ÅRSREDOVISNING FÖR LILLA EDETS INDUSTRI & FASTIGHETS AB 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING FÖR LILLA EDETS INDUSTRI & FASTIGHETS AB 2013"

Transkript

1 1 ÅRSREDOVISNING FÖR LILLA EDETS INDUSTRI & FASTIGHETS AB 2013 Telefon: E-post: Org.nr

2 2 VD har ordet För Lilla Edets industri & fastighets AB är det en självklarhet att bidra till kommunens utveckling, det ingår i vårt uppdrag. Vi är angelägna om att ha en god dialog med Lilla Edets kommun och vi ser oss som kommunens naturliga samarbetspartner i bostads lokalfrågor. Vi ser oss också som kommunens instrument att möjliggöra expansion både vad det gäller bostäder, förvaltningen och näringslivet. Kommunens expansion engagerar och stärker företagets mål att nyproducera hyresrätter i attraktiva lägen med god standard. I slutet av 2012 och 2013 färdigställdes 32 bostäder och under 2014 kommer ytterligare 19 bostäder. Det kan tyckas att det inte är speciellt anmärkningsvärt, men i en liten kommun som Lilla Edet är det en ansenlig mängd. Under 2013 stod den nya järnvägen med station i Lödöse och motorvägen helt klara vilket har inneburit en kraftig expansion av Lilla Edet. Kommunens folkmängd har ökat med över 200 personer och vi beräknar att detta skall fortgå. Intresset för våra nya hyresrätter, belägna i centrum, har varit över alla förväntningar. Antalet intresserade visade sig vara långt fler än vi kalkylerat med. Vi ser detta som en värdemätare, som ger oss förutsättningar att satsa vidare, förutsatt att läget och ekonomin är rätt. Vi hade önskat att vi även inom lokalsidan hade haft samma expansion. Det inkommer förfrågningar vad avser industrimark och industrikokaler. Dessvärre kan vi inte erbjuda dessa intressenter några lokaliteter då vi inte har en kvadratmeter ledig för tillfället. Det råder motsatta förhållande vad avser butikslokaler där vi har svårt att hitta intressenter till våra lediga ytor. Vi är fortsatt bekymrade över vårt stora underhållskonto. Vi hade beräknat att sänka underhållet 2013, vilket vi också gjorde men in tillräckligt. Orsaken till att vi inte kommer ner i normala underhållskostnader är naturligtvis byggnadernas kondition men även den omfattande förstörelsen och då främst på skolarna.

3 3 Styrelsen och verkställande direktören för Lilla Edets Industri och Fastighets AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Lilla Edets Industri och Fastighets AB förvaltar lokaler för kommunal verksamhet, industrilokaler, mark för exploatering, samt bostäder. Förvaltningen omfattar administrativ och teknisk förvaltning, kapitalförvaltning, samt genomförande av projekt för om -, till- och nybyggnationer. Förvaltningen omfattar även förvaltning av externt ägda fastigheter. Lilla Edets Industri och Fastighets AB har till uppgift att trygga kommunens försörjning av kommersiella lokaler, bostäder och förvaltningsfastigheter. Förvaltningen bedrivs till största delen med egen personal. Den egna uthyrningsbara ytan uppgår till ca m2 samt förvaltad yta ca m2. Vision Lilla Edets Industri och Fastighets AB skall vara ett omtyckt, respekterat och väl fungerande kommunalt fastighetsbolag där hyresgäster och personal trivs och mår bra. Affärside * Vi skall bygga, äga och förvalta fastigheter för bostadsändamål, offentlig verksamhet och industri. * Vi skall på ett lyhört och affärsmässigt sätt tillgodose våra kunders behov. * Vi skall kännetecknas av ett gott bemötande, ständiga förbättringar och kretsloppsanpassning. Målsättningar Några av bolagets långsiktiga mål är: - Vara en god och respekterad hyresvärd i Lilla Edets kommun. - Bidra till kommunens attraktivitet. - Kunna erbjuda bostäder i olika geografiska områden inom Lilla Edets kommun. - Ha en låg vakansgrad på bostäder och lokaler. - Erbjuda bra industri- och kontorslokaler till företagare. - Utbildad och motiverad personal med individuella utvecklingsmöjligheter. - Bred kompetens inom företaget. - Hög trivsel bland våra hyresgäster - God och stabil ekonomi i bolaget. - Hög servicenivå och kvalité på underhållsarbete. - Stor miljöhänsyn i allt vi gör. - Erbjuda professionell fastighetsskötsel gentemot externa fastighetsägare.

4 4 Ägarförhållanden Lilla Edets Industri och Fastighets AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag. Styrelse Bert Åkesson, ordförande Lars Ivarsbo, vice ordförande Poul Mortensen Jens Nielsen Kim Pedersen Anders Wallin Leif Håkansson Mats Pekkari Uno Ekberg Verkställande Direktör Lars Wijkmark Revisorer Stefan Frifelt Jörgen Hellman Jan-Erik Ambjörnsson Auktoriserad revisor Lekmannarevisor Lekmannarevisor Suppleant: Bodil Johansson Auktoriserad revisor

5 5 Sammanträden Under året har styrelsen hållit 6 sammanträden. Organisationsanslutning Lilla Edets Industri och Fastighets AB är anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation (FASTIGO) samt Husbyggnadsvaror HBV Förening u p a. Fastighetsbestånd Antal Yta, kvm Lägenheter (16,7%) Lokaler, bostadshus (1,6%) Skolor (25,0%) Förskolor (4,8%) Särskilda boende (12,8%) Övriga förvaltningslokaler (12,2%) Industrilokaler (26,0%) Skogsmark mm ca 800 hektar Fastighetsunderhåll Kostnader för underhåll av bolagets fastigheter uppgick 2013 till kkr (fg kkr). Bolaget har även under 2013 gjort stora underhållsåtgärder. Underhållet för skolor ligger ca 100 kr/kvm högre än vad i branschen vedertagna nyckeltal säger för normalt underhåll för en skolbyggnad. Detta beror på ett visst eftersatt underhåll men framförallt att byggnadernas ålder kräver extra åtgärder samt att det förekommer stor skadegörelse på skolorna.

6 6 Finansiering Under året bolaget arbetat aktivt med finansfrågor. Räntekostnaderna har ökat kraftigt från föregående år på grund av att kommunen har höjt borgensavgiften med 2,4 miljoner kr. Trots att bolaget lånat upp mer kapital så har inte den faktiska kapitalkostnaden ökat nämnvärt då bolagets snittränta sjunkit med 73 punkter. Vid årsskiftet var lånevolymen totalt kkr (fg kkr) uppdelad på 18 (15) lån. Den genomsnittliga räntebindningstiden var vid årsskiftet 3,24 år (3,5) och genomsnittliga räntan 2013 var 3,47 % (4,2 %). Andelen lån som förfaller inom 12 månader uppgår till 79 % (50 %). Investeringar Bolagets investeringar uppgick till kkr ( kkr). Pågående nyanläggningar uppgår per till kkr ( kkr). De största investeringarna under 2013 avsåg nyproduktion av ett LSS-boende på fastigheten Ängshöken 1, anlägga en konstgräsplan samt avslutandet av Centralen 3 projektet. Bolaget har förvärvat ishallen i Lödöse under året. De byggprojekt som är aktuella är ett LSSboende på kvarteret Tegelslagaren samt att konvertera gamla kommunhuset till bostäder. Dessa projekt planeras vara färdigställda till våren Verksamhetsåret 2013 samt förväntningar inför 2014 Under 2012 skedde stora organisationsförändringar som följts av mindre justeringar under Anläggningsgruppen (gata, park) har förstärkts med en person och fastighetssidan med två personer. Ytterligare 3 personer har anställts för att ersätta avgångar. Under 2014 kommer bolaget att förstärka organisationen inom säkerhet med en person. Bolaget driver och har drivit byggprojekt avseende bostäder under där beståndet ökats med 57 bostäder. Då efterfrågan är fortsatt stor kommer bolaget att planera ytterligare bostadbyggande under Vidare kommer ishallen i Lödöse undergå en uppdatering under Under året har bolaget haft en rad byggprojekt samtidigt. Nyproduktion av LSS-boende på Ängshöken. Anlägga konstgräs på Strömsvallen. Ombyggnad av fastigheten Torgbacken 19, fd kommunhuset till bostäder. Dränering Fuxernaskolan. Ombyggnad av regler- och styrsystem på Lödöse Museum. Ombyggnad av G-Huset, Fuxernaskolan till förskola. Ombyggnad av Tegelslagaren till LSS-boende. Färdigställande Centrumhuset. Dränering av Lindkullen. Flytt av paviljong till Västerlandaskolan. Ombyggnad av del av Ryrsjöskolan till förskola. Rättat till brister vad avser brandsäkerhet i ishallen Lödöse.

7 Lilla Edets kommun har under 2012/13 fått en betydligt förbättrad infrastuktur. Detta har märkts tydligt då det funnits stor efterfrågan på hyresrätter under 2013 och bolaget haft en obetydlig vakansgrad. 7 Lilla Edets kommun har under året lämnat ett hyresavtal i förtid på fastigheten Tegelslagaren 11. En överenskommelse har träffats där kommunen lämnade lokalen sista april och ersätter Lilla Edets Industri och Fastighets AB med ett engångsbelopp. Under 2013 har Lilla Edets Industri och Fastighets AB ytterligare ökat de externa förvaltningsuppdragen för externa fastighetsägare, som nu uppgår till ca 2,5 miljoner kr. Mål och resursplan Lilla Edet kommuns prioriterade mål (som berör bolaget) Under 2013 har bolaget investerat i ytterligare andelar i vindkraftverk. Innehavet motsvarar ca 40 % av bolagets elbehov. Stora investeringar sker också i styr, regler samt övervakningar av bolagets värme- och ventilationsanläggningar. Många värmeanläggningar styrs i dag från bolagets kontor i Göta på ett optimalt sätt. Under 2014 kommer bolagets fordonspark successivt bytas ut mot elfordon där sådana kan fungera i verksamheten. Under 2013 har kommunens invånarantal ökat med ca 230 personer eller ca 2 %. Det har möjliggjords tack vare grund av att bland andra Lilla Edets Industri och Fastighets AB har färdigställt ett 30-tal nya hyresrätter. Färdigställandet av hyresrätter har frigjort villor för inflyttande barnfamiljer. Bolaget har effektiviserat verksamheten och har åstadkommit stora förbättringar i gaturummet. Bland annat har centrum färdigställts efter bolagets byggnation på Centralen 3 och 4. Under 2013 och under 2014 skall ytterligare effektiviseringar av anläggningsgruppens arbete och organisation utföras med ett trevligare gaturum som följd. Under 2013 har Lilla Edets Industri och Fastighets AB låtit utföra mindre asfaltslagningar. De stora lagningarna som skett har styrts av kommunen genom upphandlingar av andra bolag. Bolaget har börjat arbetet med att anlägga en konstgräsplan på Strömsvallen. Etapp ett stod klar under hösten. Upphandlingen av etapp två överklagades till förvaltningsrätten där Lilla Edets Industri och Fastighets AB fick rätt. Detta innebar dock att projektet försenades och att färdigställandet kommer att ske under våren. Under september månad skedde inflyttning i bolagets nya LSS boende på fastigheten Ängshöken i Centrala Lilla Edet. Byggnaden inhyser 6 stycken bostäder för boende med särskilda behov. Kommunen kommer att driva verksamhet och Lilla Edets Industri och Fastighets AB är fastighetsägare. Jämställdhets- och mångfaldsplan har bolaget antagit 2011 och har sedan dess arbetat utifrån denna. Bolaget har dock upplevt svårigheter med arbetsuppgifter som attraherar kvinnor att söka fastighetsrelaterade tjänster. Vid nyrekrytering är det i stort sett inga kvinnor som söker fastighetstjänster. Bolaget har under många år arbetat med kvalitetssäkring genom FR Systemet förfinas allt efter som årliga revisioner utförs. Under 2013 har även Anläggningsgruppen kvalitetssäkrats på samma sätt som övriga avdelningar inom bolaget. Vidare har bolaget anlitat Ledargruppen för att kvalitetssäkra bolagets arbetsmiljö.

8 8 Resultat och ställning Årets resultat efter finansiella poster visar ett resultat på 643 kkr. (1 700 kkr.). Resultatet ligger betydligt under bolagets förväntningar. Den största kostnaden som bidragit till det försämrade resultatet är att kommunen beslutade i november om att den kommunala borgensavgiften skulle ökas från 0,25% till 0,7%. Detta försämrade resultatet med ca kkr. Vi kan konstatera fortsatt hög uthyrningsgrad, gott utfall på våra energibesparingsåtgärder samt låga räntenivåer. Resultatet har i övrigt påverkats märkbart av bolagets medvetna strategi och beslut om att fortsätta att ha en hög nivå på underhåll och reparationer under året. En annan bidragande orsak till det försämrade resultatet är all skadegörelse och då främst på skolorna. Finansiella direktiv I bolagets ägardirektiv har bolagets ägare fastställt att bolaget bör: Uppvisa positivt resultat Redovisa ökning av eget kapital i kronor. Uppvisa en soliditet på lång sikt med minst 15%. Vid större investeringar skall dock särskild hänsyn tas till dessa för att erhålla rättvist jämförelsetal mot fg år. Under 2013 har bolaget kunnat uppnå uppsatta finansiella direktiv på investeringar. Soliditet har dock ej uppgått till 15% men då bolaget gjort stora investeringar anser bolaget att även det direktivet är uppfyllt. Flerårsöversikt (tkr) Nettoomsättning Antal anställda (personer) Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) Avkastning på eget kap. (%) Kassalikviditet (%) För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets vinst disponeras så att i ny räkning överföres

9 9 Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar. Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Driftkostnader fastigheter Reparation & underhåll fastigheter Reparation & underhåll anläggningsgruppen Övriga externa kostnader 2, 3, Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat 12, Årets resultat

10 10 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark, industri Byggnader och mark, bostäder Byggnader och mark, offentliga lokaler Skogsmark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Lager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

11 11 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 23 Bundet eget kapital Aktiekapital Uppskrivningsfond Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för skatter Långfristiga skulder 26 Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12 12 Ställda säkerheter 28 För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Övriga ställda panter och säkerheter Bankgaranti Netto Marknad Sverige AB Ansvarsförbindelser FASTIGO

13 13 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av varulager Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Förändring av långfristiga skulder Förändring av finansiella tillgångar Netto av förändringar i rörelsekapitalet Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

14 14 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärde om annat ej anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Intäktsredovisning Hyresintäkter som intjänats intäktsredovisas i den period uthyrningen avser. Anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats. Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt och förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skattregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

15 Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar, skulder och avsättningar. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. 15 I företaget redovisas på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna. Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Antal anställda Medelantal anställda under räkenskapsåret. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Avkastning på eget kap. (%) Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt). Kassalikviditet (%) Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.

16 16 Noter Not 1 Övriga rörelseintäkter Övriga intäkter från kommunen Övriga sidointäkter Vinst vid avyttring maskiner och inventarier Not 2 Leasingavtal Årets betalda leasingavgifter avseende leasingavtal, uppgår till kronor (fg år kr). Not 3 Arvode till revisorer Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. PwC Revisionsuppdrag Övriga uppdrag

17 17 Not 4 Övriga externa kostnader Kostnader maskiner och inventarier Kostnader fordon Kostnader reklam och sponsring Kostnader administration Kundförluster Revisionskostnader Service- och medlemsavgifter Övriga externa kostnader

18 18 Not 5 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda (årsarbete) Kvinnor 4 3 Män Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör Pensionskostnader för övriga anställda Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader För verkställande direktören gäller följande villkor: Pensionsvillkor enligt ITP-plan. Uppsägningsersättning till VD vid bolagets uppsägning är 12 månadslöner. Upplysning om sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i procent av total arbetstid 2,87 % 3,6 % Andel sjukfrånvaro med sammanhängande tid över 60 dagar 0 % 0,14 % Andel sjukfrånvaro för män 2,55 % 3,36 % Andel sjukfrånvaro för anställda i åldern år 2,22 % 2,19 % Andel sjukfrånvaro för anställda i åldern 50 år eller äldre 3,48 % 5,26 % Könsfördelning bland ledande befattningshavare Andel kvinnor i styrelsen 0 % 0 % Andel män i styrelsen 100 % 100 % Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 0 % 0 % Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100 % 100 %

19 19 Not 6 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader, industri 4 % Byggnader, bostäder 2 % Byggnader, offentliga lokaler 2 % Skogsvägar 10 % Markanläggningar 5 % Inventarier, verktyg och installationer % Vindkraftverk 10 % Byggnader och mark Skogsmark och skogsvägar Inventarier, verktyg och installationer Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar

20 20 Not 7 Övriga rörelsekostnader Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier Förlust avyttring byggnader/mark Not 8 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen 41,43 % 20,90 % Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen 76,16 % 72,62 %

21 21 Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter Utdelning aktier HBV Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader Borgensavgift Lilla Edets Kommun Övriga finansiella kostnader Not 11 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Not 12 Skatt på årets resultat Aktuell skatt Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt avser förändring av latent skatt på upp- och nedskrivningar på byggnader och skogsmark. Not 13 Latent skatt på obeskattade reserver Utöver den skattekostnad som bolaget redovisat i årets och tidigare års resultaträkningar finns en ackumulerad, latent

22 skatteskuld. Den uppgår till kronor i år (fg år kronor) och har beräknats med 22 % (fg år 22 %) på obeskattade reserver. 22 Not 14 Byggnader och mark, industri Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark

23 23 Not 15 Byggnader och mark, bostäder Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående uppskrivningar Utgående ackumulerade uppskrivningar Ingående nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark

24 24 Not 16 Byggnader och mark, offentliga lokaler Ingående anskaffningsvärden Inköp Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Omklassificeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Flera förvaltningsfastigheter såsom skolor mm åsätts ej taxeringsvärde.

25 25 Not 17 Skogsmark och skogsvägar Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående uppskrivningar Utgående ackumulerade uppskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärden mark

26 Not 18 Inventarier, verktyg och installationer I posten ingår ägandet av 75% av ett vindkraftverk. Anskaffningsvärdet för detta är kr varav det bokförda värdet per uppgår till kr Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 19 Pågående nyanläggningar Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Under året färdigställd byggnation Not 20 Andra långfristiga värdepappersinnehav Insatskapital i Husbyggnadsvaror HBV förening UPA Andel i Företagscentrum st aktier i Prässeberg Vind AB, 25 % Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB 2013 2 Årsredovisning 2013 NU SKA VI BLI ÄNNU BÄTTRE INNEHÅLL STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB VD HAR ORDET 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Årsredovisning för Öckerö Bostads AB

Årsredovisning för Öckerö Bostads AB 1(17) Årsredovisning för Öckerö Bostads AB 556495-9665 Räkenskapsåret 2012 2(17) VD har ordet Året som gått 2012 har varit ett händelserikt år. Vi har påbörjat en omstrukturering av bolaget i flera nivåer.

Läs mer

MILJÖN ÄR VIKTIG! BÅDE FÖR OSS OCH FÖR VÅR FRAMTIDA GENERATION.

MILJÖN ÄR VIKTIG! BÅDE FÖR OSS OCH FÖR VÅR FRAMTIDA GENERATION. FRIBO ÄR: MILJÖN ÄR VIKTIG! BÅDE FÖR OSS OCH FÖR VÅR FRAMTIDA GENERATION. Att värna om miljön ser vi som en självklarhet, både som en naturlig del av vårt dagliga arbete men också genom en långsiktig plan.

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Krokomsbostäder AB Frisörvägen 6 835 80 Krokom. Telefon: 0640 161 00 Organisationsnummer: 556458-8639

Krokomsbostäder AB Frisörvägen 6 835 80 Krokom. Telefon: 0640 161 00 Organisationsnummer: 556458-8639 Årsredovisning 2014 Krokomsbostäder AB Frisörvägen 6 835 80 Krokom Telefon: 0640 161 00 Organisationsnummer: 556458-8639 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Om inte annat

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Arsredovisning för Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

VD har ordet. Lars Björklund

VD har ordet. Lars Björklund ÅRSREDOVISNING 2011 VD har ordet. 2011 blev året då det skedde ett trendbrott i Sölvesborgshems verksamhet, vi startade nyproduktion av nya marklägenheter efter femton års uppehåll. Byggnation av nya bostäder

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING AB ALEBYGGEN 2012 AB Alebyggen 1 (38) 1Styrelsen och verkställande direktören för AB Alebyggen får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Innehåll. 02 VD har ordet

Innehåll. 02 VD har ordet ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll 02 VD har ordet Förvaltningsberättelse 05 Verksamhet 11 Kund och marknad 13 Övikshems fastigheter 16 Energi och miljö 17 Medarbetare 19 Ekonomi 21 Fem år i sammandrag 23 En

Läs mer

Årsredovisning. Kumla Bostäder 2013

Årsredovisning. Kumla Bostäder 2013 Årsredovisning Kumla Bostäder 2013 Innehåll Blandade boendeformer i förtätad stad 4 Bekvämt och tryggt i vårt första trygghetsboende 6 Det är något visst med jordgubbar från Kumla 8 Grodan hoppar in i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB Omslag: Bengt Sundholm 458 80 FÄRGELANDA Tel. 0528-56 78 00 Hemsida: www.valbohem.se E-post: info@valbohem.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

VIMARHEM AB ÅRSREDOVISNING

VIMARHEM AB ÅRSREDOVISNING VIMARHEM AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Noter och tilläggsuppgifter 9 Lägenhetsbestånd 20 Om- och avflyttningsstatistik 21

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE + Å R S R E D O V I S N I N G 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Inregistrerad firma: Sölvesborgshem Aktiebolag Organisationsnummer: 55 63 49-9267 Bolagets säte: Sölvesborgs kommun, Blekinge län Bolaget bildat:

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kumla Bostäder 2014

ÅRSREDOVISNING. Kumla Bostäder 2014 ÅRSREDOVISNING Kumla Bostäder 2014 Innehåll Medvinden fortsätter full fart framåt! 3 Vi välkomnar fler som vill bygga bostäder i Kumla 4 Ekonomi 5 Nyproduktion 6 Väl rustat inom trygghetsboende 8 Storsatsning

Läs mer

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007 Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007 Sammanfattning och nyckeltal sammanfattning och nyckeltal EKONOMI 2007 Omsättningen ökade till 136,0 mkr (128,6). Resultat efter finansnetto uppgick till 14,1 mkr

Läs mer

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. AB Alebyggen

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. AB Alebyggen Årsredovisning och Koncernårsredovisning för AB Alebyggen 556093-0504 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 556093-0504 1 (38) Styrelsen och verkställande direktören för AB Alebyggen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning CSR - hållbarhetsredovisning VD har ordet Det här är nu tredje året du får årsredovisningen presenterad ihop med vår CSRredovisning. Båda är starkt sammankopplade eftersom ekonomisk hållbarhet är en viktig

Läs mer

Årsredovisning 2014 Fabs AB

Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning Fabs AB 2014 Visste du att: 4 Uppdrag och snabbfakta... Fabs anordnade två föreställningar tillsammans Alingsås Energi och Alingsåshem under Framtidsveckan i

Läs mer

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 Torshälla Fastighets AB INNEHÅLL Ordförandes och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt... 4 Personal... 6 Miljö... 7 Fastigheterna

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning

Läs mer

Torshälla Fastigheter Årsredovisning

Torshälla Fastigheter Årsredovisning Torshälla Fastigheter Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Förord... 3 Organisation... 4 Åtaganden... 5 Bostäder och näringslivslokaler... 6 Kommunala lokaler och ortsutveckling... 8 Personal... 12 Förvaltningsberättelse...

Läs mer