Europaparlamentet. Kvinnor i. Politisk nivå. Internationella kvinnodagen 8 mars 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europaparlamentet. Kvinnor i. Politisk nivå. Internationella kvinnodagen 8 mars 2014"

Transkript

1 Kvinnor i Europaparlamentet Politisk nivå Internationella kvinnodagen 8 mars 2014 Enheten för lika möjligheter och mångfald Generaldirektoratet för personal

2 Kvinnor i EUROPAPARLAMENTET Om inte annat anges gäller nedanstående i hela broschyren: kvinnor män Uppgiftskällor uu Europaparlamentet och dess organ: per den 5 januari 2014 uu Foton: Europaparlamentet Ett initiativ från: Enheten för lika möjligheter och mångfald Generaldirektoratet för personal Parlement européen, bâtiment Président, 37B avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxembourg Tfn: E-post: Intranät: en/content/administrative_life/personnel Ansvarsfriskrivning: De åsikter som uttrycks i denna publikation överensstämmer inte nödvändigtvis med Europaparlamentets officiella ståndpunkt. DG ITEC, EDIT Directorate Designed by CLIENTS AND PROJECTS OFFICE, Intranet Services Unit Printed by Printing Unit 2 Internationella kvinnodagen 8 mars 2014

3 POLITISK NIVÅ INNEHÅLL 4 Förord av Europaparlamentets vice talman Roberta Angelilli 5 Ledamöter 6 Kvinnors representation i Europaparlamentet och i nationella parlament per medlemsstat 7 Presidiet 8 Högnivågruppen för jämställdhet och mångfald 9 De politiska grupperna 10 Utskotten 11 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 12 Parlamentsdelegationer 13 EU-direktiv om jämställdhet mellan kvinnor och män Enheten för lika möjligheter och mångfald GD för personal 3

4 Kvinnor i EUROPAPARLAMENTET Förord av Europaparlamentets vice talman Roberta Angelilli Europeiska unionen har under det gångna året nått betydande resultat på jämställdhetsområdet. En viktig utveckling i kampen mot det glastak som fortfarande hindrar talangfulla kvinnor från att nå toppen i europeiska företag är utan tvekan Europaparlamentets starka stöd till kommissionens lagstiftningsförslag om jämnare könsfördelning i europeiska företagsstyrelser. Detta är en viktig åtgärd som kommer att underlätta för kompetenta och kvalificerade kvinnor att avancera till positioner som de i dag har svårt att nå och kommer att minska den seglivade och oacceptabla obalansen i företags styrelser i hela EU. Europaparlamentet har också helhjärtat ställt sig bakom målet att en av de sex medlemmarna i ECB:s direktion, som sedan 2011 endast bestått av män, ska vara en kvinna. Därför kan jag inte annat än glädja mig åt nomineringen av Sabine Lautenschläger. Mycket arbete återstår innan vi kan tala om en jämn könsfördelning både i EU-institutionerna och ute i medlemsstaterna. Än finns det många hinder att övervinna, sprungna ur traditionella stereotyper och kvinnors allmänna arbetsvillkor: svårigheter att förena familjelivet med yrkeslivet, avbrott i karriären och brist på barnomsorg är bara några av exemplen. Vi får inte heller glömma att den ekonomiska krisen har slagit hårdare mot kvinnor, som i högre grad än män riskerar att hamna i fattigdom (över 25 % av den kvinnliga befolkningen). Kvinnor utsätts ofta för en kulturell diskriminering som inte bryr sig om meriter. Kvinnor går ut med högre betyg än män och står för 60 % av alla akademiska examina men diskrimineras fortfarande både i fråga om tillgång till toppositioner och i fråga om lön. Skillnaden mellan mäns och kvinnors timlön i EU ligger i genomsnitt på 16,2 %. Det betyder att kvinnor i Europa jobbar 59 dagar om året utan lön. Precis som Europaparlamentet har lyft fram krävs det att alla politiska partier på europeisk, nationell och regional nivå tar krafttag för att göra kvinnor fullt delaktiga i det politiska livet och i valen. Lika möjligheter krävs också i partiernas beslutsprocesser, i utnämningen av kandidater till valda poster och på partiernas vallistor. Uppgifterna om kvinnor i Europaparlamentet talar sitt tydliga språk: Kvinnorna står för knappt 36 % av ledamöterna, 3 av 14 vice ordförande, 2 av 5 kvestorer, 2 gruppledare och vice gruppledare (mot 9 män), och 8 av 22 utskottsordförande. EU-institutionerna måste vara ett föredöme i jämställdhetsfrågor. Ett vackert mål att sträva efter vore att få hälften män och hälften kvinnor på de högsta befattningarna inom institutionerna. Nästa valperiod är ett ypperligt tillfälle att förverkliga detta. 4 Internationella kvinnodagen 8 mars 2014

5 POLITISK NIVÅ Ledamöter A ndelen kvinnor i Europaparlamentet är i slutet av sjunde valperioden 35,8 procent högre än 2013 (35,1 procent). Kvinnornas ökade representation i Europaparlamentet höjer nivån för EU-medborgarnas demokratiska representation i EU och hjälper parlamentet att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla sina arbetsområden, oavsett om det gäller lagstiftning och politiska initiativ för EU som helhet eller parlamentets egna interna strukturer och organ, inklusive generalsekretariatet. Förutom ökningen av andelen kvinnor som valts in i Europaparlamentet har det skett förändringar vad gäller antalet kvinnor på beslutsfattande positioner mellan den sjätte och den sjunde valperioden. Antalet kvinnliga vice talmän har gått från fem av 14 till tre av 14 (det var sex kvinnliga vice talmän under valperiodens första hälft). Sex kvinnor var ordförande för ett utskott eller ett underutskott under den sjätte valperioden, och under den första hälften av den sjunde valperioden var det tio av totalt 24 och nu är det åtta av 22. Antalet kvinnor som är ordförande för politiska grupper har minskat från tre medordföranden till en ordförande och en medordförande. Ledamöter av Europaparlamentet % 40% 30% 20% 16,6 % 17,7 % 19,3 % 25,9 % 30,3 % 30,2 % 31,1 % 35,1 % 35,8 % 10% 0% 1,3 % 3,5 % 3,5 % 4,9 % /01/2014 Europaparlaments ledamöter 1979 Europaparlaments ledamöter ,4 % 64,2 % 35,8 % 16,6 % Enheten för lika möjligheter och mångfald GD för personal 5

6 Kvinnor i EUROPAPARLAMENTET Kvinnors representation i Europaparlamentet och i nationella parlament per medlemsstat 1 60 % 55 % 50 % % Kvinnor i Europaparlamentet % Kvinnor i nationella parlament 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Finlande Slovénie Croatie Estonie Malte Danemark Pays-Bas France Suède Irlande Portugal Allemagne Espagne Bulgarie Slovaquie Hongrie Lituanie Lettonie Roumanie Chypre Belgique Grèce Autriche Royaume-Uni Italie Pologne République tchèque Luxembourg Hälften av världens befolkning är kvinnor. Att de deltar i och bidrar till den politiska processen är både viktigt och nödvändigt det är i själva verket en grundläggande rättighet. Andelen kvinnor i Europaparlamentet steg återigen efter valet I Europeiska unionens medlemsstater är nu andelen kvinnor som sitter i Europaparlamentet högre än i medlemsstaternas nationella parlament, med undantag av Belgien, Österrike, Italien, Polen, Tjeckien och Luxemburg. Finland har fler kvinnliga än manliga ledamöter i Europaparlamentet. Kroatien, Estland, Malta och Slovenien har en helt jämn könsfördelning. Med 35,8 procent kvinnor valda till den sjunde valperioden är andelen kvinnor i Europaparlamentet nästan dubbelt så hög som den genomsnittliga andelen kvinnor i nationella parlament runt om i världen, som för närvarande ligger på 21,8 procent. 1 Uppgifterna om nationella parlament bygger på antalet kvinnliga ledamöter i andra kammaren. Källa: per den 1 november Internationella kvinnodagen 8 mars 2014

7 POLITISK NIVÅ Presidiet Presidiet består av Europaparlamentets talman, fjorton vice talmän och fem kvestorer som observatörer. Dessa väljs av ledamöterna för en period på två och ett halvt år som kan förlängas. Presidiet leder parlamentets interna arbete, bland annat budgetberäkningen, och alla administrativa och organisatoriska frågor, inklusive personalärenden. Tre vice talmän ,4 % 78,6 % Anni PODIMATA (EL - S&D) Roberta ANGELILLI (IT - EPP) Isabelle DURANT (BE - De gröna/efa) Två kvestorer % 60 % Astrid LULLING (LU - EPP) Lidia Joanna GERINGER DE OEDENBERG (PL - S&D) Enheten för lika möjligheter och mångfald GD för personal 7

8 Kvinnor i EUROPAPARLAMENTET Högnivågruppen för jämställdhet och mångfald Högnivågruppen inrättades av presidiet 2004 som en följd av Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2003 om integrering av ett jämställdhetsperspektiv i Europaparlamentet. Den har till uppgift att främja och genomföra integreringen av ett jämställdhetsperspektiv i parlamentets verksamheter, strukturer och organ. I linje med det övergripande målet för jämställdhetspolitiken ändrade presidiet arbetsgruppens namn till högnivågruppen för jämställdhet och mångfald i november Högnivågruppen fungerar som övergripande organ och samarbetar nära med Europaparlamentets övriga organ, särskilt med utskottsordförande- och delegationsordförandekonferenserna samt med utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Under den sjätte valperioden uppnådde gruppen många viktiga mål. Den upprättade nätverk med parlamentsledamöter och personal vid utskott och delegationer i syfte att integrera ett jämställdhetsperspektiv, den antog riktlinjer om ett könsneutralt språk i parlamentets dokument samt i meddelanden och information, och den främjade så kallad jämställdhetsbudgetering. När det gäller sysselsättning och integrering av personer med funktionsnedsättning framhåller högnivågruppen att det är nödvändigt att införa begreppet rimliga anpassningsåtgärder. Gruppen betonade även vikten av en fungerande intern och extern kommunikation för att öka medvetenheten, särskilt genom en fullt tillgänglig webbplats. Högnivågruppens mandat för den sjunde valperioden är framför allt att ansvara för genomförandet av handlingsplanen för jämställdhet och mångfald vid Europaparlamentets sekretariat ( ). Den ska se till att de nödvändiga förvaltningsstrukturerna finns på plats för att integrera jämställdhet i parlamentets verksamheter (förfaranden och politik). Gruppen har också för avsikt att främja en bättre % 60 % Ordförande Roberta ANGELILLI (IT - EPP) balans mellan arbetsliv och privatliv och beaktandet av frågor som rör bekämpningen av homofobi och transfobi. Den ska främja kommunikationsinitiativ, bl.a. genom att överlägga med presidiets särskilda arbetsgrupp. Högnivågruppen under ordförandeskap av Roberta Angelilli, vice talman med ansvar för jämställdhet och mångfald, består för närvarande av följande personer: uumichael Cashman, ordförande för delegationsordförandekonferensen uu Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, kvestor uu Mikael Gustafsson, ordförande för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uu Oldřich Vlasák, vice talman Under 2013 sammanträdde högnivågruppen tre gånger och arbetade med frågan om en jämnare könsfördelning på alla nivåer inom förvaltningen och särskilt på mellanchefsnivå. Främst diskuterades nya sätt att uppmuntra fler kvinnor att söka tjänster som enhetschef. Sysselsättning för och integrering av personer med funktionsnedsättning har också diskuterats i stor utsträckning. Gruppen har uppmuntrat åtgärder för att skapa större medvetenhet kring jämställdhet, integrering av personer med funktionsnedsättning och hbt-frågor. 8 Internationella kvinnodagen 8 mars 2014

9 POLITISK NIVÅ De politiska grupperna I Europaparlamentet sitter ledamöterna i grupper efter politisk tillhörighet, inte nationalitet. För närvarande finns det sju politiska grupper i parlamentet, som leds av en ordförande (eller två medordförande). Gruppen Europeiska enade vänstern/nordisk grön vänster har en kvinnlig ordförande, Gabriele Zimmer, och gruppen De gröna/europeiska fria alliansen har en kvinnlig medordförande, Rebecca Harms. De ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp har ett eget sekretariat och är samlade under Grupplösa ledamöter. Ordförande och medordförande för politiska grupper ,8 % 22,2 % Rebecca HARMS (DE De gröna/efa) Gabriele ZIMMER (DE GUE/NGL) Könsfördelning i de politiska grupperna 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % EPP S&D ALDE De gröna/efa ECR GUE/NGL EFD NI EPP Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) S&D Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet ALDE Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa De gröna/efa Gruppen De gröna/europeiska fria alliansen ECR Europeiska konservativa och reformister GUE/NGL Gruppen europeiska enade vänstern Nordisk grön vänster EFD Gruppen Frihet och demokrati i Europa NI Grupplösa ledamöter Enheten för lika möjligheter och mångfald GD för personal 9

10 Kvinnor i EUROPAPARLAMENTET Utskotten 63,6 % 36,4 % Under Europaparlamentets sjunde valperiod finns det nu 20 utskott och två underutskott. Utskotten förbereder arbetet inför parlamentets plenarsammanträden genom att utarbeta betänkanden om lagstiftningsförslag och initiativbetänkanden. Utskottsordförandena samordnar utskottens arbete i utskottsordförandekonferensen. Av de 22 utskotten leds åtta för närvarande av en kvinna Utskottsordförandekonferensen Åtta utskottsordföranden Kvinnor i utskotten % FEMM 85,7 % EMPL* 54,0 % LIBE 51,7 % ENVI 48,6 % CULT* 48,4 % Eva JOLY (FR - De gröna/efa) Utveckling (DEVE) Sharon BOWLES (UK - ALDE) Ekonomi och valutafrågor (ECON) Pervenche BERÈS (FR - S&D) Sysselsättning och sociala frågor (EMPL) PETI* IMCO DROI* 47,1 % 41,5 % 38,7 % ITRE* 35,0 % BUDG 34,9 % ECON* 30,0 % AGRI 29,5 % REGI* 28,6 % Amalia SARTORI (IT - EPP) Industrifrågor, forskning och energi (ITRE) Danuta Maria HÜBNER (PL - EPP) Regional utveckling (REGI) Doris PACK (DE - EPP) Kultur och utbildning (CULT) JURI PECH AFET 28,0 % 28,0 % 27,9 % DEVE* 26,7 % CONT 25,8 % INTA 25,8 % TRAN 22,9 % Erminia MAZZONI (IT - EPP) Framställningar (PETI) Barbara LOCHBIHLER (DE - De gröna/efa) Underutskottet för mänskliga rättigheter (DROI) SEDE AFCO 22,6 % 16,0 % * Utskott som leds av en kvinna 10 Internationella kvinnodagen 8 mars 2014

11 POLITISK NIVÅ Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM) är det utskott som ansvarar för att bevaka och lagstifta i frågor som rör jämställdhet mellan kvinnor och män och kvinnors rättigheter. Utskottet har sina rötter i ett tillfälligt utskott för kvinnors rättigheter och lika möjligheter som Europaparlamentet inrättade 1979 i en tid då kvinnors rättigheter och jämställdhet började bli allt viktigare på den internationella arenan och samma år som FN antog konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. Utskottet fick 1984 status som ständigt utskott och sedan dess har det varit Europaparlamentets främsta politiska organ för att främja jämställdhet och kvinnors rättigheter. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, under ledning av ordförande Mikael Gustafsson, ansvarar för följande frågor: fastställande, främjande och skydd av kvinnors rättigheter i unionen och åtgärder på området; främjande av kvinnors rättigheter i tredjeländer, politik för lika möjligheter, däribland lika möjligheter för kvinnor och män på arbetsmarknaden och likabehandling av kvinnor och män på arbetsplatsen; avskaffande av alla former av könsdiskriminering; genomförande och uppföljning av integreringen av ett jämställdhetsperspektiv inom alla politikområden; bevakning och genomförande av internationella avtal och konventioner om kvinnors rättigheter; informationspolitik med avseende på kvinnor. Utskottets arbetsprogram för januari april 2014 är inriktat på att ytterligare stärka jämställdheten och främja kvinnors rättigheter. Utskottet kommer att anta ett förslag till betänkande som avser lagstiftningsinitiativ om bekämpning av våld mot kvinnor, i vilket kommissionen uppmanas att senast utgången av 2014 lägga fram ett förslag till förordning om Ordförande Mikael GUSTAFSSON (SV GUE/NGL) åtgärder för att främja och stödja medlemsstaternas insatser för förebyggande av könsbundet våld. I enlighet med det traditionella firandet av Internationella kvinnodagen som ett särskilt årligt evenemang i form av ett interparlamentariskt utskottssammanträde är 2014 års tema Förebyggande av våld mot kvinnor en utmaning för alla nära kopplat till ett betänkande som avser lagstiftningsinitiativ. Vid detta tillfälle kommer ledamöter av Europaparlamentet och företrädare för nationella parlament att diskutera erfarenheter och lagstiftning på nationell nivå samt strategiska åtgärder och idéer på EU-nivå för att bekämpa våld mot kvinnor. Utskottet kommer också att arbeta med följande frågor: utvärdering av åtgärder i EU och medlemsstaterna för att främja jämställdhet; sexuell exploatering och prostitution samt effekterna av detta för jämställdheten; balans mellan arbete och privatliv och kvinnors roll i fredsprocesser. Utskottsdelegationer kommer att besöka Italien inför landets ordförandeskap under andra halvåret 2014 och New York för att närvara vid det 58:e sammanträdet i FN:s kvinnokommission. Kvinnokommissionens prioriterade tema kommer att vara Utmaningar och resultat vid genomförandet av millennieutvecklingsmålen för kvinnor och flickor. Enheten för lika möjligheter och mångfald GD för personal 11

12 Kvinnor i EUROPAPARLAMENTET Parlamentsdelegationer Delegationerna upprätthåller och utvecklar parlamentets internationella kontakter. Syftet med delegationsverksamheten är att upprätthålla och stärka kontakterna med parlament i stater som traditionellt sett är Europeiska unionens partner och att bidra till att främja de värden som ligger till grund för Europeiska unionen i tredjeländer. Det finns för närvarande 36 delegationer och fyra multilaterala församlingar. Under parlamentets sjunde valperiod har åtta av de 36 delegationerna en kvinna som ordförande, men för närvarande finns det inga kvinnliga ordförande för de multilaterala församlingarna % 20 % 8 Delegationsordförandekonferensen Åtta utskottsordföranden Kvinnor i parlamentsdelegationerna % Hélène FLAUTRE (FR - De gröna/efa) Turkiet Angelika NIEBLER (DE - EPP) Arabiska halvön Jean LAMBERT (UK - De gröna/efa) Sydasien Emer COSTELLO (IR - S&D) Palestinska lagstiftande rådet Tarja CRONBERG (FI - De gröna/efa) Iran Mara BIZZOTTO (IT - EFD) Australien och Nya Zeeland Monica Luisa MACOVEI (RO - EPP) Moldavien Emine BOZKURT (NL - S&D) Centralamerika D-IL D-TR* DCAM* D-IQ D-UA DSAS* D-IN D-US DMAG DPLC* DAND DEEA D-CL DNAT DMAS DACP DLAT D-MD* D-JP DMED DPAP DASE DMER D-IR* D-MX D-CA D-ZA DEPA DSCA DANZ* DKOR D-CN DSEE D-MK DARP* DCAS D-RU D-AF D-BY DCAR 57,2 % 52,0 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % 47,1 % 46,4 % 46,4 % 44,4 % 42,9 % 41,7 % 41,2 % 40,0 % 40,0 % 38,9 % 38,5 % 37,3 % 35,7 % 34,6 % 34,0 % 33,3 % 32,0 % 31,6 % 29,4 % 28,6 % 28,6 % 28,6 % 28,1 % 27,8 % 26,3 % 25,0 % 23,8 % 23,3 % 23,1 % 21,1 % 21,1 % 20,0 % 18,2 % 16,7 % 13,3 % * Delegation som leds av en kvinna 12 Internationella kvinnodagen 8 mars 2014

13 POLITISK NIVÅ EU-direktiv om jämställdhet mellan kvinnor och män 1975 Direktiv 75/117/EEG om lika lön Fastställer att all lönediskriminering på grund av kön ska avskaffas (upphävt genom omarbetat direktiv 2006/54/EG) Direktiv 76/207/EEG om likabehandling Fastställer att det inte får förekomma någon könsdiskriminering, direkt eller indirekt, vare sig med hänvisning till civilstånd eller familjerättslig ställning, i fråga om tillgång till anställning, utbildning, arbetsvillkor, befordran eller avskedande (upphävt genom omarbetat direktiv 2006/54/EG) Direktiv 79/7/EEG om social trygghet Kräver likabehandling av kvinnor och män i lagstadgade system för skydd mot sjukdom, invaliditet, ålderdom, olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar samt arbetslöshet Direktiv 86/378/EEG om företags- eller yrkesbaserade system för social trygghet Syftar till att införa likabehandling av kvinnor och män i företags- eller yrkesbaserade system för social trygghet. Ändrat Direktiv 92/85/EEG om arbetstagare som är gravida Kräver minimiåtgärder för att förbättra arbetsmiljön för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar, samt en lagstadgad rätt till minst 14 veckors mammaledighet Direktiv 96/34/EG om föräldraledighet Fastställer att alla föräldrar till barn upp till en viss ålder som medlemsstaterna själva beslutar om ska beviljas minst tre månaders föräldraledighet samt rätt till ledighet när en anhörig är sjuk eller skadad (upphävt genom direktiv 2010/18/EU). Enheten för lika möjligheter och mångfald GD för personal 13

14 Kvinnor i EUROPAPARLAMENTET 1997 Direktiv 97/80/EG om förändrad bevisbörda vid mål om könsdiskriminering Kräver förändringar i medlemsstaternas rättssystem så att bevisbördan delas mer rättvist i fall där arbetstagare anmäler att de har könsdiskriminerats av sina arbetsgivare (upphävt genom omarbetat direktiv 2006/54/EG) Direktiv 2002/73/EG om likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet Ändrar 1976 års direktiv om likabehandling genom att lägga till definitioner av indirekt diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier och ålägger medlemsstaterna att inrätta jämställdhetsorgan för att främja, analysera, övervaka och stödja likabehandling av kvinnor och män (upphävt genom omarbetat direktiv 2006/54/EG) Direktiv 2004/113/EG om varor och tjänster Jämställdhetslagstiftningen utvidgas för första gången utanför arbetsmarknadsområdet Direktiv 2006/54/EG (omarbetning) om likabehandling i arbetslivet För att förbättra öppenheten, tydligheten och konsekvensen i lagstiftningen samlas genom detta direktiv de befintliga bestämmelserna om lika lön, företagsoch yrkesbaserade trygghetssystem samt bevisbördan i en och samma rättsakt Direktiv 2010/18/EU om föräldraledighet (upphäver direktiv 96/34/EG) Ger manliga och kvinnliga arbetstagare rätt till minst fyra månaders föräldraledighet. Syftar till att förbättra möjligheterna att förena arbetsliv med familjeliv och privatliv för yrkesverksamma föräldrar samt lika möjligheter för män och kvinnor på arbetsmarknaden och likabehandling på arbetsplatsen Direktiv 2010/41/EU om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare Tillämpar likabehandlingsprincipen på män och kvinnor som är egenföretagare. Stärker erkännandet av det arbete som utförs av makar. Direktivet innehåller nya bestämmelser för att bekämpa diskriminering i samband med startande av företag, social trygghet och moderskap. 14 Internationella kvinnodagen 8 mars 2014

15 Kvinnor i Europaparlamentet Administrativ nivå Internationella kvinnodagen 8 mars 2014 Enheten för lika möjligheter och mångfald Generaldirektoratet för personal

16 Kvinnor i EUROPAPARLAMENTET Om inte annat anges gäller nedanstående i hela broschyren: kvinnor män Uppgiftskällor uu Europaparlamentets administration: Streamline, per den 5 januari 2014 uu Foton: Europaparlamentet Ett initiativ från Enheten för lika möjligheter och mångfald Generaldirektoratet för personall Parlement européen, bâtiment Président, 37B avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxembourg Tfn E-post: Intranät: lang/en/content/administrative_life/personnel Ansvarsfriskrivning: De åsikter som uttrycks i denna publikation överensstämmer inte nödvändigtvis med Europaparlamentets officiella ståndpunkt. DG ITEC, EDIT Directorate Designed by CLIENTS AND PROJECTS OFFICE, Intranet Services Unit Printed by Printing Unit 2 Internationella kvinnodagen 8 mars 2014

17 ADMINISTRATIV NIVÅ INNEHÅLL 4 Generalsekreteraren har ordet 4 Biträdande generalsekreteraren har ordet 5 Förord av Yves Quitin, generaldirektör för personal 6 Europaparlamentets generalsekretariat Organisationsplan Generaldirektörer och direktörer 7 Kvinnliga chefer: statistik 9 Europaparlamentets generalsekretariat, de politiska gruppernas generalsekretariat och ackrediterade parlamentsassistenter: statistik 11 Balans mellan arbetsliv och privatliv: statistik 13 Organ som främjar jämställdhet Enheten för lika möjligheter och mångfald GD för personal 3

18 Kvinnor i EUROPAPARLAMENTET Generalsekreteraren har ordet Denna broschyr som ges ut av enheten för lika möjligheter och mångfald ger tillfälle till en sammanfattning i samband med Internationella kvinnodagen. Jämställdhetspolitiken är generellt tillämplig och bör komma till konkret uttryck i alla parlamentets projekt och strategier. Positiv särbehandling, som tillåts enligt föreskrifterna för institutionernas administrativa verksamhet, har förekommit för att se till att kvinnor är representerade i lika stor utsträckning på alla ledningsnivåer. Administrationen har verkat i denna riktning, bland annat genom det särskilda utbildningsprogrammet 2007 för potentiella kvinnliga enhetschefer. Programmet har utan tvivel varit framgångsrikt, eftersom 39 av deltagarna blivit utnämnda till enhetschefer, det vill säga mer än en tredjedel. Efterföljaren är det nya programmet Talent management, som syftar till att upptäcka och utveckla talanger. Frågan om balans mellan arbetsliv och privatliv är också central när det gäller jämställdhet. Generalsekretariatet garanterar att bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna i detta avseende tillämpas fullt ut. Att personalen är medveten om och får information om vilka möjligheter de har är också avgörande för de framsteg som gjorts och behöver göras inom detta område. Även om alla mål ännu inte uppfyllts har positiva resultat ändå uppnåtts, både på mellanchefsnivå med tre procent fler kvinnor och på högre chefsnivå, där presidiets mål när det gäller kvinnliga chefer har uppfyllts med råge för generaldirektörer och håller på att uppfyllas för direktörer. Under 2014 kommer generalsekretariatet att fortsätta att arbeta för full jämställdhet på alla nivåer. Klaus WELLE Biträdande generalsekreteraren har ordet Med anledning av Internationella kvinnodagen har jag även i år det stora nöjet att bidra till denna informationsbroschyr som ska slå ett slag för jämställdheten i Europaparlamentet och öka kunskaperna, förståelsen och erkännandet av den. Som biträdande generalsekreterare tycker jag att vi alla borde vara stolta över att arbeta för denna demokratiska institution som alltid har stått upp för kvinnors rättigheter och för jämställdhet. Politiskt har Europaparlamentet konsekvent försvarat behovet av jämställdhetsinsatser på EU-nivå mot bakgrund av vad som redan görs ute i medlemsstaterna. Parlamentet har alltid placerat jämställdhetsfrågor högt både på sin egen och på EU:s dagordning och har blottlagt brister, tagit fram strategier och andra åtgärder och sett fördelarna och det europeiska mervärdet i en gemensam hållning. Det är ju faktiskt ingen som riktigt vet vilket potentiellt europeiskt mervärde som ligger exempelvis i likalönsprincipen, som varit inskriven i EU-fördragen sedan Enligt en färsk studie från direktoratet för konsekvensbedömningar kostar dock avsaknaden av en gemensam hållning i denna grundläggande princip uppskattningsvis 13 miljarder euro årligen. Trots passiviteten gör ändå vår institution hela tiden stora framsteg med stadgeändringar och formellt erkännande av jämställdhet. En illustration: 2013 var 30 % av mellancheferna kvinnor, och 9 av 24 enhetschefer som utsågs förra året var kvinnor. Det här är uppmuntrande resultat, till skillnad från den vanliga trenden där kvinnor inte ens bryr sig om att söka sådana tjänster. Men att ta jämställdhetskampen handlar om mer än att stifta lagar och sätta upp mål. Jämställdheten måste ingå i ett kulturskifte som är oerhört viktigt om vi ska komma till rätta med dagens brister. Trots insatserna från våra politiska beslutsfattare och från ledningen och trots alla jämställdhetsinitiativ som tagits är kvinnor fortfarande underrepresenterade i toppen eller sitter på mer kvinnodominerade positioner. Ska vi uppnå verklig och varaktig förändring måste vi skapa ett helt ekosystem av åtgärder och hålla det vid liv. Vi måste också arbeta hårt med att förändra attityder och kulturer, understödja både kvinnors och mäns ambitioner, höja medvetenheten om de särskilda hinder som kvinnor möter på vägen mot toppen, införa en könsneutral resultatmodell och verka för en kultur där olika typer av ledarstilar är välkomna. Låt mig avsluta årets bidrag genom att citera Mark Twain: De visste inte att det var omöjligt, så de gjorde det. Tänk hur mycket kvinnor kan göra när de är fullt medvetna om sina möjligheter! Francesca R. RATTI 4 Internationella kvinnodagen 8 mars 2014

19 ADMINISTRATIV NIVÅ Förord av Yves Quitin, GENERALDIREKTÖR FÖR PERSONAL Jämställdhetspolitiken i Europaparlamentets generalsekretariat under ledning av generaldirektoratet för personal Jämställdhetspolitiken har en framskjuten plats bland målen för parlamentets generalsekretariat och generaldirektoratet för personal. Presidiets rapporter på området, principuttalandet om främjande av lika möjligheter och mångfald 1 samt den nyligen genomförda handlingsplanen för främjande av lika möjligheter och mångfald 2 utgör en referensram i rättsligt avseende som förstärkts av Lissabonfördraget och stadgan om de grundläggande rättigheterna. GD Personal ansvarar för att genomföra politiken och se till att den blir framgångsrik. Särskild hänsyn tas till en jämn könsfördelning på alla nivåer och integrering av ett jämställdhetsperspektiv i alla interna strategier och förfaranden. Insatserna koncentreras framför allt på mellanchefsnivå, där underrepresentationen av kvinnor är mest tydlig. Under 2007 lanserade administrationen, som en åtgärd för positiv särbehandling, ett pilotprogram för att utbilda och motivera kvinnliga potentiella enhetschefer. Sedan dess har fyra utbildningsprogram genomförts med knappt 120 deltagare. Av de 55 kvinnor som därefter utsetts till enhetschefer hade 39 följt programmet, vilket visar att det har varit framgångsrikt. Programmet Talent management som GD personal har infört går ännu längre och erbjuder en hel utbildning för de personer, män och kvinnor, som visat prov på stor potential, för att ge dem de verktyg de behöver för att bli chefer. Andelen kvinnor på mellanchefsnivå (29,2 procent) är emellertid fortfarande lägre än målet (40 procent). Administrationen har på uppdrag av högnivågruppen för jämställdhet och mångfald skickat ut en enkät till kvinnor som inte är chefer men som skulle kunna söka en tjänst som enhetschef i syfte att ta reda på varför så få kvinnor söker dessa befattningar, så att man ska kunna åtgärda underskottet. GD Personal gläder sig för övrigt åt att målet om jämnare könsfördelning bland högre chefer har uppnåtts och till och med överskridits sedan flera år när det gäller generaldirektörer. Vidare har riktlinjer om könsneutralt språk antagits och utbildning i lika möjligheter och mångfald är tillgänglig för all personal. Insatser för att öka medvetenheten och informera inbegriper bland annat ett pris för lika möjligheter och mångfald, som kommer att delas ut 2014 i samband med internationella kvinnodagen. Priset har i stor utsträckning stöpts om och är i år inriktat på jämställdhet mellan kvinnor och män. Jag är säker på att det kommer att gå till en tjänsteman, en enhet eller ett generaldirektorat som visat prov på djärvhet och engagemang i detta avseende. DG Personal och främst enheten för lika möjligheter och mångfald anordnar dessutom seminarier och rundabordskonferenser i utbildnings- och informationssyfte. Det interinstitutionella samarbetet gör det också möjligt att utbyta bästa praxis. Prioriterade åtgärder kommer att avse balans mellan arbetsliv och privatliv, värdighet på arbetet och respekt för den enskilda individen, däribland åtgärder för att förhindra och bekämpa mobbning och trakasserier (artikel 12a i tjänsteföreskrifterna). Jag vill understryka att en i alla avseenden framgångsrik jämställdhetspolitik endast kan uppnås genom medverkan av alla berörda i generalsekretariatet. GD Personal kommer att fortsätta att spela en pådrivande och samordnande roll i detta sammanhang. 1 Antaget av presidiet den 13 november Antagen av presidiet den 9 mars Enheten för lika möjligheter och mångfald GD för personal 5

20 Kvinnor i EUROPAPARLAMENTET Europaparlamentets generalsekretariat Organisationsplan Generaldirektörer och direktörer Rättstjänsten Juridisk rådgivare Generalsekreterare Chef för general- sekreterarens kansli ** GD PRES Ledning Biträdande generalsekreterare GD IPOL Intern politik GD EXPO Extern politik GD EPRS Parlamentariska utredningar ** ** ** GD COMM Information * GD PERS Personal GD INLO Infrastruktur och logistik GD TRAD Översättning ** GD INTE Tolkning och konferenser GD FINS Ekonomi GD ITEC Innovation och tekniskt stöd GD SAFE Säkerhet ** ** ** * Kontor i Washington: en manlig direktör ** tillförordnad Förklaring Kvinnor Män 6 Internationella kvinnodagen 8 mars 2014

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor JURI(2015)0223_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Måndagen den 23 februari 2015 kl. 15.00 18.30 Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9.00

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22 Den Dover (PE400.662v02-00) Kvinnor och vetenskap (2007/2206(INI)) AM\712026.doc

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0072(COD) 28 juni 2002 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 20.6.2012 2012/2116(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om avskaffande av könsstereotyper i EU (2012/2116(INI))

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2008/2039(INI) 26.6.2008

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2008/2039(INI) 26.6.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2008/2039(INI) 26.6.2008 YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor till utskottet för kvinnors rättigheter

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om kvinnor och vetenskap EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION (8523(,6.$ 81,21(165c' %U\VVHOGHQMXQL 25HQ /,0,7( 5(&+ 5c'(765(62/87,21 DYGHQ om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION av följande skäl: 1. Främjandet av jämställdhet

Läs mer

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE Nya ledamöter och formering av politiska grupper I valet 2009 kommer antalet ledamöter att minska från dagens 785 till 736. Det innebär att Sverige får 18 ledamöter i stället för 19. Om Lissabonfördraget

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL PE-6/QUAEST/PV/2006-5 EUROPAPARLAMENTET P PV 5/2006 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL 1. Godkännande av föredragningslistan...

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 12 december 2001 PE 305.728/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Marie-Thérèse Hermange (PE 305.728) RESULTATTAVLAN

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. till utskottet för sysselsättning och sociala frågor EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 26.11.2013 2013/2111(INI) YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 18.3.2015 2014/2210(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Familjeföretag i Europa (2014/2210(INI)) Utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Gränsöverskridande livssituationer i EU

Gränsöverskridande livssituationer i EU GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Gränsöverskridande livssituationer i EU En jämförande studie om civilståndshandlingar

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ORGANISATION... 3 3 DEFINITIONER... 3 3.1 Definition av mångfald... 3 3.2

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 29.10.2009 2009/0072(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 Förslag till yttrande Karima Delli (PE430.326v01-00) över förslaget till rådets beslut om Europeiska

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 DEN RÅDGIVANDE KOMMITTÉN FÖR LEDAMÖTERS UPPFÖRANDE

EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 DEN RÅDGIVANDE KOMMITTÉN FÖR LEDAMÖTERS UPPFÖRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 DEN RÅDGIVANDE KOMMITTÉN FÖR LEDAMÖTERS UPPFÖRANDE ÅRSRAPPORT 2013 1 FÖRORD I artikel 7.6 i uppförandekoden för Europaparlamentets ledamöter avseende ekonomiska intressen och

Läs mer

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

Mänskliga rättigheter. ILO:s arbete för mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter. ILO:s arbete för mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter ILO:s arbete för mänskliga rättigheter 2 3 I detta utbildningshäfte beskrivs i korthet ILO:s arbete för mänskliga rättigheter och ILO-arbetet i Sverige. Se även övriga utbildningshäften

Läs mer

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP Fånga upp och behålla kvinnlig toppkompetens Datum: 8 oktober 2013 Plats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115 11343 Stockholm VARFÖR DELTA? Sex skäl

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning Kommittédirektiv Genomförande av tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Dir. 2014:81 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

MOT ETT EUROPEISKT SAMHÄLLE FÖR ALLA ÅLDRAR

MOT ETT EUROPEISKT SAMHÄLLE FÖR ALLA ÅLDRAR SV ATT BEKÄMPA ÅLDERSDISKRIMINERING INOM EU OCH PÅ NATIONELL NIVÅ Åldersdiskriminering är ett komplicerat problem som genomsyrar samhället. Det är en svår uppgift att behandla problemet på ett effektivt

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning När hålls valet till Europaparlamentet? I Sverige hålls valet den 25 maj 2014. De övriga 27 medlemsländerna röstar alla inom

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2010/18/EU

RÅDETS DIREKTIV 2010/18/EU 18.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 68/13 DIREKTIV RÅDETS DIREKTIV 2010/18/EU av den 8 mars 2010 om genomförandet av det ändrade ramavtalet om föräldraledighet som ingåtts av BUSINESSEUROPE,

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/vad-eu-gor/schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/vad-eu-gor/schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/ EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 27 medlemsländer. Den 1 juli 2013 blir Kroatien EU:s 28:e

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-37

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-37 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.3.2012 2011/2292(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-37 Barbara Matera (PE483.748v01-00) Småskaligt och icke-industriellt

Läs mer

Kvinnor på ledande positioner i svenskt näringsliv. Women on the Board, 20 maj 2010. Anita Göransson, Linköpings universitet

Kvinnor på ledande positioner i svenskt näringsliv. Women on the Board, 20 maj 2010. Anita Göransson, Linköpings universitet Kvinnor på ledande positioner i svenskt näringsliv Women on the Board, 20 maj 2010. Anita Göransson, Linköpings universitet Vad är jämställdhet? Minst 40 % av vardera könet skall finnas på en viss position.

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-114

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-114 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 9.12.2009 2009/2101(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-114 Förslag till betänkande Marc Tarabella (PE429.680v01-00)

Läs mer

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen EU-översättning i ett nötskal Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen SFÖ Gävle 4.5.2012 Innehåll Kort om språk och översättning i EU Översättning vid EU-kommissionen Kommissionens

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare I. SYFTE 1. Stöd till människorättsförsvarare är sedan länge ett inslag i de yttre förbindelserna i Europeiska unionens

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet 2 (8) 3 (8) Förenta nationerna Säkerhetsrådet 31 oktober 2000 Resolution 1325 (2000) antagen av säkerhetsrådet vid dess

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

förebygger stress Inbjudan att inkomma med nomineringar Friska arbetsplatser Europeiska priset för goda praktiska lösningar

förebygger stress Inbjudan att inkomma med nomineringar Friska arbetsplatser Europeiska priset för goda praktiska lösningar Arbetsmiljö angår alla. Bra för både dig och din verksamhet. Friska arbetsplatser #EUManageStress förebygger stress www.healthy-workplaces.eu Inbjudan att inkomma med nomineringar Europeiska priset för

Läs mer

Sessionsinfo 17-20 april 2012, Strasbourg. Parlamentet har sista ordet om avtal mellan EU och USA om flygpassagerares uppgifter...

Sessionsinfo 17-20 april 2012, Strasbourg. Parlamentet har sista ordet om avtal mellan EU och USA om flygpassagerares uppgifter... Sessionsinfo 17-20 april 2012, Strasbourg Parlamentet har sista ordet om avtal mellan EU och USA om flygpassagerares uppgifter..................................................................... 3 Ett

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 17.9.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 17.9.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 17.9.2008 ARBETSDOKUMENT om gemenskapens medverkan i Europeiska audiovisuella observationsorganet Utskottet för kultur och utbildning Föredragande:

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 29.10.2010 2010/2239(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om grönboken Med sikte på tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga

Läs mer

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress:

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress: Strategiskt dokument Dokumentnummer 2958 Version 1.0 Jämställdhetsplan Fastställd av: Torgny Johnsson Granskad av: Lena Wikman Handläggare: Åsa Dunér Enhet: P Planen gäller för Arbetsställe, huvudkontor,

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden 2012-04-23 1 (5) Rättsenheten Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden Sammanfattning IAF tillstyrker förslaget om höjd

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 29.5.2015 2015/2107(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE över EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014 2020 (2015/2107(INI)) Utskottet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2012/2046(INI) 4.5.2012 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kvinnors arbetsvillkor inom tjänstesektorn (2012/2046(INI))

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 1 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 1 2. Vilhelmina kommuns utgångspunkter för jämställdhetsarbete

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 18 februari 2014 (OR. en) 17612/1/13 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2005/0214 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 18 februari 2014 (OR. en) 17612/1/13 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2005/0214 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 18 februari 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2005/0214 (COD) 17612/1/13 REV 1 SOC 1032 PENS 5 ECOFIN 1139 CODEC 2912 PARLNAT 328 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET EPSU, UNI Europa, EFSU, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION 1. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla arbetsplatser har en resultatinriktad policy som behandlar frågan

Läs mer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer I slutet av 1999 påbörjade European Agency ett projekt för att undersöka processen för övergången från skola till arbetsliv runt om i Europa.

Läs mer

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Bakgrund Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem som det gamla sättet att tänka har skapat. Albert Einstein. Jämställdhet

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Samordna avtalsförhandlingar

Samordna avtalsförhandlingar Avtalsförhandlingar och dialog mellan arbetsmarknadens parter inom offentliga tjänster EPSU:s 4:e avtalskonferens Samordna avtalsförhandlingar En översikt av EPSU:s nuvarande avtalspolitik och förslag

Läs mer

Arbetstidsdirektivet

Arbetstidsdirektivet Arbetstidsdirektivet Arbetstiden är på tapeten igen och EU-kommissionen kommer troligen att ge ut ett nytt förslag om arbetstidsdirektivet i början av 2015. Hur det påverkar EPSU och dess medlemsförbund

Läs mer