VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2012 JURIDICUM Sammanställt av Maria (Mia) Holmström

2 Innehållsförteckning 1 ÅRET SOM GÅTT Inledning Internationalisering Forskningsanknuten utbildning Samhällskontakter Strategier och visioner FORSKARE VID JURIDICUM Seniora forskare Doktorander PUBLIKATIONER PÅGÅENDE FORSKNINGSPROJEKT ANSÖKNINGAR OM EXTERNA MEDEL ENSKILDA FORSKARES MEDLEMSKAP I FÖRENINGAR OCH NÄTVERK DELTAGANDE I KONFERENSER OCH SEMINARIER GÄSTFÖRELÄSNINGAR VID UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR ADMINISTRATIVA OCH FÖRTROENDEUPPDRAG INOM ÖREBRO UNIVERSITET ÖVRIGA AKADEMISKA UPPDRAG HANDLEDNING PÅ FORSKARNIVÅ UPPDRAG SOM OPPONENT ELLER LEDAMOT I BETYGSNÄMND SAKKUNNIG OCH REFEREEUPPDRAG GÄSTFORSKARE ELLER HEDERSDOKTOR TREDJE UPPGIFTEN OCH MEDVERKAN I MEDIA TREDJE UPPGIFTEN MEDVERKAN I MEDIA... 36

3 1 ÅRET SOM GÅTT 1.1 Inledning Juridicum har fått tre nya professorer, Catharina Calleman med inriktning mot arbetsrätt, Göran Lind med inriktning mot familjerätt samt Leif Edvardsson med inriktning mot skatterätt. Vi har även anställt en ny lektor, Christina Trenta i skatterätt. Ytterligare anställningar kommer att ske inom kort i civilrätt, folkrätt och förvaltningsrätt. Mona Samadi disputerade på en avhandling med titeln Defamation of religion: the right to freedom of expression in international and islamic law den 29 oktober Filippo Valguarnera blev antagen till oavlönad docent. Vladimir Bastidas befordrades från adjunkt till lektor. Marieanne Alsne pensionerades efter en lång karriär. 1.2 Internationalisering Under året har Juridicum haft ett oerhört intensivt utbyte med sina kollegor i andra länder. Professor Laura Ervo har varit gästprofessor i cirka fem månader i Valencia, Spanien, där hon har deltagit i flera seminarier och konferenser om bl.a. grupptalan, Protection order samt s.k. medling. Laura Ervo har också deltagit i flera internationella konferenser och projektmöten inom sitt ämne på flera orter i Norden, på flera orter i Europa, samt Moskva, Hong Kong och Buenos Aires. Juridicum var dessutom huvudarrangörer för en konferens i Rust i Österrike med titeln "Secrecy and transparency in the tax administration" med nationalrapportörer från ca 40 olika länder. Flera av forskarna, nämligen professor Eleonor Kristoffersson, professor Joakim Nergelius, professor Annina H Persson samt docent Filippo Valguarnera bidrog på olika sätt till konferensen. Doktorand Anna-Maria Hambre var i Wien (Wirtschaftsuniversität, Wien) under perioden 13 juni till 14 juli. Doktoranderna Karin Lundström, Karin Blad samt professor Annina H Persson representerade Juridicum vid 2012 års internationella konferens på Hawaii om Law and Society; Comparative perspectives on household debt and insolvency. Professor Eleonor Kristoffersson undervisade på och doktoranderna Karin Blad och Isak Bergdal deltog i Salzburgs universitets sommarkurs i civilrätt tre veckor i juni-juli. Professor Eleonor Kristoffersson var på en forskningsvistelse om 3,5 veckor i Salzburg i oktober. Professor Joakim Nergelius representerade Örebro universitet inom ramen för Nordiska nätverket för europarättslig forskning i Köpenhamn. Joakim Nergelius har också undervisat inom Erasmusprogrammet vid University of Reykjavik, Island samt hållit anföranden på ett flertal orter i Europa såsom t.ex. Wien och Regensburg. Joakim Nergelius deltar också i flera forskningsnätverk inom sitt ämnesområde, t.ex. International Association of Constitutional Law samt medverkar i projekten Member States 2

4 Constitutions and EU Integration, Universität Salzburg, som finansieras av EU-kommissionen. Professor Josef Zila har deltagit i det internationella forskningsprojektet EuroNEEDs, som koordineras av Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg. Josef Zila deltar också i ett forskningsprojekt om grundläggande principer i internationell straffrätt med University of Birmingham. Samarbete sker även med Central European University i Budapest. Professor Annina H Persson har deltagit i ett forskningsprojekt med University of Grooningen om s.k. immoral contracts. Annina H Persson har också skrivit en rapport till EUkommissionen om de svenska hushållens skulder. LL.M. (Masters of Laws) Professor Kerstin Nordlöf deltog i en workshop i straffrätt i Århus, Danmark. Kerstin Nordlöf har även deltagit i en internationell konferens i London anordnad av British Instititute of International and Comparative Law, i en nordisk processrättslig konferens, i en nordisk konferens för kvinnliga straffrättare samt en internationell konferens vid Bocconi University, Milano, Italien. Carolina Saf har varit på forskningsvistelse vid Max Planck i Hamburg, Tyskland. Professor Göran Lind har föreläst på en nordisk konferens i familjerätt i Köpenhamn och på norska justitiedepartementets konferens i arvsrätt i Oslo. Han har vidare deltagit i ett samnordiskt forskningsprojekt om sambojuridik med möten i Oslo och Köpenhamn. Juridicum har haft flera utländska forskare på besök. Professor Yolanda Bergel från University of Carlos III, Madrid, Spanien, professorerna Elena Martinez Garcia, Beatriz Belando och Gonzalo Montiel, Valencia universitet, Spanien, samt Yanan Zhang, Universitetet för Östra Finland. Professorerna Tomas Berkmanas och Edita Gruodyte, Vytautas Magnus universitet, Litauen besökte också Juridicum i september 2012 och ett nytt samarbete har startat med dem. Professorerna Akiko Toyoshima, professor of administrative law, Nanzan University, och Kiyoe Takata, professor of Social Security Law, Faculty of Law and Letters, University of the Ryukyus, Japan, besökte också Juridicum i september. 1.3 Forskningsanknuten utbildning Ämnet blev föremål för granskning av högskoleverket under året. Juristprogrammet ansågs hålla hög kvalitet. Det rättsvetenskapliga programmet på masternivå ansågs hålla mycket god kvalitet. Ämnet har fått en ny inre organisation i form av ett utbildningskollegium och ett handledarkollegium. Utbildningskollegiet leds av professor Laura Ervo och handledarkollegiet leds av professor Annina H. Persson. Inom forskarutbildningen i rättsvetenskap genomfördes i samarbete med Linköping och Karlstad universitet två kurser; Vetenskapsteori för jurister, 7,5 hp och Rättsvetenskaplig teori och metod, 15 hp. Ämnet har haft stor efterfrågan på uppdrag från det omgivande samhället. Ett antal uppdragsutbildningar har genomförts under året såsom, Socialrätt för Örebro Kommun, Skatterätt och handelsrätt för Föreningen Auktoriserade Revisorer, Skoljuridik och myndighetsutövning inom ramen för ett uppdrag från Skolverket. 3

5 1.4 Samhällskontakter Juridicum har medverkat i ett juridiskt nätverk för samtliga jurister i Örebro kommun. Nätverket har under året haft flera träffar som arrangerats av Juridicum. Bland annat har temat om rättegångarna mot Sture Bergwall (Thomas Quick) avhandlats med medverkande från forskare och företrädare för rättsväsendet i Örebro. Juridicum har under året utarbetat rutiner och tagit kontakt med juristarbetsplatser i Örebro för att göra det möjligt för studenter på juristprogrammet att erhålla praktik. Med hjälp av myndigheterna och kommunen i Örebro har Juridicum också arrangerat studiebesök för studenter på juristprogrammet. Juridicums ämnesråd har haft regelbundna träffar under året. Ämnesrådet har diskuterat en mängd frågor som t.ex. hur ämnet ska kunna dra in mer externa medel. Ämnet har vid ett flertal tillfällen synts i media; bl.a. har professor Joakim Nergelius gjort ett flertal uttalanden om den konstitutionella situationen i Ungern, utifrån forskningsrapporten SIEPS 2012:3. Detta har inkluderat föredragningar för personal vid Sieps, Ungerns ambassad samt EU-minister Birgitta Ohlsson, 27 april, medverkan vid paneldebatt om situationen i Ungern, i serien Hotade ord, arrangerad av Svenska Pen-klubben, Kulturhuset, Stockholm 18 september samt ett anförande för Stiftelsen Folk och försvar, Stockholm, 18 oktober. Annina H Persson har arbetat med ett lagförslag vid Finansmarknadsavdelningen, Finansdepartementet under hösten. 1.5 Strategier och visioner Ämnet har som ambition att publicera fler artiklar i referee-granskade internationella tidskrifter. Med tanke på ämnets nationella karaktär och den rådanden uppfattningen i landet hur juridisk forskning publiceras kommer dock huvuddelen av forskningen att publiceras på svenska i svenska och nordiska tidskrifter och antologier. Det senaste året har dock antalet publicerade alster ökat. Under 2011 publicerade vi 10 böcker, 7 artiklar i svenska och nordiska tidskrifter, 20 artiklar i antologier, andra bokkapitel samt 4 st. konferensbidrag eller andra populärvetenskapliga kanaler. Under 2012 publicerade vi 23 böcker, 5 artiklar i internationella tidskrifter, 11 artiklar i svenska och nordiska tidskrifter, 27 artiklar i antologier, andra bokkapitel samt 7 st. konferensbidrag eller andra populärvetenskapliga kanaler. Det internationella samarbetet har som ovan nämnts ökat betydligt. Vidare har antalet ansökningar om externa medel ökat med 39 %. Vi beviljades 11 ansökningar. 7 st. ansökningar blev inte beviljade eller där väntar vi fortfarande på besked. 4

6 2 FORSKARE VID JURIDICUM 2.1 Seniora forskare Alsne, Marieanne, jur.dr. universitetslektor, civilrätt Bastidas, Vladimir, jur.dr. universitetslektor, EU-rätt och marknadsrätt Calleman, Catharina, professor, arbetsrätt Edvardsson, Leif, adjungerad professor, skatterätt Ekroth, Jesper, docent, universitetslektor, offentlig rätt Ervo, Laura, professor, processrätt Johansson Radwan, Märta C., politices doktor, lektor i rättsvetenskap Johnsson, Jessica, jur.dr. universitetslektor, folkrätt Kelemen, Katalin, jur.dr., universitetslektor, komparativ rätt Kristoffersson, Eleonor, professor, skatterätt, LL.M. (Göteborg), LL.M. (Mannheim) Lind, Göran, adjungerad professor, familjerätt Lyles, Max, docent, lektor, rättshistoria och rättsteori Nergelius, Joakim, professor, konstitutionell rätt Nordlöf, Kerstin, professor, straff- och processrätt Persson, Annina H., professor, civilrätt. Sandén, Ulrika, jur.dr., rättsvetenskap, medicinsk rätt, förvaltningsrätt Samadi, Mona, jur.dr., folkrätt Sitte Durling, Catarina, jur.dr. universitetslektor, straffrätt Steinberg, Maria, jur.dr, universitetslektor, arbetsrätt och arbetsmiljörätt Valguarnera, Filippo, docent, lektor, civilrätt, utbildningsansvarig Rättsvetenskapliga programmet Zila, Josef, professor, straffrätt 5

7 2.2 Doktorander Anderberg, Andreas, straffrätt Bergdahl, Isak, civilrätt/processrätt Blad, Karin, civilrätt Forssén, Björn, skatterätt Hambre, Anna-Maria, skatterätt Hoffmann, Jeanna, förvaltningsrätt, socialrätt Kulin-Olsson, Karin, civilrätt Lundström, Karin, civilrätt Ohlsson, Per-Ola, finansrätt Zetterqvist, Jenny, folkrätt 3 PUBLIKATIONER Bastidas, Vladimir. Bokrecension, Sund-Norrgård, Petra, Lojalitet i licensavtal (akademisk avhandling), JT , nr 3, s Bastidas, Vladimir. Premier League-målet ytterligare konvergens inom EU:s inremarknadsregler? Ny Juridik 1:12, s. 29. Bastidas, Vladimir. Kommissionen mot Gibraltar ett hot mot medlemsstaternas suveränitet gällande direktbeskattning av bolag?, Juridisk publikation, nr 1/2012, s Bastidas, Vladimir. Fra.bo ett steg närmare horisontell effekt av artikel 34?, Ny juridik 4:12, s. 7. Calleman, Catharina. Arbetskraftsmigration, arbetsgivarmakt och mänskliga rättigheter i Utblick och Inblick, vänbok till Claes Sandgren, Iustus förlag AB, Uppsala Calleman, Catharina. Ett marginellt problem? Om den arbetsrättsliga, skatterättsliga och socialrättsliga bakgrunden till produktionen av otryggt, ("prekärt"), arbete i privata hem, i Birgitta Nyström, Örjan Edström, Jonas Malmberg (red.) Nedslag i den nya arbetsrätten, Liber AB, Malmö

8 Calleman, Catharina. Rapport om sexuella trakasserier, Sverige, XX World Congress of Labour and Social Security Law, Santiago de Chile, september Edvardsson, Leif, Skatteregler för incitamentsprogram, Norstedts Juridik 2 upplagan Edvardsson, Leif, Övningsbok i beskattning (tillsammans med Asbjörn Eriksson), Studentlitteratur 36 upplagan Edvardsson, Leif, Lösningar till Övningsbok i beskattning (tillsammans med Asbjörn Eriksson, Studentlitteratur 32 upplagan Ekroth, Jesper, Vad säger offentlighets- och sekretesslagen om socialtjänsten?, Gothia förlag, Stockholm Ervo, Laura. Human Rights Perspectives on Debtor`s Obligations to provide information in Finland and Sweden. In Rätten i den ekonomiska krisen. Ed. by Catharina Calleman. Iustus 2012, s Ervo, Laura. The Dimension of Fair Trial within Children Vision. Tillsammans med Hannele Tolonen. I Children in law ed. By Farhad Malekian and Kerstin Nordlöf, Cambridge Scholars Publishing 2012, s Ervo, Laura. The mediation in the Scandinavian countries. Tillsammans med Liisa Sippel. I Mediation and Out-of-Court Mediation - comparative studies. Ed. by Carlos Esplugues, José- Luis Iglesias, Guillermo Palao. Intersentia 2012, s Ervo, Laura. Legal bilingualisation and factual multilingualisation: the protection of linguistic minorities in civil proceedings Comparative studies between Finland and Italy. Tillsammans med Carlo Rasia. Forthcoming in IJLLD 2(4), Dec Ervo, Laura. Tie totuuteen. Professori Pekka Viljasen juhlakirja. Toim. Tatu Hyttinen. Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, 2012, s Ervo, Laura. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin uudet haasteet. Oikeus 4/2012, s Ervo, Laura. Perus- ja ihmisoikeudet rikosprosessissa. Toim. Laura Ervo, Raimo Lahti ja Jukka Siro. Helsingin hovioikeuden julkaisuja 2012, 296 s. Ervo, Laura. Class action a solution to access to justice problems in consumer cases? Nordic comparisons. Ervo, Laura. Õiglase kohtupidamise väljavaated kriminaalasjades tulevikuvisioonid ja praegune olukord Skandinaavias ja Euroopas. Juridica 1/

9 Forssén, Björn. Introduktionsbok om produktansvar. Jure Förlag AB. Stockholm 2012 (56 sidor, ISBN ) Johansson, Märta. Att göra ett ansvarigt sexköp: uppsåts- och oaktsamhetsbedömningar vid underårighet i fall av människohandel, koppleri och sexköp, 3 SvJT 2012, sid Kelemen, Katalin Två kapitel i boken G.F. Ferrari (ed.), La nuova legge fondamentale ungherese, Torino, Giappichelli, 2012, ISBN (på italienska) rubriker på svenska: Ungerns konstitutionella historia (p. 1-12), Författningsdomstolen (p ) Kristoffersson, Eleonor & Hiort af Ornäs, Lena; Övningar i skatterätt: exempel och lösningar 2013 års taxering: hur skattelagstiftningen tillämpas i praktiken: exempel och lösningar: 2013 års taxering Uppsala Iustus Kristoffersson, Eleonor & Hiort af Ornäs, Lena; Moms i praktisk tillämpning: Eu-domstolens och Högsta förvaltningsdomstolens domar. Malmö, Lieber 2012 Kristoffersson, Eleonor & Kleerup, Jan, & Melz, Peter, & Öberg, Jesper. 2012, Norstedts Juridik AB Mervärdesskatt i teori och praktik Kristoffersson, Eleonor. Head office: branch transactions from a EU, Swedish and Nordic perspective Kristoffersson, Eleonor. Tax Crime and Sanctions Kristoffersson, Eleonor. The supply of warranties provided in relation to a supply of goods is not VAT exempt, according to the Swedish Supreme Administrative Court. Artikel i tidskrift 2012 Kristoffersson, Eleonor. Mervärdesskatt och omstruktureringar. Artikel i tidskrift Kristoffersson, Eleonor. The scale of the Swedish tax system concerning children. Kapitel i bok, del av antologi 2012 Kristoffersson, Eleonor. EU-rätten och dubbelbeskattningar på mervärdesskatteområdet. Artikel i tidskrift 2012 Kristoffersson, Eleonor & Strömberg, Dorothea. Steuern in Europa, Amerika und Asien. NWB Verlag

10 Kristoffersson, Eleonor & Strömberg, Dorothea. Schweden. NWB Verlag Kapitel i bok, del av antologi 2012 Kristoffersson, Eleonor & Persson, Annina. H., Felaktiga inbetalningar till skattekonton, Svensk skattetidning, Norstedts, 2012 s Kristoffersson, Eleonor & Westberg, Björn, Deductions in EU VAT law. Wolters Kluwer. Kapitel i bok, del av antologi 2012 Kulin, Karin. Det allmänna rättsmedvetandet - en historisk ryggsäck eller modern picknickkorg? i Utblick och inblick, Vänbok till Claes Sandgren. Lind, Göran, Ärvdabalken, i Beckman mfl., Svensk familjerättspraxis, ny rättspraxis 2012 (Zeteo) Lind, G. & Walin, G., Kommentar till Ärvdabalken, Del I (1-17 kap.). Arv och testamente, 6 uppl. 2008, ny lagstiftning och rättspraxis (Zeteo) 2012 Lind, G. & Walin, G., Kommentar till Ärvdabalken, Del II (18-25 kap.). Boutredning och arvskifte, försäkringar m.m., 5 uppl ny lagstiftning och rättspraxis (Zeteo) 2012 Lyles, Max. Ekonomisk kris, avtalsfrihet och avbetalningsköpets födelse, i Rätten i den ekonomiska krisen, Iustus förlag, Uppsala 2012, s Nergelius, Joakim. De europeiska domstolarna och det svenska äganderättsskyddet, Norstedts Juridik, Stockholm, 2012, 135 sidor Nergelius, Joakim. Komparativ statsrätt, 8:e uppl., Lund (Juristförlaget) 2012, 61 sidor (lärobok) Nergelius, Joakim. EU:s konstitution, 7:e uppl. av boken med samma namn tidigare utgiven av M. Melin/G. Schäder, nu av M. Melin/J. Nergelius, Norstedts Juridik 2012, 205 sidor (lärobok) Nergelius, Joakim. Korruption och svensk mutlagstiftning några tankar om regleringen på högsta nivå, i Utblick och inblick Vänbok till Claes Sandgren, Uppsala 2012 s Nergelius, Joakim. Review av A. Rosas/L. Amati, EU Constitutional Law An Introduction, i Nordic Journal of International Law 2012 s Nergelius, Joakim. The Hungarian Constitution of 2012 and its Protection of Fundamental Rights, Stockholm, Sieps (European Policy Analysis (epa)) 2012:3 9

11 Nergelius, Joakim. Judicial Independence in Sweden (med Dominik Zimmermann), i A. Seibert- Fohr (ed.), Judicial Independence in Transition, Heidelberg/New York/Dordrecht/London (Max- Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht/Springer) s Nergelius, Joakim. EU- på glid mot Bundesstaat eller tvärtom?, i M. Derlén/J. Lindholm (utg.), Festskrift till Pär Hallström, Uppsala 2012 p Nergelius, Joakim. Om Oxenstiernas ständiga aktualitet, i T. Bull/L. Halje/M. Bergström/J. Reichel/J. Nergelius, Arvet från Oxenstierna reflektioner kring den svenska förvaltningsmodellen och EU, Stockholm (Sieps 2012:2 op), s Nergelius, Joakim. Konferensrapport om Access to taxpayers' data by the public, till projektet Secrecy and Transparency in the Tax Administration, konferens i Rust, Österrike, 4-7 juli Nordlöf, Kerstin & Malekian, Farhad, Confessing the International Rights of Children, The Basic Documents with Analysis, Cambridge Scholar Publishing, Nordlöf, Kerstin & Malekian, Farhad (red). The Sovereignity of Children in Law, Cambridge Scholar Publishing, Nordlöf, Kerstin. The Sovereignty of Children in Law, i antologin The Sovereignity of Children in Law, red.farhad Malekian och Kerstin Nordlöf, Cambridge Scholar Publishing, 2012, s Nordlöf, Kerstin. The Sovereignty of Children s Rights within the Legislation of the Nordic Countries, i antologin The Sovereignity of Children in Law, red. Farhad Malekian och Kerstin Nordlöf, Cambridge Scholar Publishing, 2012, s Persson Annina H. & Walin, Gösta & Millqvist, Göran, Panträtt, 3 uppl., 2012, Norstedts Juridik. Persson, Annina. H. & Kristoffersson, Eleonor, Felaktiga inbetalningar till skattekonton, Svensk skattetidning, Norstedts, 2012 s Persson, Annina. H. (red. Kristoffersson, Eleonor) Banksecrecy - konferensbidrag, Persson, Annina. H. & Henriksson, Ann- Sofie & Lundström, Karin, Household Credit, indebtedness and Insolvency, Konferensbidrag 2012, Bidraget accepterat för publicering av ERPL, Persson, Annina H, Study on the over- indebtedness of the European households: updated mapping of the situation, nature and casuses, effects and initiatives for alleviating impact, Rapport, DG Sanco,

12 Persson, Annina. H, Bona fide acquisition of cars and other motor vehicles, Scandinavian Studies of Law, volym 57, 2012, s Persson, Annina, H. & Karlsson Tuula, Marie, national report for Sweden, del 2. Ingår i Contracts: red. Faber, D. & Vermunt, N. & Kilborn, J. & Richter, T, Oxford press, Under utgivning. Persson, Annina. H., Seniorlån - en skuldfälla eller ett sätt att få guldkant på tillvaron? Omtryck. JT 2011/12 s. 841 ff. Persson, Annina. H. & Karlsson Tuula, Marie, Företagsrekonstruktion: i teori och praktik, 2 uppl. Norstedts, Samadi, Mona, Defamation of religion, the right to freedom of expression in international and islamic law, 2012, akademisk avhandling, Örebro. Sandén, Ulrika, Sekretess i offentlig och privat hälso- och sjukvård ett skydd för patientens personliga integritet, akademisk avhandling Iustus 2012 Steinberg, Maria. Är arbetsmiljölagen sexistisk? Ur antologin Perspektiv på kvinnors hälsa i arbetslivet, red, Helene Sandmark, Studentlitteratur (2012) Steinberg, Maria. La prevenzione dei rischi psico-sociale sul luogo sul luogo di lavoro: la normativa svedese (The prevention of psychosocial risks in the work place; Swedish law). Un'analisi comparata, Lavoro e Diritio, 2/2010, il Mulino, Italien, Steinberg, Maria. Inlämnat manus: Occupational Health and Safety: Swedish legislation. Steinberg, Maria. Bidrag till Occupational Health and Safety:a European and Comparative Perspective, kommer att ges ut av Kluwer under Steinberg, Maria. Inlämnat manus: Skyddsombuds-och arbetsmiljöombudsrätt, bok, ca. 300 sidor. Norstedts Juridik, kommer ut i februari Zetterqvist, Jenny. Zila, Josef, Prosecutorial Powers and Policymaking in Sweden and the Other Nordic Countries, Ingår i The Prosecutor in Transnational Perspective, Edited by Erik Luna and Marianne Wade, Oxford University Press, 2012 Zila, Josef, Kommentar till brottsbalken, kap. 13, 14, 15, 23 och 24, Lexino, Karnov. 11

13 4 PÅGÅENDE FORSKNINGSPROJEKT Anderberg, Andreas Straffbar oaktsamhet (doktorandprojekt). Straffrätt (särskilt allmänna delen), rättspolitik, kriminologi Bastidas, Vladimir Market Failure and EU Competition law (pågående sedan juli 2012). Bergdahl, Isak Doktorandprojektet Godtagbar risk i bank- och finansrörelse Calleman, Catharina Arbetskraftsbehov, beroende och likabehandling tillämpningen av regleringen om arbetskraftsinvandring: FAS : Edvardsson, Leif Incitamentsprogram i svenska bolag noterade på Large Cap Ekroth, Jesper PUL och dess påverkan på den offentlighetsprincipen ÖB och försvarssekretessen Ervo, Laura The outlooks of the Nordic dispute resolution - The future of civil litigation, financierad av NOS- HS. Europaprocessrättslig seminarieserie, finansierad av Johan och Jacob Söderbergs stiftelse. Multilinguism in civil litigation - The linguistic minorities in the European Union and their rights in civil litigation, finansierad av Svenska kulturfonden. La protección de las víctimas en la UE: La orden Europea de Protección. I samarbetet med Valencia universitet, Spain. Civil and commercial mediation in Europe. I samarbetet med universiteten av Valencia, Spanien och Genoa, Italien. Menu for Justice - Toward a European Curriculum Studiorum on Judicial Studies. I samarbetet med Bologna universitetet, Italien. 12

14 The Outlooks of Fair Trial in Criminal Cases - the Future Visions and the Current State in the Scandinavia and Europe Multiculturalism and multilingualism in proceedings. Delvis tillsammans med Carlo Rasia. Ne bis in idem. The mediation in the Scandinavian countries. Tillsammans med Liisa Sippel. The procedural and the material truth in the proceedings. Jurisdictio voluntaria in Finland and in Sweden. The Scandinavian court culture. Liability and social control of Scandinavian judges. Class actions. Tillsammans med Annina Persson och Elena Martinez. The fruits of the poisonous tree. Tillsammans med Elena Martinez. The protection order. Tillsammans med Elena Martinez och Kerstin Nordlöf. Delays in civil proceedings - comparative studies between Finland and Sweden. Tillsammans med Amie Dahlqvist. Coming from and going to? The procedural progress from the historical and futuristic points of view. Changing Civil Proceedings Court Service or State Economy? Hambre, Anna-Maria Skattesekretess. Jeanna Hoffmann Tvångsvård av gravida missbrukare. En rättsvetenskaplig komparativ studie. Johansson Radwan, Märta C. Att skilja mellan offer: Ett brottsofferperspektiv på människohandel och människohandelsliknande brottslighet ( ) Kelemen, Katalin Ett brottsofferperspektiv på människohandel och människohandelsliknande brottslighet Financial entity: Brottsofferfonden vid Brottsoffermyndigheten 13

15 Scientific coordinator: Märta C. Johansson, Örebro universitet Kristoffersson, Eleonor Double taxation and double non-taxation in VAT (Bok; finansierad av Institutet för rättsvetenskaplig forskning) Offentlighet och sekretess inom skatteförvaltningen (Finansierat av Riksbankens jubileumsfond) Lind, Göran Sambolagen m.m. En kommentar. Publicering planerad VT Samnordiskt projekt ang. nordisk sambojuridik. Publicering planerad Lundström, Karin Pantsättning av ägarlägenheter - doktorandprojekt Lyles, Max Rättsvetenskapens och rättskällelärans historia. Nergelius, Joakim Medverkar i forskningsprojekten Member States Constitutions and EU Integration, Universität Salzburg (finansierat av EU-kommissionen) samt Secrecy and Transparency in the Tax Administration, Örebro universitet/handelshögskolan i Wien. Deltar också i forskningsnätverk om European Constitutional Law, europeisk sektion av IACL, International Association of Constitutional Law, under ledning av professor Rainer Arnold, Regensburg. Har medverkat i projektet EU och den svenska förvaltningsmodellen (Vetenskapsrådet), vilket avslutats med den ovan nämnda rapporten Sieps 2012:2 op. Nordlöf, Kerstin Internationella komparativa studier av lagar om tvångsvård vid missbruk omfattning, trender och mänskliga rättigheter Oaktsamhetens nedre gräns vid straffrättsligt ansvar. Tvångsvård av gravida missbrukare Female refugees as rights holders in protection of human rights in protracted refugee situations and implications of a plural legal context Antologi av kvinnliga straffrättare i Norden 14

16 Uppsåtsprövning vid allvarlig psykisk störning hos unga lagöverträdare, The protection order. Tillsammans med Elena Martinez och Laura Ervo. Ohlsson, Per-Ola Redovisning i kommunal sektor (doktorandprojekt) Persson, Annina H Immoral contracts Överskuldsättning (Household credits m.m.) Collective redress 5 ANSÖKNINGAR OM EXTERNA MEDEL Anderberg, Andreas Litteraturstipendium (500 ) Eugen Schaumans fond (beviljat) Bastidas, Vladimir Konkurrensverket, 3 års projekt, beviljad, ca. 1,9 miljoner SEK Calleman, Catharina FAS, Tryckbidrag, beviljad SEK Ervo, Laura Europaprocessrättslig seminarieserie, beviljat SEK Johan och Jacob Söderbergs stiftelse La protección de las víctimas en la UE: La orden Europea de Protección. Beviljat EUR Ministerio de Economia y Competividad, Spanien. I samarbete med Valencia universitetet. Class actions, 2900 EUR Emil Aaltonens stiftelse, beviljat. Besöksförbud tillsammans med Kerstin Nordlöf, Brottsoffermyndigheten; Väntar på besked. Ansökningar, ej beviljade. Maintenance Obligations. I samarbete med Genoa universitetet. EU-projekt. 15

17 FURIEQO Fundamental Rights Ensuring Equal Opportunities. I samarbete med Pécs universitetet. EU-projekt. Towards a European Code of Mediation and Special Conciliation Proceedings Mediation, conciliation proceedings and access to justice: a proposal for a European codification. I samarbetet med Universitá degli Studi di Bari Aldo Moro. EU-projekt. Class Actions, Johan och Jacob Söderbergs stiftelse, Suomen Kulttuurirahasto, Varsinais- Suomen maakuntarahasto och Riksbankens jubileumsfond. Current Eruopean Trends in Pre-Trial Procedures - Comparative studies in Nordic and Former East European countries, Johan och Jacob Söderbergs stiftelse och Riksbankens jubileumsfond. Hambre, Anna-Maria Beviljats medel från Skattenytt/TOR för språkgranskning av paper samt för deltagande i EATLP Poster Program, Rotterdam Kristoffersson, Eleonor Tryckningsbidrag för Double taxation and double non-taxation in VAT; kr, Institutet för rättsvetenskaplig forskning Författarbidrag från Institutet för rättsvetenskaplig forskning med kr Lind, Göran Medel beviljade från Institutet för Rättsvetenskaplig forskning Medel beviljade från Institutet för juridiska studier Lyles, Max Ansökt om medel för resor från Institutet stiftelsen för rättshistorisk forskning; ansökt om medel från Pro Futura VIII Scientia VIII. Kerstin Nordlöf Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning, publiceringsbidrag, beviljat Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning, publiceringsbidrag, beviljat Söderbergska stiftelsen - avslag 16

18 Brottsoffermyndigheten, Brottsutsattas skydd och begränsningar vid kontaktförbud, tillsammans med Laura Ervo, avslag Annina H Persson Författarbidrag från Institutet för rättsvetenskaplig forskning med kr Vinnova, i samarbete med KTH, Stockholm ( ), cirka kr/ år. 6 ENSKILDA FORSKARES MEDLEMSKAP I FÖRENINGAR OCH NÄTVERK Anderberg, Andreas Medlem av Svenska kriminalistföreningen. Nätverket för jurister i Örebro. Nätverket för juris doktorander (NJD). Bastidas, Vladimir Medlem i redaktionsrådet, Juridisk publikation. Medlem i redaktionsrådet, Ny juridik, sedan oktober Bergdahl, Isak Mikroseminariekretsen för processrätt vid Uppsala universitet, Nätverket för juris doktorander (NJD), Nätverket för jurister i Örebro Calleman, Catharina FAS arbetsrättsliga nätverk Hushållstjänster, migration och globalisering (Ingen särskild position) IFAU:s vetenskapliga råd, ledamot Ervo, Laura Styrelsemedlem International association for procedural law. Styrelsemedlem Nordisk förening för processrätt. Sveriges representant + medlem av ledningsgrupp vid Menu for Justice projektet. Forssén, Björn Advokatsamfundet, advokat 17

19 Kelemen, Katalin Member of the Editorial Staff of the blog Diritti Comparati (website: Member of the Italian Association of Comparative Law Kristoffersson, Eleonor Institutet för mervärdesskatterättslig forskning vid Stockholms universitet (styrelseordförande) Föreningen för forskning om mervärdesskatt och andra indirekta skatter (styrelseordförande) Stiftelsen TOR/Skattenytt (styrelseledamot) Svenska nätverket för Europarättsforskning (styrelseledamot) International fiscal association, Ifa (medlem) Skatterättsliga klubben i Stockholm (medlem) Lind, Göran International Society of Family Law Svenska samfundet för jämförande rättsforskning Nätverket för jurister i Örebro Lundström, Karin Nätverket för jurister i Örebro. Nätverket för juris doktorander (NJD) Lyles, Max Medlem av IVF. Nergelius, Joakim Svenska avdelningen av International Association of Constitutional Law, ordförande Svenska samfundet för jämförande rättsforskning, styrelseledamot Nätverket för Europarättsforskning, styrgruppsledamot Ratios vetenskapliga råd, ledamot Fondation Jean Monnet pour l Europe, Lausanne, arbetande medlem 18

20 Medlem i redaktionskommittén för Sveriges Lag, ny lagbok som utkommer för första gången i januari 2013, Studentlitteratur Ledamot av styrgruppen för Nätverket för Europarättsforskning. Ordförande i Svenska sektionen av Nordiska sällskapet för konstitutionell rätt och styrelseledamot i Svenska samfundet för jämförande rätt. Nordlöf, Kerstin Nordiska kriminalistföreningen 1985 Peace History Society 2007 British Institute of International and Comparative Law 2008 Viktimologiskt nätverk 2008 Internationale Vereinigung für Rechts- und Socialphilosophie Nätverket för kvinnliga straffrättare Nätverket för Nordiska straffrättare Nätverket för Nordiska processrättare IAPL International Association of Procedural Law Persson, Annina H SCCL, The Stockholm Centre of Commercial Law, medlem Cefin, Centrum för Bank och Finans, KTH, medlem Credit, Debt and Insolvency Network, medlem Svenskt samerättsligt nätverk för Jurister SanN, medlem Zerp - Centrum för Europeisk rättspolitik, Universitetet i Bremen, Tyskland, medlem Turn- around Management Association, Sweden, medlem Nätverket för jurister i Örebro Saf, Carolina Svensk Avdelning för International Law Association - styrelseledamot och biträdande sekreterare 19

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2011 JURIDICUM Sammanställt av Maria (Mia) Holmström Innehållsförteckning 1 ÅRET SOM GÅTT... 2 1.1 Inledning... 2 1.2 Internationalisering... 2 1.3 Forskningsanknuten

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2013 JURIDICUM Sammanställt av Maria (Mia) Holmström Innehållsförteckning 1 ÅRET SOM GÅTT... 2 1.1 Inledning... 2 1.2 Internationalisering... 2 1.3 Forskningsanknuten

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Juristprogrammet 2015/2016

Juristprogrammet 2015/2016 Juristprogrammet 2015/2016 270 HP UPPSALA CAMPUS 100% Juristutbildningen i Uppsala bygger på metodträning, problemlösning och rättspolitik och har stora internationella inslag. Utbildningen förbereder

Läs mer

Modernt utvecklad litteratur för en utbildning i framkant NY OCH AKTUELL LITTERATUR FÖR JURIDISKA KURSER OCH PROGRAMMET

Modernt utvecklad litteratur för en utbildning i framkant NY OCH AKTUELL LITTERATUR FÖR JURIDISKA KURSER OCH PROGRAMMET Modernt utvecklad litteratur för en utbildning i framkant NY OCH AKTUELL LITTERATUR FÖR JURIDISKA KURSER OCH PROGRAMMET Från vänster: Eva Törning och Maria Albanson Många juriststudenter kommer i sitt

Läs mer

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar. 25-26 augusti, 2014. Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar. 25-26 augusti, 2014. Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar 25-26 augusti, 2014 Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala Nätverket för Europarättsforskning inbjuder till Europarättsdagar,

Läs mer

Kan du INTE webbregistrera dig registrerar du dig enligt instruktioner för respektive kurs nedan. Registrering kan variera beroende på typ av kurs.

Kan du INTE webbregistrera dig registrerar du dig enligt instruktioner för respektive kurs nedan. Registrering kan variera beroende på typ av kurs. 1 Registreringsinformation, vt 2015 Kurserna är sorterade efter startvecka och kurskod Distanskurserna presenteras på sidan 5 OBS! WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND! Du kan inte istrera dig

Läs mer

SHORT C.V. :Birgitta Nyström. Date of Birth :23 April 1957. Education :Dr. of Laws 1990

SHORT C.V. :Birgitta Nyström. Date of Birth :23 April 1957. Education :Dr. of Laws 1990 SHORT C.V. Name Title :Birgitta Nyström :Prof. Dr. Date of Birth :23 April 1957 Nationality :Swedish Education :Dr. of Laws 1990 Present Position Prof. of Private Law, Faculty of Law, University of Lund,

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2010 JURIDICUM Sammanställt av Monika Fröjdö INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÅRET SOM GÅTT... 3 1.1 INLEDNING... 3 1.2 INTERNATIONALISERING... 3 1.3 FORSKNINGSANKNUTEN

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2009 JURIDICUM Sammanställt av Monika Geisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING - ÅRET SOM GÅTT... 3 2. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ... 4 3. FORSKARE VID JURIDICUM...

Läs mer

Annina H. Persson. JPS, 701 82 Örebro, Sweden. School of Law, Psychology and Social Works, Örebro University, SE

Annina H. Persson. JPS, 701 82 Örebro, Sweden. School of Law, Psychology and Social Works, Örebro University, SE First name(s) / Surname(s) Address(es) Nationality Annina H. Persson JPS, 701 82 Örebro, Sweden Swedish Date of birth 23 rd of May 1963 Gender Female Expert Category Professor in Law, expert regarding

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015. 20 21 oktober 2015

Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015. 20 21 oktober 2015 Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015 20 21 oktober 2015 Hotell Linné Tisdag 20 oktober 10 10.30 Kaffe och registrering 10.30-12.30 Gemensam session 10.30-11.00

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek 1 Inledning Syftet med denna studie är att kartlägga

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2014 JURIDICUM Sammanställt av Maria (Mia) Holmström Innehållsförteckning 1 ÅRET SOM GÅTT... 2 1.1 Inledning... 2 1.2 Internationalisering... 3 1.3 Samhällskontakter...

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär. Utbildning för studievägledare, Saco

Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär. Utbildning för studievägledare, Saco Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär Utbildning för studievägledare, Saco Jusek Fackförbund för akademiker Jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare.

Läs mer

Sverige ett avvikande fall?

Sverige ett avvikande fall? Sverige ett avvikande fall? Tvångsvård av personer med missbruks- eller beroendeproblem i internationell jämförelse Magnus Israelsson Avdelningen för Socialt arbete magnus.israelsson@miun.se Arne Gerdner

Läs mer

Registreringsinformation, ht 2015

Registreringsinformation, ht 2015 Registreringsinformation, ht 2015 Kurserna är sorterade efter startvecka och kurskod Distanskurserna presenteras på sidan 8 OBS! WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND! Du kan inte webbregistrera

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. JURISTPROGRAMMET, 120/180 poäng Law Programme, 120/180 points

UTBILDNINGSPLAN. JURISTPROGRAMMET, 120/180 poäng Law Programme, 120/180 points INSTITUTIONEN FÖR BETEENDE-, SOCIAL- OCH RÄTTSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN JURISTPROGRAMMET, 120/180 poäng Law Programme, 120/180 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

REALISM OCH SKANDINAVISK REALISM

REALISM OCH SKANDINAVISK REALISM LARS BJÖRNE REALISM OCH SKANDINAVISK REALISM Den nordiska rättsvetenskapens historia Del IV 1911-1950 Innehållsförteckning Förord Innehållsförteckning Förkortningar VII IX XV Inledning 1 1. Disposition

Läs mer

Juristprogrammet. The Law Programme. Utbildningens mål

Juristprogrammet. The Law Programme. Utbildningens mål Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@jus.umu.se www.umu.se Dnr 512-2996-07 Datum 2010-03-10 Sid 1 (8) Juristprogrammet

Läs mer

EU - utbildningar 2013

EU - utbildningar 2013 EU - utbildningar 2013 Välkommna till våra EU-utbildningar! Varje del av den svenska statsförvaltningen påverkas av medlemskapet i EU. Oavsett myndighet, verksamhetsområde och uppdrag är utvecklingen i

Läs mer

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/191/514 KURSPLAN. Europarättslig reglering. European Law Regulation. Ekonomihögskolans styrelse. i rättsvetenskap.

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/191/514 KURSPLAN. Europarättslig reglering. European Law Regulation. Ekonomihögskolans styrelse. i rättsvetenskap. Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/191/514 KURSPLAN Europarättslig reglering European Law Regulation Kurskod RV3032 Beslutsdatum 2008-06-04 Beslutande organ Ekonomihögskolans styrelse Gäller från 2008-07-01

Läs mer

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet JURIDIK Ämnet juridik behandlar huvudsakligen civilrätt och offentlig rätt. Civilrätt omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda personer och företag. Offentlig rätt behandlar hur den offentliga

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

TENTAMINA för läsåret 2008-2009

TENTAMINA för läsåret 2008-2009 TENTAMINA för läsåret 2008-2009 Kurstentamen Kurstentamina planeras av varje ansvarig lärare i början av respektive undervisningsperiod. Kurstentamen inplaceras med fördel i den undervisningsfria veckan

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014

From: Netigate <info@netigate.se> Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se <si@si.se> Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by novakova@vse.cz 8/29/2014 1:32:25 PM (01:34:28) Adress-

Läs mer

- Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn.

- Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn. 2015-07-27 Innovativa arbetsformer för socialtjänsten - Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn. Innovativa arbetsformer för socialtjänsten - Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn.

Läs mer

HRX100, Introduktionskurs för jurister med utländsk examen, 30 högskolepoäng

HRX100, Introduktionskurs för jurister med utländsk examen, 30 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET Handelshögskolans fakultetsnämnd Juridiska institutionen KURSPLAN HRX100 HRX100, Introduktionskurs för jurister med utländsk examen, 30 högskolepoäng Introduction course for lawyers

Läs mer

Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ. Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ

Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ. Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ Namn Kursstart Lokal Fackhögskola Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ Arbetsrehabilitering 29 sept kl. 10.00-15.00 GA527 HHJ Arbetsterapi

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Var vill du jobba? Vi har 14 kontor i Sverige, tre i Baltikum och ett i Vitryssland. Vi är en av Sveriges största

Läs mer

helsingfors universitet

helsingfors universitet Juridiska fakulteten vid helsingfors universitet JURIDISKA UTBILDNINGEN I VASA JURIST? JURISTYRKET Juridisk examen ger befogenhet att arbeta både inom den privata och den offentliga sektorn Traditionella

Läs mer

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna I detta svarshäfte finns svar från: Ersta/Sköndals Högskola Frågor

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

Meritering för anställning

Meritering för anställning Personalsektionen BILAGA 1. 2011-12-08 Handläggare Frida Proos Meritering för anställning Mallen Meritering för anställning ska användas av sökande till anställning som professor, adjungerad professor,

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala CV Oktober 2012 Maria Adenfelt, Docent i Företagsekonomi Nuvarande positioner 2012- Forskningsledare, Entreprenörskapsforum 2009- Docent i Företagsekonomi och associerad forskare, Företagsekonomiska institutionen,

Läs mer

Riktlinjer för meritportfölj

Riktlinjer för meritportfölj HÖGSKOLAN I BORÅS Dnr 227-07-10 Fastställd i FOU-nämnden: 2007-10-19 Fastställd i NKU och LUN: 2008-05-14 Riktlinjer för meritportfölj Till hjälp för sökande till lärartjänster har Högskolan i Borås utformat

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Nyhetsbrev från Barnrättsakademin

Nyhetsbrev från Barnrättsakademin Nyhetsbrev från Barnrättsakademin Efter en bra vårtermin och en underbar sommar har våra kurser åter börjat och universitetet är fyllt av nya och återvända studenter! Vi hälsar våra ca 200 studenter välkomna

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt?

Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt? Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt? Inbjudan och program Nationell konferens om barnets rättigheter Eskilstuna 4-5 februari 2009 Arrangörer: Inbjudan & Program Välkommen att delta i en konferens

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Akademiskt entreprenörskap

Akademiskt entreprenörskap Akademiskt entreprenörskap Ek dr. Caroline Wigren Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy Malmö Högskola Caroline.Wigren@circle.lu.se Agenda för dagen En kort introduktion

Läs mer

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig.

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig. Protokoll från styrelsemöte nr. 1 Litauen Vilnius 2 3 mars 2014 Närvarande Carsten Friberg, ordförande Disa Kamula, styrelsemedlem Johan Söderberg, styrelsemedlem Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, styrelsemedlem

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor , www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Rapportnummer: 2014:3 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Pontus

Läs mer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Målbeskrivningen i Rättspsykiatri Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06 Delmål Medicinsk kompetens Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Att behärska

Läs mer

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN AV LÄRARE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN AV LÄRARE VID HÖGSKOLAN VÄST 1 (24) Rektorsbeslut 2012-03-26 Dnr 2012/231 A 21 FÖR ANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN AV LÄRARE VID HÖGSKOLAN VÄST I högskolans anställningsordning anges de regler som tillämpas vid anställning av lärare utöver

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Riku Matilainen 1.6.- 3.6. 2015 Bakgrund om facklig verksamhet i Finland Facket har traditionellt

Läs mer

Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016

Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016 Sida 1 (5) Arbetsdokument 2014-10-21 Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016 Landsövergripande information De allra flesta lärosäten i Kina erbjuder kurser på kandidatnivå (Undergraduate,

Läs mer

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR Anställning och befordran av lärare vid högskolor och universitet regleras i Högskoleförordningen. Behörig att anställas

Läs mer

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Datum 2012-02-01 Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Ett förvaltande organ är den juridiska person som förvaltar ett bidrag som Vetenskapsrådet betalar ut. Nedan listas

Läs mer

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena Konferensinbjudan Finska sällskapet för 1700-talsstudier arrangerar tillsammans med Historiska institutioner vid Åbo, Åbo akademi och Jyväskylä universitet en nordisk konferens om det långa 1700-talet.

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Tid 09.15 12.20 Plats Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm professor, dekanus, ordförande ledamöter: Ruth Franzén professor Eberhard Herrmann professor Stig

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo Den traditionella indelningen i privaträtt och offentlig rätt har utgått från tanken om att det finns å ena sidan privata och å andra sidan offentliga

Läs mer

Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola

Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola 1 2015-03-31 Dnr STYR 2015/319 LTHs styrelse Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola Instruktion för dokumentation av akademiska meriter. Postadress Box 118, 221 00 LUND Besöksadress John Ericssons

Läs mer

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 14 Avdelningar på OD, Mah 1. Oral Diagnostik 2. Odontologisk Röntgendiagnostik 3. Oral kirurgi/oral medicin 4. Oral

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Isabella Scandurra, Uppsala Universitet Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Presentation av DOME Projektets mål Deltagande

Läs mer

Råd för framtiden Trygghet -- allas vår rättighet Preliminärt program

Råd för framtiden Trygghet -- allas vår rättighet Preliminärt program Råd för framtiden Trygghet -- allas vår rättighet Preliminärt program Den 24 mars klockan 12:00 -- den 25 mars 14:30 Plats: Quality Hotel Sundsvall, Esplanaden 29 Moderator: Lena Bartholdson, Generalsekreterare,

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015.

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015. Innehåll Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, humanistiska utbildningsområdet (F 1039/2013)... 2 Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, teologiska utbildningsområdet (F 1039/2013)...

Läs mer