Affä rsplänering utifrä n ett bottom-up perspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affä rsplänering utifrä n ett bottom-up perspektiv"

Transkript

1 Affä rsplänering utifrä n ett bottom-up perspektiv Hur Findwise AB bör utforma och genomföra sin affärsplan Magisteruppsats 15 hp, företagsekonomi MATIX, VT 2011 Författare: Patrik Hansson Handledare: Christer Dagman

2 Fo rord Jag vill ta detta tillfälle att tacka alla som varit inblandade i arbetet att skapa denna studie. Först och främst vill jag tacka Findwise och alla medarbetare som varit delaktiga i de dialoger som ligger till grund för uppsatsen. Ett extra stort tack till Bengt Rodung, Urban Hedström och Helge Legernes på Findwise som varit delaktiga och skapat förutsättningar för mig att genomföra studien och arbetet. Sist men inte minst vill jag tacka min handledare Christer Dagman som varit engagerad och gett mig värdefull feedback under arbetets gång. Patrik Hansson Göteborg,

3 Sämmänfättning Magisteruppsats i företagsekonomi, Management av tillväxtföretag Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, VT Författare: Patrik Hansson. Handledare: Christer Dagman. Titel: Affärsplanering utifrån ett bottom-up perspektiv Bakgrund: Findwise är ett IT-konsultbolag som är fokuserar på området Findability. Man upplever kraftig tillväxt vilket leder till ett ökat behov av en mer strukturerad affärsplanering. Den bottom-up metod man valt vid planeringsarbetet ställer krav på att metoden för affärsplaneringen anpassas efter planens syfte och målsättning. Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka förutsättningarna att skapa en affärsplan genom en bottom-up metod som utgångspunkt för planeringen. Utifrån denna undersökning ska förslag på affärsplanens disposition och genomförande presenteras. Metod: För att genomföra denna studie krävs en djup förståelse för Findwise situation gällande affärsplanering. Därför har den en kvalitativ inriktning där primärdata samlas in genom öppna diskussioner och deltagande på möten. Sekundärdata utgörs av litteratur inom ämnet, vilken ska tjäna som underlag för analys och resultat. Resultat & slutsats: För att lyckas upprätta en affärsplan som stödjer verksamheten behöver dess genomförande och disposition anpassas. Planeringen bör ske på en funktionell nivå där processägarna tar ansvar för utvecklingen av deras processer. För att undvika suboptimering bör planen ha en tydlig koppling till företagets övergripande ambitioner samt synkroniseras mellan processerna. Vidare bör affärsplanen ha ett internt fokus och utesluta delar som inte ryms inom ramen för dess syfte. Studien identifierar för- och nackdelar med den valda metoden för affärsplanering samt ger förslag på hur dessa bör beaktas. Förslag till fortsatt forskning: Det vore intressant att undersöka hur denna typ av affärsplan skiljer sig när det kommer till implementering. Vidare bör dess effekter och resultat analyseras för att tydliggöra dess för- och nackdelar i praktiken. 3

4 Ordlistä Bottom-up Då någon form av styrning utgår ifrån medarbetarna snarare än ifrån toppen av företagspyramiden. Findability Den nisch inom sökteknologi som Findwise verksamhet är fokuserad på. Findwise ambitioner Planeringsarbete Är den samlade tanken kring hur verksamheten ska utvecklas (jmf vision). Det används här som ett samlingsbegrepp för företagets övergripande målsättningar, strategier etc. Refererar till den interna satsning som affärsplaneringen baseras på. Även kallat The Journey. Traditionell affärsplanering Används här som ett samlingsbegrepp för affärsplanering som på något sätt baseras på en analys av företagets omständigheter. Vattenfallsmetod Ett sätt att arbeta där varje steg måste vara helt klart innan man går vidare till nästa steg. 4

5 Innehä ll 1. Inledning Bakgrund Problembakgrund Problemformulering Syfte Avgränsning Uppsatsens disposition Metod Forskningsmetod Tillvägagångssätt Insamling av data Teori Affärsplan Strategi Affärsplanens koppling till strategi Empiri Findwise och affärsplanering Arbetet från The Journey Diskussion med processägarna Analys Olika syften, olika affärsplaner En affärsplan som betonar det interna

6 5.3 Metoden avgör utformningen Strategisk arkitektur Exempeldispositioner för affärsplaner Rekommenderad modell Slutsats Slutsatser Avslutning och förslag till fortsatt forskning Referenslista Tryckta källor E-källor Intervjuer, möten och diskussioner

7 1. Inledning Detta kapitel ska ge läsaren förståelse för uppsatsen och intresse för vidare läsning. Det förklarar bakgrunden till studien och introducerar ämnet affärsplanering. Det presenterar också studiens syfte och forskningsfråga. Slutligen förklaras de avgränsningar som gjorts och uppsatsens vidare disposition. 1.1 Bakgrund Findwise är ett IT-konsultbolag inom det smala men expansiva området Enterprise Search och Findability. Företaget grundades 2005 och har sedan dess upplevt en kraftig tillväxt under hög lönsamhet. I takt med att företaget och antal anställda växer ser man ett allt större behov av en strukturerad affärsplanering. Man har tidigare inte upprättat någon formell affärsplan och har därför intresse av att undersöka hur arbetet kan anpassas efter Findwise situation. Affärsplan är något som ofta associeras till ett dokument som upprättas vid uppstart av en ny verksamhet. Det är då ett sätt att strukturera sin affärsidé och locka externa investerare eller skapa trovärdighet för det nya företaget (McKinsey & Company, 2007). Men en affärsplan kan också skapas i andra sammanhang och syften. Man brukar tala om tre typer av affärsplaner; affärsplan vid uppstart, extern affärsplan och intern affärsplan (Miller Consulting). En intern affärsplan har inte lika stort fokus på att tillfredsställa externa aktörer utan fungerar snarare som en intern vägledning. Det blir då en plan som syftar till att förbättra den befintliga verksamheten och skapa en bättre översikt över dess utveckling. Affärsplanering är viktigt för att få en struktur i den strategiska planeringen och en tydlig plan kring hur man ska utveckla företaget och skapa en hållbar tillväxt. Det är också ett effektivt sätt att öka medvetandegraden och handlingsberedskapen i företaget (Bengtsson & Skärvad, 2001). Affärsplanen kan sägas vara ett verktyg för att strukturera verksamheten utifrån den rådande situationen och skapa framsynthet, vilket är viktigt för långsiktig överlevnad. 1.2 Problembakgrund Traditionell affärsplanering utgår ofta ifrån företagets identitet för att sedan genomföra en analys där man identifierar företagets potential (se avsnitt 5.5 för exempeldispositioner). Denna analys kartlägger interna och externa omständigheter för att svara på frågor kring företagets framtida möjligheter. Det handlar bland annat om att identifiera företagets 7

8 konkurrenter, dess potential att skapa tillväxt samt rådande marknadstrender. Fortsättningen av affärsplanen baseras sedan till stor del på analys. Eftersom affärsplaneringen är en process påbörjas en ny kartläggning och analys vid varje revidering (detta sker vanligen på årsbasis) (Miller, 2007). Findwise utgångspunkt gör att förutsättningarna ser något annorlunda ut. Istället för att utgå ifrån företagets identitet och skapa en intern- och extern analys har man valt att utgå ifrån medarbetarnas kunskaper och erfarenheter. Hela organisationen inkluderas för att planera företagets framtida strategier, handlingar och målsättningar. Arbetet påbörjades hösten 2010 genom att styrelsen presenterade fem visionära mål med en tidshorisont på tre år. Målen rörde företagets marknadsposition, omsättning, lönsamhet, medarbetarnöjdhet samt kundnöjdhet. Utifrån dessa mål delades alla medarbetare upp i fem grupper som, under cirka två månader, fick uppgiften att planera och föreslå strategier och åtgärder för att ta sig mot målen. Grupperna fick sedan presentera sitt material för hela företaget under en konferensresa i april Utifrån detta material ska Findwise processägare skapa planer med en tidshorisont på ett år för respektive process. Denna situation innebär att en traditionell metod för affärsplanering blir oanvändbar. Findwise behöver alltså anpassa sin affärsplanering efter den bottom-up metod man valt vid planeringsarbetet. 1.3 Problemformulering Hur ska Findwise affärsplan utformas med hänsyn till den bottom-up metod man valt? Vilka är för- respektive nackdelarna med att bedriva affärsplanering underifrån, utifrån medarbetarna? Vilka lärdomar kan man göra av affärsplaneringen och hur kan dessa användas vid framtida affärsplanering? 1.4 Syfte Syftet med denna uppsats är att undersöka förutsättningarna att skapa en affärsplan genom en bottom-up metod som utgångspunkt för planeringen. Utifrån denna undersökning ska förslag på affärsplanens disposition och genomförande presenteras. 8

9 1.5 Avgränsning Studien är avgränsad till att föreslå metod och utformning på affärsplanen. Den kommer inte att beröra genomförande och implementering av affärsplanen. 1.6 Uppsatsens disposition Kapitel Innehåll 1. Inledning Detta kapitel förklarar bakgrunden till studien och introducerar ämnet affärsplanering. Det förklarar också vad studien ska resultera i och vad den syftar till. 2. Metod Metodkapitlet kartlägger de olika moment som studien innefattar samt förklarar hur de genomförts. Det ger också en förklaring till forskningsmetod och metod för datainsamling. 3. Teori Här presenteras en teoretisk referensram kring affärsplanering och strategiarbete samt en förklaring till hur dessa områden hänger samman. 4. Empiri Detta kapitel förklarar Findwise situation och bakgrunden till det planeringsarbete som ligger till grund för affärsplaneringen. Det ska också ge en bild av planeringsarbetets resultat och processägarnas tankar. 5. Analys Analysen jämför den teoretiska referensramen med de empiriska data som samlats in. Utifrån detta analyseras materialet för att utgöra en grund för studiens resultat. 6. Föreslagen modell Utifrån studien rekommenderas här en modell som är tänkt att underlätta och stödja planeringsarbetet i processerna. Den är baserad på studiens resultat och har anpassats till det specifika syfte den är tänkt att fylla. 7. Slutsats Här presenteras studiens slutsatser. Dessa ska ge svar på problemformuleringen som presenterades i inledningskapitlet. 8. Referenser Kapitlet listar de källor och referenser som använts för att genomföra studien. 9

10 2. Metod Denna studie innefattar flera moment, vilka kräver olika tillvägagångssätt. I detta kapitel förklaras vilken forskningsmetod som använts samt hur de olika momenten genomförts. Det förklarar också hur datainsamlingen gått till. 2.1 Forskningsmetod Kvalitativ studie Datainsamling kan ske genom en kvantitativ- eller kvalitativ forskningsmetod. Valet av forskningsmetod beror på studiens syfte. Den kvalitativa metoden betonar ofta ord snarare än siffror. I en kvalitativ studie är forskaren närmare sitt studieobjekt för att får en djupare förståelse för situationen och omständigheterna. (Bryman 2001). Detta är en kvalitativ studie där insamling av material och data sker genom intervjuer och diskussioner. Eftersom uppsatsen ska undersöka och ge förslag på hur affärsplaneringen kan anpassas efter situationen krävs en djup förståelse kring tankarna bakom arbetet. För att skapa denna förståelse krävs djupare diskussioner och delaktighet i arbetet. Ett kvantitativt förhållningssätt är därför inte aktuellt för denna studie. 2.2 Tillvägagångssätt Förstudie För att inleda en dialog kring affärsplaneringsarbetet gjordes en förstudie. Studien var ett sätt att påbörja tankar och diskussioner kring hur situationen påverkade förutsättningarna att skapa en affärsplan. Den fungerade alltså som diskussionsunderlag inför den verkliga affärsplaneringen. Även annat material har använts som underlag för arbetet. Tanken att påbörja ett affärsplaneringsarbete har växt fram efterhand. Material från kurserna Strategi och Marknad och Marknadsskapar Index har använts för att konkretisera dessa tankar. 10

11 2.2.2 Planeringsarbete Som grund för Findwise affärsplan bedrevs ett internt projekt som involverade alla företagets anställda. Gruppernas storlek var mellan åtta och elva personer som var och en hade tolv timmar till förfogande. Under en period på drygt två månader hade man öppna diskussioner och möten för att skapa ett dokument där gruppens samlade tankar kring Findwise utveckling dokumenterats. Den typiska arbetsgången var att mötena dokumenterades genom anteckningar. Utifrån dessa definierades arbetsuppgifter att genomföra inför gruppens nästa möte. Gruppmedlemmarna arbetade alltså i viss mån självständigt för att sedan synkronisera arbetet under gruppmötena. Arbetetsättet var mycket fritt och styrelsen ställde inga strikta krav gällande metod eller formalia. För resultatet skulle hållas inom vissa ramar ansvarade jag, Patrik Hansson, för koordinering och facilitering av gruppernas arbete. Detta innebar kontinuerlig dialog, information och upprättning av riktlinjer. Det krävde också viss synkronisering mellan grupperna för att undvika suboptimering. 2.3 Insamling av data Primärdata Studien baseras främst på primärdata, vilken har samlats in genom möten, intervjuer och diskussioner. Jag har haft en ständig dialog med styrelsen, som är initiativtagare till affärsplaneringen. Denna dialog har oftast skett genom öppna diskussioner och resulterat i olika typer av förstudier eller undersökningar. Då jag varit delaktig i Findwise arbete i nio månader har jag deltagit i många diskussioner och därigenom samlat på mig mycket data. Jag känner därför inget behov av strukturerade intervjuer utan ser möten och dialoger som mer värdefullt i denna studie. Det material som producerats genom planeringsarbetet har också använts som underlag för studien. Här har datainsamlingen skett genom delaktighet på möten men också genom de dokument som grupperna presenterat. 11

12 Processägarna ansvarar för planeringen i respektive process. Därför har min dialog med processägarna varit intensiv. Även här har datainsamlingen skett främst genom öppna möten och samtal snarare än genom strukturerade intervjuer Sekundärdata Sekundärdata har använts för att underbygga studien och skapa en teoretisk referensram. Den har främst utgjorts av tryckt litteratur som behandlar ämnet affärsplanering. Den har även använts för att belysa strategi utifrån olika perspektiv. Litteraturen har använts för att sätta Findwise situation i relation till traditionell affärsplanering. Genom att belysa olika perspektiv på affärsplanering och strategi får studien en bredare teoretisk referensram. Detta underlättar möjligheten att sätta Findwise situation i perspektiv och göra en bättre analys. 12

13 3. Teori Teorikapitlet ska ge en förståelse för ämnet affärsplanering genom att utifrån litteratur beskriva området. Det presenterar också olika perspektiv på strategiarbete och förklarar hur ämnena affärsplanering och strategi är sammanlänkade. 3.1 Affärsplan Vad är en affärsplan? Affärsplan är ett brett begrepp som oftast syftar till en strukturerad beskrivning av hur en affärsverksamhet ska ledas för att nå uppsatta mål och visioner. En affärsplan är ett kommunikationsverktyg som ska beskriva en affärsverksamhets situation, visioner, mål och handlingsplaner. (Arnander, 2007). Citatet nedan ska illustrera begreppets bredd: Begreppet affärsplan används för att beteckna alltifrån budgetliknande dokument för ekonomisk bedömning till strategiplaner som syftar till att säkra den långsiktiga framgången (Karlöf & Lövingsson, 2008 s.25) Det finns alltså stora skillnader mellan olika uppfattningar kring hur en affärsplan ska vara utformad och vad den ska innehålla. Bland alla dessa uppfattningar har det dock vuxit fram ett antal grundmodeller där man kan se likheter i dispositioner. För exempel på vanliga dispositioner, se avsnitt 5.5. Det är viktigt att poängtera att affärsplanens utformning behöver anpassas efter företaget och syftet med affärsplanen. (Arnander, 2007) Affärsplanens syfte En affärsplan kan utformas i flera olika syften. Typiskt sett upprättas en affärsplan då ett nytt företag startas eller då ett etablerat företag ska utvecklas (Erhardsson & Tovman, 1995). För ett nystartat företag syftar affärsplanen till att kartlägga företagets förutsättningar att lyckas förverkliga sin affärsidé. Affärsplaneringen är då ett sätt för entreprenören att undersöka hur externa och interna omständigheter kan komma att påverka vägen mot de uppsatta målen. I affärsplanen framgår också vilka satsningar som är planerade, vilket krav på kapital som ställs 13

14 samt vilka risker satsningen innebär (Arnander, 2007). Den blir därigenom en nyckel för att söka extern finansiering (McKinsey & Company, 2007). För en etablerad verksamhet är syftet med affärsplanen att skapa ett informations- och ledningsinstrument. Den ska kartlägga företagets förutsättningar, mål, handlingsplaner samt ge en bild av hur detta beräknas påverka det ekonomiska utfallet (Arnander, 2007). Miller (Miller Consulting) tar denna uppdelning ett steg längre och menar att det finns tre typer av affärsplaner med olika syften: - En extern affärsplan syftar till att skapa trovärdighet och visa investerare att företaget är en bra investeringsmöjlighet - En affärsplan för uppstart syftar till att undersöka om en affärsidé är genomförbar och vad som behövs för att starta verksamheten - En intern affärsplan skapas av ledningen och medarbetare i en existerande verksamhet och syftar till att planera för hur verksamheten ska bli mer framgångsrik. En viktig skillnad mellan en intern- och extern affärsplan är att den interna är mer fokuserad på problemlösning och åtgärder. Den blir därför mer praktiskt och detaljerad och fungerar som intern vägledning. Den fokuserar därmed inte lika mycket på att tillgodose externa intressenter, eller att skapa trovärdighet utåt. (Miller Consulting) Affärsplanens utformning Som tidigare konstaterats finns en mängd olika varianter när det kommer till affärsplanens disposition. De grundmodeller som finns visar dock stora likheter i hur en affärsplan framställs och hur affärsplaneringen går till (Connect Sverige, 2004; McKinsey & Company, 2007; Legernes, Findwise; Erhardsson & Tovman, 1995; Miller, 2007; Arnander, 2007 se avsnitt 5.5 för exempel på dessa dispositioner). Här kan vi konstatera att affärsplanering ofta utgår ifrån företagets identitet för att sedan analysera dess omgivning. Utifrån analysen definierar man strategier som sedan konkretiseras till handlingsplaner. Vidare brukar man inkludera finansiell information, riskanalys, tidsplaner etc. Affärsplanering är en process, vilket innebär att man regelbundet återkommer till varje del i affärsplanen. Miller (2007) beskriver att planen måste vara ett levande dokument för granskning och uppdatering. Han menar också att det är viktigt att det finns en koppling 14

15 mellan företagets övergripande vision och de projekt och aktiviteter som planen anger (Miller, 2007). Detta illustreras av figur 3.1 nedan. Planning Vision Strategic Objectives Key Sucess Factors Results Projects Actions Figur 3.1 (Miller, 2007) Användning av affärsplanen Med bakgrund av detta framstår det klart att affärsplanen måste anpassas till det syfte den ska tillgodose. Detta gör att varje företag måste utforma sin egen affärsplan utifrån de faktorer som är viktiga för situationen. (Arnander, 2007). Arnander (2007) understryker vikten av att affärsplanen används operativt i verksamheten. Risken är annars att den blir liggande på hyllan och att investeringen att upprätta planen är bortkastad. Affärsplanen är ett viktigt kommunikationsinstrument för att se till att alla i företaget har samma bild av företagsmålen och förutsättningarna. Den kommer dock tappa sin effekt om den inte hålls vid liv genom kontinuerlig uppföljning och uppdatering. Arnander (2007) menar vidare att den bör revideras vid fasta tidpunkter, varefter medarbetarna utbildas i dess uppdateringar. This helps keep everyone singing from the same songbook (Arnander, 2007 s.34) 15

16 3.1.5 Kommentar kring balanserat styrkort Då BSC (Balanced Scorecard) kan ses som ett alternativ till affärsplanering följer här en kort beskrivning av begreppet. I korthet är det balanserade styrkortet ett sätt att översätta företagets strategier till konkreta och mätbara mål. Det utgår ifrån fem (ibland fyra) perspektiv för att ge en balans mellan olika typer av mål. (Bengtsson & Skärvad, 2001). Figur 3.2 (LahCon, 2011) Figur 3.2 illustrerar hur strategin bryts ner till mätbara mål och handlingar. 3.2 Strategi Vad är strategi? Begreppet strategi associeras ofta med komplexa och abstrakta frågor som enbart hanteras av företagets toppskikt. Men strategi är ett brett ämnesområde som berör allt långsiktigt utvecklingsarbete som bedrivs för den verksamhet man är ansvarig för. (Karlöf & Lövingsson, 2008). En definition av strategi: Ett mönster av beslut och handlingar i nutid för att säkra framtida framgång och tillvarata möjligheter. (Karlöf & Lövingsson, 2008 s.320) 16

17 Strategi är alltså en del i alla verksamhetens områden och nivåer och handlar inte enbart om koncernledningens arbete Strategi på olika nivåer Strategiarbete sker på flera olika nivåer och kan gälla alltifrån enskilda projekt och processer till avdelningar och hela företag eller koncerner. Detta innebär att behovet av strategikunskap växer i takt med att ansvar delegeras. Då ansvar decentraliseras i verksamheten ställs krav på strategisk förståelse hos de medarbetare som får managementansvar för någon del av företaget. Ett vanligt problem blir här att hålla isär strategiarbetet från den operativa verksamheten. (Karlöf & Lövingsson, 2008). Karlöf & Lövingsson (2008) har illustrerat olika nivåer av strategiarbete genom att dela upp strategiområdet i tre delar. Dessa är: - Portföljstrategi, vilket innebär strategiarbete på koncernnivå. Flera företag har då en gemensam ägare och portföljen kan vara antingen synergisk eller diversifierad beroende på hur starkt sambandet är mellan de företag som ingår i portföljen. - Affärsstrategi syftar till strategiarbete på företagsnivå och definieras av affärsidéns fem element; behov/efterfrågan, kunder, utbud, kärnkompetens och konkurrensfördel. - Funktionell strategi, vilket innebär strategiarbete i delar av företaget. Exempel på sådana är funktioner, processer, avdelningar, affärsområden etc. Här handlar strategi om att arbeta strategiskt i ett visst område, inom ramen för företagets övergripande strategi. Funktionell strategi är: mönster av beslut och handlingar i nutid för att säkra framgång givet inriktningen för helheten. (Karlöf & Lövingsson, 2008 s.325) Portföljstrategi Koncern Affärsstrategi Affärsenhet 1 Affärsenhet 2 Funktionell strategi FoU Personal Figur 3.3 (Karlöf & Lövingsson, 2008 s.324) 17

18 3.2.3 Strategiprocessen Det är vanligt att strategiprocessen delas in i tre olika faser; analys, strategiformulering och genomförande (Bengtsson & Skärvad, 2001). Processen inleds med en analysfas där man utgår ifrån företagets affärsidé och dess internaoch externa omständigheter (Bengtsson & Skärvad, 2001). Karlöf & Lövingsson (2008) menar att strategiprocessen alltid har sin utgångspunkt i företagets historik, nuläge, omvärld och framtidsbedömningar. Denna analys ligger sedan till grund för företagets strategiformulering där man formulerar mål och strategier. Utifrån detta inleds genomförandefasen där handlingsplaner formuleras och genomförs för att sedan följas upp. Detta illustreras av figur 3.2 nedan. (Bengtsson & Skärvad, 2001). Analys Strategiformulering Genomförande Figur 3.4 (Bengtsson & Skärvad, 2001) Delade meningar kring strategiprocessen Det råder dock delade meningar kring hur strategier utvecklas i praktiken. Många forskare menar att strategiformulering i ofta sker mer opportunistiskt och irrationellt. Detta varierar också mellan olika företag där vissa mycket medvetet bedriver strategisk planering medan andra enbart bedriver budgetering och prognosverksamhet. Alla företag har emellertid en strategi oavsett om den är implicit eller explicit. (Bengtsson & Skärvad, 2001). Det finns alltså flera sätt att utveckla strategier på. Bengtsson & Skärvad (2001) menar att ett alternativ till strategisk planering är strategiskt tänkande. Detta innebär att strategier formuleras mer genom intuitioner än formaliserade planeringssystem. Strategisk tänkande bygger en djup insikt i företaget och situationen och kräver stor kunskap om företaget och dess omgivning. Kort sagt kan detta förhållningssätt sägas vara mer kreativt och entreprenöriellt än strategisk planering, vilket gör det vanligt förekommande främst i mindre företag (Bengtsson & Skärvad, 2001). 18

19 Henry Mintzberg är en annan framstående forskare inom företagsstrategi och har studerat företags strategiprocesser. Dessa studier pekar på att strategier ofta växer fram efterhand och baseras dels på strategisk planering och dels på andra omständigheter som inte planerats i förväg. Företag har olika förutsättningar att planera sin strategi. Företag med stabila interna och externa förutsättningar tenderar att planera fram strategierna i större utsträckning. (Bengtsson & Skärvad, 2001). Planerad strategi Avsiktlig strategi Realiserad strategi Orealiserad strategi Framväxande strategi Figur 3.5(Bengtsson & Skärvad, 2001). Studierna visade vidare att företag med komplexa interna och externa miljöer har ofta svårt att realisera sina planerade strategier eftersom omständigheterna är svåra att förutsäga. I en sådan miljö bedrivs ofta processtrategi, vilket innebär att stora delar av strategiarbetet lämnas åt medarbetarna. Då blir de framväxande strategier viktigast att hantera. Detta är vanligt i företag som kräver stor expertis och kreativ förmåga. (Bengtsson & Skärvad, 2001). Hamel & Prahalad (1994) menar att företag fokuserar alltför mycket på nuvarande branscher, konkurrenter och behov när det kommer till strategisk planering. De menar att detta tenderar att bevara snarare än att utveckla företag. Istället bör man utveckla framsynta kärnkompetenser som skapar konkurrensfördelar. Man menar alltså att framtidsfokus är centralt och att företagets resurser och kompetenser är avgörande för dess konkurrenskraft. Det krävs då en syntes mellan chefer och anställda och en strategisk medvetenhet i organisationen (Hamel & Prahalad, 1994). Hamel (2000) understryker också vikten av en genomsyrande strategimedvetenhet. Han menar att det tar lång tid att utveckla en sådan strategimedvetenhet och att det krävs en öppen och icke-hierarkisk företagsstruktur. 19

20 3.3 Affärsplanens koppling till strategi Koppling mellan affärsplanering och strategi Som detta kapitel inledningsvis konstaterade är affärsplan ett brett begrepp. Av denna anledning blir det svårt att göra en generell koppling mellan affärsplanering och strategiarbete. Dock är det tydligt att en affärsplan ofta innefattar en hög grad av fullständighet och täcker de flesta områdena i ett företag (Karlöf & Lövingsson, 2008). Det innebär att affärsplanen ofta är en del i företagets strategiska planering och att handlingsplanerna som ingår i affärsplanen ofta baseras på de strategier den anger. För exempel på dispositioner, se avsnitt 5.5. Här blir det tydligt att affärsplanen ofta utgår från företagets affärsidé och omgivning för att sedan fastställa och konkretisera företagets strategier. Bengtsson & Skärvad (2001) beskriver hur affärsplanering utvecklades till följd av att långsiktig strategisk planering ofta visade sig ha bristande koppling till företagens operativa verklighet. Affärsplanering är alltså en slags avdramatisering av den strategiska planeringen och fungerar ofta som ett instrument för att öka den strategiska medvetenheten i företaget (Bengtsson & Skärvad, 2001). Det är också ett sätt att hålla en rullande agenda och en levande planering, vilket visat sig vara det mest effektiva strategiarbetet (Karlöf & Lövingsson, 2008). Affärsplaneringen kan ske på flera olika delar och nivåer av en koncern för att den ska ha tydlig koppling till företagets operativa verklighet (Bengtsson & Skärvad, 2001). 20

21 4. Empiri I detta kapitel presenteras företaget Findwise och dess situation gällande affärsplanering. Här beskrivs bakgrunden till den metod man valt vid planeringsarbetet. Kapitlet ska även ge en bild av processägarnas tankar samt det material som skapats under planeringsarbetet. 4.1 Findwise och affärsplanering Presentation av Findwise Findwise är ett IT-konsultbolag inom detta smala men expansiva område som man kallar Findability. Man är alltså fokuserad på att skapa kundvärde genom sökdrivna lösningar. Företaget har idag 55 anställda med kontor i Göteborg, Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Findwise grundades 2005 och upplever sedan dess en hög tillväxttakt; under verksamhetsåren 08/09 och 09/10 ökade omsättningen med 130 % med bibehållen lönsamhet. Företaget samarbetar med Google, Microsoft, IBM, Autonomy och Solr vilka är bolag som utvecklar och säljer sökplattformar. Findwise uppgift är att implementera dessa sökplattformar hos sina kunder och lägga till funktioner och applikationer som anpassas efter kundens behov för att stödja deras verksamheter. (Årsredovisning 09/10; Nordbris, 2010). Findwise riktar sig idag till stora bolag såsom IKEA, Ericsson, VGR, SAAB och SKF. Kundsegmenteringen sker främst utifrån kundens informationsmängd och behov att strukturera den. Dessutom innebär Findabilitylösningar ofta stora investeringar, vilket gör att främst större företag och verksamheter har resurser att göra sådana satsningar. (Nordbris, 2010) Findwise organisation Findwise är en platt, processorienterad organisation utan tydliga hierarkier; man har ingen VD eller uttalad ledningsgrupp. Istället styrs företaget genom dess processer som är uppdelade i tre huvudområden; strategiska-, operativa- och stödjande processer. (Introduktion för nyanställda). 21

22 Figur 4.1 Findwise processorganisation De strategiska processerna ansvarar för strategiska affärsval vilka ska möjliggöra ett långsiktigt hållbart arbete för övriga processer. Det är främst de tre styrelseledamöterna som är inblandade i dessa processer. De operativa processerna står för verksamhetens löpande arbete. Säljprocessen ansvarar för att sälja in och bearbeta lösningar. Produktionsprocessen utvecklar och levererar de affärer och lösningar som säljs in. Talent Management är uppdelad i flera områden som berör lönesättning, personlig utveckling, sociala aktiviteter, kompetensutveckling etc. Övergripande ansvarar processen för att ta hand om, och utveckla, befintliga medarbetare samt att rekrytera nya i takt med att behovet uppstår. De operativa processerna är även kopplade till geografiska resultatenheter (Göteborg, Stockholm och Köpenhamn) där resultatet från varje enhet mäts. De stödjande processerna ska arbeta i linje med de övergripande strategierna samt möjliggöra och facilitera övriga processers arbete. Finance arbetar med löpande ekonomiska frågor och ska även mäta, följa upp och styra företagets finanser. IT-processen ansvarar för företagets IT-miljö och ska se till att dessa delar stödjer den övriga verksamheten och utvecklas i linje med företaget. 22

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Growth Consulting AB. En företagspresentation Growth Consulting AB

Growth Consulting AB. En företagspresentation Growth Consulting AB Growth Consulting AB En företagspresentation 2017-02-04 Growth Consulting AB Entreprenöriella affärskonsulter Vi hjälper våra kunder att etablera en KRAFTIG TILLVÄXT med långsiktig STABIL LÖNSAMHET. 2017-02-04

Läs mer

Managementhandboken leda, styra och utveckla. Bengt Karlöf

Managementhandboken leda, styra och utveckla. Bengt Karlöf Managementhandboken leda, styra och utveckla Bengt Karlöf 1 2006 SIS Förlag AB Managementhandboken leda, styra och utveckla Författare Bengt Karlöf Redaktör Joachim Bowin ISBN 91-7162-673-5 ISSN 0347-2019

Läs mer

Verksamhetsstyrning VBEN01

Verksamhetsstyrning VBEN01 Verksamhetsstyrning VBEN01 Mål med avsnittet Att skaffa oss grundläggande kunskaper om verksamhetsstyrning och viktiga nyckeltal i ett strategiskt perspektiv. Huvudkomponenter i organisationens affärsidé

Läs mer

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET 10 trender om jämställdhetsarbete i Sverige 1. Prioritering Större i ord än handling En studie med 10 trender som visar tempen på jämställdhetsarbete i Sverige, kontrasterad mot

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken

UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken Introduktion Ett effektivt lednings- och strategiarbete med en strukturerad affärsplanering är en förutsättning för att skapa långsiktigt lönsamma och konkurrenskraftiga

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Entreprenörskap & Affärsutveckling (7,5 hp)

Entreprenörskap & Affärsutveckling (7,5 hp) GEMA40 Entreprenörskap & Affärsutveckling (7,5 hp) Agenda 2009-01-27 1. Kursintroduktion & affärsplanen 2. Gruppindelning 3. Utdelning av PM-uppgift 1 4. Diskussion av gruppernas affärsidéer SMP 2006-07-01

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

Processer och värdegrund

Processer och värdegrund 2009-08-06 Processer och värdegrund Ann-Sofie Mattsson Processer och värdegrund Innehåll 1 SAMMANFATTNING 2 2 INLEDNING 3 3 KOMMUNENS VÄRDERINGAR UTTRYCKS I PROCESSER 6 3.1 Professionalitet 6 3.2 Engagemang

Läs mer

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Sida 1(6) Utbildningsplan Entreprenöriellt företagande 120 högskolepoäng Entrepreneurial Business 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Entreprenörskap & Affärsutveckling (7,5 hp)

Entreprenörskap & Affärsutveckling (7,5 hp) GEMA40 Entreprenörskap & Affärsutveckling (7,5 hp) Agenda 2011-01-16 1. Kursintroduktion & om entreprenörskap 2. Gruppindelning 3. Utdelning av PM-uppgift 1 4. Diskussion av gruppernas affärsidéer SMP

Läs mer

Välkommen till Kreation Reklambyrå

Välkommen till Kreation Reklambyrå Välkommen till Kreation Reklambyrå Varför planera? Marknadsföring är som att välja väg när man vill ta sig till en bestämd plats Marknadsföring är som att välja väg när man vill ta sig till en bestämd

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda.

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Dills SmåbolagsErbjudande Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Vi åstadkommer förändring Utvecklar chefer och ledningsgrupper ökar deras genomslagskraft

Läs mer

Glöm inte: Kritik. Bidrag. Plans are nothing planning is everything (Eisenhower)

Glöm inte: Kritik. Bidrag. Plans are nothing planning is everything (Eisenhower) Corporate & Business strategy Kent Thorén INDEK - KTH de Wit & Meyer, Strategy, Process, Content, Context, THOMSON BUSINESS PRESS. Ett företag kan behöva flera typer av strategier Inledning Design - den

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Kundorienterad verksamhetsutveckling

Kundorienterad verksamhetsutveckling - Makes people and business successful - Passion för kunderna Kundorienterad verksamhetsutveckling Tommy Ytterström www.proandpro.se HÅLLPUNKTER Introduktion Spaningar och utmaningar Samtal kring kundorientering

Läs mer

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn. Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn. Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur Upplägg 1. Varför behöver byggherrar engagera sig i utvecklingsarbete

Läs mer

Vägen mot affärsplanen

Vägen mot affärsplanen Vägen mot affärsplanen 1. Analys av affärsplan (Nocturnal Vision) 2. Ini:al affärsidé 3. Format för affärsplan 4. Iden:fiera de kri:ska resurser och partners som krävs för genomförandet av er affärsidé.

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data 5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data Inledning En bärande idé i Mälardalen Innovation Index (MII) är att innovationsdriven tillväxt skapas i ett

Läs mer

Marknadskommunikation i praktiken. Introduktion. Handledare Gary Bergqvist. Gary Bergqvist

Marknadskommunikation i praktiken. Introduktion. Handledare Gary Bergqvist. Gary Bergqvist Introduktion Handledare Nu ska vi omsätta teorin i praktiken Sex schemalagda arbetstillfällen/ två uppdrag 1. Introduktion 12 maj 2. Möte hos kunden 14 maj 3. Handledning 20 maj 4. Presentation uppdrag

Läs mer

Innehåll. 1 Vision. 1 Vad är strategin 1 Fokusområden 1 Mål 2 Nulägesanalys 3 Så når vi dit 4 Resultat

Innehåll. 1 Vision. 1 Vad är strategin 1 Fokusområden 1 Mål 2 Nulägesanalys 3 Så når vi dit 4 Resultat 2020 Sveriges Elevkårers vision är väldigt tydlig det ska finnas en framgångsrik elevkår på varje gymnasieskola i Sverige. Formuleringen är enkel, men för att nå dit krävs ett hårt arbete av alla inom

Läs mer

Är du redo att ta ditt företag till nya höjder?

Är du redo att ta ditt företag till nya höjder? Är du redo att ta ditt företag till nya höjder? ETT TILLVÄXTPROGRAM SOM DRIVS AV BUSINESS REGION GÖTEBORG Marknadslyftet ger dig redskapen till fokusering och expansion Bra kan bli bättre Är du ledare

Läs mer

ETT TILLVÄXTPROGRAM SOM DRIVS AV BUSINESS REGION GÖTEBORG. Är du redo att ta ditt företag till nya höjder?

ETT TILLVÄXTPROGRAM SOM DRIVS AV BUSINESS REGION GÖTEBORG. Är du redo att ta ditt företag till nya höjder? ETT TILLVÄXTPROGRAM SOM DRIVS AV BUSINESS REGION GÖTEBORG Är du redo att ta ditt företag till nya höjder? Marknadslyftet ger dig redskapen till fokusering och expansion Bra kan bli bättre Är du ledare

Läs mer

ATT UTVÄRDERA FÖR ATT UTVECKLA SERVICE INOM INFORMATIONSFÖRSÖRJANDE ORGANISATIONER

ATT UTVÄRDERA FÖR ATT UTVECKLA SERVICE INOM INFORMATIONSFÖRSÖRJANDE ORGANISATIONER ATT UTVÄRDERA FÖR ATT UTVECKLA SERVICE INOM INFORMATIONSFÖRSÖRJANDE ORGANISATIONER Seminarium för kompetensfrågor. Utvärdering för verksamhetsutveckling 2011-11-09 Margareta Nelke I.C. at Once Margareta

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare,

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare, Octagon Development är ett konsultbolag med fokus på att arbeta med företagsledare, styrelse eller ledningsgrupper. Vi kan under kort eller lång tid verka i företag som en resurs, antingen i en vakant

Läs mer

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Thomas Mejtoft Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Uppgifter till träff om projekt- och affärsidé Skapa grupper

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Förändringsledning Hur långt har vi kommit?

Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning har under de senaste åren blivit mer och mer etablerat både inom näringslivet och den offentliga sektorn. Det vi, som har arbetat som förändringsledare

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Vi presenterar. Talent Management

Vi presenterar. Talent Management Vi presenterar Talent Management Finns det ett enkelt framgångsrecept för framgångsrik Talent management som ger resultat utan ansträngning eller kostnad? Nej, tyvärr - men ett systematiskt HR-arbete tillsammans

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Verksamhetsstyrning VBEN01

Verksamhetsstyrning VBEN01 Verksamhetsstyrning VBEN01 Strategisk planering och styrning Stort förändringstryck i omgivningen Nedskärningar med krav oförändrad servicenivå Operativ och strategisk planering måste samordnas Målformuleringen

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP Fånga upp och behålla kvinnlig toppkompetens Datum: 8 oktober 2013 Plats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115 11343 Stockholm VARFÖR DELTA? Sex skäl

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Dagens Business Controller vill vara Partner

Dagens Business Controller vill vara Partner En undersökning genomförd av HandelsConsulting på uppdrag av Ekan. 2011 Dagens Business Controller vill vara Partner 2 Det är dags att gå ifrån ord till handling. Det visar vår undersökning. Trots att

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Ergonomisällskapet Sverige 091103

Ergonomisällskapet Sverige 091103 Ulf Johanson Ergonomisällskapet Sverige 091103 Är hälsa/arbetsmiljö lönsamt? Bhö Behövs ekonomiska k kalkyler/ekonomiska lkl /k ik argument? Behöver hälsa/arbetsmiljö kopplas ihop med verksamhetsstyrningen?

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

en liten bok om en stor vision

en liten bok om en stor vision en liten bok om en stor vision En man kom på besök till ett stenbrott. Där såg han först en man som frenetiskt svärande och uppenbarligen mycket missnöjt hackade i stenen. Besökaren gick fram och frågade

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Om jag saknar något? Ja, facit.

Om jag saknar något? Ja, facit. Om jag saknar något? Ja, facit. Meningsskapandets roll i framväxten av en hållbarhetsstrategi Nyckelord: Strategi Hållbarhet Meningsskapande Meningsgivande Kunskap I denna rapport har man undersökt processen

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Missiv Dok.bet. PID131548

Missiv Dok.bet. PID131548 PM59003.0 UTKAST Missiv PID3548 Utbildningsdepartementet 03 33 Stockholm Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 203 Plan för jämställdhetsintegrering Härmed översänder Pensionsmyndigheten bifogad

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Framgångsfaktorer Program Management inom FöreningsSparbanken. 23 mars 2004 Program Management v1.0 1

Framgångsfaktorer Program Management inom FöreningsSparbanken. 23 mars 2004 Program Management v1.0 1 Framgångsfaktorer Program Management inom FöreningsSparbanken 23 mars 2004 Program Management v1.0 1 Styrning av Program och Projekt Vision Initiering Definiera omfattning Formulera slutmål Precisera arbetssätt

Läs mer

Vårt uppdrag. Vi besiktar till samma låga pris oavsett var i Sverige kunden finns.

Vårt uppdrag. Vi besiktar till samma låga pris oavsett var i Sverige kunden finns. Vårt uppdrag Bilprovningen är ett modernt serviceföretag som på riksdagens och regeringens uppdrag genomför kontroll- och registreringsbesiktningar på fordon. Vi besiktar till samma låga pris oavsett var

Läs mer

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013 Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag Innehållsförteckning 1. Kursens syfte och mål...1 2. Omfattning...1 3. Kursens innehåll...1 4. Behörighet och antagning...1 5. Examination...2 6. Inlämning...2

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Veckans Sälj & Marknadstips. Exempel på roligt eller intressant grepp eller företeelse inom försäljning&marknadsföring.

Veckans Sälj & Marknadstips. Exempel på roligt eller intressant grepp eller företeelse inom försäljning&marknadsföring. Veckans Sälj & Marknadstips Exempel på roligt eller intressant grepp eller företeelse inom försäljning&marknadsföring. Börjes i Tingsryd Dagens övning Marknadsplanering Grund Magnus Johansson Litteratur

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568

En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568 En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568 Entreprenörskap Redovisning / Bokföring BAS steg 1, 2 och 3 Marknadsplanering

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola

Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola 1. Vad är det övergripande motivet bakom utvärderingen vad är syftet? Varför? Detta är en av de viktigaste frågorna att ställa sig inför planeringen

Läs mer

Projektplan Industriell Dynamik

Projektplan Industriell Dynamik Projektplan Industriell Dynamik Innehåll 1. Information om projektet... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Avgränsning och utveckling... 2 1.3 Projektets syfte... 3 1.4 Projekt tid... 3 2. Projektets mål... 4 2.1

Läs mer

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ 2017-05-23 1 (7) SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ Här hittar du en checklista som fokuserar särskilt på chefens arbetsmiljö. Den bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social

Läs mer

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten?

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? L Ö S N I N G S F O K U S E R A T O C H H Ä L S O F R Ä M J A N D E GONGGÅNG för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? Vad är GongGång

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

TNS SIFO & The Core Company, 2011

TNS SIFO & The Core Company, 2011 1 2 Bekymmerslös Äventyrlig Vänlig Självsäker Försiktig Kompetent 3 Om denna person var VD, hur skulle företagskulturen vara? Vilka värderingar, ledarskap och struktur skulle företaget ha? 4 Företagskultur

Läs mer

Vilka utmaningar. står svenska VD:ar inför ?

Vilka utmaningar. står svenska VD:ar inför ? Vilka utmaningar står svenska VD:ar inför 2017-2018? Reforce Internationals VD-undersökning 2017 Förord av styrelseordförande Ulf Arnetz Vilka utmaningar står svenska VD:ar inför 2017-2018? Svaret på denna

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001 Portfolio Försäkra Ersättningspolicy Ramverksversion 001 Datum för fastställelse 2015-05-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Blueprint Ekonomistyrning - orsak och verkan Traditionell ekonomistyrning tar sin utgångspunkt i en företagsmodell där en viss mängd input ger en viss mängd output.

Läs mer

ATT VÄLJA SIN CHEF OCH ATT LEDA UNGA

ATT VÄLJA SIN CHEF OCH ATT LEDA UNGA ATT VÄLJA SIN CHEF OCH ATT LEDA UNGA OM MIG Kajsa Asplund Psykolog Doktorerar på Handelshögskolan i Stockholm inom området Talent Management Skriver om organisationspsykologisk forskning på blogg.assessio.se

Läs mer