European Employee Index. Vägen till högre arbetsglädje. Läs om svenska medarbetares syn på arbetsglädje, organisationskultur och ledarskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "European Employee Index. Vägen till högre arbetsglädje. Läs om svenska medarbetares syn på arbetsglädje, organisationskultur och ledarskap"

Transkript

1 European Employee Index Sverige Årgång 12 Vägen till högre arbetsglädje Läs om svenska medarbetares syn på arbetsglädje, organisationskultur och ledarskap

2 Ledare Sverige har klarat de senaste årens finanskris relativt väl ur ett makroekonomiskt perspektiv. Men även om relativt många företag är på grön kvist tack vare global tillgång till nya tillväxtmarknader så kan vi se att många svenska organisationer kämpar. Både i privat- och offentlig sektor har det genomförts stora kostnadsbesparingar, såväl i linjen som i stabsfunktioner. Även om nedskärningarna varit nödvändiga på kort sikt finns det en tydlig risk att frågor som organisations- och ledarutveckling får stå tillbaka på ett sätt som hämmar verksamheternas utveckling på längre sikt. Årets European Employee Index, som är en internationell benchmarkundersökning om arbetsglädje och lojalitet, är den 13:e undersökningen i rad. I år har undersökningen genomförts i 25 länder världen över och resultaten ger därmed svenska företag ett gediget underlag för att jämföra de egna resultaten med en global databas. Aktuella teman Förutom att följa utvecklingen av arbetsglädjen världen över tar årets EEI-undersökning upp en rad teman som många företag redan nu arbetar med i sin strävan att utveckla organisationerna och skapa större arbetsglädje. Vi belyser bl.a. svenska medarbetares syn på förändringar, om de uppfattar att deras företag är kundorienterade samt om deras företag är framgångsrika vad gäller att attrahera, utveckla och behålla sina medarbetare det som populärt kallas Talent Management. Dessutom tittar vi på nordisk ledning i ett internationellt perspektiv och analyserar om svenska chefer gör ett tillräckligt bra jobb enligt deras medarbetare. En sak kan vi slå fast direkt. Allt är inte så bra som det skulle kunna vara. Resultaten visar att det finns mycket att arbeta med för företagens HR-avdelningar. Vi hoppas att årets rapport över resultaten från EEI-undersökningen kan fungera som inspiration till att utveckla just ditt företag så att det blir en av framtidens vinnare. Mycket nöje! Henrik Kindlund, Avdelningschef Sverige Om du vill få löpande uppdateringar om EEI och annat material som Ennova ger ut kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev på

3 00 INNEHÅLL 04 Svensk arbetsglädje har stabiliserats 06 Nordiska chefer under press 08 Fyra av tio Nej kritiska mot sina chefer 10 tack till förändringar 12 Långsiktigt fokus behåller kunderna 14 Svaga processer för Talent Management 16 Medarbetare saknar mål och feedback 17 Arbetsglädje runt om i världen 18 Notiser 19 Om undersökningen

4 Svensk arbetsglädje har stabiliserats Resultaten från den 13:e upplagan av EEI-undersökningen i Sverige vittnar om en arbetsmarknad med stabiliserad arbetsglädje efter flera år av global finanskris. Däremot fortsatte nedgången för yrkesmässig och personlig utveckling - inte sedan 2003 har medarbetarna satt så låga poäng. 4 Det första årtiondet under 2000-talet har bjudit på stora förändringar i världen. Dotcomkrisen inledde årtiondet, och följdes av en allmän högkonjunktur fram till det att finanskrisen slog till globalt i slutet av Under 2012 har finanskrisen avlösts av en skuldkris. I en allt mer globaliserad värld är frågan hur det påverkar Sverige och svenskarnas allmänna trivsel på arbetsmarknaden. I början av 2012 kunde Konjunkturinstitutet rapportera om fallande tillväxtutsikter i Sverige. Landet har därmed inte kunnat behålla den tidigare imponerande tillväxttakten som låg markant över det europeiska genomsnittet och bland annat föranledde ett internationellt erkännande av den svenska modellen. Om man tittar på arbetsglädjen på den svenska arbetsmarknaden ser det dock ut att ha stabiliserat sig, och förhoppningsvis följs stabiliseringen av en positiv utveckling. Det enskilda företaget måste ta ansvar Den framtida utvecklingen beror naturligtvis på de makroekonomiska tendenserna i en globaliserad värld. Men det är inte hela förklaringen. En positiv utveckling beror i lika hög grad på det enskilda företagets förmåga att systematiskt arbeta med och prioritera arbetsglädje hos de medarbetare som ska driva företaget framåt. Med andra ord ge goda förutsättningar för medarbetarna att skapa innovationer, öka produktiviteten, säkerställa kundnöjd- Arbetsglädjen på den svenska arbetsmarknaden Finanskris Skuldkris.comkris 2012 ser arbetsglädjen i Sverige ut att stabilisera sig. Frågan är hur den aktuella skuldkrisen kommer att påverka Sverige och därmed den svenska arbetsmarknaden framöver.

5 Svenskarnas uppfattning om sin yrkesmässiga och personliga utveckling Yrkesmässig och personlig utveckling Man måste gå ända tillbaka till år 2003 för att finna en lägre uppfattning om hur svenskarna ser på sin yrkesmässiga och personliga utveckling. heten och leverera ekonomiska resultat. Det är ett ansvar företag måste ta oavsett konjunkturen och världsläget. HR spelar här en avgörande roll i att få upp dessa frågor på den strategiska dagordningen. Yrkesmässig och personlig utveckling på väg ned Den yrkesmässiga och personliga utvecklingen är på den lägsta nivån sedan Svenska medarbetare har i alla år varit relativt kritiska till den yrkesmässiga och personliga utvecklingen, och i år förvärrades situationen ytterligare. Medarbetarna är allmänt missnöjda med sina möjligheter till utveckling och hur deras utveckling uppmärksammas. Dessutom är de missnöjda med sin allmänna kompetensutveckling. Många företag har varit tvungna att skära ned på utvecklingsinsatserna som ett led i åtskilliga besparingsrundor som ägt rum under de senaste åren. Frågan är om ett minskat fokus på yrkesmässig och personlig utveckling är förenligt med framtidens utmaningar i form av krav på ökad produktivitet och fler innovationer? Ennova är övertygad om att utveckling är en förutsättning för arbetsglädje och framgångsrika företag.

6 Nordiska chefer under press Hur medarbetarna värderar sina chefer skiljer sig stort från land till land. Svenska chefer bedöms genomsnittligt när det gäller att involvera medarbetare, till skillnad från danska chefer som är bra på att engagera medarbetarna. Däremot brister både svenska och danska chefer i att främja medarbetarnas prestationer. 6 I USA och Kina får cheferna höga poäng. I Norden och Holland får cheferna däremot sämre omdömen. Det är några av de globala variationer vi ser när medarbetarna bedömer sina chefer i årets EEI-undersökning. Även arbetsglädjen värderas mycket olika i olika länder. Men specifika geografiska regioner har en del gemensamma drag. Bland annat är de nordiska länderna och Holland mycket eniga när det gäller synen på ledning och arbetsglädje. De olika bedömningarna av ledningen kan förklara varför de flesta företag runt om i världen upplever en svår balansgång. Å ena sidan ska cheferna ha ett uppträdande som stämmer överens med företagets värderingar, riktlinjer och strategi. Å andra sidan ska cheferna anpassa sin ledarstil till det land som de arbetar i. För den enskilda chefen kan det med andra ord vara svårt att navigera rätt. Maskulin och feminin ledarstil För att förklara vad som primärt ligger bakom skillnaderna mellan olika länder har vi tagit hjälp av den internationellt erkände kulturforskaren Geert Hofstedes teorier. Om vi jämför årets EEI-resultat med en uppdaterad studie av Hofstedes sex kulturdimensioner finner vi att orsaken till att länder har olika uppfattningar om ledningen kan vara den maskulina/feminina dimensionen. Hofstede menar att maskulin kultur präglas av konkurrens samt fokus på prestation och belöning. Den feminina kulturen däremot präglas av konsensus, samarbete, tillit och trivsel. Kineserna är bra chefer - i Kina De nordiska länderna och Holland har en övervägande feminin kultur och skiljer sig därmed från andra länder. Den feminina kulturen ser ut att inverka positivt på medarbetarnas arbetsglädje, men gör också medarbetarna mycket mer kritiska till sina chefer. USA och Kina har en mer utpräglat maskulin kultur. Medarbetarna i dessa länder är betydligt mer positivt inställda till sina chefer än vad de är i EU och Norden. Den högre värderingen av kinesiska chefer bekräftas i flera av de globala företag som Ennova genomför mätningar åt. Kineserna är med andra ord bra chefer - i Kina. Om de också uppfattas som bra chefer utanför Kina ger undersökningen inget svar på. Amerikaner är förändringsvilliga I en tid med stora förändringar är chefens förmåga att löpande arbeta med förändringar väsentlig för såväl företaget som medarbetarna. I undersökningen ser vi att de amerikanska cheferna är bättre på att hantera förändringar än cheferna i Kina och EU. Denna förändringsförmåga har de haft användning för under de senaste åren då bland annat den amerikanska bilindustrin tvingats till nytänkande. Svenska chefer är däremot inte alls lika förändringsvilliga. Svenska medarbetare förväntar sig delaktighet Den nordiska feminina kulturen innebär att det finns en stor tillit mellan chefer och medarbetare. Nordiska medarbetare förväntar sig att deras närmaste chef diskuterar och argumenterar inför beslut. Därför tar cheferna i hög grad hänsyn till medarbetarnas synpunkter i besluten. Årets EEI-resultat visar att svenska chefers förmåga att involvera medarbetarna överraskande nog bara är på samma nivå som för chefer i USA, Kina och EU och flera poäng lägre än i Norge och Danmark. Resultatet beror på att kompetensbrist, när det gäller att involvera medarbetarna, straffas hårt i Sverige. Svenska medarbetare förväntar sig att bli involverade och om deras chef inte klarar av detta reagerar medarbetarna negativt. Nordiska chefer främjar inte prestationer Chefens uppgift består i huvudsak av att skapa resultat genom medarbetarna och det är den uppgiften som medarbetarna bedömer chefen utifrån. Genomgående för alla länder är att chefernas fokus på prestation betyder mycket för hur medarbetarna bedömer dem. Här avspeglar sig den maskulina kulturen tydligt i de resultat som har med prestationer att göra. Särskilt

7 USA och Kina har bra chefer Poäng 75 USA Kina EU Sverige Ennova ledaregenskaper arbetar med förändringar på ett positivt och konstruktivt sätt är lyhörd för mina och andras synpunkter... har kommit överens om tydliga personliga mål för mitt arbete Amerikanska chefer har flera goda ledaregenskaper. Bilden ser annorlunda ut för svenska chefer. Stora förväntningar gör att de bara bedöms genomsnittligt när det gäller att involvera medarbetarna och dåligt när det gäller att främja medarbetarnas prestationer. amerikanska och kinesiska chefer har stort fokus på att höja den enskilda medarbetarens prestation genom mål och uppföljning. Den dimensionen är de nordiska cheferna dåliga på, vilket kan vara en del av förklaringen till att ledaregenskaperna i Norden får låga bedömningar. Amerikanska chefer har flera goda ledaregenskaper Förmågan att leda har många dimensioner. Men ledning handlar inte om antingen eller, utan om både och. Bra ledning är nämligen att behärska alla ledardimensionerna på en viss nivå. Årets EEI-undersökning visar att amerikanska chefer gör det och att kinesiska chefer är på god väg. Däremot pekar undersökningen på att svenska chefer står inför utmaningar både när det gäller den mjukare ledarstilen och den prestationsinriktade ledarstilen.

8 Fyra av tio kritiska mot sina chefer Fyra av tio svenska medarbetare anser att chefen gör ett dåligt arbete enligt årets EEI-undersökning. Det borde vara en oroande nyhet för över chefer och leda till insikt om behovet av grundläggande kunskaper i gott ledarskap. 8 Vilka är de bra cheferna? Och vad är de bra på? Årets EEIundersökning fokuserar på vad bra ledarskap är sett ur ett medarbetarperspektiv, och ger svar på varför en del chefer upplevs som bättre än andra. Innan dessa frågor kan besvaras måste vi definiera vad bra ledarskap är. I årets undersökning tittar vi på om medarbetarnas närmaste chef säkerställer att avdelningen når sina mål, om chefen utvecklar avdelningen så att den blir mer framgångsrik i framtiden och på chefens förmåga som ledare. Cheferna bedöms alltså både för sina insatser (förmåga) och för sina resultat (mål och utveckling). Om alla tre villkoren är uppfyllda innebär det hög kvalitet på ledarskapet. Undersökningen visar att svenska medarbetare har mycket olika syn på sin närmaste chef. Var tredje är direkt berömmande och ger sina chefer toppbetyg. De upplever dagligen hög kvalitet på ledarskapet. Nästan lika stor andel medarbetare ger en medelhög bedömning. Däremot är fyra av tio medarbetare ytterst kritiska till sin närmaste chef. De upplever dagligen dåligt ledarskap. Goda föredömen saknas 40 procent av alla svenska medarbetare motsvarar cirka personer. Att så många är så kritiska mot sin närmaste chef att det präglar deras vardag och deras lust att stanna kvar på företaget är anmärkningsvärt. EEIundersökningen visar att medarbetare med en svag chef har en arbetsglädje på 54 poäng medan medarbetare med en stark chef har en arbetsglädje på 79 poäng. Undersökningen visar också att medarbetarnas trofasthet och engagemang, och därmed företagets intäkter, hänger nära samman med kvaliteten på ledarskapet. Ledarskapets kvalitet ökar lyckligtvis högre upp i hierarkin. Men en av tre chefer menar ändå att deras egen chef har otillräckliga ledaregenskaper. Även hos mellanchefer, som har personalansvar för andra chefer, är det dåligt Bedömningen av chefens ledarkompetenser skiljer sig ur ett nordiskt perspektiv. Poäng 75 Sverige Norge Danmark Involvering 55 Erkännande Ennova Svenska medarbetare är mycket mer kritiska till sina chefers förmåga att involvera och stötta medarbetarna än medarbetare i Norge och Danmark. Dessutom är svenska medarbetare mer kritiska till hur cheferna följer upp en bra prestation.

9 Personalledning består av en lång rad olika kompetenser som chefen ska behärska. De svaga cheferna uppnår genomgående kritiskt låga poäng på skalan ställt med ledaregenskaperna. Och här har vi kanske en av förklaringarna till att så många medarbetare är kritiska till sina chefer. Många chefer har inte haft någon mentor och lärt sig vad bra ledarskap är. Det finns med andra ord en stor potential i att stärka ledarkompetensen hos många av landets chefer och därigenom öka arbetsglädjen för mer än var tredje medarbetare och chef. Ålder eller kön påverkar inte ledarskapet Undersökningen visar att det inte finns något enkelt recept på vilka chefer som är framgångsrika. Det spelar med andra ord ingen roll om chefen är kvinna eller man, ung eller gammal. Resultaten är intressanta eftersom de tydliggör att rekryteringsunderlaget för bra chefer är brett. Ingen har patent på bra ledarskap. Och det motsatta: Alla kan misslyckas. Det förekommer heller inga markanta skillnader mellan sektorer. Chefer inom den statliga sektorn får dock lite bättre bedömningar än chefer inom andra sektorer. Inom den privata sektorn är det viss skillnad mellan de branscher som klarar sig bäst och branscherna i botten. Det är särskilt inom handel och service samt inom industrin som en stor del av medarbetarna upplever låg kvalitet på ledarskapet. Förbättringspotential för både stora och små företag Om vi tittar på företagens storlek är det överraskande att vi inte heller här ser tydliga skillnader. Chefer inom stora företag med mer än anställda får samma bedömning som chefer inom små företag med färre än 50 anställda. Man kunde annars förvänta sig att de stora företagen skulle ha tillräckliga resurser för att genomföra den HR-insats som krävs för bättre ledarskap. En närmare undersökning visar att små och stora företag uppnår samma poäng på såväl mer prestationsorienterat ledarskap som relationsinriktat ledarskap vilket innebär att det finns förbättringspotential inom båda områdena. Resultaten är nämligen inte särskilt bra, varken för stora eller små företag. Chefer saknar grundläggande ledarkompetens I årets EEI-undersökning skiljer vi mellan ledarkompetenserna för att se vad uppskattade chefer gör bra och därmed vad svaga chefer kan lära sig. Resultaten är oroväckande, då medarbetarna anser att cheferna saknar grundläggande ledarkompetens. I ett nordiskt perspektiv visar resultaten från årets EEI-undersökning att svenska medarbetare skiljer sig från norska och danska medarbetare när de bedömer sina chefer. De tre länderna liknar annars varandra inom en rad områden. Svenska medarbetare som dagligen upplever låg kvalitet på ledarskapet är mycket mer kritiska till sina chefers förmåga att berömma en bra prestation samt att involvera och stötta medarbetarna. Om denna relationskompetens saknas faller domen. Dessutom är svenska medarbetare ytterst kritiska till sina chefers förmåga att följa upp en dålig prestation. Som chef ska man med andra ord både vara involverande och samtidigt kunna ställa krav på individen. Med låga poäng inom en rad områden har de svaga cheferna inget behov av ledarskapsutveckling på hög nivå. De behöver i stället en rad grundläggande råd och tips för hur bra ledarskap ska praktiseras inom områden som bland annat mål, planering, kommunikation, feedback, medarbetarutveckling, förändringsledning och innovation. Den stora utmaningen här är att vi talar om många chefer. En försiktig uppskattning är att cirka svenska chefer saknar grundläggande kunskaper om och utbildning i vad bra ledarskap är. HR står därför inför en stor uppgift. Lyckligtvis kan ett målmedvetet arbete med att förbättra ledarskapet resultera i ökad arbetsglädje, bättre konkurrenskraft och stärkt innovationsförmåga. 9

10 Nej tack till förändringar Det står dåligt till med svenska chefers förmåga att genomföra förändringar och medarbetarna har inte heller insett att förändringar är nödvändiga. Det är oroväckande i en tid då utveckling är en förutsättning för företagens överlevnad. 10 Vi lever i en föränderlig värld. Den tekniska utvecklingen går med rasande fart, nya konkurrenter uppstår och kundernas preferenser förändras i en allt snabbare takt. Företag och organisationer måste därför konstant förändras för att möta kundernas behov och därmed vinna deras förtroende. Till det kommer ett fortsatt behov av att förbättra produktiviteten. Chefer och HR har därför en viktig roll i att förbereda medarbetarna på att framtidens arbetsliv präglas av konstanta förändringar och krav på livslång utbildning och utveckling. Något som inte sker idag enligt årets EEI-undersökning. Anpassning nödvändig Den höga förändringstakten ställer stora krav på flexibilitet och innovationsförmåga. Löpande förändringar är nämligen nödvändiga för att undvika att utvecklingsbehovet plötsligt blir för stort. Om företaget inte kontinuerligt genomför förändringar och anpassningar blir glappet mellan å ena sidan företagets produkter och tjänster och å andra sidan marknadens krav så stort att en omstöpning av företaget kan bli nödvändigt för att säkerställa företagets överlevnad. Löpande förändringar och anpassningar är därför att föredra även om det innebär konstanta utmaningar för såväl ledning som medarbetare och nya arbetsuppgifter för HR. Det är ingen lätt uppgift att genomföra förändringar. En förutsättning för framgång är att både företaget och medarbetarna inser att förändringar är avgörande för att klara sig i framtiden. Få medarbetare ser behov av förändringar Årets EEI-undersökning visar att medarbetarna ännu inte på allvar har insett behovet av förändringar. De upplever nämligen inte att deras företag behöver förändra sig för att överleva i framtiden. Medarbetarna upplever inte heller att det är nödvändigt att de själva förändrar och utvecklar sig. Det kan hänga ihop med företagens oförmåga att kommunicera att medarbetarnas utveckling är viktig för företagets framtid. Bilden är i stort sett densamma oavsett vilka medarbetare som tillfrågas. Men det finns enstaka undantag. Medarbetare som anser att deras närmaste chef har otillräckliga ledaregenskaper har också insett behovet av att företaget kontinuerligt bör förändra sig för att klara sig i framtiden. De är med andra ord medvetna om att en inkompetent ledning får allvarliga konsekvenser för företagets överlevnad. På branschnivå anser medarbetare inom telekommunikation också i hög grad att deras företag bör förändra sig väsentligt för att klara sig i framtiden. Förklaringen kan vara att branschen präglas av hård konkurrens och ständigt nya produktlanseringar. Högsta ledningen sviktar I årets undersökning fick medarbetarna ge sin syn på den högsta ledningens roll i förändringsprocesser. Resultaten visar att den högsta ledningen får låga poäng, både när det gäller förmågan att skapa en förändringskultur och att genomföra förändringar. Den högsta ledningen är lika dålig på att skapa en miljö som gör medarbetarna öppna och förändringsvilliga som de är på att utföra förändringarna. Medarbetarna är nämligen också kritiska till den högsta ledningens förmåga att genomföra förändringarna snabbt och effektivt. Resultaten är inte lysande, särskilt inte inom stat och landsting. Privata företag klarar sig dock bättre än offentliga organisationer. Svaga och yrkesmässiga chefer har det svårt Arbetet med förändringar lokalt i företagen går bättre än man hade kunnat befara. Medarbetarna är något mer positiva till sin närmaste chefs förmåga att arbeta med förändringar på ett positivt och konstruktivt sätt. Inte minst anställda inom telekommunikation ger uttryck för att deras närmaste chef arbetar positivt och konstruktivt med förändringar. I övrigt är särskilt chefer inom stat och landsting duktiga på förändringsarbete. När vi tittar närmare på resultaten kan vi se att starka ledarkompetenser är avgörande för om linjecheferna kan genomföra förändringar snabbt och effektivt. Resultaten tydliggör att det inte räcker att vara yrkesmässigt kompetent för att kunna leda en förändringsprocess. En kombination av yrkesmässiga och ledarmässiga kompetenser

11 Nödvändiga delar i en förändringsprocess Poäng Ennova Medarbetarna inser behovet av förändringar Företaget har en kultur för förändringar Företaget genomför förändringar snabbt och effektivt Den närmaste chefen arbetar konstruktivt med förändringar För att genomföra förändringar krävs att det finns ett erkänt behov av förändringar, att företaget har en kultur som är öppen för förändringar och att förändringar genomförs snabbt och effektivt. Resultatet mellan 54 och 61 på en skala från 0 till 100 visar tydligt att svenska företag behöver förbättra sig inom detta område. på hög nivå ger däremot en optimal förändringsledning. Resultaten är intressanta eftersom den yrkesmässiga kompetensen dominerar hos svenska chefer. Ett större fokus på att förbättra ledarkompetenserna är därför viktigt för att stötta företagens förändringsprocesser. Totalt sett är resultaten oroväckande för såväl privata företag som offentliga organisationer. I en tid då många är beroende av att kunna förändra och förnya sig för att kunna klara sig i konkurrensen är de medelmåttiga poängen inga goda nyheter. Företagens HR-avdelningar står därför inför en stor utmaning när det gäller att skapa en stark förändringskultur som präglas av ett erkänt förändringsbehov, en stark vilja att förändra sig och inte minst en förmåga att genomföra förändringar.

12 Långsiktigt fokus behåller kunderna Många toppchefer fokuserar på att nå ett bra resultat här och nu. Men ensidigt kortsiktigt fokus är farligt på sikt. För att behålla kunderna, vars behov ständigt förändras, måste ledningen tänka långsiktigt något som kan vara avgörande för företagets överlevnad. 12 Svenska medarbetare är allmänt kritiska till företagets högsta ledning. Men på tre områden får den högsta ledningen bra omdömen; nämligen att fokusera på företagets långsiktiga utveckling, sätta kunderna i centrum och att fokusera på företagets ekonomiska resultat på kort sikt. Detta framgår av årets EEI-undersökning. Men undersökningen visar också ett samband mellan de tre områdena. Den högsta ledningens fokus på kunderna hänger nämligen i hög grad samman med en långsiktig utveckling av företaget. Det gäller i alla branscher, både i privata företag och offentliga organisationer, och i såväl små som stora företag. Om högsta ledningen inte fokuserar på företagets långsiktiga utveckling kommer kunderna i större utsträckning i skymundan. Förutse kundernas behov en framgångsfaktor Om ledningen har ett ensidigt kortsiktigt ekonomiskt fokus är det av högsta prioritet att få avsättning för företagets produkter och tjänster här och nu. Det är mindre inriktning på hur produkterna och tjänsterna matchar kundernas förväntningar och behov. Ensidigt kortsiktigt ekonomiskt fokus är därför långt ifrån någon garanti för framgång på lång sikt, vilket kräver att företaget kan förutse kundernas situation och behov och leverera produkter och tjänster som matchar dessa behov i framtiden. Det i sin tur förutsätter ett långsiktigt perspektiv med fokus på verksamhetens långsiktiga utveckling. Balans mellan nutids- och framtidstänk bäst I undersökningen säger 42 procent av de svenska medarbetarna att ledningen har mycket stort fokus på företagets ekonomiska resultat på kort sikt. Resultatet är detsamma som i Norge. Däremot anser så många som 52 procent av de danska medarbetarna att arbetsgivaren tänker kortsiktigt. Det kan bero på att Danmark har drabbats hårdare av den ekonomiska krisen. Den kortsiktiga ekonomiska inriktningen strider dock mot ett långsiktigt utvecklingsinriktat fokus. Få personer från den högsta ledningen kan balansera mellan dessa två motstridiga krafter. Bara 20 procent av de svenska medarbetarna anser att deras högsta ledning har stort fokus både på företagets kortsiktiga ekonomiska resultat och på företagets långsiktiga utveckling. I de fall där det inte råder någon balans mellan kort och lång sikt koncentrerar sig de flesta ledningar mer på företagets kortsiktiga ekonomiska resultat än på företagets långsiktiga utveckling. Många företagsledningar har dock lågt eller medelhögt fokus på både det kortsiktiga ekonomiska resultatet och på företagets långsiktiga utveckling enligt medarbetarna. Därför bör många företagsledningar med fördel inrikta sig på att förbättra verksamheten både ur ett kortsiktigt- och ett långsiktigt perspektiv. Hälso- och sjukvården mest kortsiktig Inom framför allt hälso- och sjukvården upplever medarbetarna att ledningen tänker kortsiktigt. Drygt fyra av tio medarbetare, 42 procent, menar att den högsta ledningen inte fokuserar på organisationens långsiktiga utveckling. Resultatet avspeglar sig i att patienterna inte står i centrum i någon större utsträckning. Förklaringen finns förmodligen i politikernas vilja att korta väntetiderna och hålla hårt i budgetarna. Det påverkar den högsta ledningen och avspeglar sig i ett övervägande kortsiktigt fokus. Helt annorlunda är det bland anställda inom IT och rådgivning. Här upplever flera medarbetare att den högsta ledningen fokuserar både på företagets långsiktiga utveckling och på det ekonomiska resultatet på kort sikt. Arbetsglädje och engagemang ger ökat kundfokus I undersökningen har medarbetarna tillfrågats om var de anser att en extra insats skulle ge störst effekt när det gäller bättre service till kunderna. Var fjärde medarbetare uppger arbetsglädje och engagemang som första val. Det innebär att medarbetarna väljer arbetsglädje och engagemang före bland annat ledning, interna arbetsprocesser, utbildning och utveckling av företagets produkter. Det resultatet stämmer överens med flera undersökningar som visar ett tydligt positivt samband mellan å ena sidan

13 HÖGSTA LEDNINGENS STYRKOR Företagets ekonomiska resultat på kort sikt 74 Kundfokus 69 Företagets långsiktiga utveckling 64 ÄR KRISEN ORSAKEN TILL DET KORTSIKTIGA FOKUSET? 42 procent av de svenska medarbetarna upplever att den högsta ledningen i större utsträckning inriktar sig på företagets ekonomiska resultat på kort sikt. Resultatet är detsamma som i Norge medan andelen är högre i Danmark, som har drabbats hårdare av den ekonomiska krisen. 42% 52% 42% LÅNGSIKTIG UTVECKLING SÄKERSTÄLLER GODA KUNDRELATIONER Stort fokus på långsiktig utveckling Kundfokus 90 Mindre fokus på långsiktig utveckling 13 Kundfokus 60 KAN FÖRETAG HA FOKUS PÅ BÅDE LÅNG OCH KORT SIKT? JA 20% SÄGER medarbetarnas arbetsglädje och engagemang och å andra sidan nöjda kunder och lojalitet. På andra plats uppger medarbetarna ledningen, vilket understryker att ledningen anger riktningen för den långsiktiga utvecklingen. HR spelar en viktig roll HR ska vara den högsta ledningens strategiska och värdeskapande partner för att säkerställa företagets långsiktiga utveckling. Det betyder att HR måste följa utveckling, tendenser och möjligheter i företagets omgivning och utarbeta strategier för hur utmaningar ska mötas och möjligheter tillvaratas. HR ska bland annat följa demografisk och teknisk utveckling samt politiska och miljömässiga förhållanden. Det handlar också om att ha ingående kunskaper om kundernas förväntningar och behov, både nu och i framtiden. På så vis kan HR utveckla organisationen så att företaget uppfyller kundernas förväntningar och behov och därmed säkerställer företagets framgångar och framtida överlevnad.

14 Svaga processer för Talent Management Att attrahera och uppmärksamma talangfulla medarbetare lyckas svenska företag bra med. Även kommunikationen av värderingar och strategier fungerar väl. Däremot anser hela 40 procent av medarbetarna att arbetsgivarna har en svag process för Talent Management. 14 Ett av de hetaste ämnena inom HR just nu är Talent Management. Det handlar inte enbart om att utveckla befintliga talanger utan beskriver också vilken beredskap och kompetens en organisation bör ha för att attrahera, utveckla och behålla alla medarbetare. I årets EEI-undersökning kan vi se att Sverige har en hel del att ta tag i vad gäller arbetet med Talent Management. Undersökningen visar att bara 12 procent av svenska medarbetare anser att deras arbetsgivare har en stark process för Talent Management. Hela 40 procent tycker att deras arbetsgivare har en svag process. På övergripande nivå kan vi konstatera att svenska företag och organisationer får godkänt vad gäller förmågan att attrahera nya medarbetare. Som förväntat anser många medarbetare också att deras arbetsgivare erkänner att talangfulla medarbetare har stor betydelse för organisationens framtid. Det viktiga arbetet med kommunikation av värderingar och strategier ser också ut att fungera rimligt väl i många företag. Utveckling av medarbetare en brist i svenskt ledarskap Om respondenterna i undersökningen upplever att deras arbetsgivare kommunicerar att medarbetare och talanger är viktiga så anser man inte att detsamma gäller för utvecklingen av medarbetarna. På frågan huruvida arbetsgivaren är bra på att utveckla medarbetarna så att de når sin fulla potential svarar så många som fyra av tio svenskar att deras arbetsgivare är direkt svaga i denna fråga. Den största utmaningen när det gäller utveckling av medarbetare är relaterad till ledarskapet. Undersökningen ger bilden av ett svenskt ledarskap som inte riktigt klarar av att ge de enskilda medarbetarna feedback som leder till utveckling och förbättring av medarbetarna och deras prestation. Exempelvis ger en dryg tredjedel av de svarande låga betyg på frågan om deras chef givit dem en ordentlig utvärdering av sin prestation under de senaste 12 månaderna. Lojala men kritiska medarbetare Något som säkert är glädjande för många arbetsgivare är att en stor andel medarbetare uppger att de vill fortsätta vara anställda hos sin nuvarande arbetsgivare. Relativt få respondenter i undersökningen uppger att de ofta söker annat arbete. Samtidigt kan vi utläsa en tydlig frustration bland många medarbetare som upplever att deras prestationer inte får något riktigt erkännande. På frågan om medarbetarna tycker att det finns en tydlig koppling mellan prestation och belöning (lön, förmåner, bonus etc) Andel medarbetare per åldersgrupp som upplever en stark Talent Management strategi Procent år eller äldre Medarbetare som är mitt i sin mest produktiva fas är mest kritiska till Talent Management processen. En fråga som företagen bör ställa sig själva är hur mycket det kostar att förlora en produktiv, välutbildad medarbetare i 40-årsåldern? Ennova

15 blir betygen överlag mycket låga. Medarbetarna upplever inte heller att det finns en tydlig koppling mellan prestation och erkännande i form av uppmärksamhet och positiv återkoppling. Mindre företag och IT- och konsultföretag mest framgångsrika I undersökningen kan vi se en tydlig tendens att medarbetare i små företag (under 50 anställda) är mer positiva till arbetsgivarens arbete med Talent Management. En slutsats som kan dras av detta är att varje enskild medarbetares insats är mer betydelsefull i ett mindre företag och att arbetsgivare därför anstränger sig mer för att utveckla och behålla sina medarbetare. Givetvis är den enskilde medarbetaren i ett litet företag också mer synlig - goda insatser försvinner inte i mängden som de kan göra i större organisationer. Tittar vi på olika branscher är medarbetare inom vård och omsorg mer kritiska i frågor kring Talent Management än genomsnittet, framför allt brister det i förmågan att attrahera nya medarbetare. IT- och konsultföretag lyckas bättre med Talent Management än många andra branscher. I IT-branschen är också konkurrensen om duktiga medarbetare hård, varför engagemanget för Talent Management sannolikt kommer att öka framöver. Mest kritisk mitt i karriären Medarbetare som är mitt i sina yrkeskarriärer (30-50 år) är mer kritiska till Talent Management processen än yngre (18-29 år) och äldre (50 år och äldre). Bland medarbetare som är i sin mest produktiva fas av yrkeslivet är det exempelvis bara en tiondel som upplever att arbetsgivaren är framgångsrik i arbetet med att attrahera, utveckla och behålla sina medarbetare! Nästa fråga blir då rimligtvis hur mycket pengar det ligger i att förbättra processen för Talent Management? Och hur mycket kostar det att förlora en produktiv, välutbildad medarbetare i 40-årsåldern? Kvinnor nöjdare än män I årets EEI-undersökning kan vi även se att kvinnliga arbetstagare överlag är mer positiva än manliga vad gäller bedömningen av deras arbetsgivares arbete med Talent Management. Kvinnor upplever att deras arbetsgivare är bättre på att attrahera nya medarbetare och är mer positiva till sin arbetsgivares värderingar och strategier än männen. Även vad gäller återkoppling från den närmaste chefen angående prestation och utveckling ger kvinnorna något högre betyg än männen. Dessutom upplever kvinnor i större utsträckning än män att det finns en tydlig koppling mellan prestation och erkännande. Prioriterat arbete med Talent Management ger utdelning Årets EEI-undersökning ger en otvetydig bild av att svenska företag och organisationer behöver bli bättre på att attrahera, utveckla och behålla sina medarbetare. Potentialen i ett sådant förbättringsarbete är bland annat lojalare kunder, högre innovationsgrad, lägre personalomsättning och inte minst gladare och mer engagerade medarbetare. Vad det innebär i ekonomiska termer för olika företag beror naturligtvis på bransch och hur konkurrensutsatt verksamheten är. Vad man ska prioritera i sitt arbete med Talent Management beror också på företagets situation. För vissa handlar det om förbättrad Employer Branding och för andra gör implementeringen av ett system för Performance Management mest nytta. Ennova anser att företag bör ta ett helhetsgrepp kring hela processen för Talent Management. Vilken strategi ska företaget ha och vilka är de prioriterade processerna? Många företag behöver också utvärdera och utveckla sina chefer utifrån ett Talent Management-perspektiv. Har företaget rätt chefer med lämplig utbildning och kompetens? Och har cheferna rätt processer och verktyg för att utvärdera, coacha och belöna medarbetarna? Det är några frågor som företaget bör ställa sig i samband med en satsning på Talent Management. 15

16 Medarbetare saknar mål och feedback Chefer i Sverige visar sällan uppskattning för goda prestationer. Och värre ändå - mer än hälften av medarbetarna upplever att chefen accepterar dåliga prestationer. 16 Många svenska företag och organisationer använder sig av en prestationsorienterad kultur som ett verktyg för att öka produktiviteten. I en prestationskultur vet varje medarbetare hur de aktivt ska bidra till att nå och överträffa företagets mål. Ett fungerande Performance Management innefattar att man sätter tydliga och relevanta mål som följs upp och styr mot företagets övergripande mål och visioner. Det skapar en effektiv och prestationsorienterad kultur som får medarbetare och företag att växa. Men årets EEI-undersökning visar att det står dåligt till med prestationskulturen i Sverige. Orsaken är att svenska medarbetare upplever att de inte har tydliga personliga mål för sitt arbete, inte får tydlig feedback på sina insatser och inte vet hur de kan förbättra sina prestationer - tre centrala delar i en prestationskultur som svenska chefer inte har blivit bättre på under de senaste tre åren. Dessutom har företagen svårt att definiera sambandet mellan medarbetarnas prestation, erkännande och belöning. Under de senaste tre åren har företagen snarare blivit sämre både på att visa uppskattning för bra prestationer och på att ge konstruktiv kritik på dåliga. Att blunda för dåliga prestationer får konsekvenser Nästan hälften av medarbetarna upplever att chefen accepterar kollegors dåliga prestationer. Cheferna blundar trots att den dåliga prestationen är uppenbar för alla på avdelningen. Och det får konsekvenser. Inte bara för den som står bakom handlingen utan även för alla medarbetare på avdelningen. Chefens uppträdande underminerar hans eller hennes auktoritet och skapar en kultur på avdelningen där dåliga prestationer accepteras och blir mer regel än undantag. Ledarstilen innebär också att medarbetarna värderar chefens allmänna handlingskraft och förmåga som chef lågt. Drabbar den högsta ledningen Det är inte bara chefen själv som får sämre rykte när han eller hon accepterar en dålig prestation. Även den högsta ledningen drabbas, då medarbetarna inte förstår hur företaget kan stötta den svaga chefen. Medarbetarnas dom faller dock inte förrän de upplever att chefen upprepade gånger accepterar en dålig prestation.

17 Arbetsglädje runt om i världen Tiden då Sverige och andra nordiska länder hade patent på hög arbetsglädje är förbi. Nu är arbetstagare i Mexiko, Indien och Brasilien också glada över att gå till jobbet. I Ungern ser det däremot dystrare ut. De nordiska länderna tillhör de 10 länder som har högst arbetsglädje i världen tillsammans med Holland, Mexiko, Indien, Brasilien, Peru och Chile. Det visar årets EEI-undersökning som omfattar 25 länder runt om i världen. Även i år har Mexiko världens högsta arbetsglädje följt av Danmark. Sverige ligger på åttonde plats. I botten befinner sig flera östeuropeiska länder med Ungern på sista plats. Omställningen från planekonomi till marknadsekonomi i Östeuropa i kombination med effekterna av den ekonomiska krisen kan vara en förklaring till att medarbetare inte trivs i dessa länder. Lyckliga människor är glada på jobbet Det finns en rad nationella och kulturella faktorer som påverkar ländernas placering när vi tittar på arbetsglädjen i de olika länderna. Om vi jämför resultaten med Hofstedes maskulinitetsindex får vi en del av förklaringen. Maskulina kulturer som i huvudsak präglas av konkurrensmentalitet och fokus på prestation och belöningar, t.ex. Japan och Ungern, hamnar på låga placeringar. De nordiska länderna med mer feminina kulturer som präglas av jämlikhet, konsensus, samarbete, trivsel och tillit, ligger däremot högt i EEI-undersökningen om arbetsglädje. En annan faktor som påverkar arbetsglädjen är graden av välmående. Länder där befolkningen är lycklig, har ett gott självförtroende och en optimistisk syn på tillvaron visar också större arbetsglädje. Interna jämförelser inte alltid rättvisande Resultaten från EEI-undersökningen visar att intern benchmarking av arbetsglädjen i en global verksamhet ska gemomföras med eftertanke. Om sydamerikanska medarbetare visar en större arbetsglädje än medarbetarna i Europa behöver det inte nödvändigtvis bero på en föredömlig ledarinsats, utan kan lika väl bero på kulturella skillnader och skillnader i medarbetarnas förväntningar. EEI-undersökningen och dess resultat från 25 länder runt om i världen gör det möjligt för ett företag att jämföra egna resultat med relevanta landsresultat. Därmed Arbetsglädje runt om i världen Placering Mexiko 2 Danmark 3 Norge 4 Holland 5 Finland 6 Indien 7 Brasilien 8 Sverige 9 Peru 10 Chile 11 Kina 12 USA 13 Tyskland 14 Spanien 15 Frankrike 16 Italien 17 Estland 18 Polen 19 Singapore 20 Irland 21 Storbritannien 22 Tjeckien 23 Ryssland 24 Japan 25 Ungern Ändring i förhållande till 2011 Mycket hög > 70 Hög Hög Hög Hög Hög Hög Hög Hög Mellan Mellan Mellan Mellan Mellan Låg Låg Låg Låg Låg Låg Låg Mycket låg < 55 Mycket låg < 55 Mycket låg < 55 Mycket låg < 55 Mexiko toppar för andra året i rad. Flera länder från andra sidan Atlanten tränger sig in bland topp 10 medan östeuropeiska länder ligger i botten NY NY får företag ett faktabaserat underlag för att bedöma de egna resultaten i förhållande till lokala förhållanden och förväntningar. Det gör att företagen kan rikta in sina förbättringsinsatser på områden där de behövs mest. Ennova 17

18 Arbetsglädje ger energi på fritiden Arbetsdagen är över och du är tömd på energi. Sådan är vardagen för många, särskilt för lärare, pedagoger, chefer, läkare och tandläkare. Årets EEI-undersökning visar att arbetet går ut över deras fritid. Lösningen är ökad arbetsglädje. Medarbetare med hög arbetsglädje har nämligen energi för såväl arbete som privatliv. Hög arbetsglädje är alltså inte bara bra för företaget och medarbetarna under arbetstid. Den gynnar också familjer, vänner och medarbetarna själva året om. Mobbning berör hela arbetsplatsen Mobbning går inte bara ut över den medarbetare som mobbas. Det får också konsekvenser för kollegorna och ledningen enligt årets EEI-undersökning, som också visar att sju procent har varit utsatta för mobbning på arbetet under det senaste året. För 23 procent av dem har mobbningen tagit så hårt att de har sjukanmält sig. Men sjukanmälningar är inte den enda konsekvensen av mobbning. De medarbetare som har varit utsatta för mobbning har en markant lägre arbetsglädje än sina kollegor. Dessutom har de en mycket negativ syn på ledningen, både vad gäller den egna chefen och företagets högsta ledning. Den negativa synen på ledningen går igen hos de kollegor som bevittnar mobbning. Jämfört med medarbetare som inte upplever mobbning är de mycket mer kritiska till såväl närmaste chef som den högsta ledningen. 18 Nära en femtedel av svenskarna saknar utmaningar på jobbet Drygt tre av fyra svenska medarbetare, 78 procent, tycker att deras dagliga arbete är lagom utmanande. De upplever med andra ord den perfekta matchningen mellan arbetsuppgifter och kompetens. Det avspeglar sig i stor arbetsglädje. Den rätta matchningen mellan arbetsuppgifter och kompetens betyder också att medarbetarna upplever att de utvecklas på jobbet både yrkesmässigt och personligt. Det visar årets EEI-undersökning. Men för 17 procent av de svenska medarbetarna ser det annorlunda ut. De saknar utmaningar och upplever att deras dagliga arbete är för lätt. Det får konsekvenser för arbetsglädjen. Dessa medarbetare bedömer sin arbetsglädje hela 20 poäng lägre på en skala mellan 0 och 100 än de medarbetare som tycker att deras arbete är lagom utmanande. Upplevelsen av yrkesmässig och personlig utveckling i jobbet bedömer de hela 29 poäng lägre. En bra matchning mellan arbetsuppgifter och kompetens lönar sig. Det finns nämligen ett tydligt samband mellan arbetsglädje och företagets resultat. En förklaring kan vara att kollegorna reagerar på att inga åtgärder vidtas mot mobbningen och att den tillåts fortgå. Undersökningen visar att 37 procent av dem som mobbas inte säger något om mobbningen vare sig till ledning eller förtroendevalda. Det kan bero på att cheferna inte är bra på att hantera mobbning. Långt under hälften, 38 procent, av dem som talar med ledningen eller förtroendevalda om problemet upplever att det görs något för att stoppa mobbningen. Så budskapet är: Gör något! Få ut mer av utvecklingssamtalet Två av tre svenska medarbetare har utvecklingssamtal med sin chef en gång om året. Många företag värderar samtalen högt och det finns mängder av kurser i utvecklingssamtal. Men det har ännu inte haft någon märkbar effekt på medarbetarna. De får inte ut mer av utvecklingssamtalen nu än för tre år sedan. Och vad medarbetarna får ut är allt annat än lysande, visar årets EEI-undersökning. Men det finns hjälp att få. Två uppföljande insatser ökar nämligen utbytet av samtalet väsentligt. Första steget är att samtalen ska resultera i en skriftlig utvecklingsplan, ett dokument som bland annat beskriver vilken utbildning och vilka nya uppgifter som medarbetarna ska få under det kommande året för att säkerställa deras utveckling. Det andra steget är att chefen och medarbetaren följer upp planen minst en gång mellan varje samtal. Tyvärr visar årets undersökning att bara 44 procent av alla samtal resulterar i en skriftlig utvecklingsplan.

19 Om undersökningen European Employee Index (EEI) 2012 Årets undersökning Ennova har genomfört EEI-undersökningen (European Employee Index) årligen i Sverige sedan Detta ger oss en unik historik över de centrala aspekter som skapar arbetsglädje, eftersom de år efter år åskådliggörs i undersökningen. Dessutom ställer vi ett antal temafrågor varje år som speglar det som händer i olika verksamheter och matchar den aktuella debatten. Under 2012 har vi samlat in svar från 25 olika länder som har betydelse för globala verksamheter med hemvist i Nordeuropa! I Sverige har vi samlat in svar vilket ger oss möjlighet att bryta ner svaren på olika branscher, yrkesgrupper, utbildning och andra relevanta grupper av medarbetare. Arbetsglädje - hur mäts det? Ennovas modell ger svar på vad det innebär att vara motiverad och nöjd på jobbet och hur det påverkar vårt beteende. Medarbetarnas arbetsglädje, som Ennova definierar som summan av motivation och nöjdhet, är resultatet av ett antal faktorer relaterade till medarbetarens uppfattning om arbetet och arbetsplatsen. Som modellen visar är dessa faktorer uppdelade i sju fokusområden. Fokusområdena verkar som kranar som företaget och den enskilda chefen kan vrida på för att förbättra arbetsglädjen inom avdelningen och verksamheten. Möjlighet att jämföra resultat European Employee Index ger möjlighet att jämföra sin verksamhet med ett antal olika områden på den svenska arbetsmarknaden. Jämförelsen använder verksamheterna för att se hur medarbetarna - jämfört med medarbetare på andra arbetsplatser värderar områden som har särskilt strategiskt fokus. Har din verksamhet en konkurrensfördel jämfört med andra verksamheter eller ger medarbetarna uttryck för något annat? Ennovas benchmarkundersökning är ett av de starkaste skälen till att våra kunder väljer oss som samarbetspartner. Vi skräddarsyr benchmarkingresultat till många av våra kunder för att erbjuda relevanta jämförelser med utgångspunkt från de länder och/eller branscher som kunden verkar i. Resultaten från European Employee Index offentliggörs på två konferenser i maj månad. På konferenserna presenteras en rad mer detaljerade resultat än det är möjligt att ta med i denna rapport. Läs mer på 19 Anseende Överordnad ledning Närmaste chef Samarbete Motivation Arbetsglädje Nöjdhet Det dagliga arbetet Lön och anställningsförhållanden Yrkesmässig och personlig utveckling Engagemang Lojalitet Trofasthet FOKUSOMRÅDEN RESULTAT Ennova A/S Alla rättigheter till resultat, metoder och samlade resultat förbehålles. Det är tillåtet att citera från publikationen om Ennova A/S tydligt anges som källa.

20 Ennova genomför några av de mest avancerade medarbetarundersökningarna i världen, och med en gedigen referenslista är vi ledande inom vårt område i Skandinavien. Under de senaste 20 åren har vi utvecklat vår expertis inom medarbetarundersökningar och rådgivning till våra kunder. Utöver att genomföra medarbetarundersökningar för några av de största verksamheterna i Nordeuropa, genomför Ennova årligen den globala benchmarkundersökningen European Employee Index. Undersökningen ger Ennovas kunder möjlighet att jämföra resultaten från sina egna medarbetarundersökningar med representativa lands- och/eller branschresultat. Ett urval av Ennovas kunder: CHR. HANSEN DANFOSS DANSKE BANK FINANSDEPARTEMENTET I NORGE FLSMIDTH GRUNDFOS INFRANORD INTRUM JUSTITIA KWINTET THE LEGO GROUP LANTMÄNNEN LUNDBECK NCC NETS NORDEA NOVOZYMES NSG GROUP SAS SBAB SIEMENS SVT TV2 DANMARK UDENRIGSMINISTERIET I DANMARK VESTAS Ennova AB Stockholm Köpenhamn Aarhus Oslo Östermalmsgatan 87 b, 1 St. Kongensgade 81 Daugbjergvej 26 Kristian IV s Gate 12, Stockholm DK-1264 Köpenhamn DK-8000 Århus C NO-0164 Oslo Tel. +46 (0) Tel Tel Tel

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15 European Employee Index 2014 Sverige 2014 - Årgång 15 Innehåll 04 06 08 10 Sveriges arbetsglädje är fortsatt i topp 10 Ledarskapskvalitet utan styrfart Svensk prestationskulturs styrkor och svagheter Världen

Läs mer

ÅRETS RESULTAT. TEMA: Det dagliga arbetet. Bra utvecklingssamtal guld värt Performance culture Skapa engagemang efter uppsägningar

ÅRETS RESULTAT. TEMA: Det dagliga arbetet. Bra utvecklingssamtal guld värt Performance culture Skapa engagemang efter uppsägningar Sverige 2010 - Årgång 10 ÅRETS RESULTAT TEMA: Det dagliga arbetet Bra utvecklingssamtal guld värt Performance culture Skapa engagemang efter uppsägningar Ledare Engagerade medarbetare hjälper Sverige ut

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen

kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen 1 Innehåll Innehåll...1 Förord... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Andel som har fått kompetensutveckling...

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

En guide till ditt ledarskap. Är det ett hinder att vara kvinna? Ledarskapets. makt. Hur hanterar du bäst internationella uppdrag?

En guide till ditt ledarskap. Är det ett hinder att vara kvinna? Ledarskapets. makt. Hur hanterar du bäst internationella uppdrag? Sky s the limit #1 TIDNINGEN SOM INSPIRERAR TILL UNGT LEDARSKAP OCH HJÄLPER DIG I KARRIÄREN Måste ledarskap vara vad det alltid varit? Är du en framtida ledare? Hur funkar ledarskap i brasilien? Ledarskapets

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST Chef- och ledarskap inom statlig sektor En rapport från Fackförbundet ST ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Tryck: Intellecta Tryckindustri, juni 2006. Upplaga: 4 000 ex.

Läs mer

Intern eller extern chefsrekrytering

Intern eller extern chefsrekrytering Elisabeth Carlsson & Jonas Lundin Intern eller extern chefsrekrytering - En jämförelse mellan offentliga verksamheter och företag Internal or external executive recruitment - A comparative study between

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa

En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa Maja Eliasson Handledare: Christin Mellner VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING I PSYKOLOGI, 15

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

Anna-Karin Florén Gunhild Wallin HANDBOK I. arbetsplatslärande. vad, hur och varför det är viktigt

Anna-Karin Florén Gunhild Wallin HANDBOK I. arbetsplatslärande. vad, hur och varför det är viktigt Anna-Karin Florén Gunhild Wallin HANDBOK I arbetsplatslärande vad, hur och varför det är viktigt INNEH Å LL SFÖRT ECK NING 4 Förord 5 KAPITEL 1: INTRODUKTION Vad är arbetsplatslärande? 6 8 9 9 En kort

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

Kreativitet inom bank

Kreativitet inom bank Företagsekonomiska Institutionen Inriktning mot Management Ht 2011 Kreativitet inom bank En studie inom SEB Författare: Sofie Helsing Jessica Löfgren Handledare: Staffan Gran 1 Sammanfattning Kandidatuppsats

Läs mer

Här vill studenterna jobba och bo

Här vill studenterna jobba och bo Där de härliga lagrarna gro Här vill studenterna jobba och bo juni 2014 Rapporten i punktform Handelskammaren har genomfört två undersökningar: en bland 390 sydsvenska studenter (varav 277 civilekonom-

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET En guide för dig som är chef NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som arbetar på uppdrag av Svenska

Läs mer

Nr 4 december 2003. Framgångsrikt förändringsarbete sid 6. Varför är processförbättring så svårt? sid 14. Sju fallgropar att undvika Sid 21

Nr 4 december 2003. Framgångsrikt förändringsarbete sid 6. Varför är processförbättring så svårt? sid 14. Sju fallgropar att undvika Sid 21 ntimeger INSIKT I TID T E M A : K R A F T E R I F Ö R Ä N D R I N G S A R B E T E Nr 4 december 2003 Framgångsrikt förändringsarbete sid 6 Varför är processförbättring så svårt? sid 14 Sju fallgropar att

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

R 2008:01. Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer

R 2008:01. Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer R 2008:01 Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer R 2008:01 Utgivare: Nutek Tryck: AB Danagårds Grafiska Tryckt i 500 ex i januari

Läs mer

Olika måttstockar. Om jämställdhet, karriär och chefskap. Charlotta Krafft

Olika måttstockar. Om jämställdhet, karriär och chefskap. Charlotta Krafft Olika måttstockar Om jämställdhet, karriär och chefskap 2012 Charlotta Krafft Omslag: Erik Lidsheim är civilekonom med en magisterutbildning från Handelshögskolan i Göteborg med inriktning mot småföretagande

Läs mer