VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2012 JURIDICUM Sammanställt av Maria (Mia) Holmström

2 Innehållsförteckning 1 ÅRET SOM GÅTT Inledning Internationalisering Forskningsanknuten utbildning Samhällskontakter Strategier och visioner FORSKARE VID JURIDICUM Seniora forskare Doktorander PUBLIKATIONER PÅGÅENDE FORSKNINGSPROJEKT ANSÖKNINGAR OM EXTERNA MEDEL ENSKILDA FORSKARES MEDLEMSKAP I FÖRENINGAR OCH NÄTVERK DELTAGANDE I KONFERENSER OCH SEMINARIER GÄSTFÖRELÄSNINGAR VID UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR ADMINISTRATIVA OCH FÖRTROENDEUPPDRAG INOM ÖREBRO UNIVERSITET ÖVRIGA AKADEMISKA UPPDRAG HANDLEDNING PÅ FORSKARNIVÅ UPPDRAG SOM OPPONENT ELLER LEDAMOT I BETYGSNÄMND SAKKUNNIG OCH REFEREEUPPDRAG GÄSTFORSKARE ELLER HEDERSDOKTOR TREDJE UPPGIFTEN OCH MEDVERKAN I MEDIA TREDJE UPPGIFTEN MEDVERKAN I MEDIA... 36

3 1 ÅRET SOM GÅTT 1.1 Inledning Juridicum har fått tre nya professorer, Catharina Calleman med inriktning mot arbetsrätt, Göran Lind med inriktning mot familjerätt samt Leif Edvardsson med inriktning mot skatterätt. Vi har även anställt en ny lektor, Christina Trenta i skatterätt. Ytterligare anställningar kommer att ske inom kort i civilrätt, folkrätt och förvaltningsrätt. Mona Samadi disputerade på en avhandling med titeln Defamation of religion: the right to freedom of expression in international and islamic law den 29 oktober Filippo Valguarnera blev antagen till oavlönad docent. Vladimir Bastidas befordrades från adjunkt till lektor. Marieanne Alsne pensionerades efter en lång karriär. 1.2 Internationalisering Under året har Juridicum haft ett oerhört intensivt utbyte med sina kollegor i andra länder. Professor Laura Ervo har varit gästprofessor i cirka fem månader i Valencia, Spanien, där hon har deltagit i flera seminarier och konferenser om bl.a. grupptalan, Protection order samt s.k. medling. Laura Ervo har också deltagit i flera internationella konferenser och projektmöten inom sitt ämne på flera orter i Norden, på flera orter i Europa, samt Moskva, Hong Kong och Buenos Aires. Juridicum var dessutom huvudarrangörer för en konferens i Rust i Österrike med titeln "Secrecy and transparency in the tax administration" med nationalrapportörer från ca 40 olika länder. Flera av forskarna, nämligen professor Eleonor Kristoffersson, professor Joakim Nergelius, professor Annina H Persson samt docent Filippo Valguarnera bidrog på olika sätt till konferensen. Doktorand Anna-Maria Hambre var i Wien (Wirtschaftsuniversität, Wien) under perioden 13 juni till 14 juli. Doktoranderna Karin Lundström, Karin Blad samt professor Annina H Persson representerade Juridicum vid 2012 års internationella konferens på Hawaii om Law and Society; Comparative perspectives on household debt and insolvency. Professor Eleonor Kristoffersson undervisade på och doktoranderna Karin Blad och Isak Bergdal deltog i Salzburgs universitets sommarkurs i civilrätt tre veckor i juni-juli. Professor Eleonor Kristoffersson var på en forskningsvistelse om 3,5 veckor i Salzburg i oktober. Professor Joakim Nergelius representerade Örebro universitet inom ramen för Nordiska nätverket för europarättslig forskning i Köpenhamn. Joakim Nergelius har också undervisat inom Erasmusprogrammet vid University of Reykjavik, Island samt hållit anföranden på ett flertal orter i Europa såsom t.ex. Wien och Regensburg. Joakim Nergelius deltar också i flera forskningsnätverk inom sitt ämnesområde, t.ex. International Association of Constitutional Law samt medverkar i projekten Member States 2

4 Constitutions and EU Integration, Universität Salzburg, som finansieras av EU-kommissionen. Professor Josef Zila har deltagit i det internationella forskningsprojektet EuroNEEDs, som koordineras av Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg. Josef Zila deltar också i ett forskningsprojekt om grundläggande principer i internationell straffrätt med University of Birmingham. Samarbete sker även med Central European University i Budapest. Professor Annina H Persson har deltagit i ett forskningsprojekt med University of Grooningen om s.k. immoral contracts. Annina H Persson har också skrivit en rapport till EUkommissionen om de svenska hushållens skulder. LL.M. (Masters of Laws) Professor Kerstin Nordlöf deltog i en workshop i straffrätt i Århus, Danmark. Kerstin Nordlöf har även deltagit i en internationell konferens i London anordnad av British Instititute of International and Comparative Law, i en nordisk processrättslig konferens, i en nordisk konferens för kvinnliga straffrättare samt en internationell konferens vid Bocconi University, Milano, Italien. Carolina Saf har varit på forskningsvistelse vid Max Planck i Hamburg, Tyskland. Professor Göran Lind har föreläst på en nordisk konferens i familjerätt i Köpenhamn och på norska justitiedepartementets konferens i arvsrätt i Oslo. Han har vidare deltagit i ett samnordiskt forskningsprojekt om sambojuridik med möten i Oslo och Köpenhamn. Juridicum har haft flera utländska forskare på besök. Professor Yolanda Bergel från University of Carlos III, Madrid, Spanien, professorerna Elena Martinez Garcia, Beatriz Belando och Gonzalo Montiel, Valencia universitet, Spanien, samt Yanan Zhang, Universitetet för Östra Finland. Professorerna Tomas Berkmanas och Edita Gruodyte, Vytautas Magnus universitet, Litauen besökte också Juridicum i september 2012 och ett nytt samarbete har startat med dem. Professorerna Akiko Toyoshima, professor of administrative law, Nanzan University, och Kiyoe Takata, professor of Social Security Law, Faculty of Law and Letters, University of the Ryukyus, Japan, besökte också Juridicum i september. 1.3 Forskningsanknuten utbildning Ämnet blev föremål för granskning av högskoleverket under året. Juristprogrammet ansågs hålla hög kvalitet. Det rättsvetenskapliga programmet på masternivå ansågs hålla mycket god kvalitet. Ämnet har fått en ny inre organisation i form av ett utbildningskollegium och ett handledarkollegium. Utbildningskollegiet leds av professor Laura Ervo och handledarkollegiet leds av professor Annina H. Persson. Inom forskarutbildningen i rättsvetenskap genomfördes i samarbete med Linköping och Karlstad universitet två kurser; Vetenskapsteori för jurister, 7,5 hp och Rättsvetenskaplig teori och metod, 15 hp. Ämnet har haft stor efterfrågan på uppdrag från det omgivande samhället. Ett antal uppdragsutbildningar har genomförts under året såsom, Socialrätt för Örebro Kommun, Skatterätt och handelsrätt för Föreningen Auktoriserade Revisorer, Skoljuridik och myndighetsutövning inom ramen för ett uppdrag från Skolverket. 3

5 1.4 Samhällskontakter Juridicum har medverkat i ett juridiskt nätverk för samtliga jurister i Örebro kommun. Nätverket har under året haft flera träffar som arrangerats av Juridicum. Bland annat har temat om rättegångarna mot Sture Bergwall (Thomas Quick) avhandlats med medverkande från forskare och företrädare för rättsväsendet i Örebro. Juridicum har under året utarbetat rutiner och tagit kontakt med juristarbetsplatser i Örebro för att göra det möjligt för studenter på juristprogrammet att erhålla praktik. Med hjälp av myndigheterna och kommunen i Örebro har Juridicum också arrangerat studiebesök för studenter på juristprogrammet. Juridicums ämnesråd har haft regelbundna träffar under året. Ämnesrådet har diskuterat en mängd frågor som t.ex. hur ämnet ska kunna dra in mer externa medel. Ämnet har vid ett flertal tillfällen synts i media; bl.a. har professor Joakim Nergelius gjort ett flertal uttalanden om den konstitutionella situationen i Ungern, utifrån forskningsrapporten SIEPS 2012:3. Detta har inkluderat föredragningar för personal vid Sieps, Ungerns ambassad samt EU-minister Birgitta Ohlsson, 27 april, medverkan vid paneldebatt om situationen i Ungern, i serien Hotade ord, arrangerad av Svenska Pen-klubben, Kulturhuset, Stockholm 18 september samt ett anförande för Stiftelsen Folk och försvar, Stockholm, 18 oktober. Annina H Persson har arbetat med ett lagförslag vid Finansmarknadsavdelningen, Finansdepartementet under hösten. 1.5 Strategier och visioner Ämnet har som ambition att publicera fler artiklar i referee-granskade internationella tidskrifter. Med tanke på ämnets nationella karaktär och den rådanden uppfattningen i landet hur juridisk forskning publiceras kommer dock huvuddelen av forskningen att publiceras på svenska i svenska och nordiska tidskrifter och antologier. Det senaste året har dock antalet publicerade alster ökat. Under 2011 publicerade vi 10 böcker, 7 artiklar i svenska och nordiska tidskrifter, 20 artiklar i antologier, andra bokkapitel samt 4 st. konferensbidrag eller andra populärvetenskapliga kanaler. Under 2012 publicerade vi 23 böcker, 5 artiklar i internationella tidskrifter, 11 artiklar i svenska och nordiska tidskrifter, 27 artiklar i antologier, andra bokkapitel samt 7 st. konferensbidrag eller andra populärvetenskapliga kanaler. Det internationella samarbetet har som ovan nämnts ökat betydligt. Vidare har antalet ansökningar om externa medel ökat med 39 %. Vi beviljades 11 ansökningar. 7 st. ansökningar blev inte beviljade eller där väntar vi fortfarande på besked. 4

6 2 FORSKARE VID JURIDICUM 2.1 Seniora forskare Alsne, Marieanne, jur.dr. universitetslektor, civilrätt Bastidas, Vladimir, jur.dr. universitetslektor, EU-rätt och marknadsrätt Calleman, Catharina, professor, arbetsrätt Edvardsson, Leif, adjungerad professor, skatterätt Ekroth, Jesper, docent, universitetslektor, offentlig rätt Ervo, Laura, professor, processrätt Johansson Radwan, Märta C., politices doktor, lektor i rättsvetenskap Johnsson, Jessica, jur.dr. universitetslektor, folkrätt Kelemen, Katalin, jur.dr., universitetslektor, komparativ rätt Kristoffersson, Eleonor, professor, skatterätt, LL.M. (Göteborg), LL.M. (Mannheim) Lind, Göran, adjungerad professor, familjerätt Lyles, Max, docent, lektor, rättshistoria och rättsteori Nergelius, Joakim, professor, konstitutionell rätt Nordlöf, Kerstin, professor, straff- och processrätt Persson, Annina H., professor, civilrätt. Sandén, Ulrika, jur.dr., rättsvetenskap, medicinsk rätt, förvaltningsrätt Samadi, Mona, jur.dr., folkrätt Sitte Durling, Catarina, jur.dr. universitetslektor, straffrätt Steinberg, Maria, jur.dr, universitetslektor, arbetsrätt och arbetsmiljörätt Valguarnera, Filippo, docent, lektor, civilrätt, utbildningsansvarig Rättsvetenskapliga programmet Zila, Josef, professor, straffrätt 5

7 2.2 Doktorander Anderberg, Andreas, straffrätt Bergdahl, Isak, civilrätt/processrätt Blad, Karin, civilrätt Forssén, Björn, skatterätt Hambre, Anna-Maria, skatterätt Hoffmann, Jeanna, förvaltningsrätt, socialrätt Kulin-Olsson, Karin, civilrätt Lundström, Karin, civilrätt Ohlsson, Per-Ola, finansrätt Zetterqvist, Jenny, folkrätt 3 PUBLIKATIONER Bastidas, Vladimir. Bokrecension, Sund-Norrgård, Petra, Lojalitet i licensavtal (akademisk avhandling), JT , nr 3, s Bastidas, Vladimir. Premier League-målet ytterligare konvergens inom EU:s inremarknadsregler? Ny Juridik 1:12, s. 29. Bastidas, Vladimir. Kommissionen mot Gibraltar ett hot mot medlemsstaternas suveränitet gällande direktbeskattning av bolag?, Juridisk publikation, nr 1/2012, s Bastidas, Vladimir. Fra.bo ett steg närmare horisontell effekt av artikel 34?, Ny juridik 4:12, s. 7. Calleman, Catharina. Arbetskraftsmigration, arbetsgivarmakt och mänskliga rättigheter i Utblick och Inblick, vänbok till Claes Sandgren, Iustus förlag AB, Uppsala Calleman, Catharina. Ett marginellt problem? Om den arbetsrättsliga, skatterättsliga och socialrättsliga bakgrunden till produktionen av otryggt, ("prekärt"), arbete i privata hem, i Birgitta Nyström, Örjan Edström, Jonas Malmberg (red.) Nedslag i den nya arbetsrätten, Liber AB, Malmö

8 Calleman, Catharina. Rapport om sexuella trakasserier, Sverige, XX World Congress of Labour and Social Security Law, Santiago de Chile, september Edvardsson, Leif, Skatteregler för incitamentsprogram, Norstedts Juridik 2 upplagan Edvardsson, Leif, Övningsbok i beskattning (tillsammans med Asbjörn Eriksson), Studentlitteratur 36 upplagan Edvardsson, Leif, Lösningar till Övningsbok i beskattning (tillsammans med Asbjörn Eriksson, Studentlitteratur 32 upplagan Ekroth, Jesper, Vad säger offentlighets- och sekretesslagen om socialtjänsten?, Gothia förlag, Stockholm Ervo, Laura. Human Rights Perspectives on Debtor`s Obligations to provide information in Finland and Sweden. In Rätten i den ekonomiska krisen. Ed. by Catharina Calleman. Iustus 2012, s Ervo, Laura. The Dimension of Fair Trial within Children Vision. Tillsammans med Hannele Tolonen. I Children in law ed. By Farhad Malekian and Kerstin Nordlöf, Cambridge Scholars Publishing 2012, s Ervo, Laura. The mediation in the Scandinavian countries. Tillsammans med Liisa Sippel. I Mediation and Out-of-Court Mediation - comparative studies. Ed. by Carlos Esplugues, José- Luis Iglesias, Guillermo Palao. Intersentia 2012, s Ervo, Laura. Legal bilingualisation and factual multilingualisation: the protection of linguistic minorities in civil proceedings Comparative studies between Finland and Italy. Tillsammans med Carlo Rasia. Forthcoming in IJLLD 2(4), Dec Ervo, Laura. Tie totuuteen. Professori Pekka Viljasen juhlakirja. Toim. Tatu Hyttinen. Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, 2012, s Ervo, Laura. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin uudet haasteet. Oikeus 4/2012, s Ervo, Laura. Perus- ja ihmisoikeudet rikosprosessissa. Toim. Laura Ervo, Raimo Lahti ja Jukka Siro. Helsingin hovioikeuden julkaisuja 2012, 296 s. Ervo, Laura. Class action a solution to access to justice problems in consumer cases? Nordic comparisons. Ervo, Laura. Õiglase kohtupidamise väljavaated kriminaalasjades tulevikuvisioonid ja praegune olukord Skandinaavias ja Euroopas. Juridica 1/

9 Forssén, Björn. Introduktionsbok om produktansvar. Jure Förlag AB. Stockholm 2012 (56 sidor, ISBN ) Johansson, Märta. Att göra ett ansvarigt sexköp: uppsåts- och oaktsamhetsbedömningar vid underårighet i fall av människohandel, koppleri och sexköp, 3 SvJT 2012, sid Kelemen, Katalin Två kapitel i boken G.F. Ferrari (ed.), La nuova legge fondamentale ungherese, Torino, Giappichelli, 2012, ISBN (på italienska) rubriker på svenska: Ungerns konstitutionella historia (p. 1-12), Författningsdomstolen (p ) Kristoffersson, Eleonor & Hiort af Ornäs, Lena; Övningar i skatterätt: exempel och lösningar 2013 års taxering: hur skattelagstiftningen tillämpas i praktiken: exempel och lösningar: 2013 års taxering Uppsala Iustus Kristoffersson, Eleonor & Hiort af Ornäs, Lena; Moms i praktisk tillämpning: Eu-domstolens och Högsta förvaltningsdomstolens domar. Malmö, Lieber 2012 Kristoffersson, Eleonor & Kleerup, Jan, & Melz, Peter, & Öberg, Jesper. 2012, Norstedts Juridik AB Mervärdesskatt i teori och praktik Kristoffersson, Eleonor. Head office: branch transactions from a EU, Swedish and Nordic perspective Kristoffersson, Eleonor. Tax Crime and Sanctions Kristoffersson, Eleonor. The supply of warranties provided in relation to a supply of goods is not VAT exempt, according to the Swedish Supreme Administrative Court. Artikel i tidskrift 2012 Kristoffersson, Eleonor. Mervärdesskatt och omstruktureringar. Artikel i tidskrift Kristoffersson, Eleonor. The scale of the Swedish tax system concerning children. Kapitel i bok, del av antologi 2012 Kristoffersson, Eleonor. EU-rätten och dubbelbeskattningar på mervärdesskatteområdet. Artikel i tidskrift 2012 Kristoffersson, Eleonor & Strömberg, Dorothea. Steuern in Europa, Amerika und Asien. NWB Verlag

10 Kristoffersson, Eleonor & Strömberg, Dorothea. Schweden. NWB Verlag Kapitel i bok, del av antologi 2012 Kristoffersson, Eleonor & Persson, Annina. H., Felaktiga inbetalningar till skattekonton, Svensk skattetidning, Norstedts, 2012 s Kristoffersson, Eleonor & Westberg, Björn, Deductions in EU VAT law. Wolters Kluwer. Kapitel i bok, del av antologi 2012 Kulin, Karin. Det allmänna rättsmedvetandet - en historisk ryggsäck eller modern picknickkorg? i Utblick och inblick, Vänbok till Claes Sandgren. Lind, Göran, Ärvdabalken, i Beckman mfl., Svensk familjerättspraxis, ny rättspraxis 2012 (Zeteo) Lind, G. & Walin, G., Kommentar till Ärvdabalken, Del I (1-17 kap.). Arv och testamente, 6 uppl. 2008, ny lagstiftning och rättspraxis (Zeteo) 2012 Lind, G. & Walin, G., Kommentar till Ärvdabalken, Del II (18-25 kap.). Boutredning och arvskifte, försäkringar m.m., 5 uppl ny lagstiftning och rättspraxis (Zeteo) 2012 Lyles, Max. Ekonomisk kris, avtalsfrihet och avbetalningsköpets födelse, i Rätten i den ekonomiska krisen, Iustus förlag, Uppsala 2012, s Nergelius, Joakim. De europeiska domstolarna och det svenska äganderättsskyddet, Norstedts Juridik, Stockholm, 2012, 135 sidor Nergelius, Joakim. Komparativ statsrätt, 8:e uppl., Lund (Juristförlaget) 2012, 61 sidor (lärobok) Nergelius, Joakim. EU:s konstitution, 7:e uppl. av boken med samma namn tidigare utgiven av M. Melin/G. Schäder, nu av M. Melin/J. Nergelius, Norstedts Juridik 2012, 205 sidor (lärobok) Nergelius, Joakim. Korruption och svensk mutlagstiftning några tankar om regleringen på högsta nivå, i Utblick och inblick Vänbok till Claes Sandgren, Uppsala 2012 s Nergelius, Joakim. Review av A. Rosas/L. Amati, EU Constitutional Law An Introduction, i Nordic Journal of International Law 2012 s Nergelius, Joakim. The Hungarian Constitution of 2012 and its Protection of Fundamental Rights, Stockholm, Sieps (European Policy Analysis (epa)) 2012:3 9

11 Nergelius, Joakim. Judicial Independence in Sweden (med Dominik Zimmermann), i A. Seibert- Fohr (ed.), Judicial Independence in Transition, Heidelberg/New York/Dordrecht/London (Max- Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht/Springer) s Nergelius, Joakim. EU- på glid mot Bundesstaat eller tvärtom?, i M. Derlén/J. Lindholm (utg.), Festskrift till Pär Hallström, Uppsala 2012 p Nergelius, Joakim. Om Oxenstiernas ständiga aktualitet, i T. Bull/L. Halje/M. Bergström/J. Reichel/J. Nergelius, Arvet från Oxenstierna reflektioner kring den svenska förvaltningsmodellen och EU, Stockholm (Sieps 2012:2 op), s Nergelius, Joakim. Konferensrapport om Access to taxpayers' data by the public, till projektet Secrecy and Transparency in the Tax Administration, konferens i Rust, Österrike, 4-7 juli Nordlöf, Kerstin & Malekian, Farhad, Confessing the International Rights of Children, The Basic Documents with Analysis, Cambridge Scholar Publishing, Nordlöf, Kerstin & Malekian, Farhad (red). The Sovereignity of Children in Law, Cambridge Scholar Publishing, Nordlöf, Kerstin. The Sovereignty of Children in Law, i antologin The Sovereignity of Children in Law, red.farhad Malekian och Kerstin Nordlöf, Cambridge Scholar Publishing, 2012, s Nordlöf, Kerstin. The Sovereignty of Children s Rights within the Legislation of the Nordic Countries, i antologin The Sovereignity of Children in Law, red. Farhad Malekian och Kerstin Nordlöf, Cambridge Scholar Publishing, 2012, s Persson Annina H. & Walin, Gösta & Millqvist, Göran, Panträtt, 3 uppl., 2012, Norstedts Juridik. Persson, Annina. H. & Kristoffersson, Eleonor, Felaktiga inbetalningar till skattekonton, Svensk skattetidning, Norstedts, 2012 s Persson, Annina. H. (red. Kristoffersson, Eleonor) Banksecrecy - konferensbidrag, Persson, Annina. H. & Henriksson, Ann- Sofie & Lundström, Karin, Household Credit, indebtedness and Insolvency, Konferensbidrag 2012, Bidraget accepterat för publicering av ERPL, Persson, Annina H, Study on the over- indebtedness of the European households: updated mapping of the situation, nature and casuses, effects and initiatives for alleviating impact, Rapport, DG Sanco,

12 Persson, Annina. H, Bona fide acquisition of cars and other motor vehicles, Scandinavian Studies of Law, volym 57, 2012, s Persson, Annina, H. & Karlsson Tuula, Marie, national report for Sweden, del 2. Ingår i Contracts: red. Faber, D. & Vermunt, N. & Kilborn, J. & Richter, T, Oxford press, Under utgivning. Persson, Annina. H., Seniorlån - en skuldfälla eller ett sätt att få guldkant på tillvaron? Omtryck. JT 2011/12 s. 841 ff. Persson, Annina. H. & Karlsson Tuula, Marie, Företagsrekonstruktion: i teori och praktik, 2 uppl. Norstedts, Samadi, Mona, Defamation of religion, the right to freedom of expression in international and islamic law, 2012, akademisk avhandling, Örebro. Sandén, Ulrika, Sekretess i offentlig och privat hälso- och sjukvård ett skydd för patientens personliga integritet, akademisk avhandling Iustus 2012 Steinberg, Maria. Är arbetsmiljölagen sexistisk? Ur antologin Perspektiv på kvinnors hälsa i arbetslivet, red, Helene Sandmark, Studentlitteratur (2012) Steinberg, Maria. La prevenzione dei rischi psico-sociale sul luogo sul luogo di lavoro: la normativa svedese (The prevention of psychosocial risks in the work place; Swedish law). Un'analisi comparata, Lavoro e Diritio, 2/2010, il Mulino, Italien, Steinberg, Maria. Inlämnat manus: Occupational Health and Safety: Swedish legislation. Steinberg, Maria. Bidrag till Occupational Health and Safety:a European and Comparative Perspective, kommer att ges ut av Kluwer under Steinberg, Maria. Inlämnat manus: Skyddsombuds-och arbetsmiljöombudsrätt, bok, ca. 300 sidor. Norstedts Juridik, kommer ut i februari Zetterqvist, Jenny. Zila, Josef, Prosecutorial Powers and Policymaking in Sweden and the Other Nordic Countries, Ingår i The Prosecutor in Transnational Perspective, Edited by Erik Luna and Marianne Wade, Oxford University Press, 2012 Zila, Josef, Kommentar till brottsbalken, kap. 13, 14, 15, 23 och 24, Lexino, Karnov. 11

13 4 PÅGÅENDE FORSKNINGSPROJEKT Anderberg, Andreas Straffbar oaktsamhet (doktorandprojekt). Straffrätt (särskilt allmänna delen), rättspolitik, kriminologi Bastidas, Vladimir Market Failure and EU Competition law (pågående sedan juli 2012). Bergdahl, Isak Doktorandprojektet Godtagbar risk i bank- och finansrörelse Calleman, Catharina Arbetskraftsbehov, beroende och likabehandling tillämpningen av regleringen om arbetskraftsinvandring: FAS : Edvardsson, Leif Incitamentsprogram i svenska bolag noterade på Large Cap Ekroth, Jesper PUL och dess påverkan på den offentlighetsprincipen ÖB och försvarssekretessen Ervo, Laura The outlooks of the Nordic dispute resolution - The future of civil litigation, financierad av NOS- HS. Europaprocessrättslig seminarieserie, finansierad av Johan och Jacob Söderbergs stiftelse. Multilinguism in civil litigation - The linguistic minorities in the European Union and their rights in civil litigation, finansierad av Svenska kulturfonden. La protección de las víctimas en la UE: La orden Europea de Protección. I samarbetet med Valencia universitet, Spain. Civil and commercial mediation in Europe. I samarbetet med universiteten av Valencia, Spanien och Genoa, Italien. Menu for Justice - Toward a European Curriculum Studiorum on Judicial Studies. I samarbetet med Bologna universitetet, Italien. 12

14 The Outlooks of Fair Trial in Criminal Cases - the Future Visions and the Current State in the Scandinavia and Europe Multiculturalism and multilingualism in proceedings. Delvis tillsammans med Carlo Rasia. Ne bis in idem. The mediation in the Scandinavian countries. Tillsammans med Liisa Sippel. The procedural and the material truth in the proceedings. Jurisdictio voluntaria in Finland and in Sweden. The Scandinavian court culture. Liability and social control of Scandinavian judges. Class actions. Tillsammans med Annina Persson och Elena Martinez. The fruits of the poisonous tree. Tillsammans med Elena Martinez. The protection order. Tillsammans med Elena Martinez och Kerstin Nordlöf. Delays in civil proceedings - comparative studies between Finland and Sweden. Tillsammans med Amie Dahlqvist. Coming from and going to? The procedural progress from the historical and futuristic points of view. Changing Civil Proceedings Court Service or State Economy? Hambre, Anna-Maria Skattesekretess. Jeanna Hoffmann Tvångsvård av gravida missbrukare. En rättsvetenskaplig komparativ studie. Johansson Radwan, Märta C. Att skilja mellan offer: Ett brottsofferperspektiv på människohandel och människohandelsliknande brottslighet ( ) Kelemen, Katalin Ett brottsofferperspektiv på människohandel och människohandelsliknande brottslighet Financial entity: Brottsofferfonden vid Brottsoffermyndigheten 13

15 Scientific coordinator: Märta C. Johansson, Örebro universitet Kristoffersson, Eleonor Double taxation and double non-taxation in VAT (Bok; finansierad av Institutet för rättsvetenskaplig forskning) Offentlighet och sekretess inom skatteförvaltningen (Finansierat av Riksbankens jubileumsfond) Lind, Göran Sambolagen m.m. En kommentar. Publicering planerad VT Samnordiskt projekt ang. nordisk sambojuridik. Publicering planerad Lundström, Karin Pantsättning av ägarlägenheter - doktorandprojekt Lyles, Max Rättsvetenskapens och rättskällelärans historia. Nergelius, Joakim Medverkar i forskningsprojekten Member States Constitutions and EU Integration, Universität Salzburg (finansierat av EU-kommissionen) samt Secrecy and Transparency in the Tax Administration, Örebro universitet/handelshögskolan i Wien. Deltar också i forskningsnätverk om European Constitutional Law, europeisk sektion av IACL, International Association of Constitutional Law, under ledning av professor Rainer Arnold, Regensburg. Har medverkat i projektet EU och den svenska förvaltningsmodellen (Vetenskapsrådet), vilket avslutats med den ovan nämnda rapporten Sieps 2012:2 op. Nordlöf, Kerstin Internationella komparativa studier av lagar om tvångsvård vid missbruk omfattning, trender och mänskliga rättigheter Oaktsamhetens nedre gräns vid straffrättsligt ansvar. Tvångsvård av gravida missbrukare Female refugees as rights holders in protection of human rights in protracted refugee situations and implications of a plural legal context Antologi av kvinnliga straffrättare i Norden 14

16 Uppsåtsprövning vid allvarlig psykisk störning hos unga lagöverträdare, The protection order. Tillsammans med Elena Martinez och Laura Ervo. Ohlsson, Per-Ola Redovisning i kommunal sektor (doktorandprojekt) Persson, Annina H Immoral contracts Överskuldsättning (Household credits m.m.) Collective redress 5 ANSÖKNINGAR OM EXTERNA MEDEL Anderberg, Andreas Litteraturstipendium (500 ) Eugen Schaumans fond (beviljat) Bastidas, Vladimir Konkurrensverket, 3 års projekt, beviljad, ca. 1,9 miljoner SEK Calleman, Catharina FAS, Tryckbidrag, beviljad SEK Ervo, Laura Europaprocessrättslig seminarieserie, beviljat SEK Johan och Jacob Söderbergs stiftelse La protección de las víctimas en la UE: La orden Europea de Protección. Beviljat EUR Ministerio de Economia y Competividad, Spanien. I samarbete med Valencia universitetet. Class actions, 2900 EUR Emil Aaltonens stiftelse, beviljat. Besöksförbud tillsammans med Kerstin Nordlöf, Brottsoffermyndigheten; Väntar på besked. Ansökningar, ej beviljade. Maintenance Obligations. I samarbete med Genoa universitetet. EU-projekt. 15

17 FURIEQO Fundamental Rights Ensuring Equal Opportunities. I samarbete med Pécs universitetet. EU-projekt. Towards a European Code of Mediation and Special Conciliation Proceedings Mediation, conciliation proceedings and access to justice: a proposal for a European codification. I samarbetet med Universitá degli Studi di Bari Aldo Moro. EU-projekt. Class Actions, Johan och Jacob Söderbergs stiftelse, Suomen Kulttuurirahasto, Varsinais- Suomen maakuntarahasto och Riksbankens jubileumsfond. Current Eruopean Trends in Pre-Trial Procedures - Comparative studies in Nordic and Former East European countries, Johan och Jacob Söderbergs stiftelse och Riksbankens jubileumsfond. Hambre, Anna-Maria Beviljats medel från Skattenytt/TOR för språkgranskning av paper samt för deltagande i EATLP Poster Program, Rotterdam Kristoffersson, Eleonor Tryckningsbidrag för Double taxation and double non-taxation in VAT; kr, Institutet för rättsvetenskaplig forskning Författarbidrag från Institutet för rättsvetenskaplig forskning med kr Lind, Göran Medel beviljade från Institutet för Rättsvetenskaplig forskning Medel beviljade från Institutet för juridiska studier Lyles, Max Ansökt om medel för resor från Institutet stiftelsen för rättshistorisk forskning; ansökt om medel från Pro Futura VIII Scientia VIII. Kerstin Nordlöf Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning, publiceringsbidrag, beviljat Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning, publiceringsbidrag, beviljat Söderbergska stiftelsen - avslag 16

18 Brottsoffermyndigheten, Brottsutsattas skydd och begränsningar vid kontaktförbud, tillsammans med Laura Ervo, avslag Annina H Persson Författarbidrag från Institutet för rättsvetenskaplig forskning med kr Vinnova, i samarbete med KTH, Stockholm ( ), cirka kr/ år. 6 ENSKILDA FORSKARES MEDLEMSKAP I FÖRENINGAR OCH NÄTVERK Anderberg, Andreas Medlem av Svenska kriminalistföreningen. Nätverket för jurister i Örebro. Nätverket för juris doktorander (NJD). Bastidas, Vladimir Medlem i redaktionsrådet, Juridisk publikation. Medlem i redaktionsrådet, Ny juridik, sedan oktober Bergdahl, Isak Mikroseminariekretsen för processrätt vid Uppsala universitet, Nätverket för juris doktorander (NJD), Nätverket för jurister i Örebro Calleman, Catharina FAS arbetsrättsliga nätverk Hushållstjänster, migration och globalisering (Ingen särskild position) IFAU:s vetenskapliga råd, ledamot Ervo, Laura Styrelsemedlem International association for procedural law. Styrelsemedlem Nordisk förening för processrätt. Sveriges representant + medlem av ledningsgrupp vid Menu for Justice projektet. Forssén, Björn Advokatsamfundet, advokat 17

19 Kelemen, Katalin Member of the Editorial Staff of the blog Diritti Comparati (website: Member of the Italian Association of Comparative Law Kristoffersson, Eleonor Institutet för mervärdesskatterättslig forskning vid Stockholms universitet (styrelseordförande) Föreningen för forskning om mervärdesskatt och andra indirekta skatter (styrelseordförande) Stiftelsen TOR/Skattenytt (styrelseledamot) Svenska nätverket för Europarättsforskning (styrelseledamot) International fiscal association, Ifa (medlem) Skatterättsliga klubben i Stockholm (medlem) Lind, Göran International Society of Family Law Svenska samfundet för jämförande rättsforskning Nätverket för jurister i Örebro Lundström, Karin Nätverket för jurister i Örebro. Nätverket för juris doktorander (NJD) Lyles, Max Medlem av IVF. Nergelius, Joakim Svenska avdelningen av International Association of Constitutional Law, ordförande Svenska samfundet för jämförande rättsforskning, styrelseledamot Nätverket för Europarättsforskning, styrgruppsledamot Ratios vetenskapliga råd, ledamot Fondation Jean Monnet pour l Europe, Lausanne, arbetande medlem 18

20 Medlem i redaktionskommittén för Sveriges Lag, ny lagbok som utkommer för första gången i januari 2013, Studentlitteratur Ledamot av styrgruppen för Nätverket för Europarättsforskning. Ordförande i Svenska sektionen av Nordiska sällskapet för konstitutionell rätt och styrelseledamot i Svenska samfundet för jämförande rätt. Nordlöf, Kerstin Nordiska kriminalistföreningen 1985 Peace History Society 2007 British Institute of International and Comparative Law 2008 Viktimologiskt nätverk 2008 Internationale Vereinigung für Rechts- und Socialphilosophie Nätverket för kvinnliga straffrättare Nätverket för Nordiska straffrättare Nätverket för Nordiska processrättare IAPL International Association of Procedural Law Persson, Annina H SCCL, The Stockholm Centre of Commercial Law, medlem Cefin, Centrum för Bank och Finans, KTH, medlem Credit, Debt and Insolvency Network, medlem Svenskt samerättsligt nätverk för Jurister SanN, medlem Zerp - Centrum för Europeisk rättspolitik, Universitetet i Bremen, Tyskland, medlem Turn- around Management Association, Sweden, medlem Nätverket för jurister i Örebro Saf, Carolina Svensk Avdelning för International Law Association - styrelseledamot och biträdande sekreterare 19

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2009 JURIDICUM Sammanställt av Monika Geisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING - ÅRET SOM GÅTT... 3 2. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ... 4 3. FORSKARE VID JURIDICUM...

Läs mer

Årsskrift 2011. Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet

Årsskrift 2011. Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Årsskrift 2011 Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Årsskrift 2011 Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Redaktör: Raoul Galli Fotografi: Andrzej Markiewicz Form:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Centrum för genusvetenskap Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Verksamhetsberättelsen från Centrum för genusvetenskap är en sammanfattning av det intensiva året

Läs mer

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM Verksamhetsberättelse år 2002 Inledning Året började med att vi övergav Forums gamla lokal och flyttade till nya rum i Långhuset. På personalfronten fick vi från 1 februari tillskott

Läs mer

CURRICULUM VITAE 2014-03-14

CURRICULUM VITAE 2014-03-14 Gissur Ó Erlingsson (1974-01-25) Ringdansvägen 8, 646 30 Gnesta 0760-253310 gissur.erlingsson@liu.se CURRICULUM VITAE 2014-03-14 1.1 Utbildning m.m. - Docent i statsvetenskap vid Linköpings universitet

Läs mer

INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09

INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09 Uppsala universitet Juridiska institutionen INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09 OBS! Sista ansökningsdag till höstterminens

Läs mer

CURRICULUM VITAE 2014-05-22

CURRICULUM VITAE 2014-05-22 Gissur Ó Erlingsson (1974-01-25) Ringdansvägen 8, 646 30 Gnesta 0760-253310 gissur.erlingsson@liu.se CURRICULUM VITAE 2014-05-22 1.1 Utbildning m.m. - Docent i statsvetenskap vid Linköpings universitet

Läs mer

Stockholm Centre for Commercial Law

Stockholm Centre for Commercial Law Stockholm Centre for Commercial Law EN PRESENTATION Stockholm Centre for Commercial Law Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, 106 91 STOCKHOLM Besök: Universitetsvägen 14D, Universitetsbiblioteket,

Läs mer

VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET

VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET FÖRORD Att analysera förhållanden i världens länder och sprida en fördjupad kunskap, baserad på forskning, de globala skeenden och händelser i vår omvärld

Läs mer

Lektor 50% vid Centrum för Genusstudier, Stockholms universitet f.o.m. 2006-07-01.

Lektor 50% vid Centrum för Genusstudier, Stockholms universitet f.o.m. 2006-07-01. Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 1 Annika Olsson Centrum för genusstudier Stockholms universitet annika.olsson @gender.su.se Nuvarande anställning Lektor 50% vid Centrum för Genusstudier, Stockholms

Läs mer

CURRICULUM VITAE Jan 2011

CURRICULUM VITAE Jan 2011 CURRICULUM VITAE Jan 2011 Mats Westerberg PERSONLIGA UPPGIFTER Namn: Mats Roger Westerberg Födelsedatum: 15 april 1964 Bostadsadress: Södra Kungsgatan 24, 1 tr., 972 35 Luleå tel: 0920-491808 (arbete);

Läs mer

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse2009 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2009 Riksbankens Innehåll Jubileumsfond

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2003

Verksamhetsberättelse 2003 Verksamhetsberättelse 2003 Avdelningen för Miljö- och energisystem (IMES) juni 2004 Verksamhetsberättelse 2003 Miljö- och energisystem 2 Innehållsförteckning 1. Miljö- och energisystem (IMES)...3 Organisation...3

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 04 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 7 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

Kriminologiska institutionen Stockholms universitet

Kriminologiska institutionen Stockholms universitet Kriminologiska institutionen Stockholms universitet Verksamhetsberättelse för 2011 1 Förord Verksamhetsberättelsen avser perioden 1 januari 31 december 2011. Här redogörs för utbildning på grund-, avancerad

Läs mer

Uppgift Nordiska Afrikainstitutet har enligt sin instruktion (2009) till uppgift att inom Norden (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige):

Uppgift Nordiska Afrikainstitutet har enligt sin instruktion (2009) till uppgift att inom Norden (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige): 2 Table of Contents INLEDNING... 4 FORSKNING... 6 Mål och resultat i NAIs forskningskluster och program... 11 Landsbygdsutveckling, naturresurser och ägandeformer... 11 Urbana processer... 14 Konflikt,

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2012

Verksamhetsberättelser 2012 Verksamhetsberättelser 2012 Historisk-filosofiska fakulteten Innehållsförteckning Historisk-filosofiska fakulteten 9 1. Sammanställning av aktiviteter och beslut under 2012 9 1.1 Organisationsfrågor 9

Läs mer

Inventering av forskning inom civilutskottets beredningsområde

Inventering av forskning inom civilutskottets beredningsområde UTREDNINGSTJÄNSTEN Utvärderings- och forskningsfunktionen PM 2011-05-27 Dnr 099-1678-2010/11 Inventering av forskning inom civilutskottets beredningsområde Förord På uppdrag av civilutskottet har en inventering

Läs mer

Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt

Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MKV GÄLLANDE ÅR 2010 Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt From Risk to Threat: Social Representations of Climate Change

Läs mer

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies CHESS 10 år Centre for Health Equity Studies Förord Forskningsinstitut och centra finns av en anledning, nämligen att kraftsamla forskning kring ett tema eller område. Detta gäller i allra högsta grad

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006 06 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2006 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006 6 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014

CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014 1 CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014 CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014... 1 1. CV. Ann- Catrine Edlund... 2 1.1. Personuppgifter... 2 1.2. Examina... 2 1.3. Anställningar

Läs mer

Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik

Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik Curriculum Vitae Peter Aronsson 20150625 Innehåll Examina 1 Priser och forskningsstipendier 1 Tjänster och förordnanden: 2 Externa forskningsmedel och forskningsledning 2 Sakkunniguppdrag och administrativa

Läs mer

Personal, docenturer och disputation

Personal, docenturer och disputation 1(19) Institutionen för ekonomi Avdelningen för agrarhistoria 2013-01-10 ÅRSRAPPORTER FÖR AVDELNINGEN FÖR AGRARHISTORIA Årsrapporterna görs varje år till C. F. Lundströms stiftelse, eftersom de varje år

Läs mer

framsteg klar och BBMRI..se har också kunnat göra utsedd till en av Ett annat exempel på (Biobank Sammanfattningsvis Sida 3 av 40

framsteg klar och BBMRI..se har också kunnat göra utsedd till en av Ett annat exempel på (Biobank Sammanfattningsvis Sida 3 av 40 Återrapportering till Vetenskapsrådet för året 2014 Sida 2 av 40 Sammanfattning Under 2014 har BBMRI.se kunnat konsolidera verksamheten för nationell biobankning. Påtagliga framsteg under året utgör: -Effektiviserad

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2013. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

ÅRSBERÄTTELSE 2013. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul ÅRSBERÄTTELSE 2013 Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 2 Innehåll Institutet Styrelse Personal Forskarkollegium Verksamhetsåret 2013 Forskningsmiljön vid SFII Biblioteket Institutsanknuten forskningsverksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2010. Företagsekonomiska institutionen

Årsredovisning 2010. Företagsekonomiska institutionen Årsredovisning Företagsekonomiska institutionen Innehållsförteckning 1. Utbildning på grund- och avancerad nivå 2 1.1 Våra utbildningar 1.2 Betydelsefulla händelser under 1.3 Sökandetryck 1.4 Helårsstudenter

Läs mer

Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL Verksamhetsberättelse 2012

Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL Verksamhetsberättelse 2012 Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhet och miljöbeskrivning Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) är en mångvetenskaplig miljö där forskare och lärare

Läs mer

Årsredovisning. Budgetåret 2014

Årsredovisning. Budgetåret 2014 Årsredovisning Budgetåret 2014 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 FORSKNING... 6 MÅL OCH RESULTAT I NAIS FORSKNINGSKLUSTER OCH PROGRAM... 11 Landsbygdens förändring, resurser och ägande... 11 Städers

Läs mer

Statsvetenskapliga förbundet Swedish Political Science Association

Statsvetenskapliga förbundet Swedish Political Science Association Statsvetenskapliga förbundet Swedish Political Science Association Årsmöte 8 oktober 2014 i samband med årsmöteskonferensen i Lund 8 10 oktober Medföljande handlingar: 1. Förslag till dagordning för årsmötet

Läs mer