Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2."

Transkript

1 (32) Plats Konf.rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista Sid 3 Utsedd att justera Åsa Johansson (S) Paragrafer Paragraf 72 och 73 förklaras omedelbar justerad Underskrifter Sekreterare... Birgitta Andersson Ordförande... Benny Augustsson (S) Justerande... Åsa Johansson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsnämnden, Sundsgatan 29, Vänersborg Underskrift... utdragsbestyrkande Birgitta Andersson

2 (32) Närvarolista Beslutande Benny Augustsson (S), ordf Peter Göthblad (FP) 1:e vice ordf Anders Wiklund ( MP) 2:e vice ordf Håkan Skött (S) Åsa Johansson (S ) Håkan Skött (S) Ann-Marie Jonasson (S) Carl-Ewert Berg (C) Tor Wendel (M) Hans-Peter Nielsen (KD) James Bucci (V) Emir Terzic (V) Eldbjörg Bryntesson (V) Anders Strand (SD) Tjänstgör för Anders Wiklund (MP) 2:e v. orf. Zdenko Petrusic (S) Zdenko Petrusic (S) Emir Terzic (V) Ersättare Ann-Marie Jonasson (S) Bengt Wallin (FP) Susanne Meuller (MP) Håkan Skött (S) Ingvar Håkansson (C) Carina Norgren (M) Gunnar Johansson (VFP) Eldbjörg Bryntesson (V) Kenny Sandhöj (SD) Övriga deltagare Sophia Vikström, förvaltningschef, Gunnar Björklund, fastighetschef Jeanette Johansson, personal- och utvecklingsledare Lars Bengtsson, förvaltningsekonom Lee Wiman, enhetschef Kretslopp & Vatten Katarina Enbom, driftschef Kretslopp & Vatten Björn Magnusson, trafikingenjör Anders Dahlberg, utredningschef Krister Lavén, projektledare Maria Larsson, projekteringsingenjör Andreas Knutsson, gatuchef Lars Bengtsson, förvaltningsekonom Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare

3 (32) Ärenden Sid 61 Tjänstgörande ledamöter och val av justerare samt 4 godkännande av föredragningslista 62 Information 5 63 Övriga Frågor 7 64 Förfrågan om markförvärv, Kordan Behov av nya gruppbostäder LSS Förväntat resultat Förslag avseende mål- och resursplan år 2016 samt ekonomisk 12 plan åren Ekonomi: utfall mars månad Information: Verksamhet Tekniska Information: Kostnadsredovisning för Vänerkustprojektet Ansökan om att få hämta ström Samråd kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, 21 förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Västerhavet 73 Nämndremiss Trafikstrategi för Trollhättans stad Ändring i villkor för nyttoparkeringstillstånden avseende 23 parkering vid regionfullmäktiges sammanträden 75 Delegeringsordning - Förslag till revidering samt att höja 24 fastställd kostnadsram samt förslag att höja belopp vid tecknade av köpehandlingar. 76 Öppna sammanträden Meddelande Delegationsbeslut Förvaltningschefen informerar Ordförande informerar Information, ärenden till nästa sammanträde 32

4 (32) 61 Dnr SBN 2015/1 Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare Ordförande Benny Augustsson (S) öppnar sammanträdet och Åsa Johansson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet. Godkännande av föredragningslista Ordföranden förslår godkännande av föredragningslistan och övriga frågor. Övriga frågor: - Vatten och avlopp - Nordkroken (Gunnar J) - Prognos för läsplattor - Tor Wendel (M) - Earth Hour - Tor Wendel (M) - Dyrehög skyddsområde - Carl Ewert Berg (C) att godkänna föredragningslistan.

5 (32) 62 Dnr SBN 2015/1 Information Benny Augustsson, ordförande: - Ordförandeinformation Sophia Vikström, förvaltningschef: - Förvaltningschefen informerar - Samråd kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Västerhavet - Ändring i villkor för nyttoparkeringstillstånden avseende parkering vid regionfullmäktiges sammanträden Anders Dahlberg utredningschef: - Information: Presentation/information av/om verksamhet Tekniska - Information: Kostnadsredovisning för Vänerkustprojektet Gunnar Björklund, fastighetschef: - Förfrågan om markförvärv, Kordan 2 - Behov av nya gruppbostäder LSS - Förslag avseende mål- och resursplan år 2016 samt ekonomisk plan åren Jeanette Johansson: personal- och utvecklingsledare - Förväntat resultat Lars Bengtsson, förvaltningsekonom: - Förslag avseende mål- och resursplan år 2016 samt ekonomisk plan åren Andreas Knutsson, gatuchef: - Förslag avseende mål- och resursplan år 2016 samt ekonomisk plan åren Fortsättning nästa sida

6 (32) Forts. 62 Dnr SBN 2015/1 Lee Wiman, enhetschef: Kretslopp & Vatten - Förslag avseende mål- och resursplan år 2016 samt ekonomisk plan åren Ansökan om att få hämta ström Katarina Enbom, driftschef, Kretslopp & Vatten - Förslag avseende mål- och resursplan år 2016 samt ekonomisk plan åren Samråd kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Västerhavet - Ansökan om att få hämta ström Björn Magnusson, trafikingenjör: - Nämndremiss Trafikstrategi för Trollhättans stad Ändring i villkor för nyttoparkeringstillstånden avseende parkering vid regionfullmäktiges sammanträden Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare: - Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning - Meddelanden

7 (32) 63 Dnr SBN 2015/1 Övriga Frågor Samhällsbyggnadsnämnden får information om övriga frågor. - Vatten och avlopp - Nordkroken Gunnar Johansson (VFP) - Prognos för läsplattor - Tor Wendel (M) - Earth Hour - Tor Wendel (M) - Dyrehög skyddsområde - Carl Ewert Berg (C) att notera informationen.

8 (32) 64 Dnr SBN 2015/86 Förfrågan om markförvärv, Kordan 2 Fastighetschefen redogör för ärendet. Litab Lack äger fastigheten Kordan 1 där de bedriver verksamhet sedan många år tillbaka. Företaget startades 1976 och blästrar och lackar ca 500 fordon om året. För att nu kunna utveckla verksamheten önskar Litab Lack förvärva grannfastigheten Kordan 2 av kommunen. I första skedet planeras en industrihall. Om de förvärvar området har de också möjlighet att i ett senare skede bygga ut befintlig industrihall på Kordan. Kordan 2 är på kvm och priset är fastställt av kommunfullmäktige till kr. En arkeologisk förundersökning är utförd på området och ingen slutundersökning krävs på Kordan 2. Fastighetsutskottet har berett ärendet att föreslå kommunfullmäktige besluta: att sälja Kordan 2 till Litab Lack för kr under förutsättning att: 1. köpehandling tecknas inom tre månader från det att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft, 2. att ansökan om bygglov inkommit till kommunen för Kordan 2 inom sex månader från det att köpehandling tecknats, 3. att Litab Lack står för samtliga övriga kostnader i samband med köpet så som kostnader för vatten-och avlopp, eventuella förrättningskostnader samt eventuella övriga kostnader i samband med köpet, 4. att avtalet för kommunens del tecknas av mark- och exploateringsingenjören. Fortsättning nästa sida.

9 (32) Forts. 64 SBN 2015/86 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Fastighetschefen Mark- och exploateringsingenjören Bilaga: Fastighetsenhetens skrivelse daterad Skiss från Litab Lack, bilaga 1 Karta som visar aktuell fastighet, bilaga 2

10 (32) 65 Dnr SBN 2015/60 Behov av nya gruppbostäder LSS Socialnämnden beslöt att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja projektering av ny gruppbostad på Tegelbruksvägen samt att i MRP 2016 begära en ramökning med 5,5 Mkr för driftkostnad på Mörtvägen samt 0,5 Mkr för utökning av en boendeplats på gruppbostaden Brinkebo. Presidiet har berett ärendet att ge i uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja projektering av ny gruppbostad på Tegelbruksvägen. Protokollsutdrag Förvaltningschef Fastighetschef Socialnämnden Bilaga Protokollsutdrag socialnämnden

11 (32) 66 Dnr SBN 2015/7 Förväntat resultat 2016 Jeanette Johansson personal- och utvecklingsledaren redogör för ärendet. Det målinriktade arbetet i kommunen utgår från kommunfullmäktiges vision. Visionen är kopplad till inriktningsmål, förväntade resultat och aktiviteter och följs systematiskt upp. Målkedjan ska följas från fullmäktige via nämnderna till de enskilda enheterna. Visionen omfattar alla kommuninvånare och beskriver en framtida idealbild och en gemensam färdriktning. Inriktningsmålen är kommunfullmäktiges övergripande viljeinriktning för vad som ska uppnås och har inordnats under fem områden: invånare, samhällsutveckling, ekonomi, verksamhetsutveckling och medarbetare. Förväntade resultat är preciserade av kommunstyrelsen och nämnderna och beskriver vad som förväntas åstadkommas, erhållas eller uppnås utifrån beslutade budgetramar. Nämnden fick i uppgift att, enligt ovan, arbeta fram förväntat resultat för 2016 vid nämnddagen den 12 mars. Nämndens förslag bearbetades främst genom redaktionella ändringar och sammanslagningar av likartade förväntade resultat och sändes sedan ut till nämndens ledamöter för eventuella synpunkter. Bifogat finns, efter beredning i presidiet, nämndens förväntade resultat för De förväntade resultaten kommer också vara en del av mål- och resursplanen Presidiet har berett ärendet att godkänna bifogat förslag som nämndens förväntade resultat för 2016, vilket kommer utgöra en del av mål- och resursplanen Protokollsutdrag Personal- och utvecklingsledare Förvaltningschefen Kommunstyrelsen Bilaga Samhällsbyggnadsnämndens förväntande resultat för 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad

12 (32) 67 Dnr SBN 2015/7 Förslag avseende mål- och resursplan år 2016 samt ekonomisk plan åren Lars Bengtsson förvaltningsekonomen redogör för mål- och resursplan år 2016 och ekonomiska plan åren Gatuchefen redogör för konsekvensbeskrivning för Dalbobron, Gropbron samt investeringsprojekt gator och vägar. Fastighets-chefen redogör för investeringar, fastighetsenheten. Enhetschef Kretslopp & Vatten redogör för VA-taxan. Presidiet har berett ärendet Presidiets förslag till beslut att antaga upprättat förslag till drift- investerings- och exploateringsbudget för år 2016 samt ekonomisk plan för åren i enlighet med av förvaltningen upprättat förslag i mål- och resursplan. Innefattande en utökning av driftramen för 2016 med 9,5 Mkr. För underhåll av Dalbobron, 3,0 Mkr, för underhåll av villa Björkås i Vargön 3,0 Mkr samt 2,8 Mkr för hyresbortfall under andra halvåret avseende Idrottsgatan 7 då hyresgästen (Kunskapsförbundet väst) sagt upp sitt hyreskontrakt. Dessa äskanden avser en temporär höjning. Därtill äskas 0,7 Mkr för ökade kapitalkostnader av näringspolitiska skäl avseende projekten, Fisktorget, Plantaget i kulturaxeln samt parkeringsplatsen Nässlan/Myrten (Bakom kommunhuset samt den på andra sidan gatan mot Hemköp) Avseende investeringar äskas i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens upprättade förslag i investeringsplan med undantag där Östra Mariedal, bostäder på 7,2 Mkr tas bort. Där förslaget är att Östra Mariedal ej ska exploateras under mandatperioden. att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att höja taxan med 5 % vad avser bruknings- och anläggningsavgift samt justering av 13.3 i Va- taxan. Fortsättning nästa sida.

13 (32) Fortsättning 67 Dnr SBN 2015/7 Samhällsbyggnadsnämndens behandling av ärendet Förvaltningsekonomen föreslår en ändring i investeringsbudget avseende fordon till Gatuenheten/Tekniska på 0,4 Mkr totalt 2,0 Mkr för år Peter Göthblad (FP) yrkar bifall för samhällsbyggnadsförvaltningens tjänstemannaförslag att Östra Mariedal bostäder på 7,2 Mkr ska finnas med i investeringsplan. James Bucci (V) yrkar förslag till tre ändringar, tillägg var för sig. 1. Att Lindgårdens lokalanpassning justeras till 5,0 Mk år 2016 och 5,0 Mkr år Att det tillkommer upprustning av aulan, 19,0 Mkr år Att Tenggrenstorp tas bort i texten kopplade till kretsloppspark. Ordförande Benny Augustsson (S) yrkar bifall för presidiets förslag. Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordförande att det finns fyra förslag. 1. Ändring i investeringsbudget på 0,4 Mkr till totalt 2,0 Mkr för år 2016, avseende fordon till Gatuenheten/Tekniska. 2. Peter Göthblads (FP) yrkande. 3. Presidiets förslag med tilläggstext om kretsloppsparken får en annan placering skall en ny kostnadsberäkning tas fram. 4. James Buccis (V) yrkande med ändring/tillägg punkt 1 och punkt 2. James Bucci (V) tar då tillbaka sitt yrkande som avser punkt 3. Ordförande ställde förslag om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta om en ändring i investeringsbudget på 0,4 Mkr till totalt 2,0 Mkr för år 2016, avseende fordon till Gatuenheten/Tekniska. Ordförande fann att samhällsbyggnadsnämnden beslutat att godkänna en ändring i investeringsbudget på 0,4 Mkr till totalt 2,0 Mkr för år 2016, avseende fordon till Gatuenheten/Tekniska. Ordförande ställde därefter Peter Göthblads (FP) yrkande mot presidiets förslag och fann att samhällsbyggnadsnämnden beslutat enligt presidiets förslag. Omröstning begärdes Fortsättning nästa sida.

14 (32) Fortsättning 67 Dnr SBN 2015/7 Ordförande föreslog följande omröstningsordning som godkändes av samhällsbyggnadsnämnden. Den som stödjer Presidiets förslag, röstar ja med tilläggstext och den som stödjer Peter Göthblads (FP) yrkande röstar nej. 8 Ja-röster 3 Nej-röster Benny Augustsson (S) Peter Göthblad ( FP) Anders Wiklund (MP) Tor Wendel (M) Åsa Johansson (S) Hans-Peter Nielsen (KD) Ann-Marie Jonasson (S) Carl-Ewert Berg (C) James Bucci (V) Emir Terzic (V) Anders Strand (SD) Med 8 ja-röster mot 3 nej-röster har samhällsbyggnadsnämnden beslutat enligt presidiets förslag samt med tilläggstext. Ordförande ställde därefter James Buccis (V) yrkande med tillägg (punkt 1 och 2) mot ordförandens förslag att avslå tillägg (punkt 1 och 2) och fann att samhällsbyggnadsnämnden beslutat enligt ordförandens förslag. Omröstning begärdes Ordförande föreslog följande omröstningsordning som godkändes av samhällsbyggnadsnämnden. Den som stödjer ordförandens förslag, röstar ja för avslag och den som stödjer James Buccis (V) yrkande röstar nej. 6 Ja-röster 5 Nej-röster Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) Anders Wiklund (MP) Tor Wendel (M) Åsa Johansson (S) Hans-Peter Nielsen (KD) Ann-Marie Jonasson (S) James Bucci (V) Carl-Ewert Berg (C) Emir Terzic (V) Anders Strand (SD) Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster har samhällsbyggnadsnämnden beslutat enligt ordförandens förslag med avslag till tillägg. Fortsättnings nästa sida

15 (32) Fortsättning 67 Dnr SBN 2015/7 att föreslå kommunfullmäktige besluta att antaga upprättat förslag till driftinvesterings- och exploateringsbudget för år 2016 samt ekonomisk plan för åren i enlighet med av förvaltningen upprättat förslag i mål- och resursplan. Innefattande en utökning av driftramen för 2016 med 9,5 Mkr. För underhåll av Dalbobron, 3,0 Mkr, för underhåll av villa Björkås i Vargön 3,0 Mkr samt 2,8 Mkr för hyresbortfall under andra halvåret avseende Idrottsgatan 7 då hyresgästen (Kunskapsförbundet väst) sagt upp sitt hyreskontrakt. Dessa äskanden avser en temporär höjning. Därtill äskas 0,7 Mkr för ökade kapitalkostnader av näringspolitiska skäl avseende projekten, Fisktorget, Plantaget i kulturaxeln samt parkeringsplatsen Nässlan/Myrten (Bakom kommunhuset samt den på andra sidan gatan mot Hemköp) Avseende investeringar/exploateringar äskas i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens upprättade förslag i investeringsplan med undantag där Östra Mariedal, bostäder på 7,2 Mkr tas bort. Där förslaget är att Östra Mariedal ej ska exploateras under mandatperioden. Att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå en höjning av VA-taxan med 5 % vad avser bruknings- och anläggningsavgift samt justering av 13.3 i Vataxan. En ändring i investeringsbudget på 0,4 Mkr till totalt 2,0 Mkr för år 2016, avseende fordon till Gatuenheten/Tekniska Om kretsloppsparken får en annan placering skall en ny kostnadsberäkning tas fram. Reservation Peter Göthblad (FP) reserverade sig till förmån för det egna yrkandet, samt instämmande från Tor Wendel (M) och Hans-Peter Nielsen (KD). Fortsättning nästa sida.

16 (32) Fortsättning 67 Dnr SBN 2015/7 Protokollsutdrag: Förvaltningschef Förvaltningsekonom Kommunstyrelsen Bilaga: Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse daterad Mål och resursplan år 2016 samt ekonomisk plan åren Gatuchefens skrivelser, daterad Fastighetschefen skrivelse, daterad Chefen för Kretslopp och vatten skrivelse, daterad och VA-taxa 2016 MBL-prokoll, 11, daterad

17 (32) 68 Dnr SBN 2015/4 Ekonomi utfall mars månad Lars Bengtsson förvaltningsekonomen redogör i ärendet. att notera informationen. Protokollsutdrag: Förvaltningsekonomen Bilaga: Utfall mars månad

18 (32) 69 Dnr SBN 2015/1 Information: Verksamhet Tekniska Anders Dahlberg utredningschefen informerar samhällsbyggnadsnämnden om sin verksam. att notera informationen. Protokollsutdrag Utredningschefen

19 (32) 70 Dnr SBN 2015/83 Information: Kostnadsredovisning för Vänerkustprojektet Anders Dahlberg, utredningschefen informerar om Vänerskustprojektet. En kostnadsredovisning, budget, nuvarande läge samt prognos. Presidiet har berett ärendet att notera informationen. Protokollsutdrag Utredningschefen Bilaga: Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad

20 (32) 71 Dnr SBN 2015/61 Ansökan om att få hämta ström Katarina Enbom, driftschef för Kretslopp & Vatten redogör i ärendet. Ordförande för Flicksäter Vattens ekonomiska förening har mot bakgrund av vad som anges i yrkandet, yrkat att föreningen får ansluta elen från kommunens pumphus till föreningens pumphus där kommunens vattenmätare står utan kostnad för vare sig kommunen eller föreningen Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet daterad, Presidiets har berett ärendet att samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad för utgöra svar på skrivelsen. Protokollsutdrag Chef för Kretslopp & vatten Driftschef för Kretslopp & vatten Flicksäter Vattens ekonomiska förening Bilaga: Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad

21 (32) 72 Dnr SBN 2015/20 Samråd kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Västerhavet Det har inkommit en begäran om yttrande avseende samråd kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, och förvaltningsplan samt åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse till åtgärdsprogram för havsmiljön, daterad Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet som avser förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Västerhavet, daterad Länsstyrelsen i Västra Götalands län som är vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt har upprättat en förvaltningsplan, förslag till miljökvalitetsnormer och förslag till åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden En viktig målsättning med det nya åtgärdsprogrammet är att det ska vara tydligt vem som behöver göra vad och var, för att miljökvalitetsnormerna ska kunna uppnås på ett kostnadseffektivt sätt. Vattenförvaltningen sker i sexårscykler. Förvaltningsplanen för är inte ännu komplett än och övergripande planering kommer att infogas i beslutet dec Under förvaltningscykeln kommer det att göras en ny omgång med uppdateringar av statusklassificering, bedömning av miljöproblem och åtgärdsbehov. Detta kommer att ske under att samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad får utgöra svar till kommunstyrelsen. att samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad får utgöra svar till kommunstyrelsen. Paragrafen förklaras omedelbar justerad. Fortsättningen nästa sida

22 (32) Forts. 72 Dnr SBN 2015/20 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Förvaltningschef Chef för Kretslopp & Vatten Bilaga: Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterat Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterat

23 (32) 73 Dnr SBN 2015/91 Nämndremiss: Trafikstrategi för Trollhättans stad 2015 Det har inkommit en begäran om yttrande som avser en nämndremiss om trafikstrategi 2015 för Trollhättans stad. Ärendet är brådskande och svar senast 20 april till kommunkansliet. Presidiets har inte berett ärendet att samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad för utgöra svar till kommunstyrelsen. Paragrafen förklaras omedelbar justerad. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Trafikingenjören Bilaga Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad

24 (32) 74 Dnr SBN 2010/14 Ändring i villkor för nyttoparkeringstillstånden avseende parkering vid regionfullmäktiges sammanträden Förvaltningschefen informerar samhällsbyggnadsnämndens presidium om önskemål från kommunstyrelsen avseende parkering vid regionfullmäktiges sammanträden. Diskussion förs. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad Presidiet har berett ärendet att villkoren för nyttoparkering ändras enligt bilaga och att nyttoparkeringskortet vid regionfullmäktiges sammanträde är kostnadsfri och endast giltig cirka 9 gånger per år. Protokollsutdrag Trafikingenjören Förvaltningschefen Bilaga: Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad Villkor för nyttoparkeringskort

25 (32) 75 Dnr SBN 2007/17 Delegeringsordning Birgitta Andersson förvaltningssekreteraren redogör i ärendet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad Presidiet har berett ärendet Samhällsbyggnadsnämnden föreslås för egen del besluta: att anta upprättat förslag enligt ovan som avser punkterna 4.1, 5.3 och 7.13, 7.15 och 7.16 till revidering av delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden, daterat Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om utökad delegation för samhällsbyggnadsnämnden vid köp eller försäljning av fastighet. att kommunfullmäktige beslutar att höja högsta belopp som samhällsbyggnadsnämnden har rätt att förvärva eller försälja fastighet för, från konor till 100 basbelopp, se punkt 7.3. att punkt 7.4 i delegeringsordningen föreslås ändras från kronor till 100 basbelopp för ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden, 70 basbelopp för förvaltningschefen och 40 basbelopp för mark- och exploateringsingenjören under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om höjd kostnadsram. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Bilaga: Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterat Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning

26 (32) 76 Dnr SBN 2012/103 Öppna sammanträden Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde , 88, att anta Regler för öppna sammanträden. Av reglerna framgår att det är möjligt för kommunstyrelsen och nämnderna att besluta att sammanträden ska vara offentliga. Enligt förslag till tillämpningsanvisningar (dnr 2015/36) kan styrelsen eller nämnden bestämma att endast informationsdelen av ett sammanträde skall vara öppet för allmänheten. Presidiet har berett ärendet Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att 1. Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden ska vara offentliga i del av varje sammanträde som avser information. 2. vidare att på kommunens hemsida ska det framgå vilka ärenden som kommer att tas upp under informationsdelen på samhällsbyggnadsnämndens sammanträden. 3. Beslutet gäller till och med försöksperiodens slut i enlighet med kommunfullmäktiges beslut , 88. Samhällsbyggnadsnämndens behandling av ärendet Diskussion förs. James Bucci (V) yrkar, 1. Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden skall vara offentliga i sin helhet undantagen eventuella ärenden som omfattas av sekretess eller myndighetsutövning. 2. Beslutet gäller till och med försöksperiodens slut i enlighet med kommunfullmäktiges beslut , 88.

27 (32) Peter Göthblad (FP) yrkar bifall till presidiets förslag. Anders Strand (SD) yrkar bifall till presidiets förslag med undantag vid verksamhetsbesök då ska inte sammanträdet vara offentligt. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att 1. Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden ska vara offentliga i del av varje sammanträde som avser information men ska inte gälla vid verksamhetsbesök. 2. vidare att på kommunens hemsida ska det framgå vilka ärenden som kommer att tas upp under informationsdelen på respektive samhällsbyggnadsnämndens sammanträde. 3. Beslutet gäller till och med försöksperiodens slut i enlighet med kommunfullmäktiges beslut , Att beslutet ska gälla från 18 juni. Reservation James Bucci (V) reserverade sig till förmån för det egna yrkandet, Protokollsutdrag Förvaltningschef Kommunstyrelsen Bilaga: Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse daterad

28 (32) 77 Dnr SBN 2015/3 Meddelande Förvaltningssekreteraren informerar i ärendet. att noterar informationen. Bilaga: Meddelande lista

29 (32) 78 Dnr SBN 2015/5 Delegationsbeslut Delegationsbeslut mars och april månad för 2015 redovisas. Beslut fattade med stöd av delegation fastställd i samhällsbyggnadsnämnden , 124. att notera informationen. Bilaga: Delegationsbeslut

30 (32) 79 Dnr SBN 2015/1 Förvaltningsinformation Förvaltningschefen informerar nämnden om pågående verksamhet och projekt inom samhällsbyggnadsförvaltningen mars deltog förvaltningschefen i styrelsemöte för Forum Vänersborg mars deltog förvaltningschefen och mark- och exploateringsingenjören i bodialog med fastighetsägare och byggföretag, det arrangerades av kommunstyrelseförvaltningen. - Härbärget på Holmängen har brunnit ner, vi tittar på möjligheten att bygga det nya härbärget på befintlig plats intensiva dialoger sker med fastighet, socialförvaltning. - Utredningen framtida kök ska uppdateras med de nya förutsättningar främst gällandeelevunderlag som finns med skolan. - Den 1 april träffade fastighetschef och förvaltningschef Vattenfall för diskussion gällande avtal Arbetet med en egen driftorganisation gällande löpande fastighetsskötseln på kommunala fastigheter pågår och kommer sjösättas i början av okt och träda i drift 1 jan Fastighetenheten arbetar tillsammans med kommunjuristen, hur vi ska hantera efterdyningarna av branden i kiosken på torget. - Den 7 april har förvaltningschef tillsammans med utredningschef och stadsarkitekterna deltagit i programmöte för planering av byggnad för Wargön Innovation. - Den 1 juli går stadsarkitekt Magnus Wångblad i pension. Från och med den 1 april har Frida Skarp blivit tillförordnad stadsarkitekt. - Den april anställde Fastighetenheten Robert Uddén som fastighetsingenjör. att notera informationen.

31 (32) 80 Dnr SBN 2015/1 Ordförandeinformation Ordförande informerar nämnden om möten, övriga aktuella verksamhetsfrågor och projekt mars kommunfullmäktige - 30 mars Möte i Mariedalskolan om produktionskök - 1 april kommunstyrelsen - 2 april Presidiemöte - 15 april Presidiemöte med socialnämndens preside och samhällsbyggnadsnämndens presidie. att notera informationen.

32 (32) 81 Dnr SBN 2015/1 Information: Ärenden till nästa sammanträde - Tertial 1 uppföljning - Verksamhet Kretslopp & Vatten - Utbildning: Vattentjänstlagen - Utbildning: Renhållningsförordningen - Motion om att Vänersborgs kommun börjar använda social hänsyn vid upphandling - Granskning av projekt VA-Vänerkusten - Uppdrag rörande framtagande av förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare - Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare Delegationsbeslut - Förvaltningschefen informerar - Ordförandeinformation - Ekonomi - Ärenden till nästa sammanträde att notera informationen.

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Plats och tid Rum 367, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdag 12 april 2007, kl 08.30-14.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Bo Carlsson. Ordförande... Christer Thobiasson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Carlsson. Ordförande... Christer Thobiasson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-06-12 1 (16) Plats Rum 501, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 juni Kl: 08:30 10:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Sammanträdesprotokoll Direktionen Sammanträdesprotokoll Direktionen Tid Tisdagen den 22 januari 2013, kl 13.00-16.00 Plats Vänerparken Vänersalen, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-25 1 (9) ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-25 1 (9) ANSLAG/BEVIS 2013-03-25 1 (9) Plats Kommunhuset, rum 212, våning 2. Tid Måndagen den 25 mars, kl. 13.00 14:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson Gymnasienämnden 2009-12-08 1 (12) Plats Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 8 december 2009, kl 14.00-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Sammanträdesprotokoll Direktionen Sammanträdesprotokoll Direktionen Tid Torsdagen den 2 maj 2013, kl 13.00-16.10 Plats Vänersalen, Vänerparken, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S)

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2012-09-27 1(10) TioHundranämnden Plats och tid Beslutande Norrtälje ko mmunhus, Norrtäljesalen, enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses justera

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(6)

Sammanträdesdatum Sida Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(6) Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(6) Plats och tid: Nymansgatan 23, kl. 12:00-12:45 Beslutande: Carl-Johan Berthilsson (M) ordförande Carin Söderberg (S) vice ordförande Ola Johnsson (M) Kent Gustafsson (S)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 2012-08-06 1(14) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 Maria Danielsson (C), Ordförande Susanne Meijer (S) Venche Larsson (M) Olle

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 12.30 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordf. Tore Andersson (-) Bength Andersson (S) Bertil Johansson (S) Birgit Åhlund (C) Berne Klysing (FP)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Till miljö- och byggnämndens sammanträde Måndagen den 31 augusti 2009 kl. 13.00 Grums kommunhus, sammanträdesrummet Sågen OBS! Inget gruppmöte för Socialdemokratiska partigruppen.

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 3 april 2014 kl 08.30-13.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Idala rummet Klockan 0800-10.50 ande Ledamöter Monica Neptun (FP), ordf Lars Thélen (M), vice ordf Renée Sylvan

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16) Nr 2 Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 februari 2005, klockan 08.30-12.45 Beslutande Robert Svensson (c) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson (fp) Daniel

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-03-14 1 (9)

Gymnasienämnden 2005-03-14 1 (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 15.00-19.15 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Leif Höglund (s), tjänstgörande

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Sida Barn- och ungdomsnämnden 2005-11-14 1 (13 ) Plats och tid Kommunhuset, rum 225, kl 15.00 18.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista Sid 3

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Gunilla Magnusson (KV) Ann-Kristin Petersson (S)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Gunilla Magnusson (KV) Ann-Kristin Petersson (S) Tillsynsnämnden 2015-04-22 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagare Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer