Transaktioner på den svenska fastighetsmarknaden efter finanskrisen 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transaktioner på den svenska fastighetsmarknaden efter finanskrisen 2008"

Transkript

1 Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr. 56 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Transaktioner på den svenska fastighetsmarknaden efter finanskrisen 2008 Vilka har varit köpare respektive säljare? Författare: Sebastian Nygren Linus Ruotsalainen Stockholm 2010 Handledare: Hans Lind

2 Master of Science Thesis Title: Authors Department Transactions on the Swedish real estate market following the financial crisis in 2008 Who has been buying and who has been selling? Sebastian Nygren and Linus Ruotsalainen Department of Real Estate and Construction Management Master of Science thesis number 56 Division of Building and Real Estate Economics Supervisor Keywords Hans Lind, Professor of Real Estate Economics Real Estate, Transactions, Categorization Abstract The purpose of this paper is to categorize the buyers and sellers who have been active in the Swedish property market after the financial crisis that began autumn This period was characterized by lower transaction volumes than the previous years, partly because the banks have been restrictive with lending out more money. The categorization of actors in the property transaction market has been made of each company's objectives and strategies, which have been read from their websites, annual reports and the types of transactions they have been involved in. The created categories are presented and described in Chapter 4. Information about each company is collected in appendix 1 and appendix 2 summarizes the purchases and sales undertaken by the companies. The categorization resulted in the following categories: Long-term managers, Core Investors, Company Structure Changes, Add-value businesses, Renting companies, Bankrupt companies and Other companies. The theory regarding the efficient use of resources on the property market, as further described in Chapter 2, means that the use of resources become more efficient with each transaction. These theories have been the foundation of the issues investigated in this work. The categorization shows that the largest group of buyers in the period has been the Long-term managers, who bought for just over half of the total transaction volume. The group Core investors have also bought a lot, nearly a quarter of the total transaction volume. The Long-term managers are also the largest group of the seller's, with over half of the total transaction volume. The second largest seller group is the Add-value companies, which sold for a fifth of the total transaction volume. 2

3 Examensarbete Titel: Författare Institution Transaktioner på den svenska fastighetsmarknaden efter finanskrisen 2008 Vilka har varit köpare respektive säljare? Sebastian Nygren och Linus Ruotsalainen Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nummer 56 Avd för Bygg- och Fastighetsekonomi Handledare Nyckelord Hans Lind, Professor i Fastighetsekonomi Fastigheter, Transaktioner, Kategorisering Sammanfattning Syftet med detta examensarbete är att kategorisera de köpare och säljare som varit aktiva på den svenska fastighetsmarknaden perioden efter finanskrisen som bröt ut hösten Denna period har präglats av lägre transaktionsvolym än föregående år, bland annat på grund av att bankerna varit restriktiva med utlåning. Kategoriseringen av aktörerna på fastighetstransaktionsmarknaden har skett efter respektive företags mål och strategier, vilket utlästs från deras hemsidor, årsredovisningar samt vilka typer av transaktioner de varit inblandade i. Kategorierna som skapats presenteras och beskrivs i kapitel 4. Information om respektive företag har samlats i bilaga 1 och i bilaga 2 sammanfattas de köp och försäljningar som företagen genomfört. Kategoriseringen ledde till följande kategorier: Långsiktiga förvaltare, Core-investors, Företagsstrukturförändringar, Add-value företag, Renting företag, Konkursdrabbade företag och Övriga företag. Teorin angående effektivare resursutnyttjande på fastighetsmarknaden, som närmare beskrivs i kapitel 2, innebär att resursutnyttjandet effektiviseras vid transaktioner. Dessa teorier har legat som grund till de frågeställningar som utretts i arbetet. Kategoriseringen visar att den största gruppen köpare under perioden har varit de Långsiktiga förvaltarna som köpt för drygt halva totala transaktionsvolymen. Även gruppen Core-investors har köpt mycket, närmare en fjärdedel av totala transaktionsvolymen. Även på säljarsidan utgör Långsiktiga förvaltare den största gruppen med drygt hälften av totala transaktionsvolymen. Den näst största gruppen är Add-value företag som står för en femtedel av totala transaktionsvolymen. 3

4 Förord Detta examensarbete har skrivits under höstterminen 2010 vid avdelningen för Bygg- och Fastighetsekonomi på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Examensarbetet utgör det sista momentet i civilingenjörsutbildningen på Samhällsbyggnadsprogrammet och motsvarar 30 högskolepoäng. Ett stort tack till Hans Lind, professor i fastighetsekonomi på KTH, som väglett oss och bidragit med goda råd genom hela skrivprocessen. Stockholm, december 2010 Sebastian Nygren och Linus Ruotsalainen 4

5 Innehållsförteckning 1 INLEDNING BAKGRUND SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR METOD AVGRÄNSNING DISPOSITION EFFEKTIVT RESURSUTNYTTJANDE EN TEORIGENOMGÅNG INTERN FÖRVALTNING ELLER ENTREPRENAD STORDRIFTSFÖRDELAR SPECIALISERING ELLER DIVERSIFIERING FINANSKRISEN OCH FÖRVÄNTADE TRANSAKTIONER UTVECKLING PÅ DEN SVENSKA FASTIGHETSMARKNADEN TRANSAKTIONSVOLYM RÄNTEUTVECKLING HISTORISK AVKASTNING PÅ FASTIGHETSMARKNADEN KATEGORIER AV AKTÖRER PÅ FASTIGHETSMARKNADEN UPPKOMSTEN AV KATEGORIERNA LÅNGSIKTIGA FÖRVALTARE Regionala förvaltare Regionala fastighetstypspecialiserade förvaltare Regionala icke-fastighetstypspecialiserade förvaltare Icke-regionala förvaltare Icke-regionala fastighetstypspecialiserade förvaltare Icke-regionala icke-fastighetstypspecialiserade förvaltare Institutionella förvaltare Övriga förvaltare CORE-INVESTORS FÖRETAGSSTRUKTURFÖRÄNDRINGAR ADD-VALUE FÖRETAG Utvecklare Byggföretag Fonder RENTING KONKURSDRABBADE FÖRETAG PRIVATA INVESTERARE ÖVRIGA FÖRETAG FÖRETAGET HEMFOSA KATEGORISERADE FÖRETAG RESULTAT TRANSAKTIONSVOLYMER Transaktionsvolym för köparkategorier Transaktionsvolym för säljarkategorier Jämförelse av transaktionsvolym mellan köpar- och säljarkategorier Andel transaktionsvolym per fastighetstyp JÄMFÖRELSE AV ANTAL TRANSAKTIONER MELLAN KÖPAR- OCH SÄLJARKATEGORIER ANALYS AV DATA

6 6 ANALYS OCH DISKUSSION STÖRRE AKTÖRERS INNEHAV AV FASTIGHETER FÖRVALTNING I EGEN REGI ELLER PÅ ENTREPRENAD FASTIGHETSTYPSPECIALISERING REGIONALA AKTÖRER HÖGT BELÅNADE INVESTERARE SLUTORD REFERENSER BILAGOR

7 1 Inledning 1.1 Bakgrund Bostadspolitiken som USA förde i början av 2000-talet hade bland annat som mål att varje amerikan skulle ha möjlighet att äga sitt egna hem. För att möjliggöra detta utnyttjades så kallade subprimelån, lån för låntagare med mindre förmåga att betala av skulden. Storleken på dessa lån beror på värdet av den belånade tillgången och ingen hänsyn tas till låntagarens kreditvärdighet. Tanken med detta är att den belånade tillgången ska stiga i värde med tiden och därmed möjliggöra att ytterligare lån kan tas för att betala räntekostnader. I och med att subprimelån är lågräntelån som konverteras till högräntelån, utvecklades nya finansiella instrument. Obligationspaket skapades av dessa lån och såldes till spekulanter som förväntade sig avkastning i övergången till högräntelån. Dessa obligationspaket paketerades om och såldes vidare i flera led. Detta gjorde att de finansiella instrumenten blev väldigt komplicerade och att veta vilka de underliggande lånen var i respektive obligationspaket blev nästintill en omöjlighet. Räntenivån hade hållits relativt låg fram till 2007, då den amerikanska Centralbanken höjde styrräntan. Samtidigt som räntehöjningen skedde, började den amerikanska bostadsmarknaden mättas och fastighetspriserna sjunka. Låntagare kunde längre inte ytterligare belåna husen för att täcka räntekostnader och då lånet översteg fastighetens marknadsvärde fanns inget annat alternativ än att överlämna huset till banken. Då folk inte kunde betala sina lån, blev också obligationspaketen på lånen värdelösa. På grund av deras komplexitet var det även svårt att identifiera vilka obligationer som innehöll de värdelösa lånen. Banker med obligationer med stora andelar av de värdelösa lånen riskerade att gå i konkurs. Ett misstroende bankerna sinsemellan uppstod, då ingen visste vilka som satt med dåliga obligationer. Då många banker bedriver sin verksamhet internationellt, spred sig krisen snabbt till en global omfattning. Ingen ville låna ut pengar till en bank som riskerade att gå i konkurs, vilket även ledde till att aktörerna på fastighetsmarknaden fick svårare att låna pengar. Detta bidrog till att transaktionsvolymen på den svenska marknaden minskade kraftigt, för att under hösten 2008 stå helt still. Väldigt få transaktioner skedde under första halvåret 2009, under det första kvartalet var transaktionsvolymen 76 % lägre än samma period året innan 1. Med anledning av detta är det intressant att titta närmare på transaktioner som skett efter krisen och vilka aktörer som varit aktiva på den svenska fastighetsmarknaden. 1 Fastighetsmarknaden in i väggen ( ) 7

8 1.2 Syfte och frågeställningar Som nämnt i bakgrunden har transaktionsvolymen sedan hösten 2008 varit väldigt låg fram till mitten av 2009, jämfört med tidigare år på den svenska fastighetsmarknaden. Det huvudsakliga syftet med detta examensarbete är att identifiera och kategorisera köparna och säljarna i de transaktioner som skett efter krisen. Detta för att se om något mönster kan påvisas och vilka typer av företag som köpt och sålt i störst utsträckning. Litteratur visar att effektivare företag har komparativ fördel gentemot andra företag. Teorin bakom effektivt resursutnyttjande menar att de effektivare företagen köper fastigheter av mindre effektiva företag. Litteraturstudier inom detta område leder till ett antal frågeställningar som undersöks i denna rapport. 1. Har större aktörer ökat sitt innehav av fastigheter? 2. Har aktörer med förvaltning i egen regi ökat sitt innehav av fastigheter mer än aktörer med förvaltning på entreprenad har? 3. Har aktörer som är specialiserade på en specifik fastighetstyp ökat sitt innehav av fastigheter mer än icke-specialiserade aktörer har? 4. Har regionala aktörer ökat sitt innehav av fastigheter mer än icke-regionala aktörer har? Dessa frågeställningar ska utredas utifrån litteratur angående effektivt resursutnyttjande. 1.3 Metod För att uppnå syftet ska en kvantitativ analys genomföras. I analysen ska data över transaktioner efter finanskrisen utredas. En lista med genomförda transaktioner på den svenska fastighetsmarknaden måste tas fram. Information angående transaktionerna erhålls från fastighetsdatabasen Datscha, samt data från en av Sveriges ledande fastighetstransaktionsrådgivare via professor Hans Lind. Köparna och säljarna vid dessa transaktioner ska sedan kategoriseras under kategorier som skapas utifrån deras verksamhet. Kategoriseringen sker efter respektive företags mål och strategier, vilket utläses från deras hemsidor, årsredovisningar samt vilka typer av transaktioner de varit inblandade i. När kategorisering skett ska resultatet analyseras och kommenteras för att upptäcka eventuella mönster och med hjälp av litteraturstudier se om resultatet överensstämmer med tidigare teorier om hur fastighetsmarknaden uppför sig. 1.4 Avgränsning En mängd avgränsningar görs i den kvantitativa undersökningen. Geografiskt begränsas transaktionerna till Sverige och eventuella fastighetsportföljer innehållande fastigheter belägna i både Sverige och i utlandet tas ej med. Datan begränsas tidsmässigt till transaktioner genomförda under perioden 1 jan 2009 till 1 aug

9 Alla fastighetstyper har inkluderats i undersökningen, dock har köp av bostadsrättsföreningar exkluderats. Detta då de ej är kommersiella aktörer på fastighetsmarknaden. Även transaktioner där köpare och säljare har väldigt nära anknytning, till exempel transaktioner mellan två dotterbolag i samma koncern, har exkluderats. För att begränsa datamängden har de 100 största transaktionerna valts ut för utredningen. Data angående transaktionerna hämtas endast från två källor, fastighetsdatabasen Datscha och data från en av Sveriges ledande fastighetstransaktionsrådgivare. 1.5 Disposition I kapitel 2 presenteras korfattat teorier och studier angående effektivt resursutnyttjande. Kapitel 3 ger en översiktlig bild över hur den svenska fastighetsmarknaden sett ut de senaste åren. I kapitel 4 finns beskrivningar och kriterier för alla skapade kategorier av aktörer på fastighetsmarknaden. Kapitel 5 redovisar de resultat som kategoriseringen gett upphov till, som vidare diskuteras i kapitel 6. Bilaga 1 består av kategorisering och beskrivning av de aktiva företagen på fastighetsmarknaden, följt av bilaga 2 som behandlar respektive företags köp och försäljningar. Dessa bilagor är väldigt extensiva och kan ses som motivering till kategoriseringen. 9

10 2 Effektivt resursutnyttjande en teorigenomgång I detta kapitel presenteras bakomliggande teorier som kan vara relevanta vid en närmare granskning av transaktioner på fastighetsmarknaden. Här presenteras teorier angående effektivt resursutnyttjande i förhållandet mellan köpare och säljare. Uppsatsen Nya ägare effektivare resursutnyttjande? ligger till grund för den nedanstående, kortfattade beskrivningen av resursutnyttjandet på fastighetsmarknaden. 2 Teorin angående effektivare resursutnyttjande på fastighetsmarknaden innebär att resursutnyttjandet effektiviseras vid transaktioner. Anledningen till detta är att köparen har, eller anser sig ha, komparativ fördel mot säljaren. Detta är en anledning som gör att den nya ägaren anser att fastighetsvärdet är högre än vad den tidigare ägaren anser. Denna skillnad i värdering ligger till grund för att en transaktion ska ske över huvud taget. Även om köparen inte anser sig ha komparativa fördelar gentemot säljaren, kan andra anledningar motivera en fastighetstransaktion. Till exempel för att uppnå en viss marknadsandel eller på grund av skatteregler och liknande. Nedan presenteras olika metoder och strategier som är förknippade med effektivt resursutnyttjande. 2.1 Intern förvaltning eller entreprenad Ett val som fastighetsägare står inför är om förvaltningen av fastigheterna ska ske internt eller om det ska läggas ut på entreprenad. En fördel med intern förvaltning är bland annat att man som företag blir flexiblare. Man råder själva över hur arbetskraften ska fördelas och det är relativt lätt att omdisponera arbetskraften mellan olika projekt om så skulle behövas. En annan fördel med intern förvaltning är att man behåller mycket kunskap och kompetens inom organisationen. Detta kan vara utvecklande och leda till komparativa fördelar gentemot andra företag. 3 Genom förvaltning utlagd på entreprenad erhålls fördelen att företaget helt kan fokusera på sin kärnverksamhet som inte alltid inrymmer fastighetsförvaltning. Istället sköter en förvaltningsspecialiserad organisation förvaltningen av fastigheten. Eftersom de är specialiserade på förvaltning tillförs spetskompetens, vilket kan leda till bättre resursallokering. Anderson med flera (2002) har skapat flera regressionsmodeller som mäter företagens effektivitet utifrån flera faktorer som påverkar REITs effektivitet. I samtliga modeller har faktorn egen 2 Lind. H (2005) 3 Dahlgren (2003) 10

11 förvaltning en positiv inverkan på effektiviteten och i studien observeras att trenden mellan för amerikanska REITs är att alltfler sköter förvaltningen internt. Ur ett effektivitetsperspektiv konstaterade de även att intern förvaltning är effektivare än extern och således borde trenden beträffande intern förvaltning fortsätta i samma riktning. 4 Detta tyder på att de företagen med egen förvaltning har komparativ fördel gentemot de med förvaltning på entreprenad och följaktligen bör de med egen förvaltning öka sitt innehav av fastigheter i högre grad. Detta ligger till grund för frågeställning två som återfinns i kapitel Stordriftsfördelar Stordriftsfördelar är fördelar som erhålls av större företag och organisationer som innebär att den genomsnittliga kostnaden för producera en vara eller tjänst är lägre än för ett mindre företag. Den allmänna uppfattningen är att dessa stordriftsfördelar även återfinns i fastighetsbranschen. Detta verkar dock vara en sanning med modifikation. Även om större aktörer på fastighetsmarknaden har en effektivare kostnadsstruktur 5, har studier visat att driftnettot inte påverkas av storleken på företaget 6. Som Ambrose med flera (2005) konstaterar är det ofta inte storleken på företaget som avgör framgången, utan andra faktorer som företagets strategier och ledning. Andra studier på området visar dock att stordriftsfördelar existerar i fastighetsbranschen, men att det finns en optimal storlek för ett företag och att vara större än denna storlek påverkar istället negativt. 7 Motstridigheterna i de studier som finns angående stordriftsfördelar inom fastighetsbranschen gör det intressant att utreda vidare huruvida större företag erhåller stordriftsfördelar. Utgångspunkten i denna rapport är att stordriftsfördelar existerar och detta ligger grund för frågeställning ett i kapitel Specialisering eller diversifiering Många företag väljer att specialisera sig för att på så sätt utmärka sig och få en fördel gentemot andra företag. Specialisering kan ske både i avseende på vilken fastighetstyp företaget väljer att inneha, samt vilken region som verksamheten är begränsad till. Genom att specialisera sig på en viss fastighetstyp erhålls fördelar gällande kostnader. Dessa minskade kostnader leder till att varje enskild fastighet genererar ett större driftnetto. Dock har Capozza och Seguin (1998) konstaterat att dessa fördelar endast kvarstår just på fastighetsnivå men påverkar inte lönsamheten för det ägande företaget 8. Detta på grund av att när ett företag specialiserar sig på en viss fastighetstyp förloras möjligheten att anta projekt med hög avkastning av andra fastighetstyper. Utifrån detta verkar det som att företag går miste om fördelen med att 4 Andersson et al (2002) 5 Bers & Springer (1997) 6 Ambrose, Highfield, Linneman (2005) 7 Bers & Springer (1997) 8 Capozza & Seguin (1998) 11

12 diversifiera sig med flera olika fastighetstyper i och med högre kostnader, vilket gör att skillnad i lönsamhet mellan de två strategierna uteblir. Ett annat sätt att specialisera sig är att begränsa företagets verksamhet till en viss region. Att begränsa sig till en viss region innebär en ökad lokalkännedom samt lägre reskostnader inom organisationen, dock försvinner möjligheten att anta lönsamma projekt i andra regioner. Enligt en studie som Ambrose med flera (2000) gjorde angående stordriftsfördelar inom Real Estate Invesment Trusts, framkom det att affärsmöjligheterna man går miste om vid specialisering på en region inte vägs upp av fördelarna. 9 Därför borde det ej vara att fördra att begränsa sig till en alltför liten region. Teorierna angående specialisering på fastighetstyp och region framhåller att det inte finns någon fördel med att specialisera sig som fastighetsbolag. Regionspecialisering kan till och med vara negativt enligt en av studierna. Huruvida detta stämmer eller inte ska vidare utredas i denna uppsats och därför har frågeställningarna tre och fyra skapats i kapitel Finanskrisen och förväntade transaktioner Finanskrisen har präglat fastighetsmarknaden i Sverige på så sätt att bankerna snabbt blev väldigt restriktiva med sin utlåning och kapitaltillgången minskade därför drastiskt. Svårigheten att få tag i kapital påverkade många företag, främst de som var högt belånade. Detta i kombination med sjunkande fastighetsvärden ledde till stora svårigheter. Flera av de högt belånade företagen tvingades i konkurs, men många räddades tack vare den låga räntan riksbanken satte. Det är alltså inte förväntat att de tidigare aktiva opportunistiska företagen med hög belåningsgrad och kort ägandeperspektiv kommer vara aktiva på fastighetstransaktionsmarknaden under en krisperiod. Det är istället företag med ett längre ägandeperspektiv och mycket eget kapital, som på så sätt klarar av en lägre belåningsgrad, som förväntas ha möjlighet att förvärva fastigheter. Vidare kan även större företag förväntas köpa fastigheter i högre grad än mindre företag, då de större företagen kan anses som mindre riskfyllda låntagare för en kreditgivare. Företag med verksamheten spridd över flera regioner borde klara att hantera finanskrisen bättre än ett regionalt begränsat företag. De regionalt begränsade företagen konkurrerar nu i större utsträckning om projekten med de icke-regionala företagen i och med att antalet investeringstillfällen minskar. Detta då de regionalt begränsade företagen bara antar projekt inom en specifik region, medan de ickebegränsade företagen har möjlighet att anta projekt från alla regioner. 9 Ambrose, Ehrlich, Hughes and Wachter (2000) 12

13 3 Utveckling på den svenska fastighetsmarknaden I detta kapitel presenteras kortfattat utvecklingen av den svenska fastighetsmarknaden utifrån olika aspekter. Det framkommer att fastighetsmarknaden på grund av finanskrisen hamnade i ett väldigt speciellt läge. Genom att utreda vissa nyckelfaktorer skall en översikt ges. 3.1 Transaktionsvolym Transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden har påverkats avsevärt av den finansiella krisen. Enligt DTZ uppgick den totala transaktionsvolymen i Sverige till 45,6 miljarder SEK under 2009, vilket var 75 % lägre än under I diagrammet nedan visas transaktionsvolymen kvartalsvis i Sverige för transaktioner över 50 miljoner SEK. Diagram 1, total transaktionsvolym för Sverige, kvartalsvis. Källa: DTZ Research 11 Som kan observeras i diagrammet ovan så sjunker transaktionsvolymen drastiskt mellan tredje och fjärde kvartalet Detta beror bland annat på den turbulens som skapats på finansmarknaden, med bankernas restriktivitet gällande utlåning. 10 DTZ Research, Investment Market Update Sweden Q DTZ Research, Investment Market Update Sweden Q

14 3.2 Ränteutveckling För att stimulera marknaden sänkte Riksbanken reporäntan. Reporäntan är den ränta som Riksbanken sätter och som andra banker på marknaden får låna eller placera till i Riksbanken. Denna ränta, även kallad styrräntan, påverkar därför kapitalintensiva verksamheter i hög grad, därför även fastighetsmarknaden. I diagrammet nedan visas hur reporäntan utvecklats de senaste åren. Diagram 2, ränteutveckling. Källa: Riksbanken 12 Sedan 2006 har reporäntan stigit kraftigt, för att nå en topp hösten 2008 på 4,75 %. Riksbanken sänkte då reporäntan hastigt och mycket. I början på 2009 planade räntan ut på 0,25 %. I takt med långsam återhämtning på marknaden höjdes även räntan något under Sveriges Riksbank( ) 14

15 3.3 Historisk avkastning på fastighetsmarknaden I diagrammet nedan visas hur avkastningen för svenska fastigheter utvecklats de senaste åren. Diagram 3, prisutveckling och historisk avkastning av fastigheter i Sverige. Källa: IPD 13 Den genomsnittliga avkastningen från svenska fastigheter sjönk stadigt från 2006 för att under 2008 nå botten med en avkastning om -3,3 %. Sedan bottennoteringen 2008 har avkastningen för samtliga fastighetstyper återhämtat sig något, främst avkastningen för bostäder som nästan nått tillbaka till 2006 års nivå. 13 IPD (2010) 15

16 4 Kategorier av aktörer på fastighetsmarknaden I detta kapitel presenteras de kategorier som respektive företag senare placeras i och hur dessa kategorier skapats. 4.1 Uppkomsten av kategorierna Kategorierna har utformats utifrån företagens verksamhet och sker efter respektive företags mål och strategier, vilket utläses från deras hemsidor, årsredovisningar samt vilka typer av transaktioner de varit inblandade i. I följande figur visas alla huvudkategorier som skapats. Långsiktiga förvaltare Övriga företag Core investors Kategorier Add-value Företagsstruktursförändringar Konkursdrabbade företag Privata investerare Renting Figur 1, visar de huvudkategorier som skapats. Sedan tidigare existerade redan några av dessa kategorier. Blomkvist (2005) använder sig av kategorier som Core investors, Opportunistic investors och Renting företag för att beskriva de utländska investerarna på den svenska fastighetsmarknaden. Vid närmare undersökning av dessa kategorier visar de sig vara otillräckliga för att även beskriva de inhemska företagen på den svenska fastighetsmarknaden. Kategorin Opportunistic investors förekommer inte i kategoriseringen som 16

17 gjorts i denna uppsats, på grund av avsaknaden av opportunistiska företag. De företag som tidigare skulle kategoriseras som opportunistiska återfinns nu i kategorin Konkursdrabbade företag. Någon kan även förekomma i kategorin Add-value. För att beskriva säljarföretag har Blomkvist (2005) ytterligare kategorier av företag, bland annat kategorin Real estate companies (fastighetsbolag). Denna kategori blir dock alltför heterogen, då det på den svenska fastighetsmarknaden finns många olika typer av fastighetsbolag med vitt skilda mål och strategier. Istället för att placera alla fastighetsbolag i samma kategori har kategorierna Långsiktiga förvaltare och Add-value företag skapats, båda med flertalet underkategorier där fastighetsbolagen placeras mer specifikt utefter deras typ av verksamhet. Sammanfattningsvis har alltså vissa befintliga kategorier vidareutvecklats och andra skapats helt från grunden. Detta för att mer specifikt kunna kategorisera företag efter deras syfte med sitt ägande av fastigheter. I bilaga 1 återfinns företagsbeskrivningar och i bilaga 2 finns information om varje företags köp och försäljningar av fastigheter. Dessa två bilagor är en stor del av denna uppsats och utgör grunden till den kategorisering som skett och påverkar då direkt de resultat som presenteras. 4.2 Långsiktiga förvaltare Långsiktiga förvaltare är företag som fokuserar sin verksamhet på att aktivt förvalta och har ett långsiktigt ägandeperspektiv. De långsiktiga förvaltarna är antingen Regionala förvaltare eller Ickeregionala förvaltare, beroende på hur geografiskt utspridd deras verksamhet är. De Regionala förvaltarna kan i sin tur delas in i Fastighetstypspecialiserade förvaltare eller Icke- Fastighetstypspecialiserade förvaltare, en uppdelning som beror på hur specifik en fastighet måste vara för att ingå i verksamheten. De Icke-regionala förvaltarna delas in i Fastighetstypspecialiserade förvaltare eller Ickefastighetstypspecialiserade förvaltare, där ytterligare en underkategori finns, nämligen Institutionella förvaltare eller Övriga förvaltare. För att översiktligt urskilja kategorierna och hur de förhåller sig till varandra, se följande figur. Djupare beskrivning av respektive kategori följer efter figuren. 17

18 Långsiktiga förvaltare Regionala förvaltare Icke-regionala förvaltare Fastighetstypspecialiserade Icke-Fastighetstypspecialiserade Fastighetstypspecialiserade Icke-Fastighetstypspecialiserade Institutionella förvaltare Övriga förvaltare Figur 2, visar kategorier av långsiktiga förvaltare Regionala förvaltare Förvaltare med långsiktigt förvaltningsmål, inriktade på ett visst geografiskt område. Dessa företag har god lokal kännedom om dess marknadsområde. Beståndet kan vara fokuserat till en eller flera närliggande kommuner Regionala fastighetstypspecialiserade förvaltare Dessa företag inriktar sig på en viss specifik typ av fastigheter och även till ett geografiskt område. Företagen inom denna kategori har speciell förvaltningskompetens av att förvalta en specifik fastighetstyp inom ett visst geografiskt område. Vanliga företag i denna kategori är kommunala bostadsföretag Regionala icke-fastighetstypspecialiserade förvaltare Begränsar sig inte till en viss fastighetstyp men till ett specifikt område Icke-regionala förvaltare Förvaltare med långsiktigt förvaltningsmål, inriktade på flera olika regioner i Sverige. Företagen måste nödvändigtvis inte bedriva verksamhet i hela Sverige, men deras bestånd är uppdelade på tydligt geografiskt skilda marknader, utan tydligt fokus på ett enskilt område Icke-regionala fastighetstypspecialiserade förvaltare Dessa företag inriktar sig på en viss specifik typ av fastigheter och begränsar sig inte till ett geografiskt område. Företagen inom denna kategori har ofta speciell förvaltningskompetens av att förvalta en viss typ av fastighet, vilka kan variera mellan hotell, bostäder och handelsfastigheter med flera. 18

19 Icke-regionala icke-fastighetstypspecialiserade förvaltare Företag med sin verksamhet utspridd på geografiskt skilda marknader, utan att specialisera sig på en viss fastighetstyp. Delas in i antingen Institutionella förvaltare eller Övriga förvaltare Institutionella förvaltare Dessa fastighetsföretag är ofta dotterbolag till stora finansiella institutioner som pensions- och försäkringsbolag och förvaltningen är långsiktig och sker i egen regi. Denna typ av företag söker färdigutvecklade fastigheter i attraktiva lägen för ett moderat risktagande. Huvudverksamheten för dessa företag är att genom egen aktiv fastighetsförvaltning skapa stabila kassaflöden till moderbolaget. Denna typ av företag påminner mycket om så kallade Core-investors, skillnaden är att de institutionella förvaltarna sköter förvaltningen internt med en egen förvaltningsorganisation Övriga förvaltare Begränsar sig inte till en viss fastighetstyp eller ett specifikt område. 4.3 Core-investors De så kallade core-investors söker säkra investeringar i större fastigheter eller portföljer med flera fastigheter. Fastigheterna ska vara färdigutvecklade och ej kräva omfattande förvaltning av den nya ägaren, oftast läggs förvaltningen helt eller delvis ut på entreprenad hos lokala partners. Avtal om långa kontrakt med hyresgäster bör finnas och fokus ligger på stadiga kassaflöden under längre tid. Belåningsgraden är relativt låg i jämförelse med andra aktörer på marknaden och typexempel på core-investors är pensions- och försäkringsbolag. Huvudverksamheten för en core-investor är att förvalta kapital och fastighetsinvesteringarna i deras portföljer är ofta till för diversifiering mot andra investeringar samt för inflationsskydd. 4.4 Företagsstrukturförändringar I denna kategori samlas företag där andra aktörer än de tidigare ägarna tillfört stora delar eget kapital till företaget och på så vis förändrat ägarstrukturen. Detta sker bland annat för att förhindra konkurs i företag där soliditeten blivit alltför låg. Här placeras även företag vars köpare i en transaktion har tydlig anknytning till tidigare ägare, t.ex. när en familjemedlem köper en fastighet tidigare ägd av en annan i familjen eller när ett dotterbolag säljer till ett annat dotterbolag inom samma koncern. Om en transaktion passar in i denna kategori samtidigt som den passar in i någon annan kategori, ska den placeras här eftersom det inte skett en marknadsmässig försäljning. Dessa transaktioner tas heller inte med i den senare analysdelen. 4.5 Add-Value företag Företag med add-value som verksamhet tillför värde till fastigheter på något vis. Detta kan göras på flera sätt, antingen genom ny-, till-, och ombyggnad eller genom att optimera matchningen mellan hyresgäst och lokal. Ägandetiden av fastigheter är medellång och under denna period förvaltas 19

20 fastigheterna aktivt för att maximera värdetillväxten för att erhålla vinst vid försäljning. Fastigheter med outnyttjade byggrätter är attraktiva för dessa företag, då dessa fastigheter har stor potential till värdetillväxt Utvecklare Dessa företag har tydliga mål med sina fastighetsköp, att utveckla fastigheterna för att sedan sälja, utan att behöva syssla med långsiktig förvaltning. Typföretaget inom denna kategori är företag som utvecklar bostäder för att sedan sälja till bostadsrättsföreningar Byggföretag Huvudsakliga intäkter kommer ifrån byggentreprenad och byggande på egenägda fastigheter. Genom byggandet tillförs fastigheterna värdeökning, vilken realiseras vid försäljning Fonder Fonder med add-value som strategi investerar kapital från investerare i fastigheter med någon sorts utvecklingspotential för att ge god avkastning. Dessa fonder är förknippade med något högre risk än så kallade core-fonder där investeringar sker i färdigutvecklade fastigheter med stabila kassaflöden. Fondens livscykel kan grovt delas in i tre faser, en första fas då fonden söker kapital från investerare, en andra fas då kapitalet investeras och förvaltas, följt av den tredje fasen då fonden avvecklas. 4.6 Renting Renting innebär att ett företag köper en fastighet för att sedan hyra ut den till den tidigare ägaren. Detta upplägg innebär att kapital frigörs, vilket kan vara en fördel för många företag. Hyrorna är räntebaserade och den tidigare ägaren står ofta för drift och underhåll. Verksamheten kan liknas bankverksamhet med fastigheter som säkerhet, eftersom rentingföretagen inte tillför fastighetsförvaltningstjänster utan endast kapital. 4.7 Konkursdrabbade företag I kategorin Konkursdrabbade företag placeras företag som gått i konkurs och därmed sålt fastigheter ur konkursboet. 4.8 Privata investerare Privata investerare är personer som direkt eller indirekt via ett helägt bolag äger fastigheter. Bolagen i fråga är relativt små och äger ofta så få som en eller två fastigheter. 20

Fastighetsbolag, risker och strategier 2002 2011

Fastighetsbolag, risker och strategier 2002 2011 Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 285 Samhällsbyggnad 300 hp Magisternivå, 30 hp Bygg- och fastighetsekonomi Fastighetsbolag, risker och strategier 2002 2011 En analys av svenska

Läs mer

Ägarstrukturen för hotellfastigheter i Sverige - En analys av transaktioner och ägarförändringar

Ägarstrukturen för hotellfastigheter i Sverige - En analys av transaktioner och ägarförändringar Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 450 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Ägarstrukturen för hotellfastigheter i Sverige - En analys av transaktioner och ägarförändringar Författare:

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 136. Fastighetsbolagens strategi i samband med finanskrisen 2008

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 136. Fastighetsbolagens strategi i samband med finanskrisen 2008 Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 136 Fastighetsbolagens strategi i samband med finanskrisen

Läs mer

Ägarstrukturen för kontorsfastigheter i centrala Stockholm

Ägarstrukturen för kontorsfastigheter i centrala Stockholm Institutionen för Fastigheter och Byggande Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 393 Ägarstrukturen för kontorsfastigheter i centrala Stockholm Författare: Peter

Läs mer

Industrifastigheter som investeringsobjekt -En studie av marknaden för industrifastigheter i Malmö kommun

Industrifastigheter som investeringsobjekt -En studie av marknaden för industrifastigheter i Malmö kommun Examensarbete ISRN/LUTVDG/TVLM 08/5163 SE Industrifastigheter som investeringsobjekt -En studie av marknaden för industrifastigheter i Malmö kommun Andréas Hansson Marcus Jönsson Institutionen för fastighetsvetenskap

Läs mer

Institutionella investerares beslut till att köpa och sälja fastigheter

Institutionella investerares beslut till att köpa och sälja fastigheter Institution för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga tekniska Högskolan Examensarbete nr: 296 Institutionella investerares beslut till att köpa och sälja fastigheter en undersökning av transaktionspåverkande

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 409 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi. Analys av fem svenska fastighetsfonder

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 409 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi. Analys av fem svenska fastighetsfonder Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 409 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Analys av fem svenska fastighetsfonder Författare: Richard Drougge Handledare: Professor Stellan Lundström

Läs mer

Bolånetakets påverkan på efterfrågan av hyresrättslägenheter

Bolånetakets påverkan på efterfrågan av hyresrättslägenheter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr xx Bolånetakets påverkan på efterfrågan av hyresrättslägenheter Författare:

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 460 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 460 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 460 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Hur har subprimekrisen och oron i det finansiella systemet påverkat transaktionsvolym och transaktionsstruktur

Läs mer

The Tenant Way VICTOR ANDERSSON ROBERT WOODBRIDGE. Fastighetsbolags strategiska arbetssätt avseende kommersiella hyresgäster KANDIDATARBETE

The Tenant Way VICTOR ANDERSSON ROBERT WOODBRIDGE. Fastighetsbolags strategiska arbetssätt avseende kommersiella hyresgäster KANDIDATARBETE The Tenant Way Fastighetsbolags strategiska arbetssätt avseende kommersiella hyresgäster VICTOR ANDERSSON ROBERT WOODBRIDGE KANDIDATARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn

Läs mer

Preferensaktier och obligationer som fastighetsfinansiering

Preferensaktier och obligationer som fastighetsfinansiering Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 261 Fastighetsutveckling och Finansiella tjänster Magisternivå, 30 hp Preferensaktier och obligationer som fastighetsfinansiering Författare:

Läs mer

Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter

Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 87 Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter Författare:

Läs mer

Kreditbedömning i fastighetsbranschen

Kreditbedömning i fastighetsbranschen Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete Nr? (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 28 Kreditbedömning i fastighetsbranschen fastighetsföretagsbedömning

Läs mer

Vilken bank väljer du?

Vilken bank väljer du? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Nina Aknooni Charlotte Carlsson Vilken bank väljer du? - en nyckeltalsanalys av de fyra storbankerna i Sverige Which bank do you choose? a ratio analysis of

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Har lågkonjunkturen påverkat möjligheten att få kapital från Venture Capitalbolag? Niklas Eklund och Viktor Sandström

Institutionen för ekonomi. Har lågkonjunkturen påverkat möjligheten att få kapital från Venture Capitalbolag? Niklas Eklund och Viktor Sandström Institutionen för ekonomi Titel: Har lågkonjunkturen påverkat möjligheten att få kapital från Venture Capitalbolag? Författare: Niklas Eklund och Viktor Sandström Kurspoäng: Kursnivå: 15 högskolepoäng

Läs mer

Framgångsrik strategi för byggföretag för att möta konjunktur- och marknadsförändringar

Framgångsrik strategi för byggföretag för att möta konjunktur- och marknadsförändringar Framgångsrik strategi för byggföretag för att möta konjunktur- och Kristofer Nilsson Karl Stenson Copyright Kristofer Nilsson och Karl Stenson 2010 Avdelningen för Byggproduktion Lunds Tekniska Högskola,

Läs mer

Fastighetsfinansiering

Fastighetsfinansiering Företagsekonomiska institutionen FEKH89 Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP HT2014 Fastighetsfinansiering En fallstudie om finansieringsmöjligheter i Sverige och Danmark Författare: Pontus

Läs mer

Finansiering av fastighetsbolag - Analys avseende behovet av alternativ till traditionell bankkredit

Finansiering av fastighetsbolag - Analys avseende behovet av alternativ till traditionell bankkredit Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (30 hp) Nr 137 Finansiering av fastighetsbolag - Analys avseende behovet av alternativ till traditionell bankkredit Författare: Louise Bergman Evelina

Läs mer

Värdering av kommersiella fastigheter med kassaflödesmetoden

Värdering av kommersiella fastigheter med kassaflödesmetoden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 30 Värdering av kommersiella fastigheter med kassaflödesmetoden

Läs mer

Fastighetsförvaltning av kontorslokaler i Stockholm - Vilka krav ställs på fastighetsförvaltare idag?

Fastighetsförvaltning av kontorslokaler i Stockholm - Vilka krav ställs på fastighetsförvaltare idag? Institutionen för Fastigheter och Byggande Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 344 Fastighetsförvaltning av kontorslokaler i Stockholm - Vilka krav ställs på

Läs mer

Analys av drift- och underhållskostnader

Analys av drift- och underhållskostnader Analys av drift- och underhållskostnader påverkande faktorer Kristian Isberg copyright Kristian Isberg Institutionen för byggvetenskaper, Byggproduktion Lunds Tekniska Högskola, Lund ISRN LUTVDG/TVBP--09/5394

Läs mer

Svarthandel med hyreskontrakt i Stockholm

Svarthandel med hyreskontrakt i Stockholm Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 281 Svarthandel med hyreskontrakt i Stockholm Författare: Jon Henriksson Lars Lindström Stockholm

Läs mer

Är allmännyttan subventionerad och är de privata fastighetsägarna missgynnade?

Är allmännyttan subventionerad och är de privata fastighetsägarna missgynnade? Är allmännyttan subventionerad och är de privata fastighetsägarna missgynnade? Hans Lind Avd f Bygg- och Fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande KTH Stockholm 2006 Uppsats nr 41 1

Läs mer

Allmännyttiga fastighetsbolags kapitalstruktur innan och efter finanskrisen: en kvantitativ studie

Allmännyttiga fastighetsbolags kapitalstruktur innan och efter finanskrisen: en kvantitativ studie Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Bygg- och fastighetsekonomprogrammet Allmännyttiga fastighetsbolags kapitalstruktur innan och efter finanskrisen: en kvantitativ studie Kandidatuppsats

Läs mer

Kreditmarknadens avreglering - En förklaring till fastighetsprisökningen?

Kreditmarknadens avreglering - En förklaring till fastighetsprisökningen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 88 Kreditmarknadens avreglering - En förklaring till fastighetsprisökningen?

Läs mer

Kapitalstruktur i svenska fastighetsbolag

Kapitalstruktur i svenska fastighetsbolag Kapitalstruktur i svenska fastighetsbolag - styrande faktorer Avdelningen för fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet Per Larsson Claes Lennartsson ISRN/LUTVDG/TVLM 09/5183 SE Copyright

Läs mer

Har det skett en real hyreshöjning på kontorsmarknaden i Stockholm? hyresindex ur ett 30- års perspektiv

Har det skett en real hyreshöjning på kontorsmarknaden i Stockholm? hyresindex ur ett 30- års perspektiv Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 133 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Har det skett en real hyreshöjning på kontorsmarknaden i Stockholm? hyresindex ur ett 30- års perspektiv

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190 Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Författare:

Läs mer

Hyresstrukturen på Stockholms Kontorsmarknad - En visuell studie

Hyresstrukturen på Stockholms Kontorsmarknad - En visuell studie Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 502 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Hyresstrukturen på Stockholms Kontorsmarknad - En visuell studie Författare: Johan Rydberg David Sjöbäck

Läs mer

Stora och små fondbolags riskjusterade avkastning

Stora och små fondbolags riskjusterade avkastning Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 HP Finansiering HT terminen 2012 Stora och små fondbolags riskjusterade avkastning en studie om svenska fondbolag Av: Andres

Läs mer