Styrelsens AU Styrelsemöte 13 mars 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsens AU Styrelsemöte 13 mars 2008"

Transkript

1 Rapport till stämman 2008 Stämmans beslut den april 2007 Stämman beslöt avslå motionen. - att utreda erfarenheterna av Orsa-kontoret - att utreda möjligheterna och formerna till att expandera verksamheten i landet i form av bankkontor, regionombud, informationskontor (se motion 7, 9, 12) - att processa frågan i medlemsorganisationen - att ta fram en plan för detta för de kommande åren. Nuläge Det finns tre kategorier av kommunikation som förs inom JAK Medlemsbank i mötet mellan anställda, medlemmar och allmänhet. 1. Bankinformation Kommunikation som innehåller information om bankens tjänster i allmänhet samt om medlemmarnas privata ekonomiska relationer med JAK. Här svaras på frågor och konkreta faktauppgifter lämnas. Informationen lämnas främst av anställd personal på bankkontoren. JAK Medlemsbank är en Internetbank och en telefonbank. Banken är rikstäckande och bankinformationen centraliserad till de båda kontoren. Ytterst få besöker kontoren. Kommunikationen förs via mejl eller telefon. 2. Dialog om en rättvis ekonomi Kommunikation som är en dialog mellan medlemmarna själva och andra människor för att ge tillfälle att reflektera över vad rättvis ekonomi är samt hur enskilda medborgare påverkas av räntans effekter. Dialogen förs lokalt av medlemmarna. Värderingar lyfts, möts, ventileras, omvärderas eller bekräftas. För att medlemmarna ska kunna göra detta krävs att de är insatta i bankens verksamhet, därav kommer de naturligtvis automatiskt att kunna ge en hel del bankinformation. Men den viktigaste utmaningen är ändå att skapa dialog kring värderingar och kunna förmedla vad JAK står för. Ju fler som lyckas med detta, desto fler vill vara med och skapa dialog kring dessa frågor. Idag förs dessa samtal inte i särskilda JAK-lokaler utan överallt i samhället. Endast två lokalavdelningar har hyrda kontor varav endast en har plats för möten i denna lokal. 3. Om JAK Medlemsbanks utveckling Kommunikation som syftar till att göra medlemmarna delaktiga och utveckla en känsla av ansvar som medlem. Det är samtal och dialog för att man tillsammans med andra i demokratisk ordning vill vara med och utveckla JAK över tiden. Dialogen sker vid olika arrangemang som ordnas lokalt eller på riksnivå. Värderingar lyfts, möts, ventileras, omvärderas eller bekräftas. Dialogen sker inte i särskilda JAK-lokaler utan finns där JAK-medlemmar får möjlighet att träffas. Det sker oftast i tillfälligt hyrda lokaler vid möten i lokalavdelningarna eller på riksnivå. Endast två lokalavdelningar har Sidan 1 av 5

2 hyrda kontor varav endast en har plats för möten i denna lokal. Bankfilialen i Orsa Kontoret i Orsa öppnades i september 2002 i medvetande om att det skulle bli dyrare än att utöka kontoret i Skövde med motsvarande personal. Skälet var att vi ville skaffa mer erfarenheter av en filial i ett medlemstätt område, nämligen Orsatrakten. Kontorets organisatoriska område är Dalarnas län. Personalen på kontoret arbetar dock även med Gävleborgs och Jämtlands län då kapacitet finns. Vi ville veta mer vad det innebar i fråga om uppoffringar och vinster, ekonomiskt och på andra sätt. Nu har vi drivit filialen så länge att vi kan se vissa av resultaten och använda erfarenheten som underlag för våra strategiska beslut. Den ekonomiska uppoffringen är enklast att bedöma eftersom det finns ett särskilt kostnadsställe för Orsafilialen. Det finns dock inget motsvarande intäktskonto. Där får vi bedöma intäkterna utifrån filialens andel av medlemmar och lånestock. Uppoffringar i andra avseenden än rent ekonomiska är att de två anställda på kontoret i Orsa missar de vardagliga tillfällena till samtal med kollegorna i Skövde men man känner trots det närhet till dem tack vare telefon- och datorförbindelserna. Arbetsmiljön är mycket bra vilket det mycket låga antalet sjukdagar vittnar om. Ansvaret för kontoret ligger på Bankchefen som har sin placering på kontoret i Skövde, vilket kan försvåra de spontana kontakter som behövs för att utöva ett bra ledarskap. Ett problem med ett litet lokalkontor är bemanningen vid ledigheter och sjukdom. Detta har lösts genom storskaligheten i Skövde. Skövdekontoret har vid dessa tider tagit över arbetsuppgifterna från Orsakontoret vilket inte hade varit möjligt om personalen i Skövde varit spridd på ett flertal lokalkontor. Även den tekniska supporten från Skövde blir begränsad på grund av avståndet. Support för datorer, kopiatorer mm måste sökas lokalt vilket upplevs som en begränsning då upphandlingen av maskinvarorna och serviceavtalen sköts från Skövde för att få prisfördelar i storskaligheten. De ickeekonomiska intäkterna är mer påtagliga men fortfarande svåra att värdera. Av två heltider på filialen är en halvtid avdelad för idé- och medlemsstöd. Det framhålls som en väsentlig fördel genom att personalen får lättare att se helheten i JAK:s verksamhet. En väsentlig fördel har med närheten till medlemmarna och till lokalsamhället att göra. Genom sitt personliga nätverk kan personalen ofta kommunicera mer informellt med kommun, företag och organisationer. Att kontoret finns i samma hus som kommunens näringslivskontor, turistbyrån, sjukgymnast och en gymnasieutbildning i turism bidrar till att göra det lätt att komma i kontakt med JAK. Vår närvaro tycks även inspirera medlemmar till insatser på sina arbetsplatser. Det går dock inte att säga något om omfattningen av detta. I Orsakontorets område fanns i december 2007 ungefär 15 procent (5 459 medlemmar) av föreningens medlemmar och 18 procent av bankens totala lånestock. Det är tyvärr inte möjligt att beräkna Orsakontorets kostnadseffektivitet i förhållande till Skövdekontorets men det finns inte anledning att tro att den skulle avvika i någon riktning. Däremot kan vi ur redovisningen utläsa merkostnaden för filialen. Nollalternativet, att öka med två personer vid Skövdekontoret, skulle inte innebära några nämnvärda kostnader. I lokalerna i Orsa finns plats för ytterligare 2-4 arbetsplatser. Under 2006 medförde Orsaalternativet merkostnader för lokal, datakommunikation samt resor och logi i storleksordningen kronor. De två som är anställda i Orsa är uppkopplade via en säker lina till datasystemet i Skövde. De behöver dessutom träffa den övriga personalen för Sidan 2 av 5

3 planering, information och vidareutbildning. Arbetsplatserna i Orsa håller samma standard som i Skövde. Till den löpande merkostnaden kommer en kostnad för att etablera filialen. Denna kostnad är väsentlig och bör naturligtvis tas med i en kalkyl där man har expansion över landet som ett alternativ. Både kontoret i Skövde och Orsa är uppbyggda för att i första hand fungera som Telefon- och Internetbank. På båda ställena kan vi ta emot besök av de medlemmar som fysiskt vill besöka oss. Orsakontoret har ca 1-2 fysiska besök per dag. Det stora antalet kontakter sker per telefon och brev. Orsakontoret har även fördelen att kunna fungera som avlastning för Skövdekontoret i en eventuell akut krissituation. Denna fördel ökar marginellt med ytterligare kontor då sannolikheten att fler kontor utsätts för akuta krissituationer. Regionombud Under åren hade JAK fyra halvtidsantällda med placering på olika ställen i landet, vilka benämndes regionombud. De anställdes under en period som karaktäriserades av en kraftig tillströmning av medlemmar och sparande. Föreningens inkomster var också stora. Syftet med regionombuden var att öka informationen till både medlemmar och intresserade på ett sätt som kompletterade informatörer som vid den tiden fanns anställda i Skövde och Stockholm. Det fanns på den tiden inte så många ideella informatörer, som då benämndes lokalombud. Tillströmningen av medlemmar och inlåning passerade en kulmen våren 1993 och minskade kraftigt under 1994 och Det var nödvändigt att minska kostnaderna radikalt och JAKs halva personalstyrka sades upp. Därför försvann regionombuden och de anställda informatörerna i Stockholm. Kvar blev endast informationsverksamheten i Skövde. Parallellt satsades det på att genom folkbildning göra fler medlemmar intresserade av att väcka intresse för JAK samt att organisera sig i fler lokalavdelningar. Sedan dess har antalet aktiva medlemmar ständigt ökat. De anställda som nu arbetar inom medlemsverksamheten har som främsta uppgift att understödja och ge service åt alla dessa aktiva medlemmar. De anställda arbetar från olika delar av landet men har inte delat upp Sverige i olika regioner. De har istället specialiserat sig på arbetsuppgifterna. Två anställda arbetar i första hand med att skicka olika redskap och material till de lokalt aktiva, att annonsera alla lokala aktiviteter, hjälpa till med samordning av lokala aktiviteter samt allmän service. De övriga tre besöker lokala grupper, ordnar riksarrangemang, tar fram pedagogiskt material samt ger allmän stöttning där det behövs. En av de tre är ungdomskonsulent och därmed specialiserad på åldern år. Alla anställda ger alltså service till alla aktiva, men resorna planeras oftast in så att den som bor närmast den aktuella aktiviteten åker. Detta ger en större flexibilitet än om en anställd är begränsad till ett visst geografiskt område. Vi ser fördelar med att de anställda jobbar i ett lag, men från arbetsplatser på olika ställen i Sverige för att ge en så effektiv service som möjligt. I utredningen om framgångsfaktorer till stämman 2007 gjordes en enkät till lokalavdelningarna och till de lokalt aktiva. Då framkom att de var mycket nöjda med den befintliga servicen. Vi vill därför fortsätta på inslagen linje och anställa personer som kan arbeta med att stödja de lokalt aktiva medlemmarna i den takt intäkterna ger utrymme till. De anställda bor och arbetar från sin hemort oavsett var i Sverige det är. Syftet med arbetet är att ge service till de lokalt aktiva medlemmarna så att de få till stånd en dialog mellan medlemmarna själva och andra människor Sidan 3 av 5

4 för att ge tillfälle att reflektera över vad rättvis ekonomi är samt hur enskilda medborgare påverkas av räntans effekter. Dessutom finns projektanställningar sedan år 2001 som går runt som stafettpinnar till lokalavdelningarna som extra resursförstärkning för att väcka intresse för räntefri ekonomi och JAK Medlemsbank i andra organisationer. Detta gör att lokalavdelningens aktiva medlemmar får en större kontaktyta lokalt. Att stafettpinnen är begränsad i tid är bra. Annars finns en risk att den ideella kraften minskar och att den anställde får göra allt. Informationskontor JAK har haft ett informationskontor med anställda i Stockholm. Det lades ner i samband med att personalstyrkan halverades Lokalavdelningen i Stockholm fortsatte därefter att hyra lokalen. De aktiva medlemmar som organiserat sig i lokalavdelningar har, sedan de första startades i början av 1990-talet, fått välja om de vill hyra en lokal eller inte. I en del lokalavdelningar sågs det som självklart att börja med ett kontor. Genom åren som gått har dock de flesta kontoren avvecklats. Lokalavdelningarna har funnit effektivare vägar för att skapa möten och dialog. Att inrätta ett kontor är kostsamt och det tar resurser från aktiviteter som kan vara mer effektiva. Behovet av informationskontor överdrivas också ibland och tilltron till medlemmars ideella kapacitet underskattas. JAK har dock praktiskt taget en kö av medlemmar som vill göra ideella insatser på sin hemort. Så länge det är så bör resurserna läggas på att dessa snabbt får sina aktiviteter genomförda, istället för att låsa resurserna i fasta informationskontor. Aktiviteter som är roligare och troligtvis effektivare är att vara med på utställningar, marknader, mässor och festivaler eller att vara med i andra kulturella sammanhang och ordna studiecirklar, informationsmöten och kurser. Istället för att låsa sig vid ett fast kontor kan man söka upp platser där människor naturligt träffas för att prata om ekonomi. Det går alltid att hyra tillfälliga lokaler för de aktiviteter man ordnar. Naturliga samarbetspartners för det är studieförbund, folkhögskolor och andra organisationer som jobbar för ett medvetande om att styra mot en bättre framtid. För att få en levande organisation har JAK valt att jobba med den största utmaningen av alla: Att så många medlemmar som möjligt ska känna att det är viktigt, meningsfullt och givande att engagera sig ideellt. Vi möter vid varje riksarrangemang medlemmar som vill bli ideellt aktiva. Det finns ingen brist på medlemmar som vill. Det kommer nya hela tiden. Vår uppgift och det som vi idag satsar resurser på, är att ta hand om dessa nya på bästa sätt så att de får möjlighet att genomföra det de vill göra tillsammans med andra. Fördelar informationskontor 1. Kan bli en mötesplats för att föra en dialog om rättvis ekonomi 2. Professionell bankinformation kan levereras Nackdelar informationskontor 1. Resurskrävande annat prioriteras ner pga resursbrist 2. Om få hittar dit blir det ingen mötesplats för dialog. Kan vara bättre att möta människor där de finns i andra sammanhang 3. Den ideella kraften avmattas Sidan 4 av 5

5 Slutsats JAK Medlemsbank är i första hand en telefonbank och en Internetbank. Med en utökning av personalen i de befintliga kontoren i Skövde och Orsa tills taket är nått har vi förutsättningar att hantera ca medlemmar. Bankkontoren sköter bankinformationen. Några ytterligare informationskontor med anställd personal finns inte idag. 1. Bankkontor Vi vill att befintliga bankkontor ska utnyttjas kostnadseffektivt, så att medlemmarna får betala så lite som möjligt för banktjänsterna. Det innebär i så fall att kontoren i Skövde och Orsa utökas med personal tills taket är nått. Kontoren är inte besökskontor i första hand. All professionell bankinformation sker från bankkontoren. 2. Regionombud Regionombud är en gammal benämning på de anställda som arbetar med att serva den ideella kraften samt informera om JAK. Idag arbetar de inom idé- och medlemsstöd. Vi tycker det är positivt att det finns många som vill jobba ideellt och att antalet ökar. De som är aktiva ska vara det för att de tycker det är meningsfullt, viktigt och givande. Vi har stor tilltro till att antalet kommer att öka under åren framöver pga av den medlemsstrategi vi nu följer. Vi vill utöka antalet anställda som servar den ideella kraften i takt med vad intäkterna ger utrymme till. De anställda som arbetar med de aktiva medlemmarna har inte nödvändigtvis sin arbetsplats på bankkontoren, utan arbetar från sina respektive hemorter, som kan finnas var som helst i landet. 3. Informationskontor Vi vill inte i nuläget bygga informationskontor med anställd personal. Vi vill att de lokalt aktiva som är organiserade i lokalavdelningar även fortsättningsvis ska ha stor frihet att själva planera och genomföra sin verksamhet. Vi vill dock, vid resursbrist, prioritera ner möjligheten att hyra en stadigvarande lokal. Bankinformation ges i första hand av anställd personal i bankkontoren. Dialog mellan medlemmarna själva och andra människor, för att ge tillfälle att reflektera över vad rättvis ekonomi är samt hur enskilda medborgare påverkas av räntans effekter skapas, sker ideellt. Även samtal för att man tillsammans med andra i demokratisk ordning vill vara med och utveckla JAK över tiden sker ideellt, organiserat av lokalavdelningarna eller på riksnivå, i lokaler som man hyr tillfälligt. Se mer i JAK Medlemsbanks kommunikationsstrategi. Process i föreningen Frågorna tas upp till debatt i JAK Forum och under ett pass på sommarseminariet den juni. Sidan 5 av 5

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Årsredovisning 2013 jak medlemsbank Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Det här är JAK Medlemsbank JAK är en räntefri medlemsbank, partipolitiskt och religiöst obunden, med 37 425

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Budgetpresentation VD Sammy Almedal, IT-chef Johan Oppmark, medlemschef Ann-Marie Svensson samt bankchef Magnus Frank föredrog budgeten. Utgångspunkten

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Styrelsens rapporter till stämman

Styrelsens rapporter till stämman Styrelsens rapporter till stämman ÅM 2014 14B: DEMOKRATIUPPDRAGET Stämmans beslut: - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, samt - att godkänna de föreslagna

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA

LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA Pensionärernas Riksorganisation Samorganisationen i Botkyrka 1 Förord Vid sin kongress i juni 2012 beslutade Pensionärernas Riksorganisation (PRO) att anta ett handlingsprogram

Läs mer

Arbetstidsmodell. Projektrapport

Arbetstidsmodell. Projektrapport Arbetstidsmodell Projektrapport Susanne Pohlman-Ericsson Projektledare September 2009 1 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Syfte... 5 Projektplanering... 6 Projektorganisation... 6 Milstolpeplan...

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009

Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Mårten Hermansson, ledamot Jonas Löhnn, ledamot

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Gemensamma betaltjänster Analysrapport 2014

Gemensamma betaltjänster Analysrapport 2014 Gemensamma betaltjänster Analysrapport 2014 Inledning Bakgrund Idrottsföreningar finansierar stora delar av sin verksamhet genom försäljning vid idrottsplatser, evenemang och olika aktiviteter. Betalning

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Ska vi flytta kansliet? En utredande text om rikskansliet idag och i framtiden

Ska vi flytta kansliet? En utredande text om rikskansliet idag och i framtiden Ska vi flytta kansliet? En utredande text om rikskansliet idag och i framtiden Bakgrund På Riksårsmötet i Visby fick styrelsen i uppdrag att utreda kansliets funktion och placering. Det beslutet fattades

Läs mer