FÖRSVARSMAKTEN :70585 Högkvarteret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret"

Transkript

1 4 H Hemvärn

2 FÖRSVARSMAKTEN :70585 Högkvarteret Försvarsmaktens handbok för hemvärnet HvH häfte 4, fastställs att gälla fr o m Detta häfte ingår i HvH samlingspärm (M ). M Welff Rikshemvärnschef L-E Hassel 2001 Försvarsmakten Boken är publicerad i samarbete med Mediablocket AB Distribution: Försvarets bok- och blankettförråd

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRMÅNER... 5 Förord... 5 Läsanvisning... 5 Grunder och begrepp... 5 Förmåner i fred till elever och övade... 6 Inledande bestämmelser... 6 Dagpenning och dagersättning... 7 Dagpenning... 8 Dagersättning Utbetalning av dagersättning Ersättning vid deltagande i räddningstjänst Ersättning för förlorad arbetsförtjänst Befattningspenning Utbildningspremier Reseförmåner Sittplats/Sovplats/Hyttplats Tjänstledighet och tjänstledighetsresa under utbildning och övning Inkvartering och förplägnad Sjukvårdsförmåner Hälso- och sjukvård Tandvård Utbetalning av sjukvårdsförmåner Begravningshjälp Militärbegravning Familjebidrag Överklagande av beslut om familjebidrag Utbetalning och kostnader Försäkringsskydd, skadestånd m m Grupplivförsäkring Lag (1977:265) om statligt personskadeskydd Lag (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m m Andra försäkringar Kungafonden Trafikskadeersättning Skadestånd Exempel på några typfall Ersättning för glasögon och klocka m m Förmåner i fred till instruktörer Inledande bestämmelser

4 Arvoden Veckokursarvode Timarvode Lön, dagpenning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst Lön m m Dagpenning och förlorad arbetsförtjänst Övningsdygnstillägg Traktamente och reseförmåner Traktamente Resor Försäkringsskydd Förmåner till administrativ personal i samband med frivillig utbildning Förmåner till funktionärer Hemvärnsförråd Ungdomsledare Förmåner m m vid hög beredskap Bilaga 1. Försäkringar tecknade av organisationerna Bilaga 2. Sammanställning av vissa förmåner till frivilliga och hemvärnsmän Häften som ingår i Försvarsmaktens Hemvärnshandbok SAKREGISTER

5 FÖRMÅNER Förord Handbok för frivillig försvarsverksamhet, kap 7. Förmåner är avsedd att vara ett hjälpmedel vid handläggning av frågor och ärenden rörande frivilligas och hemvärnsmäns förmåner och tjänstgöringsvillkor. Handboken behandlar förmåner och villkor för elever, övade, instruktörer och funktionärer inom såväl Försvarsmakten som totalförsvarets civila delar. Vid handläggning och utbetalning av förmåner skall bilaga 15:11 Kostnadsansvar för frivillig utbildning inom Försvarsmakten beaktas. Den återfinns i huvudboken H FRIV. I denna upplaga har tagits med författningar som har utfärdats fram till och med mars Läsanvisning I handbokens text (ej författningstext) används begreppet frivillig/a. Med detta avses frivilliga i Försvarsmakten, frivilliga i totalförsvarets civila del och hemvärnsmän. I de fall reglerna för någon av de tre kategorierna skiljer sig från övriga framgår detta av texten. Författningstext är utmärkt med fet eller kursiv stil enligt följande Regeringens förordningar blå platta/text. Försvarsmaktens respektive Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter ljusgrå platta. Grunder och begrepp Bestämmelser om ersättningar och förmåner för frivillig försvarsutbildning återfinns i tre regeringsförordningar. En som gäller hemvärnsmän (1997:147), en som gäller frivilliga (1994:523) och en som gäller instruktörer inom frivillig försvarsutbildning (1994:522). De två senare förordningarna gäller således för såväl militär som civil frivilligverksamhet. Försvarsmakten har utgivit föreskrifter genom FFS 1996:16 (omtryckt den 5 juni 1998 i FFS 1998:7) för hemvärnsmän och frivilliga samt genom FFS 1994:30 för instruktörer. 5

6 Förmåner Arbetsmarknadsstyrelsen har utgivit föreskrifter gällande totalförsvarets civila del genom AMSFS 1998:4 för frivilliga och genom AMSFS 1998:5 för instruktörer. Med frivillig försvarsorganisation avses här de organisationer som anges i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet. Med frivillig avses här den som är medlem i en frivillig försvarsorganisation. Med hemvärnet avses enligt Hemvärnsförordningen (1997:146) allmänt hemvärn och driftvärn. Enligt Hemvärnsförordningen (1997:146) består hemvärnets personal av hemvärnsmän och personal med avtal för tjänstgöring i hemvärnet enligt förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet samt av anställda vid Försvarsmakten som är krigsplacerade i hemvärnet. I förordningen (1966:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal definieras hemvärnsmän som personal som ingått avtal enligt 5 hemvärnsförordningen (1997:146) frivillig personal som avtalsbunden frivillig personal enligt förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet. Förmåner i fred till elever och övade Inledande bestämmelser Frivilliga 1 I denna förordning avses med frivillig den som är medlem i en sådan frivillig försvarsorganisation som anges i bilagan till förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet. Enligt överenskommelse mellan en frivillig försvarsorganisation och en berörd myndighet kan även någon annan än den som är medlem i en sådan organisation anses som frivillig under viss tjänstgöring. (SFS 1994:523) Hemvärnsmän 1 I denna förordning används begrepp i fråga om hemvärnet i samma betydelse som i hemvärnsförordningen (1997:146). (SFS 1997:147) 6

7 Gemensamma föreskrifter för Försvarsmakten 1 Föreskrifterna i denna författning gäller för frivilliga som är verksamma inom Försvarsmakten och hemvärnsmän, som deltar i utbildning eller tjänstgöring som leder till en krigsbefattning, vidareutbildning i en krigsbefattning eller till bibehållande av kompetens i en krigsbefattning eller som deltar i utbildning till instruktör. Föreskrifterna gäller även frivilliga som är funktionärer inom en frivillig försvarsorganisation. 2 För beräkning och utbetalning av andra ekonomiska förmåner än dagpenning och familjebidrag till hemvärnsmän, ansvarar berörd försvarsområdesbefälhavare och i förekommande fall chefen för Ostkustens marinkommando. (FFS 1996:16) Föreskrifter för totalförsvarets civila del 1 Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om förmåner till frivilliga inom totalförsvarets civila del enligt förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga. (AMSFS 1998:4) Dagpenning och dagersättning Frivilliga 2 När en frivillig tjänstgör under tid då det inte råder höjd beredskap, får han eller hon dagpenning, om tjänstgöringen avser 1. utbildning i mer än två dagar till en krigsbefattning eller vidareutbildning i en krigsbefattning eller vidareutbildning till instruktör, 2. deltagande i ledningsövning för totalförsvaret eller i lokal totalförsvarsövning. Vid annan tjänstgöring får den frivillige dagersättning. Vid utbildning enligt första stycket 1 som är kortare än tre dagar betalas dock dagpenning för dag för vilken den frivillige visar att han eller hon förlorar arbetsinkomst på grund av tjänstgöringen. 5 Dagpenning och dagersättning betalas med belopp som motsvarar vad en totalförsvarspliktig får enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga. 6 Om en tjänstgöringsdag omfattar mindre än sex timmar, betalas dagpenning och dagersättning endast om den genomsnittliga tjänstgöringen per dag under tjänstgöringsperioden uppgår till minst 6 timmar. (SFS 1994:523) 7

8 Förmåner Hemvärnsmän 2 När en hemvärnsman tjänstgör i hemvärnet under tid då hemvärnsberedskap inte råder, får han eller hon dagpenning, om tjänstgöringen avser 1. utbildning i mer än två dagar till en krigsbefattning eller vidareutbildning i en krigsbefattning, 2. deltagande i ledningsövning för totalförsvaret, 3. medverkan i uppgifter som syftar till att upprätthålla Sveriges försvarsberedskap, 4. deltagande i samövning med förband under krigsförbandsövning. 3 Vid annan tjänstgöring under tid då hemvärnsberedskap inte råder får hemvärnsmannen dagersättning. Vid utbildning enligt 2 1 som är kortare än tre dagar betalas dock dagpenning för dag vilken hemvärnsmannen visar att han eller hon förlorar arbetsinkomst på grund av tjänstgöringen. 5 Dagpenning eller dagersättning betalas inte till hemvärnsmän i driftvärnet för tjänstgöring under ordinarie arbetstid. 6 Dagpenning och dagersättning betalas med belopp som motsvarar vad en totalförsvarspliktig får enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga. Under tid då hemvärnsberedskap inte råder betalas dock inte dagpenning för in- och utryckningsdagar som infaller på lördag, söndag eller helgdag såvida inte hemvärnsmannen visar att han eller hon förlorar arbetsinkomst på grund av tjänstgöringen. (SFS 1997:147) 18 Föreskrifterna i 11 kap. 1-6 och 8, 12 kap. 1 och 13 kap. 1 1 förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga tillämpas i fråga om dagpenning och familjebidrag. Underlag till Riksförsäkringsverket enligt 11 kap. 2 den förordningen skall dock lämnas av Försvarsmakten. 19 Andra förmåner än dagpenning och familjebidrag beslutas och betalas ut av Försvarsmakten. Försvarsmaktens beslut får överklagas till Överklagandenämnden för totalförsvaret. Överklagandenämndens beslut får inte överklagas. Dagpenning Avsikten med dagpenningsystemet är främst att den frivillige skall ha möjlighet att delta i utbildning även om vederbörande måste ta tjänstledigt från sitt ordinarie arbete och därmed vidkännas löneavdrag. Dagpenningen motsvarar 90 % av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) enligt reglerna i 3 kap 4 första stycket 3 lagen (1962:381) om allmän försäkring, delad med

9 Den sjukpenninggrundande inkomsten fastställs av försäkringskassan till högst sju och en halv gånger basbeloppet (basbeloppet för 1998 är kr). Dagpenningen är pensionsgrundande och skattepliktig. Den högsta dagpenningen för år 1998 är 673 kronor. Dagpenningen skall alltid bestämmas till lägst 55 kronor. Dvs att den som inte har någon fastställd SGI, t ex en pensionär eller en studerande, skall erhålla 55 kronor/ dag. Dagpenning utbetalas inte för lördag och/eller söndag som inleder eller avslutar utbildning/tjänstgöring. Dagpenning betalas inte för de dagar då den frivillige uppbär ersättning enligt 4 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring (föräldrapenningförmåner). För den som är studerande och har både studietids-sgi och en vilande sjukpenning skall den nivå som är fördelaktigast för eleven användas som beräkningsunderlag för dagpenningen. Fr o m den 1 januari 1998 gäller en ny lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Arbetslöshetsförsäkringen handhas av arbetslöshetskassor enligt lag (1997:239) om arbetslöshetskassor, som också gäller fr o m den 1 januari Den frivillige som uppbär arbetslöshetsförsäkring skall inför en utbildning eller tjänstgöring kontakta sin arbetslöshetskassa för överenskommelse om ersättning under utbildningen eller tjänstgöringen. I de fall den frivillige inte får ersättning från arbetslöshetskassa under utbildningen/ tjänstgöringen gäller följande: Den som har ersättning från arbetslöshetskassa har haft arbete och fått en SGI fastställd och sökt arbete i samma omfattning som den fastställda SGI motsvarar (t ex heltid) får dagpenning baserad på denna SGI. Den som har ersättning från arbetslöshetskassa har haft arbete, men ej fått en fastställd SGI (p g a/t ex inte anmält inkomst till försäkringskassan) får dagpenning med 55 kr/dag. En förändring i lag fr o m den 1 juli 1997 gör att denna senare grupp kan prövas av försäkringskassan för att retroaktivt få SGI fastställd. Tillsammans med dagpenning kan den frivillige ansöka om näringsbidrag (till egna företagare) enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga. Se vidare om familjebidrag sid

10 Förmåner För att dagpenning skall utbetalas vid utbildning finns både ett kvalitetskrav och ett tidskrav. Kvalitetskravet Förutsättningen för att dagpenning skall utbetalas är att utbildningen skall ge eller bibehålla kompetens i eller till en krigsbefattning. Exempel på utbildning som berättigar till dagpenning befordringsutbildning, grundutbildning av avtalspersonal, befattningskurser på HvSS för hemvärnets personal, kompletteringsutbildning för befäl, som syftar till ökad kompetens i eller till krigsbefattning, instruktörsutbildning, kurs som innehåller minst 50 % försvarsinformation oavsett krigsbefattning, ledarskapsutbildning, funktionärsutbildning för avtalspersonal med s k ego-avtal. Se vidare under förmåner till funktionärer sid 46. Tidskravet Utöver vad som anges ovan om utbildning i mer än två dagar betalas dagpenning endast för utbildningsdag som omfattar minst sex timmar per dag. Dagpenning kan dock utbetalas även för utbildningsdagar med mindre än sex timmar om den genomsnittliga tjänstgöringen under en sammanhängande period uppgår till minst sex timmar per dag. Dagpenning utbetalas då utbildning eller tjänstgöring omfattar hel vardag samt under lördag och söndag som omsluts av tjänstgörings- och utbildningsdagar. Dvs dagpenning skall inte utbetalas på lördag och/eller söndag, som inleder eller avslutar utbildning/tjänstgöring, om inte inkomstbortfall kan styrkas. Se vidare om förlorad arbetsförtjänst sid 13. Exempel 1. En utbildning som genomförs från t ex fredag kl 1800 till söndag kl l600 måste anses kortare än tre dagar oavsett om sammanlagda utbildningstiden är mer än 18 timmar. Alltså utbetalas dagpenning endast till den som kan styrka inkomstbortfall och endast för den dag då inkomst verkligen förlorats. 2. En utbildning som genomförs från torsdag kl 0900 till söndag kl 1600 berättigar till dagpenning torsdag och fredag. Däremot inte för lördag och söndag då dessa dagar avslutar utbildningen om inte inkomstbortfall kan styrkas. 3. En utbildning som genomförs från fredag kl 1000 till måndag kl 1600 berättigar till dagpenning för samtliga fyra dagar. 10

11 4. En utbildning som är en längre kurs, men genomförs uppdelat berättigar till dagpenning. Dock skall lördagar och söndagar, om de inte omsluts av kursdagar, ej ersättas. Den frivillige kan ersättas för lördag och söndag under förutsättning att det kan styrkas att han eller hon förlorar arbetsinkomst. Utbetalning av dagpenning För de frivilliga försvarsorganisationernas medlemmar administreras utbetalningen av dagpenningen, avdrag för skatt, inkomstuppgift m m av respektive organisation. För hemvärnsmän sker utbetalning av dagpenning av försäkringskassan. Överklagande av beslut om dagpenning för hemvärnsmän Enskild hemvärnsman kan, om han inte är nöjd med försäkringskassans beslut om dagpenning begära omprövning av beslutet. Kassan skall då ompröva beslutet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Är man inte nöjd med omprövningsbeslutet kan överklagan göras hos allmän förvaltningsdomstol. Dagersättning Är utbildningen kortare än tre dagar eller om utbildningen inte uppfyller de under ovan beskrivna villkoren för dagpenning utbetalas dagersättning. Dagersättning utbetalas enligt förordning (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga med samma belopp som en totalförsvarspliktig får under de första 230 dagarna av sin grundutbildning. Dagersättningen är (år 1998) 40 kr per dag. Dagersättning betalas endast för tjänstgöringsdag som omfattar minst sex timmar per dag. Dagersättning kan dock utbetalas även för tjänstgöringsdagar med mindre än sex timmar om den genomsnittliga tjänstgöringen under en sammanhängande period uppgår till minst sex timmar per dag. Dagersättningen är skattefri. Vid utbildning i minst fyra dagar och som berättigar till dagersättning har den frivillige rätt att ansöka om behovsprövat familjebidrag. Se vidare om familjebidrag sid 30. Utbetalning av dagersättning För de frivilliga försvarsorganisationernas medlemmar administreras utbetalningen av dagersättning av respektive organisation. För hemvärnets personal (utom för Lottorna) sker utbetalning av dagersättning av respektive försvarsområde via PLIS HV. Lottornas dagersättning utbetalas av organisationen. 11

12 Förmåner Ersättning vid deltagande i räddningstjänst Frivilliga 2 a När personal med avtal för tjänstgöring i hemvärnet enligt förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet tjänstgör i hemvärnet under tid då hemvärnsberedskap inte råder, får han eller hon ersättning för arbete och tidsspillan om tjänstgöringen avser räddningstjänst. Ersättningen lämnas enligt de grunder som senast har avtalats i fråga om motsvarande ersättning till deltidsanställda brandmän. (SFS 1994:523) Hemvärnsmän 2 a När en hemvärnsman tjänstgör i hemvärnet under tid då hemvärnsberedskap inte råder, får han eller hon ersättning för arbete och tidsspillan om tjänstgöringen avser räddningstjänst. Ersättningen lämnas enligt de grunder som senast har avtalats i fråga om motsvarande ersättning till deltidsanställda brandmän. (SFS 1997:147) Försvarsmakten kan enligt 34 räddningstjänstlagen, på anmodan av räddningsledaren, kallas att med personal och egendom delta i en räddningsinsats. För Försvarsmaktens del beslutar chef för militärdstrikt i sådant fall vilken personal och vilka resurser Försvarsmakten deltar med. Beslutas att hemvärnet (som en del av Försvarsmakten) skall delta skall, för hemvärnsmän och personal med avtal för tjänstgöring i hemvärnet enligt förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet (avser f n personal ur SLK, SKBR, FMCK, FRO, SRK, FFK och SBK), följande ersättning gälla fr o m den 1 november 2000 (SFS 2000: ). När ovan sagda personal ur hemvärnet deltar i räddningsinsats får han eller hon ersättning för arbete och tidsspillan om tjänstgöringen avser räddningstjänst. Ersättningen lämnas enligt de grunder som senast har avtalats i fråga om ersättning till deltidsanställda brandmän. För räddningstjänst utgår ersättning med 152 kronor för första timmen och 101 kronor per timme för tid därutöver. Med första timmen avses första timmen en person deltar vid en och samma insats. Dvs 152 kronor utbetalas en gång per person och insats. Med insats avses den händelse som föranlett räddningsinsatsen. Exempelvis var översvämningarna i Arvika en insats. Det faktum att man varit frånvarande från räddningsarbetet för t ex vila renderar följaktligen inte rätt till en ny 152-kronorsersättning. Ersättningen utges fr o m tidpunkten för larm till dess vederbörande chef förklarar tjänstgöringen avslutad. Påbörjad timme skall räknas som hel timme. Vid tjänstgöring under tid från kl 1900 på vardag till kl 0600 följande dag samt från kl 1900 på fredag och dag före helgdag till kl 0600 på måndag eller dag efter helgdag skall ersättningen förhöjas med 50 %. 12

13 Med helgdag jämställs midsommar-, jul- och nyårsafton samt sådan arbetsfri dag som särskilt inarbetats i huvudanställningen (s k klämdag). Ersättningen utbetalas månadsvis. Det ovan sagda gäller Försvarsmaktens deltagande i räddningstjänst. Deltar en frivillig försvarsorganisation utöver detta i en räddningsinsats har Försvarsmakten inte med detta att göra, utan då gäller de ersättningsbestämmelser som räddningsledaren anger (i regel detsamma som ovan beskrivits). Ersättning för förlorad arbetsförtjänst Frivilliga 2...Vid utbildning enligt första stycket 1 som är kortare än tre dagar betalas dock dagpenning för dag för vilken den frivillige visar att han eller hon förlorar arbetsinkomst på grund av tjänstgöringen. (SFS 1994:523) Hemvärnsmän 3...Vid utbildning enligt 2 1 som är kortare än tre dagar betalas dock dagpenning för dag vilken hemvärnsmannen visar att han eller hon förlorar arbetsinkomst på grund av tjänstgöringen. (SFS 1997:147) Dagpenning kan utbetalas vid utbildning till en krigsbefattning eller vidareutbildning i en krigsbefattning även om utbildningen är kortare än tre dagar eller för lördag och/eller söndag som inleder eller avslutar utbildning/tjänstgöring, under förutsättning att den frivillige, genom intyg från arbetsgivare, kan styrka inkomstbortfall. Befattningspenning Frivilliga 3 En frivillig på lägst gruppchefsnivå har rätt till befattningspenning enligt bestämmande av den myndighet som anges i En frivillig som är funktionär inom en frivillig försvarsorganisation och är avtalsbunden för samverkan med totalförsvarsmyndigheter har rätt till befattningspenning under verksamhet som funktionär enligt bestämmande av den myndighet som anges i

14 Förmåner Myndigheten skall bestämma det högsta belopp som får betalas som årligt arvode till övriga funktionärer inom de frivilliga försvarsorganisationerna. (SFS 1994:523) Hemvärnsmän 9 Hemvärnsmän har rätt till befattningspenning enligt föreskrifter som Försvarsmakten meddelar. 19 Andra förmåner än dagpenning och familjebidrag beslutas och betalas ut av Försvarsmakten. Försvarsmaktens beslut får överklagas till Överklagandenämnden för totalförsvaret. Överklagandenämndens beslut får inte överklagas. (SFS 1997:147) Gemensamma föreskrifter för Försvarsmakten 3 Av 3 förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga framgår att en frivillig på lägst gruppchefsnivå har rätt till befattningspenning. Rätt till befattningspenning föreligger då han eller hon är inkallad till tjänstgöring i sin krigsbefattning. Befattningspenningen skall per dag utgöra det belopp som anges för befattningens kompetens- respektive funktionsnivå enligt följande tabell. Kodsiffra Kompetens- respektive Belopp funktionsnivå 8 Gruppchefsnivå 8 kr 7 Troppchefsnivå 10 kr 6 Plutonchefsnivå 12 kr 5 Kompanichefsnivå 14 kr 4-1 Bataljonschefsnivå och 16 kr högre nivå 4 4 Hemvärnsbefäl och frivilliga med avtal för tjänstgöring i hemvärnet enligt förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet skall få befattningspenning enligt följande tabell. Befattning Antal dagar per år Chef för hemvärnsbataljon, chef för 340 hemvärnskompani, hemvärnsbataljonskvartermästare och hemvärnskompanikvartermästare 14

15 Befattning Antal dagar per år Ställföreträdande chef för hemvärns- 255 bataljon och ställföreträdande chef för hemvärnskompani Plutonchef 170 Ställföreträdande plutonchef 125 Trosstroppchef och ställföreträdande 125 hemvärnskompanikvartermästare Gruppchef 125 Övrigt hemvärnsbefäl som är placerat som 170 lägst plutonchef Kårchef vid hemvärnsmusikkår 340 Ställföreträdande kårchef vid hemvärns- 255 musikkår Dirigent vid hemvärnsmusikkår 340 Vice dirigent vid hemvärnsmusikkår 170 Hemvärnstrumslagare vid hemvärnsmusikkår 170 Notbibliotekarie vid hemvärnsmusikkår 170 Materielförvaltare vid hemvärnsmusikkår 170 Befattningspenningen skall per dag utgöra det belopp som framgår av tabellen i 3 och utbetalas efter fullgjord avtalsenlig repetitionsutbildning. 5 Hemvärnschef i ett hemvärnsområde med en personalstyrka som överstiger 75 personer skall få befattningspenning med ett tillägg på två kronor per dag. 6 Av 4 förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga framgår att en frivillig som är funktionär inom en frivillig försvarsorganisation och är avtalsbunden för samverkan med totalförsvarsmyndigheter skall få befattningspenning under verksamhet som funktionär. Den frivillige skall få befattningspenning för 30 dagar per år. Befattningspenningen skall vara 14 kronor per dag. (FFS 1996:16) (Anm: För kodsiffran i 3 se befattningstyptabellerna i BTK där första siffran utmärker kompetensnivå. Den frivilliges kompetensnivå finns angiven i tjänstgöringskort och i P-tabell krigsplacering.) 15

16 Förmåner Föreskrifter för totalförsvarets civila del 2 Befattningspenning enligt 4 första stycket förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga framgår att en frivillig betalas enligt nedanstående tabell. Antal tjänstgöringsdagar per år Belopp, kronor per år eller fler (AMSFS 1998:4) Befattningspenningen utbetalas således under tre olika förutsättningar. 1. Till frivillig, som inte tillhör hemvärnet och på lägst gruppchefsnivå under tjänstgöring i krigsbefattningen. 2. Till hemvärnets personal (hemvärnsmän och avtalspersonal) som är placerad som lägst gruppchef (se tabell nedan). 3. Frivillig som är funktionär inom en frivillig försvarsorganisation och är avtalsbunden (s k ego-avtal) för samverkan med totalförsvarsmyndighet. Se vidare under förmåner till funktionärer sid 46. Tabell för befattningspenning till hemvärnets personal Befattning Antal dgr à kr Summa/år Chef för hemvärnsbataljon Chef för hemvärnskompani med en personalstyrka överstigande 75 personer Chef för hemvärnskompani Hemvärnsbataljonskvartermästare och hemvärns kompanikvartermästare Ställföreträdande chef för hemvärnsbataljon Ställföreträdande chef för hemvärnskompani Plutonchef Ställföreträdande plutonchef

17 Befattning Antal dgr à kr Summa/år Trosstroppchef/Ställföreträdande hemvärns kompanikvartermästare Gruppchef Övrigt hemvärnsbefäl som är placerad som lägst plutonchef Kårchef vid hemvärnsmusikkår Ställföreträdande kårchef vid hemvärnsmusikkår Dirigent vid hemvärnsmusikkår Vice dirigent vid hemvärnsmusikkår Hemvärnstrumslagare vid hemvärnsmusikkår Notbibliotekarie vid hemvärnsmusikkår Materielförvaltare vid hemvärnsmusikkår Utbetalning av befattningspenning Befattningspenning vid repetitionsutbildning enligt p 1 betalas ut av berört förband. Befattningspenning enligt p 2 till viss hemvärnspersonal utbetalas av försvarsområde/regional produktionsledare. Befattningspenning enligt p 3 till s k ego-avtalsbunden person utbetalas av respektive organisation. Utbildningspremier Frivilliga 7 En frivillig får en utbildningspremie när han eller hon 1. fullgjort en avtalsenlig repetitionsutbildning, 2. godkänts vid en befälskurs för avtalsbunden personal, 3. godkänts vid en befordringskurs inom frivillig befälsutbildning eller 4. godkänts vid en utbildning till instruktör. Premiens belopp fastställs av den myndighet som anges i 16. (SFS 1994:523) Hemvärnsmän 8 Hemvärnsmän i allmänna hemvärnet får en utbildningspremie när de fullgjort avtalsenlig repetitionsutbildning och när de godkänts vid en befälseller specialkurs inom hemvärnet. Hemvärnsmän i driftvärnet får också en utbildningspremie när de godkänts vid en befattningskurs inom hemvärnet. 17

18 Förmåner 19 Andra förmåner än dagpenning och familjebidrag beslutas och betalas ut av Försvarsmakten. Försvarsmaktens beslut får överklagas till Överklagandenämnden för totalförsvaret. Överklagandenämndens beslut får inte överklagas. (SFS 1997:147) Utbildningspremie för befäls-, befordringskurs, instruktörsutbildning Gemensamma föreskrifter för Försvarsmakten 8 Utbildningspremie för fullgjord och godkänd befälskurs, befordringskurs eller utbildning till instruktör enligt 7 förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga och för godkänd befälskurs, specialkurs eller befattningskurs enligt 8 förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän skall betalas med nedanstående belopp. Utbildning Belopp Gruppbefälskurs 500 kr Gruppbefälskurs längre än fem veckor kr Plutonsbefälskurs Plutonsbefälskurs längre än sju veckor Kompanibefälskurs Kompanibefälskurs längre än sex veckor Löjtnantskurs Löjtnantskurs längre än tre veckor Kaptenskurs Kaptenskurs längre än tre veckor Högre kurs för kretshemvärnschef Instruktörskurs/teori tillsammans med instruktörskurs/praktik Kurschefskurs Kurschefskurs längre än en vecka Trafiklärarkurs kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Utbildningspremien för högre kurs för kretshemvärnschef skall betalas efter skede 1 i utbildningen med kronor, efter skede 2 med kronor samt efter skede 3 med kronor. (FFS 1996:16) 18

19 Föreskrifter för totalförsvarets civila del 4 Utbildningspremie för fullgjord eller godkänd repetitions- eller instruktörsutbildning enligt 7 förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga skall betalas enligt nedanstående tabell. Instruktörsutbildning 1-5 dagar 100 kr 6-10 dagar kr dagar kr 20 eller fler dagar kr (AMSFS 1998:4) Utbildningspremie för fullgjord avtalsenlig repetitionsutbildning Gemensamma föreskrifter för Försvarsmakten 9 Utbildningspremie för fullgjord avtalsenlig repetitionsutbildning enligt 7 förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga skall betalas med nedanstående belopp. Tjänstgöringens omfattning Belopp timmar 200 kr 34 - eller fler timmar 400 kr För personal där tjänstgöringstiden räknas i dagar utgör en dag åtta timmar. Premien skall utbetalas när den avtalsenliga repetitionsutbildningen är fullgjord. Om tjänstgöringen genomförs uppdelad på flera år får premien betalas ut årligen med belopp som gäller för den tjänstgöringstid som fullgjorts under året. 10 Utbildningspremie för fullgjord avtalsenlig repetitionsutbildning enligt 8 förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän skall betalas med nedanstående belopp. Premien skall betalas ut årligen. Tjänstgöring Hemvärnsbefäl i allmänna hemvärnet som fullgjort minst 20 timmar Belopp 200 kr Hemvärnsbefäl i allmänna hemvärnet som fullgjort ytterligare minst 14 timmar Hemvärnsmän i övrigt i allmänna hemvärnet som fullgjort minst 20 timmar Hemvärnsmusiker som fullgjort minst 50 timmar (FFS 1996:16) 200 kr 200 kr 500 kr 19

20 Förmåner Föreskrifter för totalförsvarets civila del 4 Utbildningspremie för fullgjord eller godkänd repetitions- eller instruktörsutbildning enligt 7 förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga skall betalas enligt nedanstående tabell. Utbildning Belopp Avtalsenlig repetitionsutbildning - 19 timmar/år 100 kr/år timmar/år 200 kr/år 34 eller fler timmar/år 400 kr/år För personal där tjänstgöringstiden räknas i dagar utgör en dag åtta timmar. (AMSFS 1998:4) Utbildningspremie utgår följaktligen i två olika former. Dels i form av premie för fullgjord repetitionsutbildning enligt avtal och kontrakt, dels som premie för genomförd och godkänd kurs. Avtalspersonalen, som får repetitionsutbildningspremie enligt förordningen om förmåner till frivilliga, har olika tidskrav på sig vad beträffar repetitionsutbildningens längd beroende på var i krigsorganisationen det är placerade och på vilken befattning. Att observera är att med avtalsenlig repetitionsutbildning avses den repetitionsutbildningstid, som är bestämd för respektive befattning och därmed också budgeterad av frivilligorganisation eller hemvärn. Tjänstgöring utöver den bestämda tiden är frivillig tjänstgöring och berättigar inte till repetitionsutbildningspremie. Ordinarie och extra hemvärnsmän är skyldiga att varje år fullgöra utbildning under lägst 20 och högst 50 timmar. Extra hemvärnsman är dock ej skyldig att fullgöra utbildning under samma år som han tas i anspråk för värnpliktstjänstgöring. Hemvärnsmusiker är skyldig att årligen fullgöra lägst 50 timmars tjänstgöring, inräknat den tid som åtgår för utbildning och övningar (repetitioner och framträdanden). Utbildningspremierna är skattefria. Utbetalning av utbildningspremier Premien utbetalas årligen. Utbildningspremien för högre kurs för kretshemvärnschefen betalas ut i delar efter respektive skede så att efter skede 1 utbetalas kronor, efter skede 2 utbetalas kronor och efter skede 3 utbetalas kronor. För hemvärnspersonal utbetalas utbildningspremien i direkt anslutning till genomförd kurs av utbildningsanordnaren. 20

Handbok för frivillig försvarsverksamhet H FRIV. Kap. 7 Förmåner

Handbok för frivillig försvarsverksamhet H FRIV. Kap. 7 Förmåner Handbok för frivillig försvarsverksamhet H FRIV Kap. 7 Förmåner 2005 Handbok för frivillig försvarsverksamhet H FRIV Kap. 7 Förmåner 2005 Innehåll Grunder och begrepp...8 Förmåner i fred till elever och

Läs mer

Totalförsvarets pliktverks författningssamling

Totalförsvarets pliktverks författningssamling Totalförsvarets pliktverks författningssamling Utgivare: Kjell Kastman ISSN 1400-786X Totalförsvarets pliktverks föreskrifter om förmåner till totalförsvarspliktiga under tjänstgöring; Utkom från trycket

Läs mer

Förmåner och försäkringar vid tjänstgöring i Hemvärnet

Förmåner och försäkringar vid tjänstgöring i Hemvärnet Förmåner och försäkringar vid tjänstgöring i Hemvärnet 2006-03-01 2004-04-01 FÖRMÅNER Dagersättning Betalas för övningar och utbildning som pågår i mindre än 3 dagar. Den är 72:-/per dag (= den ersättning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten; SFS 1999:569 Utkom från trycket den 16 juni 1999 utfärdad den 3 juni 1999. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse

Läs mer

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap Bilaga 1 till RiB 13 Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap 1. Inledande bestämmelser 1 Tillämpningsområde Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift, ska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 april 2004. SFS 2004:148 Utkom från trycket den 15 april 2004 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten.

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. S - 2 HÅRT OCH MJUKT Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. SUMMAN ÄR STÖRRE ÄN DU TROR Att tjänstgöra i Försvarsmakten är berikande på

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 juli 1999. SFS 1999:697 Utkom från trycket den 13 juli 1999 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Sida 1 (5) En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Detta är kort sammanställning över de försäkringar som gäller. I många av försäkringarna finns det

Läs mer

Statens tjänstegrupplivförsäkring

Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

3 kap. Kostnadsersättningar m.m.

3 kap. Kostnadsersättningar m.m. 1 (9) 3 kap. Kostnadsersättningar m.m. Ersättning vid tjänsteresa och förrättning Vissa definitioner 1 Flerdygnsförrättning Förrättning Förrättningsställe IL Tjänsteresa Tjänsteställe Traktamente Vanliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 1999:800 Utkom från trycket den 16 november 1999 utfärdad den 4 november 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Försäkringskassans personskadeskydd för arbetslösa Försäkringsinformation från Kammakollegiet till Försäkringskassan

Försäkringskassans personskadeskydd för arbetslösa Försäkringsinformation från Kammakollegiet till Försäkringskassan Försäkringskassans personskadeskydd för arbetslösa Försäkringsinformation från Kammakollegiet till Försäkringskassan Vi har inte möjlighet att besöka er alla Vi ber er istället se på ett kort bildspel

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente

Arvodes- och ersättningsreglemente Hörselskadades Riksförbund 1(5) Arvodes- och ersättningsreglemente Gäller för styrelseledamöter och övriga förtroendevalda på förbundsnivå 1. Grundläggande bestämmelser 1.1 Definitioner Med förrättning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd; SFS 2000:639 Utkom från trycket den 11 juli 2000 Omtryck utfärdad den 29 juni 2000. Regeringen föreskriver

Läs mer

Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation.

Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Tjänstegruppliv Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Dessa avtalsvillkor gäller för ITP-P avdelning 2. För att ta del av bestämmelser

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING, TGL-FK... 3

AVTAL OM TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING, TGL-FK... 3 1 AVTAL OM TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING, TGL-FK... 3 1 KAP INLEDANDE BESTÄMMELSER...3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE M M...3 DEFINITIONER...3 UNDANTAG FRÅN VISST VILLKOR I AVTALET...4 2 KAP TGL-FK-SKYDD...4 TGL-FK-FÖRMÅNER...4

Läs mer

NHF:s 2014-2015. Ekonomiska Bestämmelser 2014-06-15

NHF:s 2014-2015. Ekonomiska Bestämmelser 2014-06-15 NHF:s Ekonomiska Bestämmelser 2014-2015 Allmänt... 3 Förtroendevalda... 3 Arvode Förbundsstyrelsen... 3 Särskilda uppdrag... 3 Övriga utlägg... 3 Övriga åtaganden... 3 Traktamente och reseersättning...

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Folkets hus och folkparkrörelsens förhandlingsorganisation Avtal 1/10

Läs mer

RESEAVTAL 1 KAPITLET ALLMÄNT

RESEAVTAL 1 KAPITLET ALLMÄNT Reseavtal IL har i 12 kap följande lydelse: "7 Med vanlig verksamhetsort avses ett område inom 50 kilometer från den skattskyldiges tjänsteställe. Som vanlig verksamhetsort behandlas också ett område inom

Läs mer

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 1 of 5 08/03/2010 14:01 SFS 1997:835 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1997-11-13 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:1599 Förordning

Läs mer

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Ersättningar 2012-12-17 Ersättning till kommunalt förtroendevalda KS-838/2012 024 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Detta dokument innehåller bestämmelser om ersättning till

Läs mer

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten)

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten) Region Östergötland Sjukresor och sjukreseersa ttning Grundläggande utgångspunkt/princip är att var och en har att ta sig till och från vården på egen hand och bekostnad. Det finns två undantag från denna

Läs mer

Villkor vid en militär insats utomlands

Villkor vid en militär insats utomlands Villkor vid en militär insats utomlands Inför insatsen - villkor Villkoren under utbildning och tjänstgöring utomlands varierar beroende på vilken personalkategori du tillhör. Det är viktigt att du läser

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1 2006-04-01 Ändring Kf 63/06 Kf 89/06 Klu 173/09 Kf 171/10 Kf 172/10 Kf 184/13 Kf 29/15 2006-05-29 Ändring 2006-11-06 Ändring 2007-01-01

Läs mer

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen.

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen. 1 Avtal om facklig verksamhet inom bolaget SJ AB. 1 Tillämpningsområde Avtalet tillämpas i förhållandet mellan SJ AB och facklig organisation, som är part i detta avtal. Facklig förtroendeman utsedd av

Läs mer

ALLMÄNNA RÅD RFV REKOMMENDERAR 1986:4

ALLMÄNNA RÅD RFV REKOMMENDERAR 1986:4 ALLMÄNNA RÅD RFV REKOMMENDERAR 1986:4 Frivillig sjukpenningförsäkring enligt lagen om allmän försäkring (AFL) Innehåll Inledning...7 Villkor för att få teckna frivillig sjukpenningförsäkring...8 Sjukpenningens

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 januari 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 6 oktober 2006

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 101/10 Ändring av kommunfullmäktige 211/12, 120/13, 181/14 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15, 263 Gäller fr o m 2012-01-01 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Att vara ledamot i en nämnd eller styrelse är ett förtroendeuppdrag

Läs mer

Försäkrings- och pensionsförmåner för anställda inom Evangeliska Frikyrkan

Försäkrings- och pensionsförmåner för anställda inom Evangeliska Frikyrkan Försäkrings- och pensionsförmåner för anställda inom Evangeliska Frikyrkan Antagna av Evangeliska Frikyrkans styrelse 5 december 2003 1A. Ålderspension (Lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp - IBB) Ålderspension

Läs mer

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2014 1 ; beslutade den 2 december 2013 i anslutning

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 126/06 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda att tillämpas fr o m 2007-01-01,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension; SFS 1998:675 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL. Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer

TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL. Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer Avtal om tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för tjänstemän

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2004-06-04 68 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-11-12 182 Gäller från och med 2012-07-17 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension; SFS 2001:492 Utkom från trycket den 19 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsregisterlagen (1997:934); SFS 2001:413 Utkom från trycket den 15 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2009:666 Utkom från trycket den 16 juni 2009 utfärdad den 4 juni 2009. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Ersättning 2014-08-25 Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-08-25. Ersätter KS-838/2012 024 Bestämmelserna gäller för alla förtroendevalda som har utsetts

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2003:422 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om gallring av in- och utdata till systemen Plis och Syom RIB 2011:15 beslutade den 22 augusti 2011 Rekryteringsmyndigheten

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 2 Giltighetstid 1 Dessa bestämmelser gäller från och med 2015-01-01. Tillämpningsområde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta; SFS 2004:1140 Utkom från trycket den 10 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens

Läs mer

Personalavdelningen 19 juni 2000 Dnr Mahr 49-2000/562

Personalavdelningen 19 juni 2000 Dnr Mahr 49-2000/562 MALMÖ HÖGSKOLA LOKALT AVTAL Personalavdelningen 19 juni 2000 Dnr Mahr 49-2000/562 Parter: Malmö högskola SACO-S OFR-S SEKO-civil Skåne Lokalt kollektivavtal vid Malmö högskola om ersättning vid tjänsteresa

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Regionförbundet Örebro län. Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30

Regionförbundet Örebro län. Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30 Regionförbundet Örebro län Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillämpningsområde 2 Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar 2 Former för ersättning 2 Årsarvode

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2001:141 Utkom från trycket den 10 april 2001 utfärdad den 29 mars 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Riktlinjer för handläggning av uppskovsärenden i samband med repetitionsutbildning 2015:1 beslutade den 4 maj 2015 Syftet med riktlinjerna Bestämmelserna om uppskov

Läs mer

Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands

Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands Centrala avtal 2005:5 2005-05 - 05 Innehåll 1 Innehåll Förord 3 Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands 5 Tillämpningsområde

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27 Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun Reviderat KF 2014-11-27 Tyresö kommun / 2014-10-13 2 (8) Innehållsförteckning Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna...

Läs mer

Riksförsäkringsverkets författningssamling

Riksförsäkringsverkets författningssamling RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1981:3 PENSIONERING P Utkom från trycket den 3 juni 1981 Kungörelse om ändring i kungörelsen (RFFS 1979:5)

Läs mer

Personskadeförsäkring för studenter. Försäkringsvillkor 2010-10-14

Personskadeförsäkring för studenter. Försäkringsvillkor 2010-10-14 Personskadeförsäkring för studenter Försäkringsvillkor 2010-10-14 Sid 2 (9) Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100) 1 kap. Allmänna bestämmelser Försäkring för personskada 11a Högskolor med staten som

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om traktamente, resetillägg m.m.

Lokalt kollektivavtal om traktamente, resetillägg m.m. Regionkansliet, Personalstrategiska avdelningen Lokalt kollektivavtal om traktamente, resetillägg m.m. Originaldokumentets diarienummer: 16/99, reviderad 2012-01-01 Du som är anställd och har frågor om

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2003:1 Utkom från trycket 2003-04-22 Försvarsmaktens interna bestämmelser om skadereglering; beslutade den 8 april 2003. Försvarsmakten föreskriver följande. Inledande

Läs mer

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2013-02-18 10(28) Kommunfullmäktige 6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Inom socialnämnden har en diskussion förts kring

Läs mer

Ansökan om ledighet ska rapporteras i Egenrapporteringen i så god tid som möjligt innan ledigheten börjar eller förlängs.

Ansökan om ledighet ska rapporteras i Egenrapporteringen i så god tid som möjligt innan ledigheten börjar eller förlängs. Innehåll Semester... 2 Antal semesterdagar... 2 Föräldraledighet... 2 Vård av sjukt barn... 3 Vård av sjukt barn från dag 11... 3 Föräldraledighet, föräldrapenning... 3 Föräldraledighet, lägstanivådagar...

Läs mer

18 kap. Belopp (RALS 2014 201, Saco S/SRAT, SEKO och OFR/TULL KUST) Reviderad 2015 03 17

18 kap. Belopp (RALS 2014 201, Saco S/SRAT, SEKO och OFR/TULL KUST) Reviderad 2015 03 17 18 kap. Belopp (RALS 2014 201, Saco S/SRAT, SEKO och OFR/TULL KUST) Reviderad 2015 03 17 3 kap lön Lönesystem Lönesystem för aspiranter och nyanställda kustbevakningstjänstemän Steg Kr/mån Anm. Aspirant

Läs mer

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning ST- Försäkringskassan Sektion 102-14 Västra Götaland/Halland Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning Uppdragsreglemente Riktlinjer för intern representation Riktlinjer

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING G 1 1(7) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1201 024 Antagen: kommunfullmäktige 1991-12-16 och ändrad senast 2014-12-15 143 (ersätter: KS AU 2014-11-05 216) Bestämmelser

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning;

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Till lagen (1993:389) om assistansersättning 3 första stycket Den som omfattas av 1 lagen (1993:387) om stöd och

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Dokumenttyp Riktlinje Dokumentansvarig Kanslichef Dokumentinformation Fastställt av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2014-09-24 74 Förvaring Castor

Läs mer

UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015

UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015 1(8) UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Detta reglemente gäller för avdelningsstyrelsen och vid av avdelningsstyrelsen meddelade uppdrag inklusive fackliga studier,

Läs mer

Arvode till ställföreträdare fr o m 2014-01-01 Information från överförmyndarenheten och nämnden

Arvode till ställföreträdare fr o m 2014-01-01 Information från överförmyndarenheten och nämnden [1] Mars 2014 Arvode till ställföreträdare fr o m 2014-01-01 Information från överförmyndarenheten och nämnden Överförmyndarnämnden har tidigare informerat om det pågående arbetet med förändring av ersättningsnivåerna.

Läs mer

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar s1(7) Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar Inledning Region Skåne ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till riksfärdtjänst för invånare som är folkbokförda i de kommuner som överlåtit

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2015 1 ; beslutade den 1 december 2014 i anslutning

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

LEDIGHETER 2. Senast uppdaterad: 13-11-12

LEDIGHETER 2. Senast uppdaterad: 13-11-12 LEDIGHETER 2 FÖRÄLDRALEDIGHET 2 MAMMALEDIGHET 3 PAPPALEDIGHET 3 OMPLACERING VID RISKFYLLDA ARBETSFÖRHÅLLANDEN 3 LEDIGHETENS FÖRLÄGGNING 4 LEDIGHET, ENSKILDA ANGELÄGENHETER (AB 98 31) 5 LEDIGHET FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

Läs mer

Välkommen till. Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun

Välkommen till. Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun Välkommen till Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer och taxor Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens barn- och skolbarn-omsorg

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

Svensk Scenkonst PTK. Reseavtal. 2002 01 01 och tillsvidare Reviderat 2006 10 01. vtal

Svensk Scenkonst PTK. Reseavtal. 2002 01 01 och tillsvidare Reviderat 2006 10 01. vtal Svensk Scenkonst PTK Reseavtal 2002 01 01 och tillsvidare Reviderat 2006 10 01 vtal De ursprungliga parterna i avtalet Teatrarnas Riksförbund (TR) och Privattjänstemannakartellen (PTK) heter numera Svensk

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01.

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01. Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun, med vilka avses ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige,

Läs mer

Försäkringskassans allmänna råd

Försäkringskassans allmänna råd Försäkringskassans allmänna råd ISSN 1652-8743 Försäkringskassans allmänna råd om ändring i Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:17) om sjukersättning och aktivitetsersättning; beslutade den 3

Läs mer

Resor i tjänsten 1 INLEDNING 2 INRIKES TJÄNSTERESA 2014-01-08

Resor i tjänsten 1 INLEDNING 2 INRIKES TJÄNSTERESA 2014-01-08 2014-01-08 1 Resor i tjänsten 1 INLEDNING Vid tjänsteresa och förrättning har en arbetstagare rätt till resekostnadsersättning och traktamente m.m. enligt bestämmelserna i Villkorsavtalet/ Villkorsavtalet-T,

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar:

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar: REGLER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I BLEKINGE Fastställda 2011-11-14 av Kollektivtrafikmyndigheten i Blekinge Reviderad 2012-10-18: Ledsagare sista stycket tillagt 1. Allmänna förutsättningar Riksfärdtjänst kan

Läs mer

Regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet

Regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet Regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2014-06-10 Dnr: 500-1021-13 Denna regel ersätter tidigare fastställda beslut av rektor Bidrag till studerande vid praktikoch

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2004-200 2004-11-30

TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2004-200 2004-11-30 TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2004-200 2004-11-30 Parter Arbetsgivarsidan: Tullverket Huvudkontoret Arbetstagarsidan: SACO-föreningen vid Tullverket OFR/TULL-KUST SEKO Flextidsavtal i anslutning till Tull-ALFA

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9)

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9) Rev 2002-12-11 1(9) Kommentarer till HEMTJÄNSTTAXA Taxan är insats- och inkomstrelaterad samt innehåller "golv" och "tak" i form av lägsta och högsta avgifter. Taxan innehåller bl a bestämmelser för inkomstberäkning

Läs mer

REGLER FÖR INTRODUKTIONSERSÄTTNING FÖR FLYKTINGAR

REGLER FÖR INTRODUKTIONSERSÄTTNING FÖR FLYKTINGAR 1(6) Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Bilaga 1 REGLER FÖR INTRODUKTIONSERSÄTTNING FÖR FLYKTINGAR Sala kommun får bevilja introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utländska medborgare

Läs mer

Personskadeförsäkring för KY-studerande

Personskadeförsäkring för KY-studerande Personskadeförsäkring för KY-studerande Försäkringsvillkor 2005-01-01 Utdrag ur Förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning 1 kap. Statligt stöd Försäkring för personskada 9 Myndigheten för

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer