REGIONUTVECKLING Kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGIONUTVECKLING 2007-04-10-11 Kl 9.30 08.00"

Transkript

1 1 VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN ANTECKNINGAR BEREDNINGSGRUPPEN FÖR Sammanträde REGIONUTVECKLING Kl Plats: Hotell Stenungsbaden, Stenungsund NÄRVARANDE Kommunernas ledamöter Jan-Erik Wallin(Skaraborg), 1:e vice ordförande Göran Johansson(Göteborgsregionen), 3:e vice ordförande Åke Jönsson (Skaraborg) Ulf Eriksson(Skaraborg) Jan Hallberg (Göteborgsregionen) Stefan Svensson (Göteborgsregionen) Roland Karlsson (Fyrbodal) Peter Hemlin (Fyrbodal) Björn Bergquist (Sjuhärad) Roland Karlsson (Sjuhärad) Claes Redberg (Sjuhärad Regionens ledamöter Kent Johansson, ordförande, fr Mimmi von Troil, 2:e vice ordförande Birgitta Johansson Leif Blomqvist Britt-Marie Andrén Karlsson Per Pellby Gunilla Levén Sven-Olof Carlsson Rosie Rothstein Anders Fasth Kjell Eliasson Stefan Kristiansson Sekreterare Thomas Forslin Övriga närvarande Thomas Jungbeck, Kommunförbundet Skaraborg Per Wallinder, Sjuhärads Kommunalförbund Leif Johansson, Sjuhärads kommunalförbund Lasse Lindén, Kommunalförbundet Fyrbodal Bo Aronsson, Göteborgsregionens kommunalförbund Boye Johansson, Business Region Göteborg, p10 Elise Benjaminsson (m), politisk sekreterare Kenneth Carlsson(fp), politisk sekreterare Hans-Inge Sältenberg(c), regionsekreterare Rigmor Salomonsson(v), politisk sekreterare Stenerik Ringqvist, RTM-konsult, p10 Hans-Olov Olsson, visionspanelen, p6 Margareta Wallin Peterson, visionspanelen, p6 Sven-Olof Bodenfors, visionspanelen, p6 Patric Eriksson, visionspanelen, p6 Rolf Wolff, visionspanelen, p6 Magnus Terrvik, visionspanelen, p6 Linda Knape, visionspanelen, p6 Bertil Törsäter, Västra Götalandsregionen Rolf Thor, Västra Götalandsregionen Agneta Mårdsjö, Västra Götalandsregionen Claes Ekdahl, Västra Götalandsregionen Göran Fock, Västra Götalandsregionen Yngve Johansson, Västra Götalandsregionen Ingrid Winblad, Västra Götalandsregionen Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen Ulrika Bokeberg, Västra Götalandsregionen Christian Bergman, Västra Götalandsregionen Eva Ericson, Västra Götalandsregionen

2 2 1. Mötets öppnande 1:e vice ordförande Jan-Erik Wallin hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 2. Justerare Mimmi von Troil utses att justera dagens anteckningar. 3. Regional samordning av validering i Västra Götaland, dnr RUN PM angående avtalsförslag med Meritea AB för en samordnad metod- och modellutveckling samt tillämpning av validering i Västra Götalandsregionen har varit utsänt inför sammanträdet. Västra Götalandsregion har fått förfrågan från Meritea AB om att få bli regional samordnare med långsiktig verksamhet. Regionutvecklingsnämndens presidium är positiv till att ställa medel till förfogande och teckna avtal med Meritea AB under en treårsperiod under förutsättning att kommunförbunden och kommunerna ser det som ett gemensamt samverkansområde. Bertil Törsäter informerar att dagens presentation handlar om att presentera idén och lyfta frågan som ett avstamp för vidare diskussion i kommunalförbunden. Göran Fock, VGR och Boye Johansson, BRG föredrar ärendet och besvarar frågor. Västra Götaland bedöms ligga 4-5 år före andra delar av landet inom valideringsfrågor och därför är det viktigt att bolaget kommer till stånd. Efterfrågan på tjänsterna bedöms som stor. Västra Götalandsregionens roll är att garantera finansiering under en treårig uppbyggnadsfas och sedan kommer verksamheten att vara självfinansierad. Finansieringsbehovet bedöms vara 3-3,5 mkr per år under tre år. Bolaget är i hög grad användarstyrt och verkar utifrån kommuners och företags behov. Internationella kontakter och samarbete finns med framgångsrika nationer på området. Beredningsgruppen för regionutveckling ställer sig positiv till förslaget och ger regionutvecklingssekretariatet i uppdrag att tillsammans med Meritea AB diskutera med kommunförbunden om hur valideringen kan utvecklas och samverka med den verksamhet som redan finns i regionen. 4. Yttrande över Havsmiljöutredningens delbetänkande Ett svenskt havsmiljöinstitut, dnr RUN Västra Götalandsregionen har beretts möjlighet att yttra sig över delbetänkandet Ett svenskt havsmiljöinstitut, SOU 2006:112. PM angående delbetänkandet samt förslag till synpunkter från Västra Götalandsregionen har varit utsänt inför sammanträdet.

3 3 Anders Carlberg redogör för ärendet och besvarar frågor. Havsmiljöinstitutet skall genomföra verksamhet i hela landet men föreslås ha sin bas i Göteborg. Detta innebär bra utvecklingsmöjligheter för Bohuskustens marina fältstationer. Förslaget till yttrande tillstyrker placeringen i Göteborg och betonar samarbetet med Göteborgs Universitet. En dragkamp om centrets placeringsort kan komma men har ännu ej synts till. Miljödepartementet har utredningsansvaret för havsmiljöinstitutet. Politiskt grundarbete pågår och beslut väntas kring årsskiftet. Anders Fasth betonar vikten av att institutet får sin placeringsort i Göteborg för att undvika en snedbalans mot Östersjöfrågor. Ordföranden tackar för informationen Beredningsgruppen för regionutveckling ställer sig bakom förslaget till yttrande och överlämnar ärendet till Regionstyrelsen för att avge regionens yttrande. 5. Inriktning på synpunkter till Europeiska kommissionen angående Grönboken för maritima frågor, dnr RUN EU-kommissionen har i mars uppmanat Västra Götalandsregionen att inkomma med en skrivelse till kommissionen med synpunkter till den maritima arbetsgruppen så snart som möjligt. Anledningen är att arbetsgruppen redan under våren skriver huvuddragen i det förslag som skall lämnas av kommissionen i oktober. PM angående förslaget till skrivelse har varit utsänt inför sammanträdet. Anders Carlberg redogör för ärendet och besvarar frågor. Det är viktigt att komma med tidigt i processen. Det viktiga budskapet att lyfta fram till regeringen handlar främst om att visa att det finns en stor och betydelsefull maritim industri i Västra Götaland. Det primära att lyfta fram till EU handlar om att visa att Västra Götaland ligger långt fram i utvecklingen och har ett intressant helhetstänkande med hänsyn till både ekonomisk och ekologisk uthållighet. Ledamöter i BRU uppmanas att inkomma med synpunkter på skrivelsen senast den 17 april för att komma med i den version som skickas till kommissionen. Skrivningen från Västra Götaland till kommissionen förankras också i det maritima partnerskapet, och föreslås också ligga till grund för den maritima strategi för Västra Götaland som skall läggas fram vid BRU i juni. I beredningsgruppens samtal lyfts frågor om Vänerns och Vätterns plats i den maritima strategin, önskemål om att få med de intressen som finns via Fyrbodal Maritimt Center, samt hotet mot de uppväxande fiskbestånden och fiskerekommendationer som inte följs. Beredningsgruppen ställer sig positiv till skrivelsens innehåll och uppdrar åt regionutvecklingssekretariatet att färdigställa skrivelsen. Presidiet får i uppdrag att slutgiltigt utforma skrivelsen och överlämna den till Regionstyrelsen för att avge regionens yttrande.

4 6. Rapport från panelen för uppföljning av Vision Västra Götaland, dnr RUN Panelen för uppföljning av Vision Västra Götaland redogör för sitt arbete och de slutsatser som gruppen hittills kommit fram till. Hans-Olov Olsson presenterar arbetsgruppens första slutsatser och planerade aktiviteter under Från panelen och dess sekretariat medverkar även Rolf Wolff, Sven-Olof Bodenfors, Patric Eriksson, Magnus Terrvik, Margareta Wallin och Linda Knape med kompletterande synpunkter. Panelens förslag i nuläget går huvudsakligen ut på att utveckla en tillväxtmodell, mäta visionens uppfyllelse, föreslå en organisation för genomförande samt skapa kommunikationsprocesser. Förslagen utgår från hållbarhetens tre dimensioner; social/mänsklig tillväxt, miljömässig tillväxt och ekonomisk tillväxt. Områden som panelen avser att gå vidare med är jämförelse av regionens konkurrenskraft, utvecklandet av ett Det goda livet-index samt kommunikation och dialog med regionens invånare. Ett grundläggande problem är att Västra Götaland har en unik och fantastisk vision som nästan ingen känner till. Ett annat problem är att bruttoregionprodukten är låg jämfört liknande regioner i Europa. Potentialen för tillväxt bedöms vara stor om alla resurser kanaliseras gemensamt åt rätt håll En diskussion följer där såväl ledamöter som deltagare i panelen yttrar sig. Frågor som behandlas är bl.a. jämställdhetsperspektivet i uppföljningen, utbyggnaden av vägar i relation till hållbar utveckling, de mindre högskolornas roll för utvecklingen, samordningen av resurser universitet - högskolor, genomgång med media om panelens arbete och möjligheterna att hitta en gemensam nämnare för att skapa en gemensam regional vilja och identitet. Ordföranden tackar panelen för informationen och deras medverkan. Beredningsgruppen fortsätter samtalen om visionspanelens rapport. Här tas bl.a. upp den ideella sektorns betydelse, visionen som plattform för kommunerna, frågor kring uppföljande strategier och prioriteringar, panelens arbete på längre sikt, möjligheterna att påverka frågor vi inte äger och möjligheterna att omsätta visionen i praktisk politik samt panelens sammansättning med avseende på bl.a. etnicitet och kompetensområden, inte minst inom miljö och det sociala området. Ordföranden sammanfattar diskussionen. Panelen fortsätter sitt arbete, närmast efter den plan som gäller. Enighet råder om att panelen bör finnas kvar över en längre period men den kan behöva kompletteras, alternativt att sammansättningen förändras. Beredningsgruppen för regionutveckling ger på förslag av Kent Johansson den politiska arbetsgruppen för visionen i uppdrag att till nästa sammanträde formulera ett förslag till BRU:s sammanfattande synpunkter på panelens arbete, att kommuniceras med panelen. Det noteras att vissa ledamöter i den politiska arbetsgruppen inte längre ingår i BRU och att sammansättningen i dessa delar behöver förändras.

5 7. Förslag till gemensamma utgångspunkter inför revideringen av tillväxtprogrammet inför ny programperiod , dnr RUN På BRU-sammanträdet i januari presenterades förslag till arbetsprocess inför revideringen av tillväxtprogrammet under Ett första steg i denna process är att ta fram gemensamma utgångspunkter innehållande inriktning, arbetsformer och tidplan. PM med förslag till gemensamma utgångspunkter har utarbetats av regionutvecklingssekretariatet i samarbete med tjänstemän ifrån de fyra kommunförbunden och BRG och varit utsänt inför sammanträdet. Agneta Mårdsjö redogör för ärendet och besvarar frågor. Utgångspunkten för tillväxtprogrammet är visionen. Fyra delregionala och ett övergripande regionalt program skall tas fram och avser perioden för att samordna perioden med EU. En halvtidsrevision är planerad till Just nu diskuteras hur den kommunala medfinansieringen skall se ut. Ordföranden uppmanar kommunförbunden att inkomma med en lägesrapport över kommunernas villighet att medfinansiera programmen till juni månad. Grunden för programmen är kommunal medfinansiering och alternativet är att ändra i programmens grunder. Beredningsgruppen för regionutveckling godkänner bifogat utkast till gemensamma utgångspunkter för regionala tillväxtprogram EU:s sammanhållningspolitik, lägesrapport. PM med lägesrapport över aktuella EU-program har varit utsänt inför sammanträdet. Claes Ekdahl redogör för ärendet och besvarar frågor. Västra Götalandsregionen har blivit erbjuden att nominera ordförande för det nya Mål 2. Det skall nomineras ledamöter till 6 program och 12 kommittéer. Skrivningar angående de två återstående EU-programmen har nu sänts iväg till EU. Kent Johansson menar att det är lätt att tappa kursen när så många ledamöter skall nomineras till många olika program. Hur kan ledamöter nomineras så att BRU kan vara med i kärnan och vara delaktiga i processen? Britt Marie Andrén Karlsson delger erfarenheter där ledamöter upplevt sig ensamma och utan uppbackning. Någon slags plattform för det gemensamma EU-arbetet behöver tillskapas med en samlingsplats för alla ledamöter i EU-programmens kommittéer. Claes Ekdahl framför att det finns motsvarande problem på tjänstemannasidan. Arbetet behöver koordineras bättre och grundas i bredare former. Ordföranden tackar för informationen Kent Johansson övertar ordförandeskapet för sammanträdet.

6 9. Fortsatt arbete med utbyggnaden av IT-bredband, dnr RUN PM med förslag till fortsatt arbete med utbyggnaden av IT-bredband har varit utsänt inför sammanträdet. Det regionsammanbindande bredbandsnätet är invigt och färdigställt. Det pågår också en planering av utbyggnad av ADSL på ett antal telestationer. Ett förslag till uppläggning av arbetet för fortsatt Bredbandssamverkan har föredragits för Beredningsgruppen för regionutvecklings presidium den 31 oktober Förslaget har också anmälts till regionstyrelsen som noterat informationen. Därefter har förslaget om fortsatt arbete utvecklats och preciserats i vissa stycken. Arbetsnamnet är Ubit. Rolf Thor redogör för ärendet och besvarar frågor. Geografiska vita fläckar finns kvar samt gråa fläckar med dålig täckning. Antalet hushåll som inte har möjlighet till bredband uppskattas i dagsläget till st exklusive Göteborg. Tillsammans med kommunerna jobbas det med målet om bredband till alla. Ordföranden tackar för informationen. Beredningsgruppen tillstyrker fortsatt arbete enligt utsänt förslag. 10. Information angående kollektivtrafikprojektet K2020, dnr RUN Bo Aronsson, Göteborgsregionen och Stenerik Ringqvist, RTM-konsult redogör för arbetet med kollektivtrafikprojektet K2020 och besvarar frågor. Med utgångspunkt i Vision Västra Götaland och Göteborgsregionens strategidokument Uthållig tillväxt, har en översiktlig framtidsvision över kollektivtrafikens tänkbara utseende på 20 års sikt tagits fram. Behoven av nya investeringar och nya omfattande trafiklösningar är stora. K2020 vill skapa en gemensam framtidsbild som underlag för planering och beslut i de organisationer som deltar i projektet och som leder till att kollektivtrafikens andel av resandet ökar till 40% om 20 år. Målsättningen bedöms som möjlig att nå men åtgärder behövs inom en rad olika områden. Nya huvudstrukturer och trafiklösningar behöver tillskapas. Åtgärderna i K2020 är kostnadsberäknad till ca 7 miljarder kronor med vissa poster oräknade. Birgitta Johansson framhåller vikten av att Göteborgsregionen och Västra Götalandsregionen samverkar med insyn i varandras beslutsprocesser eftersom lokalt och regionalt resande samverkar med varandra. Leif Blomqvist poängterar vikten av att hitta etappmålen på vägen. Framtidsvisionen kostar stora belopp men är möjlig att genomföra om man tar processen successivt. Ordföranden tackar för informationen.

7 11. Yttrande angående fortsatt järnvägsutbyggnad genom Lerum, dnr RUN BRU och Regionstyrelsen har tidigare förordat att kapaciteten på aktuell del av Västra Stambanan förbättras genom en utbyggnad till fyra spår i befintlig korridor mellan Floda och Aspen, Lerums kommun. Projektet ingår i Framtidsplanen för järnvägen med planerad utbyggnad under perioden Banverket har tagit fram en järnvägsutredning för planerad utbyggnad med fyra spår i nuvarande korridor. Lerums kommun förordar en alternativ sträckning. Göteborgsregionens, Skaraborgs, Fyrbodals och Sjuhärads kommunalförbund har tillsammans med Västra Stambanegruppen skrivit till Banverket och uttryckt önskemål om att verket snarast beslutar att genomföra en kapacitetsförstärkning på Västra Stambanan, delen Floda Aspen. Västra Götalandsregionen har i samma skrivelse ombetts ställa sig bakom ett sådant beslut. Skrivelsen har varit utsänd inför sammanträdet. Rolf Thor redogör för ärendet. Förslaget är att Västra Götalandsregionen ställer sig bakom skrivelsen. Beredningsgruppen för regionutveckling föreslår Regionstyrelsen att skriva till Banverket och hemställa att verket snarast beslutar att genomföra en kapacitetsförstärkning på Västra Stambanan, delen Floda Aspen i befintlig korridor, med de hänsynstaganden som framgår av kommunalförbundens skrivelse. Beredningsgruppen för regionutveckling föreslår Regionstyrelsen att skrivelsen också skickas till regeringen för kännedom. 12. Revidering av gällande investeringsplaner, dnr RUN Vägverkets och Banverkets revidering av investeringsplaner för har sänts ut på remiss till bl.a. Västra Götalandsregionen. Ingrid Winblad föredrar ärendet och besvarar frågor. Remisstiden går ut den 18 maj. Förslaget är att kommunerna och regionen avger ett gemensamt yttrande över respektive förslag till revidering. Utkast till yttranden överlämnas för synpunkter till Västtrafik och Kommunalförbunden i april. Kommunalförbunden ansvarar för att höra kommunerna. Västtrafik och Kommunalförbunden lämnar synpunkter senast 4 maj till kommunikationsenheten. BRU behandlar yttrandet den 15 maj och slutgiltigt yttrande fastställs i Regionstyrelsen den 29 maj. I Vägverkets plan finns alla objekt kvar men några är senarelagda. I Banverkets plan har ett antal projekt hamnat utanför perioden. Utkasten till yttranden innehåller främst synpunkten att tidigare tagna beslut skall ligga fast med hänsyn till de stora behov som föreligger. Ett samtal förs om hur Västra Götalands svar skall ske i form av ett enat yttrande eller om många aktörer skall agera var för sig. Beredningsgruppen diskuterar även vilka aspekter som bör betonas. Ordföranden sammanfattar diskussionen. En samstämmighet finns om ett enat yttrande. Kommunalförbunden kan göra avstämningar med andra aktörer, t.ex. näringslivet, för att öka kraften i vår argumentation. Beredningsgruppen för regionutveckling för diskussionen vidare om tillvägagångssätt kring yttrandet sammanslaget med diskussionen under punkt 15 under kvällen.

8 8 13. Anmälan av undertecknande av charter inom projekt Corridor of Innovation and Cooperation (COINCO), dnr RUN BRU ställde sig i januari bakom ett förslag till yttrande över framtagna förslag och tankar om fortsatt arbete för projektet COINCO. Regionstyrelsen avgav därefter yttrande enligt förslaget. Projektet COINCO involverar partners i korridoren mellan Oslo och Berlin. Under slutkonferensen för projektets första fas undertecknade företrädare för respektive parter i projektet ett kontrakt i vilket man deklarerar en vilja att fortsätta samarbetet och grunderna därför. Kontraktet har varit utsänt inför sammanträdet och kommer senare att anmälas till regionstyrelsen. Beredningsgruppen för regionutveckling noterar kontraktet angående Corridor of Innovation and Cooperation (COINCO). 14. Anmälan av hantering av remiss angående PM om vägavgift i form av trängselskatt. Rolf Thor redogör för hanteringen av remissen om vägavgift i form av trängselskatt och anledningen till att Västra Götalandsregionen inte svarar. Remissen ankom med endast två veckors svarstid vilket av Regionstyrelsen ansågs som en orimligt kort tid. Ordföranden tackar för informationen. 15. Infrastrukturplanering. Rolf Thor redogör för förslagen till upplägg av arbetet med inriktningsplanering för Västra Götaland Regionstyrelsen är huvudansvarig för regeringens erbjudanden med BRU som beredande instans. BRUs presidium och Regionutvecklingssekretariatet är operativt ansvariga. Sekretariatet ansvarar för analyser och utredningar samt leder arbetsgrupp med kommunförbund, trafikverk, Västtrafik, länsstyrelse m.fl. BRU behandlar inriktningsunderlag till Banverk och Vägverk den 15 maj med beslut i Regionstyrelsen den 29 maj och Regionfullmäktige den juni. Ulrika Bokeberg redogör för en mängd pågående aktiviteter i Västra Götaland som är faktorer att ta i beaktande vid utarbetandet av inriktningsunderlag. Representanter för de fyra kommunförbunden ger en kort redogörelse över insamlade synpunkter från kommunerna och de betoningar som gjorts inför arbetet med inriktningsunderlaget. Jan-Erik Wallin, Skaraborg: Skaraborg är transitområde för frakter, regionförstoring är ett centralt begrepp. I delregionen produceras mycket varor. E20 och Västra Stambanan är livsavgörande men hela vägnätet måste hålla. Trafikproblemen i Göteborg viktiga även för Skaraborg och även tillgängligheten till flyg och hamnar.

9 9 Jan Hallberg, Göteborgsregionen: Utgångspunkten är Vision Västra Götaland. Det är nödvändigt att samlas kring en paketlösning och att hitta alternativa finansieringslösningar. Göteborgs Hamn, den nära kustsjöfarten inkl. Vänern, regionförstoring, flygtrafiken och besöksnäringen är frågor som betonats i Göteborgsregionen. Roland Karlsson, Fyrbodal: Det som beredningsgruppen tidigare varit överens om är prioriterade frågor. Standarden på motorvägar, statusen på E6, sårbarhetsaspekter, Fyrbodal som transportregion, Göteborgs kapacitetsproblem, alternativa finansieringslösningar och hamnar är sådant som betonats i samtalen med kommunerna. Pelle Pellby, Sjuhärad: Betonade aspekter är att utveckla den lokala arbetsmarknaden, internationella kopplingar, resor boende arbete, eftersatt drift och underhåll, alternativa finansieringsformer, regionens utredningsmaterial. Regionförstoring är viktigt även inom den egna delregionen. Rolf Thor introducerar de arbetsuppgifter som skall lösas under dagens grupparbeten. Uppgifterna handlar om att diskutera och prioritera relevanta utmaningar, förslag till inriktning för väg, järnväg respektive kollektivtrafik samt prioriterade åtgärder och alternativ finansiering. Beredningsgruppens samtal övergår i gruppvisa diskussioner och sammanfattningar under kvällen för att lägga grunden till de gemensamma underlag som skall utarbetas under den närmaste tiden. 16. Övriga frågor. Inga övriga frågor föreligger. 17. Avslutning Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. Vid anteckningarna Thomas Forslin Justeras: Jan-Erik Wallin, p 1-7 Kent Johansson, p 8-17 Mimmi von Troil

Anteckningar. Från möte med beredningen för hållbar utveckling. 25 juni 2013

Anteckningar. Från möte med beredningen för hållbar utveckling. 25 juni 2013 Anteckningar Från möte med beredningen för hållbar utveckling 25 juni 2013 Anteckningar Sammanträde: Beredningen för hållbar utveckling Tid: Tisdag 25 juni 2013, kl 11.00 15.30 Plats: Sessionssalen, Residenset,

Läs mer

REGIONUTVECKLING 2005-11-01 Kommunikationsenheten Linda Billberg. Torsdagen den 27 oktober 2005, klockan 09.30 12.30

REGIONUTVECKLING 2005-11-01 Kommunikationsenheten Linda Billberg. Torsdagen den 27 oktober 2005, klockan 09.30 12.30 REGIONUTVECKLING 2005-11-01 Kommunikationsenheten Linda Billberg Minnesanteckningar Regionala ägarrådet Torsdagen den 27 oktober 2005, klockan 09.30 12.30 Närvarande: Birgitta Johansson, VGR Karl-Göran

Läs mer

Sekretariatet för Regionala ägarrådet 2008-01-31 Minnesanteckningar Maria Larsson

Sekretariatet för Regionala ägarrådet 2008-01-31 Minnesanteckningar Maria Larsson Sekretariatet för Regionala ägarrådet 2008-01-31 Minnesanteckningar Regionala ägarrådet Torsdagen den 24 januari 2008 Norra Hamngatan 14, Göteborg Närvarande: Birgitta Johansson, VGR Mimmi von Troil, VGR

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 december, kl. 9.00-14.00, Kommunhuset, Skärhamn, Tjörns kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 december, kl. 9.00-14.00, Kommunhuset, Skärhamn, Tjörns kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 december, kl. 9.00-14.00, Kommunhuset, Skärhamn, Tjörns kommun Ledamöter Jan Hallberg (m), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (s), Göteborg

Läs mer

Direktionsprotokoll

Direktionsprotokoll Direktionsprotokoll 2015-05-08 Plats och tid Borås, kl. 09.30-11.30 Omfattning 33-42 Beslutande Ersättare Adjungerade Övriga Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande 33-36 (930-1040)

Läs mer

Sekretariatet för Regionala ägarrådet Linda Billberg

Sekretariatet för Regionala ägarrådet Linda Billberg Sekretariatet för Regionala ägarrådet 2007-01-25 Minnesanteckningar Regionala ägarrådet Torsdagen den 25 januari 2007 Närvarande: Birgitta Johansson, VGR Mimmi von Troil, VGR Billy Bertilsson, VGR Göran

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndag 15 december 2008 kl. 9.00-13.50, Centralhuset, Göteborg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndag 15 december 2008 kl. 9.00-13.50, Centralhuset, Göteborg FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde måndag 15 december 2008 kl. 9.00-13.50, Centralhuset, Göteborg Ledamöter Jan Hallberg (m), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (s), Göteborg Anneli Hulthén

Läs mer

Handlingar. till sammanträde med Beredningsgruppen för regionutveckling 2007-05-15

Handlingar. till sammanträde med Beredningsgruppen för regionutveckling 2007-05-15 Handlingar till sammanträde med Beredningsgruppen för regionutveckling 2007-05-15 1 VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Beredningsgruppen för regionutveckling FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde 2007-05-15 kl 9.30-12.00

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl. 10.30 12.45 Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg, ordförande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund Kommunalförbundets roll. Till Direktionsmötet den 9 december 2005

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund Kommunalförbundets roll. Till Direktionsmötet den 9 december 2005 Till Direktionsmötet den 9 december 2005 VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund 2006 Kommunalförbundets roll Den geografiska närheten och medlemskommunernas i många hänseenden starka inbördes

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

Tid: Torsdagen den 4 september kl Plats: Kajutan och Saras Hus, Henån

Tid: Torsdagen den 4 september kl Plats: Kajutan och Saras Hus, Henån 1 (5) 2008-09-04 Beredningsgruppen Kultur MINNESANTECKNINGAR Tid: Torsdagen den 4 september kl 13.30 16.45 Plats: Kajutan och Saras Hus, Henån Närvarande Beredning kultur Lars G Blomgren, ordförande Gerd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen 2002-03-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen 2002-03-21 Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Gryning Vård AB, Fabriksgatan 13, Göteborg. Kl 12.00-15.30 Beslutande Jan-Erik Wallin, ordf. Göran Johansson, v ordf. Rune Forsdahl Ulf Sjösten Jan Gunnarsson Thomas

Läs mer

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP)

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) Länets nya bredbandstrategi 2.0 bör vara ett underdokument till den regionala planen Strategi för tillväxt och utveckling i Västra

Läs mer

Regionala ägarrådet och Västtrafiks styrelse

Regionala ägarrådet och Västtrafiks styrelse Sekretariatet för Regionala ägarrådet 2006-10-25 Minnesanteckningar Samrådsmöte mellan Regionala ägarrådet och Västtrafiks styrelse Torsdagen den 12 oktober 2006, kl. 09.30 13.00 i Skövde Närvarande: Regionala

Läs mer

Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram

Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2016.46 Datum: 2016-03-03 Miljöplanerare Annika Friberg E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen VästKom Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Nääs slott, Lerum. Kl. 09.00 14.00 Beslutande Ej närvarande Göran Johansson, ordf Lena Facht Peter Hemlin Ulf Sjösten Rune Forsdahl Christer Aronsson Thomas

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 5 december, kl. 11.00-13.30 i Kulturhuset Fregatten, Stenungs Torg, Stenungsunds kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 5 december, kl. 11.00-13.30 i Kulturhuset Fregatten, Stenungs Torg, Stenungsunds kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 5 december, kl. 11.00-13.30 i Kulturhuset Fregatten, Stenungs Torg, Stenungsunds kommun Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg Inga-Lill

Läs mer

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet. Februari 2011

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet. Februari 2011 Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder Västsvenska paketet Göteborg och Västsverige ska vara en attraktiv, hållbar och växande region nu och i framtiden För att skapa god

Läs mer

Anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR)

Anteckningar från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) från möte med delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) Tid: Fredag 21 oktober 2016, kl. 13.00-15.00 Plats: Fregatten, Stenungsunds kommun Närvarande Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Johan Nyhus (S),

Läs mer

Bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götalands län

Bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götalands län Bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götalands län Gimme Fiber Day 4 november 2015 Eric Åkerlund Operativt ansvarig UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige 92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige Kompetensutveckling, flexicurity och förbättrad integration. Det är några av satsningarna som strukturfondspartnerskapet i Västsverige

Läs mer

Västra Götaland. 1,6 miljoner invånare. Page 1

Västra Götaland. 1,6 miljoner invånare. Page 1 Västra Götaland 1,6 miljoner invånare Page 1 Kommunernas region 49 kommuner en region Page 2 Västra Götalandsregionen, regionutveckling Regionutveckling handlar om att göra det bästa av Västra Götalands

Läs mer

Regionala ägarrådet och Västtrafik

Regionala ägarrådet och Västtrafik Sekretariatet för Regionala ägarrådet 2007-09-28 Minnesanteckningar Samrådsmöte mellan Regionala ägarrådet och Västtrafik Torsdagen den 13 september kl (09.00) 10.00 13.30 i Skövde Närvarande: Regionala

Läs mer

Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80

Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80 Beslutsförslag 2012-03-26 FALKENBERG Kommunledningskontoret Kanslienheten Henrik Lundahl Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 11 december 2008 kl. 13:00. 3. Samarbetsavtal Bokningscentralen i Hälsingland.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 11 december 2008 kl. 13:00. 3. Samarbetsavtal Bokningscentralen i Hälsingland. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 11 december 2008 kl. 13:00. 1. Val av justerare. 2. Ekonomirapport.

Läs mer

PROGRAM. 09.30 12.00 Inledning. Diskussion "Hur når vi längre tillsammans Föreläsning Dagens unga. Vad vill de och hur kommer de resa imorgon?

PROGRAM. 09.30 12.00 Inledning. Diskussion Hur når vi längre tillsammans Föreläsning Dagens unga. Vad vill de och hur kommer de resa imorgon? PROGRAM 09.30 12.00 Inledning 12.00 13.00 Lunch Diskussion "Hur når vi längre tillsammans Föreläsning Dagens unga. Vad vill de och hur kommer de resa imorgon? 13.00 15.00 Föreläsning Kollektivtrafiken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen Kansliet, Göteborgsregionens kommunalförbund. Gårdavägen 2, Göteborg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen Kansliet, Göteborgsregionens kommunalförbund. Gårdavägen 2, Göteborg Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Kansliet, Göteborgsregionens kommunalförbund. Gårdavägen 2, Göteborg Beslutande Jan-Erik Wallin, ordf. Göran Johansson Stefan Svensson Thomas Mellqvist Christer Aronsson

Läs mer

Lantmäterinämnden 21 oktober 2015

Lantmäterinämnden 21 oktober 2015 Lantmäterinämnden Lantmäterinämnden 21 oktober 2015 Sid Justering... 3 17 Remissvar motion (S) CEMR-deklaration för jämställdhet på lokal och regional nivå.... 4 18 Dokumentplan för Lantmäterinämnden...

Läs mer

Nyhetsbrev från sammanträdet 1 december 2015

Nyhetsbrev från sammanträdet 1 december 2015 Ser mailet konstigt ut? Klicka här för att öppna i webbläsare. Nyhetsbrev från sammanträdet 1 december 2015 Som politiker och tjänsteman i Västra Götalandsregionen och kommunerna kan du här snabbt följa

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Onsdag 1 november 1995, kl , Regionens Hus, Göteborg

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Onsdag 1 november 1995, kl , Regionens Hus, Göteborg från Utbildningsgruppens sammanträde Onsdag, kl 14.00 15.00, Regionens Hus, Göteborg Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, ordförande Ingamaj Wallertz Olsson (m), Lerum Agneta Granberg (m), Göteborg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Vårdcentrum, Vara 12.00 15.30 Beslutande Ej närvarande Jan-Erik Wallin, ordf. Göran Johansson 12.00 14.00 Rune Forsdahl Peter Hemlin Ulf Sjösten Thomas Mellqvist

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar Dnr: 09-154.20 Tjänsteutlåtande 2009-09-14 Georgia Larsson Förslag till yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra

Läs mer

Ägarrådet Skaraborg 2011-02-14. Minnesanteckningar. Måndagen den 14 februari 2011 i Sessionssalen, Stadshuset, Skövde. kl. 09.00-11.20.

Ägarrådet Skaraborg 2011-02-14. Minnesanteckningar. Måndagen den 14 februari 2011 i Sessionssalen, Stadshuset, Skövde. kl. 09.00-11.20. 2011-02-14 Minnesanteckningar Ägarrådet Skaraborg Måndagen den 14 februari 2011 i Sessionssalen, Stadshuset, Skövde. kl. 09.00-11.20. Närvarande: Ulf Eriksson, Falköping, sammankallande/ordförande Bengt

Läs mer

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 1 Plats och tid Tibro kommun, sammanträdesrum Bonaren kl 14:00-15:15 Beslutande Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund.

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund. STYRELSEN 2010-10-04 1 (5) Tid och plats Måndagen 4 oktober kl 09.30 12.15 Närvarande Ordinarie ledamöter Bengt Mattsson, ordf, Tanum Magnus Jacobsson, Uddevalla Carl Kullgren, Bengtsfors Hugo Hultgren,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:150 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fastställande av riktlinjer för landstingets internationella arbete Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB 14 juni 2011

Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB 14 juni 2011 Sammanträdessdatum Styrelsemöte nummer Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB 2011-06-14 2/2011 Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB 14 juni 2011 Sid 19 Sammanträdets öppnande och

Läs mer

Mark för Näringslivet

Mark för Näringslivet Mark för Näringslivet Beskrivning av uppdraget och nuläge Arbetsgruppen föreslår pilotstudie Metodik, datainsamling, förväntade resultat Fortsatt arbete Utgångspunkter Bakgrundsmaterial Vi vill tillsammans

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden KALLELSE 2006-08-15 Tid: Torsdag 2006-08-24 kl 14.30 Plats: Konferensrum, plan 5, Skånehuset, Kristianstad Kallade: Ewa Pihl Krabbe ledamot (s) ordförande Anna-Kerstin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2014-02-14 2/2014 Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 14 februari 2014 Sid nr 12 Sammanträdets öppnande och justering... 2 13 Godkännande av dagordning... 2

Läs mer

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 2006-09-28 Hans Troedsson Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 28 september 2006 Plats: GR, Gårdavägen 2 Närvarande: Endrick Schubert (s), Gbg, ordf Laila Åkerberg

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndagen den 11 december 2006, kl , Nolhaga slott, Alingsås

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndagen den 11 december 2006, kl , Nolhaga slott, Alingsås FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde måndagen den 11 december 2006, kl. 13.45-14.00, Nolhaga slott, Alingsås Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordf Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Samlade synpunkter från GR angående inriktningsplaneringen gällande infrastrukturplanering

Samlade synpunkter från GR angående inriktningsplaneringen gällande infrastrukturplanering Dnr: 07-18.10 Styrelsesärende 2007-03-29 Till Förbundsstyrelsen Samlade synpunkter från GR angående inriktningsplaneringen gällande infrastrukturplanering 2010-2019 Västra Götalandsregionen har på försök

Läs mer

Direktionsprotokoll 2014-04-04

Direktionsprotokoll 2014-04-04 Plats och tid Varbergs Stadshotell, kl. 09.00-12.15 Omfattning 12-22 Beslutande Ersättare Adjungerade Övriga Eva Johansson (C) ordförande Christer Johansson (M) Mats Palm (S) Crister Persson (C) Mattias

Läs mer

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP)

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) Länets nya bredbandstrategi 2.0 bör vara ett underdokument till den regionala planen Strategi för tillväxt och utveckling i Västra

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll 2009-09-28 Georgia Larsson Tid: 13-16 Plats: Centralhuset Konferens, Nils Ericsonplatsen 4, Göteborg Närvarande ledamöter

Läs mer

Arena Vänersborg, konferensrum, plan 2, Vänersborg

Arena Vänersborg, konferensrum, plan 2, Vänersborg Förbundsdirektionen Kallelse 2013-03-21 Tid: Torsdagen den 21 mars kl. 09.00 11.50 Plats: Arena Vänersborg, konferensrum, plan 2, Vänersborg Kontakt: Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras ej. Ombud

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kommunfullmäktige 2016-09-26 1 (6) 159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kst/2016:82 Bakgrund/Ärendet Föreligger motion daterad den 8 februari 2016 från Bror Wallström (L) och Lena Jonsson

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle 1 2008-02-04 kl 13.30 16.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Åsa Äng Eriksson, 1:e vice ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande Mats Törnquist Mats Fransson Ulrika

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00 Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap VGR har kartlagt organisationens arbete med hållbar utveckling som det beskrivs i budget 2016 och övergripande styrdokument i relation till FNs hållbarhetsmål Överblick: FNs mål för hållbar utveckling

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 1(5) 2009-04-16 LA/GH Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 16 april 2009, klockan 09.00-12.00 Plats: Ullevi konferens, Paradentrén, Göteborg Närvarande: Bengt Gustafsson

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Box 119 21 Sammanträde 2005-01-11 404 39 Göteborg

Box 119 21 Sammanträde 2005-01-11 404 39 Göteborg 1 Tid: 2005-01-11 kl. 16.00-18.00 Plats: SDF centrum, Engelbrektsgatan 71 Närvarande: Ledamöter: Ersättare: Sekreterare: Dario Espiga (s) Göteborgs kommun Lennart Johansson Arbetsförmedlingen Gunilla Fyhrlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-09.55. Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson tjänstgör för Leif Sternfeldt (C), kl 08.00-08.20,

Läs mer

Anteckningar för Kommunberedningen den 27 augusti, Halmstad

Anteckningar för Kommunberedningen den 27 augusti, Halmstad Anteckningar för Kommunberedningen den 27 augusti, Halmstad Närvarande: Gösta Bergenheim, Carl-Fredrik Graf, Henrik Erlingsson, Jörgen Warborn, Eva Borg, Mats Eriksson, Liselott Bensköld Olsson, Per Persson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06 Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Stadshuset, Göteborg kl 14.00 16.00 Beslutande Övriga deltagande Jan Hallberg, ordf. Staffan Cronholm från 15.15 Stefan Svensson Ing-Marie Samuelsson Pelle Pellby

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Protokoll 2008-06-05 Georgia Larsson Tid: 13.00-16.00 Plats: GR, Gårdavägen 2 Närvarande ledamöter Anneli Hulthén (s), Göteborg,

Läs mer

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset Hörby, Christian Kruse Tisdagen den 20 maj 2014 kl 13:00 15:45 Camilla Källström (M), Ordförande Pelle Skerup (M), Vice ordförande

Läs mer

Datum: 3 april 2008 Tid: Kl Plats: Samordningsförbundets konferenslokal Västra Gatan 64, Kungälv

Datum: 3 april 2008 Tid: Kl Plats: Samordningsförbundets konferenslokal Västra Gatan 64, Kungälv Datum: 3 april 2008 Tid: Kl. 09.00 12.00 Plats: Samordningsförbundets konferenslokal Västra Gatan 64, Kungälv Närvarande: Ledamöter: Thomas Gustafsson, tjänsteman, Agneta Malmsten, tjänsteman, Gun-Marie

Läs mer

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 10 FEBRUARI 2011 SIDAN 1 AV 5 GÖTEBORG MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, IT-samordnare

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2005/01 1(5) Box 119 21 Sammanträde 2005-12-13 404 39 Göteborg

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2005/01 1(5) Box 119 21 Sammanträde 2005-12-13 404 39 Göteborg Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2005/01 1(5) Tid: 13 december kl 9.00-13 Plats: Gamlestadens fabriker, hus B2, vån 4, Konservatorsateljén Närvarande: Ledamöter: Anna Johansson

Läs mer

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-04-15 Dnr: RS 2015-277 Regionstyrelsen Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner Bakgrund Enligt lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Läs mer

Torsdagen den 28 augusti 2008 i KS-salen, Stadshuset, Skövde, kl. 14.00-15.55.

Torsdagen den 28 augusti 2008 i KS-salen, Stadshuset, Skövde, kl. 14.00-15.55. 2008-08-28 Minnesanteckningar Ägarrådet Skaraborg Torsdagen den 28 augusti 2008 i KS-salen, Stadshuset, Skövde, kl. 14.00-15.55. Närvarande: Ulf Eriksson, Falköping, ordförande Christer Aronsson, Essunga

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0005/07 SAMMANTRÄDETS Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan - genom Västra Götaland. Hur ska landskapet hanteras?

Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan - genom Västra Götaland. Hur ska landskapet hanteras? Åtgärdsvalsstudie Västra Stambanan - genom Västra Götaland Hur ska landskapet hanteras? 1 2013-11-28 Kapaciteten räcker inte till på Västra Stambanan Stora brister för både person- och godstrafik pekades

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Vänersborg 21 april 2016 Eric Åkerlund Regional bredbandskoordinator Operativt ansvarig Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 Bredbandsläget i Västra Götaland, oktober

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 11 juni 2008, kl 09.00-12.30 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 219 Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena Lindenau, Ale Jan

Läs mer

2. Arbetsprocessen med Överenskommelsen vad har skett fram tills idag?

2. Arbetsprocessen med Överenskommelsen vad har skett fram tills idag? Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan, Göteborg 2014-09-17 kl 10:00-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Roland Karlsson, VGR Anders Fasth,

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet

Föredragningslista Näringslivsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken (563), onsdag 26 februari 2003 kl 08.30-12.00. OBS flyttning av klockslag! Föredragande Ärenden

Läs mer

Annika Wallenskog, kommundirektör Ann-Charlotte Järnström, ekonomichef Marianne Sarberg, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Annika Wallenskog, kommundirektör Ann-Charlotte Järnström, ekonomichef Marianne Sarberg, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-04-28 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndag den

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 4 december 2009, kl , Kommunhuset, Partille kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 4 december 2009, kl , Kommunhuset, Partille kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 4 december 2009, kl. 9.00 13.15, Kommunhuset, Partille kommun Ledamöter Jan Hallberg (M), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (S), Göteborg Ann

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 13.00 16.58 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

FYRBODALS GYMNASIESKOLA 1 (8) 2005-05-31

FYRBODALS GYMNASIESKOLA 1 (8) 2005-05-31 FYRBODALS GYMNASIESKOLA 1 (8), kl 09.30 12.15, Kommunkontoret, rum 119, Vänersborg Anders Johansson, ordförande Bo Thorn Bill Wallberg Reine Karlsson Per-Axel Andersson Tommy Janerstål Bengt Mattsson Barbro

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 26 juni 2008, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, rum 255 och 253 Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg,

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund kl. 09.30-12.00

Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund kl. 09.30-12.00 Styrelsen 2011-04-08 1 (13) Plats och tid Närvarande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund kl. 09.30-12.00 Stefan Lundgren (m), ordförande Thomas Håkansson (m)

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2008-05-06 kl. 08.30-11.30. Per-Inge Pettersson

Sessionssalen, Hultsfred 2008-05-06 kl. 08.30-11.30. Per-Inge Pettersson 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.30 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef

Läs mer

Styrgruppen för regional planering/regionalt luftvårdsprogram

Styrgruppen för regional planering/regionalt luftvårdsprogram Styrgruppen för regional planering/regionalt luftvårdsprogram Protokoll 2006-11-16 Pernilla Hellström Cecilia Kvist Tid: Torsdag 16 november kl 13.00 15.00 Plats: GR, Gårdavägen 2 Närvarande ledamöter

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2011-09-27 1 (13) Plats och tid Paragraf 94-103 Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret Sida 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret 09.00 12.10 Beslutande Leif Andersson, ordförande Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande Catharina Tann, ledamot Marianne Zackrisson, ledamot Marie Gärdby,

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(14 ) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(14 ) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(14 ) Plats och tid Kommunhusets tingssal måndagen den 8 januari 2007 kl 08.30-09.30 Beslutande Ej beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m)

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdag 5 februari 2009, kl 08.30-10.50 Plats: GR-Huset, Rum 255 och rum 253 Ledamöter Helene Odenjung (FP), Göteborg, ordförande Kristina Tharing (M),

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer