Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2008-08-18. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30 11.30"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(22) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby ande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson (m) Thomas Håkansson (c) Kerstin Johansson (fp) Ronny Pettersson (v) Tommy Andersson (s) observerande ersättare Övriga deltagare: Övriga deltagare, delvis: Teo Zickbauer, Hans Olausson, Monika Oredsson, Jörn Wahlroth, Per Drysén, Kristina Eklund och Magnus Graad Utses att justera: Roger Fredriksson Justeringens plats och tid: stadshuset kl Sekreterare: Iréne Robertsson Paragrafer: Ordförande: Justerande: JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsenheten Underskrift: Iréne Robertsson

2 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(22) Innehållsförteckning 249 Inbjudan till att ingå i referensgruppen för projektet "Samverkansplaner för skyddsvärda kust- och havsområden" Fastställande av förfrågningsunderlag gällande VVS-arbeten inklusive material Ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel 7 7 Bedömning Förslag till revidering av taxa för tillsyn enligt tobakslagen 9 9 Bedömning Motion från Henrik Gliveson, Moderata fullmäktigegruppen angående effektivare fastighetsförvaltning Stöd avseende finansiell riskhantering Betänkandet Skyddet för samhällsviktig verksamhet SOU 2008: Planprogram för Norra Kallinge Fastighetsreglering Eternellen Redovisning av dagvattenproblematiken i Ronneby centrum Medborgarförslag från Bengt Wihlstrand angående att utnyttja platsen vid ridskolan Rönninge för husbilar Kurser och konferenser Delgivningsärenden 22

3 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 3(22) 2008/ Inbjudan till att ingå i referensgruppen för projektet "Samverkansplaner för skyddsvärda kust- och havsområden" 1 Handling Inbjudan till att ingå i referensgruppen för projektet "Samverkansplaner för skyddsvärda kust- och havsområden", Naturvårdsverket Kommunalrådet JanAnders Palmqvist, S, föredrar ärendet. Naturvårdsverket och länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götaland, Blekinge, Västernorrland och Östergötlands län startar nu upp ett treårigt projekt med syfte att utveckla samverkansplaner för fem pilotområden, varav fyra Baltic Sea Protected Areas (BSPA), i kust och havsmiljö. Bakgrunden till projektet är bland annat Sveriges ansvar att ta fram förvaltningsplaner som uppfyller HELCOM:s krav för BSPA. Vidare har Sverige vid FN:s toppmöte i Johannesburg 2002 åtagit sig att verka för en tillämpning av ekosystemansatsen senast En viktig del i åtagandet är att Sverige ska verka för en integrerad förvaltning av kustområden på nationell nivå. Projektets mål är att försöka ta fram ett nytt arbetssätt som baseras på dialog, diskussion och gemensamt beslutsfattande mellan länsstyrelserna och berörda aktörer. Ytterligare ett mål är att integrera mångskiftande aspekter av hållbart nyttjande och bevarande i kust- och havsmiljöområden. Ofta finns en variation av olika skyddsformer i ett skyddsvärt område som till exempel ett BSPA. I sådana fall behöver insatserna fokuseras på att ta fram kompletterande förvaltningsformer för hållbart nyttjande och bevarande av dessa områden. Tanken är att bevarande av värdekärnor för biologisk mångfald ses i ett större sammanhang och sätts i relation till både nyttjandeintressen och pågående utveckling av arbetsformer som till exempel ekosystemansatsen, kustzonsplanering, vattenförvaltning, biosfärsarbete etc. Syftet med första referensgruppsmötet är att påbörja en dialog och diskutera gemensam målbild kring vad projektet ska resultera i. Naturvårdsverket räknar med att ha två möten per år med referensgruppen. Mötena kommer att hållas i Stockholm och varje möte kommer att ta en dag i anspråk (mellan klockan 10-15). Ett första möte med referensgruppen är planerat till den 9 september. Inbjudan till mötet med dagordning och eventuellt annat material för inläsning e-postas i god tid innan mötet till era kontaktpersoner.

4 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 4(22) Arbetsutskottet beslutar att uppdra till Kommundirektör Kristiina Kosunen Eriksson att utse en tjänsteman att delta i referensgruppens första möte, samt att avvakta första mötet innan ställningstagande om deltagande i referensgruppen slutligen görs. Exp: Kristiina Kosunen Eriksson

5 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 5(22) 2008/ Fastställande av förfrågningsunderlag gällande VVS-arbeten inklusive material 1 Handling Fastställande av förfrågningsunderlag gällande VVS-arbeten inklusive material, Upphandlingsenheten Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande information. Ronneby kommun, AB Ronneby Industrifastigheter, AB Ronnebyhus och Ronneby Miljö och Teknik AB inbjuder Er att härmed inkomma med anbud på VVS arbeten inkl det material som åtgår vid respektive arbete, i omfattning och på villkor enligt denna förfrågan. Upphandlingen skall resultera i tecknande av ramavtal med flera leverantörer. Observera att det i förfrågan finns skallkrav och dessa skall vara uppfyllda, annars deltager inte anbudet i utvärderingen. Deltar i debatten I debatten deltar ledamöterna Ronny Pettersson, V, Margareta Yngveson, S, och Thomas Håkansson, C. Arbetsutskottet beslutar att anta förfrågningsunderlag gällande VVS-arbeten inklusive material. Exp: Teo Zickbauer

6 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(22) 2008/ Ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 1 allmänt ärende KS AU , Ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2 Handling Ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, Miljö- och hälsoskyddsnämnden Verksamhetschef Monika Oredsson redogör för ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, MH 98/2008, har beslutat om att förslag till ny taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område. På grund av ändringar i lagstiftningen, främst avseende prövnings- och anmälningspliktiga verksamheter enligt bilaga till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har en allmän översyn av taxan genomförts. Förslaget till ny taxa baseras på en konstant faktor, K, för ett enklare förfarande vid framtida taxejusteringar. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att översända taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, efter justeringar på dagens sammanträde, till Kommunfullmäktige för fastställelse, enligt bilaga. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Ronny Pettersson, V, Margareta Yngvesson, S, och Thomas Håkansson, C. Arbetsutskottet beslutar att ärendet åter tas upp på Arbetsutskottets sammanträde den 1 september Exp: Monika Oredsson

7 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 7(22) 2008/ Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel 1 Handling Miljö- och hälsoskyddsnämnden 126/2008, Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel 2 allmänt ärende KS AU 163/ , Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Handling Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel, Miljö- och hälsoskyddsnämnden Ärendet har tidigare behandlats i miljö- och hälsoskyddsnämnden, beslut 74/08. Nämnden beslutade då att, under förutsättning att kommunfullmäktige utser miljö- och hälsoskyddsnämnden att ha ansvaret för den kommunala kontrollen enligt lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel, föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslaget till taxa enligt samma lag. Kommunfullmäktige beslutade att miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för den kommunala kontrollen av dem som bedriver detaljhandel med nikotinläkemedel enligt lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel. Ärendet med taxeförslaget har sedan behandlats i kommunstyrelsen arbetsutskottet då man beslutade att åter ta upp ärendet på arbetsutskottets sammanträde Det framfördes även en önskan att man skulle jämföra den föreslagna taxan med taxan för handläggning av ansökningar om serveringstillstånd samt för tillsyn av serveringsställen enligt alkohollagen, fastställd av kommunfullmäktige , 1. Taxa enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel tas ut som en engångssumma vid anmälan om försäljning av nikotinläkemedel, därefter används timtaxa vid tillsyn. Bedömning En jämförelse med taxan enligt alkohollagen har gjorts. Denna taxa är äldre och indexuppräknas inte. För folkölsförsäljning tas en fast årlig tillsynsavgift ut av socialenheten. För försäljning och servering av starköl, vin och sprit tas först en ansökningsavgift ut och sedan varje år tas både en fast och en rörlig avgift ut baserad på årsomsättning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden finner inget hinder i att taxorna är olika, tillsyn/anmälan ska ske enligt de olika lagstiftningarna och genererar därmed arbetstidsåtgång för varje specifik lagstiftning.

8 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 8(22) Till exempel ska rapportering ske till Läkemedelsverket enligt lagen om detaljhandel av nikotinläkemedel. Den bedömning som nu har gjorts är gjord i syfte att täcka kommunens kostnader för tillsynen. En bedömning av tidsåtgången för handläggning av anmälningsärenden enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel har gjorts och tidsåtgången är i genomsnitt en timmes arbete för detta. För övrig tillsyn används timtaxa. Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa samma förslag som tidigare till taxa enligt lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel, enligt följande: Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Margareta Yngvesson, S, och Thomas Håkansson, C. Arbetsutskottet förordar Kommunstyrelsen besluta följande. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta Taxa enligt lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel, bilaga 1.

9 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 9(22) 2008/ Förslag till revidering av taxa för tillsyn enligt tobakslagen 1 allmänt ärende KS AU 164/ , Förslag till revidering av taxa för tillsyn enligt tobakslagen 2 Handling Förslag till revidering av taxa för tillsyn enligt tobakslagen, Miljö- och hälsoskyddsnämnden 3 Handling Miljö- och hälsoskyddsnämnden 127/2008,Förslag till revidering av taxa för tillsyn enligt tobakslagen, Miljö- och hälsoskyddsnämnden Ärendet har tidigare behandlats i miljö- och hälsoskyddsnämnden, beslut 75/08. Nämnden beslutade då att föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslaget till revidering av taxa enligt tobakslagen. Ärendet har sedan behandlats i kommunstyrelsen arbetsutskottet då man beslutade att åter ta upp ärendet på arbetsutskottets sammanträde Det framfördes även en önskan att man skulle jämföra den föreslagna taxan med taxan för handläggning av ansökningar om serveringstillstånd samt för tillsyn av serveringsställen enligt alkohollagen, fastställd av kommunfullmäktige , 1. Bedömning En jämförelse med taxan enligt alkohollagen har gjorts. Denna taxa är äldre och indexuppräknas inte. För folkölsförsäljning tas en fast årlig tillsynsavgift ut av socialenheten. För försäljning och servering av starköl, vin och sprit tas först en ansökningsavgift ut och sedan varje år tas både en fast och en rörlig avgift ut baserad på årsomsättning. En bedömning av tidsåtgången för handläggning av anmälningsärenden enligt tobakslagen har gjorts och tidsåtgången är i genomsnitt en timmes arbete för detta, vilket föreslås i revideringen. (I nuvarande taxa tas endast en halv timavgift ut, vilket inte ger full kostnadstäckning.) För kommunens återkommande tillsyn av försäljning av tobaksvaror tas idag ut en fast årlig avgift på 733 kr vilket motsvarar en timmes handläggning. Detta ger inte heller full kostnadstäckning varför en höjning till 1466 kr föreslås, vilket motsvarar två timmars arbete, vilket bedöms mera överensstämmande med saklig tidsåtgång. Idag samarbetar miljö- och hälsoskyddsenheten med socialenheten på så sätt att tillsynen samordnas för de företag som även säljer folköl. Socialenheten gör alltså inspektioner som omfattar såväl tobak som folköl på dessa företag. För detta arbete ersätts Socialenheten med hälften av de inkomna tillsynsavgifterna.

10 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 10(22) Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa samma förslag som tidigare till revidering av taxa enligt tobakslagen (1993:581), enligt följande (de föreslagna ändringarna är markerade med kursiv stil): Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Margareta Yngvesson, S, Ronny Pettersson, V, och Thomas Håkansson, C. Arbetsutskottet förordar Kommunstyrelsen besluta följande. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta den reviderade taxan enligt tobakslagen 1993:581, bilaga 2.

11 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 11(22) 2007/ Motion från Henrik Gliveson, Moderata fullmäktigegruppen angående effektivare fastighetsförvaltning 1 Handling Besvarande av motion 2 allmänt ärende KS 223/ , Motion från Moderata fullmäktigegruppen angående effektivare fastighetsförvaltning 3 Remissvar utg. remiss Svar på remiss, Tekniska nämnden 4 Handling Motion angående effektivare fastighetsförvaltning, Henrik Gliveson Den Moderata fullmäktigegruppen har motionerat om Effektivare fastighetsförvaltning. I motionen talas om ett antal aspekter för att se över fastighetsbeståndet; höga fastighetspriser, frigörande av kapital, lokalutnyttjande, internhyressättning, samt extern förvaltning. Med detta som bakgrund yrkas att kontakt tas med extern kompetens för en förutsättningslös genomgång av kommunkoncernens fastighetsbestånd. Bedömning En kommun kan ha olika syften och strategier för ägande och förvaltning av sitt fastighetsbestånd. Ronneby kommun är en stor fastighetsägare, både på kommunkoncernnivå och inom förvaltningsorganisationen. Fastighetsbeståndet innehåller allt från kärnverksamhetens lokaliteter till industrilokaler. I förvaltningsorganisationen äger och förvaltar kommunen huvudsakligen de byggnader som används av verksamheten. Inom äldre- och handikappomsorgen förhyrs dock en rad bostäder och lokaler av det helägda kommunala bostadsbolaget. Bostadsbolaget och det kommunalt helägda industrifastighetsbolaget såväl äger som fövaltar sina objekt var för sig. I samband med budgetarbetet och de olika förslag som legat till grund för fullmäktiges budgetbeslut har till vissa delar vidrört frågan om egen förvaltning och entreprenad. Vidare har frågor om avyttring av fastigheter prövats vid olika tillfällen. År 2000 genomfördes en större affär då de bolag som ägde kontors- och utbildningslokalerna på Soft Center försåldes. De avyttringar som därefter skett har varit enstaka objekt som ej inneburit någon förändring av betydelse avseende ägande och förvaltning av fastighetsbeståndet. Frågan om avyttring av ett mer betydande industrifastighetsbestånd var dock aktuell under 2006, och under för kommunen acceptabla förutsättningar fanns ett politiskt stöd för en avyttring. För närvarande finns dock inga aktiva planer i riktningen att avyttra industrifastighetsbeståndet.

12 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 12(22) Sedan motionen skrevs har en Lokalutredning lämnat en slutrapport. Utredningen har arbetat med förvaltningsorganisationens lokaler. I utredningen föreslås att en lokalresursplaneringsgrupp tillsätts. Gruppen får till uppgift att identifiera organisationens samlade behov av lokaler och vilka krav som framöver kommer att ställas på lokalerna. Gruppen ska lämna förslag till anskaffning, ombyggnation, försäljning eller rivning. Lokalutredningen har nu varit på remiss och beslut förväntas under hösten. Att arbeta vidare med fastighetsbeståndet och dess effektivitet ur olika aspekter kan mycket väl ske med hjälp av extern kompetens, men innan sådana uppdrag läggs bör kommunen på egen hand inventera och belysa 1. Långsiktigt lokalbehov i förvaltningsorganisationen Demografisk utveckling, kvalitetskrav 2. Långsiktigt behov av markinnehav 3. Bostadspolitiskt 4. Näringslivspolitiskt 5. Interna förhållanden avseende drift och investering Bl a skapa incitament för ökad effektivitet Punkten 1 ligger inom ramen för det uppdrag som den föreslagna lokalresursplaneringsgruppen kommer att inneha. Efter ovanstående inventering och belysning av hur lokalbehovet ser ut kan ställning tas till fördelar och nackdelar med att äga eller hyra fastigheter, och med att vid eget ägande ha drift i egen regi (med prövning av eventuella samordningsfördelar) kontra köp av entreprenadtjänster. Äga eller hyra handlar om ekonomisk kalkyl, risk, flexibilitet och finansieringsmöjligheter. Olika strategier bör självklart gälla för olika typer av fastigheter. Med strategierna vill man uppnå mål om förbättrad effektivitet, men även uppnå politiska mål som inte direkt relateras till effektivare fastighetsförvaltning. Att gå vidare med fastighetsförvaltningen kan ske först efter att de politiska övervägandena har gjorts. Motionen bör, med dess utformning om att extern kompetens förutsättningslöst tillåts gå igenom Ronneby kommuns fastighetsbestånd (kommunkoncernen), avslås. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Deltar inte i beslutet Roger Fredriksson, M, deltar inte i beslutet. Arbetsutskottet förordar Kommunstyrelsen besluta följande. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

13 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 13(22) 2008/ Stöd avseende finansiell riskhantering 1 Handling Stöd avseende finansiell riskhantering, Ekonomienheten Ekonomichef Jörn Wahlroth redogör för ärendet. Kommunen har idag en nettolåneskuld på cirka 500 miljoner kronor. Kommunkoncernen har cirka miljoner kronor i låneskuld. Ronneby hus har ett externt resursstöd sedan några år tillbaka, vad gäller råd om vilka positioner som ska tas utifrån fastlagd policy angående exponering. Det stöd en extern resurs kan bistå med är omvärldsanalys, diskussionspartner, skapa en strukturerad skuldportfölj, förhandla med långivare, bevakning, kontroll och rapportering. I upplägget ingår att arbeta med så kallade ränteswapar. En ränteswap är ett avtal om byte av ränteflöde. Med en ränteswap byter två parter bindningstid med varandra utan att balansräkning, eller underliggande lån påverkas. Alla lån tas rörligt med ett antal års kapitalbindning; därefter används swapen för att förändra räntebindningen. Information lämnades om möjligheter att teckna avtal för kommunen och övriga helägda bolag angående stöd för hantering av respektive låneportföljen, samt användande av ränteswpar för att hantera räntebindningen. För närvarande föreslås ingen förändring av sättet att arbeta med kommunens låneportfölj. I den mån förändringar föreslås har ekonomichefen att inkomma med ett beslutsförslag. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Ronny Pettersson, V, Margareta Yngvesson, S, Thomas Håkansson, C, Roger Fredriksson, M, och Kerstin Johansson, FP. Informationen noteras till protokollet. Exp: Jörn Wahlroth

14 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 14(22) 2008/ Betänkandet Skyddet för samhällsviktig verksamhet SOU 2008:50 1 Tjänsteskrivelse/Utredning Remiss betänkandet Skyddet för samhällsviktig verksamhet 2 Handling Betänkandet Skyddet för samhällsviktig verksamhet SOU 2008:50, Försvarsdepartementet Utredare Per Drysén lämnar följande beslutsförslag. Ronneby kommun har av regeringen inbjudits till att lämna synpunkter på SOU 2005:50 Skyddet för samhällsviktig verksamhet. Svar skall ha inkommit till Försvarsdepartementet senast den 10 oktober 2008 i tre (3) exemplar. Svaren bör även inkomma i elektronisk form. Bedömning Bedömningar och förslag till yttrande framgår av bilagda handlingar. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till yttrande över betänkandet Skyddet för samhällsviktig verksamhet (SOU 2008:50) i enlighet med bilaga. Deltar i debatten I debatten deltar ledamöterna Margareta Yngveson, S, och Roger Fredriksson, M. Deltar inte i beslutet Roger Fredriksson, M, deltar inte i beslutet. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta följande. Kommunstyrelsen beslutar att anta Förslag till yttrande över betänkandet Skyddet för samhällsviktig verksamhet i enlighet med bilaga.

15 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 15(22) 2008/ Planprogram för Norra Kallinge 1 Handling Planprogram för Norra Kallinge, samhällsbyggnadskontoret Planarkitekt Kristina Eklund redogör för ärendet. Syftet med planprogrammet är ett lämpligt sätt att hantera inaktuell detaljplan i norra Kallinge. En viktig faktor att ta ställning till i en ny detaljplan är bullerpåverkan från flygverksamheten i området. Planprogrammet omfattar den norra delen av Kallinge tätort. Inom området finns 30 detaljplaner som reglerar huvuddelen av bostadsbebyggelsen. Det finns även ett mindre antal detaljplaner som reglerar skol- och handelsverksamhet, motortrafikändamål, hantverk och kontor. Dessa planer kommer att bli oförändrade såvida det inte uppstått behov för eventuell utökning av verksamheten. Detta kommer förmodligen att påvisas under samrådsskedet. Under de senaste åren har samhällsbyggnadsenheten fått många förfrågningar rörande utbyggnaden inom befintliga bostadsfastigheter i olika delar av Kallinge. Eftersom de flesta detaljplaner har otidsenliga bestämmelser har det sällan funnits utrymme för expansion. Många gånger har den enskilde upplevt orättvisor eftersom de angränsade detaljplanernas planbestämmelser skiljer sig mycket åt även om grundförutsättningarna är likartade. Detaljplanernas inaktualitet har dessutom bekräftats av en ökad tillämpning av avvikelser från gällande detaljplan vid hantering av bygglov. Dessutom saknar en stor del av bebyggelsen i Kallinge detaljplan. Vid bygglovsgranskningar inom de icke planlagda områdena regleras denna bebyggelse som samlad bebyggelse. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, och ledamot Thomas Håkansson, C. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta följande. Kommunstyrelsen har, i avvaktan på resultatet av samrådsförfarandet, inte något att erinra mot förslaget.

16 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 16(22) 2008/ Fastighetsreglering Eternellen 1 1 Tjänsteskrivelse/Utredning Eternellen 1 2 Handling Fastighetsreglering Eternellen, Magnus Graad 3 Handling Eternellen 1 - fastighetsreglering och förvärv av mark, Byggnadsnämnden 4 Handling Yttrande över fastighetesreglering Eternellen 1, Magnus Graad, gatuenheten 5 Handling Fastighetsreglering Eternellen 1, Ronnebyhus Utredare Per Drysén lämnar följande beslutsförslag. Ronnebyhus har för Omsorgsnämndens räkning uppfört en byggnad innehållande sex gruppbostäder med tillhörande gemensamhetsutrymmen. Ronnebyhus har fört diskussioner om fastighetsreglering och pris med Samhällsbyggnadsenheten. Ronnebyhus och Samhällsbyggnadsenheten har inte kunnat komma till enighet i frågan och lämnar frågan för avgörande till Kommunstyrelsen. Bedömning Det finns oklarheter i handläggningen av ärendet som kan anses vara belastande för samtliga inblandade parter. Ingen part har anfört annat än att genomförda åtgärder skett i samförstånd. Det bedöms därför som rimligt att anta att konsensus funnits i samband med planeringen av de åtgärder som vidtagits, byggnation, anläggande av väg, gatubelysning m.m. Detta talar för att fastighetsreglering skall genomföras på sätt som förutsatts i planeringsstadiet. Vad avser priset på fastigheten finns även här divergerande åsikter. Det finns ingen anledning, och ingen har heller anfört, att priset avviker från vad som normalt skulle vara priset för en fastighet belägen i detta område. Därmed bör priset för fastigheten sättas till 450 tkr. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att besluta att fastighetsreglering genomförs i enlighet med de gränser användes vid planeringen av åtgärder att priset för fastigheten skall vara 450 tkr

17 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 17(22) Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Ronny Pettersson, V, Thomas Håkansson, C, och Margareta Yngvesson, S. Arbetsutskottet förordar Kommunstyrelsen att besluta att fastighetsreglering genomförs i enlighet med de gränser som användes vid planeringen av åtgärder, bilaga 3.

18 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 18(22) 2008/ Redovisning av dagvattenproblematiken i Ronneby centrum 1 Handling Rapport angående dagvattenproblem i området runt Brunnsvallen, Ronneby Miljö & Teknik AB 2 allmänt ärende KS AU , Redovisning av dagvattenproblematiken i Ronneby centrum 3 allmänt ärende KS AU 46/ , Redovisning av dagvattenproblematiken i Ronneby centrum 4 Handling Redovisning av dagvattenproblematiken i Ronneby centrum, Ronneby Miljö & Teknik AB Ronneby Miljö & Teknik AB:s VD Hans Olausson och projekteringschef Per-Olof Kennerwall redogör för dagvattenproblematiken i Ronneby centrum. I området planeras två fördröjningsdammar för dagvatten, med en total kapacitet på kubikmeter vatten. Därutöver behöver dagvattenledningar uppdimensioneras. En fördröjningsdamm innebär att det inte blir en permanent vattenspegel, utan dessa utnyttjas enbart vid intensiv nederbörd. Djupet på dessa dammar är 1 1,5 meter djupa med flacka slänter. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Margareta Yngvesson, S, Kerstin Johansson, FP, Ronny Pettersson, V, Thomas Håkansson, C, samt observerande ersättare Tommy Andersson, S. Arbetsutskottet beslutar att ärendet åter tas upp på Arbetsutskottets sammanträde den 1 september 2008 då bl.a. en alternativ placering av fördröjningsdammarna ska presenteras. Exp: Miljöteknik

19 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 19(22) 2008/ Medborgarförslag från Bengt Wihlstrand angående att utnyttja platsen vid ridskolan Rönninge för husbilar 1 Tjänsteskrivelse/Utredning Förslag till svar på medborgarförslag angående att utnyttja platsen vid Rönninge ridskola för husbilar mm 2 Handling Yttrande över medborgarförslag angående Rönninge ridskola, Byggnadsnämnden 3 Remissvar utg. remiss Remissvar mdeborgarförslag från Bengt Wihlstrand angående att utnyttja platsen vid ridskolan Rönninge för husbilar, Tekniska nämnden 4 Remissvar utg. remiss Svar på remiss, Tekniska nämnden 5 Handling Medborgarförslag angående att utnyttja platsen vid ridskolan Rönninge för husbilar, Bengt Wihlstrand Samordnare Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag. Bengt Wihlstrand föreslår i ett medborgarförslag, daterat , att platsen för ridskolan vid Rönninge utnyttjas för husbilar och ev husvagnar när ridskolan har flyttat till Påtorp. Han skriver också "Det är viktigt att Ronneby blir attraktivt för turismen och denna plats ligger ganska centralt. Närheten till Brunnen och golfbanorna kan vara lockande för denna typ av turism. Platsen bör i så fall utrustas för elanslutning, tillgång till dricksvatten och avlopp m.m." Tekniska nämnden och Byggnadsnämnden har haft förslaget på remiss. Bedömning Tekniska nämnden beslutade att man inte i sak har något att erinra mot medborgarförslaget. Man anser dock att kommunen bör, innan beslut tas i frågan, mer stategiskt utreda både aktuellt områdes användning samt var kommunen skall satsa på ny- eller tillbyggnad av campingplatser. Byggnadsnämnden har en liknande inställning. I sitt beslut från säger man att nämnden inte har något att erinra mot en tillfällig uppställning av husbilar och husvagnar. Man säger dock också att man anser att planarbete med området bör inledas innan man kan ta ställning till lämplig permanent användning.

20 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 20(22) På kommunstyrelsen arbetsutskott redovisades en uppföljning av översiktsplanen. Redovisningen bestod av en utifråan förslagen i översiktsplanen sammanställd en projekt- och planlista. Listan är remitterad till samtliga nämnder för yttrande. Listan innehåller även förslag på ansvarsområde och prioriteringsordning. På listan återfinns under prioritetsnivå 2 (= inom mandatperioden) dels Områden för camping - hur och var en campingplats ska placeras och dels Rönningeområdet - utredning om vad området skall användas till. Det finns med andra ord ett behov av att dels mer övergripande titta på möjliga och lämpliga områden för ny- och/eller tillbyggnad av campingplatser och dels titta på mest lämpliga lösning för Rönningeområdet. Detta arbete bör färdigställas innan eventuellt beslut tas i medborgarförslaget riktning. Medborgarförslaget bör därför avslås. Förslag till beslut Arbetsutskottet förordar Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att fatta följande beslut: Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. Arbetsutskottet förordar Kommunstyrelsen besluta följande. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att avslå medborgarförslaget.

21 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 21(22) 2008/ Kurser och konferenser Arbetsutskottet beslutar att inkommen kursinbjudan förs till handlingarna utan beaktande.

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Sammanträdesprotokoll 1(44) 2008-11-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s)

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s) Sammanträdesprotokoll 1(38) 2012-08-20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-16.00 ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist

Läs mer

2007-12-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00

2007-12-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00 Sammanträdesprotokoll 1(28) 2007-12-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00 ande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Bo Johansson (s) tjg 264-266, 269-278, 279 delvis, 281, 283-288. Roger Fredriksson. Kenneth Michaelsson (c)

Bo Johansson (s) tjg 264-266, 269-278, 279 delvis, 281, 283-288. Roger Fredriksson. Kenneth Michaelsson (c) Sammanträdesprotokoll 1(63) 2012-10-09 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.05 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Susanne

Läs mer

2012-10-01. Kenneth Michaelsson (c) Peter Bowin (v) tjänstgörande ers 345, 349-358

2012-10-01. Kenneth Michaelsson (c) Peter Bowin (v) tjänstgörande ers 345, 349-358 Sammanträdesprotokoll 1(52) 2012-10-01 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-17 30 Beslutande Roger Fredriksson (m) Ersättare Kenneth Michaelsson (c) Peter

Läs mer

1(48) Sammanträdesprotokoll 2013-02-25. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-16.50.

1(48) Sammanträdesprotokoll 2013-02-25. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-16.50. Sammanträdesprotokoll 1(48) 2013-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-16.50 ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) 44, 46-53, 60, 62,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson, M Ronny Pettersson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-09-04

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-09-04 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson, M Ronny

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(51) 2009-09-24 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-23.20 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

2012-01-16. Kenneth Michaelsson (c) Monika Lindkvist, (s) 1-4, 8, 12

2012-01-16. Kenneth Michaelsson (c) Monika Lindkvist, (s) 1-4, 8, 12 Sammanträdesprotokoll 1(22) 2012-01-16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-16 00 ande Roger Fredriksson (m) Ersättare Kenneth Michaelsson (c) Monika Lindkvist,

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) 95-109. Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel 110-115

Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) 95-109. Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel 110-115 Sammanträdesprotokoll 1(28) 2008-05-27 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-17.40 ande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014. 42 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om avyttring av fastigheten Broby 8:5

41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014. 42 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om avyttring av fastigheten Broby 8:5 Sida 1 av 31 Ärendeförteckning 38 Uppföljning av kapitalförvaltningen april 2015 39 Tertialuppföljning per 2015-04-30 40 Mål- och resultatplan 2016-2019 41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-08-21

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-08-21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-01-17

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-01-17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, s, ordförande, 1-12 Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m, ordförande,

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer