Minnesanteckningar Regionalt kompetenskanslimöte 13 november 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar Regionalt kompetenskanslimöte 13 november 2014"

Transkript

1 Anette Granberg (6) Närvarande: Andreas Blom Teknikcollege Anna Andreasson Karriärcentrum, Örebro universitet Elaine E Lindblom- Karlskoga Folkhögskola Ingrid Grabö BRO kompetens Kerstin Lillje Länsstyrelsen Örebro län Mia Ström Handelskammaren Mälardalen Peter Morfeldt Regionförbundet Örebro Lars Pettersson Arbetsförmedlingen Maria Svensson Hallberg Regionförbundet Örebro Carina Koutakis Regionförbundet Örebro Marie Kilk Sydnärkes Utbildningsförbund Linda Carlsson Vård- och omsorgscollege Lars Bäckman Gymnasieförvaltningen Örebro kommun Ingela Pihl Regionalt resurscentrum Länsstyrelsen Karolina Samuelsson Arbetsgivarrepresentant, Örebro kommun Mokhtar Bennis Vuxenutbildning, Örebro kommun/ersättare för Kenth Kronwall Inbjuden gäst: Anette Holm, Handelskammaren Mälardalen, TAM (Talent Attraction Management) Förhinder: Kenth Kronwall Vuxenutbildningen Örebro kommun Majlis Blomér Thörnholm Arbetsgivarrepresentant, Örebro läns landsting Johanna Tybell Regionalt resurscentrum, Länsstyrelsen Henrik Arenvang Vuxenutbildningen Lindesberg kommun Jan Mannerhag Vuxenutbildningen Karlskoga kommun Magnus Sjöberg Vuxenutbildningen, Lindesbergs kommun Minnesanteckningar Regionalt kompetenskanslimöte 13 november 2014 Anette hälsar välkommen och knyter an till förra mötets tema med ålder, kön och etnicitet. Många uppskattade temat och den workshop som ApeL höll i. Fyra case diskuterades med tillhörande frågor. Laget runt gav en bild av hindren för genomförandet av handlingsplanen just nu. Hinder var tid, resurser samt behov av kunskap för att jobba strategiskt. Talent Attraction Management TAM Den övergripande åtgärden handlar om att utveckla arbetsgivarnas förmåga att bli bättre på kompetensförsörjning. Inom ramen för åtgärden ska det etableras en funktion för att driva och koordinera arbetsgivarnas samverkan kring Talent Attraction Management (TAM) i syfte att attrahera talanger och nyckelpersoner. Vi ger en nulägesbild av arbetet, och hur processen ser ut framåt för att bidra till de inriktningsmål och resultat som vi förväntar oss av insatsen. Anette Holm från Handelskammaren berättade om TAM, eller talangrekrytering som man väljer att kalla det. Projektet startade då många arbetsgivare har svårt att hitta medarbetare med erfarenhet och rätt kompetens. Många branscher är drabbade. Projektet vill utveckla ett systematiskt samarbete mellan och med arbetsgivare som behöver bli bättre på sin strategiska

2 Anette Granberg (6) kompetensförsörjning. Projektet ska också synliggöra och tyddliggöra vad vi också är bra på i syfte att locka hit talanger från andra delar av Sverige. Om tre år ska det finnas en självförsörjande och fungerande talangfunktion i länet. Den ska vara etablerad. Ingen vet riktigt än hur talangfunktionen ser ut, hur den ska finansieras och vad den ska innehålla. Samarbetar med de största arbetsgivarna pågår i länet. Alla arbetsgivare är välkomna att vara med. Målet är att det ska bli en självförsörjande funktion så småningom. Handelskammaren tar fasta på en lista med tio punkter som talanger vill ha genom sitt nordiska nätverk. Talanger söker en karriär och ett utvecklande jobb med innovativ, flexibel och kreativ arbetsmiljö. I den här regionen har vi mycket av detta och det är det vi ska lyfta fram. I en rekryteringssituation ska man kunna lyfta fram vad vi är bra på och vad vi kan erbjuda, säger Anette Holm. Vi kommer också kunna visa på karriärvägar som finns nu och längre fram. Syftet med det är att visa arbetstagare att de inte behöver flytta under sin karriärresa. Presentationen berikades med många reflektioner, frågor från deltagare i kompetenskansliet. Arbetsförmedlingen belyste vikten av att även ta vara på de talanger som redan finns i regionen idag. Hur får vi dessa att stanna kvar? Vad menas med begreppet talang? Vilka talanger pratar vi om? Begreppet behöver förtydligas och synliggöras. Frågan ställdes om det handlar om en elit-rekrytering. Ska projektet även fungera som ett rekryteringsföretag? Alla kommuner bör vara med, vilket är Handelskammarens mål att få med samtliga innan året är slut. Den största utmaningen är att få till den regionala webbplatsen, var en annan reflektion. Det krävs även ett regionalt ansvar med interkommunal samverkan. Vi måste även vårda befintliga talanger för att få goda ambassadörer. Validering är också en stor utmaning, och det är viktigt att få in personer med utländsk utbildning som står långt från arbetsmarknaden. Där finns oerhörda talanger och en stor spetskompetens. Projektet kommer ta fram: Nätverk för talangrekrytering En webbplats Tjänster och service UPPFÖLJNING - Webbenkätens svar redovisas och diskuteras Anette presenterar svaren från webbenkäterna som berörde mål, roller och ansvar 2014 för kompetenskansliet, processansvariga och Regionförbundet. Presentationen avslutades med workshops i smågrupper utifrån enkätens resultat. Vi analyserade resultatet med utgångspunkt i följande frågor:

3 Anette Granberg (6) Vad innebär de resultat vi har framför oss? Vad är din/er gemensamma reflektion kring materialet? Vilka styrkor/svagheter kan du/ni utröna från materialet? Överensstämmer resultatet med de ställda målen? (instämmer inte alls, delvis, till stor del, och helt). Saknas något resultat? Vilka frågor vill du/ni diskutera och fördjupa på utvärderingsforum den 16 december? Sammanfattning av gruppernas diskussioner: Materialet ger en positiv överblick att vi är på gång. Men man efterfrågar en bättre information så att vi kan vara de här bra ambassadörerna. Det ska aldrig vara en tvekan om att man inte är uppdaterad. Eftersöker mer fördjupade workshopar för att få samhandling på riktigt. Reagerade på att enkäten hade tre positiva svar och ett negativt. Man fick känslan att enkäten mer var en avstämning av hur långt vi kommit med åtgärderna. Fungerade som en väckarklocka, påminde om mål. Vi efterfrågar en utvärdering av mötesformerna. Jättebra med gruppdiskussionerna. Efterfrågar mindre fokus på hinder. Istället fokusera på möjligheter och goda exempel och framgångfaktorer. Eftersöker att få en positiv och inspirerande känsla. Man efterfrågar också att regionförbundet tar en större roll i samordningen tex. Att sprida information om nuläget i processen, att delge konferenser inom området osv. UPPFÖLJNING GRUPP 1 MINNESANTECKNINGAR Tre positiva svarsalternativ och 1 negativt? Hade dessutom behövts ett 5:e alterantvi vet ej/inte aktuellt. Oklart vad arbetet i den egna organisationen innebär, kan betyda olika saker. Sprida information och implementera är olika saker. Vi fick en känsla av att bli kontrollerade hur långt vi har kommit/avstämning vad gäller processledarrollen. Snarare än en utvärdering hur plattformen fungerat som stöd i processledningen. Fungerade som en väckarklocka, som en påminnelse av våra mål. Flera frågor vars stora och generella, gick in i varandra. Svårt att särskilja dem. Kvantitav enkät - även om utrymmet för egen ifyllnad fanns med. Vi efterfrågar en utvärdering av mötesforumet som sådant. Vad tycker vi om innehållet på mötena? Tid, frekvens, pedagogik, kommer alla till tals? Det är bra när vi får diskutera i grupper efter t.ex. presentationerna. Inte bara envägskommunikation utan att vi får arbeta på mötena, samtala, nätverka, analysera, knyta kontakter. Som till exempel idag var många på och ställde frågor och ville ge

4 Anette Granberg (6) synpunkter på temat talanger. Där skulle vi kunna vara mer flexibla med programmet, att se det engagemanget, och ge oss utrymme att få prata vidare om de frågorna i grupper. Nu gick vi raskt vidare till nästa punkt, blev lite avsnoppat/abrupt. Dessa synpunkter är passningar till den 16/12 men också inför framtida möten. Vi önskar mer nyanser, samtal och kvalité. Tråkigt med fokus på hinder under rundan med rapport om hur det går med del olika åtgärderna. Ska vi prata hinder behöver vi mer tid att få diskutera det. Kan vara mer givande och peppande, vid en kortrunda, att fokusera mer på det som är mer givande, positiva aktiviteter, framgångsfaktorer. Använda sociala medier eller annat inom kompetenskansliet för att tipsa varandra om konferenser, föreläsningar etc. UPPFÖLJNING GRUPP 2 MINNESANTECKNINGAR Bättre överblick/hur? Viktigt att alla är och blir ambassadörer för arbetet. Plattform Levande. Materialet ger en överblick positivt VI ÄR PÅ GÅNG! Ständiga nuläget/vart är vi nu...klustring/workshop/samhandling på riktigt. Översyn av handlingsplanen. Leder åtgärderna till bättre matchning? Hållbart! AMK Mål Af/ung SYV A-dag Laget runt nulägesbild av samtliga åtgärder i handlingsplanen Karolina Samuelsson: Är på gång inom det här med talanger. Att göra strategiska kompetensplaner, dialogen med andra kommuner, samt en workshop som är på gång. Sprida kunskap om framgångsexempel. Landstinget och kommunerna träffas numera, ett sådant nätverk fanns inte innan. Carina Koutakis: Med programråden är det stiltje. I övrigt är det avtalet som vi jobbar med, Gysam. Det handlar om ett förtroendebygge och det håller på att formas ett innehåll. SYV-frågan, skolverket har en satsning. Bygga ihop grundskolan med gymnasieskolan. Det är inte på gång men det finns en möjlighet. Linda Carlsson: Håller på att förlänga sina samarbetsavtal. Har pratat med kommuncheferna och avvaktar beslut. Varit kontakt med de pedagoger som ska jobba med arbetsmarknadskunskap. Ska gå på ett första möte med dessa. Har haft dialog med länsstyrelsen samt kommunikation med Apel för att diskutera finansiering i ett par identifierade frågor som vi vill ha bättre skjuts inom.

5 Anette Granberg (6) Elaine E Lindholm: Kommer få fler årsplatser när det gäller grundutbildning, räknar med årsplatser. Kommer vara långsiktigt, och som vi tror vi kommer att få behålla. Kommer fortsätta med kurserna för nyetablerade/nyanlända. Haft möte med Ingrid på BRO vad man kan göra för att jobba långsiktigt. Marie Kilk: Förra veckan var ett genombrott för vuxenutbildningens samverkan. Hade en konferens med regionens ansvariga, apel deltog också. Ett beslut togs som tangerar att lösa flera av åtgärdspunkterna i handlingsplanen, nämligen en gemensam webbportal som kommer synliggöra arbetet. Första gången vi får en samlad bild. Dessutom har man tagit ställning till validering/reellt kompetensbevis. Maria Svensson Hallberg: Gruvnäringen. Försöker få till en gemensam regional strategi för de tre länen (Dalarna och Västmanland) som är med i samarbetet kring gruvnäringen. Finns en dålig förståelse kring att det här behövs. Det offentliga måste kliva fram så att nya jobb kan komma till. Kommit långt inom åtgärden avhopp. Ingela Pihl: Samverkar med vård- och omsorgscollege och teknikcollege. Träffas även imorgon med universitetet och dessa med karriärutveckling på lika villkor. Bedriver även uppsökande verksamhet mot de som har en rådgivande verksamhet ex. Almi, Nyföretagarservice, försöker utbilda de i bemötande. Detta har varit mkt efterfrågat och man har redan genomfört åtta stycken dialoger. Kerstin Lilje: Länsstyrelsen har skapat ett jämställdhetsråd och ett integrationsråd finns också. Där försöker vi driva dessa frågor. Sen har vi särskilda nätverk och för ut statistik till alla politiker i länet. Vi kommer även komma ut med en ny form av statistik, att synliggöra och tydliggöra på ett enklare sätt. Detta är en utveckling av Regionfakta kan man säga. Lars Petterson: Prognosanalys, presskonferens den 9 december. Har stor svarsfrekvens denna gång, ser väldigt bra ut. Ingrid Grabö: Ansvarig för besöksnäringscollege. Har haft en kickoff, företagen är väldigt otåliga och vill vara med. Parallellt med att vi utvecklar det organisatoriska så måste vi samtidigt GÖRA saker. Vi har jättebra företag som stöttar det här. Vår utmaning är att vänta in budgetar och beslut. Andreas Blom: Jobbar nära BRO, träffar YH-anordnare nu, har initierat kriterier med inspiration från vård- och omsorgscollege, mer fokus på skola och arbetsliv. Jobbar även med karriärvägar på olika villkor. Frågor angående anteckningar, Anette Granberg, ,

6 Anette Granberg (6)

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Dnr N2012/6275/RT Tillväxtverkets uppdrag Att under perioden 2013-2016 bedriva insatser för minst 60 000 000 kronor som förstärker och vidareutvecklar

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

ESA STATUSRAPPORT 2.DOC

ESA STATUSRAPPORT 2.DOC STATUSRAPPORT 2 ESA Titel: Statusrapport 2 Projekt: ESA- Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Siffor Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 0.1 Skriven av: Malin Heimer

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Kvinnors företagande Rapport från konferens 12 november 2010 Rapport nr 2011:3 Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Bidragssystemet hänger inte med i dagens företagande Inledning

Läs mer

INNOVATIONSDRIVANDE LEDARSKAP I KRONOBERG

INNOVATIONSDRIVANDE LEDARSKAP I KRONOBERG VvvvvvvvvvvvvvvVvvv Arbetslivsutveckling INNOVATIONSDRIVANDE LEDARSKAP I KRONOBERG Chefer diskuterar behov och åtgärder Sammanfattning På uppdrag av Region Kronoberg inom ramen för projektet tillväxt och

Läs mer

Kompetensutveckling i Gävleborg

Kompetensutveckling i Gävleborg Kompetensutveckling i Gävleborg ett diskussionsunderlag om intermediärers betydelse för kompetensförsörjning Anders Axelsson Fredrik Jönsson 1 Innehållsförteckning Innehåll Bakgrund... 3 Regional kompetensförsörjning

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Örebro län

Vård- och omsorgscollege Örebro län Vård- och omsorgscollege Örebro län Regional återcertifieringsansökan 2012-2014 Maria Sahlén Eriksson Dnr. 11 Innehåll 1 Varför Vård- och omsorgscollege?... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Analys/bakgrund...

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Slutrapport 2011-09-30 Lisa Fröbel Hannele Johansson SERUS Ek. För. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Del 1 Bakgrund...5 Följeutvärdering

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten Utdrag från rapporten FAS 05 En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region Januari 2009 Carina Åberg Malin Ljungzell APeL Forskning och Utveckling Bakgrund FAS

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Slutrapport Lokala Kompetenscentra i Gävleborg 2012-2014

Slutrapport Lokala Kompetenscentra i Gävleborg 2012-2014 Slutrapport Lokala Kompetenscentra i Gävleborg 2012-2014 Dnr: REGX-2012-000057 Projektledare Jens Olofsson Jonny Engström Lotta Delin Innehåll Sammanfattning... 3 Nyskapande och innovativt i projektet...

Läs mer

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar!

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning 1/10 2010 1/5 2012 SCUF för Mångfald Ett processorienterat inkluderingsprojekt för att förebygga rasism och intolerans

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg

Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg Gäller tiden 1 maj 2013 31 december 2014 Svenstavik 131220, Therese Martebo projektledare Maria Wåger socionom Sammanfattning Under rapporttiden maj-december

Läs mer

KOMPETENS UPPDRAG: MATCHA RÄTT SÅ VIKTIG ÄR ELEVERNAS VALKOMPETENS. Kompetensförsörjningen en ödesfråga för hela Sverige

KOMPETENS UPPDRAG: MATCHA RÄTT SÅ VIKTIG ÄR ELEVERNAS VALKOMPETENS. Kompetensförsörjningen en ödesfråga för hela Sverige Skolans viktigaste ämne? Nytt ljus på studie- och yrkesvägledningen Jämtlands Gymnasium släpper inte taget om avhopparna VO-college matchar kompetenserna i vården Tillbaka till skolan. SamTid fångar upp

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Teknikcollege i Östergötland. möjligheter och utmaningar. Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU

Teknikcollege i Östergötland. möjligheter och utmaningar. Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU Teknikcollege i Östergötland möjligheter och utmaningar Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Teknikcollege i Sverige... 3 Teknikcollege i Östergötland...

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer