Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2."

Transkript

1 (32) Plats Konf.rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista Sid 3 Utsedd att justera Åsa Johansson (S) Paragrafer Paragraf 72 och 73 förklaras omedelbar justerad Underskrifter Sekreterare... Birgitta Andersson Ordförande... Benny Augustsson (S) Justerande... Åsa Johansson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsnämnden, Sundsgatan 29, Vänersborg Underskrift... utdragsbestyrkande Birgitta Andersson

2 (32) Närvarolista Beslutande Benny Augustsson (S), ordf Peter Göthblad (FP) 1:e vice ordf Anders Wiklund ( MP) 2:e vice ordf Håkan Skött (S) Åsa Johansson (S ) Håkan Skött (S) Ann-Marie Jonasson (S) Carl-Ewert Berg (C) Tor Wendel (M) Hans-Peter Nielsen (KD) James Bucci (V) Emir Terzic (V) Eldbjörg Bryntesson (V) Anders Strand (SD) Tjänstgör för Anders Wiklund (MP) 2:e v. orf. Zdenko Petrusic (S) Zdenko Petrusic (S) Emir Terzic (V) Ersättare Ann-Marie Jonasson (S) Bengt Wallin (FP) Susanne Meuller (MP) Håkan Skött (S) Ingvar Håkansson (C) Carina Norgren (M) Gunnar Johansson (VFP) Eldbjörg Bryntesson (V) Kenny Sandhöj (SD) Övriga deltagare Sophia Vikström, förvaltningschef, Gunnar Björklund, fastighetschef Jeanette Johansson, personal- och utvecklingsledare Lars Bengtsson, förvaltningsekonom Lee Wiman, enhetschef Kretslopp & Vatten Katarina Enbom, driftschef Kretslopp & Vatten Björn Magnusson, trafikingenjör Anders Dahlberg, utredningschef Krister Lavén, projektledare Maria Larsson, projekteringsingenjör Andreas Knutsson, gatuchef Lars Bengtsson, förvaltningsekonom Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare

3 (32) Ärenden Sid 61 Tjänstgörande ledamöter och val av justerare samt 4 godkännande av föredragningslista 62 Information 5 63 Övriga Frågor 7 64 Förfrågan om markförvärv, Kordan Behov av nya gruppbostäder LSS Förväntat resultat Förslag avseende mål- och resursplan år 2016 samt ekonomisk 12 plan åren Ekonomi: utfall mars månad Information: Verksamhet Tekniska Information: Kostnadsredovisning för Vänerkustprojektet Ansökan om att få hämta ström Samråd kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, 21 förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Västerhavet 73 Nämndremiss Trafikstrategi för Trollhättans stad Ändring i villkor för nyttoparkeringstillstånden avseende 23 parkering vid regionfullmäktiges sammanträden 75 Delegeringsordning - Förslag till revidering samt att höja 24 fastställd kostnadsram samt förslag att höja belopp vid tecknade av köpehandlingar. 76 Öppna sammanträden Meddelande Delegationsbeslut Förvaltningschefen informerar Ordförande informerar Information, ärenden till nästa sammanträde 32

4 (32) 61 Dnr SBN 2015/1 Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare Ordförande Benny Augustsson (S) öppnar sammanträdet och Åsa Johansson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet. Godkännande av föredragningslista Ordföranden förslår godkännande av föredragningslistan och övriga frågor. Övriga frågor: - Vatten och avlopp - Nordkroken (Gunnar J) - Prognos för läsplattor - Tor Wendel (M) - Earth Hour - Tor Wendel (M) - Dyrehög skyddsområde - Carl Ewert Berg (C) att godkänna föredragningslistan.

5 (32) 62 Dnr SBN 2015/1 Information Benny Augustsson, ordförande: - Ordförandeinformation Sophia Vikström, förvaltningschef: - Förvaltningschefen informerar - Samråd kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Västerhavet - Ändring i villkor för nyttoparkeringstillstånden avseende parkering vid regionfullmäktiges sammanträden Anders Dahlberg utredningschef: - Information: Presentation/information av/om verksamhet Tekniska - Information: Kostnadsredovisning för Vänerkustprojektet Gunnar Björklund, fastighetschef: - Förfrågan om markförvärv, Kordan 2 - Behov av nya gruppbostäder LSS - Förslag avseende mål- och resursplan år 2016 samt ekonomisk plan åren Jeanette Johansson: personal- och utvecklingsledare - Förväntat resultat Lars Bengtsson, förvaltningsekonom: - Förslag avseende mål- och resursplan år 2016 samt ekonomisk plan åren Andreas Knutsson, gatuchef: - Förslag avseende mål- och resursplan år 2016 samt ekonomisk plan åren Fortsättning nästa sida

6 (32) Forts. 62 Dnr SBN 2015/1 Lee Wiman, enhetschef: Kretslopp & Vatten - Förslag avseende mål- och resursplan år 2016 samt ekonomisk plan åren Ansökan om att få hämta ström Katarina Enbom, driftschef, Kretslopp & Vatten - Förslag avseende mål- och resursplan år 2016 samt ekonomisk plan åren Samråd kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Västerhavet - Ansökan om att få hämta ström Björn Magnusson, trafikingenjör: - Nämndremiss Trafikstrategi för Trollhättans stad Ändring i villkor för nyttoparkeringstillstånden avseende parkering vid regionfullmäktiges sammanträden Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare: - Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning - Meddelanden

7 (32) 63 Dnr SBN 2015/1 Övriga Frågor Samhällsbyggnadsnämnden får information om övriga frågor. - Vatten och avlopp - Nordkroken Gunnar Johansson (VFP) - Prognos för läsplattor - Tor Wendel (M) - Earth Hour - Tor Wendel (M) - Dyrehög skyddsområde - Carl Ewert Berg (C) att notera informationen.

8 (32) 64 Dnr SBN 2015/86 Förfrågan om markförvärv, Kordan 2 Fastighetschefen redogör för ärendet. Litab Lack äger fastigheten Kordan 1 där de bedriver verksamhet sedan många år tillbaka. Företaget startades 1976 och blästrar och lackar ca 500 fordon om året. För att nu kunna utveckla verksamheten önskar Litab Lack förvärva grannfastigheten Kordan 2 av kommunen. I första skedet planeras en industrihall. Om de förvärvar området har de också möjlighet att i ett senare skede bygga ut befintlig industrihall på Kordan. Kordan 2 är på kvm och priset är fastställt av kommunfullmäktige till kr. En arkeologisk förundersökning är utförd på området och ingen slutundersökning krävs på Kordan 2. Fastighetsutskottet har berett ärendet att föreslå kommunfullmäktige besluta: att sälja Kordan 2 till Litab Lack för kr under förutsättning att: 1. köpehandling tecknas inom tre månader från det att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft, 2. att ansökan om bygglov inkommit till kommunen för Kordan 2 inom sex månader från det att köpehandling tecknats, 3. att Litab Lack står för samtliga övriga kostnader i samband med köpet så som kostnader för vatten-och avlopp, eventuella förrättningskostnader samt eventuella övriga kostnader i samband med köpet, 4. att avtalet för kommunens del tecknas av mark- och exploateringsingenjören. Fortsättning nästa sida.

9 (32) Forts. 64 SBN 2015/86 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Fastighetschefen Mark- och exploateringsingenjören Bilaga: Fastighetsenhetens skrivelse daterad Skiss från Litab Lack, bilaga 1 Karta som visar aktuell fastighet, bilaga 2

10 (32) 65 Dnr SBN 2015/60 Behov av nya gruppbostäder LSS Socialnämnden beslöt att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja projektering av ny gruppbostad på Tegelbruksvägen samt att i MRP 2016 begära en ramökning med 5,5 Mkr för driftkostnad på Mörtvägen samt 0,5 Mkr för utökning av en boendeplats på gruppbostaden Brinkebo. Presidiet har berett ärendet att ge i uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja projektering av ny gruppbostad på Tegelbruksvägen. Protokollsutdrag Förvaltningschef Fastighetschef Socialnämnden Bilaga Protokollsutdrag socialnämnden

11 (32) 66 Dnr SBN 2015/7 Förväntat resultat 2016 Jeanette Johansson personal- och utvecklingsledaren redogör för ärendet. Det målinriktade arbetet i kommunen utgår från kommunfullmäktiges vision. Visionen är kopplad till inriktningsmål, förväntade resultat och aktiviteter och följs systematiskt upp. Målkedjan ska följas från fullmäktige via nämnderna till de enskilda enheterna. Visionen omfattar alla kommuninvånare och beskriver en framtida idealbild och en gemensam färdriktning. Inriktningsmålen är kommunfullmäktiges övergripande viljeinriktning för vad som ska uppnås och har inordnats under fem områden: invånare, samhällsutveckling, ekonomi, verksamhetsutveckling och medarbetare. Förväntade resultat är preciserade av kommunstyrelsen och nämnderna och beskriver vad som förväntas åstadkommas, erhållas eller uppnås utifrån beslutade budgetramar. Nämnden fick i uppgift att, enligt ovan, arbeta fram förväntat resultat för 2016 vid nämnddagen den 12 mars. Nämndens förslag bearbetades främst genom redaktionella ändringar och sammanslagningar av likartade förväntade resultat och sändes sedan ut till nämndens ledamöter för eventuella synpunkter. Bifogat finns, efter beredning i presidiet, nämndens förväntade resultat för De förväntade resultaten kommer också vara en del av mål- och resursplanen Presidiet har berett ärendet att godkänna bifogat förslag som nämndens förväntade resultat för 2016, vilket kommer utgöra en del av mål- och resursplanen Protokollsutdrag Personal- och utvecklingsledare Förvaltningschefen Kommunstyrelsen Bilaga Samhällsbyggnadsnämndens förväntande resultat för 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad

12 (32) 67 Dnr SBN 2015/7 Förslag avseende mål- och resursplan år 2016 samt ekonomisk plan åren Lars Bengtsson förvaltningsekonomen redogör för mål- och resursplan år 2016 och ekonomiska plan åren Gatuchefen redogör för konsekvensbeskrivning för Dalbobron, Gropbron samt investeringsprojekt gator och vägar. Fastighets-chefen redogör för investeringar, fastighetsenheten. Enhetschef Kretslopp & Vatten redogör för VA-taxan. Presidiet har berett ärendet Presidiets förslag till beslut att antaga upprättat förslag till drift- investerings- och exploateringsbudget för år 2016 samt ekonomisk plan för åren i enlighet med av förvaltningen upprättat förslag i mål- och resursplan. Innefattande en utökning av driftramen för 2016 med 9,5 Mkr. För underhåll av Dalbobron, 3,0 Mkr, för underhåll av villa Björkås i Vargön 3,0 Mkr samt 2,8 Mkr för hyresbortfall under andra halvåret avseende Idrottsgatan 7 då hyresgästen (Kunskapsförbundet väst) sagt upp sitt hyreskontrakt. Dessa äskanden avser en temporär höjning. Därtill äskas 0,7 Mkr för ökade kapitalkostnader av näringspolitiska skäl avseende projekten, Fisktorget, Plantaget i kulturaxeln samt parkeringsplatsen Nässlan/Myrten (Bakom kommunhuset samt den på andra sidan gatan mot Hemköp) Avseende investeringar äskas i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens upprättade förslag i investeringsplan med undantag där Östra Mariedal, bostäder på 7,2 Mkr tas bort. Där förslaget är att Östra Mariedal ej ska exploateras under mandatperioden. att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att höja taxan med 5 % vad avser bruknings- och anläggningsavgift samt justering av 13.3 i Va- taxan. Fortsättning nästa sida.

13 (32) Fortsättning 67 Dnr SBN 2015/7 Samhällsbyggnadsnämndens behandling av ärendet Förvaltningsekonomen föreslår en ändring i investeringsbudget avseende fordon till Gatuenheten/Tekniska på 0,4 Mkr totalt 2,0 Mkr för år Peter Göthblad (FP) yrkar bifall för samhällsbyggnadsförvaltningens tjänstemannaförslag att Östra Mariedal bostäder på 7,2 Mkr ska finnas med i investeringsplan. James Bucci (V) yrkar förslag till tre ändringar, tillägg var för sig. 1. Att Lindgårdens lokalanpassning justeras till 5,0 Mk år 2016 och 5,0 Mkr år Att det tillkommer upprustning av aulan, 19,0 Mkr år Att Tenggrenstorp tas bort i texten kopplade till kretsloppspark. Ordförande Benny Augustsson (S) yrkar bifall för presidiets förslag. Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordförande att det finns fyra förslag. 1. Ändring i investeringsbudget på 0,4 Mkr till totalt 2,0 Mkr för år 2016, avseende fordon till Gatuenheten/Tekniska. 2. Peter Göthblads (FP) yrkande. 3. Presidiets förslag med tilläggstext om kretsloppsparken får en annan placering skall en ny kostnadsberäkning tas fram. 4. James Buccis (V) yrkande med ändring/tillägg punkt 1 och punkt 2. James Bucci (V) tar då tillbaka sitt yrkande som avser punkt 3. Ordförande ställde förslag om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta om en ändring i investeringsbudget på 0,4 Mkr till totalt 2,0 Mkr för år 2016, avseende fordon till Gatuenheten/Tekniska. Ordförande fann att samhällsbyggnadsnämnden beslutat att godkänna en ändring i investeringsbudget på 0,4 Mkr till totalt 2,0 Mkr för år 2016, avseende fordon till Gatuenheten/Tekniska. Ordförande ställde därefter Peter Göthblads (FP) yrkande mot presidiets förslag och fann att samhällsbyggnadsnämnden beslutat enligt presidiets förslag. Omröstning begärdes Fortsättning nästa sida.

14 (32) Fortsättning 67 Dnr SBN 2015/7 Ordförande föreslog följande omröstningsordning som godkändes av samhällsbyggnadsnämnden. Den som stödjer Presidiets förslag, röstar ja med tilläggstext och den som stödjer Peter Göthblads (FP) yrkande röstar nej. 8 Ja-röster 3 Nej-röster Benny Augustsson (S) Peter Göthblad ( FP) Anders Wiklund (MP) Tor Wendel (M) Åsa Johansson (S) Hans-Peter Nielsen (KD) Ann-Marie Jonasson (S) Carl-Ewert Berg (C) James Bucci (V) Emir Terzic (V) Anders Strand (SD) Med 8 ja-röster mot 3 nej-röster har samhällsbyggnadsnämnden beslutat enligt presidiets förslag samt med tilläggstext. Ordförande ställde därefter James Buccis (V) yrkande med tillägg (punkt 1 och 2) mot ordförandens förslag att avslå tillägg (punkt 1 och 2) och fann att samhällsbyggnadsnämnden beslutat enligt ordförandens förslag. Omröstning begärdes Ordförande föreslog följande omröstningsordning som godkändes av samhällsbyggnadsnämnden. Den som stödjer ordförandens förslag, röstar ja för avslag och den som stödjer James Buccis (V) yrkande röstar nej. 6 Ja-röster 5 Nej-röster Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) Anders Wiklund (MP) Tor Wendel (M) Åsa Johansson (S) Hans-Peter Nielsen (KD) Ann-Marie Jonasson (S) James Bucci (V) Carl-Ewert Berg (C) Emir Terzic (V) Anders Strand (SD) Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster har samhällsbyggnadsnämnden beslutat enligt ordförandens förslag med avslag till tillägg. Fortsättnings nästa sida

15 (32) Fortsättning 67 Dnr SBN 2015/7 att föreslå kommunfullmäktige besluta att antaga upprättat förslag till driftinvesterings- och exploateringsbudget för år 2016 samt ekonomisk plan för åren i enlighet med av förvaltningen upprättat förslag i mål- och resursplan. Innefattande en utökning av driftramen för 2016 med 9,5 Mkr. För underhåll av Dalbobron, 3,0 Mkr, för underhåll av villa Björkås i Vargön 3,0 Mkr samt 2,8 Mkr för hyresbortfall under andra halvåret avseende Idrottsgatan 7 då hyresgästen (Kunskapsförbundet väst) sagt upp sitt hyreskontrakt. Dessa äskanden avser en temporär höjning. Därtill äskas 0,7 Mkr för ökade kapitalkostnader av näringspolitiska skäl avseende projekten, Fisktorget, Plantaget i kulturaxeln samt parkeringsplatsen Nässlan/Myrten (Bakom kommunhuset samt den på andra sidan gatan mot Hemköp) Avseende investeringar/exploateringar äskas i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens upprättade förslag i investeringsplan med undantag där Östra Mariedal, bostäder på 7,2 Mkr tas bort. Där förslaget är att Östra Mariedal ej ska exploateras under mandatperioden. Att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå en höjning av VA-taxan med 5 % vad avser bruknings- och anläggningsavgift samt justering av 13.3 i Vataxan. En ändring i investeringsbudget på 0,4 Mkr till totalt 2,0 Mkr för år 2016, avseende fordon till Gatuenheten/Tekniska Om kretsloppsparken får en annan placering skall en ny kostnadsberäkning tas fram. Reservation Peter Göthblad (FP) reserverade sig till förmån för det egna yrkandet, samt instämmande från Tor Wendel (M) och Hans-Peter Nielsen (KD). Fortsättning nästa sida.

16 (32) Fortsättning 67 Dnr SBN 2015/7 Protokollsutdrag: Förvaltningschef Förvaltningsekonom Kommunstyrelsen Bilaga: Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse daterad Mål och resursplan år 2016 samt ekonomisk plan åren Gatuchefens skrivelser, daterad Fastighetschefen skrivelse, daterad Chefen för Kretslopp och vatten skrivelse, daterad och VA-taxa 2016 MBL-prokoll, 11, daterad

17 (32) 68 Dnr SBN 2015/4 Ekonomi utfall mars månad Lars Bengtsson förvaltningsekonomen redogör i ärendet. att notera informationen. Protokollsutdrag: Förvaltningsekonomen Bilaga: Utfall mars månad

18 (32) 69 Dnr SBN 2015/1 Information: Verksamhet Tekniska Anders Dahlberg utredningschefen informerar samhällsbyggnadsnämnden om sin verksam. att notera informationen. Protokollsutdrag Utredningschefen

19 (32) 70 Dnr SBN 2015/83 Information: Kostnadsredovisning för Vänerkustprojektet Anders Dahlberg, utredningschefen informerar om Vänerskustprojektet. En kostnadsredovisning, budget, nuvarande läge samt prognos. Presidiet har berett ärendet att notera informationen. Protokollsutdrag Utredningschefen Bilaga: Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad

20 (32) 71 Dnr SBN 2015/61 Ansökan om att få hämta ström Katarina Enbom, driftschef för Kretslopp & Vatten redogör i ärendet. Ordförande för Flicksäter Vattens ekonomiska förening har mot bakgrund av vad som anges i yrkandet, yrkat att föreningen får ansluta elen från kommunens pumphus till föreningens pumphus där kommunens vattenmätare står utan kostnad för vare sig kommunen eller föreningen Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet daterad, Presidiets har berett ärendet att samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad för utgöra svar på skrivelsen. Protokollsutdrag Chef för Kretslopp & vatten Driftschef för Kretslopp & vatten Flicksäter Vattens ekonomiska förening Bilaga: Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad

21 (32) 72 Dnr SBN 2015/20 Samråd kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Västerhavet Det har inkommit en begäran om yttrande avseende samråd kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, och förvaltningsplan samt åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse till åtgärdsprogram för havsmiljön, daterad Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet som avser förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Västerhavet, daterad Länsstyrelsen i Västra Götalands län som är vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt har upprättat en förvaltningsplan, förslag till miljökvalitetsnormer och förslag till åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden En viktig målsättning med det nya åtgärdsprogrammet är att det ska vara tydligt vem som behöver göra vad och var, för att miljökvalitetsnormerna ska kunna uppnås på ett kostnadseffektivt sätt. Vattenförvaltningen sker i sexårscykler. Förvaltningsplanen för är inte ännu komplett än och övergripande planering kommer att infogas i beslutet dec Under förvaltningscykeln kommer det att göras en ny omgång med uppdateringar av statusklassificering, bedömning av miljöproblem och åtgärdsbehov. Detta kommer att ske under att samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad får utgöra svar till kommunstyrelsen. att samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad får utgöra svar till kommunstyrelsen. Paragrafen förklaras omedelbar justerad. Fortsättningen nästa sida

22 (32) Forts. 72 Dnr SBN 2015/20 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Förvaltningschef Chef för Kretslopp & Vatten Bilaga: Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterat Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterat

23 (32) 73 Dnr SBN 2015/91 Nämndremiss: Trafikstrategi för Trollhättans stad 2015 Det har inkommit en begäran om yttrande som avser en nämndremiss om trafikstrategi 2015 för Trollhättans stad. Ärendet är brådskande och svar senast 20 april till kommunkansliet. Presidiets har inte berett ärendet att samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad för utgöra svar till kommunstyrelsen. Paragrafen förklaras omedelbar justerad. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Trafikingenjören Bilaga Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad

24 (32) 74 Dnr SBN 2010/14 Ändring i villkor för nyttoparkeringstillstånden avseende parkering vid regionfullmäktiges sammanträden Förvaltningschefen informerar samhällsbyggnadsnämndens presidium om önskemål från kommunstyrelsen avseende parkering vid regionfullmäktiges sammanträden. Diskussion förs. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad Presidiet har berett ärendet att villkoren för nyttoparkering ändras enligt bilaga och att nyttoparkeringskortet vid regionfullmäktiges sammanträde är kostnadsfri och endast giltig cirka 9 gånger per år. Protokollsutdrag Trafikingenjören Förvaltningschefen Bilaga: Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad Villkor för nyttoparkeringskort

25 (32) 75 Dnr SBN 2007/17 Delegeringsordning Birgitta Andersson förvaltningssekreteraren redogör i ärendet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad Presidiet har berett ärendet Samhällsbyggnadsnämnden föreslås för egen del besluta: att anta upprättat förslag enligt ovan som avser punkterna 4.1, 5.3 och 7.13, 7.15 och 7.16 till revidering av delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden, daterat Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om utökad delegation för samhällsbyggnadsnämnden vid köp eller försäljning av fastighet. att kommunfullmäktige beslutar att höja högsta belopp som samhällsbyggnadsnämnden har rätt att förvärva eller försälja fastighet för, från konor till 100 basbelopp, se punkt 7.3. att punkt 7.4 i delegeringsordningen föreslås ändras från kronor till 100 basbelopp för ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden, 70 basbelopp för förvaltningschefen och 40 basbelopp för mark- och exploateringsingenjören under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om höjd kostnadsram. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Bilaga: Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterat Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning

26 (32) 76 Dnr SBN 2012/103 Öppna sammanträden Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde , 88, att anta Regler för öppna sammanträden. Av reglerna framgår att det är möjligt för kommunstyrelsen och nämnderna att besluta att sammanträden ska vara offentliga. Enligt förslag till tillämpningsanvisningar (dnr 2015/36) kan styrelsen eller nämnden bestämma att endast informationsdelen av ett sammanträde skall vara öppet för allmänheten. Presidiet har berett ärendet Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att 1. Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden ska vara offentliga i del av varje sammanträde som avser information. 2. vidare att på kommunens hemsida ska det framgå vilka ärenden som kommer att tas upp under informationsdelen på samhällsbyggnadsnämndens sammanträden. 3. Beslutet gäller till och med försöksperiodens slut i enlighet med kommunfullmäktiges beslut , 88. Samhällsbyggnadsnämndens behandling av ärendet Diskussion förs. James Bucci (V) yrkar, 1. Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden skall vara offentliga i sin helhet undantagen eventuella ärenden som omfattas av sekretess eller myndighetsutövning. 2. Beslutet gäller till och med försöksperiodens slut i enlighet med kommunfullmäktiges beslut , 88.

27 (32) Peter Göthblad (FP) yrkar bifall till presidiets förslag. Anders Strand (SD) yrkar bifall till presidiets förslag med undantag vid verksamhetsbesök då ska inte sammanträdet vara offentligt. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att 1. Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden ska vara offentliga i del av varje sammanträde som avser information men ska inte gälla vid verksamhetsbesök. 2. vidare att på kommunens hemsida ska det framgå vilka ärenden som kommer att tas upp under informationsdelen på respektive samhällsbyggnadsnämndens sammanträde. 3. Beslutet gäller till och med försöksperiodens slut i enlighet med kommunfullmäktiges beslut , Att beslutet ska gälla från 18 juni. Reservation James Bucci (V) reserverade sig till förmån för det egna yrkandet, Protokollsutdrag Förvaltningschef Kommunstyrelsen Bilaga: Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse daterad

28 (32) 77 Dnr SBN 2015/3 Meddelande Förvaltningssekreteraren informerar i ärendet. att noterar informationen. Bilaga: Meddelande lista

29 (32) 78 Dnr SBN 2015/5 Delegationsbeslut Delegationsbeslut mars och april månad för 2015 redovisas. Beslut fattade med stöd av delegation fastställd i samhällsbyggnadsnämnden , 124. att notera informationen. Bilaga: Delegationsbeslut

30 (32) 79 Dnr SBN 2015/1 Förvaltningsinformation Förvaltningschefen informerar nämnden om pågående verksamhet och projekt inom samhällsbyggnadsförvaltningen mars deltog förvaltningschefen i styrelsemöte för Forum Vänersborg mars deltog förvaltningschefen och mark- och exploateringsingenjören i bodialog med fastighetsägare och byggföretag, det arrangerades av kommunstyrelseförvaltningen. - Härbärget på Holmängen har brunnit ner, vi tittar på möjligheten att bygga det nya härbärget på befintlig plats intensiva dialoger sker med fastighet, socialförvaltning. - Utredningen framtida kök ska uppdateras med de nya förutsättningar främst gällandeelevunderlag som finns med skolan. - Den 1 april träffade fastighetschef och förvaltningschef Vattenfall för diskussion gällande avtal Arbetet med en egen driftorganisation gällande löpande fastighetsskötseln på kommunala fastigheter pågår och kommer sjösättas i början av okt och träda i drift 1 jan Fastighetenheten arbetar tillsammans med kommunjuristen, hur vi ska hantera efterdyningarna av branden i kiosken på torget. - Den 7 april har förvaltningschef tillsammans med utredningschef och stadsarkitekterna deltagit i programmöte för planering av byggnad för Wargön Innovation. - Den 1 juli går stadsarkitekt Magnus Wångblad i pension. Från och med den 1 april har Frida Skarp blivit tillförordnad stadsarkitekt. - Den april anställde Fastighetenheten Robert Uddén som fastighetsingenjör. att notera informationen.

31 (32) 80 Dnr SBN 2015/1 Ordförandeinformation Ordförande informerar nämnden om möten, övriga aktuella verksamhetsfrågor och projekt mars kommunfullmäktige - 30 mars Möte i Mariedalskolan om produktionskök - 1 april kommunstyrelsen - 2 april Presidiemöte - 15 april Presidiemöte med socialnämndens preside och samhällsbyggnadsnämndens presidie. att notera informationen.

32 (32) 81 Dnr SBN 2015/1 Information: Ärenden till nästa sammanträde - Tertial 1 uppföljning - Verksamhet Kretslopp & Vatten - Utbildning: Vattentjänstlagen - Utbildning: Renhållningsförordningen - Motion om att Vänersborgs kommun börjar använda social hänsyn vid upphandling - Granskning av projekt VA-Vänerkusten - Uppdrag rörande framtagande av förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare - Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare Delegationsbeslut - Förvaltningschefen informerar - Ordförandeinformation - Ekonomi - Ärenden till nästa sammanträde att notera informationen.

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki

Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki 1(14) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-14.10 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Ann-Sophie Nygren (S) Jan Widegren, 41-47 (M) Birgitta Luoto (S) Calinge Lindberg (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

2015-06-11. Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15

2015-06-11. Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15 Sammanträde Plats och tid Bjursjöstugan kl. 9.00-11.05 Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Annelie Högberg (S) Ordförande Niklas Moe (M) Anibal Rojas Jourquera (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1 2014-09-30 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-19.00 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Robin Mashallah

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande

Protokoll Nr 10. Närvarande Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-10-28 Sammanträdestid 16.00 17.30 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Monika Bréti (S) 2:e v ordf Mari-Louise

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec 2014. Kl.13.30-16.20 Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(20) Tid och plats 2015-05-13 - Kommunhuset klockan 13.30-17.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy Brorsson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-30. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-30. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00 Tobias Nordlander (S) ordförande Kennet Hedlund (S) Patrik Boström (S) Christina Waster Jansson (S) Erkki Visti (C)

Läs mer