ÅRSREDOVISNING 2012 RASTA GROUP AB. (publ.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2012 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING RASTA GROUP AB (publ.)

2 INNEHÅLL Vd har ordet 4 Koncernen och aktien 6 Affärsområde Serviceanläggningar 8 Affärsområde Arenarestauranger 10 Affärsområde Hotell 12 Bolagsstyrning 14 Kallelse till årsstämma i Rasta Group AB (publ) Aktieägarna i Rasta Group AB(publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2013 kl på Ullevi Restaurang & Konferens, Paradentrén, Göteborg. Förslag till dagordning på årsstämma: 1. Val av ordförande för stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning. 4. Val av en eller två justeringsmän och en protokollförare. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Anförande av verkställande direktören. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 8. Beslut a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 10. Val av styrelse 11. Val av valberedning 12. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. 13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 14. Stämmans avslutande. Produduktion Rivista AB, www rivista.se Förvaltningsberättelse 16 Styrelse och ledande befattningshavare 19 Ekonomisk redovisning 20 Noter till de finansiella posterna 28 Planerade rapporttillfällen 2013 Årsstämma maj 2013 Årsredovisning 2012 april/maj 2013 Kommer finnas tillgänglig på bolagets kontor och hemsida Kvartalsrapport jan mars 2 maj 2013 Kvartalsrapport jan juni 22 augusti 2013 Kvartalsrapport jan sep 31 oktober RASTA ÅRSREDOVISNING 2012 Anmälan För att äga rätt att deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken fredagen den 17 maj 2013 dels anmäla sitt deltagande på stämman senast måndagen den 20 maj 2013 kl Aktieägare som önskar deltaga på årsstämman skall anmäla sig skriftligen till Rasta Group AB(publ) under adress Box 9092, Göteborg, per fax , per telefon eller via Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge behörighetshandling före stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att deltaga i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) i eget namn. Sådan registrering, s k rösträttsregistrering, måste vara verkställd fredagen den 17 maj 2013, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Styrelsens och valberedningens förslag till beslut samt bolagets årsredovisning för 2012 hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida ca 10 dagar före stämman och kan också rekvireras från bolaget via adress enligt ovan, eller telefon Göteborg i april 2013 Styrelsen

3 Rasta Group AB (publ) har återigen gjort ett av sina bästa år någonsin. Omsättningen har ökat med ca 14%. ÅRET I SIFFROR Rörelseresultat (EBITDA): tkr Nettoomsättning inkl franchisetagare: tkr Medeltal årsanställda personer 2012: 534 varav kvinnor: 395 varav män: höjdpunkter 2012 Rasta Håby förvärvades Den familjära serviceanläggningen med det utmärkta läget vid E6:an är åter i Rastas ägo. Förutom en stor restaurang, erbjuder Håby hotell, servicebutik, catering, turistinformation och golfpaket med sex banor. Ett välkommet tillskott till Rasta. Succé för Supermatchen FC Barcelona mötte Manchester United på Ullevi i augusti. Matchen arrangerades med kort varsel och mitt i semestertider, men Rastas personal gjorde en strålande insats och klarade utmaningen med glans. Springsteen intog Ullevi The Boss gjorde två konserter på Ullevi i juli, som vanligt inför en fullsatt arena, trots att ett av årets värsta regnväder ställde till det vid den andra av hans konserter. Fullsatta konserter innebär god försäljning för Rasta. Opera nyrenoverat På Grand Hotel Opera i Göteborg renoverades 75 rum under början av Nu har hela hotellet fyrstjärnig standard. Trots renoveringen blev 2012 ett mycket bra år för hotellet. Allt talar för att 2013 blir ännu bättre. Bästa året för Tönnebro Sveriges största serviceanläggning gjorde sitt starkaste år någonsin. Rasta Tönnebro, naturskönt beläget strax söder om Söderhamn vid E4:an, får här representera våra duktiga anställda på serviceanläggningarna som år efter år genererar en stabil tillväxt. RASTA ÅRSREDOVISNING

4 VD HAR ORDET Ännu ett framgångsrikt år för Rasta Group vd har ordet ulrik svartborn Vd Rasta Group Rasta Group har återigen gjort sitt bästa år hittills. Visserligen är resultatet 2012 lägre än föregående år 23 mot 29 miljoner men rensat för poster av engångskaraktär redovisar bolaget en rörelseresultatsförbättring på drygt 5 miljoner kronor och även en omsättningsökning på ca 10 procent. Affärsområdet serviceanläggningar har haft ett mycket bra år och ökat omsättningen med 5 procent på befintliga anläggningar. Då är inte nyförvärvet Håby inräknat. Håby, som förvärvades 1 juni, har ett strategiskt läge vid E6 och är en av de största serviceanläggningarna i Sverige. Rasta har också byggt butiker på de befintliga anläggningarna i Ullared och Arboga, samt tecknat nytt franchiseavtal med OKQ8. Den sänkta restaurangmomsen har gynnat koncernen genom att vi kunnat anställa fler människor och på så sätt höjt vår kvalitet. Affärsområdet arenarestauranger har haft ett kämpigt år däremot. Visserligen har det anordnats många evenemang och omsättningen ökade med 7 miljoner. Men vi har inte lyckats förvalta evenemangen på bästa sätt. Vi hade stora kostnader i samband med nysatsningar och vinstmarginalen har minskat. Glädjande är däremot att Åby äntligen gått med vinst samt att även vår verksamhet i Kalmar känns stabil. Under 2013 kommer Gyllene Tider, Robbie Williams och Roger Waters till Ullevi. Det kommer även under sommaren 2013 spelas en supermatch mellan Paris Saint-Germain och Real Madrid. Vi har lärt oss att vi ska ha bättre kontroll på kostnadssidan. I mars 2013 har bolaget tagit över arenan Gamla Ullevi. Vi ser stora synergier på att även kunna driva denna arena i Göteborg och det kommer stärka vårt affärsområde Arena. har börjat starkt med en omsättningsökning på ca 15 procent jämfört med samma period förra året. I Malmö ligger hotellpriserna över lag avsevärt lägre än i Göteborg, vilket gör att det är svårare att nå tillfredsställande lönsamhet där. I stället får vi se över kostnader och jobba med beläggningen. Vi tar marknadsandelar och ser fram emot vissa höjdpunkter såsom Eurovision Song Contest under våren Det har varit en turbulent tid i omvärlden och det påverkar även oss. Sverige har visserligen stått starkt och kronan har klarat sig bra. Men en stark krona är å andra sidan negativ för utländska turister i Sverige. Det kan dock, enligt vissa bedömare skönjas en viss ljusning. Om så är fallet, kan vi förvänta oss fler lastbilar på vägarna, vilket gynnar Rasta. När det gäller miljöfrågor och alternativa bränslen, tror jag att det kan finnas spännande möjligheter för oss. Om exempelvis elbilar blir vanligare, kommer det att behövas fler laddstationer där bilisterna kommer att stanna till en bra stund. Där kan det finnas förutsättningar för våra serviceanläggningar att utveckla sig. Nästa år är det val. Vi vet inte vad som händer med de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga vid ett eventuellt regimskifte. Cirka 50 procent av Rastas anställda är under 26 år. Det samma gäller restaurangmomsen och bolagsskatten. Men min gissning är att det inte blir så stora förändringar. Som helhet ser vi fram emot 2013, som jag tror kommer att bli ännu ett bra år för oss. Ulrik Svartborn, Tillförordnad VD sedan 1 mars 2012 VD sedan 1 december : 280 Mkr På hotellsidan kan vi konstatera att Grand Hotel Opera i Göteborg hade ett mycket bra år 2012, trots att 75 av rummen renoverades i början på året RASTA GROUPS AFFÄRSIDÈ är att äga, förvalta och utveckla bolag inom servicenäringen. Genom att kombinera vår samlade kunskap och vårt nätverk kan vi utnyttja synergieffekterna inom våra affärsområden med bästa behållning för ägare och kund. 2004: 113 Mkr 2005: 219 Mkr 2006: 205 Mkr 4 RASTA ÅRSREDOVISNING 2012

5 Som helhet ser vi fram emot 2013, som jag tror kommer att bli ännu ett bra år för oss Ulrik svartborn, vd 2011: 484 Mkr 2012: 551 Mkr 2010: 424 Mkr rastas omsättning : 380 Mkr 2008: 351 Mkr RASTA ÅRSREDOVISNING

6 KONCERNEN OCH AKTIEN Rasta Group driver verksamhet inom tre olika affärsområden: Serviceanläggningar, Arenarestauranger och Hotell. Bolagets affärsidé är att äga, förvalta och utveckla bolag inom servicenäringen. RASTA I KORTHET Med vår samlade kunskap och breda nätverk kan vi utnyttja synergieffekter inom våra affärsområden. Vi kan bland annat samordna leveranser av koncernens inköp vilket inte bara sparar tid och pengar, utan också minskar miljöpåverkan. Dessutom kan vår försäljningsorganisation samarbeta kring både marknadsföring och erbjudanden. Våra mål är att den befintliga verksamheten ska växa och skapa förutsättningar för tillväxt, att vi ska stärka vår position på marknaden och att vi ska förvärva ytterligare verksamheter. Detta ska vi lyckas med genom att konsolidera och skapa tillväxt inom vår nuvarande verksamhet och genom att göra nyförvärv. Rasta Group grundades 1999 och har sitt säte i Göteborg. Moderbolaget omfattar bolagen Rasta Sverige AB, Ullevi Konferens och Kiosker AB, Grand Hotel Opera AB, Nordstaden Hotel och Förvaltning AB, Håby Restaurang och Motell AB och Fastighetsbolaget Facklan HB. RASTA GROUP Affärsområde SERVICEANLÄGGNINGAR 22 serviceanläggningar Affärsområde ARENARESTAURANGER Ullevi Arena (Göteborg) Guldfågeln Arena (Kalmar) Grand Hotel Opera (Göteborg) Åbytravet (Mölndal) Gamla Ullevi (Göteborg) Affärsområde HOTELL Grand Hotel Garden (Malmö) Noterad på First North Premier 2009 kvalificerade sig Rasta Group AB för listning på First North Premier. Första dag för listning var den 9 mars Thenberg & Kinde Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser på First North. Aktiens utveckling under året har följt den allmänna aktieutvecklingen. Kursutvecklingen har varit ganska så stabil under 2012 och legat på ca 40 öre. Under januari mars noterades en viss ökning i handeln med aktien samt att kursen steg en aning. Rasta Group AB har cirka aktieägare. Antalet utestående aktier var Kurs, kr 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Kurs- och omsättningsutveckling Rasta Group aktien under 2012 Snittkurs per månad Omsättning per månad januari 2012 februari 2012 mars 2012 april 2012 maj 2012 juni 2012 juli 2012 augusti 2012 september 2012 oktober 2012 november 2012 december 2012 januari 2013 februari 2013 mars 2013 Antal de TIO STÖRSTA aktieägarna (per ) Andel kapital och röster Fam Rolf Lundström (privat och via bolag) 27,2% ( ) Fam Dan Tervaniemi (via bolag) 25,9% ( ) Fam Brandel (via bolag) 17,4% ( ) Totalt antal aktier är per Fam Knutsson (privat och via bolag) 4,4% ( ) Bernt Larsson (via bolag) 3,8% ( ) Bertil Knutson dödsbo 2,7% ( ) Fam Jarl Kihlberg (privat och via bolag) 1,8% ( ) Hedmans Partiaffär 1,5% ( ) Sune Tholin 1,4% ( ) (privat och Jan Bengtsson via bolag) 0,8% ( ) Övriga ca ,1 % ( ) 6 RASTA ÅRSREDOVISNING 2012

7 Närhet till Norge guld värt för Nordby Fyra kilometer från norska gränsen ligger det gemytliga hotellet och restaurangen Rasta Nordby. Med direkt anslutning till E6 och Sveriges största shoppingcentra är det mestadels norska kronor som sätter fart på omsättningen. I restaurangdelen av Rasta Nordby råder en lugn stämning. Lokalen är behagligt ljuddämpad och det är mestadels samtal mellan olika gäster som hörs. I de allra flesta fall hålls de på norska. Cirka 85 procent av våra gäster kommer från Norge. De flesta är något äldre så även när vi får in stora busslaster är det ganska lugnt här, berättar platschefen Bente Gunnarsson. Bente Gunnarsson är själv norska men har bott och arbetat i Strömstad i 30 år nu, hela tiden i samma anläggning här i Nordby, även om den inte var en del av Rasta från början. Det startades som motell Nordby av två bröder Då fanns det bara en bensinmack och en liten Icaaffär här intill. Sen i takt med att köpcentrat vuxit upp, har det varit många olika ägare innan Rasta tog över. Köpcentrat Nordby är idag Sveriges största med över kvadratmeter inomhusshopping. Det är naturligtvis en stor bidragande orsak till den strida strömmen norrmän som korsar gränsen för att bunkra billig mat och annat, då det är så dyrt i Norge. Förutom att norska kronor står för en stor del av omsättningen och att menyerna är dubbelspråkiga, får det en del andra konsekvenser, intygar chefskocken Anders Eriksson. Min syster brukar säga att jag pratar mycket norska, men jag är ju från Göteborg från början, skrattar han samtidigt som han gör färdigt en hamburgertallrik. Vi säljer mycket av något som heter biff snadder. Det hade jag inte hört talas om innan jag hamnade här. Det är tärnad biff stekt med paprika, lök, champinjoner och serveras med bearnaisesås. Det är jättegott faktiskt! RASTA Nordby Etablerad: 1983 (som Motell Nordby), 2004 som Rasta Platser: Restaurang med plats för 285 gäster, hotell med 42 rum Serverar: Husmanskost, grillat, sallader och andra lätta rätter samt en del norska specialiteter. Har även: Konferenslokal, gratis trådlöst nätverk, helt handikappanpassad anläggning och gott om parkeringsplatser. RASTA ÅRSREDOVISNING

8 SERVICE- ANLÄGGNINGAR Dan Tervaniemi Affärsområdeschef AFFÄRSOMRÅDET I SIFFROR Andel av koncernen: 72 % Omsättning: 399 miljoner Antal sålda koppar kaffe: 3,5 miljoner Antal sålda kanelbullar: Antal sålda dagens lunch: 1 miljon Antal toabesök: 4 5 miljoner Antal sålda ton raggmunk: 18 ton Antal sålda ton pyttipanna: 24 ton Antal sålda ton bacon: 18 ton Antal sålda ton stekfläsk: 45 ton Antal sålda ton kotlettrad: 32 ton Rasta Håby Etablerad: 1981 som Motell Traden, Rasta har ägt anläggningen i olika omgångar sen 80-talet. Platser: 230 sittplatser i restaurangen, 42 hotellrum Serverar: Husmanskost, grillat, sallader och andra lätta rätter Har även: Stor, välsorterad servicebutik, catering, turistinformation, golfpaket med sex banor att välja bland. mötesplats för allt fler Serviceanläggningar hade ett bra år 2012 och överträffade de resultatmässiga förväntningarna. Omsättningen ökade på våra befintliga anläggningar med 5 procent jämfört med föregående år. Vår bedömning är att vi kommer att hålla ställningarna även under 2013, även om det är svårt att bedöma hur trafiken kommer att påverkas av konjunkturen. Rasta förvärvade Håby Restaurang och Motell AB den 1 juni. Anläggningen, som varit i Rastas ägo på 80-talet, är Sveriges näst största serviceställe efter Tönnebro. Håby är beläget vid E6:an, mitt emellan Oslo och Göteborg. Därmed har det ett perfekt läge för den allt stridare strömmen av norska turister. Håby är ett mycket positivt tillskott för affärsområdet. Vi har i dag ungefär 65 procent av den totala marknaden för vägrestauranger. Rasta blir allt mer av en mötesplats, inte bara för bussar och långtradare, turister och ortens lokalbefolkning. Men den tunga trafiken är alltjämt viktig för oss. Idag har över lastbilschaufförer ett Rastakort, vilket ger dem 10 procents rabatt på inköpen. Vi har busschaufförer som deltar i ett lojalitetsprogram. Men bussarna stannar allt kortare tid, så det gäller för oss att ha ett utbud som passar även för dessa snabba stopp. Ett orosmoment på lång sikt är att det är färre 80- och 90-talister som tar körkort jämfört med tidigare generationer. Vårt utbud breddas allt mer och blir mer och mer av en food-court med Burger King, Santa Maria på Tex Mex, ett cafésamarbete med Eva Olsson samt pizza i de fall där det inte finns en lokal pizzeria. För många pensionärer är vi ett ställe dit man går för att äta lunch eller middag och även bjuder sina barn och barnbarn på söndagsmiddag. På många mindre orter försvinner caféerna och restaurangerna. På dessa orter utgör lokalbefolkningen idag 5 30 procent av våra kunder. Vidare är vi snart största arbetsgivaren i hälften av de orter där vi finns. Riksrasta byggdes i Brålanda, Dalsland Det var då en hypermodern anläggning övertogs vägrestaurangen av Dan Tervaniemi som började sin Rastabana just här. HISTORIEN OM RASTA: Om man ska berätta historien om Rasta får man börja med Dan Tervaniemi. Dan gick till sjöss, endast 15 år gammal, då han var skoltrött och äventyrslysten. Tanken var att göra ett par resor och sedan återgå till skolan. Men Dan var för ung för att bli jungman och hamnade i köket, lärde sig jobbet av duktiga kockar och avancerade till sist till förstekock. Tillbaka på landbacken efter ett par år, hamnade han så småningom på KF som restaurangchef och startade ett antal Domusrestauranger frågade svenskamerikanen Torsten Calvert om jag ville driva en vägrestaurang i Brålanda, som ligger mitt emellan Göteborg och Karlstad.

9 Givet stopp och knytpunkt för ortsborna Rasta Håby är både en familjär knytpunkt för boende och ett givet stopp för yrkeschaufförer. Alla tycks känna alla och förarna uppskattar det lilla extra som får dem att trivas. Jon Lundgren har arbetat som långtradarchaufför i 23 år och känner både personal och meny på Rasta Håby utantill. Det ligger strategiskt, har trevlig personal och god mat. Jag stannar här väldigt ofta, berättar han efter att ha avslutat sin spätta med curryfrästa grönsaker på väg mot avlastning i Norge. Annars är favoriten stekt fläsk som serveras på tisdagar. Jon, och många av hans kollegor, planerar noga sina rutter för att kunna pausa just i Håby. Det är även det givna stoppet för busslaster till och från Norge. Det är bästa stället längs E6:an. Imorgon kommer jag stanna för att duscha och äta igen på vägen tillbaka, säger Jon. Marie Andersson har jobbat som restaurangbiträde här i tio år. Hon säger att förutom den omtalat goda maten är möjligheten till dusch och bastu en av de där små extragrejerna som chaufförerna uppskattar. Det kostar 20 kronor, men det dras sedan av på priset om man äter, så i princip är det gratis. Vi serverar även dagens fram till halv tio på kvällen för förarnas skull. Hon hälsar glatt och igenkännande på de olika gästerna som tittar in i restaurangen. Det är väl som min kollega brukar säga att vi är som en enda stor familj här, säger hon med ett stort leende. Rasta har ägt anläggningen till och från under 80- och 90-talet. Så sent som i somras tog man över stället, som förutom restaurangen består av hotell och en stor servicebutik, igen. Det har medfört att vi har fått mycket nytt här. Bland annat renoverat golv och en ny större salladsbuffé. Hela butiken ska renoveras innan sommaren också, säger Marie. Förutom yrkeschaufförer, hotellgäster och på somrarna golfare, tittar många boende i området in på en bit mat eller fika. Vårt julbord är alltid väldigt uppskattat. Sen brukar olika föreningar i området träffas här. Antingen hyr de in sig eller så träffas de bara vid borden över en fika eller en bit mat. Hur började det egentligen? Det lät kanske inte så hett, men suget efter nya utmaningar och möjligen en mångdubblad lön gjorde att det ändå kändes lönt att ge det ett försök, berättar Dan. Efter ett år som anställd fick han köpa ut vägrestaurangen. Och sedan rullade det på. Det gick så bra att han byggde ett Rasta i Charlottenberg, vid norska gränsen: Gränsrasta. Det fortsatte med Smålandsrasta i Klevshult och Vårgårdsrasta i Vårgårda. I rask takt byggde han tio och köpte tio anläggningar. Rastas ställen ligger ofta just på gamla rastställen, ibland till och med från tiden med häst och vagn. Mellan 1996 och 2003 försvann han från Rasta och ägnade sig åt att driva krogar i Göteborg bland annat Avenyn 10 som senare blev Hard Rock Café. Men 2003 köpte han tillbaka Rasta. Det jag är mest stolt över är att ha skapat arbetstillfällen på orter där mycket annat bara läggs ner. Rasta Brålanda (Riksrasta) idag.

10 ARENA- RESTAURANGER RICKARD PETERSSON Affärsområdeschef Spännande år För arenorna Springsteen & Supermatchen Det serverades över muggar folköl under Springsteen. Det såldes över korv med bröd dessa dagar På supermatchen såldes det över bägare med popcorn. Affärsområdet Arenarestauranger har haft ett intensivt och spännande år. Vi har haft en bra omsättning, tack vare en stor mängd evenemang. Marginalerna har dock gått ner något, då vi har gjort stora nysatsningar. En sådan är det nya restaurangområdet utanför Nya Ullevi, Preparty Zone. Den ingår i vårt arbete, tillsammans med Got- Event, för att bli mer konkurrenskraftiga gentemot andra aktörer inom arenabranschen. Men publiken har ännu inte riktigt hittat dit. Det har också visat sig att konkurrensen när det gäller krogshower till jul är alltför tuff i Göteborg. Showen Grisfesten Nightflight 2 hade svårt att uppnå önskat publikmål. Dagkonferenser och julbord gick däremot som förväntat. På Ullevi anordnades flera evenemang. Konserten med Madonna drog mindre publik än väntat medan Bruce Springsteen som alltid spelade för en fullsatt arena, trots att ett av årets värsta regnväder ställde till det vid den andra av hans konserter. Den så kallade supermatchen då FC Barcelona mötte Manchester United på Ullevi arrangerades med kort varsel och mitt i semestertider, den 8 augusti. Det blev en tuff utmaning för vår organisation. Men matchen blev en stor succé såväl för Göteborg som för Rastas personal som klarade provet på ett föredömligt sätt. Vi ser gärna fler evenemang av detta slag i framtiden. Vi har också fått försäljningsrättigheter för 2012 på en ny arena: City Race Arena på Frihamnspiren i Göteborg där det anordnades TTA-race. Där fick vi bygga upp och utveckla all logistik och infrastruktur som krävs för restaurangverksamhet. Vår verksamhet i Kalmar gick in på sitt andra år. Konferenserna gick bra, liksom försäljningen av mat och dryck på matchdagarna. Olé, årets krogshow med Peter Glyt och Vänner, gick utmärkt och sågs av personer i november och december. Vi är mycket glada över vårt goda samarbete med Kalmar FF och Guldfågeln Arena håller på att utvecklas till att bli Smålands mötesplats. Rent idrottsmässigt hade fotbollsklubben dock inte något bra år, vilket avspeglade sig i publiksiffrorna. Vi hoppas de får en bättre säsong På Åby i Göteborg hade vi vårt i särklass bästa år hittills. Det har tagit oss fyra år av hårt arbete att komma dit. Vi har en slimmad och effektiv organisation, bra ledning samt ett sunt och bra samarbete med Åby Travsällskap. Ett antal temakvällar med exempelvis föreläsningar, ölprovning och fotboll har ökat antalet besökare på dagar som annars brukar vara sämre dagar. Åby har också numera en fin bana för hopp- och dressyrtävlingar, vilket innebär ett välkommet tillskott i verksamheten. AFFÄRSOMRÅDET I SIFFROR Andel av koncernen: 12 % Omsättning: 66 MKR Antal sålda korv med bröd: Antal liter sålda popcorn: Antal liter såld öl: Antal sålda julbord: TTA Rasta fick försäljningsrättigheter på City Race Arena 2012 i Göteborg. Där serverade Rasta mat till TTA-racingförare, funktionärer och publik vid två tillfällen, en tävling i juni och finalen i september. Restaurangverksamheten byggdes upp från grunden. Det blev ett stort tält med enklare restaurangutbud, ett VIP-tält, snabbmatskiosker, försäljning av godis, popcorn och läsk, ambulerande säljare på läktaren samt en cafeteria för funktionärer. Rasta hade flera utmaningar att hantera. Dels krävdes det självklart väldigt mycket utrustning som skulle komma på plats på kort tid. Det var också smalt och trångt. Och funktionärsmatsalen, låg inne i banan, så måltiderna måste serveras mellan loppen. Vi gjorde upp ett minutschema för att ta dit och bort maten, förklarar Stefan Hammarström, driftschef för Arenagruppen som är mycket nöjd med hur Rastas personal löste alla utmaningar. 10 RASTA ÅRSREDOVISNING 2012

11 Rasta sponsrar OS-medaljören 2012 var året då hon nådde det största idrottliga målet av alla: En guldmedalj i Paralympics. Dessutom blev det en silvermedalj i lag. Nu gäller det att ladda om för nya utmaningar. Och den tuffaste matchen är kanske den hon går på hemmaplan. Många var de som delade Anna- Carin Ahlquists glädjetårar när det stod klart att hon kammat hem ett Paralympicsguld till Sverige. Och lika smittande är hennes skratt som hon ofta har nära till. Anna-Carin drabbades av MS för tio år sedan. Hon miste känseln i båda benen och i höger underarm. För en person som varit väldigt aktiv, både fysiskt och yrkesmässigt blev det ett stort sorgearbete att ta sig igenom. Jag fick byta bostad, bil, sambo. Jag fick packa ner mina högklackade skor och lära mig använda rullstol, säger hon. En del i denna process var att ta upp pingis, en sport hon höll på med som barn blev hon uttagen till Svenska Handikappbordtennislandslaget och det blev starten på hennes elitsatsning. Min familj och mina vänner har Utmärkelser & nomineringar 2012 Vinnare av: GP:s Stora Sportpris. Nominerad till: Årets Kvinnliga Idrottare Jerringpriset Svenska Dagbladets Bragdguld Årets Göteborgare varit ett helt fantastiskt stöd, berättar Anna-Carin, som också har jobbat kontinuerligt med en idrottspsykolog och en kostrådgivare. Anna-Carin har rest runt jorden och tävlat. EM-guld, VM-silver i lag tillhör några av de troféer hon kammat hem. Men inget slår förstås ett Paralympicsguld. Paralympics har blivit allt mer professionellt och numera satsar de deltagarna lika hårt som andra elitidrottare. Anna-Carin spelar även matcher mot icke-funktionshindrade. Exempelvis bildar hon tillsammans med sin far, Jan-Owe, som också är en utmärkt pingisspelare, Team Rasta! När detta skrivs leder de Korpserien i Göteborg. Där ingår 100 lag, varav flera före detta elitspelare. Rasta har sponsrat Anna-Carin sedan starten av hennes elitsatsning Utan mina sponsorer hade det inte varit möjligt med någon elitsatsning, förklarar Anna-Carin. Nu satsar hon vidare mot nya mål. Några höjdpunkter är EM i Lignano 2013 och VM i Beijing Foto:Jorma Valkonen Monster Jam Monster Jam lockade sin näst största publik hittills sommaren Evenemanget återkommer vartannat år på Ullevi i Göteborg. Den unga publiken förnyas mer eller mindre från gång till gång. Ullevi var i stort sett fullsatt när den unga publiken, mestadels pojkar mellan 7 och 13 år med föräldrar kom för att heja på Spider Man, Gravedigger och de andra på arenan. På Pit Stop fick de komma och titta på bilarna på nära håll och prata med förarna. Denna publik älskar godis, glass och drickor. Det är ett bra kioskevenemang, konstaterar Stefan Hammarström. RASTA ÅRSREDOVISNING

12 HOTELL Richard Petersson Affärsområdeschef positiv trend för hotellen AFFÄRSOMRÅDET I SIFFROR Andel av koncernen: 16 % Omsättning: 86 MKR Antal anställda: 62 årsanställda Antal hotellrum: 368 Beläggningsgrad: 65 % RevPAR: 591 Rastas hotellverksamhet omfattar Grand Hotel Opera i Göteborg sedan 2010 och Grand Hotel Garden i Malmö som förvärvades Grand Hotel Opera har en omfattande restaurang-, konferens- och spaverksamhet. 123 av rummen är nybyggda och under januari-mars 2012 renoverades de övriga 75 rummmen som byggdes på 80-talet. Nu har hela hotellet fyrstjärnig standard. Hotellet har haft en fantastiskt bra utveckling. Även om 75 rum inte bokades under januari-mars blev årsresultatet likvärdigt med Det känns väldigt lovande inför Vi ser inga tecken på inbromsning, utan snarare en ökning. Göteborg är en stark mötesstad med mycket mässor och kongresser. De centralt belägna hotellen går bra. Grand Hotel Opera ligger inte bara centralt, utan även nära Centralstationen, vilket är en fördel när allt fler resenärer väljer tåget. Hotellkapaciteten byggs ut i Göteborg. När det nya Posthotellet mitt emot Centralstationen invigdes i februari 2012 märktes en liten inbromsning. Men sedan ökade vår beläggning igen. Inte heller Hotel Gothia Towers utbyggnad känns oroande. Det är hotellen i kranskommunerna som tar smällen när kapaciteten byggs ut. Det ser ljust ut på hotellmarknaden i Göteborg. I Malmö är det däremot betydligt tuffare för hotellen. Malmö är visserligen en tillväxtregion, men är inte en mötesstad som Göteborg, och inte heller lika mycket av en turiststad. Såväl prisnivån som beläggningen ligger lägre här. I Malmö startade vi från en mycket låg nivå 2011, men vi jobbar långsiktigt och ihärdigt med att ta marknadsandelar. Och vi har också ökat vår omsättning med 53 procent. Det är en lång resa kvar innan vi är där vi önskar. Men nu är Grand Hotel Garden ett fint premiumhotell och vi siktar på en omsättningsökning på ytterligare procent de kommande åren. När det gäller service, miljö och kvalitet pågår kontinuerligt arbete på båda hotellen. Vi har genomfört ett omfattande miljöarbete. Grand HotelOpera blev Svanenmärkt vid årsskiftet 2012/13. Garden ska Svanenmärkas under Detta är inte bara viktigt för miljön, utan också en förutsättning för att vara konkurrenskraftiga inför framtidens alltmer krävande och medvetna kunder. I april lanserade vi vår Kvalitetshandbok som all personal fått ta del av. Den beskriver företagets vision, affärsidé, kvalitet och service. Boken har introducerats med hjälp av internutbildningar och möten. Detta arbete har emottagits väl hos kunderna och alla vi skriver avtal med får ta del av denna kvalitetshandbok. 12 RASTA ÅRSREDOVISNING 2012

13 fastigheter I Rastakoncernen ingår fastigheter i affärsområdena Serviceanläggningar och Hotell. I balansräkningen per är fastigheterna upptagna till ett värde om ca 345 mkr. Lokalytor, kvm Kontor/ lager/ Affärsområde Anläggning Hotell Restaurang Butik Övrigt Totalt Ägs av Rasta Group AB Hotell Grand Hotel Opera Delsumma Service Håby Götene Tanum Klevshult Mölletofta Delsumma Hyrs av Skandrenting Nyängen (Grums) Brålanda Kalmar Ödeshög Nyköpingsbro Ulricehamn Hallandsåsen Vårgårda Mariestad Brunstorp (Huskvarna) Delsumma Övrigt Mantorp Nordby (Svinesund) Snapparp Ullared Tönnebro Vårgårda Butik Arboga Delsumma Hotellfastigheten Fastigheten Nordstaden 10:16 och 10:17 har ett betydande övervärde. Enligt en värdering 2012 gjord av Jones Lang LaSalle är fastigheten värderad till ca 274 mkr. I Rasta Group koncernen är fastigheten upptagen till ca 212 mkr, vilket indikerar på ett övervärde om ca 62 mkr. Finasiell leasing Fastigheterna i Grums, Kalmar, Ulricehamn, Hallandsåsen, Vårgårda, Mariestad, Brålanda, Brunstorp, Ödeshög och Nyköpingsbro ägs av Skandrenting. Dessa hyrs av Rasta Sverige via sale & leaseback från Skandrenting AB. Fastigheterna redovisas i koncernen som finansiell leasing och ingår under posten Byggnader och Mark. Den 31 december 2012 var det bokförda värdet på de leasade tillgångarna tkr ( tkr). De leasade tillgångarna är säkerhet för leasingskulderna, Rasta Sverige har option att köpa tillbaka de fastigheterna vart tredje år. Första gången som återköp kunde göras var och sista gången är , då hyresavtalen löper ut. Värdering fastigheter finansiell leasing Bokfört värde på fastigheterna jämförs med en beräkning av vad den verksamhet som bedrivs i fastigheterna ska kunna generera i marknadsmässig hyra på respektive omsättning. Hyran har beräknats på budgeterad omsättning enligt följande: reastaurang 8 %, butik 5 % och hotell 14 %. Utifrån ett avkastningskrav på 10 % så indikerar det på ca 50 mkr värde på optionen per inom ramen för tillämpad värderingsmodell. RASTA ÅRSREDOVISNING

14 BOLAGS- STYRNING Rasta Group är listat på First North Premier och har därmed inte skyldighet att följa svensk kod för bolagsstyrning. Information på hemsida Rasta Group följer kodens krav på att information ska hållas tillgänglig på hemsidan. Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i Rasta Group AB (publ). De aktieägare som närvarar utser styrelse och revisor för Bolaget samt fattar beslut om bland annat ändringar i bolagsordning och förändring av aktiekapitalet. Styrelsen i sin tur ansvarar för styrning, ledning och kontroll av Rasta Group enligt svensk aktiebolagslag och bolagsordningen. Bolagsordning I Rasta Groups bolagsordning står att Bolaget direkt eller indirekt via dotter- och intressebolag ska finansiera och bedriva verksamhet inom servicenäringen, dvs bolag inom hotell och restaurang, bensinstation med livsmedel och dagligvaror, spelverksamhet och annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva handel med värdepapper, fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet. Årsstämma 24 maj 2012 Vid årsstämman i Göteborg beslutades som följer: Styrelse. Dan Tervaniemi, valberedningens ordförande, presenterade valberedningens förslag på ny styrelse. Till bolagets styrelse föreslogs omval av Lars Påhlson, Per Karlzon, Bernt Larsson, Tommy Marklund, Leif Nilsson och nyval av Carl Henrik Brandel. Lars Påhlson föreslogs till ordförande. Stämman beslutade enhälligt att godkänna valberedningens förslag på ny styrelse. Ansvarsfrihet. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret Arvode. Styrelsearvodet fastställdes till 10,0 prisbasbelopp att fördelas mellan styrelseledamöterna varav 2,5 prisbasbelopp utgår till styrelsens ordförande. Arvodet till revisorerna fastställdes liksom tidigare att utgå enligt löpande räkning. Utdelning. Disposition av 2011 års resultat fastställdes enligt styrelsens förslag, vilket innebär att ingen utdelning lämnades för verksamhetsåret Bemyndigande. Styrelsen bemyndigandes att, längst intill nästa ordinarie årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission av högst sammanlagt 40 miljoner aktier. Syftet med bemyndigandet är att bredda Bolagets ägande och kapitalbas samt att ge Bolaget en finansiell beredskap vid eller inför förvärv. Styrelsen ska kunna besluta om emission med bestämmelse om kontant, apport eller kvittningsrätt. Emissioner skall göras till marknadspris. Fullt utnyttjande av bemyndigandet utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare motsvarar en utspädning på 5,99%. Valberedning. Stämman beslutade att välja Dan Tervaniemi, Rolf Lundström och Charles Brandel som representanter från större ägare och Hansjörg Lechtaler som oberoende representant att utgöra valberedning till årsstämma. Dan Tervaniemi utsågs till ordförande i valberedningen. Protokoll från årsstämman finns på bolagets hemsida, under rubriken Finansiell information. Styrelsen Styrelsen har till uppgift att fastställa strategier, affärsplan, prognos samt bokslut och bokslutsrapport. Styrelsen ansvarar för Bolagets organisation och förvaltning och är sammansatt för att effektivt kunna stödja och kontrollera företagsledningens ansvar. Styrelsen fattar beslut om övergripande strategier, organisationsfrågor, förvärv, företagsaffärer, större investeringar samt sätter ramarna för Rasta Groups verksamhet genom att fastställa Bolagets finansiella mål och riktlinjer. Styrelsen består av sex styrelseledamöter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst tre och högst 10 ledamöter och högst 10 suppleanter. Verkställande direktören ingår inte i styrelsen, men är adjungerad till samtliga styrelsemöten och fungerar som protokollförare. Andra tjänstemän i Bolaget deltar i styrelsens sammanträden i egenskap av föredragande. Styrelsens arbete styrs av en årligen fastställd arbetsordning som reglerar arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören. Denna innehåller bl.a riktlinjer för hur den löpande ekonomiska rapporteringen från verkställande direktören ska ske. Styrelsemötena ska enligt arbetsordningen uppgå till minst fyra ordinarie sammanträden (utöver konstituerande styrelsemöte) varav ett ska ägnas åt strategifrågor. Övriga möten behandlar punkter som gäller affärsläge, ekonomisk rapportering, investeringar och omvärldsanalys m.m. Utöver dessa fyra möten sammanträder styrelsen vid behov. Under verksamhetsåret har 14 (8) protokollförda sammanträden hållits. Vd framställer erforderligt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten samt är föredragande 14 RASTA ÅRSREDOVISNING 2012

15 och avger därvid förslag till beslut. Styrelsematerial ska distribueras en vecka före styrelsemötet, en helg ska finnas mellan utsändningsdagen och styrelsemötet. Varje månad ska verkställande direktören tillställa styrelsen sådan information som fordras för att styrelsen ska kunna följa Bolagets och koncernens ställning och utveckling. Styrelsen upprättar årligen ett förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i Rasta Groups ledning. Under år 2010 utsågs en ersättningskommitté. På grund av koncernens storlek ser styrelsen inget beshov av att en revisionskommitté tillstätts. Styrelsen träffar revisorerna vid helårsbokslut och i övrigt vid behov när verksamheten så påkallar. Intern kontroll Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen, vilken syftar till att säkerställa aktieägarnas investeringar och koncernens tillgångar samt att den ekonomiska information som Rasta Group avger är tillförlitlig. Basen för denna interna kontroll formas av den kontrollmiljö som utgörs av organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar och som dokumenterats och kommunicerats i styrande dokument. Dessa styrande dokument är exempelvis ansvarsfördelningen mellan styrelse och vd, attestinstruktion samt handböcker och instruktioner för de olika affärsområdenenas/avdelningarnas arbete inom Bolaget. De styrande dokumenten hålls tillgängliga och kända för berörda personer. Genom analyser av Bolagets interna redovisning säkerställs att den finansiella rapporteringen följer nämnda manualer och riktlinjer. Internkontroll bedrivs även i samverkan med Bolagets revisor. Resultat av granskningarna och de åtgärder som vidtas rapporteras löpande till ledningen. Styrelsen erhåller ekonomiska rapporter varje månad och vid varje styrelsesammanträde behandlas koncernens ekonomiska situation. Ersättning till styrelse och revisorer Ersättning till styrelsen och revisorer beslutas på årsstämman. Revisorer Revisor utses av årsstämman. Vid årsstämma 2012 valdes KPMG AB till revisionsbyrå intill slutet av årsstämman KPMG utsåg auktoriserade revisorn Roger Mattsson till huvudansvarig revisor. Vid minst ett styrelsemöte per verksamhetsår ska revisorn delta för redovisning av synpunkter från genomförd granskning av årsbokslutet samt noteringar från löpande granskning under verksamhetsåret. Ledande befattningshavare Koncernen hade under 2012 fem ledande befattningshavare, varav två är anställda i Rasta Group. Två arbetar för Rasta serviceanläggningar och en för verksamheten på Ullevi (se sidan 19). Ersättning till vd Rasta Groups vd har under 2012 haft en månadslön om kr plus sociala avgifter. Härutöver uppbär vd inga arvoden eller ersättningar utöver försäkrings- och pensionsförmåner upp till en kostnadsnivå motsvarande 20% av utbetald lön. Vid uppsägning från Bolagets sida har vd rätt att under uppsägningstiden på 6 månader bibehålla samtliga anställningsförmåner. Den avgående vd:n, Jan Bengtsson, har pensionerat sig och erhöll då en uppgörelse med bolaget om en engångspremie om ca 2,8 mkr. Fram till sin pensionering 1/ erhöll han lön om plus sociala avgifter samt försäkrings- och pensionsnivå upp till en kostnadsnivå motsvarande 20 % av utbetald lön. Valberedning Några av kodens principer är att skapa goda förutsättningar för utövande av en aktiv och ansvarstagande ägarroll och skapa en väl avvägd maktbalans mellan ägare, styrelse och verkställande ledning. Vid årsstämman 2012 beslutades att välja en valberedning med uppgift att ta fram ett förslag till styrelse och styrelsearvode samt förslag till stämmoordförande inför årsstämman Målet med valberedningens arbete är att Rasta Groups styrelse ska vara den bästa möjliga för Bolagets långsiktiga utveckling. Ledamöterna i Rasta Groups valberedning 2012/2013 är: n Rolf Lundström utsedd av Provobis Holding AB. n Dan Tervaniemi (ordförande) utsedd av Maritemi AB. n Charles Brandel utsedd av Brandel Invest & Förvaltning AB. n Hansjörg Lechtaler (oberoende representant.) RASTA ÅRSREDOVISNING

16 FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE 2012 S tyrelsen och verkställande direktören för Rasta Group AB (publ), org nr , avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Bolagsinformation Bolagets firma är Rasta Group AB (publ). Bolaget registrerades hos Bolagsverket (dåvarande PRV) och har bedrivit verksamhet sedan dess. Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborg och dess organisationsnummer är Bolaget är ett aktiebolag och associationsformen regleras av aktiebolagslagen (SFS 2005:551). Rasta Group är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län. Årsredovisningen för verksamhetsåret 2012 är undertecknad av styrelsen och verkställande direktören den 30 april De i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen ska fastställas på årsstämman i Rasta Group AB som hålls den 23 maj Aktien och ägarförhållanden Rasta Group AB är listat på First North Premier, som drivs av Nasdaq OMX, under kortnamn RAST. Bolaget hade per cirka aktieägare. Huvudägarna, familjerna Rolf Lundström (privat och via bolag) och Dan Tervaniemi (via bolag) äger ca 27% respektive ca 26% av aktierna per Koncernstruktur Koncernen består per den 31 december 2012 av ett moderbolag och fyra rörelsedrivande bolag. Dotterbolag till Rasta Group AB (publ.) är Grand Hotel Opera AB, Nordstaden Hotel & Förvaltning AB, Ullevi Konferens och Kiosker AB samt dess dotterbolag Rasta Sverige AB. Under året har Smålandsrasta AB, Hotel Småland i Klevshult AB och Rasta i Ullared AB fusionerat med sitt moderbolag Rasta Sverige AB. Fastighetsbolaget Facklan HB ingår även i koncernen. Verksamheten i moderbolaget är inriktad på koncernledning, förvaltning av dotterbolagen samt förvärv. Verksamhet Rasta Groups affärsidé är att äga, förvalta och utveckla bolag inom servicenäringen. Rasta Group, som har sitt säte i Göteborg, bedriver verksamhet i affärsområdena Serviceanläggningar, Arenarestauranger och Hotell. Rasta Groups övergripande mål för de närmaste åren är att expandera befintlig verksamhet och att förvärva ytterligare verksamheter med synergier till den befintliga. Affärsområde Serviceanläggningar. Rasta serviceanläggningars affärsidé är att driva de bästa serviceanläggningarna med allt vad därtill hör mat, drivmedel, butik och hotell för dem som reser och arbetar längs de svenska vägarna. Rasta driver den största kedjan av serviceanläggningar i Sverige och omfattar per 31 december anläggningar strategiskt placerade utmed de stora svenska vägarna. 19 drivs i egen regi och 3 av franchisetagare. Affärsområde Arenarestauranger. Dotterbolaget Ullevi Konferens och Kiosker AB driver all restaurang-, kiosk- och konferensverksamhet på Ullevi i Göteborg samt på Åby Travbana i Mölndal. Från mars 2011 drivs även restaurang-, kiosk- och konferensverksamhet på nya Guldfågeln Arena i Kalmar. Verksamheterna inom affärsområdet bedrivs året runt och är inte avhängig evenemang på arenorna. Affärsområde Hotell. Bolaget driver hotellet Grand Hotel Opera. Hotellet har 198 rum och är centralt beläget i Göteborg. Från januari 2011 ingår även Grand Hotel Garden i Malmö. Hotellet består av 170 rum och är centralt beläget. Bolaget tog över driften av hotellet och har ett hyreskontrakt med fastighetsbolaget Balder. Väsentliga händelser 2012 Inom affärsområdet Serviceanläggningar förvärvade bolaget per 1 juni en av Sveriges största serviceanläggningar, Håby Restaurang & Motell AB. Anläggningen ligger utmed E6:an i Munkedals kommun. Anläggningen omsätter ca 45 mkr i restaurang, butik och motell. Dessutom säljer anläggningen bensin och diesel för ca 45 mkr samt IDS (lastbilsdiesel) för ca 50 mkr. Grand Hotel Opera i Göteborg har genomgått en renovering av den äldre delen. Ca 75 rum har renoverats och harmoniserar nu mer med den övriga delen på hotellet. Bolagets VD Jan Bengtsson har valt att gå i pension från och med 1 maj Från 1 mars har nuvarande ekonomichefen Ulrik Svartborn utsetts till tf VD. I december 2012 fastställdes denna roll som ordinarie VD. Under sommaren har genomförts tre stycken konserter på Ullevi samt supermatchen mellan Barcelona och Manchester United. Totalt har över personer besökt arenan. Serviceanläggningar 2012 Per 1 juni övertogs Håby Restaurang & Motell AB. Håby har bidragit med knappt ca 3 mkr sedan förvärvet och kommer fortsättningsvis vara väldigt positiv för affärsområdet. Resultatmässigt har affärsområdet haft ett väldigt bra år och ligger en bra bit över förväntningarna. Det fjärde kvartalet hade vi dock hoppats mer på, men som helhet för året är vi nöjda. Vi har haft ökningar på befintliga anläggningar med 5% under året och vi tror 16 RASTA ÅRSREDOVISNING 2012

