INTERNATIONAL ETHICS STANDARDS BOARD FOR ACCOUNTANTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTERNATIONAL ETHICS STANDARDS BOARD FOR ACCOUNTANTS"

Transkript

1 INTERNATIONAL ETHICS STANDARDS BOARD FOR ACCOUNTANTS IESBAs Etikkod (översatt februari 2015) IESBAS ETIKKOD 1 Del A Allmän tillämpning av IESBAs Etikkod... 3 Avsnitt 100 Introduktion och grundläggande principer... 3 Grundläggande principer Ett principbaserat ramverk Hot och motåtgärder Intressekonflikter Lösning av etiska konflikter Kommunikation med dem som har ansvar för företagets styrning (styrelsen) 7 Avsnitt 110 Integritet... 7 Avsnitt 120 Objektivitet... 7 Avsnitt 130 Professionell kompetens och vederbörlig omsorg... 7 Avsnitt 140 Tystnadsplikt... 8 Avsnitt 150 Professionellt uppträdande... 9 Del B Medlemmar... 9 Avsnitt 200 Introduktion... 9 Hot och motåtgärder Avsnitt 210 Nya kunder och uppdrag Acceptera kunder Acceptera uppdraget Förändringar i ett uppdrag Avsnitt 220 Intressekonflikter Avsnitt 230 Second opinion Avsnitt 240 Arvoden och andra typer av ersättningar Avsnitt 250 Marknadsföra professionella tjänster Avsnitt 260 Gåvor och gästfrihet Avsnitt 270 Förvara kundens tillgångar Avsnitt 280 Objektivitet alla tjänster Avsnitt 290 Oberoende revisions- och granskningsuppdrag Avsnittets struktur Ett principbaserat ramverk för oberoende Nätverk och nätverksföretag Företag av allmänt intresse Närstående företag De som har ansvar för företagets styrning Dokumentation Uppdragsperiod Samgåenden och förvärv Överträdelse av en bestämmelse i detta avsnitt Tillämpning av det principbaserade ramverket för oberoende Ekonomiska intressen Lån och garantier Affärsrelationer Familjerelationer och andra personliga relationer Anställning hos en revisionskund Tillfällig utlåning av personal Nyligen utförd tjänstgöring åt revisionskund Uppdrag som styrelseledamot eller ledande befattningshavare hos en revisionskund

2 2 IESBAS ETIKKOD Personal i ledande ställning med långvarig anknytning till en revisionskund (innefattande revisorsrotation) Utförandet av andra uppdrag än bestyrkandeuppdrag åt en revisionskund 41 Upprättande av räkenskapsmaterial och finansiella rapporter Värderingsuppdrag Skatterådgivningstjänster Internrevisionstjänster IT-systemtjänster Tjänster vid rättstvist Juridiska tjänster Rekryteringstjänster Corporate finance-tjänster Arvoden Riktlinjer för ersättning och utvärdering Gåvor och gästfrihet Pågående eller hotande rättstvister Rapporter som innefattar en begränsning gällande användning och distribution Avsnitt 291 Oberoende andra bestyrkandeuppdrag Avsnittets struktur Ett principbaserat ramverk för oberoende Bestyrkandeuppdrag Påståendebaserade bestyrkandeuppdrag Bestyrkandeuppdrag som föranleder direkt rapportering Rapporter som innefattar en begränsning avseende användning och distribution Flera ansvariga parter Dokumentation Uppdragsperiod Överträdelse av en bestämmelse i detta avsnitt Tillämpning av det principbaserade ramverket för oberoende Ekonomiska intressen Lån och garantier Affärsrelationer Familjerelationer och andra personliga relationer Anställning hos en bestyrkandekund Nyligen utförd tjänstgöring hos bestyrkandekund Uppdrag som styrelseledamot eller ledande befattningshavare hos en bestyrkandekund Personal i ledande ställning med långvarig anknytning till en bestyrkandekund Utförandet av andra uppdrag än bestyrkandeuppdrag åt en bestyrkandekund Arvoden Gåvor och gästfrihet Pågående eller hotande rättstvister Tolkning (omarbetad i juli 2009 till följd av ändringarna efter IESBAs projekt med syftet att förbättra kodens tydlighet) Tillämpning av avsnitt 291 på bestyrkandeuppdrag som inte är uppdrag att revidera finansiella rapporter Påståendebaserade bestyrkandeuppdrag Bestyrkandeuppdrag som föranleder direkt rapportering Flera ansvariga parter Exempel Del C Anställda... 80

3 IESBAS ETIKKOD DEL A 3 Avsnitt 300 Introduktion Avsnitt 310 Intressekonflikter Avsnitt 320 Upprättande och rapportering av information Avsnitt 330 Agera med tillräcklig sakkunskap Avsnitt 340 Ekonomiska intressen Avsnitt 350 Erbjudanden Få erbjudanden Lämna erbjudanden Definitioner Ikraftträdande Del A Allmän tillämpning av IESBAs Etikkod Avsnitt 100 Introduktion och grundläggande principer Något som utmärker revisions- och redovisningsprofessionen är att dess utövare åtar sig att agera i allmänhetens intresse. Därför handlar en medlems ansvar inte enbart om att tillgodose behoven hos en enskild kund eller arbetsgivare. När medlemmen agerar i allmänhetens intresse ska han eller hon iaktta och följa denna kod. Om en medlem hindras av lagar eller andra föreskrifter från att följa vissa delar av den här koden ska han eller hon följa alla övriga delar av koden Koden består av tre delar. Del A lägger fast de grundläggande principerna för god yrkessed för medlemmarna och utgör ett principbaserat ramverk som medlemmarna ska tillämpa för att a) identifiera hot mot iakttagandet av de grundläggande principerna, b) utvärdera betydelsen av identifierade hot, och c) vid behov vidta motåtgärder för att eliminera hoten eller minska dem till en godtagbar nivå. Motåtgärder behövs när medlemmen fastställer att hoten ligger på en sådan nivå att en omdömesgill och informerad tredje man sannolikt skulle dra slutsatsen, efter beaktande av alla särskilda fakta och omständigheter som fanns tillgängliga för medlemmen vid den tidpunkten, att iakttagandet av de grundläggande principerna äventyras. En medlem ska använda professionellt omdöme vid användningen av detta principbaserade ramverk Delarna B och C beskriver hur det principbaserade ramverket tillämpas i vissa situationer. De innehåller exempel på motåtgärder som kan vara lämpliga för att hantera hoten mot iakttagandet av de grundläggande principerna. De beskriver även situationer där det inte finns motåtgärder för att hantera hoten, och därmed ska omständigheten eller relationen som ger upphov till hoten undvikas. Del B gäller medlemmarna. Del C gäller anställda. Medlemmar kan också finna att del C är relevant för deras särskilda omständigheter Användningen avordet ska i koden utgör ett krav för medlemmen eller revisionseller redovisningsföretaget att följa det särskilda villkor där ska har använts. Efterlevnad krävs såvida inte denna kod tillåter undantag. Grundläggande principer En medlem ska följa nedanstående grundläggande principer: a) Integritet att vara uppriktig och ärlig i alla yrkes- och affärsrelationer. b) Objektivitet att inte tillåta att bristande objektivitet, intressekonflikter eller otillbörlig påverkan av andra åsidosätter yrkes- eller affärsbedömningar. c) Professionell kompetens och vederbörlig omsorg att bibehålla professionell kompetens och skicklighet på den nivå som krävs för att säkerställa att en kund eller arbetsgivare får kompetenta professionella tjänster som baseras på aktuell utveck-

4 4 IESBAS ETIKKOD DEL A ling i praxis, lagstiftning och tekniker, samt att uppträda med omsorg och enligt tillämpliga standarder för yrkesutövningen. d) Tystnadsplikt att respektera sekretessen hos information som inhämtats till följd av yrkes- och affärsmässiga relationer och därför inte lämna ut sådan information till externa parter utan korrekt och särskild befogenhet, såvida det inte finns en juridisk eller yrkesmässig rätt eller skyldighet att lämna ut den, och inte heller använda information för att uppnå personliga fördelar för medlemmen eller tredje man. e) Professionellt uppträdande att följa relevanta lagar och andra författningar och undvika handlingar som misskrediterar professionen. Var och en av dessa grundläggande principer diskuteras mer utförligt i avsnitt Ett principbaserat ramverk Omständigheterna i vilka medlemmarna verkar kan ge upphov till särskilda hot mot efterlevnaden av de grundläggande principerna. Det går inte att definiera alla situationer som ger upphov till hot mot efterlevnaden av de grundläggande principerna eller att specificera lämplig åtgärd. Dessutom kan karaktären på uppdrag och arbetsuppgifter variera och därför kan olika hot genereras, vilket kräver vidtagande av olika motåtgärder. Därför lägger denna kod fast ett principbaserat ramverk som kräver att en medlem ska identifiera, utvärdera och hantera hot mot efterlevnaden av de grundläggande principerna. Det principbaserade ramverket hjälper medlemmarna att följa de etiska kraven i denna kod och att uppfylla sitt ansvar att agera i allmänhetens intresse. Det principbaserade ramverket hanterar många olika omständigheter som ger upphov till hot mot efterlevnaden av de grundläggande principerna och som kan hindra en medlem från att dra slutsatsen att en situation är tillåten om den inte särskilt är förbjuden När en medlem identifierar hot mot efterlevnaden av de grundläggande principerna och fastställer att de inte ligger på en godtagbar nivå, baserat på en utvärdering av dessa hot, ska medlemmen fastställa om lämpliga motåtgärder finns tillgängliga och kan användas för att eliminera hoten eller minska dem till en godtagbar nivå. När medlemmen fastställer detta ska han eller hon använda professionell bedömning och beakta om en omdömesgill och informerad tredje man som beaktar alla särskilda fakta och omständigheter som finns tillgängliga för medlemmen vid tidpunkten i fråga, skulle dra slutsatsen att hoten skulle elimineras eller minskas till en godtagbar nivå genom att motåtgärder vidtas, så att efterlevnaden av de grundläggande principerna inte äventyras En medlem ska utvärdera varje hot mot efterlevnaden av de grundläggande principerna när han eller hon känner till, eller rimligen skulle kunna antas känna till, omständigheter eller relationer som skulle kunna äventyra efterlevnaden av de grundläggande principerna En medlem ska beakta såväl kvalitativa som kvantitativa faktorer när han eller hon utvärderar betydelsen av ett hot. När det principbaserade ramverket används kan medlemmen stöta på situationer i vilka hot inte kan elimineras eller minskas till en godtagbar nivå, antingen på grund av att hotet är för betydande eller på grund av att lämpliga motåtgärder inte finns tillgängliga eller kan vidtas. I dessa situationer ska medlemmen avböja eller upphöra med den berörda professionella tjänsten eller, vid behov, avgå från uppdraget (när det gäller en medlem) eller säga upp sig från arbetsgivaren (när det gäller en anställd) Avsnitten 290 och 291 innehåller bestämmelser som en medlem ska följa om han eller hon identifierar en överträdelse av oberoendereglerna i koden. Om en medlem identifierar en överträdelse av någon annan bestämmelse i denna kod, ska han eller hon utvärdera betydelsen av varje överträdelse och effekten på medlemmens möjlighet att följa de grundläggande principerna. Medlemmen ska så snart som möjligt vidta de åtgärder som finns tillgängliga, för att tillfredsställande åtgärda följderna av överträdelsen. Medlemmen ska avgöra om överträdelsen ska rapporteras, t.ex. till dem som kan ha

5 IESBAS ETIKKOD DEL A 5 påverkats av överträdelsen, en yrkesorganisation eller behörig övervaknings- eller tillsynsmyndighet När en medlem stöter på ovanliga omständigheter i vilka tillämpningen av ett visst krav i koden skulle leda till ett oproportionerligt resultat eller ett resultat som inte ligger i allmänhetens intresse, bör medlemmen rådfråga en yrkesorganisation eller relevant tillsynsmyndighet. Hot och motåtgärder Hot kan uppstå på grund av många olika slags relationer och omständigheter. När en relation eller omständighet ger upphov till ett hot kan detta hot äventyra, eller kan uppfattas äventyra, en medlems efterlevnad av de grundläggande principerna. En omständighet eller relation kan ge upphov till mer än ett hot, och ett hot kan påverka efterlevnaden av mer än en grundläggande princip. Hot kan placeras i en eller flera av följande kategorier: a) Egenintressehot hotet att ett ekonomiskt eller annat intresse på ett otillbörligt sätt påverkar medlemmens omdöme eller uppträdande. b) Självgranskningshot hotet att en medlem inte på rätt sätt utvärderar resultaten av en tidigare gjord bedömning, aktivitet eller tjänst som utförts av en medlem, eller av en annan person inom medlemmens revisions- eller redovisningsföretag eller arbetsgivare, på vilken medlemmen förlitar sig när han eller hon gör en bedömning som del av utförandet av en aktuell aktivitet eller tjänst. c) Partsställningshot hotet att en medlem ska gynna en kunds eller arbetsgivares ståndpunkt i sådan utsträckning att medlemmens objektivitet äventyras. d) Vänskapshot hotet att en medlem på grund av en lång eller nära relation med en kund eller arbetsgivare är för välvilligt inställd till deras intressen eller för tolerant i fråga om deras arbete. e) Skrämselhot hotet att en medlem ska hindras från att agera objektivt på grund av faktisk eller uppfattad påtryckning, däribland försök att utöva otillbörlig påverkan på medlemmen. I delarna B och C i koden förklaras hur dessa kategorier av hot kan uppstå för medlemmar respektive anställda. Medlemmar kan också finna att del C är relevant för deras särskilda omständigheter Motåtgärder är handlingar eller andra åtgärder som kan eliminera hot eller minska dem till en godtagbar nivå. De kan delas in i två huvudsakliga kategorier: a) motåtgärder som skapas av professionen, lag eller annan författning, och b) motåtgärder på arbetsplatsen Motåtgärder som skapas av professionen, lag eller annan författning inbegriper följande: x Utbildnings-, kurs- och erfarenhetskrav för inträde i professionen. x Krav på löpande yrkesutveckling. x Bestämmelser avseende bolagsstyrning. x Standarder för yrkesutövningen. x Kontroller av yrkesorganisationer eller tillsynsorgan samt disciplinära åtgärder. x Extern granskning av en juridiskt behörig extern part av rapporter, deklarationer, kommunikation eller information framställd av en medlem I delarna B och C i denna kod diskuteras motåtgärder på arbetsplatsen för medlemmar och anställda Vissa motåtgärder kan öka sannolikheten för identifiering eller förhindrande av oetiskt uppträdande. Sådana motåtgärder, som kan skapas av professionen, lag eller annan författning eller en arbetsgivare, inbegriper: x Effektiva, väldokumenterade klagomålssystem som sköts av arbetsgivaren, en yr-

6 6 IESBAS ETIKKOD DEL A x kesorganisation eller en tillsynsmyndighet som ger kollegor, arbetsgivare och allmänheten möjlighet att ta upp oprofessionellt eller oetiskt uppträdande. En uttryckligt angiven plikt att rapportera brott mot yrkesetiska krav. Intressekonflikter En medlem kan ställas inför en intressekonflikt när han eller hon utför en professionell aktivitet. En intressekonflikt medför ett hot mot objektiviteten och kan ge upphov till hot mot andra grundläggande principer. Sådana hot kan uppstå när x medlemmen genomför en professionell aktivitet avseende en viss angelägenhet åt två eller flera parter vars intressen avseende ärendet står i konflikt med varandra, eller x det finns en konflikt mellan medlemmens intressen avseende angelägenheten och intressena för en part åt vilken medlemmen utför den professionella aktiviteten avseende angelägenheten I del B i denna kod diskuteras intressekonflikter för medlemmar och i del C intressekonflikter för anställda. Lösning av etiska konflikter En medlem kan behöva lösa en konflikt vid efterlevnaden av de grundläggande principerna När en formell eller informell konfliktlösningsprocess inleds kan följande faktorer vara relevanta för lösningsprocessen, för sig eller tillsammans med andra faktorer: a) relevanta fakta, b) berörda yrkesetiska frågor, c) grundläggande principer som hänger samman med själva förhållandet, d) etablerade interna rutiner, och e) alternativa åtgärder. När en medlem har beaktat de relevanta faktorerna ska han eller hon bestämma lämplig åtgärd, och bedöma konsekvenserna av varje möjlig åtgärd. Om frågan inte blir löst kan medlemmen vilja rådfråga andra lämpliga personer inom revisions- eller redovisningsföretaget eller arbetsgivaren om hjälp för att hitta en lösning När en fråga rör en konflikt med, eller inom, en organisation, ska en medlem bedöma om han eller hon ska rådfråga dem som har ansvar för organisationens styrning, t.ex. styrelsen eller revisionsutskottet Det kan ligga i medlemmens bästa intresse att dokumentera frågans innebörd, uppgifter om eventuella diskussioner och de beslut som fattats rörande frågan Om en betydande konflikt inte kan lösas får medlemmen överväga att inhämta professionella råd av relevant yrkesorganisation eller av juridiska rådgivare. Medlemmen får generellt inhämta vägledning om yrkesetiska frågor utan att bryta mot den grundläggande principen om tystnadsplikt, om förhållandet har diskuterats med relevant yrkesorganisation på anonym grund eller med en juridisk rådgivare under sekretesskydd. De tillfällen när medlemmen kan överväga juridisk rådgivning kan variera. En medlem kan t.ex. ha stött på oegentligheter, och att rapportera om dem skulle vara ett brott mot medlemmens ansvar att iaktta tystnadsplikten. Medlemmen kan då överväga juridisk rådgivning för att fastställa om det finns ett rapporteringskrav Om, efter att ha uttömt alla relevanta möjligheter, den yrkesetiska konflikten fortfarande inte är löst, ska medlemmen, där så är möjligt, vägra att fortsätta att vara knuten till förhållandet som gett upphov till konflikten. Medlemmen ska bedöma om det, med tanke på omständigheterna, är lämpligt att avgå från uppdragsteamet eller den särskilda uppgiften, eller att helt avgå från uppdraget eller säga upp sig från revisionseller redovisningsföretaget eller arbetsgivaren.

7 IESBAS ETIKKOD DEL A 7 Kommunikation med dem som har ansvar för företagets styrning (styrelsen) Vid kommunikation enligt bestämmelserna i denna kod med dem som har ansvar för företagets styrning ska medlemmen eller revisions- eller redovisningsföretaget bestämma, med beaktande av karaktären på och betydelsen av de särskilda omständigheter eller det förhållande som ska tas upp, vilken eller vilka personer i företagets styrstruktur kommunikationen ska ske med. Om medlemmen eller revisions- eller redovisningsföretaget kommunicerar med en del av dem som har ansvar för företagets styrning, t.ex. ett revisionsutskott eller en enskild person, ska medlemmen eller revisionsföretaget bestämma om det också krävs kommunikation med samtliga av dem som har ansvar för företagets styrning så att de är adekvat informerade. Avsnitt 110 Integritet Principen om integritet innebär en skyldighet för alla medlemmar att vara uppriktiga och ärliga i alla yrkes- och affärsrelationer. Integritet inbegriper också ett ärligt uppträdande och sanningsenlighet En medlem ska inte medvetet förknippas med rapporter, deklarationer, kommunikation eller annan information som medlemmen tror a) innehåller ett i stora delar falskt eller vilseledande uttalande, b) innehåller uttalanden eller information som lämnats vårdslöst, eller c) utelämnar eller döljer information som måste vara med, i de fall där det skulle vara vilseledande att utelämna eller dölja den. När en medlem blir medveten om att han eller hon har förknippats med sådan information, ska medlemmen vidta åtgärder så att anknytningen till informationen upphör En medlem kommer att bedömas som att han eller hon inte bryter mot punkt om medlemmen lämnar en modifierad rapport avseende ett förhållande som återfinns i punkt Avsnitt 120 Objektivitet Principen om objektivitet medför en skyldighet för alla medlemmar att inte äventyra det professionella eller affärsmässiga omdömet på grund av bristande objektivitet, intressekonflikt eller otillbörlig påverkan av andra En medlem kan utsättas för situationer som kan påverka objektiviteten. Det är inte praktiskt genomförbart att definiera och föreskriva alla sådana situationer. En medlem ska inte utföra en professionell tjänst om en omständighet eller relation inverkar menligt på eller otillbörligt påverkar medlemmens professionella omdöme med avseende på den tjänsten. Avsnitt 130 Professionell kompetens och vederbörlig omsorg Principen om professionell kompetens och vederbörlig omsorg medför följande förpliktelser för alla medlemmar: a) att bibehålla professionell kunskap och skicklighet på den nivå som krävs för att säkerställa att kunder eller arbetsgivare får kompetent professionell service, och b) att agera med omsorg enligt tillämpliga standarder för yrkesutövningen vid utförandet av professionella aktiviteter eller professionella tjänster Kompetent professionell service kräver sunt omdöme vid användning av professionell kunskap och skicklighet i utförandet av sådan service. Professionell kompetens kan delas in i två separata faser: a) inhämtande av professionell kompetens, och b) upprätthållande av professionell kompetens Upprätthållandet av professionell kompetens kräver ständig medvetenhet och en förståelse av relevant teknisk, professionell och affärsmässig utveckling. Löpande pro-

8 8 IESBAS ETIKKOD DEL A fessionell utveckling innebär att en medlem kan utveckla och upprätthålla förmågan att agera kompetent i yrkesmiljön Omsorg inbegriper ansvaret att agera enligt kraven för ett uppdrag noggrant, genomtänkt och i rätt tid En medlem ska vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att de som arbetar åt honom eller henne i en professionell roll har lämplig utbildning och övervakning Där så är lämpligt ska en medlem göra kunder, arbetsgivare eller andra användare av medlemmens professionella tjänster eller aktiviteter medvetna om de inneboende begränsningarna i tjänsterna eller aktiviteterna. Avsnitt 140 Tystnadsplikt Principen om tystnadsplikt medför en förpliktelse för alla medlemmar att avstå från att: a) utan särskilt mandat eller juridisk eller professionell rätt eller skyldighet, utanför revisions- eller redovisningsföretaget eller arbetsgivaren, lämna ut konfidentiell information som inhämtats till följd av professionella och affärsmässiga relationer, och b) använda konfidentiell information som inhämtats till följd av professionella och affärsmässiga relationer till sin personliga fördel eller till tredje mans fördel En medlem ska upprätthålla tystnadsplikt, däribland i sociala sammanhang, och vara uppmärksam på risken för omedvetet röjande av information, särskilt till en nära affärspartner eller en närstående eller familjemedlem En medlem ska upprätthålla tystnadsplikten för information som lämnats av en presumtiv kund eller arbetsgivare En medlem ska upprätthålla tystnadsplikten för information inom revisions- eller redovisningsföretaget eller arbetsgivaren En medlem ska vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att personal under medlemmens ledning och personer från vilka råd och hjälp inhämtas respekterar medlemmens tystnadsplikt Principen om tystnadsplikt måste fortsätta att följas även när relationen mellan en medlem och en kund eller arbetsgivare upphör. När en medlem byter arbetsgivare eller skaffar en ny kund har han eller hon rätt att använda sig av sin tidigare erfarenhet. Men medlemmen ska inte använda eller lämna ut konfidentiell information som antingen har inhämtats eller tagits emot till följd av en professionell eller affärsmässig relation Nedanstående är omständigheter där medlemmar måste eller kan tvingas att lämna ut konfidentiell information eller när sådant utlämnande av information kan vara lämpligt: a) om det är tillåtet enligt lag att lämna ut information och det är godkänt av kunden eller arbetsgivaren, b) om det finns en laglig skyldighet att lämna ut information, t.ex.: i framställning av dokument eller annat tillhandahållande av bevis vid rättsliga förfaranden, eller ii lämnande av information till behöriga offentliga myndigheter för lagöverträdelser som uppdagas, och c) det finns en yrkesmässig plikt eller rätt att lämna ut information, om detta inte är förbjudet enligt lag, för att: i efterkomma kvalitetskontroll av ett medlemsorgan eller en yrkesorganisation, ii svara på en förfrågan eller utredning av ett medlemsorgan eller ett tillsynsorgan, iii skydda en medlems yrkesintressen vid rättsliga förfaranden, eller iv följa standarder för hur yrket ska utföras och yrkesetiska krav.

9 140.8 För att avgöra om konfidentiell information kan lämnas ut, ska följande relevanta faktorer beaktas: x Om alla parters intressen, däribland tredje man vars intressen kan påverkas, skulle kunna skadas om kunden eller arbetsgivaren ger sitt medgivande till att medlemmen lämnar ut informationen. x Om all relevant information är känd och kan styrkas, i den mån det är praktiskt genomförbart. När situationen innefattar fakta som inte kan styrkas, ofullständig information eller slutsatser som inte kan styrkas, ska professionellt omdöme användas för att bedöma vilken typ av upplysning (om någon) som ska lämnas ut. x Den typ av kommunikation som förväntas och till vem den vänder sig. x Om parterna till vilka kommunikationen ställs är rätt mottagare. Avsnitt 150 Professionellt uppträdande IESBAS ETIKKOD DEL B Principen om professionellt uppträdande medför en förpliktelse för alla medlemmar att följa relevanta lagar och andra författningar och undvika eventuella handlingar som misskrediterar professionen. Detta inbegriper handlingar som en omdömesgill och informerad tredje man som beaktar alla särskilda fakta och omständigheter som finns tillgängliga för medlemmen vid tidpunkten i fråga, sannolikt skulle anse har en negativ påverkan på professionens goda anseende Vid marknadsföring och reklam av sig själva och sitt arbete ska medlemmar inte bringa professionen i vanrykte. Medlemmar ska vara ärliga och uppriktiga och inte: a) göra överdrivna påståenden om tjänster de kan erbjuda, de kvalifikationer de besitter eller den erfarenhet de har fått, eller b) göra nedsättande hänvisningar till eller ogrundade jämförelser med andras arbete. Del B Medlemmar Avsnitt 200 Introduktion I den här delen av koden beskrivs hur det principbaserade ramverk som återfinns i del A tillämpas i vissa situationer. Däremot beskrivs inte alla de omständigheter och relationer som en medlem kan stöta på, vilka ger upphov till eller kan ge upphov till hot mot efterlevnaden av de grundläggande principerna. Därför uppmuntras medlemmen att vara uppmärksam på sådana omständigheter och relationer En medlem ska inte medvetet engagera sig i verksamhet, syssla eller aktivitet som påverkar eller kan påverka integriteten, objektiviteten eller professionens goda anseende negativt och som därför inte skulle vara förenlig med de grundläggande principerna. Hot och motåtgärder Efterlevnaden av de grundläggande principerna kan potentiellt hotas av ett brett spektrum av omständigheter och förhållanden. Karaktären på och betydelsen av hoten kan variera beroende på om de uppstår i samband med utförandet av tjänster åt en revisionskund och om revisionskunden är ett företag av allmänt intresse, åt en bestyrkandekund som inte är en revisionskund, eller åt en kund som inte är en bestyrkandekund. Hot kan placeras i en eller flera av följande kategorier: a) egenintresse, b) självgranskning, c) partsställning, d) vänskap, och e) skrämsel. Dessa hot diskuteras mer i del A i denna kod Exempel på omständigheter som ger upphov till egenintressehot för en medlem inbegriper följande:

10 10 IESBAS ETIKKOD DEL B x x x x x x x En medlem i bestyrkandeteamet som har ett direkt ekonomiskt intresse i bestyrkandekunden. Ett revisions- eller redovisningsföretag som är alltför beroende av de totala arvodena från en kund. En medlem i bestyrkandeteamet som har en viktig nära affärsrelation med en bestyrkandekund. Ett revisions- eller redovisningsföretag som riskerar att förlora en betydelsefull kund. En medlem i revisionsteamet som börjar förhandla med revisionskunden om anställning. Ett revisions- eller redovisningsföretag som ingår en överenskommelse om ett resultatbaserat arvode som hänger samman med ett bestyrkandeuppdrag. En medlem som upptäcker ett väsentligt fel när han eller hon utvärderar resultaten av en tidigare professionell tjänst som utförts av en anställd på medlemmens revisionseller redovisningsföretag Exempel på omständigheter som ger upphov till självgranskningshot för en medlem inbegriper följande: x Ett revisions- eller redovisningsföretag som utfärdar en bestyrkanderapport om effektiviteten i finansiella systems funktion efter att ha utformat eller implementerat systemen. x Ett revisions- eller redovisningsföretag som har upprättat de ursprungliga data som har använts för att ta fram material som är föremålet för granskningen i bestyrkandeuppdraget. x En medlem i bestyrkandeteamet som är, eller nyligen har varit, styrelseledamot eller ledande befattningshavare hos kunden. x En medlem i bestyrkandeteamet som är, eller nyligen har varit, anställd av kunden i en befattning med möjlighet att utöva betydande inflytande över föremålet för granskningen. x Revisions- eller redovisningsföretaget utför en tjänst åt en bestyrkandekund som direkt påverkar information om föremålet för granskningen i bestyrkandeuppdraget Exempel på omständigheter som ger upphov till partsställningshot för en medlem inbegriper följande: x Revisions- eller redovisningsföretaget marknadsför aktier åt en revisionskund. x En medlem fungerar som ombud åt en revisionskund vid rättstvist eller tvister med tredje man Exempel på omständigheter som ger upphov till vänskapshot för en medlem inbegriper följande: x En medlem i uppdragsteamet som har en närstående eller familjemedlem som är styrelseledamot eller ledande befattningshavare hos kunden. x En medlem i uppdragsteamet som har en närstående eller familjemedlem som är anställd hos en kund och personen i fråga har möjlighet att utöva betydande inflytande på föremålet för granskningen i uppdraget. x En styrelseledamot eller ledande befattningshavare hos kunden eller en anställd med möjlighet att utöva betydande inflytande över föremålet för granskningen i uppdraget som nyligen har varit uppdragsansvarig. x En medlem som tar emot gåvor eller får förmåner av en kund, såvida inte värdet är obetydligt eller oviktigt. x Personal i ledande ställning som har en långvarig anknytning till bestyrkandekunden Exempel på omständigheter som ger upphov till skrämselhot för en medlem inbegriper följande: x En kund hotar att säga upp ett avtal med revisions- eller redovisningsföretaget. x En revisionskund som antyder att kunden i fråga inte kommer att ge revisions- eller

11 IESBAS ETIKKOD DEL B 11 redovisningsföretaget ett planerat kontrakt som inte rör ett bestyrkandeuppdrag om revisions- eller redovisningsföretaget fortsätter att vara oenigt med kunden om redovisningen av en viss transaktion. x Ett revisions- eller redovisningsföretag som hotas av rättstvist av en kund. x Ett revisions- eller redovisningsföretag som pressas att otillbörligen reducera omfattningen av arbete som utförs, i syfte att minska arvodena. x En medlem känner sig pressad att hålla med om bedömningen av en anställd hos en kund eftersom den anställda har mer kunskap om förhållandet i fråga. x En medlem som informeras av en delägare på revisions- eller redovisningsföretaget att en planerad befordran inte kommer att bli av såvida inte medlemmen går med på en revisionskunds olämpliga redovisningsmetoder Motåtgärder som kan eliminera eller minska hot till en godtagbar nivå kan delas in två kategorier: a) motåtgärder som skapas av professionen, lag eller annan författning, och b) motåtgärder på arbetsplatsen. Exempel på motåtgärder som skapas av professionen, lag eller annan författning beskrivs i punkt i del A i denna kod En medlem ska använda sitt omdöme för att bedöma hur han eller hon bäst ska hantera hot som inte ligger på en godtagbar nivå, vare sig det är genom att vidta motåtgärder för att eliminera hotet eller minska det till en godtagbar nivå eller genom att avsluta eller avböja uppdraget i fråga. När en medlem använder professionell bedömning ska han eller hon överväga om en omdömesgill och informerad tredje man som beaktar alla särskilda fakta och omständigheter som finns tillgängliga för medlemmen vid tidpunkten i fråga, skulle dra slutsatsen att hoten skulle elimineras eller minskas till en godtagbar nivå genom att motåtgärder vidtas, så att efterlevnaden av de grundläggande principerna inte äventyras. Detta övervägande påverkas av förhållanden som hotets betydelse, uppdragets karaktär och revisions- eller redovisningsföretagets struktur På arbetsplatsen kommer de relevanta motåtgärderna att variera beroende på omständigheterna. Motåtgärder på arbetsplatsen består av ett revisions- eller redovisningsföretags övergripande motåtgärder och uppdragsspecifika motåtgärder Exempel på företagsövergripande motåtgärder på arbetsplatsen inbegriper följande: x Revisions- eller redovisningsföretagets ledning som betonar vikten av att följa de grundläggande principerna. x Revisions- eller redovisningsföretagets ledning som fastställer förväntningen att medlemmarna i ett bestyrkandeteam kommer agera i allmänhetens intresse. x Riktlinjer och rutiner för att implementera och övervaka kvalitetskontrollen i uppdrag. x Dokumenterade riktlinjer avseende behovet av att identifiera hot mot efterlevnaden av de grundläggande principerna, utvärdera betydelsen av dessa hot och vidta motåtgärder för att eliminera eller minska hoten till en godtagbar nivå eller, när det inte finns lämpliga motåtgärder eller de inte kan vidtas, avsluta eller avböja uppdraget i fråga. x Dokumenterade interna riktlinjer och rutiner som kräver att de grundläggande principerna följs. x Riktlinjer och rutiner som innebär att intressen eller relationer mellan företaget eller medlemmar i uppdragsteam och kunder kan identifieras. x Riktlinjer och rutiner för att övervaka och, vid behov, hantera revisions- eller redovisningsföretagets beroende av intäkter från en enda kund. x Använda olika delägare och uppdragsteam med olika rapporteringslinjer för utförandet av andra tjänster än bestyrkandeuppdrag åt en bestyrkandekund. x Riktlinjer och rutiner för att förbjuda enskilda personer som inte är medlemmar i ett uppdragsteam att otillbörligt påverka utfallet av uppdraget.

12 12 IESBAS ETIKKOD DEL B x x x x x Kommunikation vid rätt tidpunkt om ett revisions- eller redovisningsföretags riktlinjer och rutiner, däribland eventuella ändringar i dem, till alla delägare och personal samt lämplig utbildning om sådana riktlinjer och rutiner. Utse en medlem i högsta ledningen att tillse att revisions- eller redovisningsföretagets system för kvalitetskontroll fungerar på ett adekvat sätt. Underrätta delägare och personal om bestyrkandekunder och närstående företag för vilka oberoende krävs. En disciplinär process för att främja att riktlinjer och rutiner följs. Publicerade riktlinjer och rutiner som uppmuntrar och ger personalen befogenhet att ta upp frågor som rör efterlevnaden av de grundläggande principerna med överordnad personal inom revisions- eller redovisningsföretaget Exempel på uppdragsspecifika motåtgärder på arbetsplatsen inbegriper följande: x Låta en medlem som inte varit engagerad i ett uppdrag som inte är ett bestyrkandeuppdrag, granska det arbete som har utförts eller på annat sätt ge råd efter behov. x Låta en medlem som inte varit medlem i bestyrkandeteamet granska det utförda bestyrkandearbetet eller på annat sätt ge råd efter behov. x Rådfråga en oberoende extern part, t.ex. ett revisionsutskott, en yrkesorganisation eller annan medlem. x Diskutera yrkesetiska frågor med kundens styrelse. x Informera kundens styrelse om karaktären på de utförda tjänsterna och omfattningen av debiterade arvoden. x Engagera ett annat revisions- eller redovisningsföretag att utföra eller upprepa delar av uppdraget. x Rotera personal i ledande ställning i bestyrkandeteamet Beroende på uppdragets karaktär kan en medlem också ha möjlighet att förlita sig på motåtgärder som kunden har infört. Men det går inte att enbart förlita sig på sådana motåtgärder för att minska hoten till en godtagbar nivå Exempel på motåtgärder i kundens system och rutiner inbegriper följande: x Kunden kräver att andra personer än företagsledningen ska bekräfta eller godkänna att ett revisions- eller redovisningsföretag ska utföra ett uppdrag. x Kunden har kompetenta anställda med tillräcklig erfarenhet och rang för att fatta ledningsbeslut. x Kunden har infört interna rutiner för att säkerställa objektiva val vid andra uppdrag än bestyrkandeuppdrag. x Kunden har en struktur för bolagsstyrning som innebär lämplig tillsyn och kommunikation avseende revisions- eller redovisningsföretagets tjänster. Avsnitt 210 Nya kunder och uppdrag Acceptera kunder Innan en ny kund accepteras ska en medlem fastställa om detta skulle ge upphov till eventuella hot mot efterlevnaden av de grundläggande principerna. Potentiella hot mot integritet eller professionellt uppträdande kan uppstå på grund av t.ex. tvivelaktiga omständigheter som associeras till kunden (dess ägare, företagsledning eller verksamhet) Kundförhållanden som, om de vore kända, skulle kunna hota efterlevnaden av de grundläggande principerna, inbegriper t.ex. att kunden är engagerad i olaglig verksamhet (t.ex. penningtvätt), oärlighet eller tvivelaktiga rutiner i den finansiella rapporteringen En medlem ska utvärdera betydelsen av varje hot och vid behov vidta motåtgärder för att eliminera dem eller minska dem till en godtagbar nivå. Exempel på sådana motåtgärder är att:

13 IESBAS ETIKKOD DEL B 13 x inhämta kunskap om och förståelse av kunden, dess ägare, ledning och de som har ansvaret för styrning samt affärsverksamhet, eller x säkra kundens åtagande att förbättra metoderna för bolagsstyrning eller interna kontroller I de fall det inte går att minska hoten till en godtagbar nivå, ska medlemmen avböja att inleda kundrelationen Vid återkommande kunduppdrag rekommenderas att medlemmen regelbundet går igenom besluten att acceptera uppdraget. Acceptera uppdraget Den grundläggande principen för professionell kompetens och vederbörlig omsorg medför en förpliktelse för en medlem att utföra endast de tjänster som medlemmen har kompetens att utföra. Innan ett visst kunduppdrag accepteras ska en medlem fastställa om detta skulle ge upphov till eventuella hot mot efterlevnaden av de grundläggande principerna. Exempel: ett egenintressehot mot professionell kompetens och vederbörlig omsorg uppstår om uppdragsteamet inte besitter, eller inte kan inhämta, de kompetenser som krävs för att utföra uppdraget på rätt sätt En medlem ska utvärdera betydelsen av hot och vid behov vidta motåtgärder för att eliminera dem eller minska dem till en godtagbar nivå. Exempel på sådana motåtgärder är att: x Skaffa sig en lämplig förståelse av karaktären på kundens verksamhet, komplexiteten i verksamheten, de särskilda kraven som uppdraget ställer samt syfte, karaktär och omfattning av det arbete som ska utföras. x Skaffa sig kunskap om relevanta branscher eller granskningsobjekt. x Ha eller skaffa sig erfarenhet av relevanta krav i lagar och andra författningar eller krav på rapportering. x Utse tillräckligt många medarbetare med nödvändig kompetens. x Vid behov använda specialister. x Komma överens om en realistisk tidsram för utförandet av uppdraget. x Följa riktlinjer och rutiner för kvalitetskontroll, avsedda att ge rimlig säkerhet om att särskilda uppdrag endast accepteras när de kan utföras på ett kompetent sätt När en medlem avser att förlita sig på en specialists råd eller arbete, ska medlemmen avgöra om detta är motiverat. Faktorer att tänka på är bl.a.: anseende, kunnande, tillgängliga resurser och tillämpliga standarder för yrkesutövningen och yrkesetiska standarder. Sådan information kan inhämtas från tidigare kontakter med specialisten eller genom att rådfråga andra. Förändringar i ett uppdrag En medlem som ombeds att överta ett uppdrag från någon annan, eller som överväger att lämna offert på ett uppdrag som för närvarande innehas av någon annan, ska fastställa om det finns professionella eller andra skäl till att inte acceptera uppdraget, t.ex. omständigheter som ger upphov till hot mot efterlevnaden av de grundläggande principerna som inte kan elimineras eller minskas till en godtagbar nivå genom att motåtgärder vidtas. Exempelvis kan det finnas ett hot mot professionell kompetens och vederbörlig omsorg om en medlem accepterar uppdraget innan han eller hon känner till alla relevanta fakta En medlem ska utvärdera betydelsen av varje hot. Beroende på uppdragets karaktär kan detta kräva direkt kommunikation med den befintliga uppdragstagaren för att fastställa fakta och omständigheter avseende det föreslagna bytet av uppdragstagare så att medlemmen kan bedöma om det är lämpligt att acceptera uppdraget. De uppenbara skälen till förändringen i uppdraget kanske inte helt avspeglar fakta och kan tyda på skiljaktigheter med den befintliga uppdragstagaren som kan påverka beslutet att acceptera uppdraget.

14 14 IESBAS ETIKKOD DEL B Motåtgärder ska vid behov vidtas för att eliminera eventuella hot eller minska dem till en godtagbar nivå. Exempel på sådana motåtgärder är att: x Vid svar på förfrågningar att lämna offert, i offerten ange att innan uppdraget kan accepteras, kommer kontakt med befintlig uppdragstagare att begäras, så att frågor kan ställas om huruvida det finns professionella eller andra skäl till varför uppdraget inte ska accepteras. x Be den befintliga uppdragstagaren att tillhandahålla känd information om eventuella fakta eller omständigheter som, enligt den befintliga uppdragstagarens åsikt, medlemmen behöver vara medveten om innan han eller hon beslutar om uppdraget ska accepteras. x Inhämta den information som behövs från andra källor. När hoten inte kan elimineras eller minskas till en godtagbar nivå genom att motåtgärder vidtas ska en medlem, såvida han eller hon inte har förvissat sig om nödvändiga fakta på andra sätt, avböja uppdraget En medlem kan få en förfrågan att utföra arbete som kompletterar eller går utöver en befintlig uppdragstagares arbete. Sådana omständigheter kan ge upphov till hot mot professionell kompetens och vederbörlig omsorg till följd av t.ex. en brist på eller ofullständig information. Betydelsen av alla hot ska utvärderas och motåtgärder vid behov vidtas för att eliminera hotet eller minska det till en godtagbar nivå. Ett exempel på en sådan motåtgärd är att informera den befintliga uppdragstagaren om det föreslagna arbetet, vilket skulle ge den befintliga uppdragstagaren möjlighet att lämna relevant information för att arbetet ska kunna utföras korrekt En befintlig uppdragstagare är bunden av sin tystnadsplikt. Om denne har tillåtelse eller är tvungen att diskutera en kunds affärer med en medlem beror på uppdragets karaktär och på a) om kundens medgivande för att göra detta har inhämtats, eller b) de juridiska eller yrkesetiska kraven som rör sådan kommunikation och utlämnande av konfidentiell information, vilket kan variera mellan jurisdiktioner. Omständigheter där en medlem får eller måste lämna ut konfidentiell information eller där det annars kan vara lämpligt att lämna sådana information anges i avsnitt 140 i del A i denna kod Generellt sett behöver en medlem inhämta kundens medgivande, företrädesvis skriftligt, för att kunna inleda en diskussion med en befintlig uppdragstagare. När medgivandet har inhämtats ska den befintliga uppdragstagaren följa relevanta lagkrav och andra bestämmelser som styr sådana förfrågningar. I de fall den befintliga uppdragstagaren tillhandahåller information ska den erbjudas ärligt och vara entydig. Om medlemmen inte kan kommunicera med den befintliga uppdragstagaren ska medlemmen vidta rimliga steg för att inhämta information om eventuella potentiella hot på andra sätt, t.ex. genom förfrågningar till externa parter eller bakgrundsundersökningar av den högsta ledningen eller styrelsen hos kunden. Avsnitt 220 Intressekonflikter En medlem kan ställas inför en intressekonflikt när han eller hon utför en professionell tjänst. En intressekonflikt medför ett hot mot objektiviteten och kan ge upphov till hot mot andra grundläggande principer. Sådana hot kan uppstå när x medlemmen tillhandahåller en professionell tjänst avseende en viss angelägenhet åt två eller flera kunder vars intressen avseende angelägenheten står i konflikt med varandra, eller x det finns en konflikt mellan medlemmens intressen avseende den särskilda angelägenheten och intressena för en kund till vilken medlemmen tillhandahåller en professionell tjänst avseende angelägenheten. En medlem ska inte tillåta att en intressekonflikt äventyrar den yrkesmässiga eller af-

15 IESBAS ETIKKOD DEL B 15 färsmässiga bedömningen. När den professionella tjänsten är en bestyrkandetjänst, kräver efterlevnad av den grundläggande principen om objektivitet även oberoende från bestyrkandekunder enligt avsnitten 290 eller 291 enligt vad som är tillämpligt Exempel på situationer i vilka intressekonflikter kan uppstå: x Affärsrådgivning till en kund som vill förvärva en revisionskund till revisions- eller redovisningsföretaget, där revisions- eller redovisningsföretaget under revisionens gång har inhämtat konfidentiell information, som kan vara relevant för affären. x Samtidig rådgivning till två kunder som konkurrerar om att förvärva samma företag, där råden kan vara relevanta för parternas konkurrenspositioner. x Tillhandahållande av tjänster till både en säljare och köpare avseende samma transaktion. x Upprättande av värderingar av tillgångar åt två parter i motpartsställning med avseende på tillgångarna. x Representera två kunder i samma fråga, när parterna är i rättslig tvist med varandra, t.ex. under skilsmässoförhandlingar eller upplösande av ett delägarskap. x Tillhandahålla en bestyrkanderapport åt en licensgivare om royaltyavgifter enligt ett licensavtal samtidigt som man ger råd till licenstagaren om riktigheten i de belopp som ska betalas. x Ge råd till en kund att investera i en verksamhet i vilken t.ex. maken/makan till en medlem har ett ekonomiskt intresse. x Ge strategiska råd till en kund om kundens konkurrensposition samtidigt som man har ett joint venture eller liknande intresse med en stor konkurrent till kunden. x Ge en kund råd om förvärv av en verksamhet som revisions- eller redovisningsföretaget också är intresserat av att förvärva. x Ge en kund råd om köpet av en produkt eller tjänst samtidigt som man har ett royalty- eller provisionsavtal med en av de potentiella leverantörerna av den produkten eller tjänsten När en medlem identifierar och utvärderar intressen och relationer som kan ge upphov till en intressekonflikt och vid behov vidtar motåtgärder för att eliminera eller minska eventuella hot mot efterlevnaden av de grundläggande principerna till en godtagbar nivå, ska han eller hon använda professionellt omdöme och ta hänsyn till om en omdömesgill och informerad tredje man som beaktar alla särskilda fakta och omständigheter som finns tillgängliga för medlemmen vid den tidpunkten, sannolikt skulle dra slutsatsen att efterlevnaden av de grundläggande principerna inte har äventyrats När medlemmen hanterar intressekonflikter, inklusive att lämna upplysningar eller lämna ut information inom revisions- eller redovisningsföretaget eller nätverket, och vill ha vägledning av externa parter, ska han eller hon vara uppmärksam på den grundläggande principen om sekretess Om ett hot som uppstår till följd av en intressekonflikt inte ligger på en godtagbar nivå ska medlemmen vidta motåtgärder för att eliminera hotet eller minska det till en godtagbar nivå. Om motåtgärder inte kan minska hotet till en godtagbar nivå ska medlemmen avböja att utföra eller upphöra med de professionella tjänster som skulle leda till intressekonflikten, eller avsluta relevanta relationer eller avyttra relevanta innehav för att eliminera hotet eller minska det till en godtagbar nivå Innan en ny kundrelation, ett nytt uppdrag eller en ny affärsrelation accepteras ska en medlem vidta rimliga åtgärder för att identifiera omständigheter som kan ge upphov till en intressekonflikt, inklusive att identifiera x karaktären på relevanta intressen och relationer mellan de berörda parterna, och x karaktären på tjänsten och dess följder för relevanta parter. Karaktären på tjänsterna och de relevanta intressena och relationerna kan förändras under uppdragets gång. Det gäller i synnerhet när en medlem ombeds att utföra ett uppdrag i en situation där en motpartsställning kan uppstå, även om parterna som anlitar

16 16 IESBAS ETIKKOD DEL B medlemmen från början inte är indragna i en tvist. Medlemmen ska vara uppmärksam på sådana förändringar i syfte att identifiera omständigheter som kan ge upphov till en intressekonflikt En effektiv process för identifiering av konflikter hjälper en medlem att identifiera faktiska eller potentiella intressekonflikter innan medlemmen avgör om han eller hon ska acceptera ett uppdrag och under ett uppdrag. Detta innefattar förhållanden som identifieras av externa parter, t.ex. kunder eller potentiella kunder. Ju tidigare en faktisk eller potentiell intressekonflikt identifieras, desto större är sannolikheten att medlemmen vid behov kan vidta motåtgärder för att eliminera hotet mot objektiviteten och eventuella hot mot efterlevnaden av andra grundläggande principer eller minska det till en godtagbar nivå. Processen för att identifiera faktiska eller potentiella intressekonflikter kommer att bero på faktorer som: x Karaktären på de tillhandahållna professionella tjänsterna. x Revisions- eller redovisningsföretagets storlek. x Storleken och karaktären på kundbasen. x Strukturen på revisions- eller redovisningsföretaget, t.ex. antalet kontor och var de ligger Om revisions- eller redovisningsföretaget ingår i ett nätverk ska identifieringen av konflikter inkludera eventuella intressekonflikter som medlemmen har skäl att tro finns eller kan uppstå till följd av ett nätverksföretags intressen och relationer. Rimliga åtgärder för att identifiera sådana intressen och relationer för ett nätverksföretag kommer att vara beroende av faktorer som karaktären på de tillhandahållna professionella tjänsterna, nätverkets kunder och på vilka orter alla relevanta parter finns Om en intressekonflikt identifieras ska medlemmen utvärdera x betydelsen av relevanta intressen eller relationer, och x betydelsen av de hot som uppstår när den professionella tjänsten eller tjänsterna utförs. Generellt sett, ju mer direkt kopplingen är mellan den professionella tjänsten och förhållandet som ger upphov till intressekonflikten, desto mer betydande kommer hotet mot objektiviteten och efterlevnaden av de andra grundläggande principerna att vara Medlemmen ska vid behov vidta motåtgärder för att eliminera hoten mot efterlevnaden av de grundläggande principerna som intressekonflikten ger upphov till eller minska dem till en godtagbar nivå. Exempel på motåtgärder innefattar: x Att införa mekanismer för att förhindra obehörigt utlämnande av konfidentiell information när professionella tjänster utförs avseende en viss angelägenhet åt två eller fler kunder mellan vilka det finns en intressekonflikt avseende den angelägenheten. Detta kan innefatta att: Använda uppdragsteam som har fått tydliga riktlinjer och rutiner för hur sekretessen ska upprätthållas. Skapa separata verksamhetsområden för specialfunktioner inom revisionseller redovisningsföretaget, som kan fungera som en spärr mot överföring av konfidentiell kundinformation från ett verksamhetsområde till ett annat inom ett revisions- eller redovisningsföretag. Etablera riktlinjer och rutiner i syfte att begränsa åtkomsten till kunddokumentation, använda sekretessavtal som undertecknas av anställda och delägare på revisions- eller redovisningsföretaget och/eller fysisk och elektronisk uppdelning av konfidentiell information. x Regelbunden granskning av användning av motåtgärder av en erfaren person som inte är engagerad i kunduppdraget eller kunduppdragen. x Låta en medlem som inte tillhandahåller tjänsten eller på annat sätt påverkas av konflikten granska det utförda arbetet för att bedöma om de huvudsakliga bedömningarna och slutsatserna är korrekta. x Rådfråga externa parter, t.ex. en yrkesorganisation, jurist eller annan medlem.

17 IESBAS ETIKKOD DEL B Dessutom är det normalt nödvändigt att upplysa om karaktären på intressekonflikten och eventuella tillhörande motåtgärder till kunder som påverkas av konflikten och, när motåtgärder krävs för att minska hotet till en godtagbar nivå, att inhämta deras samtycke till att medlemmen utför de professionella tjänsterna. Upplysningar och samtycke kan ha olika former, t.ex.: x Generella upplysningar till kunder om omständigheter där medlemmen, vilket är i linje med normal affärspraxis, inte tillhandahåller tjänster endast åt en kund (t.ex. avseende en viss tjänst i en viss marknadssektor) så att kunden då kan ge ett generellt samtycke. Sådana upplysningar kan t.ex. finnas med i medlemmens standardvillkor för ett sådant uppdrag. x Särskilda upplysningar till berörda kunder om omständigheterna för konflikten i fråga, inklusive en utförlig redovisning av situationen och en omfattande förklaring av eventuella planerade motåtgärder och de berörda riskerna, i en sådan omfattning att kunden kan fatta ett välgrundat beslut med avseende på förhållandet och sedan kan ge sitt uttryckliga samtycke. x Under vissa omständigheter kan samtycke vara underförstått av kundens agerande där medlemmen har tillräckligt med belägg för att dra slutsatsen att kunderna känner till omständigheterna från början och har accepterat intressekonflikten om de inte invänder mot konflikten. Medlemmen ska bedöma om karaktären på och betydelsen av intressekonflikten är sådan att det krävs särskilda upplysningar och uttryckligt samtycke. I det syftet ska medlemmen utöva professionellt omdöme där han eller hon utvärderar omständigheterna som ger upphov till intressekonflikten, inklusive de parter som kan komma att påverkas, karaktären på de förhållanden som kan uppstå och risken att det särskilda förhållandet utvecklas på ett oväntat sätt I det fall en medlem har begärt uttryckligt samtycke av en kund och kunden inte har gett samtycket, ska medlemmen avböja att utföra eller avsluta de professionella tjänster som skulle leda till intressekonflikten, eller avsluta relevanta relationer eller avyttra relevanta intressen för att eliminera hotet eller minska det till en godtagbar nivå, så att samtycke kan inhämtas, efter att eventuella ytterligare motåtgärder har vidtagits om nödvändigt När upplysningen är muntlig eller samtycket är muntligt eller underförstått, bör medlemmen dokumentera karaktären på omständigheterna som ger upphov till intressekonflikten, de motåtgärder som vidtagits för att minska hoten till godtagbar nivå och det inhämtade samtycket Under vissa omständigheter skulle det innebära ett brott mot sekretessen att lämna ut viss information i syfte att inhämta uttryckligt samtycke. Exempel på sådana omständigheter kan innefatta: x Att utföra en transaktionsrelaterad tjänst åt en kund i samband med ett fientligt uppköp av en annan av revisions- eller redovisningsföretagets kunder. x Att utföra en brottsutredande undersökning åt en kund i samband med en misstänkt bedräglig handling där revisions- eller redovisningsföretaget har inhämtat konfidentiell information genom en professionell tjänst åt en annan kund som kan vara inblandad i denna handling. Revisions- eller redovisningsföretaget ska vare sig acceptera eller fortsätta med ett uppdrag under sådana omständigheter såvida inte följande förutsättningar är uppfyllda x revisions- eller redovisningsföretaget inte agerar som ombud åt en kund i det fall detta kräver att företaget tar på sig en motpartsroll mot den andra kunden med avseende på samma förhållande, x det finns särskilda mekanismer i syfte att förhindra att konfidentiell information lämnas ut mellan uppdragsteamen som arbetar åt de två kunderna, och x revisions- eller redovisningsföretaget har förvissat sig om att en omdömesgill och informerad tredje man som beaktar alla särskilda fakta och omständigheter som

18 18 IESBAS ETIKKOD DEL B finns tillgängliga för medlemmen vid den tidpunkten, sannolikt skulle dra slutsatsen att det är lämpligt för företaget att acceptera eller fortsätta uppdraget eftersom en inskränkning av förmågan att tillhandahålla tjänsten skulle leda till ett oproportionerligt stort negativt resultat för kunderna eller andra relevanta externa parter. Medlemmen ska dokumentera karaktären på omständigheterna, inklusive rollen medlemmen ska ta, de särskilda mekanismer som finns för att förhindra utlämnande av information mellan uppdragsteamen som arbetar åt de två kunderna och den logiska grunden för slutsatsen att det är lämpligt att acceptera uppdraget. Avsnitt 230 Second opinion I situationer där en medlem får en förfrågan om att ge en second opinion om tillämpningen av redovisnings-, revisions- eller rapporteringsstandarder eller -principer vid särskilda omständigheter eller transaktioner av ett företag eller åt ett företag som inte är en befintlig kund kan det ge upphov till hot mot efterlevnaden av de grundläggande principerna. Exempel: det kan finnas ett hot mot professionell kompetens och vederbörlig omsorg i situationer där en second opinion inte bygger på samma uppsättning fakta som fanns tillgänglig för den befintliga uppdragstagaren eller bygger på otillräckliga bevis. Förekomsten och betydelsen av eventuella hot beror på omständigheternavid förfrågan och alla andra tillgängliga fakta och antaganden som är relevanta för en professionell bedömning När en medlem får en begäran att göra en sådan andra bedömning, ska han eller hon utvärdera betydelsen av varje hot och vid behov vidta motåtgärder för att eliminera dem eller minska dem till en godtagbar nivå. Exempel på sådana motåtgärder inbegriper att begära kundens medgivande att kontakta den befintliga uppdragstagaren, beskriva begränsningarna kring ett eventuellt uttalande i kommunikationen med kunden och ge den befintliga uppdragstagaren en kopia av uttalandet Om företaget som vill ha bedömningen inte tillåter kommunikation med den befintliga uppdragstagaren, ska en medlem fastställa om, med beaktande av alla omständigheter, det är lämpligt att tillhandahålla det begärda uttalandet. Avsnitt 240 Arvoden och andra typer av ersättningar När en medlem ingår förhandlingar om professionella tjänster kan han eller hon ange det arvode som bedöms vara lämpligt. Att en medlem anger ett lägre arvode än en annan är inte i sig oetiskt. Trots detta kan det finnas hot mot efterlevnaden av de grundläggande principerna som uppstår på grund av de angivna arvodena. Exempel: ett egenintressehot mot professionell kompetens och vederbörlig omsorg uppstår om det angivna arvodet är så lågt att det kan vara svårt att utföra uppdraget för det priset och samtidigt följa tillämpliga standarder för yrkesutövningen Förekomsten och betydelsen av eventuella hot beror på faktorer som nivån för angivna arvoden och de tjänster som arvodena avser. Betydelsen av alla hot ska utvärderas och motåtgärder vid behov vidtas för att eliminera hotet eller minska det till en godtagbar nivå. Exempel på sådana motåtgärder är att: x Göra kunden medveten om villkoren för uppdraget och, i synnerhet, den grund på vilken arvodena debiteras och vilka tjänster som omfattas av det angivna arvodet. x Fördela tillräcklig tid och kvalificerad personal till uppgiften Resultatbaserat arvode är vanligt förekommande för vissa typer av uppdrag som inte är bestyrkandeuppdrag. 1 Men det kan ge upphov till hot mot efterlevnaden av de grundläggande principerna under vissa omständigheter. Det kan ge upphov till ett egenintressehot mot objektiviteten. Förekomsten och betydelsen av sådana hot beror på faktorer som: 1 Resultatbaserade arvoden för andra tjänster än bestyrkandeuppdrag som tillhandahålls till revisionskunder och andra bestyrkandekunder diskuteras i avsnitt 290 och 291 i denna kod.

19 x Uppdragets karaktär. x Inom vilka intervaller de möjliga arvodesbeloppen ligger. x Grunden för att fastställa arvodet. x Om utfallet eller resultatet av transaktionen ska granskas av en oberoende extern part Hotens betydelse ska utvärderas och motåtgärder vid behov vidtas för att eliminera eller minska dem till en godtagbar nivå. Exempel på sådana motåtgärder är: x En i förväg skriftlig överenskommelse med kunden om grunden för ersättningen. x Upplysa avsedda användare om det arbete som har utförts av medlemmen och grunden för ersättning. x Riktlinjer och rutiner för kvalitetskontroll. x Granskning aven oberoende extern part av det arbete som har utförts aven medlem Under vissa omständigheter kan en medlem få en förmedlingsavgift eller provision avseende en kund. Exempel: i de fall medlemmen inte tillhandahåller den särskilda tjänsten som krävs, kan ett arvode erhållas för förmedling av en återkommande kund till en annan medlem eller annan specialist. En medlem kan ta emot provision av en extern part (t.ex. en programvaruleverantör) i samband med försäljningen av varor eller tjänster till en kund. Att acceptera en sådan förmedlingsavgift eller provision ger upphov till ett egenintressehot mot objektiviteten samt professionell kompetens och vederbörlig omsorg En medlem kan också betala en förmedlingsavgift för att få en kund, t.ex. när kunden fortsätter som kund åt en annan uppdragstagare men kräver specialisttjänster som inte erbjuds av den befintliga uppdragstagaren. Betalningen av en sådan förmedlingsavgift ger också upphov till ett egenintressehot mot objektiviteten samt professionell kompetens och vederbörlig omsorg Hotets betydelse ska utvärderas och motåtgärder vid behov vidtas för att eliminera hotet eller minska det till en godtagbar nivå. Exempel på sådana motåtgärder är att: x Informera kunden om eventuella överenskommelser att betala en förmedlingsavgift till en annan uppdragstagare för det förmedlade arbetet. x Informera kunden om eventuella överenskommelser att ta emot en förmedlingsavgift för förmedlingen av kunden till en annan uppdragstagare. x Inhämta en överenskommelse i förväg från kunden om provisionsöverenskommelser i samband med en extern parts försäljning av varor eller tjänster till kunden En medlem kan köpa hela eller delar av ett annat revisions- eller redovisningsföretag baserat på att betalningar ska göras till enskilda personer som tidigare ägde revisions- eller redovisningsföretaget eller till deras arvingar eller dödsbon. Sådana betalningar betraktas inte som provisioner eller förmedlingsavgifter avseende syftet i punkterna ovan. Avsnitt 250 Marknadsföra professionella tjänster IESBAS ETIKKOD DEL B När en medlem värvar nya kunder genom reklam eller andra typer av marknadsföring kan det vara ett hot mot efterlevnaden av de grundläggande principerna. Exempelvis kan ett egenintressehot mot efterlevnaden av principen om professionellt uppträdande uppstå om tjänster, prestationer eller produkter marknadsförs på ett sätt som inte är förenligt med den principen En medlem ska inte bringa professionen i vanrykte när han eller hon marknadsför professionella tjänster. Medlemmen ska vara ärlig och sanningsenlig, och inte: a) Göra överdrivna påståenden om tjänster som erbjuds, kvalifikationer som innehas eller erfarenheter. b) Göra nedsättande uttalanden om eller obekräftade jämförelser med andras arbete. Om medlemmen tvivlar på om en föreslagen form av reklam eller marknadsföring är lämplig, ska medlemmen överväga att rådfråga relevant yrkesorganisation.

20 20 IESBAS ETIKKOD DEL B Avsnitt 260 Gåvor och gästfrihet En medlem, eller en närstående eller familjemedlem, kan erbjudas gåvor och gästfrihet av en kund. Sådana erbjudanden kan ge upphov till hot mot efterlevnaden av de grundläggande principerna. Exempel: ett egenintressehot eller vänskapshot mot objektiviteten kan uppstå om en gåva av en kund accepteras, ett skrämselhot mot objektiviteten kan vara följden av risken för att sådana erbjudanden blir offentliga Förekomsten och betydelsen av eventuella hot beror på karaktären på, värdet på och avsikten med erbjudandet. I de fall gåvor eller gästfrihet erbjuds som en omdömesgill och informerad tredje man som beaktar alla särskilda fakta och omständigheter, skulle bedömavara obetydliga och oviktiga, kan en medlem dra slutsatsen att erbjudandet görs inom ramen för den normala affärsverksamheten utan den särskilda avsikten att påverka beslutsfattande eller få information. I sådana fall kan medlemmen normalt dra slutsatsen att eventuella hot mot efterlevnaden av de grundläggande principerna är på en godtagbar nivå En medlem ska utvärdera betydelsen av varje hot och vid behov vidta motåtgärder för att eliminera hoten eller minska dem till en godtagbar nivå. När hoten inte kan elimineras eller minskas till en godtagbar nivå genom motåtgärder ska en medlem inte acceptera ett sådant erbjudande. Avsnitt 270 Förvara kundens tillgångar En medlem ska inte ta på sig att förvara en kunds pengar eller andra tillgångar såvida detta inte är tillåtet enligt lag och, om så är fallet, genom att följa alla ytterligare juridiska plikter som åligger en medlem som har sådana tillgångar i förvar Att ha en kunds tillgångar i förvar ger upphov till hot mot efterlevnaden av de grundläggande principerna. Det finns t.ex. ett egenintressehot mot professionellt uppträdande och kan finnas ett egenintressehot mot objektiviteten, som uppstår om medlemmen har en kunds tillgångar i förvar. En medlem som anförtros pengar (eller andra tillgångar) som tillhör andra ska därför: a) Hålla sådana tillgångar åtskilda från privata tillgångar eller revisions- eller redovisningsföretagets tillgångar. b) Använda sådana tillgångar endast i det syfte för vilket de var avsedda. c) Ständigt vara redo att redovisa dessa tillgångar och eventuella inkomster, utdelningar eller vinster som de genererat, för personer som har rätt till sådan redovisning. d) Följa alla relevanta lagar och andra författningar som är relevanta för innehavet och redovisningen av sådana tillgångar Som del av rutinerna för att acceptera kunden och uppdraget när det gäller tjänster som kan innefatta att ha kundens tillgångar i förvar, ska en medlem ställa lämpliga frågor om källan till sådana tillgångar samt överväga juridiska förpliktelser. Exempelvis skulle, om tillgångarna kan härledas från olaglig verksamhet, t.ex. penningtvätt, ett hot mot efterlevnaden av de grundläggande principerna uppstå. I sådana situationer kan medlemmen överväga att rådfråga en jurist. Avsnitt 280 Objektivitet alla tjänster En medlem ska när en professionell tjänst utförs fastställa om det finns hot mot efterlevnaden av den grundläggande principen om objektivitet, till följd av att han eller hon har innehav i, eller en relation med, en kund eller dess styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller anställda. Exempel: ett vänskapshot mot objektiviteten kan uppstå på grund av en familjerelation eller nära privat relation eller affärsrelation En medlem som utför ett bestyrkandeuppdrag ska vara oberoende av bestyrkandekunden. Faktiskt och synbart oberoende är nödvändigt för att medlemmen ska kunna göra ett uttalande, och kunna anses göra ett uttalande, objektivt, utan intressekonflikter

Norm för affärsuppträdande och etik

Norm för affärsuppträdande och etik Datum för ikraftträdande: 2008-02-28 Ersätter: 2004-10-26 Godkänd av: Bolagsstyrelsen MÅLSÄTTNING ETIKNORM Att garantera att affärspraxis hos företaget Mine Safety Appliances ("MSA") är i överensstämmelse

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG

NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG Innehåll FÖRORD... 1 1 UPPGIFTER OCH ANSVAR... 2 1.1 ÖVERGRIPANDE MÅL... 2 1.2 ÖVERVAKNING OCH KVALITETSKONTROLL... 2 1.3 UTFÖRA REVISIONEN... 2 1.4 REVISIONSBEVIS...

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

Oktober 2018 utfärdande:

Oktober 2018 utfärdande: globalt program efterlevnad och Oktober 2016 Sida: 1 av 5 I. SYFTE Som anställda och medlemmar av Modines bolagsstyrelse har vi en etisk och juridisk skyldighet mot Modine Manufacturing Company och dess

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2016

Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

FÖRHÅLLNINGSREGLER (Code of Conduct)

FÖRHÅLLNINGSREGLER (Code of Conduct) FÖRHÅLLNINGSREGLER (Code of Conduct) Professionella och senior associerade konsultmedlemmar ska följa förhållningsreglerna Grundval Foodservice Consultants Society International (FSCI) eftersträvar att

Läs mer

Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016

Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av

Läs mer

Revisionsberättelse för Riksdagens ombudsmän 2016

Revisionsberättelse för Riksdagens ombudsmän 2016 RIKSDAGEN Revisionsberättelse för Riksdagens ombudsmän 2016 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat årsredovisningen för

Läs mer

Punkt 15: Riktlinje för internrevision

Punkt 15: Riktlinje för internrevision 2016-09-21 Punkt 15: Riktlinje för internrevision Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för internrevision för försäkrings AB Göta Lejon Denna riktlinje kallades tidigare Riktlinje för oberoende

Läs mer

EtikR 3 Skatterådgivningstjänster

EtikR 3 Skatterådgivningstjänster FARS REKOMMENDATIONER I ETIKFRÅGOR (december 2012) 1 Medlem som skatterådgivare EtikR 3 Skatterådgivningstjänster Flertalet FAR-medlemmar tillhandahåller skatterådgivning till sina kunder. I många kundrelationer

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

Överlämnande av revisionsberättelse för Konsumentverkets årsredovisning för 2016

Överlämnande av revisionsberättelse för Konsumentverkets årsredovisning för 2016 MISSIV REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM DATUM: 2017-03- 20 Överlämnande av revisionsberättelse för Konsumentverkets årsredovisning för 2016 Riksrevisionen har i enlighet med lagen (2002:1022) om revision av

Läs mer

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2016

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

Instruktion om förbudet mot mutor

Instruktion om förbudet mot mutor Instruktion om förbudet mot mutor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner... 1 2. Bakgrund och syfte... 1 3. tillämplighet... 2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner... 2 5. När medarbetare inom

Läs mer

Revisionsberättelse för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg 2016

Revisionsberättelse för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Dessa riktlinjer antogs vid Stellum Kapitalförvaltning AB:s styrelsemöte den 5:e september 2013 1(4) Stellum Kapitalförvaltning AB ("Bolaget")

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

16 Policy om etiska riktlinjer Ansvar Senast fastställt Version Sid nr. Styrelsen, Redeye AB (5)

16 Policy om etiska riktlinjer Ansvar Senast fastställt Version Sid nr. Styrelsen, Redeye AB (5) 16 Policy om etiska riktlinjer Ansvar Senast fastställt Version Sid nr. Styrelsen, Redeye AB 2014-05-09 1.0 1 (5) REDEYE AB Policy om etiska riktlinjer Innehåll 1. Versionshantering 2. Inledning 3. Syfte

Läs mer

SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY

SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY 1. Introduktion Denna sammanfattning av Intressekonfliktspolicyn ( Policyn ) görs tillgänglig för dig (vår nuvarande eller eventuella kund) i enlighet med lagen

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Svensk Värdepappersservice (SVP) Ansvarig utgivare Styrelsen Avdelning - Uppdaterad 2014-11-05 1.1 Inledning I fall där ett värdepappersföretag

Läs mer

Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal

Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal EIOPA-BoS-14/165 SV Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6)

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6) Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor gäller för alla tjänster som Bergh & Co Advokatbyrå AB ( Advokatbyrån eller vi ) tillhandahåller till sina klienter. Sveriges Advokatsamfunds vägledande

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

HumaNovas Etiska Regler. Diplomerade Samtalscoacher Diplomerade Mentala Tränare Diplomerade Mentorer

HumaNovas Etiska Regler. Diplomerade Samtalscoacher Diplomerade Mentala Tränare Diplomerade Mentorer s Etiska Regler Diplomerade Samtalscoacher Diplomerade Mentala Tränare Diplomerade Mentorer Utbildning AB 2011 1 Våra Etiska Regler s grundläggande princip är alla människors lika värde, rätt till personlig

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun.

Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun. Bisysslor Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun. Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Upplands Väsby kommun och som inte hör

Läs mer

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod.

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod. SCAs uppförandekod SCAs uppförandekod SCAs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare

Läs mer

Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet

Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet PROMEMORIA Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet... 1 Översiktlig beskrivning av reglerna och

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

INSTRUKTION AVSEENDE MUTA OCH BESTICKNING

INSTRUKTION AVSEENDE MUTA OCH BESTICKNING 1(6) INSTRUKTION AVSEENDE MUTA OCH BESTICKNING INNEHÅLL 1 DEFINITIONER 2 BAKGRUND OCH SYFTE 3 TILLÄMPLIGHET 4 GIVANDE OCH MOTTAGANDE AV ALLA TYPER AV FÖRMÅNER 4.1 Godkännande av förmån 4.2 Förmånens karaktär

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

EtikU 9 Revisorns kommunikation med andra bolagsorgan

EtikU 9 Revisorns kommunikation med andra bolagsorgan FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR EtikU 9 Revisorns kommunikation med andra bolagsorgan (december 2012) ETIKU 9 REVISORNS KOMMUNIKATION MED ANDRA BOLAGSORGAN 1 1 Uttalandets syfte... 1 2 Bolagsorganens uppgifter...

Läs mer

ANVISNINGAR OM GOD OMBUDSSED (godkända vid mötet för nämnden för ombud för industriellt rättsskydd den 13 maj 2015)

ANVISNINGAR OM GOD OMBUDSSED (godkända vid mötet för nämnden för ombud för industriellt rättsskydd den 13 maj 2015) 1 ANVISNINGAR OM GOD OMBUDSSED (godkända vid mötet för nämnden för ombud för industriellt rättsskydd den 13 maj 2015) 1 INLEDNING Ett auktoriserat ombud ska redbart och samvetsgrant utföra de uppdrag på

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Policyförklaring om intressekonflikter 1. Inledning 1.1. Denna policyförklaring om intressekonflikter beskriver hur Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse.

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse. Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab Fastställd: 2014-12-11 Fastställd av: Riksgäldens styrelse Hållbarhetspolicy Sammanfattning Hållbarhetspolicyn är ett övergripande

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2011-07-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

Läs mer

Kameraövervakning inomhus i skolor

Kameraövervakning inomhus i skolor Kameraövervakning inomhus i skolor Checklista för dig som ska sätta upp kameror Kameraövervakningslagen innehåller en samlad reglering av kameraövervakning. Syftet med lagen är att tillgodose behovet av

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bilaga 8 Personuppgiftsbiträdesavtal Polismyndigheten Datum: 2016-12-22 Dnr: A293.290/2016 PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 PARTER Personuppgiftsansvarig: Polismyndigheten, org. nr. 202100-0076, Box 12256,

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

CMC MARKETS CHART FORUM

CMC MARKETS CHART FORUM CMC MARKETS CHART FORUM Termer med stor begynnelsebokstav skall ha samma betydelse som i Villkoren. Läs dessa regler noga. Dessa regler gäller för dig om du är en kund med ett live-konto eller användare

Läs mer

Kameraövervakning inomhus i skolor

Kameraövervakning inomhus i skolor Barn- och utbildningsförvaltningen Kameraövervakning inomhus i skolor Kameraövervakningen får bedrivas om huvudmannen i det enskilda fallet har bedömt att övervakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Anslutning till uppförandekoden påverkar inte nationell lagstiftning eller bestämmelser som reglerar enskilda yrken.

Anslutning till uppförandekoden påverkar inte nationell lagstiftning eller bestämmelser som reglerar enskilda yrken. SV SV SV EUROPEISK UPPFÖRANDEKOD FÖR MEDLARE Denna uppförandekod fastlägger ett antal principer som enskilda medlare frivilligt och på eget ansvar kan välja att iaktta. Den kan användas av medlare vid

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Etiska riktlinjer. Goda rum

Etiska riktlinjer. Goda rum Etiska riktlinjer Goda rum Innehåll 1. Förståelse och användning av Moelvens etiska riktlinjer... 3 Syfte... 3 Vem omfattas av riktlinjerna?... 3 Gällande lagstiftning... 3 Personligt ansvar... 3 Ledaransvar...

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Instruktion för antikorruption

Instruktion för antikorruption Instruktion för (1-1I) Gruppinstruktion 2007-05-21 1(7) Instruktion för Innehåll 1. Bakgrund och syfte... 1 2. Tillämplighet... 1 3. Instruktionens innebörd... 2 4 Tillhörande dokument... 7 5 Ändringar

Läs mer

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING 1 Bolagsstämma Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämma ska förberedas och genomföras på ett sådant

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 2.6.2015 L 135/29 EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/856 av den 12 mars 2015 om principerna för det etiska ramverket för den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) (ECB/2015/12) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Etiska riktlinjer 2011:4 beslutade den 26 september 2011 Innehåll Det är viktigt att allmänheten uppfattar Rekryteringsmyndigheten och dess verksamhet som en viktig

Läs mer

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. 1. FAR och SRF ett samarbete kring auktorisationen av

Läs mer

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och förpliktelser i alla avseenden. Det engelska originalet

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Funktionen för Axel Styrelsen 2016-12-14 regelefterlevnad Wilhelmsson POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital

Läs mer

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Räkenskapsår 2013 Datum 1 augusti 2013 Till Kommunrevisionen i Valdemarsviks kommun Från R Wallin 1 Inledning På uppdrag av kommunrevisionen i Valdemarsvik

Läs mer

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149]

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] 8 Kap. Om advokater. 1 För riket skall finnas ett allmänt advokatsamfund. Stadgar för samfundet fastställas av regeringen. Advokat är den som

Läs mer

Rättsliga förutsättningar och avtal om sekretess för genomförande av tjänsten Etableringslots på Arbetsförmedlingens uppdrag

Rättsliga förutsättningar och avtal om sekretess för genomförande av tjänsten Etableringslots på Arbetsförmedlingens uppdrag Sida: 1 av 9 Dnr: Af-2010/121363 Datum: 2011-02-04 Rättsliga förutsättningar och avtal om sekretess för genomförande av tjänsten Etableringslots på Arbetsförmedlingens uppdrag Säljaren deltar i Arbetsförmedlingens

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Policy mot oegentligheter för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2015-06-15 Antagen av Stadsmissionens Skolstiftelses och Stiftelsen

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Detta personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal Biträdesavtal [ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med addressen [**] (i det följande

Detta personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal Biträdesavtal [ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med addressen [**] (i det följande Detta personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal Biträdesavtal[ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med addressen [**] (i det följande [**], reg. no. [**],med addressen [**] (i det följande Leverantören samt

Läs mer

2/6. 1 EUT L 158, , s EUT L 335, , s EUT L 331, , s

2/6. 1 EUT L 158, , s EUT L 335, , s EUT L 331, , s EIOPA16/858 SV Riktlinjer för att underlätta en verkningsfull dialog mellan å ena sidan behöriga myndigheter som utövar tillsyn av försäkringsföretag och å andra sidan de lagstadgade revisorer och revisionsbyråer

Läs mer

Intressekonflikter & Incitament Romanesco Capital Management 556761-9654

Intressekonflikter & Incitament Romanesco Capital Management 556761-9654 Intressekonflikter & Incitament Romanesco Capital Management 556761-9654 INTERNA REGLER FÖR HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER Dessa interna regler har fastställts av styrelsen för Romanesco Capital Management

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Datum Vår beteckning 2014-04-30 Dnr 14.K0169 020 Riktlinjer för bisysslor Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-20 Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Vindelns

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer