Öresundsförbindelsen. med fokus på hållbarhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öresundsförbindelsen. med fokus på hållbarhet"

Transkript

1 Öresundsförbindelsen med fokus på hållbarhet Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB Hållbarhetsredovisning 2013

2 Svedabs hållbarhetsredovisning: ett förtydligande Svedab och vår danska motsvarighet A/S Øresund, äger vardera 50 procent av Öresundsbrokonsortiet. Det är konsortiet som sköter Öresundsbrons dagliga verksamhet. De vinster som bron genererar är de medel som vi på Svedab ska betala tillbaka våra lån med. Konsortiet är ett intresseföretag i Svedabkoncernen och enligt GRI är vi därför inte skyldiga att redovisa deras hållbarhetsarbete. Våra verksamheter är så nära förknippande att vi ändå har valt att redovisa utvalda delar av konsortiets rapportering så att du som läsare kan skapa dig en samlad bild av koncernens ekonomiska, sociala och miljömässiga arbete. Vill du få en djupare insikt i konsortiets hållbarhetsarbete, kan du ta del av deras redovisning på 2

3 innehåll Vd kommenterar...4 Om Svedab och Öresundsbrokonsortiet Ägarstruktur...6 öresundsregionen... 7 öresundsförbindelsen... 8 Svedabs landanslutningar...9 Svedab ett hållbart företag...10 att styra mot en hållbar utveckling...11 riskhantering...12 öresundbrokonsortiet...13 Fokus: ekonomi en hållbar finansieringsmodell...15 genererade och distribuerade värden...16 investeringar i infrastruktur...18 effektiv finansförvaltning...18 Fokus: människorna och samhället förbindelsen och samhället...27 Uppförandekod...30 Svedab och våra intressenter...30 en säker och sund förbindelse...32 Om rapporten omfattning och avgränsning...35 informationsinsamling och beräkningstekniker...35 kommentar...37 gri-index granskningsrapport...40 Förklarade ord...41 Om ISO Kontaktpersoner...43 Fokus: miljö att värna om miljön...21 Miljön i verksamheten...22 Målgrupp Svedabs hållbarhetsredovisning vänder sig till våra intressenter och allmänheten. Den ska vara ett komplement till den finansiella rapporteringen och ge läsaren en heltäckande bild av vad Svedab står för och hur vi arbetar för ett hållbart företagande. 3

4 vd KoMMenterar Att driva ett företag långsiktig hållbart är en ständigt pågående process. Vår ägare har uppställt tydliga mål för ett hållbart företagande och vi är i full gång med att identifiera vilka delmål, riktlinjer, rutiner och kontraktsvillkor som lämpar sig för Svedab. Kärnpunkten är att sociala och miljömässiga aspekter i hela värdekedjan ska beaktas när Svedab fattar beslut. ett socialt och miljömässigt perspektiv vi har antagit den internationella standarden iso som bas för vår verksamhetsstyrning och i samband med det även fastlagt en uppförandekod. genom styrelsen kommer vi att verka för att synen på hållbart företagande delas av vårt dotterbolag öresundsbrokonsortiet, som därmed också integrerar sociala och miljömässiga aspekter i hela värdekedjan. Svedab har under året aktivt medverkat i samrådsdiskussionerna kring kontinentalbanan. genom att förbättra den omkringliggande miljön med bland annat ytterligare bullerdämpande åtgärder, är förhoppningen att ett nytt miljötillstånd ska kunna erhållas som medger att persontågstrafiken ska kunna återupptas på kontinentalbanan. tillståndet skulle möjliggöra den av Malmö stad önskade ringlinjen via Citytunneln och öresundsbanan som ökar tillgängligheten mellan såväl stadens olika delar som till kranskommunerna och köpenhamn. en miljöprövning kommer att lämnas in under för oss är detta ett viktigt arbete för att leva upp till vår roll som möjliggörare i regionen. Svedab fick under året tillstånd att höja och återinfiltrera grundvatten vid trafikplats naffentorp, vilket stärker den miljömässiga hållbarheten. vi lade också ny beläggning på motorvägen närmast fram till betalstationen för att säkra anläggningens värde och funktion. ett ekonomiskt perspektiv en viss optimism börjar anas bland europas ekonomier. i Danmark pekar de flesta indikatorer på en återhämtning efter två år på recessionens rand. Sverige har klarat sig bättre, men omvärldens ekonomiska problem har dämpat utvecklingen här hemma och det syns i arbetspendlingen över bron. antalet pendlare fortsatte därför sjunka under året, medan lastbilstrafiken och fritidsresandet över bron ökade. i kombination med låga räntor, ledde det till ett ekonomiskt positivt resultat. Brons ekonomi utvecklas i nuläget enligt plan. ett framtidsperspektiv Bron var startskottet för bildandet av en öresundsregion. ett av de viktigaste verktygen för att utveckla regionen är eu:s interregprogram. Sedan 1996 har drygt 300 samarbetsprojekt genomförts inom allt från idrott till forskning. ett av regionens mest spännande projekt är ess, european Spallation Source som, om allt går enligt plan, ska stå färdigt år 2020 i lund. Datacentret för ess kommer att ligga i köpenhamn och därmed får öresundsförbindelsen en central roll som en grundläggande infrastrukturell förutsättning för ett smidigt flöde mellan ess olika delar. i december presenterades en slutrapport om en eventuell öresundsmetro mellan Malmö och köpenhamn. Slutsatsen är att det är ekonomiskt och tekniskt realistisk. Behovet kommer att uppstå tidigast år Samtidigt är vi på väg mot en teknisk revolution som kommer att påverka transportbe- hovet och flödena på ett sätt vi inte kan föreställa oss idag. vi står inför en logistisk omvälvning där vi skickar datafiler globalt och producerar lokalt. i hållbarhetens tecken kan vi också vänta många innovationer för minskade produktionskostnader och utsläpp från fordon. ett helhetsperspektiv Under senare år har hållbarhet blivit närmast ett modeord. Då är det lätt att begreppet förlorar sin egentliga innebörd. idag definieras hållbarhet i tre dimensioner: den sociala där man bygger ett stabilt och dynamiskt samhälle som uppfyller grundläggande mänskliga behov och rättigheter, den ekonomiska där man hushållar med mänskliga och materiella resurser och den ekologiska där samhället bör anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål. Det är vad vi menar med hållbarhet och den definitionen kommer aldrig att bli omodern. Ulf lundin, vd Svedab 4

5 Om Svedab och Öresundsbrokonsortiet

6 ÄGARSTRUKTUR Svenska staten Danska staten Sund & Bælt Holding A/S svedabkoncernen Svedab Svedabs ägarandel i Öresundsbrokonsortiet uppgår till 50 %. Öresundsbrokonsortiet A/S Øresunds ägarandel i Öresundsbrokonsortiet uppgår till 50 %. A/S Øresund *Svedabs organisation: Verkställande direktör, Lars Christiansson Ekonomichef, Erna Ahlfors Driftansvarig, Fredrik Liljeqvist 6

7 öresundsregionen öresundsregionen är nordens största och tätast befolkade storstadsregion. enligt öresundskommitténs definition omfattar regionen Skåne, Själland, Mön, falster, lolland och Bornholm. Ytan är km 2 och här bor 3,8 miljoner invånare, varav 1,3 miljoner i Sverige och 2,5 miljoner i Danmark. SKAGERRAK Jönköping Göteborg Mot Stockholm Fr ederikshavn SVERIGE Aalborg KATTEGATT Karlskrona JYLLAND DANMARK Århus Helsingør Helsingborg Kristianstad SKÅNE SJÆLLAND Köpenhamn Kastrup Malmö Simrishamn Esbjerg Trelleborg Ystad Odense FYN BORNHOLM Rönne MØN ÖSTERSJÖN LOLLAND FALSTER Flensburg Rødby Fehmarn Bält Gedser Sassnitz Puttgarden Kiel Rostock Świnoujście Travemünde TYSKLAND POLEN Hamburg 7

8 ÖRESUNDSFÖRBINDELSEN EN DEL AV ETT INTERNATIONELLT TRANSPORTNÄT Öresundsförbindelsen är det samlade begreppet för bron över Öresund och dess svenska och danska landanslutningar. Bron heter officiellt Øresundsbron: en svensk-dansk kombination av svenskans Öresundsbron och danskans Øresundsbroen. Förbindelsen är en viktig länk i ett internationellt väg- och järnvägsnät. Kring år 2021 planeras Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland stå färdig. Tunneln ingår i det transeuropeiska nätverk som förbinder Skandinavien med resten av Europa. Öresundsförbindelsen förstärker då sin roll som länk mellan Skandinavien och det övriga Europa. Svedabs landanslutningar är därför en liten, men betydelsefull del av Europas infrastruktur. Köpenhamn Öresund Malmö Svedabs anläggningar 1. Lernacken Fosieby: motorväg 8 km och järnväg 10 km. 2. Fosieby Stockholmsvägen: järnväg 6 km. 3. Malmö C Sege å: järnväg 4 km. Konsortiets anläggningar 4. En ca 8 km lång bro mellan Lernacken Malmö och Pepparholm. Högbrodelen är världens längsta snedkabelbro för både motorväg och järnväg. Högsta punkterna är pylonernas toppar: 200 meter. 5. Den ca 4 km långa konstgjorda ön Pepparholm, som binder samman bron och tunneln. 6. En ca 4 km lång sänktunnel mellan Pepparholm och en konstgjord halvö vid Kastrup i Danmark. A/S Øresunds anläggningar 7. Ca 10 km kombinerad motorväg och järnväg km järnväg med anslutning till Köpenhamns centralstation och godsbangården i Vigerslev. 8

9 SVEDABS LANDANSLUTNINGAR Malmö C - Sege å Stockholmsvägen - Fosieby Lernacken - Fosieby Svedab byggde de svenska landanslutningarna till Öresundsbron och ansvarar för dess drift och underhåll. Järnvägen upplåts till Trafikverket mot en årlig ersättning. Lernacken-Fosieby: en kombinerad motorväg och dubbelspårig järnväg från Öresundsbrons östra landfäste österut. Järnvägen ansluter till Kontinentalbanan i Fosieby strax norr om Lockarp. Landanslutningarna omges av ett flackt jordbrukslandskap, karakteristiskt för Skåne. Genom att placera anslutningarna under marknivån, kunde störningar av den visuella vyn minimeras. Stockholmsvägen-Fosieby: om- och utbyggnad av Kontinentalbanan till dubbelspår. Ett stort antal broar byggdes för att uppnå planskilda korsningar. Kapacitetshöjande åtgärder utfördes liksom bullerdämpande åtgärder eftersom banan sträcker sig genom tättbebyggda områden. malmö c- Sege å: kapacitetshöjande åtgärder på södra stambanan och den intilliggande kombiterminalen. UTVECKLING: Malmö stad vill trafikera Kontinentalbanan och Citytunneln med persontrafik i en ring runt Malmö, den så kallade Malmöringen, där även Öresundsbanan och Citytunneln ingår. För detta krävs ett nytt tillstånd enligt miljöbalken. Jernhusen AB planerar att bygga en ny tågdepå söder om Malmö och har därför undersökt möjlig trafikkapacitet på såväl Svedabs som Trafikverkets anläggning. Även det privata näringslivet är beroende av vår anläggning. Utbyggnaden av Hyllie och Svågertorps handelsplatser samt IKEA:s etablering i området, skapade behov av en ny trafikplats vid Yttre Ringvägen. Trafikplats Naffentorp började byggas 2011 och invigdes i oktober Byggnationen var ett samarbetsprojekt mellan Svedab, Trafikverket och Malmö stad. 9

10 Svedab ett hållbart företag Svedabs och konsortiets gemensamma vision att öresundsregionen ska bli ett kraftcentrum som gör den till en attraktivare region att besöka och att leva och arbeta i. AFFÄrSIdé Svedab ska som hälftenägare i öresundsbrokonsortiet, verka för en hållbar utveckling av öresundsbron och därmed bidra till regionens tillväxt. Svedab ska också ansvara för de svenska landanslutningarna till bron. MåL Svedab ska skapa långsiktigt värde för sin ägare genom att: ekonomiskt: aktivt verka för att återbetalningstiden av konsortiets och Svedabs lån sker enligt plan; miljömässigt: begränsa miljöpåverkan, vara ett föredöme genom att följa lagar, förordningar och föreskrifter samt verka för en effektiv och sparsam hantering av resurser; socialt: vårda relationerna med kunder och ställa tydliga krav på leverantörer, verka för att medarbetarna är engagerade samt ha ett lokalt samhällsengagemang. OM VerKSAMheTen Svedab bildades 1991, samma år som riksdagen i Sverige och i Danmark fattade beslut om att bygga en fast förbindelse över öresund. när landanslutningarna var färdigbyggda, var det praktiskt och ekonomiskt befogat att utnyttja befintliga resurser hos Svedabs dåvarande ägare Banverket och vägverket. långsiktiga driftsavtal tecknades med de båda statliga verken (idag trafikverket). Svedab kunde därför drivas vidare med en reducerad organisation. idag har Svedab tre anställda: vd, ekonomichef och driftchef. fram till och med juni 2013 var även en utredare knuten till organisationen. Svedabs intäkter är små i förhållande till kostnaderna och verksamheten finansieras uteslutande genom lån i riksgälden. Svedab är beroende av öresundsbrons långsiktiga avkastningsförmåga. 10

11 att Styra Mot en hållbar UtvecKling En vision om integration ökad tillgänglighet mellan Sverige och Danmark var en förutsättning för att förverkliga visionen om en öresundsregion. Då krävdes en fast förbindelse över öresund. Hållbarhetstänkandet har genomsyrat varje aspekt av förbindelsens planering, byggnation och dagliga verksamhet. öresundsdelegationen uttryckte under planeringsstadiet att öresundsförbindelsen ska utformas med hänsyn till vad som är ekologiskt motiverat,tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt så att skadliga verkningar på miljön förebyggs. Från PLAn TILL VerKLIgheT ökad tillgänglighet och kortare restider mellan Malmö och köpenhamn, har bidragit till ökat pendlande, mer fritidsresande och stärkt konkurrenskraft för regionens näringsliv. nationsgränserna kommer aldrig helt att suddas ut, men vi kan idag konstatera att en öresundsregion håller på att ta form, att förbindelsens ekonomiska konstruktion visat sig hållbar och att inga av de farhågor om negativa effekter på miljön som föregick brons tillkomst, har besannats. forskare från lunds tekniska högskola har studerat brons inverkan på havsmiljön från byggnationen och framåt. idag anser de att havsmiljön kring bron är den bästa i öresund och pekar bland annat på att europas största musselkoloni har etablerat sig på pylonerna och havsbotten under bron. Samtidigt fortsätter flora och fauna att utvecklas på den konstgjorda ön Pepparholm. regeringens InFLyTAnde Svedabs uppdrag och ansvar är fastlagt i beslut av Sveriges riksdag och i ett avtal mellan de svenska och danska regeringarna samt i det konsortialavtal som upprättats mellan de båda ägarbolagen. regeringens utövar sitt inflytande genom de riktlinjer som finns samlade i Statens ägarpolicy. ramverket sätter de statliga bolagen i samma sammanhang som andra aktiebolag. Sverige har varit delaktig i utformningen av oecd:s guidelines on Corporate governance of State-owned enterprises. Den svenska regeringens principer för bolagsstyrning följer i stort dessa riktlinjer. SOcIALT AnSVArSTAgAnde regeringen är tydligt med att staten som ägare ska vara ett föredöme vad gäller hållbart företagande och att denna strävan ska integreras i bolagens långsiktiga affärsstrategi. Svedabs företagsledning ser ett socialt ansvarstagande som en viktig ingrediens för att skapa en positiv syn på öresundsförbindelsen. vi har därför valt den internationella standarden iso 26000* som grund för verksamhetsstyrningen. vi har med utgångspunkt från standarden fastlagt en uppförandekod som utgörs av riktlinjer för hur vi ska bedriva vår verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt sätt. STrATegIer FÖr ATT nå VårA MåL Fokus: ekonomi Svedab ska vara en aktiv ägare i konsortiet och därmed bidra till att verksamheten utvecklas enligt hållbara och affärsmässiga principer. vi ska verka för att våra värderingar kommer till uttryck även i konsortiets verksamhetsstyrning. att kontinuerligt följa trafikutveckling och konsortiets finansiella utveckling utgör självklara delar i ett aktivt ägarskap. * Se sid

12 Fokus: miljö Svedab ska dels för egen räkning, dels genom sin styrelserepresentation i konsortiet, vara ett föredöme vad gäller att följa miljölagar, -förordningar och -föreskrifter och bevaka att utfärdade miljödomar för verksamheten följs. Vi ska också följa utvecklingen inom miljöområdet och säkerställa att anläggningen och dess drift anpassas till framtida krav. Genom våra långsiktiga underhållsavtal med Trafikverket, har vi säkerställt att underhållet av anläggningen sker i enlighet med samma standard som gäller för Sveriges övriga väg- och järnvägsnät. Vi har det yttersta ansvaret och ska bevaka anläggningens funktion och initiera dialoger med Trafikverket vid behov av underhåll. Vi ska ta initiativ till åtgärder som bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling vid förvaltningen av landanslutningarna. Ett livscykelperspektiv ska gälla vid val av material och kemikalier. Fokus: socialt En medmänsklig grundsyn och sunda affärsmetoder ska prägla såväl Svedab som konsortiet. En inspirerande arbetsmiljö, goda arbetsvillkor och delegering av ansvar ska skapa engagerade medarbetare. Båda verksamheterna ska ta initiativ till kontinuerliga intressentdialoger i syfte att mäta prestationer som ska ligga till grund för utveckling av affären. Ett viktigt led i en hållbar utveckling är att främja ett socialt ansvarstagande även i leverantörskedjan. Vi ska också vara lyhörda för intressenter som på annat sätt berörs av anläggningen, exempelvis fastighetsägare och boende, och så långt det är möjligt tillgodose önskemål och krav. Riskhantering Definition risk Begreppet risk används om händelser och andra förhållanden som kan äventyra förmågan att nå den övergripande målsättningen att upprätthålla hög tillgänglighet på förbindelsen och att lånen återbetalas inom stipulerad tid. Väsentliga risker i vår verksamhet Över bron åker människor och fraktas gods. Omfattningen av resande- och godsströmmen är beroende av omvärldens ekonomiska verklighet. Den största enskilda kundgruppen är pendlarna. De är beroende av utvecklingen på såväl arbets- som bostadsmarknaden. Godset påverkas av exportmarknadernas efterfrågan. Detta är makroekonomiska faktorer som vi inte har något inflytande över. En väsentlig risk för den ekonomiska hållbarheten skulle kunna utgöras av en situation med låg tillväxttakt i ekonomin under en längre period, i kombination med stigande räntor. Pendlarna är också beroende av harmoniserade regler som underlättar för arbetskraften att bo och arbeta över gränserna. Om detta inte uppnås skulle det kunna innebära färre pendlare och därmed en sämre trafikutveckling på bron. För att minska den risk som pendlarnas betydelse innebär, prioriterar konsortiet i nuläget att höja antalet fritidsresenärer och aktivt agera för att bron ska vara den mest attraktiva godsvägen över Öresund. Att styra risker Räntabilitetsberäkningar, d v s beräkning av återbetalningstider och känslighetsanalyser, utförs av konsortiet. Beräkningarna utgör kärnan i den ekonomiska riskstyrningen och utförs årligen. Svedab bildar mot bakgrund av beroendet av konsortiets avkastning inte egen kassaflödesgenererande enhet, utan formar tillsammans med konsortiet en gemensam enhet i beräkningarna. Riskerna inom Svedabs verksamhet i övrigt bedöms sammantaget vara begränsade. Se vidare Öresundsbrokonsortiet/Riskstyrning. 12

13 Öresundsbrokonsortiet Konsortiet äger, förvaltar och driver Öresundsbron som finansieras med vägtrafikantavgifter samt ersättningar från Trafikverket respektive Banedanmark för nyttjande av järnvägsspåren. Ägarbolagens, Svedab och A/S Öresund, rättigheter och skyldigheter regleras i ett konsortialavtal. Konsortiet är en juridisk person men inget skattesubjekt. Ägarna svarar solidariskt gentemot tredje man för varje förpliktelse som uppkommer i konsortiet i samband med dess verksamhet. Vinster och förluster delas lika och inkomstbeskattningen sker hos ägarbolagen. Affärsidé Öresundsbron ska dagligen bygga nya broar ekonomiskt, kulturellt och mentalt. Ägarnas inflytande Den svenska regeringen utser styrelsen i Svedab och nominerar styrelseledamöter till konsortiets styrelse. Svedabs fyra styrelseledamöter ingår i denna. Ordförandeskapet i konsortiet växlar vartannat år mellan Sverige och Danmark. Svedabs styrelse bereder frågeställningar som angår styrningen av konsortiets verksamhet. Verksamhetsstyrning Konsortiet är organiserat som ett aktiebolag. I toppen finns en stämma och ägarbolagens rätt att besluta i konsortiets angelägenheter utövas på denna. Styrelsen som består av åtta ledamöter, varav fyra representanter från vartdera landet, utses på stämman. I företagsledningen ingår konsortiets vd och en ledningsgrupp. Styrelsens uppgift är att fastställa affärsplaner. Styrelsen ansvarar också för att det finns relevanta policyer och att verksamhetens mål uppnås. Avgifterna för vägtrafiken fastställs av styrelsen och utgör ett viktigt led i ägarnas inflytande. Avgifterna ska sättas i enlighet med de principer som avtalats mellan Sveriges och Danmarks regeringar och är av avgörande betydelse för förmågan att återbetala lånen. Riskstyrning Konsortiet genomförde 2010 en så kallad helhetsorienterad riskinventering, som gick ut på att identifiera och rangordna företagets risker. En rapport upprättades där de väsentliga riskerna beskrivs och konkreta förslag till hur de ska hanteras redovisades. Riskrapporten uppdateras löpande och ska en gång per år föreläggas styrelsen. Viktiga områden som behandlas, utöver återbetalningstiden för lånen, är säkerheten och tillgängligheten till bron, underhåll och reinvesteringar samt risken för avbrott i IT- och andra tekniska system. Så här ska Öresundsbron utvecklas Trafiken ska öka och 2020 ska vägtrafiken vara minst fordon per dygn och ge en årlig intäkt på minst 1,7 miljarder DKK i löpande priser. Förbindelsen ska vara säker och tillgänglig dygnet runt. Säkerheten på väg och järnväg ska vara hög och jämförbar med motsvarande anläggningar på land i Sverige och Danmark. Integrationen i regionen ska stödjas med konkurrenskraftiga pendlar- och affärsreseprodukter och ökat fritidsresande ska stimuleras. Organisationen ska vara kundfokuserad och effektiv och prioritera säkerhet, tillgänglighet och service. Mätningar ska bekräfta att kunderna är nöjda. Ekonomin ska utvecklas stabilt och det årliga resultatet före värdeförändring ska vara positivt och öka varje år. 13

14 Fokus: ekonomi

15 EN HÅLLBAR FINANSIERINGSMODELL Beslutet att bygga en Öresundsbro togs efter 100 år av diskussioner och vid en tidpunkt när Sverige befann sig i en djup lågkonjunktur. Det fastslogs att Öresundsbron skulle finansieras med avgifter från väg- och tågtrafik och att överskottet från bron skulle täcka kostnaderna för de svenska landanslutningarna. Projektet skulle inte belasta statsbudgeten. Svedab skulle låna av Riksgälden för att finansiera byggande och drift av landanslutningarna medan konsortiet skulle låna på den öppna kapitalmarknaden. Avskrivningstiden för de svenska lånen beräknades initialt till 30 år. Frågan huruvida vägavgifterna skulle kunna beläggas med moms förbisågs. Vid en senare prövning, fastslogs att det rörde sig om en momspliktig tjänst, vilket innebar att återbetalningstiden för lånen förlängdes till cirka 40 år. Att styra Svedabs verksamhet handlar i praktiken om att tillsammans med A/S Øresund, styra Öresundsbron mot en hållbar avkastningsförmåga. För att nå det långsiktigt finansiella målet har styrelsen två verktyg till sitt förfogande: en väl avvägd prissättningsstrategi och produktsammansättning, en väl fungerande finansförvaltning. 15

16 genererade och distribuerade värden SVedAb: värdet som genereras i Svedab är litet i förhållande till de värden som distribueras och vi måste låna i riksgälden för att möta våra ekonomiska åtaganden fram till den tidpunkt konsortiet kan dela ut medel. MSEK Distribuerade värden finansiärer leverantörer 40 anställda Genererat värde KOnSOrTIeT: öresundsbron genererar idag intäkter på över 1,6 miljarder Dkk. intäkterna från vägtrafiken utgör cirka två tredjedelar. resterade del utgör ersättning för järnvägstrafik från trafikverket och Banedanmark, med hälften vardera 1. konsortiet har en omfattande skuldportfölj och överskottet från den operativa verksamheten spenderas på långivarna. väg MDKK Genererade MDKK värden Genererade värden MDKK Distribuerade MDKK värden Distribuerade värden finansiärer tåg leverantörer 1400 övrigt anställda återstående värde Intäkter från transporterna via järnvägen subventioneras av den svenska och den danska staten genom att Trafikverket och Banedanmark årligen erlägger en fast avgift på vardera 150 MDKK i 1991 års prisnivå. 2 Definitionsmässigt inget distribuerat värde, men tillagt för att skapa en komplett bild. 16

17 genomsnittlig VÄgInTÄKT Per FOrdOn erfarenheterna av finanskrisen och den efterföljande konjunkturnedgången har visat att öresundsbron är konjunkturkänslig. trafiktillväxten åren före 2008 och fram till och med juni 2008 uppgick årligen till drygt tio procent. lågkonjunkturen ledde till en stagnerande trafiktillväxt. att bedöma en ny marknad som är beroende av flera faktorer över vilka konsortiet inte har direkt inflytande, ställer krav på lyhördhet, kreativitet samt förmåga att insamla och analysera fakta. att vägintäkterna ökar trots vikande trafiksiffror, ser styrelsen som ett mått på att konsortiet framgångsrikt lyckats använda prissättningsmekanism och produktdifferentiering som verktyg. genomsnittlig intäkt per vägfordon, dkk genomsnittlig intäkt/vägfordon, Dkk förändring, % 0,0 7,2 2,0 7,3 5,6 totala antalet vägfordon, förändring, % 0,2 0,4 1,2 3,2 1,2 MeDarBetarna en investering Svedab erbjuder utöver lönen de anställda förmåner som pensionsplaner, grupplivförsäkringar och övriga avtalsbaserade försäkringar. tjänstemän omfattas av itp-planen 1. ersättning anställda och styrelse MSek löner och andra ersättningar 2,6 3,0 4,6 4,4 4,0 Sociala kostnader 2,2 2,1 2,4 1,9 1,9 Summa ersättningar och sociala kostnader 4,8 5,1 7,0 6,3 5,9 av sociala kostnader uppgår pensionskostnaderna enligt nedan MSek totala pensionskostnader 1,1 0,9 0,7 0,6 0,7 (varav pensionsföräkringar i alecta) (0,6) (0,8) (0,2) (0,2) (0,2) Medelantal anställda Enligt ett uttalande från rådet för finansiell rapportering ska ITP-planen klassificeras som förmånsbestämd. ITP-planens konstruktion gör att det saknas förutsättningar för att beräkna överskott respektive underskott inom planen och eventuell påverkan på framtida premier. Planerna redovisas därför som avgiftsbestämda planer. På pensionspremier utgår särskild löneskatt med 24,26 procent, vilka redovisas som sociala kostnader. 17

18 investeringar i infrastruktur invigningsåret uppgick den totala investeringen för hela öresundsbron till MDkk*. eu-kommissionen hade pekat ut öresundsbron som ett prioriterat projekt under det så kallade ten-programmet, (transeuropeiska nätverket), och bidrog med sammanlagt 127 miljoner eur*. Sedan dess har ytterligare cirka 400 MDkk* investerats. Öresundsbron Invigningsåret 31dec 31dec 31dec 31 dec MDkk* värdet av totala investeringarna vid årets ingång totala investeringar under året Värdet av totala investeringarna vid årets utgång bokfört värde Svenska landanslutningar Invigningsåret 31dec 31dec 31dec 31 dec MSek värdet av totala investeringarna vid årets ingång totala investeringar under året Värdet av totala investeringarna vid årets utgång bokfört värde * I Svedabskoncernens delårsrapporter anges upplåningen i konsortiet i MDKK och i årsredovisningen anges EU-bidraget i EUR. Samma princip används därför i denna redovisning för att eliminera de fluktuationer som en omräkning till SEK hade gett upphov till. effektiv finansförvaltning Styrelserna i Svedab respektive konsortiet fastställer företagens finanspolicy och finansstrategi. finanspolicyn reglerar överordnade mål för finansförvaltningen, ansvarsfördelningen mellan styrelsen, vd och i konsortiet även ansvarsfördelningen mellan vd och konsortiets finansdirektör, vilka avtal om finansiella instrument som kan träffas och krav på säkerheter, riskstyrning samt riktlinjer för löpande rapportering. Svenska staten har genom riksgälden tecknat ett granskningsavtal med konsortiet. i detta regleras konsortiets skyldighet att följa fastlagd finanspolicy och informationsskyldighet. riksgälden har även rätt att granska och godkänna ändringar i konsortiets finanspolicy. finansstrategin fastställs en gång om året. Strategin bygger på aktuella omvärldsanalyser och ger en beskrivning av tänkbara scenarion samt anger ramar för räntemässig fördelning/duration och i konsortiet även valutariskfördelning. konsortiets lån garanteras solidariskt av Sverige och Danmark. genom att låna i riksgälden erhåller Svedab förmånligare villkor jämfört med villkoren på den öppna kapitalmarknaden. exempelvis baseras Svedabs avtal för rörliga lån på reporäntan plus ett administrativt påslag. förmånen går inte att kvantifiera med någon rimlig säkerhet (se kommentar sid 36). lånevillkor riksgälden per 31 december 2013: avista 0,76 %, 5 år 1,8 %, 10 år 2,52 %. De administrativa påslagen varierar mellan 0,01 till 0,08 procent. 18

19 SVedAbS SKuLd Svedabs lån ska amorteras med hjälp av de vinstmedel konsortiet kommer att dela ut till sina ägare. konsortiets ägare har kommit överens om att konsortiet ska dela ut medel först när företaget redovisar fritt eget kapital. första utdelningen beräknas ske nedanstående diagram visar hur Svedabs skuld förväntas utveckla sig enligt ett grundscenario fram till den tidpunkt då samtliga lån är återbetalda. Som jämförelse visas även en optimistisk respektive pessimistisk beräkning, beroende på ekonomins och trafikens utveckling. MSEK Optimistiskt scenario Grundscenario Pessimistiskt scenario SVedAbKOncernenS eget KAPITAL Svedabs verksamhet genererar än så länge årligen underskott, vilket är helt i överensstämmelse med den ursprungliga kalkylen. Ägaren har under 2013 ytterligare tillskjutet ett villkorat aktieägartillskott på 196 MSek för att säkerställa Svedabs eget kapital. konsortiet redovisade ett överskott både 2012 och 2013 (underskott ). konsortiet har emellertid sedan tidigare en värdemässigt stor ansamlad förlust, vilket är förklaringen till att koncernens eget kapital är negativt. konsortiets bidrag 2013 var fortsatt negativt och uppgick till MSek. eget kapital 31dec 31dec 31dec 31dec 31dec MSek aktiekapital villkorat aktieägartillskott kursdifferens ansamlad förlust Summa

20 Fokus: miljö

ÖRESUNDSFÖRBINDELSEN ATT STYRA MOT HÅLLBARHET

ÖRESUNDSFÖRBINDELSEN ATT STYRA MOT HÅLLBARHET ÖRESUNDSFÖRBINDELSEN ATT STYRA MOT HÅLLBARHET 1 SVENSK-DANSKA BROFÖRBINDELSEN SVEDAB AB HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 2 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Vd kommenterar 3 Om Svedab Ägarstruktur 5 Svedabs

Läs mer

Q1Delårsrapport januari mars 2015

Q1Delårsrapport januari mars 2015 Q1Delårsrapport januari mars 2015 SVENSK DANSKA BROFÖRBINDELSEN SVEDAB AB VATTEN inte alltid en skänk från ovan Vatten är en oundviklig del för våra livsbetingelser. Utan vatten, inget liv. Men ibland

Läs mer

2014 SVEDAB delårsrapport januari mars

2014 SVEDAB delårsrapport januari mars 2014 SVEDAB delårsrapport januari mars Det här är Svedab Svedabkoncernen Koncernen består av Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB samt 50 procent av andelarna i Öresundsbrokonsortiet (konsortiet). Svensk-Danska

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

Svedabkoncernen Koncernen består av Svensk Danska Broförbindelsen SVEDAB AB samt 50 procent av andelarna i Öresundsbrokonsortiet (konsortiet).

Svedabkoncernen Koncernen består av Svensk Danska Broförbindelsen SVEDAB AB samt 50 procent av andelarna i Öresundsbrokonsortiet (konsortiet). 2 Q1 Svensk Danska Broförbindelsen SVEDAB AB DELårsrapport januari mars SVEDABKONCERNEN Svedabkoncernen Koncernen består av Svensk Danska Broförbindelsen SVEDAB AB samt 50 procent av andelarna i Öresundsbrokonsortiet

Läs mer

Q2Delårsrapport januari juni 2015

Q2Delårsrapport januari juni 2015 Q2Delårsrapport januari juni 2015 SVENSK DANSKA BROFÖRBINDELSEN SVEDAB AB VATTEN OCH STÄDER Det är inte bara klimatet som förändras, utan även städerna och dess bebyggelse. Och när de två kommer i symbios

Läs mer

2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Svensk Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab) Svedab är ett statligt ägt aktiebolag vars aktier förvaltas av regeringen (Näringsdepartementet). Svedabs

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB

Delårsrapport Januari-juni Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 28 Delårsrapport Januari-juni Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB Svedab-koncernen Koncernen består av det statligt ägda moderbolaget Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab) och det till 5

Läs mer

2013 SVEDAB bokslutskommuniké

2013 SVEDAB bokslutskommuniké 2013 SVEDAB bokslutskommuniké DET HÄR ÄR SVEDAB Svedabkoncernen Koncernen består av Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB samt 50 procent av andelarna i Öresundsbrokonsortiet (konsortiet). Svensk Danska

Läs mer

SVENSK DANSKA BroFÖrBINDElSEN SVEDAB AB. DElårSrApport JANUArI - MArS

SVENSK DANSKA BroFÖrBINDElSEN SVEDAB AB. DElårSrApport JANUArI - MArS SVENSK DANSKA BroFÖrBINDElSEN SVEDAB AB DElårSrApport JANUArI - MArS Svedabkoncernen SVEDAB DElårSrApport JANUArI - MArS Koncernen består av det statligt ägda moderbolaget Svensk Danska Broförbindelsen

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall

PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN STRATEGISK SAMHÄLLSUTVECKLING ENHETEN FÖR INFRASTRUKTURPLANERING PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall En fast förbindelse Helsingborg-Helsingör Projektbeskrivning

Läs mer

Svedabkoncernen Koncernen består av Svensk Danska Broförbindelsen SVEDAB AB samt 50 procent av andelarna i Öresundsbrokonsortiet (konsortiet).

Svedabkoncernen Koncernen består av Svensk Danska Broförbindelsen SVEDAB AB samt 50 procent av andelarna i Öresundsbrokonsortiet (konsortiet). Svensk Danska Broförbindelsen SVEDAB AB SVEDABKONCERNEN Svedabkoncernen Koncernen består av Svensk Danska Broförbindelsen SVEDAB AB samt 50 procent av andelarna i Öresundsbrokonsortiet (konsortiet). Svensk

Läs mer

Q3 2011 SvenSk DanSka BroförBinDelSen SveDaB ab DelårSrapport januari - SepteMBer

Q3 2011 SvenSk DanSka BroförBinDelSen SveDaB ab DelårSrapport januari - SepteMBer Q3 211 Svensk Danska Broförbindelsen SVEDAB AB DELårsrapport januari - SEPTEMBER Svedabkoncernen Koncernen består av det statligt ägda moderbolaget Svensk Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab) och

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Vision Jernhusen gör skillnad för människor och miljö. Affärsidé På kommersiella villkor utvecklar Jernhusen stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler

Läs mer

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB. Årsredovisning 2006

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB. Årsredovisning 2006 Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB Årsredovisning 2006 Innehåll Kort om SVEDAB Kort om SVEDAB 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 5 Detta är SVEDAB 6 8 Omvärld och marknad 9 11 Miljöperspektivet 12

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Lennart Lennefors. Projektledare och transportanalytiker. Planeringsavdelningen

Lennart Lennefors. Projektledare och transportanalytiker. Planeringsavdelningen Lennart Lennefors Projektledare och transportanalytiker Planeringsavdelningen Snabbfakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm. Huvudkontor i Borlänge. Regionkontor i Eskilstuna, Gävle, Göteborg,

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svensk-Danska

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012 Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapport januari - juni Arlandabanan Infrastructure AB 2(7) FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett statligt ägt aktiebolag, vars aktier

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken Minusjobben 2 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken En analys av de växande mörkertalen i officiell svensk statistik om gränsregioner Inledande sammanfattning Vissa använder

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Simrishamnsbanan med på banan

Simrishamnsbanan med på banan Utvecklingsplan Simrishamnsbanan med på banan Sammanfattning av rapport från februari 2010 Gemensamt initiativ Kommunal samverkan för ett genomförande En stråkplanering med en livskvalitativ samhällsbyggnad

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt www.pwc.com/se Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt Höghastighetstågutredningen, HH-tunnel samt ny metroförbindelse Malmö Köpenhamn, Fehmarn bält 2 Höghastighetstågutredningen På nationell nivå : Gunnar

Läs mer

GRÄNSÖVERSKRIDANDE PROJEKT från investering till återbetalning. HH som business case

GRÄNSÖVERSKRIDANDE PROJEKT från investering till återbetalning. HH som business case GRÄNÖVERKRIDANDE ROJEKT från investering till återbetalning HH som business case INEDNING Konkurrenskraftiga regioner är regioner som är tillräckligt stora och som dessutom hänger samman. Där avstånd mäts

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

2013 KONCERNREDOVISNING OCH ÅRSREDOVISNING

2013 KONCERNREDOVISNING OCH ÅRSREDOVISNING 2013 KONCERNREDOVISNING OCH ÅRSREDOVISNING svensk danska broförbindelsen svedab ab INNEHÅLL 3 Detta är Svedab 4 Vd-ord 5 Koncernen året i korthet 6 Koncernen flerårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse 12

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för verksamheten i AB Bollnäs Bostäder, nedan kallat bolaget antagna av kommunfullmäktige 2007-12-17, 291, och fastställda av bolagsstämma den Följande

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 Vi är många som vill förbättra infrastrukturen i sydöstra Skåne! Vi är så här många som pendlar ut: 14 435

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

Ö R E S U N D S R E G I O N E N

Ö R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Svensk version ÖRESUNDSREGIONEN INVÅNARNA I ÖRESUNDSREGIONEN Öresundsregionen är hem för 3,8 miljoner invånare och under de närmaste 20 åren beräknas befolkningen växa med ytterligare

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

- den hållbara vägen in i framtiden

- den hållbara vägen in i framtiden - den hållbara vägen in i framtiden En stark och sammanhållen region, där invånarna har frihet att bo och arbeta i olika delar av Skåne, har sin grund i en god infrastruktur. Simrishamnsbanan kopplar samman

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

September 2014. Efterlevnad kommunala policydokument- kommunens bolag Östersunds kommun

September 2014. Efterlevnad kommunala policydokument- kommunens bolag Östersunds kommun September 2014 Efterlevnad kommunala policydokument- kommunens bolag Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer 9 Sammanfattning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS

Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS European Spallation Source (ESS) Världsledande forskningsanläggning inom materialforskning och life science Byggs 2011-2018, operativ drift 2020 Europeisk

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND

Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND Infrastruktur- och byutveckling i Öresundsregionen IBU-ÖRESUND 1 IBU-Öresund IBU-Öresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt underlag för utvecklingen i Öresundsregionen

Läs mer

Effekter på kustsjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson

Effekter på kustsjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson Effekter på kustsjöfarten av likabehandling av transportslagen Per Kågeson Hypoteser 1. Ett likvärdigt utformat kostnadsansvar för infrastruktur, miljöpåverkan och olyckor leder till att kust- och inlandssjöfarten

Läs mer

2014 årsredovisning SVENSK DANSKA BROFÖRBINDELSEN SVEDAB AB

2014 årsredovisning SVENSK DANSKA BROFÖRBINDELSEN SVEDAB AB 2014 årsredovisning SVENSK DANSKA BROFÖRBINDELSEN SVEDAB AB INNEHÅLL 3 Detta är Svedab 4 Vd kommentarer 5 Året i korthet 5 Översikt och nyckeltal 5 Öresundsbrokonsortiet 6 Förvaltningsberättelse 11 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Copenhagen Malmö Port AB

Copenhagen Malmö Port AB Sid 1 av 8 Copenhagen Malmö Port AB JÄRNVÄGSNÄTSBESKRIVNING (JNB) 2013 Upprättad 2012-02-20 Sid 2 av 8 Innehållsförteckning 1. Allmän information sid 3 2. Villkor för tillträde och trafikering sid 4 3.

Läs mer

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Dialog om utbyggnad av sträckan Tomteboda Kallhäll hösten 2004 Om Mälarbanan Järnvägssträckan som går norr om

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare

Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare Februari 2014 t 1(5) Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare Foto: News Øresund - Jenny Andersson Den Öresundsregionala utvecklingsstrategin Örus har arbetats fram av Öresundskomitten och innehåller

Läs mer

103 33 Stockholm. EU-kommissionens frågeformulär angående statsstöd till och beskattning av hamnar (N2013/34071MK)

103 33 Stockholm. EU-kommissionens frågeformulär angående statsstöd till och beskattning av hamnar (N2013/34071MK) Sjöfartspolitiska enheten YTFRANDE 1 (6) Handläggare, direkuelefon Ert datum Er beteckning Maria Brunnmyra, +46 10478 49 09 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registrator~regeringskansliet.se barbro.nordskar~regeringskansiiet.se

Läs mer

Utredning om järnvägsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn

Utredning om järnvägsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn Utredning om järnvägsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn Maj 2013 1 PM 2013-05-07 angående möjlig spårförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn Bakgrund I en pm daterad 2012-09-17 beskrevs två

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson

Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen Per Kågeson Hypoteser 1. Ett likvärdigt utformat kostnadsansvar för infrastruktur, miljöpåverkan och olyckor leder till att kust-

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. European Spallation Source ESS AB

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. European Spallation Source ESS AB European Spallation Source ESS AB Uttalande från VD ESS AB fortsätter med förberedelserna inför forskningsanläggningens planerade byggstart sommaren 2014 samt med att ge stöd åt värdnationerna, Sverige

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR Image size: 7,94 cm x 25,4 cm GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR BESTÄLL EN HÖGHASTIGHETSBANA! Kapacitetsbrist varierar över dygnet Kapacitet Kapacitetstak 00 06 12 18 24 Tid Marknadsefterfrågan

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer