W W W. H O G A N A S. S E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "W W W. H O G A N A S. S E"

Transkript

1 UTREDNING PLATS FÖR KULTUREN KOMPLETTERING MED FÖRSLAG TILL LOKALISERING, KOSTNADER SAMT TIDPLAN W W W. H O G A N A S. S E

2 SAMMANFATTNING Höganäs är en attraktiv kommun och vi blir allt fler invånare. Vision 2025 innebär att vi strävar mot att bli invånare år Det ska vara full fart inom och till Höganäs. Samtidigt ska kommunen växa på ett långsiktigt hållbart sätt med bibehållen småstadscharm. För att lyckas med vår målsättning måste vi arbeta strategiskt med ett antal områden. Ett kultur- och fritidspolitiskt program har tagits fram av kultur- och fritidsutskottet, med syftet att visa på kulturens betydelse och mål samt vilka satsningar som ska göras. Ett prioriterat område i det kultur- och fritidspolitiska programmet, är byggandet av ett nytt kulturhus i Höganäs. År 2012 fick kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda huvudbibliotekets framtida behov och placering. Resultatet av detta uppdrag, Plats för kulturen, presenterades för kultur- och fritidsutskottet i februari Utredningen föreslog en samlokalisering för Höganäs Bibliotek och Eric Ruuth Kulturhus för att få optimala synergieffekter som kan tillföras i ett nytt kulturhus i Höganäs. Placeringen av detta föreslogs bli i ett ombyggt stationshus, ombyggd Bruksskola eller i den s. k Swedbankfastigheten. Karläggningen visade också att det finns behov av större scenlokaler för kulturyttringar som inte kan tillgodoses i Höganäs idag. Kultur- och fritidsutskottet beslutade 60, , att kultur- och fritidsförvaltningen ska komplettera den befintliga utredningen Plats för kulturen med att utreda en placering vid Höganäs hamnområde eller nya alternativ som inte var möjliga tidigare. Vidare skulle kultur- och fritidsförvaltningen föreslå en tidplan, investerings- samt driftskostnad för ett framtida kulturhus. Det nya uppdraget har undersökt två nya lokaliseringsalternativ som inte var aktuella vid det tidigare utredningstillfället Uppdraget redovisar även uppskattade investerings- samt driftkostnader och ett förslag till tidplan. Det fortsatta arbetet bör inriktas på att genomföra en omfattande medborgardialog, fastställa lokalisering, finansiering av ett nytt kulturhus samt att anordna en arkitekttävling för att ta projektet vidare in i byggprocessen.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UPPDRAG 2. BAKGRUND- UTREDNINGEN PLATS FÖR KULTUREN 3. MEN INNAN VI FORTSÄTTER VAD ÄR ETT KULTURHUS? 4. VARFÖR ETT KULTURHUS I HÖGANÄS? 4.1 Kultur som samhällsbyggare 5. LOKALISERINGSALTERNATIV 5.1 Central och attraktiv placering 5.2 Allmänna kommunikationer 5.3 Stadskärnans utveckling 5.4 Samordna kompletterande verksamheter under ett och samma tak 5.5 Möjlighet till flexibel arkitektur och teknik 5.6 Ytbehov 5.7 Alternativ användning 5.8 Tidigare förslag till placering 5.9 Utfall vid tidigare bedömning 5.10 Nya förslag till placering 5.11 Utfall ny bedömning 5.12 Rekommendation 6. KOSTNADER FÖR NYLIGEN BYGGDA KULTURHUS 6.1 Landvetter 6.2 Umeå 6.3 Vallentuna 6.4 Jönköping 6.5 Bollnäs 6.6 Luleå 7. KOSTNADSBEDÖMNING 7.1 Investeringskostnader 7.2 Driftskostnader 7.3 Verksamhetskostnader 7.5 Rekommendation 8. FÖRSLAG TILL TIDPLAN 8.1 Rekommendation 9. FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE

4 1 UPPDRAG Kultur- och fritidsutskottet beslutade 60, , att kultur- och fritidsförvaltningen ska komplettera den befintliga utredningen Plats för kulturen med att utreda en placering vid Höganäs hamnområde eller nya alternativ som inte var möjliga tidigare. Vidare skulle kultur- och fritidsförvaltningen föreslå en tidplan, investerings- samt driftskostnad för ett framtida kulturhus. Det nya uppdraget kompletterar således utredningen Plats för kulturen från 2013 med förslag till lokalisering, tidplan, investerings- och driftskostnad samt förslag till fortsatt arbete.

5 2 BAKGRUND - UTREDNINGEN PLATS FÖR KULTUREN Plats för kulturen var ett utredningsuppdrag från kultur- och fritidsutskottet som innehöll följande frågeställningar: Hur ser nuläget ut? Hur tror vi framtiden gestaltar sig? Vad ska detta bibliotek i så fall innehålla? Behövs en utbyggnad? Om ja, i så fall när behövs en utbyggnad? Finns det några alternativa placeringar för ett utbyggt bibliotek? Vilken tidsplan gäller? Kommer det att krävas någon investering eller kan det bli en besparing? Utredningen visade att inom en snar framtid måste biblioteket utvecklas som såväl fysisk och virtuell mötesplats. På lång sikt, år 2021, kan inte de befintliga lokalerna tillgodose invånarnas behov. Brist på ytor, dålig ventilation, döda ytor och fler invånare gör att varken huvudbiblioteket eller Eric Ruuth kulturhus kan utvecklas. En sammanslagning av Höganäs Bibliotek och Eric Ruuth kulturhus var det förslag som utredningsgruppen förespråkade. Att samordna verksamheterna under ett och samma tak skulle innebära stora synergieffekter som kommer att gynna brukarna men framförallt fler invånare. Kartläggningen visade även ett behov av en större scenlokal idag finns ingen scenlokal (musik/teater/dans) i Höganäs för mer än 280 publikplatser. De befintliga scenerna (Tivolihuset, Café Amanda och Hörsalen) är inte optimala för att arrangera konserter med medelstora turnerande akter. Musik- och dansproduktioner, stand-up/komiker, shower och konferenser behöver ofta lokaler på minst 500 platser för att få en vinst på arrangemanget. I dag har Höganäs även behov av en väl anpassad lokal för konferenser och kongresser, som ett led i utvecklingen av mötesindustrin. Även om konferenslokaler inte är en naturlig del av ett kulturhus är det ändå en sidoverksamhet som potentiellt kan stödja finansieringen. I detalj innebär detta ett kulturhus med: Bibliotek Studierum, flexibla arbetsplatser Pedagogiskt rum/ateljé för kreativitet och workshops Väggar för utställningar Större barnavdelning med möjlighet till fler aktiviteter Lokal, motsvarande Café Amanda, 100 personer Lokal med teleskopläktare, 500 personer Black-box (en modern och flexibel form av scenrum, ett tomt svartmålat rum, där spelplatser och publikplacering kan varieras på valfritt sätt) Öppet centralarkiv 11 undervisningslokaler 8 replokaler Orkesterlokaler, danssal Inspelningsstudio, filmverkstad Verkstad och förråd för teknik och kostym Denna utredning föreslår att kulturhuset minskas med ytan för ett Öppet centralarkiv.

6 3 MEN, INNAN VI FORTSÄTTER VAD ÄR ETT KULTURHUS? Det är vanligt att man i utredningar kring kultur och lokaler diskuterar begreppet Kulturhus. Det är därför viktigt att redan från början markera att Kulturhus innebär olika för nästan varje människa Vissa ser Centre Georges Pompidou i Paris framför sig, andra Dunkers kulturhus eller som Miljöpartiet i Lund, som vill att alla områdesbibliotek ska bli kulturhus. För andra är en biblioteksfilial med en möteslokal ett kulturhus och för vissa innebär kulturhus byggnader som är juridiskt skyddade som kulturarv. Med kulturhus, avser utredningsgruppen, att Höganäs fyller ett kulturhus med funktioner och innehåll, för att få Plats för kultur, på ett och samma ställe. Den genomgående bilden man får när man betraktar Sveriges variationer av kulturhus är att de är byggda på respektive plats utifrån de behov som råder där just då. Just den staden eller ortens behov av en byggnad för att tillfredsställa vissa kulturella behov. Det är bibliotek och lokaler för det skrivna ordet, det är samlingssalar i alla storlekar som också används till konferens och kongresser, det är teatrar och black-boxes, det är konserthus och repetitionslokaler för alla genrer av musik, det är adekvata lokaler för kommunala kulturskolor och estetiska gymnasieprogram, det är konsthallar, experimentverkstäder och kollektiva verkstäder inom många tekniker för bildkonst, form och hantverk, det är filmstudior och film- och fotoverkstäder, det är lokaler för dansrepetitioner och dansföreställningar, det är ungdomshus med flexibel användning Och allt detta i oräkneliga kombinationer för att möta behoven! Ett modernt kulturhus är en viktig investering med hög profil att använda i stadens marknadsföring och blir ytterligare en viktig aspekt i stadens varumärke.

7 4 VARFÖR ETT KULTURHUS I HÖGANÄS? I uppdraget Plats för kulturen har ingått att försöka svara på frågan vad ett kulturhus kan tillföra Höganäs, bland annat för att tillfredsställa medborgarnas behov av levande, kulturella möten. En utgångspunkt i utredningen har varit konstens egenvärde. Kulturpolitiken vilar på den grund som anges i de nationella kulturpolitiska målen som regeringen fastställde Kulturen ska vara dynamisk, utmanande och oberoende. En annan utgångspunkt är, att de befintliga lokalerna inte kan tillgodose invånarnas behov. Brist på ytor, dålig ventilation och fler invånare gör att ingen av verksamheterna kan utvecklas. Att bygga hus för kultur har varit en trend i världen under 2000-talet. I Sverige har man de senaste åren byggt kulturhus i bland annat Jönköping, Vara, Uppsala, Luleå, Kalmar, Umeå och Härryda. Ofta har huvudargumentet för nya kulturhus varit just att profilera och lyfta städer och regioner. Hus har blivit ett sätt att visa framåtanda och kraft för en plats. Den bakomliggande förklaringen handlar om att locka och behålla nya invånare och företag och inte vilka som helst, utan de som genom hög utbildningsnivå och konkurrenskraft förväntas skapa stora ekonomiska värden. Diskussionen har ofta refererat till Richard Floridas tes om att den så kallade kreativa klassen är viktigast i den globala kampen om attraktiv arbetskraft, och att denna klass vill ha en levande stadsmiljö med kultur, shopping och kaféer. Då likvärdigt intressanta arbeten för personer i den kreativa klassen finns på flera platser kan livsmiljön få en viktigare betydelse för var de bosätter sig än valet av just det enskilda arbetet. Det finns även andra argument för byggande av kulturhus. Konstnärliga verksamheter behöver helt enkelt ibland nya hus. Dessutom har allt fler platser insett kraften i turistekonomiska effekter tack vare kulturevenemang. Besökare på en plats lägger ofta tusentals kronor på övernattning, mat, transporter och shopping, men behöver i första läget lockas till platsen. Kultur kan vara en sådan dragare, eller i alla fall en del i vad som gör en plats attraktiv för besök. Det finns erfarenheter att dra utifrån de olika byggnader som redan har byggts. Vissa av dessa har betraktats som mer lyckade än andra. Eftersom det har tillkommit allt fler kulturhus är det också svårare att få uppmärksamhet och sticka ut. Och många av dem riskerar att ses som kopior. Modellen att skapa attraktivitet för en plats genom hus är ju också mindre originell om många platser använder den. Resultatet måste också ställas mot syftet. Byggnader kan i vissa fall ses som fenomenalt lyckade som turistmål men där man inte har lyckats integrera lokalbefolkningen. Medborgarperspektivet har i många fall lyst med sin frånvaro. Annan kritik har handlat om att huset inte kan matchas av verksamheten. Den kritiken har till exempel riktats mot Operan i Oslo och Danmarks Radios nya konserthus i Köpenhamn. Kostnaderna för huset leder inte sällan till att verksamheten får ökade intäktskrav eller sänkta anslag samtidigt som de förväntas producera mera. Ett kulturhus i Höganäs kan mätas både utifrån ett konstnärligt och ekonomiskt perspektiv. Till det kan vi lägga variabler som hur mycket besöksnäring som genereras kultur sammanslaget med rekreation är den snabbast växande sektorn inom turistnäringen och hur stora symbolvärden som skapas. Traditionella turistekonomiska mätningar görs kontinuerligt. Värdet av nya och planerade byggnader beskrivs vanligtvis utifrån ekonomiska värden, inte utifrån vad den tillför den enskilda människan. 4.1 Kultur som samhällsbyggare I Höganäs pågår, som i alla andra städer, ett samhällsbygge. I Höganäs kommuns visionsprogram är ambitionen att göra staden till en attraktiv ort att välja för sitt permanenta boende och dessutom gärna vara ett tilldragande besöksmål. Höganäs uppvisar en mängd parametrar som ska ligga till grund för en varierande livsmiljö och ambitionerna att hela tiden utveckla dessa är stark i visionen. Full fart, inom och till Höganäs,

8 internationell kunskapskraft, upplevelsemotorn Höganäs, växande småstadscharm och ett långsiktigt, hållbart Höganäs. För att stärka den attraktiva livsmiljön finns stora möjligheter att på ett mer strategiskt plan fokusera på kultur som en faktor i utvecklingen av staden. Att använda kultur som del av sin profilering ger möjligheter att visa upp en mer mångsidig bild av en kommun och dess invånare. Att inom besöksnäringen satsa på kultur, kulturmiljö och kulturarv är inte bara en reseanledning utan är också starkt identitetsskapande för lokalsamhället. Men framförallt, det är viktigt att bygga en känsla av stolthet för bygden bland invånarna.

9 5 LOKALISERINGSALTERNATIV I en liten stad som Höganäs har ett bibliotek/kulturhus en avgörande effekt på centrumbildningen. Endast de mest attraktiva lägena kan konkurrera med den nuvarande placeringen. Biblioteket måste ligga centralt och kunna nås med allmänna kommunikationsmedel, bil och cykel samt vara tillgängligt för alla. Läget måste bidra till att skapa mötesplatser, gynna kulturutbyten och skapa attraktivitet för staden. Lokaliseringsalternativen har bedömts utifrån följande kriterier: - Central och attraktiv placering - Allmänna kommunikationer - Stadskärnans utveckling - Samordna kompletterande verksamheter under ett och samma tak - Möjlighet till flexibel arkitektur och teknik - Ytbehov - Alternativ användning 5.1 Central och attraktiv placering Det geografiska läget och den fysiska placeringen i staden eller på orten är av stor vikt och prioriteras på alla de platser som byggt eller bygger kulturhus. Man ser det som väldigt viktigt att placeringen är där människor dagligen passerar förbi på ett naturligt sätt. Inte sällan är nya kulturhus belägna mitt i centrum, vid handelsgator, centrala torg eller intill knutpunkter med allmänna kommunikationer. God tillgänglighet och god genomströmning är ledord för de nya kulturhusen. 5.2 Allmänna kommunikationer Ett kulturhus behöver vara tillgängligt genom närhet till goda allmänna kommunikationer. Det är också viktigt ur tillgänglighetssynpunkt att besökare kan anlända och resa ifrån lokalen via exempelvis taxi, färdtjänst eller liknande på ett smidigt och enkelt vis. Det bör också finnas goda parkeringsmöjligheter i anslutning till eller inom gångavstånd till kulturhuset. Logistik för in/utlastning för tunga fordon som exempelvis lastbilar och turnébussar är också viktigt att ta hänsyn till. 5.3 Stadskärnans utveckling Satsningar på kultur och sociala mötesplatser lyfts i flera undersökningar fram som framgångsfaktor för att utveckla en levande stadskärna. Det geografiska läget och den fysiska placeringen i staden eller på orten är av stor vikt. De orter som exempelvis byggt eller bygger kulturhus har uppgett att naturliga flöden av människor ansetts som viktigt. Inte sällan är nya kulturhus belägna mitt i centrum, vid handelsgator, centrala torg eller intill knutpunkter med allmänna kommunikationer. 5.4 Samordna kompletterande verksamheter under ett och samma tak Det blir allt vanligare med kulturhus som består av flera kompletterande verksamheter för att därigenom uppnå maximal nyttjandegrad. Förutom lokaler för olika konstdiscipliner som teater- och konsertsalonger finns lokaler för till exempel kulturskola och bibliotek, men också kommersiella verksamheter som t.ex. konferens, turistbyrå, kafé och restaurang. 5.5 Möjlighet till flexibel arkitektur och teknik Flexibiliteten är en grundläggande princip i de flesta nybyggnationer, där scener, rum och andra ytor ska kunna skalas upp eller ned. Få kulturhus byggs idag i statiska eller fasta former. Att gå från det lilla intima till det mer storslagna är en viktig grundprincip. Man prioriterar investeringar på uppdaterad, trådlös och tillgänglighetsanpassad teknik. 5.6 Ytbehov Samlokalisering av verksamheterna för huvudbiblioteket och Erich Ruuths Kulturhus samt en scenlokal, beräknas uppgå till ca m².

10 5.7 Alternativ användning Platsen har redan en användning, eller en framtida utpekad användning, som passar bättre på platsen än kulturhuset. 5.8 Tidigare förslag till placering I den förra utredningen föreslogs tre möjliga lokaliseringsalternativ som intressanta för ett framtida kulturhus; Stationshuset, Bruksskolan samt Swedbankfastigheten (Triangelplatsen). Inget av förslagen klarade samtliga kriterier men utredningen förespråkade en om- och tillbyggnad av någon av fastigheterna Stationshuset, Bruksskolan eller Swedbankfastigheten. Övriga loklokaliseringsalternativ som undersöktes var placering vid Kullagymnasiet, Folkparken/Julivallen (Långarödsvägen/Månstorpsvägen), Centrallagret/Finkeramiska fastigheten (Bruksgatan) och Widdings villa (korsningen Storgatan/Köpmansgatan). 5.9 Utfall, vid tidigare bedömning PLATS Stationshuset Bruksskolan Swedbankfastigheten Kullagymnasiet BEDÖMNING Kan ej tillgodose ytbehov utan tillbyggnad Kan ej tillgodose ytbehov utan tillbyggnad Alternativ användning, fastigheten har redan en användning Inte optimal central placering Liten inverkan på stadskärnans utveckling Folkparken/Julivallen Inte optimal central placering Liten inverkan på stadskärnans utveckling Centrallagret/Finkeramiska fastigheter Inte optimal central placering Liten inverkan på stadskärnans utveckling Inga allmänna kommunikationer Alternativ användning, ingen rådighet över fastigheten Widdings villa, Storgatan Inte möjligt att samordna kompletterande verksamhet Kan ej tillgodose ytbehov Alternativ användning, ingen rådighet över fastigheten 5.10 Nya förslag till placering Nya förslag till placering har tillkommit sedan den förra utredningen presenterades Dessa är hamnområdet etapp 3 i Höganäs och Kvarteret Flora Storgatan/Centralgatan. Hamnområdet etapp 3 är inte längre aktuellt för hotellbyggnation efter den folkomröstning som gjordes den 24 maj Kvarteret

11 Flora vid Storgatan/Centralgatan färdigställde etapp 1 under 2014 men påbörjade nybyggnation av bank och bostäder i januari Under hösten 2014 fördes diskussioner med Folkparkens styrelse om lokaler i Folkparkens planerade byggnation. Den tilltänkta ytan räcker dock inte till Plats för kulturens förslag Utfall, ny bedömning PLATS Hamnområdet, etapp 3 Kvarteret Flora, Storgatan/Centralgatan BEDÖMNING Uppfyller samtliga kriterier, men de allmänna kommunikationerna måste förbättras Alternativ användning, ingen rådighet över fastigheten 5.12 Rekommendation Syftet med den tidigare detaljplanen för hamnområdet etapp 3, var att säkerställa och utveckla hamnens nuvarande funktioner och samtidigt göra hamnen mer attraktiv att besöka året om genom tillskott av nya funktioner och ny bebyggelse. Den geologiska undersökningen visar inga hinder för att bygga på Höganäs 36:1, Höganäs 36:2 Hamnområdet i Höganäs etapp 3. Utredningsgruppen ställer sig positiv till en lokalisering av ett framtida kulturhus vid hamnområdet etapp 3, i Höganäs hamn.

12 6 KOSTNADER FÖR NYLIGEN BYGGDA KULTURHUS 6.1 Landvetter, Härryda kulturhus De nya lokalerna består av bibliotek med utställningsytor, lokaler för kulturskolan och andra föreningar, en ateljé och en dansstudio samt en samlingssal för 150 personer. Kostnad: 57 msk, byggkostnad, utrustning och inredning. Yta: m² Drift: Härryda kommun Invigning: Umeå Umeå invigde kulturhuset Väven under Kulturhuvudstadsåret Väven innehåller ett nytt stadsbibliotek, ett kvinnohistoriskt museum, en black box, utställningslokaler, digitala salonger, biografer och övningslokaler för dans, musik och teater och kommunens kulturadministration. Byggnaden inrymmer även kommersiella verksamheter som hotell och handel. Sedan tidigare har man förlagt Designhögskolan, nya Arkitekthögskolan och Bildmuseet i ett nytt kulturstråk. Kostnad: 700 msk, byggkostnad, utrustning och inredning. Yta: m², varav kommunen förfogar över m² Drift: Umeå kommun och Balticgruppen Invigning: Vallentuna De nya lokalerna rymmer ett nytt bibliotek, en separat utställningslokal, en kreativ verkstad och en konstkub där månadens konstnär presenteras. Här finns också ett café och ett större utställningsrum för teateruppsättningar, konserter och möten. Kostnad: 300 msk, byggkostnad, utrustning och inredning. Yta: m² Drift: Vallentuna kommun Invigning: Jönköping Kulturhuset Spira innehåller konsertsal för 820 åhörare, teatersalong för 380 publik, en mindre kammare för 300 stående personer och 160 sittande ett scenrum som används för både teater, dans och musik som också kan anpassas för bankettsittning och andra arrangemang, caféscen för 130 sittande i anslutning till stor restaurang. Kulturhuset är arbetsplats för ca ett hundratal medarbetare som har konstnärliga, tekniska och administrativa uppgifter Kostnad: 445 msk, inklusive byggkostnad, markköp, utrustning och inredning. Yta: m² Drift: Jönköpings läns landsting Invigning: Bollnäs I Bollnäs konverterades Folkets Hus till ett modernt kulturhus. Det anpassade och ombyggda huset innehåller idag en modern teater- och konsertsal som har 582 publikplatser, den mindre Peter Stormaresalen, kommunens kulturadministration, restaurang, bibliotek med en ungdomsavdelning som kvällstid används som fritidsgård, museum och konsthall, mediecentrum med kommunens mediepedagogiska resurs och turistbyrå. Kommunala musikskolans gamla lokaler har förbättrats och

13 kompletterats och byggts ihop med Folkets hus. I huset finns också administrativa lokaler som hyrs av Hälsinglands turism och fackliga organisationer. Kostnad: 90 msk, byggkostnad, utrustning och inredning. Yta: m² Drift: Bollnäs kommun Invigning: Luleå Luleå kommun valde att bygga ett nytt kulturhus, Kulturens hus, för att samordna olika behov och skapade en byggnad i de centrala delarna av staden. Kulturhuset inrymmer stadsbibliotek, konsthall med ateljé och pedagogisk verksamhet, stor och liten konsertsal, multifunktionella foajéer i tre plan, konferensfaciliteter, biljettkontor, turistbyrå, café och restaurang. I husets översta plan är Norrbottensmusiken inrymd. Kostnad: 370 msk, byggkostnad, utrustning och inredning. Yta: m² Drift: Luleå kommun Invigning: 2007

14 7 KOSTNADSBEDÖMNING Ett nytt kulturhus innebär nya investerings- och driftkostnader för byggnaden; kostnadsbedömningen nedan indikerar en ungefärlig investeringsnivå utifrån nyligen byggda och/eller planerade kulturhus. Index ingår inte i kostnadsbedömningarna, kostnadsläget för bedömningarna är för år Investeringskostnader Ungefärlig investeringskostnad för ett kulturhus (ca m²) i ny byggnad beräknas till mellan miljoner kronor. Det stora spannet beror på många faktorer; materialval, lokalprogram, tillkommande önskemål utöver den kartläggning som har gjorts och inte minst ambitionsnivå. Nyligen byggda kulturhus (och/eller planerade) visar att en genomsnittlig kostnad är mellan kronor per kvadratmeter. De kulturhus som inrymmer bibliotek, har dock en lägre kostnad per kvadratmeter. 7.2 Driftskostnader Vid en investering på 100 miljoner kronor beräknas en årlig driftskostnad uppgå till 7, 2 miljoner kronor per år. Uppgår investeringen till 150 miljoner kronor, beräknas den årliga driftskostnaden bli 9,4 miljoner kronor per år. I detta ingår kapitalkostnader, hyra, fastighetsel, uppvärmning, underhåll (inne och ute) och drift av fastighetstekniska system. Avskrivningstid är 50 år för s.k. förvaltningshus som är att betrakta som monumentalbyggnad (SKL Nya principer för avskrivning). 7.3 Verksamhetskostnader Antalet tjänster beräknas inte att öka eller minska. Nya kostnader för teknik/vaktmästeri (för en scenlokal), föreslås debiteras med den av kommunfullmäktige, fastställda timtaxan för teknik/vaktmästeri. 7.4 Rekommendation Nuvarande driftskostnader uppgår till 3,5 miljoner kronor och avser kapitalkostnader, hyra, fastighetsel, uppvärmning, underhåll och drift av fastighetstekniska system. Utredningsgruppen föreslår att kommunen utreder att skapa en s.k. Kulturhusfond samt utreder om avkastningen från Nymbergs fond (ca 2,5 miljoner per år) kan avsättas för att för att täcka investeringens framtida driftskostnader. Utredningsgruppen har inte gjort några kostnadsbedömningar som berör kostnader som kan uppstå i samband med exempelvis ändring av infrastruktur, inköp av mark, flytt av befintlig verksamhet. När beslut tagits om vart ett kulturhus ska placeras så måste även dessa kostnader finansieras.

15 8 FÖRSLAG TILL TIDPLAN Efter ett beslut av kultur- och fritidsutskottet, bör kulturhusutredningen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som får ta ställning till placering, innehåll, ekonomi, tidplan samt organisation. 8.1 Rekommendation Utredningsgruppen föreslår följande tidplan för det fortsatta arbetet: År: 2015 Politiskt beslut i kultur- och fritidsutskottet 2015 Kommunfullmäktiges eventuella beslut kring placering, innehåll, ekonomi, tidplan: därefter 2015 Bildande av styrgrupp och projektgrupp 2015 Medborgardialog 2016 Arkitekttävling 2016 Start av detaljplanarbete 2017 Medborgardialog

16 9 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE Sedan 2012 har kultur- och fritidsutskottet utrett frågan om ett kulturhus i Höganäs. Ett fortsatt arbete kring kulturhusutredningen, bör överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som får ta ställning till placering, innehåll, ekonomi, tidplan samt organisation. Utöver det måste det fortsatta arbetet beakta: 1. Medborgardialog 2. Detaljplanändring 3. Omvärldsbevakning och studiebesök 4. Detaljerat lokalprogram 5. Arkitekttävling 1. Medborgardialog Fokus för medborgardialogen bör vara att skapa en diskussion och förståelse kring vad ett levande kulturhus innebär men även förankring kring kulturhusets innehåll, utformning, framtidens bibliotek, roll som mötesplats och påverkan på stadsutvecklingen. Medborgardialogens olika steg är information, konsultation, dialog, inflytande och medbestämmande. Lämpliga metoder och aktivteter är till exempel informationsmöten i ett tidigt skede, webbinformation, synpunktsinlämning, intervjuer, enkäter, Walk and talk, cafémöten, Open Space, workshops och omröstning. Dialogen bör föras med - Invånare - Ungdomar på Erich Ruuth och Ungdomsrådet - Föreningsliv - kulturföreningar, studieförbund och övriga föreningar - Representanter från näringsliv - Interna förvaltningar 2. Detaljplanändring Kommunstyrelsen återkallade det pågående planarbetet för hamnområdet Höganäs 36:1, 36:2, hamnområdet i Höganäs etapp 3 200, den 7 oktober Detaljplanens syfte var att säkerställa och utveckla hamnens nuvarande funktioner och samtidigt göra hamnen mer attraktiv att besöka året om genom tillskott av nya funktioner och ny bebyggelse. Arbetet med detaljplan för 36:1, 36:2, hamnområdet i Höganäs etapp3, måste således återupptas. 3. Omvärldsbevakning och studiebesök Resultatet från de studiebesök som genomfördes i samband med framtagande av den tidigare utredningen Plats för kultur, ska tillvaratas i detta projekt. Studieresor med syfte att undersöka kulturhus och moderna bibliotekslösningar bör genomföras i projektet. Det är eftersträvansvärt att representanter från både styrgrupp och projektgrupp medverkar på studieresor för att få en bred samsyn.

17 4. Detaljerat lokalprogram En viktig faktor att vidare utreda och tydliggöra är hur huvudbibliotekets och Erich Ruuth Kulturhus verksamheter kan mötas på ett för verksamheten gynnsamt sätt. Vidare måste ett detaljerat lokalprogram tas fram för att utreda behovet av scenlokal: Röd eller Grön scen, dess storlek och olika användningsområden samt beakta de synpunkter som medborgardialogen tillför. 5. Arkitekttävling Arkitekttävlingar skapar en stabil grund för den fortsatta utvecklingen av projektet till genomförande. En väl genomförd arkitekttävling skapar intresse hos allmänheten, medborgare, politiker och kan användas för att förankra och stärka besluten i ett projekt. Arkitekttävlingar stimulerar och ger underlag till offentligt samtal och bör bli ett naturligt inslag i en medborgardialog.

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

K U L T U R S T R Å K E T SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14

K U L T U R S T R Å K E T SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14 SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14 KRONOHÄKTET - DISPONIBELT TILLFÄLLIG ANVÄNDNING KULTURSTRÅKET - ÄNGELHOLMS KULTURCENTRUM. Genom att öppna upp och sammanbinda flera byggander skapas förbättrade

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

samhällsinformation öppnar hösten 20

samhällsinformation öppnar hösten 20 samhällsinformation öppnar hösten 20 Kulturen ska vara en drivkraft i samhällsutvecklingen och samverkan med lokala kulturföreningar, bildningsförbund, kulturella nätverk och övriga fria utövare ska utvecklas.

Läs mer

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR Mod i Nod uppmärksammat innovationscentrum invigs pressmeddelande 2014-09-30 Nu invigs Nod, Sveriges nya centrum för digital innovation i Kista, Stockholm. Scheiwiller Svensson Arkitektkontor har på uppdrag

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision Att i bred samverkan bygga ett nytt Nationellt Civilt Luftfartsmuseum av internationell toppklass; som håller högsta kulturella kvalitet,

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppdrag och organisation för Malmö Live

Tjänsteskrivelse. Uppdrag och organisation för Malmö Live SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-04-01 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppdrag och organisation för Malmö Live STK-2013-1125 Sammanfattning

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Mot en spännande framtid Barkarby College i ärfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Framåt inom natur och teknik Stockholm Väst är ett av de hetaste tillväxtområdena

Läs mer

Behovsutredning Kulturhus Bergsjön

Behovsutredning Kulturhus Bergsjön Behovsutredning Kulturhus Bergsjön Många har önskat ett kulturhus i Bergsjön. Idén om ett lokalt förankrat internationellt kulturhus i Bergsjön tog form 2003. Nu ska det bli verklighet, Göteborgs kommunfullmäktige

Läs mer

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden Kommunfullmäktige 2007-02-26 43 88 2008-02-25 33 69 Kommunstyrelsen 2008-02-11 28 61 Arbets- och personalutskottet 2008-01-14 3 6 Dnr 07.74-008 Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden febkf37 Ärendebeskrivning

Läs mer

Svenljunga kulturhus Lägesrapport och förslag till principbeslut.

Svenljunga kulturhus Lägesrapport och förslag till principbeslut. Svenljunga kulturhus Lägesrapport och förslag till principbeslut. Bakgrund Under 2005 startade Unggruppen i Växa ett arbete för att finna lokaler till gemensamma aktiviteter för unga människor som inte

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Ulricehamn skall vara Sveriges bästa plantskola för kultur! MÖTAS UTÖVA VÄXA

Ulricehamn skall vara Sveriges bästa plantskola för kultur! MÖTAS UTÖVA VÄXA INNEHÅLL Kulturpolitisk bakgrund...3 Kulturens roll i samhället...4 Vision & ledord...6 Sammanfattning...6 Kulturpris och Kulturstipendium...7 Kulturarvet...7 Biblioteket...8 Barn- och Ungdomskulturen...8

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum LULEÅ KOMMUN PROJEKTDIREKTIV Version 1 (5) Projektdirektiv för Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum Bakgrund Resecentrums betydelse som en attraktiv punkt i staden Resecentrum i modern

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Kulturhus Skellefteå Beslutsunderlag för kulturellt innehåll

Kulturhus Skellefteå Beslutsunderlag för kulturellt innehåll 201 2013-09-19 Kulturhus Skellefteå Beslutsunderlag för kulturellt innehåll Therese Bäckström Zidohli Sammanfattning Skellefteå kommun har en målsättning om att bli 80 000 invånare år 2030. Utvecklingsarbetet

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Kulturväven. Informationskväll. Kulturväven. 7 juni

Kulturväven. Informationskväll. Kulturväven. 7 juni Informationskväll Kulturväven 7 juni Kulturväven Agenda Kulturväven Tomas Wennström (S) Kulturnämndens ordförande Bakgrund till beslut, politisk vision Fredrik Lindegren Kulturchef Visionen för Kulturväv

Läs mer

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 BAKGRUND OCH NULÄGE Växjös evenemangs- och mötesstrategi tar sin utgångspunkt i ambitionen att skapa en god plattform för att utveckla Växjö som evenemangs- och

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan Inledning I samband med att Region Skåne drog igång sin förstudie kring kulturella och kreativa näringar i våras (se nedan under Bakgrund) blev jag tillfrågad

Läs mer

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2013-12-11 Kommunfullmäktiges presidium KS13.1069 Innehåll Inledning 5 1 Uppföljning av målen i Vilja och mål ur ett medborgarperspektiv 6 2 Framtidsbild 2018

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden Ungdomens frågestund i kommunfullmäktige 2009-04-23 Frågor/ synpunkter Nämndens

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364)

Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364) Kommunfullmäktige 2013-10-28 31 11 Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364) Ärendebeskrivning

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog Sammanställning av medborgardialog 2012-10-31 Jörgen Ölund Innehåll 1 Inledning 5 2 Frågorna 7 2.1.1 Bygg på höjden...7 2.1.2 Utpendlingen....7 2.1.3 Utveckling främst i tätorterna....8 2.1.4 Fler arbetsplatsområden....8

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 2 INNEHÅLL Sid Inledning 4 Kulturen skapar mervärden 5 Kultur- o konstcentrum

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Intresseanmälan för visningsverksamhet i Allaktivitetshuset

Intresseanmälan för visningsverksamhet i Allaktivitetshuset Intresseanmälan för visningsverksamhet i Allaktivitetshuset Sundbybergs stad planerar att bygga en visningslokal för film i Allaktivitetshuset i Sundbyberg. Med denna inbjudan vill staden få in intresseanmälningar

Läs mer

Minnesanteckningar Möte delprojektledare, referensgrupp & styrgrupp

Minnesanteckningar Möte delprojektledare, referensgrupp & styrgrupp Projekt: Det stadsintegrerade universitetet i Kalmar Minnesanteckningar Möte delprojektledare, referensgrupp & styrgrupp Tid: 21 okt kl 10 12 Plats: Bruunska 16, Esplanaden 5 Delprojektledare Niklas Ammert,

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

Kartläggning och utredning av kulturens behov av lokaler Lena Byström, kommunledningsförvaltningen Dnr: 562/2012 2012-11-13

Kartläggning och utredning av kulturens behov av lokaler Lena Byström, kommunledningsförvaltningen Dnr: 562/2012 2012-11-13 Kartläggning och utredning av kulturens behov av lokaler Lena Byström, kommunledningsförvaltningen Dnr: 562/2012 2012-11-13 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning med resultat 1.1 Uppdrag 1.2 Syfte och

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park 2009-2011 Bakgrund I Gräfsnäsparken finns ett pågående arbete att utveckla parkens attraktionskraft. Det organiseras i den så kallade Gräfsnäsgruppen som består av representanter

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS

UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS ALLT FÖR ETT BRA MÖTE VÄLJ TRÄCENTRUM Många företag och organisationer väljer Träcentrum som mötesplats. Träcentrum

Läs mer

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro InTibro Mottagande av besökare Yta för försäljning Receptionsdisk, öppen miljö, ergonomiskt utformad arbetsplats. Konstnärlig utsmyckning och växter som stämmer överens med övrig inredning. Besöksstolar,

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Välkommen till Garveriet i Floda

Välkommen till Garveriet i Floda Välkommen till Floda! New York Välkommen till Garveriet i Floda Samverkan Sävelången Vrångö Business Improvement District Innerstaden Innerstaden Göteborg Göteborg Innerstaden Göteborg Skottland New York

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Bilaga 1 Verksamhetsbudget

Bilaga 1 Verksamhetsbudget 1 (11) Datum Bilaga 1 Verksamhetsbudget Kultur- och turismnämndens handling nr 10/2008. Antagen av kultur- och turismnämnden 2008-09-02 21. Bilaga 1 KTN 2008:89 1. Kultur- och turismnämndens övergripande

Läs mer

projekt kulturkvarteret

projekt kulturkvarteret projekt kulturkvarteret HISSAR BIBLIOTEK LILLA SALEN FOAJÉ/CAFÉ KÖK MUSIK I SYD Syftet med det pågående projektet med arbetsnamnet Kulturkvarteret är: Samverkan att med en ny sammanbindande tillbyggnad

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

Lokalerna är perfekta för vår bolagsstämma och servicen är utmärkt, vi har ett mycket gott samarbete. Ove Köhler

Lokalerna är perfekta för vår bolagsstämma och servicen är utmärkt, vi har ett mycket gott samarbete. Ove Köhler Lokalerna är perfekta för vår bolagsstämma och servicen är utmärkt, vi har ett mycket gott samarbete. Alla skapa Dina personliga Kreativa Ove Köhler LKAB möten När människor möts händer något. Nya idéer

Läs mer

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Kronoberg Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Regionalpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 2 (8) Sju punkter för Möjligheternas Kronoberg 1. Det ska vara ett tryggt och hållbart liv i Kronoberg!

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

På väg mot en e-serviceverkstad i Mjölby. Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef

På väg mot en e-serviceverkstad i Mjölby. Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef På väg mot en e-serviceverkstad i Mjölby Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Mjölby kommun Drygt 26000 invånare Bibliotek och medborgarservice inrymt under samma tak Tre filialbibliotek i Skänninge,

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

SKÖVDE SKÖVDE EN STRATEGISK MÖTESPLATS VÄLKOMMEN!

SKÖVDE SKÖVDE EN STRATEGISK MÖTESPLATS VÄLKOMMEN! D E S T I N AT I O N S K Ö V D E SKÖVDE Skövde ligger strategiskt placerat mellan Stockholm och Göteborg. Orten har bra kommunikationsmöjligheter och nås lätt från resten av landet. I staden bor 50 000

Läs mer