Sammanställning av texter i utställningen Livsmedel Arkitekturmuseet 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av texter i utställningen Livsmedel Arkitekturmuseet 2012"

Transkript

1 Sammanställning av texter i utställningen Livsmedel Arkitekturmuseet 2012 Introduktion Det är vardagen vi firar när Arkitekturmuseet fyller 50 år. Med titeln Livsmedel uppvaktar vi museets ämnen arkitektur, form och design som just medel för livet. Vi lånar ett av vardagslivets mest välbesökta rum matbutiken som ett ramverk och frågar: hur vill vi att samhället ska vara, och hur ska vi handla? Hus bredvid hus blir inte automatiskt ett samhälle. Samhället är ett medvetet val av miljöer där livet inte bara fylls med dagar, utan där dagarna kan fyllas med liv. Vi gör här en stor affär av hur Arkitekturmuseets ämnen ingår i samhällsskapande processer. Vi har butikshyllorna fulla av ritningar, böcker, fotografier och modeller - och det finns ännu mer på lagret! 1. RÅVAROR OCH HALVFABRIKAT 1.0 Vi blir aldrig klara med vår omgivning. I arkitektur och form blir samhällets förändringar synliga. Vi befinner oss mitt i utvecklingen, mitt i de skapande och kunskapande processer som utgör vår fysiska och psykiska miljö, från idéer via material, förädling och konstruktion till byggnader och produkter. För varje steg från tanke till handling behövs kraft och energi. Allt är som vanligt: allt förändras. Man kan inte bygga färdigt en stad! 1.1 Efter att ha formats av 1600-talens krig, 1700-talens vetenskap och 1800-talets industri, mötte Sverige 1900-talet som ett jordbrukssamhälle med en grogrund av idéer för en urban framtid. Stora utställningar blev en populär form för att visa visionerna. Stockholmsutställningen 1930 tog ut riktningen för arkitektur och form med en smakfostrande uppvisning för nationens växande medelklass: vi ska leva i funktionella miljöer omgivna av luft och ljus. Var visar vi upp nya idéer idag? 1.2 Alla led i byggprocessen, från designmetod till montering, har förändrats under talet. Idag är ritningsprocessen helt digital, vilket underlättar både formgivning och samarbete. Alla nya hus innehåller industriellt bearbetade halvfabrikat och moduler. Mjöl och brädor är båda exempel på halvfabrikat: varor som har förädlats industriellt från råvaror säd och träd men som fortfarande behöver arbetas in i ett sammanhang, som ett bröd eller ett hus, för att komma till nytta. 1.3 Konstruktion är att räkna ut vilken sorts material som behövs var och i vilken mängd för att en bro eller en bokhylla ska vara säker att använda. Vi befinner oss mitt i en utveckling där konstruktion har mindre med statiska beräkningar och mer med dynamik att göra. Detta tänkesätt återfinns på flera områden i ett föränderligt samhälle som kräver snabba omställningar: dynamiska system anses idag säkrare än statiska. 1.4 I traditionellt byggande använde man lokala material, lokal teknik och energi. Idag är byggindustrin, precis som livsmedelsindustrin, en näring där nästan allt levereras från en global marknad, och det kan vara svårt att avgöra vad som är hållbart. En

2 livscykelanalys talar om hur stor energiförbrukning och miljöpåverkan en byggnad har totalt sett, från byggnadsprocess, material, transporter och beräknad bruksperiod. 1.5 Samhällets alla framställande processer kräver kontinuerliga kraftkällor. Industrieran har möjliggjorts av tillgången till olja, både som energi och som råvara. Utan oljan hade samhällsutvecklingen gått mycket långsammare, och globaliseringen hade inte varit möjlig. Vi har redan passerat en punkt i tiden från vilken utvinningen av råolja bara minskar, och vi står inför stora livsstilsförändringar i en framtid vars energiproblem är långt ifrån lösta. 2. SMAK OCH LIVSVAL 2.0 Valfrihet är frihet att välja ur ett sortiment som bestämts av någon annan. Riktig frihet har bara en begränsning: du får inte begränsa någon annans frihet, inte heller kommande generationers. I centrum för båda dessa insikter står individen och dennes ansvar. Det sägs att vi har fler valmöjligheter i dagens samhälle, men grundbehoven är lika enkla och betydelsefulla som genom människans historia. Våra val får inte skada vår livsmiljö. 2.1 Som medborgare deltar vi i demokratin genom fria val, där vi väljer vilka som ska representera oss och bevaka våra rättigheter och skyldigheter. Som de flesta samhällskonstruktioner manifesterar sig själva demokratin genom sina symboliska byggnader, men det viktigaste rummet i en demokrati är det offentliga rummet: platser vi förfogar över gemensamt, där åsikter kan uttryckas fritt. 2.2 Vi har valt ett samhälle där makten utgår från folket, och inom det samhället ställs vi idag inför allt fler livsval, där vi själva ska ta makten över våra liv. Vi kan välja gemenskap, som en kollektiv boendeform, en utbildnings- och yrkestillhörighet eller andra grupperingar efter intresse och tillhörighet, och vi ställs inför val av allt från BB, grundskola, husläkare, elbolag och pensionssparande. 2.3 Om vi för 50 år sedan främst var medborgare med rättigheter och skyldigheter, ser vi oss idag snarare som konsumenter med rättigheter. När makten i samhället förskjuts från stat till marknad, förväntas konsumenten göra medvetna val i det globala utbudet med hänsyn till miljö och rättvisa. Design och arkitektur bidrar till varumärkesbyggande på olika nivåer, för att bli en del av den nya konsumentens livsstil. Genom stilval, som ofta är konsumtionsval, manifesterar vi vår identitet. 2.4 Konsumtionens miljöer präglar stadsbilden. Städer blir också alltmer lika varandra som shoppingmiljöer, med butikskedjor som spänner från billig massproduktion till exklusiva märkesvaror. Det kommersiella rummet har en del gemensamt med det offentliga rummet, men det finns tydliga skillnader: gallerian och butiken har stängt halva dygnet, och det är inte öppet för aktiviteter eller beteenden utanför den kommersiella normen. 2.5 Arkitektur och design är processer som leder till både massproduktion och till unika objekt, med syfte att stärka identitet och locka konsumenter kort sagt, för att stärka varumärken. De unika objekten allt från haute couture och konsthantverk till

3 trädkojor och slöjdföremål kräver mer av både producent och konsument. Skräddarsytt eller egentillverkat istället för konfektion kostar tid och pengar, men själva objektet blir bärare av långlivad kvalitet och kunskap. 3. ODLAT OCH KULTIVERAT 3.0 Ekologi och ekonomi är två begrepp som nästan kommit att stå i motsatsförhållande till varandra, men som i själva verket är förenade genom eko oikos det grekiska ordet för hus. Oikos blir ekologi med logia lära, och ekonomi bildas med nomos för att sköta om. Oikonomos är den som har ansvar för hushållet genom framförhållning i samklang med livsmiljön. Ekologi är alltså, bokstavligt talat, läran om huset. 3.1 Ett hushåll är inte bara ett socialt system för överlevnad och samspel mellan individer. Ett hushåll är den statistiska enhet som politiska beslut grundas på. Sverige består enligt Statistiska centralbyrån av cirka 4,5 miljoner hushåll. Hushållet är utgångspunkten för ett mer hållbart samhälle. Här grundläggs vanor, värden, och beteenden, och här fattas vardagens konsumtionsbeslut. 3.2 Att hushålla är att förhålla sig mycket konkret till tid: att skapa framförhållning i förhållande till resurser. All matkultur handlar om att för framtida behov spara och bevara det som naturen ger under en begränsad tid. Ett klimatanpassat byggande förhåller sig till just tid och resurser i balans med en cykliskt föränderlig omgivning och sina användare. 3.3 Hushållning tillämpas även i naturens konstruktioner, där ekonomiska val och resurshushållning framträder i alla skalor och former. Inom biomimetiken studerar man naturens effektiva och komplexa strukturer och mönster, som sedan inspirerar arkitektur, formgivning och materialforskning till resurssnåla och avancerade lösningar som härmar resultatet av miljoner år av evolution. 3.4 Arkitektur, form och design är dagligvaror och kulturbärare. Kultur är en förutsättning för samhällets utveckling, särskilt med tanke på betydelsen av latinets cultura: odling, bearbetning och bildning. Kulturen behöver offentliga rum, inomhus och utomhus. Rummets utformning påverkar möjligheterna att skapa kultur, och visar också hur olika kulturformer värderas. En av de allra största investeringarna i samhället är skolan: tillväxt i ordets rätta bemärkelse. 3.5 Hur naturlig är naturen? Allt som finns omkring oss är resultatet av planering. Precis som bebyggelse och infrastruktur är stadsrummets och förortens växtlighet och grönområden formgivna. Även detaljer som hur staden möter vattnet, höjdförhållanden, siktlinjer, gärden och skogspartier är konstruerade situationer. Naturen som vi oftast möter den är följden av samhällets beslut. 4. BASVAROR OCH VARDAGSMAT 4.0

4 Det är skillnad på att bygga hus vid hus utan sammanhängande tanke och att bygga samhälle. Vad händer med det gemenskapande rummet i vår tid? Vi organiserar det gemensamma genom politik. Det är genom denna förmåga till kollektiv organisation som vi skapar förutsättningar för gemenskap. Politik är en strävan i fältet mellan det önskvärda och det möjliga. Vad önskar vi idag och vad är möjligt? 4.1 Våra samhällsbärande institutioner ger rum för det gemenskapande samtalet och de aktiviteter och ritualer som vi ägnar oss åt. Vi möts i politikens och konstitutionens ritualer, invigningar, avslutningar, vigslar, fester, stämmor och religiösa och nationella högtider. Allt fler delar också sina berättelser i allt större informella nätverk. Det verkar som om den digitala mötesplatsen snarare kompletterar än ersätter samvaron i det fysiska rummet. 4.2 Ett samhälle är en grupp människor som hålls samman av sociala relationer med kontinuitet i tid och rum. Latinets socius betyder följeslagare. Människor följer varandra till världens städer i en av vår tids största samhällsförändringar. Mångfald, rörlighet och närhet ger staden dess livskraft och komplexitet. På stadens gator och torg skapas energi genom människors möten, krafter som kan förändra världen. 4.3 Under vår livstid passerar vi genom olika gemenskapande rum, vilket gör att vissa grupper möts men inte andra. En tydlig önskan hos många är mer direkt demokrati, mer inflytande och möjlighet att påverka sin omgivning och stärka sociala miljöer i sin närhet. Unga uttrycker tydligt sin önskan om mer samverkan mellan generationerna var finns rum för dessa möten och vad skulle de kunna leda till? 4.4 Samhället producerar inte bara varor och tjänster, kultur och miljöer vi framställer också visioner. Under 1900-talet har den svenska samhällsutvecklingen drivits genom begrepp som folkhemmet. Visioner är färskvaror, som ordet världsklass som idag uttrycker ambitioner inom allt ifrån stadsplanering till samhällsservice: i begreppet ligger en konkurrensmedvetenhet och en önskan om tillhörighet i större yttre sammanhang. Folkhemmet har fått en utsida. 4.5 Samhällsförändringar pågår inom varje individ. Värderingar tar form, leder våra livsval och formar våra privata och offentliga miljöer. Det som var otänkbart igår är norm idag. För 100 år sedan var inte bara ensamstående föräldraskap skamligt och samkönade familjer otänkbart det fanns heller inga enpersonshushåll! Familjen var närmast en livsnödvändighet. Vi ser idag 50-talets hemmafru-ideal som naivt, men om 50 år kanske vi betraktar vår tids livspussel som en märklig företeelse. 5. FRYST OCH KONSERVERAT 5.0 Det samlade byggnadsbeståndet är ett av samhällets största investeringar. Den byggda miljön är en berättelse med mängder av spår och lager, en överlämning av kunskap mellan generationer. Stora delar av samhällsekonomin har med den byggda miljön att göra, men värdet består även i den berättelse som den byggda och formgivna miljön utgör med alla sina tidslager. Hur förvaltar vi dessa värden? Kan staden konserveras? Kan man frysa tiden i en byggnad?

5 5.1 Precis som ordet antyder är kulturarv något vi får av tidigare generationer, ansvarar för i vår tid, och passar vidare till nästa generation. Kulturarvet är ett förtroendeuppdrag, men också en form av makt. Man bevarar för att minnas och river för att glömma. Förändring som sker på bekostnad av det befintliga upprör många. Antikrundan och auktionshus värderar upp konsthantverk och design, genom att förse saker med berättelser. Det som åtföljs av kunskap går inte så lätt förlorat. 5.2 Kulturskydd eller K-märkning är idag samlingsbegrepp för olika lagar till skydd för bebyggelse och miljöer av kulturhistoriskt intresse. Antikvarier, kulturvårdande myndigheter, och byggnadshistorisk expertis avgör hur miljön ska underhållas, restaureras (återställas), renoveras (förnyas), byggas om eller byggas till. Bevarande är en mängd aktiviteter som syftar till att skapa kontinuitet i miljön genom respektfulla förändringar. 5.3 Ombyggnad upptar minst lika mycket tid av arkitekters arbete som att rita nya byggnader. Det kan krävas för att anpassa huset till nya tider och nya brukare. Förfall är ofta ett större problem än slitage. Det enda sättet att få miljöer att överleva är att använda dem. En radikal samtida anpassning kan vara lika symboliskt betydelsefull som en ny byggnad. Idag vet vi att gamla miljöer kan anpassas till ett nytt liv, vilket man inte alls kunde tro under 1950-talets stadsomvandlingar. 5.4 Stora delar av kulturarvet är skapat och framväxt helt utan inblandning av arkitekter och formgivare. Skickliga byggmästare och hantverkare har bidragit med den erfarenhet och kunskap som kan avläsas i lokala material och traditionella byggnadstyper. Anledningen till att det traditionella existerar i våra dagar är att utvecklingen är en levande process sedan århundraden och att det i varje ny tid är möjligt att förnya och experimentera med nya variationer och material. 5.5 En stad är inte bara en tids stad. Den är vår koppling till historien. Berättelser är lagrade i det byggda. Varje ny generation lägger till och drar ifrån, använder, tolkar och skapar nya lager som vilar på de gamla. Samhället har flera institutioner som har till uppgift att samla kunskap om lagren, och ge röst åt berättelserna. Vi är den framtid som man en gång byggde för. Det enda vi vet om framtiden är att allt kommer vara som vanligt, och allt kommer att vara annorlunda. De följande texterna hör till störtexponeringar på olika teman, som fungerar som rundningsmärken i utställningsmiljön; på samma sätt som man i en butik leds över från en avdelning till en annan. Vårt dagliga bröd Varje kultur har sitt bröd. Få livsmedel äger starkare symbolik än brödet: som sinnebilden av föda, ett universellt livsmedel, stundom synonymt med lön eller pengar, tillsammans med skådespel det enda som behövs för att hålla en befolkning nöjd sägs det. Engelskans bread kommer av bryta, breotan. Delandet är inbakat i brödet, en praktisk solidaritet för ett samhälle i global jäsning. Samhällen med en levande gästkultur har många fördelar av mångfalden, inte minst ekonomiskt. Ett bröd är en blandning av ingredienser med organisk kraft att resa sig: tillsätt bara värme! Lagar på lager Förutsättningen för att vi ska kunna producera varor, tjänster och kultur och samordna processer kring tillverkning, framställning, byggande och anläggning är att

6 vi erkänner gemensamma lagar och regler. Lagar är till för att skapa förutsägbarhet i samhällssystemet. Där korruption och godtycklighet styr finns varken trygghet eller framförhållning. Lagrummet behandlar även användningen av de miljöer som vi har gemensamt, som allemansrätt och yttrandefrihet. I dagens fildelande och varumärkesfixerade globala samhälle är copyright och upphovsrätt komplicerade lagskydd som ständigt utmanas av både ny teknik, ideologi och rättstraditioner. Plan- och bygglagen Plan- och bygglagen, PBL, reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande i Sverige. Alla kommuner upprättar sin översiktsplan, där man visar hur man tänker sig användningen av mark- och vattenområden och framtida bebyggelseutveckling. Detaljplanen som förut kallades stadsplan innehåller juridiskt bindande bestämmelser för var och vad man får bygga, och hur: utformningen i stora drag, som hushöjd med mera. Gubbhyllan Gamla välbevarade arkitekter ur våra samlingar. Könsfördelningen säger något om männens dominans inom yrket under större delen av 1900-talet, vilket i sin tur speglas i våra samlingar. Dagens och framtidens samlingar kommer säkerligen att visa en mer jämlik könsfördelning. Vi kan också se att personerna bakom verken idag oftare är hela arkitektkontor än enskilda individer. Tidningshyllan Vad har hänt inom arkitektur, samhällsplanering och design de senaste 50 åren? Tidskrifter fångar ögonblicket och berättar om tiden. Ta del av vårt dagsfärska urval! Ger detta mersmak? Välkomna till vårt bibliotek! Livsmedel/Provisions Medverkande/Participants: Konceptgrupp/Concept group: Lenita Gärde, Magnus Ericson, Karin Åberg Waern, Malin Zimm Projektledare/Project Management: Jonas Olsson Samlingsurval/Selection from our Collections: Lenita Gärde, Karin Åberg Waern Sakkunnig arkitektur & texter/senior Advisor Architecture & Texts: Malin Zimm Sakkunnig design/senior Advisor design: Magnus Ericson Projektassistent/Project Assistant: Jakob Kjellberg Pedagogik/Pedagogics: Elisabet Johansson, Madeléne Beckman Mobil förmedling & research/mobile communications & Research: Kristina Berg Audiovisuella installationer/ Audiovisual Installations: Monica Sand, Ricardo Atienza Badel, Niklas Billström Konservation/Conservation: Cecilia Isaksson, Idha Holmlund Snickeri/Carpentry: Markus Eberle, Tobias Ed, Frida Chrislau, Joakim Mundszinger, Herbert Sailer,: Elins snickeri Bibliotek/Library: Lena Wranne, Anna Lena Pemer Utställningsform/Exhibition Form: Emil Bäckström, Jani Myrman Kristofferssen: Guise AB Grafisk form/graphic Design: Daniel Bjugård Box illustration: Frans Carlqvist Utställningsassistent/Exhibition Assisant: Stefan Mossfeldt Fotografi/Photography: Emma Fredriksson, Matti Östling Värdskap/Hosts: Mia Bengtsson, Ulrika Jansson

7 Program: Sandra Nolgren Kommunikation/Communication: Maria Östman PR och kommunikation/pr & Communications: Ulla Tillgren Praktikanter/Interns: Julia Adielsson, Maria Nyström Ljussättning/Lighting: Michael Hallbert: Ljusdesign AB Översättning/Translation: Hélène Andersson, Malin Zimm Vernissagekoordinator/Vernissage Coordinator: Karina Nordstedt Assistent/Assistant : Arvid Hillberg Drift- och säkerhetsansvarig/building & Safety Manager: Göran Karlsson Webbredaktör: Nathan Hamelberg Tillgänglighetskonsult/Accessibility consultant: Mio Hedquist Övriga medverkande/other Participants: Ulrika Behm, Anneli Strömberg, Eric de Groat, Martin Ku Tack till/with thanks to: All personal på Arkitekturmuseet Pehr-Mikael Sällström, Sveriges Arkitekter Jerker Moström, SCB Källemo AB 8T8 Producerad av/produced by: Arkitekturmuseet/The Swedish Museum of Architecture 2012

Januari 2015. Oxnäs, Fjällbacka, Kville socken. måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag. v 1. v 2. v 3. v 4. v 5

Januari 2015. Oxnäs, Fjällbacka, Kville socken. måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag. v 1. v 2. v 3. v 4. v 5 Kalender 2015 Funderar du på att renovera? Sätt dig in i hur ditt hus fungerar; var försiktig med att blanda nya och gamla konstruktioner. Nya och gamla material och tekniker fungerar på olika sätt. Lita

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

En idéskrift. En idéskrift

En idéskrift. En idéskrift En idéskrift En idéskrift I den numera klassiska What is a city? (1937) beskriver Lewis Mumford staden som en social teater, med de sociala aktiviteterna som stadens kärna och människan i fokus. Med det

Läs mer

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram NATIONEN FRAMFÖR ALLT Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Förbundets yttersta intresse är nationens välgång och fortlevnad. Förbundet sätter nationen

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Religionskunskap. Syfte

Religionskunskap. Syfte Religionskunskap Syfte Religion och livsåskådning är en central del av mänsklig kultur. Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering

Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering Vi behöver tänka nytt. Eller gammalt, fast med nya förtecken. Det anser Rune Elofsson, arkitekt

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Att resa ett utbyte av erfarenheter

Att resa ett utbyte av erfarenheter Att resa ett utbyte av erfarenheter Hej! Du fick igår i uppdrag av Sveriges kung och drottning att föra världen samman genom en resa som du och dina gruppkamrater ska ta er för de närmaste veckorna. Detta

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

Strategisk kommunikation. Jesper Falkheimer Mats Heide Åsa Thelander

Strategisk kommunikation. Jesper Falkheimer Mats Heide Åsa Thelander Strategisk kommunikation Jesper Falkheimer Mats Heide Åsa Thelander Upplägg Introduktion och repetition >9.50 Gruppuppgifter 9.50 10.50 Redovisning och diskussion 10.50 11.50 Sammanfattning 11.50 12.00

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Boverket Vattenfrågorna i PBL Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Att planera är att flytta framtiden till nutiden så att man kan göra något åt den A. Lakein Boverkets uppdrag Boverket

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Billig mat en dyr affär Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Svenska matproducenter måste börja skärpa sig. Om svensk mat ska försvara sin plats i

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Människan, resurserna och miljön

Människan, resurserna och miljön Människan, resurserna och miljön Hålbar utveckling "En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." http://www.youtube.com/watch?v=b5nitn0chj0&feature=related

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

Vårt uppdrag-skydda miljön för ofödda barns skull eller ändå tydligare

Vårt uppdrag-skydda miljön för ofödda barns skull eller ändå tydligare Vårt uppdrag-skydda miljön för ofödda barns skull eller ändå tydligare Vi arbetar på medborgarnas uppdrag vi ska även värna naturen, det ofödda barnet och lagen. Sven-Inge Svensson Miljöchef i Hässleholms

Läs mer

Majavallen. Kalmar Lindsdal. Kom som du är. Lev som du vill.

Majavallen. Kalmar Lindsdal. Kom som du är. Lev som du vill. Majavallen Kalmar Lindsdal Kom som du är. Lev som du vill. Majavallen» Kul i stadens vimmel, men ännu skönare att komma hem igen « Det lätta livet i Lindsdal I Lindsdal får du vara precis den du är. Leva

Läs mer

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur Martin & Servera erbjuder fiskar och skaldjur märkta med certifieringarna ASC, MSC och KRAV. Genom att välja certifierade fiskar och skaldjur bidrar du till

Läs mer

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA Ämnet syftar till att berätta och förklara historien och dess betydelse för människor genom tiderna. MÅL ATT UPPNÅ ÅR 7 1. Kan kortfattat beskriva den Franska revolutionen

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i:

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i: Bild åk 7 Ämnets syfte: Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Organisationskultur. Organisationskulturer och kommunikation. Kultur (Schein 1985) företagskultur. Teori Z (Ouchi 1981)

Organisationskultur. Organisationskulturer och kommunikation. Kultur (Schein 1985) företagskultur. Teori Z (Ouchi 1981) Organisationskultur Organisationskulturer och kommunikation Jacobsen och Thorsvik kap. 4 & 8 Wahl kap 6 Medel för att förbättra resultat Förebild: Japanska företag Betonar Samarbete Medverkan Kommunikation

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Att arbeta i projekt. Näktergalens Förskola

Att arbeta i projekt. Näktergalens Förskola Att arbeta i projekt Näktergalens Förskola Material framtaget 2010 Projektet Kärnan i projektet bygger på observationer och dokumentationer som leder vidare utifrån barnens intressen och frågor. Lyssnandet

Läs mer

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc.

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc. Efter visning Följande fördjupningsuppgifter syftar till att följa upp och fördjupa de tankar och idéer kring hållbar samhällsutveckling som lyftes vid visningen av utställningen Framtidsland. Fördjupningsuppgift

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Bo Samuelsson Väv av ögonblick. September 1999 - Augusti 2003. Fisktorget i Örebro

Bo Samuelsson Väv av ögonblick. September 1999 - Augusti 2003. Fisktorget i Örebro Bo Samuelsson Väv av ögonblick September 1999 - Augusti 2003 Fisktorget i Örebro Tävling Tävling Ögonblick i brytningstid hette den tävling som Örebro kommun utlyste 1999 i anslutning till millenieskiftet.

Läs mer

Mat för hälsa och välbefinnande. Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor

Mat för hälsa och välbefinnande. Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor Mat för hälsa och välbefinnande Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor Denna grundinställning har tagits fram av Livsmedelsföretagens (Li) Nutritionsgrupp och fastställts av Li:s styrelse.

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Vad finns det för kritik mot Liberalismen?

Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Inledning och syfte Uppgiften går ut på att formulera en politisk-filosofisk forskningsfråga med hjälp utav de problem som vi stött på under kursen gång. Efter

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Innehåll Inledning...2 Sajten we-change-larare.se...3 Hur vill du att din värld ska se ut?...4 Utmaningarna i tävlingen...6 Magasinet

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan 3.14 Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Välj godare råvaror till ditt kök

Välj godare råvaror till ditt kök KRAV-CERTIFIERA DIN RESTAURANG Välj godare råvaror till ditt kök Receptet på godare mat VASA ALLÉ GÖTEBORG Restaurang Wasa Allé ligger mitt i Vasastaden i Göteborg. Här är ambitionsnivån skyhög, inte minst

Läs mer

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket)

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde dessa

Läs mer

Skandinaviens främsta köttleverantör

Skandinaviens främsta köttleverantör folder från quality meat 2014 OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET Skandinaviens främsta köttleverantör OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET om oss Quality Meat är ett av de största handelsföretagen på marknaden

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1 SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE KRONANDALEN MED OMGIVNINGAR Datum 50423 Plats Spirans förskola Deltagare Boende och intressenter i Kronandalen, Luleå kommun Processledare Strategisk Arkitektur DIALOGMÖTE _

Läs mer

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 FÖRETAG SOM VÄXER Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 JOHN LYDHOLM Vd Sverige LINDA SANTESSON Avdelningschef, region Öst Vad får ett företag att växa? Vilka utmaningar finns i en växande organisation? Vad

Läs mer

Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster

Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster Atelier Botkyrka Atelier Botkyrka avser utveckla 1960-talets förort till 2010-talets stad. Detta genom att utgå från ett internationellt uppmärksammat kulturkluster som formats runt Subtopia och Cirkus

Läs mer

Kort om kursplanen i teknik

Kort om kursplanen i teknik Kort om kursplanen i teknik är ett sammandrag av Skolverkets kursplan i teknik från Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 1 samt Kommentarmaterial till kursplanen i teknik 2.

Läs mer

Almedalens goda samtal möten Sverige behöver

Almedalens goda samtal möten Sverige behöver Almedalens goda samtal möten Sverige behöver Välkommen till vår vackra mötesplats, 130 m från Almedalens scen, med utsikt över havet. En mötesplats för det goda samtalet. I Almedalsprogrammet presenteras

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Dokumentärfilm: Gården Producerad av Magdalena Dziurlikowska och Niklas Rydén Tid: 29.53

Dokumentärfilm: Gården Producerad av Magdalena Dziurlikowska och Niklas Rydén Tid: 29.53 GÅRDEN Dokumentärfilm: Gården Producerad av Magdalena Dziurlikowska och Niklas Rydén Tid: 29.53 Det är svårt att förstå om man inbillar sig att det alltid har sett ut som det nu gör. Det har inte alltid

Läs mer

Framtidens idrottsförening

Framtidens idrottsförening Framtidens idrottsförening Sverige och idrotten 2020 SF-presentation, april 2012 Uppdraget Bakgrunden till projektet Framtidens idrottsförening startar med Narva-motionen samt RS yrkande och Proletärens

Läs mer

VÄRDERINGSÖVNING med ordpar

VÄRDERINGSÖVNING med ordpar VÄRDERINGSÖVNING med ordpar Som individer i ett samhälle är vi ständigt utsatta för omgivningens inflytande och påtryckningar för hur vi ska tänka och känna inför olika saker. Vi matas med värderingar

Läs mer

Sociala berättelser och seriesamtal

Sociala berättelser och seriesamtal Sociala berättelser och seriesamtal Claudia Chaves Martins, kurator Gun Persson Skoog, specialpedagog Autismcenter för barn & ungdom Agenda Presentation Bakgrund Seriesamtal Lunch Sociala berättelser Summering,

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet i

Tillgänglighet och delaktighet i Socialdemokraterna i Värmdö Värmdö 2010 Tillgänglighet och delaktighet i Värmdö Socialdemokraternas program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning i Värmdö 2010-2014 2

Läs mer

Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation.

Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation. Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation. För att kunna arbeta med mångfald i organisationen är

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING. Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se

ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING. Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se KOMPONENTER SOM DELVIS HÄNGER SAMMAN Attityder Värderingar Kultur Identitet Livstil (statiskt föränderligt)

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Fokus på Sveriges ekonomi

Fokus på Sveriges ekonomi Vi står för fakta. Åsikterna får du stå för själv. Ekonomifakta är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Näringslivets Ekonomifakta AB ägs av Svenskt Näringsliv och ska inspirera till

Läs mer

Professor och forskningschef bodahlbom.se

Professor och forskningschef bodahlbom.se Bo Dahlbom Professor och forskningschef bodahlbom.se aktivering.se sust.se Staying Alive Sverige år 1900 Bo Dahlbom Sverige år 2000 Bo Dahlbom Olja Samhället som maskin Funktionalism och systemtänkande

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Innehåll: Profil och Vision Koppling till styrdokument Koppling till värdegrunden Äventyrpedagogiken integrerad i verksamheten Verksamhetsplanen är gjord av: Marlene Curan Lena

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 12 juni 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

1 Äggets utvärdering Ht 2013 Vt 2014

1 Äggets utvärdering Ht 2013 Vt 2014 Äggets 1 utvärdering Ht 2013 Vt 2014 2 Fokus under året! SKA! Under höstterminen har vi fokuserat mycket på ska-arbetet och försökt hitta fungerande system för det fortlöpande arbetet. Vi använder oss

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Dokumentation: Ett gott liv fo r alla, utbildning fo r kommunfullma ktige

Dokumentation: Ett gott liv fo r alla, utbildning fo r kommunfullma ktige Dokumentation: Ett gott liv fo r alla, utbildning fo r kommunfullma ktige 2015-08-28 Sunderby folkhögskola Anna Lindh Wikblad Vision Luleå 2050 Anna leder samhällsutvecklingskontoret, som är ett stöd för

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 10 maj 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Attraktiv stadsmiljö. Antoni Research. @RudolfAntoni

Attraktiv stadsmiljö. Antoni Research. @RudolfAntoni Attraktiv stadsmiljö Antoni Research @RudolfAntoni STADEN FÖRÄNDRAS Människor mer rörliga och flyttbenägna Koncentration till allt större städer Staden är inte bara en handelsplats mötesplats, arena

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov B Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Ämnesplan i Kemi Treälven

Ämnesplan i Kemi Treälven Ämnesplan i Kemi Treälven (2009-03-24) Utarbetad under läsåret 08/09 Kemi Mål att sträva mot (Lpo 94) Mål att uppnå för skolår 5 Eleven skall Vad kan jag göra för att visa det? Mål för godkänt skolår

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer