Europaparlamentet. Kvinnor i. Politisk nivå. Internationella kvinnodagen 8 mars 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europaparlamentet. Kvinnor i. Politisk nivå. Internationella kvinnodagen 8 mars 2014"

Transkript

1 Kvinnor i Europaparlamentet Politisk nivå Internationella kvinnodagen 8 mars 2014 Enheten för lika möjligheter och mångfald Generaldirektoratet för personal

2 Kvinnor i EUROPAPARLAMENTET Om inte annat anges gäller nedanstående i hela broschyren: kvinnor män Uppgiftskällor uu Europaparlamentet och dess organ: per den 5 januari 2014 uu Foton: Europaparlamentet Ett initiativ från: Enheten för lika möjligheter och mångfald Generaldirektoratet för personal Parlement européen, bâtiment Président, 37B avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxembourg Tfn: E-post: Intranät: en/content/administrative_life/personnel Ansvarsfriskrivning: De åsikter som uttrycks i denna publikation överensstämmer inte nödvändigtvis med Europaparlamentets officiella ståndpunkt. DG ITEC, EDIT Directorate Designed by CLIENTS AND PROJECTS OFFICE, Intranet Services Unit Printed by Printing Unit 2 Internationella kvinnodagen 8 mars 2014

3 POLITISK NIVÅ INNEHÅLL 4 Förord av Europaparlamentets vice talman Roberta Angelilli 5 Ledamöter 6 Kvinnors representation i Europaparlamentet och i nationella parlament per medlemsstat 7 Presidiet 8 Högnivågruppen för jämställdhet och mångfald 9 De politiska grupperna 10 Utskotten 11 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 12 Parlamentsdelegationer 13 EU-direktiv om jämställdhet mellan kvinnor och män Enheten för lika möjligheter och mångfald GD för personal 3

4 Kvinnor i EUROPAPARLAMENTET Förord av Europaparlamentets vice talman Roberta Angelilli Europeiska unionen har under det gångna året nått betydande resultat på jämställdhetsområdet. En viktig utveckling i kampen mot det glastak som fortfarande hindrar talangfulla kvinnor från att nå toppen i europeiska företag är utan tvekan Europaparlamentets starka stöd till kommissionens lagstiftningsförslag om jämnare könsfördelning i europeiska företagsstyrelser. Detta är en viktig åtgärd som kommer att underlätta för kompetenta och kvalificerade kvinnor att avancera till positioner som de i dag har svårt att nå och kommer att minska den seglivade och oacceptabla obalansen i företags styrelser i hela EU. Europaparlamentet har också helhjärtat ställt sig bakom målet att en av de sex medlemmarna i ECB:s direktion, som sedan 2011 endast bestått av män, ska vara en kvinna. Därför kan jag inte annat än glädja mig åt nomineringen av Sabine Lautenschläger. Mycket arbete återstår innan vi kan tala om en jämn könsfördelning både i EU-institutionerna och ute i medlemsstaterna. Än finns det många hinder att övervinna, sprungna ur traditionella stereotyper och kvinnors allmänna arbetsvillkor: svårigheter att förena familjelivet med yrkeslivet, avbrott i karriären och brist på barnomsorg är bara några av exemplen. Vi får inte heller glömma att den ekonomiska krisen har slagit hårdare mot kvinnor, som i högre grad än män riskerar att hamna i fattigdom (över 25 % av den kvinnliga befolkningen). Kvinnor utsätts ofta för en kulturell diskriminering som inte bryr sig om meriter. Kvinnor går ut med högre betyg än män och står för 60 % av alla akademiska examina men diskrimineras fortfarande både i fråga om tillgång till toppositioner och i fråga om lön. Skillnaden mellan mäns och kvinnors timlön i EU ligger i genomsnitt på 16,2 %. Det betyder att kvinnor i Europa jobbar 59 dagar om året utan lön. Precis som Europaparlamentet har lyft fram krävs det att alla politiska partier på europeisk, nationell och regional nivå tar krafttag för att göra kvinnor fullt delaktiga i det politiska livet och i valen. Lika möjligheter krävs också i partiernas beslutsprocesser, i utnämningen av kandidater till valda poster och på partiernas vallistor. Uppgifterna om kvinnor i Europaparlamentet talar sitt tydliga språk: Kvinnorna står för knappt 36 % av ledamöterna, 3 av 14 vice ordförande, 2 av 5 kvestorer, 2 gruppledare och vice gruppledare (mot 9 män), och 8 av 22 utskottsordförande. EU-institutionerna måste vara ett föredöme i jämställdhetsfrågor. Ett vackert mål att sträva efter vore att få hälften män och hälften kvinnor på de högsta befattningarna inom institutionerna. Nästa valperiod är ett ypperligt tillfälle att förverkliga detta. 4 Internationella kvinnodagen 8 mars 2014

5 POLITISK NIVÅ Ledamöter A ndelen kvinnor i Europaparlamentet är i slutet av sjunde valperioden 35,8 procent högre än 2013 (35,1 procent). Kvinnornas ökade representation i Europaparlamentet höjer nivån för EU-medborgarnas demokratiska representation i EU och hjälper parlamentet att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla sina arbetsområden, oavsett om det gäller lagstiftning och politiska initiativ för EU som helhet eller parlamentets egna interna strukturer och organ, inklusive generalsekretariatet. Förutom ökningen av andelen kvinnor som valts in i Europaparlamentet har det skett förändringar vad gäller antalet kvinnor på beslutsfattande positioner mellan den sjätte och den sjunde valperioden. Antalet kvinnliga vice talmän har gått från fem av 14 till tre av 14 (det var sex kvinnliga vice talmän under valperiodens första hälft). Sex kvinnor var ordförande för ett utskott eller ett underutskott under den sjätte valperioden, och under den första hälften av den sjunde valperioden var det tio av totalt 24 och nu är det åtta av 22. Antalet kvinnor som är ordförande för politiska grupper har minskat från tre medordföranden till en ordförande och en medordförande. Ledamöter av Europaparlamentet % 40% 30% 20% 16,6 % 17,7 % 19,3 % 25,9 % 30,3 % 30,2 % 31,1 % 35,1 % 35,8 % 10% 0% 1,3 % 3,5 % 3,5 % 4,9 % /01/2014 Europaparlaments ledamöter 1979 Europaparlaments ledamöter ,4 % 64,2 % 35,8 % 16,6 % Enheten för lika möjligheter och mångfald GD för personal 5

6 Kvinnor i EUROPAPARLAMENTET Kvinnors representation i Europaparlamentet och i nationella parlament per medlemsstat 1 60 % 55 % 50 % % Kvinnor i Europaparlamentet % Kvinnor i nationella parlament 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Finlande Slovénie Croatie Estonie Malte Danemark Pays-Bas France Suède Irlande Portugal Allemagne Espagne Bulgarie Slovaquie Hongrie Lituanie Lettonie Roumanie Chypre Belgique Grèce Autriche Royaume-Uni Italie Pologne République tchèque Luxembourg Hälften av världens befolkning är kvinnor. Att de deltar i och bidrar till den politiska processen är både viktigt och nödvändigt det är i själva verket en grundläggande rättighet. Andelen kvinnor i Europaparlamentet steg återigen efter valet I Europeiska unionens medlemsstater är nu andelen kvinnor som sitter i Europaparlamentet högre än i medlemsstaternas nationella parlament, med undantag av Belgien, Österrike, Italien, Polen, Tjeckien och Luxemburg. Finland har fler kvinnliga än manliga ledamöter i Europaparlamentet. Kroatien, Estland, Malta och Slovenien har en helt jämn könsfördelning. Med 35,8 procent kvinnor valda till den sjunde valperioden är andelen kvinnor i Europaparlamentet nästan dubbelt så hög som den genomsnittliga andelen kvinnor i nationella parlament runt om i världen, som för närvarande ligger på 21,8 procent. 1 Uppgifterna om nationella parlament bygger på antalet kvinnliga ledamöter i andra kammaren. Källa: per den 1 november Internationella kvinnodagen 8 mars 2014

7 POLITISK NIVÅ Presidiet Presidiet består av Europaparlamentets talman, fjorton vice talmän och fem kvestorer som observatörer. Dessa väljs av ledamöterna för en period på två och ett halvt år som kan förlängas. Presidiet leder parlamentets interna arbete, bland annat budgetberäkningen, och alla administrativa och organisatoriska frågor, inklusive personalärenden. Tre vice talmän ,4 % 78,6 % Anni PODIMATA (EL - S&D) Roberta ANGELILLI (IT - EPP) Isabelle DURANT (BE - De gröna/efa) Två kvestorer % 60 % Astrid LULLING (LU - EPP) Lidia Joanna GERINGER DE OEDENBERG (PL - S&D) Enheten för lika möjligheter och mångfald GD för personal 7

8 Kvinnor i EUROPAPARLAMENTET Högnivågruppen för jämställdhet och mångfald Högnivågruppen inrättades av presidiet 2004 som en följd av Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2003 om integrering av ett jämställdhetsperspektiv i Europaparlamentet. Den har till uppgift att främja och genomföra integreringen av ett jämställdhetsperspektiv i parlamentets verksamheter, strukturer och organ. I linje med det övergripande målet för jämställdhetspolitiken ändrade presidiet arbetsgruppens namn till högnivågruppen för jämställdhet och mångfald i november Högnivågruppen fungerar som övergripande organ och samarbetar nära med Europaparlamentets övriga organ, särskilt med utskottsordförande- och delegationsordförandekonferenserna samt med utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Under den sjätte valperioden uppnådde gruppen många viktiga mål. Den upprättade nätverk med parlamentsledamöter och personal vid utskott och delegationer i syfte att integrera ett jämställdhetsperspektiv, den antog riktlinjer om ett könsneutralt språk i parlamentets dokument samt i meddelanden och information, och den främjade så kallad jämställdhetsbudgetering. När det gäller sysselsättning och integrering av personer med funktionsnedsättning framhåller högnivågruppen att det är nödvändigt att införa begreppet rimliga anpassningsåtgärder. Gruppen betonade även vikten av en fungerande intern och extern kommunikation för att öka medvetenheten, särskilt genom en fullt tillgänglig webbplats. Högnivågruppens mandat för den sjunde valperioden är framför allt att ansvara för genomförandet av handlingsplanen för jämställdhet och mångfald vid Europaparlamentets sekretariat ( ). Den ska se till att de nödvändiga förvaltningsstrukturerna finns på plats för att integrera jämställdhet i parlamentets verksamheter (förfaranden och politik). Gruppen har också för avsikt att främja en bättre % 60 % Ordförande Roberta ANGELILLI (IT - EPP) balans mellan arbetsliv och privatliv och beaktandet av frågor som rör bekämpningen av homofobi och transfobi. Den ska främja kommunikationsinitiativ, bl.a. genom att överlägga med presidiets särskilda arbetsgrupp. Högnivågruppen under ordförandeskap av Roberta Angelilli, vice talman med ansvar för jämställdhet och mångfald, består för närvarande av följande personer: uumichael Cashman, ordförande för delegationsordförandekonferensen uu Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, kvestor uu Mikael Gustafsson, ordförande för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uu Oldřich Vlasák, vice talman Under 2013 sammanträdde högnivågruppen tre gånger och arbetade med frågan om en jämnare könsfördelning på alla nivåer inom förvaltningen och särskilt på mellanchefsnivå. Främst diskuterades nya sätt att uppmuntra fler kvinnor att söka tjänster som enhetschef. Sysselsättning för och integrering av personer med funktionsnedsättning har också diskuterats i stor utsträckning. Gruppen har uppmuntrat åtgärder för att skapa större medvetenhet kring jämställdhet, integrering av personer med funktionsnedsättning och hbt-frågor. 8 Internationella kvinnodagen 8 mars 2014

9 POLITISK NIVÅ De politiska grupperna I Europaparlamentet sitter ledamöterna i grupper efter politisk tillhörighet, inte nationalitet. För närvarande finns det sju politiska grupper i parlamentet, som leds av en ordförande (eller två medordförande). Gruppen Europeiska enade vänstern/nordisk grön vänster har en kvinnlig ordförande, Gabriele Zimmer, och gruppen De gröna/europeiska fria alliansen har en kvinnlig medordförande, Rebecca Harms. De ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp har ett eget sekretariat och är samlade under Grupplösa ledamöter. Ordförande och medordförande för politiska grupper ,8 % 22,2 % Rebecca HARMS (DE De gröna/efa) Gabriele ZIMMER (DE GUE/NGL) Könsfördelning i de politiska grupperna 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % EPP S&D ALDE De gröna/efa ECR GUE/NGL EFD NI EPP Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) S&D Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet ALDE Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa De gröna/efa Gruppen De gröna/europeiska fria alliansen ECR Europeiska konservativa och reformister GUE/NGL Gruppen europeiska enade vänstern Nordisk grön vänster EFD Gruppen Frihet och demokrati i Europa NI Grupplösa ledamöter Enheten för lika möjligheter och mångfald GD för personal 9

10 Kvinnor i EUROPAPARLAMENTET Utskotten 63,6 % 36,4 % Under Europaparlamentets sjunde valperiod finns det nu 20 utskott och två underutskott. Utskotten förbereder arbetet inför parlamentets plenarsammanträden genom att utarbeta betänkanden om lagstiftningsförslag och initiativbetänkanden. Utskottsordförandena samordnar utskottens arbete i utskottsordförandekonferensen. Av de 22 utskotten leds åtta för närvarande av en kvinna Utskottsordförandekonferensen Åtta utskottsordföranden Kvinnor i utskotten % FEMM 85,7 % EMPL* 54,0 % LIBE 51,7 % ENVI 48,6 % CULT* 48,4 % Eva JOLY (FR - De gröna/efa) Utveckling (DEVE) Sharon BOWLES (UK - ALDE) Ekonomi och valutafrågor (ECON) Pervenche BERÈS (FR - S&D) Sysselsättning och sociala frågor (EMPL) PETI* IMCO DROI* 47,1 % 41,5 % 38,7 % ITRE* 35,0 % BUDG 34,9 % ECON* 30,0 % AGRI 29,5 % REGI* 28,6 % Amalia SARTORI (IT - EPP) Industrifrågor, forskning och energi (ITRE) Danuta Maria HÜBNER (PL - EPP) Regional utveckling (REGI) Doris PACK (DE - EPP) Kultur och utbildning (CULT) JURI PECH AFET 28,0 % 28,0 % 27,9 % DEVE* 26,7 % CONT 25,8 % INTA 25,8 % TRAN 22,9 % Erminia MAZZONI (IT - EPP) Framställningar (PETI) Barbara LOCHBIHLER (DE - De gröna/efa) Underutskottet för mänskliga rättigheter (DROI) SEDE AFCO 22,6 % 16,0 % * Utskott som leds av en kvinna 10 Internationella kvinnodagen 8 mars 2014

11 POLITISK NIVÅ Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM) är det utskott som ansvarar för att bevaka och lagstifta i frågor som rör jämställdhet mellan kvinnor och män och kvinnors rättigheter. Utskottet har sina rötter i ett tillfälligt utskott för kvinnors rättigheter och lika möjligheter som Europaparlamentet inrättade 1979 i en tid då kvinnors rättigheter och jämställdhet började bli allt viktigare på den internationella arenan och samma år som FN antog konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. Utskottet fick 1984 status som ständigt utskott och sedan dess har det varit Europaparlamentets främsta politiska organ för att främja jämställdhet och kvinnors rättigheter. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, under ledning av ordförande Mikael Gustafsson, ansvarar för följande frågor: fastställande, främjande och skydd av kvinnors rättigheter i unionen och åtgärder på området; främjande av kvinnors rättigheter i tredjeländer, politik för lika möjligheter, däribland lika möjligheter för kvinnor och män på arbetsmarknaden och likabehandling av kvinnor och män på arbetsplatsen; avskaffande av alla former av könsdiskriminering; genomförande och uppföljning av integreringen av ett jämställdhetsperspektiv inom alla politikområden; bevakning och genomförande av internationella avtal och konventioner om kvinnors rättigheter; informationspolitik med avseende på kvinnor. Utskottets arbetsprogram för januari april 2014 är inriktat på att ytterligare stärka jämställdheten och främja kvinnors rättigheter. Utskottet kommer att anta ett förslag till betänkande som avser lagstiftningsinitiativ om bekämpning av våld mot kvinnor, i vilket kommissionen uppmanas att senast utgången av 2014 lägga fram ett förslag till förordning om Ordförande Mikael GUSTAFSSON (SV GUE/NGL) åtgärder för att främja och stödja medlemsstaternas insatser för förebyggande av könsbundet våld. I enlighet med det traditionella firandet av Internationella kvinnodagen som ett särskilt årligt evenemang i form av ett interparlamentariskt utskottssammanträde är 2014 års tema Förebyggande av våld mot kvinnor en utmaning för alla nära kopplat till ett betänkande som avser lagstiftningsinitiativ. Vid detta tillfälle kommer ledamöter av Europaparlamentet och företrädare för nationella parlament att diskutera erfarenheter och lagstiftning på nationell nivå samt strategiska åtgärder och idéer på EU-nivå för att bekämpa våld mot kvinnor. Utskottet kommer också att arbeta med följande frågor: utvärdering av åtgärder i EU och medlemsstaterna för att främja jämställdhet; sexuell exploatering och prostitution samt effekterna av detta för jämställdheten; balans mellan arbete och privatliv och kvinnors roll i fredsprocesser. Utskottsdelegationer kommer att besöka Italien inför landets ordförandeskap under andra halvåret 2014 och New York för att närvara vid det 58:e sammanträdet i FN:s kvinnokommission. Kvinnokommissionens prioriterade tema kommer att vara Utmaningar och resultat vid genomförandet av millennieutvecklingsmålen för kvinnor och flickor. Enheten för lika möjligheter och mångfald GD för personal 11

12 Kvinnor i EUROPAPARLAMENTET Parlamentsdelegationer Delegationerna upprätthåller och utvecklar parlamentets internationella kontakter. Syftet med delegationsverksamheten är att upprätthålla och stärka kontakterna med parlament i stater som traditionellt sett är Europeiska unionens partner och att bidra till att främja de värden som ligger till grund för Europeiska unionen i tredjeländer. Det finns för närvarande 36 delegationer och fyra multilaterala församlingar. Under parlamentets sjunde valperiod har åtta av de 36 delegationerna en kvinna som ordförande, men för närvarande finns det inga kvinnliga ordförande för de multilaterala församlingarna % 20 % 8 Delegationsordförandekonferensen Åtta utskottsordföranden Kvinnor i parlamentsdelegationerna % Hélène FLAUTRE (FR - De gröna/efa) Turkiet Angelika NIEBLER (DE - EPP) Arabiska halvön Jean LAMBERT (UK - De gröna/efa) Sydasien Emer COSTELLO (IR - S&D) Palestinska lagstiftande rådet Tarja CRONBERG (FI - De gröna/efa) Iran Mara BIZZOTTO (IT - EFD) Australien och Nya Zeeland Monica Luisa MACOVEI (RO - EPP) Moldavien Emine BOZKURT (NL - S&D) Centralamerika D-IL D-TR* DCAM* D-IQ D-UA DSAS* D-IN D-US DMAG DPLC* DAND DEEA D-CL DNAT DMAS DACP DLAT D-MD* D-JP DMED DPAP DASE DMER D-IR* D-MX D-CA D-ZA DEPA DSCA DANZ* DKOR D-CN DSEE D-MK DARP* DCAS D-RU D-AF D-BY DCAR 57,2 % 52,0 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % 47,1 % 46,4 % 46,4 % 44,4 % 42,9 % 41,7 % 41,2 % 40,0 % 40,0 % 38,9 % 38,5 % 37,3 % 35,7 % 34,6 % 34,0 % 33,3 % 32,0 % 31,6 % 29,4 % 28,6 % 28,6 % 28,6 % 28,1 % 27,8 % 26,3 % 25,0 % 23,8 % 23,3 % 23,1 % 21,1 % 21,1 % 20,0 % 18,2 % 16,7 % 13,3 % * Delegation som leds av en kvinna 12 Internationella kvinnodagen 8 mars 2014

13 POLITISK NIVÅ EU-direktiv om jämställdhet mellan kvinnor och män 1975 Direktiv 75/117/EEG om lika lön Fastställer att all lönediskriminering på grund av kön ska avskaffas (upphävt genom omarbetat direktiv 2006/54/EG) Direktiv 76/207/EEG om likabehandling Fastställer att det inte får förekomma någon könsdiskriminering, direkt eller indirekt, vare sig med hänvisning till civilstånd eller familjerättslig ställning, i fråga om tillgång till anställning, utbildning, arbetsvillkor, befordran eller avskedande (upphävt genom omarbetat direktiv 2006/54/EG) Direktiv 79/7/EEG om social trygghet Kräver likabehandling av kvinnor och män i lagstadgade system för skydd mot sjukdom, invaliditet, ålderdom, olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar samt arbetslöshet Direktiv 86/378/EEG om företags- eller yrkesbaserade system för social trygghet Syftar till att införa likabehandling av kvinnor och män i företags- eller yrkesbaserade system för social trygghet. Ändrat Direktiv 92/85/EEG om arbetstagare som är gravida Kräver minimiåtgärder för att förbättra arbetsmiljön för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar, samt en lagstadgad rätt till minst 14 veckors mammaledighet Direktiv 96/34/EG om föräldraledighet Fastställer att alla föräldrar till barn upp till en viss ålder som medlemsstaterna själva beslutar om ska beviljas minst tre månaders föräldraledighet samt rätt till ledighet när en anhörig är sjuk eller skadad (upphävt genom direktiv 2010/18/EU). Enheten för lika möjligheter och mångfald GD för personal 13

14 Kvinnor i EUROPAPARLAMENTET 1997 Direktiv 97/80/EG om förändrad bevisbörda vid mål om könsdiskriminering Kräver förändringar i medlemsstaternas rättssystem så att bevisbördan delas mer rättvist i fall där arbetstagare anmäler att de har könsdiskriminerats av sina arbetsgivare (upphävt genom omarbetat direktiv 2006/54/EG) Direktiv 2002/73/EG om likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet Ändrar 1976 års direktiv om likabehandling genom att lägga till definitioner av indirekt diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier och ålägger medlemsstaterna att inrätta jämställdhetsorgan för att främja, analysera, övervaka och stödja likabehandling av kvinnor och män (upphävt genom omarbetat direktiv 2006/54/EG) Direktiv 2004/113/EG om varor och tjänster Jämställdhetslagstiftningen utvidgas för första gången utanför arbetsmarknadsområdet Direktiv 2006/54/EG (omarbetning) om likabehandling i arbetslivet För att förbättra öppenheten, tydligheten och konsekvensen i lagstiftningen samlas genom detta direktiv de befintliga bestämmelserna om lika lön, företagsoch yrkesbaserade trygghetssystem samt bevisbördan i en och samma rättsakt Direktiv 2010/18/EU om föräldraledighet (upphäver direktiv 96/34/EG) Ger manliga och kvinnliga arbetstagare rätt till minst fyra månaders föräldraledighet. Syftar till att förbättra möjligheterna att förena arbetsliv med familjeliv och privatliv för yrkesverksamma föräldrar samt lika möjligheter för män och kvinnor på arbetsmarknaden och likabehandling på arbetsplatsen Direktiv 2010/41/EU om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare Tillämpar likabehandlingsprincipen på män och kvinnor som är egenföretagare. Stärker erkännandet av det arbete som utförs av makar. Direktivet innehåller nya bestämmelser för att bekämpa diskriminering i samband med startande av företag, social trygghet och moderskap. 14 Internationella kvinnodagen 8 mars 2014

15 Kvinnor i Europaparlamentet Administrativ nivå Internationella kvinnodagen 8 mars 2014 Enheten för lika möjligheter och mångfald Generaldirektoratet för personal

16 Kvinnor i EUROPAPARLAMENTET Om inte annat anges gäller nedanstående i hela broschyren: kvinnor män Uppgiftskällor uu Europaparlamentets administration: Streamline, per den 5 januari 2014 uu Foton: Europaparlamentet Ett initiativ från Enheten för lika möjligheter och mångfald Generaldirektoratet för personall Parlement européen, bâtiment Président, 37B avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxembourg Tfn E-post: Intranät: lang/en/content/administrative_life/personnel Ansvarsfriskrivning: De åsikter som uttrycks i denna publikation överensstämmer inte nödvändigtvis med Europaparlamentets officiella ståndpunkt. DG ITEC, EDIT Directorate Designed by CLIENTS AND PROJECTS OFFICE, Intranet Services Unit Printed by Printing Unit 2 Internationella kvinnodagen 8 mars 2014

17 ADMINISTRATIV NIVÅ INNEHÅLL 4 Generalsekreteraren har ordet 4 Biträdande generalsekreteraren har ordet 5 Förord av Yves Quitin, generaldirektör för personal 6 Europaparlamentets generalsekretariat Organisationsplan Generaldirektörer och direktörer 7 Kvinnliga chefer: statistik 9 Europaparlamentets generalsekretariat, de politiska gruppernas generalsekretariat och ackrediterade parlamentsassistenter: statistik 11 Balans mellan arbetsliv och privatliv: statistik 13 Organ som främjar jämställdhet Enheten för lika möjligheter och mångfald GD för personal 3

18 Kvinnor i EUROPAPARLAMENTET Generalsekreteraren har ordet Denna broschyr som ges ut av enheten för lika möjligheter och mångfald ger tillfälle till en sammanfattning i samband med Internationella kvinnodagen. Jämställdhetspolitiken är generellt tillämplig och bör komma till konkret uttryck i alla parlamentets projekt och strategier. Positiv särbehandling, som tillåts enligt föreskrifterna för institutionernas administrativa verksamhet, har förekommit för att se till att kvinnor är representerade i lika stor utsträckning på alla ledningsnivåer. Administrationen har verkat i denna riktning, bland annat genom det särskilda utbildningsprogrammet 2007 för potentiella kvinnliga enhetschefer. Programmet har utan tvivel varit framgångsrikt, eftersom 39 av deltagarna blivit utnämnda till enhetschefer, det vill säga mer än en tredjedel. Efterföljaren är det nya programmet Talent management, som syftar till att upptäcka och utveckla talanger. Frågan om balans mellan arbetsliv och privatliv är också central när det gäller jämställdhet. Generalsekretariatet garanterar att bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna i detta avseende tillämpas fullt ut. Att personalen är medveten om och får information om vilka möjligheter de har är också avgörande för de framsteg som gjorts och behöver göras inom detta område. Även om alla mål ännu inte uppfyllts har positiva resultat ändå uppnåtts, både på mellanchefsnivå med tre procent fler kvinnor och på högre chefsnivå, där presidiets mål när det gäller kvinnliga chefer har uppfyllts med råge för generaldirektörer och håller på att uppfyllas för direktörer. Under 2014 kommer generalsekretariatet att fortsätta att arbeta för full jämställdhet på alla nivåer. Klaus WELLE Biträdande generalsekreteraren har ordet Med anledning av Internationella kvinnodagen har jag även i år det stora nöjet att bidra till denna informationsbroschyr som ska slå ett slag för jämställdheten i Europaparlamentet och öka kunskaperna, förståelsen och erkännandet av den. Som biträdande generalsekreterare tycker jag att vi alla borde vara stolta över att arbeta för denna demokratiska institution som alltid har stått upp för kvinnors rättigheter och för jämställdhet. Politiskt har Europaparlamentet konsekvent försvarat behovet av jämställdhetsinsatser på EU-nivå mot bakgrund av vad som redan görs ute i medlemsstaterna. Parlamentet har alltid placerat jämställdhetsfrågor högt både på sin egen och på EU:s dagordning och har blottlagt brister, tagit fram strategier och andra åtgärder och sett fördelarna och det europeiska mervärdet i en gemensam hållning. Det är ju faktiskt ingen som riktigt vet vilket potentiellt europeiskt mervärde som ligger exempelvis i likalönsprincipen, som varit inskriven i EU-fördragen sedan Enligt en färsk studie från direktoratet för konsekvensbedömningar kostar dock avsaknaden av en gemensam hållning i denna grundläggande princip uppskattningsvis 13 miljarder euro årligen. Trots passiviteten gör ändå vår institution hela tiden stora framsteg med stadgeändringar och formellt erkännande av jämställdhet. En illustration: 2013 var 30 % av mellancheferna kvinnor, och 9 av 24 enhetschefer som utsågs förra året var kvinnor. Det här är uppmuntrande resultat, till skillnad från den vanliga trenden där kvinnor inte ens bryr sig om att söka sådana tjänster. Men att ta jämställdhetskampen handlar om mer än att stifta lagar och sätta upp mål. Jämställdheten måste ingå i ett kulturskifte som är oerhört viktigt om vi ska komma till rätta med dagens brister. Trots insatserna från våra politiska beslutsfattare och från ledningen och trots alla jämställdhetsinitiativ som tagits är kvinnor fortfarande underrepresenterade i toppen eller sitter på mer kvinnodominerade positioner. Ska vi uppnå verklig och varaktig förändring måste vi skapa ett helt ekosystem av åtgärder och hålla det vid liv. Vi måste också arbeta hårt med att förändra attityder och kulturer, understödja både kvinnors och mäns ambitioner, höja medvetenheten om de särskilda hinder som kvinnor möter på vägen mot toppen, införa en könsneutral resultatmodell och verka för en kultur där olika typer av ledarstilar är välkomna. Låt mig avsluta årets bidrag genom att citera Mark Twain: De visste inte att det var omöjligt, så de gjorde det. Tänk hur mycket kvinnor kan göra när de är fullt medvetna om sina möjligheter! Francesca R. RATTI 4 Internationella kvinnodagen 8 mars 2014

19 ADMINISTRATIV NIVÅ Förord av Yves Quitin, GENERALDIREKTÖR FÖR PERSONAL Jämställdhetspolitiken i Europaparlamentets generalsekretariat under ledning av generaldirektoratet för personal Jämställdhetspolitiken har en framskjuten plats bland målen för parlamentets generalsekretariat och generaldirektoratet för personal. Presidiets rapporter på området, principuttalandet om främjande av lika möjligheter och mångfald 1 samt den nyligen genomförda handlingsplanen för främjande av lika möjligheter och mångfald 2 utgör en referensram i rättsligt avseende som förstärkts av Lissabonfördraget och stadgan om de grundläggande rättigheterna. GD Personal ansvarar för att genomföra politiken och se till att den blir framgångsrik. Särskild hänsyn tas till en jämn könsfördelning på alla nivåer och integrering av ett jämställdhetsperspektiv i alla interna strategier och förfaranden. Insatserna koncentreras framför allt på mellanchefsnivå, där underrepresentationen av kvinnor är mest tydlig. Under 2007 lanserade administrationen, som en åtgärd för positiv särbehandling, ett pilotprogram för att utbilda och motivera kvinnliga potentiella enhetschefer. Sedan dess har fyra utbildningsprogram genomförts med knappt 120 deltagare. Av de 55 kvinnor som därefter utsetts till enhetschefer hade 39 följt programmet, vilket visar att det har varit framgångsrikt. Programmet Talent management som GD personal har infört går ännu längre och erbjuder en hel utbildning för de personer, män och kvinnor, som visat prov på stor potential, för att ge dem de verktyg de behöver för att bli chefer. Andelen kvinnor på mellanchefsnivå (29,2 procent) är emellertid fortfarande lägre än målet (40 procent). Administrationen har på uppdrag av högnivågruppen för jämställdhet och mångfald skickat ut en enkät till kvinnor som inte är chefer men som skulle kunna söka en tjänst som enhetschef i syfte att ta reda på varför så få kvinnor söker dessa befattningar, så att man ska kunna åtgärda underskottet. GD Personal gläder sig för övrigt åt att målet om jämnare könsfördelning bland högre chefer har uppnåtts och till och med överskridits sedan flera år när det gäller generaldirektörer. Vidare har riktlinjer om könsneutralt språk antagits och utbildning i lika möjligheter och mångfald är tillgänglig för all personal. Insatser för att öka medvetenheten och informera inbegriper bland annat ett pris för lika möjligheter och mångfald, som kommer att delas ut 2014 i samband med internationella kvinnodagen. Priset har i stor utsträckning stöpts om och är i år inriktat på jämställdhet mellan kvinnor och män. Jag är säker på att det kommer att gå till en tjänsteman, en enhet eller ett generaldirektorat som visat prov på djärvhet och engagemang i detta avseende. DG Personal och främst enheten för lika möjligheter och mångfald anordnar dessutom seminarier och rundabordskonferenser i utbildnings- och informationssyfte. Det interinstitutionella samarbetet gör det också möjligt att utbyta bästa praxis. Prioriterade åtgärder kommer att avse balans mellan arbetsliv och privatliv, värdighet på arbetet och respekt för den enskilda individen, däribland åtgärder för att förhindra och bekämpa mobbning och trakasserier (artikel 12a i tjänsteföreskrifterna). Jag vill understryka att en i alla avseenden framgångsrik jämställdhetspolitik endast kan uppnås genom medverkan av alla berörda i generalsekretariatet. GD Personal kommer att fortsätta att spela en pådrivande och samordnande roll i detta sammanhang. 1 Antaget av presidiet den 13 november Antagen av presidiet den 9 mars Enheten för lika möjligheter och mångfald GD för personal 5

20 Kvinnor i EUROPAPARLAMENTET Europaparlamentets generalsekretariat Organisationsplan Generaldirektörer och direktörer Rättstjänsten Juridisk rådgivare Generalsekreterare Chef för general- sekreterarens kansli ** GD PRES Ledning Biträdande generalsekreterare GD IPOL Intern politik GD EXPO Extern politik GD EPRS Parlamentariska utredningar ** ** ** GD COMM Information * GD PERS Personal GD INLO Infrastruktur och logistik GD TRAD Översättning ** GD INTE Tolkning och konferenser GD FINS Ekonomi GD ITEC Innovation och tekniskt stöd GD SAFE Säkerhet ** ** ** * Kontor i Washington: en manlig direktör ** tillförordnad Förklaring Kvinnor Män 6 Internationella kvinnodagen 8 mars 2014

Kvinnor i. Europaparlamentet. Internationella kvinnodagen. Den 8 mars 2012. Enheten för lika möjligheter och mångfald Generaldirektoratet för personal

Kvinnor i. Europaparlamentet. Internationella kvinnodagen. Den 8 mars 2012. Enheten för lika möjligheter och mångfald Generaldirektoratet för personal Kvinnor i Europaparlamentet Internationella kvinnodagen Den 8 mars 2012 Enheten för lika möjligheter och mångfald Generaldirektoratet för personal Om inte annat anges gäller nedanstående: kvinnor män Uppgiftskällor

Läs mer

Välkommen till Europaparlamentet

Välkommen till Europaparlamentet Välkommen till Europaparlamentet Pernilla Jourde pernilla.jourde@ep.europa.eu Enheten för besök och seminarier, GD Kommunikation EU har som mål att främja fred och stabilitet frihet, säkerhet, rättvisa

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 18.9.2009 B7-.../2009 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågorna för muntligt besvarande B7-.../2009 och B7-.../2009 i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EUROPAPARLAMENTET! DG COMM, Enheten för besök och seminarier

VÄLKOMMEN TILL EUROPAPARLAMENTET! DG COMM, Enheten för besök och seminarier VÄLKOMMEN TILL EUROPAPARLAMENTET! pernilla.jourde@ep.europarl.eu DG COMM, Enheten för besök och seminarier ETT PARLAMENT PÅ FLERA ORTER 2 EU:S SYFTEN 3 Fred Stabilitet Hållbarhet Rättvisa, frihet och säkerhet

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 I/A-PUNKTSNOT från: Generalsekretariatet till: Coreper/rådet Föreg. dok. nr:

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-34

ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-34 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 12.4.2010 2008/0192(COD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-34 Förslag till andrabehandlingsrekommendation Astrid

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22 Den Dover (PE400.662v02-00) Kvinnor och vetenskap (2007/2206(INI)) AM\712026.doc

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV A7-0041/8. Ändringsförslag. Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV A7-0041/8. Ändringsförslag. Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen 7.3.2012 A7-0041/8 8 Punkt 9 9. Europaparlamentet uppmanar rådet att gå vidare med parlamentets ståndpunkt om en ändring av direktivet om mammaledighet, framför allt när det gäller ersättning till kvinnor

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor JURI(2015)0223_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Måndagen den 23 februari 2015 kl. 15.00 18.30 Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9.00

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2008/2026(BUD)

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2008/2026(BUD) EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 10.9.2008 2008/2026(BUD) YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan

Läs mer

Likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare ***II

Likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare ***II P7_TA-PROV(2010)0167 Likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare ***II Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 maj 2010 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets ståndpunkt vid första

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET SOLIDARITET HANDLING. GUE/NGL:s arbete inom Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

JÄMSTÄLLDHET SOLIDARITET HANDLING. GUE/NGL:s arbete inom Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män JÄMSTÄLLDHET SOLIDARITET HANDLING GUE/NGL:s arbete inom Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män Jämställdhet, solidaritet, handling Kampen för kvinnors

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 19 september 2001 PE 305.713/1-21 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Mauro Nobilia (PE 305.713) KOMMISSIONENS MEDDELANDE

Läs mer

Utskottet för regional utveckling ÄNDRINGSFÖRSLAG 543. Förslag till betänkande Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE v04.

Utskottet för regional utveckling ÄNDRINGSFÖRSLAG 543. Förslag till betänkande Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE v04. EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 21.6.2013 2011/0276(COD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 543 Förslag till betänkande Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04.00) Ändrat

Läs mer

Europaparlamentsvalet

Europaparlamentsvalet Europaparlamentsvalet 25.5.2014 Valarrangemangen Parlaments verksamhet och uppgifter Valdeltagande 1 Europaparlamentsvalet Ordnas vart femte år Parlamentet är unionens enda beslutsorgan vars uppsättning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor PRELIMINÄR VERSION 9 oktober 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 2004-09-27 Bilaga 4. PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Jämställdhetslagen Den 1 januari 1992 trädde den nya Jämställdhetslagen i kraft. Fr o

Läs mer

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 6.12.2013 2013/2183(INI) YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005 EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 11.1.2006 B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005 i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen från Margrete

Läs mer

BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006

BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006 BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006 Dokument nr: 4: (sx) ******* 29.9.2005 BUDGETUTSKOTTET FÖREDRAGANDE: GIOVANNI PITTELLA - AVSNITT III (KOMMISSIONEN) VALDIS DOMBROVSKIS - ÖVRIGA AVSNITT PARLAMENTET - 1:a BEHANDLINGEN

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 20.6.2012 2012/2116(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om avskaffande av könsstereotyper i EU (2012/2116(INI))

Läs mer

15312/16 sa/ab 1 DGD 1B

15312/16 sa/ab 1 DGD 1B Europeiska unionens råd Bryssel den 9 december 2016 (OR. en) 15312/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 9 december 2016 till: Delegationerna MIGR 214 EDUC 419 JEUN 107 SPORT 87 CULT

Läs mer

PROTOKOLL. 11 september 2012 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN. Strasbourg. SV Förenade i mångfalden SV. från det extra sammanträdet tisdagen den

PROTOKOLL. 11 september 2012 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN. Strasbourg. SV Förenade i mångfalden SV. från det extra sammanträdet tisdagen den PV CPG 19.04.2012 PE-7/CPG/PV/2012-09 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det extra sammanträdet tisdagen den 11 september 2012 LOW-byggnaden lokal: R.1.1 Strasbourg PV\913520.doc PE494.374/CPG

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet onsdagen 9 mars 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet onsdagen 9 mars 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL PE-7/QUAEST/PV/2011-03 EUROPAPARLAMENTET P PV 03/2011 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet onsdagen 9 mars 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Budgetutskottet 2016/0257(COD) 19.1.2017 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av ett uttalande av kommissionen. i enlighet med artikel i arbetsordningen

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av ett uttalande av kommissionen. i enlighet med artikel i arbetsordningen EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 20.4.2005 B6-0274/2005 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen från Vittorio Emanuele

Läs mer

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om kvinnor och vetenskap EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION (8523(,6.$ 81,21(165c' %U\VVHOGHQMXQL 25HQ /,0,7( 5(&+ 5c'(765(62/87,21 DYGHQ om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION av följande skäl: 1. Främjandet av jämställdhet

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET I. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Lägesrapport och tänkbara lösningar i fråga om den icke-ömsesidiga situationen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 12 december 2001 PE 305.728/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Marie-Thérèse Hermange (PE 305.728) RESULTATTAVLAN

Läs mer

Jämställdhetsplan. Lemlands kommun

Jämställdhetsplan. Lemlands kommun Jämställdhetsplan Lemlands kommun Antagen av kommunstyrelsen den 25.1.2010 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Juridisk grund... 3 3. Syfte och målsättningar... 3 4. Kartläggning av situationen i

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter!

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EU-VAL 2014 Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EHF-manifest November 2013 E uropavalet i maj 2014 blir avgörande för humanister i Europa. De progressiva värden vi värnar står

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Förslag till förordningar om makars förmögenhetsförhållanden

Förslag till förordningar om makars förmögenhetsförhållanden GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Förslag till förordningar om makars förmögenhetsförhållanden SAMMANFATTNING

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Jämställdhetspolicy. Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner.

Jämställdhetspolicy. Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner. Personalavdelningens PA-handbok Ledningsfilosofi Jämställdhetspolicy Jämställdhet Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner. Information och ständig

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0072(COD) 28 juni 2002 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 9.11.2010 C 302 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN UTLYSNING AV LEDIG TJÄNST Direktör för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao (Spanien) (KOM/2010/10285) (2010/C 302 A/01)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor 30 May 2001 YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor till utskottet för utveckling

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 1999 Utskottet för framställningar 2004 13 september 2004 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Framställning 163/99, ingiven av Michel Robert, fransk medborgare, om den ojämlikhet som råder i

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för konstitutionella frågor PRELIMINÄR VERSION 23 juni 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor till budgetutskottet över förslaget till

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Sahlgrenska akademins kansli

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Sahlgrenska akademins kansli HANDLINGSPLAN Dnr V 2015/424 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Sahlgrenska akademins kansli Publicerad Beslutsfattare http://www.sahlgrenska.gu.se/internt/jamstalldhet/ Kanslichef, Margareta

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 25.9.2012 2012/2145(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 Mariya Gabriel (PE494.844v01-00) Årsrapporten om mänskliga

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL

EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL EUROPEISKA RÅDET UNIONENS STRATEGISKA INSTITUTION Europeiska rådet driver på utvecklingen i Europeiska unionen och fastställer de allmänna politiska riktlinjerna

Läs mer

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV 2013/0081(COD) 19.9.2013. från utskottet för rättsliga frågor

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV 2013/0081(COD) 19.9.2013. från utskottet för rättsliga frågor EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 19.9.2013 2013/0081(COD) YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

10005/16 sa/gw 1 DGD 2C

10005/16 sa/gw 1 DGD 2C Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2016 (OR. en) 10005/16 LÄGESRAPPORT från: av den: 9 juni 2016 till: Rådets generalsekretariat Delegationerna Föreg. dok. nr: 8946/16, 9455/16 FREMP 108 JAI 551

Läs mer

Nya regler för europeiska företagsråd. En inblick i direktiv 2009/38/EG

Nya regler för europeiska företagsråd. En inblick i direktiv 2009/38/EG Nya regler för europeiska företagsråd En inblick i direktiv 2009/38/EG Vad gör de europeiska företagsråden? Europeiska företagsråd är organ som företräder företagens europeiska arbetstagare. Genom företagsråden

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2008/2039(INI) 26.6.2008

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2008/2039(INI) 26.6.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2008/2039(INI) 26.6.2008 YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor till utskottet för kvinnors rättigheter

Läs mer

Ett nytt fördrag: en ny roll för regioner och kommuner

Ett nytt fördrag: en ny roll för regioner och kommuner Ett nytt fördrag: en ny roll för regioner och kommuner EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare 1 Regionkommittén i dag: en roll i förändring "Vi är EU:s ambassadörer i regionerna,

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet

Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet P5_TA(2002)0359 Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet Europaparlamentets resolution om sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa (2001/2128(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna

Läs mer

En snabb överblick över parlamentets utskott

En snabb överblick över parlamentets utskott En snabb överblick över parlamentets utskott En snabb överblick över parlamentets utskott Europaparlamentet är den enda direktvalda EUinstitutionen. Europaparlamentets 751 ledamöter representerar EU:s

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2011/0455(COD) 5.3.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Arbetsmarknadsdepartementet STOCKHOLM

Arbetsmarknadsdepartementet STOCKHOLM YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-06-09 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Malin Looberger Samberedning av skett med: Avdelningen för administration Avdelningen för vård och omsorg Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 29.8.2013 2013/2066(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om könsaspekter på EU-ramen för nationella strategier

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 31 maj 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och socialfrågor till utskottet för kvinnors

Läs mer

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2009/2002(BUD) 3.9.2009 YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 27.6.2012 2012/2030(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Angelika Niebler (PE491.093v01-00) Fullbordandet av den inre e-marknaden (2012/2030(INI)) AM\907170.doc

Läs mer

EDF`s MANIFEST om valet till Europaparlamentet 2014

EDF`s MANIFEST om valet till Europaparlamentet 2014 EDF`s MANIFEST om valet till Europaparlamentet 2014 Personer med funktionshinder uppgår till 80 miljoner människor i EU (16 % av befolkningen). En av fyra familjer i EU har en person med funktionshinder.

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2011/0270(COD) 1.3.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för sysselsättning

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-74

ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-74 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 2.12.2013 2013/2077(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-74 Förslag till betänkande Sajjad Karim (PE514.600v01-00) EU-lagstiftningens ändamålsenlighet, subsidiaritet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING AV PERSONER MED FUNKTIONSHINDER

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING AV PERSONER MED FUNKTIONSHINDER 7.1.9. RIKTLINJER FÖR REKRYTERING AV PERSONER MED FUNKTIONSHINDER PRESIDIETS BESLUT DEN 22 JUNI 2005 Europaparlamentets presidium fattar detta beslut - med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska

Läs mer

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2017 (OR. en) 15648/17 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 11 december 2017 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 14755/17 Ärende: CT 160

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 15.4.2015 2014/2236(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet

Läs mer

9101/16 /ss 1 DG C 1

9101/16 /ss 1 DG C 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 23 maj 2016 (OR. fr) 9101/16 COAFR 136 CFSP/PESC 402 RELEX 410 COHOM 52 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 23 maj 2016 till: Delegationerna Föreg.

Läs mer

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om EU-statistik som utarbetats av ekonomiska och finansiella kommittén.

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om EU-statistik som utarbetats av ekonomiska och finansiella kommittén. Europeiska unionens råd Bryssel den 29 oktober 2014 (OR. en) 13845/14 ECOFIN 874 STATIS 111 UEM 348 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Coreper II och rådet Utkast till rådets slutsatser

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och sociala frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor PRELIMINÄR VERSION 2003/2173(INI) 22 oktober 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för rättsliga frågor 17.7.2013 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (0073/2013) Ärende: Motiverat yttrande från den luxemburgska deputeradekammaren över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

10417/16 CJS/ss 1 DG B 3A

10417/16 CJS/ss 1 DG B 3A Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juni 2016 (OR. en) 10417/16 LÄGESRAPPORT från: till: Rådets generalsekretariat Delegationerna SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP 119 Föreg. dok. nr: 9948/16 SOC

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2016/0278(COD) 5.12.2016 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor till utskottet för rättsliga

Läs mer

EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET

EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET BAKGRUND Europeiska Unionens strategiska mål, såsom det formulerats

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2007/2261(INI)

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2007/2261(INI) EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 29.2.2008 2007/2261(INI) YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor 14 januari 2003 PE 323.524/1-16 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-16 Förslag till yttrande (PE 323.524) Elena Valenciano Martínez-Orozco

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. 25 juni 2001

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. 25 juni 2001 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor 25 juni 2001 YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor till utskottet för utrikesfrågor,

Läs mer