Öresundsförbindelsen. med fokus på hållbarhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öresundsförbindelsen. med fokus på hållbarhet"

Transkript

1 Öresundsförbindelsen med fokus på hållbarhet Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB Hållbarhetsredovisning 2013

2 Svedabs hållbarhetsredovisning: ett förtydligande Svedab och vår danska motsvarighet A/S Øresund, äger vardera 50 procent av Öresundsbrokonsortiet. Det är konsortiet som sköter Öresundsbrons dagliga verksamhet. De vinster som bron genererar är de medel som vi på Svedab ska betala tillbaka våra lån med. Konsortiet är ett intresseföretag i Svedabkoncernen och enligt GRI är vi därför inte skyldiga att redovisa deras hållbarhetsarbete. Våra verksamheter är så nära förknippande att vi ändå har valt att redovisa utvalda delar av konsortiets rapportering så att du som läsare kan skapa dig en samlad bild av koncernens ekonomiska, sociala och miljömässiga arbete. Vill du få en djupare insikt i konsortiets hållbarhetsarbete, kan du ta del av deras redovisning på 2

3 innehåll Vd kommenterar...4 Om Svedab och Öresundsbrokonsortiet Ägarstruktur...6 öresundsregionen... 7 öresundsförbindelsen... 8 Svedabs landanslutningar...9 Svedab ett hållbart företag...10 att styra mot en hållbar utveckling...11 riskhantering...12 öresundbrokonsortiet...13 Fokus: ekonomi en hållbar finansieringsmodell...15 genererade och distribuerade värden...16 investeringar i infrastruktur...18 effektiv finansförvaltning...18 Fokus: människorna och samhället förbindelsen och samhället...27 Uppförandekod...30 Svedab och våra intressenter...30 en säker och sund förbindelse...32 Om rapporten omfattning och avgränsning...35 informationsinsamling och beräkningstekniker...35 kommentar...37 gri-index granskningsrapport...40 Förklarade ord...41 Om ISO Kontaktpersoner...43 Fokus: miljö att värna om miljön...21 Miljön i verksamheten...22 Målgrupp Svedabs hållbarhetsredovisning vänder sig till våra intressenter och allmänheten. Den ska vara ett komplement till den finansiella rapporteringen och ge läsaren en heltäckande bild av vad Svedab står för och hur vi arbetar för ett hållbart företagande. 3

4 vd KoMMenterar Att driva ett företag långsiktig hållbart är en ständigt pågående process. Vår ägare har uppställt tydliga mål för ett hållbart företagande och vi är i full gång med att identifiera vilka delmål, riktlinjer, rutiner och kontraktsvillkor som lämpar sig för Svedab. Kärnpunkten är att sociala och miljömässiga aspekter i hela värdekedjan ska beaktas när Svedab fattar beslut. ett socialt och miljömässigt perspektiv vi har antagit den internationella standarden iso som bas för vår verksamhetsstyrning och i samband med det även fastlagt en uppförandekod. genom styrelsen kommer vi att verka för att synen på hållbart företagande delas av vårt dotterbolag öresundsbrokonsortiet, som därmed också integrerar sociala och miljömässiga aspekter i hela värdekedjan. Svedab har under året aktivt medverkat i samrådsdiskussionerna kring kontinentalbanan. genom att förbättra den omkringliggande miljön med bland annat ytterligare bullerdämpande åtgärder, är förhoppningen att ett nytt miljötillstånd ska kunna erhållas som medger att persontågstrafiken ska kunna återupptas på kontinentalbanan. tillståndet skulle möjliggöra den av Malmö stad önskade ringlinjen via Citytunneln och öresundsbanan som ökar tillgängligheten mellan såväl stadens olika delar som till kranskommunerna och köpenhamn. en miljöprövning kommer att lämnas in under för oss är detta ett viktigt arbete för att leva upp till vår roll som möjliggörare i regionen. Svedab fick under året tillstånd att höja och återinfiltrera grundvatten vid trafikplats naffentorp, vilket stärker den miljömässiga hållbarheten. vi lade också ny beläggning på motorvägen närmast fram till betalstationen för att säkra anläggningens värde och funktion. ett ekonomiskt perspektiv en viss optimism börjar anas bland europas ekonomier. i Danmark pekar de flesta indikatorer på en återhämtning efter två år på recessionens rand. Sverige har klarat sig bättre, men omvärldens ekonomiska problem har dämpat utvecklingen här hemma och det syns i arbetspendlingen över bron. antalet pendlare fortsatte därför sjunka under året, medan lastbilstrafiken och fritidsresandet över bron ökade. i kombination med låga räntor, ledde det till ett ekonomiskt positivt resultat. Brons ekonomi utvecklas i nuläget enligt plan. ett framtidsperspektiv Bron var startskottet för bildandet av en öresundsregion. ett av de viktigaste verktygen för att utveckla regionen är eu:s interregprogram. Sedan 1996 har drygt 300 samarbetsprojekt genomförts inom allt från idrott till forskning. ett av regionens mest spännande projekt är ess, european Spallation Source som, om allt går enligt plan, ska stå färdigt år 2020 i lund. Datacentret för ess kommer att ligga i köpenhamn och därmed får öresundsförbindelsen en central roll som en grundläggande infrastrukturell förutsättning för ett smidigt flöde mellan ess olika delar. i december presenterades en slutrapport om en eventuell öresundsmetro mellan Malmö och köpenhamn. Slutsatsen är att det är ekonomiskt och tekniskt realistisk. Behovet kommer att uppstå tidigast år Samtidigt är vi på väg mot en teknisk revolution som kommer att påverka transportbe- hovet och flödena på ett sätt vi inte kan föreställa oss idag. vi står inför en logistisk omvälvning där vi skickar datafiler globalt och producerar lokalt. i hållbarhetens tecken kan vi också vänta många innovationer för minskade produktionskostnader och utsläpp från fordon. ett helhetsperspektiv Under senare år har hållbarhet blivit närmast ett modeord. Då är det lätt att begreppet förlorar sin egentliga innebörd. idag definieras hållbarhet i tre dimensioner: den sociala där man bygger ett stabilt och dynamiskt samhälle som uppfyller grundläggande mänskliga behov och rättigheter, den ekonomiska där man hushållar med mänskliga och materiella resurser och den ekologiska där samhället bör anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål. Det är vad vi menar med hållbarhet och den definitionen kommer aldrig att bli omodern. Ulf lundin, vd Svedab 4

5 Om Svedab och Öresundsbrokonsortiet

6 ÄGARSTRUKTUR Svenska staten Danska staten Sund & Bælt Holding A/S svedabkoncernen Svedab Svedabs ägarandel i Öresundsbrokonsortiet uppgår till 50 %. Öresundsbrokonsortiet A/S Øresunds ägarandel i Öresundsbrokonsortiet uppgår till 50 %. A/S Øresund *Svedabs organisation: Verkställande direktör, Lars Christiansson Ekonomichef, Erna Ahlfors Driftansvarig, Fredrik Liljeqvist 6

7 öresundsregionen öresundsregionen är nordens största och tätast befolkade storstadsregion. enligt öresundskommitténs definition omfattar regionen Skåne, Själland, Mön, falster, lolland och Bornholm. Ytan är km 2 och här bor 3,8 miljoner invånare, varav 1,3 miljoner i Sverige och 2,5 miljoner i Danmark. SKAGERRAK Jönköping Göteborg Mot Stockholm Fr ederikshavn SVERIGE Aalborg KATTEGATT Karlskrona JYLLAND DANMARK Århus Helsingør Helsingborg Kristianstad SKÅNE SJÆLLAND Köpenhamn Kastrup Malmö Simrishamn Esbjerg Trelleborg Ystad Odense FYN BORNHOLM Rönne MØN ÖSTERSJÖN LOLLAND FALSTER Flensburg Rødby Fehmarn Bält Gedser Sassnitz Puttgarden Kiel Rostock Świnoujście Travemünde TYSKLAND POLEN Hamburg 7

8 ÖRESUNDSFÖRBINDELSEN EN DEL AV ETT INTERNATIONELLT TRANSPORTNÄT Öresundsförbindelsen är det samlade begreppet för bron över Öresund och dess svenska och danska landanslutningar. Bron heter officiellt Øresundsbron: en svensk-dansk kombination av svenskans Öresundsbron och danskans Øresundsbroen. Förbindelsen är en viktig länk i ett internationellt väg- och järnvägsnät. Kring år 2021 planeras Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland stå färdig. Tunneln ingår i det transeuropeiska nätverk som förbinder Skandinavien med resten av Europa. Öresundsförbindelsen förstärker då sin roll som länk mellan Skandinavien och det övriga Europa. Svedabs landanslutningar är därför en liten, men betydelsefull del av Europas infrastruktur. Köpenhamn Öresund Malmö Svedabs anläggningar 1. Lernacken Fosieby: motorväg 8 km och järnväg 10 km. 2. Fosieby Stockholmsvägen: järnväg 6 km. 3. Malmö C Sege å: järnväg 4 km. Konsortiets anläggningar 4. En ca 8 km lång bro mellan Lernacken Malmö och Pepparholm. Högbrodelen är världens längsta snedkabelbro för både motorväg och järnväg. Högsta punkterna är pylonernas toppar: 200 meter. 5. Den ca 4 km långa konstgjorda ön Pepparholm, som binder samman bron och tunneln. 6. En ca 4 km lång sänktunnel mellan Pepparholm och en konstgjord halvö vid Kastrup i Danmark. A/S Øresunds anläggningar 7. Ca 10 km kombinerad motorväg och järnväg km järnväg med anslutning till Köpenhamns centralstation och godsbangården i Vigerslev. 8

9 SVEDABS LANDANSLUTNINGAR Malmö C - Sege å Stockholmsvägen - Fosieby Lernacken - Fosieby Svedab byggde de svenska landanslutningarna till Öresundsbron och ansvarar för dess drift och underhåll. Järnvägen upplåts till Trafikverket mot en årlig ersättning. Lernacken-Fosieby: en kombinerad motorväg och dubbelspårig järnväg från Öresundsbrons östra landfäste österut. Järnvägen ansluter till Kontinentalbanan i Fosieby strax norr om Lockarp. Landanslutningarna omges av ett flackt jordbrukslandskap, karakteristiskt för Skåne. Genom att placera anslutningarna under marknivån, kunde störningar av den visuella vyn minimeras. Stockholmsvägen-Fosieby: om- och utbyggnad av Kontinentalbanan till dubbelspår. Ett stort antal broar byggdes för att uppnå planskilda korsningar. Kapacitetshöjande åtgärder utfördes liksom bullerdämpande åtgärder eftersom banan sträcker sig genom tättbebyggda områden. malmö c- Sege å: kapacitetshöjande åtgärder på södra stambanan och den intilliggande kombiterminalen. UTVECKLING: Malmö stad vill trafikera Kontinentalbanan och Citytunneln med persontrafik i en ring runt Malmö, den så kallade Malmöringen, där även Öresundsbanan och Citytunneln ingår. För detta krävs ett nytt tillstånd enligt miljöbalken. Jernhusen AB planerar att bygga en ny tågdepå söder om Malmö och har därför undersökt möjlig trafikkapacitet på såväl Svedabs som Trafikverkets anläggning. Även det privata näringslivet är beroende av vår anläggning. Utbyggnaden av Hyllie och Svågertorps handelsplatser samt IKEA:s etablering i området, skapade behov av en ny trafikplats vid Yttre Ringvägen. Trafikplats Naffentorp började byggas 2011 och invigdes i oktober Byggnationen var ett samarbetsprojekt mellan Svedab, Trafikverket och Malmö stad. 9

10 Svedab ett hållbart företag Svedabs och konsortiets gemensamma vision att öresundsregionen ska bli ett kraftcentrum som gör den till en attraktivare region att besöka och att leva och arbeta i. AFFÄrSIdé Svedab ska som hälftenägare i öresundsbrokonsortiet, verka för en hållbar utveckling av öresundsbron och därmed bidra till regionens tillväxt. Svedab ska också ansvara för de svenska landanslutningarna till bron. MåL Svedab ska skapa långsiktigt värde för sin ägare genom att: ekonomiskt: aktivt verka för att återbetalningstiden av konsortiets och Svedabs lån sker enligt plan; miljömässigt: begränsa miljöpåverkan, vara ett föredöme genom att följa lagar, förordningar och föreskrifter samt verka för en effektiv och sparsam hantering av resurser; socialt: vårda relationerna med kunder och ställa tydliga krav på leverantörer, verka för att medarbetarna är engagerade samt ha ett lokalt samhällsengagemang. OM VerKSAMheTen Svedab bildades 1991, samma år som riksdagen i Sverige och i Danmark fattade beslut om att bygga en fast förbindelse över öresund. när landanslutningarna var färdigbyggda, var det praktiskt och ekonomiskt befogat att utnyttja befintliga resurser hos Svedabs dåvarande ägare Banverket och vägverket. långsiktiga driftsavtal tecknades med de båda statliga verken (idag trafikverket). Svedab kunde därför drivas vidare med en reducerad organisation. idag har Svedab tre anställda: vd, ekonomichef och driftchef. fram till och med juni 2013 var även en utredare knuten till organisationen. Svedabs intäkter är små i förhållande till kostnaderna och verksamheten finansieras uteslutande genom lån i riksgälden. Svedab är beroende av öresundsbrons långsiktiga avkastningsförmåga. 10

11 att Styra Mot en hållbar UtvecKling En vision om integration ökad tillgänglighet mellan Sverige och Danmark var en förutsättning för att förverkliga visionen om en öresundsregion. Då krävdes en fast förbindelse över öresund. Hållbarhetstänkandet har genomsyrat varje aspekt av förbindelsens planering, byggnation och dagliga verksamhet. öresundsdelegationen uttryckte under planeringsstadiet att öresundsförbindelsen ska utformas med hänsyn till vad som är ekologiskt motiverat,tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt så att skadliga verkningar på miljön förebyggs. Från PLAn TILL VerKLIgheT ökad tillgänglighet och kortare restider mellan Malmö och köpenhamn, har bidragit till ökat pendlande, mer fritidsresande och stärkt konkurrenskraft för regionens näringsliv. nationsgränserna kommer aldrig helt att suddas ut, men vi kan idag konstatera att en öresundsregion håller på att ta form, att förbindelsens ekonomiska konstruktion visat sig hållbar och att inga av de farhågor om negativa effekter på miljön som föregick brons tillkomst, har besannats. forskare från lunds tekniska högskola har studerat brons inverkan på havsmiljön från byggnationen och framåt. idag anser de att havsmiljön kring bron är den bästa i öresund och pekar bland annat på att europas största musselkoloni har etablerat sig på pylonerna och havsbotten under bron. Samtidigt fortsätter flora och fauna att utvecklas på den konstgjorda ön Pepparholm. regeringens InFLyTAnde Svedabs uppdrag och ansvar är fastlagt i beslut av Sveriges riksdag och i ett avtal mellan de svenska och danska regeringarna samt i det konsortialavtal som upprättats mellan de båda ägarbolagen. regeringens utövar sitt inflytande genom de riktlinjer som finns samlade i Statens ägarpolicy. ramverket sätter de statliga bolagen i samma sammanhang som andra aktiebolag. Sverige har varit delaktig i utformningen av oecd:s guidelines on Corporate governance of State-owned enterprises. Den svenska regeringens principer för bolagsstyrning följer i stort dessa riktlinjer. SOcIALT AnSVArSTAgAnde regeringen är tydligt med att staten som ägare ska vara ett föredöme vad gäller hållbart företagande och att denna strävan ska integreras i bolagens långsiktiga affärsstrategi. Svedabs företagsledning ser ett socialt ansvarstagande som en viktig ingrediens för att skapa en positiv syn på öresundsförbindelsen. vi har därför valt den internationella standarden iso 26000* som grund för verksamhetsstyrningen. vi har med utgångspunkt från standarden fastlagt en uppförandekod som utgörs av riktlinjer för hur vi ska bedriva vår verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt sätt. STrATegIer FÖr ATT nå VårA MåL Fokus: ekonomi Svedab ska vara en aktiv ägare i konsortiet och därmed bidra till att verksamheten utvecklas enligt hållbara och affärsmässiga principer. vi ska verka för att våra värderingar kommer till uttryck även i konsortiets verksamhetsstyrning. att kontinuerligt följa trafikutveckling och konsortiets finansiella utveckling utgör självklara delar i ett aktivt ägarskap. * Se sid

12 Fokus: miljö Svedab ska dels för egen räkning, dels genom sin styrelserepresentation i konsortiet, vara ett föredöme vad gäller att följa miljölagar, -förordningar och -föreskrifter och bevaka att utfärdade miljödomar för verksamheten följs. Vi ska också följa utvecklingen inom miljöområdet och säkerställa att anläggningen och dess drift anpassas till framtida krav. Genom våra långsiktiga underhållsavtal med Trafikverket, har vi säkerställt att underhållet av anläggningen sker i enlighet med samma standard som gäller för Sveriges övriga väg- och järnvägsnät. Vi har det yttersta ansvaret och ska bevaka anläggningens funktion och initiera dialoger med Trafikverket vid behov av underhåll. Vi ska ta initiativ till åtgärder som bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling vid förvaltningen av landanslutningarna. Ett livscykelperspektiv ska gälla vid val av material och kemikalier. Fokus: socialt En medmänsklig grundsyn och sunda affärsmetoder ska prägla såväl Svedab som konsortiet. En inspirerande arbetsmiljö, goda arbetsvillkor och delegering av ansvar ska skapa engagerade medarbetare. Båda verksamheterna ska ta initiativ till kontinuerliga intressentdialoger i syfte att mäta prestationer som ska ligga till grund för utveckling av affären. Ett viktigt led i en hållbar utveckling är att främja ett socialt ansvarstagande även i leverantörskedjan. Vi ska också vara lyhörda för intressenter som på annat sätt berörs av anläggningen, exempelvis fastighetsägare och boende, och så långt det är möjligt tillgodose önskemål och krav. Riskhantering Definition risk Begreppet risk används om händelser och andra förhållanden som kan äventyra förmågan att nå den övergripande målsättningen att upprätthålla hög tillgänglighet på förbindelsen och att lånen återbetalas inom stipulerad tid. Väsentliga risker i vår verksamhet Över bron åker människor och fraktas gods. Omfattningen av resande- och godsströmmen är beroende av omvärldens ekonomiska verklighet. Den största enskilda kundgruppen är pendlarna. De är beroende av utvecklingen på såväl arbets- som bostadsmarknaden. Godset påverkas av exportmarknadernas efterfrågan. Detta är makroekonomiska faktorer som vi inte har något inflytande över. En väsentlig risk för den ekonomiska hållbarheten skulle kunna utgöras av en situation med låg tillväxttakt i ekonomin under en längre period, i kombination med stigande räntor. Pendlarna är också beroende av harmoniserade regler som underlättar för arbetskraften att bo och arbeta över gränserna. Om detta inte uppnås skulle det kunna innebära färre pendlare och därmed en sämre trafikutveckling på bron. För att minska den risk som pendlarnas betydelse innebär, prioriterar konsortiet i nuläget att höja antalet fritidsresenärer och aktivt agera för att bron ska vara den mest attraktiva godsvägen över Öresund. Att styra risker Räntabilitetsberäkningar, d v s beräkning av återbetalningstider och känslighetsanalyser, utförs av konsortiet. Beräkningarna utgör kärnan i den ekonomiska riskstyrningen och utförs årligen. Svedab bildar mot bakgrund av beroendet av konsortiets avkastning inte egen kassaflödesgenererande enhet, utan formar tillsammans med konsortiet en gemensam enhet i beräkningarna. Riskerna inom Svedabs verksamhet i övrigt bedöms sammantaget vara begränsade. Se vidare Öresundsbrokonsortiet/Riskstyrning. 12

13 Öresundsbrokonsortiet Konsortiet äger, förvaltar och driver Öresundsbron som finansieras med vägtrafikantavgifter samt ersättningar från Trafikverket respektive Banedanmark för nyttjande av järnvägsspåren. Ägarbolagens, Svedab och A/S Öresund, rättigheter och skyldigheter regleras i ett konsortialavtal. Konsortiet är en juridisk person men inget skattesubjekt. Ägarna svarar solidariskt gentemot tredje man för varje förpliktelse som uppkommer i konsortiet i samband med dess verksamhet. Vinster och förluster delas lika och inkomstbeskattningen sker hos ägarbolagen. Affärsidé Öresundsbron ska dagligen bygga nya broar ekonomiskt, kulturellt och mentalt. Ägarnas inflytande Den svenska regeringen utser styrelsen i Svedab och nominerar styrelseledamöter till konsortiets styrelse. Svedabs fyra styrelseledamöter ingår i denna. Ordförandeskapet i konsortiet växlar vartannat år mellan Sverige och Danmark. Svedabs styrelse bereder frågeställningar som angår styrningen av konsortiets verksamhet. Verksamhetsstyrning Konsortiet är organiserat som ett aktiebolag. I toppen finns en stämma och ägarbolagens rätt att besluta i konsortiets angelägenheter utövas på denna. Styrelsen som består av åtta ledamöter, varav fyra representanter från vartdera landet, utses på stämman. I företagsledningen ingår konsortiets vd och en ledningsgrupp. Styrelsens uppgift är att fastställa affärsplaner. Styrelsen ansvarar också för att det finns relevanta policyer och att verksamhetens mål uppnås. Avgifterna för vägtrafiken fastställs av styrelsen och utgör ett viktigt led i ägarnas inflytande. Avgifterna ska sättas i enlighet med de principer som avtalats mellan Sveriges och Danmarks regeringar och är av avgörande betydelse för förmågan att återbetala lånen. Riskstyrning Konsortiet genomförde 2010 en så kallad helhetsorienterad riskinventering, som gick ut på att identifiera och rangordna företagets risker. En rapport upprättades där de väsentliga riskerna beskrivs och konkreta förslag till hur de ska hanteras redovisades. Riskrapporten uppdateras löpande och ska en gång per år föreläggas styrelsen. Viktiga områden som behandlas, utöver återbetalningstiden för lånen, är säkerheten och tillgängligheten till bron, underhåll och reinvesteringar samt risken för avbrott i IT- och andra tekniska system. Så här ska Öresundsbron utvecklas Trafiken ska öka och 2020 ska vägtrafiken vara minst fordon per dygn och ge en årlig intäkt på minst 1,7 miljarder DKK i löpande priser. Förbindelsen ska vara säker och tillgänglig dygnet runt. Säkerheten på väg och järnväg ska vara hög och jämförbar med motsvarande anläggningar på land i Sverige och Danmark. Integrationen i regionen ska stödjas med konkurrenskraftiga pendlar- och affärsreseprodukter och ökat fritidsresande ska stimuleras. Organisationen ska vara kundfokuserad och effektiv och prioritera säkerhet, tillgänglighet och service. Mätningar ska bekräfta att kunderna är nöjda. Ekonomin ska utvecklas stabilt och det årliga resultatet före värdeförändring ska vara positivt och öka varje år. 13

14 Fokus: ekonomi

15 EN HÅLLBAR FINANSIERINGSMODELL Beslutet att bygga en Öresundsbro togs efter 100 år av diskussioner och vid en tidpunkt när Sverige befann sig i en djup lågkonjunktur. Det fastslogs att Öresundsbron skulle finansieras med avgifter från väg- och tågtrafik och att överskottet från bron skulle täcka kostnaderna för de svenska landanslutningarna. Projektet skulle inte belasta statsbudgeten. Svedab skulle låna av Riksgälden för att finansiera byggande och drift av landanslutningarna medan konsortiet skulle låna på den öppna kapitalmarknaden. Avskrivningstiden för de svenska lånen beräknades initialt till 30 år. Frågan huruvida vägavgifterna skulle kunna beläggas med moms förbisågs. Vid en senare prövning, fastslogs att det rörde sig om en momspliktig tjänst, vilket innebar att återbetalningstiden för lånen förlängdes till cirka 40 år. Att styra Svedabs verksamhet handlar i praktiken om att tillsammans med A/S Øresund, styra Öresundsbron mot en hållbar avkastningsförmåga. För att nå det långsiktigt finansiella målet har styrelsen två verktyg till sitt förfogande: en väl avvägd prissättningsstrategi och produktsammansättning, en väl fungerande finansförvaltning. 15

16 genererade och distribuerade värden SVedAb: värdet som genereras i Svedab är litet i förhållande till de värden som distribueras och vi måste låna i riksgälden för att möta våra ekonomiska åtaganden fram till den tidpunkt konsortiet kan dela ut medel. MSEK Distribuerade värden finansiärer leverantörer 40 anställda Genererat värde KOnSOrTIeT: öresundsbron genererar idag intäkter på över 1,6 miljarder Dkk. intäkterna från vägtrafiken utgör cirka två tredjedelar. resterade del utgör ersättning för järnvägstrafik från trafikverket och Banedanmark, med hälften vardera 1. konsortiet har en omfattande skuldportfölj och överskottet från den operativa verksamheten spenderas på långivarna. väg MDKK Genererade MDKK värden Genererade värden MDKK Distribuerade MDKK värden Distribuerade värden finansiärer tåg leverantörer 1400 övrigt anställda återstående värde Intäkter från transporterna via järnvägen subventioneras av den svenska och den danska staten genom att Trafikverket och Banedanmark årligen erlägger en fast avgift på vardera 150 MDKK i 1991 års prisnivå. 2 Definitionsmässigt inget distribuerat värde, men tillagt för att skapa en komplett bild. 16

17 genomsnittlig VÄgInTÄKT Per FOrdOn erfarenheterna av finanskrisen och den efterföljande konjunkturnedgången har visat att öresundsbron är konjunkturkänslig. trafiktillväxten åren före 2008 och fram till och med juni 2008 uppgick årligen till drygt tio procent. lågkonjunkturen ledde till en stagnerande trafiktillväxt. att bedöma en ny marknad som är beroende av flera faktorer över vilka konsortiet inte har direkt inflytande, ställer krav på lyhördhet, kreativitet samt förmåga att insamla och analysera fakta. att vägintäkterna ökar trots vikande trafiksiffror, ser styrelsen som ett mått på att konsortiet framgångsrikt lyckats använda prissättningsmekanism och produktdifferentiering som verktyg. genomsnittlig intäkt per vägfordon, dkk genomsnittlig intäkt/vägfordon, Dkk förändring, % 0,0 7,2 2,0 7,3 5,6 totala antalet vägfordon, förändring, % 0,2 0,4 1,2 3,2 1,2 MeDarBetarna en investering Svedab erbjuder utöver lönen de anställda förmåner som pensionsplaner, grupplivförsäkringar och övriga avtalsbaserade försäkringar. tjänstemän omfattas av itp-planen 1. ersättning anställda och styrelse MSek löner och andra ersättningar 2,6 3,0 4,6 4,4 4,0 Sociala kostnader 2,2 2,1 2,4 1,9 1,9 Summa ersättningar och sociala kostnader 4,8 5,1 7,0 6,3 5,9 av sociala kostnader uppgår pensionskostnaderna enligt nedan MSek totala pensionskostnader 1,1 0,9 0,7 0,6 0,7 (varav pensionsföräkringar i alecta) (0,6) (0,8) (0,2) (0,2) (0,2) Medelantal anställda Enligt ett uttalande från rådet för finansiell rapportering ska ITP-planen klassificeras som förmånsbestämd. ITP-planens konstruktion gör att det saknas förutsättningar för att beräkna överskott respektive underskott inom planen och eventuell påverkan på framtida premier. Planerna redovisas därför som avgiftsbestämda planer. På pensionspremier utgår särskild löneskatt med 24,26 procent, vilka redovisas som sociala kostnader. 17

18 investeringar i infrastruktur invigningsåret uppgick den totala investeringen för hela öresundsbron till MDkk*. eu-kommissionen hade pekat ut öresundsbron som ett prioriterat projekt under det så kallade ten-programmet, (transeuropeiska nätverket), och bidrog med sammanlagt 127 miljoner eur*. Sedan dess har ytterligare cirka 400 MDkk* investerats. Öresundsbron Invigningsåret 31dec 31dec 31dec 31 dec MDkk* värdet av totala investeringarna vid årets ingång totala investeringar under året Värdet av totala investeringarna vid årets utgång bokfört värde Svenska landanslutningar Invigningsåret 31dec 31dec 31dec 31 dec MSek värdet av totala investeringarna vid årets ingång totala investeringar under året Värdet av totala investeringarna vid årets utgång bokfört värde * I Svedabskoncernens delårsrapporter anges upplåningen i konsortiet i MDKK och i årsredovisningen anges EU-bidraget i EUR. Samma princip används därför i denna redovisning för att eliminera de fluktuationer som en omräkning till SEK hade gett upphov till. effektiv finansförvaltning Styrelserna i Svedab respektive konsortiet fastställer företagens finanspolicy och finansstrategi. finanspolicyn reglerar överordnade mål för finansförvaltningen, ansvarsfördelningen mellan styrelsen, vd och i konsortiet även ansvarsfördelningen mellan vd och konsortiets finansdirektör, vilka avtal om finansiella instrument som kan träffas och krav på säkerheter, riskstyrning samt riktlinjer för löpande rapportering. Svenska staten har genom riksgälden tecknat ett granskningsavtal med konsortiet. i detta regleras konsortiets skyldighet att följa fastlagd finanspolicy och informationsskyldighet. riksgälden har även rätt att granska och godkänna ändringar i konsortiets finanspolicy. finansstrategin fastställs en gång om året. Strategin bygger på aktuella omvärldsanalyser och ger en beskrivning av tänkbara scenarion samt anger ramar för räntemässig fördelning/duration och i konsortiet även valutariskfördelning. konsortiets lån garanteras solidariskt av Sverige och Danmark. genom att låna i riksgälden erhåller Svedab förmånligare villkor jämfört med villkoren på den öppna kapitalmarknaden. exempelvis baseras Svedabs avtal för rörliga lån på reporäntan plus ett administrativt påslag. förmånen går inte att kvantifiera med någon rimlig säkerhet (se kommentar sid 36). lånevillkor riksgälden per 31 december 2013: avista 0,76 %, 5 år 1,8 %, 10 år 2,52 %. De administrativa påslagen varierar mellan 0,01 till 0,08 procent. 18

19 SVedAbS SKuLd Svedabs lån ska amorteras med hjälp av de vinstmedel konsortiet kommer att dela ut till sina ägare. konsortiets ägare har kommit överens om att konsortiet ska dela ut medel först när företaget redovisar fritt eget kapital. första utdelningen beräknas ske nedanstående diagram visar hur Svedabs skuld förväntas utveckla sig enligt ett grundscenario fram till den tidpunkt då samtliga lån är återbetalda. Som jämförelse visas även en optimistisk respektive pessimistisk beräkning, beroende på ekonomins och trafikens utveckling. MSEK Optimistiskt scenario Grundscenario Pessimistiskt scenario SVedAbKOncernenS eget KAPITAL Svedabs verksamhet genererar än så länge årligen underskott, vilket är helt i överensstämmelse med den ursprungliga kalkylen. Ägaren har under 2013 ytterligare tillskjutet ett villkorat aktieägartillskott på 196 MSek för att säkerställa Svedabs eget kapital. konsortiet redovisade ett överskott både 2012 och 2013 (underskott ). konsortiet har emellertid sedan tidigare en värdemässigt stor ansamlad förlust, vilket är förklaringen till att koncernens eget kapital är negativt. konsortiets bidrag 2013 var fortsatt negativt och uppgick till MSek. eget kapital 31dec 31dec 31dec 31dec 31dec MSek aktiekapital villkorat aktieägartillskott kursdifferens ansamlad förlust Summa

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB. Årsredovisning 2006

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB. Årsredovisning 2006 Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB Årsredovisning 2006 Innehåll Kort om SVEDAB Kort om SVEDAB 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 5 Detta är SVEDAB 6 8 Omvärld och marknad 9 11 Miljöperspektivet 12

Läs mer

2013 KONCERNREDOVISNING OCH ÅRSREDOVISNING

2013 KONCERNREDOVISNING OCH ÅRSREDOVISNING 2013 KONCERNREDOVISNING OCH ÅRSREDOVISNING svensk danska broförbindelsen svedab ab INNEHÅLL 3 Detta är Svedab 4 Vd-ord 5 Koncernen året i korthet 6 Koncernen flerårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse 12

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2012 Hertz arbetar sedan länge för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. De produkter och tjänster som Hertz erbjuder kan

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och projekt styr organisationen, snarare än traditionella hierarkiska

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 10 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2010 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar och en möjlighet att påverka samhället

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure Hållbarhetsredovisning

Arlandabanan Infrastructure Hållbarhetsredovisning 2014 Arlandabanan Infrastructure Hållbarhetsredovisning 1 Resan mot Arlanda börjar för många vid biljettautomaterna på Arlanda Express station i Stockholm. Innehållsförteckning VD har ordet... 4 5 Ett

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll och inledning Fastigheten Polisen 3 i Helsingborg som är GreenBuildingcertifierad sedan juni 2011. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

SJ AB Hållbarhetsredovisning 2007

SJ AB Hållbarhetsredovisning 2007 SJ AB Hållbarhetsredovisning 2007 Innehåll 1 VD har ordet 2 Strategi och vision 2 Definition av hållbarhet 2 Risker och möjligheter 2 Hållbarhetsansats 3 Indikatorer 4 Intressentdialog 6 Ekonomisk hållbarhet

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013 2013 VI BYGGER JÄRNVÄG Infranord är ledande i Norden på att bygga och underhålla järnväg. Vi erbjuder innovativa lösningar, effektiva processer och branschledande kompetens för framtidens säkra och miljömässigt

Läs mer

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013 2013 VI BYGGER JÄRNVÄG Infranord är ledande i Norden på att bygga och underhålla järnväg. Vi erbjuder innovativa lösningar, effektiva processer och branschledande kompetens för framtidens säkra och miljömässigt

Läs mer

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare.

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare. Årsredovisning 2011 INNEHÅLL VD-ord...4 Marknad och omvärld...6 Strategi och mål...10 Verksamheten...14 Swedavias ansvar...25 Förvaltningsberättelse...47 Koncernens finansiella rapporter...55 Moderbolagets

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 2010 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum torsdagen den 28 april 2011 klockan 17.00 på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i Malmö. Aktieägare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING Kort om SJ SJ är ett reseföretag som ägs till 100 procent av svenska staten. Vi är omkring 5 000 medarbetare som bidrar till att erbjuda ett effektivt och

Läs mer

SJ 08 SJ AB hållbarhetsredovisning 2008

SJ 08 SJ AB hållbarhetsredovisning 2008 SJ 08 SJ AB hållbarhetsredovisning 2008 Innehåll VD har ordet 2 Strategi och vision 3 SJ i samhället 10 SJ och Miljö 14 SJs medarbetare 22 Att skapa kundnytta 28 Redovisningsprinciper 32 Bestyrkanderapport

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé Årsredovisning 2014 Det här är Jernhusen Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen. Men det handlar om så mycket mer än hus. Vi vill göra det enklare att resa kollektivt

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure Hållbarhetsredovisning

Arlandabanan Infrastructure Hållbarhetsredovisning 2013 Arlandabanan Infrastructure Hållbarhetsredovisning 1 Utgång till spår 1 2, Stockholm C. Innehållsförteckning VD har ordet... 4 5 Ett hållbart resande som bidrar till tillväxt... 4 Information om företaget...

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 213 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum tisdagen den 29 april 214 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

Posten Norden. Hållbarhetsredovisning 2009. Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat

Posten Norden. Hållbarhetsredovisning 2009. Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2009 Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat Innehåll Viktiga händelser 2009 Koncernöversikt s.i s.ii Posten Norden 2009 i sammandrag s.1

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank i korthet 2 Ordförande har ordet 2 VD har ordet 3 Framsteg 2013 4 Swedbank i en föränderlig värld 5 Hållbarhetsstrategi 6 Väsentlighetsanalys 7 Hållbarhet

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 214 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum onsdagen den 29 april 215 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013

Hållbarhetsredovisning 2013 Hållbarhetsredovisning 2013 Vision Jernhusen gör skillnad för människor och miljö. Affärsidé På kommersiella villkor utvecklar Jernhusen stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs järnvägen

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll och inledning Fastigheten Kranen 9 på Dockan i Malmö. Byggnaden fick Malmö Stadsbyggnadspris 2002. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett

2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett 2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett mindre bolag och ett av flera på en ny marknad. Efter

Läs mer