Transaktioner på den svenska fastighetsmarknaden efter finanskrisen 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transaktioner på den svenska fastighetsmarknaden efter finanskrisen 2008"

Transkript

1 Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr. 56 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Transaktioner på den svenska fastighetsmarknaden efter finanskrisen 2008 Vilka har varit köpare respektive säljare? Författare: Sebastian Nygren Linus Ruotsalainen Stockholm 2010 Handledare: Hans Lind

2 Master of Science Thesis Title: Authors Department Transactions on the Swedish real estate market following the financial crisis in 2008 Who has been buying and who has been selling? Sebastian Nygren and Linus Ruotsalainen Department of Real Estate and Construction Management Master of Science thesis number 56 Division of Building and Real Estate Economics Supervisor Keywords Hans Lind, Professor of Real Estate Economics Real Estate, Transactions, Categorization Abstract The purpose of this paper is to categorize the buyers and sellers who have been active in the Swedish property market after the financial crisis that began autumn This period was characterized by lower transaction volumes than the previous years, partly because the banks have been restrictive with lending out more money. The categorization of actors in the property transaction market has been made of each company's objectives and strategies, which have been read from their websites, annual reports and the types of transactions they have been involved in. The created categories are presented and described in Chapter 4. Information about each company is collected in appendix 1 and appendix 2 summarizes the purchases and sales undertaken by the companies. The categorization resulted in the following categories: Long-term managers, Core Investors, Company Structure Changes, Add-value businesses, Renting companies, Bankrupt companies and Other companies. The theory regarding the efficient use of resources on the property market, as further described in Chapter 2, means that the use of resources become more efficient with each transaction. These theories have been the foundation of the issues investigated in this work. The categorization shows that the largest group of buyers in the period has been the Long-term managers, who bought for just over half of the total transaction volume. The group Core investors have also bought a lot, nearly a quarter of the total transaction volume. The Long-term managers are also the largest group of the seller's, with over half of the total transaction volume. The second largest seller group is the Add-value companies, which sold for a fifth of the total transaction volume. 2

3 Examensarbete Titel: Författare Institution Transaktioner på den svenska fastighetsmarknaden efter finanskrisen 2008 Vilka har varit köpare respektive säljare? Sebastian Nygren och Linus Ruotsalainen Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nummer 56 Avd för Bygg- och Fastighetsekonomi Handledare Nyckelord Hans Lind, Professor i Fastighetsekonomi Fastigheter, Transaktioner, Kategorisering Sammanfattning Syftet med detta examensarbete är att kategorisera de köpare och säljare som varit aktiva på den svenska fastighetsmarknaden perioden efter finanskrisen som bröt ut hösten Denna period har präglats av lägre transaktionsvolym än föregående år, bland annat på grund av att bankerna varit restriktiva med utlåning. Kategoriseringen av aktörerna på fastighetstransaktionsmarknaden har skett efter respektive företags mål och strategier, vilket utlästs från deras hemsidor, årsredovisningar samt vilka typer av transaktioner de varit inblandade i. Kategorierna som skapats presenteras och beskrivs i kapitel 4. Information om respektive företag har samlats i bilaga 1 och i bilaga 2 sammanfattas de köp och försäljningar som företagen genomfört. Kategoriseringen ledde till följande kategorier: Långsiktiga förvaltare, Core-investors, Företagsstrukturförändringar, Add-value företag, Renting företag, Konkursdrabbade företag och Övriga företag. Teorin angående effektivare resursutnyttjande på fastighetsmarknaden, som närmare beskrivs i kapitel 2, innebär att resursutnyttjandet effektiviseras vid transaktioner. Dessa teorier har legat som grund till de frågeställningar som utretts i arbetet. Kategoriseringen visar att den största gruppen köpare under perioden har varit de Långsiktiga förvaltarna som köpt för drygt halva totala transaktionsvolymen. Även gruppen Core-investors har köpt mycket, närmare en fjärdedel av totala transaktionsvolymen. Även på säljarsidan utgör Långsiktiga förvaltare den största gruppen med drygt hälften av totala transaktionsvolymen. Den näst största gruppen är Add-value företag som står för en femtedel av totala transaktionsvolymen. 3

4 Förord Detta examensarbete har skrivits under höstterminen 2010 vid avdelningen för Bygg- och Fastighetsekonomi på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Examensarbetet utgör det sista momentet i civilingenjörsutbildningen på Samhällsbyggnadsprogrammet och motsvarar 30 högskolepoäng. Ett stort tack till Hans Lind, professor i fastighetsekonomi på KTH, som väglett oss och bidragit med goda råd genom hela skrivprocessen. Stockholm, december 2010 Sebastian Nygren och Linus Ruotsalainen 4

5 Innehållsförteckning 1 INLEDNING BAKGRUND SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR METOD AVGRÄNSNING DISPOSITION EFFEKTIVT RESURSUTNYTTJANDE EN TEORIGENOMGÅNG INTERN FÖRVALTNING ELLER ENTREPRENAD STORDRIFTSFÖRDELAR SPECIALISERING ELLER DIVERSIFIERING FINANSKRISEN OCH FÖRVÄNTADE TRANSAKTIONER UTVECKLING PÅ DEN SVENSKA FASTIGHETSMARKNADEN TRANSAKTIONSVOLYM RÄNTEUTVECKLING HISTORISK AVKASTNING PÅ FASTIGHETSMARKNADEN KATEGORIER AV AKTÖRER PÅ FASTIGHETSMARKNADEN UPPKOMSTEN AV KATEGORIERNA LÅNGSIKTIGA FÖRVALTARE Regionala förvaltare Regionala fastighetstypspecialiserade förvaltare Regionala icke-fastighetstypspecialiserade förvaltare Icke-regionala förvaltare Icke-regionala fastighetstypspecialiserade förvaltare Icke-regionala icke-fastighetstypspecialiserade förvaltare Institutionella förvaltare Övriga förvaltare CORE-INVESTORS FÖRETAGSSTRUKTURFÖRÄNDRINGAR ADD-VALUE FÖRETAG Utvecklare Byggföretag Fonder RENTING KONKURSDRABBADE FÖRETAG PRIVATA INVESTERARE ÖVRIGA FÖRETAG FÖRETAGET HEMFOSA KATEGORISERADE FÖRETAG RESULTAT TRANSAKTIONSVOLYMER Transaktionsvolym för köparkategorier Transaktionsvolym för säljarkategorier Jämförelse av transaktionsvolym mellan köpar- och säljarkategorier Andel transaktionsvolym per fastighetstyp JÄMFÖRELSE AV ANTAL TRANSAKTIONER MELLAN KÖPAR- OCH SÄLJARKATEGORIER ANALYS AV DATA

6 6 ANALYS OCH DISKUSSION STÖRRE AKTÖRERS INNEHAV AV FASTIGHETER FÖRVALTNING I EGEN REGI ELLER PÅ ENTREPRENAD FASTIGHETSTYPSPECIALISERING REGIONALA AKTÖRER HÖGT BELÅNADE INVESTERARE SLUTORD REFERENSER BILAGOR

7 1 Inledning 1.1 Bakgrund Bostadspolitiken som USA förde i början av 2000-talet hade bland annat som mål att varje amerikan skulle ha möjlighet att äga sitt egna hem. För att möjliggöra detta utnyttjades så kallade subprimelån, lån för låntagare med mindre förmåga att betala av skulden. Storleken på dessa lån beror på värdet av den belånade tillgången och ingen hänsyn tas till låntagarens kreditvärdighet. Tanken med detta är att den belånade tillgången ska stiga i värde med tiden och därmed möjliggöra att ytterligare lån kan tas för att betala räntekostnader. I och med att subprimelån är lågräntelån som konverteras till högräntelån, utvecklades nya finansiella instrument. Obligationspaket skapades av dessa lån och såldes till spekulanter som förväntade sig avkastning i övergången till högräntelån. Dessa obligationspaket paketerades om och såldes vidare i flera led. Detta gjorde att de finansiella instrumenten blev väldigt komplicerade och att veta vilka de underliggande lånen var i respektive obligationspaket blev nästintill en omöjlighet. Räntenivån hade hållits relativt låg fram till 2007, då den amerikanska Centralbanken höjde styrräntan. Samtidigt som räntehöjningen skedde, började den amerikanska bostadsmarknaden mättas och fastighetspriserna sjunka. Låntagare kunde längre inte ytterligare belåna husen för att täcka räntekostnader och då lånet översteg fastighetens marknadsvärde fanns inget annat alternativ än att överlämna huset till banken. Då folk inte kunde betala sina lån, blev också obligationspaketen på lånen värdelösa. På grund av deras komplexitet var det även svårt att identifiera vilka obligationer som innehöll de värdelösa lånen. Banker med obligationer med stora andelar av de värdelösa lånen riskerade att gå i konkurs. Ett misstroende bankerna sinsemellan uppstod, då ingen visste vilka som satt med dåliga obligationer. Då många banker bedriver sin verksamhet internationellt, spred sig krisen snabbt till en global omfattning. Ingen ville låna ut pengar till en bank som riskerade att gå i konkurs, vilket även ledde till att aktörerna på fastighetsmarknaden fick svårare att låna pengar. Detta bidrog till att transaktionsvolymen på den svenska marknaden minskade kraftigt, för att under hösten 2008 stå helt still. Väldigt få transaktioner skedde under första halvåret 2009, under det första kvartalet var transaktionsvolymen 76 % lägre än samma period året innan 1. Med anledning av detta är det intressant att titta närmare på transaktioner som skett efter krisen och vilka aktörer som varit aktiva på den svenska fastighetsmarknaden. 1 Fastighetsmarknaden in i väggen ( ) 7

8 1.2 Syfte och frågeställningar Som nämnt i bakgrunden har transaktionsvolymen sedan hösten 2008 varit väldigt låg fram till mitten av 2009, jämfört med tidigare år på den svenska fastighetsmarknaden. Det huvudsakliga syftet med detta examensarbete är att identifiera och kategorisera köparna och säljarna i de transaktioner som skett efter krisen. Detta för att se om något mönster kan påvisas och vilka typer av företag som köpt och sålt i störst utsträckning. Litteratur visar att effektivare företag har komparativ fördel gentemot andra företag. Teorin bakom effektivt resursutnyttjande menar att de effektivare företagen köper fastigheter av mindre effektiva företag. Litteraturstudier inom detta område leder till ett antal frågeställningar som undersöks i denna rapport. 1. Har större aktörer ökat sitt innehav av fastigheter? 2. Har aktörer med förvaltning i egen regi ökat sitt innehav av fastigheter mer än aktörer med förvaltning på entreprenad har? 3. Har aktörer som är specialiserade på en specifik fastighetstyp ökat sitt innehav av fastigheter mer än icke-specialiserade aktörer har? 4. Har regionala aktörer ökat sitt innehav av fastigheter mer än icke-regionala aktörer har? Dessa frågeställningar ska utredas utifrån litteratur angående effektivt resursutnyttjande. 1.3 Metod För att uppnå syftet ska en kvantitativ analys genomföras. I analysen ska data över transaktioner efter finanskrisen utredas. En lista med genomförda transaktioner på den svenska fastighetsmarknaden måste tas fram. Information angående transaktionerna erhålls från fastighetsdatabasen Datscha, samt data från en av Sveriges ledande fastighetstransaktionsrådgivare via professor Hans Lind. Köparna och säljarna vid dessa transaktioner ska sedan kategoriseras under kategorier som skapas utifrån deras verksamhet. Kategoriseringen sker efter respektive företags mål och strategier, vilket utläses från deras hemsidor, årsredovisningar samt vilka typer av transaktioner de varit inblandade i. När kategorisering skett ska resultatet analyseras och kommenteras för att upptäcka eventuella mönster och med hjälp av litteraturstudier se om resultatet överensstämmer med tidigare teorier om hur fastighetsmarknaden uppför sig. 1.4 Avgränsning En mängd avgränsningar görs i den kvantitativa undersökningen. Geografiskt begränsas transaktionerna till Sverige och eventuella fastighetsportföljer innehållande fastigheter belägna i både Sverige och i utlandet tas ej med. Datan begränsas tidsmässigt till transaktioner genomförda under perioden 1 jan 2009 till 1 aug

9 Alla fastighetstyper har inkluderats i undersökningen, dock har köp av bostadsrättsföreningar exkluderats. Detta då de ej är kommersiella aktörer på fastighetsmarknaden. Även transaktioner där köpare och säljare har väldigt nära anknytning, till exempel transaktioner mellan två dotterbolag i samma koncern, har exkluderats. För att begränsa datamängden har de 100 största transaktionerna valts ut för utredningen. Data angående transaktionerna hämtas endast från två källor, fastighetsdatabasen Datscha och data från en av Sveriges ledande fastighetstransaktionsrådgivare. 1.5 Disposition I kapitel 2 presenteras korfattat teorier och studier angående effektivt resursutnyttjande. Kapitel 3 ger en översiktlig bild över hur den svenska fastighetsmarknaden sett ut de senaste åren. I kapitel 4 finns beskrivningar och kriterier för alla skapade kategorier av aktörer på fastighetsmarknaden. Kapitel 5 redovisar de resultat som kategoriseringen gett upphov till, som vidare diskuteras i kapitel 6. Bilaga 1 består av kategorisering och beskrivning av de aktiva företagen på fastighetsmarknaden, följt av bilaga 2 som behandlar respektive företags köp och försäljningar. Dessa bilagor är väldigt extensiva och kan ses som motivering till kategoriseringen. 9

10 2 Effektivt resursutnyttjande en teorigenomgång I detta kapitel presenteras bakomliggande teorier som kan vara relevanta vid en närmare granskning av transaktioner på fastighetsmarknaden. Här presenteras teorier angående effektivt resursutnyttjande i förhållandet mellan köpare och säljare. Uppsatsen Nya ägare effektivare resursutnyttjande? ligger till grund för den nedanstående, kortfattade beskrivningen av resursutnyttjandet på fastighetsmarknaden. 2 Teorin angående effektivare resursutnyttjande på fastighetsmarknaden innebär att resursutnyttjandet effektiviseras vid transaktioner. Anledningen till detta är att köparen har, eller anser sig ha, komparativ fördel mot säljaren. Detta är en anledning som gör att den nya ägaren anser att fastighetsvärdet är högre än vad den tidigare ägaren anser. Denna skillnad i värdering ligger till grund för att en transaktion ska ske över huvud taget. Även om köparen inte anser sig ha komparativa fördelar gentemot säljaren, kan andra anledningar motivera en fastighetstransaktion. Till exempel för att uppnå en viss marknadsandel eller på grund av skatteregler och liknande. Nedan presenteras olika metoder och strategier som är förknippade med effektivt resursutnyttjande. 2.1 Intern förvaltning eller entreprenad Ett val som fastighetsägare står inför är om förvaltningen av fastigheterna ska ske internt eller om det ska läggas ut på entreprenad. En fördel med intern förvaltning är bland annat att man som företag blir flexiblare. Man råder själva över hur arbetskraften ska fördelas och det är relativt lätt att omdisponera arbetskraften mellan olika projekt om så skulle behövas. En annan fördel med intern förvaltning är att man behåller mycket kunskap och kompetens inom organisationen. Detta kan vara utvecklande och leda till komparativa fördelar gentemot andra företag. 3 Genom förvaltning utlagd på entreprenad erhålls fördelen att företaget helt kan fokusera på sin kärnverksamhet som inte alltid inrymmer fastighetsförvaltning. Istället sköter en förvaltningsspecialiserad organisation förvaltningen av fastigheten. Eftersom de är specialiserade på förvaltning tillförs spetskompetens, vilket kan leda till bättre resursallokering. Anderson med flera (2002) har skapat flera regressionsmodeller som mäter företagens effektivitet utifrån flera faktorer som påverkar REITs effektivitet. I samtliga modeller har faktorn egen 2 Lind. H (2005) 3 Dahlgren (2003) 10

11 förvaltning en positiv inverkan på effektiviteten och i studien observeras att trenden mellan för amerikanska REITs är att alltfler sköter förvaltningen internt. Ur ett effektivitetsperspektiv konstaterade de även att intern förvaltning är effektivare än extern och således borde trenden beträffande intern förvaltning fortsätta i samma riktning. 4 Detta tyder på att de företagen med egen förvaltning har komparativ fördel gentemot de med förvaltning på entreprenad och följaktligen bör de med egen förvaltning öka sitt innehav av fastigheter i högre grad. Detta ligger till grund för frågeställning två som återfinns i kapitel Stordriftsfördelar Stordriftsfördelar är fördelar som erhålls av större företag och organisationer som innebär att den genomsnittliga kostnaden för producera en vara eller tjänst är lägre än för ett mindre företag. Den allmänna uppfattningen är att dessa stordriftsfördelar även återfinns i fastighetsbranschen. Detta verkar dock vara en sanning med modifikation. Även om större aktörer på fastighetsmarknaden har en effektivare kostnadsstruktur 5, har studier visat att driftnettot inte påverkas av storleken på företaget 6. Som Ambrose med flera (2005) konstaterar är det ofta inte storleken på företaget som avgör framgången, utan andra faktorer som företagets strategier och ledning. Andra studier på området visar dock att stordriftsfördelar existerar i fastighetsbranschen, men att det finns en optimal storlek för ett företag och att vara större än denna storlek påverkar istället negativt. 7 Motstridigheterna i de studier som finns angående stordriftsfördelar inom fastighetsbranschen gör det intressant att utreda vidare huruvida större företag erhåller stordriftsfördelar. Utgångspunkten i denna rapport är att stordriftsfördelar existerar och detta ligger grund för frågeställning ett i kapitel Specialisering eller diversifiering Många företag väljer att specialisera sig för att på så sätt utmärka sig och få en fördel gentemot andra företag. Specialisering kan ske både i avseende på vilken fastighetstyp företaget väljer att inneha, samt vilken region som verksamheten är begränsad till. Genom att specialisera sig på en viss fastighetstyp erhålls fördelar gällande kostnader. Dessa minskade kostnader leder till att varje enskild fastighet genererar ett större driftnetto. Dock har Capozza och Seguin (1998) konstaterat att dessa fördelar endast kvarstår just på fastighetsnivå men påverkar inte lönsamheten för det ägande företaget 8. Detta på grund av att när ett företag specialiserar sig på en viss fastighetstyp förloras möjligheten att anta projekt med hög avkastning av andra fastighetstyper. Utifrån detta verkar det som att företag går miste om fördelen med att 4 Andersson et al (2002) 5 Bers & Springer (1997) 6 Ambrose, Highfield, Linneman (2005) 7 Bers & Springer (1997) 8 Capozza & Seguin (1998) 11

12 diversifiera sig med flera olika fastighetstyper i och med högre kostnader, vilket gör att skillnad i lönsamhet mellan de två strategierna uteblir. Ett annat sätt att specialisera sig är att begränsa företagets verksamhet till en viss region. Att begränsa sig till en viss region innebär en ökad lokalkännedom samt lägre reskostnader inom organisationen, dock försvinner möjligheten att anta lönsamma projekt i andra regioner. Enligt en studie som Ambrose med flera (2000) gjorde angående stordriftsfördelar inom Real Estate Invesment Trusts, framkom det att affärsmöjligheterna man går miste om vid specialisering på en region inte vägs upp av fördelarna. 9 Därför borde det ej vara att fördra att begränsa sig till en alltför liten region. Teorierna angående specialisering på fastighetstyp och region framhåller att det inte finns någon fördel med att specialisera sig som fastighetsbolag. Regionspecialisering kan till och med vara negativt enligt en av studierna. Huruvida detta stämmer eller inte ska vidare utredas i denna uppsats och därför har frågeställningarna tre och fyra skapats i kapitel Finanskrisen och förväntade transaktioner Finanskrisen har präglat fastighetsmarknaden i Sverige på så sätt att bankerna snabbt blev väldigt restriktiva med sin utlåning och kapitaltillgången minskade därför drastiskt. Svårigheten att få tag i kapital påverkade många företag, främst de som var högt belånade. Detta i kombination med sjunkande fastighetsvärden ledde till stora svårigheter. Flera av de högt belånade företagen tvingades i konkurs, men många räddades tack vare den låga räntan riksbanken satte. Det är alltså inte förväntat att de tidigare aktiva opportunistiska företagen med hög belåningsgrad och kort ägandeperspektiv kommer vara aktiva på fastighetstransaktionsmarknaden under en krisperiod. Det är istället företag med ett längre ägandeperspektiv och mycket eget kapital, som på så sätt klarar av en lägre belåningsgrad, som förväntas ha möjlighet att förvärva fastigheter. Vidare kan även större företag förväntas köpa fastigheter i högre grad än mindre företag, då de större företagen kan anses som mindre riskfyllda låntagare för en kreditgivare. Företag med verksamheten spridd över flera regioner borde klara att hantera finanskrisen bättre än ett regionalt begränsat företag. De regionalt begränsade företagen konkurrerar nu i större utsträckning om projekten med de icke-regionala företagen i och med att antalet investeringstillfällen minskar. Detta då de regionalt begränsade företagen bara antar projekt inom en specifik region, medan de ickebegränsade företagen har möjlighet att anta projekt från alla regioner. 9 Ambrose, Ehrlich, Hughes and Wachter (2000) 12

13 3 Utveckling på den svenska fastighetsmarknaden I detta kapitel presenteras kortfattat utvecklingen av den svenska fastighetsmarknaden utifrån olika aspekter. Det framkommer att fastighetsmarknaden på grund av finanskrisen hamnade i ett väldigt speciellt läge. Genom att utreda vissa nyckelfaktorer skall en översikt ges. 3.1 Transaktionsvolym Transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden har påverkats avsevärt av den finansiella krisen. Enligt DTZ uppgick den totala transaktionsvolymen i Sverige till 45,6 miljarder SEK under 2009, vilket var 75 % lägre än under I diagrammet nedan visas transaktionsvolymen kvartalsvis i Sverige för transaktioner över 50 miljoner SEK. Diagram 1, total transaktionsvolym för Sverige, kvartalsvis. Källa: DTZ Research 11 Som kan observeras i diagrammet ovan så sjunker transaktionsvolymen drastiskt mellan tredje och fjärde kvartalet Detta beror bland annat på den turbulens som skapats på finansmarknaden, med bankernas restriktivitet gällande utlåning. 10 DTZ Research, Investment Market Update Sweden Q DTZ Research, Investment Market Update Sweden Q

14 3.2 Ränteutveckling För att stimulera marknaden sänkte Riksbanken reporäntan. Reporäntan är den ränta som Riksbanken sätter och som andra banker på marknaden får låna eller placera till i Riksbanken. Denna ränta, även kallad styrräntan, påverkar därför kapitalintensiva verksamheter i hög grad, därför även fastighetsmarknaden. I diagrammet nedan visas hur reporäntan utvecklats de senaste åren. Diagram 2, ränteutveckling. Källa: Riksbanken 12 Sedan 2006 har reporäntan stigit kraftigt, för att nå en topp hösten 2008 på 4,75 %. Riksbanken sänkte då reporäntan hastigt och mycket. I början på 2009 planade räntan ut på 0,25 %. I takt med långsam återhämtning på marknaden höjdes även räntan något under Sveriges Riksbank( ) 14

15 3.3 Historisk avkastning på fastighetsmarknaden I diagrammet nedan visas hur avkastningen för svenska fastigheter utvecklats de senaste åren. Diagram 3, prisutveckling och historisk avkastning av fastigheter i Sverige. Källa: IPD 13 Den genomsnittliga avkastningen från svenska fastigheter sjönk stadigt från 2006 för att under 2008 nå botten med en avkastning om -3,3 %. Sedan bottennoteringen 2008 har avkastningen för samtliga fastighetstyper återhämtat sig något, främst avkastningen för bostäder som nästan nått tillbaka till 2006 års nivå. 13 IPD (2010) 15

16 4 Kategorier av aktörer på fastighetsmarknaden I detta kapitel presenteras de kategorier som respektive företag senare placeras i och hur dessa kategorier skapats. 4.1 Uppkomsten av kategorierna Kategorierna har utformats utifrån företagens verksamhet och sker efter respektive företags mål och strategier, vilket utläses från deras hemsidor, årsredovisningar samt vilka typer av transaktioner de varit inblandade i. I följande figur visas alla huvudkategorier som skapats. Långsiktiga förvaltare Övriga företag Core investors Kategorier Add-value Företagsstruktursförändringar Konkursdrabbade företag Privata investerare Renting Figur 1, visar de huvudkategorier som skapats. Sedan tidigare existerade redan några av dessa kategorier. Blomkvist (2005) använder sig av kategorier som Core investors, Opportunistic investors och Renting företag för att beskriva de utländska investerarna på den svenska fastighetsmarknaden. Vid närmare undersökning av dessa kategorier visar de sig vara otillräckliga för att även beskriva de inhemska företagen på den svenska fastighetsmarknaden. Kategorin Opportunistic investors förekommer inte i kategoriseringen som 16

17 gjorts i denna uppsats, på grund av avsaknaden av opportunistiska företag. De företag som tidigare skulle kategoriseras som opportunistiska återfinns nu i kategorin Konkursdrabbade företag. Någon kan även förekomma i kategorin Add-value. För att beskriva säljarföretag har Blomkvist (2005) ytterligare kategorier av företag, bland annat kategorin Real estate companies (fastighetsbolag). Denna kategori blir dock alltför heterogen, då det på den svenska fastighetsmarknaden finns många olika typer av fastighetsbolag med vitt skilda mål och strategier. Istället för att placera alla fastighetsbolag i samma kategori har kategorierna Långsiktiga förvaltare och Add-value företag skapats, båda med flertalet underkategorier där fastighetsbolagen placeras mer specifikt utefter deras typ av verksamhet. Sammanfattningsvis har alltså vissa befintliga kategorier vidareutvecklats och andra skapats helt från grunden. Detta för att mer specifikt kunna kategorisera företag efter deras syfte med sitt ägande av fastigheter. I bilaga 1 återfinns företagsbeskrivningar och i bilaga 2 finns information om varje företags köp och försäljningar av fastigheter. Dessa två bilagor är en stor del av denna uppsats och utgör grunden till den kategorisering som skett och påverkar då direkt de resultat som presenteras. 4.2 Långsiktiga förvaltare Långsiktiga förvaltare är företag som fokuserar sin verksamhet på att aktivt förvalta och har ett långsiktigt ägandeperspektiv. De långsiktiga förvaltarna är antingen Regionala förvaltare eller Ickeregionala förvaltare, beroende på hur geografiskt utspridd deras verksamhet är. De Regionala förvaltarna kan i sin tur delas in i Fastighetstypspecialiserade förvaltare eller Icke- Fastighetstypspecialiserade förvaltare, en uppdelning som beror på hur specifik en fastighet måste vara för att ingå i verksamheten. De Icke-regionala förvaltarna delas in i Fastighetstypspecialiserade förvaltare eller Ickefastighetstypspecialiserade förvaltare, där ytterligare en underkategori finns, nämligen Institutionella förvaltare eller Övriga förvaltare. För att översiktligt urskilja kategorierna och hur de förhåller sig till varandra, se följande figur. Djupare beskrivning av respektive kategori följer efter figuren. 17

18 Långsiktiga förvaltare Regionala förvaltare Icke-regionala förvaltare Fastighetstypspecialiserade Icke-Fastighetstypspecialiserade Fastighetstypspecialiserade Icke-Fastighetstypspecialiserade Institutionella förvaltare Övriga förvaltare Figur 2, visar kategorier av långsiktiga förvaltare Regionala förvaltare Förvaltare med långsiktigt förvaltningsmål, inriktade på ett visst geografiskt område. Dessa företag har god lokal kännedom om dess marknadsområde. Beståndet kan vara fokuserat till en eller flera närliggande kommuner Regionala fastighetstypspecialiserade förvaltare Dessa företag inriktar sig på en viss specifik typ av fastigheter och även till ett geografiskt område. Företagen inom denna kategori har speciell förvaltningskompetens av att förvalta en specifik fastighetstyp inom ett visst geografiskt område. Vanliga företag i denna kategori är kommunala bostadsföretag Regionala icke-fastighetstypspecialiserade förvaltare Begränsar sig inte till en viss fastighetstyp men till ett specifikt område Icke-regionala förvaltare Förvaltare med långsiktigt förvaltningsmål, inriktade på flera olika regioner i Sverige. Företagen måste nödvändigtvis inte bedriva verksamhet i hela Sverige, men deras bestånd är uppdelade på tydligt geografiskt skilda marknader, utan tydligt fokus på ett enskilt område Icke-regionala fastighetstypspecialiserade förvaltare Dessa företag inriktar sig på en viss specifik typ av fastigheter och begränsar sig inte till ett geografiskt område. Företagen inom denna kategori har ofta speciell förvaltningskompetens av att förvalta en viss typ av fastighet, vilka kan variera mellan hotell, bostäder och handelsfastigheter med flera. 18

19 Icke-regionala icke-fastighetstypspecialiserade förvaltare Företag med sin verksamhet utspridd på geografiskt skilda marknader, utan att specialisera sig på en viss fastighetstyp. Delas in i antingen Institutionella förvaltare eller Övriga förvaltare Institutionella förvaltare Dessa fastighetsföretag är ofta dotterbolag till stora finansiella institutioner som pensions- och försäkringsbolag och förvaltningen är långsiktig och sker i egen regi. Denna typ av företag söker färdigutvecklade fastigheter i attraktiva lägen för ett moderat risktagande. Huvudverksamheten för dessa företag är att genom egen aktiv fastighetsförvaltning skapa stabila kassaflöden till moderbolaget. Denna typ av företag påminner mycket om så kallade Core-investors, skillnaden är att de institutionella förvaltarna sköter förvaltningen internt med en egen förvaltningsorganisation Övriga förvaltare Begränsar sig inte till en viss fastighetstyp eller ett specifikt område. 4.3 Core-investors De så kallade core-investors söker säkra investeringar i större fastigheter eller portföljer med flera fastigheter. Fastigheterna ska vara färdigutvecklade och ej kräva omfattande förvaltning av den nya ägaren, oftast läggs förvaltningen helt eller delvis ut på entreprenad hos lokala partners. Avtal om långa kontrakt med hyresgäster bör finnas och fokus ligger på stadiga kassaflöden under längre tid. Belåningsgraden är relativt låg i jämförelse med andra aktörer på marknaden och typexempel på core-investors är pensions- och försäkringsbolag. Huvudverksamheten för en core-investor är att förvalta kapital och fastighetsinvesteringarna i deras portföljer är ofta till för diversifiering mot andra investeringar samt för inflationsskydd. 4.4 Företagsstrukturförändringar I denna kategori samlas företag där andra aktörer än de tidigare ägarna tillfört stora delar eget kapital till företaget och på så vis förändrat ägarstrukturen. Detta sker bland annat för att förhindra konkurs i företag där soliditeten blivit alltför låg. Här placeras även företag vars köpare i en transaktion har tydlig anknytning till tidigare ägare, t.ex. när en familjemedlem köper en fastighet tidigare ägd av en annan i familjen eller när ett dotterbolag säljer till ett annat dotterbolag inom samma koncern. Om en transaktion passar in i denna kategori samtidigt som den passar in i någon annan kategori, ska den placeras här eftersom det inte skett en marknadsmässig försäljning. Dessa transaktioner tas heller inte med i den senare analysdelen. 4.5 Add-Value företag Företag med add-value som verksamhet tillför värde till fastigheter på något vis. Detta kan göras på flera sätt, antingen genom ny-, till-, och ombyggnad eller genom att optimera matchningen mellan hyresgäst och lokal. Ägandetiden av fastigheter är medellång och under denna period förvaltas 19

20 fastigheterna aktivt för att maximera värdetillväxten för att erhålla vinst vid försäljning. Fastigheter med outnyttjade byggrätter är attraktiva för dessa företag, då dessa fastigheter har stor potential till värdetillväxt Utvecklare Dessa företag har tydliga mål med sina fastighetsköp, att utveckla fastigheterna för att sedan sälja, utan att behöva syssla med långsiktig förvaltning. Typföretaget inom denna kategori är företag som utvecklar bostäder för att sedan sälja till bostadsrättsföreningar Byggföretag Huvudsakliga intäkter kommer ifrån byggentreprenad och byggande på egenägda fastigheter. Genom byggandet tillförs fastigheterna värdeökning, vilken realiseras vid försäljning Fonder Fonder med add-value som strategi investerar kapital från investerare i fastigheter med någon sorts utvecklingspotential för att ge god avkastning. Dessa fonder är förknippade med något högre risk än så kallade core-fonder där investeringar sker i färdigutvecklade fastigheter med stabila kassaflöden. Fondens livscykel kan grovt delas in i tre faser, en första fas då fonden söker kapital från investerare, en andra fas då kapitalet investeras och förvaltas, följt av den tredje fasen då fonden avvecklas. 4.6 Renting Renting innebär att ett företag köper en fastighet för att sedan hyra ut den till den tidigare ägaren. Detta upplägg innebär att kapital frigörs, vilket kan vara en fördel för många företag. Hyrorna är räntebaserade och den tidigare ägaren står ofta för drift och underhåll. Verksamheten kan liknas bankverksamhet med fastigheter som säkerhet, eftersom rentingföretagen inte tillför fastighetsförvaltningstjänster utan endast kapital. 4.7 Konkursdrabbade företag I kategorin Konkursdrabbade företag placeras företag som gått i konkurs och därmed sålt fastigheter ur konkursboet. 4.8 Privata investerare Privata investerare är personer som direkt eller indirekt via ett helägt bolag äger fastigheter. Bolagen i fråga är relativt små och äger ofta så få som en eller två fastigheter. 20

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 MÖJLIGHETER INOM FÖRVALTNING OCH PROJEKT Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum FASTIGHETSPORTFÖLJEN Attraktiva

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Nu styr varje enskild fastighets potential

Nu styr varje enskild fastighets potential Renodlingen är klar Nu styr varje enskild fastighets potential Fastigheter som vi bedömer möter morgondagens efterfrågan Långsiktigt attraktiv fastighetsportfölj med hög avkastning Fastigheter som vi bedömer

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 20 februari 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 20 februari 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 20 februari 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

25 maj 2009 DNR 08-11411 2009:9. Bankernas utlåning till kommersiella fastigheter i Sverige

25 maj 2009 DNR 08-11411 2009:9. Bankernas utlåning till kommersiella fastigheter i Sverige 25 maj 2009 DNR 08-11411 2009:9 Bankernas utlåning till kommersiella fastigheter i Sverige INNEHÅLL SLUTSATSER 1 BAKGRUND 2 Omfattning och kvalitet 2 Säkerheter 3 ANALYS OCH RESULTAT 4 Utlåningsvolymer

Läs mer

Affären Gårdsten en uppdatering

Affären Gårdsten en uppdatering Affären Gårdsten en uppdatering Hans Lind Professor i fastighetsekonomi Avd f Bygg- och fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande KTH Stockholm Mars 2014 TRITA-FOB-Rapport 2014:1 2 1.

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Spektern AGENDA Fredrik Wirdenius VD Konjunkturläget Vasakronan Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Delårsrapport jan - jun 2011 Björn Lindström Finanschef

Läs mer

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,8procent för ODIN Fastighet. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Thomas Erséus Verkställande direktör

Thomas Erséus Verkställande direktör Thomas Erséus Verkställande direktör 2010 Året det vände Förändring och förstärkning för Kungsleden Obligationslån för att bredda finansieringsbasen Omviktning till ett värde av 5,3 Mdr kr med fokus på

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar.

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. DIVERSIFIERING PÅ RIKTIGT När banker och finansiella rådgivare

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Agenda. Vasakronan och marknadsläget. Fredrik Wirdenius, vd. Årsbokslut 2008. Christer Nerlich, chef ekonomi och finans.

Agenda. Vasakronan och marknadsläget. Fredrik Wirdenius, vd. Årsbokslut 2008. Christer Nerlich, chef ekonomi och finans. Agenda Vasakronan och marknadsläget Fredrik Wirdenius, vd Årsbokslut 2008 Christer Nerlich, chef ekonomi och finans Finansiering Björn Lindström, finanschef Frågor Moderator Hans Derninger, Deutsche Bank

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Kurt Eriksson. Affärsansvarig, Nordisk Renting AB

Kurt Eriksson. Affärsansvarig, Nordisk Renting AB Kurt Eriksson Affärsansvarig, Nordisk Renting AB Nordisk Renting Källa till utveckling och tillväxt Presentation av Nordisk Renting Kundnyttan och motiv Exempel på genomförda affärer Nordisk Rentings affärsidé

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

Bostäder som investering vad är affärsmässig avkastning? Christina Gustafsson, VD IPD Norden

Bostäder som investering vad är affärsmässig avkastning? Christina Gustafsson, VD IPD Norden Bostäder som investering vad är affärsmässig avkastning? Christina Gustafsson, VD IPD Norden Agenda Avkastningsmått Avkastning för bostäder Exempel på ägardirektiv till bostadsföretag Slutsatser IPD 2012

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, VD, Nordic PM OM Nordic PM NORDIC

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B. Svenska Bostadsfonden 7 Björnen. Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B. Svenska Bostadsfonden 7 Björnen. Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B Svenska Bostadsfonden 7 Björnen Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan Svenska Bostadsfonden 7 Strandsnäckan 2008 förvaltningsber ättelse 2008

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

SVENSKA KÖPCENTER & HANDELSPLATSER THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE

SVENSKA KÖPCENTER & HANDELSPLATSER THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE SVENSKA KÖPCENTER & HANDELSPLATSER THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE 2 KÖPCENTRUM & HANDELSPLATSER I SVERIGE KÖPCENTRUM & HANDELSPLATSER I SVERIGE 3 INDEX 3 4-5 6-8 9-10 11 12 13-14 15-17 18-19 20 21 HÄR

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Genomsnittlig avkastning

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2 Kvartalsrapport

Läs mer

Fastighetsprisindex. Analytiker: Jonas Olsson John Olsson

Fastighetsprisindex. Analytiker: Jonas Olsson John Olsson 2013-02-10 Balder har de senaste åren haft en stark tillväxt både i omsättning samt börskurs, vilket vi tror kommer fortsätta. Därför ser vi inga anledningar till att inte hoppa på Baldertåget och åka

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Fondsparandets fördelning

Fondsparandets fördelning 215-2-4 Fondsparandets fördelning 214 Utmärkande för 214 var att hushållen främst nettosparade i fonder via investeringssparkonto, 51 miljarder. Hushållens övriga fondsparande via premiepensionen, förvaltarregistrerat

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege VÄRMEFÖRBRUKNING 2003-2014 kwh/m2 160 140 120 100 80 60 Fabege

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

D. CARNEGIE & CO. Kapitalmarknadsdag 22 september 2015. Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter

D. CARNEGIE & CO. Kapitalmarknadsdag 22 september 2015. Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter D. CARNEGIE & CO Kapitalmarknadsdag 22 september 2015 Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter Affärsidé Långsiktigt förvalta, förädla och utveckla bostadsfastigheter i Storstockholmsregionen

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2011

Avgifterna på fondmarknaden 2011 Avgifterna på fondmarknaden 2011 1 AMF Fonder 2 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 10 sid 11 sid 12 sid 12 sid 14 sid 16 sid 18 Sammanfattning Om rapporten Begränsningar Utveckling av fondförmögenhet och nettosparande

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB >2 800 aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) >1 100 aktieägare i Sverige (huvudsakligen privatpersoner) Boligutleie Holding I AS (Norge)

Läs mer

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 8 A B. Svenska Bostadsfonden 8 Läderfabriken. Svenska Bostadsfonden 8 Uttern

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 8 A B. Svenska Bostadsfonden 8 Läderfabriken. Svenska Bostadsfonden 8 Uttern Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 8 A B Svenska Bostadsfonden 8 Läderfabriken Svenska Bostadsfonden 8 Uttern 2008 förvaltningsber ättelse 2008 SVENSK A BOSTADSFONDEN 8 AB Faktaruta

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 9 Getingen

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 9 Getingen Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 9 A B Svenska Bostadsfonden 9 Getingen 2009 förvaltningsber ättelse 2009 SVENSK A BOSTADSFONDEN 9 AB Faktaruta Startår: 2009 Antal lägenheter:

Läs mer

Fastighetstempen 2013:2

Fastighetstempen 2013:2 Fastighetstempen 2013:2 Fastighetstempen fångar aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och finansiella aktörer www.pwc.se Innehåll Förord... 3 Sammanfattning av resultaten...

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

ÄR DET LÖNSAMT ATT ÄGA

ÄR DET LÖNSAMT ATT ÄGA ÄR DET LÖNSAMT ATT ÄGA HYRESHUS I STOCKHOLM? Privatvärdarnas ekonomi i Stockholm 213 Innehåll Det är lönsamt att äga hyresfastigheter 4 Bostadsbristen utnyttjas 6 Så gjorde vi undersökningen 7 Vinst per

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar

Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar (Från Effektivt Kapital, Vinell m.fl. Norstedts förlag 2005) Ju rikare en finansmarknad är på oberoende tillgångar, desto större är möjligheterna

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning 2010-2011

Årsredovisning 2010-2011 ! 1(6) AMC BLECKHORNEN ÅRSREDOVISNING 1(6) Medlem #32, Rolf Tuvessons, minnesfond Lund 2011-08-31 Fondstyrelsen Årsredovisning 2010-2011 År 2001 mottog AMC Bleckhornen 100 000 kr som testamenterats Corpset

Läs mer

Vinnande Ledarskap 14:e Mars 2008 AFA Försäkrings kvalitetsutveckling från ett kapitalförvaltningsperspektiv

Vinnande Ledarskap 14:e Mars 2008 AFA Försäkrings kvalitetsutveckling från ett kapitalförvaltningsperspektiv Vinnande Ledarskap 14:e Mars 2008 AFA Försäkrings kvalitetsutveckling från ett kapitalförvaltningsperspektiv Claes Samuelsson, AFA Kapitalförvaltning Agenda AFA Försäkrings ALM-process Ett samarbete Försäkring/Aktuarie/Kapitalförvaltning

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2012

Avgifterna på fondmarknaden 2012 Avgifterna på fondmarknaden 2012 En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjätte året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI)

Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI) Statistiska definitioner för penning- och obligationsmarknaden (FI) DNR 2011-568-AFS Källa: Sveriges riksbank, Bank for International settlements (BIS), Europeiska Kommissionen och NASDAQ OMX. SELMArapporteringen

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB

Hyresfastigheter Holding II AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

ALTERNATIV FÖR GENOMFÖRANDE AV

ALTERNATIV FÖR GENOMFÖRANDE AV ALTERNATIV FÖR GENOMFÖRANDE AV INFRASTRUKTURPROJEKT Infrastrukturprojekt har i Sverige traditionellt sett finansierats av staten, landstingen och kommunerna över budgeten och genom lån. Det har dock blivit

Läs mer

Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt!

Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt! Delårsrapport Q3, januari-september 2012 Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt! Nettoomsättning för perioden uppgick till 135,0 (126,1) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 4,4

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB

Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB 8 Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB AGENDA Företaget Vasakronan, strategier och hur har vi kommit hit Ekonomisk utveckling Marknadsförutsättningar Utmaningar 1 Vasakronan

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran. Svenska Bostadsfonden 1 Mörten

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran. Svenska Bostadsfonden 1 Mörten Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran Svenska Bostadsfonden 1 Svalan Svenska Bostadsfonden 1 Mörten 2009 förvaltningsber ättelse 2009 SVENSK

Läs mer

CATENA FÖRVÄRVAR LOGISTIKFASTIGHETER FÖR 3,8 MDR. GUSTAF HERMELIN FÖRESLÅS SOM NY VD

CATENA FÖRVÄRVAR LOGISTIKFASTIGHETER FÖR 3,8 MDR. GUSTAF HERMELIN FÖRESLÅS SOM NY VD Pressmeddelande Stockholm 2013-08-20 CATENA FÖRVÄRVAR LOGISTIKFASTIGHETER FÖR 3,8 MDR. GUSTAF HERMELIN FÖRESLÅS SOM NY VD Catena AB (publ) ( Catena ) har tecknat ett villkorat avtal med Brinova Fastigheter

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Delårsrapport 2008 2008-05-30

Delårsrapport 2008 2008-05-30 Delårsrapport 2008 2008-05-30 Januari - mars, koncernen - Rörelsens bruttointäkter för perioden uppgick till 4,0 MSEK. - Resultat efter skatt uppgick till -2,3 MSEK. - Förlust per aktie 0:18. Siffrorna

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer