ÅRSREDOVISNING 2012 RASTA GROUP AB. (publ.)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2012 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING RASTA GROUP AB (publ.)

2 INNEHÅLL Vd har ordet 4 Koncernen och aktien 6 Affärsområde Serviceanläggningar 8 Affärsområde Arenarestauranger 10 Affärsområde Hotell 12 Bolagsstyrning 14 Kallelse till årsstämma i Rasta Group AB (publ) Aktieägarna i Rasta Group AB(publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2013 kl på Ullevi Restaurang & Konferens, Paradentrén, Göteborg. Förslag till dagordning på årsstämma: 1. Val av ordförande för stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning. 4. Val av en eller två justeringsmän och en protokollförare. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Anförande av verkställande direktören. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 8. Beslut a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 10. Val av styrelse 11. Val av valberedning 12. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. 13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 14. Stämmans avslutande. Produduktion Rivista AB, www rivista.se Förvaltningsberättelse 16 Styrelse och ledande befattningshavare 19 Ekonomisk redovisning 20 Noter till de finansiella posterna 28 Planerade rapporttillfällen 2013 Årsstämma maj 2013 Årsredovisning 2012 april/maj 2013 Kommer finnas tillgänglig på bolagets kontor och hemsida Kvartalsrapport jan mars 2 maj 2013 Kvartalsrapport jan juni 22 augusti 2013 Kvartalsrapport jan sep 31 oktober RASTA ÅRSREDOVISNING 2012 Anmälan För att äga rätt att deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken fredagen den 17 maj 2013 dels anmäla sitt deltagande på stämman senast måndagen den 20 maj 2013 kl Aktieägare som önskar deltaga på årsstämman skall anmäla sig skriftligen till Rasta Group AB(publ) under adress Box 9092, Göteborg, per fax , per telefon eller via Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge behörighetshandling före stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att deltaga i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) i eget namn. Sådan registrering, s k rösträttsregistrering, måste vara verkställd fredagen den 17 maj 2013, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Styrelsens och valberedningens förslag till beslut samt bolagets årsredovisning för 2012 hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida ca 10 dagar före stämman och kan också rekvireras från bolaget via adress enligt ovan, eller telefon Göteborg i april 2013 Styrelsen

3 Rasta Group AB (publ) har återigen gjort ett av sina bästa år någonsin. Omsättningen har ökat med ca 14%. ÅRET I SIFFROR Rörelseresultat (EBITDA): tkr Nettoomsättning inkl franchisetagare: tkr Medeltal årsanställda personer 2012: 534 varav kvinnor: 395 varav män: höjdpunkter 2012 Rasta Håby förvärvades Den familjära serviceanläggningen med det utmärkta läget vid E6:an är åter i Rastas ägo. Förutom en stor restaurang, erbjuder Håby hotell, servicebutik, catering, turistinformation och golfpaket med sex banor. Ett välkommet tillskott till Rasta. Succé för Supermatchen FC Barcelona mötte Manchester United på Ullevi i augusti. Matchen arrangerades med kort varsel och mitt i semestertider, men Rastas personal gjorde en strålande insats och klarade utmaningen med glans. Springsteen intog Ullevi The Boss gjorde två konserter på Ullevi i juli, som vanligt inför en fullsatt arena, trots att ett av årets värsta regnväder ställde till det vid den andra av hans konserter. Fullsatta konserter innebär god försäljning för Rasta. Opera nyrenoverat På Grand Hotel Opera i Göteborg renoverades 75 rum under början av Nu har hela hotellet fyrstjärnig standard. Trots renoveringen blev 2012 ett mycket bra år för hotellet. Allt talar för att 2013 blir ännu bättre. Bästa året för Tönnebro Sveriges största serviceanläggning gjorde sitt starkaste år någonsin. Rasta Tönnebro, naturskönt beläget strax söder om Söderhamn vid E4:an, får här representera våra duktiga anställda på serviceanläggningarna som år efter år genererar en stabil tillväxt. RASTA ÅRSREDOVISNING

4 VD HAR ORDET Ännu ett framgångsrikt år för Rasta Group vd har ordet ulrik svartborn Vd Rasta Group Rasta Group har återigen gjort sitt bästa år hittills. Visserligen är resultatet 2012 lägre än föregående år 23 mot 29 miljoner men rensat för poster av engångskaraktär redovisar bolaget en rörelseresultatsförbättring på drygt 5 miljoner kronor och även en omsättningsökning på ca 10 procent. Affärsområdet serviceanläggningar har haft ett mycket bra år och ökat omsättningen med 5 procent på befintliga anläggningar. Då är inte nyförvärvet Håby inräknat. Håby, som förvärvades 1 juni, har ett strategiskt läge vid E6 och är en av de största serviceanläggningarna i Sverige. Rasta har också byggt butiker på de befintliga anläggningarna i Ullared och Arboga, samt tecknat nytt franchiseavtal med OKQ8. Den sänkta restaurangmomsen har gynnat koncernen genom att vi kunnat anställa fler människor och på så sätt höjt vår kvalitet. Affärsområdet arenarestauranger har haft ett kämpigt år däremot. Visserligen har det anordnats många evenemang och omsättningen ökade med 7 miljoner. Men vi har inte lyckats förvalta evenemangen på bästa sätt. Vi hade stora kostnader i samband med nysatsningar och vinstmarginalen har minskat. Glädjande är däremot att Åby äntligen gått med vinst samt att även vår verksamhet i Kalmar känns stabil. Under 2013 kommer Gyllene Tider, Robbie Williams och Roger Waters till Ullevi. Det kommer även under sommaren 2013 spelas en supermatch mellan Paris Saint-Germain och Real Madrid. Vi har lärt oss att vi ska ha bättre kontroll på kostnadssidan. I mars 2013 har bolaget tagit över arenan Gamla Ullevi. Vi ser stora synergier på att även kunna driva denna arena i Göteborg och det kommer stärka vårt affärsområde Arena. har börjat starkt med en omsättningsökning på ca 15 procent jämfört med samma period förra året. I Malmö ligger hotellpriserna över lag avsevärt lägre än i Göteborg, vilket gör att det är svårare att nå tillfredsställande lönsamhet där. I stället får vi se över kostnader och jobba med beläggningen. Vi tar marknadsandelar och ser fram emot vissa höjdpunkter såsom Eurovision Song Contest under våren Det har varit en turbulent tid i omvärlden och det påverkar även oss. Sverige har visserligen stått starkt och kronan har klarat sig bra. Men en stark krona är å andra sidan negativ för utländska turister i Sverige. Det kan dock, enligt vissa bedömare skönjas en viss ljusning. Om så är fallet, kan vi förvänta oss fler lastbilar på vägarna, vilket gynnar Rasta. När det gäller miljöfrågor och alternativa bränslen, tror jag att det kan finnas spännande möjligheter för oss. Om exempelvis elbilar blir vanligare, kommer det att behövas fler laddstationer där bilisterna kommer att stanna till en bra stund. Där kan det finnas förutsättningar för våra serviceanläggningar att utveckla sig. Nästa år är det val. Vi vet inte vad som händer med de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga vid ett eventuellt regimskifte. Cirka 50 procent av Rastas anställda är under 26 år. Det samma gäller restaurangmomsen och bolagsskatten. Men min gissning är att det inte blir så stora förändringar. Som helhet ser vi fram emot 2013, som jag tror kommer att bli ännu ett bra år för oss. Ulrik Svartborn, Tillförordnad VD sedan 1 mars 2012 VD sedan 1 december : 280 Mkr På hotellsidan kan vi konstatera att Grand Hotel Opera i Göteborg hade ett mycket bra år 2012, trots att 75 av rummen renoverades i början på året RASTA GROUPS AFFÄRSIDÈ är att äga, förvalta och utveckla bolag inom servicenäringen. Genom att kombinera vår samlade kunskap och vårt nätverk kan vi utnyttja synergieffekterna inom våra affärsområden med bästa behållning för ägare och kund. 2004: 113 Mkr 2005: 219 Mkr 2006: 205 Mkr 4 RASTA ÅRSREDOVISNING 2012

5 Som helhet ser vi fram emot 2013, som jag tror kommer att bli ännu ett bra år för oss Ulrik svartborn, vd 2011: 484 Mkr 2012: 551 Mkr 2010: 424 Mkr rastas omsättning : 380 Mkr 2008: 351 Mkr RASTA ÅRSREDOVISNING

6 KONCERNEN OCH AKTIEN Rasta Group driver verksamhet inom tre olika affärsområden: Serviceanläggningar, Arenarestauranger och Hotell. Bolagets affärsidé är att äga, förvalta och utveckla bolag inom servicenäringen. RASTA I KORTHET Med vår samlade kunskap och breda nätverk kan vi utnyttja synergieffekter inom våra affärsområden. Vi kan bland annat samordna leveranser av koncernens inköp vilket inte bara sparar tid och pengar, utan också minskar miljöpåverkan. Dessutom kan vår försäljningsorganisation samarbeta kring både marknadsföring och erbjudanden. Våra mål är att den befintliga verksamheten ska växa och skapa förutsättningar för tillväxt, att vi ska stärka vår position på marknaden och att vi ska förvärva ytterligare verksamheter. Detta ska vi lyckas med genom att konsolidera och skapa tillväxt inom vår nuvarande verksamhet och genom att göra nyförvärv. Rasta Group grundades 1999 och har sitt säte i Göteborg. Moderbolaget omfattar bolagen Rasta Sverige AB, Ullevi Konferens och Kiosker AB, Grand Hotel Opera AB, Nordstaden Hotel och Förvaltning AB, Håby Restaurang och Motell AB och Fastighetsbolaget Facklan HB. RASTA GROUP Affärsområde SERVICEANLÄGGNINGAR 22 serviceanläggningar Affärsområde ARENARESTAURANGER Ullevi Arena (Göteborg) Guldfågeln Arena (Kalmar) Grand Hotel Opera (Göteborg) Åbytravet (Mölndal) Gamla Ullevi (Göteborg) Affärsområde HOTELL Grand Hotel Garden (Malmö) Noterad på First North Premier 2009 kvalificerade sig Rasta Group AB för listning på First North Premier. Första dag för listning var den 9 mars Thenberg & Kinde Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser på First North. Aktiens utveckling under året har följt den allmänna aktieutvecklingen. Kursutvecklingen har varit ganska så stabil under 2012 och legat på ca 40 öre. Under januari mars noterades en viss ökning i handeln med aktien samt att kursen steg en aning. Rasta Group AB har cirka aktieägare. Antalet utestående aktier var Kurs, kr 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Kurs- och omsättningsutveckling Rasta Group aktien under 2012 Snittkurs per månad Omsättning per månad januari 2012 februari 2012 mars 2012 april 2012 maj 2012 juni 2012 juli 2012 augusti 2012 september 2012 oktober 2012 november 2012 december 2012 januari 2013 februari 2013 mars 2013 Antal de TIO STÖRSTA aktieägarna (per ) Andel kapital och röster Fam Rolf Lundström (privat och via bolag) 27,2% ( ) Fam Dan Tervaniemi (via bolag) 25,9% ( ) Fam Brandel (via bolag) 17,4% ( ) Totalt antal aktier är per Fam Knutsson (privat och via bolag) 4,4% ( ) Bernt Larsson (via bolag) 3,8% ( ) Bertil Knutson dödsbo 2,7% ( ) Fam Jarl Kihlberg (privat och via bolag) 1,8% ( ) Hedmans Partiaffär 1,5% ( ) Sune Tholin 1,4% ( ) (privat och Jan Bengtsson via bolag) 0,8% ( ) Övriga ca ,1 % ( ) 6 RASTA ÅRSREDOVISNING 2012

7 Närhet till Norge guld värt för Nordby Fyra kilometer från norska gränsen ligger det gemytliga hotellet och restaurangen Rasta Nordby. Med direkt anslutning till E6 och Sveriges största shoppingcentra är det mestadels norska kronor som sätter fart på omsättningen. I restaurangdelen av Rasta Nordby råder en lugn stämning. Lokalen är behagligt ljuddämpad och det är mestadels samtal mellan olika gäster som hörs. I de allra flesta fall hålls de på norska. Cirka 85 procent av våra gäster kommer från Norge. De flesta är något äldre så även när vi får in stora busslaster är det ganska lugnt här, berättar platschefen Bente Gunnarsson. Bente Gunnarsson är själv norska men har bott och arbetat i Strömstad i 30 år nu, hela tiden i samma anläggning här i Nordby, även om den inte var en del av Rasta från början. Det startades som motell Nordby av två bröder Då fanns det bara en bensinmack och en liten Icaaffär här intill. Sen i takt med att köpcentrat vuxit upp, har det varit många olika ägare innan Rasta tog över. Köpcentrat Nordby är idag Sveriges största med över kvadratmeter inomhusshopping. Det är naturligtvis en stor bidragande orsak till den strida strömmen norrmän som korsar gränsen för att bunkra billig mat och annat, då det är så dyrt i Norge. Förutom att norska kronor står för en stor del av omsättningen och att menyerna är dubbelspråkiga, får det en del andra konsekvenser, intygar chefskocken Anders Eriksson. Min syster brukar säga att jag pratar mycket norska, men jag är ju från Göteborg från början, skrattar han samtidigt som han gör färdigt en hamburgertallrik. Vi säljer mycket av något som heter biff snadder. Det hade jag inte hört talas om innan jag hamnade här. Det är tärnad biff stekt med paprika, lök, champinjoner och serveras med bearnaisesås. Det är jättegott faktiskt! RASTA Nordby Etablerad: 1983 (som Motell Nordby), 2004 som Rasta Platser: Restaurang med plats för 285 gäster, hotell med 42 rum Serverar: Husmanskost, grillat, sallader och andra lätta rätter samt en del norska specialiteter. Har även: Konferenslokal, gratis trådlöst nätverk, helt handikappanpassad anläggning och gott om parkeringsplatser. RASTA ÅRSREDOVISNING

8 SERVICE- ANLÄGGNINGAR Dan Tervaniemi Affärsområdeschef AFFÄRSOMRÅDET I SIFFROR Andel av koncernen: 72 % Omsättning: 399 miljoner Antal sålda koppar kaffe: 3,5 miljoner Antal sålda kanelbullar: Antal sålda dagens lunch: 1 miljon Antal toabesök: 4 5 miljoner Antal sålda ton raggmunk: 18 ton Antal sålda ton pyttipanna: 24 ton Antal sålda ton bacon: 18 ton Antal sålda ton stekfläsk: 45 ton Antal sålda ton kotlettrad: 32 ton Rasta Håby Etablerad: 1981 som Motell Traden, Rasta har ägt anläggningen i olika omgångar sen 80-talet. Platser: 230 sittplatser i restaurangen, 42 hotellrum Serverar: Husmanskost, grillat, sallader och andra lätta rätter Har även: Stor, välsorterad servicebutik, catering, turistinformation, golfpaket med sex banor att välja bland. mötesplats för allt fler Serviceanläggningar hade ett bra år 2012 och överträffade de resultatmässiga förväntningarna. Omsättningen ökade på våra befintliga anläggningar med 5 procent jämfört med föregående år. Vår bedömning är att vi kommer att hålla ställningarna även under 2013, även om det är svårt att bedöma hur trafiken kommer att påverkas av konjunkturen. Rasta förvärvade Håby Restaurang och Motell AB den 1 juni. Anläggningen, som varit i Rastas ägo på 80-talet, är Sveriges näst största serviceställe efter Tönnebro. Håby är beläget vid E6:an, mitt emellan Oslo och Göteborg. Därmed har det ett perfekt läge för den allt stridare strömmen av norska turister. Håby är ett mycket positivt tillskott för affärsområdet. Vi har i dag ungefär 65 procent av den totala marknaden för vägrestauranger. Rasta blir allt mer av en mötesplats, inte bara för bussar och långtradare, turister och ortens lokalbefolkning. Men den tunga trafiken är alltjämt viktig för oss. Idag har över lastbilschaufförer ett Rastakort, vilket ger dem 10 procents rabatt på inköpen. Vi har busschaufförer som deltar i ett lojalitetsprogram. Men bussarna stannar allt kortare tid, så det gäller för oss att ha ett utbud som passar även för dessa snabba stopp. Ett orosmoment på lång sikt är att det är färre 80- och 90-talister som tar körkort jämfört med tidigare generationer. Vårt utbud breddas allt mer och blir mer och mer av en food-court med Burger King, Santa Maria på Tex Mex, ett cafésamarbete med Eva Olsson samt pizza i de fall där det inte finns en lokal pizzeria. För många pensionärer är vi ett ställe dit man går för att äta lunch eller middag och även bjuder sina barn och barnbarn på söndagsmiddag. På många mindre orter försvinner caféerna och restaurangerna. På dessa orter utgör lokalbefolkningen idag 5 30 procent av våra kunder. Vidare är vi snart största arbetsgivaren i hälften av de orter där vi finns. Riksrasta byggdes i Brålanda, Dalsland Det var då en hypermodern anläggning övertogs vägrestaurangen av Dan Tervaniemi som började sin Rastabana just här. HISTORIEN OM RASTA: Om man ska berätta historien om Rasta får man börja med Dan Tervaniemi. Dan gick till sjöss, endast 15 år gammal, då han var skoltrött och äventyrslysten. Tanken var att göra ett par resor och sedan återgå till skolan. Men Dan var för ung för att bli jungman och hamnade i köket, lärde sig jobbet av duktiga kockar och avancerade till sist till förstekock. Tillbaka på landbacken efter ett par år, hamnade han så småningom på KF som restaurangchef och startade ett antal Domusrestauranger frågade svenskamerikanen Torsten Calvert om jag ville driva en vägrestaurang i Brålanda, som ligger mitt emellan Göteborg och Karlstad.

9 Givet stopp och knytpunkt för ortsborna Rasta Håby är både en familjär knytpunkt för boende och ett givet stopp för yrkeschaufförer. Alla tycks känna alla och förarna uppskattar det lilla extra som får dem att trivas. Jon Lundgren har arbetat som långtradarchaufför i 23 år och känner både personal och meny på Rasta Håby utantill. Det ligger strategiskt, har trevlig personal och god mat. Jag stannar här väldigt ofta, berättar han efter att ha avslutat sin spätta med curryfrästa grönsaker på väg mot avlastning i Norge. Annars är favoriten stekt fläsk som serveras på tisdagar. Jon, och många av hans kollegor, planerar noga sina rutter för att kunna pausa just i Håby. Det är även det givna stoppet för busslaster till och från Norge. Det är bästa stället längs E6:an. Imorgon kommer jag stanna för att duscha och äta igen på vägen tillbaka, säger Jon. Marie Andersson har jobbat som restaurangbiträde här i tio år. Hon säger att förutom den omtalat goda maten är möjligheten till dusch och bastu en av de där små extragrejerna som chaufförerna uppskattar. Det kostar 20 kronor, men det dras sedan av på priset om man äter, så i princip är det gratis. Vi serverar även dagens fram till halv tio på kvällen för förarnas skull. Hon hälsar glatt och igenkännande på de olika gästerna som tittar in i restaurangen. Det är väl som min kollega brukar säga att vi är som en enda stor familj här, säger hon med ett stort leende. Rasta har ägt anläggningen till och från under 80- och 90-talet. Så sent som i somras tog man över stället, som förutom restaurangen består av hotell och en stor servicebutik, igen. Det har medfört att vi har fått mycket nytt här. Bland annat renoverat golv och en ny större salladsbuffé. Hela butiken ska renoveras innan sommaren också, säger Marie. Förutom yrkeschaufförer, hotellgäster och på somrarna golfare, tittar många boende i området in på en bit mat eller fika. Vårt julbord är alltid väldigt uppskattat. Sen brukar olika föreningar i området träffas här. Antingen hyr de in sig eller så träffas de bara vid borden över en fika eller en bit mat. Hur började det egentligen? Det lät kanske inte så hett, men suget efter nya utmaningar och möjligen en mångdubblad lön gjorde att det ändå kändes lönt att ge det ett försök, berättar Dan. Efter ett år som anställd fick han köpa ut vägrestaurangen. Och sedan rullade det på. Det gick så bra att han byggde ett Rasta i Charlottenberg, vid norska gränsen: Gränsrasta. Det fortsatte med Smålandsrasta i Klevshult och Vårgårdsrasta i Vårgårda. I rask takt byggde han tio och köpte tio anläggningar. Rastas ställen ligger ofta just på gamla rastställen, ibland till och med från tiden med häst och vagn. Mellan 1996 och 2003 försvann han från Rasta och ägnade sig åt att driva krogar i Göteborg bland annat Avenyn 10 som senare blev Hard Rock Café. Men 2003 köpte han tillbaka Rasta. Det jag är mest stolt över är att ha skapat arbetstillfällen på orter där mycket annat bara läggs ner. Rasta Brålanda (Riksrasta) idag.

10 ARENA- RESTAURANGER RICKARD PETERSSON Affärsområdeschef Spännande år För arenorna Springsteen & Supermatchen Det serverades över muggar folköl under Springsteen. Det såldes över korv med bröd dessa dagar På supermatchen såldes det över bägare med popcorn. Affärsområdet Arenarestauranger har haft ett intensivt och spännande år. Vi har haft en bra omsättning, tack vare en stor mängd evenemang. Marginalerna har dock gått ner något, då vi har gjort stora nysatsningar. En sådan är det nya restaurangområdet utanför Nya Ullevi, Preparty Zone. Den ingår i vårt arbete, tillsammans med Got- Event, för att bli mer konkurrenskraftiga gentemot andra aktörer inom arenabranschen. Men publiken har ännu inte riktigt hittat dit. Det har också visat sig att konkurrensen när det gäller krogshower till jul är alltför tuff i Göteborg. Showen Grisfesten Nightflight 2 hade svårt att uppnå önskat publikmål. Dagkonferenser och julbord gick däremot som förväntat. På Ullevi anordnades flera evenemang. Konserten med Madonna drog mindre publik än väntat medan Bruce Springsteen som alltid spelade för en fullsatt arena, trots att ett av årets värsta regnväder ställde till det vid den andra av hans konserter. Den så kallade supermatchen då FC Barcelona mötte Manchester United på Ullevi arrangerades med kort varsel och mitt i semestertider, den 8 augusti. Det blev en tuff utmaning för vår organisation. Men matchen blev en stor succé såväl för Göteborg som för Rastas personal som klarade provet på ett föredömligt sätt. Vi ser gärna fler evenemang av detta slag i framtiden. Vi har också fått försäljningsrättigheter för 2012 på en ny arena: City Race Arena på Frihamnspiren i Göteborg där det anordnades TTA-race. Där fick vi bygga upp och utveckla all logistik och infrastruktur som krävs för restaurangverksamhet. Vår verksamhet i Kalmar gick in på sitt andra år. Konferenserna gick bra, liksom försäljningen av mat och dryck på matchdagarna. Olé, årets krogshow med Peter Glyt och Vänner, gick utmärkt och sågs av personer i november och december. Vi är mycket glada över vårt goda samarbete med Kalmar FF och Guldfågeln Arena håller på att utvecklas till att bli Smålands mötesplats. Rent idrottsmässigt hade fotbollsklubben dock inte något bra år, vilket avspeglade sig i publiksiffrorna. Vi hoppas de får en bättre säsong På Åby i Göteborg hade vi vårt i särklass bästa år hittills. Det har tagit oss fyra år av hårt arbete att komma dit. Vi har en slimmad och effektiv organisation, bra ledning samt ett sunt och bra samarbete med Åby Travsällskap. Ett antal temakvällar med exempelvis föreläsningar, ölprovning och fotboll har ökat antalet besökare på dagar som annars brukar vara sämre dagar. Åby har också numera en fin bana för hopp- och dressyrtävlingar, vilket innebär ett välkommet tillskott i verksamheten. AFFÄRSOMRÅDET I SIFFROR Andel av koncernen: 12 % Omsättning: 66 MKR Antal sålda korv med bröd: Antal liter sålda popcorn: Antal liter såld öl: Antal sålda julbord: TTA Rasta fick försäljningsrättigheter på City Race Arena 2012 i Göteborg. Där serverade Rasta mat till TTA-racingförare, funktionärer och publik vid två tillfällen, en tävling i juni och finalen i september. Restaurangverksamheten byggdes upp från grunden. Det blev ett stort tält med enklare restaurangutbud, ett VIP-tält, snabbmatskiosker, försäljning av godis, popcorn och läsk, ambulerande säljare på läktaren samt en cafeteria för funktionärer. Rasta hade flera utmaningar att hantera. Dels krävdes det självklart väldigt mycket utrustning som skulle komma på plats på kort tid. Det var också smalt och trångt. Och funktionärsmatsalen, låg inne i banan, så måltiderna måste serveras mellan loppen. Vi gjorde upp ett minutschema för att ta dit och bort maten, förklarar Stefan Hammarström, driftschef för Arenagruppen som är mycket nöjd med hur Rastas personal löste alla utmaningar. 10 RASTA ÅRSREDOVISNING 2012

11 Rasta sponsrar OS-medaljören 2012 var året då hon nådde det största idrottliga målet av alla: En guldmedalj i Paralympics. Dessutom blev det en silvermedalj i lag. Nu gäller det att ladda om för nya utmaningar. Och den tuffaste matchen är kanske den hon går på hemmaplan. Många var de som delade Anna- Carin Ahlquists glädjetårar när det stod klart att hon kammat hem ett Paralympicsguld till Sverige. Och lika smittande är hennes skratt som hon ofta har nära till. Anna-Carin drabbades av MS för tio år sedan. Hon miste känseln i båda benen och i höger underarm. För en person som varit väldigt aktiv, både fysiskt och yrkesmässigt blev det ett stort sorgearbete att ta sig igenom. Jag fick byta bostad, bil, sambo. Jag fick packa ner mina högklackade skor och lära mig använda rullstol, säger hon. En del i denna process var att ta upp pingis, en sport hon höll på med som barn blev hon uttagen till Svenska Handikappbordtennislandslaget och det blev starten på hennes elitsatsning. Min familj och mina vänner har Utmärkelser & nomineringar 2012 Vinnare av: GP:s Stora Sportpris. Nominerad till: Årets Kvinnliga Idrottare Jerringpriset Svenska Dagbladets Bragdguld Årets Göteborgare varit ett helt fantastiskt stöd, berättar Anna-Carin, som också har jobbat kontinuerligt med en idrottspsykolog och en kostrådgivare. Anna-Carin har rest runt jorden och tävlat. EM-guld, VM-silver i lag tillhör några av de troféer hon kammat hem. Men inget slår förstås ett Paralympicsguld. Paralympics har blivit allt mer professionellt och numera satsar de deltagarna lika hårt som andra elitidrottare. Anna-Carin spelar även matcher mot icke-funktionshindrade. Exempelvis bildar hon tillsammans med sin far, Jan-Owe, som också är en utmärkt pingisspelare, Team Rasta! När detta skrivs leder de Korpserien i Göteborg. Där ingår 100 lag, varav flera före detta elitspelare. Rasta har sponsrat Anna-Carin sedan starten av hennes elitsatsning Utan mina sponsorer hade det inte varit möjligt med någon elitsatsning, förklarar Anna-Carin. Nu satsar hon vidare mot nya mål. Några höjdpunkter är EM i Lignano 2013 och VM i Beijing Foto:Jorma Valkonen Monster Jam Monster Jam lockade sin näst största publik hittills sommaren Evenemanget återkommer vartannat år på Ullevi i Göteborg. Den unga publiken förnyas mer eller mindre från gång till gång. Ullevi var i stort sett fullsatt när den unga publiken, mestadels pojkar mellan 7 och 13 år med föräldrar kom för att heja på Spider Man, Gravedigger och de andra på arenan. På Pit Stop fick de komma och titta på bilarna på nära håll och prata med förarna. Denna publik älskar godis, glass och drickor. Det är ett bra kioskevenemang, konstaterar Stefan Hammarström. RASTA ÅRSREDOVISNING

12 HOTELL Richard Petersson Affärsområdeschef positiv trend för hotellen AFFÄRSOMRÅDET I SIFFROR Andel av koncernen: 16 % Omsättning: 86 MKR Antal anställda: 62 årsanställda Antal hotellrum: 368 Beläggningsgrad: 65 % RevPAR: 591 Rastas hotellverksamhet omfattar Grand Hotel Opera i Göteborg sedan 2010 och Grand Hotel Garden i Malmö som förvärvades Grand Hotel Opera har en omfattande restaurang-, konferens- och spaverksamhet. 123 av rummen är nybyggda och under januari-mars 2012 renoverades de övriga 75 rummmen som byggdes på 80-talet. Nu har hela hotellet fyrstjärnig standard. Hotellet har haft en fantastiskt bra utveckling. Även om 75 rum inte bokades under januari-mars blev årsresultatet likvärdigt med Det känns väldigt lovande inför Vi ser inga tecken på inbromsning, utan snarare en ökning. Göteborg är en stark mötesstad med mycket mässor och kongresser. De centralt belägna hotellen går bra. Grand Hotel Opera ligger inte bara centralt, utan även nära Centralstationen, vilket är en fördel när allt fler resenärer väljer tåget. Hotellkapaciteten byggs ut i Göteborg. När det nya Posthotellet mitt emot Centralstationen invigdes i februari 2012 märktes en liten inbromsning. Men sedan ökade vår beläggning igen. Inte heller Hotel Gothia Towers utbyggnad känns oroande. Det är hotellen i kranskommunerna som tar smällen när kapaciteten byggs ut. Det ser ljust ut på hotellmarknaden i Göteborg. I Malmö är det däremot betydligt tuffare för hotellen. Malmö är visserligen en tillväxtregion, men är inte en mötesstad som Göteborg, och inte heller lika mycket av en turiststad. Såväl prisnivån som beläggningen ligger lägre här. I Malmö startade vi från en mycket låg nivå 2011, men vi jobbar långsiktigt och ihärdigt med att ta marknadsandelar. Och vi har också ökat vår omsättning med 53 procent. Det är en lång resa kvar innan vi är där vi önskar. Men nu är Grand Hotel Garden ett fint premiumhotell och vi siktar på en omsättningsökning på ytterligare procent de kommande åren. När det gäller service, miljö och kvalitet pågår kontinuerligt arbete på båda hotellen. Vi har genomfört ett omfattande miljöarbete. Grand HotelOpera blev Svanenmärkt vid årsskiftet 2012/13. Garden ska Svanenmärkas under Detta är inte bara viktigt för miljön, utan också en förutsättning för att vara konkurrenskraftiga inför framtidens alltmer krävande och medvetna kunder. I april lanserade vi vår Kvalitetshandbok som all personal fått ta del av. Den beskriver företagets vision, affärsidé, kvalitet och service. Boken har introducerats med hjälp av internutbildningar och möten. Detta arbete har emottagits väl hos kunderna och alla vi skriver avtal med får ta del av denna kvalitetshandbok. 12 RASTA ÅRSREDOVISNING 2012

ÅRSREDOVISNING 2011 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

ÅRSREDOVISNING 2011 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se ÅRSREDOVISNING 2011 www.rastagroup.se RASTA GROUP AB (publ.) INNEHÅLL Vd har ordet 4 Koncernen och aktien 6 Affärsområde Serviceanläggningar 8 Affärsområde Arenarestauranger 10 Affärsområde Hotell 12 Bolagsstyrning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012. Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012. Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012 Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 12 314 (18 518) tkr.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008. Rasta Group AB (publ) Restaurang Pegasus, ÅbyTravet

ÅRSREDOVISNING 2008. Rasta Group AB (publ) Restaurang Pegasus, ÅbyTravet ÅRSREDOVISNING 2008 Rasta Group AB (publ) Restaurang Pegasus, ÅbyTravet INNEHÅLL DET HÄR ÄR RASTA GROUP 2008... 3 HÄNDELSER 2008... 3 SIFFROR 2008... 4 VD-ORDET... 5 RASTA GROUP... 7 MARKNADEN... 9 AFFÄRSOMRÅDE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 CHERRYFÖRETAGEN

ÅRSREDOVISNING 2007 CHERRYFÖRETAGEN ÅRSREDOVISNING 2007 CHERRYFÖRETAGEN CHERRY ÅRSREDOVISNING 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Cherrys verksamhet och övergripande strategi 3 Cherry i korthet 2007 4 Aktien 5 VD Gunnar Lind:»2007 ett framgångsrikt

Läs mer

Årsredovisning 2006 allengren.publicera.se w w B, w eyer, Jenny H ation A lfa Print, 2007 Foto: Linus M Produktion: Publicera Inform Tryck: A

Årsredovisning 2006 allengren.publicera.se w w B, w eyer, Jenny H ation A lfa Print, 2007 Foto: Linus M Produktion: Publicera Inform Tryck: A Årsredovisning 2006 Innehåll Detta är Feelgood 3 2006 i korthet 4 VD har ordet 5 Marknad och konkurrenter 6 Verksamhet och tjänster 8 Medarbetare och organisation 13 Aktien 14 Årsredovisning Förvaltningsberättelse

Läs mer

04 OM Eurocon 05 Eurocon i korthet 2012 10 ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG I VÄSTERNORRLAND

04 OM Eurocon 05 Eurocon i korthet 2012 10 ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG I VÄSTERNORRLAND ÅRSREDOVISNING 2012 Eurocon Consulting AB (publ) Organisationsnummer 556736-3188 Innehåll 04 OM Eurocon 05 Eurocon i korthet 2012 10 ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG I VÄSTERNORRLAND 12 Förvaltningsberättelse Omsättning

Läs mer

PART OF. Årsredovisning 2013

PART OF. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 PART OF Innehåll 4 VD HAR OrDET 6 ÅRET I KORTHET 8 2E GROUP - upplevelsekoncernen 10 2e group 12 Showtic 14 2ENTERTAIN 16 HANSEN 18 WALLMANS 20 VÅRA ARENOR 22 Aktien 24 STYRELSE OCH

Läs mer

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2007

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2007 Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2007 Bilvård och tillbehör Köp 3 betala för 2 Vi bjuder på den billigaste! Pris från 69:- Meguiar s har ett brett sortiment av bilvårdsprodukter och tillbehör. Vill

Läs mer

Årsredovisning 2014. ework Scandinavia AB 2014 a Reshaping Consulting

Årsredovisning 2014. ework Scandinavia AB 2014 a Reshaping Consulting Årsredovisning 2014 ework Scandinavia AB 2014 a Reshaping Consulting Reshaping consulting ework startade med nytänkande, hög innovationsförmåga och en vilja att förändra. Det är en naturlig del av vår

Läs mer

INNEHÅLL. Eurocon Consulting AB (publ) Organisationsnummer 556736-3188

INNEHÅLL. Eurocon Consulting AB (publ) Organisationsnummer 556736-3188 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL 04 OM EUROCON 05 EUROCON I KORTHET 2013 12 KOMMENTAR AV VD 14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omsättning och resultat Kassaflöde och finansiell ställning Väsentliga händelser efter

Läs mer

Årsredovisning 2008 Panaxia Security AB (publ)

Årsredovisning 2008 Panaxia Security AB (publ) Årsredovisning 2008 Panaxia Security AB (publ) Innehållsförteckning Året i korthet...3 VD har ordet...4 Affärsidé, mål och strategi...5 Marknadsbeskrivning...6 Verksamheten...7 Organisation och personal...10

Läs mer

Årsredovisning 2014 Stärkt position för AllTelekoncernen

Årsredovisning 2014 Stärkt position för AllTelekoncernen Årsredovisning 2014 Stärkt position för AllTelekoncernen Årsredovisning 2014 InnehållA 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Om AllTele 6 AllTeles affärsmodell 7 Affärsmodell Bredband 8 Affärsmodell Telefoni

Läs mer

ökade marginalen på vår tjänsteförsäljning till 70 procent, en ökning med 10 procent jämfört med året innan.

ökade marginalen på vår tjänsteförsäljning till 70 procent, en ökning med 10 procent jämfört med året innan. Årsredovisning 2012 Dialect i korthet Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Vi ser till att allt kan fungera ihop oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. MR GREEN & CO AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2013. MR GREEN & CO AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013 MR GREEN & CO AB (publ) INNEHÅLL 2013 i sammandrag... 3 Bolagsbeskrivning... 4 VD-ord... 5 Koncernens resultaträkning, proforma... 7 Spelöverskott per region, proforma... 7 Marknadsutveckling...

Läs mer

Inbjudan till årsstämma. Innehåll

Inbjudan till årsstämma. Innehåll WISE GROUP AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013 13 Inbjudan till årsstämma Aktieägarna i Wise Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 13,

Läs mer

Två minuter om DIBS NETTOOMSÄTTNING I MILJONER KRONOR RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR BUTIKERNAS E-HANDELSVOLYM I MILJARDER KR 120 50 47,1 42,7

Två minuter om DIBS NETTOOMSÄTTNING I MILJONER KRONOR RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR BUTIKERNAS E-HANDELSVOLYM I MILJARDER KR 120 50 47,1 42,7 ÅRSREDOVISNING 1 Två minuter om DIBS DIBS erbjuder Nordens bredaste utbud av enkla och säkra betalningslösningar på nätet. Vi gör det enkelt att ta betalt för över 15 000 kunder. Hittills har vi genomfört

Läs mer

UNIFLEX AB. Årsredovisning

UNIFLEX AB. Årsredovisning Årsredovisning UNIFLEX AB 2008 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare Årsredovisning 2009 Vi gör BilLivet enklare Mekonomen Årsredovisning 2009 Innehåll Innehåll 1 Året i korthet, nyckeltal 2 Koncernchefens ord 4 Mekonomens varumärke 6 Egna varumärken 8 Butikskoncept 10

Läs mer

Årsredovisning 2013 Stärkt position på såväl företags- som privatmarknaden

Årsredovisning 2013 Stärkt position på såväl företags- som privatmarknaden Stärkt position på såväl företags- som privatmarknaden Årsredovisning 2013 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Om AllTele 5 AllTelekoncernen 6 Marknadsöversikt 7 Affärsområde Företag 11 Affärsområde Privat

Läs mer

UNIFLEX AB. Årsredovisning

UNIFLEX AB. Årsredovisning Årsredovisning UNIFLEX AB 2010 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

2ÅR0 SREDO 13 VISNING

2ÅR0 SREDO 13 VISNING ÅRSREDOVISNING 2013 [ INNEHÅLL ] INNEHÅLL VD har ordet 3 Om Paynova 4 Vision & Strategi 6 Marknadsutveckling 8 Affärsplan... 10 Paynovaaktien 11 Förvaltningsberättelse 12 Bolagsstyrningsrapport 14 Riskanalys

Läs mer

Group Årsredovisning 2010

Group Årsredovisning 2010 Group Årsredovisning 2010 1 2 4 VD har ordet 6 Året som gått 8 Detta är 2E Group 10 2Entertain 13 Hansen 16 Wallmans Nöjen 20 Framtid 22 Aktien 24 Styrelse och koncernledning 25 Bolagsstyrning 26 Flerårsöversikt

Läs mer

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg 2013/2014 ÅRSREDOVISNING på väg Innehåll 4 Venue Retail Group och året i korthet 6 VD-ord 8 Strategisk inriktning 10 Affärsområde Accessoarer 11 Affärsområde Skor 12 Värdekedjan 13 Hållbarhet och ansvar

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2013

Års- och hållbarhetsredovisning 2013 Års- och hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll Det här är Orio 1 2013 i korthet 4 Verksamhetsberättelse 5 Vd har ordet 6 Kommentar av styrelseordförande 9 Omvärld och marknad 12 Strategi och övergripande

Läs mer

Årsredovisning 2012 Seamless Distribution AB (publ) Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2012 Seamless Distribution AB (publ) Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2012 Seamless Distribution AB (publ) Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2012 i sammandrag 2 Ordförande har ordet 4 Affärsområden 5 Transaktionsväxel Distribution

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 Innehåll År 2006 i korthet...4 Fakta om Micro...5 VD-ord...6 Affärsidé, mål och strategier...8 Organisation och ledning...9 Marknaden...10 Verksamheten...12

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Norrländskt okrångligt. Årsredovisning 2011. Kompletta kommunikations- och mediatjänster för privatpersoner, hushåll och företag

Norrländskt okrångligt. Årsredovisning 2011. Kompletta kommunikations- och mediatjänster för privatpersoner, hushåll och företag Norrländskt okrångligt Årsredovisning 2011 Kompletta kommunikations- och mediatjänster för privatpersoner, hushåll och företag Årsredovisning 2011 Innehåll Året i korthet 3 VD har ordet 4 Om AllTele 6

Läs mer

Bilaga 2 Årsstämma i Swedish Match AB (publ) Aktieägarna i Swedish Match AB kallas till årsstämma tisdagen den 22 april 2008, kl. 16.30 på Hotell Rival, Mariatorget 3, Stockholm. Ärenden 1. Stämmans öppnande

Läs mer