PostkodLotteriets Kulturstiftelse. Verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PostkodLotteriets Kulturstiftelse. Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 PostkodLotteriets Kulturstiftelse Verksamhetsberättelse 2012

2 Ett rikare kulturliv och ett bättre samhälle För drygt två år sedan grundades PostkodLotteriets Kulturstiftelse med syftet att genom stöd till konst och kultur sträva mot lotteriets vision om att bidra till en bättre värld. Kultur i dess olika former har en unik förmåga att nå och påverka människor genom att tolka, problematisera och synliggöra väsentliga frågor i vår samtid. Under de två år som Kulturstiftelsen varit verksam har den visat sig spela en viktig roll för PostkodLotteriets vision. Genom de projekt som vi stödjer kan betydelsefulla frågor lyftas på annorlunda sätt och till nya grupper av människor. Kulturstiftelsen har också en roll att spela i kultursektorn. På senare tid har det förts diskussioner om modernt mecenatskap, filantropins positiva eller negativa inverkan, näringslivets ansvar och kulturens ekonomiska och sociala värde. Och nya offentliga bidragsformer har ställt krav på privat medfinansiering. På Kulturstiftelsen tror vi att en närmare kontakt mellan kultur- och näringsliv är viktig för en positiv samhällsutveckling och att vi har mycket att lära av varandra. Som privat finansiär i kultursektorn vill vi fungera som ett komplement till det offentliga stödet och på så sätt bidra till ett rikare kulturliv och möjliggöra att fler viktiga projekt genomförs. Det ligger också i Kulturstiftelsens uppdrag att kunna vara risktagande. Vi vet att den här typen av pengar behövs i kultursektorn och vi arbetar aktivt för att kunna lokalisera dem till de platser där det fyller bäst funktion utifrån stiftelsens mål och kriterier. Kulturstiftelsen har som uttalat mål att stödja projekt som genererar en positiv social effekt. Det tror vi att vi gör bäst genom att sträva efter en bredd i projektportföljen. På så sätt kan vi nå effekter och påverka människor såväl i det stora som i det lilla. Vi vill kunna stödja smala projekt som lyfter stora frågor på innovativa sätt, vi vill att fler människor ska få möjlighet att ta del av konst och kultur och vi vill att kvalitativa projekt med uttalade mål att skapa bättre förhållanden för enskilda individer ska ges utrymme att få göra det. Vi vill att Sveriges betydelsefulla kulturarv ska vara tillgängligt även på landets lagstadgade nationella minoritetsspråk. Att människor i hela Sverige ska ges möjlighet att ta del av ett rikt filmutbud från världens alla hörn. Att det ska finnas starka organisationer som arbetar för att konstnärer jorden över ska ges frihet att utöva sitt yrke. Att barn från marginaliserade områden ska ges chans att hitta ett nytt sammanhang där de kan utvecklas genom musik. Jag ser på 2013 med stor förhoppning om att det här kommer att bli ett än bättre år. Med 110 nya miljoner kronor från PostkodLotteriet hoppas jag att Kulturstiftelsen kan bidra till att många fler viktiga projekt kommer kunna genomföras och bidra till ett rikare kulturliv och ett bättre samhälle. Nisha Besara General Manager för PostkodLotteriets Kulturstiftelse Mål och syfte Kulturstiftelsens mål är att verka i linje med PostkodLotteriets vision om en bättre värld. Syftet är att skapa positiv social effekt för en större grupp människor genom att stödja projekt som använder kulturella uttryck och former. De projekt som Kulturstiftelsen stödjer ska främja samarbete över gränser och/eller verka för fortbildning om kulturarv. 2 3

3 Ledord och kriterier Nyskapande och risktagande Vi stödjer projekt som aktivt bidrar till att skapa positiv förändring genom konkreta insatser. Därmed stödjer vi också de som tänker i nya banor och som inte drar sig för att vara pionjärer i sitt arbete. Kulturstiftelsen grundades 2009 med målsättningen att verka i linje med PostkodLotteriets vision om en bättre värld. Syftet med Kulturstiftelsen är att skapa positiv social effekt genom att ge stöd till projekt med kulturella uttryck och former. De projekt som får stöd av Kulturstiftelsen ska även bidra till ett öppnare och mer inkluderande samhälle. Kulturstiftelsen ger stöd till utvalda projekt och organisationer utan vinstdrivande syften och som verkar varaktigt för samarbeten över gränser, både nationella, sociala och kulturella. Dessutom stödjer Kulturstiftelsen utvalda projekt som verkar för folkbildning av kulturarv. Vi tar även särskild hänsyn till om projektet kompletterar de organisationer som är förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet och de projekt som redan finns i Kulturstiftelsens projektportfölj. Med hjälp av följande ledord kan Kulturstiftelsen identifiera organisationer och projekt som verkar för samma mål: Långsiktigt och samverkande Projekten ska gärna verka för att skapa en långsiktig lösning på problem och engagera sina målgrupper både i planering och utformning. På så vis tror vi att insatserna har större chans att leva vidare och kan skapa engagemang efter projekttidens slut. Gränsöverskridande och pluralistiskt Vår värld kan inte delas upp i vi och dem. Genom att stödja projekt med olika geografiskt fokus, som vänder sig till olika målgrupper och som använder sig av olika kulturella yttringar bidrar vi till att skapa bättre förutsättningar för nya möten och positiva förändringar. Inspirerande och kommunikativt Vi stödjer innovativa projekt som genom positiva trendbrott fokuserar på långsiktiga lösningar. Resultaten ska vara märkbara och enkla att kommunicera. Genom att sprida information och kunskap om projekten och organisationerna till en bred allmänhet vill vi synliggöra deras arbete. Kulturstiftelsens kriterier: Projektet ska tillämpa kulturella uttryck och former. Projektet ska skapa positiv social effekt och därmed stärka sin målgrupp. Projektet ska verka i allmännyttans intresse och därmed påverka en större grupp människor. Projektet ska med fördel vara av innovativ karaktär med positiva trendbrott för att skapa utveckling inom området det verkar i. Projektet ska kunna uppvisa resultat för att visa hur det aktivt bidrar till en bättre värld. Projektet ska vara kommunikativt och därmed enkelt att synliggöra medialt. Projektet ska ha svensk anknytning och/eller direkt eller indirekt relevans. Projektet ska med fördel innefatta utbildning och information för att stödja varaktigheten och spridningen av insatserna. I särskilda fall har Kulturstiftelsen möjlighet att göra undantag och stödja initiativ som har stor genomslagskraft men som inte till fullo uppfyller våra kriterier. Då tas särskild hänsyn till om projektet i övrigt stämmer väl överens med Kulturstiftelsens målsättning, syfte och ledord. 210 miljoner hittills Hittills har Kulturstiftelsen tagit emot 210 miljoner kronor av PostkodLotteriet. Dessa har gått till 56 kulturprojekt som bidragit till en bättre värld både i och utanför Sverige. 4 5

4 Från idé till projekt Kulturstiftelsens arbetssätt Kulturstiftelsens urvalskriterier är fastställda av styrelsen. Tillsammans med ledorden utgör de grunden för urvalsprocessen kring projekt. Kriterierna ger organisationer och projekt vägledning i ansökningsprocessen samt ligger till grund för Kulturstiftelsens beslut. Projektmetod grundad på samarbete Efter att projektstöd är beslutat arbetar projektledarna fram en projektplan tillsammans med den sökande organisationen. Kulturstiftelsen fortsätter sedan att vara en aktiv partner under hela projekttiden genom bland annat projektbesök. Under projekttiden hålls en kontinuerlig dialog med organisationen, som inkommer med rapporter och status på planerade och genomförda aktiviteter. Kulturstiftelsens arbetssätt skiljer sig från många andra liknande stiftelsers, eftersom syftet inte enbart är att dela ut ekonomiskt stöd utan också bygger på ett samarbete med organisationerna som får stöd. det område i PostkodLotteriets verksamhet som under året fått mest uppmärksamhet i extern media. Kulturstiftelsen och Lotteriinspektionen Lotteriinspektionen är den centrala förvaltningsmyndighet som hanterar frågor om spel och lotterier samt den myndighet som har tillsyn över lotterilagen och kasinolagen. Det är Lotteriinspektionen som utfärdar regeringens tillstånd att driva lotterier som förmedlas via Internet och mobiltelefoni, rikslotterier, vissa bingospel, automatspel, roulettspel, tärningsspel och kortspel. Lotteriinspektionen fattar det slutgiltiga beslutet om huruvida de projekt som Kulturstiftelsen har för avsikt att stödja ska godkännas och får därmed information om varje projekt som underlag för sitt beslut. idé beredning projektidé nej avslag Stödet från Kulturstiftelsen ger oss möjlighet att skapa filmvisningar inte bara i Stockholmsregionen utan i hela landet och dessutom skapa interaktivitet med workshops, samtal och paneldiskussioner. Mia Annerwall Elb verksamhetsledare, CinemAfrica Kommunikation och medialt utrymme Via PostkodLotteriets marknadsföringskanaler kan Kulturstiftelsen nå ut med information om projekten som får stöd, samtidigt som kommunikationen visar hur pengarna från lottköparna gör skillnad och hur kultur kan bidra till ett bättre samhälle. Flera av Kulturstiftelsens projekt får utrymme genom PostkodLotteriets aktiviteter i sociala medier, i direktmarknadsföring, teve och i lotteriets andra marknadsföringskanaler. Näst efter nyheter om vinstutdelningar har Kulturstiftelsens projekt varit ansökan beslut godkännande av lotteriinspektionen nej ja avslag projekt I vårt arbete för ungas rätt att uttrycka sig och hävda sin rätt möter vi PostkodLotteriets Kulturstiftelse, som inte bara ger ekonomiskt stöd utan är genuint intresserade och engagerade. Vi känner att vi har fått en samarbetspartner. Jonatan Stanczak 6 7 verksamhetsledare, Frihetsteatern

5 Tack vare stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse får Göteborgs Internationella Film Festival möjligheten att uppfylla ett länge efterlängtat projekt inom filmområdet: En Video On Demand-tjänst för att tillgängliggöra viktig film som inte har kommersiella förutsättningar i Sverige. Mikael Fellenius vd, Göteborg International Film Festival Vad Kulturstiftelsens stöd gör för skillnad 80 barn i Zambia får utbildning inom journalistik och möjlighet att göra sina röster hörda i en egen tidning. 60 ungdomar som bor på barnhem i Ukraina, Moldavien och Vitryssland får delta i skapandet av en dansföreställning som spelas för andra barn och vuxna för att lyfta frågan om barnhemsbarns livssituation. 30 blinda eller synskadade musiker i Addis Abeba får högskoleutbildning och lyfts upp i debatten kring tillgänglighet i Etiopien. 50 kvinnor får delta i aktiviteter som ligger till grund för forskning om kultur och hälsa barn får genom teater veta att de inte är ensamma om att ha föräldrar som lider av psykisk ohälsa eller missbruk och kunskap om vart de kan vända sig. 50 hemlösa personer får spela in en skiva med etablerade artister och därmed göra sina röster och historier hörda personer nås av en dansföreställning som utmanar vad som är möjligt att göra med funktionsnedsättning barn och ungdomar får prova på att skapa själva och vara designer tillsammans med professionella designers elever i årskurs tre får varsitt exemplar av en bok om tolerans och olikheter. 45 platser gästas av livemusik och jazz, som får komma ut i nya miljöer och nå tusentals nya lyssnare. Vi är glada att Kulturstiftelsen ser att kultur är en viktig väg till kvinnors hälsa. Tack vare stödet har kulturhälsoforskningen och kulturaktiviteter inom vården fått ny fart. Alexandra Charles grundare och ordförande, 1,6 miljonerklubben 11 demensboenden runt om i landet får besök av clowngrupper som lättar upp vardagen på hemmet. 25 professionella musiker med invandrarbakgrund får verktyg för att kunna utöva sitt yrke i Sverige barn och unga på Västbanken får ta del av olika aktiviteter inom teater och media ungdomar och unga vuxna får genom en scenisk läsning reflektera kring sexuella gråzoner barn och vuxna får genom film en ny och mer varierad bild av den afrikanska kontinenten exemplar av August Strindbergs verk Ett drömspel ges ut på fyra av Sveriges lagstadgade nationella minoritetsspråk. 37 biografer runt om i landet livesände en julkonsert med bland andra Barbara Hendricks barn som flytt till Sverige deltar i clownaktiviteter och barn i samma situation får ta del av aktiviteterna personer har via olika sociala medier fått nya kunskaper om konstnärskap och yttrandefrihet. 8 9

6 Projektexempel Projektexempel Polarpriset visar musikens sociala betydelse I samband med Polar Music Prizes 20-årsjubileum lanserades Polar Music Anthology, ett digitalt och interaktivt musikmuseum där Polar Music Prize kan nå ut till allmänheten och utvecklas utifrån tron på musikens kraft att förändra världen. med publik kring musikens sociala betydelse året om. Det har också producerats en dokumentär som gestaltar prisets historia. Dans som utmanar normer Polar Music Prize delas varje år ut till musiker och artister för betydande insatser inom musiklivet. Prisets grundare Stikkan Anderson hade en övertygelse om att musiken är gränslös, påverkar och förändrar världen. Polar Music Prize har under tjugo år främst varit just ett pris, men tankarna har länge funnits att bygga vidare på ambitionen med priset och göra det tillgängligt för en bredare allmänhet. Det virtuella museet Polar Music Anthology ger besökarna tillgång till viktiga milstolpar i alla pristagarnas karriärer i form av inspelningar, konsertklipp och intervjuer. Museet ger Polar Music Prize möjlighet att interagera Möjligheterna till att delta i konstnärlig utbildning eller arbeta inom kultursektorn är begränsade för den som har en funktionsnedsättning. Dansföreställningen Hi-Hat Xpres inkluderar både människor med och utan funktionsnedsättning i ensemblen och utmanar samhällets normer för vad som är möjligt. I samarbete med danskompaniet Spinn och koreografen Veera Suvalo Grimberg har organisationen Share Music Sweden skapat en dans- och musikföreställning för och med människor med och utan funktionsnedsättning. Musiken är specialskriven tillsammans med den brittiske tonsättaren Nigel Osbourne och framförs av medlemmar ur ensemblen tillsammans med slagverkare från Kroumata. I maj 2012 höll Share Music Sweden en dans- och musikworkshop i Stockholm för funktionshindrade och icke funktionshindrade. Efter workshoppen kunde sex nya deltagare ta plats i ensemblen, som har turnerat i fyra perioder runt om i Sverige och spelat för gymnasieelever, särgymnasier och offentlig publik. Genom Hi-Hat Xpres har Share Music synliggjort tillgänglighet, inkludering och konstutövande för människor med funktionsnedsättning. Share Music har som vision att alla människor ska ha möjlighet att uttrycka sig konstnärligt i en värld där olikheter ses som värdefulla. Genom projektet Hi-Hat Xpres har publiken och deltagarna fått nya infallsvinklar på vad som går att åstadkomma med ett konstnärligt verk. Play Kultur ger fler tillgång till kultur Play Kultur har skapat en webbtjänst som ger människor helt nya möjligheter att upptäcka och ta del av kultur. Tjänsten ger också kultur- och scenkonstaktörer en möjlighet att visa utställningar, föreställningar och konserter digitalt och därigenom nå en ny och bredare publik. Sverige har ett kultur- och scenkonstutbud av hög kvalitet som trots att det till stor del är finansierat av allmänheten endast når en relativt liten del av befolkningen. Genom att dra nytta av teknik som möjliggör inspelning, redigering och distribution av de svenska scenkonstaktörernas verksamheter har föreningen Play Kultur skapat en digital plattform där människor kostnadsfritt, i hela landet och dygnet runt kan få tillgång till olika föreställningar, utställningar och konserter från svenska scener och museer. På så sätt kan den gemensamt finansierade kulturen få större spridning och upplevas och upptäckas av fler

7 Projektexempel Projektexempel Frihetsteatern som en trygg punkt Frihetsteatern erbjuder en trygg miljö där barnen i Jenins flyktingläger kan utvecklas och ge röst åt sina erfarenheter som barn och ungdomar, som palestinier, som flyktingar, som flickor och pojkar. Nära hälften av det palestinska flyktinglägrets invånare är under 18 år. Våldet drabbar barnen på gatan, i skolan, i hemmet och blir en del av deras språk, lek, och till slut deras liv. Frihetsteatern ger dem möjlighet att dela med sig av sina tankar, åsikter och drömmar, både i det egna samhället och till omvärlden. Teatern stärker dem som individer och ger dem chansen att delta i opinionsbildningen för sina rättigheter. Musikproduktion av och med hemlösa Genom att producera en skiva med hemlösas egna berättelser tillsammans med nyskriven musik från kända svenska musiker ger föreningen Orkanen hemlösa hjälp till självhjälp. Skivan varvar de hemlösas reportage med musik av och med bland andra Irma Schultz, Tomas Andersson Wij, Nina Ramsby, Hoffmaestro och Andreas Grega. Den färdiga skivan kan bostadslösa i Stockholm sedan sälja på gatan för att få en egen inkomst. Projektet Våran Drömmars Stad ger människor som lever i hemlöshet en chans att göra sina röster hörda, lyfter deras kreativa förmåga och bidrar till ett mänskligare klimat där respekten för människor med olika förutsättningar ökar. Ökad livskvalitet med clowner i demensvården Glädjeverkstan driver sedan 14 år clownverksamhet på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Med personal och anhöriga har de utarbetat en metod för att bemöta människor med demenssjukdom. Projektet stödjer det långsiktiga arbetet för att förbättra livskvaliteten för demenssjuka. I samarbete med etablerade clowngrupper har patienter på vårdhem och sjukhus i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro och Norrköping fått hjälp att hitta tillbaka till sin glädje. Vem är du? Barn och tolerans Projektet Vem är du? Barn och tolerans vänder sig till alla barn i Sverige i årskurs tre med syftet att få dem att diskutera hur de själva kan bidra till ökad tolerans. Fanatism och oförsonlighet går allt längre ned i åldrarna. Med historier och teckningar i Pernilla Stalfelts bok Vem är du? Barn och tolerans och Utbildningsradions filmatiserade programserie Hotell Kom som du är har Teskedsorden skapat ett lekfullt verktyg för barn att lära sig se saker ur nya perspektiv och att diskutera tolerans. Pernilla Stalfelts bok delades ut av barn i årskurs tre till politiker vid riksdagens öppnande samt skickades till alla landets tredjeklassare under hösten. Strindberg på Sveriges officiella minoritetsspråk August Strindbergs verk finns översatta till mängder av språk, men för många svenskar finns de inte att tillgå. Förlaget Podium ger därför ut Ett drömspel på fyra av de lagstadgade nationella minoritetsspråken var det 100 år sedan August Strindberg dog. Detta uppmärksammades på många håll med Strindbergåret. För att tillgängliggöra jubileet för de svenskar som talar ett lagstadgat minoritetsspråk ger förlaget Podium ut Ett drömspel på nordsamiska. Under kommande år ges verket även ut på romani chib, meänkieli och jiddisch. Den översatta jubileumsutgåvan kommer också vara användbar i språkundervisningen i högstadie- och gymnasieklasser för alla som talar och läser dessa språk. Kvalitetsfilm nyanserar bilden av Afrika CinemAfrica har genom film, samtal och debatter gett en mer aktuell bild av vad som sker i de afrikanska länderna både socialt, kulturellt och politiskt. Trots att mellan och svenskar har afrikanskt ursprung saknas kunskap om de afrikanska ländernas olikheter. Det finns ett stort behov av att visa upp den positiva utvecklingen som pågår på många håll. Genom CinemAfricas riksomfattande filmturné har flera städer i Sverige kunnat erbjuda kvalitetsfilm från Afrika. Projektet har på så sätt kunnat förmedla en mer nyanserad bild av ländernas olika kulturer, politiska strömningar och förutsättningar. Skydd av den konstnärliga yttrandefriheten Det finns få organisationer som arbetar för att dokumentera övergrepp på konstnärlig yttrandefrihet och som stödjer förföljda kulturutövare. Organisationen Freemuse har tagit initiativet till ett globalt nätverk som ska arbeta för att skydda konstnärlig yttrandefrihet. Den oktober 2012 hölls världskonferensen All That is Banned is Desired A World Conference on Artistic Freedom of Expression i Oslo. Journalister, människorättsaktivister och konstnärer från hela världen samlades för att diskutera censur av konstnärlig yttrandefrihet. Genom att öka medvetenheten om de förtryck som existerar, hoppas Freemuse kunna öka skyddet av och insatserna för konstnärlig yttrandefrihet i hela världen. Fler ska hitta till designyrket Svensk Form har startat projektet Fyll Tomrummet för att verka för ett mer inkluderande designklimat. Projektet går ut på att bredda rekryteringen till Sveriges designhögskolor. Genom ny kommunikation ska projektet Fyll Tomrummet nå elever, föräldrar och områden dit informationen om designyrkets möjligheter inte alltid går fram. Svensk Form vill ge fler känslan av tillhörighet, så att fler och nya grupper söker och deltar i designutbildningar och satsar på en karriär inom designyrket

8 Kulturstiftelsen beslutade om stöd till 36 projekt under 2012 Magasin 3 Ai Weiwei konstnärskap, kreativitet och yttrandefrihet I samband med att Ai Weiweis verk visades i Stockholm hölls programverksamhet om demokrati och mänskliga rättigheter i relation till kreativt skapande kronor Mimeta Nairobi and Stockholm exchange concerning city evolution and identity Stadsutveckling, identitetsskapande, konst och kultur sammanförs i det nyskapade kulturhuset GoDown Arts Centre kronor Share Music Sweden Hi-Hat Xpres En specialskriven dansföreställning för att skapa synlighet kring tillgänglighet och konstutövande för människor med funktionsnedsättning kronor Clowner utan Gränser Drömturnén Med skrattets hjälp får ensamkommande flyktingbarn sina drömmar tillbaka och hopp och engagemang inför framtiden kronor MoliéreEnsemblen Det tar tid att bli ung Med allvar och humor uppmärksammas i en teaterföreställning de barn som lever med föräldrar med psykisk ohälsa kronor Polar Music Prize Polar Music Anthology Ett digitalt musikmuseum skapas, där Polar Music Prize kan visa musikens kraft och hur den förändrar, inte bara individer, utan också världen kronor Fortsätt #prataomdet Fortsätt #prata om det readings och samtal En riksturné med scenisk läsning av texter publicerade på Twitter och bloggar om sexuella gråzoner, ackompanjerad av livemusik och med efterföljande publiksamtal kronor Freemuse Arts and freedom of expression among artists Ska skapa ett globalt nätverk som arbetar för att stärka insatserna mot förtryck av konstnärlig yttrandefrihet kronor RFK Center for Justice and Human Rights Arts for Human Rights Skapar förståelse för mänskliga rättigheter och sprider kunskap om människorättskämpar genom olika konstnärliga uttryck kronor LAVA Dansproduktion HEM/HOME/ДOM var är mitt hem? Barnhemsbarn från Moldavien, Ukraina och Vitryssland får vara med och skapa en dansföreställning för att stärka sin självkänsla kronor Teskedsordern Vem är du? Barnbok om tolerans Barnboksförfattaren Pernilla Stalfelt skriver och illustrerar en bok som speglar olikheter i stort och smått. Boken delas ut till alla barn i årskurs kronor CinemAfrica CinemAfrica på filmturné Genom afrikanska kvalitetsfilmer, debatter och workshops ska barn och vuxna i Sverige få en mer nyanserad bild av vad som sker i de afrikanska länderna politiskt, socialt och kulturellt kronor Stiftelsen El Sistema Sverige El Sistema tas till Sverige för barn och musik Nya orkesterskolor startas i marginaliserade områden i Sverige, där barn får utvecklas genom att spela ett instrument eller sjunga i kör kronor Folkets Hus & Parker Livesänd opera på bio En julkonsert med fredens budskap i fokus, med bland andra Barbara Hendricks, livesänds på biografer runt om i Sverige för att fler ska få ta del av opera och klassisk musik kronor Dotterbolaget Teater om clownen, Strindberg och jämställdheten I samband med August Strindbergs jubileumsår erbjuds en rolig och lättillgänglig uppsättning av klassikern Den starkare kronor The Freedom Theatre Ett pedagogiskt fördjupningsprojekt i Jenins flyktingläger En unik barn- och ungdomspedagogik inom teater, sagoberättande och multimedia utvecklas och nya föreställningar, turnéer, filmvisningar och utställningar visas på Västbanken och i Sverige kronor Sweden Aid Orchestra Project Oceans kultursamarbete för våra hav Med musiker från några av Sveriges främsta symfoniorkestrar och kreatör inom film och foto skapas en konsertserie för att öka medvetenheten om havsmiljön kronor 1,6 miljonerklubben Kulturhälsa En lättillgänglig länk skapas mellan kulturaktörer och målgrupper som enligt forskning kan bli friskare genom olika kulturaktiviteter kronor Svensk Form Fyll tomrummet i ung svensk form Projektet syftar till breddad rekrytering till Sveriges designhögskolor, för att släppa in nya grupper i Designsverige kronor Orkanen Våran drömmars stad Hemlösa producerar en skiva där reportage av och med hemlösa blandas med välkända musikers låtar kronor Podium August Strindberg på minoritetsspråk I samband med August Strindbergs jubileumsår översätts dramat Ett drömspel till de fyra nationella minoritetsspråken samiska, romani chib, meänkieli och jiddisch kronor Svensk Jazz Jazzify! Jazz i nya miljöer Genom projektet ska Svensk Jazz föra ut livemusik till nya platser och arenor för att fler ska få möta jazz och livemusik i vardagen kronor Glädjeverkstan Clowner i demensvården Projektet sprider glädje, inbjuder god stämning och ökar livskvaliteten för dementa, anhöriga och vårdpersonal kronor Plattform Stadsteater Skärholmens mobila designlabb Ett öppet och mobilt designlabb skapas på den naturliga mötesplatsen i Skärholmen teatern där konstformer kan mötas och ungdomar prova på designeryrket kronor Play Kultur Fri kultur på nätet Genom webbtjänsten Play Kultur får människor i hela landet och dygnet runt tillgång till föreställningar och konserter, så att den gemensamt finansierade kulturen får större spridning och kan upplevas av fler kronor Teater Sagohuset Raoul Wallenberg 100 år teater för medmänsklighet Med utgångspunkt i det klassiska dramat Odysséen och med anledning av Raoul Wallenberg-året uppmärksammas genom teater frågor om krig, flykt och rasism och hur detta påverkar svenska ungdomar i dag kronor Selam Inner visions stärka blinda och synskadade i Etiopien En ettårig musikutbildning för blinda och synskadade ungdomar startas i Addis Abeba i Etiopien. Samtidigt sker ett lobbyarbete för att uppmärksamma den begränsade tillgängligheten för denna grupp kronor Riksförbundet för folkmusik och dans Katapult förbättrade villkor för invandrade musiker och dansare En utbildning startas som syftar till att ge invandrade musiker och dansare vägar in i Sveriges musikbransch kronor NEST Konsthantverk och samhällsförändring Konsthantverkare och textilhantverkare på olika platser i världen stärks ekonomiskt så att de får en hållbarhet i sina verksamheter, fattigdom mildras och kvinnor får en starkare roll i samhället kronor Glada Hudikteatern Supporterklubb Trollkarlen från Oz styrkan i olikheter En föreställning med tjugoåtta skådespelare med psykisk funktionsnedsättning samt åtta normalstörda skådespelare och åtta professionella musiker turnerar i Sverige kronor Göteborg International Film Festival Ökad mångfald i det svenska filmutbudet En Video On Demand-tjänst utvecklas, där människor oavsett tid, plats och fysiska eller sociala begränsningar enkelt och över nätet kan hyra kvalitetsfilm från hela världen kronor Afrikagrupperna + Studio Jens Assur Africa is a great country Genom en fotoutställning med bilder från tolv storstäder i Afrika ska en förändrad bild av den afrikanska kontinenten förmedlas kronor Svenska Folkdansringen Folksamling Projektet ska stärka och utveckla den svenska folkmusiken och folkdansen, dess utövare och se till att värdefull kunskap och erfarenheter bibehålls genom att unga och äldre utövare att möts kronor Kulturföreningen VIVA Fragment av liv berättelser från andra världskriget Genom en fotoutställning, en teaterföreställning, en antologi samt ett pedagogiskt material för skolor och äldrevård, gestaltas och dokumenteras äldre svenskars erfarenheter av andra världskriget kronor Föreningen Junior Reporters Junior Reporters medieprojekt för ungas röst i Zambia Genom att producera en tidning om frågor som ungdomar själva tycker är viktiga, får de och deras berättelser i det zambiska samhället komma fram kronor Nordiska Akvarellmuseet Att teckna är stort Projektet ska stärka barns och ungas tro på det egna skapandet och utveckla teckningens möjligheter som ett kreativt verktyg för lärande kronor 14 15

9 Fortsatt etablering och en breddad projektportfölj Kulturstiftelsens styrelse och personal 2012 var Kulturstiftelsens andra verksamma år. Från och med mitten av juni var en full personalstyrka på plats och stiftelsen kunde fokusera på att identifiera intressanta projekt samt utveckla och driva verksamheten framåt. Större spridning bland projekten Under 2012 har Kulturstiftelsen fokuserat på att få en större spridning bland de projekt som beviljats stöd för att bättre återspegla bredden inom kultursektorn vad gäller såväl projektens geografiska spridning, konstnärliga uttryck, målgrupper och de frågeställningar och/eller problem som behandlas. De organisationer som mottagit stöd har varit såväl små och stora, kända och okända som nystartade och etablerade. Bland de projekt som beviljats stöd har det funnits både smala och innovativa samt breda, publika projekt. På så sätt har Kulturstiftelsen kunnat bidra till att lyfta ett brett spektrum av frågor till en mängd olika grupper av människor i såväl Sverige som utomlands. Fler har också getts möjlighet att utöva eller möta konst och kultur i olika former. Kulturstiftelsens fokus under året har resulterat i en diversifierad projektportfölj som visar den initiativkraft och förmåga som finns inom kulturområdet för att påverka och förändra människors tankebanor, attityder och levnadsförhållanden. Styrelse Kulturstiftelsens styrelse beslutar om nya projekt enligt fastställd attesträtt, om stiftelsens policy och ekonomi. Styrelsen sammanträder löpande under året tillsammans med General Manager och en projektledare. Kulturstiftelsens styrelse har under 2012 bestått av: Björn Sprängare, ordförande Marcus Tobiasson, ledamot Jonas Pedersén, ledamot Elisabeth Tarras-Wahlberg, ledamot Michael Storåkers, ledamot Personal Kulturstiftelsens personal har under 2012 bestått av: En General Manager som ansvarar för att verksamheten följer riktlinjer och uppsatta mål. En assistent som hanterar det administrativa arbetet kring ansökningsförfarandet. Tre projektledare som i kontinuerlig dialog med projektorganisationerna ansvarar för projektens uppstart, utförande och avslut. En projektkoordinator med helhetsöversikt över Kulturstiftelsens projektportfölj. En marknadskoordinator som ansvarar för webbplatsen samt koordineringen av kommunikationsmaterial till PostkodLotteriets marknadsföringskanaler. I februari 2012 fick Kulturstiftelsen ta emot 110 miljoner kronor i utdelning från PostkodLotteriet. Dessa fördelades under året till projekt som faller inom ramen för stiftelsens fokusområden och kriterier. Av totalt 272 inkomna projektansökningar beviljades 36 stöd, varav vissa Kulturstiftelsen aktivt sökt upp. Ytterligare fyra projekt blev godkända för stöd av Kulturstiftelsen och låg vid årsskiftet för beslut hos Lotteriinspektionen. Sammanlagt har Kulturstiftelsen haft 55 pågående projekt under året. Fortsatt etablering av Kulturstiftelsen Kulturstiftelsen har under året fortsatt arbetet med att etablera stiftelsen som en trovärdig finansiär till kultursektorn. Det arbetet kommer att fortsätta framöver för att vidare sprida kännedom om Kulturstiftelsen i hela landet och därmed också långsiktigt säkra relevanta ansökningar. Björn Sprängare Marcus Tobiasson Jonas Pedersén Elisabeth Tarras-Wahlberg Michael Storåkers 16 17

10 Svenska PostkodLotteriet Svenska PostkodLotteriet är ett av Sveriges mest populära lotterier med över en miljon lottköpare. Kombinationen underhållning och möjlighet att vinna, samtidigt som man bidrar till en bättre värld är framgångsreceptet. Kulturstiftelsen är en av lotteriets förmånstagare. Svenska PostkodLotteriet delar ut hela överskottet till sina förmånstagare, varav Kulturstiftelsen är en års överskott uppgick till drygt en miljard kronor, av vilka Kulturstiftelsen fick ta emot 110 miljoner kronor. Kulturstiftelsens verksamhet kompletterar lotteriets övriga förmånstagare genom att stiftelsen kan finansiera mindre och nya organisationer samt tidsbegränsade projekt. Svenska PostkodLotteriet ingår i holländska Novamedia-koncernens portfölj av lotterier. Lotteriernas gemensamma vision är att bidra till en bättre värld för människor, djur och miljö. Tillsammans med systerlotterierna i Holland och Storbritannien är Svenska PostkodLotteriet världens tredje största privata givare till ideell verksamhet. Listan toppas av Bill & Melinda Gates Foundation. Svenska PostkodLotteriet har sedan starten 2005 delat ut 3,8 miljarder kronor till ideell verksamhet. PostkodLotteriet och Kulturstiftelsen så funkar det Postkod- Lotteriet kultur- stiftelsen Förmånstagare Förmånstagare Förmånstagare projekt Freemuse ville bryta ny mark och sätta konstnärlig yttrandefrihet på den politiska agendan och det lyckades vi med tack vare samarbetet med Kulturstiftelsen. Men det kräver att någon tror på projektet när det bara är beskrivet i en ansökan. Det gjorde Kulturstiftelsen. Det gjorde skillnaden. Tack vare stödet har vi fått möjlighet att sprida kunskap om El Sistema till stora delar av Sverige. Det innebär att många barn, som annars aldrig fått chansen, nu får tillgång till musik! Camilla Sarner verksamhetschef, Stiftelsen El Sistema Kulturstiftelsen är ett fräscht och viktigt komplement till det offentliga stödet till kultur i Sverige. Genom vårt samarbete med Kulturstiftelsen får vi chans att göra något utöver det vanliga, något som sticker ut och som gör att fler kan få möta jazzen. Det känns helt enkelt fantastiskt! Magnus Thuvesson verksamhetsledare Svensk Jazz Utgiven av Svenska PostkodLotteriets Kulturstiftelse. Text: Svenska PostkodLotteriets Kulturstiftelse. Tryck: Tryck & Rit, Stockholm. Layout: Petra Handin, Kapsyl Reklam. Foto: Knutte Wester, Hendrik Zeitler, Alex Hinchcliffe, Helena Wikström, Peter McDiarmid/Getty Images, Henrik Halvarsson, Magnus Sandberg samt respektive organisation. 18 Marie Korpe 15 Executive Director, Freemuse

11 Svenska PostkodLotteriets Kulturstiftelse Box Stockholm Växel: Fax:

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-06-02 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2012 2012 2 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kraft, mod och engagemang Inför alla elever och lärare på skolan

Läs mer

Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm

Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm 1 Innehållsförteckning Sid Bakgrund 3 Genomförande 4 Resultat 6-31 Göra studiebesök och skapa kontaktnät. 8 Undersöka och få ökad kännedom

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

MUSIKVERKET ETT NYTT KONSTVERK TAR PLATS PÅ SCEN

MUSIKVERKET ETT NYTT KONSTVERK TAR PLATS PÅ SCEN MUSIKVERKET ETT NYTT KONSTVERK TAR PLATS PÅ SCEN 3 FOTO: IAN SERIYKOTIK (CC) D E N L I L L A, LILLA GUMMAN På mitt skrivbord står en liten rysk docka. En sådan där som rymmer flera dockor i olika storlekar.

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Situationen för professionella utövare inom genren folk- världsmusik och dans i Sverige

Situationen för professionella utövare inom genren folk- världsmusik och dans i Sverige Situationen för professionella utövare inom genren folk- världsmusik och dans i Sverige Stina Rosén Göteborg 2010 Underlag för Handlingsplan för folklig musik och dans Förord Denna rapport utgör ett underlag

Läs mer

Rapport 13:05 maj 2013

Rapport 13:05 maj 2013 Rapport 13:05 maj 2013 Volante är ett kunskapsföretag som vill bidra till en klokare och roligare värld genom att utveckla och sprida kunskap. Tobias Nielsén är kulturekonom och vd för Volante Joakim Sternö

Läs mer

Jag är inte rasist men

Jag är inte rasist men Jag är inte rasist men Fem sätt som gör dig medveten om dina fördomar INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:8 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 Film som visar vad respekt är Anti-rasistiska filmdagar 5

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Rädda Barnen på fem minuter 90 års arbete för barns rättigheter Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige

Läs mer

ATT FÖRÄNDRA FILMLANDSKAPET. om jämställdhetsarbetet i ett filmprojekt för unga

ATT FÖRÄNDRA FILMLANDSKAPET. om jämställdhetsarbetet i ett filmprojekt för unga ATT FÖRÄNDRA FILMLANDSKAPET om jämställdhetsarbetet i ett filmprojekt för unga Våren 2013 startade FilmCloud, en verksamhet för unga fi lmare i Västra Götaland. Projektägare är Kultur i Väst, en kulturförvaltning

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n?

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Seminarium på Nordiska akvarellmuseet den 20 21 november 2003 Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev

Läs mer

DISKUSSIONS- PROTOKOLL

DISKUSSIONS- PROTOKOLL DISKUSSIONS- PROTOKOLL Yttranden vid Riksteaterns kongress i Stockholm den 20-22 maj 2011 FREDAGEN DEN 20 MAJ Inledning Uppträdande av Jannes Fenomenala Orkester. 1 Kongressens öppnande (föredragningslistans

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2015 2017 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:1

BUDGETUNDERLAG 2015 2017 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:1 BUDGETUNDERLAG 2015 2017 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:1 Tryck: Taberg Media Group Bild omslag: Backa Teaters föreställning 5boys.com. Fotograf: Ola Kjelbye Statens kulturråd 2014 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-87583-02-5

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2008 Grafisk formgivning: Yra AB Tryck och repro: Ekotryck Redners, maj 2008 Texter: Fatima Grönblad, Thomas Heldmark

Läs mer

Gåvor att räkna med. insamling nu. Museum driver stor insamlingskampanj. 60 000 elever får stöd av föreningen Mattecentrum EN TIDNING FRÅN FRII SID 14

Gåvor att räkna med. insamling nu. Museum driver stor insamlingskampanj. 60 000 elever får stöd av föreningen Mattecentrum EN TIDNING FRÅN FRII SID 14 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 145 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi drygt fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5 REGIONAL KULTURPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 Om illustratören Emma Rendel Det är Emma Rendel som har gjort illustrationerna i den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2015-2017. Hon är en serieskapare,

Läs mer

Hur arbetar vi vidare?

Hur arbetar vi vidare? Hur arbetar vi vidare? En uppföljning av avslutade förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld En socionomkandidatsuppsats med handledning av Länsstyrelsen i Skåne län. Sociala frågor Titel: Utgiven

Läs mer

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting För mer information Division Kultur och Utbildning Landstingshuset Robertviksgatan 7 tfn: 0920-28 40 00 www.nll.se/kultur Kulturplan för Norrbotten

Läs mer

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära IMs verksamhetsberättelse och årsredovisning GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET Innehåll Det här är IM...4 Kort om...6 Så förändrar IM världen...8 Civilsamhället...1 Försörjning...14 Utbildning...18 Hälsa...22

Läs mer

Stadsbiblioteket Malmö

Stadsbiblioteket Malmö Stadsbiblioteket Malmö Strategiuppdatering 2012 2016 Datum: Ansvarig: Enhet: Förvaltning: 2012-03-07 Elsebeth Tank Stadsbiblioteket Kulturförvaltningen Foto: Lotte Lekholm 1 Innehållsförteckning Stadsbiblioteket

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954 ÅRSREDOVISNING 2012 Organisationsnummer 802003-1954 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmissions uppdrag och roll 3 2012 i korthet 4-5 Direktor har ordet 6-7 Social verksamhet;

Läs mer

Folkuniversitetet/Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet Verksamhetsberättelse 2011

Folkuniversitetet/Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet Verksamhetsberättelse 2011 Folkuniversitetet/Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet Verksamhetsberättelse 2011 1 Verksamhetsberättelse 2011 Kraftsamling för framtiden Folkuniversitetet/Stiftelsen Kursverksamheten

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Folkbildning mot rasism

Folkbildning mot rasism Folkbildning mot rasism Tio exempel från studieförbundens verksamhet Wallingatan 38, 111 24 Stockholm Telefon 08-402 01 50 Fax 08-402 01 59 fbf@studieforbunden.se www.studieforbunden Folkbildning mot

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer