Investerings-PM STOCKHOLM KONFIDENTIELLT 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investerings-PM STOCKHOLM 2013-09-06 KONFIDENTIELLT 1"

Transkript

1 Investerings-PM STOCKHOLM KONFIDENTIELLT 1

2 Innehållsförteckning Sammanfattning av Investeringserbjudande i miljöteknikföretaget Entrans AB Entrans affärsidé och historik Kunder och kundnytta Business Case #1: Energibolag Business Case #2: Shipping Business Case #3: Industriell spillvärme Sammanfattning av olika business case Ytterligare kundnytta och fördelar med FlexiGen Entrans produkter och tjänster Patent och andra produktskydd Marknadsbeskrivning och marknadspotential Energibolag (Fokus) Industribolag Shippingbolag Affärsmodell och samarbetspartners Konkurrenter Entrans vision och mål Försäljningsstrategi och marknadsplan Övergripande plan Nyckelpersoner Ägarförhållanden Ekonomi Nuläge och Prognos Kapitalbehov och användning Milstolpar och värdedrivare Exit-möjligheter Sammanfattning av skäl att investera i Entrans Legala data, kontaktuppgifter och styrelse KONFIDENTIELLT 2

3 Sammanfattning av Investeringserbjudande i miljöteknikföretaget Entrans AB Detta investerings-pm tillsammans med Excel-ark med finansiella data, som kan erhållas på begäran, beskriver ett investeringserbjudande i miljöteknikföretaget Entrans AB, organisationsnummer ( Entrans eller Bolaget ). Entrans verksamhet är utveckling och försäljning av energiåtervinningsprodukter och system baserade på Entrans patenterade FlexiGen teknik samt rena högtemperatur värmepumpar till främst energi, industribolag och shipping. Entrans har idag order på två system, varav den ena med driftsättning hösten 2013 avser FlexiGen100 till Neovas Kramforsanläggning. Sammansättning av anläggningen pågår, se bild på nästa sida där bla elinstallationen fortfarande saknas. Neova är ett av Skandinaviens ledande bioenergiföretag och ingår i finska Vapo-gruppen med bla finska staten som ägare. FlexiGen under sammansättning inför installation hos kunden Neova Den patenterade tekniken är utvecklad under 10år och är en kombination av ORC-teknik (ångkraftverk med ett annat arbetsmedium än vatten vilket möjliggör elproduktion från en lågtemperarad värmekälla) och värmepumpsteknik. Företagets första produkt FlexiGen är testad hos Fortum Värme som pilot och i en mindre demonstrationsanläggning. Entrans grundare har lång erfarenhet av implementering av värmepumpar, ORC och kylmaskiner från många års arbete på Stockholm Energi/Fortum. FlexiGen-maskiner är maximalt optimerade med Entrans egenutvecklade design- och dimensioneringsverktyg EOS och arbetar i ett effektområde som är tillämpbart i de flesta industrier, för energibolag men även t.ex. ombord på fartyg. FlexiGen har en unik förmåga att på kort tid skifta driftmode från elproduktion (ORC drift) till värme- eller kylaproduktion (värmepumpsdrift), vilket ger FlexiGen väsentliga konkurrensfördelar såsom: hög utnyttjande grad = lika med många årsdrifttimmar. litet utrymmesbehov = får plats i en vanlig container. bra miljöprofil = minimal användning av köldmedium. låg investeringskostnad kort ROI. KONFIDENTIELLT 3

4 Att installera FlexiGen i en hetvattencentral för produktion av el är enkelt och kräver inga ingrepp i pannor eller andra känsliga system. Vintertid då värmebrist kan uppstå, startas ofta pannor med mycket dyra bränslen som tex olja, FlexiGen kan då skifta driftmode till värmpumpsdrift och använda latent värme från pannans rökgaser och helt eller delvis ersätta dyra spetspannor som ofta eldas med fossilt bränsle. Den producerade elen minskar behovet av inköpt el i värmecentralen. Värdet av den producerade elen kan uppgå till motsvarande 3 gånger kostnaden för värmen. Produktionskostnaden för FlexiGen i värmepumpsdrift är ca 1/8 i jämförelse mot en panna som använder olja, el eller gasol som bränsle. En mycket kraftfull möjlighet är att låta FlexiGen producera ånga i värmepumpsdrift, som värmekälla används spillvärme. I industrin produceras ofta ånga i olje- eller elpannor. FlexiGen i värmepumpsdrift kan ersätta dessa pannor genom att återvinna spillvärme till ånga, skillnaden i driftkostnad kan vara så stor som en 1/10. FlexiGen kan också med fördel installeras ombord på fartyg. Till exempel på kryssningsfartyg där värme från avgaser och motorkylvatten då används för att producera el eller kyla. Bränslebesparingen kan uppgå till ca 10%. Dessutom bidrar FlexiGen till att spara dyrbart utrymme ombord. En investering i FlexiGen ger kunderna en för branschen extremt kort återbetalningstid på 1,5 till 4 år beroende på tillämpning. Miljöeffekterna av en investering i FlexiGen är positiva. För kunderna innebär det att utöver rent ekonomiska vinster uppstår det också miljövinster i form av tex reducerade koldioxidutsläpp. De kommande två åren kommer Entrans marknadsbearbetning att fokuseras på den svenska marknaden (exklusive offentliga upphandlingar) med tonvikt på specialvärmepumpsapplikationer. Med en uppsida för kundinitierade projekt med FlexiGen för fartyg respektive för elapplikationer på marknader med höga energipriser utanför Sverige.. Målsättningen är att inom 5 år göra Entrans till ett lönsamt företag och att genomföra en exit, där en industriell försäljning är troligast Kassaflöde [ksek] 13Q1 13Q2 13Q3 13Q4 14Q1 14Q2 14Q3 14Q4 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 Ingående balans Kassaflöde från rörelse Ändring rörelsekapital Investeringar Lånefinansiering etc Emissioner etc Totalt kassaflöde Utgående balans Kassaflödesprognos För att finansiera fullföljandet av kommande leverans till Neova, marknadsbearbetning och för att förbereda expansion erbjuds Investerare att via detta investeringserbjudande ( Erbjudandet ) teckna högst 420 B-aktier till en teckningskurs om kronor, totalt kronor. Erbjudandet motsvarar en värdering (premoney) av Bolaget på 7,7 miljoner kronor och möjliggör en ägarandel om högst 16,1 procent. I Entrans finns idag aktier och 158 optioner, efter full konvertering aktier. Bolaget avser att till en högre värdering ta in ytterligare 2 miljoner kronor när leveransen till Nevoa är genomförd och godkänd. KONFIDENTIELLT 4

5 1 Entrans affärsidé och historik Entrans utvecklar och säljer produkter som återvinner överskottsvärme och omvandlar den till el, värme eller kyla. Kunderna är primärt Energibolag och i fas två även Industri- och Shippingbolag. 2009: 25kW el Pilot på Fortum 2011: FlexiGen konceptet 2012: FlexiGen Demonstrator Bolaget startades 2003 som ett sidoprojekt av grundarna som då arbetade på Fortum där de arbetade med att optimera värmepumpslösningar och fjärrvärmesystem. Grundarna har lång erfarenhet av implementering av värmepumpar, ORC, kylmaskiner i befintliga och nya system. De såg då stora möjligheter att med hjälp av ORC-teknik (ångkraftverk med ett annat arbetsmedium än vatten vilket möjliggör elproduktion från en lågtemperarad värmekälla) använda samma komponenter som utgjorde värmepumpen, när den inte producerade värme, till elproduktion vilket också patentsöktes och patenterades i det då nybildade bolaget Entrans byggde Entrans en pilotanläggning hos Fortum som ledde fram till Innovationsbrons investering år 2010 om 2,25 MSEK i bolaget som därmed kunde starta operativt. Under 2011 utvecklades konceptet till FlexiGen, som av spillvärme kan göra el, men med samma hårdvara även fungera som värmepump eller kylmaskin beroende på vilket energislag som är mest lönsamt. Entrans har idag order på två system från industriella köpare. FlexiGen i dess nuvarande form demonstrerades under 2012 i en demonstrator. Under 2013 slöts de första kundavtalen där leveransen till Neova nu är under installation. FlexiGen kan tillskillnad från andra teknologier och andra tillverkare såväl köra i ORC-drift (elproduktions drift) som i värmepumpsdrift resp. kylmaskinsdrift till samma kostnad i. FlexiGen arbetar i ett effektområde som är tillämpbart i de flesta industrier, fartyg mm vilket gör att antalet potentiella system blir mycket stort. Entrans konkurrenter är ofta rena system- eller komponent leverantörer utan större erfarenhet av smarta systemlösningar som ger lönsamma synergieffekter. Konkurrenternas ORC aggregat ligger i ett betydligt större effektområde kan endast producera el, det vill säga att de har inte möjlighet att ändra driftmode. 2 Kunder och kundnytta Entrans delar in sina kunder i följande kategorier: Energibolag i Sverige och utomlands (tidsmässigt primär kundkategori) Industribolag i Sverige och utomlands Shippingbolag (rederier) Kundnyttan är att tillvarata och förädla outnyttjad överskottsvärme till el, höggradigare värme eller kyla. FlexiGen producerar el eller värme med priset för överskottsvärmen som kostnad, vilken ofta är gratis. För kunden är förtjänsten enkel att beräkna: Värdet av producerad energiform minus produktionskostnaden med FlexiGen (noll om det är el från spillvärme) minus avskrivningar på FlexiGen över minst 20 år (FlexiGens livslängd) minus kalkylränta för investeringen i FlexiGen. Med tillgång till överskottsvärme är elproduktion med FlexiGen det billigaste energislaget, se tabell nedan. KONFIDENTIELLT 5

6 produktionskostnaläng livs- Normaliserad Investering utnyttjandegrad invest. 20 år On Energislag [kr / kw] över dygnet [kr / kwh] d [kr/kw] kwh demand Grönel Solpaneler (PV) % ,49 kr NO YES Vind % ,29 kr NO YES Dieselgenerator % ,05 kr YES NO Gasmotorgenerator % 0, ,68 kr YES NO/YES Kolkraft % 0, ,36 kr YES NO Biokraftverk % 0, ,48 kr YES YES FlexiGen (EL spill) % ,13 kr YES YES FlexiGen (EL Värmeverk) % 0, ,28 kr YES YES Jämförelse mellan olika energislag Kundens tekniska risk är begränsad eftersom FlexiGen säljs som en optimeringsfunktion. Om FlexiGen faller ur blir det som tidigare (dock utan förtjänsten från FlexiGen). Upplevd risk som utgör det största säljhindret är avsaknaden av fullstora referensinstallationer, varför fullföljandet av leveransen till Neovas Kramforsanläggning är av stor vikt. 2.1 Business Case #1: Energibolag Energibolag har ofta flera hetvattenpannor som körs på olika bränslen, bio, el, olja. Bioeldade pannor körs i första hand och pannor som eldas med olja körs när värmelasten är stor, kostnaden för detta är ca 3-4 gånger högre i jämförelse med bioledade pannor. FlexiGen kan minska energibolagens driftkostnader i hetvattencentraler med sin unika förmåga att kunna köras både som värmepump och kraftverk. En del värme från pannan blir till en del el i FlexiGen, det interna elbehovet kan produceras i FlexiGen till ca en 1/3 av kostnaden i jämförelse med att köpa elen. När ytterligare värmebehov finns skiftar FlexiGen till värmepump och producerar nyttig värme genom att utvinna mer värme från pannans rökgaser. Produktionskostnaden för den värme som produceras i FlexiGen är ca 1/8 i jämförelse med att producera värmen i en oljepanna eller i en elpanna. Return on investment (ROI) är mellan 2-5 år 2.2 Business Case #2: Shipping I fartyg finns optimala förutsättningar för FlexiGen, stora mängder spillvärme, havsvatten för kylning av FlexiGen, stort behov av elkraft och kyla. Primärbränslet är olja vilket innebär stor besparingspotential både ekonomiskt och ur ett miljöperspektiv. I fartyg dumpas merparten av värmen från motorkylvatten och avgaser. Genom att använda ORC teknik kan stora bränslebesparingar uppnås, ca 10%. I kryssningsfartyg finns ofta flera stora kylmaskiner för att kunna producera kyla till air-condition. Kylmaskinerna kräver mycket el och tar dessutom stor plats. Normalt är en eller två kylmaskiner reservmaskiner och körs mycket sällan. Ersätts dessa reservmaskiner med FlexiGen kan spillvärme återvinnas till el, om ytterligare kylkapacitet krävs kan FlexiGen snabbt skifta till kylmaskin. Förutom vinsten att kunna återvinna spillvärme till el krävs inget extra utrymme som är dyrbart på fartyg. På övriga typer av fartyg kan FlexiGen återvinna spillvärmen till el. 2.3 Business Case #3: Industriell spillvärme Inom industrin finns ofta stora mängder spillvärme mellan ca C. Med FlexiGen unika förmåga att antigen kunna producera el, mekanisk kraft (direktdriva ett objekt), ånga eller uppgradera värme till högre temperaturer kan stora besparingar uppnås. Behov av lågtrycksånga finns i flera olika typer av industrier, ofta produceras ångan i oljepannor eller elpannor. FlexiGen kan återvinna spillvärme till lågtrycksånga till en betydligt lägre kostnad, ofta mellan en ¼ till en 1/10 i jämförelse med en oljepanna. Flera industrier med spillvärme ligger nära fjärrvärmenät men kan inte leverera fjärrvärme till rätt temperatur vintertid och behov av fjärrvärme finns inte under sommartid. FlexiGen i värmepumpsdrift kan höja temperaturen vintertid så att värme kan levereras till fjärrvärmenätet. Sommartid skiftar FlexiGen till elproduktion och producerar el av spillvärmen. KONFIDENTIELLT 6

7 2.4 Sammanfattning av olika business case Nedan finns en sammanfattning av tre enkla kundcase varav ett för energibolag, ett andra för ett industribolag och det tredje är för en marin tillämpning (shipping). Kalkylerna kan ofta förbättras ytterligare genom att en installation av FlexiGen ofta är föremål för lokala subventioner och stöd. Tre exempel på kund-case 2.5 Ytterligare kundnytta och fördelar med FlexiGen Utöver det rena ekonomiska värdet för kunden innebär varje producerad MWh en återvunnen MWh (genom att det sker från spillvärme), vilket reducerar utsläppen av koldioxid i synnerhet och även reducerar resursförbrukningen i allmänhet. 3 Entrans produkter och tjänster FlexiGen levereras i två storleksklasser: FlexiGen 100 FlexiGen 250 Dessa kan ge motsvarande 100 eller 250 kw el från en lågvärdig- eller spill-värmekälla. FlexiGen genererar: El från en värmekälla mellan 55 C och 220 C, eller Kyla ner till 0 C, eller Värme/ånga upp till 130 C Unikt med FlexiGen är att systemet kan växla driftfall beroende på vad som är mest lönsamt. Detta ger långa drifttider att skriva av investeringen mot och kort payback för kunden. Kostnaden för kunderna för att uppnå flexibiliteten är cirka fem procent av deras ursprungliga investering eftersom i princip alla ingående systemkomponenter utnyttjas i alla driftfall, vilket är del av den patenterade lösningen. Priset för en FlexiGen är, beroende på storlek, SEK per kw genererad eleffekt. För en FlexiGen 250 blir priset ca 3,75 MSEK (15 000kr*250kW). Inom två år kommer ett pris på ner till SEK/kWel kunna erbjudas. Ett pris på kr/kw ger om värmekällan är gratis ett elproduktionspris över FlexiGens 20 åriga livslängd på ca 130 kr/mwh. 3.1 Patent och andra produktskydd Bolagets teknologi är patenterad i EU, Japan och USA och kombinerar ORC-cykeln (lågtempererad kraftgenerering) med värmepumps-/kylmaskincykeln på ett elegant och kostnadseffektivt sätt. Teknologin är implementerad i de två tidigare nämnda demonstratorer. KONFIDENTIELLT 7

8 Vidare patentansökningar gällande systemets styrning och vissa nyckeltillämpningar är identifierade för att få IPR-skydd kanske främst i Kina och Indien, förutom ett generellt stärkt IPR-skydd. Bolaget har Bergenstråhle som patentombud men använder av kostnadsskäl Forskarpatent för att utforma nya patent applikationer. Utöver patentskydd har bolagets grundare under mer än 10 års tid utvecklat och benchmarkat ett avancerat dimensionerings och simuleringsverktyg kallat FlexiGen EOS där essensen av 45 års erfarenhet från värmepumpar, kylmaskiner och ORC-system finns kondenserat. Entrans har strategiskt valt att alltid hålla i slutkonfigureringen av ett system. 4 Marknadsbeskrivning och marknadspotential 4.1 Energibolag (Fokus) Entrans primära kundkategori är Energibolag. Idag finns över 400 hetvattenpannor som enbart producerar värme i Sverige, vilket motsvarar en marknadspotential på cirka två miljarder SEK (Svensk fjärrvärme statistik, 2007). Andra applikationer för energibolagen är optimering av fjärrvärmenät, lokal ångproduktion och elproduktion från ren spillvärme. Som en jämförelse så finns det i Europa idag fjärrvärmenät (COGEN Europe, 2012) med dito värmepannor och i en vidare internationell utblick kan noteras att bara i Beijing-området finns det hetvattenpannor (District Energy Partnership, China). 4.2 Industribolag Industribolag som kan tillvarata industriell spillvärme är Entrans andra kundkategori.. Industriföretag generar idag mer än 7 TWh spillvärme (Svensk Spillvärme rapport., 2009, Eurostat). Entrans patenterade teknologi kan göra el (7-15 %) av denna värme eller uppgradera den till högvärdig värme/ånga. Marknaden för spillvärme i Europa uppskattas till 140 TWh (ORCNext). För Entrans motsvarar detta en försäljningspotential överstigande FlexiGen 250, innebärande ett försäljningsvärde om cirka 20 miljarder SEK. I USA anses spillvärme ha större potential än alla andra renewables tillsammans (Lukawski, 2009). Cirka 90 procent av denna spillvärme finns i temperaturintervallet 90 C till 150 C, vilket är Entrans sweet spot (TAS Energy, 2011). 4.3 Shippingbolag Ett tredje segment är applikationer inom den marina sektorn. För 30 år sedan utgjorde bränslekostnaden för en svensk kusttanker cirka 5-10 procent av ett rederis totala kostnader. Idag utgör bränslekostnaden cirka 60 procent av rederiets shipping kostnader (redare på Donsö Tanker Meet 2011). FlexiGen kan beroende på applikation reducera bränsleförbrukningen mellan 8-60 procent. Idag kontrolleras cirka 630 kusttankers av svenska rederier, vilket motsvara en marknad på mer än två miljarder SEK (Donsö Tanker Meet 2011). Enligt UNCTAD (United Nations Conference on Trade And Development) finns det drygt oljetankers respektive drygt bulkfartyg som är högst 20 år gamla. Årligen uppgår marknaden till nya fartyg. 5 Affärsmodell och samarbetspartners Entrans avsikt är att bli ett produktbolag, initialt tills volym uppnås drivs bolaget som ett projektbolag. I båda fallen tillverkas produkterna av kontraktstillverkare enligt samma tillverkningsmetod som en större kylmaskin eller värmepump. Nyckelkomponenter sourcas direkt av Entrans medans standardkomponenter köps in av kontraktstillverkaren. Bolaget binder således inget kapital i dyra produktionsanläggningar och produktion kan göras lokalt nära slutkund. Varje enskild FlexiGen är anpassad till sin målmiljö och slutkonfigureras av Entrans centralt. En viktig del av Entrans IPR är att ha kontroll på produktens huvudkomponenter, dimensionering och dess styrsystem. KONFIDENTIELLT 8

9 Entrans bedriver primärt direktförsäljning eller via säljpartner på kommissionsbasis och Entrans äger således kunden. Utbetalningarna av säljkommissionerna på 4-8% av försäljningspriset följer betalningsströmmarna från kund. För större homogena marknader såsom Kina och USA kommer Entrans att verka i täta samarbetsformer till exempel Joint Venture med större aktörer för att få tillräckligt står genomslagskraft samt ge motparten incitament att försvara Entrans IPR. För dessa marknader kommer dedikerad Entrans personal att krävas. Affärsmodell Alla reservdelar skall köpas via Entrans medans serviceavtal kan tecknas med en av Entrans certifierad service partner. På sikt kan Entrans etablera en egen serviceorganisation för en ökad after sales. Bruttomarginalen för FlexiGen 250 ligger 2014 på ca 30 procent men beräknas redan från mitten av 2015 att ligga över 50 procent när bolagets volymer ökar från enstaka komponenter. Prisbilden kan benchmarkas med större kylmaskiner, vilka indikerar att Entrans med 50 procent bruttomarginal i försäljningen skulle kunna sälja för ner till kr /kw. Viktiga leverantörer av nyckelkomponenter är tillverkarna av expandrar/kompressorer (Grasso), värmeväxlare (SWEP), ventiler (Axel Larsson) och pumpar (Grundfos). De viktigaste leverantörerna är globala med globala serviceorganisationer, vilket ger kunden ökad trygghet. 6 Konkurrenter Bolaget har inga konkurrenter med samma produktutbud eftersom det är patenterat, men konkurrerar med andra ORC-företag. Entrans adresserar system om kw med värmekälla typiskt mellan C. Ormat och Turboden är två etablerade företag som verkar på värmekällor >250 C. En svensk aktör är OpCon, >700 kw enhetstorlek (högre än Entrans) och med värmekällor på C. En amerikansk aktör är Electraterm, som verkar i samma temperaturområde som Entrans, men med något mindre system. Ännu så länge så offererar vi inte mot andra bolag. Värmepump- och kylmaskinbolag betraktas inte som konkurrenter, utan snarare möjliga exitvägar. Entrans positionering jämfört med konkurrenter KONFIDENTIELLT 9

10 Opcon: One size kW. Använder sig av sin egen oljefria skruvexpander (En oljefri skruvexpander ger ett relativt dyrt system med dålig verkningsgrad. Entrans använder sig av en oljesmord expander som har högre verkningsgrad och är billigare. Ormat: Gör större system över 250kW. Dom använder sig a turboexpandrar som är fuktkänsliga och dyra, Skruvexpandrar har en något lägre max verkningsgrad men tål å andra sidan en tuffare miljö med fuktinblanding samt har en betydligt bättre förmåga att gå i dellast Turboden: Är kanske den spelare som är mest etablerad inom ORC-segmentet. Turboden har funnits under en längre tid men först på senare år har verksamheten i likhet med marknaden tagit fart. Turboden tillverkar ej enheter under 200kW. Systemen Kräver temperaturer >100 o C. Mycket inriktade på geotermi. Electratherm: Är en amerikansk leverantör som tekniskt sätt på är mest lik Entrans,. De använder skruvexpander och plattvärmeväxlare. De arbetar däremot i en mindre storleksklass och har inte möjligheten till multidrift som bara Entrans har. 7 Entrans vision och mål Entrans vision är att genom att erbjuda unika och synnerligen lönsamma produkter växa till ett företag som värderas till över hundra miljoner kronor. Adresserbar marknad och nuvarande fokus 8 Försäljningsstrategi och marknadsplan Entrans fokuserar initialt sin försäljning på energibranschen i Sverige då den har störst kunskap om vår teknologi och grundarna har sin bakgrund där. Därtill bearbetas förfrågningar från industri- och shippingsektorn. Bolaget arbetar med direktförsäljning på den svenska marknaden, men har även knutit upp fyra stycken säljpartners i Sverige. Dessa är partnerbolag med parallella erbjudanden eller energieffektiviseringskonsulter Bolaget räknar med att varje mindre återförsäljare på sikt kan generera 5-10 avslut per år. Internationellt har vi noterat ett mycket stort intresse från marknader i Sydamerika och t.ex. från Indien och Indonesien. Dessa marknader arbetar vi i dagsläget med genom att besvara förfrågningar som rör elproduktion, då efterfrågan på ORC-lösningar (elgenerering från spillvärme) följer oljepriset och elpriserna i tex i södra Europa och Indien är betydligt högre än de svenska. Vilket betyder att i dagsläget marknadsförs utanför EU, USA och Japan FlexiGen främst som ren ORC (bara el-produktion)). Efterfrågan internationellt på högtemperatur värmepumpslösningar tex. Från Holland ökar mer och mer och då framförallt för produktion av ånga. KONFIDENTIELLT 10

11 Bolaget sonderar även internationella säljkanaler och har tecknat icke exklusiva säljavtal med några mindre bolag som Nordic Cleantech (Indien) och Ilham Treda (Indonesien) samt för diskussion med parter mot Sydamerika. 9 Övergripande plan Bolagets fokus och huvudaktiviteter illustreras i bilden nedan. Övergripande plan 10 Nyckelpersoner Joakim Wessman, CTO och grundare med ansvar för teknologi, produktutveckling och säljstöd. Innovatör och systemarkitekt från Fortum. Har i mer än 15 års erfarenhet med motsvarande Entrans system samt avancerad optimering av stora energisystem såsom fjärr-värme/kyla. Conny Wretlind, COO och grundare med ansvar för sourcing och tillverkning med mer än 30 års erfarenhet från energibranschen som drift-ledare, underhåll, installation, inköp och projektledning av energisystem och produkter på Fortum, Stockholm Energi och Wallenius. Leif Erlandsson, ordförande och serieentreprenör med 30 års erfarenhet att bygga små bolag till stora. Johan Hellqvist, styrelsemedlem och serieentreprenör som grundat Xelerated (numera Marvell) ett halvledarbolag som omsätter ca 200MSEK och har varit COO/CEO i 12 år. Driver Heljon AB, ett konsult och rådgivningsbolag med uppdrag inom energiteknik, ICT och finansiell rådgivning, tex åt Solarus, ÅAC, Creandum och Tobii Technologhy. Mats Johnson, styrelsemedlem och energikonsult samt delägare i energikonsultbolaget APP Start-Up, med tjänsteutbud inom Automation, Power och Process. 11 Ägarförhållanden Aktieägare # % Innovationsbron ,3% Conny Wretlind (grundare) ,7% Joakim Wessman (grundare) ,7% Leif Erlandsson(ordf.) ,7% Heljon AB 164 7,6% Övriga ,1% Utställda aktier ,0% KONFIDENTIELLT 11

12 12 Ekonomi Nuläge och Prognos Bolaget har hittills haft en omsättning baserad på förstudier och motsvarande betalda uppdrag. Bolaget har idag två personer engagerade på heltid (CTO och COO och sitter i Stockholm med en månatlig burnrate på cirka 120 ksek. En prognos samt bolagets tillväxt och kassaflöde finns illustrerad nedan. Mer detaljerad prognos finns i separat Excel-ark, som kan erhållas på begäran. Försäljnings- och resultatprogons MSEK Sammanfattning Omsättning 0,3 6,4 18,6 28,8 39,8 Resultat före skatt -2,7-1,5-1,1 0,6 2,7 Balansomslutning 4,2 5,9 10,0 15,8 0,0 Finansiering 1,2 4,0 5,0 5,0 5,0 Antalet anställda Levererade system Sammanfattning prognos MSEK Kassaflöde Ingående balans 2,7 0,3 2,4 5,8 7,1 Kassaflöde från rörelse -2,7-1,5-1,1 0,6 2,7 Ändring rörelsekapital 0,0-0,1 0,1-3,0-4,1 Investeringar -0,7-0,3-0,5-0,7-0,7 Lånefinansiering etc. -0,1 1,9 4,8 4,5 4,3 Emissioner etc. 1,2 2,0 0,0 0,0 0,0 Totalt kassaflöde -2,4 2,1 3,4 1,4 2,1 Utgående balans 0,3 2,4 5,8 7,1 9,3 Kassaflödesprognos KONFIDENTIELLT 12

13 13 Kapitalbehov och användning Totalt har Bolaget per augusti 2013 sammanlagt tagit in cirka 5,6 MSEK i ägarkapital, 2,4 MSEK i villkorslån och 0,5 MSEK i bidrag. Styrelsen bedömer att Entrans behöver 1,5 MSEK i ägarkapital för att: Leverera och implementera ordern till Neova Påbörja en expansion Inleda rekrytering för expansion Vidare kapitalbehov bedöms vara 9 MSEK under 2014 och 2015 för. Expansion & globalisering Projektfinansiering 14 Milstolpar och värdedrivare Den enskilt viktigast milstolpen är: 1. att implementera den mottagna Neova-ordern eftersom den som referensanläggning samtidigt representerar den absolut största säljbarriärssänkningen mot övriga kunder. Kommande milstolpar är: 2. leverans av ett andra system 3. en tredje säljorder 4. en internationell order 5. vidare patentansökningar för i första hand Kina och Indien. 15 Exit-möjligheter FlexiGen tillför något unikt till traditionell spillvärmeåtervinning med ORC- och värmepumpsteknik. Tekniken är dessutom tillämpbar inom många segment och storleksklasser, vilket ger hävstångseffekter för ett köpande bolag, vilket har stor effekt på värderingen av Entrans. Tekniken skulle av en större köparekunna säljas både som större system och mindre rena villaaggregat. Målsättningen är att göra Entrans till ett lönsamt företag. Då marknaden för återvinning av energi/spillvärme är enorm och under stark tillväxt finns exitmöjligheter i första hand vid en försäljning av bolaget. En annan exitmöjlighet är en börsintroduktion, i ett något längre perspektiv. Det finns flera olika möjliga exit vägar med tyngdpunkt på industriella köpare, enligt nedan: 1) En OEM-partner köper Entrans: dvs. stort företag som har kompletterande/angränsande utrustning till vårt leveransomfång. T.ex. kompressortillverkare, kylmaskiner, värmepumpar, rökgaskondensering eller motsvarande utrustning som vill komplettera sin produktportfölj med FlexiGen produkter och teknologi tex, Atlas Copco, Carrier, Nibe, Copland, Bosch, York etc. 2) Global aktör inom energiteknikbranschen som vill komplettera med vårt teknikområde: Alstom, Siemens, General Electric, ABB 3) Aktör inom ORC-teknik som vill utvidga med vår teknik: Pratt & Whitney, Rolls Royce, Turboden, Ormat etc. 4) Börsintroduktion 16 Sammanfattning av skäl att investera i Entrans En investering i Entrans kan bli mycket lönsam då den marknad som Entrans adresserar är stor och i kraftig tillväxt i kombinations med Entrans unika produkterbjudande. Entrans har förutsättningar att ta tillvara den potential som finns och skapa ett mycket lönsamt företag. Behovet är globalt och svarar mot de behov som uppstår i ett alltmer energiintensivt samhälle och där krav på alltmer förnyelsebar energi drivs av önskade omställningar. KONFIDENTIELLT 13

14 Entrans har med sina rötter i energibranschen en mycket djup kunskap om de förutsättningar som råder och utvecklat en unik och patenterad lösning som till stora delar baserar sig på standardkomponenter och därmed utgör en mycket liten teknikrisk samtidigt som det därigenom är enkelt att skala upp. Med det team som redan finns på plats och plan för expansion av egen organisation, med en produktionsfilosofi av att outsourca tillverkning och med kontinuerligt ökat partnerskap i marknaden kommer uppsatta mål att kunna nås utan en alltför stor egen personell expansion. 17 Legala data, kontaktuppgifter och styrelse Entrans AB, Heliosgatan Stockholm Styrelseordförande: Styrelsemedlem Innovationsbron: Leif Erlandsson Tor Kihlberg Övriga styrelsemedlemmar Johan Hellqvist Mårten Dahl Mats Johnsson Conny Wretlind, COO Entrans Joakim Wessman, CTO Entrans KONFIDENTIELLT 14

Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21

Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21 Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21 Johan.Hellqvist@entrans.se CEO El, värme eller kyla av lågvärdig värme Kan man göra el av varmt vatten? Min bilmotor värmer mycket vatten,för

Läs mer

Effektivare värmeåtervinning från våta gaser

Effektivare värmeåtervinning från våta gaser Effektivare värmeåtervinning från våta gaser Maria Gustafsson 1 Energieffektivisering inom skogsindustrin genom värmeåtervinning från våtluft Förprojektering och lönsamhetsbedömning av anläggningsalternativ

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Småskalig kraftvärme från biomassa - Sveriges första micro-förgasare på Emåmejeriet

Småskalig kraftvärme från biomassa - Sveriges första micro-förgasare på Emåmejeriet Småskalig kraftvärme från biomassa - Sveriges första micro-förgasare på Emåmejeriet Daniella Johansson, projektledare Energikontor Sydost AB Sol, vind, vatten och bio kraftsamling sydost, 30 maj 2016 Med

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Pressträff 7 feb 2017 Absolicon Solar Collector AB (publ) ABSOLICON JOAKIM BYSTRÖM

Pressträff 7 feb 2017 Absolicon Solar Collector AB (publ) ABSOLICON JOAKIM BYSTRÖM Pressträff 7 feb 2017 Absolicon Solar Collector AB (publ) ABSOLICON JOAKIM BYSTRÖM Koncentrerad solenergi blir en viktig del av världens energiförsörjning Absolicon - koncentrerande solfångare som producerar

Läs mer

Öppenhet, samverkan och konkurrens skapar framtidens fjärrvärme.

Öppenhet, samverkan och konkurrens skapar framtidens fjärrvärme. Öppen fjärrvärme Öppenhet, samverkan och konkurrens skapar framtidens fjärrvärme. Peter Sivengård AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Disposition Öppen Fjärrvärme Potential Inledning Erbjudande

Läs mer

Industriellspillvärme

Industriellspillvärme Affärerien effektivareenergiframtid: Industriellspillvärme Matteo Morandin, PhD (VoM) Institutionen för Energi och Miljö Workshop inom samarbetet med Göteborg Energi CHALMERS, Göteborg - 6 nov 2012 6 nov

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Möjligheter för småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige

Möjligheter för småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige Möjligheter för småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige Daniella Johansson, projektledare Energikontor Sydost AB EnergiTing Sydost 12 November 2015, Västervik Med

Läs mer

Småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige

Småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige Småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige Daniella Johansson, projektledare Energikontor Sydost AB Bioenergidagen 2015-11-20, Växjö Med delfinansiering från EU:s program

Läs mer

Om Ecofective. Företaget

Om Ecofective. Företaget Om Ecofective Företaget Ecofective är ett snabbväxande svenskt-tyskt företag som levererar en beprövad och robust IT lösning för hantering av energibalansen i fastigheter. Med en kombination av Svensk

Läs mer

ORC för elproduktion i värmeverk

ORC för elproduktion i värmeverk ORC för elproduktion i värmeverk Barbara Goldschmidt 1 Nyttan av projektet Elproduktion i mindre biobränsleeldade anläggningar Billigare än konventionell ångturbinteknik Ett antal referensanläggningar

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

Tillägg 3 till Opcons ErbjudandE -

Tillägg 3 till Opcons ErbjudandE - Tillägg 3 till Opcons ErbjudandE - handling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Tricorona Innehåll Pressmeddelande från Opcon daterat den 31 mars 2010 3 Pressmeddelande från Opcon daterat den 7 april

Läs mer

Kraftvärmeverket För en bättre miljö

Kraftvärmeverket För en bättre miljö Kraftvärmeverket För en bättre miljö EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG ENERGIPRODUKTION Eskilstuna använder stora mängder el för att fungera. Under många år har vi i avsaknad av egen produktion köpt vår elenergi

Läs mer

Delårsrapport från Powerit PS AB (publ.)

Delårsrapport från Powerit PS AB (publ.) Delårsrapport för januari september, 2003 Rapport 2003-11-06 1(6) Delårsrapport från Powerit PS AB (publ.) Januari september 2003 Rörelsens nettointäkter blev 12,1 MSEK (11,5) Resultatet efter finansiella

Läs mer

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON Nordic är en marknadsenhet inom energikoncernen E.ON E.ON Nordic i korthet - Affärsinriktning

Läs mer

Energieffektiv teknik

Energieffektiv teknik Energieffektiv teknik Exempel på hur vi kan göra vårt samhälle mer hållbart Stellan Rosenquist, produktchef lågspänningsmotorer En av framtidens tuffa utmaningar Efterfrågan på el bara ökar och ökar ABB

Läs mer

Lönsamhetsberäkning för småskalig biodiesel CHP

Lönsamhetsberäkning för småskalig biodiesel CHP Inledning Lönsamhetsberäkning för småskalig biodiesel CHP I förstudie kommer lönsamhetsberäkningar att göras för ett biodieselaggregat som har möjlighet att producera både el och värme hädanefter CHP.

Läs mer

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val Möt miljökraven med tryckluft Energiåtervinning är vinnarens val Saint-Gobain Isover Billesholm Typ av kompressorer: Z och Z VSD Installerad kompressoreffekt: ca 1 900 kw Återvinningsbar effekt vid full

Läs mer

Biooljors framtid. Charlotta Abrahamsson Svensk Fjärrvärme

Biooljors framtid. Charlotta Abrahamsson Svensk Fjärrvärme Biooljors framtid Charlotta Abrahamsson Svensk Fjärrvärme Biooljors framtid 1. Biooljor och fjärrvärme 2. Användning och driftserfarenheter 3. Förnybarhetsdirektivet och Hållbarhetskriterier 2 Fjärrvärmen

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB 2015-08-24 Innehåll Prisändringsmodellen 2 Prispolicy 3 Prisändring och prisprognos 6 Prismodell i normalprislistan 7 Förslag priser 2016 9 Fjärrvärmens

Läs mer

AGELLIS Group AB: Delårsrapport januari-september 2005

AGELLIS Group AB: Delårsrapport januari-september 2005 AGELLIS Group AB: Delårsrapport januari-september 2005 Nettoomsättningen under de tre första kvartalen uppgick till MSEK 1,9 (0,9) Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till MSEK -6,0 (-3,4) Nettoresultatet

Läs mer

Effektiv användning av olika bränslen för maximering av lönsamheten och minimering av koldioxidutsläppet.

Effektiv användning av olika bränslen för maximering av lönsamheten och minimering av koldioxidutsläppet. 2008-04-23 S. 1/5 ERMATHERM AB Solbacksvägen 20, S-147 41 Tumba, Sweden, Tel. +46(0)8-530 68 950, +46(0)70-770 65 72 eero.erma@ermatherm.se, www.ermatherm.com Org.nr. 556539-9945 ERMATHERM AB/ Eero Erma

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09 Bakgrund till Miljömärkning av. Version 1.0 2003-10-09 1 Inledning...2 2 Relevans...2 3 Potential...2 4 Styrbarhet...4 5 Marknad....5 5.1 Produktion...5 5.2 Andra märkningar...5 2 Bakgrundsdokument 1 Inledning

Läs mer

Å t rss ä tä 2012 mma 2012-05-14

Å t rss ä tä 2012 mma 2012-05-14 Årsstämma 2012 2012-05-14 Agenda 2012-05-14 Bolaget Res 2011 och Q1-rapport Marknad Framtiden Frågor? 2 Sammanfattning Pilum är ledande på industriell miljövård Renar luft, gas och vatten Höga energipriser

Läs mer

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare Effektivare energianvändning i Höganäs Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs är ledande inom metallpulver Världens största och ledande tillverkare av järnbaserade metallpulver Marknadsandel: ~ 35%

Läs mer

Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011

Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011 Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011 Agenda Välkomna - agenda Einar Bjarne Ekonomi & Miljö Einar Bjarne Marknad Cecilia Grundberg Kaffe och smörgås Energieffektivisering

Läs mer

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortum Värme med dotterbolag producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har totalt

Läs mer

FÅ SNURR PÅ DIN EKONOMI

FÅ SNURR PÅ DIN EKONOMI FÅ SNURR PÅ DIN EKONOMI Möjlighet till köp av andelar i Hjortseryd Vindkraftpark! GENOM ETT AVTAL MELLAN STENA RENEWABLE ENERGY AB OCH SVERIGES VINDKRAFTSKOOPERATIV, SVEF, ERBJUDS BOENDE I VRÅ OCH TORPA

Läs mer

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden

Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden Lars Frisk, Chef Affärsutveckling Swedegas - nav med nationellt perspektiv Investerar i infrastruktur för gas Äger och driver svenska stamnätet för gas

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser framtiden ut 5. Hur ser prisutvecklingen ut 6. Vad är

Läs mer

Delårsrapport januari juni Parans Solar Lighting AB (publ)

Delårsrapport januari juni Parans Solar Lighting AB (publ) Parans Solar Lighting AB (publ) 556628-0649 FÖRSTA HALVÅRET I SAMMANDRAG Periodens intäkter uppgick till 2 893 KSEK (1 725) Periodens resultat uppgick till -1 979 KSEK (-1 496) Resultat per aktie: -0,14

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader

Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader Svensk Fjärrvärme AB 2015-01-08 Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader Målsättning om hållbar energiproduktion och energianvändning Svensk Fjärrvärmes målsättning är att driva

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Hur investerar vi för framtiden?

Hur investerar vi för framtiden? Hur investerar vi för framtiden? SVC-dagarna, 27-28 januari 2010 Hans Lindström Asset manager Vattenfall Vattenkraft Vattenfall 100 år 1909 Vattenfall bildas 1910 Vattenkraft (Olidan) 1952 Transmission

Läs mer

VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM

VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM Erbjudande om delägarskap i vindkraftanläggningar preliminär version 1 september 2014 Vätterbygdens Vindkraftkonsortium Vindkraft-Gruppen Eric Paulsson och Gunnar Paulsson,

Läs mer

Presentationsteknik. Möta investerare. Tips och råd inför din Pitch 10 min

Presentationsteknik. Möta investerare. Tips och råd inför din Pitch 10 min Presentationsteknik Möta investerare Tips och råd inför din Pitch 10 min Vem lyssnar? Olika presentationer till olika målgrupper. IDAG INVESTERARE!!! Presentationen ska vara klar innan första möte med

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät v 7.5x Trender Mikro-generering Små och mångskalig kraftgenerering Elcertifikat som stimulerar produktion av förnybar energi Dubbla

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering i Kristineheds kraftvärmeverk Sammanfattning Åtgärden syftar till att effektivisera

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen Johan Zettergren, Marknadschef 1 Swedegas vision Swedegas leder en ansvarsfull utveckling av gasmarknaden. Vi skapar hållbara lösningar för industri,

Läs mer

Kraftvärme. Energitransporter MVKN10. Elias Forsman 870319 Mikael Olsson 880319

Kraftvärme. Energitransporter MVKN10. Elias Forsman 870319 Mikael Olsson 880319 Kraftvärme Energitransporter MVKN10 870319 880319 Sammanfattning Kraftvärme är ett mycket effektivt sätt att utnyttja energi i bränslen. Upp till 89% av energin i bränslet kan i dagsläget utnyttjas men

Läs mer

Innehåll. Presentation Upphandling Projektering. Solar Design AB. Verkstadsvägen 3, SE-290 62 Vilshult, Sweden

Innehåll. Presentation Upphandling Projektering. Solar Design AB. Verkstadsvägen 3, SE-290 62 Vilshult, Sweden Innehåll Presentation Upphandling Projektering Energikonsulterna är en bra partner med stor erfarenhet av design, konstruktion och montage av solanläggningar och tillsammans med PV Enterprise kunskap

Läs mer

Miljörik)g och kostnadseffek)v förnybar energigas )ll energiintensiv industri genom den patenterade förgasningsprocessen WoodRoll

Miljörik)g och kostnadseffek)v förnybar energigas )ll energiintensiv industri genom den patenterade förgasningsprocessen WoodRoll Miljörik)g och kostnadseffek)v förnybar energigas )ll energiintensiv industri genom den patenterade förgasningsprocessen WoodRoll AGENDA 1. Cortus Energy 2. Projekt 5 MW Köping 3. Affären 2 1. CORTUS ENERGY

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

STORM Etablering av produktion av vindkraftverk i Fyrbodal

STORM Etablering av produktion av vindkraftverk i Fyrbodal FÖRSTUDIERAPPORT STORM Etablering av produktion av vindkraftverk i Fyrbodal Mats Vikholm Pininfarina Sverige AB Uddevalla 2009-09-02 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark juni 2009 Textförfattare:

Läs mer

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2014-04-28 Landstinget Blekinge Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2 Elproduktion från vindkraft Bakgrund Landstinget Blekinge är delägare

Läs mer

Bioraffinaderiutveckling Spillvärme - en skogsindustriell restström

Bioraffinaderiutveckling Spillvärme - en skogsindustriell restström Bioraffinaderiutveckling Spillvärme - en skogsindustriell restström Framtidens bioraffinaderi - klustersamarbete Det är vi som är värd för klustret Utveckling och Forskning Clas VD Kjell Ewa Sören Controller

Läs mer

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer

Swedencare Bolagspresentation

Swedencare Bolagspresentation Swedencare Bolagspresentation SWEDENCARE EVENTUELL NOTERING PÅ FIRST NORTH Swedencare AB ( Swedencare eller Bolaget ) utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom hälsa på den globala husdjursmarknaden

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Seminarium - Geoenergi

Seminarium - Geoenergi Barkaby gård 2011-05 05-20 Seminarium - Geoenergi Ekonomisk och miljömässig värdering presenterat av Olle Andersson, Geostrata Innehåll Ekonomiska villkor och beräkningsgrunder Olika syn på miljövärdering

Läs mer

VATTENFALL INVESTERAR I FRAMTIDENS VÄRMEAFFÄR

VATTENFALL INVESTERAR I FRAMTIDENS VÄRMEAFFÄR VATTENFALL INVESTERAR I FRAMTIDENS VÄRMEAFFÄR Jenny Larsson, Chef Vattenfall Värme Sverige Dagens Industri Värmedagen 2016-06-01 1 VATTENFALLS ROLL I DET FRAMTIDA ENERGISYSTEMET Elektrifiering av transporter

Läs mer

Kommentar till prisexempel

Kommentar till prisexempel Kommentar till prisexempel En redovisning av kostnader är svårt och bör därför inte presenteras utan man har tillfälle till kommentarer. Priserna på energi varierar ofta och förutsättningarna är olika

Läs mer

Småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige

Småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige Småskalig kraftvärme från biomassa Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige Daniella Johansson, projektledare Energikontor Sydost AB Bioenergidagen, 29 November 2017 Idag 7% av Sveriges el från kraftvärme

Läs mer

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB Bilaga: Enkät för energieffektivisering Energikartläggning Företag: Edita Bobergs AB Anläggningsnummer:... Verksamhet A B C Branchkod: 18122 (SNI 2007) Miljöledningssystem: ISO 14001 Kontaktperson energifrågor:

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB

Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB Göteborg 23 maj 2013 Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB www.opus.se Opus Group i korthet Opus Group idag Verksamt i 22 år, grundat 1990 Ca 870 anställda globalt Huvudkontor i Göteborg Produktionsanläggningar

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

WaterVision koncernen 2014

WaterVision koncernen 2014 Välkommen till bolagstämma WaterVision koncernen 2014 Jan-Eric Nilsson, VD och koncernchef WaterVision WaterVision är en innovativ koncern fokuserad på att leverera egenutvecklade uppkopplade system inom

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

STT AB presenterat av. FöretagsFörmedlingen AB företag och näringsfastigheter. ingår i FöretagsFörmedlarna

STT AB presenterat av. FöretagsFörmedlingen AB företag och näringsfastigheter. ingår i FöretagsFörmedlarna STT AB presenterat av FöretagsFörmedlingen AB företag och näringsfastigheter ingår i FöretagsFörmedlarna 1 Bakgrund: STT AB etablerades 1984 i Söderköping. Den mångåriga erfarenheten från kyl- och ventilationsbranschen

Läs mer

Simulering av Sveriges elförsörjning med Whats Best

Simulering av Sveriges elförsörjning med Whats Best Simulering av Sveriges elförsörjning med Whats Best Sammanfattning Projektet gick ut på att simulera elförsörjningen med programmet Whats Best för att sedan jämföra med resultaten från programmet Modest.

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Yttrande angående Ägardirektiv till Göteborg Energi AB

Yttrande angående Ägardirektiv till Göteborg Energi AB Yttrande S, MP, V Kommunstyrelsen Ärende 2.2.14 2015-11-18 Yttrande angående Ägardirektiv till Göteborg Energi AB Göteborg Energis satsningar på biogas är lyckade ur klimatsynpunkt. Världen står inför

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

Organisering för energieffektivitet i sjöfarten

Organisering för energieffektivitet i sjöfarten Organisering för energieffektivitet i sjöfarten Hannes Johnson, M.Sc. Sustainable Ship Propulsion, Chalmers hannes.johnson@chalmers.se Varför organisering? Energieffektivitet ur ett redarperspektiv Hur

Läs mer

Projektuppgift i Simulering Optimering av System. Simulering av kraftvärmeverk med olika bränslen.

Projektuppgift i Simulering Optimering av System. Simulering av kraftvärmeverk med olika bränslen. Projektuppgift i Simulering Optimering av System Simulering av kraftvärmeverk med olika bränslen. Projektuppgift inom kursen Simulering Optimering av System D, 5 poäng Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik

Läs mer

Konvertering från olja till pellets

Konvertering från olja till pellets En rapport om Konvertering från olja till pellets Saxnäs Skola 2004 Av Tommy Danvind Uppdaterad 2005-10-13 2006-04-05 Innehållsförteckning. 1 Förord 2 Sammanfattning 3 Arbetsgång.. 4 Förutsättninar 5 Beräkningar

Läs mer

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala Välkommen till Värme Uppsala Agenda: - Några ord om vår verksamhet - Ekonomi och prisutveckling - Vårt arbete mot ett uthålligare Uppsala Adrian Berg von Linde Några

Läs mer

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik Solel och solvärme i villan Lisa Ossman, SP Energiteknik Hur mycket solenergi finns det egentligen? Instrålningen mot jorden täcker 10 000 ggr vårt årliga energibehov i världen 12 kvm solceller per person

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Innehåll 1. Kort om Umeå Energi 2. Energianvändningen i samhället- några reflektioner.

Läs mer

Basprogram 2008-2011 Systemteknik

Basprogram 2008-2011 Systemteknik Basprogram 2008-2011 Systemteknik Allmän inriktning Basprogrammet systemteknik har under programperioden 2008-2011 sin tyngdpunkt i en mer långsiktig utveckling av energisystemlösningar, som skall möta

Läs mer

Kvartalsrapport 2, Perioden i korthet. Verksamheten. Denna rapport omfattar perioden 1 januari - 30 juni 2014

Kvartalsrapport 2, Perioden i korthet. Verksamheten. Denna rapport omfattar perioden 1 januari - 30 juni 2014 Kvartalsrapport 2, 2014 Denna rapport omfattar perioden 1 januari - 30 juni 2014 Siffrorna inom parentes = samma period föregående år Perioden i korthet - Intäkterna uppgick till 1104 TSEK (1261 TSEK)

Läs mer

Energieffektiva motordrifter

Energieffektiva motordrifter Energieffektiva motordrifter Energieffektiva motordrifter Ungefär 2/3 av all elförbrukning i EU går åt för att driva elektriska motorer. Potentialen för energieffektivisering i motordrifter är stor. Energieffektiva

Läs mer

Konvertering från olja till pellets

Konvertering från olja till pellets En rapport om Konvertering från olja till pellets Saxnäs Skola 2004 Av Tommy Danvind Uppdaterad 2005-10-13 Innehållsförteckning. 1 Förord 2 Sammanfattning 3 Arbetsgång.. 4 Förutsättninar 5 Beräkningar

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Fjärrvärmens roll i ett elsystem med ökad variabilitet. Finns dokumenterat i bland annat:

Fjärrvärmens roll i ett elsystem med ökad variabilitet. Finns dokumenterat i bland annat: Fjärrvärmens roll i ett elsystem med ökad variabilitet Finns dokumenterat i bland annat: Fjärrvärmens bidrag till variationshantering på elmarknaden Fjärrvärmen kan i olika hög grad underlätta för ett

Läs mer

/WA i i/wy. B 33. Björksätraskolan. Olja mot fjärrvärme. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad.

/WA i i/wy. B 33. Björksätraskolan. Olja mot fjärrvärme. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad. FASTIGHETSKONTORET 2007-08-29 B 33. Björksätraskolan. Olja mot fjärrvärme. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad. Fastighetskontoret Mats Mattsson 2007-08-29 /WA i i/wy 11., ni) Avtalsbilaga

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Energirevolutionen börjar här

Energirevolutionen börjar här Energirevolutionen börjar här Rexel har gjort ett aktivt val att ta täten inom förnybar energi, miljövänliga och smarta lösningar som energieffektiviserar Sverige Rexel Energy Solutions Vi tillhandahåller

Läs mer

Kan marin energi bli kommersiellt gångbar?

Kan marin energi bli kommersiellt gångbar? Program seminarium 2, 6 oktober: Seminarium om tillförseln av energi tekniker för el- och värmeproduktion Kan marin energi bli kommersiellt gångbar? Heije Westberg - CTO heije.westberg@minesto.com Innehåll

Läs mer

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07 LCC ur Installatörens perspektiv Stockholm 2013-11-07 Imtech Nordic Imtech N.V. Imtech Nordic AB Stödfunktioner (Ekonomi, Affärsutveckling, IT, Inköp, HR, Information, Riskhantering) Imtech VS-teknik AB

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-mars 2008 Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK Resultatet

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Hematology is in our blood

Hematology is in our blood Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma 11 maj 2017 Välkomna! 2017-05-11 BOULE DIAGNOSTICS (1) Copyright 2013, Boule Medical AB Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma

Läs mer