Utlandsägda företag 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utlandsägda företag 2005"

Transkript

1 Utlandsägda företag 2005 Innehåll Sammanfattning... 2 Definition av utlandsägda företag... 3 Skillnader mellan olika statistikkällor... 4 Resultat från undersökningen... 5 Tabellförteckning Fakta om statistiken Definitioner Statistikansvarig myndighet Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS Studentplan 3, ÖSTERSUND Telefon Telefax Förfrågningar: Markus Lindvert telefon: , e-post: Anne-Christine Strandell telefon: e-post: Ansvarig utgivare Sture Öberg Östersund juni 2006 ISSN X 1 Producent SCB, Programmet för industri ÖREBRO Telefon Telefax Förfrågningar: Namn: Nina Grönborg telefon: e-post:

2 Sammanfattning Antalet anställda i utlandsägda företag ökade igen 2005 efter att ha minskat i 2004 års undersökning. Nettoökningen mellan 2004 och 2005 uppgick till anställda. Totalt fanns det utlandsägda företag med anställda år År 2004 fanns företag med totalt anställda. Företagsförvärv är den vanligaste etableringsformen bland de utlandsägda företagen. Totalt har 50 procent av stocken företag blivit utlandsägda genom förvärv. Förvärv är vanligare etableringsform inom tillverkningsindustrin än inom tjänstesektorn. Inom tillverkningsindustrin blev 67 procent utlandsägda genom förvärv, för tjänstesektorn var motsvarande siffra 46 procent. Luxemburg svarade för största ökningen mätt i antal företag, följt av Storbritannien och Norge. Denna förändring innebär att Norge åter kontrollerar flest utlandsägda företag i Sverige. EU-länderna dominerar det utländska ägandet i Sverige, men de amerikansk kontrollerade företagen är med sina anställda det största enskilda ägarlandet i Sverige. Därefter följer företag kontrollerade från Storbritannien med anställda och Finland med anställda. Av alla utlandsägda företagen 2005 var 86 procent små (färre än 50 anställda i Sverige). Dessa företag sysselsatte 11 procent av de anställda i utlandsägda företag. De stora företagen med fler än 250 anställda utgjorde 4 procent av samtliga utlandsägda företag, men deras andel av sysselsättningen var totalt 68 procent av alla anställda i de utlandsägda företagen. Antalet anställda i utlandskontrollerade arbetsställen ökade i 14 av 21 län i årets undersökning. De län där de anställda ökade mest var Västra Götalands län följt av Östergötlands län och Stockholms län. 62 procent av de anställda vid utlandsägda arbetsställen fanns i de tre storstadslänen Stockholm, Skåne och Västra Götalands län. De utlandsägda arbetsställena hade sammanlagt anställda i dessa tre län, varav nästan hälften i Stockholms län. 2

3 Definition av utlandsägda företag Huvudprincipen är att ett företag definieras som utlandsägt om mer än hälften av aktiernas röstvärde innehas av en utländsk ägare. Om företaget tillhör en koncern i Sverige vars koncernmoder är utlandsägd räknas det också som utlandsägt. Är företaget ägt i flera led är det den yttersta ägaren, det vill säga det moderbolag som i sin tur inte kontrolleras till mer än hälften av något annat bolag, som bestämmer nationaliteten på alla ingående bolag. När två eller flera utländska ägare med olika nationalitet tillsammans innehar aktier med ett röstvärde som överstiger 50 procent redovisas de i en separat kategori, delat ägande, i tabeller över ägarländer. Företag som ägs till hälften från Sverige räknas som svenskägda och ingår inte i denna rapport. Förändringen av antalet utlandsägda företag redovisas respektive undersökningsår, vilket kan vara ett annat år än det då ägarförändringen ägt rum. Detta beror på förbättrad täckning i statistiken, där även företag som varit utlandsägda före 2005 identifierats i den senaste undersökningen. Förändringar i statistiken beror också på förändringar i populationen utlandsägda företag. Hela koncerner kan från ett år till ett annat ändra nationalitet. En koncern eller ett företag som ena året var utlandsägd kan nästa år vara svenskägd och vice versa. Inom koncerner beror förändringarna framförallt på köp, försäljningar och nedläggningar av bolag. Att förändringar i population kan ha stort genomslag på statistiken bör särskilt beaktas vid tolkningen av utvecklingen i enskilda länder och för enskilda branschgrupper. Populationsförändringarna försvårar även jämförelser över tiden. Se Fakta om statistiken för mer information om undersökningen samt definitioner. 3

4 Skillnader mellan olika statistikkällor ITPS mäter omfattning och förändringar i det utländska ägandet i Sverige. Utgångspunkten för mätningarna är att identifiera ägare i andra länder som kontrollerar företag i Sverige. Nationaliteten bestäms av den yttersta ägarens hemvist. ITPS tillämpar definitioner som överenskommits med OECD och EU samt rapporterar statistik till dessa organisationer. ITPS statistik mäter den totala omfattningen och nationaliteten bestäms efter den yttersta ägaren som kontrollerar verksamheten. Det finns annan statistik som mäter kapitalflöden över gränserna, dvs. betalningsbalansstatistik. Den omfattar finansiering av s.k. direktinvesteringar och portföljinvesteringar över gränserna. Enligt OECD är kriteriet för en direktinvestering att minst tio procent av aktierna eller röstvärdet innehas av en utländsk investerare. En lägre andel räknas som portföljinvestering (finansiell placering). En direktinvestering kan avse utländsk finansiering av fusioner, förvärv, nyetableringar och lån till bolag. Finansiering av liknande aktiviteter som görs i värdlandet ingår inte i värdet på en direktinvestering. Dessutom bestäms nationaliteten av den närmaste ägarens hemvist och inte av den yttersta ägaren. Denna statistik är avsedd för att redovisa in- och utgående kapitalflöden som underlag till respektive lands betalningsbalans. Dessa siffror finns för många länder och har i regel hög aktualitet. Liksom vid andra internationella jämförelser finns problem med jämförbarhet. Tillgången och aktualiteten innebär att dessa siffror ofta används i fel sammanhang, dvs. för att redovisa omfattningen på direktinvesteringar. I verkligheten finansieras direktinvesteringar både lokalt i aktuellt land och genom aktiebyten och inte enbart genom kapitaltillskott från ägarlandet till värdlandet. 4

5 Resultat från undersökningen Antalet anställda ökar igen Antalet anställda i utlandsägda ökade 2005 efter att ha minskat i 2004 års undersökning. Nettoökningen mellan 2004 och 2005 uppgick till anställda. Totalt fanns det utlandsägda företag med anställda år År 2004 fanns företag med totalt anställda. Nettoökningen av antalet utlandsägda företag mellan 2004 och 2005 var 571 stycken. I undersökningen för 2005 tillkom totalt företag, detta inkluderar företag som blev utlandsägda 2005 eller tidigare samt företag som aktiverats 2005 från att ha varit vilande. Antalet företag som utgått ur undersökningen uppgick till 1 236, vilket bland annat omfattar företag som inte längre var verksamma på grund av exempelvis likvidation, konkurs, avregistrering, fusion (194 företag) eller att företagen blev svenskägda 2005 (275 företag). Detta genererar en nettoökning med 571 utlandsägda företag jämfört med 2004 års undersökning. De utlandsägda företagens andel av samtliga anställda i näringslivet uppgick till 23 procent 2005, vilket var oförändrat jämfört med Se figur 1. Figur 1 Antalet anställda i utlandsägda företag och deras andel av antalet anställda i näringslivet Anställda Procent Antal anställda Andel av näringsl. (%) Företagsförvärv är vanligaste etableringsformen Företagsförvärv är den vanligaste etableringsformen bland de utlandsägda företagen. Totalt har 50 procent (5 244 företag) av stocken företag blivit utlandsägda genom förvärv. Se tabell nedan. Förvärv är vanligare inom tillverkningsindustrin än inom tjänstesektorn. Inom tillverkningsindustrin blev 67 procent utlandsägda genom förvärv, för tjänstesektorn var motsvarande siffra 46 procent

6 Nyetableringar är det näst vanligaste skälet till att företagen blev utlandsägda, totalt har 28 procent (2 894 företag) av samtliga utlandsägda företag etablerats på detta sätt. Inom tjänstesektorn blev 31 procent av företagen utlandsägda genom nyetablering, motsvarande siffra för tillverkningsindustrin var 17 procent. Tabell Antal företag och antal anställda efter etableringsform för de utlandsägda företagen Etableringsform Antal företag Andel företag (%) Antal anställda Förvärv/köp , Nyetablering , Fusion/sammanslagning 222 2, Övrigt 563 5, Uppgift saknas , Totalt Anm. Filialernas etableringsform ingår i årets undersökning, detta är första gången som filialernas etableringsform undersöks. Av de nytillkomna företagen i denna undersökning svarade 33 procent att de blivit utlandsägda genom förvärv och 22 procent att de blivit utlandsägda genom nyetablering. Tre procent anger att de etablerat sig på annat sätt. Av de nytillkomna företagen ingår även de företag som blivit utlandsägda tidigare än år 2005, men som kommit med i undersökningen detta år. Uppgift saknas för 41 procent av de nytillkomna företagen på denna fråga. Antal företag kontrollerade från Luxemburg ökade mest Företag kontrollerade från Luxemburg svarade för den största ökningen av antalet utlandsägda företag mellan 2004 och 2005 (153 företag), följt av Storbritannien (141 företag) och Norge (106 företag). Norge är åter det land som kontrollerar flest företag i Sverige efter att ha passerat USA i antal företag, respektive företag. Tätt följt av Nederländerna med företag. Se figur 2. 6

7 Figur 2 Antalet företag 2005, 2004 och Norge USA Nederländerna Storbritannien Danmark Tyskland Finland Luxemburg Schweiz Frankrike Det var inte många länder som minskade sitt ägande i Sverige mellan 2004 och Ett av dessa undantag var Schweiz. Antalet företag kontrollerade från Schweiz minskade med 16 stycken. Övriga Storbritannien ökade antalet anställda mest Antalet anställda i utlandsägda företag ökade med personer mellan 2004 och I företag kontrollerade från EU-länderna (EU25) uppgick antalet anställda till personer, vilket motsvarade 59 procent av alla anställda i utlandsägda företag. Företag kontrollerade från Norden hade sammanlagt anställda, vilket motsvarade 25 procent av de anställda i utlandsägda företag. Motsvarande andel för NAFTA-länderna (USA, Kanada och Mexico) var 20 procent, anställda. Antalet anställda minskade mest i företag kontrollerade från Danmark. Detta beror främst på att några företag blev svenskägda. Jämfört med år 2004 minskade antalet anställda med personer. Därefter minskade antalet anställda mest i företag som kontrollerades av ägare i Singapore, med anställda. Flera ägarländer ökade antalet anställda i Sverige år De största ökningarna förekom i företag kontrollerade från Storbritannien, Nederländerna och Luxemburg med 8 725, respektive anställda jämfört med år EU-länderna dominerar det utländska ägandet i Sverige, men de amerikansk kontrollerade företagen är med sina anställda det största enskilda ägarlandet i Sverige. Därefter följer företag kontrollerade från Storbritannien med anställda och Finland med anställda. 7

8 Figur 3 Antalet anställda i utlandsägda företag 2005, 2004 och 1990 efter ägarland USA Storbritannien Finland Nederländerna Tyskland Norge Frankrike Danmark Schweiz Luxemburg Övriga Flest företag inom tjänstesektorn Av samtliga utlandsägda företag 2005 tillhörde 74 procent tjänstesektorn och 15 procent tillverkningsindustrin. Antalet tjänsteföretag ökade med 469 företag och antalet tillverkningsföretag med 64 från föregående år. Inom tjänstesektorn fanns flest utlandsägda företag inom partihandeln, företag. Andra företagstjänster var den näst största tjänstebranschen sett till antal företag, företag, där den största gruppen var juridiska byråer, redovisning och annan konsultverksamhet. Av alla anställda i utlandsägda företag var 53 procent anställda inom tjänstesektorn, 42 procent inom tillverkningsindustrin och 4 procent inom byggsektorn. Antalet anställda ökade mest inom tjänstesektorn Ökningen av antalet anställda i utlandsägda företag skedde i såväl tjänstesektorn som tillverkningsindustrin. Dock inte inom elverk, gas, värme och vatten samt inom byggverksamhet där antalet anställda minskade. Antalet anställda i tjänstesektorn ökade med personer till mellan 2004 och Antalet anställda ökade mest inom branscherna partihandel, researrangörer/transportförmedling och detaljhandel. Inom partihandel ökade de anställda med personer till anställda, det var den bransch där de anställda ökade mest. Ökningen inom researrangörer/transportförmedling var personer vilket innebar att antalet anställda i denna bransch uppgick till personer. Ökningen av antalet anställda inom detaljhandel var personer till anställda De branscher inom tjänstesektorn där antalet anställda minskade var framförallt andra företagstjänster samt post och telekommunikation med minskningar på respektive anställda. 8

9 Inom tillverkningsindustrin ökade antalet anställda med personer till totalt anställda. Inom gummi och plastvaruindustrin var anställda 2005, vilket var en ökning med personer. Inom verkstadsindustrin ökade de anställda framförallt inom maskinindustrin och inom motorfordonsindustrin, en ökning med respektive personer till respektive anställda. Antalet anställda minskade framförallt inom möbelindustrin och annan transportmedelsindustri, med respektive anställda. Inom byggsektorn minskade antalet anställda med 614 personer till anställda. Antalet företag i denna bransch ökade med 21 och uppgick därmed till 242 företag. Inom elverk, gas, värme och vatten minskade antalet anställda med personer och uppgick därmed till anställda, trots att antalet företag i denna bransch totalt sett minskat med 10 stycken. Störst andel anställda inom kemisk industri och flygbolag Av samtliga anställda i utlandsägda företag fanns 53 procent inom tjänstesektorn. Därav arbetade flest inom partihandeln (11 procent) samt andra företagstjänster (9 procent). Andel anställda inom tillverkningsindustrin var 42 procent, varav 21 procent inom verkstadsindustrin. De branscher där störst andel av det totala antalet anställda i näringslivet hörde till utlandsägda företag var framförallt kemiindustrin, industrin för stenkolsprodukter och flygbolag. I dessa branscher arbetade 81, 77 respektive 70 procent av de anställda i utlandsägda företag. I läkemedelsindustrin som ingår i kemiindustrin arbetade 90 procent i utlandsägda företag. Inom annan elektroindustri samt inom jord- och stenvaruindustrin var 59 respektive 54 procent anställda i utlandsägda företag. Förutom flygbolagen fanns den största andelen anställda i utlandsägda företag i tjänstesektorn bland researrangörer samt partihandeln med 49 respektive 36 procent anställda i utlandsägda företag. Inom elverk, gas, värme och vatten var andelen anställda i utlandsägda företag 23 procent. 9

10 Figur 4 Anställda i utlandsägda företag i procent av samtliga anställda i branschen i Sverige 2005 Kemisk industri Industri för stenkolsprodukter Flygbolag Annan elektroindustri Jord- och stenvaruindustri Motorfordonsindustri Researrangörer/transportförm. Massa- och pappersindustri Livsmedelsindustri Maskinindustri Partihandel Ind. för medicinsk utr. Stål- och metallverk Datakonsulter Gummi- och plastvaruindustri Textilindustri Elverk, gas, värme, vatten Uthyrningsfirmor Trävaruindustri Försäkringsbolag Anm. I figuren ingår enbart de 20 branscher som har störst andel anställda i utlandsägda företag, för en fullständig redovisning se tabellbilagan. De största förändringarna från föregående år inträffade i industri för stenkolsprodukter, där andelen anställda ökade med 23 procentenheter. Inom kol och torvutvinning minskade andelen anställda med 11 procentenheter. Österrike, Italien och Irland hade störst andelar av sina anställda inom tillverkningsindustrin, mellan 71 och 65 procent. Även Schweiz, USA och Finland hade en stor andel anställda inom industrin. Tyskland och Frankrike hade däremot en lägre andel anställda i industrin, 25 respektive 24 procent. Cypern var det land som hade störst andel anställda inom tjänstesektorn, 98 procent. 10

11 Få stora företag sysselsätter flest Av de utlandsägda företagen 2005 var 86 procent små (färre än 50 anställda i Sverige). Dessa företag sysselsatte 11 procent av de anställda i utlandsägda företag. De stora företagen med fler än 250 anställda utgjorde 4 procent av samtliga utlandsägda företag, men deras andel av sysselsättningen var totalt 68 procent av alla anställda i de utlandsägda företagen. Medelstora företag ( anställda i Sverige) utgjorde 10 procent av de utlandsägda företagen och dess andel av sysselsättningen var 21 procent. Utlandsägda företags andel av näringslivets anställda var störst i storleksklassen anställda (44 procent) och i storleksklassen 500 eller fler anställda i Sverige (38 procent), vilket var något högre värden jämfört med fjolåret. De större utlandsägda företagen hade relativt fler anställda inom tillverkningsindustrin än vad de mindre företagen hade. Av de utlandsägda företagen med minst 250 anställda tillhörde 45 procent av de anställda företagen inom tillverkningsindustrin och 49 procent tillhörde företag inom tjänstesektorn. För de minsta företagen (färre än 50 anställda) var motsvarande siffror 19 respektive 77 procent. Ökat antal anställda i storstadsregionerna För att få en bättre regional översikt av var de utlandsägda företagen bedriver sin verksamhet i Sverige redovisas även arbetsställen per län i rapporten. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. År 2005 skedde totalt sett ingen större förändring av antalet arbetsställen jämfört med år Det utländska ägandet är fortsatt koncentrerat till storstadsregionerna. De största förändringarna skedde i Stockholms län och Västra Götalands län med ökningar på 292 respektive 126 arbetsställen. Antalet anställda i utlandskontrollerade arbetsställen ökade i 14 av 21 län i årets undersökning. De län där de anställda ökade mest var Västra Götalands län (5 125) följt av Östergötlands län (2 637) och Stockholms län (1 757). De län som hade de största minskningarna av antalet anställda vid utlandsägda arbetsställen var Kalmar och Västmanlands län med minskningar på respektive anställda. 62 procent av de anställda i utlandsägda arbetsställena fanns i de tre storstadslänen (Stockholms, Skåne och Västra Götalands län). De utlandsägda arbetsställen hade sammanlagt anställda i dessa tre län, varav nästan hälften i Stockholms län. De län som hade lägst andel anställda vid utlandskontrollerade arbetsställen av totala antalet anställda i näringslivet var Gotlands län (8 procent), Norrbottens län (10 procent) och Jämtlands län (11 procent). Störst andel anställda vid utlandsägda arbetsställen hade Blekinge (30 procent) och Västmanlands län (27 procent). Detta var inga större skillnader för något län jämfört med föregående undersökningsår. 11

12 Ökat antal anställda i utlandsägda IT-företag Antalet anställda i utlandsägda IT-företag ökade mellan 2004 och 2005, en ökning med 924 personer till totalt personer. Både tillverkningsindustrin och de tjänsteproducerande IT-företagen ökade något. Även antalet utlandsägda IT-företag ökade något, ökningen var 54 företag till totalt företag. USA var det största enskilda ägarlandet av IT-företag, både avseende antal företag och anställda. Antalet arbetsställen med IT-verksamhet uppgick till år 2005, en minskning med totalt 224 arbetsställen. De län som hade flest anställda vid utlandsägda IT-arbetsställen var storstadslänen Stockholm, Västra Götalands län och Skåne län. Störst nedgång när det gäller antal anställda noteras i Kalmar län, en minskning med anställda jämfört med 2004 års undersökning. Störst ökning var det i Stockholms län, en ökning med anställda. I tabellerna över IT-arbetsställen ingår samtliga arbetsställen som är klassade som IT-verksamheter, oavsett hur företaget de tillhör är branschklassat. Därur uppkommer skillnaden mellan det totala antalet anställda i de utlandsägda IT-arbetsställena och i de utlandsägda IT-företagen. Virtuella filialer Antalet filialer som är registrerade för skatt men som saknar fast arbetsställe, så kallade virtuella filialer var år 2005, 419 stycken. Detta var en ökning med 9 filialer sedan år Dessa filialer kan av praktiska skäl inte undersökas med enkät eftersom de inte bedriver någon stadigvarande verksamhet på en adress i Sverige. De virtuella filialerna finns därför inte med i redovisningen över antalen utlandsägda företag i Sverige. Fem filialer hade över 50 anställda, 18 filialer hade mellan 10 och 49 anställda, 138 filialer hade mellan 1 och 9 anställda. 71 procent av filialerna är verksamma inom tjänstesektorn och framför allt inom partihandeln (26 procent). Andelen virtuella filialer verksamma inom tillverkningsindustrin uppgick till 9 procent och inom byggindustrin till 5 procent. Det finns ingen uppgift om bransch för 11 procent av företagen. 12

13 Tabellförteckning Tabell 1 Anställda i utlandsägda företag fördelat på bransch och ägarland Procentuell fördelning av antal anställda. Tabell 2 Utlandsägda företag och anställda 2005, 2004 och 1990 fördelade på ägarland. Tabell 3 Utlandsägda företag och anställda 2005 och 2004 samt företag i procent av samtliga företag i näringslivet. Branschfördelat. Tabell 4 Utlandsägda företag och antällda 2005, 2004 och 1990 samt anställda i procent av samtliga anställda i näringslivet. Branschfördelat. Tabell 5 Utlandsägda företag och anställda 2005 och 2004 samt anställda i procent av samtliga anställda i näringslivet. Finare branschfördelning än i tabell 4. Tabell 6 Utlandsägda företag och anställda 2005, 2004 och 1990 samt anställda i procent av samtliga anställda i näringslivet. Fördelat efter företagsstorlek. Tabell 7 Anställda i utlandsägda företag fördelade på storlek och bransch Procentuell fördelning av antal anställda. Tabell 8 Anställda i utlandsägda arbetsställen fördelade på län och kommun i Sverige Procentuell fördelning av antal anställda per ländergrupper. Tabell 9 Anställda i utlandsägda arbetsställen fördelade på län och kommun i Sverige och bransch Procentuell fördelning av antal anställda per bransch. Tabell 10 Antal arbetsställen i utlandsägda företag fördelade på län och kommun i Sverige Procentuell fördelning av antal arbetsställen per län. Tabell 11 Utlandsägda arbetsställen och anställda 2005, 2004 och 1990 samt anställda i procent av samtliga anställda i näringslivet. Fördelat efter län och kommun. Tabell 12 Utlandsägda IT-företag 2005 och Fördelat på bransch. Tabell 13 Utlandsägda IT-företag fördelade på de 10 största ägarländerna 2005 och Tabell 14 Utlandsägda IT-verksamheter i Sverige fördelade på län 2005 och Tabell 15 Utlandsägda företag per etableringsform Branschfördelat. Tabell 16 Antal anställda i utlandsägda företag per etableringsform Branschfördelat. 13

