sym!. k. pris">

Biljettpris: vid Operaiörestiillningar samt Ssmlonlkonsertel": vanligt pri> sym!. k. pris

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biljettpris: vid Operaiörestiillningar samt Ssmlonlkonsertel": vanligt pri> sym!. k. pris"
sym!. k. pris.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 Biljetter säljas: Hvardagur: Till vanligt pris från kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl f. m.; till enkelt förköpspris dagen förut kl e. m. Sön- och Helgdagar: Till vanligt pris frin kl. t.e.rn.: till förhöjdt pris samma dag kl f. 111.;.till förköpspris dagen förut kl e. m. Biljettpris: vid peraiörestiillningar samt Ssmlonlkonsertel": vanligt pri> sym!. k. pris '1lIligt pris symf. ko p Parkett. 8: - 3: 50 2:a radens avantscenloge 4: - 2:- fondloger. 7: 3: 3:e nedre radens fond 1. plats \. 3: 75 l: 75 7: - 3: > 2. o. 3. 3: 25 \; 50 piats... 10: - 4: sida J.. 3: 50 t: 75 9: - 4: ::'- t: 25 10: - 4:, 4.,5.0.6, l: - : S 10: - 4: avantscenloger l: 50 t: 50 1) avantscenloger l:a radens balkong J. o o. 4. sidoroger J. o fondloger J avantscenloger. 2:a radens fond J. o. 2. plats 3. o. 4. sida J. 2. o. 3. USa. 7: 50 3: 3:e öfre radens fond J. o. 2. plats... 2: 75 t: 25 7:50 3: :25 t:- 10: - 4: : 75 : 75 5: 50 2: 75 sida J. o. 2. l: 50 t:- 4: 50 2: l: 25 : 75 5: - 2: l: - : 50 4: - t: 75 Vid enkelt förköp dagen förnt förökas o.fva.\inämnda priser: å parkett, parkettfondloger, parkettavantscen loge och \. raden med 2 kronor, å 2. raden med l kr., å 3. raden med 75 öre. Samma dag kl f. m. tillkommer en förhöjning af l kr. å parkett, parkettfondloger. parkettavantscenloge och J. raden, samt 75 öre il 2. raden. CENTRALTRYCKERIET, STCKHLM

2 1826 KUNGL. o Parkett fondloger. Jl avantscenloge. Första radens fond, t.a bänk 2:a ~...», 3:(> o, -t.e bänk..... fondloger. 1:8 bänk.» 2:a o. 3:e bänk sida La bänk. ~ 2:a ~ sideloger.» avantscenloge.. Andra radens fond, l:a o. z.a bänk. ;> 3:e o. 4:.:» sida, l:a bänk.» 2;a,0,,3:e bänk o avantscenloge Tredje nedre radens fond, > l:abänk......» 2:a o. 3:e bänk.. sida, La bänk. " 2:a o. 3:(>bänk öfr~ rade~s f~d~nl~~n2~ag~ i~ 6 ä~k : :::::::::: --föreslä~ föte"i1ä!fll.~agl!n f,å, kl.llmidd.' kl.l-ii f. m. 6: 7: 5; 5: se : 50 6: 50 5: : 50 6: S: S 6; J. J J. 15 2: 75 3: 15 2: 25 2: 65 2: 75 3: l: 75 l: 95 I. 75 l. 95 I: 25 J: 45 t. 50 l. 70 I. 25 l: 45 l; - I: 15 Direktörs loge rfirk:åagln'3rehwje töms!. 11 4<. m: 7: : 50 7: 50 7: - 6: 25 7: - 6: : : 50 3: 75 3: 50 J: : 50 2: 50 2: l l: 75 l: 2S J 4:e. 5:e.bänk.. -sön, och helgdagar från kl. 1...;.3t. m. Telefoner: AlIm. 5040, Riks, 1247/ tillgängliga endast efter kl. 12 midd. hvard. o. efter kl. l e. m. sön- o. helgd. Maline..~ristr 3: - 2: : - 2: 75-2: 50 2: 75 2: 50 2: 75 2: 50 2: : S I: 40 l: I, 40 l: - : 90 : 90 : 60 : 75 : 60 : 50 CENTRALTRYCKt.RIE.T, STCKHLM

3 Ansvars-(skaciestäncis, ) försäkring Garanti- (borgens, )försa kri ng Glas- försäkring Inbrotts-försäkrin~ Maskin-försäkring lycksfa II- fö rsäkring Resgods-försäkring Rån-försäkn Sjuk-försäkring ng Vattenledning.skadeförsäkring Hufvudkontor: SMÅLANDSGATAN 4 Telefoner: Namnanrop GLBUS :.c:a:x:amrllllllllll i 1.1 i :11111 i III il, i i i illillil

4 ELEKTRISKA AKTIEBLAGET VLTA Kontor och Fabrik: ULVSUNDA, STCKHLM RIkstel. Namnanrop VLTA - AlIm. tel. Ulvsunda 31, 32, 33 Utställnin"g: BIRGER JARLSGATAN 21, STCKHLM Telegramadressl VLTA, Stockholm. Postadress: Stockholm I. SPECIALFABRIK FÖR ELEKTRISKA KKSPISAR CH VARMEAPPARATER A V ALLA SLAG SAMT ELEKTRISK I nstallati " S MATER. EL

5 SVENSKA TEATERN. rkester. Högex. \ änsrer. Svenska Teaterns Biljettpriser: från kl. 12 spektakeldagen. ord. föres!. matineprisi onl. fores!. mafioipris Parkett : - 3: 75! första radens avantscen 20: - 15:- fre parkett... 5: - 2: lösa bilj. till I. radens avantscen 4: - 3:- "Parkettloger; I. o. 2. bank 6.:50 3: 75 An?ra radens fond: I. o. 2. bänk 2: 75 I: 75 3, 4. o , 3.,4. o I. 25 Stora Parkettlogen : I Andra radens sida: I. bänk... ::.... 2: 50 I: 50 N:r4, fåtöljer pr bilj... 7: -- 4: 50 ',, 2.,3. o. 4. bank I: 50 : 75 Parkett-avantscen 30: - 20:-I Tredje radens fond: I. o. 2., I: 50 I: 10 lösa bilj. till Parkett-avantscen 6: 4, -, 3. o. 4. I: - : 75 första radens fond: I. o. 2. bänk 5: - 2: 75, öfriga bänkar.. : 75 : 50» '.' 3., 4. o. 5., 4: - 2: 25 Tredje radens sida: I. bank I: - : 75 första radens'xjda : I. bänk ::.. 5: - 2: 751 '.»» öfriga bänkar : 50 : 25»» <, 2., 3. o. 4. bank 2: 75 2: - Tredje radens avantscen 2: - 1:- Vid förköp dagen förutförökas ofvannämnda priser: å parkett, parterr, parkettloger och!. raden med I kr., å 2. raden med 75 öre, 'å-j.. raden med 50 öre. Samma dag kl f. m. tillkommer en förhöjning af 50 öre å parkett, parterr, parkettjoger och r- raden samt 25 öre å öfriga platser. Två eller flera dagar förut mot dubbelt förköp. Biljetter sa/jas: Hvardagar: Till förhöjda pris kl f. m., vanliga pris från kl. 12 midd. i biljettkontoret, förköpspris kl e. m. i. förköpsbyrån. Sån- och helgdagar: Till förhöjda pris kl f. m., vanliga or is från kl. l e. m. i biljettkontoret, förköpspris kl. 1-3 e. m. iförköpsbyrån. 1 Allm. Tidningskontoret vid ustaf Adolfs torg till förhöjda pris kl f. m. samt 12-4 e. m. till vanliga pris för samma dags föreställning. I Nordiska Kompaniet hvardagar kl f. m. tiii förhöjda pris och kl. l J-6 till vanliga pris för samma dags föreställning. Enkelt förköp.dubb~lt,» i Allm. Tidningskontoret och Nordiska Kompaniet,) da)":en före hvarje föreställning. tva dagar före hvarje föreställning. Svenska Teaterns 'Biljettkontoret: Aiim. 3 16, Riks Kansliet: Riks'2057. Teat. kontor: Allm. 396, Riks telefoner: Scenen: AlJm Kapprummen, vänstra parkett: Allm första raden: Allm CE.NTB,).l:rRYCK.t".RIE1: STCKHLM

6 löjv 48 40? ~IZf IZ81~~ e~ \~~~~~d~~tjtrt~iei;~ej G 6' e) Biljettpriserna ~ rdin. Urhöjn. Enlelt filrk. Dubbelt filrk. Matlil8pr. Parkett, bänk 1-5 8: - 8: 50 9: - 10: - B : :... 7: - 7: 50 8: - 9: (excl. skåpet) 6: - 6: 50 7: - 8: - Parkett-Avantscener' 40: - 42: - 44: - 48: - l:a Radens Sidologer :... 5: - 5: 50 6: - 7:- fond, bänk l...5: - 5: 50 6: - 7: - 2 och 3 4: 50 5: - 5: 50 6: : - 4: 50 5: - 6:- 7 och 8 3; 50 4: - 4: 50 5: 50 9 och : - 3: 50 4: - 5: - Avantscener 35: - 37: - 39: - 43: - 2:a Radens fond, nedre, bänk I 3: - 3: 50 4: - 4: 50 z och : 50 3: - 3,50 4:- 4 och : - 2: 25 2: 75 '3: - Sida, bänk : - 2: 25 2: 50 3: l: - l: 25 1:50 2:- Fond, öfre, bänk 1-5, midt 1: 75 2: - 2: 25 2: 75» 1-5, sida, l: 25 1: 50 l: 75 2: 25» 6--9, midt I: 50 I: 75 2: - 2: , sida :75 I: - I: 25 I: 75 (ut. skåp.) 3: - 18:- 3:- B : : :- 18:- 2:- 1: 50 1:- 1: 25 : 75 1:- Avantscener... 6: - 7: - 8: - 9: - 4: 50 Sidoplatser I 1: - 1: 25 I: 50 2: - : 75 Biljettkontoret öppet hvardagar kl m. och från kl. 12 midd. Sön- o. Helgdagar kl f. m. och från kl. I e. m. Telefoner: Allm. 9595; Riks Vid köbildning afstängas telefonerna. CE~ALTRYCKE.r~IET. STCKHLM : 75

7 DöbbbbbbbbbbdddddDDCoDoo- D D, D. AKTIEBLAGET 0:' ~MERKANTILA INGENIÖRSBYRÄN ge D STCKHLM, Jakobsbergsgatan 8. Tek1dr.: J'v\ERKIl':G. 8 g o Kostnadsförslag grati-, 1). franko. n d D o o D Vaffenreningsapparafer. Vattenfilter. slutna och öppna. Vatten- B pumpar för ångdrift, remdrift, etektromotordrijt, luftdtijt och i g utförande såsom kolfpumnor, centrifugalpumpar, diupbcunns- B o. pumpar.automatiska vettenuopjordringsontiggninger. Automatiska temperaturreglenngsanlå'ggningar n D D 0;' Värme=pannor och=m,lterial. Förvärmare g. och ångtekniska app,lrater 'Termo» g B metrar o. pvrometral'. Kyl. B- vagnar' o kdanlagg= ni/l.~,ll med B- 01 natun\ B 0 B MÖBEL- & ANTIKVITETSAFFÄREN B D HERlVIES B NRRLANDSGAlAN ')) STCKHLM B- Rikstel \llm.tel 2J~1, ~ tt ' Koper och säljer antika möbler och antikviteter al' olika slag, Antike h d ' D oc mo erna mobler tagas i kommissin. Skisset och kostnads, D B- forsleg å antika och moderna möbler och rumsinredningar, 8 B Innehavare: C..G. ;\;YSTRAND. B 01 ARK TTGLF B af Atvidabergs Snickerifabriks B o o välkända tillverkning genom B S. B E N G T S S N, B VANADISVÄGE;\; J5, STCKIIL'vl. o B Riks Telefon 7~ 67. St"Te1 V. 4799, B- B Renoveringar och omboningar af Parkeltgolf utföras. B o D

8 10<>;:; mlllllllllllllllllllllllllllllllllulililiiiiililiililililiiiiiiilililililiiiiiiiiiuiiiiilililiuiiiiiiiiiiililiuiiiiili1i"1i u ~ NRDISKA I IR' ADlAR'DJ5YR' AN Anlägger och renoverar I ~.. Trädgårdar ~ I -----'-- I I Förslag utarbetas. I ~ ~ == Riks Altrn == ~ Stockholm, Bryggaregatan ~ ~1I ll1l1l1l1ll1l1ll1ll1ll1ll1ll1ll1ll1l1l1ll1l"lIIl1l1l1l1l1l1l1l1l1l11l11l11l11l11l1l11l11l11ll11l11l1mllllllllllllll111111I11'"1111 1II !1II11111~ 1.. l K... : PET"j~~~]~[rost 1 ~ l...., _ ~ ~ l Allm. l KNST==&RNAMENT==! ~! 2ö2. 2.5!! I 1 Ri k~ I ~:!!~:~:: ::.~~~;~>t?~:>.?t!.~q:~:: ~~~~..I I r"; '; ;';:;~~~~~;;f~ '~ ~ ~Kungsh i H A N T V E R K A R E A T A N 3 8 ~ ~ ~ IMPRT EXPRT ~ e Si ~ STRKYRKBRINKEN II, STCKHLM ~ = = Riks och Allm. tel ~ Bankförbindelse: A.-B, Köpmannabanken. ~ 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlilllUUlllllllllllllllllllItUIIIIIIIJIllIllIlIIlIUIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIII E s ~ Civilingeniör AXEL EHRNER ~ === =; PATENT-BYRÅ =~:=== ~_!=;; KLARAaERGSGATAN 44, STCKHLM RIkstel Allm. tel e'::_: == ~;'; ~c';;~~~if~;f~:~e; :~:~~~~::. Broschyren: "m patentering av uppfinningar" sändes gratis pi begäran. -= I I I I I11111I1111I I I111111I I l!l

9 1??4, t:3g --:'bplah J Fona. Z ~Plats Fond r" _5i~J&.! 6ifirIl11JillLiIT;LJllilJ G -'~,"-","'il~'''''''1'-;:r~- =---L..~,Jj]I9 5lliLJ~,jL_ecM.<-.A' njill5. \~\?~~----'.:., 4rMli1L1'J!i~])L. -,141'1 _. J.. -""0'118,fY,--, J\'I'l. :""-:--.-~Plats - /1 1.1~t::...-:;--- 3=1; -"'lz&"--li3"i'li-)2iililljzj3 --::.:c:::-=j'pj1? ----' - --' -rjjj,t\ i\!ill._"l--'---"-". 112." -.,'- Z!1I ----si' "~'i. '--- -_~_..:._." W!Cr-"" I \sl~_'-;\ 1W[]'?L~'[01'---1~1 ~-r --'----J!...~15 Wf91~}~;~~~-~~~~ \:\\0L.l--yrw ~,--:,:LJiiJl3 r ~r?2?]z1 &Q~ 1cC:rl'i l/&zl \!~'J~V' 77-;". ~:.J~ r:- 0l 'I' ::l0.711 l~65 \,,~0'le i 11&J:.2?J1Jo c::- ~{~l '1\~~.J-\.~ Irr~~~:~8~ ""'1 ~,; I 11! -71o 1 ~\~;';}--~ r-. -'"---Q!:}j:1 I.---'----J?0? ~WI?~, I ~.;~?&b> :: s'&~-::"~. I'jt::::.~:-!!J.0J 11~: ~~;~ I[,~,~~~jf::l ~ Ä~-?1Jl? ii: ~ ~s~~\'i\ ~~ J Högt'" \" ~.'y,sjväns-ler :1\tldt 2~a.PaPkettMid1_ zo 19iW,iD~J;;)BL~.2LDJ.]19 11fiQQClliilCl~l::::rwr~:[JJ:J.17 l ~~ ~-==:-.:=:-- ~).~~ SCENEN -=~ B il j et t p r i s rdin. fiirhöjn. Enkelt tnrk. Dubll1!1l1örk. rdin. förhöjn. Enkelt ltirk, Dubllelt flirk.. första parkett, rnidt, stolrad : - 6: 50 i 7: : - l Fåtöljplats~r : :, 4: - 4: 25 I 4: 50 I 5:.- sida, : - 5: 50 'I 6: - I 7: - I Ytterplats a 12 sidestolrader 3: 50 3: 75 4: - 4: 50 >»öfriga stolrader 4: -- 4: 50 5: - I 6: - I öl.nr~sidopiatser ; : : 25 2: : 75 3: 25 Andra. midt.. I 4: 50 5: -- 5: 50 I 6: 50 I fnga stolplatser a sidan I: 75 2:-I 2: 25 2: 75.. sida! 3: -c.. I 3: 50 I 4:,- 5: :dj~ plats, närmast scen 1 l: - I: 25 1': 50 I 2:- Avantscen, hoger i 20: - I 22: - I 24: - 28: - I Öfnga väggplatser, :75, l: -, l: 25, l: 50 l:.' v~.nst: aavantscen,i~: =! 32:.= I 34: = I 38: = ta,pla.ts. fonden, 3 stolrader ~: 5_0 I 3: 7~ I 4:. -, 4:.5_0 2.a högra, ~.! I Gfnga platser 3, I 3.2., 3.50 I 4.- Biljetter säljas' till ordinarie priser i Teaterns biljettkontor hvardagar från kl 12 midd. (SÖIl- och Helgdagar från kl. l), ; Allm. Tidningskontoret vid Gustaf Adolfs torg hvardagar kl e. m. (Sön- och Helgdagar kl. 1-4), samt i Nordiska Kompaniet hvard. kl förhöjning äger rum spektakeldagen kl f. m. med 50 öre å Parkett samt 25 öre å Raden. Förköp dagen förut kl e. m. (Sön- och Helgdag r kl, 1-4.) ~ (J)»I -I Ern :::o Z

10 UlM INTIMA TEATERN. :nau[:n: lo-a, prislförhöln.j Förköp I Molini 1 rd. PrlSIFörhö1n.!Förköp IMali"". Biljettpriser: Ifr. kl.12* kl, V.ll dal1 före pris Bllje~prlser: fr. kl. 12* kl dag. före pns l : - Raden: bank V... 2:-1 2 : 25) 2: :- Raden:bänklo.II 5:-5.:50 6:- 2:50,»Vlo.VII 1:- 1:25 1:50 0:75 III 4: - 4: 50 5: - 2: - Loger... 6: - 6: 50 7: - 3:- IV 3: - 3: 50 4: - I: 15 *Söndagarfrin kl. 1 e. m. *Söndapr frin kl. 1 e. m.. Tväeller flera dagar fönd dubbelt förköp. Telefoner: MIm Riks I Allmänna Tidningskontoret till förhöjda pris kl 9-11 f. m. samt kl e. m. bil vanhga pris för samma dags föreställning. Förköp dagen före hvarje föreställning. parkett, 6: --'--1 6 : 50 I 7:-1 3 /}erda (Rpd6ergs 8Ylasliinslirijnings6prå utjöz' 3?enslirifning~ Öfversättning~ 2Jilitamensslirifning~ c?lldresslirifningoclj 2Juplicering. friiis turegatan 6 Jll/m Österm CeNT~Al.TRYCKERfET, STCKHLM

11 löö J U RGÅRS -TEATERN.,'" Parkett mtlgzi1.61tlgoil59ns81l57!l5611s5ij5l±1ls311szi1.51!15oli4 Jiij8iiii'f1Vi ~A2~~EJillllFIl'81139J!!iQi)ilji;.;:!Jlilli0J I1W23lWIiZiJiZQi B1:7lub.~mui1W68IiQ.7]jQG]ib5ij [ (; 187J88 196T9II9ZI93,94i95I%~2' GI7sl74I73lnI71170 IG9Ib810"J?JITG~2 igl!gi 14Pl4iJ~514GI47I4! ! !5'tW*!J~'7]~.~ 13% '" I33nZ 131 ~7JZW5iVilZjTZZlZiJ2Qrm ccrzi314!si iwll111zi13114d5i~lvi181 <. N ::il 8 <. ~ i... '" (r: ffi <. cp '" " --J Biljettpriserna äro: Parkett 5: - Andra Radens fond, öfriga bänkar 1:50 första Radens fond, I:a och 2:a bänk 3: 50 '. sidor, l:a bänk.... 1:- öfriga bänkar... 3: - galleri (stående) :50 sidor, Lia bänk..;... 3: - Två Parkett-Avantscener (pr styck) 6:- > 2:a bänk 2: - första Radens Avantscener (or styckj v.;:. 6:'~ Andra Radens fond, I:a och 2:a bänk 2: - Andra Radens Avantscener (pr styck) 2:- ~ _ ~..._._--~-_..--~ ~_..--~---.._-..._---..._ A.-B. AUKTINS N Y B R (, 1\ T A N l J HALLEN fjcöpel' ocfj säl/er 31 n t i Ii a /3)[ ö 61 e r, fjj o l' S l i Il e r m. m. Försäljer Moderna Möbler för olika rum. ljemålningar, Kopparstick, Akvareller m. m. Riks och Allm. tel CENTRALTRYCKERIET, STCKHLM

12 11: Andersson e: Libergs Kassaskåpsfabrik o llörstrandsgatan 58 o STCKHLM B Allm. tel, 6623 Rikstel B o o Moderna kassaskåp, kassahvaltsdörrar. arkiv, o. hvalfinredningar. Eldsäkra dörrar B af stålplåt. Katalogergratis. Infordra ofrert. B ,o ~W. R E H M E L ~ MÖSELARKITEKT 8 JUNGFRUGATAN 6 STCKHLM B TELEFNER: RIKS ÖSTERM. 1163», STH'LMS ÖSTERM. 73 B 8, ELEKTRISK ARMATUR e: METALLTRADSLAMP~,' "ö ELEKTR. STRYKTliRN K. M. NRENSELEKTR.A~ B. o ' och KKAPPARATER. KLARABER(;SG.29 S T C K H L M. '. 8 B BILLIGA PRISERI. Rikstel. 6768, Allm. tel. }2688, B 0 0 ALLA TILLFREDSSTALLA B BAST SITT BEHV AV B B SKDN, FRAN SPRT. B B MANNEN TI LL BAL. B B DAMEN.r"STADIN" B 5J Drottninggatan 5J 8 -~3' DRT77VDVGRT.q./V- fjö- Bästa varal Lägsta prist B

13 ..J ~ I a: I.IJ V) Z o ~ ~ l' )1 :Liilti=e D8iffi3'jl751iP~ CiDn7~~_-F)'1:_~ L1LtD.S1~~=t~I~~J5lfJ~[~Jl_01=:Jz ~J: rffi1lfl8u~i~j) ~If-V ~JäU]]] V) Z I.IJ ~ LLJ el ~ ««~ nri il'! " : I!Ii, :,1 j LU 1 fl') :J ;2..J (!) ~ j,r ~_y...lj :iljzi![j~t~]i-~~.l...f.rtljlzu~l1 ~!R..=l~J1~ fj.8il:]ss[.j g, ~JJI::.]oll::::J.~ ff['[_-:,j",! :~ce ~N:]ii!71 1WB l:01_fliil ]IB ~Q)LJ :::J.o] Vän.ster- t~ljijmyi[j ~L:W9;;'.:JW1-1'Ji'in ~fut~u'i'.:u ~ ]' f~2'ljc~ljdicjr~'1ffij----ptzlfit/fi ~E![~q:Bi[J iel.::el..1itll litj. ~DtIl1;[zIJ!D ;:rfl~!!ji ;}~pr!?'i r-ili-:-,- r---r-t~t- LIIJ~'rill i-r: ~-l_-t1-t] CCLLr.::::r:::ITJ ~_J"._l-J~ LJ CLLILU L L~~_Ll_LLJ_~._.J -l-t~l~_~.[j cr: LLLL.J 'TT: r.c.l ' -J.~J ~TTT~ I I

14

15 1839 tọ.. M'... M.M t:1 ~ 13 ~ AVAI'IT' ~ :;; SCEN AVANTSCEN AVANTSCJ~N AVANTSCEN. Bf1Je~ipl'i8l l:a parkett 1-5 bänk 6:-I första rad. sida l bänk.",.. 3: 5(l Andra rad. sida l bänk... 1; S 6-10' 5: 25 öfrlgll bänk. 1; 50 öfrl!(a bänk. ;75 2f:~ t d Pi~ 2 b k ~: ~gi Andra rad. fond l bänk 2; 50 Parkettavantscen 2 st, a 10:- ors a ra. on. an :", ~ 2 o. 3 bänk 2: - första rad. avantscen 2 st. il 18: _, 3 o. 4, 2:.0 I 4, 5 o. Ö. 1: 25 Andra. 2 st. il 3:- -»,. lt 5»2:-- Kontoret öppet från kl. 9~ Jl f. m. mot förhöjning af 50 öre ii, parkett och första raden, 25 öre ii, andra raden. Vid förköp dagen förut kl e. m. ökas prisen med 1 kr, ii, parkett (l. första raden, 50 öre il andra raden. Telefoner: All , Riks. Ö265; tillgängliga endtlst efter kl. 12 mldd. hvardagar och efter kl. 1 e. m. sön- och helgdagar. ANLÄGGNINGAR utföras orngacnde och omsorgsfullt av Elektriska Ljus- ~ Kraft-Aktiebolaget Gamla Brogatan 34, Stockholm Rikstel. 11) ' Alh». tel Fntrep/"enöl tör Stblms Elektricitetsverk, Infordra anbud. CE!HRAI,TRYCKE.RI~T, :;?TCKI1QI.,M

16 1840 Ii l. I FLK-TEAT ER N. ~ I Biljettpris; rdin. Mallnepris. rdin. Nedre Parkett 4: 50 2; 50 Radens fond, 5:e och ö.e bänk... I: 75 tre ' 3: - 2: -,,7:e' S:e ' J: 25 Radens fond, La bänk l: 50 Radens Sida, I:a bänk 2:- 2:a 2: 50 l: 50 2:n.. :75 3:e o, 4:e bänk 2: - l: 25 Malinepris. 1:- J.- l: 25 : 50 Vill förköp dagen fllyut ökas priserna till de ordinarie föreställningarna med l kr. parkett, 50 öre raden. Samma dag kl. l-ii f. m. med 50 öre parkett, 25 öre raden, Dubbelt förköp 2 kr. parkett och I kr. raden. Biljettkontoret öppet hvardagar kl. 12 f. 10,-9 e, m. Sön- och helgdagar kl f. m., 1-9 e. m. Telefoner; Riks Allm, 73S.. ' CENTRA,LTRYCKeRlg~ STCKHLM

17 1840 b.. - ii EGNA' FNDER 62,000,000 KRQNR åå.. II MAUREPRVINSERNAS.. / :: \. :: S.. ' -,.. '.. BANK!I 55 GRUNDAD "; 55HUFVUDKNTR I STCKHLM D R T T N I N G G A'T A N 5 åå l: :: ~ Yld.... ii Expeditionstid kl. 1/210-3., åi.. := Lördagar och dag~före helgdag kl. 1/ ':: l: Telefoner: Mälarebanken (namnanrop). ::. ~ n \ ':: 55 mustaftdlfi BAnKRÖREUE ':> fonn om ntariatafdelnldfi ':> nep~11i0n~ra[k 55! (Förvaringshvalfvet öppet k.i. 1/210~1/24.) 55 :: (Lördagar och dag före helgdag kl. 1/.10-1 /;3.) :: l.. U.~ R C H.. AFDELNINGSKNTR I STCKHLM: 55 :: (Exp. tid kl. 1/210-3, lörd. o. d,agföre helgdag kl. 1/210~2.) :: l: Telefoner: Telefoner::: n Riks. Albn. Riks. Al1m~.: H SKEPPSBRN 8 KARLAVÄGEN ii' :i Kamreraren ~TRANDVÄGEN 5 B ' Kassan STQRGATAN :: UPPLANDSGATAN :: :: STRKYRKBRINK.H KUNGSBRPLAN :: :5 Direktören GTGATAN :: Kamreraren &kassan NRRMALMSTRGH :: := Expeditionen D TTNINGG H 43 II, - :5 KASSAFACK UTHYRAS.

18 1840 a ~:1.. (/) V'J uj a. n <! z c:( a: C) UJ ~II JHN F. HELLMAN ~i~ EGENDMSBYRA H DRTTNINGGATAN 50, STCKHLM H R. T. 6814, A. T , Mottager försäljningsuppdrag å alla slags lands- och stadsfastigheter. Egna exploateringar: Östers kärs och Åkersberga villastäder. Övriga exploateringar: Råsunda och BäIIsta villastäder samt industriområden. Örby förstad. Industriområden å skilda platser. "~as snabbt och korrekt! ning står till tjänst med gal', ritningar och förers exploatering.

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Tjadess Byra. VILLOR. STOCKHOLM. VANINGAR, BUTIKER, KONTORS-, FABRIKS- ' och andra lokaler samt

Tjadess Byra. VILLOR. STOCKHOLM. VANINGAR, BUTIKER, KONTORS-, FABRIKS- ' och andra lokaler samt Brunkebergstorg 12 STOCKHOLM Afdelning för rrthyrning af: VANINGAR, BUTIKER, KONTORS-, FABRIKS- ' och andra lokaler samt VILLOR. Afdelningar för: Inackorderingar, Försäljning af Affärer, Platsanskaffning

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det

Denna text är ocr-tolkad. Det - 41-, - 42 - \ il /, meddelar' försäkring ap spegelglas, ~. ~, dörrar, trymåer o. s. v... f ~ _. Slu~~pJan.,~3 B (R.äl1tmästarehuse.n,, \' Stockholm. '\ ' ' Rikstel. 4~ 24. Allm. tel, 26 96, 20658. ~

Läs mer

Redaktörens ruta. http://www.stsf.org. M. Tegller. veriges Telehistoriska SamlarFörening

Redaktörens ruta. http://www.stsf.org. M. Tegller. veriges Telehistoriska SamlarFörening Redaktörens ruta Redaktionens adress: Mikael Tegner PI 2631 441 96 Alingsås Telefon: 0322-50309 E-pos t: mikael.tegner(w,sprav.se W e b-adress: http://www.stsf.org Medarbetare i detta nummer: Bengt Almqvist

Läs mer

I.,Ä. Aktie~olnel, I mi f, \

I.,Ä. Aktie~olnel, I mi f, \ -, 41 - Militär Uilerinu,'~\ ~.,Ä. Aktie~olnel, m f, \, '" ~ \ ~ Automobtlkostm- Hästsport- il)" '. afdelning, afdelning,ul' ;" ~, B" ~n d&, d' OJ S-. " K Kapp- Q.p UL arap -" '~", ' Cigarr-. " Parfm-,,~

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B. 115 A-~. Å Abelius, q;ustaf~" Ing. Styr~ansg. 23JIt O.D;.; a. t. Osterm. 47 82.. Aaby.Ericsson, A. W., Med. kand., Bergsg. Abelmann...,K., Lagerbokh., Bondeg. 8,,Sö. 19, C. Abelsted,.I!'erd.,Bokh., Hagag.

Läs mer

~ ~ MISSION STIDN INGEN SINIMS LAND *12. If> ANSVARIG UTGIVARE: lvi. LINDfN. GOTT NYTT ÄR! och är med på okcilld slig. Henen lei'er, äljkclr (iii.

~ ~ MISSION STIDN INGEN SINIMS LAND *12. If> ANSVARIG UTGIVARE: lvi. LINDfN. GOTT NYTT ÄR! och är med på okcilld slig. Henen lei'er, äljkclr (iii. a!= ~ '% ~.f ;;,~ ~ "" ~ l~ ~, { (I~ ~ 'I\--' If> -lf=" )) "'l.t: I3Q11.,.-:z.ER ~.,,~ F =( II ----.-fl JI -'91 :\f ~ ~ MISSION STIDN INGEN 1f~ rw ~ 41"2-4 ~ SINIMS LAND *12. p~ O RG AN FOR SVENS KA MISSIO

Läs mer

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening Redaktörens ruta Ute är det april mänad och vädret spelar oss spratt. Ena dagen är det sol och varmt. Krokusama börjar slä till med sina färgade kommunikationsantenner för att locka pollinerare. Den första

Läs mer

Han s.kall Romma igen.

Han s.kall Romma igen. N:r lo. ÅRG 30. 5 DECEMBER 1925. I-'l\r:N.-PHI~ 2: 25. r RBDAKTÖR: NATE. HÖGltlAN. Han s.kall Romma igen. lian skall komma igen, samme Jesus, som for Till en tid ur vår åsvn, och sel Han skall komma i

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar-

- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar- att bot erhålles för ömma händer och fötter m. m. (vid Centralstationen}. Se OBS. - 33- Clöm icke bort Ny adress. fötter och kyla med värk i hufvud, Östra Jernvägsgatan 10 vidare här under. Bot mot ömma

Läs mer

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening nenenüen Redaktörens ruta u är det snart jul igen. Och nyär. Och med nyär följer alla löften om hur duktiga vi skall vara nästa är, luta röka, kröka och, ja vaddä? luta samla pä telehistoria? ej nej, inte

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Nu är det jul igen... eller i alla fall snart. Till både sorg och glädje..

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Nu är det jul igen... eller i alla fall snart. Till både sorg och glädje.. Nu är det jul igen... eller i alla fall snart. Till både sorg och glädje....~~~.~~~.~~~.~~.~ ~ ~ W ff.. : En hel del på : : kalendern den här: ; gången. ;. ~ Kika in så får du ff ~ ~ ~ se.. w ~ ff ~ ~

Läs mer

honenam ~o.3 m 1999 Salll/ar Förenin'b

honenam ~o.3 m 1999 Salll/ar Förenin'b honenam ~o.3 m 1999 Salll/ar Förenin'b Redaktörens ruta lbland kan man tycka att en epok gär i graven när nägot tar slut. Jag tänker, som de flesta av Er, pä detta ärtusende. Epoken looo-talet är över,

Läs mer

ÅRSMÖTE. Föreningen för Fjällbacka håller årsmöte i Kyrkskolan tisdagen den 21 juli kl. 19.

ÅRSMÖTE. Föreningen för Fjällbacka håller årsmöte i Kyrkskolan tisdagen den 21 juli kl. 19. FJÄLLBACKA. i BLADET Juni 1959 Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka Nummer 6 Ändringar. l hamnkvarteren (------ ÅRSMÖTE Fjällbacka, som vänder ansiktet mot havet, får nu en välbehövlig ansiktslyftning.

Läs mer

L A N D. 37 S I N I M S. ~ tyl' e l s(' n " rö rlag 102... l-u ft. 3: 25, inl.j. 4,: /.5. j \ \'(' n eknna bok har ti llkommit i a n k lln

L A N D. 37 S I N I M S. ~ tyl' e l s(' n  rö rlag 102... l-u ft. 3: 25, inl.j. 4,: /.5. j \ \'(' n eknna bok har ti llkommit i a n k lln Ö februari 1925. S I N I M S L A N D. 37 1''' K ristlis, haller, ig till honom, förtrö>itar 1'a honom o( h hans ledn ing linder villig: lydnad. Dc kolflma lyckligt igeuom detbt liyet till dpt skön'l la

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.).[2700j Sveriges Riksbanks hufvudkontor

Läs mer

SINIMS LAND *12. -4 " :a :r M1SSIONSTIONINGEN lf~ ~ l~ 'V' "Det är fullkomnat"~:; p;z. 1;-1"2

SINIMS LAND *12. -4  :a :r M1SSIONSTIONINGEN lf~ ~ l~ 'V' Det är fullkomnat~:; p;z. 1;-12 F n. IL ----4(. JI -41.lL :11 == :a :r M1SSIONSTIONINGEN lf~ ~ ~ SINIMS LAND *12. rf ~ :;" '~ 1;-1"2 p;z. ORGAN FOR SVENSKA MI SS IONEN I KINA =;; /. '~.. -4 " l~ 'V' '=1!B~ ~ II r,-,- /1> - D ANSVt\RIG

Läs mer

.-...-..." ~5ION)~ ) ;

.-...-... ~5ION)~ ) ; N:R 18. ÄRG. 25. 15 SEPTEMBER 1920. PREN.-PRIS 2: 25. ~x ~ Jtl ~rt PÅ ~ tbl:nuer.-...-..." ~5ION)~ ) ; TIDNINGEN! "5lNlr\) IlINDP l~ ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA UTGIVARE: ERIK FOLKE. REDAKTÖR: NATH.

Läs mer

NÅGRA BIDRAG TILL SANDVIKENS HISTORIA TIDEN 1862-1868. Srll'1LrlDE rlf SIGRID GÖRANSSON. S!\LJ F..S TILL FÖRn!\N FOR l"okf..ningeh ltei'\l\rbe.tf.

NÅGRA BIDRAG TILL SANDVIKENS HISTORIA TIDEN 1862-1868. Srll'1LrlDE rlf SIGRID GÖRANSSON. S!\LJ F..S TILL FÖRn!\N FOR lokf..ningeh ltei'\l\rbe.tf. NÅGRA BIDRAG TILL SANDVIKENS HISTORIA TIDEN 1862-1868 Srll'1LrlDE rlf SIGRID GÖRANSSON S!\LJ F..S TILL FÖRn!\N FOR l"okf..ningeh ltei'\l\rbe.tf. PRIS 50 ÖRE FÖRORD. D en 14:de Ma'rs 1912 kunde Smlllviken

Läs mer

-4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR.

-4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR. N:r 11. ÄRG. 32. 5 JUNI 1927. PREN.-PRIS 2: 25. n, '== ~ F; i= ;,;x If )f II -----.fl 11 --"""II :II :.m.-.j'5ton51.idningen zsin~'!lind' ;/, '~.. l ~TC P.:;l -4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR. ( 7

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

Taxor och ordningsföreskrifter.

Taxor och ordningsföreskrifter. [4877] [4877] H. H. Taxor och ordningsföreskrifter. Taxor och ordningsföreskrifter. T a x a å hamnafgifter i Stockholm. A) för fartyg: \:0) För fartyg af mera än 10 ton. ajgift.pliktig dräktighet skall

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning Udden, Håtuna Thetorp, Håtuna Ett litet urval av alla de egnahem som finns kvar i Upplands-Bro, samt Svea Gustavsson i Hällen, Håbo-Tibble under samspråk med Carl Gunnar Jansson. Foto Bengt Borkeby 24

Läs mer

,.!'.1. 5 aktiviteter om ünl egrotion i Si'Wion. 5 a kt. ivi e er.t om t UYrr.e~~f(l(fjo /) SJ Förändringsagenterna kontakt. u:'; Vad händer nju?

,.!'.1. 5 aktiviteter om ünl egrotion i Si'Wion. 5 a kt. ivi e er.t om t UYrr.e~~f(l(fjo /) SJ Förändringsagenterna kontakt. u:'; Vad händer nju? i; 'i,,. " I;,",,,.' Im.f \, Tankar om framtiden t. 5 aktiviteter om ünl egrotion i Si'Wion C,; /0:1' har ordet...il till världen (nu till världen /',r':; i) 5 a kt. ivi e er.t om t UYrr.ef(l(fjo /)..

Läs mer

193 Slutrapport: Katrineholmskuvösen /Framväxten av KATEC, vårt lokala Innovations- och Utvecklingsbolag

193 Slutrapport: Katrineholmskuvösen /Framväxten av KATEC, vårt lokala Innovations- och Utvecklingsbolag SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2011-06-13 1 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 22 juni 2011, klockan 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Läs mer