Europaparlamentet. Kvinnor i. Politisk nivå. Internationella kvinnodagen 8 mars 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europaparlamentet. Kvinnor i. Politisk nivå. Internationella kvinnodagen 8 mars 2014"

Transkript

1 Kvinnor i Europaparlamentet Politisk nivå Internationella kvinnodagen 8 mars 2014 Enheten för lika möjligheter och mångfald Generaldirektoratet för personal

2 Kvinnor i EUROPAPARLAMENTET Om inte annat anges gäller nedanstående i hela broschyren: kvinnor män Uppgiftskällor uu Europaparlamentet och dess organ: per den 5 januari 2014 uu Foton: Europaparlamentet Ett initiativ från: Enheten för lika möjligheter och mångfald Generaldirektoratet för personal Parlement européen, bâtiment Président, 37B avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxembourg Tfn: E-post: Intranät: en/content/administrative_life/personnel Ansvarsfriskrivning: De åsikter som uttrycks i denna publikation överensstämmer inte nödvändigtvis med Europaparlamentets officiella ståndpunkt. DG ITEC, EDIT Directorate Designed by CLIENTS AND PROJECTS OFFICE, Intranet Services Unit Printed by Printing Unit 2 Internationella kvinnodagen 8 mars 2014

3 POLITISK NIVÅ INNEHÅLL 4 Förord av Europaparlamentets vice talman Roberta Angelilli 5 Ledamöter 6 Kvinnors representation i Europaparlamentet och i nationella parlament per medlemsstat 7 Presidiet 8 Högnivågruppen för jämställdhet och mångfald 9 De politiska grupperna 10 Utskotten 11 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 12 Parlamentsdelegationer 13 EU-direktiv om jämställdhet mellan kvinnor och män Enheten för lika möjligheter och mångfald GD för personal 3

4 Kvinnor i EUROPAPARLAMENTET Förord av Europaparlamentets vice talman Roberta Angelilli Europeiska unionen har under det gångna året nått betydande resultat på jämställdhetsområdet. En viktig utveckling i kampen mot det glastak som fortfarande hindrar talangfulla kvinnor från att nå toppen i europeiska företag är utan tvekan Europaparlamentets starka stöd till kommissionens lagstiftningsförslag om jämnare könsfördelning i europeiska företagsstyrelser. Detta är en viktig åtgärd som kommer att underlätta för kompetenta och kvalificerade kvinnor att avancera till positioner som de i dag har svårt att nå och kommer att minska den seglivade och oacceptabla obalansen i företags styrelser i hela EU. Europaparlamentet har också helhjärtat ställt sig bakom målet att en av de sex medlemmarna i ECB:s direktion, som sedan 2011 endast bestått av män, ska vara en kvinna. Därför kan jag inte annat än glädja mig åt nomineringen av Sabine Lautenschläger. Mycket arbete återstår innan vi kan tala om en jämn könsfördelning både i EU-institutionerna och ute i medlemsstaterna. Än finns det många hinder att övervinna, sprungna ur traditionella stereotyper och kvinnors allmänna arbetsvillkor: svårigheter att förena familjelivet med yrkeslivet, avbrott i karriären och brist på barnomsorg är bara några av exemplen. Vi får inte heller glömma att den ekonomiska krisen har slagit hårdare mot kvinnor, som i högre grad än män riskerar att hamna i fattigdom (över 25 % av den kvinnliga befolkningen). Kvinnor utsätts ofta för en kulturell diskriminering som inte bryr sig om meriter. Kvinnor går ut med högre betyg än män och står för 60 % av alla akademiska examina men diskrimineras fortfarande både i fråga om tillgång till toppositioner och i fråga om lön. Skillnaden mellan mäns och kvinnors timlön i EU ligger i genomsnitt på 16,2 %. Det betyder att kvinnor i Europa jobbar 59 dagar om året utan lön. Precis som Europaparlamentet har lyft fram krävs det att alla politiska partier på europeisk, nationell och regional nivå tar krafttag för att göra kvinnor fullt delaktiga i det politiska livet och i valen. Lika möjligheter krävs också i partiernas beslutsprocesser, i utnämningen av kandidater till valda poster och på partiernas vallistor. Uppgifterna om kvinnor i Europaparlamentet talar sitt tydliga språk: Kvinnorna står för knappt 36 % av ledamöterna, 3 av 14 vice ordförande, 2 av 5 kvestorer, 2 gruppledare och vice gruppledare (mot 9 män), och 8 av 22 utskottsordförande. EU-institutionerna måste vara ett föredöme i jämställdhetsfrågor. Ett vackert mål att sträva efter vore att få hälften män och hälften kvinnor på de högsta befattningarna inom institutionerna. Nästa valperiod är ett ypperligt tillfälle att förverkliga detta. 4 Internationella kvinnodagen 8 mars 2014

5 POLITISK NIVÅ Ledamöter A ndelen kvinnor i Europaparlamentet är i slutet av sjunde valperioden 35,8 procent högre än 2013 (35,1 procent). Kvinnornas ökade representation i Europaparlamentet höjer nivån för EU-medborgarnas demokratiska representation i EU och hjälper parlamentet att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla sina arbetsområden, oavsett om det gäller lagstiftning och politiska initiativ för EU som helhet eller parlamentets egna interna strukturer och organ, inklusive generalsekretariatet. Förutom ökningen av andelen kvinnor som valts in i Europaparlamentet har det skett förändringar vad gäller antalet kvinnor på beslutsfattande positioner mellan den sjätte och den sjunde valperioden. Antalet kvinnliga vice talmän har gått från fem av 14 till tre av 14 (det var sex kvinnliga vice talmän under valperiodens första hälft). Sex kvinnor var ordförande för ett utskott eller ett underutskott under den sjätte valperioden, och under den första hälften av den sjunde valperioden var det tio av totalt 24 och nu är det åtta av 22. Antalet kvinnor som är ordförande för politiska grupper har minskat från tre medordföranden till en ordförande och en medordförande. Ledamöter av Europaparlamentet % 40% 30% 20% 16,6 % 17,7 % 19,3 % 25,9 % 30,3 % 30,2 % 31,1 % 35,1 % 35,8 % 10% 0% 1,3 % 3,5 % 3,5 % 4,9 % /01/2014 Europaparlaments ledamöter 1979 Europaparlaments ledamöter ,4 % 64,2 % 35,8 % 16,6 % Enheten för lika möjligheter och mångfald GD för personal 5

6 Kvinnor i EUROPAPARLAMENTET Kvinnors representation i Europaparlamentet och i nationella parlament per medlemsstat 1 60 % 55 % 50 % % Kvinnor i Europaparlamentet % Kvinnor i nationella parlament 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Finlande Slovénie Croatie Estonie Malte Danemark Pays-Bas France Suède Irlande Portugal Allemagne Espagne Bulgarie Slovaquie Hongrie Lituanie Lettonie Roumanie Chypre Belgique Grèce Autriche Royaume-Uni Italie Pologne République tchèque Luxembourg Hälften av världens befolkning är kvinnor. Att de deltar i och bidrar till den politiska processen är både viktigt och nödvändigt det är i själva verket en grundläggande rättighet. Andelen kvinnor i Europaparlamentet steg återigen efter valet I Europeiska unionens medlemsstater är nu andelen kvinnor som sitter i Europaparlamentet högre än i medlemsstaternas nationella parlament, med undantag av Belgien, Österrike, Italien, Polen, Tjeckien och Luxemburg. Finland har fler kvinnliga än manliga ledamöter i Europaparlamentet. Kroatien, Estland, Malta och Slovenien har en helt jämn könsfördelning. Med 35,8 procent kvinnor valda till den sjunde valperioden är andelen kvinnor i Europaparlamentet nästan dubbelt så hög som den genomsnittliga andelen kvinnor i nationella parlament runt om i världen, som för närvarande ligger på 21,8 procent. 1 Uppgifterna om nationella parlament bygger på antalet kvinnliga ledamöter i andra kammaren. Källa: per den 1 november Internationella kvinnodagen 8 mars 2014

7 POLITISK NIVÅ Presidiet Presidiet består av Europaparlamentets talman, fjorton vice talmän och fem kvestorer som observatörer. Dessa väljs av ledamöterna för en period på två och ett halvt år som kan förlängas. Presidiet leder parlamentets interna arbete, bland annat budgetberäkningen, och alla administrativa och organisatoriska frågor, inklusive personalärenden. Tre vice talmän ,4 % 78,6 % Anni PODIMATA (EL - S&D) Roberta ANGELILLI (IT - EPP) Isabelle DURANT (BE - De gröna/efa) Två kvestorer % 60 % Astrid LULLING (LU - EPP) Lidia Joanna GERINGER DE OEDENBERG (PL - S&D) Enheten för lika möjligheter och mångfald GD för personal 7

8 Kvinnor i EUROPAPARLAMENTET Högnivågruppen för jämställdhet och mångfald Högnivågruppen inrättades av presidiet 2004 som en följd av Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2003 om integrering av ett jämställdhetsperspektiv i Europaparlamentet. Den har till uppgift att främja och genomföra integreringen av ett jämställdhetsperspektiv i parlamentets verksamheter, strukturer och organ. I linje med det övergripande målet för jämställdhetspolitiken ändrade presidiet arbetsgruppens namn till högnivågruppen för jämställdhet och mångfald i november Högnivågruppen fungerar som övergripande organ och samarbetar nära med Europaparlamentets övriga organ, särskilt med utskottsordförande- och delegationsordförandekonferenserna samt med utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Under den sjätte valperioden uppnådde gruppen många viktiga mål. Den upprättade nätverk med parlamentsledamöter och personal vid utskott och delegationer i syfte att integrera ett jämställdhetsperspektiv, den antog riktlinjer om ett könsneutralt språk i parlamentets dokument samt i meddelanden och information, och den främjade så kallad jämställdhetsbudgetering. När det gäller sysselsättning och integrering av personer med funktionsnedsättning framhåller högnivågruppen att det är nödvändigt att införa begreppet rimliga anpassningsåtgärder. Gruppen betonade även vikten av en fungerande intern och extern kommunikation för att öka medvetenheten, särskilt genom en fullt tillgänglig webbplats. Högnivågruppens mandat för den sjunde valperioden är framför allt att ansvara för genomförandet av handlingsplanen för jämställdhet och mångfald vid Europaparlamentets sekretariat ( ). Den ska se till att de nödvändiga förvaltningsstrukturerna finns på plats för att integrera jämställdhet i parlamentets verksamheter (förfaranden och politik). Gruppen har också för avsikt att främja en bättre % 60 % Ordförande Roberta ANGELILLI (IT - EPP) balans mellan arbetsliv och privatliv och beaktandet av frågor som rör bekämpningen av homofobi och transfobi. Den ska främja kommunikationsinitiativ, bl.a. genom att överlägga med presidiets särskilda arbetsgrupp. Högnivågruppen under ordförandeskap av Roberta Angelilli, vice talman med ansvar för jämställdhet och mångfald, består för närvarande av följande personer: uumichael Cashman, ordförande för delegationsordförandekonferensen uu Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, kvestor uu Mikael Gustafsson, ordförande för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uu Oldřich Vlasák, vice talman Under 2013 sammanträdde högnivågruppen tre gånger och arbetade med frågan om en jämnare könsfördelning på alla nivåer inom förvaltningen och särskilt på mellanchefsnivå. Främst diskuterades nya sätt att uppmuntra fler kvinnor att söka tjänster som enhetschef. Sysselsättning för och integrering av personer med funktionsnedsättning har också diskuterats i stor utsträckning. Gruppen har uppmuntrat åtgärder för att skapa större medvetenhet kring jämställdhet, integrering av personer med funktionsnedsättning och hbt-frågor. 8 Internationella kvinnodagen 8 mars 2014

9 POLITISK NIVÅ De politiska grupperna I Europaparlamentet sitter ledamöterna i grupper efter politisk tillhörighet, inte nationalitet. För närvarande finns det sju politiska grupper i parlamentet, som leds av en ordförande (eller två medordförande). Gruppen Europeiska enade vänstern/nordisk grön vänster har en kvinnlig ordförande, Gabriele Zimmer, och gruppen De gröna/europeiska fria alliansen har en kvinnlig medordförande, Rebecca Harms. De ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp har ett eget sekretariat och är samlade under Grupplösa ledamöter. Ordförande och medordförande för politiska grupper ,8 % 22,2 % Rebecca HARMS (DE De gröna/efa) Gabriele ZIMMER (DE GUE/NGL) Könsfördelning i de politiska grupperna 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % EPP S&D ALDE De gröna/efa ECR GUE/NGL EFD NI EPP Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) S&D Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet ALDE Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa De gröna/efa Gruppen De gröna/europeiska fria alliansen ECR Europeiska konservativa och reformister GUE/NGL Gruppen europeiska enade vänstern Nordisk grön vänster EFD Gruppen Frihet och demokrati i Europa NI Grupplösa ledamöter Enheten för lika möjligheter och mångfald GD för personal 9

10 Kvinnor i EUROPAPARLAMENTET Utskotten 63,6 % 36,4 % Under Europaparlamentets sjunde valperiod finns det nu 20 utskott och två underutskott. Utskotten förbereder arbetet inför parlamentets plenarsammanträden genom att utarbeta betänkanden om lagstiftningsförslag och initiativbetänkanden. Utskottsordförandena samordnar utskottens arbete i utskottsordförandekonferensen. Av de 22 utskotten leds åtta för närvarande av en kvinna Utskottsordförandekonferensen Åtta utskottsordföranden Kvinnor i utskotten % FEMM 85,7 % EMPL* 54,0 % LIBE 51,7 % ENVI 48,6 % CULT* 48,4 % Eva JOLY (FR - De gröna/efa) Utveckling (DEVE) Sharon BOWLES (UK - ALDE) Ekonomi och valutafrågor (ECON) Pervenche BERÈS (FR - S&D) Sysselsättning och sociala frågor (EMPL) PETI* IMCO DROI* 47,1 % 41,5 % 38,7 % ITRE* 35,0 % BUDG 34,9 % ECON* 30,0 % AGRI 29,5 % REGI* 28,6 % Amalia SARTORI (IT - EPP) Industrifrågor, forskning och energi (ITRE) Danuta Maria HÜBNER (PL - EPP) Regional utveckling (REGI) Doris PACK (DE - EPP) Kultur och utbildning (CULT) JURI PECH AFET 28,0 % 28,0 % 27,9 % DEVE* 26,7 % CONT 25,8 % INTA 25,8 % TRAN 22,9 % Erminia MAZZONI (IT - EPP) Framställningar (PETI) Barbara LOCHBIHLER (DE - De gröna/efa) Underutskottet för mänskliga rättigheter (DROI) SEDE AFCO 22,6 % 16,0 % * Utskott som leds av en kvinna 10 Internationella kvinnodagen 8 mars 2014

11 POLITISK NIVÅ Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM) är det utskott som ansvarar för att bevaka och lagstifta i frågor som rör jämställdhet mellan kvinnor och män och kvinnors rättigheter. Utskottet har sina rötter i ett tillfälligt utskott för kvinnors rättigheter och lika möjligheter som Europaparlamentet inrättade 1979 i en tid då kvinnors rättigheter och jämställdhet började bli allt viktigare på den internationella arenan och samma år som FN antog konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. Utskottet fick 1984 status som ständigt utskott och sedan dess har det varit Europaparlamentets främsta politiska organ för att främja jämställdhet och kvinnors rättigheter. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, under ledning av ordförande Mikael Gustafsson, ansvarar för följande frågor: fastställande, främjande och skydd av kvinnors rättigheter i unionen och åtgärder på området; främjande av kvinnors rättigheter i tredjeländer, politik för lika möjligheter, däribland lika möjligheter för kvinnor och män på arbetsmarknaden och likabehandling av kvinnor och män på arbetsplatsen; avskaffande av alla former av könsdiskriminering; genomförande och uppföljning av integreringen av ett jämställdhetsperspektiv inom alla politikområden; bevakning och genomförande av internationella avtal och konventioner om kvinnors rättigheter; informationspolitik med avseende på kvinnor. Utskottets arbetsprogram för januari april 2014 är inriktat på att ytterligare stärka jämställdheten och främja kvinnors rättigheter. Utskottet kommer att anta ett förslag till betänkande som avser lagstiftningsinitiativ om bekämpning av våld mot kvinnor, i vilket kommissionen uppmanas att senast utgången av 2014 lägga fram ett förslag till förordning om Ordförande Mikael GUSTAFSSON (SV GUE/NGL) åtgärder för att främja och stödja medlemsstaternas insatser för förebyggande av könsbundet våld. I enlighet med det traditionella firandet av Internationella kvinnodagen som ett särskilt årligt evenemang i form av ett interparlamentariskt utskottssammanträde är 2014 års tema Förebyggande av våld mot kvinnor en utmaning för alla nära kopplat till ett betänkande som avser lagstiftningsinitiativ. Vid detta tillfälle kommer ledamöter av Europaparlamentet och företrädare för nationella parlament att diskutera erfarenheter och lagstiftning på nationell nivå samt strategiska åtgärder och idéer på EU-nivå för att bekämpa våld mot kvinnor. Utskottet kommer också att arbeta med följande frågor: utvärdering av åtgärder i EU och medlemsstaterna för att främja jämställdhet; sexuell exploatering och prostitution samt effekterna av detta för jämställdheten; balans mellan arbete och privatliv och kvinnors roll i fredsprocesser. Utskottsdelegationer kommer att besöka Italien inför landets ordförandeskap under andra halvåret 2014 och New York för att närvara vid det 58:e sammanträdet i FN:s kvinnokommission. Kvinnokommissionens prioriterade tema kommer att vara Utmaningar och resultat vid genomförandet av millennieutvecklingsmålen för kvinnor och flickor. Enheten för lika möjligheter och mångfald GD för personal 11

12 Kvinnor i EUROPAPARLAMENTET Parlamentsdelegationer Delegationerna upprätthåller och utvecklar parlamentets internationella kontakter. Syftet med delegationsverksamheten är att upprätthålla och stärka kontakterna med parlament i stater som traditionellt sett är Europeiska unionens partner och att bidra till att främja de värden som ligger till grund för Europeiska unionen i tredjeländer. Det finns för närvarande 36 delegationer och fyra multilaterala församlingar. Under parlamentets sjunde valperiod har åtta av de 36 delegationerna en kvinna som ordförande, men för närvarande finns det inga kvinnliga ordförande för de multilaterala församlingarna % 20 % 8 Delegationsordförandekonferensen Åtta utskottsordföranden Kvinnor i parlamentsdelegationerna % Hélène FLAUTRE (FR - De gröna/efa) Turkiet Angelika NIEBLER (DE - EPP) Arabiska halvön Jean LAMBERT (UK - De gröna/efa) Sydasien Emer COSTELLO (IR - S&D) Palestinska lagstiftande rådet Tarja CRONBERG (FI - De gröna/efa) Iran Mara BIZZOTTO (IT - EFD) Australien och Nya Zeeland Monica Luisa MACOVEI (RO - EPP) Moldavien Emine BOZKURT (NL - S&D) Centralamerika D-IL D-TR* DCAM* D-IQ D-UA DSAS* D-IN D-US DMAG DPLC* DAND DEEA D-CL DNAT DMAS DACP DLAT D-MD* D-JP DMED DPAP DASE DMER D-IR* D-MX D-CA D-ZA DEPA DSCA DANZ* DKOR D-CN DSEE D-MK DARP* DCAS D-RU D-AF D-BY DCAR 57,2 % 52,0 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % 47,1 % 46,4 % 46,4 % 44,4 % 42,9 % 41,7 % 41,2 % 40,0 % 40,0 % 38,9 % 38,5 % 37,3 % 35,7 % 34,6 % 34,0 % 33,3 % 32,0 % 31,6 % 29,4 % 28,6 % 28,6 % 28,6 % 28,1 % 27,8 % 26,3 % 25,0 % 23,8 % 23,3 % 23,1 % 21,1 % 21,1 % 20,0 % 18,2 % 16,7 % 13,3 % * Delegation som leds av en kvinna 12 Internationella kvinnodagen 8 mars 2014

13 POLITISK NIVÅ EU-direktiv om jämställdhet mellan kvinnor och män 1975 Direktiv 75/117/EEG om lika lön Fastställer att all lönediskriminering på grund av kön ska avskaffas (upphävt genom omarbetat direktiv 2006/54/EG) Direktiv 76/207/EEG om likabehandling Fastställer att det inte får förekomma någon könsdiskriminering, direkt eller indirekt, vare sig med hänvisning till civilstånd eller familjerättslig ställning, i fråga om tillgång till anställning, utbildning, arbetsvillkor, befordran eller avskedande (upphävt genom omarbetat direktiv 2006/54/EG) Direktiv 79/7/EEG om social trygghet Kräver likabehandling av kvinnor och män i lagstadgade system för skydd mot sjukdom, invaliditet, ålderdom, olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar samt arbetslöshet Direktiv 86/378/EEG om företags- eller yrkesbaserade system för social trygghet Syftar till att införa likabehandling av kvinnor och män i företags- eller yrkesbaserade system för social trygghet. Ändrat Direktiv 92/85/EEG om arbetstagare som är gravida Kräver minimiåtgärder för att förbättra arbetsmiljön för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar, samt en lagstadgad rätt till minst 14 veckors mammaledighet Direktiv 96/34/EG om föräldraledighet Fastställer att alla föräldrar till barn upp till en viss ålder som medlemsstaterna själva beslutar om ska beviljas minst tre månaders föräldraledighet samt rätt till ledighet när en anhörig är sjuk eller skadad (upphävt genom direktiv 2010/18/EU). Enheten för lika möjligheter och mångfald GD för personal 13

14 Kvinnor i EUROPAPARLAMENTET 1997 Direktiv 97/80/EG om förändrad bevisbörda vid mål om könsdiskriminering Kräver förändringar i medlemsstaternas rättssystem så att bevisbördan delas mer rättvist i fall där arbetstagare anmäler att de har könsdiskriminerats av sina arbetsgivare (upphävt genom omarbetat direktiv 2006/54/EG) Direktiv 2002/73/EG om likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet Ändrar 1976 års direktiv om likabehandling genom att lägga till definitioner av indirekt diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier och ålägger medlemsstaterna att inrätta jämställdhetsorgan för att främja, analysera, övervaka och stödja likabehandling av kvinnor och män (upphävt genom omarbetat direktiv 2006/54/EG) Direktiv 2004/113/EG om varor och tjänster Jämställdhetslagstiftningen utvidgas för första gången utanför arbetsmarknadsområdet Direktiv 2006/54/EG (omarbetning) om likabehandling i arbetslivet För att förbättra öppenheten, tydligheten och konsekvensen i lagstiftningen samlas genom detta direktiv de befintliga bestämmelserna om lika lön, företagsoch yrkesbaserade trygghetssystem samt bevisbördan i en och samma rättsakt Direktiv 2010/18/EU om föräldraledighet (upphäver direktiv 96/34/EG) Ger manliga och kvinnliga arbetstagare rätt till minst fyra månaders föräldraledighet. Syftar till att förbättra möjligheterna att förena arbetsliv med familjeliv och privatliv för yrkesverksamma föräldrar samt lika möjligheter för män och kvinnor på arbetsmarknaden och likabehandling på arbetsplatsen Direktiv 2010/41/EU om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare Tillämpar likabehandlingsprincipen på män och kvinnor som är egenföretagare. Stärker erkännandet av det arbete som utförs av makar. Direktivet innehåller nya bestämmelser för att bekämpa diskriminering i samband med startande av företag, social trygghet och moderskap. 14 Internationella kvinnodagen 8 mars 2014

15 Kvinnor i Europaparlamentet Administrativ nivå Internationella kvinnodagen 8 mars 2014 Enheten för lika möjligheter och mångfald Generaldirektoratet för personal

16 Kvinnor i EUROPAPARLAMENTET Om inte annat anges gäller nedanstående i hela broschyren: kvinnor män Uppgiftskällor uu Europaparlamentets administration: Streamline, per den 5 januari 2014 uu Foton: Europaparlamentet Ett initiativ från Enheten för lika möjligheter och mångfald Generaldirektoratet för personall Parlement européen, bâtiment Président, 37B avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxembourg Tfn E-post: Intranät: lang/en/content/administrative_life/personnel Ansvarsfriskrivning: De åsikter som uttrycks i denna publikation överensstämmer inte nödvändigtvis med Europaparlamentets officiella ståndpunkt. DG ITEC, EDIT Directorate Designed by CLIENTS AND PROJECTS OFFICE, Intranet Services Unit Printed by Printing Unit 2 Internationella kvinnodagen 8 mars 2014

17 ADMINISTRATIV NIVÅ INNEHÅLL 4 Generalsekreteraren har ordet 4 Biträdande generalsekreteraren har ordet 5 Förord av Yves Quitin, generaldirektör för personal 6 Europaparlamentets generalsekretariat Organisationsplan Generaldirektörer och direktörer 7 Kvinnliga chefer: statistik 9 Europaparlamentets generalsekretariat, de politiska gruppernas generalsekretariat och ackrediterade parlamentsassistenter: statistik 11 Balans mellan arbetsliv och privatliv: statistik 13 Organ som främjar jämställdhet Enheten för lika möjligheter och mångfald GD för personal 3

18 Kvinnor i EUROPAPARLAMENTET Generalsekreteraren har ordet Denna broschyr som ges ut av enheten för lika möjligheter och mångfald ger tillfälle till en sammanfattning i samband med Internationella kvinnodagen. Jämställdhetspolitiken är generellt tillämplig och bör komma till konkret uttryck i alla parlamentets projekt och strategier. Positiv särbehandling, som tillåts enligt föreskrifterna för institutionernas administrativa verksamhet, har förekommit för att se till att kvinnor är representerade i lika stor utsträckning på alla ledningsnivåer. Administrationen har verkat i denna riktning, bland annat genom det särskilda utbildningsprogrammet 2007 för potentiella kvinnliga enhetschefer. Programmet har utan tvivel varit framgångsrikt, eftersom 39 av deltagarna blivit utnämnda till enhetschefer, det vill säga mer än en tredjedel. Efterföljaren är det nya programmet Talent management, som syftar till att upptäcka och utveckla talanger. Frågan om balans mellan arbetsliv och privatliv är också central när det gäller jämställdhet. Generalsekretariatet garanterar att bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna i detta avseende tillämpas fullt ut. Att personalen är medveten om och får information om vilka möjligheter de har är också avgörande för de framsteg som gjorts och behöver göras inom detta område. Även om alla mål ännu inte uppfyllts har positiva resultat ändå uppnåtts, både på mellanchefsnivå med tre procent fler kvinnor och på högre chefsnivå, där presidiets mål när det gäller kvinnliga chefer har uppfyllts med råge för generaldirektörer och håller på att uppfyllas för direktörer. Under 2014 kommer generalsekretariatet att fortsätta att arbeta för full jämställdhet på alla nivåer. Klaus WELLE Biträdande generalsekreteraren har ordet Med anledning av Internationella kvinnodagen har jag även i år det stora nöjet att bidra till denna informationsbroschyr som ska slå ett slag för jämställdheten i Europaparlamentet och öka kunskaperna, förståelsen och erkännandet av den. Som biträdande generalsekreterare tycker jag att vi alla borde vara stolta över att arbeta för denna demokratiska institution som alltid har stått upp för kvinnors rättigheter och för jämställdhet. Politiskt har Europaparlamentet konsekvent försvarat behovet av jämställdhetsinsatser på EU-nivå mot bakgrund av vad som redan görs ute i medlemsstaterna. Parlamentet har alltid placerat jämställdhetsfrågor högt både på sin egen och på EU:s dagordning och har blottlagt brister, tagit fram strategier och andra åtgärder och sett fördelarna och det europeiska mervärdet i en gemensam hållning. Det är ju faktiskt ingen som riktigt vet vilket potentiellt europeiskt mervärde som ligger exempelvis i likalönsprincipen, som varit inskriven i EU-fördragen sedan Enligt en färsk studie från direktoratet för konsekvensbedömningar kostar dock avsaknaden av en gemensam hållning i denna grundläggande princip uppskattningsvis 13 miljarder euro årligen. Trots passiviteten gör ändå vår institution hela tiden stora framsteg med stadgeändringar och formellt erkännande av jämställdhet. En illustration: 2013 var 30 % av mellancheferna kvinnor, och 9 av 24 enhetschefer som utsågs förra året var kvinnor. Det här är uppmuntrande resultat, till skillnad från den vanliga trenden där kvinnor inte ens bryr sig om att söka sådana tjänster. Men att ta jämställdhetskampen handlar om mer än att stifta lagar och sätta upp mål. Jämställdheten måste ingå i ett kulturskifte som är oerhört viktigt om vi ska komma till rätta med dagens brister. Trots insatserna från våra politiska beslutsfattare och från ledningen och trots alla jämställdhetsinitiativ som tagits är kvinnor fortfarande underrepresenterade i toppen eller sitter på mer kvinnodominerade positioner. Ska vi uppnå verklig och varaktig förändring måste vi skapa ett helt ekosystem av åtgärder och hålla det vid liv. Vi måste också arbeta hårt med att förändra attityder och kulturer, understödja både kvinnors och mäns ambitioner, höja medvetenheten om de särskilda hinder som kvinnor möter på vägen mot toppen, införa en könsneutral resultatmodell och verka för en kultur där olika typer av ledarstilar är välkomna. Låt mig avsluta årets bidrag genom att citera Mark Twain: De visste inte att det var omöjligt, så de gjorde det. Tänk hur mycket kvinnor kan göra när de är fullt medvetna om sina möjligheter! Francesca R. RATTI 4 Internationella kvinnodagen 8 mars 2014

19 ADMINISTRATIV NIVÅ Förord av Yves Quitin, GENERALDIREKTÖR FÖR PERSONAL Jämställdhetspolitiken i Europaparlamentets generalsekretariat under ledning av generaldirektoratet för personal Jämställdhetspolitiken har en framskjuten plats bland målen för parlamentets generalsekretariat och generaldirektoratet för personal. Presidiets rapporter på området, principuttalandet om främjande av lika möjligheter och mångfald 1 samt den nyligen genomförda handlingsplanen för främjande av lika möjligheter och mångfald 2 utgör en referensram i rättsligt avseende som förstärkts av Lissabonfördraget och stadgan om de grundläggande rättigheterna. GD Personal ansvarar för att genomföra politiken och se till att den blir framgångsrik. Särskild hänsyn tas till en jämn könsfördelning på alla nivåer och integrering av ett jämställdhetsperspektiv i alla interna strategier och förfaranden. Insatserna koncentreras framför allt på mellanchefsnivå, där underrepresentationen av kvinnor är mest tydlig. Under 2007 lanserade administrationen, som en åtgärd för positiv särbehandling, ett pilotprogram för att utbilda och motivera kvinnliga potentiella enhetschefer. Sedan dess har fyra utbildningsprogram genomförts med knappt 120 deltagare. Av de 55 kvinnor som därefter utsetts till enhetschefer hade 39 följt programmet, vilket visar att det har varit framgångsrikt. Programmet Talent management som GD personal har infört går ännu längre och erbjuder en hel utbildning för de personer, män och kvinnor, som visat prov på stor potential, för att ge dem de verktyg de behöver för att bli chefer. Andelen kvinnor på mellanchefsnivå (29,2 procent) är emellertid fortfarande lägre än målet (40 procent). Administrationen har på uppdrag av högnivågruppen för jämställdhet och mångfald skickat ut en enkät till kvinnor som inte är chefer men som skulle kunna söka en tjänst som enhetschef i syfte att ta reda på varför så få kvinnor söker dessa befattningar, så att man ska kunna åtgärda underskottet. GD Personal gläder sig för övrigt åt att målet om jämnare könsfördelning bland högre chefer har uppnåtts och till och med överskridits sedan flera år när det gäller generaldirektörer. Vidare har riktlinjer om könsneutralt språk antagits och utbildning i lika möjligheter och mångfald är tillgänglig för all personal. Insatser för att öka medvetenheten och informera inbegriper bland annat ett pris för lika möjligheter och mångfald, som kommer att delas ut 2014 i samband med internationella kvinnodagen. Priset har i stor utsträckning stöpts om och är i år inriktat på jämställdhet mellan kvinnor och män. Jag är säker på att det kommer att gå till en tjänsteman, en enhet eller ett generaldirektorat som visat prov på djärvhet och engagemang i detta avseende. DG Personal och främst enheten för lika möjligheter och mångfald anordnar dessutom seminarier och rundabordskonferenser i utbildnings- och informationssyfte. Det interinstitutionella samarbetet gör det också möjligt att utbyta bästa praxis. Prioriterade åtgärder kommer att avse balans mellan arbetsliv och privatliv, värdighet på arbetet och respekt för den enskilda individen, däribland åtgärder för att förhindra och bekämpa mobbning och trakasserier (artikel 12a i tjänsteföreskrifterna). Jag vill understryka att en i alla avseenden framgångsrik jämställdhetspolitik endast kan uppnås genom medverkan av alla berörda i generalsekretariatet. GD Personal kommer att fortsätta att spela en pådrivande och samordnande roll i detta sammanhang. 1 Antaget av presidiet den 13 november Antagen av presidiet den 9 mars Enheten för lika möjligheter och mångfald GD för personal 5

20 Kvinnor i EUROPAPARLAMENTET Europaparlamentets generalsekretariat Organisationsplan Generaldirektörer och direktörer Rättstjänsten Juridisk rådgivare Generalsekreterare Chef för general- sekreterarens kansli ** GD PRES Ledning Biträdande generalsekreterare GD IPOL Intern politik GD EXPO Extern politik GD EPRS Parlamentariska utredningar ** ** ** GD COMM Information * GD PERS Personal GD INLO Infrastruktur och logistik GD TRAD Översättning ** GD INTE Tolkning och konferenser GD FINS Ekonomi GD ITEC Innovation och tekniskt stöd GD SAFE Säkerhet ** ** ** * Kontor i Washington: en manlig direktör ** tillförordnad Förklaring Kvinnor Män 6 Internationella kvinnodagen 8 mars 2014

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 25 november 2009 (28.11) (OR. en) 16484/1/09 REV 1 JAI 866 NOT från: Ordförandeskapet till: Coreper Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Ärende: Stockholmsprogrammet Ett

Läs mer

Tänk framåt. En kort guide till EU:s institutioner och politik av betydelse för psykisk hälsa och personer med psykiska besvär

Tänk framåt. En kort guide till EU:s institutioner och politik av betydelse för psykisk hälsa och personer med psykiska besvär Tänk framåt En kort guide till EU:s institutioner och politik av betydelse för psykisk hälsa och personer med psykiska besvär Small text MHE-SME? 1 Innehåll 1. EU:s institutioner...2 Europeiska rådet...

Läs mer

ANNA HEDH ETT JÄMSTÄLLT EUROPA. - om kvinnors situation i EU. Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet

ANNA HEDH ETT JÄMSTÄLLT EUROPA. - om kvinnors situation i EU. Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet ETT JÄMSTÄLLT EUROPA - om kvinnors situation i EU ANNA HEDH Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp GÖR VÄRLDEN JÄMSTÄLLD! Kvinnor har kämpat för

Läs mer

Hör upp med stereotyper beträffande kön, ge begåvningen en chans

Hör upp med stereotyper beträffande kön, ge begåvningen en chans Hör upp med stereotyper beträffande kön, ge begåvningen en chans Instrumentet ELIMINERA KÖNSFÖRDOMAR BYGGA BRA AFFÄRSVERKSAMHET Tips och instrument för smarta chefer Utarbetat av det Internationella utbildningscentrum

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 8 APRIL 2003

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 8 APRIL 2003 2-001 SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 8 APRIL 2003 2-002 ORDFÖRANDESKAP: COLOM I NAVAL Vice talman (Sammanträdet öppnades kl. 09.00.) 1 2-003 Ansvarsfrihet 2001 2-004 Talmannen. Nästa punkt på föredragningslistan

Läs mer

TORSDAGEN DEN 16 NOVEMBER 2006

TORSDAGEN DEN 16 NOVEMBER 2006 4-001 TORSDAGEN DEN 16 NOVEMBER 2006 4-002 4-003 ORDFÖRANDESKAP: ONYSZKIEWICZ Vice talman Öppnande av sammanträdet 4-004 (Sammanträdet öppnades kl. 10.00.) 4-005 Edward McMillan-Scott (PPE-DE). (EN) Herr

Läs mer

Vem står upp för kvinnors rättigheter?

Vem står upp för kvinnors rättigheter? Vem står upp för kvinnors rättigheter? Sveriges Kvinnolobby granskar EU-kandidaterna M Marita Ulvskog (S) Gunnar Hökmark (M) Isabella Lövin (MP) Malin Björk (V) Marit Paulsen (FP) Kent Johansson (C) Lars

Läs mer

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING

RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING Generalsekreteraren 05/03/2009 Ref.: D(2009) 9352 RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR OM DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING FÖR BUDGETÅRET 2010 (Artiklarna

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204}

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204} EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.11.2002 KOM(2002) 621 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204} MEDDELANDE

Läs mer

EU-MEDBORGARNAS AGENDA

EU-MEDBORGARNAS AGENDA EU-MEDBORGARNAS AGENDA Européerna säger sin mening Rättsliga frågor Innehåll 02 EU-MEDBORGARNAS AGENDA 04 DET OFFENTLIGA SAMRÅDET OM EU-MEDBORGARSKAPET 05 Vem deltog? 07 Fri rörlighet i EU 11 Medborgare

Läs mer

KONVENTIONEN OM AVSKAFFANDE AV ALL SLAGS DISKRIMINERING AV KVINNOR

KONVENTIONEN OM AVSKAFFANDE AV ALL SLAGS DISKRIMINERING AV KVINNOR Näringsdepartementet Sverige, 2000 DEN SVENSKA REGERINGENS FEMTE PERIODISKA RAPPORT om åtgärder för genomförande av KONVENTIONEN OM AVSKAFFANDE AV ALL SLAGS DISKRIMINERING AV KVINNOR Ratificeringsinstrumentet

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 607 slutlig 2011/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG)

Läs mer

ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010

ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010 1 ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010 ORDFÖRANDESKAP: BUZEK Talman 1. Öppnande av sammanträdet (Sammanträdet öppnades kl. 9.05.) 2. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet 3. Ansvarsfrihet

Läs mer

En grön vision för ett socialt Europa

En grön vision för ett socialt Europa En grön vision för ett socialt Europa Att skapa förutsättningar Den gröna visionen: ett sammanhållet samhälle som är öppet för alla De europeiska gröna står för ett Europa som garanterar alla medborgare

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

Jämställdhet. som genomgripande princip. En idéskrift som ställer frågor, skapar diskussion och ökar kunskap

Jämställdhet. som genomgripande princip. En idéskrift som ställer frågor, skapar diskussion och ökar kunskap Jämställdhet som genomgripande princip En idéskrift som ställer frågor, skapar diskussion och ökar kunskap Innehåll Inledning... 5 Jämställdhet som genomgripande princip... 7 Jämställdhet som projekt eller

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.10.2001 KOM(2001) 565 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Utkast till

Läs mer

[DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN

[DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN [ [DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN FÖR JÄMSTÄLLDHET mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 www.skl.se/jamstalldhet

Läs mer

ÅRSRAPPORT 1999. Europeiska Centrumet För Övervakning av Rasism och Främlingsfientlighet SAMMANFATTNING

ÅRSRAPPORT 1999. Europeiska Centrumet För Övervakning av Rasism och Främlingsfientlighet SAMMANFATTNING EUROPEAN MONITORING CENTRE ON RACISM AND XENOPHOBIA OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES PHÉNOMÈNES RACISTES ET XÉNOPHOBES EUROPÄISCHE STELLE ZUR BEOBACHTUNG VON RASSISMUS UND FREMDENFEINDLICHKEIT Europeiska Centrumet

Läs mer

Guide för medborgardialog som främjar äldres sociala integration

Guide för medborgardialog som främjar äldres sociala integration December 2010 Innehåll 1 1 2 2 3 7 8 9 10 12 12 13 15 Förord Sammanhang Definition för I. God tillämpning av om åldrandet Medborgardialog som engagerar äldre personer och deras organisationer Medborgardialog

Läs mer

Genomförandet av mänskliga rättigheter

Genomförandet av mänskliga rättigheter Europarådet Genomförandet av mänskliga rättigheter ansvar och möjligheter för kommuner och regioner Genomförandet av mänskliga rättigheter ansvar och möjligheter för kommuner, landsting och regioner Upplysningar

Läs mer

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen Europa. Kunskapsmagasinet för unga Europeiska unionen Detta kunskapsmagasin tillsammans med en lärarhandledning finns på internet: http://europa.eu/teachers-corner/index_sv.htm bookshop.europa.eu Europeiska

Läs mer

Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications

Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för kommunikation Publikationer 1049 Bryssel BELGIEN

Läs mer

TISDAGEN DEN 14 MARS 2006

TISDAGEN DEN 14 MARS 2006 2-001 TISDAGEN DEN 14 MARS 2006 2-002 2-003 ORDFÖRANDESKAP: COCILOVO Vice talman Öppnande av den årliga sessionen 2-004 Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session 2006 2007 öppnad. 2-005 Öppnande

Läs mer

EFFAT:s arbetsprogram 2015-2019. Tillsammans för anständigt arbete och rättvisa löner från gård till gaffel

EFFAT:s arbetsprogram 2015-2019. Tillsammans för anständigt arbete och rättvisa löner från gård till gaffel EFFAT:s arbetsprogram 2015-2019 Tillsammans för anständigt arbete och rättvisa löner från gård till gaffel EFFAT:s fjärde kongress 20-21 november 2014 Förord Europa har under senare år kännetecknats av

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE EUROPEISKA FEDERATIONEN FÖR OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE JANUARI DEMBER 2004 EUROPEAN FEDERATION OF PUBLIC SERVICE UNIONS FEDERACIÓN SINDICAL EUROPEA DE SERVICIOS PUBLICOS FEDERATION

Läs mer