Verksamhetsberättelse Regionbibliotek Halland 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Regionbibliotek Halland 2010"

Transkript

1 RH (12) HANDLÄGGARE, ANETTE ELIASSON Verksamhetsberättelse Regionbibliotek Halland 2010 Region Halland har under 2010 arbetat för att förverkliga målen i Biblioteksstrategi för Halland utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i Halland, som antogs av regionfullmäktige i november Under 2010 tog Region Halland fram Hallands kulturplan Program för utveckling av kulturen i Halland. Regionbiblioteket bidrog i det arbetet och avsnittet kring regional biblioteksverksamhet utgör regionbibliotek Hallands planerade verksamhet Regionbibliotekets uppdrag är att arbeta med regional utveckling, kompletterande medier, information samt kompetens- och verksamhetsutveckling. Målet för den regionala biblioteksverksamheten är att bidra till visionen Halland - Bästa livsplatsen (Regional utvecklingsstrategi , Region Halland). I den halländska biblioteksstrategin är uppdraget alltså vidare än i förordningen om statsbidrag till regional kulturverksamhet (1996:1598) som anger att: 5 Statsbidraget till länsbibliotek syftar till att ge varje medborgare en god tillgång till böcker och information genom att länsbiblioteken bistår folkbiblioteken med kompletterande medieförsörjning, rådgivning, information, fortbildning samt specialtjänster. Förordning (1997:1207). Biblioteken i Halland bildar en regional helhet och bidrar i samverkan till att göra Halland till bästa livsplatsen. De utvecklingsområden som biblioteksstrategin identifierar är: God biblioteksservice, profilerade mötesplatser, deltagande och skapande, livslångt lärande, digitala bibliotek och allas kompetens som resurs. Bibliotekslandskapet i Halland och samverkan mellan biblioteken I Halland finns sex kommunala huvudbibliotek med filialer, varav ca hälften är integrerade folk- och skolbibliotek, samt sex bokbussar. Grundskolebiblioteken och åtta av gymnasiebiblioteken ansvarar kommunerna för. Region Halland är huvudman för två gymnasiebibliotek (på Munkagård och Plönninge) samt två folkhögskolebibliotek (Löftadalen och Katrineberg) och för två sjukhusbibliotek, i Halmstad och Varberg. Högskolebiblioteket i Halmstad med Campus i Varberg i samarbete med Varbergs folkbibliotek samt ett mindre högskolebibliotek i Halmstad är staten huvudman för. Region Halland är också huvudman för Regionbibliotek Halland. Samverkan mellan biblioteken sker i form av kompletterande medieförsörjning, nätverk och samarbeten i projektform.

2 2(12) Kompletterande medieförsörjning - Regionbibliotek Halland står för hantering och transporter av fjärrlån mellan folkbiblioteken i de olika kommunerna och högskolebiblioteket i Halmstad. Fjärrlånen administreras av personal från Regionbiblioteket och utförs på Halmstad stadsbibliotek, som ansvarar för inköp av medier utifrån övriga kommuners behov, enligt avtal med Region Halland. Biblioteken samarbetar genom avtal också kring inköp av medier på andra språk än svenska. Inköpen görs av Halmstad stadsbibliotek, efter samråd i nätverk med de andra kommunerna. Under 2010 effektuerade regionbiblioteket fjärrlån inom regionen och 269 utanför regionen. Med omlån blir det På andra språk plockades 69 depositioner ihop, 31 för vuxna och 38 för barn, på totalt 850 titlar. Med omlån utgör depositionerna lån, dvs totalt fjärrlån. Nätverk och samverkan - Nätverk som träffas regelbundet är Biblioteksrådet, där bibliotekscheferna för folkbiblioteken och högskolebiblioteket samt Hallands bildningsförbund träffas ca fem gånger per år för omvärldsbevakning, informationsutbyte och för att diskutera gemensamma frågor och ta beslut om regionala projekt osv. Målet för Biblioteksrådet är att tillsammans bidra till att Halland blir bästa livsplatsen när det gäller bibliotekstjänster. Sammankallande är länsbibliotekarien på regionbiblioteket. Övriga nätverk ansvarar utvecklarna på regionbiblioteket för. Nätverket för kommunernas bibliotekspersonal med ansvar för barn och unga träffas och har gemensam utbildning flera gånger per år. Nätverket för nättjänster består av IT-bibliotekarier i kommunerna och på högskolebiblioteket, man träffas ca två gånger per år och har informationsutbyte däremellan. Nätverket för tillgänglighet träffas ca två gånger per år och har ibland gemensam utbildning kring t ex nedladdning eller information från TPB. Nätverket för Hallandsbibliografin har funnits sedan Accessprojektet som digitaliserade poster för Halländsk litteratur, där kommunerna ansvarar för det egna materialet, som samlas i en gemensam halländsk databas. Det finns också nätverk för medieplanering och fjärrlån, men dessa träffas inte med lika stor regelbundenhet. Ett nätverk som bildades 2010, sammankallas av Halmstad stadsbibliotek och syftar till att dela kunskaper regionalt kring frågor om litteratur på andra språk än svenska. Gymnasiebibliotekarierna i Halland driver ett nätverk där regionbiblioteket ingår. Mer tillfälliga nätverk utgörs av olika projekt, under till exempel samlade Synliggör-biblioteken-projektet ca 25 personer regelbundet under två år till gemensamma projektträffar för att diskutera frågor kring folkbibliotekets identitet, image och strategier för profilering och marknadsföring. Ett annat nytt nätverk är det som utgörs av projektet Digital delaktighet, där varje projektgrupp på fyra/fem olika bibliotek träffas var för sig, men de utbyter också erfarenheter via en gemensam blogg. Projektet Språk-kedjan arbetade med en referensgrupp med logoped, BVC-sköterska och bibliotekarier, som träffades regelbundet under projektperioden Bibliotekscheferna avgör, vilka som ingår i olika projekt och deltar i aktiviteterna som regionbiblioteket erbjuder, vilket gör att vi kommunicerar mer eller mindre med olika bibliotek och personalgrupper under olika perioder och utifrån bibliotekens behov. En utmaning framöver är att inkludera även de bibliotekstyper som traditionellt inte ingått i regionbibliotekets uppdrag, men som tillkommit i och med antagandet av Biblioteksstrategi för Halland

3 3(12) Regionbibliotekets organisation och verksamhet Innan biblioteksstrategin antogs organiserades regionbibliotekets arbete utifrån tre utvecklingsområden, vilka har fortsatt att utgöra en grundstomme för kontaktarbete och ansvar: Biblioteksverksamhet för barn och unga (ansvarig utvecklare Maria Ehde Andersson), Rum och medier (ansvarig utvecklare Eiler Jansson) samt Digitala biblioteksmiljöer (ansvarig utvecklare Viktor Sarge). Informations- och omvärldsbevakningsfrågor ansvarade utvecklare Linda Tillander för. Fjärrlån hanteras på halvtid av Louise Bengtsson. Utvecklingsledare och regionbibliotekschef med uppgift att samordna regionbibliotekets verksamhet, Anette Eliasson. Regionbibliotekets fasta personal utgörs av 4,5 årsverken. I länet reste regionbibliotekets utvecklare och regionbibliotekschef, 4 personer, totalt 125 dagar till biblioteken/kommunerna, men ungefär lika många dagar utgör resor utanför länet. Under 2010 arrangerades 174 kurser, konferenser, arbetsmöten eller studiedagar, för deltagare. Cirka 71 av dem med tema barn och unga, 15 tema mångfald, 26 tema jämställdhet, 71 tema tillgänglighet, 9 internationellt samarbete/utbyte, 24 teknikutveckling, 39 tema kvalitetsarbete/uppföljning. Det motsvarar ungefär samma volym som Regionbiblioteket arbetar som ett team, med nära kontakter mellan utvecklingsområdena. Olika perspektiv präglar allas områden, t ex användarperspektiv, barn och unga, mångfald, jämställdhet, digital och fysisk tillgänglighet, internationalisering, synliggörande och kvalitetsuppföljning. Erfarenhetsutbytet mellan utvecklarna är stor, för att uppnå goda effekter kring lärande i organisationen. Regionbiblioteket samverkar förutom med biblioteken i regionen också med flera regionala utvecklingsområden på Region Halland, t ex folkhälsa och skola, samt har kontakter nationellt med andra bibliotek och länsbibliotek, samt internationellt, särskilt under 2010 då Sverige var värd för IFLA-konferensen, som förlades i Göteborg. Det nordiska samarbetet manifesterar sig i arrangörskapet av den sedan 20 år, årliga Halmstadkonferensen som förläggs omväxlande i Halmstad, Århus och Bergen. En stor del av regionbibliotekets arbete sker i projektform, ofta med stöd från Kulturrådet och Region halland. En del arbete är kontinuerlig uppföljning enligt uppdraget i förordningen för statsbidraget. Annat är punktinsatser utifrån behov, från biblioteken eller andra aktörer. Alltfler möten med andra bibliotek sker i mindre konstellationer, dvs vi arbetar mer utifrån olika önskemål med arbetslag eller personalgrupper än tidigare, då fler aktiviteter utgjorde utbildningsdagar som erbjöds allmänt till bibliotekspersonalen. Sedan några år tillbaka väljer vi ett tema som fokuserar verksamheten under året var temat Biblioteksstrategier är det Digital delaktighet. Finansiering Regionbibliotekets verksamhet finansierades till och med 2010 genom verksamhetsbidrag från Region Halland (enheten för Livsmiljö) kr , samt från Statens Kulturråd, med kr , enligt Författning om statsbidrag till regional kulturverksamhet, SFS1996:1598. Dessutom bedrivs stora delar av regionbibliotekets

4 4(12) verksamhet i projektform, med medel från Region Halland, kr , och från Statens Kulturråd, kr Övriga intäkter utgjorde kr Från och med 2011 utgår medel till regionbiblioteket från Region Halland, enligt Hallands Kulturplan , som dels utgör program för utveckling av kulturen i Halland, dels utgör ansökan om statsbidrag till Statens kulturråd. Projektmedel att söka hos Kulturrådet för regionala projekt utgörs numera av bidrag till läsfrämjande. Utvecklingsbidrag för regional biblioteksutveckling är inte möjligt att söka från och med Kungliga biblioteket, som från och med 2011 fått ansvaret att samordna det offentliga biblioteksväsendet har i uppdrag att ge vissa bidrag, liksom den nya organisationen Kulturbryggan. Verksamhet och omvärld 2010 Tema Biblioteksstrategier Tema för 2010, Biblioteksstrategier valdes för att förankra och implementera den i slutet av 2009, av regionfullmäktige i Region Halland beslutade Biblioteksstrategi för Halland För att förverkliga visionen behövdes ett utökat samarbete mellan fler bibliotekstyper, både genom erfarenhets- och informationsutbyte, samt reellt samarbete över kommungränser och mellan olika bibliotekstyper. Det arbetet är påbörjat genom att regionbiblioteket sett över existerande nätverk när det gäller sammansättning och mål för nätverken samt haft samråd med bibliotekspersonalen i två kommuner, Falkenberg och Laholm. I nätverken träffas personer, ofta med liknande funktioner på biblioteken för att dela gemensamma erfarenheter från praktik och forskning, samt eventuellt lösa olika problem och identifiera framtida kompetensutvecklingsbehov, som sedan regionbiblioteket iscensätter. I flera fall konstaterades dock att nätverken gemensamt behöver ta fram mål för arbetet samt utökas med personal från sjukhusbibliotek, gymnasie- och skolbibliotek samt högskolebibliotek. Det konstaterades också att nätverk ibland med fördel kan utgöras av tillfälliga arbetsgrupper snarare än kontinuerliga nätverk och att man då kan bjuda in personer med olika kompetenser som kompletterar varandra, för att belysa en fråga från flera håll. För att vara effektiva bör nätverken/arbetsgrupperna, utgå från ett problem som ska lösas, eller sätta upp ett mål som ska nås inom en viss tidsram. Grupperna behöver för att det ska ske, dels diskutera både former och mål för träffarna eller samvaron. De senaste åren har följande nätverk träffats ca två gånger per år: Biblioteksrådet (bibliotekschefer och regionbiblioteket träffas för övergripande informationsutbyte och beslut kring gemensamma aktiviteter och projekt), Barn och unga (även med gemensam utbildning), Nättjänster, Tillgänglighetsfrågor (tidigare Socialbibliotekarienätverk), Hallandsbibliografin (mer som arbetsgrupp) Förslag på nytt regionalt nätverk är om Synliggörande, efter det just avslutade tvååriga regionalt projektet. Det passar också ihop med tidigare projekt, Biblioteket som mötesplats. Ett tänkbart mål för ett sådant nätverk skulle kunna vara att höja uppmärksamheten om Hallandsbibliotekens utbud samt öka användning av bibliotekens tjänster. Med ökad kunskap om vad som fungerar och med stöd från bibliotekspersonalens olika erfarenheter tillförsäkras att allas kompetenser används som regional resurs.

5 5(12) Det kontinuerliga arbetet med att omvärldsbevaka biblioteksvärlden lokalt, nationellt och internationellt, söka samarbeten och nätverka inom och utanför regionen med både bibliotek och andra aktörer kan kategoriseras i följande frågor under Därefter anges hur vi arbetat med biblioteksstrategins sex utvecklingsområden. Hallands kulturplan Regionbiblioteket deltog i arbetet att ta fram den halländska kulturplanen för och tog särskilt fram ett avsnitt för regional biblioteksverksamhet. Målen utgår ifrån Biblioteksstrategin och Hallands kulturplan och handlar i korthet om att genom samspel mellan olika aktörer inom bibliotek, bildning, utbildning, kultur, barnhälsovård, äldreomsorg, folkhälsa och näringsliv skapa möjligheter för utveckling inom följande områden: - Möta nya medievanor genom att främja utveckling av digitala tjänster, nya medieformat och teknik samt metoder för tillgängliggörande. - Främja barns och vuxnas digitala delaktighet, för ökad informationskompetens i vid mening. Därmed främjas känslan av sammanhang, vilket bidrar till en god folkhälsa. - Stimulera halländskt författarskap. - Prioritera barns och ungas språkutveckling, skapande och tillgång till information, litteratur och medier. - Kartlägga regionala behov av information, kultur, medier och mötesplatser, kopplat till tillgång till bibliotek och andra förmedlare. Regionbildningen Från och med 2011 är Region Halland regionkommun, bildat av kommunförbundet Region Halland och Landstinget Halland präglades vårt arbete mycket av förberedelser kring sammanslagning och nya direktiv för arbetet. Intern organisationsförändring Från hösten 2010 ändrades regionbibliotekets tillhörighet från att ingå i Livsmiljöenheten till att tillsammans med andra kulturområden bilda programområde Kultur, med ny chef, Eva Nyhammar. Detta var en konsekvens av Region Hallands ambitioner att utveckla kulturen i Halland. Det nya samarbetet med övriga regionala kulturinstitutioner ger nya samverkansmöjligheter. Nationell samordnande myndighet Under 2010 har frågorna från Kulturutredningen och propositionen Tid för kultur gett KB ett nationellt ansvar för att samordna det offentliga biblioteksväsendet. Bland annat ska KB tillsammans med länsbiblioteken följa upp bibliotekslagen. Former för det behöver utvecklas av länsbiblioteken och KB i samarbete. Att KB fått i uppdrag att bland annat skapa en nationell katalog som samlar alla offentliga biblioteks innehåll, innebär för Hallands del att vi behöver börja se över hur biblioteken i Halland kan bidra till det gemensamma innehållet. Halmstad stadsbibliotek är redan idag ett Libris-bibliotek. Förändrad statlig finansiering - Från och med 2011 söker Regionbibliotek Halland verksamhetsbidrag genom samverkansmodellen och Hallands kulturplan från Statens kulturråd. Bidrag för läsfrämjande verksamhet kan sökas via Statens kulturråd, dock ej utvecklingsbidrag för regional verksamhet. Från KB kan vissa projektmedel sökas, samt från Kulturbryggan och Stiftelsen.se, etc. Revidering av bibliotekslagen 2009 gjordes en översyn av bibliotekslagen. Ett förslag lämnades till Kulturdepartementet, som aviserat att förslaget till reviderad bibliotekslag

6 6(12) kommer på remiss våren Vi avvaktar förändringar, som delvis kan ge regionbiblioteken förändrade uppdrag och roll. Ny skollag och ny gymnasiereform Under 2011 implementeras dels ny skollag, som anger att alla skolor ska ha skolbibliotek, dels ny gymnasiereform, GY11. Gymnasiereformen innebär bland annat att de studerande förväntas söka information mer självständigt, samt lära sig att förhålla sig till informationen. Skolbiblioteken behöver stödja lärare och elever i detta. Förändringen i skollagen innebär också att skolbibliotek behöver utvecklas i många av grundskolorna. Frågan är vilken roll regionbiblioteket kan spela i denna fråga? Regionbiblioteket träffar regelbundet Region Hallands utvecklare för utbildningsfrågor, för att finna vägar att stödja utvecklingen av informationskompetens i skolorna. Fjärrlåneutredning Lätt att hitta Lätt att låna som genomfördes på uppdrag av KB och Statens Kulturråd i samverkan, Sverigebiblioteket, presenterades i januari 2010 och remissbehandlades under våren Vi avvaktar eventuella förändringar i den innan vi ser över den regionala kompletterande medieförsörjningen. Digital delaktighet Nationellt har projektet IKT-lyftet drivit frågan om digital delaktighet. Under våren arbetade Regionbiblioteket tillsammans med Hallands bildningsförbund med frågan, bland annat genom att delta i ett webbsänt seminarium och genom att ta upp frågan med studieförbunden och biblioteken i Halland. Ett av resultaten är att 2011 startar projektet Sociala medier nåt för alla?, i syfte att öka digital delaktighet i Halland. IFLA Göteborg 2010 Hösten 2009 och våren 2010 deltog Regionbibliotek Halland i planeringen av den internationella IFLA-konferensen i augusti i Göteborg. Vi deltog i mässan med en monter, deltog i planering av studiebesök på bibliotek i Halland samt att de halländska bokbussarna kom till mässan i Göteborg och visades upp vid entrén. Mässan besöktes av deltagare från hela världen. I montern berättade vi om bland annat projektet Språk-kedjan för personer från nästan hundra olika länder. Vi presenterade också projektet Synliggör biblioteken och Språk-kedjan i seminarier. Halmstadkonferensen Frihet, jämlikhet, Facebook Framtid för folkbibliotek, gick av stapeln för tjugonde året, denna gång på Tylösand i Halmstad, april Konferensen arrangerades av Regionbibliotek Halland i samarbete med Hordaland fylkesbibliotek, Århus bibliotek, regionbiblioteken i Skåne och Västra Götaland, samt BTJ. Konferensen fokuserade frågor om nya medievanor, sociala medier, upphovsrätt, utmaningar för biblioteken i en ny digital tid, om demokrati och serendipitet. Samråd - För att påbörja förverkligandet av den halländska biblioteksstrategins förverkligande, genomfördes två samråd, ett i Laholm och ett i Falkenberg. Tillsammans med personalen gick vi igenom vilka frågor som är viktiga att samarbeta kring för att nå målen. Behov av ökad samverkan konstaterades kring medieförsörjning, e-böcker, utbildning om bemötande, nätverk etc. Regional samverkan Under 2010 deltog regionbiblioteket i planeringsmöten med regional utveckling av skolan, Kultur i skolan, folkhälsa samt med regional barnhälsovård.

7 7(12) Bibliotekssamverkan i Halland I biblioteksstrategin anges att biblioteken i Halland ska samverka för att nå målet Halland som bästa livsplats. Ovan konstaterades i vilka former det sker idag. Fortsatta samråd, även med andra bibliotek än de kommunala folkbiblioteken kan vara ett sätt att öka samverkan. Andra sätt kan vara att samla olika bibliotekstyper kring olika frågor, till exempel i projektform, exempelvis kring att skapa innehåll till nationell katalog, RFID, regionala boktips etc. Ett projekt Hallandsbibliotek i samverkan, planeras starta under Representation i nationella och regionala nätverk - Regionbiblioteket är representanter i styrelsen för Hallands bildningsförbund, i Svensk biblioteksförenings styrelse samt i biblioteksföreningens verksamhetsgrupp Barn och Unga, i redaktionsrådet för Biblioteksbladet samt deltar i referensgruppen för TPB. Arbetet beskrivet utifrån Biblioteksstrategins utvecklingsområden Biblioteksservice till alla Fjärrlånen som regionbiblioteket hanterar genom avtal med Halmstad stadsbibliotek är det tydligaste exemplet på hur man kan arbeta för att alla ska ha tillgång till likvärdig biblioteksservice, oavsett var i regionen man bor. Att fjärrlåna inom regionen kostar mindre än att fjärrlåna över regiongränserna, eftersom vi har avtal med transportör som förenklar hanteringen. Regionbiblioteket hanterar också samordning av prenumeration och delfinansiering av vissa databaser regionalt. Ett ökat databasutbud kan bli aktuellt, särskilt via skolbiblioteken, i samband med GY var året då enkelt avhjälpta hinder skulle vara undanröjda. Tillgänglighetsfrågor har kommit in som en naturlig del då regionbiblioteket handlett biblioteken i utveckling av biblioteksrummet. Tillgänglighets- och talbokssatsning inför 2010 startades 2009 för att tillgängliggöra talböcker för fler genom kompetens- och tekniklyft och för att öka erfarenhetsutbytet mellan barn- och vuxenbibliotekarier. Bakgrunden är Tal- och punktskriftsbibliotekets utredning om att TPB och biblioteken inte når avsedda målgrupper. Detta följdes upp med ett gemensamt nätverksmöte och arbetet fortsätter under En effekt av denna korsbefruktning blev att minst två av kommunerna har förändrat arbetssättet så att barn får bättre tillgång till talböcker än tidigare. Alla behöver få tillgång till litteratur och medier på det egna språket. I början av 2010 arrangerades en regional workshop kring dessa frågor och ett regionalt nätverk bildades för att sprida kunskapen om användare, om litteratur på andra språk samt om hur man får tag på sådan litteratur. Regionbiblioteket förmedlar depositioner till regionens bibliotek på efterfrågan, Halmstad stadsbibliotek köper in litteraturen och kommunerna bidrar till inköpen, för maximal användning. Hallandslitteratur produceras som talböcker genom inläsning av vissa titlar. 10 titlar lästes in 2010.

8 8(12) Barns och ungas tillgång till läsning har undersökts av Svensk biblioteksförening. Utvecklaren på Region Halland, Maria Ehde Andersson deltog i planeringsgruppen för undersökningen och genomförde och skrev rent gruppintervjuer med 30 barn, om deras syn på läsning och bibliotekens roll för att skapa läslust. De sammanlagt 100 intervjuerna analyserades av en forskare vid Uppsala universitet och har resulterat i rapporten Barn berättar. Projektet Språk-kedjan som syftade till att barn tidigt ska få stöd för språkutveckling, avslutades under Inom projektet arrangerades nio föreläsningar, en två-dagars konferens, marknadsföring och presentation på fem olika mässor och mötesplatser och vi har tagit emot två studiebesök från andra län. På den internationella bibliotekskonferensen IFLA i Göteborg i augusti 2010 där materialet från språkväskorna presenterades i regionbibliotekets monter, mötte vi 85 olika nationaliteter som visade stort intresse för projektet. Den särskilda webbplatsen för projektet har visat sig ha haft mycket större spridning än man kunde förutse. Det kommer många förfrågningar om att sprida både metoder och material, vilket visar att projektet upplevs relevant och värdefullt för andra. Framförallt är det samarbetet i projektet som skapat ett så bra material och metodutveckling. Se bifogad rapport från projektet. Projektet kommer att följas upp Synliggör-biblioteken-projektet pågick under med stöd från Kulturrådet. Hela bibliotekslandskapet har bjudits in till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyten, men fyra bibliotek har deltagit mer aktivt och bildat en projektgrupp. Målet är att allmänheten i Halland bättre ska känna till bibliotekens utbud, samt i högre grad använda bibliotekens utbud och tjänster. Projektet följs och utvärderas av forskare på Bibliotekshögskolan i Borås. Se bifogad dokumentation som utgörs av rapporten Konsten att synliggöra bibliotek ett halländskt projekt , Utvärdering av Synliggör biblioteken - projektprocessen, samt En icke-användarstudie från Halland. Ett tydligt resultat av projektet är en ökad kunskap regionalt om folkbibliotekens identitet och omvärldens syn på bibliotek, om användning och marknadsföring av bibliotek. Det är ännu för tidigt att utläsa ökning av användning av bibliotekens tjänster generellt, men vi kan lokalt se att de områden som särskilt uppmärksammats, där ökar också utlån eller besök. Kompetensutvecklingen är förstås särskilt stor i de fyra projektbiblioteken, men kunskaperna har också spridits regionalt och nationellt genom en Ning, via bloggen Bibliotek i Halland, nyhetsbrev, artiklar, seminarier och utbildningsdagar. Tema för det tjugonde årets Halmstadkonferens var Frihet, jämlikhet, Facebook Framtid för folkbibliotek. Konferensen hölls på Tylösand i Halmstad och samlade 318 deltagare från Norden. Föreläsningarna samlades kring frågor om bilder av folkbibliotek och dess roll i samhället, historiskt, samtida och i en tänkt framtid. Människors nya medievanor samt de utmaningar som finns i nya medieformat och plattformar är viktiga för folkbiblioteken att förhålla sig till. Regionbiblioteket samarbetade med Falkenbergs bibliotek om att se till att de mobila biblioteken visade upp sig på IFLA-konferensen i Göteborg. Hundratals konferensdeltagare besökte de mobila biblioteken.

9 9(12) Profilerade mötesplatser Utveckling av bibliotekslokalerna som mötesplatser har fortsatt under Både projekten Biblioteket som mötesplats och Synliggör biblioteken, har betytt mycket för de bibliotek som arbetat med dessa frågor, t ex Vallås, Onsala, Hylte, Laholm och Söndrum. En effekt av projektet Biblioteket som mötesplats, som avslutades 2009, var litteraturstudien Rum för möten, som visat sig vara mycket efterfrågad av biblioteken. Under 2010 har föredrag hållits på temat för många, både inom och utanför regionen. Livslångt lärande Människor lär hela livet och har behov av stöd i lärandet. Biblioteken erbjuder utifrån sina olika huvudmän och uppdrag, litteratur och andra medier, information, hjälp att hitta relevant material, studieplatser etc. Alla bibliotekstyper stödjer den röda tråden i människors lärande, från små barns lärande av språk och möte med litteratur, information och medier, under ungdomstiden eller som vuxen, studerande, för fortbildning i yrkeslivet eller som bildning i största allmänhet. Utveckling av skolbiblioteken lyfts fram i den nya skollagen Frågan har bevakats och diskuterats med utvecklaren för skolfrågor på Region Halland. Gymnasiebibliotekarienätverket har träffats och diskuterat ny skollag och gymnasiereform. Vi diskuterade också hur biblioteksstrategins mål kan nås. Satsningen på Skapande skola fortsätter och en grupp regionala kulturkonsulenter har träffats under året för att skapa ett gemensamt regionalt utbud för skolan. Regionbiblioteket har följt projektet Folkbibliotekets roll för vuxnas lärande, genom att delta i styrgruppen. Projektet ägs av Regionbiblioteket i Kalmar. Projektet arbetar med att ta fram erfarenheter och rekommendationer för bibliotekens framtida roller för vuxna i lärande, särskilt i ljuset av en framtida kraftigt förändrad vuxenutbildning. Det nationella projektet IKT-lyftet, vars syfte var att öka möjligheten att ta del av information och kommunicera via Internet har under 2010 utvecklats till ett nationellt samarbetsprojekt genom ett upprop om att stödja Digital delaktighet. Regionbiblioteket har lyft denna fråga med biblioteken och Hallands bildningsförbund under året, deltagit i en webbaserad konferens i april 2010, samt planerat för att under 2011 starta ett projekt för att öka den digitala delaktigheten i Halland. Se även regionbibliotekets projekt Digital Delaktighet nedan. Digitala bibliotek Under 2010 präglades området främst av processen att skapa och planera projektet Digital delaktighet, med sina fyra delprojekt, samt projektet Driftssättning av biblioteksdatasystemet Koha, som fortsatte Koha-projektet under Nätverket för nättjänster har letat efter nya sätt att nå ut med kompetensutveckling om digitala tjänster, t ex genom webbaserade workshops om databaser. Metadata, upphovsrätt, biblioteksdatasystem och e-medier och teknikutveckling för medieplattformar har varit stora frågor för omvärldsbevakning och kommunikation. En del ägnades också åt att skapa den nya webbplatsen för regionkommunen, samt den server för bloggar, forum och wikis som är kopplad till arbetet.

10 10(1 2) Under våren 2010 erbjöds regionens bibliotekspersonal en utbildning, kallad Vilse på webben. Den tog upp viktiga frågor om barns användning av webben och vilka platser barn är intresserade av. Både teori och hands-on-stöd erbjöds. Den årliga Bokpratstafetten tog 2010 upp temat om bloggen som ett sätt att framgångsrikt arbeta med läsfrämjande. Elin Nord, då från Högsbo bibliotek, nu Göteborgs stadsbibliotek, berättade för barnbibliotekarierna om Elin och Siskas blogg. Ett webinarium planerades och genomfördes i samarbete med Ebsco för personalen i Halland. Regionbiblioteket deltog också i arrangerandet av och i paneldebatten på konferensen Digital turist, i samarbete med Halmstad stadsbibliotek och Medierådet. Delaktighet och skapande: Skrivarlägret Skrivkramp 2010 erbjöd unga möjligheter till skapande och delaktighet, både i skrivande och drama. Lägret planerades och genomfördes i samarbete mellan kommunerna, med stöd av Region Halland. Skrivandet och dramatiserandet resulterade i digitala. Området barn och unga var medarrangörer till Kungsbacka kommuns utställning Kan själv, för barn mellan 0-3 år. Allas kompetenser som resurs Detta område är basen för regionbibliotekets arbete, dvs att samordna och se till att kompetenser och erfarenheter möts och används på ett effektivt sätt inom regionen. Nätverksarbetet, utbildningsdagar, konferenser, etc är en viktig aspekt i detta, se ovan under respektive område. Under 2010 har en översyn gjorts av existerande nätverk, vilket resulterade i att mål för nätverksarbetet behöver formuleras och att sammansättningen behöver ses över för att nå Biblioteksstrategins mål. Personalen på regionbiblioteket agerar också nationellt för att främja regionens bibliotek. Vi samarbetar t ex med andra läns- och regionbibliotek i föreningen SLB Sveriges länsbibliotekarier, som representant i Svensk biblioteksförenings styrelse. Utvecklaren för Barn och unga deltar i en verksamhetsgrupp på Svensk biblioteksförening. Utvecklaren för Rum och medier deltar i en referensgrupp på TPB. Planeringen av IFLA konferensen gav goda internationella utblickar. Samarbetet i Halmstadkonferensgruppen ger viktiga erfarenheter av nordisk biblioteksutveckling. Arbetsgrupper där regionbiblioteket deltar regionalt: Skolutveckling och Skapande skola, organisationstillhörigheten skapar nu möjligheter för breddade kontakter och närmare samarbete med andra kulturformer, vilket bland annat direkt visar sig i planeringen av t ex Skrivarlägret. Varje år träffas assistenter från biblioteken i Halland för skräddarsydd kompetensutveckling års Assistentakademi handlade om verktyg för att möta människor med olika beteenden och i olika situationer på adekvata sätt.

11 11(1 2) I mars anordnades en studiedag i Kungsbacka med titeln Bibliotekarier är som tryffelsvin men hur synliggör vi godsakerna? Dagen handlade om litteraturförmedling och byggde på tidigare projekt, MVG och Musa. Ett mål för 2010 var att utveckla omvärldsbevakning och kommunikation via digitala tjänster. Under året har en ny webbplats för hela Region Halland utvecklats, dit bloggverktyg etc har kopplats. En ny webbplats för regional kultur är en del av den nya webbplatsen. Regionbibliotekets personal har bidragit till detta arbete, samt föreläst inom och utanför regionen om sociala medier. Regionbiblioteket kommunicerar med biblioteken i regionen på flera olika sätt. Vanligast är förstås personliga kontakter, men e-post har utvecklats till ett frekvent kommunikationsmedel. Dessutom bidrar vi med innehåll på följande digitala platser för att dela kunskaper med andra i regionen och nationellt. - Webbplatsen via Region Halland - En ning för projektet Synliggör biblioteket - En särskild blogg för projektet Digital delaktighet - En särskild blogg för projektet Koha - En blogg för hela regionbibliotekets olika verksamheter, Bibliotek i Halland - En facebook-grupp - Nyhetsbrevet Relaxen, som utkommer 4-5 gånger per år. Regionbiblioteket deltog också på Region Hallands öppet hus, där vi visade upp delar av verksamheten för alla besökare. En artikel om marknadsföring av bibliotek, skriven av Karen Nowe Hedvall och Anette Eliasson publicerades i SQPL våren Det har också publicerats flera artiklar om Språk-kedjan. Fortsatt måste behov av framtida kompetensutveckling och utveckling av biblioteksverksamheter identifieras för att man ska kunna planera nya relevanta aktiviteter och projekt. Men, det är också viktigt att fördjupa och sprida erfarenheter från avslutade projekt, vilket vi gör kontinuerligt, bland annat genom att delta i konferenser eller berätta om resultat inom regionen. En viktig del av projekterfarenheterna är också att dokumentera arbetet för att skapa kunskapsunderlag för biblioteksutveckling. För att planera 2011 års Halmstadkonferens Next Library, juni i Århus, reste Halmstadkonferensgruppen till New York i oktober Vi gjorde studiebesök på de intressanta bibliotekssystemen NYPL, Queens, Bronx och Brooklyn. Deras arbete med att inkludering av civilsamhället i bibliotekets vardagsverksamhet samt aktiva del i samhället för att upplevas relevanta utanför biblioteken är imponerande. För en fullständig lista över utbildningsdagar och aktiviteter arrangerade av Regionbibliotek Halland, se kalendarium.

12 12(1 2) Tankar om 2011 Regional biblioteksutveckling handlar om att arbeta långsiktigt och plantera eller förvalta frön i form av idéer som över tid ibland växer till sig och blir stora frågor som intresserar många. Vi följer utvecklingen men påverkar den också genom att driva vissa frågor. De regionala kulturpolitiska målen, se Hallands kulturplan skapar möjligheter att fortsätta att utveckla Halland till Bästa livsplats, när det gäller att söka och nå information, möta berättelser och människor i biblioteken eller via bibliotekens digitala tjänster. Bibliotekens möjligheter att ge utrymme för inspiration, lärande, skapande och känsla av delaktighet ökar i samspel med utveckling av nya tjänster och metoder att möta människors nya medievanor och de nya medieformat som förändrar förutsättningarna för bibliotekens verksamhet. I 2011 års verksamhetsplan är temat Digital delaktighet och vi arbetar bland annat med följande områden: - Sociala medier nåt för alla? Tillsammans med Regionbibliotek Stockholm och andra bibliotek och studieförbund. - Uppföljning och fortbildning utifrån projektet Språk-kedjan. - Start av ett projekt som fördjupar förståelse och sprider erfarenheter kring framgångsrikt samarbete mellan bibliotek och barnhälsovård. - Fortsättning av projektet Digital delaktighet, vilket utgörs av fyra delprojekt på fyra arenor. Att synliggöra och tillgängliggöra bibliotekets fysiska utbud digitalt: I biblioteket. På bibliotekets webbplats. I samhället. På webben generellt. - Hallandsbibliotek i samverkan. Ett paraply för olika områden där samverkan kan utvecklas mellan biblioteken i Halland. T ex genom att bidra med gemensamt innehåll till en nationell katalog, att utvinna goda effekter i verksamheten av implementering av RFID, gemensamt lyfta fram och dela innehåll digitalt, t ex boktips, regionalt lånekort, regionalt förbättrat mediesamarbete, etc. - Hitta nya vägar att främja barns och ungas tillgång till litteratur och medier, särskilt barn och unga med läs- och skrivsvårigheter, utifrån relevant forskning. - Stimulera halländskt författarskap (fortsatt 2012 och 2013). - I samarbete med övrig kulturverksamhet kommer regional kultur och kulturvanor att belysas för att skapa bättre underlag för utveckling. - Projektet Driftssättning av Koha avslutas under året. - Egen kompetensutveckling genom att tre utvecklare deltar i kursen Regional utveckling av bibliotek, på Bibliotekshögskolan i Borås. 15 ECTS. Anette Eliasson Regionbibliotekschef Regionbibliotek Halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Verksamhetsplan för Regionbibliotek Halland 2009

Verksamhetsplan för Regionbibliotek Halland 2009 Datum 2008-10-15 Regionbiblioteket Verksamhetsplan för Regionbibliotek Halland 2009 Regionbibliotekets uppdrag är att stödja och komplettera regionens kommunala bibliotek, att arbeta med utveckling och

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Regional biblioteksplan för Stockholms län

Regional biblioteksplan för Stockholms län KUN 2008/388 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Allan Axelsson Regional biblioteksplan för Stockholms län 2009 2011 1 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Vår

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018

Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018 Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPDRAG... 1 BIBLIOTEKEN I FILIPSTAD... 2 Verksamheten idag... 3 BIBLIOTEK VÄRMLAND... 5 PRIORITERADE OMRÅDEN... 6 Barn och

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Regionalt mediesamarbete i Skåne. Internationella biblioteket

Regionalt mediesamarbete i Skåne. Internationella biblioteket Regionalt mediesamarbete i Skåne Internationella biblioteket 130905 Regionalt mediesamarbete i Skåne Kultur Skånes webbplats http://www.skane.se/kultur/mediesamarbete Bibliotek, bildning och medias blogg

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 KB och dess partners och nationella kompetenscentra i det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget Bakgrund I mars 2012 tog Kungl biblioteket beslut om

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige

Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige Regeringsbeslut 2 Kulturdepartementet 2015-06-11 Ku2014/01693/KI Kungl. biblioteket Box 5039 102 41 Stockholm Ku2015/00747/KI Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil

Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil Eskilstuna 25 sep 2012 Eiler Jansson och Lena Angviken Vad ville vi med projektet? Öka medvetenheten hos allmänheten om bibliotekens utbud Öka användningen

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektplan med kommunikationsplan för Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektägare Genomförs i Projektets syfte Region Värmland/Kulturcentrum, Biblioteksutveckling i

Läs mer

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 3 Uppdrag 3 Styrdokument 3 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden 4-5 Stadsbibliotekets framtida utveckling 6

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fokus för år 2009 Fråga biblioteket kommer under 2009 att fokusera på kvalitet och samverkan. Vi vill uppnå en högre kvalitet i referenstjänsten. Vi vill också utveckla

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014. Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014

Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014. Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Fastställd av Stockholms Fastställd läns landstings av Stockholms kulturnämnd läns landstings kulturnämnd

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

LÄNSBIBLIOTEK ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2002

LÄNSBIBLIOTEK ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2002 LÄNSBIBLIOTEK ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2002 VISION Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland

Läs mer

Remiss Regional biblioteksplan för Kalmar län

Remiss Regional biblioteksplan för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Bildnings- och kulturförvaltningen Datum 2016-04-25 Referens KN 160098 Kulturnämnden Remiss Regional biblioteksplan för Kalmar län 2017-2021 Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 1 Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 2015-2018 Antagen av Kommunstyrelsen i Skinnskattebergs kommun 2015.11.03 2 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Underlag 1.2 Regional kulturplan, regional biblioteksplan

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

Regional biblioteksplan 2015 2017 Västernorrland

Regional biblioteksplan 2015 2017 Västernorrland Regional biblioteksplan 2015 2017 Västernorrland Länsbiblioteket Västernorrland Medicinska biblioteket Folkhögskolebiblioteken 2 Innehåll Regional biblioteksplan 2015 2017... 1 Västernorrland... 1 REGIONAL

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Hansson Annika Strömberg Datum 2014-04-01 Diarienummer KTN 2015-0276 Kulturnämnden Bibliotekplan för Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Bakgrund Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige. Den säger att kommunen ska upprätta en biblioteksplan för den samlade

Läs mer

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 1 Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 Bakgrund Riksdagen har beslutat att bibliotekslagen utökas med tillägget att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Jämlik tillgång till biblioteksverksamhet

Jämlik tillgång till biblioteksverksamhet Regional biblioteksplan för Östergötland Allas rätt till information Alla ska kunna ta del av litteratur, information och bibliotekstjänster av hög kvalitet och utifrån sina förutsättningar. Biblioteket

Läs mer

Länsbibliotek Östergötland - årsredovisning 2003

Länsbibliotek Östergötland - årsredovisning 2003 Länsbibliotek Östergötland - årsredovisning 2003 Länsbiblioteket har sina lokaler i Linköpings nya stadsbibliotek, Östgötagatan 5, Linköping. Uppdrag Länsbiblioteket är en regional kulturinstitution med

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Innehåll Inledning... 3 1. Uddevallas vision... 4 2. Omvärldens påverkan... 4 Nationell och internationell påverkan...

Läs mer

Verksamhetsplan Nationella uppdraget Internationella biblioteket 2015

Verksamhetsplan Nationella uppdraget Internationella biblioteket 2015 Verksamhetsplan Nationella uppdraget Internationella biblioteket 2015 Denna VP gäller Internationella biblioteket i rollen som lånecentral och nationellt kompetenscenter för folk- och skolbibliotek när

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

Remissvar - Regional Biblioteksplan för Regionbiblioteket

Remissvar - Regional Biblioteksplan för Regionbiblioteket TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Suzanne Hammargren 2016-09-14 KFN 2016/0136 50635 Kultur- och fritidsnämnden Remissvar - Regional Biblioteksplan för Regionbiblioteket i Kalmar län 2017-2021

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Verksamhetsplan Nationella uppdraget

Verksamhetsplan Nationella uppdraget Verksamhetsplan Nationella uppdraget Sveriges depåbibliotek och lånecentral 2015 Denna VP gäller Sveriges depåbibliotek och lånecentral KB:s partner och nationellt kompetenscenter i utvecklingen av Libris

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Verksamhet Länsbibliotekets verksamhet kan sammanfattas inom tre huvudområden: Kompletterande medieförsörjning Verksamhetsutveckling Information

Verksamhet Länsbibliotekets verksamhet kan sammanfattas inom tre huvudområden: Kompletterande medieförsörjning Verksamhetsutveckling Information Länsbibliotek Östergötland Verksamhetsplan 2003 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Från Kompobib2020 till Komposten. Biblioteken som lärande organisationer Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro län Gävle 5 februari 2014

Från Kompobib2020 till Komposten. Biblioteken som lärande organisationer Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro län Gävle 5 februari 2014 Från Kompobib2020 till Komposten Biblioteken som lärande organisationer Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro län Gävle 5 februari 2014 Biblioteken som lärande organisationer 2014-02-07 1 Kompobib2020

Läs mer

Statens kulturråd. Utbildningsdepartementet Dnr KUR 2004/ Stockholm 1(4) YTTRANDE. KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129)

Statens kulturråd. Utbildningsdepartementet Dnr KUR 2004/ Stockholm 1(4) YTTRANDE. KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129) Statens kulturråd SWEDISH NATIONAL COUNCIL FOR CULTURAL AFFAIRS Utbildningsdepartementet 04-05-26 Dnr KUR 2004/388 103 33 Stockholm 1(4) YTTRANDE KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129) Kulturrådet

Läs mer

Datum Dnr Regionalt mediesamarbete för biblioteken i Skåne 2014

Datum Dnr Regionalt mediesamarbete för biblioteken i Skåne 2014 Kulturnämnden Kristina Elding Utvecklare media och bibliotek 040-675 37 39 Kristina.Elding@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-05-14 Dnr 1400765 1 (5) Kulturnämnden Regionalt mediesamarbete för biblioteken

Läs mer

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling & samverkan Uppdrag: Nationell bibliotekssamverkan Kungl. biblioteket, KB, har av regeringen fått ett samordningsuppdrag för biblioteksväsendet.

Läs mer

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET 1. Finns det en biblioteksplan i din kommun? 2. Ingår skolbiblioteksverksamheten i planen? 3. Hur lyder texten om kommunens skolbiblioteksverksamhet? Sedan var frågan Hur

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009. Behandlad av nämnden 2007-06-07

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009. Behandlad av nämnden 2007-06-07 Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009 Behandlad av nämnden 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning s. 2 Bakgrund till biblioteksplanen s. 3 Bilden av Sörmland s. 3 Kommunala bibliotek s.

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN FÖR VÄRMLAND SOM EN STARK BIBLIOTEKSREGION

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN FÖR VÄRMLAND SOM EN STARK BIBLIOTEKSREGION REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2017 2020 FÖR VÄRMLAND SOM EN STARK BIBLIOTEKSREGION 2 REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2017 2020 UTGIVEN AV REGION VÄRMLAND, 2016. Biblioteksplanen är nedladdningsbar från Region Värmlands

Läs mer

Biblioteksplan Gnosjö kommun

Biblioteksplan Gnosjö kommun Biblioteksplan Gnosjö kommun 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-21 77. Antagen av Kultur- och utbildningsutskottet Inledning I bibliotekslagen (SFS 2013:801) står i 17 att kommuner och landsting

Läs mer

Storprojektet för mindre Barn och unga - Futurum.kom

Storprojektet för mindre Barn och unga - Futurum.kom Storprojektet för mindre Barn och unga - Futurum.kom Fas 1 3 2011-2014 Bak-grund Biblioteksutveckling genom barnets delaktighet och rättigheter barns skapande fokus barn och unga som fritidsbesökare biblioteksmiljön

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Biblioteksplan 2011-2014

Biblioteksplan 2011-2014 Biblioteksplan 2011-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-21, 53, dnr 2010.0111 Inledning Enligt bibliotekslagens 7 ska kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

Kungl. Biblioteket Sveriges nationalbibliotek Sidnummer 1

Kungl. Biblioteket Sveriges nationalbibliotek Sidnummer 1 Kungl. Biblioteket Sveriges nationalbibliotek Sidnummer 1 Kunskap för evigheten Lag om pliktleverans av tryckt material 1661 Lag om pliktleverans av radio och TV - 1979 Lag om pliktleverans av e-material

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2012-10-25 Dnr RV2012-324 Sida 1(11) Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Innehåll Förord... 3 Inledning... 3 Utgångspunkter för utveckling och

Läs mer

Regional biblioteksplan för Uppsala län 2015 2017

Regional biblioteksplan för Uppsala län 2015 2017 Regional biblioteksplan för Uppsala län 2015 2017 Innehåll Förord... 3 1 Bakgrund... 4 1.1 Allmänt... 4 1.2 Syfte med planen... 5 1.3 Mål med planen... 5 1.4 Omfattning, uppföljning och revidering... 6

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN (6)

LUDVIKA KOMMUN (6) LUDVIKA KOMMUN 150610 1 (6) Biblioteksplan Syftet med planen är att få en samlad bild av biblioteksverksamheten i Ludvika kommun samt befästa bibliotekets roll. Planen skall ange mål och riktning. Planen

Läs mer

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019 Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 2 Bakgrund Bibliotekslagen (2013:801) sätter ramarna för verksamheten vid landets bibliotek. Lagen betonar

Läs mer

Strategi- och verksamhetsplan 2010-2012 Antagen av Nämnden för Länsbibliotek Sydost 2010-03-02 Planen ska ses över varje år för revidering vid behov.

Strategi- och verksamhetsplan 2010-2012 Antagen av Nämnden för Länsbibliotek Sydost 2010-03-02 Planen ska ses över varje år för revidering vid behov. Strategi- och verksamhetsplan 2010-2012 Antagen av Nämnden för Länsbibliotek Sydost 2010-03-02 Planen ska ses över varje år för revidering vid behov. Verksamhetsidé för Länsbibliotek Sydost Genom att verka

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Bergs kommun 2014-2018 1 Innehåll 1. Bibliotekets lagrum 2. Vision för biblioteksverksamheten 3. Verksamhetsbeskrivning 4. Bibliotekets uppdrag 4.1 Tillgång till medier 4.2 Kulturupplevelser

Läs mer

Policy för biblioteksverksamheten

Policy för biblioteksverksamheten Datum Policy för biblioteksverksamheten Antagen av Kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 2016-02-29, 14 Dokumentägare: Ersätter dokument: Biblioteksplan 2009-2012, förlängd t o m 2015-12-31,

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Medieplan. Biblioteken i Mölndal

Medieplan. Biblioteken i Mölndal Medieplan Biblioteken i Mölndal 2013 2016 Kontaktuppgifter för mer information: Anette Eliasson, bibliotekschef, Biblioteken i Mölndal Telefon: 031-315 16 71. E-post: anette.eliasson@molndal.se Linda Rydgren

Läs mer

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga Biblioteksplan Stenungsunds kommun Stenungsund kommuns biblioteksplan har som syfte att ge en struktur och inriktningt samt tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag. Stenungsunds kommun Biblioteksplan

Läs mer

Regional biblioteksplan 2015-2018

Regional biblioteksplan 2015-2018 2 (13) INNEHÅLL 1 Sammanfattning... 3 2 Ny bibliotekslag 2014... 3 2.1 Vad innebär den nya bibliotekslagen?... 3 2.2 Vad är en biblioteksplan och vad ska den uppnå?... 4 2.3 Nationella mål för litteratur

Läs mer

Datum Dnr Regionalt mediesamarbete på biblioteksområdet 2016

Datum Dnr Regionalt mediesamarbete på biblioteksområdet 2016 Kulturnämnden Annelien van der Tang Eliasson Utvecklare media och bibliotek 040-675 37 40 Annelien.vanderTang-Eliasson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-14 Dnr 1502892 1 (5) Kulturnämnden Regionalt

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun

BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun foto: Franz Feldmanis BAKGRUND Tillgång till böcker, kunskap och information är en demokratisk rättighet och biblioteken är en garanti för att alla medborgare har tillgång

Läs mer

Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Verksamhetsberättelse 2012

Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Verksamhetsberättelse 2012 Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Verksamhetsberättelse 2012 Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning bildades 2012. Sammanlagt fyra expertgruppsmöten har ägt

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 Verksamhetsplan Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 1 1 Bakgrund 3 2 Vision 4 3 Verksamheten 5 3.1 Organisation... 5 3.2 Lokaler och bemanning... 5 3.3 Bibliotekssamarbete... 5 4 Verksamhetens

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Regionalt biblioteksråd tillsättning av nya ledamöter t o m 2014

Regionalt biblioteksråd tillsättning av nya ledamöter t o m 2014 Enheten för kultur- och föreningsstöd KUN 2013-09-26, p 19 KUN 2013/181 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-06 Handläggare: Kristina Solberg Regionalt biblioteksråd tillsättning av nya ledamöter t o m 2014 1 Förslag

Läs mer

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden Biblioteksplan 2016-2018 Antagen i Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-02 Innehåll Bakgrund 3 Biblioteken i Östersunds kommun 4 Det tillgängliga biblioteket 5 Samverkan 6 Fokusområden 7 Litteratur och läsning

Läs mer