Sammanställning av texter i utställningen Livsmedel Arkitekturmuseet 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av texter i utställningen Livsmedel Arkitekturmuseet 2012"

Transkript

1 Sammanställning av texter i utställningen Livsmedel Arkitekturmuseet 2012 Introduktion Det är vardagen vi firar när Arkitekturmuseet fyller 50 år. Med titeln Livsmedel uppvaktar vi museets ämnen arkitektur, form och design som just medel för livet. Vi lånar ett av vardagslivets mest välbesökta rum matbutiken som ett ramverk och frågar: hur vill vi att samhället ska vara, och hur ska vi handla? Hus bredvid hus blir inte automatiskt ett samhälle. Samhället är ett medvetet val av miljöer där livet inte bara fylls med dagar, utan där dagarna kan fyllas med liv. Vi gör här en stor affär av hur Arkitekturmuseets ämnen ingår i samhällsskapande processer. Vi har butikshyllorna fulla av ritningar, böcker, fotografier och modeller - och det finns ännu mer på lagret! 1. RÅVAROR OCH HALVFABRIKAT 1.0 Vi blir aldrig klara med vår omgivning. I arkitektur och form blir samhällets förändringar synliga. Vi befinner oss mitt i utvecklingen, mitt i de skapande och kunskapande processer som utgör vår fysiska och psykiska miljö, från idéer via material, förädling och konstruktion till byggnader och produkter. För varje steg från tanke till handling behövs kraft och energi. Allt är som vanligt: allt förändras. Man kan inte bygga färdigt en stad! 1.1 Efter att ha formats av 1600-talens krig, 1700-talens vetenskap och 1800-talets industri, mötte Sverige 1900-talet som ett jordbrukssamhälle med en grogrund av idéer för en urban framtid. Stora utställningar blev en populär form för att visa visionerna. Stockholmsutställningen 1930 tog ut riktningen för arkitektur och form med en smakfostrande uppvisning för nationens växande medelklass: vi ska leva i funktionella miljöer omgivna av luft och ljus. Var visar vi upp nya idéer idag? 1.2 Alla led i byggprocessen, från designmetod till montering, har förändrats under talet. Idag är ritningsprocessen helt digital, vilket underlättar både formgivning och samarbete. Alla nya hus innehåller industriellt bearbetade halvfabrikat och moduler. Mjöl och brädor är båda exempel på halvfabrikat: varor som har förädlats industriellt från råvaror säd och träd men som fortfarande behöver arbetas in i ett sammanhang, som ett bröd eller ett hus, för att komma till nytta. 1.3 Konstruktion är att räkna ut vilken sorts material som behövs var och i vilken mängd för att en bro eller en bokhylla ska vara säker att använda. Vi befinner oss mitt i en utveckling där konstruktion har mindre med statiska beräkningar och mer med dynamik att göra. Detta tänkesätt återfinns på flera områden i ett föränderligt samhälle som kräver snabba omställningar: dynamiska system anses idag säkrare än statiska. 1.4 I traditionellt byggande använde man lokala material, lokal teknik och energi. Idag är byggindustrin, precis som livsmedelsindustrin, en näring där nästan allt levereras från en global marknad, och det kan vara svårt att avgöra vad som är hållbart. En

2 livscykelanalys talar om hur stor energiförbrukning och miljöpåverkan en byggnad har totalt sett, från byggnadsprocess, material, transporter och beräknad bruksperiod. 1.5 Samhällets alla framställande processer kräver kontinuerliga kraftkällor. Industrieran har möjliggjorts av tillgången till olja, både som energi och som råvara. Utan oljan hade samhällsutvecklingen gått mycket långsammare, och globaliseringen hade inte varit möjlig. Vi har redan passerat en punkt i tiden från vilken utvinningen av råolja bara minskar, och vi står inför stora livsstilsförändringar i en framtid vars energiproblem är långt ifrån lösta. 2. SMAK OCH LIVSVAL 2.0 Valfrihet är frihet att välja ur ett sortiment som bestämts av någon annan. Riktig frihet har bara en begränsning: du får inte begränsa någon annans frihet, inte heller kommande generationers. I centrum för båda dessa insikter står individen och dennes ansvar. Det sägs att vi har fler valmöjligheter i dagens samhälle, men grundbehoven är lika enkla och betydelsefulla som genom människans historia. Våra val får inte skada vår livsmiljö. 2.1 Som medborgare deltar vi i demokratin genom fria val, där vi väljer vilka som ska representera oss och bevaka våra rättigheter och skyldigheter. Som de flesta samhällskonstruktioner manifesterar sig själva demokratin genom sina symboliska byggnader, men det viktigaste rummet i en demokrati är det offentliga rummet: platser vi förfogar över gemensamt, där åsikter kan uttryckas fritt. 2.2 Vi har valt ett samhälle där makten utgår från folket, och inom det samhället ställs vi idag inför allt fler livsval, där vi själva ska ta makten över våra liv. Vi kan välja gemenskap, som en kollektiv boendeform, en utbildnings- och yrkestillhörighet eller andra grupperingar efter intresse och tillhörighet, och vi ställs inför val av allt från BB, grundskola, husläkare, elbolag och pensionssparande. 2.3 Om vi för 50 år sedan främst var medborgare med rättigheter och skyldigheter, ser vi oss idag snarare som konsumenter med rättigheter. När makten i samhället förskjuts från stat till marknad, förväntas konsumenten göra medvetna val i det globala utbudet med hänsyn till miljö och rättvisa. Design och arkitektur bidrar till varumärkesbyggande på olika nivåer, för att bli en del av den nya konsumentens livsstil. Genom stilval, som ofta är konsumtionsval, manifesterar vi vår identitet. 2.4 Konsumtionens miljöer präglar stadsbilden. Städer blir också alltmer lika varandra som shoppingmiljöer, med butikskedjor som spänner från billig massproduktion till exklusiva märkesvaror. Det kommersiella rummet har en del gemensamt med det offentliga rummet, men det finns tydliga skillnader: gallerian och butiken har stängt halva dygnet, och det är inte öppet för aktiviteter eller beteenden utanför den kommersiella normen. 2.5 Arkitektur och design är processer som leder till både massproduktion och till unika objekt, med syfte att stärka identitet och locka konsumenter kort sagt, för att stärka varumärken. De unika objekten allt från haute couture och konsthantverk till

3 trädkojor och slöjdföremål kräver mer av både producent och konsument. Skräddarsytt eller egentillverkat istället för konfektion kostar tid och pengar, men själva objektet blir bärare av långlivad kvalitet och kunskap. 3. ODLAT OCH KULTIVERAT 3.0 Ekologi och ekonomi är två begrepp som nästan kommit att stå i motsatsförhållande till varandra, men som i själva verket är förenade genom eko oikos det grekiska ordet för hus. Oikos blir ekologi med logia lära, och ekonomi bildas med nomos för att sköta om. Oikonomos är den som har ansvar för hushållet genom framförhållning i samklang med livsmiljön. Ekologi är alltså, bokstavligt talat, läran om huset. 3.1 Ett hushåll är inte bara ett socialt system för överlevnad och samspel mellan individer. Ett hushåll är den statistiska enhet som politiska beslut grundas på. Sverige består enligt Statistiska centralbyrån av cirka 4,5 miljoner hushåll. Hushållet är utgångspunkten för ett mer hållbart samhälle. Här grundläggs vanor, värden, och beteenden, och här fattas vardagens konsumtionsbeslut. 3.2 Att hushålla är att förhålla sig mycket konkret till tid: att skapa framförhållning i förhållande till resurser. All matkultur handlar om att för framtida behov spara och bevara det som naturen ger under en begränsad tid. Ett klimatanpassat byggande förhåller sig till just tid och resurser i balans med en cykliskt föränderlig omgivning och sina användare. 3.3 Hushållning tillämpas även i naturens konstruktioner, där ekonomiska val och resurshushållning framträder i alla skalor och former. Inom biomimetiken studerar man naturens effektiva och komplexa strukturer och mönster, som sedan inspirerar arkitektur, formgivning och materialforskning till resurssnåla och avancerade lösningar som härmar resultatet av miljoner år av evolution. 3.4 Arkitektur, form och design är dagligvaror och kulturbärare. Kultur är en förutsättning för samhällets utveckling, särskilt med tanke på betydelsen av latinets cultura: odling, bearbetning och bildning. Kulturen behöver offentliga rum, inomhus och utomhus. Rummets utformning påverkar möjligheterna att skapa kultur, och visar också hur olika kulturformer värderas. En av de allra största investeringarna i samhället är skolan: tillväxt i ordets rätta bemärkelse. 3.5 Hur naturlig är naturen? Allt som finns omkring oss är resultatet av planering. Precis som bebyggelse och infrastruktur är stadsrummets och förortens växtlighet och grönområden formgivna. Även detaljer som hur staden möter vattnet, höjdförhållanden, siktlinjer, gärden och skogspartier är konstruerade situationer. Naturen som vi oftast möter den är följden av samhällets beslut. 4. BASVAROR OCH VARDAGSMAT 4.0

4 Det är skillnad på att bygga hus vid hus utan sammanhängande tanke och att bygga samhälle. Vad händer med det gemenskapande rummet i vår tid? Vi organiserar det gemensamma genom politik. Det är genom denna förmåga till kollektiv organisation som vi skapar förutsättningar för gemenskap. Politik är en strävan i fältet mellan det önskvärda och det möjliga. Vad önskar vi idag och vad är möjligt? 4.1 Våra samhällsbärande institutioner ger rum för det gemenskapande samtalet och de aktiviteter och ritualer som vi ägnar oss åt. Vi möts i politikens och konstitutionens ritualer, invigningar, avslutningar, vigslar, fester, stämmor och religiösa och nationella högtider. Allt fler delar också sina berättelser i allt större informella nätverk. Det verkar som om den digitala mötesplatsen snarare kompletterar än ersätter samvaron i det fysiska rummet. 4.2 Ett samhälle är en grupp människor som hålls samman av sociala relationer med kontinuitet i tid och rum. Latinets socius betyder följeslagare. Människor följer varandra till världens städer i en av vår tids största samhällsförändringar. Mångfald, rörlighet och närhet ger staden dess livskraft och komplexitet. På stadens gator och torg skapas energi genom människors möten, krafter som kan förändra världen. 4.3 Under vår livstid passerar vi genom olika gemenskapande rum, vilket gör att vissa grupper möts men inte andra. En tydlig önskan hos många är mer direkt demokrati, mer inflytande och möjlighet att påverka sin omgivning och stärka sociala miljöer i sin närhet. Unga uttrycker tydligt sin önskan om mer samverkan mellan generationerna var finns rum för dessa möten och vad skulle de kunna leda till? 4.4 Samhället producerar inte bara varor och tjänster, kultur och miljöer vi framställer också visioner. Under 1900-talet har den svenska samhällsutvecklingen drivits genom begrepp som folkhemmet. Visioner är färskvaror, som ordet världsklass som idag uttrycker ambitioner inom allt ifrån stadsplanering till samhällsservice: i begreppet ligger en konkurrensmedvetenhet och en önskan om tillhörighet i större yttre sammanhang. Folkhemmet har fått en utsida. 4.5 Samhällsförändringar pågår inom varje individ. Värderingar tar form, leder våra livsval och formar våra privata och offentliga miljöer. Det som var otänkbart igår är norm idag. För 100 år sedan var inte bara ensamstående föräldraskap skamligt och samkönade familjer otänkbart det fanns heller inga enpersonshushåll! Familjen var närmast en livsnödvändighet. Vi ser idag 50-talets hemmafru-ideal som naivt, men om 50 år kanske vi betraktar vår tids livspussel som en märklig företeelse. 5. FRYST OCH KONSERVERAT 5.0 Det samlade byggnadsbeståndet är ett av samhällets största investeringar. Den byggda miljön är en berättelse med mängder av spår och lager, en överlämning av kunskap mellan generationer. Stora delar av samhällsekonomin har med den byggda miljön att göra, men värdet består även i den berättelse som den byggda och formgivna miljön utgör med alla sina tidslager. Hur förvaltar vi dessa värden? Kan staden konserveras? Kan man frysa tiden i en byggnad?

5 5.1 Precis som ordet antyder är kulturarv något vi får av tidigare generationer, ansvarar för i vår tid, och passar vidare till nästa generation. Kulturarvet är ett förtroendeuppdrag, men också en form av makt. Man bevarar för att minnas och river för att glömma. Förändring som sker på bekostnad av det befintliga upprör många. Antikrundan och auktionshus värderar upp konsthantverk och design, genom att förse saker med berättelser. Det som åtföljs av kunskap går inte så lätt förlorat. 5.2 Kulturskydd eller K-märkning är idag samlingsbegrepp för olika lagar till skydd för bebyggelse och miljöer av kulturhistoriskt intresse. Antikvarier, kulturvårdande myndigheter, och byggnadshistorisk expertis avgör hur miljön ska underhållas, restaureras (återställas), renoveras (förnyas), byggas om eller byggas till. Bevarande är en mängd aktiviteter som syftar till att skapa kontinuitet i miljön genom respektfulla förändringar. 5.3 Ombyggnad upptar minst lika mycket tid av arkitekters arbete som att rita nya byggnader. Det kan krävas för att anpassa huset till nya tider och nya brukare. Förfall är ofta ett större problem än slitage. Det enda sättet att få miljöer att överleva är att använda dem. En radikal samtida anpassning kan vara lika symboliskt betydelsefull som en ny byggnad. Idag vet vi att gamla miljöer kan anpassas till ett nytt liv, vilket man inte alls kunde tro under 1950-talets stadsomvandlingar. 5.4 Stora delar av kulturarvet är skapat och framväxt helt utan inblandning av arkitekter och formgivare. Skickliga byggmästare och hantverkare har bidragit med den erfarenhet och kunskap som kan avläsas i lokala material och traditionella byggnadstyper. Anledningen till att det traditionella existerar i våra dagar är att utvecklingen är en levande process sedan århundraden och att det i varje ny tid är möjligt att förnya och experimentera med nya variationer och material. 5.5 En stad är inte bara en tids stad. Den är vår koppling till historien. Berättelser är lagrade i det byggda. Varje ny generation lägger till och drar ifrån, använder, tolkar och skapar nya lager som vilar på de gamla. Samhället har flera institutioner som har till uppgift att samla kunskap om lagren, och ge röst åt berättelserna. Vi är den framtid som man en gång byggde för. Det enda vi vet om framtiden är att allt kommer vara som vanligt, och allt kommer att vara annorlunda. De följande texterna hör till störtexponeringar på olika teman, som fungerar som rundningsmärken i utställningsmiljön; på samma sätt som man i en butik leds över från en avdelning till en annan. Vårt dagliga bröd Varje kultur har sitt bröd. Få livsmedel äger starkare symbolik än brödet: som sinnebilden av föda, ett universellt livsmedel, stundom synonymt med lön eller pengar, tillsammans med skådespel det enda som behövs för att hålla en befolkning nöjd sägs det. Engelskans bread kommer av bryta, breotan. Delandet är inbakat i brödet, en praktisk solidaritet för ett samhälle i global jäsning. Samhällen med en levande gästkultur har många fördelar av mångfalden, inte minst ekonomiskt. Ett bröd är en blandning av ingredienser med organisk kraft att resa sig: tillsätt bara värme! Lagar på lager Förutsättningen för att vi ska kunna producera varor, tjänster och kultur och samordna processer kring tillverkning, framställning, byggande och anläggning är att

6 vi erkänner gemensamma lagar och regler. Lagar är till för att skapa förutsägbarhet i samhällssystemet. Där korruption och godtycklighet styr finns varken trygghet eller framförhållning. Lagrummet behandlar även användningen av de miljöer som vi har gemensamt, som allemansrätt och yttrandefrihet. I dagens fildelande och varumärkesfixerade globala samhälle är copyright och upphovsrätt komplicerade lagskydd som ständigt utmanas av både ny teknik, ideologi och rättstraditioner. Plan- och bygglagen Plan- och bygglagen, PBL, reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande i Sverige. Alla kommuner upprättar sin översiktsplan, där man visar hur man tänker sig användningen av mark- och vattenområden och framtida bebyggelseutveckling. Detaljplanen som förut kallades stadsplan innehåller juridiskt bindande bestämmelser för var och vad man får bygga, och hur: utformningen i stora drag, som hushöjd med mera. Gubbhyllan Gamla välbevarade arkitekter ur våra samlingar. Könsfördelningen säger något om männens dominans inom yrket under större delen av 1900-talet, vilket i sin tur speglas i våra samlingar. Dagens och framtidens samlingar kommer säkerligen att visa en mer jämlik könsfördelning. Vi kan också se att personerna bakom verken idag oftare är hela arkitektkontor än enskilda individer. Tidningshyllan Vad har hänt inom arkitektur, samhällsplanering och design de senaste 50 åren? Tidskrifter fångar ögonblicket och berättar om tiden. Ta del av vårt dagsfärska urval! Ger detta mersmak? Välkomna till vårt bibliotek! Livsmedel/Provisions Medverkande/Participants: Konceptgrupp/Concept group: Lenita Gärde, Magnus Ericson, Karin Åberg Waern, Malin Zimm Projektledare/Project Management: Jonas Olsson Samlingsurval/Selection from our Collections: Lenita Gärde, Karin Åberg Waern Sakkunnig arkitektur & texter/senior Advisor Architecture & Texts: Malin Zimm Sakkunnig design/senior Advisor design: Magnus Ericson Projektassistent/Project Assistant: Jakob Kjellberg Pedagogik/Pedagogics: Elisabet Johansson, Madeléne Beckman Mobil förmedling & research/mobile communications & Research: Kristina Berg Audiovisuella installationer/ Audiovisual Installations: Monica Sand, Ricardo Atienza Badel, Niklas Billström Konservation/Conservation: Cecilia Isaksson, Idha Holmlund Snickeri/Carpentry: Markus Eberle, Tobias Ed, Frida Chrislau, Joakim Mundszinger, Herbert Sailer,: Elins snickeri Bibliotek/Library: Lena Wranne, Anna Lena Pemer Utställningsform/Exhibition Form: Emil Bäckström, Jani Myrman Kristofferssen: Guise AB Grafisk form/graphic Design: Daniel Bjugård Box illustration: Frans Carlqvist Utställningsassistent/Exhibition Assisant: Stefan Mossfeldt Fotografi/Photography: Emma Fredriksson, Matti Östling Värdskap/Hosts: Mia Bengtsson, Ulrika Jansson

7 Program: Sandra Nolgren Kommunikation/Communication: Maria Östman PR och kommunikation/pr & Communications: Ulla Tillgren Praktikanter/Interns: Julia Adielsson, Maria Nyström Ljussättning/Lighting: Michael Hallbert: Ljusdesign AB Översättning/Translation: Hélène Andersson, Malin Zimm Vernissagekoordinator/Vernissage Coordinator: Karina Nordstedt Assistent/Assistant : Arvid Hillberg Drift- och säkerhetsansvarig/building & Safety Manager: Göran Karlsson Webbredaktör: Nathan Hamelberg Tillgänglighetskonsult/Accessibility consultant: Mio Hedquist Övriga medverkande/other Participants: Ulrika Behm, Anneli Strömberg, Eric de Groat, Martin Ku Tack till/with thanks to: All personal på Arkitekturmuseet Pehr-Mikael Sällström, Sveriges Arkitekter Jerker Moström, SCB Källemo AB 8T8 Producerad av/produced by: Arkitekturmuseet/The Swedish Museum of Architecture 2012

JAK Boken. om Räntefri ekonomi och Ekonomisk frigörelse

JAK Boken. om Räntefri ekonomi och Ekonomisk frigörelse JAK Boken om Räntefri ekonomi och Ekonomisk frigörelse 1 Digitaltryck: AHL ORIGINAHL, Skinnskatteberg 2009 Andra upplagans första tryckning ISBN 91-631-8310-2 ISBN 978-91-631-8310-2 2 Innehåll Förord...

Läs mer

Initiativ Samutveckling

Initiativ Samutveckling VI UTVECKLAR DEMOKRATIN VI UTVECKLAR VI:ET Initiativ Samutveckling Skapandet av ett nytt slags politiskt parti en invitation andra utgåvan, 16 oktober 2013 Innehåll Förord... 3 Inledning: Mycket kort om

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Stellan Svedström och Helena Holm Boverket Titel: Dags att handla nu

Läs mer

Barnperspektivet i Malmö stad

Barnperspektivet i Malmö stad Barnperspektivet i Malmö stad Från översiktsplanering till detaljplanering Lunds universitet Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi Handledare: Carl-Johan Sanglert Linnea Näsman Kandidatuppsats

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23 1. Inledning STIL Stiftarna av Independent Living i Sverige är en ideell förening av personer diskriminerade på grund av sin funktionalitet.

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version Ett program för förändring Partiprogram beslutad version Innehållsförteckning ETT PROGRAM FÖR FÖRÄNDRING... 4 DEN DEMOKRATISKA SOCIALISMEN... 5 VÅRA VÄRDERINGAR... 7 Demokrati... 7 Frihet, jämlikhet och

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

Hus på schemat - UPPTÄCK PLATSERNA RUNT KNUTEN!

Hus på schemat - UPPTÄCK PLATSERNA RUNT KNUTEN! Hus på schemat - UPPTÄCK PLATSERNA RUNT KNUTEN! Hus på schemat - UPPTÄCK PLATSERNA RUNT KNUTEN! Förlag: Östergötlands länsmuseum, Linköping Ansvarig utgivare: Maria Jansén Projektledare och text: Caroline

Läs mer

Tankar om hållbar utveckling och lärande. Helen Hasslöf

Tankar om hållbar utveckling och lärande. Helen Hasslöf Foto: Johan Laserna Tankar om hållbar utveckling och lärande Helen Hasslöf Foto: Johan Laserna Innehåll Introduktion 5 Ekologiska fotavtryck 7 Olika perspektiv på hållbar utveckling 7 Hur utbildar vi för

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Omvärldsanalys för Skellefteå

Omvärldsanalys för Skellefteå Omvärldsanalys för Skellefteå 2 Att vara en ständig spanare Världen ser inte ut som förut. Globaliseringen, urbaniseringen, konkurrensen, individualiseringen, kriserna många ord, många trender. Så hur

Läs mer

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler Avfallshantering tillgänglig,

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

MALMÖ, SVERIGES FÖRSTA BILFRIA STAD - VISION ELLER POTENTIELL VERKLIGHET?

MALMÖ, SVERIGES FÖRSTA BILFRIA STAD - VISION ELLER POTENTIELL VERKLIGHET? Institutionen för kulturgeografi Agnes Ericsson 8806214006 SGEL36 VT14 MALMÖ, SVERIGES FÖRSTA BILFRIA STAD - VISION ELLER POTENTIELL VERKLIGHET? En litteraturstudie om bilfri planeringsteori baserad på

Läs mer

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Trygg kommun Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Innehållsförteckning Förord... 4 Upplägg och användning... 5 Ordlista med nyckelbegrepp... 6 Del 1 Trygg Kommun - samhällsbyggande i Sollefteå

Läs mer

Förord. Kristdemokraterna Tyresö

Förord. Kristdemokraterna Tyresö Kommunpolitiskt program för Tyresö mandatperioden 2011-2014 Förord Kristdemokraterna går till val på att göra Sverige Tyresö lite varmare och lite mänskligare. Vårt mål är inte nödvändigtvis att uppnå

Läs mer

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun Jessica Carragher Wallner, Nilla Persson, KAIROS FUTURE, 2012-12-20 Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun HÖSTEN 2012 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTANDE DISKUSSION Vilka kompetenser blir morgondagens

Läs mer

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Kandidatuppsats i Externredovisning Vårterminen 2007 Handledare: Märta Hammarström Författare: Johanna Ericson Sara

Läs mer

Översiktsplan FalunBorlänge

Översiktsplan FalunBorlänge Översiktsplan FalunBorlänge Utställningshandling november 2013 1 Orienteringskarta Utställningsversionen av Översiktsplan FalunBorlänge har tagits fram av en projektgrupp bestående av Anna Perols, Fredrika

Läs mer

Design och genus - hur vi formger produkter och hur de formar oss

Design och genus - hur vi formger produkter och hur de formar oss Design och genus - hur vi formger produkter och hur de formar oss Och till kvinnan sade han: jag skall låta dig utstå mycket vedermöda, när du bliver havande; med smärta ska du föda dina barn. Men till

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Boverket jobbar för dig. Nu visar vi vad vi gör!

Boverket jobbar för dig. Nu visar vi vad vi gör! Boverket jobbar för dig Nu visar vi vad vi gör! I den här broschyren berättar några av oss som jobbar på Boverket om myndighetens arbete. Vi vill göra vårt uppdrag och nyttan av vårt arbete tydligt och

Läs mer

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Siw Hammar & Lotta Svensson Arbetsrapport från FoU-Centrum Söderhamn Innehåll: Förord Del 1: sida Inledning: ungdomar socialt

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

FÖRENINGEN. från idé till praktik

FÖRENINGEN. från idé till praktik FÖRENINGEN från idé till praktik FÖRENINGEN från idé till praktik MATS LODÉN FÖRENINGEN från idé till praktik TEXT: Mats Lodén PRODUKTION: Thomas Östlund och Ninni Oljemark, Kombinera AB PROJEKTLEDARE,

Läs mer