REGIONUTVECKLING Kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGIONUTVECKLING 2007-04-10-11 Kl 9.30 08.00"

Transkript

1 1 VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN ANTECKNINGAR BEREDNINGSGRUPPEN FÖR Sammanträde REGIONUTVECKLING Kl Plats: Hotell Stenungsbaden, Stenungsund NÄRVARANDE Kommunernas ledamöter Jan-Erik Wallin(Skaraborg), 1:e vice ordförande Göran Johansson(Göteborgsregionen), 3:e vice ordförande Åke Jönsson (Skaraborg) Ulf Eriksson(Skaraborg) Jan Hallberg (Göteborgsregionen) Stefan Svensson (Göteborgsregionen) Roland Karlsson (Fyrbodal) Peter Hemlin (Fyrbodal) Björn Bergquist (Sjuhärad) Roland Karlsson (Sjuhärad) Claes Redberg (Sjuhärad Regionens ledamöter Kent Johansson, ordförande, fr Mimmi von Troil, 2:e vice ordförande Birgitta Johansson Leif Blomqvist Britt-Marie Andrén Karlsson Per Pellby Gunilla Levén Sven-Olof Carlsson Rosie Rothstein Anders Fasth Kjell Eliasson Stefan Kristiansson Sekreterare Thomas Forslin Övriga närvarande Thomas Jungbeck, Kommunförbundet Skaraborg Per Wallinder, Sjuhärads Kommunalförbund Leif Johansson, Sjuhärads kommunalförbund Lasse Lindén, Kommunalförbundet Fyrbodal Bo Aronsson, Göteborgsregionens kommunalförbund Boye Johansson, Business Region Göteborg, p10 Elise Benjaminsson (m), politisk sekreterare Kenneth Carlsson(fp), politisk sekreterare Hans-Inge Sältenberg(c), regionsekreterare Rigmor Salomonsson(v), politisk sekreterare Stenerik Ringqvist, RTM-konsult, p10 Hans-Olov Olsson, visionspanelen, p6 Margareta Wallin Peterson, visionspanelen, p6 Sven-Olof Bodenfors, visionspanelen, p6 Patric Eriksson, visionspanelen, p6 Rolf Wolff, visionspanelen, p6 Magnus Terrvik, visionspanelen, p6 Linda Knape, visionspanelen, p6 Bertil Törsäter, Västra Götalandsregionen Rolf Thor, Västra Götalandsregionen Agneta Mårdsjö, Västra Götalandsregionen Claes Ekdahl, Västra Götalandsregionen Göran Fock, Västra Götalandsregionen Yngve Johansson, Västra Götalandsregionen Ingrid Winblad, Västra Götalandsregionen Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen Ulrika Bokeberg, Västra Götalandsregionen Christian Bergman, Västra Götalandsregionen Eva Ericson, Västra Götalandsregionen

2 2 1. Mötets öppnande 1:e vice ordförande Jan-Erik Wallin hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 2. Justerare Mimmi von Troil utses att justera dagens anteckningar. 3. Regional samordning av validering i Västra Götaland, dnr RUN PM angående avtalsförslag med Meritea AB för en samordnad metod- och modellutveckling samt tillämpning av validering i Västra Götalandsregionen har varit utsänt inför sammanträdet. Västra Götalandsregion har fått förfrågan från Meritea AB om att få bli regional samordnare med långsiktig verksamhet. Regionutvecklingsnämndens presidium är positiv till att ställa medel till förfogande och teckna avtal med Meritea AB under en treårsperiod under förutsättning att kommunförbunden och kommunerna ser det som ett gemensamt samverkansområde. Bertil Törsäter informerar att dagens presentation handlar om att presentera idén och lyfta frågan som ett avstamp för vidare diskussion i kommunalförbunden. Göran Fock, VGR och Boye Johansson, BRG föredrar ärendet och besvarar frågor. Västra Götaland bedöms ligga 4-5 år före andra delar av landet inom valideringsfrågor och därför är det viktigt att bolaget kommer till stånd. Efterfrågan på tjänsterna bedöms som stor. Västra Götalandsregionens roll är att garantera finansiering under en treårig uppbyggnadsfas och sedan kommer verksamheten att vara självfinansierad. Finansieringsbehovet bedöms vara 3-3,5 mkr per år under tre år. Bolaget är i hög grad användarstyrt och verkar utifrån kommuners och företags behov. Internationella kontakter och samarbete finns med framgångsrika nationer på området. Beredningsgruppen för regionutveckling ställer sig positiv till förslaget och ger regionutvecklingssekretariatet i uppdrag att tillsammans med Meritea AB diskutera med kommunförbunden om hur valideringen kan utvecklas och samverka med den verksamhet som redan finns i regionen. 4. Yttrande över Havsmiljöutredningens delbetänkande Ett svenskt havsmiljöinstitut, dnr RUN Västra Götalandsregionen har beretts möjlighet att yttra sig över delbetänkandet Ett svenskt havsmiljöinstitut, SOU 2006:112. PM angående delbetänkandet samt förslag till synpunkter från Västra Götalandsregionen har varit utsänt inför sammanträdet.

3 3 Anders Carlberg redogör för ärendet och besvarar frågor. Havsmiljöinstitutet skall genomföra verksamhet i hela landet men föreslås ha sin bas i Göteborg. Detta innebär bra utvecklingsmöjligheter för Bohuskustens marina fältstationer. Förslaget till yttrande tillstyrker placeringen i Göteborg och betonar samarbetet med Göteborgs Universitet. En dragkamp om centrets placeringsort kan komma men har ännu ej synts till. Miljödepartementet har utredningsansvaret för havsmiljöinstitutet. Politiskt grundarbete pågår och beslut väntas kring årsskiftet. Anders Fasth betonar vikten av att institutet får sin placeringsort i Göteborg för att undvika en snedbalans mot Östersjöfrågor. Ordföranden tackar för informationen Beredningsgruppen för regionutveckling ställer sig bakom förslaget till yttrande och överlämnar ärendet till Regionstyrelsen för att avge regionens yttrande. 5. Inriktning på synpunkter till Europeiska kommissionen angående Grönboken för maritima frågor, dnr RUN EU-kommissionen har i mars uppmanat Västra Götalandsregionen att inkomma med en skrivelse till kommissionen med synpunkter till den maritima arbetsgruppen så snart som möjligt. Anledningen är att arbetsgruppen redan under våren skriver huvuddragen i det förslag som skall lämnas av kommissionen i oktober. PM angående förslaget till skrivelse har varit utsänt inför sammanträdet. Anders Carlberg redogör för ärendet och besvarar frågor. Det är viktigt att komma med tidigt i processen. Det viktiga budskapet att lyfta fram till regeringen handlar främst om att visa att det finns en stor och betydelsefull maritim industri i Västra Götaland. Det primära att lyfta fram till EU handlar om att visa att Västra Götaland ligger långt fram i utvecklingen och har ett intressant helhetstänkande med hänsyn till både ekonomisk och ekologisk uthållighet. Ledamöter i BRU uppmanas att inkomma med synpunkter på skrivelsen senast den 17 april för att komma med i den version som skickas till kommissionen. Skrivningen från Västra Götaland till kommissionen förankras också i det maritima partnerskapet, och föreslås också ligga till grund för den maritima strategi för Västra Götaland som skall läggas fram vid BRU i juni. I beredningsgruppens samtal lyfts frågor om Vänerns och Vätterns plats i den maritima strategin, önskemål om att få med de intressen som finns via Fyrbodal Maritimt Center, samt hotet mot de uppväxande fiskbestånden och fiskerekommendationer som inte följs. Beredningsgruppen ställer sig positiv till skrivelsens innehåll och uppdrar åt regionutvecklingssekretariatet att färdigställa skrivelsen. Presidiet får i uppdrag att slutgiltigt utforma skrivelsen och överlämna den till Regionstyrelsen för att avge regionens yttrande.

4 6. Rapport från panelen för uppföljning av Vision Västra Götaland, dnr RUN Panelen för uppföljning av Vision Västra Götaland redogör för sitt arbete och de slutsatser som gruppen hittills kommit fram till. Hans-Olov Olsson presenterar arbetsgruppens första slutsatser och planerade aktiviteter under Från panelen och dess sekretariat medverkar även Rolf Wolff, Sven-Olof Bodenfors, Patric Eriksson, Magnus Terrvik, Margareta Wallin och Linda Knape med kompletterande synpunkter. Panelens förslag i nuläget går huvudsakligen ut på att utveckla en tillväxtmodell, mäta visionens uppfyllelse, föreslå en organisation för genomförande samt skapa kommunikationsprocesser. Förslagen utgår från hållbarhetens tre dimensioner; social/mänsklig tillväxt, miljömässig tillväxt och ekonomisk tillväxt. Områden som panelen avser att gå vidare med är jämförelse av regionens konkurrenskraft, utvecklandet av ett Det goda livet-index samt kommunikation och dialog med regionens invånare. Ett grundläggande problem är att Västra Götaland har en unik och fantastisk vision som nästan ingen känner till. Ett annat problem är att bruttoregionprodukten är låg jämfört liknande regioner i Europa. Potentialen för tillväxt bedöms vara stor om alla resurser kanaliseras gemensamt åt rätt håll En diskussion följer där såväl ledamöter som deltagare i panelen yttrar sig. Frågor som behandlas är bl.a. jämställdhetsperspektivet i uppföljningen, utbyggnaden av vägar i relation till hållbar utveckling, de mindre högskolornas roll för utvecklingen, samordningen av resurser universitet - högskolor, genomgång med media om panelens arbete och möjligheterna att hitta en gemensam nämnare för att skapa en gemensam regional vilja och identitet. Ordföranden tackar panelen för informationen och deras medverkan. Beredningsgruppen fortsätter samtalen om visionspanelens rapport. Här tas bl.a. upp den ideella sektorns betydelse, visionen som plattform för kommunerna, frågor kring uppföljande strategier och prioriteringar, panelens arbete på längre sikt, möjligheterna att påverka frågor vi inte äger och möjligheterna att omsätta visionen i praktisk politik samt panelens sammansättning med avseende på bl.a. etnicitet och kompetensområden, inte minst inom miljö och det sociala området. Ordföranden sammanfattar diskussionen. Panelen fortsätter sitt arbete, närmast efter den plan som gäller. Enighet råder om att panelen bör finnas kvar över en längre period men den kan behöva kompletteras, alternativt att sammansättningen förändras. Beredningsgruppen för regionutveckling ger på förslag av Kent Johansson den politiska arbetsgruppen för visionen i uppdrag att till nästa sammanträde formulera ett förslag till BRU:s sammanfattande synpunkter på panelens arbete, att kommuniceras med panelen. Det noteras att vissa ledamöter i den politiska arbetsgruppen inte längre ingår i BRU och att sammansättningen i dessa delar behöver förändras.

5 7. Förslag till gemensamma utgångspunkter inför revideringen av tillväxtprogrammet inför ny programperiod , dnr RUN På BRU-sammanträdet i januari presenterades förslag till arbetsprocess inför revideringen av tillväxtprogrammet under Ett första steg i denna process är att ta fram gemensamma utgångspunkter innehållande inriktning, arbetsformer och tidplan. PM med förslag till gemensamma utgångspunkter har utarbetats av regionutvecklingssekretariatet i samarbete med tjänstemän ifrån de fyra kommunförbunden och BRG och varit utsänt inför sammanträdet. Agneta Mårdsjö redogör för ärendet och besvarar frågor. Utgångspunkten för tillväxtprogrammet är visionen. Fyra delregionala och ett övergripande regionalt program skall tas fram och avser perioden för att samordna perioden med EU. En halvtidsrevision är planerad till Just nu diskuteras hur den kommunala medfinansieringen skall se ut. Ordföranden uppmanar kommunförbunden att inkomma med en lägesrapport över kommunernas villighet att medfinansiera programmen till juni månad. Grunden för programmen är kommunal medfinansiering och alternativet är att ändra i programmens grunder. Beredningsgruppen för regionutveckling godkänner bifogat utkast till gemensamma utgångspunkter för regionala tillväxtprogram EU:s sammanhållningspolitik, lägesrapport. PM med lägesrapport över aktuella EU-program har varit utsänt inför sammanträdet. Claes Ekdahl redogör för ärendet och besvarar frågor. Västra Götalandsregionen har blivit erbjuden att nominera ordförande för det nya Mål 2. Det skall nomineras ledamöter till 6 program och 12 kommittéer. Skrivningar angående de två återstående EU-programmen har nu sänts iväg till EU. Kent Johansson menar att det är lätt att tappa kursen när så många ledamöter skall nomineras till många olika program. Hur kan ledamöter nomineras så att BRU kan vara med i kärnan och vara delaktiga i processen? Britt Marie Andrén Karlsson delger erfarenheter där ledamöter upplevt sig ensamma och utan uppbackning. Någon slags plattform för det gemensamma EU-arbetet behöver tillskapas med en samlingsplats för alla ledamöter i EU-programmens kommittéer. Claes Ekdahl framför att det finns motsvarande problem på tjänstemannasidan. Arbetet behöver koordineras bättre och grundas i bredare former. Ordföranden tackar för informationen Kent Johansson övertar ordförandeskapet för sammanträdet.

6 9. Fortsatt arbete med utbyggnaden av IT-bredband, dnr RUN PM med förslag till fortsatt arbete med utbyggnaden av IT-bredband har varit utsänt inför sammanträdet. Det regionsammanbindande bredbandsnätet är invigt och färdigställt. Det pågår också en planering av utbyggnad av ADSL på ett antal telestationer. Ett förslag till uppläggning av arbetet för fortsatt Bredbandssamverkan har föredragits för Beredningsgruppen för regionutvecklings presidium den 31 oktober Förslaget har också anmälts till regionstyrelsen som noterat informationen. Därefter har förslaget om fortsatt arbete utvecklats och preciserats i vissa stycken. Arbetsnamnet är Ubit. Rolf Thor redogör för ärendet och besvarar frågor. Geografiska vita fläckar finns kvar samt gråa fläckar med dålig täckning. Antalet hushåll som inte har möjlighet till bredband uppskattas i dagsläget till st exklusive Göteborg. Tillsammans med kommunerna jobbas det med målet om bredband till alla. Ordföranden tackar för informationen. Beredningsgruppen tillstyrker fortsatt arbete enligt utsänt förslag. 10. Information angående kollektivtrafikprojektet K2020, dnr RUN Bo Aronsson, Göteborgsregionen och Stenerik Ringqvist, RTM-konsult redogör för arbetet med kollektivtrafikprojektet K2020 och besvarar frågor. Med utgångspunkt i Vision Västra Götaland och Göteborgsregionens strategidokument Uthållig tillväxt, har en översiktlig framtidsvision över kollektivtrafikens tänkbara utseende på 20 års sikt tagits fram. Behoven av nya investeringar och nya omfattande trafiklösningar är stora. K2020 vill skapa en gemensam framtidsbild som underlag för planering och beslut i de organisationer som deltar i projektet och som leder till att kollektivtrafikens andel av resandet ökar till 40% om 20 år. Målsättningen bedöms som möjlig att nå men åtgärder behövs inom en rad olika områden. Nya huvudstrukturer och trafiklösningar behöver tillskapas. Åtgärderna i K2020 är kostnadsberäknad till ca 7 miljarder kronor med vissa poster oräknade. Birgitta Johansson framhåller vikten av att Göteborgsregionen och Västra Götalandsregionen samverkar med insyn i varandras beslutsprocesser eftersom lokalt och regionalt resande samverkar med varandra. Leif Blomqvist poängterar vikten av att hitta etappmålen på vägen. Framtidsvisionen kostar stora belopp men är möjlig att genomföra om man tar processen successivt. Ordföranden tackar för informationen.

7 11. Yttrande angående fortsatt järnvägsutbyggnad genom Lerum, dnr RUN BRU och Regionstyrelsen har tidigare förordat att kapaciteten på aktuell del av Västra Stambanan förbättras genom en utbyggnad till fyra spår i befintlig korridor mellan Floda och Aspen, Lerums kommun. Projektet ingår i Framtidsplanen för järnvägen med planerad utbyggnad under perioden Banverket har tagit fram en järnvägsutredning för planerad utbyggnad med fyra spår i nuvarande korridor. Lerums kommun förordar en alternativ sträckning. Göteborgsregionens, Skaraborgs, Fyrbodals och Sjuhärads kommunalförbund har tillsammans med Västra Stambanegruppen skrivit till Banverket och uttryckt önskemål om att verket snarast beslutar att genomföra en kapacitetsförstärkning på Västra Stambanan, delen Floda Aspen. Västra Götalandsregionen har i samma skrivelse ombetts ställa sig bakom ett sådant beslut. Skrivelsen har varit utsänd inför sammanträdet. Rolf Thor redogör för ärendet. Förslaget är att Västra Götalandsregionen ställer sig bakom skrivelsen. Beredningsgruppen för regionutveckling föreslår Regionstyrelsen att skriva till Banverket och hemställa att verket snarast beslutar att genomföra en kapacitetsförstärkning på Västra Stambanan, delen Floda Aspen i befintlig korridor, med de hänsynstaganden som framgår av kommunalförbundens skrivelse. Beredningsgruppen för regionutveckling föreslår Regionstyrelsen att skrivelsen också skickas till regeringen för kännedom. 12. Revidering av gällande investeringsplaner, dnr RUN Vägverkets och Banverkets revidering av investeringsplaner för har sänts ut på remiss till bl.a. Västra Götalandsregionen. Ingrid Winblad föredrar ärendet och besvarar frågor. Remisstiden går ut den 18 maj. Förslaget är att kommunerna och regionen avger ett gemensamt yttrande över respektive förslag till revidering. Utkast till yttranden överlämnas för synpunkter till Västtrafik och Kommunalförbunden i april. Kommunalförbunden ansvarar för att höra kommunerna. Västtrafik och Kommunalförbunden lämnar synpunkter senast 4 maj till kommunikationsenheten. BRU behandlar yttrandet den 15 maj och slutgiltigt yttrande fastställs i Regionstyrelsen den 29 maj. I Vägverkets plan finns alla objekt kvar men några är senarelagda. I Banverkets plan har ett antal projekt hamnat utanför perioden. Utkasten till yttranden innehåller främst synpunkten att tidigare tagna beslut skall ligga fast med hänsyn till de stora behov som föreligger. Ett samtal förs om hur Västra Götalands svar skall ske i form av ett enat yttrande eller om många aktörer skall agera var för sig. Beredningsgruppen diskuterar även vilka aspekter som bör betonas. Ordföranden sammanfattar diskussionen. En samstämmighet finns om ett enat yttrande. Kommunalförbunden kan göra avstämningar med andra aktörer, t.ex. näringslivet, för att öka kraften i vår argumentation. Beredningsgruppen för regionutveckling för diskussionen vidare om tillvägagångssätt kring yttrandet sammanslaget med diskussionen under punkt 15 under kvällen.

8 8 13. Anmälan av undertecknande av charter inom projekt Corridor of Innovation and Cooperation (COINCO), dnr RUN BRU ställde sig i januari bakom ett förslag till yttrande över framtagna förslag och tankar om fortsatt arbete för projektet COINCO. Regionstyrelsen avgav därefter yttrande enligt förslaget. Projektet COINCO involverar partners i korridoren mellan Oslo och Berlin. Under slutkonferensen för projektets första fas undertecknade företrädare för respektive parter i projektet ett kontrakt i vilket man deklarerar en vilja att fortsätta samarbetet och grunderna därför. Kontraktet har varit utsänt inför sammanträdet och kommer senare att anmälas till regionstyrelsen. Beredningsgruppen för regionutveckling noterar kontraktet angående Corridor of Innovation and Cooperation (COINCO). 14. Anmälan av hantering av remiss angående PM om vägavgift i form av trängselskatt. Rolf Thor redogör för hanteringen av remissen om vägavgift i form av trängselskatt och anledningen till att Västra Götalandsregionen inte svarar. Remissen ankom med endast två veckors svarstid vilket av Regionstyrelsen ansågs som en orimligt kort tid. Ordföranden tackar för informationen. 15. Infrastrukturplanering. Rolf Thor redogör för förslagen till upplägg av arbetet med inriktningsplanering för Västra Götaland Regionstyrelsen är huvudansvarig för regeringens erbjudanden med BRU som beredande instans. BRUs presidium och Regionutvecklingssekretariatet är operativt ansvariga. Sekretariatet ansvarar för analyser och utredningar samt leder arbetsgrupp med kommunförbund, trafikverk, Västtrafik, länsstyrelse m.fl. BRU behandlar inriktningsunderlag till Banverk och Vägverk den 15 maj med beslut i Regionstyrelsen den 29 maj och Regionfullmäktige den juni. Ulrika Bokeberg redogör för en mängd pågående aktiviteter i Västra Götaland som är faktorer att ta i beaktande vid utarbetandet av inriktningsunderlag. Representanter för de fyra kommunförbunden ger en kort redogörelse över insamlade synpunkter från kommunerna och de betoningar som gjorts inför arbetet med inriktningsunderlaget. Jan-Erik Wallin, Skaraborg: Skaraborg är transitområde för frakter, regionförstoring är ett centralt begrepp. I delregionen produceras mycket varor. E20 och Västra Stambanan är livsavgörande men hela vägnätet måste hålla. Trafikproblemen i Göteborg viktiga även för Skaraborg och även tillgängligheten till flyg och hamnar.

9 9 Jan Hallberg, Göteborgsregionen: Utgångspunkten är Vision Västra Götaland. Det är nödvändigt att samlas kring en paketlösning och att hitta alternativa finansieringslösningar. Göteborgs Hamn, den nära kustsjöfarten inkl. Vänern, regionförstoring, flygtrafiken och besöksnäringen är frågor som betonats i Göteborgsregionen. Roland Karlsson, Fyrbodal: Det som beredningsgruppen tidigare varit överens om är prioriterade frågor. Standarden på motorvägar, statusen på E6, sårbarhetsaspekter, Fyrbodal som transportregion, Göteborgs kapacitetsproblem, alternativa finansieringslösningar och hamnar är sådant som betonats i samtalen med kommunerna. Pelle Pellby, Sjuhärad: Betonade aspekter är att utveckla den lokala arbetsmarknaden, internationella kopplingar, resor boende arbete, eftersatt drift och underhåll, alternativa finansieringsformer, regionens utredningsmaterial. Regionförstoring är viktigt även inom den egna delregionen. Rolf Thor introducerar de arbetsuppgifter som skall lösas under dagens grupparbeten. Uppgifterna handlar om att diskutera och prioritera relevanta utmaningar, förslag till inriktning för väg, järnväg respektive kollektivtrafik samt prioriterade åtgärder och alternativ finansiering. Beredningsgruppens samtal övergår i gruppvisa diskussioner och sammanfattningar under kvällen för att lägga grunden till de gemensamma underlag som skall utarbetas under den närmaste tiden. 16. Övriga frågor. Inga övriga frågor föreligger. 17. Avslutning Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. Vid anteckningarna Thomas Forslin Justeras: Jan-Erik Wallin, p 1-7 Kent Johansson, p 8-17 Mimmi von Troil

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-05-14 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 14 maj

Läs mer

Protokoll 2010-04-23 Arbetsutskottet

Protokoll 2010-04-23 Arbetsutskottet 41 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Fredagen den 23 april 2010, kl 09.00-14.00 ande Eddie Forsman ordförande 62-79 Ulf Nilsson 62-79; ordförande 80-93 Mona

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Nyhetsbrev från sammanträdet 28 oktober 2014

Nyhetsbrev från sammanträdet 28 oktober 2014 Sida 1 av 6 Ser mailet konstigt ut? Klicka här för att öppna i webbläsare. Nyhetsbrev från sammanträdet 28 oktober 2014 Som politiker och tjänsteman i Västra Götalandsregionen och kommunerna kan du här

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad. Möteshandlingar 2007-11-20

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad. Möteshandlingar 2007-11-20 Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Möteshandlingar 2007-11-20 Dnr: 07-199.10 Styrgruppsärende 2007-11-20 Till Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Hamnstrategi, Framtidens flygplatser m.fl.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 2014-10-21 Ledamöter i kommunstyrelsen, för kännedom till: ersättare i kommunstyrelsen, övriga mottagare av kommunstyrelsehandlingar Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 Detta material

Läs mer

Det är möjligt att med fyra år tidigarelägga Ostlänken, till 2010. både ett järnvägs- och samhällsbygge

Det är möjligt att med fyra år tidigarelägga Ostlänken, till 2010. både ett järnvägs- och samhällsbygge Det är möjligt att med fyra år tidigarelägga Ostlänken, till 2010 både ett järnvägs- och samhällsbygge 1 Förord Den 20 december 2005 tog regeringen beslutet om att utse undertecknad som förhandlingsperson

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 21.30 (ajournering kl. 18.50-19.30 & kl. 20.45-21.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 48 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Fryshuset, Stockholm Torsdagen den 8 maj 2014, kl 08.30-14.00 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Åke Nilsson Ulf Nilsson Mona

Läs mer

2013-05-24. Verksamhetsinriktning

2013-05-24. Verksamhetsinriktning 2013-05-24 Verksamhetsinriktning och Budget för GR år2014 Index Age management och Employer branding...13 Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag...11 Arena för innovation...25 Barn och unga...20 Behovsstyrda

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

Tid: Fredagen den 25 mars 2011 kl. 10.00 (kaffe serveras från 9.00)

Tid: Fredagen den 25 mars 2011 kl. 10.00 (kaffe serveras från 9.00) KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2011-03-25 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 25 mars 2011 kl. 10.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Borås 2010-11-11. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17. Olovholmsgatan 32, Borås

Borås 2010-11-11. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17. Olovholmsgatan 32, Borås KALLELSE Borås 2010-11-11 Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund Härmed kallas till sammanträde Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17 Plats: Sjuhärads Kommunalförbund Olovholmsgatan 32, Borås Sammanträdesrum;

Läs mer

2007-03-09 Fullmäktiges beslut. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2006

2007-03-09 Fullmäktiges beslut. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2006 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2006 Innehåll 1 På rätt väg 2 Fokusområden 2.1 Trafik och infrastruktur 2.2 Näringslivsutveckling 2.3 Kompetensutveckling 3 Regionalt tillväxtprogram (RTP) 4 Internationellt

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

2008-05-23. Göteborgsregionens kommunalförbund

2008-05-23. Göteborgsregionens kommunalförbund 2008-05-23 Göteborgsregionens kommunalförbund Årsredovisning 2007 Innehåll Innehåll Förbundsdirektören har ordet...3 Året i korthet... 4 GRs roll i regional samverkan...6 Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad...8

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Plats: Garveriet, Floda 2014-04-11 kl 10:00-15:00

Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Plats: Garveriet, Floda 2014-04-11 kl 10:00-15:00 Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Garveriet, Floda 2014-04-11 kl 10:00-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Roland Karlsson, VGR Anders Fasth, VGR (tom

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 17 oktober klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Fyrbodals kommunalförbund 2 Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 4 Organisationsschema, ekonomi, personal, 5 lokalisering, kansli, administration, den

Läs mer

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2013-10-15 Förvaltning/enhet Handläggare: Karin Stadig Roswall Telefon: 010-44 11 623 E-post: karin.stadig-roswall@vgregion.se Till regionutvecklingsnämnden Detaljbudget för

Läs mer

Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län. Bredband där du bor, verkar och vistas

Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län. Bredband där du bor, verkar och vistas Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev 2015-03-12 1 (27) Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län Bredband där du bor, verkar och vistas Bredbandssamordning i Västra Götaland Hur vi når bredbandsmålen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44) 2007-12-12 1 (44) Tid Onsdagen den 12 december kl.09.00 14.50 med ajournering kl. 12.00 13.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karl Birger Blomdahlsalen, konserthuset i Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-22 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 10:00 Plats Kallade Möbelriket, Videum Science Park Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson

Läs mer