Socialnämnd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnd 2015-06-16"

Transkript

1 1 av 15 Socialnämnd Plats och tid: Höken. kommuhuset, kl. 18:00-20:40 Beslutande: Ersättare: Annicka Hörnsten Blommé (M) Leslie Öqvist (FP) Anna Hansson (M) Rickard Gille (M) Viktor Pierre (M) Eleonore Jansson (M) Ulf Björneheim (FP) Birgitta Björinge (C) Rose-Marie Axelsson (S) Carina Östergren (C)Kristina Elmlund Joelson (MP)Anette Dahlgren (S) Jonas Forsberg (S) Göran Nilsson (S), t. ers. Övriga deltagare: Ann-Sofie Holmertz, socialchef Johan Larsson, kommunjurist Sekreterare:... Tobias Wistrand :... Annicka Hörnsten Blommé (M) Justerande:... Anette Dahlgren (S) Anslagsbevis Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag. Organ: Socialnämnd Sammanträdesdatum:, Datum för anslagets uppsättande: Datum för anslagets nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv Underskrift:... 1

2 Protokoll 2 av 15 Innehåll Upprop samt val av justerare 3 Serviceförklaring för tillgänglighet och bemötande i Vaxholms stad remiss Avrapportering i projekt Översyn av socialnämnden Godkännande för deltagande i studiebesök på Solskiftets äldreboende i Österåkers kommun Origo - Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholms län - nytt avtal Förslag till detaljplan för Söderfjärdsskolan, Dp Socialnämndens yttrande Förslag till fördjupad översiktsplan för delen Tynningö - Socialnämndens yttrande Remissyttrande Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 Redovisning utestående uppdrag Anmälan av delegeringsbeslut

3 3 av Upprop samt val av justerare Anette Dahlgren (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast den 18 juni Föredragningslistan fastställs. 3

4 Änr SN 2015/ av Serviceförklaring för tillgänglighet och bemötande i Vaxholms stad - remiss Förvaltningen uppmanas att i förberedande av remissvar beakta nedan avseende serviceförklaringen: Precisering av vad inga telefontider innebär behövs. Det bör framgå att automatsvar i mejl och telefon behöver kunna ges även på andra språk än svenska. Det bör framgå att telefonen regelbundet ska lyssnas av. Det bör framgå i vilken utsträckning kommunanställda ska vara fysiskt tillgängliga. Det bör anges att ett positivt bemötande som staden ska ha externt även ska gälla internt. Serviceförklaringen bör ha sin utgångspunkt i en kommunövergripande värdegrund. Kommunledningskontoret har utarbetat förslag på Serviceförklaring för tillgänglighet och bemötande i Vaxholms stad, ToB. Serviceförklaringens syfte är att skapa en gemensam grund för det fortsatta arbetet med ToB i samtliga stadens verksamheter. Utifrån de miniminivåer som anges i förklaringen ansvarar respektive verksamhet för att organisera och planera samt i förekommande fall utveckla verksamhetsspecifika rutiner för ToB. De nivåer som anges i serviceförklaringen ska ses som strävansmål. Kommunstyrelsen föreslås få ansvaret för att följa upp att förklaringens nivåer uppnås i verksamheterna. Förslaget sänds på remiss till Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden och Nämnden för teknik, fritid och kultur. Syftet med remissen är att samla in synpunkter avseende föreslagen serviceförklaring. Remissvaren ska ha kommit till kommunledningskontoret senast den 7 september Socialförvaltningen kommer till socialnämndens sammanträde presentera förslag till remissvar att överlämna till kommunledningskontoret. n yrkar att förvaltningen ska uppmanas att i förberedande av remissvar beakta nedan avseende serviceförklaringen: Precisering av vad inga telefontider innebär behövs. Det bör framgå att automatsvar i mejl och telefon behöver kunna ges även på andra språk än svenska. Det bör framgå att telefonen regelbundet ska lyssnas av. 4

5 Protokoll 5 av 15 Socialnämnd Det bör framgå i vilken utsträckning kommunanställda ska vara fysiskt tillgängliga. Det bör anges att ett positivt bemötande som staden ska ha externt även ska gälla internt. Serviceförklaringen bör ha sin utgångspunkt i en kommunövergripande värdegrund. n finner bifall till eget yrkande. Serviceförklaring för tillgänglighet och bemötande i Vaxholms stad, remissversion, kommunledningskontoret Kopia på beslutet till För åtgärd: Jan Sjöström, verksamhetsutvecklare socialförvaltningen För kännedom: Johan Larsson, kommunjurist, kommunledningskontoret 5

6 Änr SN 2015/ av Avrapportering i projekt Översyn av socialnämnden Förvaltningen uppdras fortsätta att till socialnämnden återrapportera åtgärder enligt rapporten. Socialnämnden har under flera år visat på ekonomiskt underskott i förhållande till budget. En genomlysning av verksamheten skedde under 2012 och ett arbete har sedan dess genomförts. Underskottet har dock fortsatt att eskalera. Med anledning av detta fick Ernst & Young vintern 2015 ett uppdrag att genomföra en förnyad genomlysning av socialnämnden och förvaltningen. Uppdraget har syftat till att göra en genomlysning av ekonomi och styrning av verksamheten samt med att ta fram förslag på en handlingsplan utifrån de åtgärder som rapporten visar på är adekvata. En rapport med handlingsplan finns framtagen och godkänd av socialnämnden, Socialnämnden gav uppdraget till socialförvaltningen att vidta åtgärder med fokus på god ekonomisk hushållning enligt prioriteringslista i rapport "Genomlysning av socialtjänsten med fokus på god ekonomisk hushållning". Genomförandet av handlingsplanen sker med deltagande av resurser från socialförvaltningen och kommunledningskontoret. Projektet kommer hålls samman genom projektledaren Bertil Stenström, från EY. Det övergripande projektmålet är att skapa en budget i balans. Återrapportering av åtgärder enligt rapporten ska kvartalsvis redovisas till socialnämnden under Projektet startade sitt arbete i slutet av mars. Arbete har sedan dess bedrivits i fem av de sex delprojekt som projektet består av. Det inledande arbetet var av deskriptiv art i form av kartläggning av kostnader och volymer. Under den senaste månaden har olika förslag till förändringar i verksamheter, riktlinjer och rutiner tagits fram. n yrkar att förvaltningen ska uppdras fortsätta att till socialnämnden återrapportera åtgärder enligt rapporten. n finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande,, Ann-Sofie Holmertz Projekt Översyn av socialnämndens verksamheter med fokus på god ekonomisk hushållning, Lägesrapport till Socialnämnden 6

7 Protokoll 7 av 15 Socialnämnd Kopia på beslutet till För kännedom: Michael Holmström, controller, socialnämnden Derk de Beer, ekonomichef 7

8 Änr SN 2015/ av Godkännande för deltagande i studiebesök på Solskiftets äldreboende i Österåkers kommun ns (M) och vice ordförandens (FP) deltagande i studiebesök på Solskiftets äldreboende i Österåkers kommun godkänns. Solskiftets äldreboende i Österåkers kommun riktar sig till äldre som har behov av vård och omsorg dygnet runt. ns (M), vice ordförandens (FP) avser göra ett studiebesök på boendet den 18 juni n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. n finner bifall till eget yrkande. Kopia på beslutet till För åtgärd: HR-enheten, Vaxholms stad, Martina Pettersson, Löneadministratör 8

9 Änr SN 2015/ av Origo - Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholms län - nytt avtal Socialnämnden antar avtal om Origo Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholms län. Socialchefen uppdras underteckna avtalet. Nuvarande avtal gällande resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholms län löper t.o.m Ett förslag till nytt avtal är framtaget. Enligt förslaget ska avtalet gälla fr.o.m. den 1 januari 2016 t.o.m. den 31 december 2020 och förlängas med fem år för de parter som inte senast säger upp det. Enligt förslag till avtal kommer Stockholms stad även fortsättningsvis vara värd för Resurscentrets verksamhet. Verksamheten kommer att drivas inom ramen för Stockholms stad och dess organisation. Avtalsparter är Stockholms stad genom socialnämnden, anslutna kommuner, Stockholms läns landsting samt Polismyndigheten i Stockholms län. Resurscentret ska liksom tidigare bestå av en fysisk såväl som en virtuell del som ska erbjuda vägledning till ungdomar som blir utsatta för hedersrelaterat förtyck och våld. Det är också ett center dit yrkesverksamma från olika myndigheter och frivilliga aktörer som arbetar med målgruppen ska kunna vända sig vid behov av konsultativt stöd och vägledning. Samtliga verksamheter ska bedrivas inom ramen för gällande författningsbestämmelser. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. n finner bifall till eget yrkande. Förslag till Avtal om Origo Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholms län Tjänsteutlåtande, , Tobias Wistrand Kopia på beslutet till För åtgärd: Socialförvaltningen Stockholms stad, Alexandra Göransson För kännedom: Socialchef, Vaxholms stad 9

10 Änr SN 2014/ av Förslag till detaljplan för Söderfjärdsskolan, Dp Socialnämndens yttrande Socialnämnden antar förslag till yttrande att överlämna till stadsbyggnadsförvaltningen. Samråd om förslag till detaljplan för Söderfjärdsskolan, Dp 406 har ägt rum 7 april 19 maj Under samrådet har totalt 14 yttranden inkommit. Föreliggande planförslag har efter samrådstiden utarbetats. Planområdet är beläget på Vaxön och omfattar i huvudsak Söderfjärdsskolan samt delar av Johannesbergsparken och intilliggande naturmark. Syftet med planen är att möjliggöra en permanent skolverksamhet i den gamla stabsbyggnaden samt att förbättra trafiksituationen i skolområdet Vidare avses att möjliggöra verksamhet i förrådshuset söder om skolområdet. Synpunkter på planförslaget ska framföras skriftligen och vara stadsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast den 19 juni Socialförvaltningen har upprättat förslag på yttrande att överlämna till stadsbyggnadsförvaltningen. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. n finner bifall till eget yrkande. Förslag yttrande, Tjänsteutlåtande, , Tobias Wistrand Förslag till Detaljplan för Söderfjärdsskolan, stadsbyggnadsförvaltningen, Plankarta Kopia på beslutet till För åtgärd: Planarkitekt Eduardo Alarcon Klein, stadsbyggnadsförvaltningen 10

11 Änr SN 2015/ av Förslag till fördjupad översiktsplan för delen Tynningö - Socialnämndens yttrande Socialnämnden antar förslag på yttrande att överlämna till stadsbyggnadsförvaltningen. Vaxholms stad har påbörjat arbetet med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen, Vaxholm 2030, för delen Tynningö. Syftet med planen är att i enlighet med översiktsplanen beskriva Vaxholms stads vision för den framtida mark- och vattenanvändningen på Tynningö. Planen omfattar Tynningö, som ligger i södra Vaxholm. Fördjupningen omfattar inte intilliggande öar. Synpunkter på samrådsförslaget ska inkomma till stadsbyggnadsförvaltningen senast den 3 augusti Socialförvaltningen har tagit fram förslag på yttrande för socialnämnden att överlämna till stadsbyggnadsförvaltningen. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. n finner bifall till eget yrkande. Förslag yttrande Fördjupad översiktsplan för Tynningö samrådshandling, stadsbyggnadsförvaltningen, Miljökonsekvensbeskrivning, fördjupad översiktsplan för Tynningö, stadsbyggnadsförvaltningen, Kopia på beslutet till För åtgärd: Planarkitekt Eduardo Alarcon Klein, stadsbyggnadsförvaltningen 11

12 Änr SN 2015/ av Remissyttrande Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 Socialnämnden antar förvaltningens förslag på yttrande att överlämna till socialdepartementet. Vaxholms stad har som en av 34 kommer fått möjlighet att svara på en remiss om höjt avgiftstak med 220 kronor per månad enligt socialtjänstlagen. Regeringen vill ge kommunerna möjlighet att tillämpa en högre gräns för dels avgifter för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård. Även avgifter för särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen. Förslaget beräknas träda i kraft år 2016 och beslutas senare i höst För tio år sedan täckte hemtjänstavgifterna ca 5 procent av kostnaderna. För år 2012 var hemtjänstavgifternas bidrag till kostnadstäckning under fyra procent. Hemtjänstavgifternas bidrag till kostnadstäckning beräknas öka till fem procent av kommunernas kostnader för hemtjänst om reformen införs. I förslaget får den enskilde som har ett relativt högt avgiftsutrymme inte behålla av något det höjda BTP, utan hela ökningen går till ökad avgift. Förslaget syftar till att ge kommunerna möjlighet att höja sina avgifter med upp till 220 kronor per månad för dem med ett avgiftsutrymme som överstiger dagens avgiftstak. Det höjda taket för avgifter medför att graden av avgiftsfinansiering för hela äldreomsorgen ökar något. Den enskildes avgifter för hemtjänst kommer att öka. Regeringen avser att samtidigt höja ersättningsgraden för bostadstillägg till pensionärer från januari 2016 (BTP) från 93 procent till 95 procent av bostadskostnaden upp till ett bostadskostnadstak om kronor. I budgetpropositionen för 2016 kommer samtidigt Regeringen föreslå att anslaget Kommunalekonomisk utjämning minskas med 148 miljoner kronor per år från och med Syftet med lagförslaget är att förbättra den ekonomiska standarden hos de sämst ställda hemtjänsttagarna. Konstruktionen av avgiftssystemet gör att det är svårt för staten att åstadkomma detta. Med ett höjt avgiftstak enligt förslaget får den enskilde som har ett relativt högt avgiftsutrymme inte behålla något utan hela ökningen av BTP går till ökad avgift. Förslagen leder till att den disponibla inkomsten ökar med ca 0,5 miljarder kronor för personer som omfattas av BTP. De skattefria transfereringarna beräknas öka med 495 miljoner kronor. Kommunernas intäkter beräknas öka med upp till 148 miljoner kronor per år för det höjda utgiftstaket och 27 miljoner för det höjda bostadstillägget. Förvaltningen har upprättat förslag på yttrande av överlämna till socialdepartementet. 12

13 Protokoll 13 av 15 Socialnämnd n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. n finner bifall till eget yrkande. Remiss Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5, , Socialdepartementet Socialnämndens yttrande Kopia på beslutet till För åtgärd: För kännedom: Michael Holmström, controller socialnämnden 13

14 Änr SN 2015/ av Redovisning utestående uppdrag Informationen noteras till protokollet. Vid varje socialnämndsammanträde redovisar förvaltningen en förteckning över uppdrag som nämnden uppdragit åt förvaltningen (utestående uppdrag) och som ännu inte återrapporterats till nämnden. När ett uppdrag återrapporterats till nämnden stryks det från förteckningen. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. n finner bifall till eget yrkande. Förteckning över utestående uppdrag Tjänsteutlåtande, , Tobias Wistrand 14

15 Änr 2015/ av Anmälan av delegeringsbeslut Redovisning av de i protokollet förtecknade delegeringsbesluten godkänns. Socialnämnden har överlåtit beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med socialnämndens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till socialnämnden. Delegeringsbeslut Delegeringsbeslut handläggare myndighetsutövning Äldre- och funktionshinderomsorg maj 2015 Delegeringsbeslut handläggare myndighetsutövning Individ- och familjeomsorg maj 2015 Delegeringsbeslut handläggare myndighetsutövning bostadsanpassningsbidrag maj 2015 Sociala utskottet Delegeringsbeslut ordförande myndighetsutövning maj 2015 n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. n finner bifall till eget yrkande. Delegeringsbeslut maj

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammansatta justitie- och socialutskottets betänkande 2007/08:JuSoU1 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammanfattning

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1 2014-09-30 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-19.00 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Robin Mashallah

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

1 (1) Delges. från. kommun. Kommunstyrelsen. t i. kommunerna och landstinget. 2012. Monica Erikssonn Stadsdirektör 1) 2) 3) 4)

1 (1) Delges. från. kommun. Kommunstyrelsen. t i. kommunerna och landstinget. 2012. Monica Erikssonn Stadsdirektör 1) 2) 3) 4) Stadsledningskontoret Thomas Energård Telefon: 021-3924444 E-post: thomas.energard@vasteras.se Delges TJÄNSTESKRIVELSE 2011-08-177 Dnr: 2009/312-KS Kommunstyrelsen 1 (1) Övergång avv verksamhet och skatteväxling

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-13 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 15:00 18.40 Utses att justera Thomas Collberg Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2015-05-13 17.00 Paragrafer

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Socialnämnden 20 maj 2015

Socialnämnden 20 maj 2015 Socialnämnden Socialnämnden 20 maj 2015 Sid 85 Socialnämndens förmiddag... 3 86 Upprop/Dagordning/Justering... 4 87 Socialnämndens ordförande informerar... 5 88 Information från förvaltningen... 6 89 Delårsrapport

Läs mer