14 Tabell 1 Anställda i utlandsägda företag fördelat på bransch och ägarland Procentuell fördelning av antal anställda. Ägargrupp / ägarland 1) Totalt 2005 Varav inom Antal Tillverkningsind. 2) Tjänstesektorn 2) Övriga näringar anst. Antal Andel Antal Andel Antal Andel anst. anst. anst. anst. anst. anst. Norden Finland Danmark Norge EU EU Storbritannien Nederländerna Tyskland Frankrike Luxemburg Italien Irland Cypern Belgien Österrike Övriga länder i EU NAFTA USA Asien Japan Övriga världen Schweiz Delat ägande 3) TOTALT I ländergrupperna ingår följande länder: Norden: Danmark, Finland, Norge, Island EU 15: Danmark, Finland, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Tyskland, Österrike, Storbritannien, Irland, Frankrike, Spanien, Portugal, Italien, Grekland. EU25: Danmark, Finland, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Tyskland, Österrike, Storbritannien, Irland, Frankrike, Spanien, Portugal, Italien, Grekland, Cypern, Estland, Ungern. Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckiska republiken NAFTA: USA, Kanada, Mexiko Asien: Azerbajdzjan, Georgien, Hongkong, Indien, Israel, Japan, Kina, Kuwait, Malaysia, Pakistan, Saudiarabien, Singapore, Sydkorea, Taiwan, Thailand. 2. Tillverkningsindustrin motsvarar SNI Tjänstesektorn motsvarar SNI Delat ägande avser de företag som ägs av två eller flera länder och där summan av röstvärdet från de utländska ägarna överstiger 50 procent. 14

15 Tabell 1 Utlandsägda företag och anställda 2005, 2004 och 1990 fördelade på ägarland. Ägargrupp / ägarland 1) Antal Antal Andel Antal Antal Andel företag anst. anst. företag anst. anst. TOTALT Därav: EU EU Norden NAFTA Asien Norge USA Nederländerna Storbritannien Danmark Tyskland Luxemburg Finland Schweiz Frankrike Belgien Japan Italien Österrike Kanada Cypern Irland Gibraltar Spanien Jungfruöarna, Brittiska Jersey Saudiarabien Australien Island Hongkong Bermuda Kina Singapore Indien Sydafrika Liechtenstein Estland Israel Panama Malta Peru Caymanöarna Polen Sydkorea Ryssland Portugal Lettland Isle of Man Taiwan Slovenien Övriga länder Land ej specificerat Delat ägande 2) TOTALT

16 Tabell 2 forts Ägargrupp / ägarland 1) 1990 Antal Antal Andel företag anst. anst. TOTALT Därav: EU Norden NAFTA Asien Norge USA Nederländerna Storbritannien Danmark Tyskland Luxemburg Finland Schweiz Frankrike Belgien Japan Italien Österrike Kanada Cypern Irland Gibraltar Spanien Brittiska Jungfruöarna Jersey Saudiarabien Australien Island Hongkong Bermuda Kina Singapore Indien Sydafrika Liechtenstein Estland Israel Panama Malta Peru Caymanöarna Polen Sydkorea Ryssland Portugal Lettland Isle of Man Taiwan Slovenien Övriga länder Land ej specificerat TOTALT Se fotnot Tabell 1 2. Delat ägande avser de företag som ägs av två eller flera länder och där summan av röstvärdet från de utländska ägarna överstiger 50 procent. 16

17 Tabell 2 a Utlandsägda företag och anställda 2005, samt företag i procent av samtliga företag i näringslivet. Branschfördelat. Bransch / branschgrupp SNI Antal utl. Antal Andel Totalt Andel Utl. ägda ftg. anst. av utl.- antal ftg 2) ägda ftg 3) ägda ftg 1) Jordbruk och jakt Skogsbruk Fiske Utvinning av mineral Därav Kol- och torvutvinning Utvinning av metallmalmer Annan mineralutvinning Tillverkningsindustri Därav Livsmedelsindustri Textilindustri Beklädnadsindustri Garvning och annan läderberedning Trävaruindustri Massa- och pappersindustri Grafisk industri Industri för stenkolsprodukter Kemisk industri Gummi- och plastvaruindustri Jord- och stenvaruindustri Stål- och metallverk Verkstadsindustri varav Metallvaruindustri Maskinindustri Industri för datorer Annan elektroindustri Teleproduktindustri Ind. för medicinsk utr Motorfordonsindustri Annan transportmedelsind Möbelindustri Återvinningsindustri Elverk, gas, värme, vatten Byggverksamhet

18 Tabell 3 a forts Bransch / branschgrupp SNI Antal utl. Antal Andel Totalt Andel Utl. ägda ftg. anst. av utl.- antal ftg 2) ägda ftg 3) ägda ftg 1) Tjänsteverksamhet Därav Handel med motorfordon Partihandel Detaljhandel Hotell och restaurang Landtransportföretag Rederier Flygbolag Researrangörer/transportförm Post- och telekommunikation Banker o andra kreditinstitut Försäkringsbolag Stödtjänster finaisell verksamhet Fastighet Uthyrningsfirmor Datakonsulter Forskning och utveckling Andra företagstjänster Övriga tjänster varav Utbildning Hälso- och sjukvård Reningsverk Rekreation, kultur, sport Andra serviceföretag Ej branschkodade företag TOTALT Andelen av utlandsägda företag avser andelen utlandsägda företag i branschen i förhållande till totala antalet utlandsägda företag i Sverige. 2. Totalt antal företag i branschen: Företag, företags intresseorganisationer mm, filialer till utländska företag, banker, andra finansinstitut, försäkringsinstitut och personliga företag. 3. Andelen utlandsägda företag avser utlandsägda företag i branschen i förhållande till totala antalet företag i branschen i Sverige. 18

19 Tabell 3 b Utlandsägda företag och anställda 2004, samt företag i procent av samtliga företag i näringslivet. Branschfördelat. Bransch / branschgrupp SNI Antal utl. Antal Andel Totalt Andel Utl. ägda ftg. anst. av utl.- antal ftg 2) ägda ftg 3) ägda ftg 1) Jordbruk och jakt Skogsbruk Fiske Utvinning av mineral Därav Kol- och torvutvinning Utvinning av metallmalmer Annan mineralutvinning Tillverkningsindustri Därav Livsmedelsindustri Textilindustri Beklädnadsindustri Garvning och annan läderberedning Trävaruindustri Massa- och pappersindustri Grafisk industri Industri för stenkolsprodukter Kemisk industri Gummi- och plastvaruindustri Jord- och stenvaruindustri Stål- och metallverk Verkstadsindustri varav Metallvaruindustri Maskinindustri Industri för datorer Annan elektroindustri Teleproduktindustri Ind. för medicinsk utr Motorfordonsindustri Annan transportmedelsind Möbelindustri Återvinningsindustri Elverk, gas, värme, vatten Byggverksamhet

20 Tabell 3 b forts Bransch / branschgrupp SNI Antal utl. Antal Andel Totalt Andel Utl. ägda ftg. anst. av utl.- antal ftg 2) ägda ftg 3) ägda ftg 1) Tjänsteverksamhet Därav Handel med motorfordon Partihandel Detaljhandel Hotell och restaurang Landtransportföretag Rederier Flygbolag Researrangörer/transportförm Post- och telekommunikation Banker o andra kreditinstitut Försäkringsbolag Stödtjänster finaisell verksamhet Fastighet Uthyrningsfirmor Datakonsulter Forskning och utveckling Andra företagstjänster Övriga tjänster varav Utbildning Hälso- och sjukvård Reningsverk Rekreation, kultur, sport Andra serviceföretag Ej branschkodade företag TOTALT Andelen av utlandsägda företag avser andelen utlandsägda företag i branschen i förhållande till totala antalet utlandsägda företag i Sverige. 2. Totalt antal företag i branschen: Företag, företags intresseorganisationer mm, filialer till utländska företag, banker, andra finansinstitut, försäkringsinstitut och personliga företag. 3. Andelen utlandsägda företag avser utlandsägda företag i branschen i förhållande till totala antalet företag i branschen i Sverige. 20

Utlandsägda företag 2003

Utlandsägda företag 2003 S2004:004 Utlandsägda företag 2003 Utlandsägda företag 2003 Innehållsförteckning Definition av utlandsägda företag... 3 Skillnader mellan olika statistikkällor... 4 Sammanfattning... 5 Resultat från undersökningen...

Läs mer

Utländska företag 2006

Utländska företag 2006 S2007:005 Utländska företag 2006 Utländska företag 2006 Statistikansvarig myndighet Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS Studentplan 3, 831 40 ÖSTERSUND Telefon 063 16 66 00 Telefax 063 16 66

Läs mer

Utländska företag 2007

Utländska företag 2007 S2008:005 Utländska företag 2007 Utländska företag 2007 Statistikansvarig myndighet Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS Studentplan 3, 831 40 ÖSTERSUND Telefon 063 16 66 00 Telefax 063 16 66

Läs mer

S2002:007. Utlandsägda företag 2001

S2002:007. Utlandsägda företag 2001 S2002:007 Utlandsägda företag 2001 Foreign owned enterprises 2001 Foreign owned enterprises 2001 Innehållsförteckning Contents Sida Page 1 Innehållsförteckning 1 Table of contents 2 Definition av utlandsägda

Läs mer

S2003:012. Utlandsägda företag

S2003:012. Utlandsägda företag S2003:012 Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 2001 Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 2001 Innehållsförteckning Definition av utlandsägda företag 2 Sammanfattning 4 Utlandsägda företag i Sverige

Läs mer

Statistik 2013:06 Utländska företag 2012

Statistik 2013:06 Utländska företag 2012 Statistik 2013:06 Utländska företag 2012 Utländska företag 2012 Foreign controlled enterprises 2012 Innehållsförteckning Contents Sammanfattning... 2 Summary... 3 Definition av utländska företag... 4 Skillnader

Läs mer

Statistik 2012:03 Utländska företag 2011

Statistik 2012:03 Utländska företag 2011 Statistik 2012:03 Utländska företag 2011 Utländska företag 2011 Foreign controlled enterprises 2011 Statistikansvarig myndighet Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Studentplan

Läs mer

Utländska företag 2014. Statistik 2015:04

Utländska företag 2014. Statistik 2015:04 Statistik 2015:04 Utländska företag 2014 Utlandsägandet i Sverige ökar, både när det gäller antal företag och anställda. Norge är det ägarland som kontrollerar flest företag i Sverige och Tyskland är det

Läs mer

Utländska företag Statistik 2016:03

Utländska företag Statistik 2016:03 Statistik 2016:03 Utländska företag 2015 Antal utlandsägda företag i Sverige ökade svagt under 2015. Samtidigt är antalet anställda i de utländska företagen i princip i nivå med föregående år. Norge är

Läs mer

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004 S2007:001 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004 Innehållsförteckning Definition av internationella och nationella företag 2 Sammanfattning 3 Resultat

Läs mer

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003 S2006:003 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003 Innehållsförteckning Definition av internationella och nationella företag 3 Sammanfattning 5 Resultat

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Nystartade företag första och andra kvartalet 2011

Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 Innehållsförteckning Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 2 2011 efter branschgrupp

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Beskrivning av statistiken

Beskrivning av statistiken Beskrivning av statistiken Produkt: Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2001 2002 Statistikansvarig myndighet Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS Studentplan 3, 831 40 ÖSTERSUND Telefon

Läs mer

Nystartade företag tredje kvartalet 2011

Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 3 2011 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Fakta om små och stora företag 2003

Fakta om små och stora företag 2003 Fakta om små och stora företag 2003 December 2003 Förord Småföretagen spelar en avgörande roll för att Sverige ska vara ett bra land för människor att leva i. Småföretagen omfattar 99,2 procent av alla

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord 2000

Konkurser och offentliga ackord 2000 1 Konkurser och offentliga ackord 2000 Bankruptcies and hearings on composition without bankruptcy 2000 Konkurser per 100 000 av medelfolkmängden 1866-2000 Per 100 000 300 250 200 150 100 50 0 1866 1886

Läs mer

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009 Värt att veta om 2009 Innehåll 2 Hur många företag finns det i Sverige? 2 Hur många småföretag finns det? 2 Hur många jobbar i småföretag? 2 Småföretagen står för de nya jobben 3 Antal företag - detaljerad

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En region med lång tradition av internationellt företagande Göteborg har alltid varit en internationell stad. Sedan staden grundades år 1621 har utrikeshandeln

Läs mer

Statistikinfo 2013:13

Statistikinfo 2013:13 Statistikinfo 213:13 Ökat antal förvärvsarbetande 212 75 732 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 212, det är det högsta antalet förvärvsarbetande som någonsin redovisats för kommunen. Antalet

Läs mer

S2001:012. Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 1999

S2001:012. Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 1999 S2001:012 Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 1999 Foreign owned enterprises economic figures 1999 Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 1999 Foreign owned enterprises economic figures 1999 Innehållsförteckning

Läs mer

Statistikinfo 2014:11

Statistikinfo 2014:11 Statistikinfo 214:11 Ökat antal förvärvsarbetande 213 77 169 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 213, en ökning med 1 437 personer jämfört med 212. För andra året i rad var transportmedelsindustrin

Läs mer

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004 Stockholm Skåne Uppsala Riket Västra Götaland Jämtland Gotland Halland Västmansland Dalarna Södermanland Norrbotten Kronoberg Östergötland Örebro Västernorrland

Läs mer

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD SVENSK HANDEL 2015 SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD BUSINESS SWEDEN Mars 2015 Stockholm SVENSK TJÄNSTEEXPORT ÄR PÅ UPPGÅNG OCH SVERIGE UTGÖR EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

Läs mer

S2004:005. Konkurser april juni 2004

S2004:005. Konkurser april juni 2004 S2004:005 Konkurser april juni 2004 Bancruptcies April June 2004 Konkurser april juni 2004 Bancruptcies April June 2004 Innehållsförteckning Contents Konkurser januari juni 2004 2 Tabellförteckning List

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Enkätundersökning SOU 2003:16

Enkätundersökning SOU 2003:16 Bilaga 3 Tabeller Denna tabellbilaga innehåller den statistik som presenteras i kapitel 1 och 6. I bilagan finns både statistik från enkätundersökningen och statistik som tagits fram av Statistiska centralbyrån

Läs mer

Direktinvesteringar 1

Direktinvesteringar 1 Direktinvesteringar 1 Direktinvesteringsflöden Diagram 1 och tabell 1 visar värdet på in- och utflöden av direktinvesteringar under 2006-2014. Inflöden redovisas som nettot av de investeringar som utländska

Läs mer

Utlandsägda företag 1995

Utlandsägda företag 1995 Beställningsnummer F 18 SM 9601 Utlandsägda företag 1995 Foreign owned enterprises 1995 Utlandsinflytandet ökar De utlandsägda företagen uppgick till 3 344 företag, vilket är en ökning jämfört med föregående

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2007

Utländska dotterbolag i Finland 2007 Företag 2008 Utländska dotterbolag i Finland 2007 14 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2007 2007 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Register: Strukturlönestatistik privat sektor (SLP)

Register: Strukturlönestatistik privat sektor (SLP) Register: Strukturlönestatistik privat sektor (SLP) 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Strukturlönestatistik privat sektor (SLP) Kontaktperson: Kristian Söderholm, tel:

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

S2009:001. Konkurser och offentliga ackord 2008

S2009:001. Konkurser och offentliga ackord 2008 S2009:001 Konkurser och offentliga ackord 2008 Bankruptcies and hearings on compositions without bankruptcy 2008 Konkurser och offentliga ackord 2008 Bankruptcies and hearings on compositions without

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Statistikinfo 2016:06

Statistikinfo 2016:06 Statistikinfo 216:6 Över förvärvsarbetande i Linköping 872 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 215, en ökning med 1 844 personer jämfört med 215, vilket är den näst största ökningen någonsin

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Återrapportering av regeringsuppdrag: Förvaltning av register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige.

Återrapportering av regeringsuppdrag: Förvaltning av register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 2017-02-22 2017/002302 1 (11) Ert datum Er beteckning 2016-01-28 A2016/00159/ARM Enheten för svarstjänst Maja Todorovic, 010-730 96 27 maja.todorovic@av.se Återrapportering av regeringsuppdrag: Förvaltning

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

S2005:003. Utlandsägda företag

S2005:003. Utlandsägda företag S2005:003 Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 2003 Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 2003 Innehållsförteckning Definition av utlandsägda företag 2 Sammanfattning 3 Summary 5 Utlandsägda företag

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK Strukturrapport FRÅN LRF MJÖLK Sammanfattning Sverige ligger på nionde plats i EU när det gäller medelleverans per gård. De största genomsnittsgårdarna finns i Slovakien, Tjeckien och Danmark. Under årets

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Handelns bidrag Procent Detaljhandelsutveckling 1991 2015 Detaljhandelns utveckling, mätt i löpande priser 1991 2015. (SCB, HUI Research) 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 5,5% 2,5%

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start S2003:005 Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start Innehållsförteckning Sida 2 Sammanfattning 3 Statistiken med kommentarer 42 Fakta om statistiken 52 Tabellförteckning 55 Tabeller

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Sysselsatta. Perspektiv. Sysselsättning nr1

Sysselsatta. Perspektiv. Sysselsättning nr1 Perspektiv Sysselsättning 2015 nr1 2016 1 Antalet sysselsatta (arbetstillfällen) uppgick till 67 900 i 2014 Flest sysselsatta finns inom handeln (17 procent) Antalet sysselsatta inom fastighetsverksamhet

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket Befolkningsförändringar och folkmängd i Stockholms län och riket 1931-2009 Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket 1931-1940

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Norska företag i Sverige och Västra Götaland

Norska företag i Sverige och Västra Götaland Fakta & Analys 212:8 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Norska företag i Sverige och Västra Götaland Sverige och Norge har en lång tradition av samverkan. Inom näringslivet avspeglar det

Läs mer

Q1 2008. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q1 2008. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q1 8 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q1/8 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 januari - 30 juni 2015 Rapport 2015:14 Halvårsrapport januari - juni 2015 Register för företag som utstationerar arbetstagare

Läs mer

Upplysningar. E-post: branschnyckeltal@scb.se Tfn: 019-17 66 30, Fax 019-17 70 85 Postadress: Statistiska centralbyrån

Upplysningar. E-post: branschnyckeltal@scb.se Tfn: 019-17 66 30, Fax 019-17 70 85 Postadress: Statistiska centralbyrån Konsten att bedöma ett företag! SCB:s branschnyckeltal omfattar drygt 40 nyckeltal utvecklade i samarbete med BAS-kontogruppen Omfattar ca 600 branscher Visar median- och kvartilvärden för varje bransch

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013 Örebro 11 oktober 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län september 2013 12 850 (9,3 %) 6 066 kvinnor (9,2 %) 6 784 män (9,4 %) 3 525 unga 18-24 år (20,4 %) (Andel av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 1

Läs mer

Datum 2015-06-17. Peking Fax: 010 447 44 01 Fax: 010 447 44 90. Tokyo Washington DC www.tillvaxtanalys.se Kontonummer: 12 810 107 041

Datum 2015-06-17. Peking Fax: 010 447 44 01 Fax: 010 447 44 90. Tokyo Washington DC www.tillvaxtanalys.se Kontonummer: 12 810 107 041 1 (16) Markus Lindvert +46 10-447 44 35 markus.lindvert@tillvaxtanalys.se 1 Utländska företag 2014 NV1502 2 Allmänna uppgifter 2.1 Ämnesområde Näringsverksamhet 2.2 Statistikområde Internationella företag

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugor och vandrarhem. Rekordår 2008 trots nedgång i slutet av året. Den utländska marknaden ökade mest

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugor och vandrarhem. Rekordår 2008 trots nedgång i slutet av året. Den utländska marknaden ökade mest NV 41 SM 0905 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2008 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugor och vandrarhem Accommodation statistics 2008, Sweden I korta drag Rekordår 2008 trots nedgång i slutet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Christina Lindström, bitr. statistiker Inkvartering 2005:13 Tel. 25491 6.2.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Övernattningarna minskade under året Totala antalet övernattningar för alla hotell

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2009

Utländska dotterbolag i Finland 2009 Företag 2010 Utländska dotterbolag i Finland Omsättningen för utländska dotterbolag i Finland sjönk år Enligt Statistikcentralen var den sammanlagda omsättningen för utländska dotterbolag i Finland ungefär

Läs mer

Statistik Nyföretagandet

Statistik Nyföretagandet Statistik 2013:02 Nyföretagandet i Sverige Nyföretagandet i Sverige Innehållsförteckning Kommentarer till statistiken sid 2 Nya företag under jämfört med 2010 sid 2 Fakta om statistiken sid 8 Statistikansvarig

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 8 november 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län oktober 2013 12 922 (9,3 %) 6 024 kvinnor (9,2 %) 6 898 män (9,5 %) 3

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker vid export * I detta meddelande finns information om schabloner för beräkning av förlustrisker i samband

Läs mer

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 INLEDNING Denna rapport utgör den slutliga årsstatistiken för den åländska inkvarteringsverksamheten år 2000. Publikationen följer i stort samma uppläggning

Läs mer

UTREDNINGSENHET STADSKONTORETS. Sysselsättnings- och pendlingsutveckling RAPPORT

UTREDNINGSENHET STADSKONTORETS. Sysselsättnings- och pendlingsutveckling RAPPORT Utredare Karin Berntsson Telefon 036-10 57 40 E-post karin.berntsson@jonkoping.se Webbsida www.jonkoping.se/statistik Sysselsättnings- och pendlingsutveckling 2000 2012 Rapporten redovisar förändringar

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer