W W W. H O G A N A S. S E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "W W W. H O G A N A S. S E"

Transkript

1 UTREDNING PLATS FÖR KULTUREN KOMPLETTERING MED FÖRSLAG TILL LOKALISERING, KOSTNADER SAMT TIDPLAN W W W. H O G A N A S. S E

2 SAMMANFATTNING Höganäs är en attraktiv kommun och vi blir allt fler invånare. Vision 2025 innebär att vi strävar mot att bli invånare år Det ska vara full fart inom och till Höganäs. Samtidigt ska kommunen växa på ett långsiktigt hållbart sätt med bibehållen småstadscharm. För att lyckas med vår målsättning måste vi arbeta strategiskt med ett antal områden. Ett kultur- och fritidspolitiskt program har tagits fram av kultur- och fritidsutskottet, med syftet att visa på kulturens betydelse och mål samt vilka satsningar som ska göras. Ett prioriterat område i det kultur- och fritidspolitiska programmet, är byggandet av ett nytt kulturhus i Höganäs. År 2012 fick kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda huvudbibliotekets framtida behov och placering. Resultatet av detta uppdrag, Plats för kulturen, presenterades för kultur- och fritidsutskottet i februari Utredningen föreslog en samlokalisering för Höganäs Bibliotek och Eric Ruuth Kulturhus för att få optimala synergieffekter som kan tillföras i ett nytt kulturhus i Höganäs. Placeringen av detta föreslogs bli i ett ombyggt stationshus, ombyggd Bruksskola eller i den s. k Swedbankfastigheten. Karläggningen visade också att det finns behov av större scenlokaler för kulturyttringar som inte kan tillgodoses i Höganäs idag. Kultur- och fritidsutskottet beslutade 60, , att kultur- och fritidsförvaltningen ska komplettera den befintliga utredningen Plats för kulturen med att utreda en placering vid Höganäs hamnområde eller nya alternativ som inte var möjliga tidigare. Vidare skulle kultur- och fritidsförvaltningen föreslå en tidplan, investerings- samt driftskostnad för ett framtida kulturhus. Det nya uppdraget har undersökt två nya lokaliseringsalternativ som inte var aktuella vid det tidigare utredningstillfället Uppdraget redovisar även uppskattade investerings- samt driftkostnader och ett förslag till tidplan. Det fortsatta arbetet bör inriktas på att genomföra en omfattande medborgardialog, fastställa lokalisering, finansiering av ett nytt kulturhus samt att anordna en arkitekttävling för att ta projektet vidare in i byggprocessen.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UPPDRAG 2. BAKGRUND- UTREDNINGEN PLATS FÖR KULTUREN 3. MEN INNAN VI FORTSÄTTER VAD ÄR ETT KULTURHUS? 4. VARFÖR ETT KULTURHUS I HÖGANÄS? 4.1 Kultur som samhällsbyggare 5. LOKALISERINGSALTERNATIV 5.1 Central och attraktiv placering 5.2 Allmänna kommunikationer 5.3 Stadskärnans utveckling 5.4 Samordna kompletterande verksamheter under ett och samma tak 5.5 Möjlighet till flexibel arkitektur och teknik 5.6 Ytbehov 5.7 Alternativ användning 5.8 Tidigare förslag till placering 5.9 Utfall vid tidigare bedömning 5.10 Nya förslag till placering 5.11 Utfall ny bedömning 5.12 Rekommendation 6. KOSTNADER FÖR NYLIGEN BYGGDA KULTURHUS 6.1 Landvetter 6.2 Umeå 6.3 Vallentuna 6.4 Jönköping 6.5 Bollnäs 6.6 Luleå 7. KOSTNADSBEDÖMNING 7.1 Investeringskostnader 7.2 Driftskostnader 7.3 Verksamhetskostnader 7.5 Rekommendation 8. FÖRSLAG TILL TIDPLAN 8.1 Rekommendation 9. FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE

4 1 UPPDRAG Kultur- och fritidsutskottet beslutade 60, , att kultur- och fritidsförvaltningen ska komplettera den befintliga utredningen Plats för kulturen med att utreda en placering vid Höganäs hamnområde eller nya alternativ som inte var möjliga tidigare. Vidare skulle kultur- och fritidsförvaltningen föreslå en tidplan, investerings- samt driftskostnad för ett framtida kulturhus. Det nya uppdraget kompletterar således utredningen Plats för kulturen från 2013 med förslag till lokalisering, tidplan, investerings- och driftskostnad samt förslag till fortsatt arbete.

5 2 BAKGRUND - UTREDNINGEN PLATS FÖR KULTUREN Plats för kulturen var ett utredningsuppdrag från kultur- och fritidsutskottet som innehöll följande frågeställningar: Hur ser nuläget ut? Hur tror vi framtiden gestaltar sig? Vad ska detta bibliotek i så fall innehålla? Behövs en utbyggnad? Om ja, i så fall när behövs en utbyggnad? Finns det några alternativa placeringar för ett utbyggt bibliotek? Vilken tidsplan gäller? Kommer det att krävas någon investering eller kan det bli en besparing? Utredningen visade att inom en snar framtid måste biblioteket utvecklas som såväl fysisk och virtuell mötesplats. På lång sikt, år 2021, kan inte de befintliga lokalerna tillgodose invånarnas behov. Brist på ytor, dålig ventilation, döda ytor och fler invånare gör att varken huvudbiblioteket eller Eric Ruuth kulturhus kan utvecklas. En sammanslagning av Höganäs Bibliotek och Eric Ruuth kulturhus var det förslag som utredningsgruppen förespråkade. Att samordna verksamheterna under ett och samma tak skulle innebära stora synergieffekter som kommer att gynna brukarna men framförallt fler invånare. Kartläggningen visade även ett behov av en större scenlokal idag finns ingen scenlokal (musik/teater/dans) i Höganäs för mer än 280 publikplatser. De befintliga scenerna (Tivolihuset, Café Amanda och Hörsalen) är inte optimala för att arrangera konserter med medelstora turnerande akter. Musik- och dansproduktioner, stand-up/komiker, shower och konferenser behöver ofta lokaler på minst 500 platser för att få en vinst på arrangemanget. I dag har Höganäs även behov av en väl anpassad lokal för konferenser och kongresser, som ett led i utvecklingen av mötesindustrin. Även om konferenslokaler inte är en naturlig del av ett kulturhus är det ändå en sidoverksamhet som potentiellt kan stödja finansieringen. I detalj innebär detta ett kulturhus med: Bibliotek Studierum, flexibla arbetsplatser Pedagogiskt rum/ateljé för kreativitet och workshops Väggar för utställningar Större barnavdelning med möjlighet till fler aktiviteter Lokal, motsvarande Café Amanda, 100 personer Lokal med teleskopläktare, 500 personer Black-box (en modern och flexibel form av scenrum, ett tomt svartmålat rum, där spelplatser och publikplacering kan varieras på valfritt sätt) Öppet centralarkiv 11 undervisningslokaler 8 replokaler Orkesterlokaler, danssal Inspelningsstudio, filmverkstad Verkstad och förråd för teknik och kostym Denna utredning föreslår att kulturhuset minskas med ytan för ett Öppet centralarkiv.

6 3 MEN, INNAN VI FORTSÄTTER VAD ÄR ETT KULTURHUS? Det är vanligt att man i utredningar kring kultur och lokaler diskuterar begreppet Kulturhus. Det är därför viktigt att redan från början markera att Kulturhus innebär olika för nästan varje människa Vissa ser Centre Georges Pompidou i Paris framför sig, andra Dunkers kulturhus eller som Miljöpartiet i Lund, som vill att alla områdesbibliotek ska bli kulturhus. För andra är en biblioteksfilial med en möteslokal ett kulturhus och för vissa innebär kulturhus byggnader som är juridiskt skyddade som kulturarv. Med kulturhus, avser utredningsgruppen, att Höganäs fyller ett kulturhus med funktioner och innehåll, för att få Plats för kultur, på ett och samma ställe. Den genomgående bilden man får när man betraktar Sveriges variationer av kulturhus är att de är byggda på respektive plats utifrån de behov som råder där just då. Just den staden eller ortens behov av en byggnad för att tillfredsställa vissa kulturella behov. Det är bibliotek och lokaler för det skrivna ordet, det är samlingssalar i alla storlekar som också används till konferens och kongresser, det är teatrar och black-boxes, det är konserthus och repetitionslokaler för alla genrer av musik, det är adekvata lokaler för kommunala kulturskolor och estetiska gymnasieprogram, det är konsthallar, experimentverkstäder och kollektiva verkstäder inom många tekniker för bildkonst, form och hantverk, det är filmstudior och film- och fotoverkstäder, det är lokaler för dansrepetitioner och dansföreställningar, det är ungdomshus med flexibel användning Och allt detta i oräkneliga kombinationer för att möta behoven! Ett modernt kulturhus är en viktig investering med hög profil att använda i stadens marknadsföring och blir ytterligare en viktig aspekt i stadens varumärke.

7 4 VARFÖR ETT KULTURHUS I HÖGANÄS? I uppdraget Plats för kulturen har ingått att försöka svara på frågan vad ett kulturhus kan tillföra Höganäs, bland annat för att tillfredsställa medborgarnas behov av levande, kulturella möten. En utgångspunkt i utredningen har varit konstens egenvärde. Kulturpolitiken vilar på den grund som anges i de nationella kulturpolitiska målen som regeringen fastställde Kulturen ska vara dynamisk, utmanande och oberoende. En annan utgångspunkt är, att de befintliga lokalerna inte kan tillgodose invånarnas behov. Brist på ytor, dålig ventilation och fler invånare gör att ingen av verksamheterna kan utvecklas. Att bygga hus för kultur har varit en trend i världen under 2000-talet. I Sverige har man de senaste åren byggt kulturhus i bland annat Jönköping, Vara, Uppsala, Luleå, Kalmar, Umeå och Härryda. Ofta har huvudargumentet för nya kulturhus varit just att profilera och lyfta städer och regioner. Hus har blivit ett sätt att visa framåtanda och kraft för en plats. Den bakomliggande förklaringen handlar om att locka och behålla nya invånare och företag och inte vilka som helst, utan de som genom hög utbildningsnivå och konkurrenskraft förväntas skapa stora ekonomiska värden. Diskussionen har ofta refererat till Richard Floridas tes om att den så kallade kreativa klassen är viktigast i den globala kampen om attraktiv arbetskraft, och att denna klass vill ha en levande stadsmiljö med kultur, shopping och kaféer. Då likvärdigt intressanta arbeten för personer i den kreativa klassen finns på flera platser kan livsmiljön få en viktigare betydelse för var de bosätter sig än valet av just det enskilda arbetet. Det finns även andra argument för byggande av kulturhus. Konstnärliga verksamheter behöver helt enkelt ibland nya hus. Dessutom har allt fler platser insett kraften i turistekonomiska effekter tack vare kulturevenemang. Besökare på en plats lägger ofta tusentals kronor på övernattning, mat, transporter och shopping, men behöver i första läget lockas till platsen. Kultur kan vara en sådan dragare, eller i alla fall en del i vad som gör en plats attraktiv för besök. Det finns erfarenheter att dra utifrån de olika byggnader som redan har byggts. Vissa av dessa har betraktats som mer lyckade än andra. Eftersom det har tillkommit allt fler kulturhus är det också svårare att få uppmärksamhet och sticka ut. Och många av dem riskerar att ses som kopior. Modellen att skapa attraktivitet för en plats genom hus är ju också mindre originell om många platser använder den. Resultatet måste också ställas mot syftet. Byggnader kan i vissa fall ses som fenomenalt lyckade som turistmål men där man inte har lyckats integrera lokalbefolkningen. Medborgarperspektivet har i många fall lyst med sin frånvaro. Annan kritik har handlat om att huset inte kan matchas av verksamheten. Den kritiken har till exempel riktats mot Operan i Oslo och Danmarks Radios nya konserthus i Köpenhamn. Kostnaderna för huset leder inte sällan till att verksamheten får ökade intäktskrav eller sänkta anslag samtidigt som de förväntas producera mera. Ett kulturhus i Höganäs kan mätas både utifrån ett konstnärligt och ekonomiskt perspektiv. Till det kan vi lägga variabler som hur mycket besöksnäring som genereras kultur sammanslaget med rekreation är den snabbast växande sektorn inom turistnäringen och hur stora symbolvärden som skapas. Traditionella turistekonomiska mätningar görs kontinuerligt. Värdet av nya och planerade byggnader beskrivs vanligtvis utifrån ekonomiska värden, inte utifrån vad den tillför den enskilda människan. 4.1 Kultur som samhällsbyggare I Höganäs pågår, som i alla andra städer, ett samhällsbygge. I Höganäs kommuns visionsprogram är ambitionen att göra staden till en attraktiv ort att välja för sitt permanenta boende och dessutom gärna vara ett tilldragande besöksmål. Höganäs uppvisar en mängd parametrar som ska ligga till grund för en varierande livsmiljö och ambitionerna att hela tiden utveckla dessa är stark i visionen. Full fart, inom och till Höganäs,

8 internationell kunskapskraft, upplevelsemotorn Höganäs, växande småstadscharm och ett långsiktigt, hållbart Höganäs. För att stärka den attraktiva livsmiljön finns stora möjligheter att på ett mer strategiskt plan fokusera på kultur som en faktor i utvecklingen av staden. Att använda kultur som del av sin profilering ger möjligheter att visa upp en mer mångsidig bild av en kommun och dess invånare. Att inom besöksnäringen satsa på kultur, kulturmiljö och kulturarv är inte bara en reseanledning utan är också starkt identitetsskapande för lokalsamhället. Men framförallt, det är viktigt att bygga en känsla av stolthet för bygden bland invånarna.

9 5 LOKALISERINGSALTERNATIV I en liten stad som Höganäs har ett bibliotek/kulturhus en avgörande effekt på centrumbildningen. Endast de mest attraktiva lägena kan konkurrera med den nuvarande placeringen. Biblioteket måste ligga centralt och kunna nås med allmänna kommunikationsmedel, bil och cykel samt vara tillgängligt för alla. Läget måste bidra till att skapa mötesplatser, gynna kulturutbyten och skapa attraktivitet för staden. Lokaliseringsalternativen har bedömts utifrån följande kriterier: - Central och attraktiv placering - Allmänna kommunikationer - Stadskärnans utveckling - Samordna kompletterande verksamheter under ett och samma tak - Möjlighet till flexibel arkitektur och teknik - Ytbehov - Alternativ användning 5.1 Central och attraktiv placering Det geografiska läget och den fysiska placeringen i staden eller på orten är av stor vikt och prioriteras på alla de platser som byggt eller bygger kulturhus. Man ser det som väldigt viktigt att placeringen är där människor dagligen passerar förbi på ett naturligt sätt. Inte sällan är nya kulturhus belägna mitt i centrum, vid handelsgator, centrala torg eller intill knutpunkter med allmänna kommunikationer. God tillgänglighet och god genomströmning är ledord för de nya kulturhusen. 5.2 Allmänna kommunikationer Ett kulturhus behöver vara tillgängligt genom närhet till goda allmänna kommunikationer. Det är också viktigt ur tillgänglighetssynpunkt att besökare kan anlända och resa ifrån lokalen via exempelvis taxi, färdtjänst eller liknande på ett smidigt och enkelt vis. Det bör också finnas goda parkeringsmöjligheter i anslutning till eller inom gångavstånd till kulturhuset. Logistik för in/utlastning för tunga fordon som exempelvis lastbilar och turnébussar är också viktigt att ta hänsyn till. 5.3 Stadskärnans utveckling Satsningar på kultur och sociala mötesplatser lyfts i flera undersökningar fram som framgångsfaktor för att utveckla en levande stadskärna. Det geografiska läget och den fysiska placeringen i staden eller på orten är av stor vikt. De orter som exempelvis byggt eller bygger kulturhus har uppgett att naturliga flöden av människor ansetts som viktigt. Inte sällan är nya kulturhus belägna mitt i centrum, vid handelsgator, centrala torg eller intill knutpunkter med allmänna kommunikationer. 5.4 Samordna kompletterande verksamheter under ett och samma tak Det blir allt vanligare med kulturhus som består av flera kompletterande verksamheter för att därigenom uppnå maximal nyttjandegrad. Förutom lokaler för olika konstdiscipliner som teater- och konsertsalonger finns lokaler för till exempel kulturskola och bibliotek, men också kommersiella verksamheter som t.ex. konferens, turistbyrå, kafé och restaurang. 5.5 Möjlighet till flexibel arkitektur och teknik Flexibiliteten är en grundläggande princip i de flesta nybyggnationer, där scener, rum och andra ytor ska kunna skalas upp eller ned. Få kulturhus byggs idag i statiska eller fasta former. Att gå från det lilla intima till det mer storslagna är en viktig grundprincip. Man prioriterar investeringar på uppdaterad, trådlös och tillgänglighetsanpassad teknik. 5.6 Ytbehov Samlokalisering av verksamheterna för huvudbiblioteket och Erich Ruuths Kulturhus samt en scenlokal, beräknas uppgå till ca m².

10 5.7 Alternativ användning Platsen har redan en användning, eller en framtida utpekad användning, som passar bättre på platsen än kulturhuset. 5.8 Tidigare förslag till placering I den förra utredningen föreslogs tre möjliga lokaliseringsalternativ som intressanta för ett framtida kulturhus; Stationshuset, Bruksskolan samt Swedbankfastigheten (Triangelplatsen). Inget av förslagen klarade samtliga kriterier men utredningen förespråkade en om- och tillbyggnad av någon av fastigheterna Stationshuset, Bruksskolan eller Swedbankfastigheten. Övriga loklokaliseringsalternativ som undersöktes var placering vid Kullagymnasiet, Folkparken/Julivallen (Långarödsvägen/Månstorpsvägen), Centrallagret/Finkeramiska fastigheten (Bruksgatan) och Widdings villa (korsningen Storgatan/Köpmansgatan). 5.9 Utfall, vid tidigare bedömning PLATS Stationshuset Bruksskolan Swedbankfastigheten Kullagymnasiet BEDÖMNING Kan ej tillgodose ytbehov utan tillbyggnad Kan ej tillgodose ytbehov utan tillbyggnad Alternativ användning, fastigheten har redan en användning Inte optimal central placering Liten inverkan på stadskärnans utveckling Folkparken/Julivallen Inte optimal central placering Liten inverkan på stadskärnans utveckling Centrallagret/Finkeramiska fastigheter Inte optimal central placering Liten inverkan på stadskärnans utveckling Inga allmänna kommunikationer Alternativ användning, ingen rådighet över fastigheten Widdings villa, Storgatan Inte möjligt att samordna kompletterande verksamhet Kan ej tillgodose ytbehov Alternativ användning, ingen rådighet över fastigheten 5.10 Nya förslag till placering Nya förslag till placering har tillkommit sedan den förra utredningen presenterades Dessa är hamnområdet etapp 3 i Höganäs och Kvarteret Flora Storgatan/Centralgatan. Hamnområdet etapp 3 är inte längre aktuellt för hotellbyggnation efter den folkomröstning som gjordes den 24 maj Kvarteret

11 Flora vid Storgatan/Centralgatan färdigställde etapp 1 under 2014 men påbörjade nybyggnation av bank och bostäder i januari Under hösten 2014 fördes diskussioner med Folkparkens styrelse om lokaler i Folkparkens planerade byggnation. Den tilltänkta ytan räcker dock inte till Plats för kulturens förslag Utfall, ny bedömning PLATS Hamnområdet, etapp 3 Kvarteret Flora, Storgatan/Centralgatan BEDÖMNING Uppfyller samtliga kriterier, men de allmänna kommunikationerna måste förbättras Alternativ användning, ingen rådighet över fastigheten 5.12 Rekommendation Syftet med den tidigare detaljplanen för hamnområdet etapp 3, var att säkerställa och utveckla hamnens nuvarande funktioner och samtidigt göra hamnen mer attraktiv att besöka året om genom tillskott av nya funktioner och ny bebyggelse. Den geologiska undersökningen visar inga hinder för att bygga på Höganäs 36:1, Höganäs 36:2 Hamnområdet i Höganäs etapp 3. Utredningsgruppen ställer sig positiv till en lokalisering av ett framtida kulturhus vid hamnområdet etapp 3, i Höganäs hamn.

12 6 KOSTNADER FÖR NYLIGEN BYGGDA KULTURHUS 6.1 Landvetter, Härryda kulturhus De nya lokalerna består av bibliotek med utställningsytor, lokaler för kulturskolan och andra föreningar, en ateljé och en dansstudio samt en samlingssal för 150 personer. Kostnad: 57 msk, byggkostnad, utrustning och inredning. Yta: m² Drift: Härryda kommun Invigning: Umeå Umeå invigde kulturhuset Väven under Kulturhuvudstadsåret Väven innehåller ett nytt stadsbibliotek, ett kvinnohistoriskt museum, en black box, utställningslokaler, digitala salonger, biografer och övningslokaler för dans, musik och teater och kommunens kulturadministration. Byggnaden inrymmer även kommersiella verksamheter som hotell och handel. Sedan tidigare har man förlagt Designhögskolan, nya Arkitekthögskolan och Bildmuseet i ett nytt kulturstråk. Kostnad: 700 msk, byggkostnad, utrustning och inredning. Yta: m², varav kommunen förfogar över m² Drift: Umeå kommun och Balticgruppen Invigning: Vallentuna De nya lokalerna rymmer ett nytt bibliotek, en separat utställningslokal, en kreativ verkstad och en konstkub där månadens konstnär presenteras. Här finns också ett café och ett större utställningsrum för teateruppsättningar, konserter och möten. Kostnad: 300 msk, byggkostnad, utrustning och inredning. Yta: m² Drift: Vallentuna kommun Invigning: Jönköping Kulturhuset Spira innehåller konsertsal för 820 åhörare, teatersalong för 380 publik, en mindre kammare för 300 stående personer och 160 sittande ett scenrum som används för både teater, dans och musik som också kan anpassas för bankettsittning och andra arrangemang, caféscen för 130 sittande i anslutning till stor restaurang. Kulturhuset är arbetsplats för ca ett hundratal medarbetare som har konstnärliga, tekniska och administrativa uppgifter Kostnad: 445 msk, inklusive byggkostnad, markköp, utrustning och inredning. Yta: m² Drift: Jönköpings läns landsting Invigning: Bollnäs I Bollnäs konverterades Folkets Hus till ett modernt kulturhus. Det anpassade och ombyggda huset innehåller idag en modern teater- och konsertsal som har 582 publikplatser, den mindre Peter Stormaresalen, kommunens kulturadministration, restaurang, bibliotek med en ungdomsavdelning som kvällstid används som fritidsgård, museum och konsthall, mediecentrum med kommunens mediepedagogiska resurs och turistbyrå. Kommunala musikskolans gamla lokaler har förbättrats och

13 kompletterats och byggts ihop med Folkets hus. I huset finns också administrativa lokaler som hyrs av Hälsinglands turism och fackliga organisationer. Kostnad: 90 msk, byggkostnad, utrustning och inredning. Yta: m² Drift: Bollnäs kommun Invigning: Luleå Luleå kommun valde att bygga ett nytt kulturhus, Kulturens hus, för att samordna olika behov och skapade en byggnad i de centrala delarna av staden. Kulturhuset inrymmer stadsbibliotek, konsthall med ateljé och pedagogisk verksamhet, stor och liten konsertsal, multifunktionella foajéer i tre plan, konferensfaciliteter, biljettkontor, turistbyrå, café och restaurang. I husets översta plan är Norrbottensmusiken inrymd. Kostnad: 370 msk, byggkostnad, utrustning och inredning. Yta: m² Drift: Luleå kommun Invigning: 2007

14 7 KOSTNADSBEDÖMNING Ett nytt kulturhus innebär nya investerings- och driftkostnader för byggnaden; kostnadsbedömningen nedan indikerar en ungefärlig investeringsnivå utifrån nyligen byggda och/eller planerade kulturhus. Index ingår inte i kostnadsbedömningarna, kostnadsläget för bedömningarna är för år Investeringskostnader Ungefärlig investeringskostnad för ett kulturhus (ca m²) i ny byggnad beräknas till mellan miljoner kronor. Det stora spannet beror på många faktorer; materialval, lokalprogram, tillkommande önskemål utöver den kartläggning som har gjorts och inte minst ambitionsnivå. Nyligen byggda kulturhus (och/eller planerade) visar att en genomsnittlig kostnad är mellan kronor per kvadratmeter. De kulturhus som inrymmer bibliotek, har dock en lägre kostnad per kvadratmeter. 7.2 Driftskostnader Vid en investering på 100 miljoner kronor beräknas en årlig driftskostnad uppgå till 7, 2 miljoner kronor per år. Uppgår investeringen till 150 miljoner kronor, beräknas den årliga driftskostnaden bli 9,4 miljoner kronor per år. I detta ingår kapitalkostnader, hyra, fastighetsel, uppvärmning, underhåll (inne och ute) och drift av fastighetstekniska system. Avskrivningstid är 50 år för s.k. förvaltningshus som är att betrakta som monumentalbyggnad (SKL Nya principer för avskrivning). 7.3 Verksamhetskostnader Antalet tjänster beräknas inte att öka eller minska. Nya kostnader för teknik/vaktmästeri (för en scenlokal), föreslås debiteras med den av kommunfullmäktige, fastställda timtaxan för teknik/vaktmästeri. 7.4 Rekommendation Nuvarande driftskostnader uppgår till 3,5 miljoner kronor och avser kapitalkostnader, hyra, fastighetsel, uppvärmning, underhåll och drift av fastighetstekniska system. Utredningsgruppen föreslår att kommunen utreder att skapa en s.k. Kulturhusfond samt utreder om avkastningen från Nymbergs fond (ca 2,5 miljoner per år) kan avsättas för att för att täcka investeringens framtida driftskostnader. Utredningsgruppen har inte gjort några kostnadsbedömningar som berör kostnader som kan uppstå i samband med exempelvis ändring av infrastruktur, inköp av mark, flytt av befintlig verksamhet. När beslut tagits om vart ett kulturhus ska placeras så måste även dessa kostnader finansieras.

15 8 FÖRSLAG TILL TIDPLAN Efter ett beslut av kultur- och fritidsutskottet, bör kulturhusutredningen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som får ta ställning till placering, innehåll, ekonomi, tidplan samt organisation. 8.1 Rekommendation Utredningsgruppen föreslår följande tidplan för det fortsatta arbetet: År: 2015 Politiskt beslut i kultur- och fritidsutskottet 2015 Kommunfullmäktiges eventuella beslut kring placering, innehåll, ekonomi, tidplan: därefter 2015 Bildande av styrgrupp och projektgrupp 2015 Medborgardialog 2016 Arkitekttävling 2016 Start av detaljplanarbete 2017 Medborgardialog

16 9 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE Sedan 2012 har kultur- och fritidsutskottet utrett frågan om ett kulturhus i Höganäs. Ett fortsatt arbete kring kulturhusutredningen, bör överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som får ta ställning till placering, innehåll, ekonomi, tidplan samt organisation. Utöver det måste det fortsatta arbetet beakta: 1. Medborgardialog 2. Detaljplanändring 3. Omvärldsbevakning och studiebesök 4. Detaljerat lokalprogram 5. Arkitekttävling 1. Medborgardialog Fokus för medborgardialogen bör vara att skapa en diskussion och förståelse kring vad ett levande kulturhus innebär men även förankring kring kulturhusets innehåll, utformning, framtidens bibliotek, roll som mötesplats och påverkan på stadsutvecklingen. Medborgardialogens olika steg är information, konsultation, dialog, inflytande och medbestämmande. Lämpliga metoder och aktivteter är till exempel informationsmöten i ett tidigt skede, webbinformation, synpunktsinlämning, intervjuer, enkäter, Walk and talk, cafémöten, Open Space, workshops och omröstning. Dialogen bör föras med - Invånare - Ungdomar på Erich Ruuth och Ungdomsrådet - Föreningsliv - kulturföreningar, studieförbund och övriga föreningar - Representanter från näringsliv - Interna förvaltningar 2. Detaljplanändring Kommunstyrelsen återkallade det pågående planarbetet för hamnområdet Höganäs 36:1, 36:2, hamnområdet i Höganäs etapp 3 200, den 7 oktober Detaljplanens syfte var att säkerställa och utveckla hamnens nuvarande funktioner och samtidigt göra hamnen mer attraktiv att besöka året om genom tillskott av nya funktioner och ny bebyggelse. Arbetet med detaljplan för 36:1, 36:2, hamnområdet i Höganäs etapp3, måste således återupptas. 3. Omvärldsbevakning och studiebesök Resultatet från de studiebesök som genomfördes i samband med framtagande av den tidigare utredningen Plats för kultur, ska tillvaratas i detta projekt. Studieresor med syfte att undersöka kulturhus och moderna bibliotekslösningar bör genomföras i projektet. Det är eftersträvansvärt att representanter från både styrgrupp och projektgrupp medverkar på studieresor för att få en bred samsyn.

17 4. Detaljerat lokalprogram En viktig faktor att vidare utreda och tydliggöra är hur huvudbibliotekets och Erich Ruuth Kulturhus verksamheter kan mötas på ett för verksamheten gynnsamt sätt. Vidare måste ett detaljerat lokalprogram tas fram för att utreda behovet av scenlokal: Röd eller Grön scen, dess storlek och olika användningsområden samt beakta de synpunkter som medborgardialogen tillför. 5. Arkitekttävling Arkitekttävlingar skapar en stabil grund för den fortsatta utvecklingen av projektet till genomförande. En väl genomförd arkitekttävling skapar intresse hos allmänheten, medborgare, politiker och kan användas för att förankra och stärka besluten i ett projekt. Arkitekttävlingar stimulerar och ger underlag till offentligt samtal och bör bli ett naturligt inslag i en medborgardialog.

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Skellefteås kulturplan. Kultur i centrum

Skellefteås kulturplan. Kultur i centrum Skellefteås kulturplan Kultur i centrum Dialog Nu är vi alltså i fasen där vi talar med medborgare, föreningar och förbund om vad de tror om kulturen i Skellefteå och om vad de vill se hända! Därför vill

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

tesplats Kultur Kreativitet Barn och Unga Centralt Evenemang Offentligt rum Lärande Nav Nytänkande Gemenskap Öppenhet Information Inspiration

tesplats Kultur Kreativitet Barn och Unga Centralt Evenemang Offentligt rum Lärande Nav Nytänkande Gemenskap Öppenhet Information Inspiration tesplats Kultur Kreativitet Barn och Unga Centralt Evenemang Offentligt rum Lärande Nav Nytänkande Gemenskap Öppenhet Information Inspiration Visionen Kulturhuset i Karlskrona finns där människor rör sig.

Läs mer

K U L T U R S T R Å K E T SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14

K U L T U R S T R Å K E T SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14 SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14 KRONOHÄKTET - DISPONIBELT TILLFÄLLIG ANVÄNDNING KULTURSTRÅKET - ÄNGELHOLMS KULTURCENTRUM. Genom att öppna upp och sammanbinda flera byggander skapas förbättrade

Läs mer

Vad ska det nya kulturhuset innehålla?

Vad ska det nya kulturhuset innehålla? Vad ska det nya kulturhuset innehålla? Intresserade samlades under två dialogtillfällen för att diskutera vad det nya kulturhuset skall fyllas med Dialog kring det nya Kulturhuset Vid två tillfällen bjöd

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Val av plats för Linnéuniversitetet i Kalmar

Val av plats för Linnéuniversitetet i Kalmar Datum 2011-03-29 Val av plats för Linnéuniversitetet i Kalmar Förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Det fortsatta plan- och utredningsarbetet gällande Linnéuniversitetets placering i Kalmar omfattar

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Dokumentnamn: Projektdirektiv för utredning av ett nytt eventuellt kulturhus Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen PROJEKTDIREKTIV

Dokumentnamn: Projektdirektiv för utredning av ett nytt eventuellt kulturhus Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen PROJEKTDIREKTIV Sida: 1 (5) PROJEKTDIREKTIV UTREDNING/FÖRSTUDIE AV ALTERNATIVA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT NYTT EVENTUELLT KULTURHUS 1 BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2012 dels att godkänna rapport 2012-11-23

Läs mer

Scenkonstens hus Dynamiskt kulturhus mitt i staden Ombyggnation av gamla miloverkstaden (nuvarande Överskottsbolaget)

Scenkonstens hus Dynamiskt kulturhus mitt i staden Ombyggnation av gamla miloverkstaden (nuvarande Överskottsbolaget) Ombyggnation av gamla miloverkstaden (nuvarande Överskottsbolaget) Miljö och Ekonomi -Billigare och resurssnålare att bygga om än att bygga nytt -Minskar transporter mellan verksamheter -Samutnyttja lokaler

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Nya kommunlokaler i Mörby centrum

Nya kommunlokaler i Mörby centrum 1(6) Kommunstyrelsen Nya kommunlokaler i Mörby centrum Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2016 60 att fastställa projektdirektiv för den fortsatta arbets- och beslutsprocessen gällande nya kommunlokaler

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden Kommunfullmäktige 2007-02-26 43 88 2008-02-25 33 69 Kommunstyrelsen 2008-02-11 28 61 Arbets- och personalutskottet 2008-01-14 3 6 Dnr 07.74-008 Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden febkf37 Ärendebeskrivning

Läs mer

Politiskt måldokument Kulturnämnden

Politiskt måldokument Kulturnämnden Politiskt måldokument Kulturnämnden Bakgrund Kulturnämnden tillsatte 2011 03 01 en arbetsgrupp för att arbeta fram nya mål för Kulturnämnden i Karlskrona. Gruppen bestod av Sophia Ahlin (m) (Sammankallande),

Läs mer

Årsplan 2015 med uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2015 med uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar med uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2015-02-26 Kommunfullmäktiges presidium KS15.206-1 Innehåll 1 Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa 5 2 Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-07 1 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna konstmuseum Kenneth Åström 016-710 17 11 Josefine Bolander 016-710 71 66 Diariebeteckning KFN/2013:281 Kultur- och

Läs mer

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturell Allemansrä Kultur är, och ska vara, en allmän rättighet, en naturlig del i vardagen för alla. Kultur skapas där människor möts kultur skapar möten mellan

Läs mer

Kulturhus Skellefteå Workshop kring innehållet

Kulturhus Skellefteå Workshop kring innehållet 2013-06-01 Kulturhus Skellefteå Workshop kring innehållet SKELLEFTEÅ KOMMUN Malin Pers Strömbäck Sammanställning av workshop om kulturhuset 1 juni 2013 Deltagare: 25 personer, producenter, kulturföretagare,

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Projekt Kungälvs Stadskärna - motorn i kommunens tillväxtarbete

Projekt Kungälvs Stadskärna - motorn i kommunens tillväxtarbete Projekt Kungälvs Stadskärna - motorn i kommunens tillväxtarbete Målbild Dynamisk Stadskärna självverkande energisk aktiv driftig initiativrik företagsam Bostäder, näringsliv, arbetsplatser, kultur, fritidssysselsättningar,

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist

Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist :TS 2013-139 1(8) 0.1 2016-06-03 Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist År Benämning Beslutsinstans 2012 Vision 2030 KF 2007 Översiktsplan KF 2013 Fördjupad översiktsplan Nybro stad KF 295,

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision Att i bred samverkan bygga ett nytt Nationellt Civilt Luftfartsmuseum av internationell toppklass; som håller högsta kulturella kvalitet,

Läs mer

Inledning och vision. ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUN 2012 Samrådsförslag

Inledning och vision. ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUN 2012 Samrådsförslag 4 1 Inledning Vad är en översiktsplan? Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste strategiska dokument och visar kommunens syn på bland annat den framtida bebyggelseutvecklingen, infrastruktursatsningar

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL)

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL) Sidan 1 (5) REMISSVAR 2016-03-07 D nr Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL) Sammanfattning

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Alingsås kommun

Kulturplan för barn och unga i Alingsås kommun Datum: 16-01-20 Till Kultur- och Fritidsnämnden Handläggare: Birgitta Westergren Lenken Direktnr: 0322 616 364 Beteckning: Uppdaterad Kulturplan för barn och unga 2016-01-20 Kulturplan för barn och unga

Läs mer

Vi gör så att Gävle växer

Vi gör så att Gävle växer Gävle kommun 801 84 Gävle www.gavle.se Vi gör så att Gävle växer Jobba med oss! satsar för framtiden och erbjuder varje år praktikplatser, examensjobb och traineeplatser. Praktik Vi söker engagerade universitets-

Läs mer

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager 3 Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager VÅR ORGANISATION Ett unikt

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR Mod i Nod uppmärksammat innovationscentrum invigs pressmeddelande 2014-09-30 Nu invigs Nod, Sveriges nya centrum för digital innovation i Kista, Stockholm. Scheiwiller Svensson Arkitektkontor har på uppdrag

Läs mer

Ny förskola på Enskedevägen i Svedmyra

Ny förskola på Enskedevägen i Svedmyra Avdelningen för förskola och fritid Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (5) 2013-11-25 Handläggare: Iris Birath Telefon: 08 508 18 153 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-12-17 Ny förskola

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

TÄVLINGAR OCH UPPHANDLINGAR. Claes Larsson och Katarina Nilsson www.arkitekt.se

TÄVLINGAR OCH UPPHANDLINGAR. Claes Larsson och Katarina Nilsson www.arkitekt.se TÄVLINGAR OCH UPPHANDLINGAR Claes Larsson och Katarina Nilsson www.arkitekt.se Sveriges Arkitekter är intresseorganisation för alla Sveriges arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter.

Läs mer

PROGRAM LULEÅ KOMMUN. Detaljplan för del av Innerstaden Kulturens Hus Luleå kommun Norrbottens län. Godkänt av Kommunstyrelsen

PROGRAM LULEÅ KOMMUN. Detaljplan för del av Innerstaden Kulturens Hus Luleå kommun Norrbottens län. Godkänt av Kommunstyrelsen LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Detaljplan för del av Innerstaden Kulturens Hus Luleå kommun Norrbottens län PROGRAM Godkänt av Kommunstyrelsen 2004-04-13 Detaljplan för del av Innerstaden

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur. Strukturbild för Skåne

Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur. Strukturbild för Skåne Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur Strukturbild för Skåne Strukturbild för Skåne överbrygga glappet mellan det regionala utvecklingsprogrammet och den kommunala översiktsplaneringen

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

1(8) Dnr: Venus, Sirius och. Mars. Datum: Datum och beslut: Text

1(8) Dnr: Venus, Sirius och. Mars. Datum: Datum och beslut: Text 1(8) Dnr: Mars. Venus, Sirius och Datum: 2015-02-17 Datum och beslut: Text Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Verksamhetens övergripande mål och strategier... 4 2 Beställare... 5 3 Mål... 5 3.1 Effektmål...

Läs mer

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2013-12-11 Kommunfullmäktiges presidium KS13.1069 Innehåll Inledning 5 1 Uppföljning av målen i Vilja och mål ur ett medborgarperspektiv 6 2 Framtidsbild 2018

Läs mer

Skolkulturplan. ett gott liv. -ett stöd i förskolan och grundskolan, Oskarshamns kommun. Godkänd av bildningsnämnden nden 2016-03-23, 25

Skolkulturplan. ett gott liv. -ett stöd i förskolan och grundskolan, Oskarshamns kommun. Godkänd av bildningsnämnden nden 2016-03-23, 25 Skolkulturplan ett gott liv -ett stöd i förskolan och grundskolan, Oskarshamns kommun Skolkulturplanen, ett gott liv bygger på: -Barnkonventionen -Förskolan och grundskolans styrdokument -Relevant, en

Läs mer

Förutsättningar för biograf i kulturhuset

Förutsättningar för biograf i kulturhuset Tjänsteutlåtande Utredare 2015-08-03 Hanna Björklund 08-590 970 77 Dnr: hanna.bjorklund@upplandsvasby.se KS/2015:331 31401 Förutsättningar för biograf i kulturhuset Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun 1 (8) Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Program Beslutad av: Kultur och fritidsnämnden (2013 09 24 66 ) och barn och utbildningsnämnden (2013 12 11 108) Gäller för: Alla

Läs mer

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden Ungdomens frågestund i kommunfullmäktige 2009-04-23 Frågor/ synpunkter Nämndens

Läs mer

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Mot en spännande framtid Barkarby College i ärfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Framåt inom natur och teknik Stockholm Väst är ett av de hetaste tillväxtområdena

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Stadens medverkan vid skapandet av Designens Hus vid Telefonplan

Stadens medverkan vid skapandet av Designens Hus vid Telefonplan Utlåtande 2006: RI (Dnr 310-3407/2006) Stadens medverkan vid skapandet av Designens Hus vid Telefonplan Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Under förutsättning av regeringens

Läs mer

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Verksamhetsplan för Kulturnämnden Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Uppsala kommuns framtida konstverksamhet och lokalisering av Uppsala konstmuseum

Uppsala kommuns framtida konstverksamhet och lokalisering av Uppsala konstmuseum KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Sörås Staflin Pia 2016-10-27 KTN-2016-0347 Werkmäster Daniel Rev 2016-11-15 Kulturnämnden Uppsala kommuns framtida konstverksamhet och lokalisering av

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen KUN 2008-11-06 p, 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Agneta Olofsson Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

samhällsinformation öppnar hösten 20

samhällsinformation öppnar hösten 20 samhällsinformation öppnar hösten 20 Kulturen ska vara en drivkraft i samhällsutvecklingen och samverkan med lokala kulturföreningar, bildningsförbund, kulturella nätverk och övriga fria utövare ska utvecklas.

Läs mer

Identitet. SWOT- analys Södra Älvstranden Space syntax Image of the city. Rörelse Helhet

Identitet. SWOT- analys Södra Älvstranden Space syntax Image of the city. Rörelse Helhet vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Masthuggskajen i Göteborg Rörelse Helhet SWOT- analys Södra Älvstranden Space syntax Image of the city A N A L Y S Analyserna i detta kapitel är utarbetad utifrån

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

ALLA KÄNSLOR UNDER ETT TAK

ALLA KÄNSLOR UNDER ETT TAK ALLA KÄNSLOR UNDER ETT TAK Illustration: White Arkitekter AB Musik och konst sedan 1932 Örebro Konserthus har stått på stadig mark sedan 1932 och utvecklas ständigt. Örebro kommun firar nu sitt 750-årsjubileum

Läs mer

Remissvar: Regional indelning - tre nya län

Remissvar: Regional indelning - tre nya län 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Regional indelning - tre nya län Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer till ovan angivna betänkande (SOU

Läs mer

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen.

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. 1. Hur avser ert parti att driva frågan om att implementera kultursamverkansmodellen i Huvudstadsregionen, i vår gemensamma Stockholmsregion?

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för medborgardialog i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2014-02-19 33, dnr 2014/0066 KS.030 Innehåll Inledning... 2 Definition... 2 Skillnad mellan medborgardialog och brukardialog...

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

projekt kulturkvarteret

projekt kulturkvarteret projekt kulturkvarteret HISSAR BIBLIOTEK LILLA SALEN FOAJÉ/CAFÉ KÖK MUSIK I SYD Syftet med det pågående projektet med arbetsnamnet Kulturkvarteret är: Samverkan att med en ny sammanbindande tillbyggnad

Läs mer

Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet att ta del av och själva delta i kulturella sammanhang.

Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet att ta del av och själva delta i kulturella sammanhang. Ur Skövde kommuns Kulturpolitiska vision: Alla medborgare oavsett kön, ålder och etnicitet har möjlighet att utöva och uppleva mångsidig kultur Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Yttrande över remiss angående Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie (samrådsförslag)

Tjänsteskrivelse. Yttrande över remiss angående Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie (samrådsförslag) Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (6) Datum 2014-05-28 Vår referens Katarina Carlsson Utvecklingschef Tjänsteskrivelse Yttrande över remiss angående Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie (samrådsförslag)

Läs mer

Kulturplan. JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare

Kulturplan. JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare Kulturplan 2011 2015 JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare 1 Innehållsförteckning Kulturplan... 3 Vision för kulturverksamheten... 3 Styrdokument Allmänt... 3 Mål för kulturverksamheten... 3 Kulturens arbetsområde...

Läs mer

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Strategikarta 2015 Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014 Medborgarperspektivet Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Antalet besök/år till kulturverksamheter med regionala

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Enhetsplan 2016. Biblioteket

Enhetsplan 2016. Biblioteket Enhetsplan 2016 Biblioteket 2 Innehållsförteckning 1 Biblioteket...3 1.1 Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid (inklusive fritidsgårdar)...3 1.1.1 Verksamhet och syfte...3 1.1.2 Verksamhetens

Läs mer

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VISIONER... 3 3. NÄMNDSMÅL... 3 3.1 Nämndsmål 1, övergripande 4 3.2 Nämndsmål 2, fritidsgård och

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter blir styrande och vägledande i vår gemensamma ambition att skapa en kulturplan.

FN:s konvention om barnets rättigheter blir styrande och vägledande i vår gemensamma ambition att skapa en kulturplan. FN:s konvention om barnets rättigheter blir styrande och vägledande i vår gemensamma ambition att skapa en kulturplan. Förskola, grundskola och gymnasiets läroplaner vilar bland annat på FN:s barnkonvention

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Kulturväven. Informationskväll. Kulturväven. 7 juni

Kulturväven. Informationskväll. Kulturväven. 7 juni Informationskväll Kulturväven 7 juni Kulturväven Agenda Kulturväven Tomas Wennström (S) Kulturnämndens ordförande Bakgrund till beslut, politisk vision Fredrik Lindegren Kulturchef Visionen för Kulturväv

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer