Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden"

Transkript

1 Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf Erikslund, LR Tilde Palmgård 38 Henric Sundberg Yvonne Nelson 47 Marie Karlsson 47 Robert Westin Cecilia Granath Utses att justera Underskrifter Sekreterare Mikael Lång. Lena Carlsson Paragrafer Ordförande Justerande. Pär Edgren. Mikael Lång Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Barn- o utbildningsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Barn- och utbildningskontoret Underskrift. Lena Carlsson 1

2 Ärendelista 37 Rapport från resa till Bangladesh 38 Tjänst på kvälls- och helgomsorgen 2015/99 39 Anmälan av delegationsbeslut 40 Meddelande 41 Budget /90 42 Justering av taxor Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 2014/6 43 Taxor budget maxtaxa 2014/ Sommaröppet i förskolor och fritidshem 45 Översyn av barn- och utbildningsnämndens plan för uppföljning av verksamheten 2015/ / Redovisning av nämndens verksamhetsbesök den 16 april Redovisning av barn och elever med behov av särskilt stöd 48 Arbete mot rökning - Uppföljning av Hultsfreds gymnasiums arbete för en rökfri miljö 49 Redovisning av inkomna synpunkter första kvartalet / / / Lokalutredning, förskolor och skolor 2013/211 2

3 BUN 37/2015 Rapport från resa till Bangladesh Barn- o utbildningsnämndeneslut Barn- och utbildningsnämnden tar emot rapporten. Några elever från Hultsfreds gymnasium berättar om en internationaliseringsresa som de har genomfört till Bangladesh. De berättar om sina intryck av landet och om de projektarbeten som de genomfört i samband med resan. De har besökt bl.a. tobaksindustrin, textilindustrin, marknasplatser, en bank, bönder, ett bröllop, en fågelpark, tre själständighetsmonument och gjort en fisketur. Projektarbetena har bl.a. handlat om jordbruk, skolsystem, rättväsendet och levnadsstandard. 3

4 Barn- och utbildningsnämnden BUN 38/2015 Dnr 2015/ Tjänst inom kvälls- och helgomsorgen Barn- och utbildningsnämndeneslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en barnskötare får tillsvidareanställas inom kvälls- och helgomsorgen. Kvälls- och helgomsorgen är en omsorgsform för barn där läroplanen för förskolan inte är styrande men vägledande. Idag är en barnskötare anställd inom kvälls- och helgomsorgen. Enligt tidigare beslut kan endast utbildade förskollärare tillsvidareanställas. Verksamheten kräver inte en utbildad förskollärare varför tidigare beslut kan frångås. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Tilde Palmgård Skickas till Tilde Palmgård, personalkonsult Inglis Karlsson, förskolechef 4

5 BUN 39/2015 Anmälan av delegationsbeslut Barn- o utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som anmälts. Enligt gällande delegationsordning anmäls följande delegationsbeslut till barn- och utbildningsnämnen: Arbetsutskottets protokoll Skolskjutssamordnare Conny Karlsson Örnros Pkt 6.17 Skolskjuts till friskola inom kommunen, 1 st Tf. barn- och utbildningschef Martin Snickars Pkt 1.6 Anmälan om kränkande behandling, 3 st Pkt 2.2 Yttrande över plats i förskola i annan kommun, 1 st Controller Henric Sundberg Pkt 12.5 Utse beslutsattestanter, 2 st Barn- och utbildningschef Per Theorin Pkt 1.2 Ansökan om statsbidrag, 1 st Pkt 1.6 Anmälan om kränkande behandling, 27 st Pkt 1.7 Yttrande till Skolinspektionen, 4 st Pkt 2.2 Yttrande över plats i förskola i annan kommun, 1 st Barn- och utbildningschef Per Theorin redogör för ett avidentifierat stickprov bland delegationsbesluten. Beslutsunderlag Rapport av delegationsbeslut 5

6 BUN 40/2015 Meddelande 1. Skolverket Beslutsmeddelande: Statsbidrag för omsorg på obekväm tid Hultsfreds kommun beviljas statsbidrag med kronor för Beslutsmeddelande: Statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan Hultsfreds kommun beviljas statsbidrag med totalt kronor. Utbetalningsmeddelande: Statsbidrag för maxtaxa inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet för mars Utbetalningen i mars 2015 för Hultsfreds kommun är på kronor. För kvalitetssäkrande åtgärder beviljas Hultsfreds kommun kronor. Beslutsmeddelande: Statsbidrag för Lärarlyftet II vårterminen Hultsfreds kommun tilldelas kronor. 2. Skolinspektionen Tjänsteanteckningar samt frågor angående studiehandledning på modersmål. Beslut: Anmälan gällande kommunal vuxenutbildning i Hultsfreds kommun Beslut: Uppföljning efter särskilt tillsynsbeslut i Lindblomskolan Riktad tillsyn i 30 kommuner: Utbildning för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd. 3. Barn- och elevombudet Beslut: Uppföljning av beslut om kränkande behandling. Ärendet avslutas. 4. Kalmar kommun Budget för patientjournalsystem för skolhuvudmän i Kalmar län Barn- och utbildningsförvaltningen Utredning och svar till anmälaren angående anmälan gällande kommunal vuxenutbildning i Hultsfreds kommun 6

7 BUN 41/2015 Dnr 2015/ Budget 2016 Barn- o utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att gå fram med äskandena till budgetberedningen enligt förvaltningens förslag. Sammanfattning Barn- och utbildningsnämndens äskande inför budget Controller Henric Sundberg informerar om budgetberedningens förslag på budgetramen för Nettoramen efter pris- och volymförändring samt demografimodellen är ,1 tkr för barn- och utbildningsnämnden. Budgetberedningen har föreslagit en minskning av budgetramen med 981,0 tkr. Nämndens eventuella äskande för 2016 behöver diskuteras och lämnas till budgetberedningen. Arbetsutskottet , 17/2015, gav controller Henric Sundberg i uppdrag att ta fram ett underlag för barn- och utbildningsnämndens äskande till nämnden den 16 april Vid nämnden visar Henric Sundberg barn- och utbildningsnämndens presentation för budgetberedningen som kommer att visas vid budgetdialogen. Presentationen innehåller även föreslagna äskanden. Beslutsunderlag Arbetsutskottet 17/2015 Skickas till Henric Sundberg, controller 7

8 BUN 42/2015 Dnr 2014/6 049 Justering av taxor Nya avgiftsnivåer för maxtaxa Barn- o utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att justera taxor för budgetår 2015 enligt förslaget. Avgiften räknas årligen upp enligt Skolverkets direktiv. Sammanfattning Justering av taxor 2015 då Skolverket fastställt nya avgiftsnivåer för maxtaxa. Skolverket fastställer slutligt statsbidrag för maxtaxa för kommande bidragsår senast den sista december varje år. Statsbidraget betalas ut under förutsättning att kommunen följer villkoren i förordningen. Förordningen har nu ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket indexeras. De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa redovisas nedan och ska tillämpas från och med den 1 juli Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Henric Sundberg Skickas till Kommunfullmäktige 8

9 Barn- och utbildningsnämnden BUN 43/2015 Dnr 2014/ Taxor budget maxtaxa Barn- och utbildningsnämndeneslut Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxor för budgetår 2016 enligt förslaget. Avgiften räknas årligen upp enligt Skolverkets direktiv. Sammanfattning Förändrat förslag på taxor 2016 för förskola då Skolverket fastställt nya avgiftsnivåer för maxtaxa. För att få statsbidrag för maxtaxa måste kommuner följa statens direktiv gällande bland annat avgifter. Skolverket fastställer slutligt statsbidrag för kommande bidragsår senast den sista december varje år. Statsbidraget betalas ut under förutsättning att kommunen följer villkoren i förordningen. Förordningen har nu ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket indexeras. Då inkomsttaket är baserat på index så kommer förslaget justeras i samband med nya direktiv från Skolverket i slutet av Skickas till Kommunfullmäktige 9

10 Barn- och utbildningsnämnden 1(2) BUN 44/2015 Dnr 2015/ Sommaröppet i förskolor och fritidshem Barn- och utbildningsnämndeneslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att från och med sommaren 2015 och tills vidare ha öppet enligt nedan. Vilken förskola som har öppet i Hultsfred varierar över åren. Kostnaden tas inom ram. Hultsfred, Vena och Silverdalen Vecka har en förskola i Hultsfreds tätort öppet för samtliga barn från Hultsfred. Förskolecheferna beslutar vilken av de tre förskolorna Silverslättens förskola, Oredans förskola eller Stålhagens förskola som har sommaröppet beroende på antalet barn. Vecka har Lindblomskolans fritidshem öppet för samtliga barn från Hultsfred. Vecka tar Silverslätten och Lindblom även emot barnen från Vena och Silverdalen. Vecka 28 och 32 har förskolorna i Vena och Silverdalen öppet. Dessa samordnas med fritidshemmet på respektive ort. Målilla, Mörlunda, Virserum och Järnforsen Vecka har Venhaga förskola öppet för samtliga barn från Målilla, Mörlunda, Virserum och Järnforsen. Vecka har fritidshemmet i Målilla öppet för samtliga barn från Målilla, Mörlunda, Virserum och Järnforsen. Fritidshem och förskola samordnas. Vecka 28 och 32 har samtliga förskolor öppet. Dessa samordnas med fritidshemmet på respektive ort. Övrigt Om det är färre än fem anmälda barn en dag på någon ort kontaktar förskola/fritidshem vårdnadshavarna för ett resonemang om möjligheten att resa till en annan ort. Sistadatum för anmälan om behov är 1 maj. Önskemål om omsorg efter detta datum tillgodoses på den ort där förskolechef/rektor beslutar. Barn- och utbildningsnämnden beslutade , 2/2014, om hur förskola och fritidshem skulle ha sommaröppet år 2014 och framåt. Förskolecheferna vill kunna variera vilken av de tre förskolorna i Hultsfreds tätort; Silverslättens förskola, Oredans förskola eller Stålhagens förskola 10

11 Barn- och utbildningsnämnden 2(2) som har sommaröppet vecka beroende på antalet barn. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Per Theorin Arbetsutskottet 16/2015 Skickas till Förskolecheferna 11

12 1(2) BUN 45/2015 Dnr 2015/ Översyn av barn- och utbildningsnämndens plan för uppföljning av verksamheten Barn- o utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden antar den reviderade planen för nämndens uppföljning av verksamheten. Planen gäller från Sammanfattning En översyn av barn- och utbildningsnämndens plan för uppföljning av verksamheten ska göras under våren 2015 då ny nämnd tillträtt. Ett förslag på reviderad plan är framtagen. Den är omgjord i kronologisk ordning. Enligt kommunallagen 6 kap. 7 ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enhetlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Barn- och utbildningsnämnden beslutade , 65/2014, att anta en reviderad plan för nämndens uppföljning av verksamheten från En ny översyn ska göras under våren 2015 då ny nämnd har tillträtt. Nya punkter har efter det tillkommit i samband med att andra ärenden har behandlats på nämnden. Arbetsutskottet , 19/2015, gav nämndsekreterare Lena Carlsson i uppdrag att ta fram ett förslag på reviderad plan för barn- och utbildningsnämndens verksamhet till nämndens sammanträde den 16 april Planen görs om i kronologisk ordning. Ett förslag till reviderad plan är framtagen. Den är omgjord i kronologisk ordning. I förslaget är tillägg gjorda med kursiv text. Det som utgår är överstruket. Datum för sammanträde som det ska redovisas och datum för utskick samt vem som ansvarar för rapporteringe anpassas efterhand. 12

13 Beslutsunderlag Arbetsutskottet 19/2015 Tjänsteskrivelse från Lena Carlsson Förslag på reviderad plan för nämndens uppföljning (2) Skickas till Samtliga skolledare Henric Sundberg, controller Tilde Palmgård, personalkonsult 13

14 1(2) BUN 46/2015 Redovisning av nämndens verksamhetsbesök den 16 april 2015 Barn- o utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden tar emot rapporterna. Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden genomför planerade verksamhetsbesök två gånger om året. Barn- och utbildningsnämnden beslutade , 119/2014, om sammaträdesdagar och verksamhetsbesök m.m. under Enligt sammanträdesplanen ska nämndens ledamöter göra verksamhetsbesök på förmiddagen den 16 april Arbetsutskottet beslutade , 20/2015, om fokusfrågor, utöver redovisningen av föreskrivna handlingsplaner, vid verksamhetsbesöken den 16 april 2015: 1. Helhetslösningar - Hur ser ni på förskolans och skolans utveckling? 2. Nyanlända/asyl - Hur fungerar verksamheten kring nyanlända? Arbetsutskottet gav nämndsekreterare Lena Carlsson i uppdrag att ta planera upp verksamhetsbesöken och skicka inbjudan till ledamöterna. Vid nämndens sammanträde återrapporterar ledamöterna från verksamhetsbesöken enligt följande: Evahagens förskola, Björken förskola + Järnforsen skola Silverliljan förskola och fritidshem + Silverdalens skola Pär Edgren Lennart Eklund Ekbacken förskola + Vena skola Mikael Lång Venhaga förskola + Venhagskolan Dan Torkelsson 14

15 2(2) Furuängens förskola + Emådalskolan Börje Helgesson Stålhagens förskola Åsa Landberg och Nermina Mizinovic Oredans förskola + Silverslättens förskola Bo Eriksson och Christel Karlsson Rüdiger Beslutsunderlag Kallelse till verksamhetsbesök

16 BUN 47/2015 Dnr 2015/ Redovisning av barn och elever med behov av särskilt stöd Beslut Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för uppföljning av verksamheten ska nämnden ha en redovisning av barn och elever med behov av särskilt stöd två gånger per år. Vid dagens sammanträde redogör förskolechef Marie Karlsson samt rektorerna Yvonne Nelson, Robert Westin och Cecilia Granath för barn och elever med behov av särskilt stöd. 16

17 BUN 48/2015 Dnr 2014/ Arbete mot rökning - Uppföljning av Hultsfreds gymnasiums arbete mot en rökfri miljö Beslut Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen. Sammanfattning Skolledningen vid Hultsfreds gymnasium har i uppdrag att arbeta förebyggande mot rökning och en uppföljning ska redovisas. Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde , 50/2014, rapporterade Gunvor Nilsson, M, från Lokala hälsorådet där temat varit rökning. I samband med det hade rökning vid kommunens skolor diskuterats. Skolan ska vara en rökfri miljö. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att ta upp ärendet vid nästa arbetsutskott den 2 juni Vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott , 21/2014, presenterade rektor Robert Westin, Hultsfreds gymnasium, planer för att under ett år arbeta mer aktivt mot rökning. Det är viktigt för elevdemokratin att frågan får diskuteras på skolan. Det tar tid att bygga upp en medvetenhet. En policy mot rökning ska tas fram för Hultsfreds gymnasium. Arbetsutskottet gav rektor Robert Westin i uppdrag att presentera en policy mot rökning för Hultsfreds gymnasium vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i september Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde , 92/2015, presenterade Robert Westin Hultsfreds gymnasiums tobakspolicy. Nämnden gav skolledningen vid Hultsfreds gymnasium i uppdrag att arbeta förebyggande mot rökning. En uppföljning av arbetet med en rökfri miljö ska redovisas för nämnden den 15 april Vid dagens sammanträde redovisar Robert Westin en uppföljning av arbetet med en rökfri skolmiljö. De mål som satts presenteras med aktivitet och resultat. 17

18 BUN 49/2015 Dnr 2015/ Redovisning av inkomna synpunkter första kvartalet 2015 Barn- o utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden tar emot rapporten. Sammanfattning Redovisning av postlista inkomna synpunketer första kvartalet Enligt barn- och utbildningsnämndens plan för uppföljning av verksamheten ska nämnden ha en redovisning av inkomna synpunkter kvartalsvis. Vid dagens sammaträde redovisar nämndsekreterare Lena Carlsson postlistan med inkomna synpunkter första kvartalet Beslutsunderlag Postlista inkomna synpunkter första kvartalet

19 BUN 50/2015 Dnr 2013/ Lokalutredning förskolor och skolor Beslut Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschef Per Theorin i uppdrag att ta fram kostandasberäkningar för skollokaler i Silverdalen och Järnforsen till arbetsutskottet Kostandsberäkningarna ska avse både renovering av befintliga lokaler alternativt kostnader för nybyggnation i form av permanenta modullösningar. Barn- och utbildningsnämnden ger arbetsutskottet i uppdrag att besluta om prioriteringar innan ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen. Sammanfattning Presidiemöte med kommunstyrelsens arbetsutskott för genomgång av lokalsituationen för Silverdalens och Järnforsens skolor. Vid kommunstyrelsens sammanträde deltar från barn- och utbildningsnämnden: ordförande Pär Edgren, M; förste vice ordförande Lennart Eklund, C och andre vice ordförande Mikael Lång, S. Dessutom deltar t.f. barn- och utbildningschef Martin Snickars och controller Henric Sundberg. Från Östra Smålands Kommunalteknikförbund deltar förbundschef Helena Grybäck Svensson, fastighetsingenjör Mikael Pettersson och fastighetsingenjör Nicklas Holmquist. På sammanträdet lyfts beslutet från barn- och utbildningsnämnden , 16/2015, om att det behövs åtgärder vad gäller lokaler för skolan i Silverdalen och skolan i Järnforsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Till kommunstyrelsens sammanträde ska ärendet kompletteras med kostnadsberäkningar. Skickas till Per Theorin, barn- och utbildningschef 19

20 Styrelsen för stiftelsen Högerudafonden Närvaro-/Röstningslista 1 (1) Fullmäktigeledamot Tjänstgörande ersättare Närvarande Ja Nej Ja Nej Ja Nej 1 Pär Edgren (M) X 2 Lennart Eklund (C) X 3 Mikael Lång (S) X 4 Christian Nytorpet (KD) Börje Helgesson (FP) X 5 Åsa Landberg (C) X 6 Henrik Mellberg (S) Nermina Mizimovic (S) X 7 Conny Kristensen (S) Christel Rüdiger Karlsson (S) X 8 Dan Torkelsson (S) X 9 Bo Eriksson (SD) X 20

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 2015-05-11 1 (14) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50 1(13) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50 Hans Sjögren (s), ordförande Janet Åkesson (s) Henrik Carlsson (s) Siv Friedmann Björk (c), 36-39 Stig Johansson (m), tjänstgörande

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer. Jonny Bengtsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer. Jonny Bengtsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 13:e maj 2015 kl. 13:00 17.00 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer 65-74 Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Clas-Göran Borrman (S) Lars Fornarve (V) Margun

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(20) Tid och plats 2015-05-13 - Kommunhuset klockan 13.30-17.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy Brorsson

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun Skollagen kap 6 Melleruds Kommun Skollagen kap 6 - Åtgärder mot kränkande behandling Gäller för all personal som är i verksamheten. Huvudmannen ansvarar för personalen fullgör de skyldigheter som anges

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1 2014-09-30 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-19.00 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Robin Mashallah

Läs mer