hållbarhetsredovisning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hållbarhetsredovisning 2013"

Transkript

1 hållbarhetsredovisning 2013

2 Människan och ljuset i centrum Fagerhult är experter på belysningslösningar och vårt största bidrag till en hållbar utveckling är att skapa allt energieffektivare system och armaturer som sätter människans behov i centrum. Genom det hjälper vi våra kunder att i sin tur minska sin miljöpåverkan. Vi bidrar också till ekonomiska värden för våra kunder när de minskar sin energiförbrukning. Ett genomarbetat och gediget hållbarhetsarbete är därför en viktig bas för långsiktiga affärsmässiga värden. I den här hållbarhetsredovisningen berättar vi mer om hur vi arbetar och vad vi uppnått under Innehåll: Vd har ordet sid 2 Intressentdialog sid 3 Viktiga händelser sid 4 Mål och strategier sid 6 Ekonomi sid 8 Miljö sid 10 Människa sid 14 gri-index sid 19

3

4 vd har ordet Konsekvent strategi för ett hållbart företagande För oss på Fagerhult är hållbarhet en ständigt aktuell fråga. Det är en stark drivkraft för vår affär genom att vi med våra lösningar bidrar till en minskad energiförbrukning och miljöpåverkan för våra kunder. ållbarhet handlar också om att bedriva såväl en global som lokal affärsverksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Ett långsiktigt hållbart företagande är helt enkelt affärsnytta för oss om vi tar vårt ansvar idag har vi bättre förutsättningar att bedriva framgångsrika affärer också i morgon. LED leder vägen framåt Att öka och utveckla sortimentet av energisnålare belysningslösningar är en självklarhet, där teknikskiftet inom LED spelar en central roll. Redan med dagens LED-teknik uppnår vi en betydande energieffektivitet och lång livslängd för ljuskällan. Men vi arbetar för att bli ännu bättre. Fagerhultkoncernen är väl positionerat inom LED och investerade 95 procent av budgeten för forskning och utveckling inom LED-området under De senaste årens investeringar innefattar även de intelligenta styrsystem som är centrala för teknikskiftet. Att LED står för en omfattande del av belysningsmarknadens tillväxt är något som också görs synligt i Fagerhults resultat där andelen LED-produkter av den totala nettoomsättningen uppgick till över en tredjedel för det första kvartalet Arbetet med att minska vår egen verksamhets miljöbelastning sker kontinuerligt. Bland annat genom initiativ som minskar vår totala energiförbrukning men även vårt arbete med att ta fram lösningar som hjälper våra kunder att minska både energiförbrukning och miljöpåverkan. En god arbetsmiljö med motiverade medarbetare Fagerhults företagskultur vilar på våra kärnvärden Customer Focus, Performance Culture och Innovative Mindset. Med värderingar som är relevanta och enkla att förstå är de väl förankrade runt om i organisationen. I allt vi gör värnar vi om det lokala perspektivets och entreprenörskapets driv och engagemang. På samma gång ser vi det som centralt att lyfta fram styrkan med ett företag som spänner över många marknader och de spännande utvecklingsmöjligheter det skapar för våra medarbetare. Stora insatser görs för att förstärka ledarskapet och säkerställa att förutsättningarna finns för att göra rätt prioriteringar. Den nya koncerngemensamma ledarskapsmodellen som arbetats fram under 2013 är nu klar för att implementeras under Vidare har vi under året ytterligare förstärkt vårt Talent Management-program genom att utveckla tekniska verktyg som bättre stödjer processen. Riktlinjer för hur vi förhåller oss i olika ansvarsfrågor finns samlade i den uppförandekod som samtliga medarbetare ska följa. För att göra det så enkelt som möjligt att uppmärksamma oss på om oegentligheter sker i vår eller någon affärspartners verksamhet har vi under året utvecklat en whistleblower-funktion, som kommer att implementeras under Sedan 2008 redovisar vi vårt hållbarhetsarbete efter riktlinjerna i Global Reporting Initiative (GRI). I likhet med förra året väljer vi att öka transparensen ytterligare genom att låta en oberoende tredje part, PwC, översiktligt granska innehållet. abo i maj 2014 Johan jertonsson Vd och koncernchef 2 fagerhult hållbarhetsredovisning 2013

5 intressentdialog En intressant dialog Fagerhult omges av en rad intressenter som på olika sätt påverkar och påverkas av vår verksamhet. Att kartlägga och analysera deras förväntningar på oss är grundläggande för att vi ska uppfylla vår ambition om att ta ett socialt och miljömässigt ansvar och strävan om ett långsiktigt hållbart företagande. Dialogformerna skiftar men ambitionen om en nära dialog är den samma. Därtill är vår förhoppning att den på samma sätt kan leda till ökad kännedom om Fagerhult och vår verksamhet. Med utgångspunkt i vår verksamhet har vi identifierat följande intressentgrupper: Potentiella och befintliga medarbetare Kunder Ägare och investerare Leverantörer och samarbetspartners Beslutsfattare Lokalsamhället Intresseorganisationer Fagerhults mest väsentliga hållbarhetsaspekter En väsentlighetsanalys visualiserar de aspekter som speglar Fagerhults mer betydande ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan, och de frågor som påverkar intressenternas bedömningar och beslut. Analysen ligger också till grund för vårt hållbarhetsarbete i sin helhet och avgör vilka aspekter som är viktiga för oss att hantera och kommunicera kring. Intressentdialogen är en naturlig källa för att fånga upp de krav och förväntningar som intressenterna har på oss som företag (se sidan 22). Under 2013 har vi bland annat genomfört intressentdialog med Swedbank Robur. En summering av de hållbarhetsaspekter som våra intressenter ser som viktigast inne håller ekonomiskt resultat, kundservice, mångfald och lika rättigheter, produkters kvalitet och miljöprestanda samt vår förmåga att rekrytera och behålla talanger. För att möta de krav som GRIs riktlinjer för version G4 ställer, kommer arbetet med väsentlighetsanalysen under 2014 att intensifieras tillsammans med en närmare kartläggning av påverkan och ansvar längs Fagerhults värdekedja. vision Fagerhult ska bli en ledande global leverantör av belysningslösningar Grundades Fagerhult av Bertil Svensson. Första året var omsättningen kronor. Redan efter ett år byggdes den första fabriken i Fagerhult, då med sex anställda och en försäljning som uppgick till kronor. Fabriken är kvar på samma plats än idag men är nu utbyggd ett flertal gånger. Mission Att skapa ett globalt sammanvävt företag, drivet av kundinsikt, som utnyttjar koncernens storlek och kompetens samtidigt som den entreprenöriella kulturen i våra lokala organisationer bevaras. fagerhult hållbarhetsredovisning

6 viktiga händelser 2013 Armaturen Skipper lagarbete som testas i praktiken exempel från ateljé lyktan När målet och vägen dit är lika viktiga Organisatoriska förändringar, teknikskifte till LED och fokus på produkter med utökat designinnehåll det var mycket som förändrades på kort tid både internt och externt hos Ateljé Lyktan i Åhus. Till och från var det svårt att hålla takten med förändringarna och medarbetarna vittnade om svårigheter att hitta sina nya roller. Mot denna bakgrund bildades en styrgrupp, som kom att kallas Personal Premium, vars första uppgift var att utforma ett antal aktiviteter. Även om deras gemensamma mål var att öka såväl samhörigheten som engagemanget var själva vägen dit lika central. En första aktivitet var att återuppliva förslagsverksamheten i syfte att hela tiden finna nya källor till förbättringar. Resultatet lät inte vänta på sig redan första månaden inkom över 30 förslag på stora som små förbättringar. En annan aktivitet var att engagera så många som möjligt i interntidningen Bright. Något man lyckades med genom att skapa en roterande redaktion bestående av fem olika medarbetare åt gången som ansvarade för att fylla tidningen med innehåll, med allt från studiebesök hos andra företag till stora och små händelser på arbetsplatsen eller i omvärlden. Den mest tongivande aktiviteten blev nog ändå produktutvecklingsprojektet. Förutom att vara en aktivitet som involverade samtliga medarbetare, blev det ett gyllene tillfälle för att skapa förståelse för produktutvecklingsprocessen i sin helhet och, inte minst, att som medarbetare förstå sin del i denna. För att stärka samarbeten över gränserna och öka kompetensen bildades team bestående av en extern designer tillsammans med olika konstellationer av medarbetare; säljare, konstruktör, kontors- och produktionspersonal. Med stöd av ett antal workshops tog de sig med gemensamma krafter igenom hela processen; från att formulera och konkretisera produktidéer, kalkylmodeller och konstruktionsunderlag till prototyp och presentation av färdig produkt baserad på den energieffektiva LED-tekniken. Som vinnande bidrag korades Skipper av designern Olle Lundberg, vilken tillsammans med ytterligare ett antal bidrag som skapades inom projektet nu blir en del av Ateljé Lyktans produktsortiment. 4 fagerhult hållbarhetsredovisning 2013

7 viktiga händelser 2013 nya fn-byggnaden i köpenhamn, danmark FN-center med hög miljöprofil Den stjärnformade nybyggda FN-byggnaden, som ligger på en egen ö i Nordhavn i Köpenhamn, rymmer inte bara samtliga danska FN-funktioner utan även en tydlig ambition om att bidra till en hållbar stad. Genom att årligen använda mind re än 50 kwh per kvadratmeter, regnvatten för att spola i toaletterna, hamnvatten för att kyla samt solpaneler för att värma, har byggnaden uppmärksammats och belönats med EU Green Building Award FN-byggnaden invigdes i juli 2013 av FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon och drottning Margrethe av Danmark. Fagerhult har bidragit med den hållbara armaturen, som bland annat består av linjära infällda och pendlade Notor, en skräddarsydd version av Ray och den runda Pozzo. Belysningen uppfyller högt ställda LEED-krav (miljöklassningssystem för byggnader) och minskar byggnadens energiförbrukning. vården Allt ljus på vårdens hjältar Att vårda och rädda liv kräver sin belysning. Den ska leverera ett skarpt ljus som gör vårdpersonalens arbete enkelt och effektivt utan att för den skull blända patienten. Den ska kunna ge en ombonad känsla och ha en rogivande effekt. Därtill ska den kunna regleras för att nattetid ge ett ljus som bidrar till att öka kortisolnivåer och vakenhet hos vårdpersonalen. Med utgångspunkt i de senaste rönen och i nära samarbeten med vårdgivare och forskarvärld är vårt engagemang stort för att skapa innovativa belysningslösningar för vårdpersonal och patienter. Ett exempel är samarbetsprojektet med Institutionen för vårdvetenskap vid ögskolan i Borås som handlar om att ta reda på hur man med rätt belysning kan korrigera en störd dygnsrytm. Något som i sin tur kan bidra till att begränsa vårdtiderna, vilket inte bara minskar det mänskliga lidandet utan även spar pengar åt samhället. Ur ett annat samarbete med ljusdesignfirman Speirs+Major föddes Eira; en LED-armatur som fyller två belysningsbehov i en och samma armatur genom att göra det möjligt att snabbt växla från allmänljus till undersökningsljus. fagerhult hållbarhetsredovisning

8 mål och strategier Långsiktiga värden för ekonomi, miljö och människa Uthållighet och långsiktighet är viktiga begrepp för oss på Fagerhult. Vi är kända för våra stabila finanser. I begreppen uthållighet och långsiktighet lägger vi även till vårt ansvar för hur vi påverkar miljö och människa. Ambitionen är att hållbarhetsarbetet ska genomsyra alla nivåer i företaget. Nedan beskriver vi våra viktigaste mål, våra strategier och insatser vi gjort under året, sett ur ett ekonomiskt, miljömässigt och mänskligt perspektiv. EKONOMI Viktigaste mål Utveckla branschledande belysningslösningar. Säkerställa lönsam organisk tillväxt inom inomhusbelysning. Växa organiskt inom butiksbelysning. Växa inom utomhusbelysning genom förvärv och organiskt. Sträva efter process- och kostnadseffektivitet i världsklass. Öka exponeringen mot tillväxtmarknader. Resultat 2013 Prioriteringar 2014 Projektet Nya Karolinska Solna i Stockholm där Fagerhult levererar belysning med starkt fokus på LED och energieffektivisering. Förvärvet av I-Valo verksamma inom en lönsam nisch ger en grund för en lönsam framtida tillväxt. Förvärvet av Arlight i Turkiet ett lönsamt bolag på den turkiska tillväxtmarknaden. Retail växte med tio procent under Lansering av Fagerhults egen produktportfölj för utomhusbelysning utvecklad i nära sam arbete med det danska konsultbolaget ÅF Lighting. Produktportföljen lanseras på marknaden under Fortsatt kostnadsfokus, nyttja koncernens storlek för att minska inköpskostnader. Expansion på tillväxtmarknader, exempelvis Mellanöstern och Ryssland. Utveckling av kostnadseffektiva produkter. Stort fokus på bruttomarginaler. Intensifierat arbete med att minska fasta kostnader. Löpande arbete med kapital rationalisering för att minska kapitalbasen och därmed frigöra kapital. Benchmarking och erfarenhetsutbyten mellan koncernens bolag. Offensiv satsning på att vara en av branschledarna. Ökad internationalisering. Fortsatt intensiv produktutveckling främst inom LED. 6 fagerhult hållbarhetsredovisning 2013

9 mål och strategier MILJÖ Kontinuerligt utveckla allt energieffektivare armaturer och belysningssystem och därmed bidra till bättre miljö genom att erbjuda kunderna belysningslösningar med lägre energiförbrukning. Kontinuerligt minska företagets totala energiförbrukning per till verkad armatur samt optimera råvaruåtgång. Optimera materialval genom att jämföra miljöbelastning också med hänsyn till transporter. Långsiktigt nå en CO 2 -neutral produktion. Investerat 95 procent av budgeten för forskning och utveckling inom LED under Utöver nyutveckling av LED-armaturer har ett flertal armaturserier också kompletterats med LED-varianter. Andelen armaturer med ljusreglering har kontinuerligt ökat sedan Åhusfabriken har genom satsning på ny målningsteknik minskat sin färgförbrukning med 33 procent jämfört med MÄNNISKA Bidra till en god samhällsutveckling genom belysningslösningar som ökar människors välbefinnande. Skapa goda arbetsförhållanden för våra medarbetare oavsett land. Utveckla Fagerhult som attraktiv arbetsgivare. Skapa delaktighet, motivation, engagemang och trivsel hos våra medarbetare. Tagit fram en whistleblower-funktion som kommer att implementeras under Stärkt ledarskapet genom framtagning av en egen ledarskapsmodell och ett ledarskapsprogram för våra ledare inom Fagerhults Belysning AB. Fortsatt fokus på att internt kommunicera och tydliggöra koncernens kärnvärden bland annat genom att lyfta fram framgångsprojekt och affärer som har byggt på dessa samt fortsatt göra medarbetar porträtt på intranätet. Ökad information om vår Code of Conduct. Kontinuerligt utveckla allt energieffektivare armaturer och belysningssystem. Öka medarbetarnas och kundernas medvetenhet om olika belysningslösningar. Minska företagets totala energiförbrukning samt öka andelen förnyelsebar energi. Implementera vår nya whistleblower-funktion. Ledarskapsutveckling genom vårt interna ledarskapsprogram. Ytterligare vässa och utveckla vårt Talent Managementprogram. Nytt intranät för att öka interna kommunikationen och nätverkandet inom koncernen. Utveckla och uppdatera vår Code of Conduct. fagerhult hållbarhetsredovisning

10 ekonomi EKONOMi Uthålliga finanser och långsiktig hållbarhet går hand i hand. Det är med ett uthålligt hållbarhets arbete som vi kan skapa goda ekonomiska förutsättningar för framtiden. Fagerhults hållbarhetsarbete ska genomsyra alla dimensioner i företaget, också de ekonomiska aspekterna. Vi vill skapa värden för både företagets ägare och för övriga intressenter. Det betyder att vi alltid strävar efter att vara en positiv kraft i samhället och att vi vill investera på ett klokt sätt för framtiden var ett händelserikt år. Det inleddes med svag efterfrågan på en marknad som successivt tog fart under året och kunde därför avslutas med både en stark orderingång och ett förvärv. En kort sammanfattning av årets händelser lyder: Q1 Svag efterfrågan inleder året En fortsatt dämpad konjunktur ger en minskad nettoomsättning med 11 procent som till stor del kan kompenseras av kostnadsbesparingar. Samtidigt finns tecken på en ljusning med en ökad omsättning i bland annat Tyskland och Mellanöstern. Den starka kronan påverkar omsättning och resultat negativt. SKAPAT OC FÖRDELAT EKONOMISKT VÄRDE Q2 Förbättrat rörelseresultat och förvärv Orderläget förbättras med 12 procent jämfört med första kvartalet och nettoomsättningen ökar med 1 procent justerat för valutaeffekter. I juni förvärvar Fagerhult det finska bolaget I-Valo Oy vilket breddar utbudet mot tung industri. Q3 Tecken på gradvis återhämtning Tecken på gradvis återhämtning börjar synas i stigande marknadsandelar som ökar nettoomsättningen med 3 procent justerat för valuta och förvärv. LED står för drygt 20 procent av den totala nettoomsättningen. Orderingången ökar med 8 procent jämfört med föregående år. Ett starkt fokus på minskade kostnader och förbättrad bruttomarginal ger goda effekter bland annat i form av det bästa rörelseresultatet för ett kvartal någonsin, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,4 procent. Q4 Stark orderingång och turkiskt förvärv Stark orderingång och en omsättning som ökar med 5 procent jämfört med föregående år justerat för valuta och förvärv. Rörelseresultatet förbättras liksom rörelsemarginalen som uppgår till 9,8 procent. LED-andelen fortsätter öka och överstiger nu 30 procent av nettoomsättningen. I slutet av året tecknas avtal om förvärv av det turkiska bolaget Arlight. Förvärvet slutförs i februari Mkr Direkt tillskapat ekonomiskt värde Intäkter 3 097, ,3 Totalt direkt tillskapat ekonomiskt värde 3 097, ,3 Fördelat ekonomiskt värde Rörelsekostnader 1 828, ,7 Löner, sociala avgifter och ersättningar till anställda 978,5 970,4 Betalningar till finansiärer, netto 108,8 123,8 Betalningar till den offentliga sektorn 21,4 74,4 Totalt fördelat ekonomiskt värde 2 937, ,3 Behållet ekonomiskt värde 159,8 122,0 8 fagerhult hållbarhetsredovisning 2013

11 ekonomi Finansiella highlights Orderingången ökade med 4 procent och uppgick till 3 241,4 (3 121,7) Mkr, justerat för valutaeffekter och förvärvet av I-Valo ökade orderingången med 5 procent. Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 3 095,2 Mkr justerat för valutaeffekter och förvärv. Rörelseresultatet ökade med 26,0 Mkr jämfört med föregående år till 277,5 (251,5) Mkr trots valuta effekter som belastade resultatet med 20 Mkr. Under året genomförda åtgärdsprogram för förbättrad bruttomarginal och sänkta fasta kostnader resulterade i en positiv resultateffekt. Produktområdet Retail växte med 10 procent främst i Tyskland, Storbritannien och Frankrike medan omsättningen inom Indoor och Outdoor minskade med 5 procent respektive 7 procent. I juni förvärvades finska bolaget I-Valo Oy och i slutet av december tecknades avtal om förvärv av turkiska bolaget Arlight, vilket slutfördes i februari RESULTAT OC NYCKELTAL nettoomsättning m kr rörelseresultat 278 m kr Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat, Mkr Resultat efter finansiellt netto, Mkr Resultat per aktie, kr 14,48 12,61 Försäljningstillväxt, % 0,3 2,1 Rörelsemarginal, % 9,0 8,2 Nettoskuldsättningsgrad, % Soliditet, % Avkastning på sysselsatt kapital, % 13,3 12,2 Avkastning på eget kapital, % 18,7 17,8 Nettoskuld, Mkr Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar, Mkr rörelseresultat, mkr resultat per aktie, Kr ,2 152,9 317,6 251,5 277,5 5,87 7,49 16,52 12,61 14,48 ANDELEN led-armaturer FORTSATTE ÖKA OC stod för drygt 30 procent AV nettoomsättningen vid årets slut. fagerhult hållbarhetsredovisning

12 miljö MILJÖ järtat i vårt miljöarbete är att utveckla energi - effektiva armaturer. Det är naturligt med tanke på att den största miljöpåverkan kommer från strömmen som löper genom belysningsarmaturen. Fagerhults ambition är att begränsa armaturens miljöpåverkan under hela dess livscykel, från utveckling till återvinning. Vi bedriver därför ett intensivt arbete med produktutveckling. Fagerhult Lighting Academy, som bildades 2004 för att ta vara på koncernens samlade kunskaper vad gäller allt från ljusdesign till miljökonsekvenser, fungerar som ett nav för forskning och ljuskunskap. Fagerhult har också långtgående samarbeten i forskningsprojekt med flera universitet. Resultaten av dessa hjälper oss att förstå hur belysning påverkar människans verksamhet och välbefinnande. För närvarande bedrivs en studie om hur en grupp äldre påverkas av ett bättre omfältsljus i äldreboendets lokaler. Projektet startade i oktober 2013 och resultatet kommer att utvärderas i slutet av LED ett ljus för lärande Ett liknande projekt, den här gången med skolmiljön i fokus, ett samarbete med Lunds Universitet, resulterade i armaturen Indira. Den togs fram för att skapa en hälsosam och stimulerande miljö i klassrummet och lanseras i början av Effektiva LED-ljuskällor ger generellt ett ljusare och trevligare klassrum. I studier som vi gjort jämförs Indira med vår egen T5-lösning av god kvalitet, med resultatet att Indira visade sig ge 34 procent mer ljus med 13 procent lägre energiförbrukning. Mer om möjligheterna med den nya LED-tekniken finns att läsa på sidorna i Fagerhults årsredovisning för Systematiskt miljöarbete Vi arbetar kontinuerligt med att minska företagets totala miljöbelastning med hjälp av olika initiativ. Ett exempel från året är den nya pulverlacksboxen som installerats vid produktionsenheten i Åhus och som fått till effekt att färgförbrukningen minskats med 33 procent. Arbetet med att minska vår totala energiförbrukning pågår kontinuerligt, liksom att öka andelen förnyelsebar energi vid våra produktionsanläggningar. På sikt är ambitionen att nå en CO 2 -neutral produktion. Våra miljöstyrningssystem är centrala verktyg för att i så stor utsträckning som möjligt effektivisera arbetet. Fagerhults produktionsenheter i Manchester och Sutton i England, Suzhou i Kina samt abo, Åhus och Bollebygd i Sverige är certifierade enligt ISO samt ISO Certifieringar som också omfattar finska I-Valo Oy och turkiska Arlight. Arlight är även arbetsmiljöcertifierat enligt OSAS 18001:2007. Ambitionen är att även produktionsenheterna i Tyskland och Australien ska certifieras. 10 fagerhult hållbarhetsredovisning 2013

13

14 FABRIKSANLÄGGNINGAR abo Sverige Åhus Sverige Bollebygd Sverige Manchester England MATERIALANVÄNDNING Råvarutillförsel, ton: Stål Aluminium Pulverfärg Lösningsmedelsbaserad färg 0,1 0,2 Förpackningsmaterial, ton: Papper/wellpapp Plast ENERGIFÖRBRUKNING Direkt energiförbrukning, omvandlat till MWh: Naturgas Propangas 593 Olja 354 Indirekt energiförbrukning, omvandlat till MWh: Elenergi Fjärrvärme Total direkt och indirekt energiförbrukning, omvandlat till MWh Totalt antal ton CO 2 från direkt och indirekt energiförbrukning VATTEN Vattenförbrukning, m * Relativ jämförelse (%) för inrapportering 2013 mot fagerhult hållbarhetsredovisning 2013

15 Sutton England Tettnang Tyskland Suzhou Kina Melbourne Australien Total 2013 Total /2012* ,9% ,9% ,9% 3,7 3,9 8,0 8,1 98,1% ,4% ,1% ,6% ,5% ,4% ,2% ,5% ,1% ,0% ,1% fagerhult hållbarhetsredovisning

16 människa Människa Ljuset och människan står i centrum för allt vi gör. Det speglas även i vårt sociala ansvar som tar sin utgångspunkt i den påverkan som verksamheterna har på medarbetare, samarbetspartners, leverantörer och lokalsamhälle. Vår syn på socialt ansvar regleras i vår uppförandekod, där vi slår fast hur vi ska bete oss mot medarbetare, leverantörer och andra samhällsaktörer. Under 2013 har en whistleblower-funktion utvecklats med målet att göra det så enkelt som möjligt att uppmärksamma oss på eventuella oegentligheter som sker i vår eller en affärspartners verksamhet. Funktionen kommer att implementeras i Fagerhultkoncernen under 2014 och bland annat kommuniceras via intranät och hemsida tillsammans med en uppdatering av vår uppförandekod. Våra leverantörer utvärderas noggrant med utgångspunkt i deras egen data om tillverkning, kvalitets- och miljö system. Ett arbete har inletts med att se över hur mänskliga rättigheter kan inkluderas i utvärderingar och avtal, som idag har uppförandekoden som bilaga. Ett arbete som fortskrider under Lokal förankring Att skapa delaktighet, motivation, engagemang och trivsel hos våra medarbetare är inte bara grundläggande för Fagerhults framgång. Det är lika mycket vårt ansvar som arbetsgivare. code of conduct Genom att ta avstamp i våra kärnvärden Customer Focus, Performance Culture och Innovative Mindset och tydligt värna om det lokala perspektivet och entreprenörskapets driv och engagemang, är vår målsättning att vara en arbetsgivare som speglar varje marknads behov. Vi värnar om en arbetsmiljö som genomgående präglas av stolthet och en stark teamkänsla jämte en rad mjuka värden som på många sätt möjliggörs av vår icke-hierarkiska och öppna organisation med direkta kontaktvägar. Tillsammans utvecklar vi Fagerhult För att stärka ledarskapet och säkerställa att förutsättningar finns för att göra rätt prioriteringar, har under 2013 en koncerngemensam ledarskapsmodell arbetats fram. Modellen kommer att implementeras under Fagerhult Lighting Academy är inte bara kunskapsnavet som samlar all vår expertis och forskning, utan spelar också en viktig roll vid integrationsarbetet av nya medarbetarna vid förvärv. Dess forum för lärande är centralt samtidigt som det ger möjlighet till kartläggning och identifiering av nya nyckel- och spetskompetenser. Vår globala närvaro ställer krav på en verksamhet som tar ansvar för oss själva och för varandra. De krav och regler som alla i Fagerhults koncern ska följa finns samlade i vår uppförandekod. Vi kommunicerar även ut den till våra affärspartners och förväntar oss att de följer den. Essensen i uppförandekoden är att vi i alla situationer ska agera som en pålitlig och hederlig koncern som lever upp till våra åtaganden. Vi tror på långsiktiga affärsrelationer som bygger på ett gemensamt arbete för att skapa underlag för starka ekonomiska resultat, hänsynstagande till miljön och ett socialt engagemang. Uppförandekoden i sin helhet finns tillgänglig på: 14 fagerhult hållbarhetsredovisning 2013

17

18 gemensamma siffror KONCERNEN Anställningsformer Män Kvinnor Antal Anställda, totalt Arbetare Tjänstemän eltid Deltid Timme Fast anställda Temporärt anställda Personalomsättning Män Kvinnor <30 år år >50 år Olyckor och sjukfrånvaro Antal Arbetsplatsrelaterade olyckor 54 Arbetsplatsrelaterade sjukdomar 14 Frånvaro 59 dagar 668 Frånvaro +60 dagar Totalt antal frånvarodagar åldersfördelning, anställda utbildning, genomsnitt timmar Män Kvinnor 25 Women 20 Men Män Kvinnor Kvinnor Män 0 <30 år år >50 år 0 Arbetare Tjänstemän åldersfördelning, chefer utvecklingssamtal, antal personer Män Kvinnor Women Men Män Kvinnor Kvinnor Män 0 <30 år år >50 år 0 Arbetare Tjänstemän 16 fagerhult hållbarhetsredovisning 2013

19 region NORDEUROPA Enheter i Norden, Baltikum, Ryssland samt fabriken i Kina med tillverkning och inköp. I Sverige bedrivs utveckling, tillverkning och försäljning, medan övriga marknader förutom Kina endast avser försäljning. Anställda Män Kvinnor Arbetare Tjänstemän eltid Deltid Timme Fast anställda Temporärt anställda Personalomsättning Män Kvinnor <30 år år >50 år åldersfördelning, anställda 500 Män Kvinnor <30 år år >50 år åldersfördelning, chefer Women Men Olyckor och sjukfrånvaro Antal Arbetsplatsrelaterade olyckor 42 Arbetsplatsrelaterade sjukdomar 11 Frånvaro 59 dagar 464 Frånvaro +60 dagar Män Kvinnor Women Men 10 0 <30 år år >50 år region STORBRITANNIEN, IRLAND OC mellanöstern Enheter i Storbritannien, Irland samt i Förenade Arabemiraten. Den dominerande enheten är Whitecroft Lighting som bedriver både utveckling, tillverkning och försäljning av belysningssystem. Övriga enheter bedriver försäljningsverksamhet. Anställda Män Kvinnor Arbetare Tjänstemän eltid Deltid Timme Fast anställda Temporärt anställda Personalomsättning Män Kvinnor <30 år år >50 år 10 5 åldersfördelning, anställda 300 Män Kvinnor <30 år år >50 år åldersfördelning, chefer Women Men Olyckor och sjukfrånvaro Antal Arbetsplatsrelaterade olyckor 7 Arbetsplatsrelaterade sjukdomar 1 Frånvaro 59 dagar 127 Frånvaro +60 dagar Män Kvinnor Women Men 10 0 <30 år år >50 år fagerhult hållbarhetsredovisning

20 region övriga EUROPA Enheter i Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Spanien, Polen, Slovakien och Belgien. Den dominerande enheten är LTS Licht & Leuchten Gmb som bedriver både utveckling, tillverkning och försäljning. Övriga enheter bedriver försäljning. Anställda Män Kvinnor Arbetare Tjänstemän eltid Deltid Timme Fast anställda Temporärt anställda Personalomsättning Män Kvinnor <30 år år 15 6 >50 år 4 1 åldersfördelning, anställda 200 Män Kvinnor <30 år år >50 år åldersfördelning, chefer Women Men Olyckor och sjukfrånvaro Antal Arbetsplatsrelaterade olyckor 5 Arbetsplatsrelaterade sjukdomar 2 Frånvaro 59 dagar 77 Frånvaro +60 dagar Män Kvinnor Women Men 0 <30 år år >50 år region asien och australien Omfattar huvudsakligen verksamheten i Australien där förutom försäljning också tillverkning sker. Till detta kommer verksam heten i Kina som avser försäljning på den kinesiska marknaden. Anställda Män Kvinnor Arbetare Tjänstemän eltid Deltid Timme Fast anställda 73 6 Temporärt anställda Personalomsättning Män Kvinnor <30 år år 7 7 >50 år 7 2 åldersfördelning, anställda <30 år år Män åldersfördelning, chefer >50 år Kvinnor Women Men Olyckor och sjukfrånvaro Antal Arbetsplatsrelaterade olyckor 0 Arbetsplatsrelaterade sjukdomar 0 Frånvaro 59 dagar 0 Frånvaro +60 dagar Män Kvinnor Women Men 1 0 <30 år år >50 år 18 fagerhult hållbarhetsredovisning 2013

översikt 2009 F a g e r h u l t hållbarhetsredovisning 2009 innehåll

översikt 2009 F a g e r h u l t hållbarhetsredovisning 2009 innehåll innehåll Översikt 2009 1 Styrning 2 Socialt ansvar 3 Miljö 4 Om redovisningen 6 GRI-index 7 översikt 2009 F a g e r h u l t hållbarhetsredovisning 2009 I Fagerhult hållbarhetsredovisning 2009 översikt

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta GRI-index Från och med verksamhetsåret 2009 följer Stockholms läns landstings miljöredovisning Global Reporting Initiative, GRI, på tillämpningsnivån C. Landstinget har för närvarande inte några planer

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 fagerhult tar steget in på den turkiska marknaden sidan 2 förbättrade marginaler och

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

Korsreferenstabell GRI

Korsreferenstabell GRI Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2010: Korsreferenstabell GRI Posten Nordens hållbarhetsredovisning för 2010 är upprättad enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning,

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna GRI-KOMPLEMENT 2013 GRI-komplement 2013 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2013 samt detta GRI-komplement. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015.

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015. Våra hållbarhetsmål För att styra E.ONs hållbarhetsarbete i Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som täcker områdena Miljö, Medarbetare, Kunder och Leverantörer. en är baserade på vårt globala

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna

Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna Uppförandekod Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna NCC är verksamt inom hela värdekedjan när det gäller att skapa framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation.

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Agenda Vad vi förhåller oss till Strategi Hur följer vi upp och visar efterlevnad av krav i leverantörskedjan? Lärdomar och erfarenheter att ta

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Boliden. Hållbar utveckling

Boliden. Hållbar utveckling Boliden Hållbar utveckling Metaller för det moderna samhället Metaller finns i stort sett överallt i våra liv. Faktum är att det i stort sett inte finns någon vara eller tjänst som inte innehåller metaller.

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande Nolatos själ 2 Ansvarsfullt företagande Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i vår själ att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare,

Läs mer

bokslutskommuniké 2008

bokslutskommuniké 2008 Fjärde kvartalet - bokslutskommuniké Nettoomsättning 2 770 (2 527) Mkr Rörelseresultat 272,4 (197,6) Mkr Resultat efter skatt 184,1 (135,0) Mkr Resultat per aktie 14,62 (10,69) kronor Orderingång 2 724

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Är ditt bolag redo att ta risken?

Är ditt bolag redo att ta risken? Är ditt bolag redo att ta risken? Huvudslutsatser från en unik studie om 100 svenska börsbolags barnrättsarbete. Oktober 2014 Varför har vi gjort studien? För att bidra till att bredda och fördjupa insikten

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef. Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability

SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef. Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara innovationer 1 SCA 2 Drivkrafter 3 Innovationer för

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 Kompletterande GRI indikatorer 2012 Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 1 2 Personalrelaterade uppgifter MÅLUPPFYLLELSE PERSONALMÅL 2012 Område Mål Utfall Antal

Läs mer

Organisationsnummer: 556459-9156

Organisationsnummer: 556459-9156 Bilaga 3 BOLAGSORDNING Organisationsnummer: 556459-9156 1 Firma Bolagets firma är Akademiska Hus Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Hållbarhetsresultat för 2012 2013 kpmg.se

Hållbarhetsresultat för 2012 2013 kpmg.se KPMG Hållbarhetsresultat för 2012 2013 1 Hållbarhetsresultat för 2012 2013 kpmg.se 2 KPMG Hållbarhetsresultat för 2012 2013 Om resultatet För andra gången presenterar vi vårt icke-finansiella resultat.

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari September 2012 Periodens nettoomsättning 15,7 Mkr (34,5) Rörelseresultat -43,3 Mkr (-34,8) Resultat efter skatt -37,7 Mkr (-25,7) Resultat per aktie -0,08

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 2005-07-01-2006-12-31

Bokslutskommuniké för perioden 2005-07-01-2006-12-31 MIRIS HOLDING AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 2005-07-01-2006-12-31 Omsättningen uppgick till 920 tkr Periodens resultat efter fin. poster var 3 959 tkr Bokslutskommunikén omfattar Miris koncernen

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

MINT nätverk och miljönyckeltal för tidningsbranschen

MINT nätverk och miljönyckeltal för tidningsbranschen MINT nätverk och miljönyckeltal för tidningsbranschen Vilka är vi? MINT är en nätverksorganisation för tidningsföretag som omfattar: Ett miljönätverk Branschgemensamma miljönyckeltal MINT historia: Miljönyckeltal

Läs mer

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad mars 2014 Vår uppgift är att uttala oss

Läs mer

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer.

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer. Code of Conduct Brev från ledningen Hos oss på Caverion är det viktigt att utveckla företagets långsiktiga verksamhet. Vi strävar inte efter det goda ekonomiska resultatet till varje pris. Vi förstår att

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) 1 (9) LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2013-12-18 Träder ikraft

Läs mer

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Staten är en betydande företagsägare i Sverige. Inom Regeringskansliet förvaltas 55 företag, varav 40 ägs helt och 15 ägs tillsammans

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus december 2013 Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus Av Anna Kiefer Det började med att uppfylla krav och uppförandekod och genom åren har det omvandlats till själva grunden för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 BÄSTA FÖRSÄLJNING, RÖRELSE RESULTAT OCH KASSAFLÖDE NÅGONSIN ETT FAGERHULT SOM STÅR STARKT VD HAR ORDET

ÅRSREDOVISNING 2014 BÄSTA FÖRSÄLJNING, RÖRELSE RESULTAT OCH KASSAFLÖDE NÅGONSIN ETT FAGERHULT SOM STÅR STARKT VD HAR ORDET ÅRSREDOVISNING 2014 BÄSTA FÖRSÄLJNING, RÖRELSE RESULTAT OCH KASSAFLÖDE NÅGONSIN sidan 2 ETT FAGERHULT SOM STÅR STARKT VD HAR ORDET sidan 4 STABIL FÄRDRIKTNING SOM SKAPAR FÖRTROENDE sidan 14 GEDIGEN KUNSKAP

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Bästa hållbarhetsredovisning 2011. Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012

Bästa hållbarhetsredovisning 2011. Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012 Bästa hållbarhetsredovisning 2011 Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012 2 En bra hållbarhetsredovisning har kännetecken Tydlig målsättning Rättvisande bild Väsentlig information Transparent

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer