Tjänsteskrivelse. Bidrag till enskild väghållning Bordlagd Dnr TN 2009/ Tekniska nämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Bidrag till enskild väghållning Bordlagd Dnr TN 2009/ Tekniska nämnden"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse Dnr TN 2009/ (8) Tekniska nämnden Bidrag till enskild väghållning Bordlagd Förslag till beslut Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta att anta följande bestämmelser för hur bidrag till enskild väghållning ska betalas ut: Vägbidraget betalas ut per meter väg och år. Bidragsbeloppet per meter väg revideras i Tekniska nämndens budget varje år, bidragsbeloppet för år 2010 är 15 kr per meter väg. I fortsättningen inkommer vägföreningen/samfällighetsföreningen med uppgifter senast 31/12 varje år och vägbidraget betalas ut i januari varje år med följande regler: o Vägföreningen/samfällighetsföreningen är själv ansvarig för att söka vägbidrag från kommunen. o Har en vägförening en gång fått bidrag för sina vägar och det kommande år inte sker någon förändring, behöver vägföreningen inte söka om bidraget. Kommunen kontrollerar om förändringar har skett. o De vägar som är berättigade bidrag från Vägverket får också kommunalt bidrag. o För att en väg ska vara bidragsberättigad måste den vara minst 100 meter lång. o Vägen ska vara öppen för allmän trafik (d.v.s. inte stängd med bom eller liknande). o Vägföreningen skickar löpande årsredovisningar eller årsmötesprotokoll till kommunen som visar på drift och underhåll för vägen som de får bidrag för. o Vägföreningen mäter de vägar (längd och bredd) som de vill ha bidrag för. De anger även typ av beläggning. o Vägföreningen anger löpande aktuell kontaktperson/styrelsen med telefonnummer, adress och om så finns e-post. o Vägbidraget betalas ej ut till privatperson utan endast till postgiro/bankgiro som står i vägföreningens namn. Sammanfattning Nacka kommun har sedan år 1978 betalat ut bidrag till enskild väghållning. Det är endast samfälligheter som kontrolleras av lagen och har skyldigheter gentemot lantmäterienheten på kommunen. För fastigheter som ligger inom ett Postadress Besöksadress Telefon E-post Nacka kommun Grantivägen 15 Växel Nacka Nacka Direkt Mobil Organisationsnummer Fax

2 Nacka kommun 2 (8) samfällighetsområde är det obligatoriskt att tillhöra samfälligheten och samfällighetsföreningen ansvarar för fastställda gemensamhetsanläggningar (väg, VA och/eller belysning) enligt förättningsbeslutet. Samfällighetsföreningar kallas ibland för äkta föreningar och vägföreningar för oäkta föreningar. En oäkta vägförening kan ha bildats genom att några fastighetsägare gått ihop och sköter t.ex. snöröjningen på vägen där de bor. En oäkta vägförening har således inte bildats genom en förrättning. Bidragssystemet till enskilda väghållare i Nacka kommun baseras på antal mantalsskrivna i samfällighetsföreningarna (och vägföreningarna). Det finns några vägföreningar som får vägbidrag, men som inte är samfällighetsföreningar. För dessa vägföreningar gör lantmäterienheten inget utdrag. Lantmäterienheten har endast möjlighet att kontrollera de föreningar som har gemensamhetsanläggningar och därmed bildade genom en förrättning. När områden övergår från att ha tillhört samfällighetsföreningar till kommunal regi övergår ofta vägarna till kommunal drift snabbare än vad fastigheterna gör i lantmäterienhetens register. Det innebär att samfällighetsföreningar kan få vägbidrag för fastigheter som har utfart mot vägar som driftas av kommunen. För att komma tillrätta med dessa ovan nämnda problem kan Tekniska nämnden istället betala ut pengar per meter väg inom områden där kommunen inte sköter vägdriften. Bidragsbeloppet per meter väg revideras i Tekniska nämndens budget varje år, bidragsbeloppet för år 2010 är 15 kr per meter väg. Uträkningen nedan är baserad på 15 kr per meter väg och visar skillnaderna i bidragsbelopp för vägföreningarna i Nacka.

3 Nacka kommun 3 (8) Väghållare Vägnäts längd meter Ersättning med nytt system Ersättning idag Ökning / Minsking Kummelnäs vägförening kr kr kr Boo Gårds vägförening kr kr kr Älgö vägförening kr kr kr Björknäs vägförening kr kr kr Gustavsviks fastighetsägareförening kr kr kr Lännersta vägförening kr kr kr Eriksviks vägförening kr kr kr Risets vägförening kr Sommarbo Tegelö vägförening kr Finnberget Kvarnholmens vägförening kr Frankenburg Korsuddens vägsamfällighet kr Knarrnäs samfällighetsförening kr Kåktorps fastighetsägareförening kr Rotkärrskogens vägförening kr Baggensviks tomtägareförening kr Baggenshöjdens samfällighetsförening kr Grundets vägförening kr Vikingshills samfällighetsförening kr Kvarnbergsvägens byalag kr Myrsjöns vägklubb kr I fortsättningen betalas vägbidraget ut i januari varje år med följande regler (fortsättningsvis benämns alla typer av samfällighetsföreningar och vägföreningar som vägföreningar): o Vägföreningen är själv ansvarig för att söka vägbidrag från kommunen. o Har en vägförening en gång fått bidrag för sina vägar och det kommande år inte sker någon förändring, behöver vägföreningen inte söka om bidraget. Kommunen kontrollerar om förändringar har skett. o De vägar som är berättigade bidrag från Vägverket får också kommunalt bidrag. o För att en väg ska vara bidragsberättigad måste den vara minst 100 meter lång. o Vägen ska vara öppen för allmän trafik (d.v.s. inte stängd med bom eller liknande). o Vägföreningen skickar löpande årsredovisningar eller årsmötesprotokoll till kommunen som visar på drift och underhåll för vägen som de får bidrag för. o Vägföreningen mäter de vägar (längd och bredd) som de vill ha bidrag för. De anger även typ av beläggning. o Vägföreningen anger löpande aktuell kontaktperson/styrelsen med telefonnummer, adress och om så finns e-post. o Vägbidraget betalas ej ut till privatperson utan endast till postgiro/bankgiro som står i vägföreningens namn. En fördel för vägföreningarna med det nya bidragssystemet skulle vara att de lättare kan planera drift och underhåll av vägarna eftersom de vet hur mycket pengar de får varje år. Listor över vilka som är permanentboende i föreningen kan samfällighetsföreningarna fortfarande erhålla genom att de kontaktar kommunens lantmäterienhet.

4 Nacka kommun 4 (8) Vid Tekniska nämndens möte den 10 februari hölls en information om förslag till ändrade bidragsregler gällande bidrag till enskild väghållning. I samband med att informationsärendet behandlades i nämnden beslutades att förslaget skulle sändas på remiss till berörda vägföreningar. Remisstiden utgick den 3 april Vid remisstidens utgång ( ) hade det inkommit svar från fyra stycken vägoch samfällighetsföreningar: Kummelnäs vägförening, Sommarbo Tegelö vägsamfällighetsförening, Gustavsviks fastighetsägarförening och Baggensviks tomtägareförening. Efter remisstidens utgång ( ) inkom svar från Rotkärrskogens vägförening. Bakgrund Nacka kommun har sedan år 1978 betalat ut bidrag till enskild väghållning. Från början som ett årligt drift- och underhållsbidrag beräknat efter Vägverkets modell för enskild väghållning, reducerat med erhållet statsbidrag. Därefter som ett enhetligt bidrag per år till fastighet med permanentboende inom de olika föreningarnas verksamhetsområde (Kommunfullmäktige ). En av anledningarna till att bidragsbestämmelserna förändrades var att många som fick bidrag enligt det gamla systemet inte var permanentboende i Nacka kommun och betalade således skatt i t.ex. Stockholms stad. Vid årsskiftet 1997/1998 upphörde de gamla bestämmelserna om samfälligheter att gälla, vilket i praktiken innebar att undantaget för vägföreningar försvann. De samfälligheter som finns idag regleras av anläggningslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter. Övergången från lagen om enskilda vägar till anläggningslagen har inneburit vissa förändringar för samfälligheterna. Bland annat skulle alla föreningar ha förnyat sina andelstal innan 2005 års utgång. Detta betyder också att det endast är samfällighetsföreningar som genomgått en lantmäteriförrättning som räknas som vägföreningar. Det är endast samfälligheter som kontrolleras av lagen och har skyldigheter gentemot lantmäterienheten på kommunen. För fastigheter som ligger inom ett samfällighetsområde är det obligatoriskt att tillhöra samfälligheten och samfällighetsföreningen ansvarar för fastställda gemensamhetsanläggningar (väg, VA och/eller belysning) enligt förättningsbeslutet. Det är viktigt att inte blanda ihop samfällighetsföreningar och vägföreningar p.g.a. det juridiska ansvar samfälligheterna har enligt ovan. Samfällighetsföreningar kallas ibland för äkta föreningar och vägföreningar för oäkta föreningar. En oäkta vägförening kan ha bildats genom att några fastighetsägare gått ihop och sköter t.ex. snöröjningen på vägen där de bor. En oäkta vägförening har således inte bildats genom en förrättning. Både Nacka kommun och Vägverket betalar ut vägbidrag till väghållare. Vägverket ger bidrag för vägar som ligger utanför detaljplanelagt område och som är minst 1000 meter långa. Detta vägbidrag ges både till Nacka kommun och samfälligheter. Det kommunala bidraget har varit tänkt att komplettera det statliga bidraget, d.v.s. kommunen ger vägbidrag för mindre vägar (mellan 100 och 1000 meter) som inte är berättigade statligt bidrag.

5 Nacka kommun 5 (8) Ärendet Bidragssystemet till enskilda väghållare i Nacka kommun baseras på antal mantalsskrivna i samfällighetsföreningarna (och vägföreningarna). Lantmäterienheten på Nacka kommun gör varje år ett utdrag ur fastighetsregistret för samfällighetsföreningarna och lämnar dessa listor till en GIS-anställd som samkör listorna med listor över vilka som är mantalsskrivna på respektive fastighet inom varje samfällighetsområde. Enheten Trafik, Natur & Fritid får sedan dessa listor i ett exceldokument och betalar ut vägbidrag till samfällighetsföreningarna (och vägföreningarna). En dialog har förts med lantmäterienheten och det finns några vägföreningar som får vägbidrag, men som inte är samfällighetsföreningar. För dessa vägföreningar gör lantmäterienheten inget utdrag. Lantmäterienheten har endast möjlighet att kontrollera de föreningar som har gemensamhetsanläggningar och därmed bildade genom en förrättning. För vägföreningar som inte är samfällighetsföreningar (t.ex. klubbar, fastighetsägareföreningar) uppdateras inte listorna och de kan även ha andelstal 1 för alla fastigheter oavsett om det är någon mantalsskriven där eller inte. Andelstal 1 (permanentboende) är alltså inte alltid = mantalsskriven. En fastighet kan vara angiven som permanentboende genom andelstal i lantmäteriets listor trots att ingen bor där permanent. Andelstalet är kopplat till vad fastigheten kan användas till. Lantmäterienheten tittar endast på fastigheten och inte på den boende. När områden övergår från att ha tillhört samfällighetsföreningar till kommunal regi övergår ofta vägarna till kommunal drift snabbare än vad fastigheterna gör i lantmäterienhetens register. Det innebär att samfällighetsföreningar kan få vägbidrag för fastigheter som har utfart mot vägar som driftas av kommunen. För att komma tillrätta med detta måste två olika kartlager jämföras (kommunal drift på vägar och samfällighetsområden) och varje fastighet som är tveksam måste kontrolleras för hand. Detta är mycket tidskrävande och inte ett hållbart system. För att komma tillrätta med dessa ovan nämnda problem kan Tekniska nämnden istället betala ut pengar per meter väg inom områden där kommunen inte sköter vägdriften. Då jämförs istället varje år kommunens vägdriftskarta med samfällighetsområden. Hänsyn tas inte till mantalsskrivna och vilka fastigheter som ligger längs med vägen. När vägbidragssystemet ändrades år 1990 var det en stor andel fastighetsägare som inte var permanentboende i områden som sköttes av samfällighetsföreningar. Idag permanentas en stor del av dessa områden och problemet med att fastighetsägare betalar skatt i andra kommuner än i Nacka är långt ifrån lika stort. Hänsyn tas inte heller till om det är en samfällighetsförening eller en vägförening som sköter vägen. Remissvar från väg- och samfällighetsföreningarna: Vid Tekniska nämndens möte den 10 februari hölls en information om förslag till ändrade bidragsregler gällande bidrag till enskild väghållning. I samband med att informationsärendet behandlades i nämnden beslutades att förslaget skulle sändas på remiss till berörda vägföreningar. Remisstiden utgick den 3 april Vid remisstidens utgång ( ) hade det inkommit svar från fyra stycken vägoch samfällighetsföreningar: Kummelnäs vägförening, Sommarbo Tegelö vägsamfällighetsförening, Gustavsviks fastighetsägarförening och Baggensviks tomtägareförening. Nedan följer en sammanfattning av remissvaren. Remissvaren i sin helhet återfinns i bilaga 1.

6 Nacka kommun 6 (8) Kummelnäs vägförening: 1. Det måste tydligt framgå av kommande beslut om det nya systemets bidrag fortfarande ska vara ett riktat bidrag till de permanentboende. 2. Inflationen har gjort att värdet på nuvarande bidragsbelopp (500 kr per fastighet) har sjunkit till att motsvara 340 kr per fastighet. 3. Beslut ska fattas, i samband med beslut om vägbidragssystem, om att bidragsbeloppet ska indexregleras mot KPI. 4. Permanentboendegraden i Kummelnäs vägförening är idag ca 67 %. Beslut ska fattas, i samband med beslut om vägbidragssystem, om att bidragsbeloppet ska indexuppräknas baserat på andelen permanentboende. En schablon på 2-3 procentenheter per år. 5. Vägar under 100 meters längd ska ersättas. Sommarbo Tegelö vägsamfällighetsförening: 1. Tillstyrker förslaget att det kommunala vägbidraget betalas ut per meter väg 2. Föreningen önskar att även i fortsättningen erhålla den lista över mantalsskrivna inom vägföreningsområdet. Gustavsviks fastighetsägarförening: 1. Har inget att erinra gällande förslaget om ändrad grund för bidrag av vägunderhåll. Baggensviks tomtägareförening: 1. Yrkar på att kommunen i fortsättningen betalar ut bidraget per meter väg. Kommentarer till remissvaren: Det nya vägbidragssystemet kommer inte att baseras på antal permanentboende i vägföreningarnas områden utan på ett vägbidrag för antal meter väg. Andelen permanentboende i vägföreningsområdena bedöms vara så pass stort att inte en betydande mängd betalar skatt i andra kommuner, men får vägbidrag i Nacka kommun. Bidragsbeloppet ska beslutas i Tekniska nämnden varje år, varför en inräknad indexuppräkning inte är nödvändig. Vägar under 100 meters längd ersätts inte på grund av det administrativa merarbetet för att ersätta alla småvägar. Att vägar under 100 meter inte ersätts ger ingen betydande ekonomisk belastning för vägföreningarna/samfällighetsföreningarna. En genomgång av andra kommuners och Vägverkets bidragssystem för drift av enskild väg har gjorts och att inte vägar under 100 meter får vägbidrag är en genomgående regel. Listor över vilka som är permanentboende i föreningen kan vägföreningarna/samfällighetsföreningarna fortfarande erhålla genom att de kontaktar kommunens lantmäterienhet. Efter remisstidens utgång ( ) inkom svar från Rotkärrskogens vägförening. Rotkärrskogens vägförening: 1. Ansluter sig till principerna i förslaget. 2. Meterersättningen ska justeras i Tekniska nämndens budget varje år. Listan över permanentboende ska fås kostnadsfritt varje år.

7 Nacka kommun 7 (8) Enhetens förslag till beslut: Bidraget betalas ut per meter väg inom varje vägföreningsområde (fortsättningsvis benämns alla typer av samfällighetsföreningar och vägföreningar som vägföreningar). Bidragsbeloppet per meter väg revideras i Tekniska nämndens budget varje år, bidragsbeloppet för år 2010 är 15 kr per meter väg. Uträkningen nedan är baserad på 15 kr per meter väg och visar skillnaderna i bidragsbelopp för vägföreningarna i Nacka. Väghållare Vägnäts längd meter Ersättning med nytt system Ersättning idag Ökning / Minsking Kummelnäs vägförening kr kr kr Boo Gårds vägförening kr kr kr Älgö vägförening kr kr kr Björknäs vägförening kr kr kr Gustavsviks fastighetsägareförening kr kr kr Lännersta vägförening kr kr kr Eriksviks vägförening kr kr kr Risets vägförening kr Sommarbo Tegelö vägförening kr Finnberget Kvarnholmens vägförening kr Frankenburg Korsuddens vägsamfällighet kr Knarrnäs samfällighetsförening kr Kåktorps fastighetsägareförening kr Rotkärrskogens vägförening kr Baggensviks tomtägareförening kr Baggenshöjdens samfällighetsförening kr Grundets vägförening kr Vikingshills samfällighetsförening kr Kvarnbergsvägens byalag kr Myrsjöns vägklubb kr I fortsättningen inkommer vägföreningen med uppgifter senast 31/12 varje år och vägbidraget betalas ut i januari varje år med följande regler: o Vägföreningen är själv ansvarig för att söka vägbidrag från kommunen. o Har en vägförening en gång fått bidrag för sina vägar och det kommande år inte sker någon förändring, behöver vägföreningen inte söka om bidraget. Kommunen kontrollerar om förändringar har skett. o De vägar som är berättigade bidrag från Vägverket får också kommunalt bidrag. o För att en väg ska vara bidragsberättigad måste den vara minst 100 meter lång. o Vägen ska vara öppen för allmän trafik (d.v.s. inte stängd med bom eller liknande). o Vägföreningen skickar löpande årsredovisningar eller årsmötesprotokoll till kommunen som visar på drift och underhåll för vägen som de får bidrag för. o Vägföreningen mäter de vägar (längd och bredd) som de vill ha bidrag för. De anger även typ av beläggning. o Vägföreningen anger löpande aktuell kontaktperson/styrelsen med telefonnummer, adress och om så finns e-post.

8 Nacka kommun 8 (8) o Vägbidraget betalas ej ut till privatperson utan endast till postgiro/bankgiro som står i vägföreningens namn. En fördel för vägföreningarna med det nya bidragssystemet skulle vara att de lättare kan planera drift och underhåll av vägarna eftersom de vet hur mycket pengar de får varje år. Listor över vilka som är permanentboende i föreningen kan samfällighetsföreningarna fortfarande erhålla genom att de kontaktar kommunens lantmäterienhet. Trafik, Natur & Fritid Elenore Bjelke, trafikplanerare

Tjänsteskrivelse. Bidrag till enskild väghållning Dnr TN 2009/ Tekniska nämnden

Tjänsteskrivelse. Bidrag till enskild väghållning Dnr TN 2009/ Tekniska nämnden Tjänsteskrivelse 2009-07-13 Dnr TN 2009/67-318 1 (9) Tekniska nämnden Bidrag till enskild väghållning Förslag till beslut Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta punkterna 1 till 3:

Läs mer

Medborgarförslag om enskilda vägar samt skogsbil- och odlingsvägar

Medborgarförslag om enskilda vägar samt skogsbil- och odlingsvägar Kommunfullmäktige 2007-05-02 106 199 2008-04-28 81 177 Kommunstyrelsen 2008-04-14 77 196 Arbets- och personalutskottet 2008-03-17 56 143 Dnr 07.241-008 majkf28 Medborgarförslag om enskilda vägar samt skogsbil-

Läs mer

VÄGAR I LEKSANDS KOMMUN

VÄGAR I LEKSANDS KOMMUN VÄGAR I LEKSANDS KOMMUN Bakgrund På 1970-talet åtog sig Leksands kommun frivilligt att sköta de enskilda vägarna i kommunen. Nu finns ett behov av att tillföra mer pengar än vad som görs idag, för att

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 87 Den 2015-06-22 Kommunfullmäktige 2015-06-22 8 Kommunstyrelsen 2015-05-12 15 Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-28 9 Kf 87 Ks

Läs mer

Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B

Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B Vägen till bättre vägar! Efter en bearbetning av synpunkter och remissvar på utredning framtida väghållningsansvar i Leksand ska vi nu välja väg. Olika

Läs mer

Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar

Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar Styrdokument 1 (6) Dnr: HGN 2017/0561 Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar Dokumenttyp: Styrdokument Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Villkor för

Läs mer

Informationsmöte för vägföreningar i Halmstads kommun

Informationsmöte för vägföreningar i Halmstads kommun Informationsmöte för vägföreningar i Halmstads kommun 2013-09-19 Informationsmöte för vilka? Detta möte riktar sig till er som företrädare för enskilda vägar inom detaljplanelagd tätbebyggelse. Vägar på

Läs mer

Policy för bidrag till enskilda vägar i Säters kommun

Policy för bidrag till enskilda vägar i Säters kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-06-13 Policy för bidrag till enskilda vägar i Säters kommun Regler och modell SÄTERS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Grunderna kring enskilda

Läs mer

REGLEMENTE BIDRAG TILL ENSKILDA VÄGAR INOM VÅRGÅRDA KOMMUN

REGLEMENTE BIDRAG TILL ENSKILDA VÄGAR INOM VÅRGÅRDA KOMMUN REGLEMENTE BIDRAG TILL ENSKILDA VÄGAR INOM VÅRGÅRDA KOMMUN Reglementet antaget av KF 137/96 Tillägg till reglementet antaget av KF 8/98 Revidering, kommunfullmäktige 1999-12-08 141. Vårgårda kommun h 447

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1

Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid 16.00 17.45 ande Ersättare Thorngren Ingegerd, ordf (m) Lindahl Erik (m) Wennerström Anders (kd) Mogefors Daniel (m) Due Hedlund Pyret (s) Zelmerlööw Karin (m) Markow

Läs mer

Ansökan för bidrag till belysningsföreningar

Ansökan för bidrag till belysningsföreningar Tekniska nämnden Ansökan för bidrag till belysningsföreningar 1(7) Uppgifter om sökanden Vägföreningens namn Namn kontaktperson Adress Postnummer Ort Telefon dagtid Mobil E-post Vi/Jag anhåller om att

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Exploateringsenheten UTSTÄLLNINGSHANDLING (2) Dnr KFKS 2010/64-214 Projekt 9415 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för Vikingshill och Sommarbo, del av Velamsund (område C), Boo,

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE SAMMANLÄGGNING AV

INFORMATIONSMÖTE SAMMANLÄGGNING AV INFORMATIONSMÖTE SAMMANLÄGGNING AV Tångeröds Vägförening, Hövik ga:13 med Höviksnäs Vägförening, Hövik ga:12 Välkomna 2016-05-23 JNNVäg 1 Aktuell situation Plan för sammanläggning Tångeröds vägförening

Läs mer

Motion om underhållsbidrag till enskilda vägar Ärendebeskrivning

Motion om underhållsbidrag till enskilda vägar Ärendebeskrivning Tekniska nämnden 2012 05 24 53 146 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 05 11 68 158 Dnr 2012/34.008 Motion om underhållsbidrag till enskilda vägar Ärendebeskrivning Erland Nilsson, för Landsbygdspartiet

Läs mer

Minnesanteckningar från arbetsmöte

Minnesanteckningar från arbetsmöte L A N T M Ä T E R I E T Sida 1 Aktbilaga 4 Minnesanteckningar från arbetsmöte 2013-03-18 Ärendenummer AB124472 Förrättningslantmätare Johan Modig Ärende Anläggningsförrättning berörande Grundvik 1:125

Läs mer

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV ENSKILD VÄG

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV ENSKILD VÄG DRIFT OCH UNDERHÅLL AV ENSKILD VÄG Drift och underhåll av enskild väg Enskild väg är väg där inte stat, kommun eller annan myndighet är huvudman. Enskild väghållning kan regleras genom lantmäteriförrättning

Läs mer

l oz- z 1 " \~

l oz- z 1  \~ södertälje kommun \\ l (2) C\~Yicit \1. TJÄNSTESKRIVELSE 2017-02-16 Samhällsbyggnadskontoret Hölö-Mörkö kommundelsnämnd r ANf'\0 1 1 l l " r-... J;; ~!\~\ ~ ' l 1 SO Ot:.R TA~_ ~, L Kv,.nMUI'l dl l 2017

Läs mer

Förslag till justerade regler om bidrag till enskilda vägar

Förslag till justerade regler om bidrag till enskilda vägar 1(1) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2016-11-21 253 Förslag till justerade regler om bidrag till enskilda vägar Dnr 2016-000432 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN

VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN 2010-04-12 1 MÅLSÄTTNING 2010-04-12 Skapa en långsiktigt hållbar vägstandard i Leksand genom att säkerställa en effektiv förvaltning av enskilda vägar med kommunala medel och

Läs mer

Medborgarförslag gällande kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser inom Nacka kommun

Medborgarförslag gällande kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser inom Nacka kommun 2013-11-14 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/601-250 Kommunstyrelsen Medborgarförslag gällande kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser inom Nacka kommun Förslag till beslut Förslagen i medborgarförslaget

Läs mer

Motion om underhållsbidrag till enskilda utfartsvägar

Motion om underhållsbidrag till enskilda utfartsvägar 2011-12-19 274 587 Kommunstyrelsen 2012-08-13 157 389 Arbets- och personalutskottet 2012-06-18 149 312 Dnr 11.775-008 deckf32 Motion om underhållsbidrag till enskilda utfartsvägar Ärendebeskrivning Erland

Läs mer

HURRA! Invald i styrelsen

HURRA! Invald i styrelsen Nils Blohm Agenda Kort om Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) Registrering av äldre ga och sff Vägdisponent, ny titel Inträdesavgift vid anslutning ny fastighet Omprövningsförrättningar Finlandsmodellen

Läs mer

Kommunala bidrag lämnas i mån av tillgång på anslagna medel till

Kommunala bidrag lämnas i mån av tillgång på anslagna medel till Kf 1989-08-22, 198 Blad 1 (1 ) KOMMUNALA BIDRAG TILL ENSKILD VÄGHÅLLNING Inledande bestämmelser 1 Kommunala bidrag lämnas i mån av tillgång på anslagna medel till 1. byggande och drift av enskilda vägar

Läs mer

Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar

Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-17 i KF 97/2013 Gäller från och med 2013-09-18 och tills vidare 1 Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20 Hållpunkter Gemensamt enskilt vatten och avlopp Gemensamhetsanläggning- så här funkar det 20 mars 2015 Ingrid Öhlund Ruth Arvidsson Kommunens VA-planering Olika förutsättningar; genomförande/huvudmannaskap/förvaltning/

Läs mer

Minnesanteckningar från arbetsmöte

Minnesanteckningar från arbetsmöte L A N T M Ä T E R I E T Sida 1 Aktbilaga 36 Minnesanteckningar från arbetsmöte 2013-09-16 Ärendenummer AB124472 Förrättningslantmätare Johan Modig Ärende Anläggningsförrättning berörande Grundvik 1:125

Läs mer

Riksförbundet Enskilda Vägar

Riksförbundet Enskilda Vägar informerar Riksförbundet Enskilda Vägar Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35-37 114 57 Stockholm Utgåva november 2005 Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) - en opolitisk organisation för de enskilda

Läs mer

Att bilda gemensamhetsanläggning för VA Steg för steg

Att bilda gemensamhetsanläggning för VA Steg för steg Att bilda gemensamhetsanläggning för VA Steg för steg Göran Carlsson verksamhetsutvecklare Lantmäteriet Utbildningsdag om gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp, Göteborg 2016-04-13 Innehåll Vad

Läs mer

Anläggningsåtgärd berörande Svinninge 1:3 mfl. Med sammanträde i Folkets Hus Åkersberga. Sakägarförteckning, aktbilaga SA1.

Anläggningsåtgärd berörande Svinninge 1:3 mfl. Med sammanträde i Folkets Hus Åkersberga. Sakägarförteckning, aktbilaga SA1. Aktbilaga PR1 Sida 1 Protokoll 2015-06-03 Ärendenummer AB111397 Förrättningslantmätare Heléne Lenman Ärende Anläggningsåtgärd berörande Svinninge 1:3 mfl Kommun: Österåker Län: Stockholm Handläggning Sökande

Läs mer

4 Val av två justeringsmän. Lars Georgsson och Per Vogel.

4 Val av två justeringsmän. Lars Georgsson och Per Vogel. Protokoll årsmöte 15 juli 2012 Kebals vägförening. Tid:10.00 Plats: Folkets hus Strömstad. Närvarande: Närvarolista är bilagd originalprotokoll. 1 Mötet öppnas av ordförande Per Thorsell och han gör en

Läs mer

1. Samfällighetsföreningens styrelse ändrar själv andelstal

1. Samfällighetsföreningens styrelse ändrar själv andelstal 11 ÄNDRING AV ANDELSTAL Det finns i huvudsak fyra sätt att gå tillväga på för att ändra ett andelstal - vilket alternativ som är tillämpligt beror på rådande situation: - Samfällighetsföreningens styrelse

Läs mer

BESTÄMMELSER OM VÄGBIDRAG TILL ENSKILDA VÄGAR

BESTÄMMELSER OM VÄGBIDRAG TILL ENSKILDA VÄGAR BESTÄMMELSER 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum Diarienummer 2016-01-22 MSN0009/16 Handläggare Kristveig Sigurdardottir Telefon 023-870 49 E-post: kristveig.sigurdardottir@falun.se Miljö-

Läs mer

Anläggningsförrättning berörande Restenäs 2:20, 2:32, s:10 m.fl.

Anläggningsförrättning berörande Restenäs 2:20, 2:32, s:10 m.fl. Lantmäterimyndigheten Uddevalla kommun Aktbilaga PR1 Sida 1 Protokoll 2016-05-12 Ärendenummer Förrättningslantmätare Roger Andreasson Ärende Anläggningsförrättning berörande Restenäs 2:20, 2:32, s:10 m.fl.

Läs mer

Remiss av motion från (C) om vägsamfälligheter

Remiss av motion från (C) om vägsamfälligheter Tekniska förvaltningen Sofia Elfström,0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2017-04-24 Tn/2017:14 Sida 1(2) Remiss av motion från (C) om vägsamfälligheter Förslag till beslut

Läs mer

Allmäntillgängliga anläggningar på kvartersmark Projektdirektiv

Allmäntillgängliga anläggningar på kvartersmark Projektdirektiv Allmäntillgängliga anläggningar på Projektdirektiv Pia Ström Sjöberg 2010-05-11 KFKS 2010/245-311 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade till övergripande

Läs mer

LTA - Tryckavlopp för småhus Gemensamt avlopp

LTA - Tryckavlopp för småhus Gemensamt avlopp LTA - Tryckavlopp för småhus Gemensamt avlopp Innehåll Avlopp en gemensam fråga Hur börjar man? Vad säger lagen? Olika föreningsformer Hur bildas en samfällighet? Hur drivs samfälligheten? 2 Avlopp en

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

.XPPHOQlV9lJI UHQLQJVNDON\OI U YlJRPE\JJQDWLRQRFKQDWXUPDUN

.XPPHOQlV9lJI UHQLQJVNDON\OI U YlJRPE\JJQDWLRQRFKQDWXUPDUN .XPPHOQlV9lJI UHQLQJVNDON\OI U YlJRPE\JJQDWLRQRFKQDWXUPDUN *loodqgh'hwdomsodqhrpungh)6roylnvrpunghw 8SSUlWWDGDY.XPPHOQlV9lJI UHQLQJVVW\UHOVHLPDM,QOHGQLQJ Vid fortsatt enskilt huvudmannaskap för Solviksområdet

