Vi bygger för livet. Motioner och Utlåtanden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi bygger för livet. Motioner och Utlåtanden"

Transkript

1 Vi bygger för livet Motioner och Utlåtanden

2 REGISTER Sid Arbetsmarknadspolitik och sysselsättning (AS)... 3 Arbetsrätt Arbetsmiljö (am) Medbestämmande och inflytande (mb) Semester (se) Förbundsstadgar (FS) Information och facklig utbildning (IN) Internationellt fackligt arbete (INT) Lönepolitik (LÖ) Samhälle, byggande och näringspolitik (SA) Trygghetsfrågor A-kassan (a-k) Avtals- och medlemsförsäkringar (fö) Lönegaranti vid konkurs (lg) Pension och pensionsålder (pp) Sjuk- och arbetsskadeförsäkringar (sj) Yrkesutbildning (YU) Information och kommunikation (IK)...110

3 ARBETSMARKNADSPOLITIK OCH SYSSEL- SÄTTNING (AS) Motionerna AS 1 AS 22 MOTION AS 1 Bygg 12:an Göteborg Jag föreslår en egen arbetsförmedling med direktkontakt till Byggnadsnämnden som delger alla jobb, stora som små, med aktuella byggstarter och mängder folk. vi slipper inhyrd arbetskraft och anställer i stället, vi får bättre ordning på lärlingar kommer ut på byggen. Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AS 1 Motionären vill förbundet ska starta arbetsförmedling i egen regi för försöka begränsa inhyrd arbetskraft på byggena, samt på detta sätt bättre kunna placera våra lärlingar under färdigutbildningstiden. Frågan har under den gångna kongressperioden varit uppe för diskussion ett antal gånger. Arbetsförmedlingarna har i år fått en förstärkning med 500 personer, för på så sätt skapa en bättre kontakt mellan arbetssökande och arbetsgivare. Den kapacitet som arbetsförmedlingen besitter kommer förbundet aldrig kunna komma i närheten av. Däremot måste förbundet i Byggarbetsnämnderna bevaka och driva de frågor, som berör våra lärlingar. Byggnads ledamöter i Byggarbetsnämnderna bör kräva, de entreprenader som ska utföras inom stat, landsting och kommuner ska vara kvalitetssäkrade. Detta görs bäst genom arbetskraft med yrkesutbildning utför arbetena. Det är också viktigt avdelningarna har en tät kontakt med arbetsförmedlingarna och de arbetslösa. Detta för ge också arbetslösa medlemmar service. Historiskt sett har avdelningarna ofta genom ett informellt arbete förmedlat arbetskraft till företagen. Detta bör fortsätta. Mot bakgrund av ovan anförda anser förbundsstyrelsen motion AS 1 anses besvarad. MOTION AS 2 Byggettan När arbetslös medlem söker arbete via arbetsförmedlingen, uppstår ofta problem med söka information om de företag som söker arbetskraft. För underlätta möjligheter till information föreslår vi därför företagets juridiska person (organisationsnummer) ska redovisas i platsannons, förbundet verkar för förslagets genomförande. Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AS 2 Förbundsstyrelsen delar motionärens synpunkter och anser 3

4 det är högst rimligt, den arbetssökande ska kunna finna grundläggande information om det företag, som vederbörande ska söka arbete hos. Förbundsstyrelsen ska på lämpligt sätt bereda frågan och presentera denna för arbetsmarknadsstyrelsen. motion AS 2 bifalles. MOTION AS 3 Byggnads Halmstad Investeringsarbeten var under 70 och 80-talet inom arbetsmarknadspolitiken en naturlig åtgärd. Under krisens 90- tal med massarbetslöshet tvingades AMS leta billiga åtgärder då krav fanns med de resurser AMS erhöll skulle många sysselsättas i billiga åtgärder. Alla kommer säkert ihåg ALU-arbetena som var och varannan arbetslös byggnadsarbetare blev hänvisad till. Investeringsarbetena fick stryka på foten då det var en förhållandevis dyr åtgärd. Även beredskapsarbetena försvann som åtgärd under senare delen av 90- talet. I Halland har man detta till trots försökt vidmakthålla investeringsarbeten på främst kulturbyggnader i samarbete med länsstyrelsens kulturmiljöenhet och har på det viset utbildat arbetslösa byggnadsarbetare i kombination med investeringsarbeten, med mycket goda resultat. Byggnaderna man arbetar med är inte ute på marknaden utan objekten hade sannolikt fått förfalla om inte Hallandsmodellen hade gått in med samlade resurser som länsstyrelsen har för antikvariska överkostnader och länsarbetsnämndens resurser för dels utbildning men även till investeringsarbeten. Objekten har bidragit med en utveckling av länet Halland och de halländska arbetslösa byggnadsarbetarna har erhållit anställning med avtalsenlig lön när de arbetar på objekten av de företag som ansvarar för objekten. Även nybyggnation har förekommit och det har då prövats av BI och Byggnads lokalt om de hade kommit ut på marknaden utan samhällets extra resurser i form av utbildning och arbetskraft. Inte i något fall har vi i Halland varit oense, utan i samförstånd har vi klarat av göra dessa bedömningar till gagn för de arbetslösa och för länet, men även för byggföretagen. Hallandsmodellen skapar merbyggnation och tar inget från marknaden. Sedan 1993 har Hallandsmodellen oms över 400 miljoner kronor. Länsarbetsnämndens möjlighet betala till lönen är högst 1500 kr/dag och den summan har legat fast sedan 80-talet då den mer än väl täckte lönekostnaden. Idag kostar en arbetslös 1799 kronor och tillkommer resor så stannar inte beloppet på den summan. Under vinterhalvåret har vår bransch av förklarliga skäl alltid en viss uppgång i arbetslösheten och överallt finns byggnader i offentlig ägo som har efters underhåll som dessa arbetslösa skulle kunna hänvisas till. Samhället och kommunerna skulle säkert kunna ta fram objekt som skulle bedrivas som investeringsarbeten under främst vinterhalvåret, men även skulle dessa objekt kunna användas i utbildningssyfte av såväl arbetslösa som till gymnasieskolornas byggprogram. Mot denna bakgrund yrkar jag förbundet verkar för 4

5 investeringsarbeten finns kvar som en långsiktig åtgärd inom arbetsmarknadspolitiken, byggarbetsnämnderna sannolikt skulle vara det forum som godkände de investeringsarbetena, då parterna är representerade där, de 1500 kronorna höjs till 2000 kronor, byggarbetsnämnderna aktiveras med via kommunerna plocka fram lämpliga objekt, medel speciellt avsätts i AMS budget för investeringsarbeten. Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AS 3 Förbundsstyrelsen instämmer med motionärens intentioner verka för ett bevarande av medel för investeringsarbeten samt verka för nuvarande investeringsbidrag höjs från 1500 till 2000 kronor dag. Förbundsstyrelsen delar även motionärens förslag, när det gäller byggarbetsnämndernas arbete med ta fram och godkänna lämpiga objekt. Nämnderna är då ett lämpligt forum. Motionären önskar även, det inom AMS budget ska beredas utrymme för riktade pengar till investeringsobjekt. Förbundsstyrelsen anser det är av stor vikt, det inom AMS budget finns pengar till denna verksamhet och ska verka för detta. motion AS 3 första, andra, tredje och femte -satserna bifalles, motion AS 3 fjärde -satsen anses besvarad. MOTION AS 4 Byggnads Halmstad Under de sex år som Anders L Johansson var generaldirektör för AMS drev han igenom en ny organisation för den regionala länsarbetsnämnden och lokala arbetsförmedlingsnämnderna. Dessa fråntogs beslutanderätten över den regionala och lokala arbetsmarknadspolitiken. Under generaldirektören själv var det länsarbetsnämndsdirektören och AFcheferna de som bestämde. Det har varit förödande för den förda politiken. Man trodde sig inte skulle behöva uppleva vi under 2000-talet skulle ha en diktatorisk organisation som härskade över så många människor som gått arbetslösa. förbundet snarast verkar för vi regionalt och lokalt också kan vara med och påverka den så viktiga arbetsmarknadspolitiken för våra medlemmar genom Länsarbetsnämnd och AF-nämnd åter blir demokratiska. Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AS 4 Under senare delen av 1990-talet och första delen av 2000-talet genomgick Arbetsmarknadsstyrelsen en genomgripande förändring. Branschförmedlingarna blev borttagna och arbets- 5

6 förmedlarna fick ett flertal administrativa funktioner samt omfande regelverk om hur handlingsplaner skulle upprättas mellan handläggare och arbetssökanden. Den nya organisationen med namn AF-Sverige kom inte fungera gentemot våra medlemmar som önskat. Vi ser i dag AF börjat revidera tidigare arbetssätt och vi kan skönja en ljusning i kontakterna mellan arbetssökanden och företagen. Förbundsstyrelsen delar motionärens vilja förbättra den demokratiska processen inom arbetsmarknadspolitiken, när det gäller AF-nämnder samt länsarbetsnämnder. Byggnads kommer därför arbeta för en forts demokrati i arbetsmarknadspolitiken. motion AS 4 anses besvarad. MOTION AS 5 Byggnads Jämtland-Härjedalen Kommun, stat och Landsting upphandlar varor och tjänster för ca miljarder per år. En stor del av dessa upphandlingar gäller byggbranschen, skall vi värna kollektivavtalets värde så måste vi få gehör på det politiska planet vid all offentlig upphandling skall utföraren ha ett kollektivavtal detta skall således även gälla underentreprenörer. För långsiktigt värna det fackliga arbetet utifrån omvärldens förändringar så måste vi nationellt finna sådana system vi inte underminerar den fackliga organisationgraden. Kongressen bör ge förbundsstyrelsen i uppdrag med kraft verka för en lagändring alternativt omskrivning i lagtexten vad gäller lagen om offentlig upphandling där det klart framgår kollektivavtal är ett av kriteriumen som skall gälla både huvudentreprenör och eventuella underentreprenörer vid upphandling. MOTION AS 6 Byggnads Uppland Vi måste till varje pris försvara kollektivavtalen. Om vi inte kan behålla dem blir det ingen ordning och reda på våra arbetsplatser. Avtal måste tecknas så snart det finns anställda, oavsett om företagen är svenska eller utländska. Svenska avtal ska gälla i Sverige. kongressen ger i uppdrag till förbundsstyrelsen i samråd med alla fackliga organisationer inom LO och TCO kräva svenskt kollektivavtal vid offentliga upphandlingar. MOTION AS 7 Bygg 12:an Göteborg Alla företag är välkomna lämna anbud på entreprenader i Sverige, på samma sätt som utländska arbetare är välkomna på våra byggen om anbuden och arbetena sker på samma villkor. Som det är i dag riskerar vi en lönedumpning, då utländsk arbetskraft arbetar utan svenskt avtal samtidigt som landet dräneras på viktiga och omfande skemedel. 6

7 Ta till exempel Citytunneln i Malmö som utförs av ett tyskt företag som tar såväl arbetskraft som allt material, förutom betongen som är en färskvara, från Polen. Det kan inte vara rimligt våra skepengar skall gå till jobb som inte genererar något tillbaka (utöver jobbet blir utfört). Man går miste om skepengar från arbetarlönerna, de sociala avgifterna från byggföretagen och svenska företag går miste om möjligheten leverera byggmaterialet. Byggnads har ju alltid hävdat varje byggnadsarbetare i jobb sysselsätter tre andra. Det kommer ju inte ifråga när man säljer ut arbetena till utländska företag. Byggnads verkar för kommunala och statliga byggnadsjobb bara skall få utföras av företag som har kollektivavtal. MOTION AS 8 Bygg 12:an Göteborg Alla företag är välkomna lämna anbud på entreprenader i Sverige, på samma sätt som utländska arbetare är välkomna på våra byggen om anbuden och arbetena sker på samma villkor. Som det är i dag riskerar vi en lönedumpning, då utländsk arbetskraft arbetar utan svenskt avtal samtidigt som landet dräneras på viktiga och omfande skemedel. Ta till exempel Citytunneln i Malmö som utförs av ett tyskt företag som tar såväl arbetskraft som allt material, förutom betongen som är en färskvara, från Polen. Det kan inte vara rimligt våra skepengar skall gå till jobb som inte genererar något tillbaka (utöver jobbet blir utfört). Man går miste om skepengar från arbetarlönerna, de sociala avgifterna från byggföretagen och svenska företag går miste om möjligheten leverera byggmaterialet. Byggnads har ju alltid hävdat varje byggnadsarbetare i jobb sysselsätter tre andra. Det kommer ju inte ifråga när man säljer ut arbetena till utländska företag. Byggnads verkar för kommunala och statliga byggnadsjobb bara skall få utföras av företag som har kollektivavtal. MOTION AS 9 Bygg 12:an Göteborg Alla företag är välkomna lämna anbud på entreprenader i Sverige, på samma sätt som utländska arbetare är välkomna på våra byggen om anbuden och arbetena sker på samma villkor. Som det är i dag riskerar vi en lönedumpning, då utländsk arbetskraft arbetar utan svenskt avtal samtidigt som landet dräneras på viktiga och omfande skemedel. Ta till exempel Citytunneln i Malmö som utförs av ett tyskt företag som tar såväl arbetskraft som allt material, förutom betongen som är en färskvara, från Polen. Det kan inte vara rimligt våra skepengar skall gå till jobb som inte genererar något tillbaka (utöver jobbet blir utfört). Man går miste om skepengar från arbetarlönerna, de sociala avgifterna från byggföretagen och svenska företag går miste om möjligheten leverera byggmaterialet. Byggnads 7

8 har ju alltid hävdat varje byggnadsarbetare i jobb sysselsätter tre andra. Det kommer ju inte ifråga när man säljer ut arbetena till utländska företag. Byggnads verkar för kommunala och statliga byggnadsjobb bara skall få utföras av företag som har kollektivavtal. MOTION AS 10 Bygg 12:an Göteborg Alla företag är välkomna lämna anbud på entreprenader i Sverige, på samma sätt som utländska arbetare är välkomna på våra byggen om anbuden och arbetena sker på samma villkor. Som det är i dag riskerar vi en lönedumpning, då utländsk arbetskraft arbetar utan svenskt avtal samtidigt som landet dräneras på viktiga och omfande skemedel. Ta till exempel Citytunneln i Malmö som utförs av ett tyskt företag som tar såväl arbetskraft som allt material, förutom betongen som är en färskvara, från Polen. Det kan inte vara rimligt våra skepengar skall gå till jobb som inte genererar något tillbaka (utöver jobbet blir utfört). Man går miste om skepengar från arbetarlönerna, de sociala avgifterna från byggföretagen och svenska företag går miste om möjligheten leverera byggmaterialet. Byggnads har ju alltid hävdat varje byggnadsarbetare i jobb sysselsätter tre andra. Det kommer ju inte ifråga när man säljer ut arbetena till utländska företag. Byggnads verkar för kommunala och statliga byggnadsjobb bara skall få utföras av företag som har kollektivavtal. MOTION AS 11 Bygg 12:an Göteborg Alla företag är välkomna lämna anbud på entreprenader i Sverige, på samma sätt som utländska arbetare är välkomna på våra byggen om anbuden och arbetena sker på samma villkor. Som det är i dag riskerar vi en lönedumpning, då utländsk arbetskraft arbetar utan svenskt avtal samtidigt som landet dräneras på viktiga och omfande skemedel. Ta till exempel Citytunneln i Malmö som utförs av ett tyskt företag som tar såväl arbetskraft som allt material, förutom betongen som är en färskvara, från Polen. Det kan inte vara rimligt våra skepengar skall gå till jobb som inte genererar något tillbaka (utöver jobbet blir utfört). Man går miste om skepengar från arbetarlönerna, de sociala avgifterna från byggföretagen och svenska företag går miste om möjligheten leverera byggmaterialet. Byggnads har ju alltid hävdat varje byggnadsarbetare i jobb sysselsätter tre andra. Det kommer ju inte ifråga när man säljer ut arbetena till utländska företag. Byggnads verkar för kommunala och statliga byggnadsjobb bara skall få utföras av företag som har kollektivavtal. 8

9 MOTION AS 12 Bygg 12:an Göteborg Alla företag är välkomna lämna anbud på entreprenader i Sverige, på samma sätt som utländska arbetare är välkomna på våra byggen om anbuden och arbetena sker på samma villkor. Som det är i dag riskerar vi en lönedumpning, då utländsk arbetskraft arbetar utan svenskt avtal samtidigt som landet dräneras på viktiga och omfande skemedel. Ta till exempel Citytunneln i Malmö som utförs av ett tyskt företag som tar såväl arbetskraft som allt material, förutom betongen som är en färskvara, från Polen. Det kan inte vara rimligt våra skepengar skall gå till jobb som inte genererar något tillbaka (utöver jobbet blir utfört). Man går miste om skepengar från arbetarlönerna, de sociala avgifterna från byggföretagen och svenska företag går miste om möjligheten leverera byggmaterialet. Byggnads har ju alltid hävdat varje byggnadsarbetare i jobb sysselsätter tre andra. Det kommer ju inte ifråga när man säljer ut arbetena till utländska företag. Byggnads verkar för kommunala och statliga byggnadsjobb bara skall få utföras av företag som har kollektivavtal. Förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna AS 5 AS 12 Flertalet motionärer vill, förbundet ska verka för en lagändring, så det krävs svenska kollektivavtal när kommun, stat och landsting ska upphandla tjänster. Detta är en mycket viktig fråga. Förbundsstyrelsen delar helt motionärernas intentioner om det är svenska kollektivavtal som ska gälla vid entreprenader och på arbetsplatser i Sverige. Enligt den ratifiering som finns gällande ILO-konventionen kan länder inom gemenskapen inte utestänga varken svenska eller utländska företag. Däremot kan kommuner och andra beställare kräva arbetet ska genomföras under kollektivavtal. Då kan företag, som ännu inte tecknat avtal, hinna teckna sådana. Därigenom får alla företag samma chans. Förbundet kommer, i enlighet med motionärerna, ständigt driva frågan om svenska kollektivavtal, enligt LOs organisationsplan, på arbetsplatser i de sammanhang där vi kan påverka beslutsfarna. Detta är en fråga som förenar alla fackförbund inom LO och TCO. motionerna AS 5 AS 12 bifalles. MOTION AS 13 Byggnads Jämtland-Härjedalen Från hela fackföreningsrörelsen och speciellt Byggnads så tycker vi det är viktigt med ordning och reda på arbetsmarknaden. Under dom perioderna som vi haft rätt göra rot-avdrag så har det genom en utredning av 7 av byggbranschens organisationer gjorts en utredning av rotavdraget. Och den visade på det ledde till överföring av svarta arbeten till vita och det hos hushållen finns ett starkt 9

10 intresse av köpa vita tjänster, särskilt om det är förknippat med ett skeavdrag. kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag hos riksdag och regering driva kravet återinföra rot-avdraget. MOTION AS 14 Byggnads Mälardalen Genom belysa ta fram olika samhällsvinster när det gäller den grå zon som finnes inom vår bransch. Så skulle det vara en styrka om vi som förbund går i täten för införa det så kallade ROT- avdraget (Repration och ombyggnad) permanent. Inte som idag bara det passar den sittande regeringen. förbundet jobbar för ROT-avdraget blir permanent. Förbundsstyrelsen utlåtande över motionerna AS 13 AS 14 Förbundsstyrelsen anser liksom motionärerna rotavdraget är ett utmärkt sätt omvandla svarta arbeten till vita. Det har visat sig med all tydlighet rotavdraget haft en positiv effekt på arbetsmarknaden, då det gäller igångsättning av arbeten, samt skeunderlaget blivit positivt. Förbundsstyrelsen kommer däför försöka påverka beslutsfarna på så sätt rotavdraget återinförs. motionerna AS 13 AS 14 bifalles. MOTION AS 15 Bygg 42:an Kalix Många av våra medlemmar tvingas idag då deras a-kassedagar tar slut bli inskivna i aktivitetsgarantin. Många utför fullvärdiga arbeten ute i kommuner och föreningar men med arbetslöshetsersättning. Detta är kränkande och förnedrande för våra medlemmar. förbundet verkar för ett återinförande av beredskapsarbeten. Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AS 15 Förbundsstyrelsen anser som motionären beredskapsarbeten med avtalsenlig lön är det bästa sättet sysselsätta arbetskraft, som inte har sysselsättning på den ordinarie arbetsmarknaden. Trots försök ifrån AMS hitta ersättningslösningar till tidigare modell av beredskapsarbeten har man inte lyckats finna något, som är lika tilltalande för våra medlemmar som tidigare beredskapsarbeten. motion AS 15 bifalles. 10

11 MOTION AS 16 Bygg 12:an Göteborg Problemen med bemanningsverksamheten inom byggbranschen har tilltagit under flera år men har nu på ett tragiskt sätt aktualiserats genom dödsolyckan i Helsingborg, då inhyrda arbetare rev skyddsstämp. Som skyddsombud har jag själv upplevt den minst sagt bristande, och ibland obefintliga, skyddsmedvetenheten från inhyrda arbetare från bemanningsföretag. Över huvudtaget brukar det brista i kollektivkänsla och laganda hos dessa människor och på såväl kort som lång sikt hotar användandet av bemanningsföretag inom byggbranschen slå sönder den fackliga strukturen och den traditionellt erkänt goda lagandan hos byggnadsarbetare, med lönesänkningar och arbetsmiljöförsämringar som resultat. Av ovan nämnda orsaker vill jag: Byggnads arbetar för bemanningsföretagen försvinner från byggbranschen. MOTION AS 17 Bygg 12:an Göteborg Problemen med bemanningsverksamheten inom byggbranschen har tilltagit under flera år. Många av oss har uppplevt den minst sagt bristande, och ibland obefintliga, skyddsmedvetenheten från inhyrd arbetskraft från bemanningsföretagen. Då det dessutom tyvärr ibland brister i kollektivkänsla och laganda hos dessa arbetare måste Byggnads ta ställning till om inte användandet av bemanningsföretag inom byggbranschen hotar slå sönder den fackliga strukturen och den traditionellt erkänt goda lagandan hos byggnadsarbetare, med lönesänkningar och arbetsmiljförsämringar som resultat. Av ovan nämnda orsaker vill vi, laget på Tuve Bygg, kv Johannesörten i Göteborg: Byggnads arbetar för bemanningsföretagen försvinner från byggbranschen. MOTION AS 18 Bygg 12:an Göteborg Problemen med bemanningsverksamheten inom byggbranschen har tilltagit under flera år. Många av oss har upplevt den minst sagt bristande, och ibland obefintliga, skyddsmedvetenheten från inhyrd arbetskraft från bemanningsföretagen. Då det dessutom tyvärr ibland brister i kollektivkänsla och laganda hos dessa arbetare måste Byggnads ta ställning till om inte användandet av bemanningsföretag inom byggbranschen hotar slå sönder den fackliga strukturen och den traditionellt erkänt goda lagandan hos byggnadsarbetare, med lönesänkningar och arbetsmiljförsämringar som resultat. Av ovan nämnda orsaker vill vi, laget på Tuve Bygg, kv Johannesörten i Göteborg: Byggnads arbetar för bemanningsföretagen försvinner från byggbranschen. 11

12 MOTION AS 19 Bygg 12:an Göteborg Problemen med bemanningsverksamheten inom byggbranschen har tilltagit under flera år. Många av oss har upplevt den minst sagt bristande, och ibland obefintliga, skyddsmedvetenheten från inhyrd arbetskraft från bemanningsföretagen. Då det dessutom tyvärr ibland brister i kollektivkänsla och laganda hos dessa arbetare måste Byggnads ta ställning till om inte användandet av bemanningsföretag inom byggbranschen hotar slå sönder den fackliga strukturen och den traditionellt erkänt goda lagandan hos byggnadsarbetare, med lönesänkningar och arbetsmiljförsämringar som resultat. Av ovan nämnda orsaker vill vi, laget på Tuve Bygg, kv Johannesörten i Göteborg: Byggnads arbetar för bemanningsföretagen försvinner från byggbranschen. MOTION AS 20 Bygg 12:an Göteborg Problemen med bemanningsverksamheten inom byggbranschen har tilltagit under flera år. Många av oss har upplevt den minst sagt bristande, och ibland obefintliga, skyddsmedvetenheten från inhyrd arbetskraft från bemanningsföretagen. Då det dessutom tyvärr ibland brister i kollektivkänsla och laganda hos dessa arbetare måste Byggnads ta ställning till om inte användandet av bemanningsföretag inom byggbranschen hotar slå sönder den fackliga strukturen och den traditionellt erkänt goda lagandan hos byggnadsarbetare, med lönesänkningar och arbetsmiljförsämringar som resultat. Av ovan nämnda orsaker vill vi, laget på Tuve Bygg, kv Johannesörten i Göteborg: Byggnads arbetar för bemanningsföretagen försvinner från byggbranschen. MOTION AS 21 Bygg 12:an Göteborg Problemen med bemanningsverksamheten inom byggbranschen har tilltagit under flera år. Många av oss har upplevt den minst sagt bristande, och ibland obefintliga, skyddsmedvetenheten från inhyrd arbetskraft från bemanningsföretagen. Då det dessutom tyvärr ibland brister i kollektivkänsla och laganda hos dessa arbetare måste Byggnads ta ställning till om inte användandet av bemanningsföretag inom byggbranschen hotar slå sönder den fackliga strukturen och den traditionellt erkänt goda lagandan hos byggnadsarbetare, med lönesänkningar och arbetsmiljförsämringar som resultat. Av ovan nämnda orsaker vill vi, laget på Tuve Bygg, kv Johannesörten i Göteborg: Byggnads arbetar för bemanningsföretagen försvinner från byggbranschen. MOTION AS 22 Bygg 12:an Göteborg Problemen med bemanningsverksamheten inom byggbranschen har tilltagit under flera år. Många av oss har upplevt den minst sagt bristande, och ibland obefintliga, skyddsmedvetenheten från inhyrd arbetskraft från bemanningsföretagen. 12

13 Då det dessutom tyvärr ibland brister i kollektivkänsla och laganda hos dessa arbetare måste Byggnads ta ställning till om inte användandet av bemanningsföretag inom byggbranschen hotar slå sönder den fackliga strukturen och den traditionellt erkänt goda lagandan hos byggnadsarbetare, med lönesänkningar och arbetsmiljförsämringar som resultat. Av ovan nämnda orsaker vill vi, laget på Tuve Bygg, kv Johannesörten i Göteborg: Byggnads arbetar för bemanningsföretagen försvinner från byggbranschen. Förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna AS 16 AS 22 Förbundsstyrelsen delar givetvis motionärernas oro över den bristande kunskap om arbetsmiljö, som ibland finns i bemanningsföretagen. Alla olyckor är onödiga och ska undvikas. Det gäller alla företag och hela vår bransch. Våra förtroendevalda och övriga lagkamrater i de traditionella byggföretagen måste ta ett större initiativ till värna om arbetsmiljön och slå vakt om den egna utbildade personalen som finns på byggarbetsplatsen. Det avtal som är tecknat mellan LO och SAF angående bemanningsföretagen är av vikt vi följer för vi ska ha en ryggrad följa då det gäller bemanningsföretagen. Vi måste värna om arbetsmiljön och yrkesutbildningen samt slå vakt om yrkesbevisen, för det är ibland dåligt utbildad arbetskraft, som ligger bakom en del olyckor. Men stänga ute en del av våra kamrater från byggarbetsplatser, på grund av de har anställning i ett uthyrningsföretag kan inte vara i solidaritetens tecken. Vi måste ständigt påminna byggherren om hans arbetsmiljöansvar. motionerna AS 16 AS 22 anses besvarade. ARBETSRÄTT Arbetsmiljö (am) Motionerna am 1 am 25 MOTION am 1 Byggnads Skellefteå Allt sedan Bygghälsan försvann, har arbetsmiljön på våra arbetsplatser försämrats. Att återinföra en Branschhälsa skulle kunna innebära arbetsgivare och arbetstagare på ett naturligare sätt skulle involvera skyddsingenjörerna i det dagliga arbetsmiljöarbetet. därför förbundet verkar för vi får tillbaka en branschhälsa med tydlig inriktning om förebyggande arbete, där skyddsingenjörerna skall involveras. 13

14 Förbundsstyrelsens utlåtande över motion am 1 Motionären vill förbundet verkar för få tillbaka en branschanknuten företagshälsovård, vidare vill motionären den ska ha en tydlig inriktning mot förebyggande hälsovård. Förbundsstyrelsen instämmer med motionären om betydelsen av en branschanknuten företagshälsovård. När det gäller det förebyggande arbetet finns detta redan reglerat i lagen om företagshälsovård och i förbundets samtliga arbetsmiljöavtal. motion am 1 bifalles. MOTION am 2 Byggettan Företagshälsovård skall vara en efterfrågestyrd enligt nuvarande avtal. Bilaga K arbetsmiljöavtalet 4 företagshälsovård. Tidigare hälsovårdsavtal var bättre genom man lättare kunde förebygga ohälsa genom en samlad erfarenhet hos bygghälsan gällande olika yrkesgrupper, samt varje arbetstagare över 50 år fick gå på hälsoundersökning varje år på grund av det kunde man avläsa ohälsa på ett tidigt stadium och därmed minska sjukskrivningarna och kostnaderna för företag och samhälle. det åter blir en central företagshälsovård för byggbranschen i olika regioner, arbetstagare över 50 år skall gå på hälsoundersökning varje år, dagens avtal om företagshälsovård skrivs om så den företagshälsan som man tecknat avtal med kallar den anställde till undersökningarna. Förbundsstyrelsens utlåtande över motion am 2 Motionären vill det åter blir en central företagshälsovård för hela landet, alla arbetstagare över 50 år ska gå på hälsoundersökning varje år, samt dagens avtal om företagshälsovård skrivs om, så den företagshälsa man tecknat avtal med kallar den anställde till undersökningarna Förbundsstyrelsen bifaller första -satsen med tillägget frågan förs till kommande avtalsförhandlingar. När det gäller årlig hälsoundersökning efter fyllda 50 år, är det ofta för sent för förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och skador. Det måste vara bättre företagshälsovården får göra en bedömning av, vilka medlemmar som har behov av tätare undersökningar än tre år. Om motionären avser allmän hälsoundersökning bör frågan föras till avtalsrörelsen. Svaret på tredje -satsen är, det vore olyckligt i avtalen mellan parterna detaljreglera hur de olika hälsovårdsföretagen ska kalla medlemmar till undersökning. Förbundet anser MB-ledamöter, skyddsombud och avdelningar kan klara detta enligt avtalens samrådsparagraf. motion am 2 första -satsen bifalles, motion am 2 andra och tredje -satsen avslås. 14

15 MOTION am 3 Byggnads Borås Efter bygghälsan avvecklades har det skrivits många motioner till kongresser och avtalsråd om det åter behöver införas en central företagshälsovård liknande bygghälsan eftersom medlemmarna inte upplever de får en tillfredställande hälsoundersökning och hjälp enligt nuvarande system. Även om det påstås arbetsmiljöavtalet ger arbetstagarna möjlighet påverka företagshälsovården. Det centrala register som upprättades under bygghälsans tid har också visat sig vara unikt och har än i dag stor betydelse när det gäller bedöma skador och sjukdomar som uppstått i arbetet. I dagens samhälle där arbetsgivarna har fått ett större ansvar för arbetstagarnas välbefinnande på arbetet borde det också ligga i deras intresse företagshälsovården håller en hög nivå. Byggnads tar upp förhandlingar med arbetsgivarnas parter om åter införa en riksomfande företagshälsovård med inriktning på företagshälsovård för byggnadsarbetare, Byggnads verkar för statistiken från bygghälsans tid blir tillgänglig för de som handlägger försäkringsärenden på förbundet och avdelningar, Byggnads verkar för det åter införs ett nationellt register med statistik från de hälsoundersökningar som genomförs. Förbundsstyrelsens utlåtande över motion am 3 Motionären vill i likhet med de två tidigare motionärerna ha en rikstäckande företagshälsovård. Förbundstyrelsen anser liksom tidigare frågan bör tas upp vid kommande avtalsförhandlingar. När det gäller hälsostatistik, pågår det nu överläggningar med arbetsgivarna, genom arbetsmiljöråden, om ett gemensamt begränsat riksregister med uppgifter, som går jämföra med det gamla bygghälsoregistret. Statistikuppgifterna som nämns i andra -satsen finns idag hämta från AFA och BCA. Det underlag som finns i det gamla bygghälsoregistret kräver en omfande bearbetning för göras läsbart och för klara kraven i personuppgiftslagen. Förbundsstyrelsen anser frågan om ett nationellt hälsoregister är viktig och bör tas upp i avtalsrörelsen. motion am 3 första och tredje -satsen bifalles, motion am 3 andra -satsen avslås. 15

motioner och utlåtanden

motioner och utlåtanden motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden Byggnads kongress 2010 REGISTER Allmänna kommunikations- och informationsfrågor (AK)...4 Arbetsmarknadspolitik och sysselsättning (AM)...9 Arbetsrätt Arbetsmiljö

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN MOTIONER OCH UTLÅTANDEN REGISTER REGISTER A-kassan (AKA)... 2 Arbetsmarknadspolitik och sysselsättning (AM)... 13 Arbetsmiljö och hälsa (AH)... 21 Arbetstidsfrågor (AT)... 31 Avtals- och medlemsförsäkringar

Läs mer

SAMHÄLLE, BYGGANDE OCH NÄRINGSPOLITIK (SBN)

SAMHÄLLE, BYGGANDE OCH NÄRINGSPOLITIK (SBN) SAMHÄLLE, BYGGANDE OCH NÄRINGSPOLITIK (SBN) Motionerna SBN 1 SBN 17 MOTION SBN 1 Byggnads MellanNorrland Byggbranschen i Sverige har förändrats i fel riktning både för byggnads medlemmar men även för beställare,

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

LANDSORGANISATIONENS KONGRESS 2012

LANDSORGANISATIONENS KONGRESS 2012 1.01 A llmän arbetsförsäk ring Sektion 01, Sune Gidgård I socialdemokratiska partiets R ådslag om jobb i början av 2008 förde jag tillsammans med tre kamrater fram idén om en allmän sysselsättningsförsäkring.

Läs mer

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. facklig funktionsutbildning för skyddsombud och MB-ledamöter

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. facklig funktionsutbildning för skyddsombud och MB-ledamöter Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet facklig funktionsutbildning för skyddsombud och MB-ledamöter Den goda arbetsmiljön i byggbranschen en hel människa efter ett helt arbetsliv. Innehåll Vad är ett skyddsombud?

Läs mer

Åter till arbetet Fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering

Åter till arbetet Fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering Åter till arbetet Fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering 1 2 Skriften är framtagen av LOs Rehabiliteringsgrupp: Christina Järnstedt (gruppens ordförande)

Läs mer

Skyddsombuden erfarenheter 2012

Skyddsombuden erfarenheter 2012 LO Arbetsmiljö Skyddsombuden erfarenheter 2012 Skyddsombuden 100 år Författare: Sten Gellerstedt, Arbetslivsenheten Landsorganisationen i Sverige 1 Förord Skyddsombudet fyller 100 år 2012. LO gör därför

Läs mer

Åter till arbetet. Fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering

Åter till arbetet. Fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering Åter till arbetet Fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering Landsorganisationen i Sverige 2008 Omslagsfoto: Sune Fridell Foto: Bo Arrhed och Sefan Bohlin

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting?

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Upplysningar om innehållet: Eva Thulin Skantze, eva.thulin.skantze@skl.se

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Motioner och utlåtanden

Motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden A.Organisation stadgefrågor... 3 B. Medlemsavgifter övriga ekonomiska frågor...55 C. Studier information...63 D. Kompetensutveckling...72 E. Lönepolitik förhandlingar...73 F. Allmänna

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Strategisk plan för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Arbetet med de arbetsmarknadspolitiska frågorna ska utgå från ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv och vila på Kommunals

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

SKTFs Förbundsmöte 2008 MOTIONER A B C D

SKTFs Förbundsmöte 2008 MOTIONER A B C D SKTFs Förbundsmöte 2008 MOTIONER A B C D A. VÄRLDENS MODERNASTE VÄLFÄRD Motion A 1 Blir civilsamhällets återkomst solidaritetens upprättelse? Motion A 2 Vad kan SKTF lära av Trondheimsmodellen? Motion

Läs mer

LIVS KONGRESS 28-31 MAJ 2005. Hvad vilja livsmedelsarbetarna?

LIVS KONGRESS 28-31 MAJ 2005. Hvad vilja livsmedelsarbetarna? LIVS KONGRESS 28-31 MAJ 2005 Hvad vilja livsmedelsarbetarna? 2005 Svenska Livsmedelsarbetareförbundet Produktion Bilda Idé Grafisk form Kerstin Granlund Diagram Ateljé Hunting Flower Omslagsfoto Image

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet

Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet kongressens beslut Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet Kongressperiod 2012 2016 @ 2011 Handelsanställdas förbund Foto David Bicho Tryck september 2011 art nr HA 19016 Innehåll att göra

Läs mer

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 20 3 Policy- och verksamhetsinriktning 2013-2016 Kapitel 1. Arbetsglädje & stolthet... 4 1.1 Våra prioriteringar... 4 1.2

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Stärk myndigheterna för mer ordning och reda på arbetsmarknaden

Stärk myndigheterna för mer ordning och reda på arbetsmarknaden Stärk myndigheterna för mer ordning och reda på arbetsmarknaden Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Förord 4 Inledning 5 Varför finns inga gratisluncher? 6 Hur bidrar Migrationsverket till ordning och

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 «tillbaka Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Rapport STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Fråga 1 - Jobbar du heltid eller deltid? A Heltid 84 87,5% 134 90,5% 175 90,2% 91 86,7% 122 84,1%

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Handboken vänder sig till lokala fackliga företrädare och ombudsmän som kommer i kontakt med och/eller hanterar offentlig upphandling. Handboken behandlar

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Mars 2009. Jobben först En starkare arbetslinje. Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring

Mars 2009. Jobben först En starkare arbetslinje. Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring Mars 2009 Jobben först En starkare arbetslinje Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring Socialdemokraterna RÅDSLAG JOBB Innehållsförteckning Fler

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Social trygghet, pension och livsarbetstid motionerna C40 C79. Social trygghet

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Social trygghet, pension och livsarbetstid motionerna C40 C79. Social trygghet Utlåtande Social trygghet, pension och livsarbetstid motionerna C40 C79 Social trygghet Socialförsäkringarnas konstruktion och finansiering I motionerna C40 och C42 berörs socialförsäkringssystemets uppbyggnad

Läs mer