17 att vi kommer kunna hålla ställningarna även nästa år. Affärsområdet är beroende på hur trafiken kommer att se ut under 2013 och hur den påverkas av konjunkturen. Vi har all respekt för det, men vi känner oss väldigt trygga med vår verksamhet och tror att flertalet resenärer kommer fortsätta att stanna hos oss även under Arenarestauranger 2012 Inom affärsområdet finns tre anläggningar, Ullevi i Göteborg, Åby Travbana i Mölndal och Guldfågeln Arena som är Kalmar FF:s nya fotbollsarena. Sista kvartalet fortsatte dessvärre trögt för bolaget i sin helhet. Främst för Nya Ullevi som inte levde upp till förväntningarna. Det handlar uteslutande om tidigare beslut om satsningar på en kostsam showuppsättning under november och december. I övrigt gick dagskonferenser och julbord som förväntat. I framtiden handlar det kort och gott om att hålla sig till basverksamheten på arenan, vilket innebär konferenser, fester, kickoffer och större evenemang. Åby avslutade enligt förväntan och gör glädjande nog sitt bästa år någonsin sedan etableringen Största bidragande faktorn till ett skapligt år på Åby under 2012 har varit en effektivt anpassad organisation samt att vi lyckats upprätthålla volymerna i våra restauranger. Guldfågeln Restaurang & Konferens fortsätter att utveckla sig i positiv riktning. Under 2012 lyckades vi nå break-even vilket gör att vi nu ser med stort intresse på hur verksamheten skall utvecklas vårt tredje år på arenan. Hotell 2012 Affärsområdet består av de två hotellen Grand Hotel Opera (198 rum) i Göteborg och Grand Hotel Garden (170 rum) i Malmö. Grand Hotel Opera landar resultatmässigt på året likvärdigt med året innan. Värt att ha med sig är att under jan till och med mars var 75 st rum stängda på Opera vilket påverkar resultatet negativt. Efter nyöppning av äldre delen i slutet av mars har Opera visat en betydligt bättre resultatutveckling jämfört med Grand Hotel Garden har gjort en intäktsökning mot föregående år på motsvarande 53%. Trenden håller i sig och vi fortsätter att ta marknadsandelar i Malmö. Tydliga tecken visar att rumsbeläggning och snittpriser fortsatt är betydligt lägre i Malmö jämfört med Göteborg och Stockholm. När detta skrivs har bolaget precis lagt mars månad bakom sig, och vi kan konstatera att Grand Hotel Opera fortsatt går starkt med en intäktsökning på 10% mot samma period föregående år. Grand Hotel Garden i Malmö har börjat något sämre än förväntat men ser ut att ha ett betydligt bättre bokningsläge under våren jämfört med samma period föregående år. Främst handlar det om en del större evenemang i Malmö så som Eurovision Song Contest m fl. Koncernens ställning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till ( ) tkr. Skillnaden i omsättning mot föregående år beror i huvudsak på att det nya hotellet i Malmö har införlivats i verksamheten från årets början samt ökning inom Serviceanläggningar. Periodens totalresultat för koncernen uppgick till (20 313) tkr. Omsättningen för moderbolaget har under perioden varit (70 884) tkr. Anledningen till att omsättningen sjunkit är att Rasta Tönnebro numera ingår i dotterbolaget Rasta Sverige AB. Moderbolagets resultat är 44 (3 153) tkr. Investeringar Koncernens investeringar uppgick under perioden till (51 393) tkr. Finansiering och likviditet Likvida medel, checkräkningskredit och kortfristiga placeringar uppgick i koncernen per den 31 december till (18 276) tkr. Utöver detta har Rasta outnyttjade checkkrediter på (27 000) tkr. Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till ( ) tkr. Kassaflöde Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten är för året (48 232) tkr. Händelser efter balansdagen Koncernen har under mars månad tagit över driften av Gamla Ullevi Konferens och Restauranger. Det blir ett bra tillskott till affärsområdet Arena. Rasta tog över driften av anläggningen per 25 mars Mer detaljerad information finns i not 30 på sidan 42. Kvalitet och miljö En väsentlig del i miljöarbetet är att i största möjliga RASTA ÅRSREDOVISNING

18 FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE 2012 mån samordna leveranser till anläggningarna. Produkter och råvaror från olika leverantörer samtransporteras från den centrala leverantören, Svensk Cater. Vidare pågår löpande översyn av energiförbrukning, miljövänliga material och ekologiska råvaror. Finansiell leasing, fastigheter Fastigheterna i Grums, Kalmar, Ulricehamn, Hallandsåsen, Vårgårda, Mariestad, Brålanda, Brunstorp, Ödeshög och Nyköpingsbro ägs av Skandrenting AB. Dessa fastigheter hyrs av Rasta Sverige via ett sale & lease back avtal med Skandrenting AB. Fastigheterna redovisas i koncernen som finansiell leasing och ingår i posten byggnader och mark. 31 december 2012 var det bokförda värdet på de leasade tillgångarna (88 492). De leasade tillgångarna är säkerhet för leasingskulderna. Bland räntebärande skulder ingår skulder för leasade tillgångar med (93 932). Rasta Sverige har option att köpa tillbaka fastigheterna vart tredje år. Första gången som återköp kunde göras var och sista gången , då hyresavtalet löper ut. Aktien Antalet utestående aktier var st per Medarbetare Medelantalet årsanställda har under året varit i koncernen 534 (487) personer, varav 395 (355) kvinnor och 139 (132 ) män. Rasta följer de lagar och avtal som finns i Sverige beträffande arbetstid, övertid, vila, raster och semester med mera. Vid lönesättning beaktas, förutom lönenivån på den lokala marknaden, medarbetarens kompetens, arbetets ansvar och svårighetsgrad samt arbetsresultatet kopplat till individuell handlingsplan. Vi strävar efter att ha en så jämn könsfördelning som möjligt på olika typer av arbetsuppgifter. Information om risker Då Rastas anläggningar ligger utmed de stora riksvägarna i Sverige skulle en omläggning av vägnätet medföra stora resultatrisker för koncernen och moderbolaget. Vi kan dock inte under närmsta åren, se att någon omläggning av vägarna skulle inträffa, där vi finns etablerade. För affärsområdet Arenarestauranger skulle en större nedgång i antalet evenemang på våra arenor innebära försämrad lönsamhet. Antalet evenemang kan variera från år till år. Göteborg har dock sedan många år varit en av Skandinaviens bästa evenemangsstäder. För vårt affärsområde Hotell (från 2010), så skulle en markant nedgång i antalet hotellgäster (beläggning) påverka vår lönsamhet. Då hotellet dock är beläget i centrala Göteborg och Malmö bedömer vi den risken som liten. En långvarig konjunkturnedgång kan komma att medföra en negativ påverkan på resultat och omsättning. Verksamhetens inriktning gör att den är mindre konjunkturkänslig än för branschgenomsnittet. Några andra risker ser koncernen och moderbolaget inte under de närmsta sex månaderna. För finansiella instrument och riskhantering, se not 23. Styrelsen Rasta Groups styrelse består av ordförande Lars Påhlson och ledamöterna Per Karlzon, Tommy Marklund, Bernt Larsson, Carl Henrik Brandel och Leif Nilsson. Under året har styrelsen genomfört 14 (8) möten. Vid dessa har behandlats punkter som gäller bl.a affärsläge, förvärv, ekonomisk rapportering, investeringar, strategi och omvärldsanalys. Det är styrelsens ansvar att ta beslut om lön och andra förmåner till koncernens ledande befattningshavare. Dessa redovisas i not 4, sidan 32. Ytterligare information om styrelsens arbete finns under Bolagsstyrning på sidan 14. Ersättningskommitté har utsetts Bolagsstyrning Rasta Group omfattas inte av svensk kod för bolagsstyrning. Årsstämma 2013 Rasta Group håller årsstämma torsdagen 23 maj, klockan på Ullevi Restaurang och Konferens i Göteborg. Den framtida utvecklingen Under 2013 kommer Rasta att fortsätta på den inslagna vägen och utveckla affärsområdena. Det är en viss osäkerhet kring den rådande konjunkturen, men Rasta tror sig dock stå starkt och att 2013 ska bli ett riktigt bra år för Rasta Group AB. Förslag till disposition beträffande vinst eller förlust Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kr, disponeras enligt följande: n Utdelning till aktieägare kr n Balanseras i ny räkning kr n varav kvarstår i överkursfond kr Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 18 RASTA ÅRSREDOVISNING 2012

19 Styrelse och LEDANDE BEFATTNINGshavare Lars Påhlson Styrelsens ordförande Helsingborg, född Övriga styrelseuppdrag: Cleano Group AB, GS1 President Scandinavia för Cloetta. Styrelseordförandei Rasta Group sedan Aktieinnehav i Rasta Group: Sweden, med flera. aktier. Tommy Marklund Styrelsen Göteborg, född Civilingenjör. Styrelseledamot i Rasta Group sedan Per Karlzon STYRELSEN Göteborg, född Civilekonom. Investment Manager Provobis Holding AB. Styrelseledamot i Rasta Group sedan Övriga styrelseuppdrag: Yield Life Science AB (publ), Forwood AB (publ), Investment Weps AB, med flera. Aktieinnehav i Rasta Group: aktier via bolag. Övriga styrelseuppdrag: Harrys Pubar AB, med flera. Aktieinnehav i Rasta Group: 0 aktier. Bernt Larsson Styrelsen Bollnäs, född Vd Tönnebro Gruppen AB. Styrelseledamot i Rasta Group sedan leif nilsson styrelsen Göteborg, född Styrelseledamot i Rasta Group sedan Övriga styrelseuppdrag: Tönnebro Invest AB, med flera. Aktieinnehav i Rasta Group AB: aktier. Övriga styrelseuppdrag: STCC AB, Dunross AB, Danske Banks regionstyrelse med flera. Aktieinnehav i Rasta Group: 0 aktier. Carl Henrik Brandel styrelsen Göteborg, född Styrelseledamot i Rasta Group sedan Övriga styrelseuppdrag: Agardh Invest S/A Luxemburg, med flera. Aktieinnehav i Rasta Group: Ulrik Svartborn vd och ekonomichef Rasta Group Mölndal, född Aktieinnehav i Rasta Group: aktier. Anställd i Rasta Group sedan Dan Tervaniemi AFfärsområdeschef serviceanläggningar Göteborg, född Aktieinnehav i Rasta Group: Grundade Rasta aktier (via bolag). Rickard Petersson AFfärsområdeschef Arenarestaurang & hotell Göteborg, född Aktieinnehav i Rasta Group: 0 aktier. Aktieinnehav Uppgifter om innehav av aktier är per 31 mars 2013 och inkluderar bolag och närstående. Ola nordlund Försäljningschef affärsområdena AREnarestauranger & hotell Göteborg, född Aktieinnehav i Rasta Group: 0 aktier. Raymond Karlsson driftsansvarig Rasta Sverige Göteborg, född Har option att förvärva aktier i Rasta Group av familjen Tervaniemi. REVISOR Roger Mattsson Auktoriserad revisor KPMG AB RASTA ÅRSREDOVISNING

20 Ekonomisk redovisning Ekonomiskt sammandrag koncernen Resultaträkning koncernen Belopp i tkr Intäkter Rörelsens kostnader exkl. avskrivning Rörelseresultat (EBITDA) Avskrivningar Finansnetto Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Periodens resultat Totalresultat Säkringsreserv Periodens totalresultat Balansräkning Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital (exkl periodens totalresultat) Periodens totalresultat Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital & skulder Definition av nyckeltal n Nettomarginal: Resultat efter finansiella poster i procent av omsättningen. n Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen. n Skuldsättningsgrad: Avsättningar och skulder dividerat med eget kapital. n Räntetäckningsgrad: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader. n Räntabilitet på eget kapital: Resultat efter finansiella poster enligt redovisad resultaträkning i procent av eget kapital. Nyckeltal koncernen Nettomarginal 4% 6% 5% 5% Soliditet 33% 32% 31% 40% Skuldsättningsgrad 2,1 ggr 2,2 ggr 2,2 ggr 1,5 ggr Räntetäckningsgrad 2,4 ggr 2,8 ggr 2,3 ggr 4,6 ggr Räntabilitet på eget kapital 10% 15% 11% 14% Eget kapital, tkr Belopp i kr Rörelseresultat (EBITDA)/aktie 0,10 0,10 0,08 0,07 Resultat efter skatt/aktie 0,04 0,03 0,02 0,03 Eget kapital per aktie 0,36 0,32 0,29 0,25 Antal aktier före utspädning Antal aktier efter utspädning Genomsnittligt ant aktier före utspädning Genomsnittlig ant aktier efter utspädning RASTA ÅRSREDOVISNING 2012

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011 Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016

Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016 Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016 myfc Holding AB Aktieägarna i myfc Holding AB (publ), org. nr 556942-1612, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 maj

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Malmö 2 april, 2009. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2009

Malmö 2 april, 2009. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2009 Malmö 2 april, 2009 Kallelse till årsstämma den 6 maj 2009 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Nordiska Börs meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer

KALLELSE OCH DAGORDNING

KALLELSE OCH DAGORDNING 1(5) KALLELSE OCH DAGORDNING ÅRSSTÄMMA I AVONOVA SVERIGE AB (PUBL) Aktieägarna i Avonova Sverige AB kallas till årsstämma tisdagen den 5 april 2011 kl 18:00 hos Kungsholmens konferens och matsal, Fleminggatan

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014 Malmö 31 mars, 2014 Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600.

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600. Aktieägarna i ework Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 14.00 på Rica Hotel Stockholm, Slöjdgatan 7 i Stockholm. Rätt att delta i stämman och instruktioner

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ) Kallelse till årsstämma i Aktieägarna i, org. nr. 556576-6655, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2016 klockan 14.00 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27 i Stockholm. Registrering

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 kl. 13:00 i lokaler på

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL) Aktieägarna i Cell Impact AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 april 2013 klockan 14.00, Lundqvist & Lindqvist, Tändstickspalatset, Västra

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 10 april 2013 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Polygiene AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Polygiene AB (publ) Kallelse till årsstämma i Polygiene AB (publ) Aktieägarna i Polygiene AB (publ), 556692-4287, kallas härmed till årsstämma på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, i Malmö onsdagen den 11 maj 2016 kl. 16.00. Rätt

Läs mer

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM Kallelse till årsstämma i Seamless Distribution AB (publ) Aktieägarna i Seamless Distribution AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 april 2011, kl.10.00

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 61 385 (64 540) tkr. För kvartal fyra är EBITDA 9 819

Läs mer

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr , kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april 2016 kl i Folkets Hus i Åseda.

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr , kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april 2016 kl i Folkets Hus i Åseda. Pressmeddelande Åseda den 9 mars 2016 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROFILGRUPPEN AB Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april 2016 kl 16.00

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Aktieägarna i Bufab Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 kl 14.00 i Gamla Gummifabrikens lokaler, Jönköpingsvägen 15/Magasingatan,

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB Aktieägarna i Amago Capital AB, org. nr 556476-0782, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Arsenalsgatan 6 i Stockholm, onsdagen den 28 maj 2008 kl. 09.30.

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) 4 maj 2010 Årsstämma i MSC Konsult AB (publ) den 4 maj 2010 klockan 16:00 Bolagets lokaler, Vasagatan 52, Stockholm Förslag till dagordning 1. Val

Läs mer

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm ANMÄLAN M M Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ) ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ) Aktieägarna i Fastighets AB Balder (publ), org nr 556525-6905, kallas härmed till årsstämma måndagen den 10 maj 2010 kl 14.00 på Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn

Läs mer

Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (www.ework.se).

Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (www.ework.se). Aktieägarna i ework Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdag den 22 april 2015 klockan 14.00 i bolagets lokaler på Klarabergsgatan 60, 3 trappor, i Stockholm. Rätt att delta i stämman

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2013 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2013 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2013 RASTA GROUP AB (publ.) delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen -237 (-3 436) tkr. PERIODENs rörelseresultat (EBIT) är för

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.00 på Mazars SET Revisionsbyrå

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NGS GROUP AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NGS GROUP AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NGS GROUP AB (PUBL) Aktieägarna i NGS Group AB (publ), org. nr 556535-1128 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 april 2016, kl. 11.00 i Bolagets lokaler på

Läs mer

4 april Kallelse till årsstämma den 7 maj 2008

4 april Kallelse till årsstämma den 7 maj 2008 4 april 2008 Kallelse till årsstämma den 7 maj 2008 I enlighet med noteringsavtalet med OMX Nordiska Börs meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den 7 maj 2008.

Läs mer

2 Sedan röstlängden sammanställts i enlighet med bilaga 1, godkändes röstlängden såsom gällande vid stämman.

2 Sedan röstlängden sammanställts i enlighet med bilaga 1, godkändes röstlängden såsom gällande vid stämman. 1 (4) PROTOKOLL fört vid Årsstämma med aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB den 21 april 2008, kl 17.00 Närvarande: Enligt bilaga 1. 1 Ordförande Oscar Junzell öppnade stämman och utsågs att leda dagens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2012. Restaurang Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2012. Restaurang Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2012 Restaurang Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen -3 436 (5 203)

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ) Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ) Aktieägarna i Conpharm AB (publ), med organisationsnummer 556229-2820, kallas härmed till årsstämma fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 i World Trade Center,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2012 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2012 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2012 593 RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 51 566 (52 009) tkr. För kvartal

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ),

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ), Örebro 2016-03-03 Kallelse till ordinarie bolagsstämma i, 2016-03-31 Datum: 2016-03-31, kl. 15.00. Plats: Scandic Örebro Väst, Västhagagatan 1, Örebro Anmälan: Via e-post på bolagsstamma@nstorstark.se,

Läs mer

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015,

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015, Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ) Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 klockan 16.00, i Bolagets lokaler på Klarabergsgatan

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL) Aktieägarna i Intuitive Aerial AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2015 klockan 14.00 vid Sky Hotel Apartments, Tornbyvägen

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015 1 (6) Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015 Plats: Gävle Högskola, Gävle Närvarande aktieägare: Enligt bilaga 1 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av Carl Klingberg,

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G Org.nr 556184-8564 1(5) Underbilaga A till bilaga 14:1 B O L A G S O R D N I N G antagen vid årsstämma den 3 maj 2007 1 Bolagets firma är Scania Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Föremålet för bolagets

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRENTION AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRENTION AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRENTION AB (PUBL) Aktieägarna i Trention AB (publ), org. nr 556274-8623, (nedan Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 maj 2017 kl. 14.00 i Erik Penser Banks

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ) ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ) Aktieägarna i Fastighets AB Balder (publ), org nr 556525-6905, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2012 kl 15.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Guideline Geo

Kallelse till årsstämma i Guideline Geo Kallelse till årsstämma i Guideline Geo (NGM: GGEO) Guideline Geo AB (publ), noterat på NGM-Equity, offentliggör kallelse till bolagets årsstämma 2014. Styrelsen för Guideline Geo välkomnar aktieägare

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) Aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), org.nr 556670-2584, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 mars 2015, kl. 17.00 i IVA Konferenscenter,

Läs mer

Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017

Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017 Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017 Aktieägarna i Akelius Residential Property AB (publ), kallas till årsstämma den 11 april 2017 klockan 10.00, Hotel Scandic Anglais, Humlegårdsgatan

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ) Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ) 5 maj 2011 Årsstämma i 5 maj 2011 kl 16.00 i Duroc Machine Tools lokaler på Reprovägen 15 i Täby. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman.

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015 AKTIEÄGARNA I OBOYA HORTICULTURE INDUSTRIES AB, 556362-3197 kallas härmed till årsstämma, torsdagen den 28 maj 2015 kl. 10.00 i Aludden Providor, Aspenäsvägen 12,

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2011 RASTA GROUP AB Servitris Rasta Ulricehamn (publ.) www.rastagroup.se

delårsrapport januari - mars 2011 RASTA GROUP AB Servitris Rasta Ulricehamn (publ.) www.rastagroup.se delårsrapport januari - mars 2011 Servitris Rasta Ulricehamn RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 5 203 (792) tkr.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org. nr. 556580-2526, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 mars 2014 klockan 14:00 i G Grönberg Advokatbyrå

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 27 april 2016

PRESSMEDDELANDE 27 april 2016 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZENERGY AB (PUBL) Aktieägarna i Zenergy AB (publ), org. nr 556796-2260, kallas till årsstämma onsdagen den 25 maj 2016 kl. 17.00, på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn

Läs mer

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla: Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2013 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2013 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2013 RASTA GROUP AB (publ.) delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 20 428 (12 314) tkr. PERIODENs rörelseresultat (EBIT) är för

Läs mer

Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA Torsdagen den 23 april 2015 kl. 16.00 på Badhotellets Konferenscentrum, Ågatan 16, Tranås Anmälan Aktieägare som önskar deltaga på

Läs mer

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2012 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2012 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2012 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm ANMÄLAN M M Aktieägare som vill delta i årsstämman

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL) Aktieägarna i, 556566-4298, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 december 2015 klockan 16.00 på Karolinska Institutet Science Park, Tomtebodavägen

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Stockholm den 27 mars 2014 PRESSMEDDELANDE Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma torsdagen

Läs mer

Tid: Onsdagen den 27 april 2016, kl Plats: Näringsdepartementets lokaler, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm

Tid: Onsdagen den 27 april 2016, kl Plats: Näringsdepartementets lokaler, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ) ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ) Aktieägarna i Fastighets AB Balder (publ), org nr 556525-6905, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2013 kl 16.00 på Restaurang Palace, Södra Hamngatan

Läs mer

9. Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.

9. Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag. KALLELSE till årsstämma i Josab International AB Aktieägarna i Josab International AB, ("Bolaget"), kallas till årsstämma måndagen den 23 juni 2014, kl 15.00 på Hotel Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm.

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll i 5 med följande

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma med aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ),

Kallelse till extra bolagsstämma med aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), Kallelse till extra bolagsstämma med aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), 556749-1963 Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org. nr 556749-1963 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 24 mars 2009 kl 16.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma 2015 i Green Cargo AB Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513.

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ) 2015 Härmed kallas till

Läs mer

Kallelse FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Kallelse FÖRSLAG TILL DAGORDNING Kallelse Aktieägarna i Uniflex AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 18 april 2011 klockan 16.00 på Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm. Aktieägare som vill

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Uniflex AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Uniflex AB (publ) Kallelse till årsstämma i Uniflex AB (publ) Aktieägarna i Uniflex AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 april 2017 klockan 16.00 på Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 30 mars 2011 kl 16.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman. PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i CATENA AB (publ), 556294-1715, i Göteborg den 21 april 2008, kl 16:30 17:30 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Henry Klotz. 2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012. Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012. Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012 Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 12 314 (18 518) tkr.

Läs mer

KALLELSE till årsstämma i Forwood AB (publ)

KALLELSE till årsstämma i Forwood AB (publ) KALLELSE till årsstämma i Forwood AB (publ) 556271-9228 Tid: Fredagen den 20 april 2012 kl. 17.00 Plats: Konferensavdelningen, Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg Inregistrering sker

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 19 april 2013,

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 19 april 2013, Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ) Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2013 klockan 15.00, i Bolagets lokaler på

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Guideline Geo

Kallelse till årsstämma i Guideline Geo Stockholm 27 april 2016 Kallelse till årsstämma i Guideline Geo (NGM: GGEO) Guideline Geo AB (publ), noterat på NGM-Equity, offentliggör kallelse till bolagets årsstämma 2016. Styrelsen för Guideline Geo

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Punkt 7 Ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BOULE DIAGNOSTICS AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BOULE DIAGNOSTICS AB KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BOULE DIAGNOSTICS AB Aktieägarna i Boule Diagnostics AB, org. nr 556535-0252, ( Bolaget eller Boule ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2012 klockan 18:00 på Nalen,

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AB FASTATOR (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AB FASTATOR (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AB FASTATOR (PUBL) Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 maj 2017, kl. 13.00 på Skeppsbron 24 i Stockholm.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ARCAM AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ARCAM AB KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ARCAM AB Aktieägarna i Arcam AB (publ), org. nr 556539-5356, kallas härmed till årsstämma den 22 mars 2016 kl.17.00 på Restaurang Tegel, Krokslätts Fabriker 66, Mölndal. Inregistrering

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2013

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2013 Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2013 Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, organisationsnummer 556758-1805 Tid: Den 24 april 2013, kl. 11.00

Läs mer

Kallelse. Punkt 1. Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid extra bolagsstämman föreslås Hans Ljungkvist.

Kallelse. Punkt 1. Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid extra bolagsstämman föreslås Hans Ljungkvist. Kallelse Aktieägarna i Mindmancer AB (publ), org.nr 556705-4571, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 31 augusti 2016 klockan 16:00 på Regnbågsgatan 8B, våning 2 (Dockside kontorshotell)

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm STUDSVIK AB (publ) PROTOKOLL 1 (5) Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm Deltagande aktieägare Enligt förteckning i Bilaga 1. Övriga deltagande Enligt

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014 Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB måndagen den 30 juni 2014 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL) Wallenstam AB (publ) hälsar aktieägarna välkomna till årsstämma onsdagen den 27 april 2011 kl. 16.00 på Wallenstams huvudkontor på Kungsportsavenyen 2 i Göteborg.

Läs mer

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman. Bilaga 2 Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman; fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; fastställande av arvoden

Läs mer

Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ)

Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ) Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ) Aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), 556670-2584, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 24

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer