Öresundsförbindelsen. med fokus på hållbarhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öresundsförbindelsen. med fokus på hållbarhet"

Transkript

1 Öresundsförbindelsen med fokus på hållbarhet Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB Hållbarhetsredovisning 2013

2 Svedabs hållbarhetsredovisning: ett förtydligande Svedab och vår danska motsvarighet A/S Øresund, äger vardera 50 procent av Öresundsbrokonsortiet. Det är konsortiet som sköter Öresundsbrons dagliga verksamhet. De vinster som bron genererar är de medel som vi på Svedab ska betala tillbaka våra lån med. Konsortiet är ett intresseföretag i Svedabkoncernen och enligt GRI är vi därför inte skyldiga att redovisa deras hållbarhetsarbete. Våra verksamheter är så nära förknippande att vi ändå har valt att redovisa utvalda delar av konsortiets rapportering så att du som läsare kan skapa dig en samlad bild av koncernens ekonomiska, sociala och miljömässiga arbete. Vill du få en djupare insikt i konsortiets hållbarhetsarbete, kan du ta del av deras redovisning på 2

3 innehåll Vd kommenterar...4 Om Svedab och Öresundsbrokonsortiet Ägarstruktur...6 öresundsregionen... 7 öresundsförbindelsen... 8 Svedabs landanslutningar...9 Svedab ett hållbart företag...10 att styra mot en hållbar utveckling...11 riskhantering...12 öresundbrokonsortiet...13 Fokus: ekonomi en hållbar finansieringsmodell...15 genererade och distribuerade värden...16 investeringar i infrastruktur...18 effektiv finansförvaltning...18 Fokus: människorna och samhället förbindelsen och samhället...27 Uppförandekod...30 Svedab och våra intressenter...30 en säker och sund förbindelse...32 Om rapporten omfattning och avgränsning...35 informationsinsamling och beräkningstekniker...35 kommentar...37 gri-index granskningsrapport...40 Förklarade ord...41 Om ISO Kontaktpersoner...43 Fokus: miljö att värna om miljön...21 Miljön i verksamheten...22 Målgrupp Svedabs hållbarhetsredovisning vänder sig till våra intressenter och allmänheten. Den ska vara ett komplement till den finansiella rapporteringen och ge läsaren en heltäckande bild av vad Svedab står för och hur vi arbetar för ett hållbart företagande. 3

4 vd KoMMenterar Att driva ett företag långsiktig hållbart är en ständigt pågående process. Vår ägare har uppställt tydliga mål för ett hållbart företagande och vi är i full gång med att identifiera vilka delmål, riktlinjer, rutiner och kontraktsvillkor som lämpar sig för Svedab. Kärnpunkten är att sociala och miljömässiga aspekter i hela värdekedjan ska beaktas när Svedab fattar beslut. ett socialt och miljömässigt perspektiv vi har antagit den internationella standarden iso som bas för vår verksamhetsstyrning och i samband med det även fastlagt en uppförandekod. genom styrelsen kommer vi att verka för att synen på hållbart företagande delas av vårt dotterbolag öresundsbrokonsortiet, som därmed också integrerar sociala och miljömässiga aspekter i hela värdekedjan. Svedab har under året aktivt medverkat i samrådsdiskussionerna kring kontinentalbanan. genom att förbättra den omkringliggande miljön med bland annat ytterligare bullerdämpande åtgärder, är förhoppningen att ett nytt miljötillstånd ska kunna erhållas som medger att persontågstrafiken ska kunna återupptas på kontinentalbanan. tillståndet skulle möjliggöra den av Malmö stad önskade ringlinjen via Citytunneln och öresundsbanan som ökar tillgängligheten mellan såväl stadens olika delar som till kranskommunerna och köpenhamn. en miljöprövning kommer att lämnas in under för oss är detta ett viktigt arbete för att leva upp till vår roll som möjliggörare i regionen. Svedab fick under året tillstånd att höja och återinfiltrera grundvatten vid trafikplats naffentorp, vilket stärker den miljömässiga hållbarheten. vi lade också ny beläggning på motorvägen närmast fram till betalstationen för att säkra anläggningens värde och funktion. ett ekonomiskt perspektiv en viss optimism börjar anas bland europas ekonomier. i Danmark pekar de flesta indikatorer på en återhämtning efter två år på recessionens rand. Sverige har klarat sig bättre, men omvärldens ekonomiska problem har dämpat utvecklingen här hemma och det syns i arbetspendlingen över bron. antalet pendlare fortsatte därför sjunka under året, medan lastbilstrafiken och fritidsresandet över bron ökade. i kombination med låga räntor, ledde det till ett ekonomiskt positivt resultat. Brons ekonomi utvecklas i nuläget enligt plan. ett framtidsperspektiv Bron var startskottet för bildandet av en öresundsregion. ett av de viktigaste verktygen för att utveckla regionen är eu:s interregprogram. Sedan 1996 har drygt 300 samarbetsprojekt genomförts inom allt från idrott till forskning. ett av regionens mest spännande projekt är ess, european Spallation Source som, om allt går enligt plan, ska stå färdigt år 2020 i lund. Datacentret för ess kommer att ligga i köpenhamn och därmed får öresundsförbindelsen en central roll som en grundläggande infrastrukturell förutsättning för ett smidigt flöde mellan ess olika delar. i december presenterades en slutrapport om en eventuell öresundsmetro mellan Malmö och köpenhamn. Slutsatsen är att det är ekonomiskt och tekniskt realistisk. Behovet kommer att uppstå tidigast år Samtidigt är vi på väg mot en teknisk revolution som kommer att påverka transportbe- hovet och flödena på ett sätt vi inte kan föreställa oss idag. vi står inför en logistisk omvälvning där vi skickar datafiler globalt och producerar lokalt. i hållbarhetens tecken kan vi också vänta många innovationer för minskade produktionskostnader och utsläpp från fordon. ett helhetsperspektiv Under senare år har hållbarhet blivit närmast ett modeord. Då är det lätt att begreppet förlorar sin egentliga innebörd. idag definieras hållbarhet i tre dimensioner: den sociala där man bygger ett stabilt och dynamiskt samhälle som uppfyller grundläggande mänskliga behov och rättigheter, den ekonomiska där man hushållar med mänskliga och materiella resurser och den ekologiska där samhället bör anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål. Det är vad vi menar med hållbarhet och den definitionen kommer aldrig att bli omodern. Ulf lundin, vd Svedab 4

5 Om Svedab och Öresundsbrokonsortiet

6 ÄGARSTRUKTUR Svenska staten Danska staten Sund & Bælt Holding A/S svedabkoncernen Svedab Svedabs ägarandel i Öresundsbrokonsortiet uppgår till 50 %. Öresundsbrokonsortiet A/S Øresunds ägarandel i Öresundsbrokonsortiet uppgår till 50 %. A/S Øresund *Svedabs organisation: Verkställande direktör, Lars Christiansson Ekonomichef, Erna Ahlfors Driftansvarig, Fredrik Liljeqvist 6

7 öresundsregionen öresundsregionen är nordens största och tätast befolkade storstadsregion. enligt öresundskommitténs definition omfattar regionen Skåne, Själland, Mön, falster, lolland och Bornholm. Ytan är km 2 och här bor 3,8 miljoner invånare, varav 1,3 miljoner i Sverige och 2,5 miljoner i Danmark. SKAGERRAK Jönköping Göteborg Mot Stockholm Fr ederikshavn SVERIGE Aalborg KATTEGATT Karlskrona JYLLAND DANMARK Århus Helsingør Helsingborg Kristianstad SKÅNE SJÆLLAND Köpenhamn Kastrup Malmö Simrishamn Esbjerg Trelleborg Ystad Odense FYN BORNHOLM Rönne MØN ÖSTERSJÖN LOLLAND FALSTER Flensburg Rødby Fehmarn Bält Gedser Sassnitz Puttgarden Kiel Rostock Świnoujście Travemünde TYSKLAND POLEN Hamburg 7

8 ÖRESUNDSFÖRBINDELSEN EN DEL AV ETT INTERNATIONELLT TRANSPORTNÄT Öresundsförbindelsen är det samlade begreppet för bron över Öresund och dess svenska och danska landanslutningar. Bron heter officiellt Øresundsbron: en svensk-dansk kombination av svenskans Öresundsbron och danskans Øresundsbroen. Förbindelsen är en viktig länk i ett internationellt väg- och järnvägsnät. Kring år 2021 planeras Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland stå färdig. Tunneln ingår i det transeuropeiska nätverk som förbinder Skandinavien med resten av Europa. Öresundsförbindelsen förstärker då sin roll som länk mellan Skandinavien och det övriga Europa. Svedabs landanslutningar är därför en liten, men betydelsefull del av Europas infrastruktur. Köpenhamn Öresund Malmö Svedabs anläggningar 1. Lernacken Fosieby: motorväg 8 km och järnväg 10 km. 2. Fosieby Stockholmsvägen: järnväg 6 km. 3. Malmö C Sege å: järnväg 4 km. Konsortiets anläggningar 4. En ca 8 km lång bro mellan Lernacken Malmö och Pepparholm. Högbrodelen är världens längsta snedkabelbro för både motorväg och järnväg. Högsta punkterna är pylonernas toppar: 200 meter. 5. Den ca 4 km långa konstgjorda ön Pepparholm, som binder samman bron och tunneln. 6. En ca 4 km lång sänktunnel mellan Pepparholm och en konstgjord halvö vid Kastrup i Danmark. A/S Øresunds anläggningar 7. Ca 10 km kombinerad motorväg och järnväg km järnväg med anslutning till Köpenhamns centralstation och godsbangården i Vigerslev. 8

9 SVEDABS LANDANSLUTNINGAR Malmö C - Sege å Stockholmsvägen - Fosieby Lernacken - Fosieby Svedab byggde de svenska landanslutningarna till Öresundsbron och ansvarar för dess drift och underhåll. Järnvägen upplåts till Trafikverket mot en årlig ersättning. Lernacken-Fosieby: en kombinerad motorväg och dubbelspårig järnväg från Öresundsbrons östra landfäste österut. Järnvägen ansluter till Kontinentalbanan i Fosieby strax norr om Lockarp. Landanslutningarna omges av ett flackt jordbrukslandskap, karakteristiskt för Skåne. Genom att placera anslutningarna under marknivån, kunde störningar av den visuella vyn minimeras. Stockholmsvägen-Fosieby: om- och utbyggnad av Kontinentalbanan till dubbelspår. Ett stort antal broar byggdes för att uppnå planskilda korsningar. Kapacitetshöjande åtgärder utfördes liksom bullerdämpande åtgärder eftersom banan sträcker sig genom tättbebyggda områden. malmö c- Sege å: kapacitetshöjande åtgärder på södra stambanan och den intilliggande kombiterminalen. UTVECKLING: Malmö stad vill trafikera Kontinentalbanan och Citytunneln med persontrafik i en ring runt Malmö, den så kallade Malmöringen, där även Öresundsbanan och Citytunneln ingår. För detta krävs ett nytt tillstånd enligt miljöbalken. Jernhusen AB planerar att bygga en ny tågdepå söder om Malmö och har därför undersökt möjlig trafikkapacitet på såväl Svedabs som Trafikverkets anläggning. Även det privata näringslivet är beroende av vår anläggning. Utbyggnaden av Hyllie och Svågertorps handelsplatser samt IKEA:s etablering i området, skapade behov av en ny trafikplats vid Yttre Ringvägen. Trafikplats Naffentorp började byggas 2011 och invigdes i oktober Byggnationen var ett samarbetsprojekt mellan Svedab, Trafikverket och Malmö stad. 9

10 Svedab ett hållbart företag Svedabs och konsortiets gemensamma vision att öresundsregionen ska bli ett kraftcentrum som gör den till en attraktivare region att besöka och att leva och arbeta i. AFFÄrSIdé Svedab ska som hälftenägare i öresundsbrokonsortiet, verka för en hållbar utveckling av öresundsbron och därmed bidra till regionens tillväxt. Svedab ska också ansvara för de svenska landanslutningarna till bron. MåL Svedab ska skapa långsiktigt värde för sin ägare genom att: ekonomiskt: aktivt verka för att återbetalningstiden av konsortiets och Svedabs lån sker enligt plan; miljömässigt: begränsa miljöpåverkan, vara ett föredöme genom att följa lagar, förordningar och föreskrifter samt verka för en effektiv och sparsam hantering av resurser; socialt: vårda relationerna med kunder och ställa tydliga krav på leverantörer, verka för att medarbetarna är engagerade samt ha ett lokalt samhällsengagemang. OM VerKSAMheTen Svedab bildades 1991, samma år som riksdagen i Sverige och i Danmark fattade beslut om att bygga en fast förbindelse över öresund. när landanslutningarna var färdigbyggda, var det praktiskt och ekonomiskt befogat att utnyttja befintliga resurser hos Svedabs dåvarande ägare Banverket och vägverket. långsiktiga driftsavtal tecknades med de båda statliga verken (idag trafikverket). Svedab kunde därför drivas vidare med en reducerad organisation. idag har Svedab tre anställda: vd, ekonomichef och driftchef. fram till och med juni 2013 var även en utredare knuten till organisationen. Svedabs intäkter är små i förhållande till kostnaderna och verksamheten finansieras uteslutande genom lån i riksgälden. Svedab är beroende av öresundsbrons långsiktiga avkastningsförmåga. 10

11 att Styra Mot en hållbar UtvecKling En vision om integration ökad tillgänglighet mellan Sverige och Danmark var en förutsättning för att förverkliga visionen om en öresundsregion. Då krävdes en fast förbindelse över öresund. Hållbarhetstänkandet har genomsyrat varje aspekt av förbindelsens planering, byggnation och dagliga verksamhet. öresundsdelegationen uttryckte under planeringsstadiet att öresundsförbindelsen ska utformas med hänsyn till vad som är ekologiskt motiverat,tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt så att skadliga verkningar på miljön förebyggs. Från PLAn TILL VerKLIgheT ökad tillgänglighet och kortare restider mellan Malmö och köpenhamn, har bidragit till ökat pendlande, mer fritidsresande och stärkt konkurrenskraft för regionens näringsliv. nationsgränserna kommer aldrig helt att suddas ut, men vi kan idag konstatera att en öresundsregion håller på att ta form, att förbindelsens ekonomiska konstruktion visat sig hållbar och att inga av de farhågor om negativa effekter på miljön som föregick brons tillkomst, har besannats. forskare från lunds tekniska högskola har studerat brons inverkan på havsmiljön från byggnationen och framåt. idag anser de att havsmiljön kring bron är den bästa i öresund och pekar bland annat på att europas största musselkoloni har etablerat sig på pylonerna och havsbotten under bron. Samtidigt fortsätter flora och fauna att utvecklas på den konstgjorda ön Pepparholm. regeringens InFLyTAnde Svedabs uppdrag och ansvar är fastlagt i beslut av Sveriges riksdag och i ett avtal mellan de svenska och danska regeringarna samt i det konsortialavtal som upprättats mellan de båda ägarbolagen. regeringens utövar sitt inflytande genom de riktlinjer som finns samlade i Statens ägarpolicy. ramverket sätter de statliga bolagen i samma sammanhang som andra aktiebolag. Sverige har varit delaktig i utformningen av oecd:s guidelines on Corporate governance of State-owned enterprises. Den svenska regeringens principer för bolagsstyrning följer i stort dessa riktlinjer. SOcIALT AnSVArSTAgAnde regeringen är tydligt med att staten som ägare ska vara ett föredöme vad gäller hållbart företagande och att denna strävan ska integreras i bolagens långsiktiga affärsstrategi. Svedabs företagsledning ser ett socialt ansvarstagande som en viktig ingrediens för att skapa en positiv syn på öresundsförbindelsen. vi har därför valt den internationella standarden iso 26000* som grund för verksamhetsstyrningen. vi har med utgångspunkt från standarden fastlagt en uppförandekod som utgörs av riktlinjer för hur vi ska bedriva vår verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt sätt. STrATegIer FÖr ATT nå VårA MåL Fokus: ekonomi Svedab ska vara en aktiv ägare i konsortiet och därmed bidra till att verksamheten utvecklas enligt hållbara och affärsmässiga principer. vi ska verka för att våra värderingar kommer till uttryck även i konsortiets verksamhetsstyrning. att kontinuerligt följa trafikutveckling och konsortiets finansiella utveckling utgör självklara delar i ett aktivt ägarskap. * Se sid

12 Fokus: miljö Svedab ska dels för egen räkning, dels genom sin styrelserepresentation i konsortiet, vara ett föredöme vad gäller att följa miljölagar, -förordningar och -föreskrifter och bevaka att utfärdade miljödomar för verksamheten följs. Vi ska också följa utvecklingen inom miljöområdet och säkerställa att anläggningen och dess drift anpassas till framtida krav. Genom våra långsiktiga underhållsavtal med Trafikverket, har vi säkerställt att underhållet av anläggningen sker i enlighet med samma standard som gäller för Sveriges övriga väg- och järnvägsnät. Vi har det yttersta ansvaret och ska bevaka anläggningens funktion och initiera dialoger med Trafikverket vid behov av underhåll. Vi ska ta initiativ till åtgärder som bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling vid förvaltningen av landanslutningarna. Ett livscykelperspektiv ska gälla vid val av material och kemikalier. Fokus: socialt En medmänsklig grundsyn och sunda affärsmetoder ska prägla såväl Svedab som konsortiet. En inspirerande arbetsmiljö, goda arbetsvillkor och delegering av ansvar ska skapa engagerade medarbetare. Båda verksamheterna ska ta initiativ till kontinuerliga intressentdialoger i syfte att mäta prestationer som ska ligga till grund för utveckling av affären. Ett viktigt led i en hållbar utveckling är att främja ett socialt ansvarstagande även i leverantörskedjan. Vi ska också vara lyhörda för intressenter som på annat sätt berörs av anläggningen, exempelvis fastighetsägare och boende, och så långt det är möjligt tillgodose önskemål och krav. Riskhantering Definition risk Begreppet risk används om händelser och andra förhållanden som kan äventyra förmågan att nå den övergripande målsättningen att upprätthålla hög tillgänglighet på förbindelsen och att lånen återbetalas inom stipulerad tid. Väsentliga risker i vår verksamhet Över bron åker människor och fraktas gods. Omfattningen av resande- och godsströmmen är beroende av omvärldens ekonomiska verklighet. Den största enskilda kundgruppen är pendlarna. De är beroende av utvecklingen på såväl arbets- som bostadsmarknaden. Godset påverkas av exportmarknadernas efterfrågan. Detta är makroekonomiska faktorer som vi inte har något inflytande över. En väsentlig risk för den ekonomiska hållbarheten skulle kunna utgöras av en situation med låg tillväxttakt i ekonomin under en längre period, i kombination med stigande räntor. Pendlarna är också beroende av harmoniserade regler som underlättar för arbetskraften att bo och arbeta över gränserna. Om detta inte uppnås skulle det kunna innebära färre pendlare och därmed en sämre trafikutveckling på bron. För att minska den risk som pendlarnas betydelse innebär, prioriterar konsortiet i nuläget att höja antalet fritidsresenärer och aktivt agera för att bron ska vara den mest attraktiva godsvägen över Öresund. Att styra risker Räntabilitetsberäkningar, d v s beräkning av återbetalningstider och känslighetsanalyser, utförs av konsortiet. Beräkningarna utgör kärnan i den ekonomiska riskstyrningen och utförs årligen. Svedab bildar mot bakgrund av beroendet av konsortiets avkastning inte egen kassaflödesgenererande enhet, utan formar tillsammans med konsortiet en gemensam enhet i beräkningarna. Riskerna inom Svedabs verksamhet i övrigt bedöms sammantaget vara begränsade. Se vidare Öresundsbrokonsortiet/Riskstyrning. 12

13 Öresundsbrokonsortiet Konsortiet äger, förvaltar och driver Öresundsbron som finansieras med vägtrafikantavgifter samt ersättningar från Trafikverket respektive Banedanmark för nyttjande av järnvägsspåren. Ägarbolagens, Svedab och A/S Öresund, rättigheter och skyldigheter regleras i ett konsortialavtal. Konsortiet är en juridisk person men inget skattesubjekt. Ägarna svarar solidariskt gentemot tredje man för varje förpliktelse som uppkommer i konsortiet i samband med dess verksamhet. Vinster och förluster delas lika och inkomstbeskattningen sker hos ägarbolagen. Affärsidé Öresundsbron ska dagligen bygga nya broar ekonomiskt, kulturellt och mentalt. Ägarnas inflytande Den svenska regeringen utser styrelsen i Svedab och nominerar styrelseledamöter till konsortiets styrelse. Svedabs fyra styrelseledamöter ingår i denna. Ordförandeskapet i konsortiet växlar vartannat år mellan Sverige och Danmark. Svedabs styrelse bereder frågeställningar som angår styrningen av konsortiets verksamhet. Verksamhetsstyrning Konsortiet är organiserat som ett aktiebolag. I toppen finns en stämma och ägarbolagens rätt att besluta i konsortiets angelägenheter utövas på denna. Styrelsen som består av åtta ledamöter, varav fyra representanter från vartdera landet, utses på stämman. I företagsledningen ingår konsortiets vd och en ledningsgrupp. Styrelsens uppgift är att fastställa affärsplaner. Styrelsen ansvarar också för att det finns relevanta policyer och att verksamhetens mål uppnås. Avgifterna för vägtrafiken fastställs av styrelsen och utgör ett viktigt led i ägarnas inflytande. Avgifterna ska sättas i enlighet med de principer som avtalats mellan Sveriges och Danmarks regeringar och är av avgörande betydelse för förmågan att återbetala lånen. Riskstyrning Konsortiet genomförde 2010 en så kallad helhetsorienterad riskinventering, som gick ut på att identifiera och rangordna företagets risker. En rapport upprättades där de väsentliga riskerna beskrivs och konkreta förslag till hur de ska hanteras redovisades. Riskrapporten uppdateras löpande och ska en gång per år föreläggas styrelsen. Viktiga områden som behandlas, utöver återbetalningstiden för lånen, är säkerheten och tillgängligheten till bron, underhåll och reinvesteringar samt risken för avbrott i IT- och andra tekniska system. Så här ska Öresundsbron utvecklas Trafiken ska öka och 2020 ska vägtrafiken vara minst fordon per dygn och ge en årlig intäkt på minst 1,7 miljarder DKK i löpande priser. Förbindelsen ska vara säker och tillgänglig dygnet runt. Säkerheten på väg och järnväg ska vara hög och jämförbar med motsvarande anläggningar på land i Sverige och Danmark. Integrationen i regionen ska stödjas med konkurrenskraftiga pendlar- och affärsreseprodukter och ökat fritidsresande ska stimuleras. Organisationen ska vara kundfokuserad och effektiv och prioritera säkerhet, tillgänglighet och service. Mätningar ska bekräfta att kunderna är nöjda. Ekonomin ska utvecklas stabilt och det årliga resultatet före värdeförändring ska vara positivt och öka varje år. 13

14 Fokus: ekonomi

15 EN HÅLLBAR FINANSIERINGSMODELL Beslutet att bygga en Öresundsbro togs efter 100 år av diskussioner och vid en tidpunkt när Sverige befann sig i en djup lågkonjunktur. Det fastslogs att Öresundsbron skulle finansieras med avgifter från väg- och tågtrafik och att överskottet från bron skulle täcka kostnaderna för de svenska landanslutningarna. Projektet skulle inte belasta statsbudgeten. Svedab skulle låna av Riksgälden för att finansiera byggande och drift av landanslutningarna medan konsortiet skulle låna på den öppna kapitalmarknaden. Avskrivningstiden för de svenska lånen beräknades initialt till 30 år. Frågan huruvida vägavgifterna skulle kunna beläggas med moms förbisågs. Vid en senare prövning, fastslogs att det rörde sig om en momspliktig tjänst, vilket innebar att återbetalningstiden för lånen förlängdes till cirka 40 år. Att styra Svedabs verksamhet handlar i praktiken om att tillsammans med A/S Øresund, styra Öresundsbron mot en hållbar avkastningsförmåga. För att nå det långsiktigt finansiella målet har styrelsen två verktyg till sitt förfogande: en väl avvägd prissättningsstrategi och produktsammansättning, en väl fungerande finansförvaltning. 15

16 genererade och distribuerade värden SVedAb: värdet som genereras i Svedab är litet i förhållande till de värden som distribueras och vi måste låna i riksgälden för att möta våra ekonomiska åtaganden fram till den tidpunkt konsortiet kan dela ut medel. MSEK Distribuerade värden finansiärer leverantörer 40 anställda Genererat värde KOnSOrTIeT: öresundsbron genererar idag intäkter på över 1,6 miljarder Dkk. intäkterna från vägtrafiken utgör cirka två tredjedelar. resterade del utgör ersättning för järnvägstrafik från trafikverket och Banedanmark, med hälften vardera 1. konsortiet har en omfattande skuldportfölj och överskottet från den operativa verksamheten spenderas på långivarna. väg MDKK Genererade MDKK värden Genererade värden MDKK Distribuerade MDKK värden Distribuerade värden finansiärer tåg leverantörer 1400 övrigt anställda återstående värde Intäkter från transporterna via järnvägen subventioneras av den svenska och den danska staten genom att Trafikverket och Banedanmark årligen erlägger en fast avgift på vardera 150 MDKK i 1991 års prisnivå. 2 Definitionsmässigt inget distribuerat värde, men tillagt för att skapa en komplett bild. 16

17 genomsnittlig VÄgInTÄKT Per FOrdOn erfarenheterna av finanskrisen och den efterföljande konjunkturnedgången har visat att öresundsbron är konjunkturkänslig. trafiktillväxten åren före 2008 och fram till och med juni 2008 uppgick årligen till drygt tio procent. lågkonjunkturen ledde till en stagnerande trafiktillväxt. att bedöma en ny marknad som är beroende av flera faktorer över vilka konsortiet inte har direkt inflytande, ställer krav på lyhördhet, kreativitet samt förmåga att insamla och analysera fakta. att vägintäkterna ökar trots vikande trafiksiffror, ser styrelsen som ett mått på att konsortiet framgångsrikt lyckats använda prissättningsmekanism och produktdifferentiering som verktyg. genomsnittlig intäkt per vägfordon, dkk genomsnittlig intäkt/vägfordon, Dkk förändring, % 0,0 7,2 2,0 7,3 5,6 totala antalet vägfordon, förändring, % 0,2 0,4 1,2 3,2 1,2 MeDarBetarna en investering Svedab erbjuder utöver lönen de anställda förmåner som pensionsplaner, grupplivförsäkringar och övriga avtalsbaserade försäkringar. tjänstemän omfattas av itp-planen 1. ersättning anställda och styrelse MSek löner och andra ersättningar 2,6 3,0 4,6 4,4 4,0 Sociala kostnader 2,2 2,1 2,4 1,9 1,9 Summa ersättningar och sociala kostnader 4,8 5,1 7,0 6,3 5,9 av sociala kostnader uppgår pensionskostnaderna enligt nedan MSek totala pensionskostnader 1,1 0,9 0,7 0,6 0,7 (varav pensionsföräkringar i alecta) (0,6) (0,8) (0,2) (0,2) (0,2) Medelantal anställda Enligt ett uttalande från rådet för finansiell rapportering ska ITP-planen klassificeras som förmånsbestämd. ITP-planens konstruktion gör att det saknas förutsättningar för att beräkna överskott respektive underskott inom planen och eventuell påverkan på framtida premier. Planerna redovisas därför som avgiftsbestämda planer. På pensionspremier utgår särskild löneskatt med 24,26 procent, vilka redovisas som sociala kostnader. 17

18 investeringar i infrastruktur invigningsåret uppgick den totala investeringen för hela öresundsbron till MDkk*. eu-kommissionen hade pekat ut öresundsbron som ett prioriterat projekt under det så kallade ten-programmet, (transeuropeiska nätverket), och bidrog med sammanlagt 127 miljoner eur*. Sedan dess har ytterligare cirka 400 MDkk* investerats. Öresundsbron Invigningsåret 31dec 31dec 31dec 31 dec MDkk* värdet av totala investeringarna vid årets ingång totala investeringar under året Värdet av totala investeringarna vid årets utgång bokfört värde Svenska landanslutningar Invigningsåret 31dec 31dec 31dec 31 dec MSek värdet av totala investeringarna vid årets ingång totala investeringar under året Värdet av totala investeringarna vid årets utgång bokfört värde * I Svedabskoncernens delårsrapporter anges upplåningen i konsortiet i MDKK och i årsredovisningen anges EU-bidraget i EUR. Samma princip används därför i denna redovisning för att eliminera de fluktuationer som en omräkning till SEK hade gett upphov till. effektiv finansförvaltning Styrelserna i Svedab respektive konsortiet fastställer företagens finanspolicy och finansstrategi. finanspolicyn reglerar överordnade mål för finansförvaltningen, ansvarsfördelningen mellan styrelsen, vd och i konsortiet även ansvarsfördelningen mellan vd och konsortiets finansdirektör, vilka avtal om finansiella instrument som kan träffas och krav på säkerheter, riskstyrning samt riktlinjer för löpande rapportering. Svenska staten har genom riksgälden tecknat ett granskningsavtal med konsortiet. i detta regleras konsortiets skyldighet att följa fastlagd finanspolicy och informationsskyldighet. riksgälden har även rätt att granska och godkänna ändringar i konsortiets finanspolicy. finansstrategin fastställs en gång om året. Strategin bygger på aktuella omvärldsanalyser och ger en beskrivning av tänkbara scenarion samt anger ramar för räntemässig fördelning/duration och i konsortiet även valutariskfördelning. konsortiets lån garanteras solidariskt av Sverige och Danmark. genom att låna i riksgälden erhåller Svedab förmånligare villkor jämfört med villkoren på den öppna kapitalmarknaden. exempelvis baseras Svedabs avtal för rörliga lån på reporäntan plus ett administrativt påslag. förmånen går inte att kvantifiera med någon rimlig säkerhet (se kommentar sid 36). lånevillkor riksgälden per 31 december 2013: avista 0,76 %, 5 år 1,8 %, 10 år 2,52 %. De administrativa påslagen varierar mellan 0,01 till 0,08 procent. 18

19 SVedAbS SKuLd Svedabs lån ska amorteras med hjälp av de vinstmedel konsortiet kommer att dela ut till sina ägare. konsortiets ägare har kommit överens om att konsortiet ska dela ut medel först när företaget redovisar fritt eget kapital. första utdelningen beräknas ske nedanstående diagram visar hur Svedabs skuld förväntas utveckla sig enligt ett grundscenario fram till den tidpunkt då samtliga lån är återbetalda. Som jämförelse visas även en optimistisk respektive pessimistisk beräkning, beroende på ekonomins och trafikens utveckling. MSEK Optimistiskt scenario Grundscenario Pessimistiskt scenario SVedAbKOncernenS eget KAPITAL Svedabs verksamhet genererar än så länge årligen underskott, vilket är helt i överensstämmelse med den ursprungliga kalkylen. Ägaren har under 2013 ytterligare tillskjutet ett villkorat aktieägartillskott på 196 MSek för att säkerställa Svedabs eget kapital. konsortiet redovisade ett överskott både 2012 och 2013 (underskott ). konsortiet har emellertid sedan tidigare en värdemässigt stor ansamlad förlust, vilket är förklaringen till att koncernens eget kapital är negativt. konsortiets bidrag 2013 var fortsatt negativt och uppgick till MSek. eget kapital 31dec 31dec 31dec 31dec 31dec MSek aktiekapital villkorat aktieägartillskott kursdifferens ansamlad förlust Summa

20 Fokus: miljö

Öresundsförbindelsen. med fokus på hållbarhet

Öresundsförbindelsen. med fokus på hållbarhet Öresundsförbindelsen med fokus på hållbarhet Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB Hållbarhetsredovisning 2013 Svedabs hållbarhetsredovisning: ett förtydligande Svedab och vår danska motsvarighet A/S

Läs mer

En förbindelse, två länder ett hållbart samarbete

En förbindelse, två länder ett hållbart samarbete Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB Hållbarhetsredovisning 2012 En förbindelse, två länder ett hållbart samarbete 2 ÖRESUNDSREGIONEN HållBarHetSreDoviSning öresundsregionen är nordens största och tätast

Läs mer

ÖRESUNDSFÖRBINDELSEN ATT STYRA MOT HÅLLBARHET

ÖRESUNDSFÖRBINDELSEN ATT STYRA MOT HÅLLBARHET ÖRESUNDSFÖRBINDELSEN ATT STYRA MOT HÅLLBARHET 1 SVENSK-DANSKA BROFÖRBINDELSEN SVEDAB AB HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 2 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Vd kommenterar 3 Om Svedab Ägarstruktur 5 Svedabs

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB. Bokslutskommuniké 2007

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB. Bokslutskommuniké 2007 Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB Bokslutskommuniké Året i korthet Ökningen fortsätter nära 25 miljoner resenärer passerade bron år. Intäkterna ökade med 1 % till 858 MSEK. Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Q1 Q4. Bokslutskommuniké 2015 SVENSK DANSKA BROFÖRBINDELSEN SVEDAB AB

Q1 Q4. Bokslutskommuniké 2015 SVENSK DANSKA BROFÖRBINDELSEN SVEDAB AB Q1 Q4 Bokslutskommuniké 2015 SVENSK DANSKA BROFÖRBINDELSEN SVEDAB AB VATTENFRÅGOR PÅ DJUPET Ibland får man hjälp på traven av naturen. Som det som sker i våra dammar till exempel. Regnet fyller hela tiden

Läs mer

Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik

Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik Bilaga PLG 47/12 2012-06-13, rev 2012-08-29 (FP, AN och DM) Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik Kommunerna längs Godsstråket genom Skåne ser stora möjligheter och potential för

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

SVENSK-DANSKA BROFÖRBINDELSEN SVEDAB HÅLLBARHETSREDOVISNING 2011

SVENSK-DANSKA BROFÖRBINDELSEN SVEDAB HÅLLBARHETSREDOVISNING 2011 SVENSK-DANSKA BROFÖRBINDELSEN SVEDAB HÅLLBARHETSREDOVISNING 2011 ÖrESuNDSrEgIONEN SKAGERRAK Jönköping Göteborg Mot Stockholm Fr ederikshavn SVERIGE Aalborg KATTEGATT Karlskrona JYLLAND DANMARK Århus Helsingør

Läs mer

Q1Delårsrapport januari mars 2015

Q1Delårsrapport januari mars 2015 Q1Delårsrapport januari mars 2015 SVENSK DANSKA BROFÖRBINDELSEN SVEDAB AB VATTEN inte alltid en skänk från ovan Vatten är en oundviklig del för våra livsbetingelser. Utan vatten, inget liv. Men ibland

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne

SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE. Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne SCENARIOANALYS FÖR JÄRNVÄGEN I SKÅNE Sammanfattning av SWECOs rapport på uppdrag av Region Skåne 1 Miljoner resor i Skåne FRAMTIDENS JÄRNVÄGSSYSTEM I SKÅNE ETT STRATEGISKT LÄGE Ett välfungerande skånskt

Läs mer

2014 SVEDAB delårsrapport januari mars

2014 SVEDAB delårsrapport januari mars 2014 SVEDAB delårsrapport januari mars Det här är Svedab Svedabkoncernen Koncernen består av Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB samt 50 procent av andelarna i Öresundsbrokonsortiet (konsortiet). Svensk-Danska

Läs mer

Q1Delårsrapport januari mars 2016

Q1Delårsrapport januari mars 2016 Q1Delårsrapport januari mars 2016 SVENSK DANSKA BROFÖRBINDELSEN SVEDAB AB EN SOLSKENSHISTORIA För att bidra till klimatmålen kan man antingen minska energiförbrukningen eller använda fler fossilfria energikällor,

Läs mer

SVENSK DANSKA BROFÖRBINDELSEN SVEDAB AB

SVENSK DANSKA BROFÖRBINDELSEN SVEDAB AB Q1 Delårsrapport januari mars 2017 SVENSK DANSKA BROFÖRBINDELSEN SVEDAB AB EN LÅGMÄLD TEXT OM BULLER Egentligen är det aldrig tyst. Någonstans. Vi omges ständigt av ljud, ibland behagliga, ibland obehagliga.

Läs mer

Q3Delårsrapport januari sept 2015

Q3Delårsrapport januari sept 2015 Q3Delårsrapport januari sept 2015 SVENSK DANSKA BROFÖRBINDELSEN SVEDAB AB GRUNDVATTNETS EKVATION Vad gör man med 20 % för mycket vatten? Pumpar ut det i havet eller låter någon annan använda överskottet?

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Q3Delårsrapport januari september 2016

Q3Delårsrapport januari september 2016 Q3Delårsrapport januari september 2016 SVENSK DANSKA BROFÖRBINDELSEN SVEDAB AB VI JOBBAR PÅ ATT MINSKA TÅGKÖERNA I vårt uppdrag ingår att driva verksamheten energieffektivt. Då undrar kanske vän av ordning

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

2015 Hållbarhetsredovisning 2015

2015 Hållbarhetsredovisning 2015 2015 Hållbarhetsredovisning 2015 SVENSK DANSKA BROFÖRBINDELSEN SVEDAB AB INNEHÅLL OM SVEDAB Det här är Svedab Svedab i si ror Vision A ärsidé VD HAR ORDET EN INTRESSANT DIALOG Intressentdialogen Svedabs

Läs mer

Q1 Q4. Bokslutskommuniké 2016 SVENSK DANSKA BROFÖRBINDELSEN SVEDAB AB

Q1 Q4. Bokslutskommuniké 2016 SVENSK DANSKA BROFÖRBINDELSEN SVEDAB AB Q1 Q4 Bokslutskommuniké 2016 SVENSK DANSKA BROFÖRBINDELSEN SVEDAB AB EN KYLIG VISION Fjärrvärme är en lika välkänd som beprövad metod för uppvärmning. Fjärrkyla är däremot mindre vanligt, men bygger på

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

PÅGATÅG NORDOST 2009

PÅGATÅG NORDOST 2009 Älmhult Markaryd Vittsjö Osby Killeberg Bjärnum Hästveda Perstorp Tyringe Sösdala Vinslöv Önnestad Kristianstad Fjälkinge Bromölla Sölvesborg Tjörnarp Höör NIO KOMMUNER I SAMVERKAN BROMÖLLA HÄSSLEHOLM

Läs mer

Svedabkoncernen Koncernen består av Svensk Danska Broförbindelsen SVEDAB AB samt 50 procent av andelarna i Öresundsbrokonsortiet (konsortiet).

Svedabkoncernen Koncernen består av Svensk Danska Broförbindelsen SVEDAB AB samt 50 procent av andelarna i Öresundsbrokonsortiet (konsortiet). 2 Q1 Svensk Danska Broförbindelsen SVEDAB AB DELårsrapport januari mars SVEDABKONCERNEN Svedabkoncernen Koncernen består av Svensk Danska Broförbindelsen SVEDAB AB samt 50 procent av andelarna i Öresundsbrokonsortiet

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

Godsstrategi - från mål till åtgärder

Godsstrategi - från mål till åtgärder Godsstrategi - från mål till åtgärder 1 Roadmap to a single European transport area Mål 2050 Ökad rörlighet med minskade utsläpp Inga fossildrivna fordon i städer 40% hållbara drivmedel för flyget 40%

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Q2Delårsrapport januari juni 2015

Q2Delårsrapport januari juni 2015 Q2Delårsrapport januari juni 2015 SVENSK DANSKA BROFÖRBINDELSEN SVEDAB AB VATTEN OCH STÄDER Det är inte bara klimatet som förändras, utan även städerna och dess bebyggelse. Och när de två kommer i symbios

Läs mer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Vision Jernhusen gör skillnad för människor och miljö. Affärsidé På kommersiella villkor utvecklar Jernhusen stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler

Läs mer

Tid: Torsdagen den 18 april 2013 kl. 09.00 Plats: Arlandabanan Infrastructure AB, Klarabergsviadukten 70, uppgång C, plan 7

Tid: Torsdagen den 18 april 2013 kl. 09.00 Plats: Arlandabanan Infrastructure AB, Klarabergsviadukten 70, uppgång C, plan 7 Svenska staten Näringsdepartementet Övriga enheter 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB Härmed kallas till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB

Läs mer

2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Svensk Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab) Svedab är ett statligt ägt aktiebolag vars aktier förvaltas av regeringen (Näringsdepartementet). Svedabs

Läs mer

Øresundsbron och regionen 15 år

Øresundsbron och regionen 15 år Øresundsbron och regionen 15 år Utgiven av Øresundsbro Konsortiet 2015 Foto: Peter Brinch/Øresundsbron Carolina Romare/Filmlance Newcopter/Øresundsbron Femern A/S Design: Fikon Design AB Tryck: Tryckfolket,

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

SVENSK DANSKA BroFÖrBINDElSEN SVEDAB AB. DElårSrApport JANUArI - MArS

SVENSK DANSKA BroFÖrBINDElSEN SVEDAB AB. DElårSrApport JANUArI - MArS SVENSK DANSKA BroFÖrBINDElSEN SVEDAB AB DElårSrApport JANUArI - MArS Svedabkoncernen SVEDAB DElårSrApport JANUArI - MArS Koncernen består av det statligt ägda moderbolaget Svensk Danska Broförbindelsen

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Q1 2011. DELårsrapport januari - mars

Q1 2011. DELårsrapport januari - mars Q1 211 Svensk Danska Broförbindelsen SVEDAB AB DELårsrapport januari - mars S V E D A B d e l å r s r a p p o r t J A N U A R I M A R S 2 1 1 Svedabkoncernen Koncernen består av det statligt ägda moderbolaget

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik

Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik 2012-06-13 Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik Kommunerna längs Godsstråket genom Skåne ser stora möjligheter och potential för att stråket i framtiden ska ha en viktig roll

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Vad är hållbar produktion? Varför hållbar produktion. Aava-Olsson

Vad är hållbar produktion? Varför hållbar produktion. Aava-Olsson Vad är hållbar produktion? Varför hållbar produktion Birgitta Aava-Olsson Hållbar utveckling Social Ekologisk Hållbar Ekonomisk Brundtlandrapporten, Our Common Future, rapport utarbetad av FN:s Världskommission

Läs mer

2013 SVEDAB bokslutskommuniké

2013 SVEDAB bokslutskommuniké 2013 SVEDAB bokslutskommuniké DET HÄR ÄR SVEDAB Svedabkoncernen Koncernen består av Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB samt 50 procent av andelarna i Öresundsbrokonsortiet (konsortiet). Svensk Danska

Läs mer

Broen som skapte en ny region og hva Vestlandet kan lære

Broen som skapte en ny region og hva Vestlandet kan lære Broen som skapte en ny region og hva Vestlandet kan lære 26 mars 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Löser en bro eller tunnel alla problem? NEJ ofta är förhoppningarna orimligt höga Ny infrastruktur

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012 Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapport januari - juni Arlandabanan Infrastructure AB 2(7) FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett statligt ägt aktiebolag, vars aktier

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

TRAFIK ÖVER ØRESUNDSBRON JUNI

TRAFIK ÖVER ØRESUNDSBRON JUNI R A P P O R T TRAFIK ÖVER ØRESUNDSBRON 2000 2005 Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 0 0 5 a1 Innehåll Fem år med Øresundsbron 2 Resenärer mellan Köpenhamn och Malmö 5 Utvecklingen över Öresund

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB

Delårsrapport Januari-juni Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 28 Delårsrapport Januari-juni Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB Svedab-koncernen Koncernen består av det statligt ägda moderbolaget Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab) och det till 5

Läs mer

För kvalitet, klimat och tillväxt

För kvalitet, klimat och tillväxt För kvalitet, klimat och tillväxt SEKO:s järnvägspolitiska program, kortversion april 2012 SEKOs krav för en fungerande järnväg: Mer kontroll av marknaden Den svenska järnvägen har under de senast 20

Läs mer

med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan

med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3523 av Emma Wallrup m.fl. (V) med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna Inledning Detta policydokument utgör regelverk för Kvinna till Kvinnas kapitalförvaltning. Syfte, mål och avgränsning Syfte Syftet med placeringspolicyn

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Öresundsbron ur Malmös synvinkel

Öresundsbron ur Malmös synvinkel Öresundsbron ur Malmös synvinkel Paket processer utveckling Med grova penseldrag Klas Nydahl Malmö stad NVF 15 okt 2010 Paket -byggen i en ständig utvecklingsprocess exempel Malmö Öresundsbron med anslutn.

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Landskrona i Öresundsregionen

Landskrona i Öresundsregionen 1 (7) Landskrona i Öresundsregionen Landskrona ligger mitt i Öresundsregionen. Sedan Öresundsbron invigdes år 2000 och fram till och med år 2008 har folkmängden i Öresundsregionen ökat med 180 000 invånare,

Läs mer

MILJÖN PÅ ØRESUNDSBRON

MILJÖN PÅ ØRESUNDSBRON MILJÖN PÅ ØRESUNDSBRON Miljöledningssystem Øresundsbro Konsortiet är ett svensk-danskt företag som ägs till lika delar av den svenska och danska staten. Øresundsbro Konsortiet äger och driver Øresundsbron

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer Uppförandekod för vindkraftprojektörer Fredrik Lindahl Ordförande Svensk vindkraftförening VD Slitevind AB 2011-01-29 2 Svensk Vindkraftförening Ideell och politiskt obunden Öppen för alla Bildades 1986

Läs mer

PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall

PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN STRATEGISK SAMHÄLLSUTVECKLING ENHETEN FÖR INFRASTRUKTURPLANERING PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall En fast förbindelse Helsingborg-Helsingör Projektbeskrivning

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Överenskommelse om Lommabanan etapp 2 - Sverigeförhandlingen Ärende 18 KS 2017/68

Överenskommelse om Lommabanan etapp 2 - Sverigeförhandlingen Ärende 18 KS 2017/68 Överenskommelse om Lommabanan etapp 2 - Sverigeförhandlingen Ärende 18 KS 2017/68 Sida 431 av 740 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-03-06 Dnr: KS 2017/68 Kommunstyrelsen Överenskommelse om Lommabanan etapp 2

Läs mer

2017 HALVÅRSRAPPORT 2017

2017 HALVÅRSRAPPORT 2017 2017 ARLANDABANAN INFRASTRUCTURE AB 2 INNEHÅLL Information 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 5 Förändringar i eget kapital 6 Redovisningsprinciper och upplysningar 6 Underskrifter 7 3 FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN

Läs mer

SKANDIA LIVS ÄGARPOLICY

SKANDIA LIVS ÄGARPOLICY SKANDIA LIVS ÄGARPOLICY antagen den 19 december 2005 1. Skandia Livs principer för ägarutövande 1.1 Syfte Skandia Liv har närmare 1,2 miljoner försäkringstagare. För försäkringstagarnas räkning förvaltar

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken?

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? 18/2 2011 Kerstin Lindberg Göransson, flygplatsdirektör Swedavia Arlanda Swedavia AB Bildades 1 april 2010

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Q2 Delårsrapport januari juni 2016 SVENSK DANSKA BROFÖRBINDELSEN SVEDAB AB KÖR SÅ ATT DET INTE RYKER! Att ladda en elbil är ingenting man laddar ner via en app det krävs en sladd, ett uttag och en laddstolpe

Läs mer

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB Årsredovisning 2005 Kort om SVEDAB SVEDAB förvaltar den svenska ägarandelen i Øresundsbro Konsortiet som driver den självfinansierade Øresundsbron. SVEDAB äger och

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

SÄKERHETS- HANDBOK JÄRNVÄG

SÄKERHETS- HANDBOK JÄRNVÄG SÄKERHETS- HANDBOK JÄRNVÄG Säkerhet på järnvägen Øresundsbro Konsortiet är ett svensk-danskt företag som ägs till lika delar av den svenska och danska staten. Øresundsbro Konsortiet äger och driver Øresundsbron

Läs mer

Innovation och ökat resande skånska innitiativ och erfarenheter

Innovation och ökat resande skånska innitiativ och erfarenheter Magnus Hedin, Go Ahead Nordic (trafikdirektör Skånetrafiken 2008-2011) Anders Jönsson, Region Skåne Den danske banekonference 15 maj 2017, Köpenhamn, Danmark Innovation och ökat resande skånska innitiativ

Läs mer

Svedabkoncernen Koncernen består av Svensk Danska Broförbindelsen SVEDAB AB samt 50 procent av andelarna i Öresundsbrokonsortiet (konsortiet).

Svedabkoncernen Koncernen består av Svensk Danska Broförbindelsen SVEDAB AB samt 50 procent av andelarna i Öresundsbrokonsortiet (konsortiet). Svensk Danska Broförbindelsen SVEDAB AB SVEDABKONCERNEN Svedabkoncernen Koncernen består av Svensk Danska Broförbindelsen SVEDAB AB samt 50 procent av andelarna i Öresundsbrokonsortiet (konsortiet). Svensk

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

European Spallation Source (ESS) i Lund

European Spallation Source (ESS) i Lund European Spallation Source (ESS) i Lund En mötesplats för vetenskapsmän inom materialforskning 1 ESS-& MAX IV:s anläggningar i Lund Malmö Köpenhamn Lund Brunnshög Knutpunkt för transporten : Till Lund

Läs mer

NYA OFOTEN-/MALMBANAN

NYA OFOTEN-/MALMBANAN UTKAST 23 OKTOBER 2015 NYA OFOTEN-/MALMBANAN Utveckling, organisation och finansiering av Ofoten-/Malmbanan Oktober 2015 Advokaterna Mats Waering och Lennart Iwar SW187911/1 2 NYA OFOTEN-/MALMBANAN 1.

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan Järna

Läs mer

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne 16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2016

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2016 Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapport januari - juni Arlandabanan Infrastructure AB 2(5) FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett statligt ägt aktiebolag, vars aktier

Läs mer

DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013

DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013 hela DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013 Trängseln i Skåne hotar tillväxten! enom det geografiska läget spelar den skånska infrastrukturen en viktig roll, bland annat som del i en transitregion

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Policy för intern styrning och kontroll

Policy för intern styrning och kontroll Rättslig grund Policy för intern styrning och kontroll Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FFFS 2014:1) Dokumentägare Antagen datum

Läs mer

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt www.pwc.com/se Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt Höghastighetstågutredningen, HH-tunnel samt ny metroförbindelse Malmö Köpenhamn, Fehmarn bält 2 Höghastighetstågutredningen På nationell nivå : Gunnar

Läs mer

Lennart Lennefors. Projektledare och transportanalytiker. Planeringsavdelningen

Lennart Lennefors. Projektledare och transportanalytiker. Planeringsavdelningen Lennart Lennefors Projektledare och transportanalytiker Planeringsavdelningen Snabbfakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm. Huvudkontor i Borlänge. Regionkontor i Eskilstuna, Gävle, Göteborg,

Läs mer

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SKL tycker om Sverigeförhandlingen Höghastighetsbanor är positivt och ska finansieras med statliga medel. Det är ny infrastruktur av stort

Läs mer

BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING

BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING EN SATSNING PÅ SKÅNE ÄR EN SATSNING PÅ SVERIGE I slutet av mars 2017 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på ny nationell

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer