INTERNATIONAL ETHICS STANDARDS BOARD FOR ACCOUNTANTS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTERNATIONAL ETHICS STANDARDS BOARD FOR ACCOUNTANTS"

Transkript

1 INTERNATIONAL ETHICS STANDARDS BOARD FOR ACCOUNTANTS IESBAs Etikkod (översatt februari 2015) IESBAS ETIKKOD 1 Del A Allmän tillämpning av IESBAs Etikkod... 3 Avsnitt 100 Introduktion och grundläggande principer... 3 Grundläggande principer Ett principbaserat ramverk Hot och motåtgärder Intressekonflikter Lösning av etiska konflikter Kommunikation med dem som har ansvar för företagets styrning (styrelsen) 7 Avsnitt 110 Integritet... 7 Avsnitt 120 Objektivitet... 7 Avsnitt 130 Professionell kompetens och vederbörlig omsorg... 7 Avsnitt 140 Tystnadsplikt... 8 Avsnitt 150 Professionellt uppträdande... 9 Del B Medlemmar... 9 Avsnitt 200 Introduktion... 9 Hot och motåtgärder Avsnitt 210 Nya kunder och uppdrag Acceptera kunder Acceptera uppdraget Förändringar i ett uppdrag Avsnitt 220 Intressekonflikter Avsnitt 230 Second opinion Avsnitt 240 Arvoden och andra typer av ersättningar Avsnitt 250 Marknadsföra professionella tjänster Avsnitt 260 Gåvor och gästfrihet Avsnitt 270 Förvara kundens tillgångar Avsnitt 280 Objektivitet alla tjänster Avsnitt 290 Oberoende revisions- och granskningsuppdrag Avsnittets struktur Ett principbaserat ramverk för oberoende Nätverk och nätverksföretag Företag av allmänt intresse Närstående företag De som har ansvar för företagets styrning Dokumentation Uppdragsperiod Samgåenden och förvärv Överträdelse av en bestämmelse i detta avsnitt Tillämpning av det principbaserade ramverket för oberoende Ekonomiska intressen Lån och garantier Affärsrelationer Familjerelationer och andra personliga relationer Anställning hos en revisionskund Tillfällig utlåning av personal Nyligen utförd tjänstgöring åt revisionskund Uppdrag som styrelseledamot eller ledande befattningshavare hos en revisionskund

2 2 IESBAS ETIKKOD Personal i ledande ställning med långvarig anknytning till en revisionskund (innefattande revisorsrotation) Utförandet av andra uppdrag än bestyrkandeuppdrag åt en revisionskund 41 Upprättande av räkenskapsmaterial och finansiella rapporter Värderingsuppdrag Skatterådgivningstjänster Internrevisionstjänster IT-systemtjänster Tjänster vid rättstvist Juridiska tjänster Rekryteringstjänster Corporate finance-tjänster Arvoden Riktlinjer för ersättning och utvärdering Gåvor och gästfrihet Pågående eller hotande rättstvister Rapporter som innefattar en begränsning gällande användning och distribution Avsnitt 291 Oberoende andra bestyrkandeuppdrag Avsnittets struktur Ett principbaserat ramverk för oberoende Bestyrkandeuppdrag Påståendebaserade bestyrkandeuppdrag Bestyrkandeuppdrag som föranleder direkt rapportering Rapporter som innefattar en begränsning avseende användning och distribution Flera ansvariga parter Dokumentation Uppdragsperiod Överträdelse av en bestämmelse i detta avsnitt Tillämpning av det principbaserade ramverket för oberoende Ekonomiska intressen Lån och garantier Affärsrelationer Familjerelationer och andra personliga relationer Anställning hos en bestyrkandekund Nyligen utförd tjänstgöring hos bestyrkandekund Uppdrag som styrelseledamot eller ledande befattningshavare hos en bestyrkandekund Personal i ledande ställning med långvarig anknytning till en bestyrkandekund Utförandet av andra uppdrag än bestyrkandeuppdrag åt en bestyrkandekund Arvoden Gåvor och gästfrihet Pågående eller hotande rättstvister Tolkning (omarbetad i juli 2009 till följd av ändringarna efter IESBAs projekt med syftet att förbättra kodens tydlighet) Tillämpning av avsnitt 291 på bestyrkandeuppdrag som inte är uppdrag att revidera finansiella rapporter Påståendebaserade bestyrkandeuppdrag Bestyrkandeuppdrag som föranleder direkt rapportering Flera ansvariga parter Exempel Del C Anställda... 80

3 IESBAS ETIKKOD DEL A 3 Avsnitt 300 Introduktion Avsnitt 310 Intressekonflikter Avsnitt 320 Upprättande och rapportering av information Avsnitt 330 Agera med tillräcklig sakkunskap Avsnitt 340 Ekonomiska intressen Avsnitt 350 Erbjudanden Få erbjudanden Lämna erbjudanden Definitioner Ikraftträdande Del A Allmän tillämpning av IESBAs Etikkod Avsnitt 100 Introduktion och grundläggande principer Något som utmärker revisions- och redovisningsprofessionen är att dess utövare åtar sig att agera i allmänhetens intresse. Därför handlar en medlems ansvar inte enbart om att tillgodose behoven hos en enskild kund eller arbetsgivare. När medlemmen agerar i allmänhetens intresse ska han eller hon iaktta och följa denna kod. Om en medlem hindras av lagar eller andra föreskrifter från att följa vissa delar av den här koden ska han eller hon följa alla övriga delar av koden Koden består av tre delar. Del A lägger fast de grundläggande principerna för god yrkessed för medlemmarna och utgör ett principbaserat ramverk som medlemmarna ska tillämpa för att a) identifiera hot mot iakttagandet av de grundläggande principerna, b) utvärdera betydelsen av identifierade hot, och c) vid behov vidta motåtgärder för att eliminera hoten eller minska dem till en godtagbar nivå. Motåtgärder behövs när medlemmen fastställer att hoten ligger på en sådan nivå att en omdömesgill och informerad tredje man sannolikt skulle dra slutsatsen, efter beaktande av alla särskilda fakta och omständigheter som fanns tillgängliga för medlemmen vid den tidpunkten, att iakttagandet av de grundläggande principerna äventyras. En medlem ska använda professionellt omdöme vid användningen av detta principbaserade ramverk Delarna B och C beskriver hur det principbaserade ramverket tillämpas i vissa situationer. De innehåller exempel på motåtgärder som kan vara lämpliga för att hantera hoten mot iakttagandet av de grundläggande principerna. De beskriver även situationer där det inte finns motåtgärder för att hantera hoten, och därmed ska omständigheten eller relationen som ger upphov till hoten undvikas. Del B gäller medlemmarna. Del C gäller anställda. Medlemmar kan också finna att del C är relevant för deras särskilda omständigheter Användningen avordet ska i koden utgör ett krav för medlemmen eller revisionseller redovisningsföretaget att följa det särskilda villkor där ska har använts. Efterlevnad krävs såvida inte denna kod tillåter undantag. Grundläggande principer En medlem ska följa nedanstående grundläggande principer: a) Integritet att vara uppriktig och ärlig i alla yrkes- och affärsrelationer. b) Objektivitet att inte tillåta att bristande objektivitet, intressekonflikter eller otillbörlig påverkan av andra åsidosätter yrkes- eller affärsbedömningar. c) Professionell kompetens och vederbörlig omsorg att bibehålla professionell kompetens och skicklighet på den nivå som krävs för att säkerställa att en kund eller arbetsgivare får kompetenta professionella tjänster som baseras på aktuell utveck-

4 4 IESBAS ETIKKOD DEL A ling i praxis, lagstiftning och tekniker, samt att uppträda med omsorg och enligt tillämpliga standarder för yrkesutövningen. d) Tystnadsplikt att respektera sekretessen hos information som inhämtats till följd av yrkes- och affärsmässiga relationer och därför inte lämna ut sådan information till externa parter utan korrekt och särskild befogenhet, såvida det inte finns en juridisk eller yrkesmässig rätt eller skyldighet att lämna ut den, och inte heller använda information för att uppnå personliga fördelar för medlemmen eller tredje man. e) Professionellt uppträdande att följa relevanta lagar och andra författningar och undvika handlingar som misskrediterar professionen. Var och en av dessa grundläggande principer diskuteras mer utförligt i avsnitt Ett principbaserat ramverk Omständigheterna i vilka medlemmarna verkar kan ge upphov till särskilda hot mot efterlevnaden av de grundläggande principerna. Det går inte att definiera alla situationer som ger upphov till hot mot efterlevnaden av de grundläggande principerna eller att specificera lämplig åtgärd. Dessutom kan karaktären på uppdrag och arbetsuppgifter variera och därför kan olika hot genereras, vilket kräver vidtagande av olika motåtgärder. Därför lägger denna kod fast ett principbaserat ramverk som kräver att en medlem ska identifiera, utvärdera och hantera hot mot efterlevnaden av de grundläggande principerna. Det principbaserade ramverket hjälper medlemmarna att följa de etiska kraven i denna kod och att uppfylla sitt ansvar att agera i allmänhetens intresse. Det principbaserade ramverket hanterar många olika omständigheter som ger upphov till hot mot efterlevnaden av de grundläggande principerna och som kan hindra en medlem från att dra slutsatsen att en situation är tillåten om den inte särskilt är förbjuden När en medlem identifierar hot mot efterlevnaden av de grundläggande principerna och fastställer att de inte ligger på en godtagbar nivå, baserat på en utvärdering av dessa hot, ska medlemmen fastställa om lämpliga motåtgärder finns tillgängliga och kan användas för att eliminera hoten eller minska dem till en godtagbar nivå. När medlemmen fastställer detta ska han eller hon använda professionell bedömning och beakta om en omdömesgill och informerad tredje man som beaktar alla särskilda fakta och omständigheter som finns tillgängliga för medlemmen vid tidpunkten i fråga, skulle dra slutsatsen att hoten skulle elimineras eller minskas till en godtagbar nivå genom att motåtgärder vidtas, så att efterlevnaden av de grundläggande principerna inte äventyras En medlem ska utvärdera varje hot mot efterlevnaden av de grundläggande principerna när han eller hon känner till, eller rimligen skulle kunna antas känna till, omständigheter eller relationer som skulle kunna äventyra efterlevnaden av de grundläggande principerna En medlem ska beakta såväl kvalitativa som kvantitativa faktorer när han eller hon utvärderar betydelsen av ett hot. När det principbaserade ramverket används kan medlemmen stöta på situationer i vilka hot inte kan elimineras eller minskas till en godtagbar nivå, antingen på grund av att hotet är för betydande eller på grund av att lämpliga motåtgärder inte finns tillgängliga eller kan vidtas. I dessa situationer ska medlemmen avböja eller upphöra med den berörda professionella tjänsten eller, vid behov, avgå från uppdraget (när det gäller en medlem) eller säga upp sig från arbetsgivaren (när det gäller en anställd) Avsnitten 290 och 291 innehåller bestämmelser som en medlem ska följa om han eller hon identifierar en överträdelse av oberoendereglerna i koden. Om en medlem identifierar en överträdelse av någon annan bestämmelse i denna kod, ska han eller hon utvärdera betydelsen av varje överträdelse och effekten på medlemmens möjlighet att följa de grundläggande principerna. Medlemmen ska så snart som möjligt vidta de åtgärder som finns tillgängliga, för att tillfredsställande åtgärda följderna av överträdelsen. Medlemmen ska avgöra om överträdelsen ska rapporteras, t.ex. till dem som kan ha

5 IESBAS ETIKKOD DEL A 5 påverkats av överträdelsen, en yrkesorganisation eller behörig övervaknings- eller tillsynsmyndighet När en medlem stöter på ovanliga omständigheter i vilka tillämpningen av ett visst krav i koden skulle leda till ett oproportionerligt resultat eller ett resultat som inte ligger i allmänhetens intresse, bör medlemmen rådfråga en yrkesorganisation eller relevant tillsynsmyndighet. Hot och motåtgärder Hot kan uppstå på grund av många olika slags relationer och omständigheter. När en relation eller omständighet ger upphov till ett hot kan detta hot äventyra, eller kan uppfattas äventyra, en medlems efterlevnad av de grundläggande principerna. En omständighet eller relation kan ge upphov till mer än ett hot, och ett hot kan påverka efterlevnaden av mer än en grundläggande princip. Hot kan placeras i en eller flera av följande kategorier: a) Egenintressehot hotet att ett ekonomiskt eller annat intresse på ett otillbörligt sätt påverkar medlemmens omdöme eller uppträdande. b) Självgranskningshot hotet att en medlem inte på rätt sätt utvärderar resultaten av en tidigare gjord bedömning, aktivitet eller tjänst som utförts av en medlem, eller av en annan person inom medlemmens revisions- eller redovisningsföretag eller arbetsgivare, på vilken medlemmen förlitar sig när han eller hon gör en bedömning som del av utförandet av en aktuell aktivitet eller tjänst. c) Partsställningshot hotet att en medlem ska gynna en kunds eller arbetsgivares ståndpunkt i sådan utsträckning att medlemmens objektivitet äventyras. d) Vänskapshot hotet att en medlem på grund av en lång eller nära relation med en kund eller arbetsgivare är för välvilligt inställd till deras intressen eller för tolerant i fråga om deras arbete. e) Skrämselhot hotet att en medlem ska hindras från att agera objektivt på grund av faktisk eller uppfattad påtryckning, däribland försök att utöva otillbörlig påverkan på medlemmen. I delarna B och C i koden förklaras hur dessa kategorier av hot kan uppstå för medlemmar respektive anställda. Medlemmar kan också finna att del C är relevant för deras särskilda omständigheter Motåtgärder är handlingar eller andra åtgärder som kan eliminera hot eller minska dem till en godtagbar nivå. De kan delas in i två huvudsakliga kategorier: a) motåtgärder som skapas av professionen, lag eller annan författning, och b) motåtgärder på arbetsplatsen Motåtgärder som skapas av professionen, lag eller annan författning inbegriper följande: x Utbildnings-, kurs- och erfarenhetskrav för inträde i professionen. x Krav på löpande yrkesutveckling. x Bestämmelser avseende bolagsstyrning. x Standarder för yrkesutövningen. x Kontroller av yrkesorganisationer eller tillsynsorgan samt disciplinära åtgärder. x Extern granskning av en juridiskt behörig extern part av rapporter, deklarationer, kommunikation eller information framställd av en medlem I delarna B och C i denna kod diskuteras motåtgärder på arbetsplatsen för medlemmar och anställda Vissa motåtgärder kan öka sannolikheten för identifiering eller förhindrande av oetiskt uppträdande. Sådana motåtgärder, som kan skapas av professionen, lag eller annan författning eller en arbetsgivare, inbegriper: x Effektiva, väldokumenterade klagomålssystem som sköts av arbetsgivaren, en yr-

6 6 IESBAS ETIKKOD DEL A x kesorganisation eller en tillsynsmyndighet som ger kollegor, arbetsgivare och allmänheten möjlighet att ta upp oprofessionellt eller oetiskt uppträdande. En uttryckligt angiven plikt att rapportera brott mot yrkesetiska krav. Intressekonflikter En medlem kan ställas inför en intressekonflikt när han eller hon utför en professionell aktivitet. En intressekonflikt medför ett hot mot objektiviteten och kan ge upphov till hot mot andra grundläggande principer. Sådana hot kan uppstå när x medlemmen genomför en professionell aktivitet avseende en viss angelägenhet åt två eller flera parter vars intressen avseende ärendet står i konflikt med varandra, eller x det finns en konflikt mellan medlemmens intressen avseende angelägenheten och intressena för en part åt vilken medlemmen utför den professionella aktiviteten avseende angelägenheten I del B i denna kod diskuteras intressekonflikter för medlemmar och i del C intressekonflikter för anställda. Lösning av etiska konflikter En medlem kan behöva lösa en konflikt vid efterlevnaden av de grundläggande principerna När en formell eller informell konfliktlösningsprocess inleds kan följande faktorer vara relevanta för lösningsprocessen, för sig eller tillsammans med andra faktorer: a) relevanta fakta, b) berörda yrkesetiska frågor, c) grundläggande principer som hänger samman med själva förhållandet, d) etablerade interna rutiner, och e) alternativa åtgärder. När en medlem har beaktat de relevanta faktorerna ska han eller hon bestämma lämplig åtgärd, och bedöma konsekvenserna av varje möjlig åtgärd. Om frågan inte blir löst kan medlemmen vilja rådfråga andra lämpliga personer inom revisions- eller redovisningsföretaget eller arbetsgivaren om hjälp för att hitta en lösning När en fråga rör en konflikt med, eller inom, en organisation, ska en medlem bedöma om han eller hon ska rådfråga dem som har ansvar för organisationens styrning, t.ex. styrelsen eller revisionsutskottet Det kan ligga i medlemmens bästa intresse att dokumentera frågans innebörd, uppgifter om eventuella diskussioner och de beslut som fattats rörande frågan Om en betydande konflikt inte kan lösas får medlemmen överväga att inhämta professionella råd av relevant yrkesorganisation eller av juridiska rådgivare. Medlemmen får generellt inhämta vägledning om yrkesetiska frågor utan att bryta mot den grundläggande principen om tystnadsplikt, om förhållandet har diskuterats med relevant yrkesorganisation på anonym grund eller med en juridisk rådgivare under sekretesskydd. De tillfällen när medlemmen kan överväga juridisk rådgivning kan variera. En medlem kan t.ex. ha stött på oegentligheter, och att rapportera om dem skulle vara ett brott mot medlemmens ansvar att iaktta tystnadsplikten. Medlemmen kan då överväga juridisk rådgivning för att fastställa om det finns ett rapporteringskrav Om, efter att ha uttömt alla relevanta möjligheter, den yrkesetiska konflikten fortfarande inte är löst, ska medlemmen, där så är möjligt, vägra att fortsätta att vara knuten till förhållandet som gett upphov till konflikten. Medlemmen ska bedöma om det, med tanke på omständigheterna, är lämpligt att avgå från uppdragsteamet eller den särskilda uppgiften, eller att helt avgå från uppdraget eller säga upp sig från revisionseller redovisningsföretaget eller arbetsgivaren.

7 IESBAS ETIKKOD DEL A 7 Kommunikation med dem som har ansvar för företagets styrning (styrelsen) Vid kommunikation enligt bestämmelserna i denna kod med dem som har ansvar för företagets styrning ska medlemmen eller revisions- eller redovisningsföretaget bestämma, med beaktande av karaktären på och betydelsen av de särskilda omständigheter eller det förhållande som ska tas upp, vilken eller vilka personer i företagets styrstruktur kommunikationen ska ske med. Om medlemmen eller revisions- eller redovisningsföretaget kommunicerar med en del av dem som har ansvar för företagets styrning, t.ex. ett revisionsutskott eller en enskild person, ska medlemmen eller revisionsföretaget bestämma om det också krävs kommunikation med samtliga av dem som har ansvar för företagets styrning så att de är adekvat informerade. Avsnitt 110 Integritet Principen om integritet innebär en skyldighet för alla medlemmar att vara uppriktiga och ärliga i alla yrkes- och affärsrelationer. Integritet inbegriper också ett ärligt uppträdande och sanningsenlighet En medlem ska inte medvetet förknippas med rapporter, deklarationer, kommunikation eller annan information som medlemmen tror a) innehåller ett i stora delar falskt eller vilseledande uttalande, b) innehåller uttalanden eller information som lämnats vårdslöst, eller c) utelämnar eller döljer information som måste vara med, i de fall där det skulle vara vilseledande att utelämna eller dölja den. När en medlem blir medveten om att han eller hon har förknippats med sådan information, ska medlemmen vidta åtgärder så att anknytningen till informationen upphör En medlem kommer att bedömas som att han eller hon inte bryter mot punkt om medlemmen lämnar en modifierad rapport avseende ett förhållande som återfinns i punkt Avsnitt 120 Objektivitet Principen om objektivitet medför en skyldighet för alla medlemmar att inte äventyra det professionella eller affärsmässiga omdömet på grund av bristande objektivitet, intressekonflikt eller otillbörlig påverkan av andra En medlem kan utsättas för situationer som kan påverka objektiviteten. Det är inte praktiskt genomförbart att definiera och föreskriva alla sådana situationer. En medlem ska inte utföra en professionell tjänst om en omständighet eller relation inverkar menligt på eller otillbörligt påverkar medlemmens professionella omdöme med avseende på den tjänsten. Avsnitt 130 Professionell kompetens och vederbörlig omsorg Principen om professionell kompetens och vederbörlig omsorg medför följande förpliktelser för alla medlemmar: a) att bibehålla professionell kunskap och skicklighet på den nivå som krävs för att säkerställa att kunder eller arbetsgivare får kompetent professionell service, och b) att agera med omsorg enligt tillämpliga standarder för yrkesutövningen vid utförandet av professionella aktiviteter eller professionella tjänster Kompetent professionell service kräver sunt omdöme vid användning av professionell kunskap och skicklighet i utförandet av sådan service. Professionell kompetens kan delas in i två separata faser: a) inhämtande av professionell kompetens, och b) upprätthållande av professionell kompetens Upprätthållandet av professionell kompetens kräver ständig medvetenhet och en förståelse av relevant teknisk, professionell och affärsmässig utveckling. Löpande pro-

8 8 IESBAS ETIKKOD DEL A fessionell utveckling innebär att en medlem kan utveckla och upprätthålla förmågan att agera kompetent i yrkesmiljön Omsorg inbegriper ansvaret att agera enligt kraven för ett uppdrag noggrant, genomtänkt och i rätt tid En medlem ska vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att de som arbetar åt honom eller henne i en professionell roll har lämplig utbildning och övervakning Där så är lämpligt ska en medlem göra kunder, arbetsgivare eller andra användare av medlemmens professionella tjänster eller aktiviteter medvetna om de inneboende begränsningarna i tjänsterna eller aktiviteterna. Avsnitt 140 Tystnadsplikt Principen om tystnadsplikt medför en förpliktelse för alla medlemmar att avstå från att: a) utan särskilt mandat eller juridisk eller professionell rätt eller skyldighet, utanför revisions- eller redovisningsföretaget eller arbetsgivaren, lämna ut konfidentiell information som inhämtats till följd av professionella och affärsmässiga relationer, och b) använda konfidentiell information som inhämtats till följd av professionella och affärsmässiga relationer till sin personliga fördel eller till tredje mans fördel En medlem ska upprätthålla tystnadsplikt, däribland i sociala sammanhang, och vara uppmärksam på risken för omedvetet röjande av information, särskilt till en nära affärspartner eller en närstående eller familjemedlem En medlem ska upprätthålla tystnadsplikten för information som lämnats av en presumtiv kund eller arbetsgivare En medlem ska upprätthålla tystnadsplikten för information inom revisions- eller redovisningsföretaget eller arbetsgivaren En medlem ska vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att personal under medlemmens ledning och personer från vilka råd och hjälp inhämtas respekterar medlemmens tystnadsplikt Principen om tystnadsplikt måste fortsätta att följas även när relationen mellan en medlem och en kund eller arbetsgivare upphör. När en medlem byter arbetsgivare eller skaffar en ny kund har han eller hon rätt att använda sig av sin tidigare erfarenhet. Men medlemmen ska inte använda eller lämna ut konfidentiell information som antingen har inhämtats eller tagits emot till följd av en professionell eller affärsmässig relation Nedanstående är omständigheter där medlemmar måste eller kan tvingas att lämna ut konfidentiell information eller när sådant utlämnande av information kan vara lämpligt: a) om det är tillåtet enligt lag att lämna ut information och det är godkänt av kunden eller arbetsgivaren, b) om det finns en laglig skyldighet att lämna ut information, t.ex.: i framställning av dokument eller annat tillhandahållande av bevis vid rättsliga förfaranden, eller ii lämnande av information till behöriga offentliga myndigheter för lagöverträdelser som uppdagas, och c) det finns en yrkesmässig plikt eller rätt att lämna ut information, om detta inte är förbjudet enligt lag, för att: i efterkomma kvalitetskontroll av ett medlemsorgan eller en yrkesorganisation, ii svara på en förfrågan eller utredning av ett medlemsorgan eller ett tillsynsorgan, iii skydda en medlems yrkesintressen vid rättsliga förfaranden, eller iv följa standarder för hur yrket ska utföras och yrkesetiska krav.

9 140.8 För att avgöra om konfidentiell information kan lämnas ut, ska följande relevanta faktorer beaktas: x Om alla parters intressen, däribland tredje man vars intressen kan påverkas, skulle kunna skadas om kunden eller arbetsgivaren ger sitt medgivande till att medlemmen lämnar ut informationen. x Om all relevant information är känd och kan styrkas, i den mån det är praktiskt genomförbart. När situationen innefattar fakta som inte kan styrkas, ofullständig information eller slutsatser som inte kan styrkas, ska professionellt omdöme användas för att bedöma vilken typ av upplysning (om någon) som ska lämnas ut. x Den typ av kommunikation som förväntas och till vem den vänder sig. x Om parterna till vilka kommunikationen ställs är rätt mottagare. Avsnitt 150 Professionellt uppträdande IESBAS ETIKKOD DEL B Principen om professionellt uppträdande medför en förpliktelse för alla medlemmar att följa relevanta lagar och andra författningar och undvika eventuella handlingar som misskrediterar professionen. Detta inbegriper handlingar som en omdömesgill och informerad tredje man som beaktar alla särskilda fakta och omständigheter som finns tillgängliga för medlemmen vid tidpunkten i fråga, sannolikt skulle anse har en negativ påverkan på professionens goda anseende Vid marknadsföring och reklam av sig själva och sitt arbete ska medlemmar inte bringa professionen i vanrykte. Medlemmar ska vara ärliga och uppriktiga och inte: a) göra överdrivna påståenden om tjänster de kan erbjuda, de kvalifikationer de besitter eller den erfarenhet de har fått, eller b) göra nedsättande hänvisningar till eller ogrundade jämförelser med andras arbete. Del B Medlemmar Avsnitt 200 Introduktion I den här delen av koden beskrivs hur det principbaserade ramverk som återfinns i del A tillämpas i vissa situationer. Däremot beskrivs inte alla de omständigheter och relationer som en medlem kan stöta på, vilka ger upphov till eller kan ge upphov till hot mot efterlevnaden av de grundläggande principerna. Därför uppmuntras medlemmen att vara uppmärksam på sådana omständigheter och relationer En medlem ska inte medvetet engagera sig i verksamhet, syssla eller aktivitet som påverkar eller kan påverka integriteten, objektiviteten eller professionens goda anseende negativt och som därför inte skulle vara förenlig med de grundläggande principerna. Hot och motåtgärder Efterlevnaden av de grundläggande principerna kan potentiellt hotas av ett brett spektrum av omständigheter och förhållanden. Karaktären på och betydelsen av hoten kan variera beroende på om de uppstår i samband med utförandet av tjänster åt en revisionskund och om revisionskunden är ett företag av allmänt intresse, åt en bestyrkandekund som inte är en revisionskund, eller åt en kund som inte är en bestyrkandekund. Hot kan placeras i en eller flera av följande kategorier: a) egenintresse, b) självgranskning, c) partsställning, d) vänskap, och e) skrämsel. Dessa hot diskuteras mer i del A i denna kod Exempel på omständigheter som ger upphov till egenintressehot för en medlem inbegriper följande:

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

EtikR 1 Yrkesetiska regler. A. Internationella yrkesetiska reglers påverkan på svensk yrkesetik

EtikR 1 Yrkesetiska regler. A. Internationella yrkesetiska reglers påverkan på svensk yrkesetik FARS REKOMMENDATIONER I ETIKFRÅGOR (december 2012) Vad innebär god yrkessed? EtikR 1 Yrkesetiska regler God yrkessed kommer till uttryck i yrkesetiska regelverk och praxis. Den goda seden utvecklas i takt

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet.

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. Uppförandekod Vår vision SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. 2 Till alla medarbetare i SEB, Jag är stolt

Läs mer

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet.

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. UPPFÖRANDEKOD Vår vision SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. 2 Till alla medarbetare i SEB, Jag är stolt

Läs mer

Det handlar om etik. Borealis etikpolicy

Det handlar om etik. Borealis etikpolicy Det handlar om etik Borealis etikpolicy 2 Det handlar om etik Introduktion Genom att upprätthålla våra värderingar säkerställer vi att Borealis etikpolicy inte bara är ord på papper, utan en inställning

Läs mer

Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting. (utkast/november 2013)

Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting. (utkast/november 2013) Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting (utkast/november 2013) Förord till vägledning i redovisningsrevision i kommuner och landsting SKYREV har som ett led i sin strävan att säkra

Läs mer

HÄLSNING FRÅN VD. Bästa kollegor,

HÄLSNING FRÅN VD. Bästa kollegor, Uppförandekod HÄLSNING FRÅN VD Bästa kollegor, Swedish Match har storslagna ambitioner. Vår vision är En värld utan cigaretter. Kärnan i vår verksamhet är att erbjuda tobakskonsumenter alternativa produkter

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 BD BD:s Code etikregler of Conduct aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 Helping all people living healthy lives Helping all people living healthy lives Kära BD-kollegor Vår arbetsmiljö förändras ständigt

Läs mer

Philip Morris Internationals uppförandekod

Philip Morris Internationals uppförandekod PMI:s uppförandekod Philip Morris Internationals uppförandekod Integritet: Göra det rätta Fråga innan du agerar Är det lagligt? Följer det företagets policy? Är det rätt att göra så? Hur skulle det uppfattas

Läs mer

uppförandekod ETT HonEywEll

uppförandekod ETT HonEywEll uppförandekod ETT Honeywell Brev från vår vd Bästa kolleger, Allt medan Honeywell fortsätter växa måste vi fortsätta blicka framåt och hålla kvar fokuset på vårt engagemang för integritet och Honeywells

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD INLEDNING

UPPFÖRANDEKOD INLEDNING UPPFÖRANDEKOD 2 (28) UPPFÖRANDEKOD INLEDNING... 4 FÖR VEM GÄLLER DENNA KOD?... 5 KRÄVS DET ATT JAG FÖLJER KODEN?... 6 VEM TOLKAR KODEN?... 7 AFFÄRSETIK... 8 Inga mutor eller olagliga provisioner... 9 Arbeta

Läs mer

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN INNEHÅLL Paragrafer 1. INLEDNING 1.1-1.15 2. REGLERING AV DEN LAGSTADGADE REVISIONEN PÅ EU-NIVÅ OCH

Läs mer

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Integritet är ett centralt begrepp för SGS. Den tillit som vi skapar hos våra kunder och intressenter utgör grunden för vår framgång som företag och som

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

BP: s etikhandbok. Vår etikhandbok. Detta tror vi på

BP: s etikhandbok. Vår etikhandbok. Detta tror vi på Vår etikhandbok Detta tror vi på 1 Innehåll Inledning 5 Vad vår handbok handlar om 7 Vår handbok är baserad på fyra grundpelare 9 Nolltolerans mot vedergällning 10 Etik- och efterlevnadsavdelningens roll

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER OCH UPPFÖRANDEKOD

ETISKA RIKTLINJER OCH UPPFÖRANDEKOD ETISKA RIKTLINJER OCH UPPFÖRANDEKOD Innehållsförteckning 3 HUR VI UNDVIKER INTRESSEKONFLIKTER 17 3.1 Extern verksamhet 18 3.1.1 Extraarbete och ledande befattningar 18 3.1.2 Extern affärsverksamhet 19

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG Uppförandekod Inledning Får vi lov att presentera Clear Channels uppförandekod. Bob Pittman William Eccleshare I Clear Channels etik- och uppförandekod Uppförandekoden

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY. Leva enligt våra värden. Upprätthålla de högsta etiska normerna. Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring

FÖRETAGSPOLICY. Leva enligt våra värden. Upprätthålla de högsta etiska normerna. Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring FÖRETAGSPOLICY Leva enligt våra värden Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring Upprätthålla de högsta etiska normerna ETT MEDDELANDE FRÅN VÅR STYRELSEORDFÖRANDE, VD OCH CEO C olgate-palmolive Company

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Innehållsförteckning Ett meddelande från Matt Simoncini 3 Företagsöversikt 4 Vision och verksamhetsmål Presentation av Koden 5 6 Efterlevnad

Läs mer

AFFÄRSETIK FÖR ZIMMER HOLDINGS, INC.

AFFÄRSETIK FÖR ZIMMER HOLDINGS, INC. AFFÄRSETIK FÖR ZIMMER HOLDINGS, INC. AFFÄRSETIK FÖR ZIMMER HOLDINGS, INC. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida INLEDNING... 1 1. COMPLIANCE MED LAGAR, FÖRORDNINGAR OCH REGLER... 2 2. STATLIGA UNDERSÖKNINGAR... 2

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med hållbarhetsredovisning 3 Introduktion till GRI:s ramverk 3 Översikt över GRI:s riktlinjer

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING REVIDERING AV RIKTLINJERNA FÖR MULTINATIONELLA FÖRETAG... 2 Föreslagna åtgärder... 3 DEL I OECD:S RIKTLINJER FÖR MULTINATIONELLA FÖRETAG: REKOMMENDATIONER OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

Läs mer