete mellan industri och energibolag Södra Cell Värö/Varberg Energi. Carl-Arne Pedersen VD, Varberg Energi-koncernen. Panndagarna 6 februari 2014 Samarbete mellan industri och energibolag Södra Cell Värö/Varberg Energi Carl-Arne Pedersen VD, Varberg Energi-koncernen Panndagarna 6 februari 214 Varberg Energi AB Varberg Energi AB ägs av Varbergs kommun

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Projektuppgift i Simulering Optimering av System. Simulering av kraftvärmeverk med olika bränslen.

Projektuppgift i Simulering Optimering av System. Simulering av kraftvärmeverk med olika bränslen. Projektuppgift i Simulering Optimering av System Simulering av kraftvärmeverk med olika bränslen. Projektuppgift inom kursen Simulering Optimering av System D, 5 poäng Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik

Läs mer

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011 Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating 10 mars 2011 1 2 3 4 5 6 Ratos investeringsidé Innehavsstrategi Investera i en stark kärnaffär Konsolidera Norden Tillvarata synergier Industrialisera

Läs mer

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik Solel och solvärme i villan Lisa Ossman, SP Energiteknik Hur mycket solenergi finns det egentligen? Instrålningen mot jorden täcker 10 000 ggr vårt årliga energibehov i världen 12 kvm solceller per person

Läs mer

VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM

VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM Erbjudande om delägarskap i vindkraftanläggningar preliminär version 1 september 2014 Vätterbygdens Vindkraftkonsortium Vindkraft-Gruppen Eric Paulsson och Gunnar Paulsson,

Läs mer

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes prislista för Företag Innehåll Prisändringsmodell och målsättningar... 3 Övergripande mål... 3 Prisändringsmodell... 3 Övriga principer och målsättningar...

Läs mer

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing Inköp inom Sandvik CLIP-seminarium 2 september 2010 Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing Sandvik i korthet Vad är vi? Vi är ett världsledande verkstadsindustriföretag. Vad gör vi? Vi tillverkar

Läs mer

MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning

MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning Fem huvudfunktioner för bästa driftsekonomi 1. 2. Ger larm vid

Läs mer

Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål

Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål Om att sätta mål för energieffektivisering För att kunna uppnå uppsatta mål behöver normalt ett antal genomgripande åtgärder genomföras som fodrar

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n Ekonomisk och grön energi Scancool industrivärmepumpar Med en industrivärmepump besparas upp till 80 % av energikostnaderna! Scancools industrivärmepump tillvaratar effektivt den spillenergi som uppstår

Läs mer

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2014-04-28 Landstinget Blekinge Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2 Elproduktion från vindkraft Bakgrund Landstinget Blekinge är delägare

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Horst Kampner Fastighetsbeteckning: Ormboet 5 Adress: Heidenstams Gata 8 Postadress: 58437 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area: Uppvärmning:

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Energiförsörjning Storsjö Strand

Energiförsörjning Storsjö Strand Farzad Mohseni, Sweco Energuide Stockholm 2012-05-23 Energiförsörjning Storsjö Strand 1 Sustainergy Energieffektivisering Energiplaner, klimatstrategier m.m. åt kommuner/län/regioner Energitillförsel ur

Läs mer

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Vikten av att se helheten redan från början! Driftkostnad 90 % Byggkostnad 9 % Projekteringskostnad 1 % Nuläge energieffektivisering Energianvändningen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ)

Gullberg & Jansson AB (publ) Gullberg & Jansson AB (publ) Presentation riktad nyemission, september 2014 VD presentation, Alex Molvin Innehållsförteckning 1. Erbjudandet 2. Motiv till Erbjudandet 3. Gullberg & Jansson i korthet 4.

Läs mer

Öppen Fjärrvärme för livsmedelsbranschen i Stockholm

Öppen Fjärrvärme för livsmedelsbranschen i Stockholm Öppen Fjärrvärme för livsmedelsbranschen i Stockholm Från pilotprojekt till skalbar modell 5 juni 2013 kl. 9:00-9:20 1 Mål för Öppen Fjärrvärme Utveckling av en lönsam, effektiv och välfungerande affärsmodell

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer