REGIONUTVECKLING Kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGIONUTVECKLING 2007-04-10-11 Kl 9.30 08.00"

Transkript

1 1 VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN ANTECKNINGAR BEREDNINGSGRUPPEN FÖR Sammanträde REGIONUTVECKLING Kl Plats: Hotell Stenungsbaden, Stenungsund NÄRVARANDE Kommunernas ledamöter Jan-Erik Wallin(Skaraborg), 1:e vice ordförande Göran Johansson(Göteborgsregionen), 3:e vice ordförande Åke Jönsson (Skaraborg) Ulf Eriksson(Skaraborg) Jan Hallberg (Göteborgsregionen) Stefan Svensson (Göteborgsregionen) Roland Karlsson (Fyrbodal) Peter Hemlin (Fyrbodal) Björn Bergquist (Sjuhärad) Roland Karlsson (Sjuhärad) Claes Redberg (Sjuhärad Regionens ledamöter Kent Johansson, ordförande, fr Mimmi von Troil, 2:e vice ordförande Birgitta Johansson Leif Blomqvist Britt-Marie Andrén Karlsson Per Pellby Gunilla Levén Sven-Olof Carlsson Rosie Rothstein Anders Fasth Kjell Eliasson Stefan Kristiansson Sekreterare Thomas Forslin Övriga närvarande Thomas Jungbeck, Kommunförbundet Skaraborg Per Wallinder, Sjuhärads Kommunalförbund Leif Johansson, Sjuhärads kommunalförbund Lasse Lindén, Kommunalförbundet Fyrbodal Bo Aronsson, Göteborgsregionens kommunalförbund Boye Johansson, Business Region Göteborg, p10 Elise Benjaminsson (m), politisk sekreterare Kenneth Carlsson(fp), politisk sekreterare Hans-Inge Sältenberg(c), regionsekreterare Rigmor Salomonsson(v), politisk sekreterare Stenerik Ringqvist, RTM-konsult, p10 Hans-Olov Olsson, visionspanelen, p6 Margareta Wallin Peterson, visionspanelen, p6 Sven-Olof Bodenfors, visionspanelen, p6 Patric Eriksson, visionspanelen, p6 Rolf Wolff, visionspanelen, p6 Magnus Terrvik, visionspanelen, p6 Linda Knape, visionspanelen, p6 Bertil Törsäter, Västra Götalandsregionen Rolf Thor, Västra Götalandsregionen Agneta Mårdsjö, Västra Götalandsregionen Claes Ekdahl, Västra Götalandsregionen Göran Fock, Västra Götalandsregionen Yngve Johansson, Västra Götalandsregionen Ingrid Winblad, Västra Götalandsregionen Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen Ulrika Bokeberg, Västra Götalandsregionen Christian Bergman, Västra Götalandsregionen Eva Ericson, Västra Götalandsregionen

2 2 1. Mötets öppnande 1:e vice ordförande Jan-Erik Wallin hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 2. Justerare Mimmi von Troil utses att justera dagens anteckningar. 3. Regional samordning av validering i Västra Götaland, dnr RUN PM angående avtalsförslag med Meritea AB för en samordnad metod- och modellutveckling samt tillämpning av validering i Västra Götalandsregionen har varit utsänt inför sammanträdet. Västra Götalandsregion har fått förfrågan från Meritea AB om att få bli regional samordnare med långsiktig verksamhet. Regionutvecklingsnämndens presidium är positiv till att ställa medel till förfogande och teckna avtal med Meritea AB under en treårsperiod under förutsättning att kommunförbunden och kommunerna ser det som ett gemensamt samverkansområde. Bertil Törsäter informerar att dagens presentation handlar om att presentera idén och lyfta frågan som ett avstamp för vidare diskussion i kommunalförbunden. Göran Fock, VGR och Boye Johansson, BRG föredrar ärendet och besvarar frågor. Västra Götaland bedöms ligga 4-5 år före andra delar av landet inom valideringsfrågor och därför är det viktigt att bolaget kommer till stånd. Efterfrågan på tjänsterna bedöms som stor. Västra Götalandsregionens roll är att garantera finansiering under en treårig uppbyggnadsfas och sedan kommer verksamheten att vara självfinansierad. Finansieringsbehovet bedöms vara 3-3,5 mkr per år under tre år. Bolaget är i hög grad användarstyrt och verkar utifrån kommuners och företags behov. Internationella kontakter och samarbete finns med framgångsrika nationer på området. Beredningsgruppen för regionutveckling ställer sig positiv till förslaget och ger regionutvecklingssekretariatet i uppdrag att tillsammans med Meritea AB diskutera med kommunförbunden om hur valideringen kan utvecklas och samverka med den verksamhet som redan finns i regionen. 4. Yttrande över Havsmiljöutredningens delbetänkande Ett svenskt havsmiljöinstitut, dnr RUN Västra Götalandsregionen har beretts möjlighet att yttra sig över delbetänkandet Ett svenskt havsmiljöinstitut, SOU 2006:112. PM angående delbetänkandet samt förslag till synpunkter från Västra Götalandsregionen har varit utsänt inför sammanträdet.

3 3 Anders Carlberg redogör för ärendet och besvarar frågor. Havsmiljöinstitutet skall genomföra verksamhet i hela landet men föreslås ha sin bas i Göteborg. Detta innebär bra utvecklingsmöjligheter för Bohuskustens marina fältstationer. Förslaget till yttrande tillstyrker placeringen i Göteborg och betonar samarbetet med Göteborgs Universitet. En dragkamp om centrets placeringsort kan komma men har ännu ej synts till. Miljödepartementet har utredningsansvaret för havsmiljöinstitutet. Politiskt grundarbete pågår och beslut väntas kring årsskiftet. Anders Fasth betonar vikten av att institutet får sin placeringsort i Göteborg för att undvika en snedbalans mot Östersjöfrågor. Ordföranden tackar för informationen Beredningsgruppen för regionutveckling ställer sig bakom förslaget till yttrande och överlämnar ärendet till Regionstyrelsen för att avge regionens yttrande. 5. Inriktning på synpunkter till Europeiska kommissionen angående Grönboken för maritima frågor, dnr RUN EU-kommissionen har i mars uppmanat Västra Götalandsregionen att inkomma med en skrivelse till kommissionen med synpunkter till den maritima arbetsgruppen så snart som möjligt. Anledningen är att arbetsgruppen redan under våren skriver huvuddragen i det förslag som skall lämnas av kommissionen i oktober. PM angående förslaget till skrivelse har varit utsänt inför sammanträdet. Anders Carlberg redogör för ärendet och besvarar frågor. Det är viktigt att komma med tidigt i processen. Det viktiga budskapet att lyfta fram till regeringen handlar främst om att visa att det finns en stor och betydelsefull maritim industri i Västra Götaland. Det primära att lyfta fram till EU handlar om att visa att Västra Götaland ligger långt fram i utvecklingen och har ett intressant helhetstänkande med hänsyn till både ekonomisk och ekologisk uthållighet. Ledamöter i BRU uppmanas att inkomma med synpunkter på skrivelsen senast den 17 april för att komma med i den version som skickas till kommissionen. Skrivningen från Västra Götaland till kommissionen förankras också i det maritima partnerskapet, och föreslås också ligga till grund för den maritima strategi för Västra Götaland som skall läggas fram vid BRU i juni. I beredningsgruppens samtal lyfts frågor om Vänerns och Vätterns plats i den maritima strategin, önskemål om att få med de intressen som finns via Fyrbodal Maritimt Center, samt hotet mot de uppväxande fiskbestånden och fiskerekommendationer som inte följs. Beredningsgruppen ställer sig positiv till skrivelsens innehåll och uppdrar åt regionutvecklingssekretariatet att färdigställa skrivelsen. Presidiet får i uppdrag att slutgiltigt utforma skrivelsen och överlämna den till Regionstyrelsen för att avge regionens yttrande.

4 6. Rapport från panelen för uppföljning av Vision Västra Götaland, dnr RUN Panelen för uppföljning av Vision Västra Götaland redogör för sitt arbete och de slutsatser som gruppen hittills kommit fram till. Hans-Olov Olsson presenterar arbetsgruppens första slutsatser och planerade aktiviteter under Från panelen och dess sekretariat medverkar även Rolf Wolff, Sven-Olof Bodenfors, Patric Eriksson, Magnus Terrvik, Margareta Wallin och Linda Knape med kompletterande synpunkter. Panelens förslag i nuläget går huvudsakligen ut på att utveckla en tillväxtmodell, mäta visionens uppfyllelse, föreslå en organisation för genomförande samt skapa kommunikationsprocesser. Förslagen utgår från hållbarhetens tre dimensioner; social/mänsklig tillväxt, miljömässig tillväxt och ekonomisk tillväxt. Områden som panelen avser att gå vidare med är jämförelse av regionens konkurrenskraft, utvecklandet av ett Det goda livet-index samt kommunikation och dialog med regionens invånare. Ett grundläggande problem är att Västra Götaland har en unik och fantastisk vision som nästan ingen känner till. Ett annat problem är att bruttoregionprodukten är låg jämfört liknande regioner i Europa. Potentialen för tillväxt bedöms vara stor om alla resurser kanaliseras gemensamt åt rätt håll En diskussion följer där såväl ledamöter som deltagare i panelen yttrar sig. Frågor som behandlas är bl.a. jämställdhetsperspektivet i uppföljningen, utbyggnaden av vägar i relation till hållbar utveckling, de mindre högskolornas roll för utvecklingen, samordningen av resurser universitet - högskolor, genomgång med media om panelens arbete och möjligheterna att hitta en gemensam nämnare för att skapa en gemensam regional vilja och identitet. Ordföranden tackar panelen för informationen och deras medverkan. Beredningsgruppen fortsätter samtalen om visionspanelens rapport. Här tas bl.a. upp den ideella sektorns betydelse, visionen som plattform för kommunerna, frågor kring uppföljande strategier och prioriteringar, panelens arbete på längre sikt, möjligheterna att påverka frågor vi inte äger och möjligheterna att omsätta visionen i praktisk politik samt panelens sammansättning med avseende på bl.a. etnicitet och kompetensområden, inte minst inom miljö och det sociala området. Ordföranden sammanfattar diskussionen. Panelen fortsätter sitt arbete, närmast efter den plan som gäller. Enighet råder om att panelen bör finnas kvar över en längre period men den kan behöva kompletteras, alternativt att sammansättningen förändras. Beredningsgruppen för regionutveckling ger på förslag av Kent Johansson den politiska arbetsgruppen för visionen i uppdrag att till nästa sammanträde formulera ett förslag till BRU:s sammanfattande synpunkter på panelens arbete, att kommuniceras med panelen. Det noteras att vissa ledamöter i den politiska arbetsgruppen inte längre ingår i BRU och att sammansättningen i dessa delar behöver förändras.

5 7. Förslag till gemensamma utgångspunkter inför revideringen av tillväxtprogrammet inför ny programperiod , dnr RUN På BRU-sammanträdet i januari presenterades förslag till arbetsprocess inför revideringen av tillväxtprogrammet under Ett första steg i denna process är att ta fram gemensamma utgångspunkter innehållande inriktning, arbetsformer och tidplan. PM med förslag till gemensamma utgångspunkter har utarbetats av regionutvecklingssekretariatet i samarbete med tjänstemän ifrån de fyra kommunförbunden och BRG och varit utsänt inför sammanträdet. Agneta Mårdsjö redogör för ärendet och besvarar frågor. Utgångspunkten för tillväxtprogrammet är visionen. Fyra delregionala och ett övergripande regionalt program skall tas fram och avser perioden för att samordna perioden med EU. En halvtidsrevision är planerad till Just nu diskuteras hur den kommunala medfinansieringen skall se ut. Ordföranden uppmanar kommunförbunden att inkomma med en lägesrapport över kommunernas villighet att medfinansiera programmen till juni månad. Grunden för programmen är kommunal medfinansiering och alternativet är att ändra i programmens grunder. Beredningsgruppen för regionutveckling godkänner bifogat utkast till gemensamma utgångspunkter för regionala tillväxtprogram EU:s sammanhållningspolitik, lägesrapport. PM med lägesrapport över aktuella EU-program har varit utsänt inför sammanträdet. Claes Ekdahl redogör för ärendet och besvarar frågor. Västra Götalandsregionen har blivit erbjuden att nominera ordförande för det nya Mål 2. Det skall nomineras ledamöter till 6 program och 12 kommittéer. Skrivningar angående de två återstående EU-programmen har nu sänts iväg till EU. Kent Johansson menar att det är lätt att tappa kursen när så många ledamöter skall nomineras till många olika program. Hur kan ledamöter nomineras så att BRU kan vara med i kärnan och vara delaktiga i processen? Britt Marie Andrén Karlsson delger erfarenheter där ledamöter upplevt sig ensamma och utan uppbackning. Någon slags plattform för det gemensamma EU-arbetet behöver tillskapas med en samlingsplats för alla ledamöter i EU-programmens kommittéer. Claes Ekdahl framför att det finns motsvarande problem på tjänstemannasidan. Arbetet behöver koordineras bättre och grundas i bredare former. Ordföranden tackar för informationen Kent Johansson övertar ordförandeskapet för sammanträdet.

6 9. Fortsatt arbete med utbyggnaden av IT-bredband, dnr RUN PM med förslag till fortsatt arbete med utbyggnaden av IT-bredband har varit utsänt inför sammanträdet. Det regionsammanbindande bredbandsnätet är invigt och färdigställt. Det pågår också en planering av utbyggnad av ADSL på ett antal telestationer. Ett förslag till uppläggning av arbetet för fortsatt Bredbandssamverkan har föredragits för Beredningsgruppen för regionutvecklings presidium den 31 oktober Förslaget har också anmälts till regionstyrelsen som noterat informationen. Därefter har förslaget om fortsatt arbete utvecklats och preciserats i vissa stycken. Arbetsnamnet är Ubit. Rolf Thor redogör för ärendet och besvarar frågor. Geografiska vita fläckar finns kvar samt gråa fläckar med dålig täckning. Antalet hushåll som inte har möjlighet till bredband uppskattas i dagsläget till st exklusive Göteborg. Tillsammans med kommunerna jobbas det med målet om bredband till alla. Ordföranden tackar för informationen. Beredningsgruppen tillstyrker fortsatt arbete enligt utsänt förslag. 10. Information angående kollektivtrafikprojektet K2020, dnr RUN Bo Aronsson, Göteborgsregionen och Stenerik Ringqvist, RTM-konsult redogör för arbetet med kollektivtrafikprojektet K2020 och besvarar frågor. Med utgångspunkt i Vision Västra Götaland och Göteborgsregionens strategidokument Uthållig tillväxt, har en översiktlig framtidsvision över kollektivtrafikens tänkbara utseende på 20 års sikt tagits fram. Behoven av nya investeringar och nya omfattande trafiklösningar är stora. K2020 vill skapa en gemensam framtidsbild som underlag för planering och beslut i de organisationer som deltar i projektet och som leder till att kollektivtrafikens andel av resandet ökar till 40% om 20 år. Målsättningen bedöms som möjlig att nå men åtgärder behövs inom en rad olika områden. Nya huvudstrukturer och trafiklösningar behöver tillskapas. Åtgärderna i K2020 är kostnadsberäknad till ca 7 miljarder kronor med vissa poster oräknade. Birgitta Johansson framhåller vikten av att Göteborgsregionen och Västra Götalandsregionen samverkar med insyn i varandras beslutsprocesser eftersom lokalt och regionalt resande samverkar med varandra. Leif Blomqvist poängterar vikten av att hitta etappmålen på vägen. Framtidsvisionen kostar stora belopp men är möjlig att genomföra om man tar processen successivt. Ordföranden tackar för informationen.

7 11. Yttrande angående fortsatt järnvägsutbyggnad genom Lerum, dnr RUN BRU och Regionstyrelsen har tidigare förordat att kapaciteten på aktuell del av Västra Stambanan förbättras genom en utbyggnad till fyra spår i befintlig korridor mellan Floda och Aspen, Lerums kommun. Projektet ingår i Framtidsplanen för järnvägen med planerad utbyggnad under perioden Banverket har tagit fram en järnvägsutredning för planerad utbyggnad med fyra spår i nuvarande korridor. Lerums kommun förordar en alternativ sträckning. Göteborgsregionens, Skaraborgs, Fyrbodals och Sjuhärads kommunalförbund har tillsammans med Västra Stambanegruppen skrivit till Banverket och uttryckt önskemål om att verket snarast beslutar att genomföra en kapacitetsförstärkning på Västra Stambanan, delen Floda Aspen. Västra Götalandsregionen har i samma skrivelse ombetts ställa sig bakom ett sådant beslut. Skrivelsen har varit utsänd inför sammanträdet. Rolf Thor redogör för ärendet. Förslaget är att Västra Götalandsregionen ställer sig bakom skrivelsen. Beredningsgruppen för regionutveckling föreslår Regionstyrelsen att skriva till Banverket och hemställa att verket snarast beslutar att genomföra en kapacitetsförstärkning på Västra Stambanan, delen Floda Aspen i befintlig korridor, med de hänsynstaganden som framgår av kommunalförbundens skrivelse. Beredningsgruppen för regionutveckling föreslår Regionstyrelsen att skrivelsen också skickas till regeringen för kännedom. 12. Revidering av gällande investeringsplaner, dnr RUN Vägverkets och Banverkets revidering av investeringsplaner för har sänts ut på remiss till bl.a. Västra Götalandsregionen. Ingrid Winblad föredrar ärendet och besvarar frågor. Remisstiden går ut den 18 maj. Förslaget är att kommunerna och regionen avger ett gemensamt yttrande över respektive förslag till revidering. Utkast till yttranden överlämnas för synpunkter till Västtrafik och Kommunalförbunden i april. Kommunalförbunden ansvarar för att höra kommunerna. Västtrafik och Kommunalförbunden lämnar synpunkter senast 4 maj till kommunikationsenheten. BRU behandlar yttrandet den 15 maj och slutgiltigt yttrande fastställs i Regionstyrelsen den 29 maj. I Vägverkets plan finns alla objekt kvar men några är senarelagda. I Banverkets plan har ett antal projekt hamnat utanför perioden. Utkasten till yttranden innehåller främst synpunkten att tidigare tagna beslut skall ligga fast med hänsyn till de stora behov som föreligger. Ett samtal förs om hur Västra Götalands svar skall ske i form av ett enat yttrande eller om många aktörer skall agera var för sig. Beredningsgruppen diskuterar även vilka aspekter som bör betonas. Ordföranden sammanfattar diskussionen. En samstämmighet finns om ett enat yttrande. Kommunalförbunden kan göra avstämningar med andra aktörer, t.ex. näringslivet, för att öka kraften i vår argumentation. Beredningsgruppen för regionutveckling för diskussionen vidare om tillvägagångssätt kring yttrandet sammanslaget med diskussionen under punkt 15 under kvällen.

8 8 13. Anmälan av undertecknande av charter inom projekt Corridor of Innovation and Cooperation (COINCO), dnr RUN BRU ställde sig i januari bakom ett förslag till yttrande över framtagna förslag och tankar om fortsatt arbete för projektet COINCO. Regionstyrelsen avgav därefter yttrande enligt förslaget. Projektet COINCO involverar partners i korridoren mellan Oslo och Berlin. Under slutkonferensen för projektets första fas undertecknade företrädare för respektive parter i projektet ett kontrakt i vilket man deklarerar en vilja att fortsätta samarbetet och grunderna därför. Kontraktet har varit utsänt inför sammanträdet och kommer senare att anmälas till regionstyrelsen. Beredningsgruppen för regionutveckling noterar kontraktet angående Corridor of Innovation and Cooperation (COINCO). 14. Anmälan av hantering av remiss angående PM om vägavgift i form av trängselskatt. Rolf Thor redogör för hanteringen av remissen om vägavgift i form av trängselskatt och anledningen till att Västra Götalandsregionen inte svarar. Remissen ankom med endast två veckors svarstid vilket av Regionstyrelsen ansågs som en orimligt kort tid. Ordföranden tackar för informationen. 15. Infrastrukturplanering. Rolf Thor redogör för förslagen till upplägg av arbetet med inriktningsplanering för Västra Götaland Regionstyrelsen är huvudansvarig för regeringens erbjudanden med BRU som beredande instans. BRUs presidium och Regionutvecklingssekretariatet är operativt ansvariga. Sekretariatet ansvarar för analyser och utredningar samt leder arbetsgrupp med kommunförbund, trafikverk, Västtrafik, länsstyrelse m.fl. BRU behandlar inriktningsunderlag till Banverk och Vägverk den 15 maj med beslut i Regionstyrelsen den 29 maj och Regionfullmäktige den juni. Ulrika Bokeberg redogör för en mängd pågående aktiviteter i Västra Götaland som är faktorer att ta i beaktande vid utarbetandet av inriktningsunderlag. Representanter för de fyra kommunförbunden ger en kort redogörelse över insamlade synpunkter från kommunerna och de betoningar som gjorts inför arbetet med inriktningsunderlaget. Jan-Erik Wallin, Skaraborg: Skaraborg är transitområde för frakter, regionförstoring är ett centralt begrepp. I delregionen produceras mycket varor. E20 och Västra Stambanan är livsavgörande men hela vägnätet måste hålla. Trafikproblemen i Göteborg viktiga även för Skaraborg och även tillgängligheten till flyg och hamnar.

9 9 Jan Hallberg, Göteborgsregionen: Utgångspunkten är Vision Västra Götaland. Det är nödvändigt att samlas kring en paketlösning och att hitta alternativa finansieringslösningar. Göteborgs Hamn, den nära kustsjöfarten inkl. Vänern, regionförstoring, flygtrafiken och besöksnäringen är frågor som betonats i Göteborgsregionen. Roland Karlsson, Fyrbodal: Det som beredningsgruppen tidigare varit överens om är prioriterade frågor. Standarden på motorvägar, statusen på E6, sårbarhetsaspekter, Fyrbodal som transportregion, Göteborgs kapacitetsproblem, alternativa finansieringslösningar och hamnar är sådant som betonats i samtalen med kommunerna. Pelle Pellby, Sjuhärad: Betonade aspekter är att utveckla den lokala arbetsmarknaden, internationella kopplingar, resor boende arbete, eftersatt drift och underhåll, alternativa finansieringsformer, regionens utredningsmaterial. Regionförstoring är viktigt även inom den egna delregionen. Rolf Thor introducerar de arbetsuppgifter som skall lösas under dagens grupparbeten. Uppgifterna handlar om att diskutera och prioritera relevanta utmaningar, förslag till inriktning för väg, järnväg respektive kollektivtrafik samt prioriterade åtgärder och alternativ finansiering. Beredningsgruppens samtal övergår i gruppvisa diskussioner och sammanfattningar under kvällen för att lägga grunden till de gemensamma underlag som skall utarbetas under den närmaste tiden. 16. Övriga frågor. Inga övriga frågor föreligger. 17. Avslutning Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. Vid anteckningarna Thomas Forslin Justeras: Jan-Erik Wallin, p 1-7 Kent Johansson, p 8-17 Mimmi von Troil

Sekretariatet för Regionala ägarrådet 2008-01-31 Minnesanteckningar Maria Larsson

Sekretariatet för Regionala ägarrådet 2008-01-31 Minnesanteckningar Maria Larsson Sekretariatet för Regionala ägarrådet 2008-01-31 Minnesanteckningar Regionala ägarrådet Torsdagen den 24 januari 2008 Norra Hamngatan 14, Göteborg Närvarande: Birgitta Johansson, VGR Mimmi von Troil, VGR

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 5 december, kl. 11.00-13.30 i Kulturhuset Fregatten, Stenungs Torg, Stenungsunds kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 5 december, kl. 11.00-13.30 i Kulturhuset Fregatten, Stenungs Torg, Stenungsunds kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 5 december, kl. 11.00-13.30 i Kulturhuset Fregatten, Stenungs Torg, Stenungsunds kommun Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg Inga-Lill

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen 2002-03-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen 2002-03-21 Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Gryning Vård AB, Fabriksgatan 13, Göteborg. Kl 12.00-15.30 Beslutande Jan-Erik Wallin, ordf. Göran Johansson, v ordf. Rune Forsdahl Ulf Sjösten Jan Gunnarsson Thomas

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

Västra Götaland. 1,6 miljoner invånare. Page 1

Västra Götaland. 1,6 miljoner invånare. Page 1 Västra Götaland 1,6 miljoner invånare Page 1 Kommunernas region 49 kommuner en region Page 2 Västra Götalandsregionen, regionutveckling Regionutveckling handlar om att göra det bästa av Västra Götalands

Läs mer

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP)

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) Länets nya bredbandstrategi 2.0 bör vara ett underdokument till den regionala planen Strategi för tillväxt och utveckling i Västra

Läs mer

Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80

Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80 Beslutsförslag 2012-03-26 FALKENBERG Kommunledningskontoret Kanslienheten Henrik Lundahl Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

PROGRAM. 09.30 12.00 Inledning. Diskussion "Hur når vi längre tillsammans Föreläsning Dagens unga. Vad vill de och hur kommer de resa imorgon?

PROGRAM. 09.30 12.00 Inledning. Diskussion Hur når vi längre tillsammans Föreläsning Dagens unga. Vad vill de och hur kommer de resa imorgon? PROGRAM 09.30 12.00 Inledning 12.00 13.00 Lunch Diskussion "Hur når vi längre tillsammans Föreläsning Dagens unga. Vad vill de och hur kommer de resa imorgon? 13.00 15.00 Föreläsning Kollektivtrafiken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06 Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Stadshuset, Göteborg kl 14.00 16.00 Beslutande Övriga deltagande Jan Hallberg, ordf. Staffan Cronholm från 15.15 Stefan Svensson Ing-Marie Samuelsson Pelle Pellby

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 1 Plats och tid Tibro kommun, sammanträdesrum Bonaren kl 14:00-15:15 Beslutande Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 1(5) 2009-04-16 LA/GH Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 16 april 2009, klockan 09.00-12.00 Plats: Ullevi konferens, Paradentrén, Göteborg Närvarande: Bengt Gustafsson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-09.55. Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson tjänstgör för Leif Sternfeldt (C), kl 08.00-08.20,

Läs mer

Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund kl. 09.30-12.00

Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund kl. 09.30-12.00 Styrelsen 2011-04-08 1 (13) Plats och tid Närvarande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund kl. 09.30-12.00 Stefan Lundgren (m), ordförande Thomas Håkansson (m)

Läs mer

Torsdagen den 28 augusti 2008 i KS-salen, Stadshuset, Skövde, kl. 14.00-15.55.

Torsdagen den 28 augusti 2008 i KS-salen, Stadshuset, Skövde, kl. 14.00-15.55. 2008-08-28 Minnesanteckningar Ägarrådet Skaraborg Torsdagen den 28 augusti 2008 i KS-salen, Stadshuset, Skövde, kl. 14.00-15.55. Närvarande: Ulf Eriksson, Falköping, ordförande Christer Aronsson, Essunga

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP)

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) Länets nya bredbandstrategi 2.0 bör vara ett underdokument till den regionala planen Strategi för tillväxt och utveckling i Västra

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00 Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

2. Arbetsprocessen med Överenskommelsen vad har skett fram tills idag?

2. Arbetsprocessen med Överenskommelsen vad har skett fram tills idag? Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan, Göteborg 2014-09-17 kl 10:00-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Roland Karlsson, VGR Anders Fasth,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Tid: 14 januari 2015, kl. 13.00-15.30 Plats: GR, Göteborg Närvarande ledamöter Johan Nyhus (S), Göteborg, ordf. Thorsten Larsson (M), Alingsås

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund.

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund. STYRELSEN 2010-10-04 1 (5) Tid och plats Måndagen 4 oktober kl 09.30 12.15 Närvarande Ordinarie ledamöter Bengt Mattsson, ordf, Tanum Magnus Jacobsson, Uddevalla Carl Kullgren, Bengtsfors Hugo Hultgren,

Läs mer

Mark för Näringslivet

Mark för Näringslivet Mark för Näringslivet Beskrivning av uppdraget och nuläge Arbetsgruppen föreslår pilotstudie Metodik, datainsamling, förväntade resultat Fortsatt arbete Utgångspunkter Bakgrundsmaterial Vi vill tillsammans

Läs mer

Regionstyrelsen 2014-03-28

Regionstyrelsen 2014-03-28 2014-03-28 kl 11.00-13.00, CFL, Söderhamn Sven-Åke Thoresen, S, ordf Lena Roos, M, 1:e v ordf Stig Eng, C, 2:e v ordf Eva Tjernström, S Carina Blank, S Magnus Jonsson, S Marie-Louise Dangardt, S Yoomi

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.45 14.10, på Aspenäs, Lerums kommun Ledamöter Stefan Svensson (m), Partille, ordf. Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Ordföranden Sven-Åke Andersson öppnar sammanträdet och förrättar upprop. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Göran Borg.

Ordföranden Sven-Åke Andersson öppnar sammanträdet och förrättar upprop. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Göran Borg. VÄXJÖ ENERGI AB 1 (7) Org.nr. 556187-5203 Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse 2006-05-30, kl 11:00-12:00 2006-05-31, kl 08:30-13:30 1 Ordföranden Sven-Åke Andersson öppnar sammanträdet

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2006/01 1(5) Box 119 21 Sammanträde 2006-06-12 404 39 Göteborg

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2006/01 1(5) Box 119 21 Sammanträde 2006-06-12 404 39 Göteborg Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2006/01 1(5) Tid: 12 juni kl 13.00-16.15 Plats: Arbetsförmedlingen Svingeln, Vestagatan 2 Närvarande: Ledamöter: Ersättare: Lennart Johansson

Läs mer

Direktionsprotokoll 2015-01-30

Direktionsprotokoll 2015-01-30 Plats och tid Borås, kl. 10.00 11.30 Omfattning 1-17 Beslutande Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande Annette Carlson (M) Christina Abrahamsson (M) Stefan Carlsson (S) Claes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Plats och tid Tobaksgatan 11 i Ystad, kl. 13.00-15.00 Ajournering kl. 13.15-13.25, 13.35-13.45 Beslutande Bo Sterner Ystad, ordförande, ordförande fr.o.m. 10 Tommy Andersson,

Läs mer

PROTOKOLL Nr 4/2014 1 (6) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-09-22. Tid 2014-09-22. K 20, Skövde

PROTOKOLL Nr 4/2014 1 (6) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-09-22. Tid 2014-09-22. K 20, Skövde PROTOKOLL Nr 4/2014 1 (6) Sammanträde Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Tid Plats Närvarande K 20, Skövde Roland Wanner Västra Götalandsregionen ordförande Torgny Andersson Försäkringskassan vice ordförande

Läs mer

Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund kl. 09.00-12.15

Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund kl. 09.00-12.15 Arbetsutskottet 2011-03-15 1 (14) Plats och tid Närvarande Ledamöter Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund kl. 09.00-12.15 Stefan Lundgren (m), ordförande Maria Winberg Nordström (fp) Bo Polsten (fp),

Läs mer

Revisorerna 527 552 2005-06-03. Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg

Revisorerna 527 552 2005-06-03. Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg REGION SKÅNE PROTOKOLL Revisorerna 527 552 2005-06-03 Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg Beslutande: Kent Ericson, ordförande Cay Kallin, vice ordförande Donald Almlöf, ers. för Hans Östergren

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2005/01 1(5) Box 119 21 Sammanträde 2005-12-13 404 39 Göteborg

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2005/01 1(5) Box 119 21 Sammanträde 2005-12-13 404 39 Göteborg Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2005/01 1(5) Tid: 13 december kl 9.00-13 Plats: Gamlestadens fabriker, hus B2, vån 4, Konservatorsateljén Närvarande: Ledamöter: Anna Johansson

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Nyhetsbrev från sammanträdet 28 oktober 2014

Nyhetsbrev från sammanträdet 28 oktober 2014 Sida 1 av 6 Ser mailet konstigt ut? Klicka här för att öppna i webbläsare. Nyhetsbrev från sammanträdet 28 oktober 2014 Som politiker och tjänsteman i Västra Götalandsregionen och kommunerna kan du här

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Rådsmöte 2005-03-16 1 (15) Plats och tid Ljusdal, klockan 11.00 15.00 Beslutande Hudiksvalls kommun Bente Sandström Kjell Jansson Stefan Bäckström Kent Sjöberg Ljusdals kommun Roland Bäckman Sven-Olle

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 13.00 16.58 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Västra Götalandsregionen Bredbandsstöd bristområden

Västra Götalandsregionen Bredbandsstöd bristområden Västra Götalandsregionen Bredbandsstöd bristområden Sept 2011 Page 1 Kommunernas region 49 kommuner en region Nu finns en bra chans att nå målen! Ett antal kommuner vill nå högre bredbandspenetration och

Läs mer

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Solveig Lundström, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Börje Sandgren, Lars Tigerberg, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

Direktionsprotokoll 2014-06-05

Direktionsprotokoll 2014-06-05 Direktionsprotokoll 2014-06-05 Plats och tid Borås, kl. 13.00-14.15 Omfattning 23-37 Beslutande Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande Eva Johansson (C) 2-e vice ordförande

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSE

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSE MÖTE Sida 2006-11-23 1(5) Plats och tid: Borås, Vuxenskola kl: 18:00 21:30 Beslutande: Sven-Olof Carlsson Månika Sager Sassi Wemmer Tina Yngvesson Jan Vinkvist Claes Bergqvist Curt Sävenstrand Holger Sandin

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 20 november 2013,

Läs mer

Framtiden. med styrelsen för Förvaltnings AB framtiden. Tid: Klockan 09:00-1 2:00. Ajournering: Klockan 10:30-10:45

Framtiden. med styrelsen för Förvaltnings AB framtiden. Tid: Klockan 09:00-1 2:00. Ajournering: Klockan 10:30-10:45 Fört vid sammanträde Plats: Airport Conference Center på Landvetter flygplats Ajournering: Klockan 10:30-10:45 Tid: Klockan 09:00-1 2:00 Datum: 2015-08-31 med styrelsen för Förvaltnings AB framtiden PROTOKOLL

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-12-12 1 (10) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdagen den 12 december kl 19.30-21.40 Ledamöter enligt bilaga 1/14 Tjänstgörande ers enligt bilaga 1/14 Ersättare enligt

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll Styrgruppen för arbetsmarknad 2005-05-26 Gunnel Rydberg Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Måndagen den 26 maj 2005 kl. 9.00 12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2 i Göteborg Närvarande:

Läs mer

GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN 1 (5) 8/12 1995

GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN 1 (5) 8/12 1995 GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN 1 (5) "Restaurang Skagerack", Strömstad Fredagen den 8 december 1995 kl 11.30-14.30 Carsten Dybevig, Halden kommune Nils Vekar, Halden kommune Åsa Torstensson, Strömstads

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 2015-05-22 6/2015. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 2015-05-22 6/2015. Sid nr 2015-05-22 6/2015 Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 Sid nr 63 Sammanträdets öppnande och justering... 2 64 Godkännande av dagordning... 2 65 Föregående protokoll... 2 66

Läs mer

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 Beslutande Olle Ytterberg (S), Arboga ordförande Elizabeth Salomonsson (S), Köping vice ordförande Per Strengbom (S), Kungsör vice ordförande

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110222 Plats och tid Bengtsfors 13.00-15.30 Beslutade Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf. Lennart Jonasson Christina

Läs mer

Västra Götalandsregionen regionutveckling

Västra Götalandsregionen regionutveckling Västra Götalandsregionen regionutveckling Regionutveckling handlar om att göra det bästa av Västra Götalands förutsättningar och att arbeta för tillväxt och hållbar utveckling. Mycket av arbetet gör vi

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan för miljömyndigheterna i Västra Götaland och Halland Innehållet i Tillsynsutveckling i Väst ska leva vidare Aktivitetsplanen

Läs mer

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1 Utbildningsråd Skövde 26 april 2012 Mariestad 21 dec 2010 1 Kopplingen mellan utbildningssystem och arbetsliv kan och måste öka. Samtliga som deltagit i intervjuer och arbetsmöten ser frågan som helt central

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP)

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP) SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:50 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Ulricehamns kommun 18 Februari 2013 Monica Ek-Remmerth Länsstyrelsen & Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland

Läs mer

AKTIVIETSLOGG. handlingsplan och finansieringsstöd 3 december möte med Social resursförvaltning

AKTIVIETSLOGG. handlingsplan och finansieringsstöd 3 december möte med Social resursförvaltning AKTIVIETSLOGG Nedan finns en redovisning av aktiviteter som genomförts kopplat till uppdrag Handlingsplan för implementering av överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Sjuhärad 29 september 2014 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation Koppar Fiber

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Marks kommun 29 Januari 2013 Monica Ek-Remmerth Länsstyrelsen & Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

Regionala ägarrådet och Västtrafik

Regionala ägarrådet och Västtrafik Sekretariatet för Regionala ägarrådet 2007-06-14 Linda Billberg Minnesanteckningar Samrådsmöte mellan Regionala ägarrådet och Västtrafik Torsdagen den 14 juni kl. 10.00 14.00 i Skövde Närvarande: Regionala

Läs mer

Regionstyrelsen 2010-05-07

Regionstyrelsen 2010-05-07 2010-05-07 kl 10.00 14.00, Förvaltningshuset, Ljusdal Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e v ordförande Carina Blank Sven-Åke Thoresen Marit Holmstrand Peter Kärnström Evy Degerman Stig

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Orust 21 maj 2015 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 Fiberföreningsläget i VG län Fiberföreningars

Läs mer

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(9) Plats och tid: Alerummet, Kommunkontoret, Alafors Kl. 15.00 16.30 Beslutande Jarl Karlsson Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Rolf Johannesson PRO Surte/Bohus Hans Hellman PRO Ale

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-08-30 1. Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan 13.15 15.

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-08-30 1. Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan 13.15 15. 2005-08-30 1 Plats och tid Beslutande Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan 13.15 15.00 Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Kurt Gustavsson Mayvor Lundberg

Läs mer