VÅR STYRKA OCH SÄRART FÖR BÄTTRE ARBETSKLIMAT OCH SAMVERKAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅR STYRKA OCH SÄRART FÖR BÄTTRE ARBETSKLIMAT OCH SAMVERKAN"

Transkript

1 VÅR STYRKA OCH SÄRART FÖR BÄTTRE ARBETSKLIMAT OCH SAMVERKAN Acredos tillhandahåller analyser och tjänster för bättre arbetsklimat och samverkan baserat på existentiella värderingar i samhället för medarbetare, beslutsfattare i företag och organisationer som vill skapa ökat resultat genom mer engagerade människor. Acredos knyter an till en tradition som har sina rötter i Frankfurterskolan, Institut für Sozialforschung i Frankfurt (grundat 1923). Institutet bedrev socialvetenskaplig forskning med en psykologisk ansats. Den uppmärksammade sociologen och psykologen Erich Fromm var en period knuten till gruppen. Efter att nazistregimen kommit till makten i Tyskland 1933 stängdes institutet i Frankfurt och medlemmarna av Frankfurtskolan var tvungna att gå i exil. Erich Fromm hamnade så småningom i Mexico och studerade där under 10 år varför den jordreform som blev en följd av revolutionen 1920 inte ledde till förväntat resultat. Han och hans team svarar på frågan varför det inte kom någon utveckling till stånd. Det är en grundläggande studie av sambandet mellan nya sociala fenomen och individers olika sätt att tolka och förhålla sig till sådana. En av Fromms medforskare var Michael Maccoby, senare professor vid Harvard University. Maccoby kom att leda flera intressanta studier i USA om sambandet mellan social karaktär och arbete. Flera av studierna blev mycket uppmärksammade ledarskapsböcker om vad som driver ledare och vad som motiverar den unga generationens entreprenörer.

2 Jan Erik Rendahl sedermera professor vid Lunds universitet, kom att som doktorand och medförfattare att medverka i flera av Maccobys projekt. I sin avhandling Arbetets drivkrafter, 1992, utvecklade Rendahl, baserad på egen empirisk forskning och med sin utgångspunkt i Fromm och Maccobys forskningstradition, en teoretisk drivkraftsmodell om hur omvärldsfaktorer tolkas beroende på individens syn på vad som ger dem existentiell mening. Det är denna forskning som ligger till grund för våra tjänster genom ett samarbete med VIS Society som har ett tvärvetenskapligt perspektiv och förenar ett psykologiskt teoretiska synsätt med empirisk samhällsvetenskaplig forskning. KUNSKAP OM VÄRDERINGAR Människan har en inneboende förmåga och längtan att vara aktiv, skapande, ge och ta kärlek. Det är det som är det gemensamt mänskliga, ger oss mening och gör att vi kan känna samhörighet tvärs igenom tider och kulturer. Det som skiljer oss åt är hur vi hittar vår väg till vad det betyder att vara aktiv, skapande, ge och ta kärlek. Förenklat skulle man kunna säga att det finns tre olika sökbegrepp, tre olika utgångspunkter, så kallade grundhållningar, för vad som gör livet meningsfullt och givande. Tre olika, men lika starka och lika sanna grundvärderingar, ingen under- eller överlägsen den andra. Man skulle kunna likna det vid att vi människor har ett par - av tre möjliga och olika - glasögon som gör att vi ser ganska olika på tillvaron och vad som är viktigt i relation till andra människor och det som händer runtomkring oss. Alla människor har en värderingsgrundhållning, även du. Vår svaghet som människor är att vi endast har ett par glasögon per person, trots att det finns två par glasögon till som andra har på näsan. Det betyder att jag måste lära mig att förstå vad du ser som viktigt genom dina glasögon och som jag inte ser innan du visar mig och förklarar. Värderingskunskap innebär att se, förstå och respektera dessa våra värderingsolikheter. Det betyder att när vi talar om samma saker som till exempel vad som är bra bemötande, så finns det två andra grundinställningar till vad som ger ett bemötande värde. Vi kanske för all del använder samma ord för att beskriva ett bra bemötande. Alla kan till exempel vara överens om att man måste lyssna för att ett bra bemötande ska kunna ske. MEN, poängen är att det finns tre olika värderingsglasögon som lyssna ses och värderas igenom. Och därmed tre olika leveranser. ACREDOS ANVÄNDER VIS METODEN VIS betyder Värderingar Insikt och Samverkan i kundnytta och är vår strategi för att skapa långsiktigt värde. VÄRDERINGAR kanaliserar den mänskliga energin och är utgångspunkt för människans mest prioriterade beteenden. Rendahlmodellen ger nycklar till att se, förstå och bejaka människans syn på sig själv och vad hon/han anser vara viktigt; de existentiella värderingarna. INSIKT VIS Metoden utvecklar kompetens genom en ny referens- och begreppsapparat som gör att problem och situationer kan förstås och hanteras utifrån ny insikt om människors olika värderingsperspektiv. Den nya insikten påverkar individen, relationer till närgrupper, arbetsgrupper, det egna ledarskapet och förståelse av kunderna/medlemmarna.

3 SAMVERKAN för att skapa en organisation med engagerade människor för ett långsiktigt och varaktigt resultat. Insikt om egna och andras existentiella värderingar är en förutsättning för en fördjupad samverkan och tillvaratagande av de produktiva olikheterna. VAD GER DIG MENING SOM MÄNNISKA? ÄR DET ATT: Se hur tusen blommor blommar och att kunna få känna glädje åt att kunna ta in och vara en del i det som sker i din omvärld? Se hur dina handlingar och aktiviteter direkt och indirekt förändrar och skapar de meningsfulla sammanhangen för dig? Få tillfredställelse av att prestera och använda din kompetens för att förverkliga dina ambitioner och mål? Detta är exempel på uttryck för de existentiella värderingar som utgår från drivkrafterna om vad som ger livet mening. Om dessa drivkrafter sätts på prov och ställs mot varandra uppstår motsättningar som lätt leder vidare till konflikter. På samhällsnivån ser vi en sådan värderingskonflikt mellan globalisering kontra lokalsamhället. På företagsnivån dräneras organisationen på energi om värderingsmotsättningar leder till att den som har störst maktposition får ensamrätten att definiera vad som är rätt värdering. En och samma uppgift uppfattas olika beroende på vilka drivkrafter och värderingar individen har för skapa den effekt vi vill uppnå, är uppgiften: 1. Att skapa ett gott samarbetsklimat? 2. Att driva processen framåt? 3. Att vi måste hålla oss till planen så att den inte äventyras och därför kan inga onödiga utflykter tolereras? Det företag och den organisation som förstår och kan bejaka och tillvarata de olika värderingarna som företräds av organisationens medlemmar har en klar konkurrensfördel genom den ökade motivationen och energin som frigörs hos medarbetarna. Acredos ger genom VIS Society metod dig som medarbetare, beslutsfattare en fördjupad förståelse av dina frågeställningar. Att möta det som ger mening för människan är den kunskap som kan användas för att skapa ökad motivation och respekt för varandras olikheter. Jämställdhet kan därmed få en ny innebörd. DU LEDARE; FÖR VEMS BÄSTA ARBETAR DU OCH HUR PÅVERKASARBETSKLIMATET? VILKA VÄRDERINGAR TROR DU ATT DU FÖRMEDLAR SOM GÖR ATT MAN VILL HA DIG SOM LEDARE?

4 Som ledare behöver du kunna integrera: - kunders, - medarbetares - ägares värderingar om vad du ska utveckla och leda. HUR SKAPAR DU DIN TROVÄRDIGHET? - Du genom kraften av en inre bild, övertygande driver och får igenom svåra beslut och förändringar? - Du tillsammans med andra utvecklar en vision som ger arbetsglädje och framtidstro? - Du målmedvetet och metodiskt bygger bestående och mätbara värden? HUR BEMÖTER DU DÅ DEM SOM INTE DELAR DINA GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR? På vilket sätt skapar ditt ledarskap mening och ökad motivation även hos dem som tolkar omvärlden på annat sätt än vad du gör? Genom att rätt förstå och tillvarata den inneboende energin och motivationen hos olika ledare och medarbetare förebyggs motstånd till nödvändiga förändringar. Kunskap och insikt om nyckelpersonernas drivkrafter och värderingar blir således en stor tillgångsresurs i att skapa en tydlig och stark organisation. Kartläggning arbetsklimat, samverkan och analys av värderingar som utgår från våra drivkrafter och därmed utgör en del av vår grundpersonlighet är en av Acredos baserat på VIS Society metod och kompetensområden. VARFÖR ARBETA? VAD ÄR ARBETSMOTIVATION? VAD SKAPAR PRODUKTIVA INDIVIDER? Vad är det som gör att människan, från ungdomsåren och uppåt, vill fortsätta att vara aktiv, skapande och med förmåga att såväl ge som att ta emot andras kärlek och uppmärksamhet? I en tid med ny teknik som lett till ökande välstånd har inte arbetet längre samma grund för överlevande. Piska och monetära morötter är inte på samma sätt längre drivande till varför man vill arbeta. Föråldrade motivationsteorier, som fortfarande lärs ut vid våra högskolor, är byggda på empiriskt bristfälliga teorier om människan som partiell varelse som kan styras antingen av makt, pengar eller i enlighet med en behovshierarki. Idag vet vi genom vår och andras forskning att motivationen styrs av värderingar som grunden för individens val att vilja vara skapande och aktiv. - Hur stämmer detta med dina egna erfarenheter? - Vad ger dig "kickar" i arbetet? - Ser du något mönster?

5 - Vad är det i så fall som går igen? - Prata med dina nära och kära om vad som är viktigt för dom. Vad får dom att känna sig meningsfulla, glada och öppna till att tänka och skapa nytt? Tänk på att det finns en entreprenör i oss alla. Och vi behöver förmodligen tillvarata den kraften för att fortsätta utveckla vårt välstånd. Vill du veta mer hur ni kan förbättra arbetsklimatet och samverkan för ett ännu bättre resultat genom mer engagerade människor. Kontakta: Jens Bjare på Acredos Nedan följer ett axplock av exempel som VIS Society arbetetat med är du intresserad av att veta mer om just dessa exempel kan du kontakta Maria Rendahl Kontor Stockholm: VIS Society AB Köpmangatan Stockholm Kontor Skåne: VIS Society AB Kullatorp, SKURUP tel: , epost: VAD LÄGGER BARNFAMILJER I MATKORGEN? Maten har en central roll i våra liv och är flitigt debatterad både i det offentliga rummet och i hemmet. Var maten produceras, på vilket sätt och med vilka metoder är något som de allra flesta har en åsikt om. Som konsument finns idag otaliga alternativ att välja bland vad det gäller pris, kvalitet, ekologiska, närproducerade, svenska eller importerade livsmedel. Producenter gör stora ansträngningar för att presentera och marknadsföra sina varumärken. Men vad betyder det för konsumenten egentligen? Hur resonerar konsumenten framför hyllan i butiken och vid köttdisken? Vad är det som driver henne och till slut avgör vilket alternativ som hamnar i kundvagnen? UR RAPPORTEN KONSUMENTENS RÖST Ett bearbetat utdrag av rapporten Konsumentens röst och böndernas utmaning. En värderingsanalys av krävande stadskonsumenters syn på natur, bonde och mat". I rapporten beskrivs hur konsumenten värderar bonden och landsbygdens miljö och vilka olika värderingar som styr hennes beteende när det

6 gäller bondens produkter med fokus på maten samt vad det svenska egentligen betyder för olika konsumenter. Med utgångspunkt i Rendahlmodellen, en teoretisk modell framvuxen ur svensk empirisk forskning om människans djupgående värderingar och drivkrafter samt hur dessa påverkar hennes beteenden, förklaras skillnaderna i värderingar och hur de olika drivkrafterna påverkar synen på mat och beslutsprocessen vid matinköp. I rapporten har vi bland annat tittat på vad konsumenten upplever som bra kvalitet i maten, om man är nöjd med maten i butikerna idag, vikten av närproducerat och vad som är avgörande för att köpa svensk- eller utlandsproducerat. Modellen ger också en förklaring till naturens, skogens och landsbygdens betydelse för olika värderingsgrupper. Resultatet presenteras här förenklat i tre huvudsakliga värderingsgrupper. I den fullständiga rapporten är dessa grupper mer utförligt beskrivna och indelade i ytterligare undergrupper. VAD STÅR DET SVENSKPRODUCERADE FÖR? VÄRDERINGSGRUPP 1 För dessa konsumenter står det svenskproducerade för något som är nära och lokalt, vilket man tilltalas av och som man aktivt på olika sätt vill stödja och medverka till. Man vill kunna identifiera sig med det svenska då man upplever att det har hög trovärdighet när det gällerdjurskydd och etiskt och värdigt framställningssätt. Det svenska står också för sunda, giftfria och fräscha matvaror. Livsmedel från utlandet ser man främst som ett komplement som berikar smakutbudet och ger en känsla för andra kulturer. VÄRDERINGSGRUPP 2 Konsumenter i denna värderingsgrupp lägger större betydelse vid matens njutnings- och attraktionsvärde än om det är producerat i Sverige eller i utlandet. Det svenska värdesätts för mer ärlig och sann livsmedelsproduktion men det upplevs samtidigt som lite tråkigt och behöver laddas som varumärke för att attrahera ytterligare. Det utländska står för något positivt med färgstark mångfald av smaker och dofter som förmedlar närhet till andra världar. VÄRDERINGSGRUPP 3 Individer i den här värderingsgruppen ändrar ogärna på fungerande och välkända system. För dessa konsumenter står det svenska framförallt för pålitlighet och trygghet. Man litar mer på svenska kontroller och av trygghetsskäl väljer man därför främst svenskt. Det utländska kan bidra med sådant vi inte kan odla eller framställa själva i Sverige. FÖRVÄNTNINGAR PÅ DEN SVENSKA BONDEN Storstadskonsumenten förväntar sig framförallt att den svenska bondens produkter och tjänster är närproducerade, har genomgått svensk kvalitetskontroll och är framställda med ekologiskt fokus. Detta är något som går igenom samtliga värderingsgrupper. Men drivkraften bakom varför man tycker det är viktigt skiljer sig tydligt åt. Låt oss ta ekologi som exempel.

7 Ekologi har fått en vidgad innebörd för konsumenten idag. Samtliga värderingsgrupper förknippar det ekologiska med att det inte är giftigt eller förstör hälsa. Uppfattningen om ekologiska livsmedel är att de utgör det ursprungliga som är fritt från manipulationer och olika typer av förädlingsgifter. Men ekologi är inte bara en teknik och ett produktionssätt, utan man lägger in en medkänsla med det levande. Man vill handla gott. Ekologi är en nyckel att möta konsumenten där hon vill vara. VÄRDERINGSGRUPP 1 - vill vara en aktiv del i det ekologiska i vid bemärkelse och känna sig delaktiga i att skapa en bra miljö för djuren och medverka till en friskare och sundare miljö i stort. VÄRDERINGSGRUPP 2 - har en passionerad inställning till det ekologiska. Att driva frågan om ekologiskt är deras sätt att visa engagemang för miljön och klimatförändringarna och inför sig själv och andra tydliggöra att man inte har fastnat i gammalt och traditionellt tänkande och agerande. Men det ekologiska måste samtidigt motsvara deras krav på varierat utbud med mångfald av dofter, smaker och synintryck. VÄRDERINGSGRUPP 3 - vill säkerställa en näringsriktig och riskfri föda för människan. Ekologi står för sådan omsorg och dokumenterad kontroll av maten i alla dess delprocesser. VÄRDERINGAR SOM GRUND FÖR KUND-/MEDLEMSUTVECKLING, KOMMUNIKATION & PRODUKTUTVECKLING Det finns stor utvecklingspotential utifrån de olika drivkrafternas värdelogik. Kontakta oss! SÄKERHETSKONTROLL. SKYDD ELLER INTEGRITESKRÄNKANDE? Att säkerheten på internationella och inhemska flygplatser har skärpts under de senaste 10 åren är ett faktum som ingen flygresenär har kunnat undgå. Att tänka en gång extra innan säkerhetskontrollen för att försäkra sig om att inget olovligt ligger kvar i handbagaget har blivit nästintill norm. Hur kommer det sig att dessa kontroller uppfattas som ett nödvändigt skydd av vissa resenärer, medan andra upplever dem som integritetskränkande övervakning? Efter attentaten den 11 september 2001 har arbetet med den ökade säkerheten på flygplatser eskalerat. Tidigare säkerhetsåtgärder har skärpts och nya har tillkommit, exempelvis ansiktsigenkännande teknik, tumavtryck och krppsröntgen. Flera av dessa insatser har numera kommit att bli accepterade och etablerade som nya standards. Två övergripande trender kan här urskiljas: åtgärder för att förhindra vapen och andra verktyg för våldsutövning utökas, och flygsäkerhetsåtgärder inriktas i ökad utsträckning mot individer. Skillnaden mot tidigare säkerhetsrutiner är att metoden nu praktiseras mer allmänt av flygbolag och myndigheter, och gäller för alla resande och allt bagage vid alla tillfällen. I debatten har problematiken kring etiska frågor lyfts fram, tillika det faktum att passagerarna borde kunna acceptera vissa integritetskränkande eller obekväma åtgärder om de samtidigt ser att dessa ger

8 en fördel. Sammantaget kan konstateras att allmänhetens syn på säkerhetsåtgärder ständigt förändras, kopplat till upplevda hot, olika typer av säkerhetsåtgärder och tekniska möjligheter. I studien: Skydd och övervakning - en kvalitativ studie av flygresenärers upplevelse av säkerheten på Arlanda undersöks skillnader i värdering av vad som uppfattas som skydd alternativt integritetskränkande övervakning hos flygresenärer som besöker terminal 5 på Arlanda. Med utgångspunkt i Rendahlmodellen, en psykologisk teori om människans djupgående värderingar och drivkrafter samt hur dessa styr hennes beteenden, kan skillnaderna i uppfattning identifieras. Modellen ger en förklaring i drivkraftstermer till varför man tycker att säkerhetskontrollen positivt ger ett ökat skydd alternativt upplever den som integritetskränkande. Hur tar sig skillnader i uttryck och hur kan spridningen av individernas olika värderingar om skydd och övervakning förklaras och förstås? En grupp resenärer uppfattar kontrollen som meningsfull då den syftar till att skydda och värna liv; frågan om integritetskränkning blir därmed mindre relevant. De anser att säkerhetskontrollerna på dessa grunder är befogade och upplever inte att den extra tid det tar för dem att utföra den är särskilt besvärande. Samtliga resenärer i denna värderingsgrupp lyfter fram ett bra bemötande som det viktigaste. Som negativt upplevs fall där personalen är ovänlig och ohövlig, men även detta har man förståelse och överseende för då värdet av kontorollen är att den skapar en större trygghet för alla. Om kontrollen sköts med omsorg, vänlighet och gärna med en utförlig förklaring har dessa resenärer en mycket hög tröskel när det gäller att genomgå dessa kontroll- och säkerhetsåtgärder. En andra grupp resenärer kräver snabbhet och fingertoppskänsla i bemötande. De blir kritiska till säkerhetskontrollanterna som inte ser dem som unika individer och som genom ineffektivitet stjäl för mycket av deras tid. Denna grupp resenärer har svårt att vara alltför passiva och kontroller med långa köer och ineffektiv och oflexibel personal uppfattas därför som mycket negativt. Sättet att utföra handlingen blir avgörande för deras personliga toleranströskel; det måste skötas snyggt, snabbt och gärna med lite humor. Dessa passagerare kräver att säkerhetspersonalen behandlar dem som viktiga och betydelsefulla kunder. En tredje grupp resenärer anser att kontrollerna är befogade och nödvändiga för att ge ett fullgott skydd. De ser det som en självklarhet att vi ska använda all kunskap och kompetens för att förhindra destruktiva element som vill orsaka skada och hotar vår bestående ordning. Noggrannhet och effektivitet är värderingar som är djupt förankrade hos personer med detta värderingssystem. De metoder som säkerhetskontrollen behöver använda för att leva upp till sina mål har därför lätt att få acceptans hos denna grupp. Bemötandet ses mer som en metod för att säkerhetskontrollen ska gå snabbare och vara effektivare. Dessa resenärer har en mycket hög toleranströskel innan de upplever sin integritet som kränkt. Studien visar slutligen på en tendens i åldersfördelningen där de resenärer som enligt ovan ingick i den grupp som såg mest positivt på ökat skydd har minskat i förhållande till den yngre åldersgruppen. Med detta faktum som utgångspunkt blir det viktigt att till exempel vid utformningen av säkerhetskontroller tydligare beakta vad som kan upplevas som kränkande behandling, och framför allt, kränkande bemötande, för att rätt kunna bemöta en sådan värderingsförskjutning.

9 VAD GER DOKTORN MENING I ARBETET? Vi har alla en förväntan på att läkaren ska bota och hela, men hur återspeglas läkarens egna drivkrafter och värderingar i det faktiska sätt han utövar yrket på, inte minst i kontakten med patienterna? Vad värderar våra läkare som värdefullt i sin egen situation? DE NIO DRIVKRAFTERNA OCH NIO OLIKA SKÄL TILL ATT VILJA VARA LÄKARE I värderingsanalysen som genomförts på svenska läkare; De nio drivkrafterna och nio olika skäl till att vilja vara läkare applicerades Rendahlmodellen, en psykologisk teori om människans djupgående värderingar och drivkrafter och hur dessa styr hennes beteenden. Studien åskådliggör hur de olika drivkrafterna konkret yttrar sig hos de läkarna och påvisar intressanta resultat rörande vad dessa värderingsgrupper som läkare uppfattar som mest stimulerande i sin roll, vad som för dem skapar existentiell meningsfullhet, samt i vilka situationer läkare med olika drivkrafter upplever frustration och otillräcklighet. Vad får dem att känna tillfredsställelse respektive tappa lusten och motivationen? Värderingsanalysen berör även den ständigt aktuella frågan kring relationen läkare-patient. I rapporten framkommer tydliga skillnader rörande hur läkare värderar mötet med patienterna, vad den information som framförs ska innehålla samt på vilket sätt den ska framläggas. Vad i kontakten läkarepatient är heligt i läkarnas ögon och måste respekteras? Resultaten påvisar distinkta skillnader i vad läkarna värderar som meningsfullt och angeläget i sin yrkesroll, beroende på vad som driver dem på det existentiella planet förenat med hur de relaterar sig till olika slag av auktoriteter. Exempel på två grundläggande värderingsolikheter hos läkare som styr patientkommunikationen Värderingsgrupp 1 - En grupp av läkare drivs, förutom av botandet i sig, av att få finnas där som medmänniska och erbjuda sina patienter tröst och stöd. I mötet, i dialogen och i en varm och ärlig kontakt lever de ut och tillfredsställer sitt inneboende behov att vara till för, och behövd av andra. Dessa läkare är öppna och toleranta i patientkontakten samt sätter stort värde i att kunna lita på patientens ärliga uppgifter. Att diagnostisera blir för dem ett sanktionerat sätt att umgås med patienten. Värderingsgrupp 2 - För läkare med en divergerande drivkraft bottnar deras motivation för yrket i dess vetenskapliga karaktär och användningen av väl beprövade tekniker. I patientkontakten sätter de stort värde till saklighet och en väl underbyggd argumentation från en påläst person, faktorer som reducerar graden av osäkerhet, och därmed även risken för en feldiagnos. Den framförda informationen ska ha ett konkret värde där dialogen inte är ett självändamål i sig. För dessa läkare är yrkesrollen och den utbildning som föregick den ett bevis på att man har förmågan att åstadkomma vad man föresatt sig.

10 Det är inte lika viktigt att få bevis på sin duglighet från patienterna; patientkontakten utgör ett viktigt medel, inte för att skapa en relation, utan som ett verktyg för att identifiera problemet. Exempel från pågående debatter På tidningen It i Vårdens nätupplaga pågick en debatt kring läkares skilda reaktioner på implementeringen av nya It- och journalsystem. I meningsutbytet kunde man ta del av de olika uppfattningarna som rådde och råder rörande vilken typ av information läkare vill ha för att känna att de kan utföra sitt arbete på ett korrekt sätt. En seniorkonsult inom vård och omsorg gav sig in i debatten med proklamationen: LÄKARE TYCKER SÅ OLIKA. DE FLESTA AV DE LÄKARE JAG KÄNNER HAR STARKA ÅSIKTER OM HUR SAKER OCH TING MÅSTE FUNGERA. DET ÄR BRA TYCKER JAG. DET SOM FÖREFALLER MÄRKLIGT ÄR ATT ÅSIKTERNA INTE SÄLLAN GÅR VITT ISÄR INOM SAMMA SPECIALITET. Genom tillämpningen av Rendahlmodellen har de olika skillnaderna i läkarnas drivkrafter och värderingar exponerats. Det har även klargjorts hur de konkret yttrar sig i beteenden, preferenser, och i kontakten med patienterna. Förklaringen till seniorkonsultens undran ligger däri. Dagens Medicin rapporterade att allt fler läkare anser att deras yrke saknar mening. Med 85 procent av yrkeskåren som håller med påståendet att deras jobb är meningsfullt ligger läkare därmed under yrkeskategorier som exempelvis administratörer inom offentlig förvaltning. Och siffran sjunker, med hela 10 procentenheter under loppet av de senaste 10 åren. Med kunskap kring vad som driver olika läkare i deras yrkesutövning kan en djupare förståelse för vad läkarna värderar som viktigt i sin egen situation nås, och ligga till grund för utveckling av utbildning, kommunikation mm.

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Kristin Ekholm Handledare: Eva Bejerot PSYKOLOGI III, VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING 15 HP, VT 2009 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer

Är jag människa att hantera detta? * En kvalitativ studie av hur personalen på en 7-9-skola uppfattar och upplever en förändringsprocess

Är jag människa att hantera detta? * En kvalitativ studie av hur personalen på en 7-9-skola uppfattar och upplever en förändringsprocess Lärarutbildningen Uppsats 20 poäng Är jag människa att hantera detta? * En kvalitativ studie av hur personalen på en 7-9-skola uppfattar och upplever en förändringsprocess How do I cope with this? ** A

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

framgångsrik stresshantering

framgångsrik stresshantering Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE Ledarskapets 7 nycklar för goda prestationer och lägre stress I det här häftet kan du läsa om de

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Ledarskap på distans

Ledarskap på distans Ledarskap på distans en studie i hur ledarskap på distans kan se ut av Charlotta Kjellström C-uppsats nr 2007:21 Handledare: Kristina Ahlberg C-UPPSATSER FRÅN PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Box 2109, 750 02

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar Butikschefsprogrammet Examensarbete 15hp (B-nivå), vt 2009 Medarbetarundersökningar - med fokus på arbetsmotivation Författare: Examinator: Handledare: Desirée Ekdahl Rickard Larsen Eva Gustavsson Therese

Läs mer

Börja om på nytt igen

Börja om på nytt igen Börja om på nytt igen - Medarbetares upplevelser av chefsbyten i en kommunal verksamhet Heléne Carlsson Christina Johansson Institutionen för beteendevetenskap och lärande Programmet för personal- och

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Kreativitet inom bank

Kreativitet inom bank Företagsekonomiska Institutionen Inriktning mot Management Ht 2011 Kreativitet inom bank En studie inom SEB Författare: Sofie Helsing Jessica Löfgren Handledare: Staffan Gran 1 Sammanfattning Kandidatuppsats

Läs mer

EN GEMENSAM VÄRDEGRUND?

EN GEMENSAM VÄRDEGRUND? Institutionen för pedagogik EN GEMENSAM VÄRDEGRUND? Förskolepedagogers föreställningar kring läroplanens övergripande mål Åsa Lobsien Annette Persson Jennie Sandberg Examensarbete 10 poäng I Lärarutbildningen

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET En guide för dig som är chef NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som arbetar på uppdrag av Svenska

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15 European Employee Index 2014 Sverige 2014 - Årgång 15 Innehåll 04 06 08 10 Sveriges arbetsglädje är fortsatt i topp 10 Ledarskapskvalitet utan styrfart Svensk prestationskulturs styrkor och svagheter Världen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Medarbetarundersökningar - en studie av ett verktyg med villkor

Medarbetarundersökningar - en studie av ett verktyg med villkor Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 10p VT2006 Handledare: Karin Winroth Medarbetarundersökningar - en studie av ett verktyg med villkor Författare: Niklas Brolin

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners

Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners Stockholms läns partnerskap för den sociala ekonomin Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners ABF Stockholm Inspirera Integrationsverket KFO Kooperationens förhandlingsorganisation KIC

Läs mer

Introduktion till arbetsplatsträffar vid Linköpings universitet

Introduktion till arbetsplatsträffar vid Linköpings universitet Introduktion till arbetsplatsträffar vid Linköpings universitet Innehåll 1. Inledning...3 1.1. Utvecklade arbetsplatsträffar (APT) som framgångsfaktor... 3 2. LiU:s modell för samverkan...4 2.1. Regelverk

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer