Vi bygger för livet. Motioner och Utlåtanden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi bygger för livet. Motioner och Utlåtanden"

Transkript

1 Vi bygger för livet Motioner och Utlåtanden

2 REGISTER Sid Arbetsmarknadspolitik och sysselsättning (AS)... 3 Arbetsrätt Arbetsmiljö (am) Medbestämmande och inflytande (mb) Semester (se) Förbundsstadgar (FS) Information och facklig utbildning (IN) Internationellt fackligt arbete (INT) Lönepolitik (LÖ) Samhälle, byggande och näringspolitik (SA) Trygghetsfrågor A-kassan (a-k) Avtals- och medlemsförsäkringar (fö) Lönegaranti vid konkurs (lg) Pension och pensionsålder (pp) Sjuk- och arbetsskadeförsäkringar (sj) Yrkesutbildning (YU) Information och kommunikation (IK)...110

3 ARBETSMARKNADSPOLITIK OCH SYSSEL- SÄTTNING (AS) Motionerna AS 1 AS 22 MOTION AS 1 Bygg 12:an Göteborg Jag föreslår en egen arbetsförmedling med direktkontakt till Byggnadsnämnden som delger alla jobb, stora som små, med aktuella byggstarter och mängder folk. vi slipper inhyrd arbetskraft och anställer i stället, vi får bättre ordning på lärlingar kommer ut på byggen. Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AS 1 Motionären vill förbundet ska starta arbetsförmedling i egen regi för försöka begränsa inhyrd arbetskraft på byggena, samt på detta sätt bättre kunna placera våra lärlingar under färdigutbildningstiden. Frågan har under den gångna kongressperioden varit uppe för diskussion ett antal gånger. Arbetsförmedlingarna har i år fått en förstärkning med 500 personer, för på så sätt skapa en bättre kontakt mellan arbetssökande och arbetsgivare. Den kapacitet som arbetsförmedlingen besitter kommer förbundet aldrig kunna komma i närheten av. Däremot måste förbundet i Byggarbetsnämnderna bevaka och driva de frågor, som berör våra lärlingar. Byggnads ledamöter i Byggarbetsnämnderna bör kräva, de entreprenader som ska utföras inom stat, landsting och kommuner ska vara kvalitetssäkrade. Detta görs bäst genom arbetskraft med yrkesutbildning utför arbetena. Det är också viktigt avdelningarna har en tät kontakt med arbetsförmedlingarna och de arbetslösa. Detta för ge också arbetslösa medlemmar service. Historiskt sett har avdelningarna ofta genom ett informellt arbete förmedlat arbetskraft till företagen. Detta bör fortsätta. Mot bakgrund av ovan anförda anser förbundsstyrelsen motion AS 1 anses besvarad. MOTION AS 2 Byggettan När arbetslös medlem söker arbete via arbetsförmedlingen, uppstår ofta problem med söka information om de företag som söker arbetskraft. För underlätta möjligheter till information föreslår vi därför företagets juridiska person (organisationsnummer) ska redovisas i platsannons, förbundet verkar för förslagets genomförande. Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AS 2 Förbundsstyrelsen delar motionärens synpunkter och anser 3

4 det är högst rimligt, den arbetssökande ska kunna finna grundläggande information om det företag, som vederbörande ska söka arbete hos. Förbundsstyrelsen ska på lämpligt sätt bereda frågan och presentera denna för arbetsmarknadsstyrelsen. motion AS 2 bifalles. MOTION AS 3 Byggnads Halmstad Investeringsarbeten var under 70 och 80-talet inom arbetsmarknadspolitiken en naturlig åtgärd. Under krisens 90- tal med massarbetslöshet tvingades AMS leta billiga åtgärder då krav fanns med de resurser AMS erhöll skulle många sysselsättas i billiga åtgärder. Alla kommer säkert ihåg ALU-arbetena som var och varannan arbetslös byggnadsarbetare blev hänvisad till. Investeringsarbetena fick stryka på foten då det var en förhållandevis dyr åtgärd. Även beredskapsarbetena försvann som åtgärd under senare delen av 90- talet. I Halland har man detta till trots försökt vidmakthålla investeringsarbeten på främst kulturbyggnader i samarbete med länsstyrelsens kulturmiljöenhet och har på det viset utbildat arbetslösa byggnadsarbetare i kombination med investeringsarbeten, med mycket goda resultat. Byggnaderna man arbetar med är inte ute på marknaden utan objekten hade sannolikt fått förfalla om inte Hallandsmodellen hade gått in med samlade resurser som länsstyrelsen har för antikvariska överkostnader och länsarbetsnämndens resurser för dels utbildning men även till investeringsarbeten. Objekten har bidragit med en utveckling av länet Halland och de halländska arbetslösa byggnadsarbetarna har erhållit anställning med avtalsenlig lön när de arbetar på objekten av de företag som ansvarar för objekten. Även nybyggnation har förekommit och det har då prövats av BI och Byggnads lokalt om de hade kommit ut på marknaden utan samhällets extra resurser i form av utbildning och arbetskraft. Inte i något fall har vi i Halland varit oense, utan i samförstånd har vi klarat av göra dessa bedömningar till gagn för de arbetslösa och för länet, men även för byggföretagen. Hallandsmodellen skapar merbyggnation och tar inget från marknaden. Sedan 1993 har Hallandsmodellen oms över 400 miljoner kronor. Länsarbetsnämndens möjlighet betala till lönen är högst 1500 kr/dag och den summan har legat fast sedan 80-talet då den mer än väl täckte lönekostnaden. Idag kostar en arbetslös 1799 kronor och tillkommer resor så stannar inte beloppet på den summan. Under vinterhalvåret har vår bransch av förklarliga skäl alltid en viss uppgång i arbetslösheten och överallt finns byggnader i offentlig ägo som har efters underhåll som dessa arbetslösa skulle kunna hänvisas till. Samhället och kommunerna skulle säkert kunna ta fram objekt som skulle bedrivas som investeringsarbeten under främst vinterhalvåret, men även skulle dessa objekt kunna användas i utbildningssyfte av såväl arbetslösa som till gymnasieskolornas byggprogram. Mot denna bakgrund yrkar jag förbundet verkar för 4

5 investeringsarbeten finns kvar som en långsiktig åtgärd inom arbetsmarknadspolitiken, byggarbetsnämnderna sannolikt skulle vara det forum som godkände de investeringsarbetena, då parterna är representerade där, de 1500 kronorna höjs till 2000 kronor, byggarbetsnämnderna aktiveras med via kommunerna plocka fram lämpliga objekt, medel speciellt avsätts i AMS budget för investeringsarbeten. Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AS 3 Förbundsstyrelsen instämmer med motionärens intentioner verka för ett bevarande av medel för investeringsarbeten samt verka för nuvarande investeringsbidrag höjs från 1500 till 2000 kronor dag. Förbundsstyrelsen delar även motionärens förslag, när det gäller byggarbetsnämndernas arbete med ta fram och godkänna lämpiga objekt. Nämnderna är då ett lämpligt forum. Motionären önskar även, det inom AMS budget ska beredas utrymme för riktade pengar till investeringsobjekt. Förbundsstyrelsen anser det är av stor vikt, det inom AMS budget finns pengar till denna verksamhet och ska verka för detta. motion AS 3 första, andra, tredje och femte -satserna bifalles, motion AS 3 fjärde -satsen anses besvarad. MOTION AS 4 Byggnads Halmstad Under de sex år som Anders L Johansson var generaldirektör för AMS drev han igenom en ny organisation för den regionala länsarbetsnämnden och lokala arbetsförmedlingsnämnderna. Dessa fråntogs beslutanderätten över den regionala och lokala arbetsmarknadspolitiken. Under generaldirektören själv var det länsarbetsnämndsdirektören och AFcheferna de som bestämde. Det har varit förödande för den förda politiken. Man trodde sig inte skulle behöva uppleva vi under 2000-talet skulle ha en diktatorisk organisation som härskade över så många människor som gått arbetslösa. förbundet snarast verkar för vi regionalt och lokalt också kan vara med och påverka den så viktiga arbetsmarknadspolitiken för våra medlemmar genom Länsarbetsnämnd och AF-nämnd åter blir demokratiska. Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AS 4 Under senare delen av 1990-talet och första delen av 2000-talet genomgick Arbetsmarknadsstyrelsen en genomgripande förändring. Branschförmedlingarna blev borttagna och arbets- 5

6 förmedlarna fick ett flertal administrativa funktioner samt omfande regelverk om hur handlingsplaner skulle upprättas mellan handläggare och arbetssökanden. Den nya organisationen med namn AF-Sverige kom inte fungera gentemot våra medlemmar som önskat. Vi ser i dag AF börjat revidera tidigare arbetssätt och vi kan skönja en ljusning i kontakterna mellan arbetssökanden och företagen. Förbundsstyrelsen delar motionärens vilja förbättra den demokratiska processen inom arbetsmarknadspolitiken, när det gäller AF-nämnder samt länsarbetsnämnder. Byggnads kommer därför arbeta för en forts demokrati i arbetsmarknadspolitiken. motion AS 4 anses besvarad. MOTION AS 5 Byggnads Jämtland-Härjedalen Kommun, stat och Landsting upphandlar varor och tjänster för ca miljarder per år. En stor del av dessa upphandlingar gäller byggbranschen, skall vi värna kollektivavtalets värde så måste vi få gehör på det politiska planet vid all offentlig upphandling skall utföraren ha ett kollektivavtal detta skall således även gälla underentreprenörer. För långsiktigt värna det fackliga arbetet utifrån omvärldens förändringar så måste vi nationellt finna sådana system vi inte underminerar den fackliga organisationgraden. Kongressen bör ge förbundsstyrelsen i uppdrag med kraft verka för en lagändring alternativt omskrivning i lagtexten vad gäller lagen om offentlig upphandling där det klart framgår kollektivavtal är ett av kriteriumen som skall gälla både huvudentreprenör och eventuella underentreprenörer vid upphandling. MOTION AS 6 Byggnads Uppland Vi måste till varje pris försvara kollektivavtalen. Om vi inte kan behålla dem blir det ingen ordning och reda på våra arbetsplatser. Avtal måste tecknas så snart det finns anställda, oavsett om företagen är svenska eller utländska. Svenska avtal ska gälla i Sverige. kongressen ger i uppdrag till förbundsstyrelsen i samråd med alla fackliga organisationer inom LO och TCO kräva svenskt kollektivavtal vid offentliga upphandlingar. MOTION AS 7 Bygg 12:an Göteborg Alla företag är välkomna lämna anbud på entreprenader i Sverige, på samma sätt som utländska arbetare är välkomna på våra byggen om anbuden och arbetena sker på samma villkor. Som det är i dag riskerar vi en lönedumpning, då utländsk arbetskraft arbetar utan svenskt avtal samtidigt som landet dräneras på viktiga och omfande skemedel. 6

7 Ta till exempel Citytunneln i Malmö som utförs av ett tyskt företag som tar såväl arbetskraft som allt material, förutom betongen som är en färskvara, från Polen. Det kan inte vara rimligt våra skepengar skall gå till jobb som inte genererar något tillbaka (utöver jobbet blir utfört). Man går miste om skepengar från arbetarlönerna, de sociala avgifterna från byggföretagen och svenska företag går miste om möjligheten leverera byggmaterialet. Byggnads har ju alltid hävdat varje byggnadsarbetare i jobb sysselsätter tre andra. Det kommer ju inte ifråga när man säljer ut arbetena till utländska företag. Byggnads verkar för kommunala och statliga byggnadsjobb bara skall få utföras av företag som har kollektivavtal. MOTION AS 8 Bygg 12:an Göteborg Alla företag är välkomna lämna anbud på entreprenader i Sverige, på samma sätt som utländska arbetare är välkomna på våra byggen om anbuden och arbetena sker på samma villkor. Som det är i dag riskerar vi en lönedumpning, då utländsk arbetskraft arbetar utan svenskt avtal samtidigt som landet dräneras på viktiga och omfande skemedel. Ta till exempel Citytunneln i Malmö som utförs av ett tyskt företag som tar såväl arbetskraft som allt material, förutom betongen som är en färskvara, från Polen. Det kan inte vara rimligt våra skepengar skall gå till jobb som inte genererar något tillbaka (utöver jobbet blir utfört). Man går miste om skepengar från arbetarlönerna, de sociala avgifterna från byggföretagen och svenska företag går miste om möjligheten leverera byggmaterialet. Byggnads har ju alltid hävdat varje byggnadsarbetare i jobb sysselsätter tre andra. Det kommer ju inte ifråga när man säljer ut arbetena till utländska företag. Byggnads verkar för kommunala och statliga byggnadsjobb bara skall få utföras av företag som har kollektivavtal. MOTION AS 9 Bygg 12:an Göteborg Alla företag är välkomna lämna anbud på entreprenader i Sverige, på samma sätt som utländska arbetare är välkomna på våra byggen om anbuden och arbetena sker på samma villkor. Som det är i dag riskerar vi en lönedumpning, då utländsk arbetskraft arbetar utan svenskt avtal samtidigt som landet dräneras på viktiga och omfande skemedel. Ta till exempel Citytunneln i Malmö som utförs av ett tyskt företag som tar såväl arbetskraft som allt material, förutom betongen som är en färskvara, från Polen. Det kan inte vara rimligt våra skepengar skall gå till jobb som inte genererar något tillbaka (utöver jobbet blir utfört). Man går miste om skepengar från arbetarlönerna, de sociala avgifterna från byggföretagen och svenska företag går miste om möjligheten leverera byggmaterialet. Byggnads 7

8 har ju alltid hävdat varje byggnadsarbetare i jobb sysselsätter tre andra. Det kommer ju inte ifråga när man säljer ut arbetena till utländska företag. Byggnads verkar för kommunala och statliga byggnadsjobb bara skall få utföras av företag som har kollektivavtal. MOTION AS 10 Bygg 12:an Göteborg Alla företag är välkomna lämna anbud på entreprenader i Sverige, på samma sätt som utländska arbetare är välkomna på våra byggen om anbuden och arbetena sker på samma villkor. Som det är i dag riskerar vi en lönedumpning, då utländsk arbetskraft arbetar utan svenskt avtal samtidigt som landet dräneras på viktiga och omfande skemedel. Ta till exempel Citytunneln i Malmö som utförs av ett tyskt företag som tar såväl arbetskraft som allt material, förutom betongen som är en färskvara, från Polen. Det kan inte vara rimligt våra skepengar skall gå till jobb som inte genererar något tillbaka (utöver jobbet blir utfört). Man går miste om skepengar från arbetarlönerna, de sociala avgifterna från byggföretagen och svenska företag går miste om möjligheten leverera byggmaterialet. Byggnads har ju alltid hävdat varje byggnadsarbetare i jobb sysselsätter tre andra. Det kommer ju inte ifråga när man säljer ut arbetena till utländska företag. Byggnads verkar för kommunala och statliga byggnadsjobb bara skall få utföras av företag som har kollektivavtal. MOTION AS 11 Bygg 12:an Göteborg Alla företag är välkomna lämna anbud på entreprenader i Sverige, på samma sätt som utländska arbetare är välkomna på våra byggen om anbuden och arbetena sker på samma villkor. Som det är i dag riskerar vi en lönedumpning, då utländsk arbetskraft arbetar utan svenskt avtal samtidigt som landet dräneras på viktiga och omfande skemedel. Ta till exempel Citytunneln i Malmö som utförs av ett tyskt företag som tar såväl arbetskraft som allt material, förutom betongen som är en färskvara, från Polen. Det kan inte vara rimligt våra skepengar skall gå till jobb som inte genererar något tillbaka (utöver jobbet blir utfört). Man går miste om skepengar från arbetarlönerna, de sociala avgifterna från byggföretagen och svenska företag går miste om möjligheten leverera byggmaterialet. Byggnads har ju alltid hävdat varje byggnadsarbetare i jobb sysselsätter tre andra. Det kommer ju inte ifråga när man säljer ut arbetena till utländska företag. Byggnads verkar för kommunala och statliga byggnadsjobb bara skall få utföras av företag som har kollektivavtal. 8

9 MOTION AS 12 Bygg 12:an Göteborg Alla företag är välkomna lämna anbud på entreprenader i Sverige, på samma sätt som utländska arbetare är välkomna på våra byggen om anbuden och arbetena sker på samma villkor. Som det är i dag riskerar vi en lönedumpning, då utländsk arbetskraft arbetar utan svenskt avtal samtidigt som landet dräneras på viktiga och omfande skemedel. Ta till exempel Citytunneln i Malmö som utförs av ett tyskt företag som tar såväl arbetskraft som allt material, förutom betongen som är en färskvara, från Polen. Det kan inte vara rimligt våra skepengar skall gå till jobb som inte genererar något tillbaka (utöver jobbet blir utfört). Man går miste om skepengar från arbetarlönerna, de sociala avgifterna från byggföretagen och svenska företag går miste om möjligheten leverera byggmaterialet. Byggnads har ju alltid hävdat varje byggnadsarbetare i jobb sysselsätter tre andra. Det kommer ju inte ifråga när man säljer ut arbetena till utländska företag. Byggnads verkar för kommunala och statliga byggnadsjobb bara skall få utföras av företag som har kollektivavtal. Förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna AS 5 AS 12 Flertalet motionärer vill, förbundet ska verka för en lagändring, så det krävs svenska kollektivavtal när kommun, stat och landsting ska upphandla tjänster. Detta är en mycket viktig fråga. Förbundsstyrelsen delar helt motionärernas intentioner om det är svenska kollektivavtal som ska gälla vid entreprenader och på arbetsplatser i Sverige. Enligt den ratifiering som finns gällande ILO-konventionen kan länder inom gemenskapen inte utestänga varken svenska eller utländska företag. Däremot kan kommuner och andra beställare kräva arbetet ska genomföras under kollektivavtal. Då kan företag, som ännu inte tecknat avtal, hinna teckna sådana. Därigenom får alla företag samma chans. Förbundet kommer, i enlighet med motionärerna, ständigt driva frågan om svenska kollektivavtal, enligt LOs organisationsplan, på arbetsplatser i de sammanhang där vi kan påverka beslutsfarna. Detta är en fråga som förenar alla fackförbund inom LO och TCO. motionerna AS 5 AS 12 bifalles. MOTION AS 13 Byggnads Jämtland-Härjedalen Från hela fackföreningsrörelsen och speciellt Byggnads så tycker vi det är viktigt med ordning och reda på arbetsmarknaden. Under dom perioderna som vi haft rätt göra rot-avdrag så har det genom en utredning av 7 av byggbranschens organisationer gjorts en utredning av rotavdraget. Och den visade på det ledde till överföring av svarta arbeten till vita och det hos hushållen finns ett starkt 9

10 intresse av köpa vita tjänster, särskilt om det är förknippat med ett skeavdrag. kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag hos riksdag och regering driva kravet återinföra rot-avdraget. MOTION AS 14 Byggnads Mälardalen Genom belysa ta fram olika samhällsvinster när det gäller den grå zon som finnes inom vår bransch. Så skulle det vara en styrka om vi som förbund går i täten för införa det så kallade ROT- avdraget (Repration och ombyggnad) permanent. Inte som idag bara det passar den sittande regeringen. förbundet jobbar för ROT-avdraget blir permanent. Förbundsstyrelsen utlåtande över motionerna AS 13 AS 14 Förbundsstyrelsen anser liksom motionärerna rotavdraget är ett utmärkt sätt omvandla svarta arbeten till vita. Det har visat sig med all tydlighet rotavdraget haft en positiv effekt på arbetsmarknaden, då det gäller igångsättning av arbeten, samt skeunderlaget blivit positivt. Förbundsstyrelsen kommer däför försöka påverka beslutsfarna på så sätt rotavdraget återinförs. motionerna AS 13 AS 14 bifalles. MOTION AS 15 Bygg 42:an Kalix Många av våra medlemmar tvingas idag då deras a-kassedagar tar slut bli inskivna i aktivitetsgarantin. Många utför fullvärdiga arbeten ute i kommuner och föreningar men med arbetslöshetsersättning. Detta är kränkande och förnedrande för våra medlemmar. förbundet verkar för ett återinförande av beredskapsarbeten. Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AS 15 Förbundsstyrelsen anser som motionären beredskapsarbeten med avtalsenlig lön är det bästa sättet sysselsätta arbetskraft, som inte har sysselsättning på den ordinarie arbetsmarknaden. Trots försök ifrån AMS hitta ersättningslösningar till tidigare modell av beredskapsarbeten har man inte lyckats finna något, som är lika tilltalande för våra medlemmar som tidigare beredskapsarbeten. motion AS 15 bifalles. 10

11 MOTION AS 16 Bygg 12:an Göteborg Problemen med bemanningsverksamheten inom byggbranschen har tilltagit under flera år men har nu på ett tragiskt sätt aktualiserats genom dödsolyckan i Helsingborg, då inhyrda arbetare rev skyddsstämp. Som skyddsombud har jag själv upplevt den minst sagt bristande, och ibland obefintliga, skyddsmedvetenheten från inhyrda arbetare från bemanningsföretag. Över huvudtaget brukar det brista i kollektivkänsla och laganda hos dessa människor och på såväl kort som lång sikt hotar användandet av bemanningsföretag inom byggbranschen slå sönder den fackliga strukturen och den traditionellt erkänt goda lagandan hos byggnadsarbetare, med lönesänkningar och arbetsmiljöförsämringar som resultat. Av ovan nämnda orsaker vill jag: Byggnads arbetar för bemanningsföretagen försvinner från byggbranschen. MOTION AS 17 Bygg 12:an Göteborg Problemen med bemanningsverksamheten inom byggbranschen har tilltagit under flera år. Många av oss har uppplevt den minst sagt bristande, och ibland obefintliga, skyddsmedvetenheten från inhyrd arbetskraft från bemanningsföretagen. Då det dessutom tyvärr ibland brister i kollektivkänsla och laganda hos dessa arbetare måste Byggnads ta ställning till om inte användandet av bemanningsföretag inom byggbranschen hotar slå sönder den fackliga strukturen och den traditionellt erkänt goda lagandan hos byggnadsarbetare, med lönesänkningar och arbetsmiljförsämringar som resultat. Av ovan nämnda orsaker vill vi, laget på Tuve Bygg, kv Johannesörten i Göteborg: Byggnads arbetar för bemanningsföretagen försvinner från byggbranschen. MOTION AS 18 Bygg 12:an Göteborg Problemen med bemanningsverksamheten inom byggbranschen har tilltagit under flera år. Många av oss har upplevt den minst sagt bristande, och ibland obefintliga, skyddsmedvetenheten från inhyrd arbetskraft från bemanningsföretagen. Då det dessutom tyvärr ibland brister i kollektivkänsla och laganda hos dessa arbetare måste Byggnads ta ställning till om inte användandet av bemanningsföretag inom byggbranschen hotar slå sönder den fackliga strukturen och den traditionellt erkänt goda lagandan hos byggnadsarbetare, med lönesänkningar och arbetsmiljförsämringar som resultat. Av ovan nämnda orsaker vill vi, laget på Tuve Bygg, kv Johannesörten i Göteborg: Byggnads arbetar för bemanningsföretagen försvinner från byggbranschen. 11

12 MOTION AS 19 Bygg 12:an Göteborg Problemen med bemanningsverksamheten inom byggbranschen har tilltagit under flera år. Många av oss har upplevt den minst sagt bristande, och ibland obefintliga, skyddsmedvetenheten från inhyrd arbetskraft från bemanningsföretagen. Då det dessutom tyvärr ibland brister i kollektivkänsla och laganda hos dessa arbetare måste Byggnads ta ställning till om inte användandet av bemanningsföretag inom byggbranschen hotar slå sönder den fackliga strukturen och den traditionellt erkänt goda lagandan hos byggnadsarbetare, med lönesänkningar och arbetsmiljförsämringar som resultat. Av ovan nämnda orsaker vill vi, laget på Tuve Bygg, kv Johannesörten i Göteborg: Byggnads arbetar för bemanningsföretagen försvinner från byggbranschen. MOTION AS 20 Bygg 12:an Göteborg Problemen med bemanningsverksamheten inom byggbranschen har tilltagit under flera år. Många av oss har upplevt den minst sagt bristande, och ibland obefintliga, skyddsmedvetenheten från inhyrd arbetskraft från bemanningsföretagen. Då det dessutom tyvärr ibland brister i kollektivkänsla och laganda hos dessa arbetare måste Byggnads ta ställning till om inte användandet av bemanningsföretag inom byggbranschen hotar slå sönder den fackliga strukturen och den traditionellt erkänt goda lagandan hos byggnadsarbetare, med lönesänkningar och arbetsmiljförsämringar som resultat. Av ovan nämnda orsaker vill vi, laget på Tuve Bygg, kv Johannesörten i Göteborg: Byggnads arbetar för bemanningsföretagen försvinner från byggbranschen. MOTION AS 21 Bygg 12:an Göteborg Problemen med bemanningsverksamheten inom byggbranschen har tilltagit under flera år. Många av oss har upplevt den minst sagt bristande, och ibland obefintliga, skyddsmedvetenheten från inhyrd arbetskraft från bemanningsföretagen. Då det dessutom tyvärr ibland brister i kollektivkänsla och laganda hos dessa arbetare måste Byggnads ta ställning till om inte användandet av bemanningsföretag inom byggbranschen hotar slå sönder den fackliga strukturen och den traditionellt erkänt goda lagandan hos byggnadsarbetare, med lönesänkningar och arbetsmiljförsämringar som resultat. Av ovan nämnda orsaker vill vi, laget på Tuve Bygg, kv Johannesörten i Göteborg: Byggnads arbetar för bemanningsföretagen försvinner från byggbranschen. MOTION AS 22 Bygg 12:an Göteborg Problemen med bemanningsverksamheten inom byggbranschen har tilltagit under flera år. Många av oss har upplevt den minst sagt bristande, och ibland obefintliga, skyddsmedvetenheten från inhyrd arbetskraft från bemanningsföretagen. 12

13 Då det dessutom tyvärr ibland brister i kollektivkänsla och laganda hos dessa arbetare måste Byggnads ta ställning till om inte användandet av bemanningsföretag inom byggbranschen hotar slå sönder den fackliga strukturen och den traditionellt erkänt goda lagandan hos byggnadsarbetare, med lönesänkningar och arbetsmiljförsämringar som resultat. Av ovan nämnda orsaker vill vi, laget på Tuve Bygg, kv Johannesörten i Göteborg: Byggnads arbetar för bemanningsföretagen försvinner från byggbranschen. Förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna AS 16 AS 22 Förbundsstyrelsen delar givetvis motionärernas oro över den bristande kunskap om arbetsmiljö, som ibland finns i bemanningsföretagen. Alla olyckor är onödiga och ska undvikas. Det gäller alla företag och hela vår bransch. Våra förtroendevalda och övriga lagkamrater i de traditionella byggföretagen måste ta ett större initiativ till värna om arbetsmiljön och slå vakt om den egna utbildade personalen som finns på byggarbetsplatsen. Det avtal som är tecknat mellan LO och SAF angående bemanningsföretagen är av vikt vi följer för vi ska ha en ryggrad följa då det gäller bemanningsföretagen. Vi måste värna om arbetsmiljön och yrkesutbildningen samt slå vakt om yrkesbevisen, för det är ibland dåligt utbildad arbetskraft, som ligger bakom en del olyckor. Men stänga ute en del av våra kamrater från byggarbetsplatser, på grund av de har anställning i ett uthyrningsföretag kan inte vara i solidaritetens tecken. Vi måste ständigt påminna byggherren om hans arbetsmiljöansvar. motionerna AS 16 AS 22 anses besvarade. ARBETSRÄTT Arbetsmiljö (am) Motionerna am 1 am 25 MOTION am 1 Byggnads Skellefteå Allt sedan Bygghälsan försvann, har arbetsmiljön på våra arbetsplatser försämrats. Att återinföra en Branschhälsa skulle kunna innebära arbetsgivare och arbetstagare på ett naturligare sätt skulle involvera skyddsingenjörerna i det dagliga arbetsmiljöarbetet. därför förbundet verkar för vi får tillbaka en branschhälsa med tydlig inriktning om förebyggande arbete, där skyddsingenjörerna skall involveras. 13

14 Förbundsstyrelsens utlåtande över motion am 1 Motionären vill förbundet verkar för få tillbaka en branschanknuten företagshälsovård, vidare vill motionären den ska ha en tydlig inriktning mot förebyggande hälsovård. Förbundsstyrelsen instämmer med motionären om betydelsen av en branschanknuten företagshälsovård. När det gäller det förebyggande arbetet finns detta redan reglerat i lagen om företagshälsovård och i förbundets samtliga arbetsmiljöavtal. motion am 1 bifalles. MOTION am 2 Byggettan Företagshälsovård skall vara en efterfrågestyrd enligt nuvarande avtal. Bilaga K arbetsmiljöavtalet 4 företagshälsovård. Tidigare hälsovårdsavtal var bättre genom man lättare kunde förebygga ohälsa genom en samlad erfarenhet hos bygghälsan gällande olika yrkesgrupper, samt varje arbetstagare över 50 år fick gå på hälsoundersökning varje år på grund av det kunde man avläsa ohälsa på ett tidigt stadium och därmed minska sjukskrivningarna och kostnaderna för företag och samhälle. det åter blir en central företagshälsovård för byggbranschen i olika regioner, arbetstagare över 50 år skall gå på hälsoundersökning varje år, dagens avtal om företagshälsovård skrivs om så den företagshälsan som man tecknat avtal med kallar den anställde till undersökningarna. Förbundsstyrelsens utlåtande över motion am 2 Motionären vill det åter blir en central företagshälsovård för hela landet, alla arbetstagare över 50 år ska gå på hälsoundersökning varje år, samt dagens avtal om företagshälsovård skrivs om, så den företagshälsa man tecknat avtal med kallar den anställde till undersökningarna Förbundsstyrelsen bifaller första -satsen med tillägget frågan förs till kommande avtalsförhandlingar. När det gäller årlig hälsoundersökning efter fyllda 50 år, är det ofta för sent för förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och skador. Det måste vara bättre företagshälsovården får göra en bedömning av, vilka medlemmar som har behov av tätare undersökningar än tre år. Om motionären avser allmän hälsoundersökning bör frågan föras till avtalsrörelsen. Svaret på tredje -satsen är, det vore olyckligt i avtalen mellan parterna detaljreglera hur de olika hälsovårdsföretagen ska kalla medlemmar till undersökning. Förbundet anser MB-ledamöter, skyddsombud och avdelningar kan klara detta enligt avtalens samrådsparagraf. motion am 2 första -satsen bifalles, motion am 2 andra och tredje -satsen avslås. 14

15 MOTION am 3 Byggnads Borås Efter bygghälsan avvecklades har det skrivits många motioner till kongresser och avtalsråd om det åter behöver införas en central företagshälsovård liknande bygghälsan eftersom medlemmarna inte upplever de får en tillfredställande hälsoundersökning och hjälp enligt nuvarande system. Även om det påstås arbetsmiljöavtalet ger arbetstagarna möjlighet påverka företagshälsovården. Det centrala register som upprättades under bygghälsans tid har också visat sig vara unikt och har än i dag stor betydelse när det gäller bedöma skador och sjukdomar som uppstått i arbetet. I dagens samhälle där arbetsgivarna har fått ett större ansvar för arbetstagarnas välbefinnande på arbetet borde det också ligga i deras intresse företagshälsovården håller en hög nivå. Byggnads tar upp förhandlingar med arbetsgivarnas parter om åter införa en riksomfande företagshälsovård med inriktning på företagshälsovård för byggnadsarbetare, Byggnads verkar för statistiken från bygghälsans tid blir tillgänglig för de som handlägger försäkringsärenden på förbundet och avdelningar, Byggnads verkar för det åter införs ett nationellt register med statistik från de hälsoundersökningar som genomförs. Förbundsstyrelsens utlåtande över motion am 3 Motionären vill i likhet med de två tidigare motionärerna ha en rikstäckande företagshälsovård. Förbundstyrelsen anser liksom tidigare frågan bör tas upp vid kommande avtalsförhandlingar. När det gäller hälsostatistik, pågår det nu överläggningar med arbetsgivarna, genom arbetsmiljöråden, om ett gemensamt begränsat riksregister med uppgifter, som går jämföra med det gamla bygghälsoregistret. Statistikuppgifterna som nämns i andra -satsen finns idag hämta från AFA och BCA. Det underlag som finns i det gamla bygghälsoregistret kräver en omfande bearbetning för göras läsbart och för klara kraven i personuppgiftslagen. Förbundsstyrelsen anser frågan om ett nationellt hälsoregister är viktig och bör tas upp i avtalsrörelsen. motion am 3 första och tredje -satsen bifalles, motion am 3 andra -satsen avslås. 15

16 MOTION am 4 Bygg 42:an Kalix I och med avvecklingen av Bygghälsan försvann medlemmens rättighet återkommande kallas till en hälsoundersökning. Tyvärr fungerade inte den företagshälsovård som skall tillgodoses av respektive företag idag, och många medlemmar ställs utanför en fungerande företagshälsovård. förbundet skall verka för en lagstadgad obligatorisk företagshälsovård för alla i arbetsför ålder. Förbundsstyrelsens utlåtande över motion am 4 Motionären vill förbundet verkar för en lagstadgad obligatorisk företagshälsovård. Förbundsstyrelsen anser motionärens krav redan är uppfyllt i lagstiftningen och i våra kollektivavtal. Problemet som motionären pekar på är efterlevnaden av lag och avtal. motion am 4 anses besvarad. MOTION am 5 Byggnads Umeå Sedan Bygghälsan avvecklades har vi upplevt det inte funnits någon företagshälsovård värd namnet, företagen köper grundpaketet och någon förebyggande verksamhet sker ej. kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag påverka regeringen införa en lagtext som reglerar en lägsta nivå på företagshälsovården så motionens intentioner uppnås. Förbundsstyrelsens utlåtande över motion am 5 Motionären vill förbundet ska påverka regeringen ändra i lagen om företagshälsovård, så en lägsta nivå om vad företagshälsovård ska innehålla skrivs in. Överläggningar pågår för närvarande mellan förbundet och arbetsgivarorganisationerna (genom arbetsmiljöråden) om en gemensam miniminivå för inköp av företagshälsovårdstjänster. Tanken är ett så kallat ramavtal ska kunna tecknas mellan arbetsgivaren och företagshälsovården. motion am 5 anses besvarad. MOTION am 6 Byggnads Jämtland-Härjedalen När Bygghälsan fanns som företagshälsovård sammanfördes statistik till ett centralt register. Arbetslivsinstitutet har efter Bygghälsans avveckling hand om detta register, som idag används av både svenska och utlänska forskare. Anledningen till de stora forskarintresset är det är de enda register i världen med mångårig statistik på undersökta personer. Där kan de se utveckling av skador och sjukdomar inom byggyrket, beroende på påverkan av kvarts, asbest, kemikalier av olika slag, tungt eller monotont arbete o.s.v. 16

17 Nuvarande företagshälsor har idag, ingen skyldighet till något centralt register rapportera hälsotillstånd eller sjukdomar, som framgent skulle ge möjlighet observera skadlig inverkan inom olika yrkesområden i arbetslivet. En bra möjlighet ges till på kort och lång sikt förstå, upptäcka och åtgärda riskerna i arbetslivet genom tillgång till ett sådant register. Tekniskt sett skulle ett sådant register inte vara någon svårighet upprätta. Ett sådant register kan vara en del av flera alternativ som gör kostnader på grund av arbetsskador och arbetssjukdomar blir mindre för samhället, arbetsgivare och inte minst ger de anställda en bättre arbetsmiljö, och ett bättre liv. Byggnads verkar för en lagstiftning på arbetsmiljöområdet, som ålägger alla företagshälsor till centralt register rapportera in alla undersökta personers hälsotillstånd och uppkomna skador. Vad de arbetat med fysiskt, vilka kemiska produkter de varit utsa för och upplevda stressituationer mm, registret skall användas för förbättra möjligheterna till en bättre arbetsmiljö på ett snabbare och effektivt sätt, genom forskare kontinuerligt arbetar med inkomna uppgifter, registrets uppgifter vid behov används av arbetsmiljöverket för genomförande av skärpt eller ny lagstiftning inom arbetsmiljöområde. Förbundsstyrelsens utlåtande över motion am 6 Motionären vill förbundet ska verka för en lagstiftning som innebär ett riksregister skapas där alla företagshälsovårdsföretag ska rapportera in alla undersökta personers hälsotillstånd och uppkomna skador. Av registret ska det framgå vad de har arbetat med och vilka kemiska produkter de varit utsa för samt upplevda stressituationer. Registret ska användas till skapa en bättre arbetsmiljö på ett snabbare sätt, genom forskare kontinuerligt arbetar med inkomna uppgifter. Registrets uppgifter ska vid behov också kunna användas av arbetsmiljöverket för genomförande av skärpt eller ny lagstiftning inom arbetsmiljöområdet. Förbundsstyrelsen ställer sig positiv till ett riksregister skapas då det gäller arbetsrelaterad ohälsa, men ställer sig tveksam till alla undersökta personers hälsotillstånd ska registreras. Skador som uppstått till följd av arbetet kan behöva dokumenteras, men förbundet ser problem med få skador inrapporterade mellan undersökningstillfällena. Om forskare kontinuerligt ska följa hälsoläget i olika branscher och bearbeta inkomna uppgifter, handlar det om bygga ett stort forskningscenter som kräver stora resurser. Förbundsstyrelsen ställer sig positiv till uppgifter från registret ska kunna användas av arbetsmiljöverket för skärpa lagstiftningen inom arbetsmiljöområdet. motion am 6 anses besvarad. 17

18 MOTION am 7 Byggnads Mälardalen Vi behöver förebyggande företagshälsovård och en bra lägsta nivå över hela landet. Det handlar om rättvisa. Det är många som byter företag ofta. Det drabbar dom unga mest. Men alla behöver tillgång till företagshälsovård lika väl i dom stora byggföretagen som dom eftersa i mindre företag. förbundet verkar för en rättvisare företagshälsovård och följa utvecklingen inom denna. Förbundsstyrelsens utlåtande över motion am 7 Motionären vill förbundet verkar för en rättvisare företagshälsovård och förbundet ska följa utvecklingen inom denna. Förbundsstyrelsen anser ambitionen finns genom de olika kollektivavtalen ge alla en likvärdig företagshälsovård, men allt också kan bli bättre. Tyvärr tecknas det avtal med olika innehåll mellan arbetsgivaren och företagshälsovården. Det är därför viktigt också de anställda får vara med och bestämma innehållet i företagshälsovården. Som stöd för detta har förbundet tagit fram en policy om företagshälsovård. motion am 7 bifalles. MOTION am 8 Byggnads Borås Om varje arbetstagare fick rätt till subventionering av kostnader för friskvård skulle det finnas goda förutsättningar för arbetstagarna blev stabilare och friskare med mindre skador och sjukskrivningar. Årskort eller en summa pengar till friskvård skulle gynna alla företag i slutändan. Eftersom kostnaderna skulle ge en friskare personal tjänar företagen på det i längden, vilket gynnar både företagen och samhället. förbundet verkar för byggbranschens arbetsgivare ska vara tvungna köpa friskvård till varje arbetstagare för en skälig summa pengar (c:a 3000 kr) i form av exempelvis träningskort, motionsgympa eller massage. Förbundsstyrelsens utlåtande över motion am 8 Motionären vill förbundet verkar för byggbranschens arbetsgivare ska vara tvungna köpa friskvård till alla arbetstagare. Förbundsstyrelsen ställer sig tveksam till ett allmänt krav på köpa friskvård. Följden av tvinga alla anställda delta på friskvårdsaktiviteter kan bli, man utestänger bland andra personer med arbetsskador och sjukdomar. Förbundsstyrelsen anser ändå frågan om friskvård bör föras till avtalsrörelsen för diskussion. motion am 8 avslås. 18

19 Pressade byggtider/stress (am 9 am 14) MOTION am 9 Byggnads Hälsingland Någon form av tidsfaktor på en byggnation i avtal, arbetsmiljölagen, Bygg AMA eller annan lösning måste till för stoppa den utslagning av våra medlemmar som pågår. Allt fler byggnationer får fukt och mögelproblem. Vi använder mer kemikalier för motverka normala torktider. Våra medlemmar blir beskyllda för byggfusk och dessutom utsa för fler hälsorisker och ökad stress. Det händer byggföretagen justerar tidsplanen till ett tidigare färdigställandedatum än man haft när man räknade åt sig jobbet från beställaren. Med anledning av ovan skrivna föreslår vi förbundet verkar mot de korta byggtider som råder i branschen. MOTION am 10 Byggettan Pressade byggtider är ett stort problem i vår bransch. För öka välmåendet hos våra medlemmar, så vi i framtiden kan undvika förslitningsskador med utslagning och sociala problem som följd. Och där vi kan arbeta i en bättre arbetsmiljö, en arbetsmiljö som inte är kraftigt efters under alla dessa år av byggstress. förbundet verkar för längre byggtider, förbundet verkar för mindre stress, förbundet verkar för bättre förebyggande vård. MOTION am 11 Byggettan Pressade byggtider är ett stort problem i vår bransch. För öka välmåendet hos våra medlemmar så vi i framtiden kan undvika förslitningsskador med utslagning och sociala problem som följd. Och där vi kan arbeta i en bättre arbetsmiljö En arbetsmiljö som inte är kraftigt efters under alla dessa år av byggstress. förbundet verkar för längre byggtider, förbundet verkar för mindre stress, förbundet verkar för bättre förebyggande vård. MOTION am 12 Byggnads Malmö Pressade byggtider är ett stort problem i våran bransch. För öka välmåendet hos våra medlemmar, så vi i framtiden kan undvika förslitningsskador med utslagning och sociala problem som följd. Där vi kan arbeta i en bättre arbetsmiljö, en arbetsmiljö som inte är efters p.g.a. byggstress. förbundet verkar för längre byggtider, 19

20 förbundet verkar för mindre stress, förbundet verkar för bättre förebyggande vård. MOTION am 13 Bygg 4:an Helsingborg Pressade byggtider är ett stort problem i vår bransch. För öka välmåendet hos våra medlemmar så vi i framtiden kan undvika förslitningsskador med utslagning och sociala problem som följd. Och där vi kan arbeta i en bättre arbetsmiljö. En arbetsmiljö som inte är kraftigt efters under alla dessa år av byggstress. förbundet verkar för längre byggtider, förbundet verkar för mindre stress, förbundet verkar för bättre förebyggande vård. MOTION am 14 Byggnads Örnsköldsvik Pressade byggtider är ett stort problem i vår bransch. För öka välmåendet hos våra medlemmar, så vi i framtiden kan undvika förslitningsskador med utslagning och sociala problem som följd. Och där vi kan arbeta i en bättre arbetsmiljö, en arbetsmiljö som inte är kraftigt efters under alla dessa år av byggstress. förbundet verkar för längre byggtider, förbundet verkar för mindre stress, förbundet verkar för företagshälsovården blir bättre och tillgänglig för alla medlemmar. Förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna am 9 am 14 Motionärerna tar upp en, för de flesta av Byggnads medlemmar, mycket viktig fråga. Såväl forskning som praktiska försök visar, en god planering och delaktighet i arbetsorganisationen kortar byggtiderna. Samtidigt minskar stressen och därigenom antalet fel, det vill säga kvalitén ökar. Därmed är inte sagt, långa byggtider i sig minskar stress. Förbundsstyrelsen håller med motionärerna om, allt för pressade byggtider kan leda till stress och sjukdomar. På grund av vi upplever stress så olika, är det dock svårt sätta någon allmän tidsgräns för vad som är en allt för kort byggtid. Varje person har sin egen gräns när man upplever stress. Förbundet arbetar ständigt med problemet och lyfter också frågan i olika sammanhang. Det kan nämnas det i Malmö pågår ett FoU-projekt (Riksbyggen-projektet Concordia) som Byggnads och Peab är initiativtagare till. Syftet med projektet, som ska vara klart i maj 2006, är integrera byggnadsarbetarna i produktionsplaneringen, vilket förhoppningsvis bör leda till mindre stress på bygget. 20

Byggnads policy. Företagshälsovård

Byggnads policy. Företagshälsovård Byggnads policy Företagshälsovård Byggnads policy om företagshälsovård Syftet med Byggnads företagshälsovårdspolicy är att beskriva vilka krav Byggnads ställer på innehållet i ett bra företagshälsovårdsavtal,

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Motionerna A126 A128 tar upp förbundets arbete med att teckna lokalavtal. Förbundsstyrelsen tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

något handlingsprogram mot mobbning inför valet?

något handlingsprogram mot mobbning inför valet? Sammanställning av enkätsvar från riksdagspartierna om mobbning i arbetslivet 1. Har ert parti tagit fram något handlingsprogram mot mobbning inför valet? : Arbetet mot mobbing i olika former är viktigt.

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker SKKF: s Rikskonferens i Stockholm den 27 maj 2013 Arne Alfredsson 1 Kort om Arbetsmiljöverket Statlig myndighet som har regeringens och riksdagens

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Nya sanktionsavgifter den 1 juli 2014 2014-03-16 1 Innehåll Bakgrund Straffsanktion/sanktionsavgift Kriterier Exempel på föreskrifter med sanktionsavgift Differentierad

Läs mer

YRKESUTBILDNING (YU) Motionerna YU 1 YU 9

YRKESUTBILDNING (YU) Motionerna YU 1 YU 9 YRKESUTBILDNING (YU) Motionerna YU 1 YU 9 MOTION YU 1 Byggnads Örebro-Värmland Våra arbetplatser blir mer och mer internationella. Det är oerhört viktigt våra medlemmar får den kompetenshöjning som krävs

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Bild 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-07 1 Bild 2 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Skarpt läge. Talarmanus till OH-bildserie. Bild 1 Skarpt läge 1. Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2

Skarpt läge. Talarmanus till OH-bildserie. Bild 1 Skarpt läge 1. Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2 Skarpt läge Talarmanus till OH-bildserie Bild 1 Skarpt läge 1 Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2 Bild 3 Därför skriften Skarpt läge 3 Bild 4 Lita på den egna kunskapen 4 Bild 5 Skyddsombudet

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Parter Svensk Handel, Handelsanställdas förbund samt Unionen. Gäller från 1 juni 2011

ARBETSMILJÖAVTAL. Parter Svensk Handel, Handelsanställdas förbund samt Unionen. Gäller från 1 juni 2011 ARBETSMILJÖAVTAL Parter Svensk Handel, Handelsanställdas förbund samt Unionen Gäller från 1 juni 2011 1 2 1 Lokal arbetsmiljösamverkan... 4 2 Företagshälsovård... 5 3 Arbetsmiljöutbildning... 6 4 Förhandlingsordning...

Läs mer

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Agenda 14 oktober 2014 Inledning Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag, roll och organisation Gällande arbetsmiljölagstiftning

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Detta vill Unionen i avtalsrörelsen Målet för avtalsrörelsen är att förbättra vår vardag och våra villkor. Utgångspunkten är vår

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

Företagshälsovården hur den fungerar och hur den kan bli bättre

Företagshälsovården hur den fungerar och hur den kan bli bättre Företagshälsovården hur den fungerar och hur den kan bli bättre 1 2 Innehåll Förord...4 Sammanfattning...6 Inledning...7 Arbetsgivarnas skyldighet att erbjuda företagshälsovård...8 Företagshälsovård för

Läs mer

Uppdraget som arbetsgivarföreträdare. Politikerutbildning 2015-03-30

Uppdraget som arbetsgivarföreträdare. Politikerutbildning 2015-03-30 1 Uppdraget som arbetsgivarföreträdare Politikerutbildning 2015-03-30 2 Kommunallagen Fullmäktige ansvarar för att nämnderna får resurser och ett tydligt uppdrag för att kunna bedriva verksamheterna enligt

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Några råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal

Några råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal Verksamhet och arbetsliv i utveckling Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan Några råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal Februari 2009 Förnyelse, arbetsmiljö

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier.

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier. Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 9 Sekreterare: Karl Lundberg Sida 1 Motion med förslag Motion nr 81. Bättre ingångslön och löneökning för tandsköterskor och administrativ personal inom vården Motionär:

Läs mer

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter ARBETSMILJÖ- LAGEN fastställer grundläggande regler ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ger ARBETSMILJÖ- VERKET rätt att ge ut föreskrifter 1 LAGENS SYFTE Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Studieledighet ansökan - ersättning

Studieledighet ansökan - ersättning Studieledighet ansökan - ersättning Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig från jobbet för att delta i fackliga studier och vuxenutbildning. Lagen klargör också hur det ska gå till när

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

A-KASSAN (AKA) Motionerna AKA 1 AKA 27

A-KASSAN (AKA) Motionerna AKA 1 AKA 27 A-KASSAN (AKA) Motionerna AKA 1 AKA 27 MOTION AKA 1 Byggnads MellanNorrland Då A-kassans regelverk p.g.a. den s.k. alliansens arbetarfientliga politik stramats åt, kan vi inte ens neka ett jobb i ett företag

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB 1 Parterna träffar överenskommelse

Läs mer

Samverkansavtal Utgångspunkter

Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal för Lidköpings kommun har sin grund i Fas 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan i kommuner, landsting och regioner. För att kunna tillämpas på en förvaltning

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Övriga avtalsfrågor motionerna A110 A120

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Övriga avtalsfrågor motionerna A110 A120 Utlåtande Övriga avtalsfrågor motionerna A110 A120 I motion A110 föreslås att ta fram ett ekonomiskt regelverk för att kompensera de klubbar som drabbats av inskränkningar av framförhandlade förmåner och

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

DAGORDNING. För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande.

DAGORDNING. För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande. DAGORDNING För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande. 2. Uppläsande och godkännande av dagordning. 3. Genomgång av föregående protokoll. (inställdes)

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE mellan. Föreningen Sveriges Skogsindustrier. och. Sveriges Civilingenjörsförbund

ÖVERENSKOMMELSE mellan. Föreningen Sveriges Skogsindustrier. och. Sveriges Civilingenjörsförbund ÖVERENSKOMMELSE mellan och Gällande avtal prolongeras för tiden 1 april 2004-31 mars 2007 med nedan angivna ändringar och tillägg. Anmärkning Part äger senast 30 november 2005 säga upp detta avtal vad

Läs mer

LÖNEPOLITIK (LP) Motionerna LP 1 LP 8

LÖNEPOLITIK (LP) Motionerna LP 1 LP 8 LÖNEPOLITIK (LP) Motionerna LP 1 LP 8 MOTION LP 1 Byggnads MellanNorrland Definition av byggserviceverksamhet 3 mom 8.2. Översyn av hela begreppet byggservice. Byggserviceverksamheten idag tenderar omfa

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

1(1) Datum 2013-10-21 Handläggare Personalstrateg Johan Lexfors Kommunledningskontoret Personalavdelningen 0451-26 80 99 johan.lexfors@hassleholm.se Riktlinjer för praktikplatser gällande praktikanter

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL LO-TCO Rättsskydd AB MINDRE KAOS MED KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtalen ger ordning och reda på arbetsplatserna. Med dem i handen står vi starkare mot arbetsgivarna.

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01 Lokalt kollektivavtal om samverkan 2010 Smedjebackens kommun 1. Samverkan - Utgångspunkter...1 1.1. Uppsägning av avtal...2 1.2. Syfte med samverkan...2 1.3. Mål för samverkan...3 1.4. Samverkanssystemet...3

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen!

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Från den 1 september 2013 gäller nya regler som påverkar dig som är arbetssökande och

Läs mer

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy Kommunstyrelsen och Centrala samverkansgruppen 1 Arbetsmiljö Sammanfattning Arbetsmiljögreppet

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Reagera Rehabilitering Förebyggande/risker Arbetsmiljö Främjande/förbättra

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen (från och med 1 januari 1995)

Läs mer

ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE

ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE Samverkan Mölndal AML MBL ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE Samverkansavtal för Mölndals stad. Avtalet gäller från 1 september 2014. 1 Förutsättningar för samverkan Mål Parterna som tecknar samverkansavtalet

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Region öst arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen, distriktet

Läs mer

Resultat av inspektionen

Resultat av inspektionen ARBETSMILJÖ Datum 2015-03-30 Vår beteckning 2015/003299 Sid 1(5) Avdeiningen för inspektion JÖNKÖPINGS KOMMUN Pia Skoglund, 010-730 9817 arbetsmiljoverket@av.se 55189 lönköping Resultat av inspektionen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Barnverket 2014-03-14 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-03-04 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör enheten för region öst arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Arbetsmiljöavtal för det gemensamma kollektivavtalsområdet

Arbetsmiljöavtal för det gemensamma kollektivavtalsområdet Parter: HAO Handelsarbetsgivarna, HAO Tjänsteföretagens Arbetsgivarförbund, Handelsanställdas förbund samt Tjänstemannaförbundet HTF. Arbetsmiljöavtal för det gemensamma kollektivavtalsområdet Gemensamma

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Arbetsrättsliga frågor motionerna A121 A125

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Arbetsrättsliga frågor motionerna A121 A125 Utlåtande Arbetsrättsliga frågor motionerna A121 A125 I motion A121 föreslås att IF Metall ska sluta förhandla direkt eller indirekt åt icke medlemmar i facken samt att IF Metall ska se till att endast

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-02 Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunstyrelsen Dokumentnamn Riktlinjer för hantering

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer