Innehåll DOMSTOLSVERKET VERKSAMHETSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll DOMSTOLSVERKET VERKSAMHETSPLAN 2012-2014 5"

Transkript

1

2

3

4

5 Innehåll 1 Generaldirektören har ordet Om verksamhetsplanen Planeringsförutsättningar för Domstolsverket Uppgift och ansvarsområden Den strategiska inriktningen Regleringsbrev för Omvärldsanalys Domstolsverkets satsningar Särskilda satsningar Övriga satsningar Domstolsverkets interna arbete Särskilda satsningar under Domstolsverkets organisation DOMSTOLSVERKET VERKSAMHETSPLAN

6 GENERALDIREKTÖREN HAR ORDET 1 Generaldirektören har ordet Under den här planeringsperioden, fram till och med 2014, prioriterar Domstolsverket arbetet med att stärka Sveriges Domstolars förmåga att rekrytera och behålla kompetent personal. Det är inte mindre angeläget nu i tuffare finansiella tider och med fortsatt målökning, utan snarare tvärtom. Tillgången på kompetenta medarbetare och organisationens förmåga att ta tillvara på sina medarbetares kompetens är helt avgörande för att på lång sikt kunna möta de allt större kraven från omvärlden. Det är ju så mycket som händer hela tiden. Informationssamhället växer fram, vilket innebär en snabb teknik- och medieutveckling, och medför att exempelvis värderings- och förtroendefrågor blir viktigare och att kraven på myndigheters effektivitet och öppenhet ökar. Den stora generationsväxlingen och målökningen är omvärldsfaktorer som än mer direkt påverkar vår verksamhet. Utvecklingen väntar inte på någon, men ibland måste man stanna upp och formera om sig för att kunna hänga med. Sammanslagningar av tingsrätter, förvaltningsrättsreformen och inrättandet av migrationsdomstolarna, översyn av arbetsformerna handlar till stor del om just detta. Arbetet med en genomgripande verksamhetsöversyn på Domstolsverket handlar också om en anpassning efter omvärldens föränderliga krav. Verksamhetsöversynen inleddes förra året och har redan nu i början av 2012 resulterat i en värdegrund, som medarbetarna själva arbetat fram och som kommer att vara just en grund, en stadig grund, att bygga upp verksamheten på. Verksamhetsöversynen ska leda till att vi tydliggör vårt uppdrag och gör det känt för både medarbetare och domstolar. Den ska också medföra att vi får en mer utvecklingsinriktad verksamhet som bättre möter domstolarnas och medborgarnas behov, en ökad tydlighet i ansvar, roller och processer, och ett mer utvecklat ledarskap och medarbetarskap. Detta ambitiösa utvecklingsarbete är naturligtvis mycket spännande för oss alla, men på sina håll i organisationen säkert också lite skrämmande. Jag är dock personligen övertygad om att det leder till en positiv utveckling för Domstolsverket på flera plan. Den delaktighet i processen som medarbetarna inbjudits till och det djupa engagemang som då har visats är en garanti för detta. I ett sådant här arbete blir det extra tydligt vilken viktig resurs medarbetarna och deras mångfald av kompetenser är, och det finns då återigen anledning att poängtera hur viktigt det är att Sveriges Domstolar kan rekrytera och behålla kompetent personal under och efter den utmanande generationsväxlingen som pågår just nu. Domstolsverket satsar som sagt nu särskilt på att skapa förutsättningar för att alla myndigheter inom Sveriges Domstolar ska kunna rekrytera den kompetens de behöver. Det sker genom aktiviteter som på ett övergripande plan ska stärka Sveriges Domstolar och bilden av Sveriges 6 DOMSTOLSVERKET VERKSAMHETSPLAN

7

8 OM VERKSAMHETSPLANEN 2 Om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en sammanfattning av den verksamhet som Domstolsverket planerar för åren Dokumentet är inriktat på år 2012, även om det också täcker verksamhet som sträcker sig längre fram i tiden. Syftet med dokumentet är att redovisa de planeringsförutsättningar som varit styrande för Domstolsverkets planering, de omvärldsfaktorer som påverkat planeringen samt de områden som Domstolsverket särskilt prioriterar och några av de aktiviteter som Domstolsverket planerar att genomföra mot bakgrund av planeringsförutsättningarna och omvärldsfaktorerna. Inom Domstolsverket finns en mer detaljerad verksamhetsplan som följs upp och justeras löpande under året. Justeringar kan behöva göras om planeringsförutsättningarna ändras, exempelvis om Domstolsverket får nya uppdrag från regeringen eller om det sker förändringar av olika omvärldsfaktorer. 8 DOMSTOLSVERKET VERKSAMHETSPLAN

9

10

11

12 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DOMSTOLSVERKET verksamhetsmål i enlighet med den mallstruktur för verksamhetsmål som Domstolsverket fastställer Övergripande administration, resursfördelning samt utvecklings- och kvalitetsarbete Domstolsverket ska med respekt för den grundläggande rollfördelningen mellan domstolarna, Domstolsverket och andra myndigheter skapa förutsättningar för Sveriges Domstolar att uppfylla de mål som gäller för verksamheten, genom - att åstadkomma en ändamålsenlig resursfördelning, - att vara en drivande och stödjande kraft i utvecklings- och kvalitetsarbetet, - att arbeta för en ökad tillgänglighet och information avseende Sveriges Domstolars verksamhet, - att arbeta för en ökad samverkan inom Sveriges Domstolar, - att arbeta för att öka samverkan mellan domstolar och andra berörda myndigheter Övriga mål Sveriges Domstolar ska verka för en strategisk kompetensförsörjning. Sveriges Domstolar ska ha en hög säkerhet för de anställda, parter och andra personer som deltar i en rättegång samt övriga som besöker domstolarna. Domstolsverket bör delta i utvecklingssamarbete med andra länder och i fredsfrämjande verksamhet, under förutsättning att extern finansiering finns. Domstolsverket får dessutom delta i internationell samverkan. Domstolsverket ska initiera och samordna Sveriges Domstolars internationella verksamhet. Genom att lämna personalbidrag till civila internationella krishanteringsinsatser under ledning av FN, EU eller OSSE, ska Domstolsverket bidra till att uppfylla de specifika mål som är uppställda av den insatsansvariga organisationen för respektive insats Uppdrag 1. Regeringen har i propositionen Medling och förlikning ökade möjligheter att komma överens gjort bedömningen att det bör vidtas informationsåtgärder i syfte att bland annat öka kunskapen om medlare och om medling som tvistlösningsmetod, vilket kan bidra till en ökad användning av särskild medling i domstol men även vara till nytta för användare av privat medling (prop. 2010/11:128 s. 76 f.). Regeringen uppdrar åt Domstolsverket att ta fram och på lämpligt sätt göra tillgänglig relevant information om medling, förekomsten av uppförandekoder för medlare och annat som kan vara av betydelse för att hjälpa parter och domstolar i val av medlare och för att främja kvaliteten på medlingsverksamheten. Domstolsverket ska vidare ta fram och tillhandahålla en förteckning över medlare som förklarat sig villiga att åta sig medlingsuppdrag. Verket ska inom ramen för det arbetet ta ställning till vilken information som förteckningen ska innehålla och hur förteckningen i övrigt ska utformas, struktureras och hur den vidare ska förvaltas. Domstolsverket ska senast den 1 oktober 2012 redovisa hur uppdraget har genomförts. 2. Ordningen i och utanför rättssalarna har betydelse för dem som ska medverka i en rättsprocess, exempelvis som parter, målsäganden eller vittnen. Detta gäller särskilt i mål där ungdomar är inblandade. Även förtroendet för den dömande verksamheten i stort påverkas av ordningen i domstolarna. Regeringen uppdrar åt Domstolsverket att kartlägga hur ordningen i och utanför rättssalarna upprätthålls samt att, vid behov, lämna förslag på åtgärder som kan bidra till en bättre ordningssituation. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december Domstolsverket har i regleringsbrevet för Sveriges Domstolar för 2011 fått i uppdrag ett dokumentera förändringsarbetet som har bedrivits i domstolarna på senare tid och skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte mellan domstolarna i dessa frågor (se p. 4 under Pågående uppdrag). Regeringen uppdrar nu åt Domstolsverket att vid genomförandet av uppdraget särskilt beakta domstolarnas arbetsformer såväl inom domstolen som i förhållande till andra myndigheter vid hantering av ungdomsmål. Mot denna bakgrund förlängs tiden för uppdragets genomförande till den 31 oktober Domstolsverket, Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och 12 DOMSTOLSVERKET VERKSAMHETSPLAN

13 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DOMSTOLSVERKET Kriminalvården fick i regleringsbrevet för 2011 i uppdrag att ta fram en plan för att anpassa verksamheten till införandet av ett strukturerat elektroniskt informationsflöde. Uppdraget redovisades i november Mot denna bakgrund ska Domstolsverket redovisa vilka åtgärder som vidtas för att anpassa verksamheten till införandet av ett strukturerat elektroniskt informationsflöde så att de effektivitets- och kvalitetsnyttor som skapas tillvaratas fullt ut. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november Domstolsverket ges i uppdrag att i samverkan med Rikspolisstyrelsen, Kriminalvården, och Åklagarmyndigheten utarbeta en handlingsplan för rättsväsendets biståndsfinansierade medverkan i internationell civil krishantering och utvecklingssamarbete. Regeringen bedömer att en handlingsplan kan bidra till att säkerställa rättsväsendets kvalitativa såväl som kvantitativa deltagande i internationell civil krishantering samt bidra till en ökad helhetssyn och ett effektivare resursutnyttjande. I uppdraget ingår att - ge förslag till åtgärder med syfte att dels stärka samordningen mellan myndigheterna i rättskedjan, liksom samverkan med de andra myndigheter som är verksamma inom internationell krishantering, dels stärka kopplingarna mellan rättsväsendets deltagande i internationell civil krishantering och det internationella utvecklingssamarbete som rättsväsendets myndigheter deltar i, - lämna förslag till hur rättsväsendets medverkan i internationella uppdrag utöver måluppfyllelsen för biståndspolitiken också i högre grad ska kunna bidra till operativ nytta för kärnverksamheten, förmågeutveckling och kompetensuppbyggnad för den utsändande myndigheten, - utarbeta ett sammanhållet synsätt för att ta om hand den kompetens som förvärvas i internationella uppdrag, och i samband med detta överväga andra personalrelaterade frågor som till exempel rekrytering och utbildning. Uppdraget ska delredovisas senast den 30 mars 2012 då en kort lägesbeskrivning ska lämnas av hur samverkansformerna har utvecklats. Uppdraget ska slutredovisas den 30 september Efter uppdragets genomförande ska myndigheterna årligen, med start 2013, i samband med att årsredovisningarna lämnas, också lämna en samlad resultatredovisning av rättsväsendets bidrag till internationell civil krishantering och utvecklingssamarbete. Redovisningen ska samordnas av Rikspolisstyrelsen. Vid uppdragets genomförande ska myndigheterna samråda med övriga berörda aktörer, i synnerhet Folke Bernadotteakademin (FBA) och Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) samt med den utredare som på Justitiedepartementets uppdrag ser över rättsväsendets deltagande i internationella insatser (Ju2011/4296/P) Pågående uppdrag 1. Sveriges Domstolar ska, som ett led i arbetet med rättsväsendets informationsförsörjning (RIF), i samverkan med Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården och Skatteverket senast den 31 december 2012 ha infört ett strukturerat elektroniskt informationsflöde framåt i rättskedjan. Samverkan ska även ske med Brottsförebyggande rådet. För att säkerställa att myndigheternas RIF-arbete samordnas ska Sveriges Domstolar anpassa sin planering och prioritering av IT-baserad verksamhetsutveckling till RIF-gemensamma ställningstaganden. 2. Domstolsverket har tillsammans med Brottsoffermyndigheten regeringens uppdrag att gemensamt verka för att vittnesstödsverksamhet bedrivs vid samtliga tingsrätter och hovrätter (Ju2006/5404/KRIM). 3. Med stöd av Brottsförebyggande rådet ska Domstolsverket i samverkan med Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården samordna och utveckla prognos- och analysarbetet för att förbättra myndigheternas möjligheter att bedöma sin framtida verksamhetsvolym. Brottsförebyggande rådets bidrag ska syfta till att analysmetoden genomgående håller hög kvalitet. Myndigheterna ska lämna en gemensam årlig rapport i samband med budgetunderlaget. Rapporten ska innehålla en analys av tidigare lämnade prognoser i förhållande till det faktiska utfallet. 4. Av de utvärderingar som gjorts av domstolarnas inre organisationsformer och arbetsmetoder och som beskrivits i bland annat Stats- DOMSTOLSVERKET VERKSAMHETSPLAN

14

15 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DOMSTOLSVERKET kan detta påverka kompetensförsörjningen på mindre orter samt öka måltillströmningen på större orter på sikt Finansiering Utifrån dagens kända förutsättningar kommer ekonomin att bli allt mer ansträngd för Sveriges Domstolar. De anslagsökningar som tilldelats bedöms inte vara tillräckliga för att möta domstolarnas behov. För 2012 beräknas kostnaderna överstiga anslagsnivån i sådan utsträckning att huvuddelen av anslagskrediten kommer att behöva tas i anspråk. Det innebär att det för 2013 kommer att behöva tillföras ytterligare anslagsmedel för att kunna bibehålla domstolarnas organisation. Om antalet mål dessutom fortsätter att öka kommer det att krävas ytterligare medel. Kompensationen för löneökningar de kommande åren blir mycket låga och sannolikheten att klara av även måttfulla löneökningar utan att rationalisera bedöms som liten. 3 Nuvarande ekonomiska förutsättningar innebär att besparingar kommer att behöva genomföras från och med 2013, vilket bland annat kan leda till ökade målbalanser på domstolarna. Den nu kända anslagstilldelningen kommer inte att vara tillräcklig för att klara verksamhetens nuvarande omfattning och inte heller en fortsatt ökning av antalet inkomna mål Måltillströmningen fortsätter att öka Polis och åklagarmyndigheten bedömer att såväl inflöde som utflöde av ärenden kommer att öka de närmaste åren inom flertalet brottskategorier (exempelvis våldsbrott, sexualbrott och narkotikabrott). På tingsrätterna har både antalet inkomna brottmål och tvistemål minskat 2011 men har tidigare ökat under en följd av år. Minskningen för brottmål bestod i huvudsak av bötesmål medan exempelvis brott mot person fortsatte att öka under Brottmålen bedöms öka igen de närmaste åren. Måltillströmningen av tvistemålen bedöms återigen öka i takt med försämrad konjunktur i kombination med en trend av ökat antal familjemål. I takt med försämrad konjunktur bedöms även antal konkursärenden öka. 3 Konjunkturbarometern för den statliga sektorn. Medlemmarnas ekonomi och kompetensförsörjning en prognos för år 2011, Arbetsgivarverket 2010:5 Även på förvaltningsrätterna har måltillströmningen minskat något under 2011 efter att ha ökat under de senaste åren. Antalet socialförsäkringsmål har fluktuerat kraftigt under de senaste åren bland annat till följd av balansavarbetning hos Försäkringskassan och regelförändringar i sjukförsäkringssystemet. Under de närmaste åren antas antalet socialförsäkringsmål stabiliseras på den nivå som var före den kraftiga ökningen Antalet inkomna skattemål har minskat under de senaste åren. För närvarande finns det inget som tyder på en ökning av skattemålen under de närmaste åren, utan troligen en stabilisering kring dagens nivåer. Antalet bidragsmål bedöms öka något i takt med den förväntade konjunkturnedgången. Prognoserna över antalet inkomna migrationsmål visar på en ökning 2012 för att därefter minska något. Sammantaget bedöms de senaste årens målökningar fortsätta vid tingsrätterna. Måltillströmningen vid förvaltningsrätterna bedöms sammantaget plana ut. Det måste dock understrykas att det finns en stor osäkerhet i prognoser över måltillströmningen. Ett ökat utflöde från polis och Åklagarmyndighet leder till ökad arbetsbelastning för Sveriges Domstolar. Om inte Sveriges Domstolar kompenseras finns det en risk för längre handläggningstider och ökade balanser. Kvaliteten kan också bli lidande Förtroendefrågor allt viktigare Trenden är ett ökat intresse för värderingsfrågor i samhället i stort. Medvetenheten om betydelsen av högt förtroende är stor inom Sveriges Domstolar. Ett högt förtroende för Sveriges Domstolar är viktigt för allmänhetens förtroende för rättsstaten i stort och särskilt för den som kommer till domstolen i ett mål eller ärende. Förtroendet är även viktigt för att locka potentiella medarbetare. Inom Sveriges Domstolar pågår sedan något år tillbaka ett mer strategiskt inriktat arbete inom de förtroendekritiska områdena bemötande, domskrivning och massmediekontakter. Bedömningen är att detta arbete måste fortsätta för att upprätthålla och utveckla förtroendet för verksamheten Ökade krav på effektiv administration Regeringen har i propositionen Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt (2009/10:175) DOMSTOLSVERKET VERKSAMHETSPLAN

16 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DOMSTOLSVERKET tydligt uttryckt krav på effektivisering och rationalisering inom ekonomi- och personaladministration. Bland annat anger regeringen att statliga myndigheter bör utnyttja möjligheterna att effektivisera administration och annan stödverksamhet genom att hitta andra lösningar än att utföra den i egen regi. Målet är att effektivisera myndigheternas administration och därmed frigöra resurser för myndigheterna att satsa på sin kärnverksamhet. Regeringen har fattat beslut om inrättandet av ett servicecenter som ska sköta ekonomi- och personaladministration åt andra statliga myndigheter. Utvecklingen av e-förvaltning har konkretiserats och förtydligats i och med betänkandet från E-delegationen, Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning. I regeringens förvaltningspolitiska proposition från våren , finns tydliga krav på effektivisering och rationalisering av den administrativa verksamheten Externa krav Regeringen ställer krav på bland annat Domstolsverket att delta i det fortsatta RIF-arbetet under de närmast kommande åren. Det är ännu inte beslutat vad som ska ingå i de kommande etapperna. Beroende på beslutets innehåll kan detta få stora konsekvenser på Domstolsverkets möjligheter att genomföra annan utveckling av verksamhetsstöd. Det finns också krav från myndigheter utanför RIF som vill få till stånd elektronisk kommunikation med Sveriges Domstolar Nya krav och risker i och med teknisk utveckling Tekniska hjälpmedel i den dömande processen är en del av samhällsutvecklingen. Regeringen har gett E-delegationen i uppdrag att fram till den 31 december 2014 aktivt arbeta med utvecklingen av e-förvaltningen inom staten. Syftet är att bättre kunna möta företagens och medborgarnas behov av service och tillgänglighet samt ge möjlighet till interaktivitet. Kraven på åtkomst till information och ökad interaktivitet i form av olika tjänster ökar snabbt. Verksamheten inom Sveriges Domstolar blir mer teknikberoende med risk för ökade tillfällen 4 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt, Prop. 2009/10:175 med störningar och avbrott. Utbyte vid fel och underhåll tenderar att bli komplexare och mer omfattande än tidigare då utnyttjandegraden är hög på redan installerade teknikstöd liksom lokaler. E-förvaltningen kommer troligtvis att leda till mer standardiserad användning av IT, vilket både kan kräva ett ökat samarbete och förenkla samarbetet mellan myndigheter Ökade krav på säkerhet Det finns enligt Säkerhetspolisens (Säpo) bedömningar 5 om en något förhöjd hotbild från grov organiserad brottslighet mot myndighetsföreträdare och journalister och det finns en förhöjd hotbild från grov organiserad brottslighet mot polisväsendet, tullväsendet och åklagarväsendet. Åklagarna förväntas även i fortsättningen att ställa stora krav på säkerheten inom Sveriges Domstolar. Säpo bedömer samtidigt att det inte finns någon identifierad hotbild från grov organiserad brottslighet mot Sveriges Domstolar. Enstaka individer som inte är kopplade till den grova organiserade brottsligheten kan utgöra vissa hot. Från den 1 juli 2012 ges domstolarna utökade möjligheter att besluta om säkerhetskontroll enligt ny lagstiftning 6. Mot bakgrund av den nya lagen kan det antas att mängden säkerhetskontroller kommer att öka. Den innebär också att det i vissa fall krävs ombyggnationer av domstolarnas entréer och ytterligare personal för bemanning av säkerhetskontrollerna. Domstolsverket har för 2012 erhållit medel kopplade till reformen Informationssäkerhet Spelreglerna för informationssäkerhetsarbetet har ändrats i och med ny teknik, ny reglering och nya användarbeteenden. Ökad mobilitet och ökat nyttjande av interaktiva sociala nätverk medför ökade risker för både organisationer och enskilda eftersom säkerhetsfrågan ännu inte är ett starkt användarkrav. Hotbilden blir allvarligare och ITrelaterad brottslighet är redan nu ett betydande 5http://www.sapo.se/download/18.34ffc68f1235b740c /Gobnationellhotbild.pdf 6 Se Lagrådsremiss, Ökad säkerhet i domstol. Förslag till lag om ändring i lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol. 16 DOMSTOLSVERKET VERKSAMHETSPLAN

17 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DOMSTOLSVERKET problem, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Hotet mot Sveriges Domstolars IT-system bedöms öka. Avbrott i IT-system skulle kunna medföra stora negativa konsekvenser för domstolarna i den dömande verksamheten. DOMSTOLSVERKET VERKSAMHETSPLAN

18

19 DOMSTOLSVERKETS SATSNINGAR ganisation för distansutbildning inklusive e- lärande. I arbetet med att revidera befintliga strategier för kompetensutveckling kommer Domstolsverket även ta fram riktlinjer för kompetensutveckling på individnivå. Genom sådana riktlinjer skapas bättre förutsättningar att utveckla varje medarbetares kompetens utifrån verksamhetens behov. Ta fram en ledarskapsstrategi för Sveriges Domstolar För att ytterligare stärka chef- och ledarskap inom Sveriges Domstolar påbörjas 2012 ett arbete med att utveckla en ledarskapsstrategi för ledarskapet på alla nivåer. Ledarskapsstrategin ska innehålla en för Sveriges Domstolar gemensam syn på ledarskapet och visa på vägar hur vi strategiskt ska utveckla dagens och morgondagens ledare i Sveriges Domstolar. Se över domarutbildningen Ett nytt viktigt projekt som kommer att påbörjas under 2012 är en översyn av domarutbildningen, från fiskalstiden till assessorsförordnandet. Bakgrunden är att det finns ett behov att se över domarutbildningen bland annat av det skälet att den utgör en viktig grund för framtida rekrytering av ordinarie domare men också mot bakgrund av att unga jurister även i fortsättningen ska lockas att välja Sveriges Domstolar som arbetsgivare. Översynen tar sikte på formerna för utbildningen. Den omfattar därmed inte innehållet i de kurser som vänder sig till fiskaler och assessorer som bedrivs i Domstolsakademins regi. Kartlägga utvecklings- och karriärmöjligheter för föredragande och beredningsjurister Arbetet, som kommer att bedrivas i samverkan med Jusek, kommer utifrån verksamhetens behov att innefatta en kartläggning av möjliga utvecklings- och karriärvägar inom Sveriges Domstolar. Kompetensutveckla chefsadministratörer Chefsadministratörerna 7 innehar en specialistfunktion på domstolarna. Förutom ordinarie utbildningar införs nu därför årliga DV-dagar för denna yrkesroll. DV-dagarna syftar bland annat till utbildning, information och dialog inom till 7 Med chefsadministratör avses här även kanslichefer, administrativa direktörer och administrativa chefer. exempel områdena verksamhetsstyrning och kommunikation, men ger också möjlighet till nätverksbyggande. Ett utbildningspaket för introduktion av nya chefsadministratörer ska också tas fram. Dessa insatser bidrar till att kompetensen höjs och att chefsadministratörerna kan känna sig trygga i sin yrkesroll. Det bör i förlängningen bidra till att öka möjligheten till att behålla denna kvalificerade personalgrupp inom Sveriges Domstolar. Förvalta och vidareutveckla den nya domstolssekreterarutbildningen med e-lärande Under 2011 har en ny domstolssekreterarutbildning tagits fram och implementerats. Den nya utbildningsmodellen tillgodoser organisationens behov av relevant och kvalitetssäkrad utbildning för domstolssekreterare men innebär också att utbildningen är mer flexibel och individanpassad. Under planeringsperioden kommer den nya domstolssekreterarutbildningen att kompletteras med nya kurser, både sådana som avser traditionell klassrumsundervisning och sådana som avser e-lärande. Producera och förvalta distansutbildning En produktions och förvaltningsorganisation för distansutbildning inklusive e-lärande ska tas fram under Distansutbildning inklusive e- lärande är effektiva och flexibla utbildningssätt som lämpar sig väl under vissa förutsättningar. E-lärande blir allt vanligare som ett komplement till traditionella utbildningar. Domstolsverket kommer även framöver att producera e- utbildningar i enlighet med strategin för kompetensutveckling i Sveriges Domstolar. Genomföra medarbetarundersökning 2012 Genom att erbjuda Sveriges Domstolar möjligheten att delta i medarbetarundersökningen, skapas förutsättningar för att stödja utveckling av ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Medarbetarundersökningen genomförs vartannat år och är ett verktyg för kontinuerlig undersökning av till exempel hur arbetsmiljöfrågorna och ledarskapet utvecklas i organisationen. Förhandla fram nya lokala löneavtal En avgörande förutsättning för en effektiv och väl fungerande verksamhet är att arbetsgivaren kan rekrytera, motivera och utveckla arbetstagare DOMSTOLSVERKET VERKSAMHETSPLAN

20 DOMSTOLSVERKETS SATSNINGAR med sådan kompetens som behövs på kort och lång sikt. Med stöd av en reviderad lönepolicy ges domstolarna stöd i genomförandet av revision av det lokala avtalet med SACO/S, vilket nu innebär att alla medarbetare, med undantag av de tarifflönesatta grupperna notarier, fiskaler och assessorer, på avtalsområdet omfattas av individuell lönesättning. Ett särskilt IT-baserat förhandlingsstöd, Palasso förhandlingsmodul, och ett uppdaterat bedömningsverktyg tillhandahålls i syfte att ge stöd och service. Domstolsverket kommer att inleda arbetet med att förhandla fram nya avtal med OFR/S och SEKO. Nuvarande avtal upphör den 30 september Nya avtal kommer att förhandlas fram på central nivå och därefter på lokal nivå. Införa individuell lönesättning av domstolschefer I linje med att individuell lönesättning numera tillämpas för ordinarie domare och hyresråd kommer Domstolsverket under 2012 att gå vidare med att införa en modell för individuell lönesättning av domstolschefer, med det centrala Chefsavtalet som utgångspunkt. Implementera enskilda överenskommelser Under senare delen av 2011 genomförde Domstolsverket en förstudie med en kartläggning av vilka enskilda överenskommelser, det vill säga överenskommelser mellan enskilda individer och arbetsgivaren inom ramen för ALFA respektive ALFA-T (allmänt löne- och förmånsavtal), som kan vara aktuella för Sveriges Domstolar att gå vidare med. Förstudien ger förutsättningar att under 2012 gå vidare med en planerad implementering av enskilda överenskommelser i enlighet med det centrala avtalet mellan Arbetsgivarverket och SACO/S. Samverkan sker med domstolschefsgrupperna för att under planeringsperioden kunna realisera möjligheten till enskilda överenskommelser. Parallellt med detta formar Domstolsverket rutiner för en effektiv och kvalitetssäkrad process för hanteringen. Arbetet syftar till att Sveriges Domstolar ska vara en attraktiv arbetsgivare även när det gäller anställningsvillkor. Arbeta för tillgängliga arbetsplatser Sveriges Domstolar måste vara en attraktiv arbetsplats för alla. Under 2011 har en ny handlingsplan för tillgänglighet i Sveriges Domstolar tagits fram, gällande perioden Handlingsplanen ska fungera som ett verktyg för planering och uppföljning av tillgänglighetsfrågor. Under 2012 kommer utbildningssatsningar att ske för att implementera regeringens strategi för funktionshinderpolitiken. Delta i utvecklingssamarbete och fredsfrämjande arbete med andra länder Domstolsverkets internationella utvecklingssamarbete och fredsfrämjande arbete är baserat på ett uppdrag till Domstolsverket från regeringen att delta i utvecklingssamarbeten med andra länder och i fredsfrämjande verksamhet (se avsnitt tredje punkten). Möjligheten att kunna delta i utvecklande och intressanta internationella insatser är också en del i att göra Sveriges Domstolar till en attraktivare arbetsplats som kan locka medarbetare med spetskompetenser inom olika områden. Under planeringsperioden kommer det internationella utvecklingssamarbetet att inriktas på följande områden: Samarbeta med Ryssland inom området mänskliga rättigheter. Programmet, som är Sidafinansierat, påbörjades under 2011 och beräknas fortsätta med ytterligare ett eller två års samarbete. Stödja förvaltningsdomstolarna i Ukraina. Domstolsverket ska tillsammans med Frankrike, som ansvarigt medlemsland, och Litauen stödja Ukrainas arbete med att skapa ett väl fungerande förvaltningsdomstolssystem. Projektet ska pågå i två år. Arbetet med att ställa personal inom Sveriges Domstolar till förfogande för EULEX Kosovo kommer också att fortsätta. Möjligheterna till att öka antalet experter för fredsfrämjande verksamhet samt att bidra med personal som nationella experter i EU:s institutioner ska undersökas under året. 20 DOMSTOLSVERKET VERKSAMHETSPLAN

21 DOMSTOLSVERKETS SATSNINGAR Övriga satsningar Förutom mål 4 i verksamhetsstrategin planerar Domstolsverket en rad andra viktiga aktiviteter under övriga mål i verksamhetsstrategin Kvalitet och effektivitet i dömandet Mål 1 enligt den strategiska inriktningen: Sveriges Domstolars dömande verksamhet bedrivs professionellt. Mål och ärenden avgörs snabbt, med bibehållen hög kvalitet, och det finns få mål i balans. Utveckla förstärkningsstyrkan Under året kommer en utveckling av förstärkningsstyrkan att ske med syfte att skapa en styrka som på ett effektivt sätt kan stödja domstolarna då behov av tillfällig förstärkning av någon anledning uppstår. Införa resultatdialoger Under våren 2012 planeras resultatdialoger mellan Domstolsverket och ett urval av domstolar. Syftet med dialogerna är att genomföra en fördjupad uppföljning och analys av domstolarnas resultat, både avseende ekonomi och verksamhet. Utifrån analysen kan sedan olika utvecklingsområden identifieras. Samråd om domstolarnas egna satta verksamhetsmål för det närmaste året kommer också att hållas under resultatdialogen. Genomföra regeringsuppdrag angående medling Domstolsverket ska ta fram och på lämpligt sätt göra tillgängligt relevant information om medling, förekomsten av uppförandekoder för medlare och annat som kan vara av betydelse för att hjälpa parter och domstolar i val av medlare och för att främja kvaliteten på medlingsverksamheten. Domstolsverket ska vidare ta fram och tillhandahålla en förteckning över medlare som förklarat sig villiga att åta sig medlingsuppdrag. Allt i syfta att främja att tvister löses genom frivilliga överenskommelser parterna emellan. (Se även avsnitt punkt 1.) Renodla domstolsarbetet Domstolsverket ska tillsammans med Kronofogdemyndigheten utreda vilka administrativa uppgifter i konkurshanteringen som kan flyttas över från tingsrätterna till tillsynsmyndigheten i konkurser 8. Utredningen syftar till att renodla dom- 8 Kronofogdemyndigheten är tillsynsmyndighet i konkurstolsarbetet till tvistiga frågor som kräver den kompetens som finns på domstolarna Bemötande, service och extern kommunikation Mål 2 enligt den strategiska inriktningen: De personer som kommer i kontakt med Sveriges Domstolar bemöts på ett professionellt sätt. Det råder en hög och enhetlig servicenivå. Kommunikationskanalerna är väl utvecklade och den information som lämnas är lättillgänglig, relevant och begriplig. Implementera strategier för bemötande och domskrivning Under 2010 genomfördes ett projekt om bemötande och domskrivning inom Sveriges Domstolar. Projektet ledde bland annat till att strategier för bemötande och domskrivning togs fram. Under 2011 har arbetet med att implementera dessa startat. Detta arbete kommer att fortsätta under planeringsperioden och Domstolsverket kommer på olika sätt att stödja domstolarna i deras arbete. Under 2011 har också råd och tips tagits fram för att hjälpa domstolarna och medarbetarna att genomföra aktiviteterna i handlingsplanerna till bemötandestrategin och strategin för utformning av domar och beslut. Dessa råd och tips innehåller bland annat beskrivningar av olika metoder för hur enskilda domstolar kan undersöka bemötande och domskrivning och hur man praktiskt går till väga för att använda dessa metoder. Råden och tipsen kommer att lanseras i slutet av februari 2012, tillsammans med material till stöd för start av bemötandearbetet och arbetet med att utforma domar och beslut. Förvalta och utveckla mediearbetet Sveriges Domstolars gemensamma massmediestrategi lanserades våren Under planeringsperioden kommer utbildningar till samtliga personalkategorier att erbjudas. Våren 2012 ska en ny mediebevakningstjänst upphandlas och rutiner kring att använda mediebevakning lanseras på domstolarna. Under 2012 ska även pressrummet och annan information på domstol.se utvecklas, bland annat efter önskemål och synpunkter från en referensgrupp av journalister. ser (TSM) och har i denna egenskap till uppgift att övervaka konkursförvaltningen. DOMSTOLSVERKET VERKSAMHETSPLAN

Inledning. En tydlig strategi

Inledning. En tydlig strategi Inledning Domstolarna 1 bedriver en omfattande och komplex verksamhet som är en av grundpelarna i Sveriges demokrati. Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt domstolarna för

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Delmål för Domstolsverket... 2 3. Delmål 1 E-utbildning...

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet Ökat förtroende för domstolarna strategier och förslag (SOU 2008:106)

Remissyttrande över betänkandet Ökat förtroende för domstolarna strategier och förslag (SOU 2008:106) 1 (7) Generaldirektören Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över betänkandet Ökat förtroende för domstolarna strategier och förslag (SOU 2008:106) Ert dnr: Ju 2008/10177/DOM Allmänt Domstolsverket

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten TÄNK ALLTID INTERNATIONELLT RIKSPOLISSTYRELSEN Enheten för internationell samordning Utgivare: Rikspolisstyrelsen Enheten för internationell samordning

Läs mer

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015 It inom Polisen Nationell it-strategi 2010/2015 1010101 1010101 1010101 1010101 2010 2015 En it-strategi för att lösa och förebygga fler brott Med ett förnyat och effektivare it-stöd kan Polisen lösa och

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017.

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Kommittédirektiv En expertgrupp för digitala investeringar Dir. 2017:62 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Sammanfattning En särskild expertgrupp i form av en kommitté ges i uppdrag att stödja

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Intern och extern dialog- en metod för systematiskt kvalitetsarbete i domstol

Intern och extern dialog- en metod för systematiskt kvalitetsarbete i domstol 1 Intern och extern dialog- en metod för systematiskt kvalitetsarbete i domstol Varför kvalitetsarbete? För att motsvara medborgarnas berättigade krav på en rättssäker och effektiv rättsskipning och därmed

Läs mer

Att ta fram en ny arkivredovisning. Bakgrund Förutsättningar Ställningstaganden Arbetets gång Resultat Lärdomar

Att ta fram en ny arkivredovisning. Bakgrund Förutsättningar Ställningstaganden Arbetets gång Resultat Lärdomar Att ta fram en ny arkivredovisning Bakgrund Förutsättningar Ställningstaganden Arbetets gång Resultat Lärdomar Sveriges Domstolar organisation De allmänna domstolarna De allmänna förvaltningsdomstolarna

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117 Kommittédirektiv Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration Dir. 2010:117 Beslut vid regeringssammanträde den 4 november 2010 Sammanfattning För att öka effektiviteten

Läs mer

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015 En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan Januari 2015 Datum Sida 2015-01-21 1 (5) Ert datum Dnr En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete Regeringsbeslut I:5 2017-02-16 Ju2017/01526/KRIM Justitiedepartementet Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete Datum: Dokumenttyp: 2016-08-31 Skrivelse Diarienr: Handläggare: 2016/0180 Tarja Birkoff 1 (5) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande

Läs mer

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet)

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) Regeringsbeslut IV:5 2011-03-31 S2011/3603/SFÖ (delvis) Socialdepartementet Statskontoret Box 8110 104 20 Stockholm Uppdrag att ta fram ett samlat underlag om myndigheternas service i samverkan Regeringens

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2015 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

24-timmarsstrategi för Sveriges Domstolar

24-timmarsstrategi för Sveriges Domstolar 24-timmarsstrategi för Sveriges Domstolar Innehåll Regeringens vision om en 24-timmarsmyndighet...3 Tio punkter för tillgängligare domstolar... 5 Vidareutveckla verksamhetsstödet Vera...6 Anpassa öppet-

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Vår personalpolicy Statens geotekniska institut

Vår personalpolicy Statens geotekniska institut Vår personalpolicy Statens geotekniska institut Inledande ord Statens geotekniska institut (SGI) är en kunskaps intensiv myndighet som tillsammans med kompetenta medarbetare är under ständig utveckling.

Läs mer

Strategisk färdplan Kortversion

Strategisk färdplan Kortversion Strategisk färdplan 2017 2020 Kortversion Vår färdplan Den strategiska färdplanen är ett stöd i Socialstyrelsens arbete för att svara mot vårt uppdrag. Uppdraget utgår från de lagar som styr myndighetens

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Högskolekansliet Åsa Dryselius, avdelningschef 2012-09-20 UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV HÖGSKOLEKANSLIETS MÅL ENLIGT VERKSAMHETSPLAN 2012 Uppföljningen

Läs mer

Verksamhetsstrategi 2015

Verksamhetsstrategi 2015 Verksamhetsstrategi 2015 Innehåll Inledning 4 Vårt uppdrag 5 Bruka utan förbruka 5 Skogsriket med värden för världen 6 Skogspolitiska mål 6 Produktionsmålet 6 Miljömålet 6 Sveriges miljömål och miljöarbete

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN 1 Brett utbildningsutbud för individuell kompetensutvecklingsbehov Samverkan med näringslivet och andra myndigheter En god arbetsmiljö med behöriga lärare och hög kvalité AVESTA KOMMUN Vuxenutbildningen

Läs mer

Samhällets informationssäkerhet

Samhällets informationssäkerhet Samhällets informationssäkerhet Handlingsplan 2008 2009 2010 Dr. Per Oscarson Krisberedskapsmyndigheten Krisberedskapsmyndigheten försvinner Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ersätter KBM,

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

Var med och bilda Norrlands största domstol. Förvaltningsrätten i Luleå blir Sveriges fjärde migrationsdomstol

Var med och bilda Norrlands största domstol. Förvaltningsrätten i Luleå blir Sveriges fjärde migrationsdomstol Var med och bilda Norrlands största domstol Förvaltningsrätten i Luleå blir Sveriges fjärde migrationsdomstol 2 Hösten 2013 blir Förvaltningsrätten i Luleå landets fjärde migrationsdomstol Migrationsdomstolar

Läs mer

Rikspolischefens inriktning

Rikspolischefens inriktning Rikspolischefens inriktning I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Uppdaterad augusti 2013. Rikspolischefens inriktning 3 Rikspolischefens

Läs mer

Kommittédirektiv. Förutsättningar för att avveckla Statens vanämnd. Dir. 2010:133. Beslut vid regeringssammanträde den 9 december 2010

Kommittédirektiv. Förutsättningar för att avveckla Statens vanämnd. Dir. 2010:133. Beslut vid regeringssammanträde den 9 december 2010 Kommittédirektiv Förutsättningar för att avveckla Statens vanämnd Dir. 2010:133 Beslut vid regeringssammanträde den 9 december 2010 Sammanfattning En särskild utredare tillkallas med uppgift att analysera

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013.

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. 2 Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. Innehåll 1 Vision, verksamhetsidé och värdegrund 2 Syftet med en strategisk utvecklingsplan 2.1 Uppföljning och utvärdering 2.2 Översyn och eventuell

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Medarbetarsamtal vid KI

Medarbetarsamtal vid KI Medarbetarsamtal vid KI Riktlinjer med kompletterande anvisningar för medarbetarsamtal vid KI Bilaga 1a Medarbetarsamtal 1; Mål och utveckling exempel på frågor - chefer Bilaga 1b Medarbetarsamtal 1; Mål

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag Offentliga rummet 2007-05-30 Bo Frändén bo.franden@verva.se 08-5505 5745 Grundfakta om VERVA Enrådighetsverk med ett råd Generaldirektör Lena Jönsson chef för myndigheten 6 Enheter Ca 100 anställda 60

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016 Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten 2015-2017 Juni 2014 Reviderad juni 2016 Datum 2014-06-27 2016-06-30 (uppdaterat) Ert datum Sida EKOBROTTSMYNDIGHETENS INRIKTNING 2015-2017 För att konkretisera

Läs mer

Länsrättsutredningen

Länsrättsutredningen DOMSTOLSVERKETS RAPPORTSERIE 2008:2 Länsrättsutredningen DOMSTOLSVERKET SVERIGES DOMSTOLAR Länsrättsutredningen INNEHÅLL Sammanfattning Författningsförslag 5 1. Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289)

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Dialog som ett medel för systematiskt kvalitetsarbete i en domstol

Dialog som ett medel för systematiskt kvalitetsarbete i en domstol PM 1 (12) Dialog som ett medel för systematiskt kvalitetsarbete i en domstol En domstol är en professionell organisation eller en kunskapsorganisation på samma sätt som en skola eller ett sjukhus är det.

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Kommittédirektiv Forskning och utveckling på försvarsområdet Dir. 2015:103 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till inriktningen, omfattningen

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

Uppdrag att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Statens servicecenter

Uppdrag att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Statens servicecenter Regeringsbeslut IV:5 2013-05-02 S2013/3452/SFÖ (delvis) Socialdepartementet Ekonomistyrningsverket Box 45316 104 30 Stockholm Uppdrag att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Statens servicecenter

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 1. Ansvar och organisation Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax:

Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 1. Ansvar och organisation Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax: 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag Närvarande: Från Kammarrätten i Sundsvall: Chef administrativa enheten Arkivarie Registrator Arkivassistent Från Riksarkivet:

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30)

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) Ert

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Kriminalvården

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Kriminalvården Regeringsbeslut I:11 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8710/KRIM Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ju2013/7815/KRIM m.fl. Se bilaga 1 Kriminalvården 601 80 Norrköping Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer