Utveckling av TURISMNÄRINGEN. i Malmö 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckling av TURISMNÄRINGEN. i Malmö 2011"

Transkript

1 Utveckling av TURISMNÄRINGEN i Malmö 2011

2 Innehåll 3 Turismen i Malmö en växande miljardindustri! 5 Definition av turism 7 Malmö Turisms uppdrag 11 Turismen i Malmö omsätter 6,8 miljarder kronor 16 Var kommer Malmös besökare ifrån? 18 Hur kommer besökarna till Malmö? 23 Så bor Malmöbesökaren 24 Hotellmarknaden i Malmö 29 Hotellgästernas nationaliteter 31 Mätningar av möten och evenemang i Malmö 32 Samverkan ger framgång 33 Mötesåret i Malmö 34 Arenor och mötesplatser 36 Malmö i ett europeiskt perspektiv 38 Turismens utveckling internationellt och nationellt 39 Källor Aldrig förr har så många turister besökt Malmö 2011 var i många avseenden ett rekordår. Denna rapport är framtagen och utgiven av Malmö Turism, Malmö stad, maj Ansvarig utgivare: Johan Hermansson Text och faktabearbetning: Camilla Ekberg, Marie Holmberg Layout och produktion: Reklambyrån Pendit Tryck: Elanders Foto: Andreas Larsson (21), Bengt Håkansson (34), Boel Nilsson Holmberg (32), Jens Lennartsson (3, 20, 21, 29, 33, 34), Jenny Leyman (17, 18), Johan Persson (2, 4, 16, 21, 24, 30, 36), Jörgen Lindström (7), Kasper Dudzik (32), Lars Owesson (s 2, 3, 6, 7, 8, 9, 17, 26, 32, 37, 38), Malmö Airport (18), Malmö Museer (17), Malmö stad (3, 34, 39), Malmö Turism (37), Martin Eriksson (23), Merja Diaz (18), Oskar Falck (2, 3, 5, 10, 11, 13, 15, 19, 22, 24, 25, 27, 29, 32, 37, ), Peter Johnsson (19), Renaissance Malmö Hotel (24), Ryanair (18), Skanskan (35), Tove Vesterlund (24), Werner Nystrand (1,5, 14, 28).

3 Turismen i Malmö en växande miljardindustri! Aldrig förr har så många turister besökt Malmö 2011 var i många avseenden ett rekordår. Fler turister än tidigare och de omsatte mer än någonsin. Som en följd av detta var också rekordmånga sysselsatta inom Malmös besöksnäring var ur ett besöksnäringsperspektiv ett fantastiskt år. Rekordmånga turister besökte Malmö och det fanns goda skäl. Det sjuder av spännande uppsättningar och aktivitet på stadens scener och mötesplatser och bland årets många evenemang så lyste Handbolls-VM allra klarast, ett fantastiskt evenemang med många internationella besökare. Lägg därtill ett ökat affärsresande samt ett år fyllt av kongresser och möten. Malmö gästades 2011 av 7 miljoner besökare och den turistekonomiska omsättning blev hela 6,8 miljarder kronor vilket är en ökning med 15 % jämfört med året innan. Ett år som i sin tur sysselsatte hela 4758 årsanställda, även det all time high! Malmö har under en lång rad år utvecklats positivt som besöksdestination. Såväl i jämförelse med internationella destinationer som med svenska. Självklart ligger en del av förklaringen i den allmänna konjunkturutvecklingen, men en stor del finns också i några strategiska vägval. Malmö har ett utmärkt geografiskt läge, detta har förstärkts med infrastrukturella satsningar såsom Öresundsbron, Citytunneln och arbetet med en attraktiv och lättillgänglig stadsmiljö. Målet att göra Malmö till en mötes- och evenemangsdestination är en långsiktig satsning som nu bär frukt. En viktig del i denna ambition har varit de fina mötes- och evenemangsarenor som vuxit fram. Malmö har idag ett utbud av mötes- och evenemangsanläggningar som är vida omtalat. En annan framgångsfaktor för Malmö som besöksdestination är den effektiva samverkan som kännetecknar Malmös besöksnäring. I en allt hårdare konkurrens om besökarna vinner de som tillsammans kan visa upp det bästa erbjudandet. Tillsammans är vi många som verkar för fler reseanledningar till Malmö. Ett ständig pågående arbete som bäst görs via samverkan. Kvantitativa framgångar i all ära. Kanske är det ändå de svar vi får när vi utvärderar vad Malmöturisten tycker om Malmö som värmer mest. Under året gjordes ett flertal kvalitetsmätningar och den största genomfördes under sommaren Trivsamt, vänligt och välkomnande var ord som ofta framkom när vi frågade stadens turister. Malmö har goda förutsättningar att fortsätta växa som besöksdestination. Detta borgar inte minst det positiva beslutet som fattades hösten 2011 år 2015 öppnar Malmös nya kongress- och konsertanläggning, en mötesplats i världsklass. Framtiden för Malmö som besöksdestination är lovande! Johan Hermansson Malmö Turism 3

4 4 Med turister menas alla besökare, affärsresenärer och fritidsresenärer.

5 Definition av turism NÅGRA BEGREPP VI ANVÄNDER I RAPPORTEN Den internationella definitionen av turism, antagen av World Tourism Organization (UNWTO) lyder: Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år, för fritid, affärer eller andra syften. Arbetspendling, ordinarie skolgång och militärtjänstgöring är exempel som inte omfattas av definitionen. Med turister menas alltså alla besökare, affärsresenärer och fritidsresenärer. Definitionen omfattar därmed i princip all konsumtion som är direkt knuten till resandet. Turistnäringen är i sig inte någon egen bransch, den är ett samlingsbegrepp som innefattar summan av verksamheter i olika branscher (som t ex hotell- och flygbranschen, men även den handel som genereras av ett regionalt resande). TRE BEGREPP Generellt beskrivs turism genom tre begrepp; inkommande, inhemsk och utresande turism, se förklaringar ovan. I denna rapport kommer vi främst att lägga tyngdpunkten på inkommande och inhemsk turism till Malmö. I rapporten använder vi oss av definitionerna ovan för att beskriva turismen i Malmö. Det innebär att regional shopping inte ingår i det definierade begreppet, utan den beskrivs istället i ett separat avsnitt; Regional handelsstatistik Statistiska Centralbyrån SCB, s 14. En beskrivning och uppdelning görs också av olika resande/boendeformer. De delas in i två huvudkategorier; kommersiellt och icke kommersiellt resande/ boende. Till kommersiellt resande/boende En gästnatt en person som övernattat en natt. En rumsnatt en eller flera personer som övernattat i ett rum. Övernattande besökare/turister personer som gör minst en övernattning. Dagsbesökare en person som besökt en destination, utan att övernatta. InKOMMANDE turism personer som besöker Sverige/Malmö, men som inte är bosatta här. Inhemsk turism används som begrepp enbart för större geografiska områden, som för hela Sverige eller län. Det innefattar personer som är bofasta i det land de reser i. Utresande turism innefattar personer som är bosatta i ett visst land, men reser till ett annat land. räknas de former där besökaren betalar en logiavgift för sitt boende, exempelvis på hotell, vandrarhem och camping. Icke kommersiellt resande/boende avser former där man inte betalar för sitt boende, exempelvis övernattning hos släkt och vänner. 5

6 6 Delique quunt exe ossunt velectur

7 Malmö Turisms uppdrag Det övergripande målet för Malmö Turism är att attrahera fler besökare till Malmö. Besökare som bor, äter och handlar i Malmö. Detta ska ge en ökad ekonomisk omsättning och fler sysselsatta inom besöksnäringen i Malmö. VISION Malmö ska vara norra Europas ledande destination med aktiviteter som innebär delaktighet och förverkligande. Malmö ska positioneras som en lekfull och nyfiken stad med ett brett utbud av kultur, nöjen och aktiviteter som lockar till möten och får människor att utvecklas. En stad som ständigt förnyar sig och överraskar. Som besökare väljer man Malmö för att uppfylla önskningar av upplevelser, delaktighet och förverkligande. Malmös utbud av aktiviteter och upplevelser är lika attraktiva för Malmöbon som för stadens besökare. DESTINATIONSIDÉ Malmö ska vara den mest överraskande mötesplatsen. Man väljer Malmö av fler anledningar. Malmö är en plats där möten och evenemang skapar kreativitet, delaktighet och egen utveckling. Viljan att vara på väg är påtaglig, för såväl destinationen som för dess besökare. Malmö är en plats för nyfikna och kreativa aktörer. AFFÄRSIDÉ Malmö Turism ska vara en drivande kraft för att marknadsföra och utveckla Malmö som en attraktiv destination. Detta arbete ska ske genom en aktiv marknadsbearbetning direkt och i samverkan med partners. TILLVÄXT Besöksnäringen är en del av det totala näringslivet och har stor betydelse ur arbetsmarknadsoch tillväxtsynpunkt. Malmö Turism arbetar aktivt för att Malmö ska bli attraktivare för både besökare och Malmöbor. Uppdraget är att på olika sätt och i olika sammanhang visa upp Malmös attraktiva utbud samt stimulera till att Malmö ständigt utvecklar attraktiva erbjudanden. 7

8 Vi gav personlig service till turister på våra turistbyråer under % av dem var internationella turister och resterade 19% kom från Sverige. VERKSAMHETSMÅL Årligen tas en marknadsplan fram. Den beskriver årets aktiviteter och målsättningar för att göra Malmö än mer attraktiv som besöksdestination. Alla aktiviteter utvärderas sedan såväl kvalitativt som kvantitativt. Malmö Turism ska verkar för: Stark samverkan. Malmö Turism ska vara en aktiv part för att stimulera samverkan på destinationen Malmö. Genom samverkan ska Malmös attraktivitet som besöksdestination öka. Tydlig kommunikation. Malmös utbud ska på ett attraktivt och kontinuerligt sätt presenteras för såväl besökare och partners som andra intressenter. Innovativt klimat. Malmö Turism ska verka för att Malmö som destination ständigt utvecklar sitt erbjudande. Kunskapsspridning. Malmö Turism ska aktivt arbeta för att sprida kunskap och inspiration kring frågor som är väsentliga för destinationens utveckling som besöksmål. VERKSAMHETEN Malmö Turism är en av tillväxtavdelningarna inom Stadskontoret, Malmö stad. Malmö Turism arbetar främst inom följande segment: Privatresemarknaden: Verka för att fler väljer Malmö som sitt resmål på sin fritid. Kongress-/mötesmarknaden: Marknadsföra Malmö som en attraktiv destination för möten och kongresser. Evenemang: Arbeta för att Malmö är en evenemangsdestination till glädje för såväl Malmöbor som besökare. Turistinformation: Via våra båda turistbyråer ge service på plats till besökare och Malmöbor. Varje verksamhetsområde arbetar både på närmarknader, på prioriterade internationella marknader och med olika slag av besökare/ målgrupper. Inriktningen är att stärka Malmö som destination och att nå ut till fler potentiella besökare och Malmöbor. 8

9 Malmö Turism arbetar hållbart Miljön är viktig för oss alla. Miljöengagemanget är både gemensamt och personligt och vi har tagit en rad miljöbeslut under 2011 som genomförs löpande. Detta arbete kommer att fortsätta. Inom Malmö Turism ska vi i första hand göra så miljökloka val som möjligt i vårt arbete. När du kommer till Malmö gäller det att hitta de bästa grejorna det som passar just dig. Kampanjerna Hitta ditt Malmö och Låna en Malmöbo är ett samarbetsprojekt mellan Malmö Turism och Hotellgruppen i Malmö. Läs mer på : 9

10 10

11 Turismen i Malmö omsätter 6,8 miljarder kronor Övernattande och dagsbesökare i Malmö spenderade under 2011 totalt 6,8 miljarder kronor, en ökning från 2010 med 15 %. Ökningen berodde dels på en gynnsam start på året med Handbolls-VM, samt ett ökat affärsresande under hösten. Den totala konsumtionen gav upphov till en sysselsättning motsvarande årsanställda, en ökning med 12 % från Ökningen av sysselsättningen hamnade främst inom handeln, som har hög omsättning per anställd. Kommersiella Hotell Vandrarhem Camping Stuga/rum Färjetrafik Gästhamn Dagsbesök Övriga Släkt- och vänbesök Eget fritidshus För Malmö finns följande boende- och besökskategorier Omsättningen av turismen i Malmö ökade mycket i slutet av 1990-talet. Under åren 2006 och 2007 var turismens omsättning på svenska destinationer nästintill oförändrad, samtidigt hade Malmö stora ökningar. Även 2008 hade Malmö en ökning som var betydligt bättre än riksgenomsnittet. Det var framför allt stora ökningar av internationella övernattningar, där danska sådana nästan fördubblades mellan 2008 och Bakom ökningarna finns högre volymer hotellövernattningar, ökat antal dagsbesök, men också en ökad dygnskonsumtion. Minskningarna under åren 2009 och 2010 beror på konjunkturen och därigenom färre affärsresenärer vilka dessutom spenderade mindre. Antalet övernattande fritidsresenärer har fortsatt att ha höga volymer, men också de har generellt spenderat mindre p g a konjunkturen. Samma mönster följer hos dagsbesökare vad gäller spenderingen 2009 och ökade antalet hotellövernattningar i Malmö kraftigt och den totala turismomsättningen uppgick till 6,8 miljarder vilket är rekord för Malmö. Att den totala omsättningen ökade beror på att antalet övernattningar och dagsbesök i Malmö ökade. Under 2011 spenderade dagsbesökarna dessutom mer/dag än vad de gjorde under 2010 medan det generella dygnsutlägget för övernattande besökare minskade något. (Se figur 1.) Under de senaste tio åren har ökningen av turismomsättningen i Malmö varit 80 %. Turismnäringens omsättning i Malmö i Malmö (miljoner (miljoner kr) kr) figur Totalt Kommersiell Övriga Figur 2. Figur

12 År 2011 spenderade svenska affärsresenärer som bodde på hotell kr per person och dygn Under 2011 spenderade svenska privatresenärer som bodde på hotell kr per person och dygn Under 2011 spenderade svenska dagsbesökare 639 kr per person och dygn År 2011 spenderade svenska hotellgäster i genomsnitt kr per person och dygn DAGSBESÖKARE Dagsbesöken är ekonomiskt betydelsefulla för Malmö och svarade 2011 för ca 52 % av den totala omsättningen. Det är en betydligt högre andel än 2010, vilket beror på något fler antal besök, men också högre konsumtion per besök. En förklaring till ökningen kan vara det dåliga sommarvädret som mer lockade till shopping än sol och bad. Det geografiska upptagningsområdet för dagsbesök i Malmö har vidgats, bland annat beroende på bättre och snabbare transportmöjligheter. ÖVERNATTNINGAR Av de övernattande turisterna i Malmö svarade hotellgästerna för den helt dominerande omsättningen gav hotellgästerna ett totalt ekonomiskt inflöde motsvarande 22 % av den samlade turismomsättningen i Malmö (Se figur 2). Hotellgäster svarar för 37 % av alla övernattningar. Antalet övernattningar hos släkt och vänner är 50 % fler än på hotell. Trots detta svarade hotellgästerna för en total omsättning som är mer än dubbelt så hög, genom att de spenderar mer. Vid lågkonjunkturer är det vanligt att övernattningar hos släkt och vänner ökar, vilket märks för Malmö under I Sverige och andra industrialiserade länder är släkt- och vännerresandet omfattande. Övriga boendeformer har relativt sett små volymer i Malmö och här märks främst camping och vandrarhem. I Malmö finns en campingplats och fem vandrarhem, detta kan jämföras med t ex Stockholm som har sex campingplatser och fjorton vandrarhem. Omsättning per dygn av svenska besökare i Malmö Hotellgäster kr kr Affärsresenärer kr kr Privatresenärer* kr kr Dagsbesök 503 kr 639 kr Släkt och vänner 411 kr 380 kr Fritidshus 399 kr 421 kr Fritidsbåtar/gästhamn 230 kr 280 kr Omsättning Omsättningen boendekategorier i Malmö i Malmö (milj (milj kr) kr) Hotell Stuga/rum Camping Fri Camp Vandrarhem Fritidshus Släkt/vän Fritidsbåt Figur 2. Figur 3. *Privatresenärer: ofta två personer som delar på logikostnader, därför ett lägre utlägg per person. 12

13 Omsättning fördelat på branscher Omsättning i Malmö 2011 fördelat på branscher i Malmö 2011 AKTIVITET 11 % LOGI 13 % LIVSMEDEL 3 % OMSÄTTNING FÖRDELAT PÅ BRANSCHER De ekonomiskt dominerande resekategorierna till Malmö är övernattande på hotell och dagsbesökare. De första bidrar till hög omsättning på logi och restaurang, och de senare till hög omsättning på transporter och shopping (Se figur 3). Malmö uppvisar en relativt stor omsättningsandel för transport vilket beror på vägtrafikintäkter på Öresundsbron. Shopping svarar också för en hög omsättningsandel vilket i huvudsak genereras av den stora volymen dagsbesökare. Ökningen för restaurang beror i huvudsak på ökning av internationella gästnätter, fler övernattningar hos släkt/vänner och fler dagsbesökare. Den ökande andelen dagsbesökare påverkar också markant ökningen av aktivitet och transport. TURISMEN GENERERAR SYSSELSÄTTNING Den årssysselsättning som genererades av inresande besökare till Malmö 2011 beräknas till personer, en ökning från 2010, (Se figur 4). Från 2002 till 2011 har sysselsättningen ökat med drygt personer eller 47 %. Turismen i Malmö har en relativt jämn fördelning över året och därför är variationerna under året relativt små. Detta i motsats till många andra kommuner i Skåne och övriga Sverige, som är starkt beroende av fritidsresenärer och sommar-/vintersäsonger, vilket ger en större andel säsongsanställda. Restaurangbranschen var den mest sysselsättningsintensiva branschen i Malmö 2011, och hade en omsättning på kr per anställd. Hotellen hade en omsättning på kr per anställd (Se figur 5). Sysselsättning fördelat på branscher (årssysselsatta) Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktivitet Administration TOTALT Årssysselsatta Jämförelse Jämförelse sysselsättning sysselsättning - omsättning - omsättning Sysselsatta Omsättning (milj kr) SHOPPING 31 % TRANSPORT 22 % RESTAURANG 20 % Figur 5. Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktivitet Figur 3. Figur 4. Figur 5. 13

14 Skatteintäkter i Malmö (Milj kr) (Miljoner kr) Direkta Totala Kommun Landsting Kommun Landsting Figur 6. Regional handelsstatistik Statistiska Centralbyrån SCB Bransch Oms ex moms (milj kr) Antal anställda Antal enheter Oms/ invånare Rikssnitt/ invånare Oms +/- rikssnitt kr Butiker, varuhus och stormarknader 5 700, ,1 Spec livsmedels-/systembutiker/tobak 1 321, ,3 Bensin ,7 Butiker för övriga hushållsvaror ,3 Hotell 954, ,2 Semesterbyar, vandrarhem, stugbyar m m. 60, ,9 Campingplatser m m. 152 Restauranger 3 025, ,0 * Gulmarkering avser poster där omsättningen/invånare överstiger riksgenomsnittet. Figur 7. SKATTEINTÄKTER Skatteintäkterna delas in i två kategorier: Direkta avser de skatteintäkter som kommer från sysselsättningen i de företag som direkt påverkas av besökarnas utlägg, t ex hotell och andra boendeformer. Totala avser alla företag som påverkas, t ex tvätteriet som tvättar hotellets linne. Totala skatteintäkten är detsamma som summan av den direkta och indirekta effekten. Från 2010 har Resurs AB (som levererar delar av detta underlag) infört en ny och mer tillförlitlig metod att beräkna skatteintäkterna. Av dessa skäl visas bara resultat för 2010 och 2011, men historiskt följer skatteintäkterna proportionellt med utvecklingen av sysselsättningen. Den totala skatteintäkten tar nu enbart med summan av de direkta och indirekta effekterna enligt ovan. Från 2010 tas ingen hänsyn till den multiplikatoreffekt som traditionellt använts vid ekonomiska beräkningar. Den samhällsekonom- iska effekten är dock betydligt högre än den totala som redovisats här. Skatteintäkten avser bruttobelopp utan hänsyn tagen till skatteutjämningsbidrag. Ökad skatteintäkt för kommunen innebär motsvarande minskning av skatteutjämningsbidrag. Kommunens vinst vid ökad sysselsättning innebär alltså inte direkt mer pengar i kassan i form av skatteintäkter, utan kan istället medföra t ex minskade kostnader för arbetsmarknadsåtgärder och olika former av bidrag. Den viktigaste effekten är dock att en ökad sysselsättning också kan ge en inflyttning och tillväxt, och därmed ökat skatteunderlag, eller förhindra utflyttning och därmed ge bibehållet skatteunderlag (Se figur 6). REGIONAL HANDELSSTATISTIK STATISTISKA CENTRALBYRÅN SCB Statistiken i figur 7 bygger på omsättningsredovisning som företagen lämnat till Skattemyndigheten och siffrorna är exklusive moms. Malmö har en omsättning inom shopping som ligger högt över riksgenomsnittet. En stor andel avser inköp av personer som inte är bosatta i Malmö. Även restaurangerna har en omsättning som ligger högt över riksgenomsnittet. Omsättning per invånare i Malmö jämfört med riksgenomsnittet framgår av sista kolumnen, observera att den totala omsättningen är angiven i miljoner kronor. Underlaget avser år 2010 och är den senaste tillgängliga statistiken från SCB. 14

15 15

16 Var kommer Malmös besökare ifrån? Under 2011 övernattade 1,5 miljoner besökare i Malmö. De stannade i genomsnitt 2,21 nätter per besök, vilket gav drygt 3,3 miljoner övernattningar. Andelen svenska fritidsresor med övernattning i Malmö Andelen svenska fritidsresor med övernattning i Malmö 25% 20% Andelen svenska affärsresor med övernattning i Malmö 40% 35% 30% Andelen med öv 25% Till detta kom 5,5 miljoner dagsresor av människor som inte är bosatta i Malmö (resor till och från arbete/skola inräknas inte). Svenskar svarade för ca 80 % av alla besök och under 2011 ökade de svenska övernattningarna något. Vad gäller andelen internationella övernattningar har dessa ökat under en följd av år, speciellt 2009 då ökningen uppgick till 24 % och i fjol 2011, då ökningen var 18 %. För det kommersiella boendet, främst på hotell, svarade de internationella besökarna för 27 % av det totala antalet övernattningar. 15% 10% 20% 15% SVENSKA BESÖKARE TILL MALMÖ 10% De senaste åren har svenska besökare gjort drygt en miljon resor per år med övernattning i Malmö. Detta gav totalt 2,6 miljoner nätter under Många reser till Malmö över dagen, s k dagsbesökare, dels för att besöka Malmö, men också för genomresa där resenären stannar till i Malmö och konsumerar. En utjämning över säsongerna har skett och Malmö har mycket tydligt blivit en destination för besökare året runt. 5% 0% Stockholm Skåne Gbg/Bohus V-götland/Dals Blekinge Halland 5% 0% Stockholm Skåne Gbg/Bohus V-götland/Dals Blekinge Halland Figur 8. Figur 9 Figur 10. Figur

17 SVENSKA FRITIDSRESOR: DAGSBESÖK TILL MALMÖ År 2011 gjordes drygt en halv miljon dagsbesök på fritiden (resor över 10 mil) till Malmö. Detta avser de som har Malmö som huvudmål för resan. Dessa resor är jämnt fördelade över året och varannan besökare kommer från Skåne. Därefter är det besökarna från Halland, Småland och Blekinge som dominerar. Nästan 80 % kommer med bil och syftet med resan är att träffa släkt och vänner (drygt 40 %). Även shopping, evenemang, nöje och underhållning är dominerande reseanledningar. MED ÖVERNATTNING I MALMÖ Under 2011 genomförde svenskar nästan fritidsresor med övernattning i Malmö, en liten ökning jämfört med De stannade i genomsnitt 2,7 nätter och gjorde 1,9 miljoner övernattningar i Malmö. Av dessa övernattade 68 % hos släkt/vänner och 18 % på hotell. Skåningar tenderar att bli allt viktigare för Malmö och 22 % av de övernattande kommer från Skåne. Resenärer från Stockholms län är den näst viktigaste gruppen, men de har minskat något de senaste åren, ökningar har istället skett från Blekinge och Göteborg/Bohuslän. Drygt 60 % kommer med bil och 20 % med tåg. På sommaren kommer nästan 80 % med bil. Främsta skälet till resan är att besöka släkt och vänner, men hela 20 % kommer för nöje och underhållning, vilket är en hög andel jämfört med stora delar av övriga Sverige (Se figur 8). SVENSKA AFFÄRSRESOR: DAGSBESÖK TILL MALMÖ Antalet affärsresor över dagen var under 2011 (resor över 10 mil), en större ökning jämfört med Få av dessa resor sker under sommaren. Besökare från Skåne stod för 32 %, följt av Stockholm med ca 18 % och Göteborg med 15 %. Dessa områden har ökat sina andelar. De flesta resorna över dagen görs med bil (ca 85 %). Flyg och tåg har lika delar av det övriga resandet. MED ÖVERNATTNING I MALMÖ Totalt genomfördes närmare affärsresor med övernattning i Malmö under Dessa besökare stannade i genomsnitt 1,2 nätter, vilket gav övernattningar, drygt 90 % av dessa var på hotell. Mer än var tredje affärsresenär som övernattar i Malmö kommer från Stockholms län. Göteborgsområdet är det näst viktigaste, varifrån resande med övernattning också ökat de senaste åren. Av de övernattande affärsresenärerna kommer nästan varannan med bil, var fjärde med flyg och nästan lika många med tåg (Se figur 9). INTERNATIONELLA BESÖKARE Internationella besökare till Malmö under 2011 kan redovisas i tre huvudgrupper: Internationella gästnätter på hotell Internationella gästnätter hos släkt/vänner Internationella dagsbesökare År 2011 uppgick antalet internationella gästnätter på hotell till , en ökning från 2010 med 15 %. Under åren 1993 till 2011 har Malmö haft en utveckling av internationella övernattningar med 220 %, vilket är mycket bättre än för riket totalt. Internationella gästnätter hos släkt/vänner beräknas till under Denna kategori har över åren ökat mycket, vilket kan bero på att Malmö har en bred etnisk befolkningssammansättning. Säkra uppgifter saknas om antalet internationella dagsbesökare. Ett antal kampanjer har genomförts i Köpenhamn/Själland med fokus på shopping och upplevelser, med uppenbart mycket bra resultat. Detta har troligtvis satt sina spår i den ökade omsättningen för shoppingen, men kan inte i detalj härledas till danska dagsbesökare. Danska dagsbesökare beräknas, med ett osäkert underlag, till drygt en miljon besök (källa: Öresundsbrokonsortiet). Utöver detta finns en omfattande arbetspendling. 17

18 Hur kommer besökarna till Malmö? Mer än hälften av de svenska besökarna kommer till Malmö med bil. Hur de internationella besökarna reser har vi först under de senaste åren fått ökad kunskap om. FLYG Över 1,9 miljoner passagerare, , reste till och från Malmö Airport under 2011, en ökning från 2010 med 22 %. Av totala antalet passagerare avsåg inrikestrafik, en ökning med 26 % från 2010, och utrikestrafik, en ökning med 19 %. Fördelningen mellan ankommande och avresande är nästan exakt Det är också en jämn fördelning av de resande över året, där januari, juli och december har lägst trafik. Vid årsskiftet 2011/2012 var reguljärtrafik till/ från följande destinationer aktuella; Stockholm/ Bromma (Malmö Aviation), Stockholm/Arlanda (SAS och Norwegian), Borlänge och Örebro (direktflyg), London, Malaga, Alicante (Ryan Air), Warszawa, Gdansk, Katowice, Budapest och Belgrad (Wizz Air). Dessutom finns trafik med lägre frekvens till och från Damaskus (Cham Wings). Utöver detta finns flygtrafik till ca 20 charterdestinationer per år (Se figur 10). Direktförbindelse med tåg till och från Copenhagen Airport har gjort att en stor del av den internationella trafiken till och från Malmö går över denna flygplats. Detta har förstärkts genom Citytunneln och nya flyglinjer till flygplatsen. Enligt uppgift genereras ca 30 % av passagerartrafiken på Copenhagen Airport av sydsvenskar (ca 6 miljoner passagerare årligen), vilket tydligt visar det traditionella resmönstret i Sydsverige vid internationellt resande, men det visar också närheten och tillgängligheten till denna flygplats. 18

19 Under 2011 reste passagerare dagligen med tåg över bron. ÖRESUNDSBRON Den 1 juli 2000 öppnade Öresundsbron. Därefter har de flesta månader visat ökningar av trafiken jämfört med samma månad året före. Den årliga persontrafiken över Öresund är nu avsevärt större än under 1990-talet. Under 2011 var det fordon per dygn över bron, och passagerare reste dagligen med tåg över bron. Det är en ökning från 2010, men något under det tidigare toppåret 2009, då passagerare tog tåget över bron varje dag minskade personbilstrafiken med 1,8 % (Se figur 11) samtidigt som antalet tågresenärer ökade med 3,2 %. Under 2011 var det genomsnittliga dagliga antalet personresor över Öresund över Öresundsbron och med färjorna Helsingborg Helsingör. I jämförelse har trafiken på Öresundsbron utvecklats bra, och uppvisat ökningar av personbilar alla år med undantag av 2010 och 2011 (Se figur 11). Antalet fordon på färjorna mellan Helsingör och Helsingborg har minskat varje år sedan 2008 och trafiken på Storabältbron minskade under både 2009 och Att personbilstrafiken minskat något 2010 och 2011 på Öresundsbron tros beror på att danskarna fram till dess på grund av den försvagade svenska kronan var köpstarka i Malmö, medan svenskarna gjorde färre fritidsresor till den danska sidan än tidigare. Den svenska kronan återvann delar av sin styrka In- och utresande passagerare Malmö Airport (1000-tal) In- och utresande passagerare Malmö Airport (1000-tal) Utveckling bilar över Öresundsbron (i 1000-tal) Utveckling personbilar över Öresundsbron (1000-tal) Figur Figur

20 Utveckling passagerare på tågresor i Skåne och Öresundsbron Utveckling passagerare på tågresor i Skåne och Öresundsbron Tåg i Skåne Öresundståg Bron -11 Figur 12. TÅG OCH CITYTUNNELN Under 2011 var det ca 120 fjärrtåg som anlände till och avgick ifrån Malmö på vardagarna och något färre under helgerna. Till detta kommer Öresundstrafiken med tåg som går dygnet runt och dagtid var 10-15:e minut. Järnvägsstationen vid Copenhagen Airport har stor betydelse för trafiken och det finns direktförbindelser med X2000 från Stockholm och Göteborg, Kustpilen från Karlskrona, via Malmö till Copenhagen Airport och Köpenhamn. Invigningen av Citytunneln i december 2010 gör att kapaciteten har ökat avsevärt och Citytunneln har ökat tillgängligheten till Malmö (Se figur 12). BIL Personbil är generellt det vanligaste färdsättet i Sverige. Detta gäller också när besökare från övriga Sverige tar sig till Malmö. Under 2011 beräknas över hälften av alla inhemska resor till Malmö ha gjorts med personbil. Resandet till och genom Malmö har också underlättats av nya in- och genomfartsleder. BUSS Många reser till, från eller genom Malmö med såväl buss i linjetrafik som med chartrad buss. Linjetrafiken med buss till och från Malmö har ökat markant. Detta är dels beroende av en allmän utveckling av kvaliteten av busstrafiken, dels att den nått nya resenärer som t ex studenter. Under de senaste åren har linjetrafiken också utökats med direkttrafik från/till exempelvis Oslo, Göteborg, Stockholm, Hamburg och Berlin. Det totala antalet ankommande och avgående bussar i linjetrafik uppgår nu till ca 450/vecka. Ett antal researrangörer har också ett utbud av bussresor till evenemang i Malmö och gruppresor med Malmö som startpunkt. 20

Turismnäringen i Malmö 2012

Turismnäringen i Malmö 2012 Turismnäringen i Malmö 2012 INNEHÅLL 2 Alla vill till Malmö! 3 Malmö Turisms uppdrag 4 Turismen i Malmö omsätter 6,9 miljarder kronor 7 Var kommer Malmös besökare ifrån? 8 Hur kommer besökarna till Malmö?

Läs mer

Turismen Ystad & Österlen en viktig näring

Turismen Ystad & Österlen en viktig näring Turismen Ystad & Österlen en viktig näring Turism ekonomisk rapport för destinationen Ystad & Österlen 2011 Foto: Inge Hansson, bidrag från 2012 års fototävling Turismen i Ystad & Österlen en viktig näring.

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Eskilstuna kommun

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Oxelösunds kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Oxelösunds kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Oxelösunds kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Oxelösunds kommun

Läs mer

TEM 2014 LULEÅ LULEÅ 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 LULEÅ LULEÅ 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 LULEÅ Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014 Inklusive åren 2005-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Luleå 2014 3

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Norrköpings kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Norrköpings kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Norrköpings kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Norrköpings kommun

Läs mer

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 TEM 2013 LYCKSELE Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 Inklusive åren 2004, 2006-2010 Reviderad version RESURS AB för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Eskilstuna kommun

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vilhelmina kommun inklusive åren 2008-2011

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vilhelmina kommun inklusive åren 2008-2011 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vilhelmina kommun inklusive åren 2008-2011 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Vilhelmina kommun

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2010-2013* *Resultatet för år 2013 är reviderat

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2010-2013* *Resultatet för år 2013 är reviderat TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2010-2013* *Resultatet för år 2013 är reviderat RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Katrineholms kommun inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Katrineholms kommun inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Katrineholms kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Katrineholms kommun

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2009-2012. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2009-2012. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Uppsala kommun 2013 3

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Helsingborgs stad inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Helsingborgs stad inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Helsingborgs stad inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Helsingborgs stad

Läs mer

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Hultsfreds kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Hultsfreds kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Hultsfreds kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Hultsfreds kommun

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kristianstads kommun inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kristianstads kommun inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kristianstads kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Kristianstads kommun

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i på Öland inklusive åren 2009-2012. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i på Öland inklusive åren 2009-2012. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i på Öland inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen på Öland 2013 3 Utveckling turismen

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Turism - en miljardindustri för Linköping Visit Linköping vill med denna broschyr ge dig mer information om besöksnäringen i Sverige och Linköping

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i på Öland inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i på Öland inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i på Öland inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i på Öland 2014 3 Utveckling

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

RESURS för Resor och Turism i Norden AB

RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Ystad & Österlenregionen med kommunerna Simrishamn, Tomelilla och Ystad inklusive åren 2009-2011 RESURS för Resor och Turism i Norden

Läs mer

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 KALMAR LÄN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Kalmar län

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Feb Ökning med 13 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till drygt 36.000 i februari. Det var en

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 146.000 i juli, vilket var

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nyköpings kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nyköpings kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nyköpings kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Nyköpings kommun 2014

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

TEM 2013 SKÅNE SKÅNE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skåne 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 SKÅNE SKÅNE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skåne 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 SKÅNE Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skåne 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Skåne 2013 3 Utveckling

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan 31.000 gästnätter i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 31.000 i januari. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 24 000 gästnätter i mars Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 24.000 i Västerås under mars. Det var en minskning

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nyköpings kommun inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nyköpings kommun inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nyköpings kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Nyköpings kommun 2013

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Ökning med 20 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 112.000 i maj, en ökning med

Läs mer

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun VATTENRIKET 2011 Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun SAMMANFATTNING Totalt gjordes det 148 250 besök i Vattenriket under 2011. Juli månad toppar med över 22 000 besök.

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 10 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 36.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Nov Nedgång i november Gästnätterna i Sverige minskade med totalt 4 i november. I var minskningen 3 och i minskade gästnätterna med 5. Totalt gjordes i november drygt

Läs mer

Turismnäringen i Malmö 2013

Turismnäringen i Malmö 2013 Turismnäringen i Malmö 2013 INNEHÅLL 2 Malmö 12 poäng! 3 Malmö Turisms uppdrag 6 Turismen i Malmö omsätter 5,9 miljarder kronor 8 Var kommer Malmös besökare ifrån? 9 Hur kommer besökarna till Malmö? 10

Läs mer

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i maj Totalt gjordes i maj drygt 76. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar i Uppsala län, vilket var en ökning med 7 jämfört med. Antalet

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av:

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av: SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013 Rapporten är framtagen av: INNEHÅLL Det lyfter inte från utlandsmarknaderna 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i juni Gästnätterna i summerade till 55. i juni (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 13 jämfört med juni, bl a beroende

Läs mer

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Karlskrona kommun och Stena Line Åsa Widmark 2009-02-13 Turismens Utredningsinstitut Främja och stödja kunskapsuppbyggnaden inom

Läs mer

Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne

Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014 HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne T U R I S M Nyckeltal Lund kommun 2014 Lund kommun Skåne län Kommunens andel av länet 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

TEM 2009 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vingåkers kommun

TEM 2009 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vingåkers kommun TEM 2009 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vingåkers kommun RESURS AB INNEHÅLL Definition 3 Källor 3 Genomförande 4 Utveckling turismen i Sverige 2009 5 Utveckling turismen i

Läs mer

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013 Delårsr rapport 213 Utvecklingenn av gästnätter januari-september 28-213 INLEDNING HUR LIGGER VI TILL? Varför en rapport om hur gästnätterna i Skåne har utvecklats de tre första kvartalen 213? Svaret är

Läs mer

TEM 2008 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sala kommun Inklusive åren 1995-2007

TEM 2008 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sala kommun Inklusive åren 1995-2007 TEM 28 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sala kommun Inklusive åren 1995-27 RESURS AB INNEHÅLL Definition 3 Källor 3 Genomförande 4 Utveckling turismen i Sverige 28 5 Utveckling

Läs mer

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Sammanfattning Turistnäringen har gemensamt tagit fram en nationell strategi och vision att fördubbla

Läs mer

Utveckling av turismnäringen. i Malmö 2010

Utveckling av turismnäringen. i Malmö 2010 Utveckling av turismnäringen i Malmö 2010 420 km fietspad in hip en groen Malmö Volkskrant 2010-04-03, av Nanda Troost Denna rapport är framtagen och utgiven av Malmö Turism, Malmö stad, maj 2011. Ansvarig

Läs mer

TEM 2005 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Arvidsjaurs kommun Inklusive åren 1994-2004

TEM 2005 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Arvidsjaurs kommun Inklusive åren 1994-2004 TEM 2005 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Arvidsjaurs kommun Inklusive åren 1994-2004 RESURS AB INNEHÅLL Definition 3 Källor 3 Genomförande 4 Utveckling turismen i Sverige 2005

Läs mer

SVERIGE 2005. TEM 2005 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2005 Inklusive åren 1997-2004 RESURS AB

SVERIGE 2005. TEM 2005 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2005 Inklusive åren 1997-2004 RESURS AB TEM 2005 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2005 Inklusive åren 1997-2004 RESURS AB INNEHÅLL Definition 3 Källor 3 Genomförande 4 Utveckling turismen i Sverige 2005 5

Läs mer

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sala kommun Inklusive åren 1994-2006

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sala kommun Inklusive åren 1994-2006 TEM 27 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sala kommun Inklusive åren 1994-26 RESURS AB INNEHÅLL Definition 3 Källor 3 Genomförande 4 Utveckling turismen i Sverige 27 5 Utveckling

Läs mer

TEM 2009 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Upplands Vallonbruk Se definition av området på sidan två

TEM 2009 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Upplands Vallonbruk Se definition av området på sidan två TEM 29 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Upplands Vallonbruk Se definition av området på sidan två RESURS AB INNEHÅLL Definition 3 Källor 3 Genomförande 4 Utveckling turismen

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

TEM 2009 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sala kommun Inklusive åren 1997-2008

TEM 2009 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sala kommun Inklusive åren 1997-2008 TEM 29 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sala kommun Inklusive åren 1997-28 RESURS AB INNEHÅLL Definition 3 Källor 3 Genomförande 4 Utveckling turismen i Sverige 29 5 Utveckling

Läs mer

Eurovision Song Contest Malmö 2013

Eurovision Song Contest Malmö 2013 Eurovision Song Contest Malmö 2013 En analys av direkta och dynamiska effekter Genomförd av Berglund&Wiberg consulting på uppdrag av Malmö stad och Region Skåne Juni 2013 Inledning På uppdrag av Malmö

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08 Svensk turismstatistik Uppdaterad 215-8-28 Föregående 215-7-8 FLYG passagerarfrekvens Juni 215 Källa: Transportstyrelsen pax fg år andel Sverige 639 212-1% 19% Europa, ank 1 125 375 2% 34% Europa, avr

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

TEM 2006 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Håbo kommun Inklusive åren 1997-2005

TEM 2006 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Håbo kommun Inklusive åren 1997-2005 TEM 2006 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Håbo kommun Inklusive åren 1997-2005 RESURS AB INNEHÅLL Definition 3 Källor 3 Genomförande 4 Utveckling turismen i Sverige 2006 5 Utveckling

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

TEM 2008 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Tanums kommun

TEM 2008 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Tanums kommun TEM 2008 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Tanums kommun RESURS AB INNEHÅLL Definition 3 Källor 3 Genomförande 4 Utveckling turismen i Sverige 2008 5 Turismen i Bohuslän 2008

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Global infrastruktur Global infrastruktur 2,5 miljarder passagerare 920 flygbolag

Läs mer

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Tierps kommun inklusive åren 1998-2006

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Tierps kommun inklusive åren 1998-2006 TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Tierps kommun inklusive åren 1998-2006 RESURS AB INNEHÅLL Definition 3 Källor 3 Genomförande 4 Utveckling turismen i Sverige 2007 5

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun Inklusive året 1992, 2004 och 2006

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun Inklusive året 1992, 2004 och 2006 TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun Inklusive året 1992, 2004 och 2006 RESURS AB INNEHÅLL Definition 3 Källor 3 Genomförande 4 Utveckling turismen i Sverige

Läs mer

TEM 2009 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vemdalen Inklusive åren 1999-2008

TEM 2009 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vemdalen Inklusive åren 1999-2008 TEM 2009 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vemdalen Inklusive åren 1999-2008 RESURS AB INNEHÅLL Definition 3 Källor 3 Genomförande 4 Utveckling turismen i Sverige 2009 5 RESULTAT

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2013 FAKTA OM SVENSK TURISM Innehåll Förord 3 Nyckeltal

Läs mer

TEM 2009 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lunds kommun inklusive åren 2000-2008

TEM 2009 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lunds kommun inklusive åren 2000-2008 TEM 2009 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lunds kommun inklusive åren 2000-2008 RESURS AB INNEHÅLL Definition 3 Källor 3 Genomförande 4 Utveckling turismen i Sverige 2009 5

Läs mer

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007 TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007 Rapporten visar främst den omsättning som hamnar på svenska destinationer, men också den totala turismomsättningen i Sverige

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

NYKÖPING 2009. TEM 2009 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nyköpings kommun Inklusive 2002-08 RESURS AB

NYKÖPING 2009. TEM 2009 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nyköpings kommun Inklusive 2002-08 RESURS AB TEM 2009 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nyköpings kommun Inklusive 2002-08 RESURS AB INNEHÅLL Definition 3 Källor 3 Genomförande 4 Utveckling turismen i Sverige 2009 5 RESULTAT

Läs mer

TEM 2009 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2009

TEM 2009 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2009 TEM 2009 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2009 Rapporten visar främst den omsättning som hamnar på svenska destinationer, men också den totala turismomsättningen i Sverige

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av

SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE Rapporten är framtagen av På uppdrag av INNEHÅLL Förord från VD 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av turism 5 Turismens

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012 Inkvarteringsstatistik mars 2012 Gästnätter län, mars 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 211 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 604 676 296 337 301 218 34

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Inkvartering 2006:9 Tel. 25491 12.10.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2006 Hotellövernattningarna från Finland ökar Totala antalet övernattningar

Läs mer

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar:

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar: Swedavias resvanebarometer Kvartal 1, 2011 Sammanfattande kommentar: Den totala ökningen av privat- samt affärsresor inom och utom Sverige ökade under det första kvartalet 2011 med 9 procent. I denna rapport

Läs mer

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Transportmedel till evenemanget

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

jul - 2010 jul - 2009 jan - 2011 jan - 2010 apr - 2009 apr - 2010 okt - 2010 okt - 2009

jul - 2010 jul - 2009 jan - 2011 jan - 2010 apr - 2009 apr - 2010 okt - 2010 okt - 2009 Delårsrapport 214 Utvecklingen av gästnätter januari-juni 28-214 INLEDNING EN RAPPORT OM LÄGET I HALVTID I den här rapporten presenteras läget beträffande antalet gästnätter i Skåne det första halvåret

Läs mer

TEM 2006 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Tierps kommun Inklusive åren 1997-2005

TEM 2006 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Tierps kommun Inklusive åren 1997-2005 TEM 2006 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Tierps kommun Inklusive åren 1997-2005 RESURS AB INNEHÅLL Definition 3 Källor 3 Genomförande 4 Utveckling turismen i Sverige 2006 5

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

TEM 2009 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen längs riksväg 50 BERGSLAGSDIAGONALEN Inklusive åren 2003-2005 och 2008

TEM 2009 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen längs riksväg 50 BERGSLAGSDIAGONALEN Inklusive åren 2003-2005 och 2008 TEM 2009 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen längs riksväg 50 BERGSLAGSDIAGONALEN Inklusive åren 2003-2005 och 2008 RESURS AB INNEHÅLL Bakgrund syfte 2 Avgränsning av området 2 Definition

Läs mer