Affä rsplänering utifrä n ett bottom-up perspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affä rsplänering utifrä n ett bottom-up perspektiv"

Transkript

1 Affä rsplänering utifrä n ett bottom-up perspektiv Hur Findwise AB bör utforma och genomföra sin affärsplan Magisteruppsats 15 hp, företagsekonomi MATIX, VT 2011 Författare: Patrik Hansson Handledare: Christer Dagman

2 Fo rord Jag vill ta detta tillfälle att tacka alla som varit inblandade i arbetet att skapa denna studie. Först och främst vill jag tacka Findwise och alla medarbetare som varit delaktiga i de dialoger som ligger till grund för uppsatsen. Ett extra stort tack till Bengt Rodung, Urban Hedström och Helge Legernes på Findwise som varit delaktiga och skapat förutsättningar för mig att genomföra studien och arbetet. Sist men inte minst vill jag tacka min handledare Christer Dagman som varit engagerad och gett mig värdefull feedback under arbetets gång. Patrik Hansson Göteborg,

3 Sämmänfättning Magisteruppsats i företagsekonomi, Management av tillväxtföretag Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, VT Författare: Patrik Hansson. Handledare: Christer Dagman. Titel: Affärsplanering utifrån ett bottom-up perspektiv Bakgrund: Findwise är ett IT-konsultbolag som är fokuserar på området Findability. Man upplever kraftig tillväxt vilket leder till ett ökat behov av en mer strukturerad affärsplanering. Den bottom-up metod man valt vid planeringsarbetet ställer krav på att metoden för affärsplaneringen anpassas efter planens syfte och målsättning. Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka förutsättningarna att skapa en affärsplan genom en bottom-up metod som utgångspunkt för planeringen. Utifrån denna undersökning ska förslag på affärsplanens disposition och genomförande presenteras. Metod: För att genomföra denna studie krävs en djup förståelse för Findwise situation gällande affärsplanering. Därför har den en kvalitativ inriktning där primärdata samlas in genom öppna diskussioner och deltagande på möten. Sekundärdata utgörs av litteratur inom ämnet, vilken ska tjäna som underlag för analys och resultat. Resultat & slutsats: För att lyckas upprätta en affärsplan som stödjer verksamheten behöver dess genomförande och disposition anpassas. Planeringen bör ske på en funktionell nivå där processägarna tar ansvar för utvecklingen av deras processer. För att undvika suboptimering bör planen ha en tydlig koppling till företagets övergripande ambitioner samt synkroniseras mellan processerna. Vidare bör affärsplanen ha ett internt fokus och utesluta delar som inte ryms inom ramen för dess syfte. Studien identifierar för- och nackdelar med den valda metoden för affärsplanering samt ger förslag på hur dessa bör beaktas. Förslag till fortsatt forskning: Det vore intressant att undersöka hur denna typ av affärsplan skiljer sig när det kommer till implementering. Vidare bör dess effekter och resultat analyseras för att tydliggöra dess för- och nackdelar i praktiken. 3

4 Ordlistä Bottom-up Då någon form av styrning utgår ifrån medarbetarna snarare än ifrån toppen av företagspyramiden. Findability Den nisch inom sökteknologi som Findwise verksamhet är fokuserad på. Findwise ambitioner Planeringsarbete Är den samlade tanken kring hur verksamheten ska utvecklas (jmf vision). Det används här som ett samlingsbegrepp för företagets övergripande målsättningar, strategier etc. Refererar till den interna satsning som affärsplaneringen baseras på. Även kallat The Journey. Traditionell affärsplanering Används här som ett samlingsbegrepp för affärsplanering som på något sätt baseras på en analys av företagets omständigheter. Vattenfallsmetod Ett sätt att arbeta där varje steg måste vara helt klart innan man går vidare till nästa steg. 4

5 Innehä ll 1. Inledning Bakgrund Problembakgrund Problemformulering Syfte Avgränsning Uppsatsens disposition Metod Forskningsmetod Tillvägagångssätt Insamling av data Teori Affärsplan Strategi Affärsplanens koppling till strategi Empiri Findwise och affärsplanering Arbetet från The Journey Diskussion med processägarna Analys Olika syften, olika affärsplaner En affärsplan som betonar det interna

6 5.3 Metoden avgör utformningen Strategisk arkitektur Exempeldispositioner för affärsplaner Rekommenderad modell Slutsats Slutsatser Avslutning och förslag till fortsatt forskning Referenslista Tryckta källor E-källor Intervjuer, möten och diskussioner

7 1. Inledning Detta kapitel ska ge läsaren förståelse för uppsatsen och intresse för vidare läsning. Det förklarar bakgrunden till studien och introducerar ämnet affärsplanering. Det presenterar också studiens syfte och forskningsfråga. Slutligen förklaras de avgränsningar som gjorts och uppsatsens vidare disposition. 1.1 Bakgrund Findwise är ett IT-konsultbolag inom det smala men expansiva området Enterprise Search och Findability. Företaget grundades 2005 och har sedan dess upplevt en kraftig tillväxt under hög lönsamhet. I takt med att företaget och antal anställda växer ser man ett allt större behov av en strukturerad affärsplanering. Man har tidigare inte upprättat någon formell affärsplan och har därför intresse av att undersöka hur arbetet kan anpassas efter Findwise situation. Affärsplan är något som ofta associeras till ett dokument som upprättas vid uppstart av en ny verksamhet. Det är då ett sätt att strukturera sin affärsidé och locka externa investerare eller skapa trovärdighet för det nya företaget (McKinsey & Company, 2007). Men en affärsplan kan också skapas i andra sammanhang och syften. Man brukar tala om tre typer av affärsplaner; affärsplan vid uppstart, extern affärsplan och intern affärsplan (Miller Consulting). En intern affärsplan har inte lika stort fokus på att tillfredsställa externa aktörer utan fungerar snarare som en intern vägledning. Det blir då en plan som syftar till att förbättra den befintliga verksamheten och skapa en bättre översikt över dess utveckling. Affärsplanering är viktigt för att få en struktur i den strategiska planeringen och en tydlig plan kring hur man ska utveckla företaget och skapa en hållbar tillväxt. Det är också ett effektivt sätt att öka medvetandegraden och handlingsberedskapen i företaget (Bengtsson & Skärvad, 2001). Affärsplanen kan sägas vara ett verktyg för att strukturera verksamheten utifrån den rådande situationen och skapa framsynthet, vilket är viktigt för långsiktig överlevnad. 1.2 Problembakgrund Traditionell affärsplanering utgår ofta ifrån företagets identitet för att sedan genomföra en analys där man identifierar företagets potential (se avsnitt 5.5 för exempeldispositioner). Denna analys kartlägger interna och externa omständigheter för att svara på frågor kring företagets framtida möjligheter. Det handlar bland annat om att identifiera företagets 7

8 konkurrenter, dess potential att skapa tillväxt samt rådande marknadstrender. Fortsättningen av affärsplanen baseras sedan till stor del på analys. Eftersom affärsplaneringen är en process påbörjas en ny kartläggning och analys vid varje revidering (detta sker vanligen på årsbasis) (Miller, 2007). Findwise utgångspunkt gör att förutsättningarna ser något annorlunda ut. Istället för att utgå ifrån företagets identitet och skapa en intern- och extern analys har man valt att utgå ifrån medarbetarnas kunskaper och erfarenheter. Hela organisationen inkluderas för att planera företagets framtida strategier, handlingar och målsättningar. Arbetet påbörjades hösten 2010 genom att styrelsen presenterade fem visionära mål med en tidshorisont på tre år. Målen rörde företagets marknadsposition, omsättning, lönsamhet, medarbetarnöjdhet samt kundnöjdhet. Utifrån dessa mål delades alla medarbetare upp i fem grupper som, under cirka två månader, fick uppgiften att planera och föreslå strategier och åtgärder för att ta sig mot målen. Grupperna fick sedan presentera sitt material för hela företaget under en konferensresa i april Utifrån detta material ska Findwise processägare skapa planer med en tidshorisont på ett år för respektive process. Denna situation innebär att en traditionell metod för affärsplanering blir oanvändbar. Findwise behöver alltså anpassa sin affärsplanering efter den bottom-up metod man valt vid planeringsarbetet. 1.3 Problemformulering Hur ska Findwise affärsplan utformas med hänsyn till den bottom-up metod man valt? Vilka är för- respektive nackdelarna med att bedriva affärsplanering underifrån, utifrån medarbetarna? Vilka lärdomar kan man göra av affärsplaneringen och hur kan dessa användas vid framtida affärsplanering? 1.4 Syfte Syftet med denna uppsats är att undersöka förutsättningarna att skapa en affärsplan genom en bottom-up metod som utgångspunkt för planeringen. Utifrån denna undersökning ska förslag på affärsplanens disposition och genomförande presenteras. 8

9 1.5 Avgränsning Studien är avgränsad till att föreslå metod och utformning på affärsplanen. Den kommer inte att beröra genomförande och implementering av affärsplanen. 1.6 Uppsatsens disposition Kapitel Innehåll 1. Inledning Detta kapitel förklarar bakgrunden till studien och introducerar ämnet affärsplanering. Det förklarar också vad studien ska resultera i och vad den syftar till. 2. Metod Metodkapitlet kartlägger de olika moment som studien innefattar samt förklarar hur de genomförts. Det ger också en förklaring till forskningsmetod och metod för datainsamling. 3. Teori Här presenteras en teoretisk referensram kring affärsplanering och strategiarbete samt en förklaring till hur dessa områden hänger samman. 4. Empiri Detta kapitel förklarar Findwise situation och bakgrunden till det planeringsarbete som ligger till grund för affärsplaneringen. Det ska också ge en bild av planeringsarbetets resultat och processägarnas tankar. 5. Analys Analysen jämför den teoretiska referensramen med de empiriska data som samlats in. Utifrån detta analyseras materialet för att utgöra en grund för studiens resultat. 6. Föreslagen modell Utifrån studien rekommenderas här en modell som är tänkt att underlätta och stödja planeringsarbetet i processerna. Den är baserad på studiens resultat och har anpassats till det specifika syfte den är tänkt att fylla. 7. Slutsats Här presenteras studiens slutsatser. Dessa ska ge svar på problemformuleringen som presenterades i inledningskapitlet. 8. Referenser Kapitlet listar de källor och referenser som använts för att genomföra studien. 9

10 2. Metod Denna studie innefattar flera moment, vilka kräver olika tillvägagångssätt. I detta kapitel förklaras vilken forskningsmetod som använts samt hur de olika momenten genomförts. Det förklarar också hur datainsamlingen gått till. 2.1 Forskningsmetod Kvalitativ studie Datainsamling kan ske genom en kvantitativ- eller kvalitativ forskningsmetod. Valet av forskningsmetod beror på studiens syfte. Den kvalitativa metoden betonar ofta ord snarare än siffror. I en kvalitativ studie är forskaren närmare sitt studieobjekt för att får en djupare förståelse för situationen och omständigheterna. (Bryman 2001). Detta är en kvalitativ studie där insamling av material och data sker genom intervjuer och diskussioner. Eftersom uppsatsen ska undersöka och ge förslag på hur affärsplaneringen kan anpassas efter situationen krävs en djup förståelse kring tankarna bakom arbetet. För att skapa denna förståelse krävs djupare diskussioner och delaktighet i arbetet. Ett kvantitativt förhållningssätt är därför inte aktuellt för denna studie. 2.2 Tillvägagångssätt Förstudie För att inleda en dialog kring affärsplaneringsarbetet gjordes en förstudie. Studien var ett sätt att påbörja tankar och diskussioner kring hur situationen påverkade förutsättningarna att skapa en affärsplan. Den fungerade alltså som diskussionsunderlag inför den verkliga affärsplaneringen. Även annat material har använts som underlag för arbetet. Tanken att påbörja ett affärsplaneringsarbete har växt fram efterhand. Material från kurserna Strategi och Marknad och Marknadsskapar Index har använts för att konkretisera dessa tankar. 10

11 2.2.2 Planeringsarbete Som grund för Findwise affärsplan bedrevs ett internt projekt som involverade alla företagets anställda. Gruppernas storlek var mellan åtta och elva personer som var och en hade tolv timmar till förfogande. Under en period på drygt två månader hade man öppna diskussioner och möten för att skapa ett dokument där gruppens samlade tankar kring Findwise utveckling dokumenterats. Den typiska arbetsgången var att mötena dokumenterades genom anteckningar. Utifrån dessa definierades arbetsuppgifter att genomföra inför gruppens nästa möte. Gruppmedlemmarna arbetade alltså i viss mån självständigt för att sedan synkronisera arbetet under gruppmötena. Arbetetsättet var mycket fritt och styrelsen ställde inga strikta krav gällande metod eller formalia. För resultatet skulle hållas inom vissa ramar ansvarade jag, Patrik Hansson, för koordinering och facilitering av gruppernas arbete. Detta innebar kontinuerlig dialog, information och upprättning av riktlinjer. Det krävde också viss synkronisering mellan grupperna för att undvika suboptimering. 2.3 Insamling av data Primärdata Studien baseras främst på primärdata, vilken har samlats in genom möten, intervjuer och diskussioner. Jag har haft en ständig dialog med styrelsen, som är initiativtagare till affärsplaneringen. Denna dialog har oftast skett genom öppna diskussioner och resulterat i olika typer av förstudier eller undersökningar. Då jag varit delaktig i Findwise arbete i nio månader har jag deltagit i många diskussioner och därigenom samlat på mig mycket data. Jag känner därför inget behov av strukturerade intervjuer utan ser möten och dialoger som mer värdefullt i denna studie. Det material som producerats genom planeringsarbetet har också använts som underlag för studien. Här har datainsamlingen skett genom delaktighet på möten men också genom de dokument som grupperna presenterat. 11

12 Processägarna ansvarar för planeringen i respektive process. Därför har min dialog med processägarna varit intensiv. Även här har datainsamlingen skett främst genom öppna möten och samtal snarare än genom strukturerade intervjuer Sekundärdata Sekundärdata har använts för att underbygga studien och skapa en teoretisk referensram. Den har främst utgjorts av tryckt litteratur som behandlar ämnet affärsplanering. Den har även använts för att belysa strategi utifrån olika perspektiv. Litteraturen har använts för att sätta Findwise situation i relation till traditionell affärsplanering. Genom att belysa olika perspektiv på affärsplanering och strategi får studien en bredare teoretisk referensram. Detta underlättar möjligheten att sätta Findwise situation i perspektiv och göra en bättre analys. 12

13 3. Teori Teorikapitlet ska ge en förståelse för ämnet affärsplanering genom att utifrån litteratur beskriva området. Det presenterar också olika perspektiv på strategiarbete och förklarar hur ämnena affärsplanering och strategi är sammanlänkade. 3.1 Affärsplan Vad är en affärsplan? Affärsplan är ett brett begrepp som oftast syftar till en strukturerad beskrivning av hur en affärsverksamhet ska ledas för att nå uppsatta mål och visioner. En affärsplan är ett kommunikationsverktyg som ska beskriva en affärsverksamhets situation, visioner, mål och handlingsplaner. (Arnander, 2007). Citatet nedan ska illustrera begreppets bredd: Begreppet affärsplan används för att beteckna alltifrån budgetliknande dokument för ekonomisk bedömning till strategiplaner som syftar till att säkra den långsiktiga framgången (Karlöf & Lövingsson, 2008 s.25) Det finns alltså stora skillnader mellan olika uppfattningar kring hur en affärsplan ska vara utformad och vad den ska innehålla. Bland alla dessa uppfattningar har det dock vuxit fram ett antal grundmodeller där man kan se likheter i dispositioner. För exempel på vanliga dispositioner, se avsnitt 5.5. Det är viktigt att poängtera att affärsplanens utformning behöver anpassas efter företaget och syftet med affärsplanen. (Arnander, 2007) Affärsplanens syfte En affärsplan kan utformas i flera olika syften. Typiskt sett upprättas en affärsplan då ett nytt företag startas eller då ett etablerat företag ska utvecklas (Erhardsson & Tovman, 1995). För ett nystartat företag syftar affärsplanen till att kartlägga företagets förutsättningar att lyckas förverkliga sin affärsidé. Affärsplaneringen är då ett sätt för entreprenören att undersöka hur externa och interna omständigheter kan komma att påverka vägen mot de uppsatta målen. I affärsplanen framgår också vilka satsningar som är planerade, vilket krav på kapital som ställs 13

14 samt vilka risker satsningen innebär (Arnander, 2007). Den blir därigenom en nyckel för att söka extern finansiering (McKinsey & Company, 2007). För en etablerad verksamhet är syftet med affärsplanen att skapa ett informations- och ledningsinstrument. Den ska kartlägga företagets förutsättningar, mål, handlingsplaner samt ge en bild av hur detta beräknas påverka det ekonomiska utfallet (Arnander, 2007). Miller (Miller Consulting) tar denna uppdelning ett steg längre och menar att det finns tre typer av affärsplaner med olika syften: - En extern affärsplan syftar till att skapa trovärdighet och visa investerare att företaget är en bra investeringsmöjlighet - En affärsplan för uppstart syftar till att undersöka om en affärsidé är genomförbar och vad som behövs för att starta verksamheten - En intern affärsplan skapas av ledningen och medarbetare i en existerande verksamhet och syftar till att planera för hur verksamheten ska bli mer framgångsrik. En viktig skillnad mellan en intern- och extern affärsplan är att den interna är mer fokuserad på problemlösning och åtgärder. Den blir därför mer praktiskt och detaljerad och fungerar som intern vägledning. Den fokuserar därmed inte lika mycket på att tillgodose externa intressenter, eller att skapa trovärdighet utåt. (Miller Consulting) Affärsplanens utformning Som tidigare konstaterats finns en mängd olika varianter när det kommer till affärsplanens disposition. De grundmodeller som finns visar dock stora likheter i hur en affärsplan framställs och hur affärsplaneringen går till (Connect Sverige, 2004; McKinsey & Company, 2007; Legernes, Findwise; Erhardsson & Tovman, 1995; Miller, 2007; Arnander, 2007 se avsnitt 5.5 för exempel på dessa dispositioner). Här kan vi konstatera att affärsplanering ofta utgår ifrån företagets identitet för att sedan analysera dess omgivning. Utifrån analysen definierar man strategier som sedan konkretiseras till handlingsplaner. Vidare brukar man inkludera finansiell information, riskanalys, tidsplaner etc. Affärsplanering är en process, vilket innebär att man regelbundet återkommer till varje del i affärsplanen. Miller (2007) beskriver att planen måste vara ett levande dokument för granskning och uppdatering. Han menar också att det är viktigt att det finns en koppling 14

15 mellan företagets övergripande vision och de projekt och aktiviteter som planen anger (Miller, 2007). Detta illustreras av figur 3.1 nedan. Planning Vision Strategic Objectives Key Sucess Factors Results Projects Actions Figur 3.1 (Miller, 2007) Användning av affärsplanen Med bakgrund av detta framstår det klart att affärsplanen måste anpassas till det syfte den ska tillgodose. Detta gör att varje företag måste utforma sin egen affärsplan utifrån de faktorer som är viktiga för situationen. (Arnander, 2007). Arnander (2007) understryker vikten av att affärsplanen används operativt i verksamheten. Risken är annars att den blir liggande på hyllan och att investeringen att upprätta planen är bortkastad. Affärsplanen är ett viktigt kommunikationsinstrument för att se till att alla i företaget har samma bild av företagsmålen och förutsättningarna. Den kommer dock tappa sin effekt om den inte hålls vid liv genom kontinuerlig uppföljning och uppdatering. Arnander (2007) menar vidare att den bör revideras vid fasta tidpunkter, varefter medarbetarna utbildas i dess uppdateringar. This helps keep everyone singing from the same songbook (Arnander, 2007 s.34) 15

16 3.1.5 Kommentar kring balanserat styrkort Då BSC (Balanced Scorecard) kan ses som ett alternativ till affärsplanering följer här en kort beskrivning av begreppet. I korthet är det balanserade styrkortet ett sätt att översätta företagets strategier till konkreta och mätbara mål. Det utgår ifrån fem (ibland fyra) perspektiv för att ge en balans mellan olika typer av mål. (Bengtsson & Skärvad, 2001). Figur 3.2 (LahCon, 2011) Figur 3.2 illustrerar hur strategin bryts ner till mätbara mål och handlingar. 3.2 Strategi Vad är strategi? Begreppet strategi associeras ofta med komplexa och abstrakta frågor som enbart hanteras av företagets toppskikt. Men strategi är ett brett ämnesområde som berör allt långsiktigt utvecklingsarbete som bedrivs för den verksamhet man är ansvarig för. (Karlöf & Lövingsson, 2008). En definition av strategi: Ett mönster av beslut och handlingar i nutid för att säkra framtida framgång och tillvarata möjligheter. (Karlöf & Lövingsson, 2008 s.320) 16

17 Strategi är alltså en del i alla verksamhetens områden och nivåer och handlar inte enbart om koncernledningens arbete Strategi på olika nivåer Strategiarbete sker på flera olika nivåer och kan gälla alltifrån enskilda projekt och processer till avdelningar och hela företag eller koncerner. Detta innebär att behovet av strategikunskap växer i takt med att ansvar delegeras. Då ansvar decentraliseras i verksamheten ställs krav på strategisk förståelse hos de medarbetare som får managementansvar för någon del av företaget. Ett vanligt problem blir här att hålla isär strategiarbetet från den operativa verksamheten. (Karlöf & Lövingsson, 2008). Karlöf & Lövingsson (2008) har illustrerat olika nivåer av strategiarbete genom att dela upp strategiområdet i tre delar. Dessa är: - Portföljstrategi, vilket innebär strategiarbete på koncernnivå. Flera företag har då en gemensam ägare och portföljen kan vara antingen synergisk eller diversifierad beroende på hur starkt sambandet är mellan de företag som ingår i portföljen. - Affärsstrategi syftar till strategiarbete på företagsnivå och definieras av affärsidéns fem element; behov/efterfrågan, kunder, utbud, kärnkompetens och konkurrensfördel. - Funktionell strategi, vilket innebär strategiarbete i delar av företaget. Exempel på sådana är funktioner, processer, avdelningar, affärsområden etc. Här handlar strategi om att arbeta strategiskt i ett visst område, inom ramen för företagets övergripande strategi. Funktionell strategi är: mönster av beslut och handlingar i nutid för att säkra framgång givet inriktningen för helheten. (Karlöf & Lövingsson, 2008 s.325) Portföljstrategi Koncern Affärsstrategi Affärsenhet 1 Affärsenhet 2 Funktionell strategi FoU Personal Figur 3.3 (Karlöf & Lövingsson, 2008 s.324) 17

18 3.2.3 Strategiprocessen Det är vanligt att strategiprocessen delas in i tre olika faser; analys, strategiformulering och genomförande (Bengtsson & Skärvad, 2001). Processen inleds med en analysfas där man utgår ifrån företagets affärsidé och dess internaoch externa omständigheter (Bengtsson & Skärvad, 2001). Karlöf & Lövingsson (2008) menar att strategiprocessen alltid har sin utgångspunkt i företagets historik, nuläge, omvärld och framtidsbedömningar. Denna analys ligger sedan till grund för företagets strategiformulering där man formulerar mål och strategier. Utifrån detta inleds genomförandefasen där handlingsplaner formuleras och genomförs för att sedan följas upp. Detta illustreras av figur 3.2 nedan. (Bengtsson & Skärvad, 2001). Analys Strategiformulering Genomförande Figur 3.4 (Bengtsson & Skärvad, 2001) Delade meningar kring strategiprocessen Det råder dock delade meningar kring hur strategier utvecklas i praktiken. Många forskare menar att strategiformulering i ofta sker mer opportunistiskt och irrationellt. Detta varierar också mellan olika företag där vissa mycket medvetet bedriver strategisk planering medan andra enbart bedriver budgetering och prognosverksamhet. Alla företag har emellertid en strategi oavsett om den är implicit eller explicit. (Bengtsson & Skärvad, 2001). Det finns alltså flera sätt att utveckla strategier på. Bengtsson & Skärvad (2001) menar att ett alternativ till strategisk planering är strategiskt tänkande. Detta innebär att strategier formuleras mer genom intuitioner än formaliserade planeringssystem. Strategisk tänkande bygger en djup insikt i företaget och situationen och kräver stor kunskap om företaget och dess omgivning. Kort sagt kan detta förhållningssätt sägas vara mer kreativt och entreprenöriellt än strategisk planering, vilket gör det vanligt förekommande främst i mindre företag (Bengtsson & Skärvad, 2001). 18

19 Henry Mintzberg är en annan framstående forskare inom företagsstrategi och har studerat företags strategiprocesser. Dessa studier pekar på att strategier ofta växer fram efterhand och baseras dels på strategisk planering och dels på andra omständigheter som inte planerats i förväg. Företag har olika förutsättningar att planera sin strategi. Företag med stabila interna och externa förutsättningar tenderar att planera fram strategierna i större utsträckning. (Bengtsson & Skärvad, 2001). Planerad strategi Avsiktlig strategi Realiserad strategi Orealiserad strategi Framväxande strategi Figur 3.5(Bengtsson & Skärvad, 2001). Studierna visade vidare att företag med komplexa interna och externa miljöer har ofta svårt att realisera sina planerade strategier eftersom omständigheterna är svåra att förutsäga. I en sådan miljö bedrivs ofta processtrategi, vilket innebär att stora delar av strategiarbetet lämnas åt medarbetarna. Då blir de framväxande strategier viktigast att hantera. Detta är vanligt i företag som kräver stor expertis och kreativ förmåga. (Bengtsson & Skärvad, 2001). Hamel & Prahalad (1994) menar att företag fokuserar alltför mycket på nuvarande branscher, konkurrenter och behov när det kommer till strategisk planering. De menar att detta tenderar att bevara snarare än att utveckla företag. Istället bör man utveckla framsynta kärnkompetenser som skapar konkurrensfördelar. Man menar alltså att framtidsfokus är centralt och att företagets resurser och kompetenser är avgörande för dess konkurrenskraft. Det krävs då en syntes mellan chefer och anställda och en strategisk medvetenhet i organisationen (Hamel & Prahalad, 1994). Hamel (2000) understryker också vikten av en genomsyrande strategimedvetenhet. Han menar att det tar lång tid att utveckla en sådan strategimedvetenhet och att det krävs en öppen och icke-hierarkisk företagsstruktur. 19

20 3.3 Affärsplanens koppling till strategi Koppling mellan affärsplanering och strategi Som detta kapitel inledningsvis konstaterade är affärsplan ett brett begrepp. Av denna anledning blir det svårt att göra en generell koppling mellan affärsplanering och strategiarbete. Dock är det tydligt att en affärsplan ofta innefattar en hög grad av fullständighet och täcker de flesta områdena i ett företag (Karlöf & Lövingsson, 2008). Det innebär att affärsplanen ofta är en del i företagets strategiska planering och att handlingsplanerna som ingår i affärsplanen ofta baseras på de strategier den anger. För exempel på dispositioner, se avsnitt 5.5. Här blir det tydligt att affärsplanen ofta utgår från företagets affärsidé och omgivning för att sedan fastställa och konkretisera företagets strategier. Bengtsson & Skärvad (2001) beskriver hur affärsplanering utvecklades till följd av att långsiktig strategisk planering ofta visade sig ha bristande koppling till företagens operativa verklighet. Affärsplanering är alltså en slags avdramatisering av den strategiska planeringen och fungerar ofta som ett instrument för att öka den strategiska medvetenheten i företaget (Bengtsson & Skärvad, 2001). Det är också ett sätt att hålla en rullande agenda och en levande planering, vilket visat sig vara det mest effektiva strategiarbetet (Karlöf & Lövingsson, 2008). Affärsplaneringen kan ske på flera olika delar och nivåer av en koncern för att den ska ha tydlig koppling till företagets operativa verklighet (Bengtsson & Skärvad, 2001). 20

21 4. Empiri I detta kapitel presenteras företaget Findwise och dess situation gällande affärsplanering. Här beskrivs bakgrunden till den metod man valt vid planeringsarbetet. Kapitlet ska även ge en bild av processägarnas tankar samt det material som skapats under planeringsarbetet. 4.1 Findwise och affärsplanering Presentation av Findwise Findwise är ett IT-konsultbolag inom detta smala men expansiva område som man kallar Findability. Man är alltså fokuserad på att skapa kundvärde genom sökdrivna lösningar. Företaget har idag 55 anställda med kontor i Göteborg, Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Findwise grundades 2005 och upplever sedan dess en hög tillväxttakt; under verksamhetsåren 08/09 och 09/10 ökade omsättningen med 130 % med bibehållen lönsamhet. Företaget samarbetar med Google, Microsoft, IBM, Autonomy och Solr vilka är bolag som utvecklar och säljer sökplattformar. Findwise uppgift är att implementera dessa sökplattformar hos sina kunder och lägga till funktioner och applikationer som anpassas efter kundens behov för att stödja deras verksamheter. (Årsredovisning 09/10; Nordbris, 2010). Findwise riktar sig idag till stora bolag såsom IKEA, Ericsson, VGR, SAAB och SKF. Kundsegmenteringen sker främst utifrån kundens informationsmängd och behov att strukturera den. Dessutom innebär Findabilitylösningar ofta stora investeringar, vilket gör att främst större företag och verksamheter har resurser att göra sådana satsningar. (Nordbris, 2010) Findwise organisation Findwise är en platt, processorienterad organisation utan tydliga hierarkier; man har ingen VD eller uttalad ledningsgrupp. Istället styrs företaget genom dess processer som är uppdelade i tre huvudområden; strategiska-, operativa- och stödjande processer. (Introduktion för nyanställda). 21

22 Figur 4.1 Findwise processorganisation De strategiska processerna ansvarar för strategiska affärsval vilka ska möjliggöra ett långsiktigt hållbart arbete för övriga processer. Det är främst de tre styrelseledamöterna som är inblandade i dessa processer. De operativa processerna står för verksamhetens löpande arbete. Säljprocessen ansvarar för att sälja in och bearbeta lösningar. Produktionsprocessen utvecklar och levererar de affärer och lösningar som säljs in. Talent Management är uppdelad i flera områden som berör lönesättning, personlig utveckling, sociala aktiviteter, kompetensutveckling etc. Övergripande ansvarar processen för att ta hand om, och utveckla, befintliga medarbetare samt att rekrytera nya i takt med att behovet uppstår. De operativa processerna är även kopplade till geografiska resultatenheter (Göteborg, Stockholm och Köpenhamn) där resultatet från varje enhet mäts. De stödjande processerna ska arbeta i linje med de övergripande strategierna samt möjliggöra och facilitera övriga processers arbete. Finance arbetar med löpande ekonomiska frågor och ska även mäta, följa upp och styra företagets finanser. IT-processen ansvarar för företagets IT-miljö och ska se till att dessa delar stödjer den övriga verksamheten och utvecklas i linje med företaget. 22

UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken

UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken Introduktion Ett effektivt lednings- och strategiarbete med en strukturerad affärsplanering är en förutsättning för att skapa långsiktigt lönsamma och konkurrenskraftiga

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Managementhandboken leda, styra och utveckla. Bengt Karlöf

Managementhandboken leda, styra och utveckla. Bengt Karlöf Managementhandboken leda, styra och utveckla Bengt Karlöf 1 2006 SIS Förlag AB Managementhandboken leda, styra och utveckla Författare Bengt Karlöf Redaktör Joachim Bowin ISBN 91-7162-673-5 ISSN 0347-2019

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Gösta Ljungberg 31 mars 2014

Gösta Ljungberg 31 mars 2014 VARFÖR GÅR IT UPPHANDLINGAR FEL OCH VAD KAN DU GÖRA ÅT DET? FRUKOSTSEMINARIE Gösta Ljungberg 31 mars 2014 Agenda Vad brukar gå fel vid IT upphandlingar? Vad kan man göra åt det? Sammanfattning Frågor och

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Verksamhetsstyrning VBEN01

Verksamhetsstyrning VBEN01 Verksamhetsstyrning VBEN01 Mål med avsnittet Att skaffa oss grundläggande kunskaper om verksamhetsstyrning och viktiga nyckeltal i ett strategiskt perspektiv. Huvudkomponenter i organisationens affärsidé

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Från inspiration till framgång

Från inspiration till framgång Från inspiration till framgång En kulturresa Stockholm, Oktober, 2013 Äntligen måndag I Stockholm I Oktober 2013 1 Hilti & Hilti Svenska AB Moderbolag: Hilti AG, Liechtenstein familjeägt Fokus på bygg-

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Om jag saknar något? Ja, facit.

Om jag saknar något? Ja, facit. Om jag saknar något? Ja, facit. Meningsskapandets roll i framväxten av en hållbarhetsstrategi Nyckelord: Strategi Hållbarhet Meningsskapande Meningsgivande Kunskap I denna rapport har man undersökt processen

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda.

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Dills SmåbolagsErbjudande Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Vi åstadkommer förändring Utvecklar chefer och ledningsgrupper ökar deras genomslagskraft

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Affärsplan Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan. Har du beskrivit de viktigaste delarna i affärsplanen?

Affärsplan Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan. Har du beskrivit de viktigaste delarna i affärsplanen? Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan Denna mall är framtagen av Venture Cup. Glöm inte att du kan delta och vinna pengar med din affärsplan i Venture Cup, läs mer på: www.venturecup.se

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP Fånga upp och behålla kvinnlig toppkompetens Datum: 8 oktober 2013 Plats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115 11343 Stockholm VARFÖR DELTA? Sex skäl

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Cai Strand, Silverhanden AB [Agenda] 1. Bakgrund och Ericssons krav 2. Lösning 3. Resultat 4. Framgångsfaktorer 5. Nästa steg 6. Betydelsen av

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden:

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden: 2013-10- 03 Mall för Affärsplan - Science Park Halmstad Följande dokument är ett exempel på en affärsplanemall för nystartade företag. Dokumentet ska ses som en mall och man använder de delar som anses

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568

En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568 En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568 Entreprenörskap Redovisning / Bokföring BAS steg 1, 2 och 3 Marknadsplanering

Läs mer

Processer och värdegrund

Processer och värdegrund 2009-08-06 Processer och värdegrund Ann-Sofie Mattsson Processer och värdegrund Innehåll 1 SAMMANFATTNING 2 2 INLEDNING 3 3 KOMMUNENS VÄRDERINGAR UTTRYCKS I PROCESSER 6 3.1 Professionalitet 6 3.2 Engagemang

Läs mer

Framgångsfaktorer Program Management inom FöreningsSparbanken. 23 mars 2004 Program Management v1.0 1

Framgångsfaktorer Program Management inom FöreningsSparbanken. 23 mars 2004 Program Management v1.0 1 Framgångsfaktorer Program Management inom FöreningsSparbanken 23 mars 2004 Program Management v1.0 1 Styrning av Program och Projekt Vision Initiering Definiera omfattning Formulera slutmål Precisera arbetssätt

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling Det finns inget skäl att någon skulle vilja Ken Olsen, Digital, 1977 Introduktion det är inte fel, men det krävs mer än att sätta upp en ny säljbudget för att

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ2 Starta och driva företag Linköping 2012-10-31 Magnus Moberg FÖ2 Starta och driva företag» Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbros

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det.

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Diplomerad Företagsledare Dunensis En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Att leda ett företag handlar om att ha en tydlig vision men också om förmågan att få

Läs mer

Att bygga hållbara förändringar

Att bygga hållbara förändringar Att bygga hållbara förändringar Jag jobbar med individer, team och organisationer i förändring. Min roll är coachande. Jag utgår från att jag inte är svarsleverantör. Ni är specialisterna i er verksamhet.

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

Dagens Business Controller vill vara Partner

Dagens Business Controller vill vara Partner En undersökning genomförd av HandelsConsulting på uppdrag av Ekan. 2011 Dagens Business Controller vill vara Partner 2 Det är dags att gå ifrån ord till handling. Det visar vår undersökning. Trots att

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

TNS SIFO & The Core Company, 2011

TNS SIFO & The Core Company, 2011 1 2 Bekymmerslös Äventyrlig Vänlig Självsäker Försiktig Kompetent 3 Om denna person var VD, hur skulle företagskulturen vara? Vilka värderingar, ledarskap och struktur skulle företaget ha? 4 Företagskultur

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare,

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare, Octagon Development är ett konsultbolag med fokus på att arbeta med företagsledare, styrelse eller ledningsgrupper. Vi kan under kort eller lång tid verka i företag som en resurs, antingen i en vakant

Läs mer

ATT UTVÄRDERA FÖR ATT UTVECKLA SERVICE INOM INFORMATIONSFÖRSÖRJANDE ORGANISATIONER

ATT UTVÄRDERA FÖR ATT UTVECKLA SERVICE INOM INFORMATIONSFÖRSÖRJANDE ORGANISATIONER ATT UTVÄRDERA FÖR ATT UTVECKLA SERVICE INOM INFORMATIONSFÖRSÖRJANDE ORGANISATIONER Seminarium för kompetensfrågor. Utvärdering för verksamhetsutveckling 2011-11-09 Margareta Nelke I.C. at Once Margareta

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Fem vanliga fallgropar

Fem vanliga fallgropar EN MINIRAPPORT från CERTUS GROWTH Fem vanliga fallgropar vid utveckling i mindre bolag Av David Tegenmark, Certus Growth Certus Growth arbetar för att entreprenörer i kunskapsföretag ska lyckas. Vi bidrar

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Kvalitetsbristkostnader. www.sandholm.se

Kvalitetsbristkostnader. www.sandholm.se Kvalitetsbristkostnader www.sandholm.se Dagens Industri, 980523 Exempel på kvalitetsbristkostnader Saker som man tvingas göra om Saker som man tvingas kassera Förseningar Tid man tvingas vänta på andra

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation DynaMO-modellen TM Dynamisk varumärkeskommunikation Bygg varumärket vid varje kontakt DynaMO-modellen är en av de mest kostnadseffektiva metoderna för att uppnå en tydlig kommunikation och ett starkt varumärke.

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2012-03-13 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Gå till ra.ombea.com och uppge Session ID 439794. Är du redo för FÖ3? 1. Ja. 2. Nej. Magnus Moberg 1

Gå till ra.ombea.com och uppge Session ID 439794. Är du redo för FÖ3? 1. Ja. 2. Nej. Magnus Moberg 1 Gå till ra.ombea.com och uppge Session ID 439794 Är du redo för FÖ3? 1. Ja 22 2. Nej 2 1 2 Magnus Moberg 1 » Industriell ekonomi GK Företagandet ME1003 P3 magnus.moberg@indek.kth.se Magnus Moberg 2 Magnus

Läs mer

PB 1. Securing progress

PB 1. Securing progress PB 1 Securing progress 2 3 Biner: abbreviation for carabiner. A metal loop with a spring catch, designed as a connector to quickly and securely link together components. Used in mountaineering for fastening

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Ett IT-orienterat perspektiv på Analytics kan förbättra befintlig funktionalitet men har stora begränsningar

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Företaget har cirka 110 anställda. Verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik. Boden, Göteborg och Kristianstad

Företaget har cirka 110 anställda. Verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik. Boden, Göteborg och Kristianstad Erfarna verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik Ledningsperspektivet på riskhantering roller, styrning och införande CRR seminarium 009-0-4 Hans Dahlquist Hans Dahlquist Från 007 Affärsområdeschef

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Ekonomistyrning. Beteendeeffekter. Ekonomistyrningens syfte

Ekonomistyrning. Beteendeeffekter. Ekonomistyrningens syfte Ekonomistyrning Föreläsning 722g39, 2008 Anders Parment anders.parment@liu.se www.andersparment.com Ekonomistyrningens syfte Att få de olika individerna i organisationen att handla i linje med målen för

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Kursplan för Kunskap, affärsidé, företag 5 poäng. From knowledge to business idea and company 5 credits. MAH, Drivhuset & Venture Cup Syd

Kursplan för Kunskap, affärsidé, företag 5 poäng. From knowledge to business idea and company 5 credits. MAH, Drivhuset & Venture Cup Syd Kursplan för Kunskap, affärsidé, företag 5 poäng From knowledge to business idea and company 5 credits MAH, Drivhuset & Venture Cup Syd Kurskod: KA0001 Utbildningsområde: Högskoleövergripande Nivå: A (1-20)

Läs mer

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre!

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informator kan erbjuda er en modell för utrullning i 4 steg.

Läs mer

Den blåa röda tråden

Den blåa röda tråden Den blåa röda tråden Läget. Argentum växer. Vi växer snabbt dessutom. Det känns positivt. På många sätt. Det är stimulerande att arbeta i ett framgångsrikt företag. Ett företag som består av en intressant

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Nyttigheter från Hamrin & Partners: Hur du undviker att företagskulturer kolliderar vid fusion och andra samgåenden

Nyttigheter från Hamrin & Partners: Hur du undviker att företagskulturer kolliderar vid fusion och andra samgåenden Nyttigheter från Hamrin & Partners: Hur du undviker att företagskulturer kolliderar vid fusion och andra samgåenden Nyttigheter från Hamrin & Partners: Under samlingsnamnet Nyttigheter från Hamrin & Partners

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Så fungerar omvärldsbaserad verksamhetsutveckling / strategisk kompetensförsörjning

Så fungerar omvärldsbaserad verksamhetsutveckling / strategisk kompetensförsörjning Så fungerar omvärldsbaserad verksamhetsutveckling / strategisk kompetensförsörjning En casebeskrivning av strategisk kompetensförsörjning i Göteborgsregionen utifrån projektet Avanto Mikro vid Business

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Metoder för Interaktionsdesign

Metoder för Interaktionsdesign Metoder för Interaktionsdesign Föreläsning 4 Projektmetodik och Scrum Kapitel 9-12 + 14, Scrumbok Det högra spåret Vi lämnar nu det vänstra spåret de mjukare delarna och går in på det högra spåret som

Läs mer

HR I KUNSKAPSFÖRETAG: KARRIÄRFABRIKER

HR I KUNSKAPSFÖRETAG: KARRIÄRFABRIKER HR I KUNSKAPSFÖRETAG: KARRIÄRFABRIKER OCH EXPERTHUS Andreas Werr (andreas.werr@hhs.se) Handelshögskolan i Stockholm NÄR MÄNNISKORS KUNSKAP ÄR RESURSEN I kunskapsintensiva företag utgör medarbetarna den

Läs mer

Ledare i politiskt styrd organisation Förutsättningar och konsekvenser

Ledare i politiskt styrd organisation Förutsättningar och konsekvenser Ledare i politiskt styrd organisation Förutsättningar och konsekvenser Christer Jonsson Om mig Universitetslektor i FEK med inriktning på organisering och marknadsföring Undervisat mycket kring marknadsföring

Läs mer