Läs mer

KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006

KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006 KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006 1 GENERELLA NORMER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH SAMMANSLUTNINGAR MED LOKAL VERKSAMHET I AVESTA KOMMUN

Läs mer

Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning. För och efternamn xxxx-xx-xx

Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning. För och efternamn xxxx-xx-xx Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning NN För och efternamn xxxx-xx-xx Varför lantmäteriförrättning? Säker tillgång till mark även över tiden! Tydlighet om vad som gäller för exv framtida fastighetsägare

Läs mer

Svar på motion om minskade driftbidrag till enskilda vägar och samfälligheter

Svar på motion om minskade driftbidrag till enskilda vägar och samfälligheter SAMMAN1KAUtSNKUlUKULL Kommunstyrelsen 2013-10-08 Blad 14 Ks 124 Au 155 Dnr 37/2013-101 Svar på motion om minskade driftbidrag till enskilda vägar och samfälligheter Anders Rökfors, M, och Mats Öhgren,

Läs mer

Dnr Bun 2010/289 Offentliga bidrag på lika villkor - beslut om bidrag för år Barn- och ungdomsförvaltningens förslag

Dnr Bun 2010/289 Offentliga bidrag på lika villkor - beslut om bidrag för år Barn- och ungdomsförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2010-11-16 Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2010/289 Offentliga bidrag på lika villkor - beslut om bidrag för år 2011 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SAMRÅDSHANDLING Björn Edén, projektingenjör November 2012 Dnr: 2012KSM0843

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SAMRÅDSHANDLING Björn Edén, projektingenjör November 2012 Dnr: 2012KSM0843 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SAMRÅDSHANDLING Björn Edén, projektingenjör November 2012 Dnr: 2012KSM0843 FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR Brobänken, etapp 10 För del av fastigheten Tyresö 1:425 m fl. Inom

Läs mer

K A L L E L S E. Medlemmarna i Kummelnäs Vägförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma 2010.

K A L L E L S E. Medlemmarna i Kummelnäs Vägförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma 2010. K A L L E L S E Medlemmarna i Kummelnäs Vägförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma 2010. Tid: Söndag 31 januari, 2010 kl. 10:00 Plats: Kummelnäs Kapell, Kummelnäsvägen 70 Buss 471 avgår från

Läs mer

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Dunö samfällighetsförening i Kalmar får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 20100101-20101231. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Våra vägar i Leksand Problembild nuvarande väghållning

Våra vägar i Leksand Problembild nuvarande väghållning Våra vägar i Leksand Problembild nuvarande väghållning Boende utmed enskild väg har ofta inte kännedom om vem som äger vägen och därmed vem som har det yttersta ansvaret för väghållningen. Många av de

Läs mer

Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler

Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler Utlåtande 2006: RIV (Dnr 308-181/2006) Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Beloppet för stimulansbidrag för

Läs mer

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Antagandehandling Tillhörande ändr ing av byggnadsplan för del av Sim långsdalens sam hälle (Breared 1:105, 1:191 och 1:194), Plan 473 Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060105 DOM 2012-11-20 Stockholm Mål nr P 8115-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-08-28 i mål nr P 1865-12, se bilaga A KLAGANDE Krokoms kommun

Läs mer

Regler gällande vägbelysning inom Skellefteå kommun

Regler gällande vägbelysning inom Skellefteå kommun 2012-03--20 Tekniska kontoret Regler gällande vägbelysning inom Skellefteå kommun 1. Bakgrund och syfte med gällande regler I och med att kostnaden för elavgifter, drift och underhåll av belysningsanläggningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

Upphandling av fritidsgårdsverksamhet i Orminge

Upphandling av fritidsgårdsverksamhet i Orminge 2013-09-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/112 Fritidsnämnden Upphandling av fritidsgårdsverksamhet i Orminge Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att avtalsperioden för kommande upphandling

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Remiss av utredning om gränslöst/generellt bidrag för handikappidrotten i länet Remiss från Kommunförbundet Stockholms län Remisstid 12 november 2003

Remiss av utredning om gränslöst/generellt bidrag för handikappidrotten i länet Remiss från Kommunförbundet Stockholms län Remisstid 12 november 2003 PM 2003 RII (Dnr 326-2325/2003) Remiss av utredning om gränslöst/generellt bidrag för handikappidrotten i länet Remiss från Kommunförbundet Stockholms län Remisstid 12 november 2003 Borgarrådsberedningen

Läs mer

informerar Handläggning av ledningsärenden på enskild väg Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva mars 2010

informerar Handläggning av ledningsärenden på enskild väg Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva mars 2010 informerar Handläggning av ledningsärenden på enskild väg Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva mars 2010 1 2 Ledningsfrågor Bakgrund Hela vårt land genomkorsas av en mängd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (17) Plats och tid Hellqvistsalen, torsdagen den 17 juni 2010, klockan 16.00 18.30 ande Görel Nilsson (S) Lennart Pettersson (S) Börje Andersson (C), ordförande Lars Andersson (C) Hans

Läs mer

45 (ärende 6) Dnr Kdn 2015/178 Integrationslyft för Järfälla - motion från Cecilia Löfgreen (M)

45 (ärende 6) Dnr Kdn 2015/178 Integrationslyft för Järfälla - motion från Cecilia Löfgreen (M) UTDRAG Sid 1 (1) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kultur-, demokrati- och fritidsnämnd 2016-05-31 Expedieras till Akten Kommunstyrelseförvaltningen Järfälla kultur Järfälla bibliotek Järfälla idrott

Läs mer

1. Avsiktsförklaring och överenskommelse om fastighetsreglering mellan Velamsund 1:17 samt Velamsund 1.113.

1. Avsiktsförklaring och överenskommelse om fastighetsreglering mellan Velamsund 1:17 samt Velamsund 1.113. Sommarbo Tegelö vägsamfällighetsförening Information om VS projektet, status oktober 2011 1. Avsiktsförklaring och överenskommelse om fastighetsreglering mellan Velamsund 1:17 samt Velamsund 1.113. Styrelserna

Läs mer

Som sakägare kallas Ni till lantmäterisammanträde.

Som sakägare kallas Ni till lantmäterisammanträde. L A N T M Ä T E R I E T Aktbilaga Kallelse 2013-05-03 Ärendenummer Z111097 Förrättningslantmätare Marie Adolfsson «FirmaTitel» «Namn» «coadress» «Utdelningsadress» «Extrafält» «Postadress» «Fastighet»

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag. 1 Lokalpeng för år 2013 fastställs enligt förvaltningens förslag

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag. 1 Lokalpeng för år 2013 fastställs enligt förvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-05-23 Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2012/150 Barn- elev- och lokalpeng år 2013 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag 1 Lokalpeng för år 2013 fastställs

Läs mer

BILAGA 2 SLUTRAPPORT. Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9312 Område X Katarina Hamilton

BILAGA 2 SLUTRAPPORT. Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9312 Område X Katarina Hamilton BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 2014-09-10 Katarina Hamilton Sammanfattning Projektområdet, som utgörs av ett 40-tal fastigheter, är beläget utefter Djurgårdsvägen i sydöstra

Läs mer

Statusrapport avseende framlagd motion om anläggning av trottoar vid Godenius väg.

Statusrapport avseende framlagd motion om anläggning av trottoar vid Godenius väg. Statusrapport avseende framlagd motion om anläggning av trottoar vid Godenius väg. Bakgrund Vid årsstämman 2014 behandlades motionen Motion gällande anläggning av trottoar, Godenius väg, Gustavsberg. Samfällighetens

Läs mer

36 Solcellsdriven cykelledsbelysning TN 2009:

36 Solcellsdriven cykelledsbelysning TN 2009: Tekniska nämnden Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(9) Sammanträdesdatum 2010-05-18 36 Solcellsdriven cykelledsbelysning TN 2009:151-008 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att

Läs mer

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden Lantmäterimyndigheten Malmö stad Aktbilaga Sida 1 Kallelse 2014-09-17 Ärendenummer Förrättningslantmätare Gösta Jönsson Berörda fastighetsägare m fl Ärende Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge

Läs mer

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar 2014-02-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/126-052 Fritidsnämnden Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att anta anbudsgivare nummer 1 med anbud

Läs mer

Koncernledningsstab Folkhälsoenheten

Koncernledningsstab Folkhälsoenheten Koncernledningsstab Folkhälsoenheten Ann-Christine Lundqvist Folkhälsostrateg 044-309 32 38 ann-christine.lundqvist@skane.se Datum 2006-08-24 1 (8) Folkhälsoutskottet Förslag till allmänna riktlinjer och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Byxelkroks vägsamfällighetsförening

Verksamhetsberättelse för Byxelkroks vägsamfällighetsförening 2014 Verksamhetsberättelse för Byxelkroks vägsamfällighetsförening Styrelsen för Byxelkroks vägsamfällighet 2015-03-20 Verksamheten 2014 Byxelkroks Vägförening har successivt byggt upp en stabil ekonomi.

Läs mer

Förrättningssammanträde Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun

Förrättningssammanträde Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun Förrättningssammanträde 13-04-22 Dagordning Välkommen, presentation Närvaro, fullmakter Vad är en förrättning? Definitioner Bakgrund till ärendet, ansökan mm Information om tillämplig lagstiftning Genomgång

Läs mer

DOM 2015-10-26 Stockholm

DOM 2015-10-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060302 DOM 2015-10-26 Stockholm Mål nr F 7412-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutligt beslut 2015-07-23 i mål nr F

Läs mer

Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1

Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1 SÄRSKILT UTLÅTANDE Sara Aspvik Thelin, 2014-06-24 Vårt Dnr: P2012-000018 Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1 Planen hanteras med

Läs mer

Normer gällande driftsbidrag till enskilda väghållare i Båstads kommun

Normer gällande driftsbidrag till enskilda väghållare i Båstads kommun 1 (4) Antagen av Kommunfullmäktige den 26 september 1990, 134 Dnr: 404/90 358 Reviderad av Kommunfullmäktige den 25 oktober 1995, 143 Dnr: 340/95 358 Reviderad av Kommunfullmäktige den 14 december 2011,

Läs mer

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 2013-07-31 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/106 Fritidsnämnden Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden fastställer avgifter för besök i simhallar från och

Läs mer

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp 31/51 Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp Behov av en samlad strategi Östra Tyresö kommer att detaljplaneras successivt för mindre områden och processen kommer sannolikt

Läs mer

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 12 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 19 Ks 27 Au 45 Ks/2013-0222 Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351

Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg NtA 2012-03-20 FALKENBERG 59 Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05 Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Planrummet, kommunhuset kl 13.00 14.25 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Torsten Bill (M) Sara Asp (S) Deltagande ersättare Övriga deltagande Johan Rosqvist, förvaltningschef

Läs mer

Överenskommelse om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning

Överenskommelse om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning Bilaga till köpeavtal Överenskommelse om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning Parter: FALU KOMMUN (212000-2221) 791 83 FALUN ägare till fastigheten Falun Hälsinggården 24:1, nedan kallad

Läs mer

Brygga F. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, Norrtälje Estunavägen

Brygga F. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, Norrtälje Estunavägen Brygga F Brygga A Brygga G SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-02-25 SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-02-25 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-15 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten HÖGMARSÖ 2:77, Aspö, i Länna församling

Läs mer

1 Val av ordförande vid mötet. 2 Anmälan av ordförandes val av protokollförare. 3 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

1 Val av ordförande vid mötet. 2 Anmälan av ordförandes val av protokollförare. 3 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar Protokoll från ordinarie årsmöte, 2015-04-20 Plats: Boo församlingshus Tid: 18:30 Dagordning enligt kallelse 1 Val av ordförande vid mötet Till ordförande valdes Carl-Henrik Stjerna. 2 Anmälan av ordförandes

Läs mer

MÖLLE OCH NYHAMNSLÄGE

MÖLLE OCH NYHAMNSLÄGE Dnr KS/2015/26 PLANUTREDNING FÖR ÄNDRAT HUVUDMANNASKAP FÖR ALLMÄNNA PLATSER I MÖLLE OCH HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2015-11-05 FÖRSLAG TILL BESLUT Planavdelningen får i uppdrag att genomföra planändring

Läs mer

Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark inom planlagda områden

Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark inom planlagda områden Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark inom planlagda områden Fastställda av kommunstyrelsen den 13 november 2013 Riktlinjer för huvudmannaskap i Enköpings kommun 1. Nya bostads- och verksamhetsområden

Läs mer

L A N T M Ä T E R I E T. Anläggningsförrättning berörande Fredön 1:2 m fl fastigheter

L A N T M Ä T E R I E T. Anläggningsförrättning berörande Fredön 1:2 m fl fastigheter L A N T M Ä T E R I E T Sida 1 (5) Protokoll 2010-06-04 Ärendenummer D091082 Förrättningslantmätare Rickard Ljunggren Ärende Anläggningsförrättning berörande Fredön 1:2 m fl fastigheter Kommun: Nyköping,

Läs mer

Informationsmöte 12-04-04. Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun

Informationsmöte 12-04-04. Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun Informationsmöte 12-04-04 Ek för Rydebäcks Gård Definitioner Gemensamhetsanläggning = En anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande a betydelse e för

Läs mer

Anläggningsförrättning berörande del av Hensvik 1:85 m fl

Anläggningsförrättning berörande del av Hensvik 1:85 m fl Aktbilaga BE1 Sida 1 Beskrivning 2014-03-27 Ärendenummer AB133531 Förrättningslantmätare Johan Jepson Ärende Anläggningsförrättning berörande del av Hensvik 1:85 m fl Kommun: Norrtälje Län: Stockholm Blivande

Läs mer

Allmänna förutsättningar för bidrag till ideella stockholmsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Stockholms stad

Allmänna förutsättningar för bidrag till ideella stockholmsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Stockholms stad Allmänna förutsättningar för bidrag till ideella stockholmsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Stockholms stad Syftet med stadens stöd till barn- och ungdomsverksamhet är att det genom en bred

Läs mer

Dispensansökan Grundbidrag/halv konsulenttjänst, Föreningen FUB Tjänsteskrivelse dispens FUB, efter AU

Dispensansökan Grundbidrag/halv konsulenttjänst, Föreningen FUB Tjänsteskrivelse dispens FUB, efter AU Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2013-08-15 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Midler-Noren@malmo.se Dispensansökan avseende konsulent - Föreningen

Läs mer

Nämnden för gemensam medborgarservice

Nämnden för gemensam medborgarservice 2016-06-14 1 (8) Kemvik.Ann-Margarethe Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2016-06-21 Plats Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Christer Mars (M), ordförande Hans Cedergren (M), 1:e vice ordförande Martin von

Läs mer

Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU )

Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU ) Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-9766/2016 Sida 1 (8) 2017-01-13 Handläggare Jörgen Ödalen Telefon: 08-508 33 161 Till Utbildningsnämnden 2017-02-02

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-02-01 UBN 2010/20-630 Utbildningsnämnden Kundundersökning på öppna förskolor Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning En

Läs mer

Tjänsteskrivelse Avtal för mobil idrottsanläggning, IP Skogen

Tjänsteskrivelse Avtal för mobil idrottsanläggning, IP Skogen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2014-11-18 DNR FN 2014.082 INGELA JANSSON SID 1/2 ENHETSCHEF IDROTT OCH FRILUFT INGELA.JANSSON@VALLENTUNA.SE FN Tjänsteskrivelse Avtal för mobil idrottsanläggning,

Läs mer

Detaljplan Ekolsunds Villasamhälle Del av Ekolsund 1:6 m fl Enköpings Kommun Uppsala Län

Detaljplan Ekolsunds Villasamhälle Del av Ekolsund 1:6 m fl Enköpings Kommun Uppsala Län UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan Ekolsunds Villasamhälle Del av Ekolsund 1:6 m fl Enköpings Kommun Uppsala Län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING EKOLSUND UTSTÄLLNINGSHANDLING 1(6) ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Utställning

Läs mer

Avslut av överenskommelse med föreningen Mötesplats Järlahuset avseende verksamheten Tjejverkstan

Avslut av överenskommelse med föreningen Mötesplats Järlahuset avseende verksamheten Tjejverkstan 2013-11-19 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2010/134 Fritidsnämnden Avslut av överenskommelse med föreningen Mötesplats Järlahuset avseende verksamheten Tjejverkstan Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. DAGORDNING Datum 2016-01-28 1 (6) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-02-05 kl. 09.00 Plats: Arkitektskolan, Sölvegatan 24, Lund 1. Val

Läs mer

Detaljplan för GRIMSTA 44:23-24 och Grimsta 44:256 Bollstanäs, Upplands Väsby kommun Stockholms län

Detaljplan för GRIMSTA 44:23-24 och Grimsta 44:256 Bollstanäs, Upplands Väsby kommun Stockholms län Granskningsutlåtande Kontoret för samhällsbyggnad 2016-01-22 Fredrik Drotte 08-590 000 00 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2015:386 fredrik.drotte@upplandsvasby.se Detaljplan för GRIMSTA 44:23-24 och Grimsta 44:256

Läs mer

Svar på motion - Samlat grepp om kollektivtrafik

Svar på motion - Samlat grepp om kollektivtrafik KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 17 (37) 2015-12-17 Kf 147 Ks 181 Au 213 KS/2013-0042 Svar på motion - Samlat grepp om kollektivtrafik s förslag till Kommunfullmäktiges beslut att motionen anses

Läs mer

L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N. Anläggningsförrättning för omprövning av HÖRKENS VÄGFÖRENING. Med sammanträde på bygdegården i Hörken.

L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N. Anläggningsförrättning för omprövning av HÖRKENS VÄGFÖRENING. Med sammanträde på bygdegården i Hörken. L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N Ö R E B R O L Ä N Sida 1 (2) Protokoll Ärendenummer T04239 Förrättningslantmätare Bengt Engman Ärende Anläggningsförrättning för omprövning av HÖRKENS VÄGFÖRENING

Läs mer

Bidragsregler för övriga föreningar

Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsreglementet avser samtliga hos Upplands Väsby kommun registrerade ideella föreningar med huvudverksamhet inom det kulturella fältet samt scoutföreningar och frilufsföreningar.

Läs mer

Resarö Vägförening 2009-02-25

Resarö Vägförening 2009-02-25 Kallelse till årsmöte Resarö Vägförenings medlemmar kallas till ordinarie årsmöte lördag 21 mars 2009 kl 10.00 i Resarö Kapells Församlingsgård. Förslag till dagordning för ordinarie årsmöte 1. Fastställande

Läs mer

Investeringsbeslut och startbesked byggnation av ny förskola med åtta avdelningar på Lots- Galärvägen och provisorisk gång- och cykelväg, sydöstra Boo

Investeringsbeslut och startbesked byggnation av ny förskola med åtta avdelningar på Lots- Galärvägen och provisorisk gång- och cykelväg, sydöstra Boo 2013-09-12 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/269-224 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Investeringsbeslut och startbesked byggnation av ny förskola med åtta avdelningar på Lots- Galärvägen och provisorisk

Läs mer

Björknäs 1:560, Värmdövägen 640 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lgh

Björknäs 1:560, Värmdövägen 640 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lgh 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-12-27 B 2016-000483 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Björknäs 1:560, Värmdövägen 640 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lgh Förslag till beslut 1. Bygglov

Läs mer