Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2."

Transkript

1 (32) Plats Konf.rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista Sid 3 Utsedd att justera Åsa Johansson (S) Paragrafer Paragraf 72 och 73 förklaras omedelbar justerad Underskrifter Sekreterare... Birgitta Andersson Ordförande... Benny Augustsson (S) Justerande... Åsa Johansson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsnämnden, Sundsgatan 29, Vänersborg Underskrift... utdragsbestyrkande Birgitta Andersson

2 (32) Närvarolista Beslutande Benny Augustsson (S), ordf Peter Göthblad (FP) 1:e vice ordf Anders Wiklund ( MP) 2:e vice ordf Håkan Skött (S) Åsa Johansson (S ) Håkan Skött (S) Ann-Marie Jonasson (S) Carl-Ewert Berg (C) Tor Wendel (M) Hans-Peter Nielsen (KD) James Bucci (V) Emir Terzic (V) Eldbjörg Bryntesson (V) Anders Strand (SD) Tjänstgör för Anders Wiklund (MP) 2:e v. orf. Zdenko Petrusic (S) Zdenko Petrusic (S) Emir Terzic (V) Ersättare Ann-Marie Jonasson (S) Bengt Wallin (FP) Susanne Meuller (MP) Håkan Skött (S) Ingvar Håkansson (C) Carina Norgren (M) Gunnar Johansson (VFP) Eldbjörg Bryntesson (V) Kenny Sandhöj (SD) Övriga deltagare Sophia Vikström, förvaltningschef, Gunnar Björklund, fastighetschef Jeanette Johansson, personal- och utvecklingsledare Lars Bengtsson, förvaltningsekonom Lee Wiman, enhetschef Kretslopp & Vatten Katarina Enbom, driftschef Kretslopp & Vatten Björn Magnusson, trafikingenjör Anders Dahlberg, utredningschef Krister Lavén, projektledare Maria Larsson, projekteringsingenjör Andreas Knutsson, gatuchef Lars Bengtsson, förvaltningsekonom Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare

3 (32) Ärenden Sid 61 Tjänstgörande ledamöter och val av justerare samt 4 godkännande av föredragningslista 62 Information 5 63 Övriga Frågor 7 64 Förfrågan om markförvärv, Kordan Behov av nya gruppbostäder LSS Förväntat resultat Förslag avseende mål- och resursplan år 2016 samt ekonomisk 12 plan åren Ekonomi: utfall mars månad Information: Verksamhet Tekniska Information: Kostnadsredovisning för Vänerkustprojektet Ansökan om att få hämta ström Samråd kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, 21 förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Västerhavet 73 Nämndremiss Trafikstrategi för Trollhättans stad Ändring i villkor för nyttoparkeringstillstånden avseende 23 parkering vid regionfullmäktiges sammanträden 75 Delegeringsordning - Förslag till revidering samt att höja 24 fastställd kostnadsram samt förslag att höja belopp vid tecknade av köpehandlingar. 76 Öppna sammanträden Meddelande Delegationsbeslut Förvaltningschefen informerar Ordförande informerar Information, ärenden till nästa sammanträde 32

4 (32) 61 Dnr SBN 2015/1 Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare Ordförande Benny Augustsson (S) öppnar sammanträdet och Åsa Johansson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet. Godkännande av föredragningslista Ordföranden förslår godkännande av föredragningslistan och övriga frågor. Övriga frågor: - Vatten och avlopp - Nordkroken (Gunnar J) - Prognos för läsplattor - Tor Wendel (M) - Earth Hour - Tor Wendel (M) - Dyrehög skyddsområde - Carl Ewert Berg (C) att godkänna föredragningslistan.

5 (32) 62 Dnr SBN 2015/1 Information Benny Augustsson, ordförande: - Ordförandeinformation Sophia Vikström, förvaltningschef: - Förvaltningschefen informerar - Samråd kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Västerhavet - Ändring i villkor för nyttoparkeringstillstånden avseende parkering vid regionfullmäktiges sammanträden Anders Dahlberg utredningschef: - Information: Presentation/information av/om verksamhet Tekniska - Information: Kostnadsredovisning för Vänerkustprojektet Gunnar Björklund, fastighetschef: - Förfrågan om markförvärv, Kordan 2 - Behov av nya gruppbostäder LSS - Förslag avseende mål- och resursplan år 2016 samt ekonomisk plan åren Jeanette Johansson: personal- och utvecklingsledare - Förväntat resultat Lars Bengtsson, förvaltningsekonom: - Förslag avseende mål- och resursplan år 2016 samt ekonomisk plan åren Andreas Knutsson, gatuchef: - Förslag avseende mål- och resursplan år 2016 samt ekonomisk plan åren Fortsättning nästa sida

6 (32) Forts. 62 Dnr SBN 2015/1 Lee Wiman, enhetschef: Kretslopp & Vatten - Förslag avseende mål- och resursplan år 2016 samt ekonomisk plan åren Ansökan om att få hämta ström Katarina Enbom, driftschef, Kretslopp & Vatten - Förslag avseende mål- och resursplan år 2016 samt ekonomisk plan åren Samråd kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Västerhavet - Ansökan om att få hämta ström Björn Magnusson, trafikingenjör: - Nämndremiss Trafikstrategi för Trollhättans stad Ändring i villkor för nyttoparkeringstillstånden avseende parkering vid regionfullmäktiges sammanträden Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare: - Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning - Meddelanden

7 (32) 63 Dnr SBN 2015/1 Övriga Frågor Samhällsbyggnadsnämnden får information om övriga frågor. - Vatten och avlopp - Nordkroken Gunnar Johansson (VFP) - Prognos för läsplattor - Tor Wendel (M) - Earth Hour - Tor Wendel (M) - Dyrehög skyddsområde - Carl Ewert Berg (C) att notera informationen.

8 (32) 64 Dnr SBN 2015/86 Förfrågan om markförvärv, Kordan 2 Fastighetschefen redogör för ärendet. Litab Lack äger fastigheten Kordan 1 där de bedriver verksamhet sedan många år tillbaka. Företaget startades 1976 och blästrar och lackar ca 500 fordon om året. För att nu kunna utveckla verksamheten önskar Litab Lack förvärva grannfastigheten Kordan 2 av kommunen. I första skedet planeras en industrihall. Om de förvärvar området har de också möjlighet att i ett senare skede bygga ut befintlig industrihall på Kordan. Kordan 2 är på kvm och priset är fastställt av kommunfullmäktige till kr. En arkeologisk förundersökning är utförd på området och ingen slutundersökning krävs på Kordan 2. Fastighetsutskottet har berett ärendet att föreslå kommunfullmäktige besluta: att sälja Kordan 2 till Litab Lack för kr under förutsättning att: 1. köpehandling tecknas inom tre månader från det att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft, 2. att ansökan om bygglov inkommit till kommunen för Kordan 2 inom sex månader från det att köpehandling tecknats, 3. att Litab Lack står för samtliga övriga kostnader i samband med köpet så som kostnader för vatten-och avlopp, eventuella förrättningskostnader samt eventuella övriga kostnader i samband med köpet, 4. att avtalet för kommunens del tecknas av mark- och exploateringsingenjören. Fortsättning nästa sida.

9 (32) Forts. 64 SBN 2015/86 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Fastighetschefen Mark- och exploateringsingenjören Bilaga: Fastighetsenhetens skrivelse daterad Skiss från Litab Lack, bilaga 1 Karta som visar aktuell fastighet, bilaga 2

10 (32) 65 Dnr SBN 2015/60 Behov av nya gruppbostäder LSS Socialnämnden beslöt att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja projektering av ny gruppbostad på Tegelbruksvägen samt att i MRP 2016 begära en ramökning med 5,5 Mkr för driftkostnad på Mörtvägen samt 0,5 Mkr för utökning av en boendeplats på gruppbostaden Brinkebo. Presidiet har berett ärendet att ge i uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja projektering av ny gruppbostad på Tegelbruksvägen. Protokollsutdrag Förvaltningschef Fastighetschef Socialnämnden Bilaga Protokollsutdrag socialnämnden

11 (32) 66 Dnr SBN 2015/7 Förväntat resultat 2016 Jeanette Johansson personal- och utvecklingsledaren redogör för ärendet. Det målinriktade arbetet i kommunen utgår från kommunfullmäktiges vision. Visionen är kopplad till inriktningsmål, förväntade resultat och aktiviteter och följs systematiskt upp. Målkedjan ska följas från fullmäktige via nämnderna till de enskilda enheterna. Visionen omfattar alla kommuninvånare och beskriver en framtida idealbild och en gemensam färdriktning. Inriktningsmålen är kommunfullmäktiges övergripande viljeinriktning för vad som ska uppnås och har inordnats under fem områden: invånare, samhällsutveckling, ekonomi, verksamhetsutveckling och medarbetare. Förväntade resultat är preciserade av kommunstyrelsen och nämnderna och beskriver vad som förväntas åstadkommas, erhållas eller uppnås utifrån beslutade budgetramar. Nämnden fick i uppgift att, enligt ovan, arbeta fram förväntat resultat för 2016 vid nämnddagen den 12 mars. Nämndens förslag bearbetades främst genom redaktionella ändringar och sammanslagningar av likartade förväntade resultat och sändes sedan ut till nämndens ledamöter för eventuella synpunkter. Bifogat finns, efter beredning i presidiet, nämndens förväntade resultat för De förväntade resultaten kommer också vara en del av mål- och resursplanen Presidiet har berett ärendet att godkänna bifogat förslag som nämndens förväntade resultat för 2016, vilket kommer utgöra en del av mål- och resursplanen Protokollsutdrag Personal- och utvecklingsledare Förvaltningschefen Kommunstyrelsen Bilaga Samhällsbyggnadsnämndens förväntande resultat för 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad

12 (32) 67 Dnr SBN 2015/7 Förslag avseende mål- och resursplan år 2016 samt ekonomisk plan åren Lars Bengtsson förvaltningsekonomen redogör för mål- och resursplan år 2016 och ekonomiska plan åren Gatuchefen redogör för konsekvensbeskrivning för Dalbobron, Gropbron samt investeringsprojekt gator och vägar. Fastighets-chefen redogör för investeringar, fastighetsenheten. Enhetschef Kretslopp & Vatten redogör för VA-taxan. Presidiet har berett ärendet Presidiets förslag till beslut att antaga upprättat förslag till drift- investerings- och exploateringsbudget för år 2016 samt ekonomisk plan för åren i enlighet med av förvaltningen upprättat förslag i mål- och resursplan. Innefattande en utökning av driftramen för 2016 med 9,5 Mkr. För underhåll av Dalbobron, 3,0 Mkr, för underhåll av villa Björkås i Vargön 3,0 Mkr samt 2,8 Mkr för hyresbortfall under andra halvåret avseende Idrottsgatan 7 då hyresgästen (Kunskapsförbundet väst) sagt upp sitt hyreskontrakt. Dessa äskanden avser en temporär höjning. Därtill äskas 0,7 Mkr för ökade kapitalkostnader av näringspolitiska skäl avseende projekten, Fisktorget, Plantaget i kulturaxeln samt parkeringsplatsen Nässlan/Myrten (Bakom kommunhuset samt den på andra sidan gatan mot Hemköp) Avseende investeringar äskas i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens upprättade förslag i investeringsplan med undantag där Östra Mariedal, bostäder på 7,2 Mkr tas bort. Där förslaget är att Östra Mariedal ej ska exploateras under mandatperioden. att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att höja taxan med 5 % vad avser bruknings- och anläggningsavgift samt justering av 13.3 i Va- taxan. Fortsättning nästa sida.

13 (32) Fortsättning 67 Dnr SBN 2015/7 Samhällsbyggnadsnämndens behandling av ärendet Förvaltningsekonomen föreslår en ändring i investeringsbudget avseende fordon till Gatuenheten/Tekniska på 0,4 Mkr totalt 2,0 Mkr för år Peter Göthblad (FP) yrkar bifall för samhällsbyggnadsförvaltningens tjänstemannaförslag att Östra Mariedal bostäder på 7,2 Mkr ska finnas med i investeringsplan. James Bucci (V) yrkar förslag till tre ändringar, tillägg var för sig. 1. Att Lindgårdens lokalanpassning justeras till 5,0 Mk år 2016 och 5,0 Mkr år Att det tillkommer upprustning av aulan, 19,0 Mkr år Att Tenggrenstorp tas bort i texten kopplade till kretsloppspark. Ordförande Benny Augustsson (S) yrkar bifall för presidiets förslag. Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordförande att det finns fyra förslag. 1. Ändring i investeringsbudget på 0,4 Mkr till totalt 2,0 Mkr för år 2016, avseende fordon till Gatuenheten/Tekniska. 2. Peter Göthblads (FP) yrkande. 3. Presidiets förslag med tilläggstext om kretsloppsparken får en annan placering skall en ny kostnadsberäkning tas fram. 4. James Buccis (V) yrkande med ändring/tillägg punkt 1 och punkt 2. James Bucci (V) tar då tillbaka sitt yrkande som avser punkt 3. Ordförande ställde förslag om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta om en ändring i investeringsbudget på 0,4 Mkr till totalt 2,0 Mkr för år 2016, avseende fordon till Gatuenheten/Tekniska. Ordförande fann att samhällsbyggnadsnämnden beslutat att godkänna en ändring i investeringsbudget på 0,4 Mkr till totalt 2,0 Mkr för år 2016, avseende fordon till Gatuenheten/Tekniska. Ordförande ställde därefter Peter Göthblads (FP) yrkande mot presidiets förslag och fann att samhällsbyggnadsnämnden beslutat enligt presidiets förslag. Omröstning begärdes Fortsättning nästa sida.

14 (32) Fortsättning 67 Dnr SBN 2015/7 Ordförande föreslog följande omröstningsordning som godkändes av samhällsbyggnadsnämnden. Den som stödjer Presidiets förslag, röstar ja med tilläggstext och den som stödjer Peter Göthblads (FP) yrkande röstar nej. 8 Ja-röster 3 Nej-röster Benny Augustsson (S) Peter Göthblad ( FP) Anders Wiklund (MP) Tor Wendel (M) Åsa Johansson (S) Hans-Peter Nielsen (KD) Ann-Marie Jonasson (S) Carl-Ewert Berg (C) James Bucci (V) Emir Terzic (V) Anders Strand (SD) Med 8 ja-röster mot 3 nej-röster har samhällsbyggnadsnämnden beslutat enligt presidiets förslag samt med tilläggstext. Ordförande ställde därefter James Buccis (V) yrkande med tillägg (punkt 1 och 2) mot ordförandens förslag att avslå tillägg (punkt 1 och 2) och fann att samhällsbyggnadsnämnden beslutat enligt ordförandens förslag. Omröstning begärdes Ordförande föreslog följande omröstningsordning som godkändes av samhällsbyggnadsnämnden. Den som stödjer ordförandens förslag, röstar ja för avslag och den som stödjer James Buccis (V) yrkande röstar nej. 6 Ja-röster 5 Nej-röster Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) Anders Wiklund (MP) Tor Wendel (M) Åsa Johansson (S) Hans-Peter Nielsen (KD) Ann-Marie Jonasson (S) James Bucci (V) Carl-Ewert Berg (C) Emir Terzic (V) Anders Strand (SD) Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster har samhällsbyggnadsnämnden beslutat enligt ordförandens förslag med avslag till tillägg. Fortsättnings nästa sida

15 (32) Fortsättning 67 Dnr SBN 2015/7 att föreslå kommunfullmäktige besluta att antaga upprättat förslag till driftinvesterings- och exploateringsbudget för år 2016 samt ekonomisk plan för åren i enlighet med av förvaltningen upprättat förslag i mål- och resursplan. Innefattande en utökning av driftramen för 2016 med 9,5 Mkr. För underhåll av Dalbobron, 3,0 Mkr, för underhåll av villa Björkås i Vargön 3,0 Mkr samt 2,8 Mkr för hyresbortfall under andra halvåret avseende Idrottsgatan 7 då hyresgästen (Kunskapsförbundet väst) sagt upp sitt hyreskontrakt. Dessa äskanden avser en temporär höjning. Därtill äskas 0,7 Mkr för ökade kapitalkostnader av näringspolitiska skäl avseende projekten, Fisktorget, Plantaget i kulturaxeln samt parkeringsplatsen Nässlan/Myrten (Bakom kommunhuset samt den på andra sidan gatan mot Hemköp) Avseende investeringar/exploateringar äskas i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens upprättade förslag i investeringsplan med undantag där Östra Mariedal, bostäder på 7,2 Mkr tas bort. Där förslaget är att Östra Mariedal ej ska exploateras under mandatperioden. Att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå en höjning av VA-taxan med 5 % vad avser bruknings- och anläggningsavgift samt justering av 13.3 i Vataxan. En ändring i investeringsbudget på 0,4 Mkr till totalt 2,0 Mkr för år 2016, avseende fordon till Gatuenheten/Tekniska Om kretsloppsparken får en annan placering skall en ny kostnadsberäkning tas fram. Reservation Peter Göthblad (FP) reserverade sig till förmån för det egna yrkandet, samt instämmande från Tor Wendel (M) och Hans-Peter Nielsen (KD). Fortsättning nästa sida.

16 (32) Fortsättning 67 Dnr SBN 2015/7 Protokollsutdrag: Förvaltningschef Förvaltningsekonom Kommunstyrelsen Bilaga: Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse daterad Mål och resursplan år 2016 samt ekonomisk plan åren Gatuchefens skrivelser, daterad Fastighetschefen skrivelse, daterad Chefen för Kretslopp och vatten skrivelse, daterad och VA-taxa 2016 MBL-prokoll, 11, daterad

17 (32) 68 Dnr SBN 2015/4 Ekonomi utfall mars månad Lars Bengtsson förvaltningsekonomen redogör i ärendet. att notera informationen. Protokollsutdrag: Förvaltningsekonomen Bilaga: Utfall mars månad

18 (32) 69 Dnr SBN 2015/1 Information: Verksamhet Tekniska Anders Dahlberg utredningschefen informerar samhällsbyggnadsnämnden om sin verksam. att notera informationen. Protokollsutdrag Utredningschefen

19 (32) 70 Dnr SBN 2015/83 Information: Kostnadsredovisning för Vänerkustprojektet Anders Dahlberg, utredningschefen informerar om Vänerskustprojektet. En kostnadsredovisning, budget, nuvarande läge samt prognos. Presidiet har berett ärendet att notera informationen. Protokollsutdrag Utredningschefen Bilaga: Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad

20 (32) 71 Dnr SBN 2015/61 Ansökan om att få hämta ström Katarina Enbom, driftschef för Kretslopp & Vatten redogör i ärendet. Ordförande för Flicksäter Vattens ekonomiska förening har mot bakgrund av vad som anges i yrkandet, yrkat att föreningen får ansluta elen från kommunens pumphus till föreningens pumphus där kommunens vattenmätare står utan kostnad för vare sig kommunen eller föreningen Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet daterad, Presidiets har berett ärendet att samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad för utgöra svar på skrivelsen. Protokollsutdrag Chef för Kretslopp & vatten Driftschef för Kretslopp & vatten Flicksäter Vattens ekonomiska förening Bilaga: Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad

21 (32) 72 Dnr SBN 2015/20 Samråd kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Västerhavet Det har inkommit en begäran om yttrande avseende samråd kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, och förvaltningsplan samt åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse till åtgärdsprogram för havsmiljön, daterad Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet som avser förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Västerhavet, daterad Länsstyrelsen i Västra Götalands län som är vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt har upprättat en förvaltningsplan, förslag till miljökvalitetsnormer och förslag till åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden En viktig målsättning med det nya åtgärdsprogrammet är att det ska vara tydligt vem som behöver göra vad och var, för att miljökvalitetsnormerna ska kunna uppnås på ett kostnadseffektivt sätt. Vattenförvaltningen sker i sexårscykler. Förvaltningsplanen för är inte ännu komplett än och övergripande planering kommer att infogas i beslutet dec Under förvaltningscykeln kommer det att göras en ny omgång med uppdateringar av statusklassificering, bedömning av miljöproblem och åtgärdsbehov. Detta kommer att ske under att samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad får utgöra svar till kommunstyrelsen. att samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad får utgöra svar till kommunstyrelsen. Paragrafen förklaras omedelbar justerad. Fortsättningen nästa sida

22 (32) Forts. 72 Dnr SBN 2015/20 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Förvaltningschef Chef för Kretslopp & Vatten Bilaga: Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterat Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterat

23 (32) 73 Dnr SBN 2015/91 Nämndremiss: Trafikstrategi för Trollhättans stad 2015 Det har inkommit en begäran om yttrande som avser en nämndremiss om trafikstrategi 2015 för Trollhättans stad. Ärendet är brådskande och svar senast 20 april till kommunkansliet. Presidiets har inte berett ärendet att samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad för utgöra svar till kommunstyrelsen. Paragrafen förklaras omedelbar justerad. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Trafikingenjören Bilaga Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad

24 (32) 74 Dnr SBN 2010/14 Ändring i villkor för nyttoparkeringstillstånden avseende parkering vid regionfullmäktiges sammanträden Förvaltningschefen informerar samhällsbyggnadsnämndens presidium om önskemål från kommunstyrelsen avseende parkering vid regionfullmäktiges sammanträden. Diskussion förs. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad Presidiet har berett ärendet att villkoren för nyttoparkering ändras enligt bilaga och att nyttoparkeringskortet vid regionfullmäktiges sammanträde är kostnadsfri och endast giltig cirka 9 gånger per år. Protokollsutdrag Trafikingenjören Förvaltningschefen Bilaga: Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad Villkor för nyttoparkeringskort

25 (32) 75 Dnr SBN 2007/17 Delegeringsordning Birgitta Andersson förvaltningssekreteraren redogör i ärendet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en skrivelse i ärendet, daterad Presidiet har berett ärendet Samhällsbyggnadsnämnden föreslås för egen del besluta: att anta upprättat förslag enligt ovan som avser punkterna 4.1, 5.3 och 7.13, 7.15 och 7.16 till revidering av delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden, daterat Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om utökad delegation för samhällsbyggnadsnämnden vid köp eller försäljning av fastighet. att kommunfullmäktige beslutar att höja högsta belopp som samhällsbyggnadsnämnden har rätt att förvärva eller försälja fastighet för, från konor till 100 basbelopp, se punkt 7.3. att punkt 7.4 i delegeringsordningen föreslås ändras från kronor till 100 basbelopp för ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden, 70 basbelopp för förvaltningschefen och 40 basbelopp för mark- och exploateringsingenjören under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om höjd kostnadsram. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Bilaga: Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterat Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning

26 (32) 76 Dnr SBN 2012/103 Öppna sammanträden Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde , 88, att anta Regler för öppna sammanträden. Av reglerna framgår att det är möjligt för kommunstyrelsen och nämnderna att besluta att sammanträden ska vara offentliga. Enligt förslag till tillämpningsanvisningar (dnr 2015/36) kan styrelsen eller nämnden bestämma att endast informationsdelen av ett sammanträde skall vara öppet för allmänheten. Presidiet har berett ärendet Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att 1. Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden ska vara offentliga i del av varje sammanträde som avser information. 2. vidare att på kommunens hemsida ska det framgå vilka ärenden som kommer att tas upp under informationsdelen på samhällsbyggnadsnämndens sammanträden. 3. Beslutet gäller till och med försöksperiodens slut i enlighet med kommunfullmäktiges beslut , 88. Samhällsbyggnadsnämndens behandling av ärendet Diskussion förs. James Bucci (V) yrkar, 1. Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden skall vara offentliga i sin helhet undantagen eventuella ärenden som omfattas av sekretess eller myndighetsutövning. 2. Beslutet gäller till och med försöksperiodens slut i enlighet med kommunfullmäktiges beslut , 88.

27 (32) Peter Göthblad (FP) yrkar bifall till presidiets förslag. Anders Strand (SD) yrkar bifall till presidiets förslag med undantag vid verksamhetsbesök då ska inte sammanträdet vara offentligt. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att 1. Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden ska vara offentliga i del av varje sammanträde som avser information men ska inte gälla vid verksamhetsbesök. 2. vidare att på kommunens hemsida ska det framgå vilka ärenden som kommer att tas upp under informationsdelen på respektive samhällsbyggnadsnämndens sammanträde. 3. Beslutet gäller till och med försöksperiodens slut i enlighet med kommunfullmäktiges beslut , Att beslutet ska gälla från 18 juni. Reservation James Bucci (V) reserverade sig till förmån för det egna yrkandet, Protokollsutdrag Förvaltningschef Kommunstyrelsen Bilaga: Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse daterad

28 (32) 77 Dnr SBN 2015/3 Meddelande Förvaltningssekreteraren informerar i ärendet. att noterar informationen. Bilaga: Meddelande lista

29 (32) 78 Dnr SBN 2015/5 Delegationsbeslut Delegationsbeslut mars och april månad för 2015 redovisas. Beslut fattade med stöd av delegation fastställd i samhällsbyggnadsnämnden , 124. att notera informationen. Bilaga: Delegationsbeslut

30 (32) 79 Dnr SBN 2015/1 Förvaltningsinformation Förvaltningschefen informerar nämnden om pågående verksamhet och projekt inom samhällsbyggnadsförvaltningen mars deltog förvaltningschefen i styrelsemöte för Forum Vänersborg mars deltog förvaltningschefen och mark- och exploateringsingenjören i bodialog med fastighetsägare och byggföretag, det arrangerades av kommunstyrelseförvaltningen. - Härbärget på Holmängen har brunnit ner, vi tittar på möjligheten att bygga det nya härbärget på befintlig plats intensiva dialoger sker med fastighet, socialförvaltning. - Utredningen framtida kök ska uppdateras med de nya förutsättningar främst gällandeelevunderlag som finns med skolan. - Den 1 april träffade fastighetschef och förvaltningschef Vattenfall för diskussion gällande avtal Arbetet med en egen driftorganisation gällande löpande fastighetsskötseln på kommunala fastigheter pågår och kommer sjösättas i början av okt och träda i drift 1 jan Fastighetenheten arbetar tillsammans med kommunjuristen, hur vi ska hantera efterdyningarna av branden i kiosken på torget. - Den 7 april har förvaltningschef tillsammans med utredningschef och stadsarkitekterna deltagit i programmöte för planering av byggnad för Wargön Innovation. - Den 1 juli går stadsarkitekt Magnus Wångblad i pension. Från och med den 1 april har Frida Skarp blivit tillförordnad stadsarkitekt. - Den april anställde Fastighetenheten Robert Uddén som fastighetsingenjör. att notera informationen.

31 (32) 80 Dnr SBN 2015/1 Ordförandeinformation Ordförande informerar nämnden om möten, övriga aktuella verksamhetsfrågor och projekt mars kommunfullmäktige - 30 mars Möte i Mariedalskolan om produktionskök - 1 april kommunstyrelsen - 2 april Presidiemöte - 15 april Presidiemöte med socialnämndens preside och samhällsbyggnadsnämndens presidie. att notera informationen.

32 (32) 81 Dnr SBN 2015/1 Information: Ärenden till nästa sammanträde - Tertial 1 uppföljning - Verksamhet Kretslopp & Vatten - Utbildning: Vattentjänstlagen - Utbildning: Renhållningsförordningen - Motion om att Vänersborgs kommun börjar använda social hänsyn vid upphandling - Granskning av projekt VA-Vänerkusten - Uppdrag rörande framtagande av förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare - Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare Delegationsbeslut - Förvaltningschefen informerar - Ordförandeinformation - Ekonomi - Ärenden till nästa sammanträde att notera informationen.

Anders Wiklund (MP) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anders Wiklund (MP) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-04-02 1 (10) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 2 april Kl: 08:30 10:00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Tid Torsdagen den 26 februari, 2015 kl. 08:30 15:30 Ajournering för lunch kl. 12:25 13:20 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Anders Wiklund (MP)

Tid Torsdagen den 26 februari, 2015 kl. 08:30 15:30 Ajournering för lunch kl. 12:25 13:20 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Anders Wiklund (MP) 2015-02-26 1 (18) Plats konf.rum Gatuenheten, Nygatan 76, Vänersborg Tid Torsdagen den 26 februari, 2015 kl. 08:30 15:30 Ajournering för lunch kl. 12:25 13:20 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare

Läs mer

Peter Göthblad (L) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Peter Göthblad (L) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2016-09-08 1 (8) Plats Rum 522, 4:e vån, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 8 september 2016 kl: 09:00 10:00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Åsa Johansson (S) 1:e vice Ordförande... Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Åsa Johansson (S) 1:e vice Ordförande... Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-06-04 1 (6) Plats Konf.rum 522, 4:e vån Kommunhuset, Sundsgatan 29 Tid Torsdagen den 4 juni, 2015 Kl: 09:00 09:15 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Hans-Erik Aronsson (M)

Hans-Erik Aronsson (M) 2014-04-17 1 (22) Plats Rum 225, 2:a våning Sundsgatan 29, Kommunhuset Tid Torsdagen den 17 april, 2014 kl. 08:30 12:00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Tid Torsdagen 18 februari, 2016 kl: 08:30 10:10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Anders Wiklund (MP)

Tid Torsdagen 18 februari, 2016 kl: 08:30 10:10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Anders Wiklund (MP) 2016-02-18 1 (10) Plats Rum 522, 4:e vån, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 18 februari, 2016 kl: 08:30 10:10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

(6) Ragnar Sandberg (M)

(6) Ragnar Sandberg (M) 2010-06-07 1 (6) Plats Vargön Holmen Paper AB, Huvudkontoret Tid Måndag den 7 juni kl. 13.30 15.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Tor Wendel (M) 1:e Vice Ordförande... Peter Göthblad (FP) 110 och 111

Tor Wendel (M) 1:e Vice Ordförande... Peter Göthblad (FP) 110 och 111 2015-06-18 1 (23) Plats Rum 225, 2:a våning, Sundsgatan 29, Kommunhuset Tid Torsdagen den 18 juni, 2015, kl. 08:30 11:50 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Peter Göthblad (L) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Peter Göthblad (L) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2016-03-10 1 (7) Plats Rum 522, 4:e vån, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 10 mars, 2016 kl: 09:20 10:45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Marie-Louise Bäckman (KD)

Marie-Louise Bäckman (KD) 2016-10-19 1 (6) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 19 oktober 2016, kl 16.30-18.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Benny Augustsson. Ordförande... Christer Thobiasson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Benny Augustsson. Ordförande... Christer Thobiasson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-04-01 1 (12) Plats Rum 501, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 1 april Kl: 08:30 10:20 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Bo Carlsson (C) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Carlsson (C) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2013-11-21 1 (18) Plats Rum 225, 2:a våning Sundsgatan 29, Kommunhuset Tid Torsdagen den 21 november, 2013 kl. 08:30 11:10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-11 1 (21) Rum 225, 2:a vån kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. James Bucci (V) ANSLAG/BEVIS.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-11 1 (21) Rum 225, 2:a vån kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. James Bucci (V) ANSLAG/BEVIS. 2014-12-11 1 (21) Plats Rum 225, 2:a vån kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 11 december, 2014 kl. 08:30 13:00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Ordförande... Christer Thobiasson (M) Bo Carlsson (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Christer Thobiasson (M) Bo Carlsson (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-12-11 1 (12) Plats Rum 225 Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 11 december Kl: 13:30 15:00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Peter Göthblad (FP) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Peter Göthblad (FP) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-10-08 1 (10) Plats Konf.rum 522, 4:e vån Kommunhuset, Sundsgatan 29 Tid Torsdagen den 8 oktober, 2015 kl: 08:30-09:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid

Läs mer

Peter Göthblad (L) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Peter Göthblad (L) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2016-01-15 1 (9) Plats Rum 522, 4:e vån, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Fredagen den 15 januari, 2016 kl: 08:30 10:00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Peter Göthblad (L) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Peter Göthblad (L) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2017-05-04 1 (8) Plats Konf.rum 522, Sundsgatan 29, Vänersborgs kommun Tid Torsdagen den 5 maj 2017 kl: 08:45 10:00 Ajournering, fortsättning kl: 13:30 14:20 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Tid Torsdagen den 21 maj, 2015, kl. 08:30 14:45 Ajournering för lunch kl. 11:30 12:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Carl-Ewert Berg (C)

Tid Torsdagen den 21 maj, 2015, kl. 08:30 14:45 Ajournering för lunch kl. 11:30 12:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Carl-Ewert Berg (C) 2015-05-21 1 (27) Plats Konferens rum, Kretslopp & Vatten, Residensgatan Tid Torsdagen den 21 maj, 2015, kl. 08:30 14:45 Ajournering för lunch kl. 11:30 12:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare

Läs mer

2014-06-26 1 (8) Anders Wiklund

2014-06-26 1 (8) Anders Wiklund Samhällsbyggnadnämndens 2014-06-26 1 (8) Plats Konf.rum Gatukontoret, Nygatan 76, Kommunhuset Tid Torsdagen den 26 juni, 2014 kl: 08:00 08:35 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (22) Konf. rum 225, 2:a våning, Sundsgatan 29, Vänersborg. Anders Strand (SD) ANSLAG/BEVIS.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (22) Konf. rum 225, 2:a våning, Sundsgatan 29, Vänersborg. Anders Strand (SD) ANSLAG/BEVIS. 2015-11-19 1 (22) Plats Konf. rum 225, 2:a våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 19 november, 2015, kl. 08:30 12:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Plats och tid Rum 367, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdag 12 april 2007, kl 08.30-14.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-18 1 (21) Rum 225, 2:a vån kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Emir Terzic (V) ANSLAG/BEVIS.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-18 1 (21) Rum 225, 2:a vån kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Emir Terzic (V) ANSLAG/BEVIS. 2014-09-18 1 (21) Plats Rum 225, 2:a vån kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 18 september, 2014 kl. 08:30 13:35 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Protokoll från Samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll från Samhällsbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Protokoll från Vänersborgs kommun Protokoll från Samhällsbyggnadsnämnden Tid: kl. 08:30-12:00 Plats: Gatuenheten, Nygatan 76, Vänersborgs kommun Justerare Anders Strand Justeringsplats:

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2009-03-19 1 (23) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdag 19 mars 2009, kl 08.30-14.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats 2011-02-17 1 (7) Plats Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön Tid Torsdagen den 17 februari 2011, kl 08,30-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Benny Augustsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Benny Augustsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2013-10-10 1 (6) Plats Rum 501, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid 2013-10-10 08:40 09:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd att justera Benny

Läs mer

Bo Carlsson. Ordförande... Christer Thobiasson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Carlsson. Ordförande... Christer Thobiasson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-06-12 1 (16) Plats Rum 501, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 juni Kl: 08:30 10:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Paragrafer och 15 förklaras omedelbar justerad. Underskrifter Sekreterare... Birgitta Andersson. Ordförande... Benny Augustsson (S)

Paragrafer och 15 förklaras omedelbar justerad. Underskrifter Sekreterare... Birgitta Andersson. Ordförande... Benny Augustsson (S) 2016-01-28 1 (25) Plats Rum 225, 2:a våning, Sundsgatan 29, Kommunhuset Tid Torsdagen den 28 januari, 2016, kl. 13:30 17:20 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

(22) James Bucci

(22) James Bucci 2013-05-23 1 (22) Plats Rum 225 2:a våning Sundsgatan 29 Kommunhuset Tid Torsdagen den 23 maj, kl. 08.30-11.30. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Hans-Peter Nielsen. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Hans-Peter Nielsen. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-12-14 1 (21) Plats Bergagården, Vargön, Vänersborgs kommun Tid Fredag 14 december, kl 08.30-15.10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (15) Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg. Bengt Fröjd ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (15) Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg. Bengt Fröjd ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-11-20 1 (15) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 20 november 2012, kl 13.00-15.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Gunnar Henriksson. Justerande... Gunnar Henriksson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Gunnar Henriksson. Justerande... Gunnar Henriksson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-09-18 1 (12) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 18 september 2012, kl 13.00-15.10. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Marie Dahlin (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Marie Dahlin (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-05-10 1 (7) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 10 maj 2012, kl 08.30-10.30. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Sammanträdesprotokoll Direktionen Sammanträdesprotokoll Direktionen Tid Tisdagen den 22 januari 2013, kl 13.00-16.00 Plats Vänerparken Vänersalen, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Holmängen, Nygatan 78, Vänersborg

Holmängen, Nygatan 78, Vänersborg 2012-02-14 1 (12) Plats Holmängen, Nygatan 78, Vänersborg Tid Tisdagen den 14 februari 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadnämndens 2014-04-17 1 (7) Plats Rum 225, 2:a våning, Sundsgatan 29, Kommunhuset Tid Torsdagen den 17 april, 2014 kl: 12:00 12:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden (20)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden (20) Samhällsbyggnadsnämnden 2006-09-14 1 (20) Plats och tid Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdag 14 september 2006, kl 08.30-12.55 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (9) Folkets Hus, Kungsgatan 15, Vänersborg ANSLAG/BEVIS. Peter Göthblad. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (9) Folkets Hus, Kungsgatan 15, Vänersborg ANSLAG/BEVIS. Peter Göthblad. Plats 2010-05-12 1 (9) Plats Folkets Hus, Kungsgatan 15, Vänersborg Tid Onsdagen den 12 maj, kl. 15.00 18.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, 212 våning 2, trapphuset

Kommunhuset, 212 våning 2, trapphuset 2012-09-10 1 (10) Plats Kommunhuset, 212 våning 2, trapphuset Tid Måndagen den 10 september 2012, kl. 13.00 16.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 2006-11.27 1(17) Plats Vänersborgs Bibliotek Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Theresia Nordlund. Justerande... Theresia Nordlund. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Theresia Nordlund. Justerande... Theresia Nordlund. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-10-18 1 (15) Plats Stora konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 18 oktober 2011, kl 13.00-15.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Benny Augustsson. Ordförande... Christer Thobiasson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Benny Augustsson. Ordförande... Christer Thobiasson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2013-11-07 1 (9) Plats Rum 501, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdag den 7 november, 2013 kl: 08:30 09:35 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid

Läs mer

Plats Tid Torsdagen den 26 maj 2016, kl. 08:00 15:40 Ajourneras för lunch kl. 12:10 13:10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2.

Plats Tid Torsdagen den 26 maj 2016, kl. 08:00 15:40 Ajourneras för lunch kl. 12:10 13:10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. 2016-05-26 1 (24) Plats Tid Torsdagen den 26 maj 2016, kl. 08:00 15:40 Ajourneras för lunch kl. 12:10 13:10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Peter Göthblad. Justerande... Peter Göthblad. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Peter Göthblad. Justerande... Peter Göthblad. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-11-22 1 (10) Plats Vänersborg & Co, Sundsgatan 17, Vänersborg Tid Den 22 november 2007, kl. 15.00 16.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-25 1 (9) ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-25 1 (9) ANSLAG/BEVIS 2013-03-25 1 (9) Plats Kommunhuset, rum 212, våning 2. Tid Måndagen den 25 mars, kl. 13.00 14:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN 1(9) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 25 april 2007 kl 19.00 21.15 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen - VÄNERSBORGS KOMMUN Sida Kulturnämnden 2003-06-02 1(9) Plats och tid Vänersborgs huvudbibliotek, kl 13.00-15.40 Beslutande Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) v ordf Tage Severinson (c)

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Sida Samhällsbyggnadsnämnden 2004-03-18 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, rum 225, kl. 08.30-11.20 Beslutande Närvarolista sid 2 Övriga deltagande Utses att justera Åsa Johansson Justeringens plats och

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18. Vänerparken 5, Vänersborg. Marika Isetorp

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18. Vänerparken 5, Vänersborg. Marika Isetorp Plats Vänerparken 5, Vänersborg Tid Tisdagen den 18 juni 2013, kl 13.00-17.15 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 14 april 2005, klockan Kerstin Andersson-Carlsson (m)

Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 14 april 2005, klockan Kerstin Andersson-Carlsson (m) Socialnämnden 2005-04-14 1(7) Plats och tid Underskrift... Katarina Andersson Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 14 april 2005, klockan 14.00 17.15 Beslutande Lennart Niklasson

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

Gullmarsstrand, Fiskebäckskil

Gullmarsstrand, Fiskebäckskil 2008-05-19 1 (13) Plats Gullmarsstrand, Fiskebäckskil Tid 19 maj 2008, kl 10.00-11.55. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Benny Augustsson. Ordförande... Christer Thobiasson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Benny Augustsson. Ordförande... Christer Thobiasson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-09-04 1 (14) Plats Rum 501, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 9 september Kl: 08:30 09:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan. David Jansson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan. David Jansson Plats Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan Tid Tisdagen den 27 aug 2013, kl 13.00-17.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Sammanträdesprotokoll Direktionen Sammanträdesprotokoll Direktionen Tid Tisdagen den 19 mars 2013, kl 13.00-15.40 Plats Birger Sjöberggymnasiet, Sal 1387, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Sammanträdesprotokoll Direktionen Sammanträdesprotokoll Direktionen Tid Torsdagen den 2 maj 2013, kl 13.00-16.10 Plats Vänersalen, Vänerparken, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S)

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 17:00 måndagen den 14 december 2015, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Carina Lund (M), Ordförande

Läs mer

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam (v) Anne-Marie Robertsson (fp)

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam (v) Anne-Marie Robertsson (fp) Sida Kulturnämnden 2006-05-08 1 (14) Plats och tid Vänersborgs Bibliotek, kl 13.00 15.00. Beslutande Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-05 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.30-17.40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen Sida Barn- och ungdomsnämnden 2004-11-29 1 (8) Extra sammanträde Plats och tid Kommunhuset, rum 119, kl 17.00 19.00 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (15) Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg. James Bucci ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (15) Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg. James Bucci ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-03-13 1 (15) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 13 mars 2012, kl 13.00-15.15 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Gymnasienämnden 2002-03-18 1 (6)

Gymnasienämnden 2002-03-18 1 (6) Sammanträdesdatum 1 (6) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Orvar Carlsson (kd), ordförande Leif Höglund (s), tjänstgörande

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Gullvi Westergren (v) Vanja Ekström (fp)

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Gullvi Westergren (v) Vanja Ekström (fp) Sida Kulturnämnden 2006-04-10 1 (13) Plats och tid Vänersborgs Bibliotek, kl 13.00 15.00. Beslutande Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Gullvi Westergren (v)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2006-10-19 1 (25)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2006-10-19 1 (25) Samhällsbyggnadsnämnden 2006-10-19 1 (25) Plats och tid Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdag 19 oktober 2006, kl 08.30-13.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Gymnasienämnden (8)

Gymnasienämnden (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.00-16.30 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Joakim Sjöling (s), tjänstgörande

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Tjänstgörande ersättare.

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Tjänstgörande ersättare. 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 18.50 69-82 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Marina Borneblad (MP) Karin Olsson (M) Olli Högström (M) Margaretha

Läs mer

Biblioteket, Vänersborg

Biblioteket, Vänersborg 2009-02-05 1 (11) Plats Biblioteket, Vänersborg Tid Torsdagen den 5 februari 2009, kl. 15.00 17.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Sida 1 av 7 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande ersättare Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 16.30 18.15 Carina Lorentzon (S) ordförande Christer Bohm (V) 1:e vice ordförande

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer