PostkodLotteriets Kulturstiftelse. Verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PostkodLotteriets Kulturstiftelse. Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 PostkodLotteriets Kulturstiftelse Verksamhetsberättelse 2012

2 Ett rikare kulturliv och ett bättre samhälle För drygt två år sedan grundades PostkodLotteriets Kulturstiftelse med syftet att genom stöd till konst och kultur sträva mot lotteriets vision om att bidra till en bättre värld. Kultur i dess olika former har en unik förmåga att nå och påverka människor genom att tolka, problematisera och synliggöra väsentliga frågor i vår samtid. Under de två år som Kulturstiftelsen varit verksam har den visat sig spela en viktig roll för PostkodLotteriets vision. Genom de projekt som vi stödjer kan betydelsefulla frågor lyftas på annorlunda sätt och till nya grupper av människor. Kulturstiftelsen har också en roll att spela i kultursektorn. På senare tid har det förts diskussioner om modernt mecenatskap, filantropins positiva eller negativa inverkan, näringslivets ansvar och kulturens ekonomiska och sociala värde. Och nya offentliga bidragsformer har ställt krav på privat medfinansiering. På Kulturstiftelsen tror vi att en närmare kontakt mellan kultur- och näringsliv är viktig för en positiv samhällsutveckling och att vi har mycket att lära av varandra. Som privat finansiär i kultursektorn vill vi fungera som ett komplement till det offentliga stödet och på så sätt bidra till ett rikare kulturliv och möjliggöra att fler viktiga projekt genomförs. Det ligger också i Kulturstiftelsens uppdrag att kunna vara risktagande. Vi vet att den här typen av pengar behövs i kultursektorn och vi arbetar aktivt för att kunna lokalisera dem till de platser där det fyller bäst funktion utifrån stiftelsens mål och kriterier. Kulturstiftelsen har som uttalat mål att stödja projekt som genererar en positiv social effekt. Det tror vi att vi gör bäst genom att sträva efter en bredd i projektportföljen. På så sätt kan vi nå effekter och påverka människor såväl i det stora som i det lilla. Vi vill kunna stödja smala projekt som lyfter stora frågor på innovativa sätt, vi vill att fler människor ska få möjlighet att ta del av konst och kultur och vi vill att kvalitativa projekt med uttalade mål att skapa bättre förhållanden för enskilda individer ska ges utrymme att få göra det. Vi vill att Sveriges betydelsefulla kulturarv ska vara tillgängligt även på landets lagstadgade nationella minoritetsspråk. Att människor i hela Sverige ska ges möjlighet att ta del av ett rikt filmutbud från världens alla hörn. Att det ska finnas starka organisationer som arbetar för att konstnärer jorden över ska ges frihet att utöva sitt yrke. Att barn från marginaliserade områden ska ges chans att hitta ett nytt sammanhang där de kan utvecklas genom musik. Jag ser på 2013 med stor förhoppning om att det här kommer att bli ett än bättre år. Med 110 nya miljoner kronor från PostkodLotteriet hoppas jag att Kulturstiftelsen kan bidra till att många fler viktiga projekt kommer kunna genomföras och bidra till ett rikare kulturliv och ett bättre samhälle. Nisha Besara General Manager för PostkodLotteriets Kulturstiftelse Mål och syfte Kulturstiftelsens mål är att verka i linje med PostkodLotteriets vision om en bättre värld. Syftet är att skapa positiv social effekt för en större grupp människor genom att stödja projekt som använder kulturella uttryck och former. De projekt som Kulturstiftelsen stödjer ska främja samarbete över gränser och/eller verka för fortbildning om kulturarv. 2 3

3 Ledord och kriterier Nyskapande och risktagande Vi stödjer projekt som aktivt bidrar till att skapa positiv förändring genom konkreta insatser. Därmed stödjer vi också de som tänker i nya banor och som inte drar sig för att vara pionjärer i sitt arbete. Kulturstiftelsen grundades 2009 med målsättningen att verka i linje med PostkodLotteriets vision om en bättre värld. Syftet med Kulturstiftelsen är att skapa positiv social effekt genom att ge stöd till projekt med kulturella uttryck och former. De projekt som får stöd av Kulturstiftelsen ska även bidra till ett öppnare och mer inkluderande samhälle. Kulturstiftelsen ger stöd till utvalda projekt och organisationer utan vinstdrivande syften och som verkar varaktigt för samarbeten över gränser, både nationella, sociala och kulturella. Dessutom stödjer Kulturstiftelsen utvalda projekt som verkar för folkbildning av kulturarv. Vi tar även särskild hänsyn till om projektet kompletterar de organisationer som är förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet och de projekt som redan finns i Kulturstiftelsens projektportfölj. Med hjälp av följande ledord kan Kulturstiftelsen identifiera organisationer och projekt som verkar för samma mål: Långsiktigt och samverkande Projekten ska gärna verka för att skapa en långsiktig lösning på problem och engagera sina målgrupper både i planering och utformning. På så vis tror vi att insatserna har större chans att leva vidare och kan skapa engagemang efter projekttidens slut. Gränsöverskridande och pluralistiskt Vår värld kan inte delas upp i vi och dem. Genom att stödja projekt med olika geografiskt fokus, som vänder sig till olika målgrupper och som använder sig av olika kulturella yttringar bidrar vi till att skapa bättre förutsättningar för nya möten och positiva förändringar. Inspirerande och kommunikativt Vi stödjer innovativa projekt som genom positiva trendbrott fokuserar på långsiktiga lösningar. Resultaten ska vara märkbara och enkla att kommunicera. Genom att sprida information och kunskap om projekten och organisationerna till en bred allmänhet vill vi synliggöra deras arbete. Kulturstiftelsens kriterier: Projektet ska tillämpa kulturella uttryck och former. Projektet ska skapa positiv social effekt och därmed stärka sin målgrupp. Projektet ska verka i allmännyttans intresse och därmed påverka en större grupp människor. Projektet ska med fördel vara av innovativ karaktär med positiva trendbrott för att skapa utveckling inom området det verkar i. Projektet ska kunna uppvisa resultat för att visa hur det aktivt bidrar till en bättre värld. Projektet ska vara kommunikativt och därmed enkelt att synliggöra medialt. Projektet ska ha svensk anknytning och/eller direkt eller indirekt relevans. Projektet ska med fördel innefatta utbildning och information för att stödja varaktigheten och spridningen av insatserna. I särskilda fall har Kulturstiftelsen möjlighet att göra undantag och stödja initiativ som har stor genomslagskraft men som inte till fullo uppfyller våra kriterier. Då tas särskild hänsyn till om projektet i övrigt stämmer väl överens med Kulturstiftelsens målsättning, syfte och ledord. 210 miljoner hittills Hittills har Kulturstiftelsen tagit emot 210 miljoner kronor av PostkodLotteriet. Dessa har gått till 56 kulturprojekt som bidragit till en bättre värld både i och utanför Sverige. 4 5

4 Från idé till projekt Kulturstiftelsens arbetssätt Kulturstiftelsens urvalskriterier är fastställda av styrelsen. Tillsammans med ledorden utgör de grunden för urvalsprocessen kring projekt. Kriterierna ger organisationer och projekt vägledning i ansökningsprocessen samt ligger till grund för Kulturstiftelsens beslut. Projektmetod grundad på samarbete Efter att projektstöd är beslutat arbetar projektledarna fram en projektplan tillsammans med den sökande organisationen. Kulturstiftelsen fortsätter sedan att vara en aktiv partner under hela projekttiden genom bland annat projektbesök. Under projekttiden hålls en kontinuerlig dialog med organisationen, som inkommer med rapporter och status på planerade och genomförda aktiviteter. Kulturstiftelsens arbetssätt skiljer sig från många andra liknande stiftelsers, eftersom syftet inte enbart är att dela ut ekonomiskt stöd utan också bygger på ett samarbete med organisationerna som får stöd. det område i PostkodLotteriets verksamhet som under året fått mest uppmärksamhet i extern media. Kulturstiftelsen och Lotteriinspektionen Lotteriinspektionen är den centrala förvaltningsmyndighet som hanterar frågor om spel och lotterier samt den myndighet som har tillsyn över lotterilagen och kasinolagen. Det är Lotteriinspektionen som utfärdar regeringens tillstånd att driva lotterier som förmedlas via Internet och mobiltelefoni, rikslotterier, vissa bingospel, automatspel, roulettspel, tärningsspel och kortspel. Lotteriinspektionen fattar det slutgiltiga beslutet om huruvida de projekt som Kulturstiftelsen har för avsikt att stödja ska godkännas och får därmed information om varje projekt som underlag för sitt beslut. idé beredning projektidé nej avslag Stödet från Kulturstiftelsen ger oss möjlighet att skapa filmvisningar inte bara i Stockholmsregionen utan i hela landet och dessutom skapa interaktivitet med workshops, samtal och paneldiskussioner. Mia Annerwall Elb verksamhetsledare, CinemAfrica Kommunikation och medialt utrymme Via PostkodLotteriets marknadsföringskanaler kan Kulturstiftelsen nå ut med information om projekten som får stöd, samtidigt som kommunikationen visar hur pengarna från lottköparna gör skillnad och hur kultur kan bidra till ett bättre samhälle. Flera av Kulturstiftelsens projekt får utrymme genom PostkodLotteriets aktiviteter i sociala medier, i direktmarknadsföring, teve och i lotteriets andra marknadsföringskanaler. Näst efter nyheter om vinstutdelningar har Kulturstiftelsens projekt varit ansökan beslut godkännande av lotteriinspektionen nej ja avslag projekt I vårt arbete för ungas rätt att uttrycka sig och hävda sin rätt möter vi PostkodLotteriets Kulturstiftelse, som inte bara ger ekonomiskt stöd utan är genuint intresserade och engagerade. Vi känner att vi har fått en samarbetspartner. Jonatan Stanczak 6 7 verksamhetsledare, Frihetsteatern

5 Tack vare stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse får Göteborgs Internationella Film Festival möjligheten att uppfylla ett länge efterlängtat projekt inom filmområdet: En Video On Demand-tjänst för att tillgängliggöra viktig film som inte har kommersiella förutsättningar i Sverige. Mikael Fellenius vd, Göteborg International Film Festival Vad Kulturstiftelsens stöd gör för skillnad 80 barn i Zambia får utbildning inom journalistik och möjlighet att göra sina röster hörda i en egen tidning. 60 ungdomar som bor på barnhem i Ukraina, Moldavien och Vitryssland får delta i skapandet av en dansföreställning som spelas för andra barn och vuxna för att lyfta frågan om barnhemsbarns livssituation. 30 blinda eller synskadade musiker i Addis Abeba får högskoleutbildning och lyfts upp i debatten kring tillgänglighet i Etiopien. 50 kvinnor får delta i aktiviteter som ligger till grund för forskning om kultur och hälsa barn får genom teater veta att de inte är ensamma om att ha föräldrar som lider av psykisk ohälsa eller missbruk och kunskap om vart de kan vända sig. 50 hemlösa personer får spela in en skiva med etablerade artister och därmed göra sina röster och historier hörda personer nås av en dansföreställning som utmanar vad som är möjligt att göra med funktionsnedsättning barn och ungdomar får prova på att skapa själva och vara designer tillsammans med professionella designers elever i årskurs tre får varsitt exemplar av en bok om tolerans och olikheter. 45 platser gästas av livemusik och jazz, som får komma ut i nya miljöer och nå tusentals nya lyssnare. Vi är glada att Kulturstiftelsen ser att kultur är en viktig väg till kvinnors hälsa. Tack vare stödet har kulturhälsoforskningen och kulturaktiviteter inom vården fått ny fart. Alexandra Charles grundare och ordförande, 1,6 miljonerklubben 11 demensboenden runt om i landet får besök av clowngrupper som lättar upp vardagen på hemmet. 25 professionella musiker med invandrarbakgrund får verktyg för att kunna utöva sitt yrke i Sverige barn och unga på Västbanken får ta del av olika aktiviteter inom teater och media ungdomar och unga vuxna får genom en scenisk läsning reflektera kring sexuella gråzoner barn och vuxna får genom film en ny och mer varierad bild av den afrikanska kontinenten exemplar av August Strindbergs verk Ett drömspel ges ut på fyra av Sveriges lagstadgade nationella minoritetsspråk. 37 biografer runt om i landet livesände en julkonsert med bland andra Barbara Hendricks barn som flytt till Sverige deltar i clownaktiviteter och barn i samma situation får ta del av aktiviteterna personer har via olika sociala medier fått nya kunskaper om konstnärskap och yttrandefrihet. 8 9

6 Projektexempel Projektexempel Polarpriset visar musikens sociala betydelse I samband med Polar Music Prizes 20-årsjubileum lanserades Polar Music Anthology, ett digitalt och interaktivt musikmuseum där Polar Music Prize kan nå ut till allmänheten och utvecklas utifrån tron på musikens kraft att förändra världen. med publik kring musikens sociala betydelse året om. Det har också producerats en dokumentär som gestaltar prisets historia. Dans som utmanar normer Polar Music Prize delas varje år ut till musiker och artister för betydande insatser inom musiklivet. Prisets grundare Stikkan Anderson hade en övertygelse om att musiken är gränslös, påverkar och förändrar världen. Polar Music Prize har under tjugo år främst varit just ett pris, men tankarna har länge funnits att bygga vidare på ambitionen med priset och göra det tillgängligt för en bredare allmänhet. Det virtuella museet Polar Music Anthology ger besökarna tillgång till viktiga milstolpar i alla pristagarnas karriärer i form av inspelningar, konsertklipp och intervjuer. Museet ger Polar Music Prize möjlighet att interagera Möjligheterna till att delta i konstnärlig utbildning eller arbeta inom kultursektorn är begränsade för den som har en funktionsnedsättning. Dansföreställningen Hi-Hat Xpres inkluderar både människor med och utan funktionsnedsättning i ensemblen och utmanar samhällets normer för vad som är möjligt. I samarbete med danskompaniet Spinn och koreografen Veera Suvalo Grimberg har organisationen Share Music Sweden skapat en dans- och musikföreställning för och med människor med och utan funktionsnedsättning. Musiken är specialskriven tillsammans med den brittiske tonsättaren Nigel Osbourne och framförs av medlemmar ur ensemblen tillsammans med slagverkare från Kroumata. I maj 2012 höll Share Music Sweden en dans- och musikworkshop i Stockholm för funktionshindrade och icke funktionshindrade. Efter workshoppen kunde sex nya deltagare ta plats i ensemblen, som har turnerat i fyra perioder runt om i Sverige och spelat för gymnasieelever, särgymnasier och offentlig publik. Genom Hi-Hat Xpres har Share Music synliggjort tillgänglighet, inkludering och konstutövande för människor med funktionsnedsättning. Share Music har som vision att alla människor ska ha möjlighet att uttrycka sig konstnärligt i en värld där olikheter ses som värdefulla. Genom projektet Hi-Hat Xpres har publiken och deltagarna fått nya infallsvinklar på vad som går att åstadkomma med ett konstnärligt verk. Play Kultur ger fler tillgång till kultur Play Kultur har skapat en webbtjänst som ger människor helt nya möjligheter att upptäcka och ta del av kultur. Tjänsten ger också kultur- och scenkonstaktörer en möjlighet att visa utställningar, föreställningar och konserter digitalt och därigenom nå en ny och bredare publik. Sverige har ett kultur- och scenkonstutbud av hög kvalitet som trots att det till stor del är finansierat av allmänheten endast når en relativt liten del av befolkningen. Genom att dra nytta av teknik som möjliggör inspelning, redigering och distribution av de svenska scenkonstaktörernas verksamheter har föreningen Play Kultur skapat en digital plattform där människor kostnadsfritt, i hela landet och dygnet runt kan få tillgång till olika föreställningar, utställningar och konserter från svenska scener och museer. På så sätt kan den gemensamt finansierade kulturen få större spridning och upplevas och upptäckas av fler

7 Projektexempel Projektexempel Frihetsteatern som en trygg punkt Frihetsteatern erbjuder en trygg miljö där barnen i Jenins flyktingläger kan utvecklas och ge röst åt sina erfarenheter som barn och ungdomar, som palestinier, som flyktingar, som flickor och pojkar. Nära hälften av det palestinska flyktinglägrets invånare är under 18 år. Våldet drabbar barnen på gatan, i skolan, i hemmet och blir en del av deras språk, lek, och till slut deras liv. Frihetsteatern ger dem möjlighet att dela med sig av sina tankar, åsikter och drömmar, både i det egna samhället och till omvärlden. Teatern stärker dem som individer och ger dem chansen att delta i opinionsbildningen för sina rättigheter. Musikproduktion av och med hemlösa Genom att producera en skiva med hemlösas egna berättelser tillsammans med nyskriven musik från kända svenska musiker ger föreningen Orkanen hemlösa hjälp till självhjälp. Skivan varvar de hemlösas reportage med musik av och med bland andra Irma Schultz, Tomas Andersson Wij, Nina Ramsby, Hoffmaestro och Andreas Grega. Den färdiga skivan kan bostadslösa i Stockholm sedan sälja på gatan för att få en egen inkomst. Projektet Våran Drömmars Stad ger människor som lever i hemlöshet en chans att göra sina röster hörda, lyfter deras kreativa förmåga och bidrar till ett mänskligare klimat där respekten för människor med olika förutsättningar ökar. Ökad livskvalitet med clowner i demensvården Glädjeverkstan driver sedan 14 år clownverksamhet på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Med personal och anhöriga har de utarbetat en metod för att bemöta människor med demenssjukdom. Projektet stödjer det långsiktiga arbetet för att förbättra livskvaliteten för demenssjuka. I samarbete med etablerade clowngrupper har patienter på vårdhem och sjukhus i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro och Norrköping fått hjälp att hitta tillbaka till sin glädje. Vem är du? Barn och tolerans Projektet Vem är du? Barn och tolerans vänder sig till alla barn i Sverige i årskurs tre med syftet att få dem att diskutera hur de själva kan bidra till ökad tolerans. Fanatism och oförsonlighet går allt längre ned i åldrarna. Med historier och teckningar i Pernilla Stalfelts bok Vem är du? Barn och tolerans och Utbildningsradions filmatiserade programserie Hotell Kom som du är har Teskedsorden skapat ett lekfullt verktyg för barn att lära sig se saker ur nya perspektiv och att diskutera tolerans. Pernilla Stalfelts bok delades ut av barn i årskurs tre till politiker vid riksdagens öppnande samt skickades till alla landets tredjeklassare under hösten. Strindberg på Sveriges officiella minoritetsspråk August Strindbergs verk finns översatta till mängder av språk, men för många svenskar finns de inte att tillgå. Förlaget Podium ger därför ut Ett drömspel på fyra av de lagstadgade nationella minoritetsspråken var det 100 år sedan August Strindberg dog. Detta uppmärksammades på många håll med Strindbergåret. För att tillgängliggöra jubileet för de svenskar som talar ett lagstadgat minoritetsspråk ger förlaget Podium ut Ett drömspel på nordsamiska. Under kommande år ges verket även ut på romani chib, meänkieli och jiddisch. Den översatta jubileumsutgåvan kommer också vara användbar i språkundervisningen i högstadie- och gymnasieklasser för alla som talar och läser dessa språk. Kvalitetsfilm nyanserar bilden av Afrika CinemAfrica har genom film, samtal och debatter gett en mer aktuell bild av vad som sker i de afrikanska länderna både socialt, kulturellt och politiskt. Trots att mellan och svenskar har afrikanskt ursprung saknas kunskap om de afrikanska ländernas olikheter. Det finns ett stort behov av att visa upp den positiva utvecklingen som pågår på många håll. Genom CinemAfricas riksomfattande filmturné har flera städer i Sverige kunnat erbjuda kvalitetsfilm från Afrika. Projektet har på så sätt kunnat förmedla en mer nyanserad bild av ländernas olika kulturer, politiska strömningar och förutsättningar. Skydd av den konstnärliga yttrandefriheten Det finns få organisationer som arbetar för att dokumentera övergrepp på konstnärlig yttrandefrihet och som stödjer förföljda kulturutövare. Organisationen Freemuse har tagit initiativet till ett globalt nätverk som ska arbeta för att skydda konstnärlig yttrandefrihet. Den oktober 2012 hölls världskonferensen All That is Banned is Desired A World Conference on Artistic Freedom of Expression i Oslo. Journalister, människorättsaktivister och konstnärer från hela världen samlades för att diskutera censur av konstnärlig yttrandefrihet. Genom att öka medvetenheten om de förtryck som existerar, hoppas Freemuse kunna öka skyddet av och insatserna för konstnärlig yttrandefrihet i hela världen. Fler ska hitta till designyrket Svensk Form har startat projektet Fyll Tomrummet för att verka för ett mer inkluderande designklimat. Projektet går ut på att bredda rekryteringen till Sveriges designhögskolor. Genom ny kommunikation ska projektet Fyll Tomrummet nå elever, föräldrar och områden dit informationen om designyrkets möjligheter inte alltid går fram. Svensk Form vill ge fler känslan av tillhörighet, så att fler och nya grupper söker och deltar i designutbildningar och satsar på en karriär inom designyrket

8 Kulturstiftelsen beslutade om stöd till 36 projekt under 2012 Magasin 3 Ai Weiwei konstnärskap, kreativitet och yttrandefrihet I samband med att Ai Weiweis verk visades i Stockholm hölls programverksamhet om demokrati och mänskliga rättigheter i relation till kreativt skapande kronor Mimeta Nairobi and Stockholm exchange concerning city evolution and identity Stadsutveckling, identitetsskapande, konst och kultur sammanförs i det nyskapade kulturhuset GoDown Arts Centre kronor Share Music Sweden Hi-Hat Xpres En specialskriven dansföreställning för att skapa synlighet kring tillgänglighet och konstutövande för människor med funktionsnedsättning kronor Clowner utan Gränser Drömturnén Med skrattets hjälp får ensamkommande flyktingbarn sina drömmar tillbaka och hopp och engagemang inför framtiden kronor MoliéreEnsemblen Det tar tid att bli ung Med allvar och humor uppmärksammas i en teaterföreställning de barn som lever med föräldrar med psykisk ohälsa kronor Polar Music Prize Polar Music Anthology Ett digitalt musikmuseum skapas, där Polar Music Prize kan visa musikens kraft och hur den förändrar, inte bara individer, utan också världen kronor Fortsätt #prataomdet Fortsätt #prata om det readings och samtal En riksturné med scenisk läsning av texter publicerade på Twitter och bloggar om sexuella gråzoner, ackompanjerad av livemusik och med efterföljande publiksamtal kronor Freemuse Arts and freedom of expression among artists Ska skapa ett globalt nätverk som arbetar för att stärka insatserna mot förtryck av konstnärlig yttrandefrihet kronor RFK Center for Justice and Human Rights Arts for Human Rights Skapar förståelse för mänskliga rättigheter och sprider kunskap om människorättskämpar genom olika konstnärliga uttryck kronor LAVA Dansproduktion HEM/HOME/ДOM var är mitt hem? Barnhemsbarn från Moldavien, Ukraina och Vitryssland får vara med och skapa en dansföreställning för att stärka sin självkänsla kronor Teskedsordern Vem är du? Barnbok om tolerans Barnboksförfattaren Pernilla Stalfelt skriver och illustrerar en bok som speglar olikheter i stort och smått. Boken delas ut till alla barn i årskurs kronor CinemAfrica CinemAfrica på filmturné Genom afrikanska kvalitetsfilmer, debatter och workshops ska barn och vuxna i Sverige få en mer nyanserad bild av vad som sker i de afrikanska länderna politiskt, socialt och kulturellt kronor Stiftelsen El Sistema Sverige El Sistema tas till Sverige för barn och musik Nya orkesterskolor startas i marginaliserade områden i Sverige, där barn får utvecklas genom att spela ett instrument eller sjunga i kör kronor Folkets Hus & Parker Livesänd opera på bio En julkonsert med fredens budskap i fokus, med bland andra Barbara Hendricks, livesänds på biografer runt om i Sverige för att fler ska få ta del av opera och klassisk musik kronor Dotterbolaget Teater om clownen, Strindberg och jämställdheten I samband med August Strindbergs jubileumsår erbjuds en rolig och lättillgänglig uppsättning av klassikern Den starkare kronor The Freedom Theatre Ett pedagogiskt fördjupningsprojekt i Jenins flyktingläger En unik barn- och ungdomspedagogik inom teater, sagoberättande och multimedia utvecklas och nya föreställningar, turnéer, filmvisningar och utställningar visas på Västbanken och i Sverige kronor Sweden Aid Orchestra Project Oceans kultursamarbete för våra hav Med musiker från några av Sveriges främsta symfoniorkestrar och kreatör inom film och foto skapas en konsertserie för att öka medvetenheten om havsmiljön kronor 1,6 miljonerklubben Kulturhälsa En lättillgänglig länk skapas mellan kulturaktörer och målgrupper som enligt forskning kan bli friskare genom olika kulturaktiviteter kronor Svensk Form Fyll tomrummet i ung svensk form Projektet syftar till breddad rekrytering till Sveriges designhögskolor, för att släppa in nya grupper i Designsverige kronor Orkanen Våran drömmars stad Hemlösa producerar en skiva där reportage av och med hemlösa blandas med välkända musikers låtar kronor Podium August Strindberg på minoritetsspråk I samband med August Strindbergs jubileumsår översätts dramat Ett drömspel till de fyra nationella minoritetsspråken samiska, romani chib, meänkieli och jiddisch kronor Svensk Jazz Jazzify! Jazz i nya miljöer Genom projektet ska Svensk Jazz föra ut livemusik till nya platser och arenor för att fler ska få möta jazz och livemusik i vardagen kronor Glädjeverkstan Clowner i demensvården Projektet sprider glädje, inbjuder god stämning och ökar livskvaliteten för dementa, anhöriga och vårdpersonal kronor Plattform Stadsteater Skärholmens mobila designlabb Ett öppet och mobilt designlabb skapas på den naturliga mötesplatsen i Skärholmen teatern där konstformer kan mötas och ungdomar prova på designeryrket kronor Play Kultur Fri kultur på nätet Genom webbtjänsten Play Kultur får människor i hela landet och dygnet runt tillgång till föreställningar och konserter, så att den gemensamt finansierade kulturen får större spridning och kan upplevas av fler kronor Teater Sagohuset Raoul Wallenberg 100 år teater för medmänsklighet Med utgångspunkt i det klassiska dramat Odysséen och med anledning av Raoul Wallenberg-året uppmärksammas genom teater frågor om krig, flykt och rasism och hur detta påverkar svenska ungdomar i dag kronor Selam Inner visions stärka blinda och synskadade i Etiopien En ettårig musikutbildning för blinda och synskadade ungdomar startas i Addis Abeba i Etiopien. Samtidigt sker ett lobbyarbete för att uppmärksamma den begränsade tillgängligheten för denna grupp kronor Riksförbundet för folkmusik och dans Katapult förbättrade villkor för invandrade musiker och dansare En utbildning startas som syftar till att ge invandrade musiker och dansare vägar in i Sveriges musikbransch kronor NEST Konsthantverk och samhällsförändring Konsthantverkare och textilhantverkare på olika platser i världen stärks ekonomiskt så att de får en hållbarhet i sina verksamheter, fattigdom mildras och kvinnor får en starkare roll i samhället kronor Glada Hudikteatern Supporterklubb Trollkarlen från Oz styrkan i olikheter En föreställning med tjugoåtta skådespelare med psykisk funktionsnedsättning samt åtta normalstörda skådespelare och åtta professionella musiker turnerar i Sverige kronor Göteborg International Film Festival Ökad mångfald i det svenska filmutbudet En Video On Demand-tjänst utvecklas, där människor oavsett tid, plats och fysiska eller sociala begränsningar enkelt och över nätet kan hyra kvalitetsfilm från hela världen kronor Afrikagrupperna + Studio Jens Assur Africa is a great country Genom en fotoutställning med bilder från tolv storstäder i Afrika ska en förändrad bild av den afrikanska kontinenten förmedlas kronor Svenska Folkdansringen Folksamling Projektet ska stärka och utveckla den svenska folkmusiken och folkdansen, dess utövare och se till att värdefull kunskap och erfarenheter bibehålls genom att unga och äldre utövare att möts kronor Kulturföreningen VIVA Fragment av liv berättelser från andra världskriget Genom en fotoutställning, en teaterföreställning, en antologi samt ett pedagogiskt material för skolor och äldrevård, gestaltas och dokumenteras äldre svenskars erfarenheter av andra världskriget kronor Föreningen Junior Reporters Junior Reporters medieprojekt för ungas röst i Zambia Genom att producera en tidning om frågor som ungdomar själva tycker är viktiga, får de och deras berättelser i det zambiska samhället komma fram kronor Nordiska Akvarellmuseet Att teckna är stort Projektet ska stärka barns och ungas tro på det egna skapandet och utveckla teckningens möjligheter som ett kreativt verktyg för lärande kronor 14 15

9 Fortsatt etablering och en breddad projektportfölj Kulturstiftelsens styrelse och personal 2012 var Kulturstiftelsens andra verksamma år. Från och med mitten av juni var en full personalstyrka på plats och stiftelsen kunde fokusera på att identifiera intressanta projekt samt utveckla och driva verksamheten framåt. Större spridning bland projekten Under 2012 har Kulturstiftelsen fokuserat på att få en större spridning bland de projekt som beviljats stöd för att bättre återspegla bredden inom kultursektorn vad gäller såväl projektens geografiska spridning, konstnärliga uttryck, målgrupper och de frågeställningar och/eller problem som behandlas. De organisationer som mottagit stöd har varit såväl små och stora, kända och okända som nystartade och etablerade. Bland de projekt som beviljats stöd har det funnits både smala och innovativa samt breda, publika projekt. På så sätt har Kulturstiftelsen kunnat bidra till att lyfta ett brett spektrum av frågor till en mängd olika grupper av människor i såväl Sverige som utomlands. Fler har också getts möjlighet att utöva eller möta konst och kultur i olika former. Kulturstiftelsens fokus under året har resulterat i en diversifierad projektportfölj som visar den initiativkraft och förmåga som finns inom kulturområdet för att påverka och förändra människors tankebanor, attityder och levnadsförhållanden. Styrelse Kulturstiftelsens styrelse beslutar om nya projekt enligt fastställd attesträtt, om stiftelsens policy och ekonomi. Styrelsen sammanträder löpande under året tillsammans med General Manager och en projektledare. Kulturstiftelsens styrelse har under 2012 bestått av: Björn Sprängare, ordförande Marcus Tobiasson, ledamot Jonas Pedersén, ledamot Elisabeth Tarras-Wahlberg, ledamot Michael Storåkers, ledamot Personal Kulturstiftelsens personal har under 2012 bestått av: En General Manager som ansvarar för att verksamheten följer riktlinjer och uppsatta mål. En assistent som hanterar det administrativa arbetet kring ansökningsförfarandet. Tre projektledare som i kontinuerlig dialog med projektorganisationerna ansvarar för projektens uppstart, utförande och avslut. En projektkoordinator med helhetsöversikt över Kulturstiftelsens projektportfölj. En marknadskoordinator som ansvarar för webbplatsen samt koordineringen av kommunikationsmaterial till PostkodLotteriets marknadsföringskanaler. I februari 2012 fick Kulturstiftelsen ta emot 110 miljoner kronor i utdelning från PostkodLotteriet. Dessa fördelades under året till projekt som faller inom ramen för stiftelsens fokusområden och kriterier. Av totalt 272 inkomna projektansökningar beviljades 36 stöd, varav vissa Kulturstiftelsen aktivt sökt upp. Ytterligare fyra projekt blev godkända för stöd av Kulturstiftelsen och låg vid årsskiftet för beslut hos Lotteriinspektionen. Sammanlagt har Kulturstiftelsen haft 55 pågående projekt under året. Fortsatt etablering av Kulturstiftelsen Kulturstiftelsen har under året fortsatt arbetet med att etablera stiftelsen som en trovärdig finansiär till kultursektorn. Det arbetet kommer att fortsätta framöver för att vidare sprida kännedom om Kulturstiftelsen i hela landet och därmed också långsiktigt säkra relevanta ansökningar. Björn Sprängare Marcus Tobiasson Jonas Pedersén Elisabeth Tarras-Wahlberg Michael Storåkers 16 17

10 Svenska PostkodLotteriet Svenska PostkodLotteriet är ett av Sveriges mest populära lotterier med över en miljon lottköpare. Kombinationen underhållning och möjlighet att vinna, samtidigt som man bidrar till en bättre värld är framgångsreceptet. Kulturstiftelsen är en av lotteriets förmånstagare. Svenska PostkodLotteriet delar ut hela överskottet till sina förmånstagare, varav Kulturstiftelsen är en års överskott uppgick till drygt en miljard kronor, av vilka Kulturstiftelsen fick ta emot 110 miljoner kronor. Kulturstiftelsens verksamhet kompletterar lotteriets övriga förmånstagare genom att stiftelsen kan finansiera mindre och nya organisationer samt tidsbegränsade projekt. Svenska PostkodLotteriet ingår i holländska Novamedia-koncernens portfölj av lotterier. Lotteriernas gemensamma vision är att bidra till en bättre värld för människor, djur och miljö. Tillsammans med systerlotterierna i Holland och Storbritannien är Svenska PostkodLotteriet världens tredje största privata givare till ideell verksamhet. Listan toppas av Bill & Melinda Gates Foundation. Svenska PostkodLotteriet har sedan starten 2005 delat ut 3,8 miljarder kronor till ideell verksamhet. PostkodLotteriet och Kulturstiftelsen så funkar det Postkod- Lotteriet kultur- stiftelsen Förmånstagare Förmånstagare Förmånstagare projekt Freemuse ville bryta ny mark och sätta konstnärlig yttrandefrihet på den politiska agendan och det lyckades vi med tack vare samarbetet med Kulturstiftelsen. Men det kräver att någon tror på projektet när det bara är beskrivet i en ansökan. Det gjorde Kulturstiftelsen. Det gjorde skillnaden. Tack vare stödet har vi fått möjlighet att sprida kunskap om El Sistema till stora delar av Sverige. Det innebär att många barn, som annars aldrig fått chansen, nu får tillgång till musik! Camilla Sarner verksamhetschef, Stiftelsen El Sistema Kulturstiftelsen är ett fräscht och viktigt komplement till det offentliga stödet till kultur i Sverige. Genom vårt samarbete med Kulturstiftelsen får vi chans att göra något utöver det vanliga, något som sticker ut och som gör att fler kan få möta jazzen. Det känns helt enkelt fantastiskt! Magnus Thuvesson verksamhetsledare Svensk Jazz Utgiven av Svenska PostkodLotteriets Kulturstiftelse. Text: Svenska PostkodLotteriets Kulturstiftelse. Tryck: Tryck & Rit, Stockholm. Layout: Petra Handin, Kapsyl Reklam. Foto: Knutte Wester, Hendrik Zeitler, Alex Hinchcliffe, Helena Wikström, Peter McDiarmid/Getty Images, Henrik Halvarsson, Magnus Sandberg samt respektive organisation. 18 Marie Korpe 15 Executive Director, Freemuse

11 Svenska PostkodLotteriets Kulturstiftelse Box Stockholm Växel: Fax:

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD

VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD BRUKSANVISNING www.raoulwallenberg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING n VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD 3 n DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 4 n I PROJEKTET INGÅR 5 n UPPGIFT 6 n KALENDER

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD Framtidskompis är Stiftelsen Framtidsgenerationens ömsesidiga mentorsprogram en konkret möjlighet för dig, ditt företag och era medarbetare att vara med och bygga framtidens samhälle. VILL DU VARA MED?

Läs mer

Projektplan Come Together

Projektplan Come Together Projektplan Come Together För Svenska PostkodLotteriet FUB/Erikshjälpen 2013-04-05 Detta är en projekt- och kommunikationsplan för de SpecialProjekt som finansieras av Svenska PostkodLotteriets överskott.

Läs mer

Creative Force Västra Balkan

Creative Force Västra Balkan Dokument: Beslutslista Datum: 2012.05.28 Dnr: 00359/2012 Sida: 1 (3) Creative Force Västra Balkan beviljade stöd 2012-05-07 Organisation Stöd till Land Belopp Bang (00600/2012) feministisk kultur och debatt

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

PostkodLotteriets Kulturstiftelse VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

PostkodLotteriets Kulturstiftelse VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 PostkodLotteriets Kulturstiftelse VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Kultur får oss att reagera och agera Kultursektorn adresserar vår tids mest brännande frågor och ligger i framkant genom att få övriga samhället

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

2013-03-04. Dockteater Amusé, enskild firma 130 000 kr KUN 2013/46 ARTLAB, enskild firma 50 000 kr KUN 2013/108

2013-03-04. Dockteater Amusé, enskild firma 130 000 kr KUN 2013/46 ARTLAB, enskild firma 50 000 kr KUN 2013/108 Enheten för kultur- och föreningsstöd KUN 2013-03-14, p 10 KUN 2013/100 Handläggare: Margareta Wennerberg Projektstöd Kultur i Vården 2013 1 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

Läs mer

VÄSSA BLICKEN. Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken

VÄSSA BLICKEN. Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken VÄSSA BLICKEN Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken photospin.com VÄSSA BLICKEN Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken Lisa Lindén, genusvetare och dramaturg,

Läs mer

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Innehåll Inledning...2 Sajten we-change-larare.se...3 Hur vill du att din värld ska se ut?...4 Utmaningarna i tävlingen...6 Magasinet

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Share Music Sweden - Presentation

Share Music Sweden - Presentation Share Music Sweden - Presentation Share Music Sweden är en kulturorganisation som skapar innovativ scenkonst. Vår vision är att alla människor ska ha möjlighet att uttrycka sig konstnärligt i en värld

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014 KUN 2014-04-24, p 8 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357 Handläggare: Margareta Wennerberg Kulturstöd till tillfällig verksamhet april 2014 1 Förslag

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

BRUKSANVISNING. Varje människa kan göra skillnad. www.raoulwallenberg.se

BRUKSANVISNING. Varje människa kan göra skillnad. www.raoulwallenberg.se Varje människa kan göra skillnad www.raoulwallenberg.se VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD Det finns idag en bristande kunskap om de mänskliga rättigheterna bland elever i Sverige, trots att de står inskrivna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Hur leker man sig till en bättre värld?... 3 2011 -året då tusentals barn började skapa en bättre värld med Retoy... 3 Leksaksbytarbazaren och Retoy lab i Retoys verksamhet...

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Lärande för och med barn inom idrotten

Lärande för och med barn inom idrotten Lärande för och med barn inom idrotten Barnkultur ger barn möjlighet att få lära och växa genom lärande med många sinnen och utifrån sina förutsättningar och mognad. Alla barn är aktiva och lär med och

Läs mer

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE!

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! VÄRLDENS STÖRSTA KONST PROJEKT FÖR VÄLGÖRENHET LANSERADES I KAPSTADEN Press release 14-April-2012 Peace Love & Photography TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! ABCharity projektet lanserades framgångsrikt

Läs mer

Uråldriga riter möter ny teknik!

Uråldriga riter möter ny teknik! Man must dance urfolk dansar tillsammans på nätet i realtid Ola Stinnerbom i mask 2011 Foto: Birgitta Stålnert 1 Uråldriga riter möter ny teknik! Vårt projekt MAN MUST DANCE bygger på samtida samisk dans

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

Bestämmelser för kulturstöd i Malmö

Bestämmelser för kulturstöd i Malmö Senast reviderade av Malmö kulturnämnd 2014-03-26 Bestämmelser för kulturstöd i Malmö Målsättning Malmö kulturnämnd ska genom att stödja det utominstitutionella kulturlivet möjliggöra kultur- och bildningsverksamhet

Läs mer

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Preliminär verksamhetsplan 2014 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Kurser på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm på

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan Inledning I samband med att Region Skåne drog igång sin förstudie kring kulturella och kreativa näringar i våras (se nedan under Bakgrund) blev jag tillfrågad

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt Skapande skola i Malmö stad bild: Moderna Museet Malmö / Gisela Fleischer bild: Malmö Stadsteater bild: Pedagog Malmö / Chris Munsey bild: Malmö Stadsteater bild:

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö Plan för kultur på äldreboenden Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12 Tjörn Möjligheternas ö Sida 2 (12) Innehåll 1 Uppdrag 5 2 Mål 6 3 Inledning 7 4 Förutsättningar 8 5 Metod och

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt Skapande skola i Malmö stad bild: Pedagogisk Inspiration Malmö / Ina Alm bild: Malmö Stadsteater bild: Pedagog Malmö / Chris Munsey bild: Malmö Stadsteater bild:

Läs mer

Handbok för. projektstöd PRONTO! En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats projektstöd

Handbok för. projektstöd PRONTO! En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats projektstöd Handbok för projektstöd PRONTO! En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats projektstöd Innehållsförteckning Allmänt om projektstöd PRONTO! 3 Ansökningstider 3 Vem kan få projektstöd?

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS Denna ansökan avser en begränsad del av projektet Show Europe Show Belarus som Culture Clinic tillsammans med fem andra organisationer har fått beviljat stöd

Läs mer

ASTRID LINDGRENS NÄS STUDIEMATERIAL FÖR MELLANSTADIET. Skapat av Åsa Loven, BARNinitiativet

ASTRID LINDGRENS NÄS STUDIEMATERIAL FÖR MELLANSTADIET. Skapat av Åsa Loven, BARNinitiativet ASTRID LINDGRENS NÄS STUDIEMATERIAL FÖR MELLANSTADIET Skapat av Åsa Loven, BARNinitiativet Lektionsprogram Märk världen, Astrid Lindgrens krigsdagböcker än en personlig skildring av hur dramatiska världshändelser

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden 2012-06-27 Sid 1 (8) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Glöden S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Ulricehamn skall vara Sveriges bästa plantskola för kultur! MÖTAS UTÖVA VÄXA

Ulricehamn skall vara Sveriges bästa plantskola för kultur! MÖTAS UTÖVA VÄXA INNEHÅLL Kulturpolitisk bakgrund...3 Kulturens roll i samhället...4 Vision & ledord...6 Sammanfattning...6 Kulturpris och Kulturstipendium...7 Kulturarvet...7 Biblioteket...8 Barn- och Ungdomskulturen...8

Läs mer

Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31

Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31 Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31 Svenska Bio lämnar härmed sitt yttrande över Kulturdepartementets promemoria Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31). Sammanfattning Att människor tillsammans

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 1(5) 2013-09-30 s redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 har under 2013 prioriterat samarbeten med Umeå inför Kulturhuvudstadsåret 2014. Detta har skett främst genom fördelning

Läs mer

Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap

Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap ! Balettpojkarna Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap Fakta om filmen Originaltitel: Balleyttguttene Regi: Kenneth Elvebakk

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Ri_logga.pdf 09-08-17 20.21.41 CMY

Ri_logga.pdf 09-08-17 20.21.41 CMY Ri_logga.pdf 09-08-17 20.21.41 C M Y CM MY CY CMY K Risbergska skolan en modern klassiker ligger cirka tio minuter från Örebro city i en grön miljö med Svartån och Karlslund alldeles runt knuten. I denna

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med: I förskoleklass arbetar eleverna med: År F - att lyssna och ta till sig enkel information i grupp (MI-tänk) - att delta i ett samtal - att lyssna på en saga och återberätta - att beskriva enklare bilder

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!! GULDPALTEN

!!!!!!!!!!!!!!!! GULDPALTEN GULDPALTEN En stund då vi hyllar Piteås kreatörer och kulturarbetare. En kväll när vi visar upp det bästa vi har och känner stolthet. En årligt återkommande högtid att längta efter. GULDPALTEN Sökande

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet så här går Det till: Allmänna beskrivningar: Projektstöd: Syftet med Varbergs kommuns kulturstöd: Förstärka kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

ANDREA HÄLSAR PÅ LÄRARHANDLEDNING

ANDREA HÄLSAR PÅ LÄRARHANDLEDNING ANDREA HÄLSAR PÅ LÄRARHANDLEDNING 1 INNEHÅLL INTRODUKTION KOPPLINGAR TILL LÄROPLANEN 2011 GENERELLA FRÅGOR PROGRAM 1 ROMER PROGRAM 2 SVERIGEFINNAR PROGRAM 3 SAMER PROGRAM 4 JUDAR PROGRAM 5 TORNEDALINGAR

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer