hållbarhetsredovisning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hållbarhetsredovisning 2013"

Transkript

1 hållbarhetsredovisning 2013

2 Människan och ljuset i centrum Fagerhult är experter på belysningslösningar och vårt största bidrag till en hållbar utveckling är att skapa allt energieffektivare system och armaturer som sätter människans behov i centrum. Genom det hjälper vi våra kunder att i sin tur minska sin miljöpåverkan. Vi bidrar också till ekonomiska värden för våra kunder när de minskar sin energiförbrukning. Ett genomarbetat och gediget hållbarhetsarbete är därför en viktig bas för långsiktiga affärsmässiga värden. I den här hållbarhetsredovisningen berättar vi mer om hur vi arbetar och vad vi uppnått under Innehåll: Vd har ordet sid 2 Intressentdialog sid 3 Viktiga händelser sid 4 Mål och strategier sid 6 Ekonomi sid 8 Miljö sid 10 Människa sid 14 gri-index sid 19

3

4 vd har ordet Konsekvent strategi för ett hållbart företagande För oss på Fagerhult är hållbarhet en ständigt aktuell fråga. Det är en stark drivkraft för vår affär genom att vi med våra lösningar bidrar till en minskad energiförbrukning och miljöpåverkan för våra kunder. ållbarhet handlar också om att bedriva såväl en global som lokal affärsverksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Ett långsiktigt hållbart företagande är helt enkelt affärsnytta för oss om vi tar vårt ansvar idag har vi bättre förutsättningar att bedriva framgångsrika affärer också i morgon. LED leder vägen framåt Att öka och utveckla sortimentet av energisnålare belysningslösningar är en självklarhet, där teknikskiftet inom LED spelar en central roll. Redan med dagens LED-teknik uppnår vi en betydande energieffektivitet och lång livslängd för ljuskällan. Men vi arbetar för att bli ännu bättre. Fagerhultkoncernen är väl positionerat inom LED och investerade 95 procent av budgeten för forskning och utveckling inom LED-området under De senaste årens investeringar innefattar även de intelligenta styrsystem som är centrala för teknikskiftet. Att LED står för en omfattande del av belysningsmarknadens tillväxt är något som också görs synligt i Fagerhults resultat där andelen LED-produkter av den totala nettoomsättningen uppgick till över en tredjedel för det första kvartalet Arbetet med att minska vår egen verksamhets miljöbelastning sker kontinuerligt. Bland annat genom initiativ som minskar vår totala energiförbrukning men även vårt arbete med att ta fram lösningar som hjälper våra kunder att minska både energiförbrukning och miljöpåverkan. En god arbetsmiljö med motiverade medarbetare Fagerhults företagskultur vilar på våra kärnvärden Customer Focus, Performance Culture och Innovative Mindset. Med värderingar som är relevanta och enkla att förstå är de väl förankrade runt om i organisationen. I allt vi gör värnar vi om det lokala perspektivets och entreprenörskapets driv och engagemang. På samma gång ser vi det som centralt att lyfta fram styrkan med ett företag som spänner över många marknader och de spännande utvecklingsmöjligheter det skapar för våra medarbetare. Stora insatser görs för att förstärka ledarskapet och säkerställa att förutsättningarna finns för att göra rätt prioriteringar. Den nya koncerngemensamma ledarskapsmodellen som arbetats fram under 2013 är nu klar för att implementeras under Vidare har vi under året ytterligare förstärkt vårt Talent Management-program genom att utveckla tekniska verktyg som bättre stödjer processen. Riktlinjer för hur vi förhåller oss i olika ansvarsfrågor finns samlade i den uppförandekod som samtliga medarbetare ska följa. För att göra det så enkelt som möjligt att uppmärksamma oss på om oegentligheter sker i vår eller någon affärspartners verksamhet har vi under året utvecklat en whistleblower-funktion, som kommer att implementeras under Sedan 2008 redovisar vi vårt hållbarhetsarbete efter riktlinjerna i Global Reporting Initiative (GRI). I likhet med förra året väljer vi att öka transparensen ytterligare genom att låta en oberoende tredje part, PwC, översiktligt granska innehållet. abo i maj 2014 Johan jertonsson Vd och koncernchef 2 fagerhult hållbarhetsredovisning 2013

5 intressentdialog En intressant dialog Fagerhult omges av en rad intressenter som på olika sätt påverkar och påverkas av vår verksamhet. Att kartlägga och analysera deras förväntningar på oss är grundläggande för att vi ska uppfylla vår ambition om att ta ett socialt och miljömässigt ansvar och strävan om ett långsiktigt hållbart företagande. Dialogformerna skiftar men ambitionen om en nära dialog är den samma. Därtill är vår förhoppning att den på samma sätt kan leda till ökad kännedom om Fagerhult och vår verksamhet. Med utgångspunkt i vår verksamhet har vi identifierat följande intressentgrupper: Potentiella och befintliga medarbetare Kunder Ägare och investerare Leverantörer och samarbetspartners Beslutsfattare Lokalsamhället Intresseorganisationer Fagerhults mest väsentliga hållbarhetsaspekter En väsentlighetsanalys visualiserar de aspekter som speglar Fagerhults mer betydande ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan, och de frågor som påverkar intressenternas bedömningar och beslut. Analysen ligger också till grund för vårt hållbarhetsarbete i sin helhet och avgör vilka aspekter som är viktiga för oss att hantera och kommunicera kring. Intressentdialogen är en naturlig källa för att fånga upp de krav och förväntningar som intressenterna har på oss som företag (se sidan 22). Under 2013 har vi bland annat genomfört intressentdialog med Swedbank Robur. En summering av de hållbarhetsaspekter som våra intressenter ser som viktigast inne håller ekonomiskt resultat, kundservice, mångfald och lika rättigheter, produkters kvalitet och miljöprestanda samt vår förmåga att rekrytera och behålla talanger. För att möta de krav som GRIs riktlinjer för version G4 ställer, kommer arbetet med väsentlighetsanalysen under 2014 att intensifieras tillsammans med en närmare kartläggning av påverkan och ansvar längs Fagerhults värdekedja. vision Fagerhult ska bli en ledande global leverantör av belysningslösningar Grundades Fagerhult av Bertil Svensson. Första året var omsättningen kronor. Redan efter ett år byggdes den första fabriken i Fagerhult, då med sex anställda och en försäljning som uppgick till kronor. Fabriken är kvar på samma plats än idag men är nu utbyggd ett flertal gånger. Mission Att skapa ett globalt sammanvävt företag, drivet av kundinsikt, som utnyttjar koncernens storlek och kompetens samtidigt som den entreprenöriella kulturen i våra lokala organisationer bevaras. fagerhult hållbarhetsredovisning

6 viktiga händelser 2013 Armaturen Skipper lagarbete som testas i praktiken exempel från ateljé lyktan När målet och vägen dit är lika viktiga Organisatoriska förändringar, teknikskifte till LED och fokus på produkter med utökat designinnehåll det var mycket som förändrades på kort tid både internt och externt hos Ateljé Lyktan i Åhus. Till och från var det svårt att hålla takten med förändringarna och medarbetarna vittnade om svårigheter att hitta sina nya roller. Mot denna bakgrund bildades en styrgrupp, som kom att kallas Personal Premium, vars första uppgift var att utforma ett antal aktiviteter. Även om deras gemensamma mål var att öka såväl samhörigheten som engagemanget var själva vägen dit lika central. En första aktivitet var att återuppliva förslagsverksamheten i syfte att hela tiden finna nya källor till förbättringar. Resultatet lät inte vänta på sig redan första månaden inkom över 30 förslag på stora som små förbättringar. En annan aktivitet var att engagera så många som möjligt i interntidningen Bright. Något man lyckades med genom att skapa en roterande redaktion bestående av fem olika medarbetare åt gången som ansvarade för att fylla tidningen med innehåll, med allt från studiebesök hos andra företag till stora och små händelser på arbetsplatsen eller i omvärlden. Den mest tongivande aktiviteten blev nog ändå produktutvecklingsprojektet. Förutom att vara en aktivitet som involverade samtliga medarbetare, blev det ett gyllene tillfälle för att skapa förståelse för produktutvecklingsprocessen i sin helhet och, inte minst, att som medarbetare förstå sin del i denna. För att stärka samarbeten över gränserna och öka kompetensen bildades team bestående av en extern designer tillsammans med olika konstellationer av medarbetare; säljare, konstruktör, kontors- och produktionspersonal. Med stöd av ett antal workshops tog de sig med gemensamma krafter igenom hela processen; från att formulera och konkretisera produktidéer, kalkylmodeller och konstruktionsunderlag till prototyp och presentation av färdig produkt baserad på den energieffektiva LED-tekniken. Som vinnande bidrag korades Skipper av designern Olle Lundberg, vilken tillsammans med ytterligare ett antal bidrag som skapades inom projektet nu blir en del av Ateljé Lyktans produktsortiment. 4 fagerhult hållbarhetsredovisning 2013

7 viktiga händelser 2013 nya fn-byggnaden i köpenhamn, danmark FN-center med hög miljöprofil Den stjärnformade nybyggda FN-byggnaden, som ligger på en egen ö i Nordhavn i Köpenhamn, rymmer inte bara samtliga danska FN-funktioner utan även en tydlig ambition om att bidra till en hållbar stad. Genom att årligen använda mind re än 50 kwh per kvadratmeter, regnvatten för att spola i toaletterna, hamnvatten för att kyla samt solpaneler för att värma, har byggnaden uppmärksammats och belönats med EU Green Building Award FN-byggnaden invigdes i juli 2013 av FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon och drottning Margrethe av Danmark. Fagerhult har bidragit med den hållbara armaturen, som bland annat består av linjära infällda och pendlade Notor, en skräddarsydd version av Ray och den runda Pozzo. Belysningen uppfyller högt ställda LEED-krav (miljöklassningssystem för byggnader) och minskar byggnadens energiförbrukning. vården Allt ljus på vårdens hjältar Att vårda och rädda liv kräver sin belysning. Den ska leverera ett skarpt ljus som gör vårdpersonalens arbete enkelt och effektivt utan att för den skull blända patienten. Den ska kunna ge en ombonad känsla och ha en rogivande effekt. Därtill ska den kunna regleras för att nattetid ge ett ljus som bidrar till att öka kortisolnivåer och vakenhet hos vårdpersonalen. Med utgångspunkt i de senaste rönen och i nära samarbeten med vårdgivare och forskarvärld är vårt engagemang stort för att skapa innovativa belysningslösningar för vårdpersonal och patienter. Ett exempel är samarbetsprojektet med Institutionen för vårdvetenskap vid ögskolan i Borås som handlar om att ta reda på hur man med rätt belysning kan korrigera en störd dygnsrytm. Något som i sin tur kan bidra till att begränsa vårdtiderna, vilket inte bara minskar det mänskliga lidandet utan även spar pengar åt samhället. Ur ett annat samarbete med ljusdesignfirman Speirs+Major föddes Eira; en LED-armatur som fyller två belysningsbehov i en och samma armatur genom att göra det möjligt att snabbt växla från allmänljus till undersökningsljus. fagerhult hållbarhetsredovisning

8 mål och strategier Långsiktiga värden för ekonomi, miljö och människa Uthållighet och långsiktighet är viktiga begrepp för oss på Fagerhult. Vi är kända för våra stabila finanser. I begreppen uthållighet och långsiktighet lägger vi även till vårt ansvar för hur vi påverkar miljö och människa. Ambitionen är att hållbarhetsarbetet ska genomsyra alla nivåer i företaget. Nedan beskriver vi våra viktigaste mål, våra strategier och insatser vi gjort under året, sett ur ett ekonomiskt, miljömässigt och mänskligt perspektiv. EKONOMI Viktigaste mål Utveckla branschledande belysningslösningar. Säkerställa lönsam organisk tillväxt inom inomhusbelysning. Växa organiskt inom butiksbelysning. Växa inom utomhusbelysning genom förvärv och organiskt. Sträva efter process- och kostnadseffektivitet i världsklass. Öka exponeringen mot tillväxtmarknader. Resultat 2013 Prioriteringar 2014 Projektet Nya Karolinska Solna i Stockholm där Fagerhult levererar belysning med starkt fokus på LED och energieffektivisering. Förvärvet av I-Valo verksamma inom en lönsam nisch ger en grund för en lönsam framtida tillväxt. Förvärvet av Arlight i Turkiet ett lönsamt bolag på den turkiska tillväxtmarknaden. Retail växte med tio procent under Lansering av Fagerhults egen produktportfölj för utomhusbelysning utvecklad i nära sam arbete med det danska konsultbolaget ÅF Lighting. Produktportföljen lanseras på marknaden under Fortsatt kostnadsfokus, nyttja koncernens storlek för att minska inköpskostnader. Expansion på tillväxtmarknader, exempelvis Mellanöstern och Ryssland. Utveckling av kostnadseffektiva produkter. Stort fokus på bruttomarginaler. Intensifierat arbete med att minska fasta kostnader. Löpande arbete med kapital rationalisering för att minska kapitalbasen och därmed frigöra kapital. Benchmarking och erfarenhetsutbyten mellan koncernens bolag. Offensiv satsning på att vara en av branschledarna. Ökad internationalisering. Fortsatt intensiv produktutveckling främst inom LED. 6 fagerhult hållbarhetsredovisning 2013

9 mål och strategier MILJÖ Kontinuerligt utveckla allt energieffektivare armaturer och belysningssystem och därmed bidra till bättre miljö genom att erbjuda kunderna belysningslösningar med lägre energiförbrukning. Kontinuerligt minska företagets totala energiförbrukning per till verkad armatur samt optimera råvaruåtgång. Optimera materialval genom att jämföra miljöbelastning också med hänsyn till transporter. Långsiktigt nå en CO 2 -neutral produktion. Investerat 95 procent av budgeten för forskning och utveckling inom LED under Utöver nyutveckling av LED-armaturer har ett flertal armaturserier också kompletterats med LED-varianter. Andelen armaturer med ljusreglering har kontinuerligt ökat sedan Åhusfabriken har genom satsning på ny målningsteknik minskat sin färgförbrukning med 33 procent jämfört med MÄNNISKA Bidra till en god samhällsutveckling genom belysningslösningar som ökar människors välbefinnande. Skapa goda arbetsförhållanden för våra medarbetare oavsett land. Utveckla Fagerhult som attraktiv arbetsgivare. Skapa delaktighet, motivation, engagemang och trivsel hos våra medarbetare. Tagit fram en whistleblower-funktion som kommer att implementeras under Stärkt ledarskapet genom framtagning av en egen ledarskapsmodell och ett ledarskapsprogram för våra ledare inom Fagerhults Belysning AB. Fortsatt fokus på att internt kommunicera och tydliggöra koncernens kärnvärden bland annat genom att lyfta fram framgångsprojekt och affärer som har byggt på dessa samt fortsatt göra medarbetar porträtt på intranätet. Ökad information om vår Code of Conduct. Kontinuerligt utveckla allt energieffektivare armaturer och belysningssystem. Öka medarbetarnas och kundernas medvetenhet om olika belysningslösningar. Minska företagets totala energiförbrukning samt öka andelen förnyelsebar energi. Implementera vår nya whistleblower-funktion. Ledarskapsutveckling genom vårt interna ledarskapsprogram. Ytterligare vässa och utveckla vårt Talent Managementprogram. Nytt intranät för att öka interna kommunikationen och nätverkandet inom koncernen. Utveckla och uppdatera vår Code of Conduct. fagerhult hållbarhetsredovisning

10 ekonomi EKONOMi Uthålliga finanser och långsiktig hållbarhet går hand i hand. Det är med ett uthålligt hållbarhets arbete som vi kan skapa goda ekonomiska förutsättningar för framtiden. Fagerhults hållbarhetsarbete ska genomsyra alla dimensioner i företaget, också de ekonomiska aspekterna. Vi vill skapa värden för både företagets ägare och för övriga intressenter. Det betyder att vi alltid strävar efter att vara en positiv kraft i samhället och att vi vill investera på ett klokt sätt för framtiden var ett händelserikt år. Det inleddes med svag efterfrågan på en marknad som successivt tog fart under året och kunde därför avslutas med både en stark orderingång och ett förvärv. En kort sammanfattning av årets händelser lyder: Q1 Svag efterfrågan inleder året En fortsatt dämpad konjunktur ger en minskad nettoomsättning med 11 procent som till stor del kan kompenseras av kostnadsbesparingar. Samtidigt finns tecken på en ljusning med en ökad omsättning i bland annat Tyskland och Mellanöstern. Den starka kronan påverkar omsättning och resultat negativt. SKAPAT OC FÖRDELAT EKONOMISKT VÄRDE Q2 Förbättrat rörelseresultat och förvärv Orderläget förbättras med 12 procent jämfört med första kvartalet och nettoomsättningen ökar med 1 procent justerat för valutaeffekter. I juni förvärvar Fagerhult det finska bolaget I-Valo Oy vilket breddar utbudet mot tung industri. Q3 Tecken på gradvis återhämtning Tecken på gradvis återhämtning börjar synas i stigande marknadsandelar som ökar nettoomsättningen med 3 procent justerat för valuta och förvärv. LED står för drygt 20 procent av den totala nettoomsättningen. Orderingången ökar med 8 procent jämfört med föregående år. Ett starkt fokus på minskade kostnader och förbättrad bruttomarginal ger goda effekter bland annat i form av det bästa rörelseresultatet för ett kvartal någonsin, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,4 procent. Q4 Stark orderingång och turkiskt förvärv Stark orderingång och en omsättning som ökar med 5 procent jämfört med föregående år justerat för valuta och förvärv. Rörelseresultatet förbättras liksom rörelsemarginalen som uppgår till 9,8 procent. LED-andelen fortsätter öka och överstiger nu 30 procent av nettoomsättningen. I slutet av året tecknas avtal om förvärv av det turkiska bolaget Arlight. Förvärvet slutförs i februari Mkr Direkt tillskapat ekonomiskt värde Intäkter 3 097, ,3 Totalt direkt tillskapat ekonomiskt värde 3 097, ,3 Fördelat ekonomiskt värde Rörelsekostnader 1 828, ,7 Löner, sociala avgifter och ersättningar till anställda 978,5 970,4 Betalningar till finansiärer, netto 108,8 123,8 Betalningar till den offentliga sektorn 21,4 74,4 Totalt fördelat ekonomiskt värde 2 937, ,3 Behållet ekonomiskt värde 159,8 122,0 8 fagerhult hållbarhetsredovisning 2013

11 ekonomi Finansiella highlights Orderingången ökade med 4 procent och uppgick till 3 241,4 (3 121,7) Mkr, justerat för valutaeffekter och förvärvet av I-Valo ökade orderingången med 5 procent. Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 3 095,2 Mkr justerat för valutaeffekter och förvärv. Rörelseresultatet ökade med 26,0 Mkr jämfört med föregående år till 277,5 (251,5) Mkr trots valuta effekter som belastade resultatet med 20 Mkr. Under året genomförda åtgärdsprogram för förbättrad bruttomarginal och sänkta fasta kostnader resulterade i en positiv resultateffekt. Produktområdet Retail växte med 10 procent främst i Tyskland, Storbritannien och Frankrike medan omsättningen inom Indoor och Outdoor minskade med 5 procent respektive 7 procent. I juni förvärvades finska bolaget I-Valo Oy och i slutet av december tecknades avtal om förvärv av turkiska bolaget Arlight, vilket slutfördes i februari RESULTAT OC NYCKELTAL nettoomsättning m kr rörelseresultat 278 m kr Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat, Mkr Resultat efter finansiellt netto, Mkr Resultat per aktie, kr 14,48 12,61 Försäljningstillväxt, % 0,3 2,1 Rörelsemarginal, % 9,0 8,2 Nettoskuldsättningsgrad, % Soliditet, % Avkastning på sysselsatt kapital, % 13,3 12,2 Avkastning på eget kapital, % 18,7 17,8 Nettoskuld, Mkr Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar, Mkr rörelseresultat, mkr resultat per aktie, Kr ,2 152,9 317,6 251,5 277,5 5,87 7,49 16,52 12,61 14,48 ANDELEN led-armaturer FORTSATTE ÖKA OC stod för drygt 30 procent AV nettoomsättningen vid årets slut. fagerhult hållbarhetsredovisning

12 miljö MILJÖ järtat i vårt miljöarbete är att utveckla energi - effektiva armaturer. Det är naturligt med tanke på att den största miljöpåverkan kommer från strömmen som löper genom belysningsarmaturen. Fagerhults ambition är att begränsa armaturens miljöpåverkan under hela dess livscykel, från utveckling till återvinning. Vi bedriver därför ett intensivt arbete med produktutveckling. Fagerhult Lighting Academy, som bildades 2004 för att ta vara på koncernens samlade kunskaper vad gäller allt från ljusdesign till miljökonsekvenser, fungerar som ett nav för forskning och ljuskunskap. Fagerhult har också långtgående samarbeten i forskningsprojekt med flera universitet. Resultaten av dessa hjälper oss att förstå hur belysning påverkar människans verksamhet och välbefinnande. För närvarande bedrivs en studie om hur en grupp äldre påverkas av ett bättre omfältsljus i äldreboendets lokaler. Projektet startade i oktober 2013 och resultatet kommer att utvärderas i slutet av LED ett ljus för lärande Ett liknande projekt, den här gången med skolmiljön i fokus, ett samarbete med Lunds Universitet, resulterade i armaturen Indira. Den togs fram för att skapa en hälsosam och stimulerande miljö i klassrummet och lanseras i början av Effektiva LED-ljuskällor ger generellt ett ljusare och trevligare klassrum. I studier som vi gjort jämförs Indira med vår egen T5-lösning av god kvalitet, med resultatet att Indira visade sig ge 34 procent mer ljus med 13 procent lägre energiförbrukning. Mer om möjligheterna med den nya LED-tekniken finns att läsa på sidorna i Fagerhults årsredovisning för Systematiskt miljöarbete Vi arbetar kontinuerligt med att minska företagets totala miljöbelastning med hjälp av olika initiativ. Ett exempel från året är den nya pulverlacksboxen som installerats vid produktionsenheten i Åhus och som fått till effekt att färgförbrukningen minskats med 33 procent. Arbetet med att minska vår totala energiförbrukning pågår kontinuerligt, liksom att öka andelen förnyelsebar energi vid våra produktionsanläggningar. På sikt är ambitionen att nå en CO 2 -neutral produktion. Våra miljöstyrningssystem är centrala verktyg för att i så stor utsträckning som möjligt effektivisera arbetet. Fagerhults produktionsenheter i Manchester och Sutton i England, Suzhou i Kina samt abo, Åhus och Bollebygd i Sverige är certifierade enligt ISO samt ISO Certifieringar som också omfattar finska I-Valo Oy och turkiska Arlight. Arlight är även arbetsmiljöcertifierat enligt OSAS 18001:2007. Ambitionen är att även produktionsenheterna i Tyskland och Australien ska certifieras. 10 fagerhult hållbarhetsredovisning 2013

13

14 FABRIKSANLÄGGNINGAR abo Sverige Åhus Sverige Bollebygd Sverige Manchester England MATERIALANVÄNDNING Råvarutillförsel, ton: Stål Aluminium Pulverfärg Lösningsmedelsbaserad färg 0,1 0,2 Förpackningsmaterial, ton: Papper/wellpapp Plast ENERGIFÖRBRUKNING Direkt energiförbrukning, omvandlat till MWh: Naturgas Propangas 593 Olja 354 Indirekt energiförbrukning, omvandlat till MWh: Elenergi Fjärrvärme Total direkt och indirekt energiförbrukning, omvandlat till MWh Totalt antal ton CO 2 från direkt och indirekt energiförbrukning VATTEN Vattenförbrukning, m * Relativ jämförelse (%) för inrapportering 2013 mot fagerhult hållbarhetsredovisning 2013

15 Sutton England Tettnang Tyskland Suzhou Kina Melbourne Australien Total 2013 Total /2012* ,9% ,9% ,9% 3,7 3,9 8,0 8,1 98,1% ,4% ,1% ,6% ,5% ,4% ,2% ,5% ,1% ,0% ,1% fagerhult hållbarhetsredovisning

16 människa Människa Ljuset och människan står i centrum för allt vi gör. Det speglas även i vårt sociala ansvar som tar sin utgångspunkt i den påverkan som verksamheterna har på medarbetare, samarbetspartners, leverantörer och lokalsamhälle. Vår syn på socialt ansvar regleras i vår uppförandekod, där vi slår fast hur vi ska bete oss mot medarbetare, leverantörer och andra samhällsaktörer. Under 2013 har en whistleblower-funktion utvecklats med målet att göra det så enkelt som möjligt att uppmärksamma oss på eventuella oegentligheter som sker i vår eller en affärspartners verksamhet. Funktionen kommer att implementeras i Fagerhultkoncernen under 2014 och bland annat kommuniceras via intranät och hemsida tillsammans med en uppdatering av vår uppförandekod. Våra leverantörer utvärderas noggrant med utgångspunkt i deras egen data om tillverkning, kvalitets- och miljö system. Ett arbete har inletts med att se över hur mänskliga rättigheter kan inkluderas i utvärderingar och avtal, som idag har uppförandekoden som bilaga. Ett arbete som fortskrider under Lokal förankring Att skapa delaktighet, motivation, engagemang och trivsel hos våra medarbetare är inte bara grundläggande för Fagerhults framgång. Det är lika mycket vårt ansvar som arbetsgivare. code of conduct Genom att ta avstamp i våra kärnvärden Customer Focus, Performance Culture och Innovative Mindset och tydligt värna om det lokala perspektivet och entreprenörskapets driv och engagemang, är vår målsättning att vara en arbetsgivare som speglar varje marknads behov. Vi värnar om en arbetsmiljö som genomgående präglas av stolthet och en stark teamkänsla jämte en rad mjuka värden som på många sätt möjliggörs av vår icke-hierarkiska och öppna organisation med direkta kontaktvägar. Tillsammans utvecklar vi Fagerhult För att stärka ledarskapet och säkerställa att förutsättningar finns för att göra rätt prioriteringar, har under 2013 en koncerngemensam ledarskapsmodell arbetats fram. Modellen kommer att implementeras under Fagerhult Lighting Academy är inte bara kunskapsnavet som samlar all vår expertis och forskning, utan spelar också en viktig roll vid integrationsarbetet av nya medarbetarna vid förvärv. Dess forum för lärande är centralt samtidigt som det ger möjlighet till kartläggning och identifiering av nya nyckel- och spetskompetenser. Vår globala närvaro ställer krav på en verksamhet som tar ansvar för oss själva och för varandra. De krav och regler som alla i Fagerhults koncern ska följa finns samlade i vår uppförandekod. Vi kommunicerar även ut den till våra affärspartners och förväntar oss att de följer den. Essensen i uppförandekoden är att vi i alla situationer ska agera som en pålitlig och hederlig koncern som lever upp till våra åtaganden. Vi tror på långsiktiga affärsrelationer som bygger på ett gemensamt arbete för att skapa underlag för starka ekonomiska resultat, hänsynstagande till miljön och ett socialt engagemang. Uppförandekoden i sin helhet finns tillgänglig på: 14 fagerhult hållbarhetsredovisning 2013

17

18 gemensamma siffror KONCERNEN Anställningsformer Män Kvinnor Antal Anställda, totalt Arbetare Tjänstemän eltid Deltid Timme Fast anställda Temporärt anställda Personalomsättning Män Kvinnor <30 år år >50 år Olyckor och sjukfrånvaro Antal Arbetsplatsrelaterade olyckor 54 Arbetsplatsrelaterade sjukdomar 14 Frånvaro 59 dagar 668 Frånvaro +60 dagar Totalt antal frånvarodagar åldersfördelning, anställda utbildning, genomsnitt timmar Män Kvinnor 25 Women 20 Men Män Kvinnor Kvinnor Män 0 <30 år år >50 år 0 Arbetare Tjänstemän åldersfördelning, chefer utvecklingssamtal, antal personer Män Kvinnor Women Men Män Kvinnor Kvinnor Män 0 <30 år år >50 år 0 Arbetare Tjänstemän 16 fagerhult hållbarhetsredovisning 2013

19 region NORDEUROPA Enheter i Norden, Baltikum, Ryssland samt fabriken i Kina med tillverkning och inköp. I Sverige bedrivs utveckling, tillverkning och försäljning, medan övriga marknader förutom Kina endast avser försäljning. Anställda Män Kvinnor Arbetare Tjänstemän eltid Deltid Timme Fast anställda Temporärt anställda Personalomsättning Män Kvinnor <30 år år >50 år åldersfördelning, anställda 500 Män Kvinnor <30 år år >50 år åldersfördelning, chefer Women Men Olyckor och sjukfrånvaro Antal Arbetsplatsrelaterade olyckor 42 Arbetsplatsrelaterade sjukdomar 11 Frånvaro 59 dagar 464 Frånvaro +60 dagar Män Kvinnor Women Men 10 0 <30 år år >50 år region STORBRITANNIEN, IRLAND OC mellanöstern Enheter i Storbritannien, Irland samt i Förenade Arabemiraten. Den dominerande enheten är Whitecroft Lighting som bedriver både utveckling, tillverkning och försäljning av belysningssystem. Övriga enheter bedriver försäljningsverksamhet. Anställda Män Kvinnor Arbetare Tjänstemän eltid Deltid Timme Fast anställda Temporärt anställda Personalomsättning Män Kvinnor <30 år år >50 år 10 5 åldersfördelning, anställda 300 Män Kvinnor <30 år år >50 år åldersfördelning, chefer Women Men Olyckor och sjukfrånvaro Antal Arbetsplatsrelaterade olyckor 7 Arbetsplatsrelaterade sjukdomar 1 Frånvaro 59 dagar 127 Frånvaro +60 dagar Män Kvinnor Women Men 10 0 <30 år år >50 år fagerhult hållbarhetsredovisning

20 region övriga EUROPA Enheter i Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Spanien, Polen, Slovakien och Belgien. Den dominerande enheten är LTS Licht & Leuchten Gmb som bedriver både utveckling, tillverkning och försäljning. Övriga enheter bedriver försäljning. Anställda Män Kvinnor Arbetare Tjänstemän eltid Deltid Timme Fast anställda Temporärt anställda Personalomsättning Män Kvinnor <30 år år 15 6 >50 år 4 1 åldersfördelning, anställda 200 Män Kvinnor <30 år år >50 år åldersfördelning, chefer Women Men Olyckor och sjukfrånvaro Antal Arbetsplatsrelaterade olyckor 5 Arbetsplatsrelaterade sjukdomar 2 Frånvaro 59 dagar 77 Frånvaro +60 dagar Män Kvinnor Women Men 0 <30 år år >50 år region asien och australien Omfattar huvudsakligen verksamheten i Australien där förutom försäljning också tillverkning sker. Till detta kommer verksam heten i Kina som avser försäljning på den kinesiska marknaden. Anställda Män Kvinnor Arbetare Tjänstemän eltid Deltid Timme Fast anställda 73 6 Temporärt anställda Personalomsättning Män Kvinnor <30 år år 7 7 >50 år 7 2 åldersfördelning, anställda <30 år år Män åldersfördelning, chefer >50 år Kvinnor Women Men Olyckor och sjukfrånvaro Antal Arbetsplatsrelaterade olyckor 0 Arbetsplatsrelaterade sjukdomar 0 Frånvaro 59 dagar 0 Frånvaro +60 dagar Män Kvinnor Women Men 1 0 <30 år år >50 år 18 fagerhult hållbarhetsredovisning 2013

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 fagerhult tar steget in på den turkiska marknaden sidan 2 förbättrade marginaler och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 BÄSTA FÖRSÄLJNING, RÖRELSE RESULTAT OCH KASSAFLÖDE NÅGONSIN ETT FAGERHULT SOM STÅR STARKT VD HAR ORDET

ÅRSREDOVISNING 2014 BÄSTA FÖRSÄLJNING, RÖRELSE RESULTAT OCH KASSAFLÖDE NÅGONSIN ETT FAGERHULT SOM STÅR STARKT VD HAR ORDET ÅRSREDOVISNING 2014 BÄSTA FÖRSÄLJNING, RÖRELSE RESULTAT OCH KASSAFLÖDE NÅGONSIN sidan 2 ETT FAGERHULT SOM STÅR STARKT VD HAR ORDET sidan 4 STABIL FÄRDRIKTNING SOM SKAPAR FÖRTROENDE sidan 14 GEDIGEN KUNSKAP

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility Inledning Hållbarhet i fokus I denna redovisning [s. 4] Marknad Idag efterfrågas tjänster

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2012 2 VD-ord Innehåll VD har ordet 2 Strategi och mål 3 En hållbar ekonomi 5 Nöjda medarbetare ger nöjda kunder 8 Samhällsengagemang 11 Klimatsmart bank 12 Ansvar,

Läs mer

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility Inledning foto: charlotte@clic.se I denna redovisning [s. 4] Strategi & styrning Den hållbarhetspolicy

Läs mer

VD har ordet. Innehåll

VD har ordet. Innehåll Hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll VD har ordet 3 Strategi 5 En hållbar ekonomi 8 Motiverade och kompetenta medarbetare 11 Klimatsmart bank 13 Samhällsengagemang 14 Ansvar, styrning och redovisning 15

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013

Hållbarhetsredovisning 2013 Hållbarhetsredovisning 2013 Vision Jernhusen gör skillnad för människor och miljö. Affärsidé På kommersiella villkor utvecklar Jernhusen stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs järnvägen

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll och inledning Fastigheten Kranen 9 på Dockan i Malmö. Byggnaden fick Malmö Stadsbyggnadspris 2002. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2013 2 VD-ORD VD-ord Innehåll VD-ord 2 Mål och strategi 3 Ekonomisk hållbarhet 5 Social hållbarhet 9 Miljömässig hållbarhet 12 Redovisning och styrning av hållbarhetsarbetet

Läs mer

Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete.

Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete. Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete. Textil- och modevärlden är under omvandling. De traditionella

Läs mer

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ)

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2014 SBAB Bank AB (publ) SBAB Bank AB (publ) AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) SBAB Bank AB (publ) Baselregelverkets Pelare 3 INNEHÅLL Innehåll Läs mer på sbab.se Kort

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll och inledning Fastigheten Polisen 3 i Helsingborg som är GreenBuildingcertifierad sedan juni 2011. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB KONTAKT Mai Terras, Kommunikationsansvarig Tel 08-56 64 82 53 mai.terras@ri.se RISE Research Institutes of Sweden AB Box 3072, 103 61 Stockholm

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

Resultatrapport 2013 del av hållbarhetsredovisning

Resultatrapport 2013 del av hållbarhetsredovisning Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 Resultatrapport 2013 del av hållbarhetsredovisning Om Swedavias rapportering Denna resultatrapport är ett komplement och ska läsas som en bilaga till Swedavias

Läs mer

Hållbarhetssrapport 2012/13

Hållbarhetssrapport 2012/13 Hållbarhetssrapport 2012/13 Utdrag ur årsredovisning 2012/13 Hållbar utveckling Clas Ohlson är ett renodlat detaljhandelsföretag med 174 butiker och e-handel i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien.

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

KUNGLIGA DRAMATISKA TEATERN

KUNGLIGA DRAMATISKA TEATERN KUNGLIGA DRAMATISKA TEATERN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 1 INNEHÅLL BAKGRUND... 3 SAMMANFATTNING... 4 UTTALANDE FRÅN LEDNINGEN... 5 ORGANISATION... 6 DRAMATEN I KORTHET... 7 SKAPAT OCH LEVERERAT EKONOMISKT

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 10 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2010 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar och en möjlighet att påverka samhället

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA

NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 CASE: ÅRETS SUPERGASELL SVÅRSLAGEN SNABBVÄXARE RÅDGIVNING: DE FLESTA FÖRETAG VILL växa ALMI INVEST: FORTSATT HÖG INVESTERINGSTAKT

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll Höjdpunkter under 2012... 3 Koncernchefens kommentarer... 4 5 Detta är Peab Nordens Samhällsbyggare... 6 9 Exempel från vår verksamhet...10 11 Dialog med omvärlden...

Läs mer

Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar. Årsredovisning

Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar. Årsredovisning Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar Årsredovisning 2014 Innehåll KONCERNEN Året i korthet.... 1 Detta är Getinge.... 2 Koncernchefen kommenterar.... 4 Drivkrafter.... 6

Läs mer