sym!. k. pris">

Biljettpris: vid Operaiörestiillningar samt Ssmlonlkonsertel": vanligt pri> sym!. k. pris

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biljettpris: vid Operaiörestiillningar samt Ssmlonlkonsertel": vanligt pri> sym!. k. pris"
sym!. k. pris.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 Biljetter säljas: Hvardagur: Till vanligt pris från kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl f. m.; till enkelt förköpspris dagen förut kl e. m. Sön- och Helgdagar: Till vanligt pris frin kl. t.e.rn.: till förhöjdt pris samma dag kl f. 111.;.till förköpspris dagen förut kl e. m. Biljettpris: vid peraiörestiillningar samt Ssmlonlkonsertel": vanligt pri> sym!. k. pris '1lIligt pris symf. ko p Parkett. 8: - 3: 50 2:a radens avantscenloge 4: - 2:- fondloger. 7: 3: 3:e nedre radens fond 1. plats \. 3: 75 l: 75 7: - 3: > 2. o. 3. 3: 25 \; 50 piats... 10: - 4: sida J.. 3: 50 t: 75 9: - 4: ::'- t: 25 10: - 4:, 4.,5.0.6, l: - : S 10: - 4: avantscenloger l: 50 t: 50 1) avantscenloger l:a radens balkong J. o o. 4. sidoroger J. o fondloger J avantscenloger. 2:a radens fond J. o. 2. plats 3. o. 4. sida J. 2. o. 3. USa. 7: 50 3: 3:e öfre radens fond J. o. 2. plats... 2: 75 t: 25 7:50 3: :25 t:- 10: - 4: : 75 : 75 5: 50 2: 75 sida J. o. 2. l: 50 t:- 4: 50 2: l: 25 : 75 5: - 2: l: - : 50 4: - t: 75 Vid enkelt förköp dagen förnt förökas o.fva.\inämnda priser: å parkett, parkettfondloger, parkettavantscen loge och \. raden med 2 kronor, å 2. raden med l kr., å 3. raden med 75 öre. Samma dag kl f. m. tillkommer en förhöjning af l kr. å parkett, parkettfondloger. parkettavantscenloge och J. raden, samt 75 öre il 2. raden. CENTRALTRYCKERIET, STCKHLM

2 1826 KUNGL. o Parkett fondloger. Jl avantscenloge. Första radens fond, t.a bänk 2:a ~...», 3:(> o, -t.e bänk..... fondloger. 1:8 bänk.» 2:a o. 3:e bänk sida La bänk. ~ 2:a ~ sideloger.» avantscenloge.. Andra radens fond, l:a o. z.a bänk. ;> 3:e o. 4:.:» sida, l:a bänk.» 2;a,0,,3:e bänk o avantscenloge Tredje nedre radens fond, > l:abänk......» 2:a o. 3:e bänk.. sida, La bänk. " 2:a o. 3:(>bänk öfr~ rade~s f~d~nl~~n2~ag~ i~ 6 ä~k : :::::::::: --föreslä~ föte"i1ä!fll.~agl!n f,å, kl.llmidd.' kl.l-ii f. m. 6: 7: 5; 5: se : 50 6: 50 5: : 50 6: S: S 6; J. J J. 15 2: 75 3: 15 2: 25 2: 65 2: 75 3: l: 75 l: 95 I. 75 l. 95 I: 25 J: 45 t. 50 l. 70 I. 25 l: 45 l; - I: 15 Direktörs loge rfirk:åagln'3rehwje töms!. 11 4<. m: 7: : 50 7: 50 7: - 6: 25 7: - 6: : : 50 3: 75 3: 50 J: : 50 2: 50 2: l l: 75 l: 2S J 4:e. 5:e.bänk.. -sön, och helgdagar från kl. 1...;.3t. m. Telefoner: AlIm. 5040, Riks, 1247/ tillgängliga endast efter kl. 12 midd. hvard. o. efter kl. l e. m. sön- o. helgd. Maline..~ristr 3: - 2: : - 2: 75-2: 50 2: 75 2: 50 2: 75 2: 50 2: : S I: 40 l: I, 40 l: - : 90 : 90 : 60 : 75 : 60 : 50 CENTRALTRYCKt.RIE.T, STCKHLM

3 Ansvars-(skaciestäncis, ) försäkring Garanti- (borgens, )försa kri ng Glas- försäkring Inbrotts-försäkrin~ Maskin-försäkring lycksfa II- fö rsäkring Resgods-försäkring Rån-försäkn Sjuk-försäkring ng Vattenledning.skadeförsäkring Hufvudkontor: SMÅLANDSGATAN 4 Telefoner: Namnanrop GLBUS :.c:a:x:amrllllllllll i 1.1 i :11111 i III il, i i i illillil

4 ELEKTRISKA AKTIEBLAGET VLTA Kontor och Fabrik: ULVSUNDA, STCKHLM RIkstel. Namnanrop VLTA - AlIm. tel. Ulvsunda 31, 32, 33 Utställnin"g: BIRGER JARLSGATAN 21, STCKHLM Telegramadressl VLTA, Stockholm. Postadress: Stockholm I. SPECIALFABRIK FÖR ELEKTRISKA KKSPISAR CH VARMEAPPARATER A V ALLA SLAG SAMT ELEKTRISK I nstallati " S MATER. EL

5 SVENSKA TEATERN. rkester. Högex. \ änsrer. Svenska Teaterns Biljettpriser: från kl. 12 spektakeldagen. ord. föres!. matineprisi onl. fores!. mafioipris Parkett : - 3: 75! första radens avantscen 20: - 15:- fre parkett... 5: - 2: lösa bilj. till I. radens avantscen 4: - 3:- "Parkettloger; I. o. 2. bank 6.:50 3: 75 An?ra radens fond: I. o. 2. bänk 2: 75 I: 75 3, 4. o , 3.,4. o I. 25 Stora Parkettlogen : I Andra radens sida: I. bänk... ::.... 2: 50 I: 50 N:r4, fåtöljer pr bilj... 7: -- 4: 50 ',, 2.,3. o. 4. bank I: 50 : 75 Parkett-avantscen 30: - 20:-I Tredje radens fond: I. o. 2., I: 50 I: 10 lösa bilj. till Parkett-avantscen 6: 4, -, 3. o. 4. I: - : 75 första radens fond: I. o. 2. bänk 5: - 2: 75, öfriga bänkar.. : 75 : 50» '.' 3., 4. o. 5., 4: - 2: 25 Tredje radens sida: I. bank I: - : 75 första radens'xjda : I. bänk ::.. 5: - 2: 751 '.»» öfriga bänkar : 50 : 25»» <, 2., 3. o. 4. bank 2: 75 2: - Tredje radens avantscen 2: - 1:- Vid förköp dagen förutförökas ofvannämnda priser: å parkett, parterr, parkettloger och!. raden med I kr., å 2. raden med 75 öre, 'å-j.. raden med 50 öre. Samma dag kl f. m. tillkommer en förhöjning af 50 öre å parkett, parterr, parkettjoger och r- raden samt 25 öre å öfriga platser. Två eller flera dagar förut mot dubbelt förköp. Biljetter sa/jas: Hvardagar: Till förhöjda pris kl f. m., vanliga pris från kl. 12 midd. i biljettkontoret, förköpspris kl e. m. i. förköpsbyrån. Sån- och helgdagar: Till förhöjda pris kl f. m., vanliga or is från kl. l e. m. i biljettkontoret, förköpspris kl. 1-3 e. m. iförköpsbyrån. 1 Allm. Tidningskontoret vid ustaf Adolfs torg till förhöjda pris kl f. m. samt 12-4 e. m. till vanliga pris för samma dags föreställning. I Nordiska Kompaniet hvardagar kl f. m. tiii förhöjda pris och kl. l J-6 till vanliga pris för samma dags föreställning. Enkelt förköp.dubb~lt,» i Allm. Tidningskontoret och Nordiska Kompaniet,) da)":en före hvarje föreställning. tva dagar före hvarje föreställning. Svenska Teaterns 'Biljettkontoret: Aiim. 3 16, Riks Kansliet: Riks'2057. Teat. kontor: Allm. 396, Riks telefoner: Scenen: AlJm Kapprummen, vänstra parkett: Allm första raden: Allm CE.NTB,).l:rRYCK.t".RIE1: STCKHLM

6 löjv 48 40? ~IZf IZ81~~ e~ \~~~~~d~~tjtrt~iei;~ej G 6' e) Biljettpriserna ~ rdin. Urhöjn. Enlelt filrk. Dubbelt filrk. Matlil8pr. Parkett, bänk 1-5 8: - 8: 50 9: - 10: - B : :... 7: - 7: 50 8: - 9: (excl. skåpet) 6: - 6: 50 7: - 8: - Parkett-Avantscener' 40: - 42: - 44: - 48: - l:a Radens Sidologer :... 5: - 5: 50 6: - 7:- fond, bänk l...5: - 5: 50 6: - 7: - 2 och 3 4: 50 5: - 5: 50 6: : - 4: 50 5: - 6:- 7 och 8 3; 50 4: - 4: 50 5: 50 9 och : - 3: 50 4: - 5: - Avantscener 35: - 37: - 39: - 43: - 2:a Radens fond, nedre, bänk I 3: - 3: 50 4: - 4: 50 z och : 50 3: - 3,50 4:- 4 och : - 2: 25 2: 75 '3: - Sida, bänk : - 2: 25 2: 50 3: l: - l: 25 1:50 2:- Fond, öfre, bänk 1-5, midt 1: 75 2: - 2: 25 2: 75» 1-5, sida, l: 25 1: 50 l: 75 2: 25» 6--9, midt I: 50 I: 75 2: - 2: , sida :75 I: - I: 25 I: 75 (ut. skåp.) 3: - 18:- 3:- B : : :- 18:- 2:- 1: 50 1:- 1: 25 : 75 1:- Avantscener... 6: - 7: - 8: - 9: - 4: 50 Sidoplatser I 1: - 1: 25 I: 50 2: - : 75 Biljettkontoret öppet hvardagar kl m. och från kl. 12 midd. Sön- o. Helgdagar kl f. m. och från kl. I e. m. Telefoner: Allm. 9595; Riks Vid köbildning afstängas telefonerna. CE~ALTRYCKE.r~IET. STCKHLM : 75

7 DöbbbbbbbbbbdddddDDCoDoo- D D, D. AKTIEBLAGET 0:' ~MERKANTILA INGENIÖRSBYRÄN ge D STCKHLM, Jakobsbergsgatan 8. Tek1dr.: J'v\ERKIl':G. 8 g o Kostnadsförslag grati-, 1). franko. n d D o o D Vaffenreningsapparafer. Vattenfilter. slutna och öppna. Vatten- B pumpar för ångdrift, remdrift, etektromotordrijt, luftdtijt och i g utförande såsom kolfpumnor, centrifugalpumpar, diupbcunns- B o. pumpar.automatiska vettenuopjordringsontiggninger. Automatiska temperaturreglenngsanlå'ggningar n D D 0;' Värme=pannor och=m,lterial. Förvärmare g. och ångtekniska app,lrater 'Termo» g B metrar o. pvrometral'. Kyl. B- vagnar' o kdanlagg= ni/l.~,ll med B- 01 natun\ B 0 B MÖBEL- & ANTIKVITETSAFFÄREN B D HERlVIES B NRRLANDSGAlAN ')) STCKHLM B- Rikstel \llm.tel 2J~1, ~ tt ' Koper och säljer antika möbler och antikviteter al' olika slag, Antike h d ' D oc mo erna mobler tagas i kommissin. Skisset och kostnads, D B- forsleg å antika och moderna möbler och rumsinredningar, 8 B Innehavare: C..G. ;\;YSTRAND. B 01 ARK TTGLF B af Atvidabergs Snickerifabriks B o o välkända tillverkning genom B S. B E N G T S S N, B VANADISVÄGE;\; J5, STCKIIL'vl. o B Riks Telefon 7~ 67. St"Te1 V. 4799, B- B Renoveringar och omboningar af Parkeltgolf utföras. B o D

8 10<>;:; mlllllllllllllllllllllllllllllllllulililiiiiililiililililiiiiiiilililililiiiiiiiiiuiiiiilililiuiiiiiiiiiiililiuiiiiili1i"1i u ~ NRDISKA I IR' ADlAR'DJ5YR' AN Anlägger och renoverar I ~.. Trädgårdar ~ I -----'-- I I Förslag utarbetas. I ~ ~ == Riks Altrn == ~ Stockholm, Bryggaregatan ~ ~1I ll1l1l1l1ll1l1ll1ll1ll1ll1ll1ll1ll1l1l1ll1l"lIIl1l1l1l1l1l1l1l1l1l11l11l11l11l11l1l11l11l11ll11l11l1mllllllllllllll111111I11'"1111 1II !1II11111~ 1.. l K... : PET"j~~~]~[rost 1 ~ l...., _ ~ ~ l Allm. l KNST==&RNAMENT==! ~! 2ö2. 2.5!! I 1 Ri k~ I ~:!!~:~:: ::.~~~;~>t?~:>.?t!.~q:~:: ~~~~..I I r"; '; ;';:;~~~~~;;f~ '~ ~ ~Kungsh i H A N T V E R K A R E A T A N 3 8 ~ ~ ~ IMPRT EXPRT ~ e Si ~ STRKYRKBRINKEN II, STCKHLM ~ = = Riks och Allm. tel ~ Bankförbindelse: A.-B, Köpmannabanken. ~ 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlilllUUlllllllllllllllllllItUIIIIIIIJIllIllIlIIlIUIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIII E s ~ Civilingeniör AXEL EHRNER ~ === =; PATENT-BYRÅ =~:=== ~_!=;; KLARAaERGSGATAN 44, STCKHLM RIkstel Allm. tel e'::_: == ~;'; ~c';;~~~if~;f~:~e; :~:~~~~::. Broschyren: "m patentering av uppfinningar" sändes gratis pi begäran. -= I I I I I11111I1111I I I111111I I l!l

9 1??4, t:3g --:'bplah J Fona. Z ~Plats Fond r" _5i~J&.! 6ifirIl11JillLiIT;LJllilJ G -'~,"-","'il~'''''''1'-;:r~- =---L..~,Jj]I9 5lliLJ~,jL_ecM.<-.A' njill5. \~\?~~----'.:., 4rMli1L1'J!i~])L. -,141'1 _. J.. -""0'118,fY,--, J\'I'l. :""-:--.-~Plats - /1 1.1~t::...-:;--- 3=1; -"'lz&"--li3"i'li-)2iililljzj3 --::.:c:::-=j'pj1? ----' - --' -rjjj,t\ i\!ill._"l--'---"-". 112." -.,'- Z!1I ----si' "~'i. '--- -_~_..:._." W!Cr-"" I \sl~_'-;\ 1W[]'?L~'[01'---1~1 ~-r --'----J!...~15 Wf91~}~;~~~-~~~~ \:\\0L.l--yrw ~,--:,:LJiiJl3 r ~r?2?]z1 &Q~ 1cC:rl'i l/&zl \!~'J~V' 77-;". ~:.J~ r:- 0l 'I' ::l0.711 l~65 \,,~0'le i 11&J:.2?J1Jo c::- ~{~l '1\~~.J-\.~ Irr~~~:~8~ ""'1 ~,; I 11! -71o 1 ~\~;';}--~ r-. -'"---Q!:}j:1 I.---'----J?0? ~WI?~, I ~.;~?&b> :: s'&~-::"~. I'jt::::.~:-!!J.0J 11~: ~~;~ I[,~,~~~jf::l ~ Ä~-?1Jl? ii: ~ ~s~~\'i\ ~~ J Högt'" \" ~.'y,sjväns-ler :1\tldt 2~a.PaPkettMid1_ zo 19iW,iD~J;;)BL~.2LDJ.]19 11fiQQClliilCl~l::::rwr~:[JJ:J.17 l ~~ ~-==:-.:=:-- ~).~~ SCENEN -=~ B il j et t p r i s rdin. fiirhöjn. Enkelt tnrk. Dubll1!1l1örk. rdin. förhöjn. Enkelt ltirk, Dubllelt flirk.. första parkett, rnidt, stolrad : - 6: 50 i 7: : - l Fåtöljplats~r : :, 4: - 4: 25 I 4: 50 I 5:.- sida, : - 5: 50 'I 6: - I 7: - I Ytterplats a 12 sidestolrader 3: 50 3: 75 4: - 4: 50 >»öfriga stolrader 4: -- 4: 50 5: - I 6: - I öl.nr~sidopiatser ; : : 25 2: : 75 3: 25 Andra. midt.. I 4: 50 5: -- 5: 50 I 6: 50 I fnga stolplatser a sidan I: 75 2:-I 2: 25 2: 75.. sida! 3: -c.. I 3: 50 I 4:,- 5: :dj~ plats, närmast scen 1 l: - I: 25 1': 50 I 2:- Avantscen, hoger i 20: - I 22: - I 24: - 28: - I Öfnga väggplatser, :75, l: -, l: 25, l: 50 l:.' v~.nst: aavantscen,i~: =! 32:.= I 34: = I 38: = ta,pla.ts. fonden, 3 stolrader ~: 5_0 I 3: 7~ I 4:. -, 4:.5_0 2.a högra, ~.! I Gfnga platser 3, I 3.2., 3.50 I 4.- Biljetter säljas' till ordinarie priser i Teaterns biljettkontor hvardagar från kl 12 midd. (SÖIl- och Helgdagar från kl. l), ; Allm. Tidningskontoret vid Gustaf Adolfs torg hvardagar kl e. m. (Sön- och Helgdagar kl. 1-4), samt i Nordiska Kompaniet hvard. kl förhöjning äger rum spektakeldagen kl f. m. med 50 öre å Parkett samt 25 öre å Raden. Förköp dagen förut kl e. m. (Sön- och Helgdag r kl, 1-4.) ~ (J)»I -I Ern :::o Z

10 UlM INTIMA TEATERN. :nau[:n: lo-a, prislförhöln.j Förköp I Molini 1 rd. PrlSIFörhö1n.!Förköp IMali"". Biljettpriser: Ifr. kl.12* kl, V.ll dal1 före pris Bllje~prlser: fr. kl. 12* kl dag. före pns l : - Raden: bank V... 2:-1 2 : 25) 2: :- Raden:bänklo.II 5:-5.:50 6:- 2:50,»Vlo.VII 1:- 1:25 1:50 0:75 III 4: - 4: 50 5: - 2: - Loger... 6: - 6: 50 7: - 3:- IV 3: - 3: 50 4: - I: 15 *Söndagarfrin kl. 1 e. m. *Söndapr frin kl. 1 e. m.. Tväeller flera dagar fönd dubbelt förköp. Telefoner: MIm Riks I Allmänna Tidningskontoret till förhöjda pris kl 9-11 f. m. samt kl e. m. bil vanhga pris för samma dags föreställning. Förköp dagen före hvarje föreställning. parkett, 6: --'--1 6 : 50 I 7:-1 3 /}erda (Rpd6ergs 8Ylasliinslirijnings6prå utjöz' 3?enslirifning~ Öfversättning~ 2Jilitamensslirifning~ c?lldresslirifningoclj 2Juplicering. friiis turegatan 6 Jll/m Österm CeNT~Al.TRYCKERfET, STCKHLM

11 löö J U RGÅRS -TEATERN.,'" Parkett mtlgzi1.61tlgoil59ns81l57!l5611s5ij5l±1ls311szi1.51!15oli4 Jiij8iiii'f1Vi ~A2~~EJillllFIl'81139J!!iQi)ilji;.;:!Jlilli0J I1W23lWIiZiJiZQi B1:7lub.~mui1W68IiQ.7]jQG]ib5ij [ (; 187J88 196T9II9ZI93,94i95I%~2' GI7sl74I73lnI71170 IG9Ib810"J?JITG~2 igl!gi 14Pl4iJ~514GI47I4! ! !5'tW*!J~'7]~.~ 13% '" I33nZ 131 ~7JZW5iVilZjTZZlZiJ2Qrm ccrzi314!si iwll111zi13114d5i~lvi181 <. N ::il 8 <. ~ i... '" (r: ffi <. cp '" " --J Biljettpriserna äro: Parkett 5: - Andra Radens fond, öfriga bänkar 1:50 första Radens fond, I:a och 2:a bänk 3: 50 '. sidor, l:a bänk.... 1:- öfriga bänkar... 3: - galleri (stående) :50 sidor, Lia bänk..;... 3: - Två Parkett-Avantscener (pr styck) 6:- > 2:a bänk 2: - första Radens Avantscener (or styckj v.;:. 6:'~ Andra Radens fond, I:a och 2:a bänk 2: - Andra Radens Avantscener (pr styck) 2:- ~ _ ~..._._--~-_..--~ ~_..--~---.._-..._---..._ A.-B. AUKTINS N Y B R (, 1\ T A N l J HALLEN fjcöpel' ocfj säl/er 31 n t i Ii a /3)[ ö 61 e r, fjj o l' S l i Il e r m. m. Försäljer Moderna Möbler för olika rum. ljemålningar, Kopparstick, Akvareller m. m. Riks och Allm. tel CENTRALTRYCKERIET, STCKHLM

12 11: Andersson e: Libergs Kassaskåpsfabrik o llörstrandsgatan 58 o STCKHLM B Allm. tel, 6623 Rikstel B o o Moderna kassaskåp, kassahvaltsdörrar. arkiv, o. hvalfinredningar. Eldsäkra dörrar B af stålplåt. Katalogergratis. Infordra ofrert. B ,o ~W. R E H M E L ~ MÖSELARKITEKT 8 JUNGFRUGATAN 6 STCKHLM B TELEFNER: RIKS ÖSTERM. 1163», STH'LMS ÖSTERM. 73 B 8, ELEKTRISK ARMATUR e: METALLTRADSLAMP~,' "ö ELEKTR. STRYKTliRN K. M. NRENSELEKTR.A~ B. o ' och KKAPPARATER. KLARABER(;SG.29 S T C K H L M. '. 8 B BILLIGA PRISERI. Rikstel. 6768, Allm. tel. }2688, B 0 0 ALLA TILLFREDSSTALLA B BAST SITT BEHV AV B B SKDN, FRAN SPRT. B B MANNEN TI LL BAL. B B DAMEN.r"STADIN" B 5J Drottninggatan 5J 8 -~3' DRT77VDVGRT.q./V- fjö- Bästa varal Lägsta prist B

13 ..J ~ I a: I.IJ V) Z o ~ ~ l' )1 :Liilti=e D8iffi3'jl751iP~ CiDn7~~_-F)'1:_~ L1LtD.S1~~=t~I~~J5lfJ~[~Jl_01=:Jz ~J: rffi1lfl8u~i~j) ~If-V ~JäU]]] V) Z I.IJ ~ LLJ el ~ ««~ nri il'! " : I!Ii, :,1 j LU 1 fl') :J ;2..J (!) ~ j,r ~_y...lj :iljzi![j~t~]i-~~.l...f.rtljlzu~l1 ~!R..=l~J1~ fj.8il:]ss[.j g, ~JJI::.]oll::::J.~ ff['[_-:,j",! :~ce ~N:]ii!71 1WB l:01_fliil ]IB ~Q)LJ :::J.o] Vän.ster- t~ljijmyi[j ~L:W9;;'.:JW1-1'Ji'in ~fut~u'i'.:u ~ ]' f~2'ljc~ljdicjr~'1ffij----ptzlfit/fi ~E![~q:Bi[J iel.::el..1itll litj. ~DtIl1;[zIJ!D ;:rfl~!!ji ;}~pr!?'i r-ili-:-,- r---r-t~t- LIIJ~'rill i-r: ~-l_-t1-t] CCLLr.::::r:::ITJ ~_J"._l-J~ LJ CLLILU L L~~_Ll_LLJ_~._.J -l-t~l~_~.[j cr: LLLL.J 'TT: r.c.l ' -J.~J ~TTT~ I I

14

15 1839 tọ.. M'... M.M t:1 ~ 13 ~ AVAI'IT' ~ :;; SCEN AVANTSCEN AVANTSCJ~N AVANTSCEN. Bf1Je~ipl'i8l l:a parkett 1-5 bänk 6:-I första rad. sida l bänk.",.. 3: 5(l Andra rad. sida l bänk... 1; S 6-10' 5: 25 öfrlgll bänk. 1; 50 öfrl!(a bänk. ;75 2f:~ t d Pi~ 2 b k ~: ~gi Andra rad. fond l bänk 2; 50 Parkettavantscen 2 st, a 10:- ors a ra. on. an :", ~ 2 o. 3 bänk 2: - första rad. avantscen 2 st. il 18: _, 3 o. 4, 2:.0 I 4, 5 o. Ö. 1: 25 Andra. 2 st. il 3:- -»,. lt 5»2:-- Kontoret öppet från kl. 9~ Jl f. m. mot förhöjning af 50 öre ii, parkett och första raden, 25 öre ii, andra raden. Vid förköp dagen förut kl e. m. ökas prisen med 1 kr, ii, parkett (l. första raden, 50 öre il andra raden. Telefoner: All , Riks. Ö265; tillgängliga endtlst efter kl. 12 mldd. hvardagar och efter kl. 1 e. m. sön- och helgdagar. ANLÄGGNINGAR utföras orngacnde och omsorgsfullt av Elektriska Ljus- ~ Kraft-Aktiebolaget Gamla Brogatan 34, Stockholm Rikstel. 11) ' Alh». tel Fntrep/"enöl tör Stblms Elektricitetsverk, Infordra anbud. CE!HRAI,TRYCKE.RI~T, :;?TCKI1QI.,M

16 1840 Ii l. I FLK-TEAT ER N. ~ I Biljettpris; rdin. Mallnepris. rdin. Nedre Parkett 4: 50 2; 50 Radens fond, 5:e och ö.e bänk... I: 75 tre ' 3: - 2: -,,7:e' S:e ' J: 25 Radens fond, La bänk l: 50 Radens Sida, I:a bänk 2:- 2:a 2: 50 l: 50 2:n.. :75 3:e o, 4:e bänk 2: - l: 25 Malinepris. 1:- J.- l: 25 : 50 Vill förköp dagen fllyut ökas priserna till de ordinarie föreställningarna med l kr. parkett, 50 öre raden. Samma dag kl. l-ii f. m. med 50 öre parkett, 25 öre raden, Dubbelt förköp 2 kr. parkett och I kr. raden. Biljettkontoret öppet hvardagar kl. 12 f. 10,-9 e, m. Sön- och helgdagar kl f. m., 1-9 e. m. Telefoner; Riks Allm, 73S.. ' CENTRA,LTRYCKeRlg~ STCKHLM

17 1840 b.. - ii EGNA' FNDER 62,000,000 KRQNR åå.. II MAUREPRVINSERNAS.. / :: \. :: S.. ' -,.. '.. BANK!I 55 GRUNDAD "; 55HUFVUDKNTR I STCKHLM D R T T N I N G G A'T A N 5 åå l: :: ~ Yld.... ii Expeditionstid kl. 1/210-3., åi.. := Lördagar och dag~före helgdag kl. 1/ ':: l: Telefoner: Mälarebanken (namnanrop). ::. ~ n \ ':: 55 mustaftdlfi BAnKRÖREUE ':> fonn om ntariatafdelnldfi ':> nep~11i0n~ra[k 55! (Förvaringshvalfvet öppet k.i. 1/210~1/24.) 55 :: (Lördagar och dag före helgdag kl. 1/.10-1 /;3.) :: l.. U.~ R C H.. AFDELNINGSKNTR I STCKHLM: 55 :: (Exp. tid kl. 1/210-3, lörd. o. d,agföre helgdag kl. 1/210~2.) :: l: Telefoner: Telefoner::: n Riks. Albn. Riks. Al1m~.: H SKEPPSBRN 8 KARLAVÄGEN ii' :i Kamreraren ~TRANDVÄGEN 5 B ' Kassan STQRGATAN :: UPPLANDSGATAN :: :: STRKYRKBRINK.H KUNGSBRPLAN :: :5 Direktören GTGATAN :: Kamreraren &kassan NRRMALMSTRGH :: := Expeditionen D TTNINGG H 43 II, - :5 KASSAFACK UTHYRAS.

18 1840 a ~:1.. (/) V'J uj a. n <! z c:( a: C) UJ ~II JHN F. HELLMAN ~i~ EGENDMSBYRA H DRTTNINGGATAN 50, STCKHLM H R. T. 6814, A. T , Mottager försäljningsuppdrag å alla slags lands- och stadsfastigheter. Egna exploateringar: Östers kärs och Åkersberga villastäder. Övriga exploateringar: Råsunda och BäIIsta villastäder samt industriområden. Örby förstad. Industriområden å skilda platser. "~as snabbt och korrekt! ning står till tjänst med gal', ritningar och förers exploatering.

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

. 2.0.3. Z... 1: 50 ... ... ... ... ... ...

. 2.0.3. Z... 1: 50 ... ... ... ... ... ... Biljetter säljas: iivardagar: Till vanligt pris frin kl. 12 midd., til1;förhöjdt pris.samma dag kl. 911 f. m.; till enkelt förköpspris dagen förut kl. 123 e. m. Söa och Helgda ar: T111 vanligt pris frhn

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM RESEJ TELEGRAMADRESS. EU ROPEISKA UTAN ATT FÖRSÄKRA EDERT RES- GODS I SVERIGES ENDA SPECIAL- BOLAG INOM BRANCHEN. EUROPEISKA VARU- och RESGODSFÖRSÄKR.-A.B. FÖRSÄKRING

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt STOCKHOLMS STADSMUSEUM 458 Industrimiljöinventering 1979 Värdering A BO Fastighet- 8 (7 d Motors 7 Stadsdelsödra Hamarbuhamnen Adress Hamarbyvagen 13-19 Fas tighetsäg Stockholms k omn, Företag/verks/anst/

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc. " 'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ").- j "i '',' ':i.

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc.  'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ).- j i '',' ':i. a ':i..* -;,# j "i,.,: ^ 'r' ');p* 'i', ;'. o ' ").-,,i'lii t;':i.ilr. '',' ry6&ees B!1. EHgEE -J s,* il is{ /f,* tr) Fmro-*lJeemr-ix ' s(t!,i: *dc W$Ei-l*milli,i.,a*, @* " 'rll b... 'lul,' r&h t:e!, :::ffi

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

Brittsbo Etapp III. Nära till naturen Nära till staden

Brittsbo Etapp III. Nära till naturen Nära till staden Brittsbo Etapp III l Nära till naturen Nära till staden l Attraktivt naturskönt läge med närhet till både natur och service Några tomter har utsikt mot Storsjön och Frösön Etapp III som nu släpps till

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det

Denna text är ocr-tolkad. Det - 41-, - 42 - \ il /, meddelar' försäkring ap spegelglas, ~. ~, dörrar, trymåer o. s. v... f ~ _. Slu~~pJan.,~3 B (R.äl1tmästarehuse.n,, \' Stockholm. '\ ' ' Rikstel. 4~ 24. Allm. tel, 26 96, 20658. ~

Läs mer

Vi har följt valet och diskuterat resultatet. Eleverna ville skriva ett brev till den nya statsministern och önska lycka till på nya jobbet.

Vi har följt valet och diskuterat resultatet. Eleverna ville skriva ett brev till den nya statsministern och önska lycka till på nya jobbet. Hej. ' '. ' ';: «! :: : ANS;,; ; ;TAiyiA-'\--i.ve i! 'UCUM :: ' ->.:'>.! 'J',i-J Vi är en tredjeklass på Södermalmsskolan i Kristinehamn. Klassen består till stor del av invandrarbarn från olika delar

Läs mer

*Kontakt~erson AB Betonaindustri. te2 53 10 52. 1 I kontor, 3 gr tqz puts/grå P/& l I. II fabrik

*Kontakt~erson AB Betonaindustri. te2 53 10 52. 1 I kontor, 3 gr tqz puts/grå P/& l I. II fabrik STOCKHOLMS STADSMUSEUM 164 ~ndustrimiljöinventering 1979 värdering@ B C Fas t ighet3jan - 8 Adress Hornsbergsvagen 14-16 Stadsdel sh-en FastighetsägAB Betongindustri ~öretag/verks/anst/ AB ~etongindustri/betong/nu

Läs mer

Protokoll SFB 26/2013

Protokoll SFB 26/2013 Närvarande Se röstllingd, bilaga 1 Plats Scandic Hasselbacken, Dj urgirden, Stockholm Datum 26 september 2013, kl 16.30-17.45 Svenska FlygBranschen årsmöte Protokoll SFB 26/2013 1 (5) Kallelse har utsänts

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

Bränninge bruk. Pris-kurant å gjutgodsartiklar m. m. Södertelge 1883

Bränninge bruk. Pris-kurant å gjutgodsartiklar m. m. Södertelge 1883 Bränninge bruk Pris-kurant å gjutgodsartiklar m. m. Södertelge 1883 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har

Läs mer

PRESENTERAS AV KUNGLIGA SVENSKA SEGELSÄLLSKAPET KUNGL SVENSKA SEGEL SÄLLSKAPET INBJUDAN. Inbjudan till KSSS Business Cup 2015

PRESENTERAS AV KUNGLIGA SVENSKA SEGELSÄLLSKAPET KUNGL SVENSKA SEGEL SÄLLSKAPET INBJUDAN. Inbjudan till KSSS Business Cup 2015 KUNGL VNKA GL ÄLLKAPT PRNTRA AV KUNGLIGA VNKA GLÄLLKAPT INBJUDAN Inbjudan till K Business KUNGLIGA VNKA GLÄLLKAPT INBJUDAN - K BUIN CUP 2015 INBJUDAN - K BUIN CUP 2015 KPPHLMN 25 CH 26 JUNI UNDR ÅF FFHR

Läs mer

L iv e t s b ö r ja n

L iv e t s b ö r ja n L iv e t s b ö r ja n H u r h a r liv e t F R Ä M S T 4 O L I K A H Y P O T E S E R u p p k o m m it? S K A P E LS E TE O R IN : G U D S K A P A D E L I V U R A LS TR IN G S TE OR IN : L I V K A N U P

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Underhållsplan 2011. Bostadsrättsföreningen Inland 3

Underhållsplan 2011. Bostadsrättsföreningen Inland 3 Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Inland 3 Innehållsförteckning. 2. 3. 4. 5. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Ekonomisk sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida 5-9 Sida

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

I verkstad 3 btg puts/brunockrn P/grå

I verkstad 3 btg puts/brunockrn P/grå STOCKHOLMS STADSMUSEUM 328 Industrimiljöinventering 1979 Värdering A BO Fas t ighet Falken 2 Stadsdel Ostermalm Adress Riddargatan 40 Fastighetsäg ~~~~e~i$.hamar- ~öretag/verks/anst/ Robert Sandberg snickeri,

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Dep. 160 Landskronamanuskripten

Dep. 160 Landskronamanuskripten Dep. 160 Landskronamanuskripten 1371-55 Gösta Berlings saga. 1 omsl. Totalt 20 bl. Manuskriptfragment. Bläck, fol. :1 [Inledning]. 1 bl. (2 sid.) :2 Brobyprestens skatt. 16 bl. (16 sid.) :3 Den gamle prosten

Läs mer

Husfestmanualen HT 15/ VT 16

Husfestmanualen HT 15/ VT 16 Husfestmanualen HT 15/ VT 16 Denna manual är till för dig som ska anordna en husfest på Kollektivet. En husfest innebär att hela huset öppnas upp. Mer vad det innebär kommer du att kunna läsa om längre

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 71 Mål nr M 2008-14 RÄTTEN Hovrättsrådet Henrik Löv, tekniska rådet Bengt Jonsson samt hovrättsråden Vibeke

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Eftermontering M-aerodynamikpaket BMW 5-serie (E 60/E 6) Kompletteringssats nr: 5 7 0 396 683 Kompletteringssats M-aerodynamikpaket grundlackerat 5 7 0 396 684

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%! "#$%& "#$$%&'( '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% 2 Publicerat i mars 2010 2010 Författaren och

Läs mer

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor Hardyskivor HS1000 Utgått HS1001* 430,00 kr 80 HS1002 558,00 kr 80 HS1003* 558,00 kr 80 HS1004 Utgått HS1005* 558,00 kr 75 HS1006 Utgått HS1007 Utgått HS1008 Utgått HS1009 Utgått HS1010 Utgått HS1011 Utgått

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

RIKSGÄLDEN BESLUTSPROTOKOLL 1(1) SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE Hanteringskiass: Oppen

RIKSGÄLDEN BESLUTSPROTOKOLL 1(1) SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE Hanteringskiass: Oppen RIKSGÄLDEN BESLUTSPROTOKOLL 1(1) 2013-01-28 Dnr 2013/213 Beslutande: Jenny Rolling Föredragande: Björn Wallgren Övriga närvarande: Jan-Maarten Dijkgraaf, Jennie Alm En tjänst i ramavtalet betalningstjänster

Läs mer

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s Kop Bbr Bbrä Lantm Lindberg Bbrg Iö Gustafsson Bbrsp Iö Harms Ebr Ebra Briö T Lundberg Ebrl Iö Hansen Ebrsi Iö Hultner Fsbr Kbr " Fskr Sahlberg Mbr Iö Strand " Fknt Werner " Knt Blomqvist Reproduktions

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA #8 TITTA MOT SKYN, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA CUE: KATARINA: Fel! Du är en trevlig kille, Roa. En trevlig kille! Misterioso KATARINA: Men du knallar omkring uppe land

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

2(110-11- 6. ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86. Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad. Expediering Kommunstyrelsen kommunstyrelsensarbetsutskott

2(110-11- 6. ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86. Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad. Expediering Kommunstyrelsen kommunstyrelsensarbetsutskott ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86 eg PROTOKOLL 11(17) 01\ 2010-11-24 Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad Bilaga 9 2(110-11- 6 Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen tog i maj 2010 ett inriktningsbeslut avseende

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid " Beslutande #$%& '#$% ()(#$% ()#*% +,- #'% Övriga deltagande./& 0 1&/& 02/&34-/ ')/&-/ Utses att justera +,- Sekreterare Paragrafer5 02 Ordförande Justerande +,- ANSLAG/BEVIS Protokollet

Läs mer

Försäljning av fastigheten Ludvika Persbo 64:166, Länsarkivet Håksberg. 1. Fastigheten Ludvika Persbo 64:166 försäljs.

Försäljning av fastigheten Ludvika Persbo 64:166, Länsarkivet Håksberg. 1. Fastigheten Ludvika Persbo 64:166 försäljs. I Il ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Administrativ enhet 00001 9 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2015-09-28 Sida 1 (2) Dnr LD15/01128 Uppdnr 1051 2015-09-14 Landstingsstyrelsen 2015-09-28

Läs mer

Hygienombud NUS utbildning 2015 program

Hygienombud NUS utbildning 2015 program Hygienombud NUS utbildning 2015 program 12.30 Välkommen Vårdhygien - vad har hänt sen sist? MRB och smittutredningar 13.30 Workshop Nu har vi mätt- hur går vi vidare? Samarbete - Hur kan vårdhygien stötta?

Läs mer

utvarderingsblankett21.indd 1 29.10.2013 14.56

utvarderingsblankett21.indd 1 29.10.2013 14.56 utvarderingsblankett21.indd 1 29.10.2013 14.56 utvarderingsblankett21.indd 4 29.10.2013 14.57 1 2 3 4 5 8 utvarderingsblankett21.indd 8 29.10.2013 14.57 Internet nivå 2 Kan du det här? Om du kan det skriver

Läs mer

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Allergistämman, Göteborg 2012 Karel Duchén Docent, Barnallergolog. Barn och ungdomskliniken Universitetssjukhuset i Linköping Fettsyra metabolism

Läs mer

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa Från kulturkrock till minibyråkrati En utvärdering av Ungdomsteamet i Bergsjön Rapport 6:2001 RAPPORT M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa en av ungdomarna som börjat engagera sig som ledare

Läs mer

zrfl-!l avnin"?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-u"nne ä *-* {"Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej

zrfl-!l avnin?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-unne ä *-* {Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej Kursutvärdering Namn l_o_releg Kurs zrfl-!l Var dina förkunskaper tillräckliga för kursen? Kommer du att ha användning for dina nya kunskaper? -;;jf;;,"5arre': Ku 2 3 Flu Ela n ror tågt &.1" s@ KOK n ruey

Läs mer

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 668 kvm. Yta Våning 668 kvm plan 6 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK OR MED SJÖUTSIKT Kontorsfastigheten Stora Katrineberg ligger mycket strategiskt utanför Stockholms avgiftsbelagda tullar med absolut närhet till både innerstaden

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-09-22. Svar på medborgarförslag om skydd vid gångbro över Västeråsvägen

Sammanträdesdatum 2015-09-22. Svar på medborgarförslag om skydd vid gångbro över Västeråsvägen BsALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 215-9-22 13 (18) 195 Dnr 215/ 392-7- Svar på medborgarförslag om skydd vid gångbro över Västeråsvägen vid Bryggeriet INLEDNING Gunnel

Läs mer

FE-1 Period 3 2012-2013

FE-1 Period 3 2012-2013 Vecka 1303 Mån 14/1 08:00-09:40 ET-1.1,.1 Tis 15/1 Ons 16/1 08:00-09:40 FEK-1, Fre 18/1 08:00-09:40 ET-1.1,.1 Vecka 1304 Mån 21/1 08:00-09:40 ET-1.1,.1 Tis 22/1 Ons 23/1 08:00-09:40 FEK-1, Fre 25/1 08:00-09:40

Läs mer

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Humlegårdsgatan 20 Ledig kontorslokal på 405 kvm. Yta Våning 405 kvm Plan 2 Husets karaktär Huset är byggt år 1972 och genomgick en

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Bild 1 1. I vilken stad började historien om Titanic, Olympic och Britannic? 2. Vem var Lord James Pirrie? 3. Vad var Harland & Wolff? 4. Vad

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN 1 Mål m- 5344-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 04 2011-03-31 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN 1 Mål m- 5344-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 04 2011-03-31 Meddelad i Stockholm A 01 Sida l (4) KAMMARRÄTTEN 1 Mål m- 5344-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 04 2011-03-31 Meddelad i Stockholm ÖlIGlr19mnas för ~fmedom KLAGANDE OCH MOTPART Hotell- och Restauranganställdas Arbetslöshetslcassa

Läs mer

2013-08-20. Yttrande över länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2014-2025

2013-08-20. Yttrande över länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2014-2025 TIRPS KOMMUN SAM MANTRÄDSPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsut 213-8-2 49 Dnr Ks 213.472 Yttrande över länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 214-225 Förslag till beslut Arbetsutskottet

Läs mer

FÖRORD - TRANSIT 95 DENNA KATALOGDEL INNEHÅLLER INFORMATION OM "TRANSIT 95" TILLVERKAD FRÅN 0894. VERSION

FÖRORD - TRANSIT 95 DENNA KATALOGDEL INNEHÅLLER INFORMATION OM TRANSIT 95 TILLVERKAD FRÅN 0894. VERSION FÖROR - TRANSIT 95 NNA KATAOG INNHÅR INFORMATION OM "TRANSIT 95" TIVRKA FRÅN 0894. VRSION SPCIFIKA MOVRSIONR ANGS M MOKO: 80S 100S 115S 120S 150S 100 130 150 190 KORT HJUAS - 2835MM - CX ÅNG HJUAS - 3570MM

Läs mer

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015.

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015. locum. VÄRD FR VÅRD 2015-05-07 2015-05-28 - ÄRD 12 AMÄLA r.oc 1501-0234 1 (1) Styrlsn för Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastightr Stockholm Ärndt Anmälan av månadsrapport för

Läs mer

Lektionerna börjar :15 kvart över och tentamina :00 prick, om inte någon annan tid anges! Dag Tid Beskrivning Lokal Lärare/Motsvarande

Lektionerna börjar :15 kvart över och tentamina :00 prick, om inte någon annan tid anges! Dag Tid Beskrivning Lokal Lärare/Motsvarande Schema* Sida 1:8 Version 2015-05-04 Socialhögskolan : Samhällsvetenskap och socialt arbete, 30 hp Kursföreståndare: Lärarförkortningar: Anna-Lena Strid (anna-lena.strid@soch.lu.se) AA = Anna Alwerud, AJ

Läs mer

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Humlegårdsgatan 20 Ledig kontorslokal på 405 kvm. Yta Våning 405 kvm Plan 2 Husets karaktär Huset är byggt år 1972 och genomgick en

Läs mer

Var kristtrogen fröjde sig

Var kristtrogen fröjde sig Aé ogler ar kristtrogen röjde sig Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik h ar krist-tro-gen ar krist-tro-gen ar krist-tro-gen ar krist-tro-gen ar kristtrogen röjde sig ar kristtrogen röjde

Läs mer

Lyftredskap & Lastsäkring - för industri, lager och transporter

Lyftredskap & Lastsäkring - för industri, lager och transporter Snabbsurrning MINI Sortimentlåda innehållande 10st av tre olika längder (1,5/3,0/4,0m). Försedda med streckkod. -04 04-0 0 4.1 Art nr K42 CE 002 134 (komplett låda) Bandbredd Färg Längd Surrningsstyrka,

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

'l:: \:) ) l \. i..---"\,

'l:: \:) ) l \. i..---\, Kommunstyrelsens handling nr 12/2011 _1)-'".I'" "" ~.. IZatrineholms kommun " j) /.- /' /ll~j1 -j i 1 l t - r:j.: i,j 'l:: \:) ) l \. i..---"\, Sid 1(4) Mellan Katrineholms kommun, 212000-0340, 641 80

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Svar på motion om miljöcertifiering av Sala kommuns och kommunala bolags framtida byggander samt vid ombyggnation av befintliga byggnader

Svar på motion om miljöcertifiering av Sala kommuns och kommunala bolags framtida byggander samt vid ombyggnation av befintliga byggnader Bilag a KS 2015/ 18 4/1,~~~~ 1 (2) 2015-09-23 DIARIEN R: 2014/930 KOMMUNSTYRELSEN Carola Gunnarsson SALA l

Läs mer

N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område.

N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område. Malmö stadsfullmäktiges protokoll den 19 december 1913. N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område. Spårvägsstyrelsens framställning i fråga om anläggande af spårväg inom Baltiska

Läs mer

Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut. Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond

Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut. Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond Innehåll Städning Städbesiktning sid 4 sid 5 Lämna nycklar Hämta nycklar sid 6 sid 7 Besiktning Hur

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Flygvägssystem Arlanda KRAVSTÄLLARE Lagstiftning LFV Flygoperatörer Luftfartsstyrelsen NYA FLYGVÄGAR Berörda boende Berörda kommuner Länsstyrelsen Naturvårdsverket

Läs mer

FRA440: 1, franska inom det internationella ekonomprogrammet, 1-10 poäng

FRA440: 1, franska inom det internationella ekonomprogrammet, 1-10 poäng Litteraturförteckning för FRA440: 1, franska inom det internationella ekonomprogrammet, 1-10 poäng Fastställd av s styrelse 2004-02-17, för att gälla fr VT04. Delkurs 1. Text och skriftlig språkfärdighet

Läs mer

Skriv- och vaktschema vårterminen 2015

Skriv- och vaktschema vårterminen 2015 Skriv- och vaktschema vårterminen 2015 Vecka 20 28 april Elever ur Ek14 Na14 prov Tyska, eg 3 Hören Lb 12 maj 12 maj 12 maj 12 maj Sa14 Individuellt val med ur Ek13 Individuellt val med ur Ek13 Imp14 Na13

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Svenske erfaringer med organisering af sikkerhedsarbejdet

Svenske erfaringer med organisering af sikkerhedsarbejdet Svenske erfaringer med organisering af sikkerhedsarbejdet Owe Jarlö och Edip Ergül Linköpings mejeri 9. september 2010 1 Owe Jarlö 51 år Arbetat 37 år Inom Arla Utbildad på Dalum Administrativ chef Jobbat

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

KAMPANJRÄNTA TAKBOX 50% RABATT MOTORVÄRMARKIT 20% RABATT KAMPANJPRIS PÅ VINTERDÄCK 1 ÅRS FRI FÖRSÄKRING. Här kan du läsa om... ...plus mycket mer!

KAMPANJRÄNTA TAKBOX 50% RABATT MOTORVÄRMARKIT 20% RABATT KAMPANJPRIS PÅ VINTERDÄCK 1 ÅRS FRI FÖRSÄKRING. Här kan du läsa om... ...plus mycket mer! ÖPPETTIDE UNDE JUBILEUMSVECKAN BILFÖSÄLNING: MÅN-FE 09.00-18.00, LÖ 10.00-14.00, SÖN 11.00-15.00. VEKSTAD: MÅN-FE 07.00-16. 30 T K O 9 1 13- A K C E V S M JUBILEU Å 0 5 A T O Y TO IGE. I S VE FI A VI MED.

Läs mer

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga Regeringsbeslut II:8 2009-02-19 U2009/973/UH Utbildningsdepartementet Enligt sändlista Uppdrag att utarbeta strategier för innovationskontor 1 bilaga Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet, Lunds universitet,

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Sammanträdesdatum. - Ipads istället för datorer på högstadiet

Sammanträdesdatum. - Ipads istället för datorer på högstadiet Barn- Krokoms kommun KROKOMEN TJIELTE och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 18 mars 2014 2014-03- 2 6 Sida 25 (33) Bun 51 Dm BUN 2014-000048 Medborgarförslag - Ipads istället för

Läs mer

L a t h u n d. för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox

L a t h u n d. för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox L a t h u n d för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox Vad innebär hallvärdskapet och vad är syftet med det? Pixbo Wallenstam har ett avtal med kommunen som ger oss rätt att

Läs mer