Fördelning. Fördelningsprinciper. Lastbalansering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fördelning. Fördelningsprinciper. Lastbalansering"

Transkript

1 Fördelning Föreläsning : Lastbalansering MIMD-parallellt program Ett antal tasks som exekverar seriellt eller parallellt Fördelningsproblemet NP-komplett problem (i generella fallet) Fördela tasks på processorer så att minimal exekveringstid erhålls Optimal fördelning Processorallokering + exekveringsordning sådan att exekveringstiden minimeras Fördelningssystem (Konsument, Policy, Resurs) Konsument Schedulerare Policy Resurs Läsanvisning kap. 7 Lastbalansering Fördelningsprinciper Imperfekt balans Perfekt balans Lokal fördelning Tidsdelning mellan jämnlöpande processer på en processor Global fördelning Tilldela processor i //-system arbete Statisk fördelning (innan exekvering, vid kompilering) Dynamisk fördelning (under exekvering) fördelare statisk dynamisk sub-optimal optimal distr icke-distr heuristisk approx kooperativ icke kooper För betraktaren är det längsta exekveringstiden som spelar roll!!! optimal heuristisk sub-optimal approx

2 Statisk lastbalansering Dynamisk lastbalansering Fördelningsbeslut fattas innan exekvering Uppgiftsgraf känd innan exekvering Varje jobb tilldelas en processor statiskt Optimal fördelning (omöjligt?) Sub-optimal fördelning Heuristik (använda kunskap man fått genom erfarenhet) Exempel: Tasks som kommunicerar mycket på samma processor Approximativ Begränsa maskin-/program-modell Nackdelar Klarar ej ickedeterminism i program, bör ej användas då vi inte vet exakt vad som kommer att hända (ex. DFS-sökning) Fördelningsbeslut under programexekvering Distribuerad Beslut fattas av lokala distribuerade fördelare Kooperativ Lokala fördelare samarbetar global fördelning Icke kooperativ Lokala fördelare samarbetar ej påverkar endast lokal prestanda Icke distribuerad Beslut fattas av en processor (master) Nackdelar Svårt att hitta optimala fördelare Overhead då det sker under exekvering Andra indelningar av fördelning Statisk fördelning Single application / multiple application system Endast en applikation i taget, minimera exekveringstiden för denna applikation Flera parallella applikationer (jfr batch-köhantering), minimera genomsnittsexekveringstiden för alla applikationer Adaptiv / icke adaptiv schedulering Ändrar sig beroende på feedback från systemet Påverkas ej av feedback Preemptive / non-preemptive schedulering Tillåter att process avbryts om den får återkomma senare Tillåter ej att process avbryts nonpreemptive preemptive Grafteoretisk Approach (för program utan loopar och hopp) DAG (directed acyclic graph) = taskgraf Start-node (inga föräldrar), exit-node (inga barn) Maskinmodell Processorer P = {P,..., P m Kopplingsmatris (mxm), komm.-kost. P i,j Processor prestanda S i [instruktioner per sekund] Parallellprogrammodell Tasks T = {T,..., T n exekveringsordning anges av pilarna Kommunikationsmatris (nxn), ant. elem. D i,j Antal instruktioner A i 0 T, A, D 8

3 Konstruktion av schema Optimala fördelningsalgoritmer Schema: mappning som tilldelar en eller flera disjunkta tidsintervall till varje task så att Exakt en processor tilldelas varje intervall Summan av intervallen lika med exekveringstid för task Olika intervall på samma processor överlappar ej Ordning mellan de olika tasken upprätthållen Någon processor är alltid tilldelad ett jobb Fördelningsproblemet är NP-komplett i det generella fallet Undantag HLF (Highest Level First), CP (Critical Path), LP (Longest Path) List scheduling: prioritetslista över noder och tilldela noderna en och en till processerna. Vid scheduleringen, välj nod med högst prioritet och tilldela till den proc som blir ledig först. Upprepa tills listan tom. Variationer mellan algoritmerna i hur man tilldelar prioritet Trädstrukturerad taskgraf. Förenklingar införs: Alla tasks samma exekveringstid Alla processorer samma prestanda Godtycklig taskgraf på två processorer. Förenkling införs: Alla tasks samma exekveringstid Listfördelning (List scheduling) Fördelning av trädstrukturerad taskgraf Återigen Varje task tilldelas prioritet & placeras i prioritetsordnad lista När processor ledig allokera task med högst prioritet Om två har samma prioritet tag slumpmässig Olika val av prioritet ger olika fördelningar Nivånummer närmast optimal prioritetsordning (HLF) Task #Pr Level 0 Antal anledningar till att jag inte är ready Nivå max antal noder från x till terminalnod Optimal algoritm (HLF) Bestäm varje nods nivå = prioritet När processor ledig tilldela den ready task som har högst prioritet

4 Godtycklig task graf på två processorer Fördelningsheuristik Algoritm. Tilldela terminal tasks etiketter,,.. j -. Definiera mängden S som alla tasks utan etiketter och där samtliga direkta efterföljare har etiketter.. För varje element x i S Konstruera l(x): En sorterad lista av etiketterna på alla direkta efterföljare till x i fallande ordning. Sortera alla listor l(x) lexikografiskt i stigande ordning Tilldela det x som har lägst l(x) j, näst lägst j +, osv. Om det fortfarande finns tasks utan etiketter goto Komplexiteten ökar om modellen tillåter Tasks med olika exekveringstid Olika snabba kommunikationslänkar Kommunikationskrockar Loopar och hopp Begränsade nätverk Hitta suboptimala lösningar Hitta mha heuristik lösningar som oftast är nära optimala Parallellitet vs Kommunikationsfördröjning Exempel, Trade-off // vs kommunikationstid Fördelning måste baseras på både Kommunikationsfördröjning Tidpunkt då processor redo att arbeta Trade-off mellan maximera parallellitet & minimera kommunikation (max-min problemet) Dx P P Dx P P Dx D D Dx Dy Dy P P D Dx P P D < T, assign T to P Time = T + D + T + Dy + T, or Time = T + T + Dx + T D P Dx > T Dx < T Om min(dx, Dy) > T assign T To P

5 Kornstorleksproblemet Arbetsduplicering (redundant computing) Hitta bästa klustring av tasks i task graf (minimera exekveringstiden) Grovkornigt Mindre parallellitet Finkornigt Mer fördelningstid Mer kommunikationskonflikter Kan eliminera kommunikationsfördröjningar genom att upprepa arbete P P P P Dynamisk lastbalansering Arbetspooler Lokal fördelning. Exempel: Trådar. Processer. I/O. Global fördelning. Exempel: Vissa simuleringar. Arbetspool / fördelad arbetspool receiver-initiated sender-initiated Kölinjestruktur Centraliserade Decentraliserade Distribuerade Hur välja processor att kommunicera med? Centralized Distributed Decentralized

6 Arbetsöverföring - distribuerad Arbetsöverföring - distribuerad Mottagaren tar initiativet. Pull En process frågar en annan process om jobb Processen frågar när den har slut på uppgifter, eller har lite att göra. Fungerar bra, även vid höga systemlaster Kan vara dyrt att uppskatta systemlaster Sändaren tar initiativet. Push En process skickar över jobb till en annan process Processen frågar när den har väldigt många uppgifter, eller hög last Fungerar bra vid låga systemlaster Svårt att veta när man ska skicka Arbetsöverföring - decentraliserad Kölinjestruktur Exempel på processval Last (svårt) Round robin Gäller att se till att processerna ej kommer i fas Slumpmässigt (random polling) Bra generator nödvändig?? Se exempel loadbalance.f Kan ha två processer per nod En arbetsprocess som beräknar frågar kön efter jobb En som frågar (till vänster) efter nya jobb om kön är nästan tom får nya jobb från vänster får förfrågningar från höger och från arbetsprocessen som svarar på dessa förfrågningar 6

7 Trädbaserad kö Exempel Shortest Path Varje process skickar till en av två processer generalisering av föregående teknik Kortaste vägen. Givet en mängd av sammankopplade noder där kanterna mellan noderna är markerade med vikter, hitta den väg från en specifik nod till en annan specifik nod som har den minsta ackumulerade vikten. Hur representera grafen? Exempel Shortest Path Moores algoritm d j =min(d j, d i +w i,j ) Håll en kö, som innehåller hörn att beräkna på. Börja med starthörnet. Håll en lista med kortaste avstånd. Börja med noll för starthörnet, och oändligheten för resten. För varje nod i början på kön, uppdatera listan enligt uttrycket ovan. Om det blev en uppdatering, lägg till det nya hörnet i listan. 7

8 Sekventiell kod Parallell implementation Antar adjacency matrix. while ((i = next_vertex())!= no_vertex) /* while a vertex */ for (j = ; j < n; j++) /* get next edge */ if (w[i][j]!= infinity) { /* if an edge */ newdist_j = dist[i] + w[i][j]; if (newdist_j < dist[j]) { dist[j] = newdist_j; append_queue(j); /* vertex to queue if not there */ /* no more vertices to consider */ Dynamisk lastbalansering Centraliserad arbetspool. Varje beräkningsnod tar hörn från kön och returnerar nya hörn. Avstånden lagras som lista, kopieras ut till noderna. Parallell implementation Parallell implementation II Kod: while (vertex_queue()!= empty) { recv(pany, source = Pi); v = get_vertex_queue(); send(&v, Pi); send(&dist, &n, Pi);. recv(&j, &dist[j], PANY, source = Pi); append_queue(j, dist[j]); ; recv(pany, source = Pi); send(pi, termination_tag); While(true){ send(pmaster); recv(&v, Pmaster, tag); if (tag!= termination_tag) { recv(&dist, &n, Pmaster); for (j = ; j < n; j++){ if (w[v][j]!= infinity) { newdist_j = dist[v] + w[v][j]; if (newdist_j < dist[j]) { dist[j] = newdist_j; send(&j, &dist[j], Pmaster); else {break; Decentraliserad arbetspool. Varje hörn är en process. Så fort ett hörn får en ny vikt (startnoden sig själv), skickar den nya avstånd till sina grannar. 8

9 Parallell implementation II Shortest path Kod: recv(newdist, PANY); if (newdist < dist) dist = newdist; /* start searching around vertex */ for (j = ; j < n; j++) /* get next edge */ if (w[j]!= infinity) { d = dist + w[j]; send(&d, Pj); /* send distance to proc j */ Måste hantera meddelande i luften. (MPI_Probe) Måste nog gruppera hörnen, dvs flera hörn/processor. Hörn som ligger nära på samma processor Liten kommunikation Liten parallellism Hörn som ligger långt borta på samma processor (scatter) Mycket kommunikation Stor parallellism Gruppera meddelanden? Hur synkronisera? Terminering. Termineringsalgoritmer Termineringsalgoritmer Ringalgoritm: Låt en process p 0 skicka ut ett token på ringen när p 0 har slut på jobb. När en process tar emot ett token: Om slut på jobb, skicka token vidare Om inte, vänta till slut, skicka sedan vidare När p 0 får tillbaka token, vet p 0 att alla har slut på arbete. Kan då meddela andra. Fungerar inte om processer lånar jobb av varandra. p 0 Dijkstras ringalgoritm: Låt en process p 0 skicka ut ett vit token på ringen när p 0 har slut på jobb. Om en process p i skickar arbete till p j, j < i, blir den svart. När en process tar emot ett token: Om processen är svart, färgas token:et svart Om slut på jobb, skicka token vidare Om inte, vänta till slut, skicka sedan vidare Om p 0 får tillbaka vitt token, vet p 0 att alla har slut på arbete skickar termineringmeddelande (ex. röd token) Om p 0 får tillbaka svart token, skickar p 0 ut ett vitt token. jobb p 0 p j p i 9

10 Kontrollfrågor Antag att fem (arbets-)processer ska lösa shortest path för grafen till höger med Parallell implementation I. Hur många, och vilka, meddelanden skickas? Antag att fem (arbets-)processer ska lösa shortest path för grafen till höger med Parallell implementation II. Hur många, och vilka, meddelanden skickas? Hitta en optimal tidsfördelning för task-grafen till höger för två processorer. Hitta ett exempel (task-graf) där algoritmen Godtycklig task graf på två processorer inte ger en optimal lösning på tre processorer

Kompletterande kompendium till kursen Realtidsprogrammering

Kompletterande kompendium till kursen Realtidsprogrammering Kompletterande kompendium till kursen Realtidsprogrammering Mathias Broxvall, Lars Karlsson Örebro Universitet Januari 2010 v2010.1 1 2 Innehåll Innehåll...1 Processer i VxWorks...2 Multitasking...2 Ett

Läs mer

Effektivisera generering av parameterfiler för betalterminaler ANTONIO VILLABONA FREDRIK DIETRICHSON

Effektivisera generering av parameterfiler för betalterminaler ANTONIO VILLABONA FREDRIK DIETRICHSON EXAMENSARBETE INOM DATATEKNIK, GRUND NIVÅ STOCKHOLM 2014 Effektivisera generering av parameterfiler för betalterminaler ANTONIO VILLABONA FREDRIK DIETRICHSON KTH SKOLAN FÖR TEKNIK OCH HÄLSA Effektivisera

Läs mer

Erlang. Programspråk 5DV086. Sebastian Backstad

Erlang. Programspråk 5DV086. Sebastian Backstad Erlang Programspråk 5DV086 Sebastian Backstad Love Engman Joel Viklund Christer Jakobsson Petter Johansson c11sbd c11len c11jvd dv12cjn oi12pjn \_(ツ)_/ 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Om Erlang 4 Syntax

Läs mer

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System Peer-To-Peer system Andreas Bernet 810929-0018 beran@etek.chalmers.se Sektion: Elektroteknik Johan Zhang 820401-1830 zhaj@etek.chalmers.se Sektion:

Läs mer

Femte Generationens Operativsystem

Femte Generationens Operativsystem Femte Generationens Operativsystem Fredrik Tolf 22 november 2004 Sammanfattning I ett års tid har jag utformat planer på hur man bör bygga ett operativsystem, som jag anser är bättre

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2011 för Mac Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man

Läs mer

Jonas Nilsson Christian Däldborg Box On-Line

Jonas Nilsson Christian Däldborg Box On-Line Datavetenskap Jonas Nilsson Christian Däldborg Box On-Line Examensarbete, C-nivå 2002:06 Box On-Line Jonas Nilsson Christian Däldborg 2002 Författaren/författarna och Karlstads universitet Denna rapport

Läs mer

Så här fungerar tidsberäkningen under huven

Så här fungerar tidsberäkningen under huven Så här fungerar tidsberäkningen under huven Cup- och Matchplaneringssystem för PC Efkon AB 2008-2011 Innehållsförteckning: 1. INLEDNING... 2 2. FUNKTIONSBESKRIVNING... 2 2.1. EN FLIK PER ÅLDERSKLASS...

Läs mer

An enrichment and extension programme for primary-aged children

An enrichment and extension programme for primary-aged children An enrichment and extension programme for primary-aged children Created by Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows Adapted for classroom use by Robyn Adams and Jane McKenzie Illustrated by Matt Powell

Läs mer

Hjälptexthantering med realtidskrav För AerotechTelub s SystemDatorFunktion (SDF)

Hjälptexthantering med realtidskrav För AerotechTelub s SystemDatorFunktion (SDF) EXAMENSARBETE 1 (37) Organisationsenhet Division Communications Tjänsteställe, Utfärdad av, Telefon KFF, Johan Nyvaller KFF, Hans Ström Mottagare Hjälptexthantering med realtidskrav För AerotechTelub s

Läs mer

Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport

Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport 22 september 2011 This paper is about the development of an application that collects and processes market pricing data. This is used by an online

Läs mer

LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET

LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET Examensarbete Systemarkitekturutbildningen Andreas Boldizar Tobias Johansson VT 2012:KSAI03 Systemarkitekturutbildningen är en kandidatutbildning

Läs mer

Wenobi är ett skånskt konsultföretag specialiserat på Business Intelligence, dvs beslutsstöd. Jag arbetar främst som Oracle DBA, men även som

Wenobi är ett skånskt konsultföretag specialiserat på Business Intelligence, dvs beslutsstöd. Jag arbetar främst som Oracle DBA, men även som Wenobi är ett skånskt konsultföretag specialiserat på Business Intelligence, dvs beslutsstöd. Jag arbetar främst som Oracle DBA, men även som modellerare och arkitekt. 1 Presentationen täcker Oracle-databasen

Läs mer

Skill Test En Webbaserad Platform för Rekryteringstester

Skill Test En Webbaserad Platform för Rekryteringstester Skill Test En Webbaserad Platform för Rekryteringstester Kandidatarbete inom data- och informationsteknik ANDERS HALLGREN CHRISTIAN MEIJNER MARKUS ANDERSSON NORÉN PHILIP EKMAN PONTUS DOVERSTAV SIMON WIDLUND

Läs mer

Hitta k största bland n element. Föreläsning 13 Innehåll. Histogramproblemet

Hitta k största bland n element. Föreläsning 13 Innehåll. Histogramproblemet Föreläsning 13 Innehåll Algoritm 1: Sortera Exempel på problem där materialet i kursen används Histogramproblemet Schemaläggning Abstrakta datatyper Datastrukturer Att jämföra objekt Om tentamen Skriftlig

Läs mer

TUFF-PO Kravsättning av tidplaner utifrån personalplaneringsbehov

TUFF-PO Kravsättning av tidplaner utifrån personalplaneringsbehov TUFF-PO Kravsättning av tidplaner utifrån personalplaneringsbehov Martin Aronsson, Jan Ekman Februari 2002 SW E D I S H IN S T I T U T E O F CO M P U T E R SC I E N C E (SICS) Kontaktperson: Martin Aronsson

Läs mer

Eulers polyederformel och de platonska kropparna

Eulers polyederformel och de platonska kropparna Eulers polyederformel och de platonska kropparna En polyeder är en kropp i rummet som begränsas av sidoytor som alla är polygoner. Exempel är tetraedern och kuben, men klotet och konen är inte polyedrar.

Läs mer

Replikering av databaser över Internet

Replikering av databaser över Internet Datavetenskap Magnus Malmgren och Assadullah Obaid Replikering av databaser över Internet Examensarbete, C-nivå 2003:07 Replikering av databaser över Internet Magnus Malmgren och Assadullah Obaid Magnus

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Filsystem JFFS (Journaling Flash File System) Ett kapitel för kursen Wearable Computers D 10 p

Filsystem JFFS (Journaling Flash File System) Ett kapitel för kursen Wearable Computers D 10 p Filsystem JFFS (Journaling Flash File System) Ett kapitel för kursen Wearable Computers D 10 p Namn: Jani Koljonen Användarnamn: da99jkn Datum: 021105 Handledare: Lars Karlsson Björne Lindberg Ulf Brydsten

Läs mer

SCAM (Secure Compression Algorithm for Multimedia) - Utveckling och Implementation LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Datateknik

SCAM (Secure Compression Algorithm for Multimedia) - Utveckling och Implementation LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Datateknik SCAM (Secure Compression Algorithm for Multimedia) - Utveckling och Implementation LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Datateknik Examensarbete: Joel Lovén Einar Persson Copyright Joel Lovén,

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data Datahantering i Excel Grundbegrepp I alla typer av databaser finns alltid en tabell där informationen i databasen fysiskt finns lagrad. Tabellen har samma enkla uppbyggnad som en tabell i ordbehandlingsprogrammet

Läs mer

Examensarbete+! vid$csc,$kth!

Examensarbete+! vid$csc,$kth! Examensarbete+! vid$csc,$kth! EFFEKTIV MJUKVARUUTVECKLING MED CONTINUOUS INTEGRATION OCH AUTOMATISERING EFFECTIVE SOFTWARE DEVELOPMENT WITH CONTINUOUS INTEGRATION AND AUTOMATION Nyholm, Tobias E-postadress

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

Slump och sannolikheter

Slump och sannolikheter Slump och sannolikheter JOHAN WÄSTLUND, LINKÖPINGS UNIVERSITET N är man nämner sannolikhetsteori, tänker väl de flesta på metoder för att besvara frågor om just sannolikheter. Med hjälp av statistik och

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

Min tolkning av Lean Product Development

Min tolkning av Lean Product Development Min tolkning av Lean Product Development Skriven av Göran Svensson Del 1: Teori om Lean Produktutveckling...3 Introduktion...3 Vad är lean produktutveckling?...3 Vad är slöseri...4 Målet med Lean Produktutveckling...6

Läs mer