Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2008-08-18. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30 11.30"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(22) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby ande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson (m) Thomas Håkansson (c) Kerstin Johansson (fp) Ronny Pettersson (v) Tommy Andersson (s) observerande ersättare Övriga deltagare: Övriga deltagare, delvis: Teo Zickbauer, Hans Olausson, Monika Oredsson, Jörn Wahlroth, Per Drysén, Kristina Eklund och Magnus Graad Utses att justera: Roger Fredriksson Justeringens plats och tid: stadshuset kl Sekreterare: Iréne Robertsson Paragrafer: Ordförande: Justerande: JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsenheten Underskrift: Iréne Robertsson

2 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(22) Innehållsförteckning 249 Inbjudan till att ingå i referensgruppen för projektet "Samverkansplaner för skyddsvärda kust- och havsområden" Fastställande av förfrågningsunderlag gällande VVS-arbeten inklusive material Ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel 7 7 Bedömning Förslag till revidering av taxa för tillsyn enligt tobakslagen 9 9 Bedömning Motion från Henrik Gliveson, Moderata fullmäktigegruppen angående effektivare fastighetsförvaltning Stöd avseende finansiell riskhantering Betänkandet Skyddet för samhällsviktig verksamhet SOU 2008: Planprogram för Norra Kallinge Fastighetsreglering Eternellen Redovisning av dagvattenproblematiken i Ronneby centrum Medborgarförslag från Bengt Wihlstrand angående att utnyttja platsen vid ridskolan Rönninge för husbilar Kurser och konferenser Delgivningsärenden 22

3 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 3(22) 2008/ Inbjudan till att ingå i referensgruppen för projektet "Samverkansplaner för skyddsvärda kust- och havsområden" 1 Handling Inbjudan till att ingå i referensgruppen för projektet "Samverkansplaner för skyddsvärda kust- och havsområden", Naturvårdsverket Kommunalrådet JanAnders Palmqvist, S, föredrar ärendet. Naturvårdsverket och länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götaland, Blekinge, Västernorrland och Östergötlands län startar nu upp ett treårigt projekt med syfte att utveckla samverkansplaner för fem pilotområden, varav fyra Baltic Sea Protected Areas (BSPA), i kust och havsmiljö. Bakgrunden till projektet är bland annat Sveriges ansvar att ta fram förvaltningsplaner som uppfyller HELCOM:s krav för BSPA. Vidare har Sverige vid FN:s toppmöte i Johannesburg 2002 åtagit sig att verka för en tillämpning av ekosystemansatsen senast En viktig del i åtagandet är att Sverige ska verka för en integrerad förvaltning av kustområden på nationell nivå. Projektets mål är att försöka ta fram ett nytt arbetssätt som baseras på dialog, diskussion och gemensamt beslutsfattande mellan länsstyrelserna och berörda aktörer. Ytterligare ett mål är att integrera mångskiftande aspekter av hållbart nyttjande och bevarande i kust- och havsmiljöområden. Ofta finns en variation av olika skyddsformer i ett skyddsvärt område som till exempel ett BSPA. I sådana fall behöver insatserna fokuseras på att ta fram kompletterande förvaltningsformer för hållbart nyttjande och bevarande av dessa områden. Tanken är att bevarande av värdekärnor för biologisk mångfald ses i ett större sammanhang och sätts i relation till både nyttjandeintressen och pågående utveckling av arbetsformer som till exempel ekosystemansatsen, kustzonsplanering, vattenförvaltning, biosfärsarbete etc. Syftet med första referensgruppsmötet är att påbörja en dialog och diskutera gemensam målbild kring vad projektet ska resultera i. Naturvårdsverket räknar med att ha två möten per år med referensgruppen. Mötena kommer att hållas i Stockholm och varje möte kommer att ta en dag i anspråk (mellan klockan 10-15). Ett första möte med referensgruppen är planerat till den 9 september. Inbjudan till mötet med dagordning och eventuellt annat material för inläsning e-postas i god tid innan mötet till era kontaktpersoner.

4 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 4(22) Arbetsutskottet beslutar att uppdra till Kommundirektör Kristiina Kosunen Eriksson att utse en tjänsteman att delta i referensgruppens första möte, samt att avvakta första mötet innan ställningstagande om deltagande i referensgruppen slutligen görs. Exp: Kristiina Kosunen Eriksson

5 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 5(22) 2008/ Fastställande av förfrågningsunderlag gällande VVS-arbeten inklusive material 1 Handling Fastställande av förfrågningsunderlag gällande VVS-arbeten inklusive material, Upphandlingsenheten Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande information. Ronneby kommun, AB Ronneby Industrifastigheter, AB Ronnebyhus och Ronneby Miljö och Teknik AB inbjuder Er att härmed inkomma med anbud på VVS arbeten inkl det material som åtgår vid respektive arbete, i omfattning och på villkor enligt denna förfrågan. Upphandlingen skall resultera i tecknande av ramavtal med flera leverantörer. Observera att det i förfrågan finns skallkrav och dessa skall vara uppfyllda, annars deltager inte anbudet i utvärderingen. Deltar i debatten I debatten deltar ledamöterna Ronny Pettersson, V, Margareta Yngveson, S, och Thomas Håkansson, C. Arbetsutskottet beslutar att anta förfrågningsunderlag gällande VVS-arbeten inklusive material. Exp: Teo Zickbauer

6 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(22) 2008/ Ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 1 allmänt ärende KS AU , Ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2 Handling Ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, Miljö- och hälsoskyddsnämnden Verksamhetschef Monika Oredsson redogör för ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, MH 98/2008, har beslutat om att förslag till ny taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område. På grund av ändringar i lagstiftningen, främst avseende prövnings- och anmälningspliktiga verksamheter enligt bilaga till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har en allmän översyn av taxan genomförts. Förslaget till ny taxa baseras på en konstant faktor, K, för ett enklare förfarande vid framtida taxejusteringar. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att översända taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, efter justeringar på dagens sammanträde, till Kommunfullmäktige för fastställelse, enligt bilaga. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Ronny Pettersson, V, Margareta Yngvesson, S, och Thomas Håkansson, C. Arbetsutskottet beslutar att ärendet åter tas upp på Arbetsutskottets sammanträde den 1 september Exp: Monika Oredsson

7 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 7(22) 2008/ Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel 1 Handling Miljö- och hälsoskyddsnämnden 126/2008, Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel 2 allmänt ärende KS AU 163/ , Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Handling Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel, Miljö- och hälsoskyddsnämnden Ärendet har tidigare behandlats i miljö- och hälsoskyddsnämnden, beslut 74/08. Nämnden beslutade då att, under förutsättning att kommunfullmäktige utser miljö- och hälsoskyddsnämnden att ha ansvaret för den kommunala kontrollen enligt lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel, föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslaget till taxa enligt samma lag. Kommunfullmäktige beslutade att miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för den kommunala kontrollen av dem som bedriver detaljhandel med nikotinläkemedel enligt lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel. Ärendet med taxeförslaget har sedan behandlats i kommunstyrelsen arbetsutskottet då man beslutade att åter ta upp ärendet på arbetsutskottets sammanträde Det framfördes även en önskan att man skulle jämföra den föreslagna taxan med taxan för handläggning av ansökningar om serveringstillstånd samt för tillsyn av serveringsställen enligt alkohollagen, fastställd av kommunfullmäktige , 1. Taxa enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel tas ut som en engångssumma vid anmälan om försäljning av nikotinläkemedel, därefter används timtaxa vid tillsyn. Bedömning En jämförelse med taxan enligt alkohollagen har gjorts. Denna taxa är äldre och indexuppräknas inte. För folkölsförsäljning tas en fast årlig tillsynsavgift ut av socialenheten. För försäljning och servering av starköl, vin och sprit tas först en ansökningsavgift ut och sedan varje år tas både en fast och en rörlig avgift ut baserad på årsomsättning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden finner inget hinder i att taxorna är olika, tillsyn/anmälan ska ske enligt de olika lagstiftningarna och genererar därmed arbetstidsåtgång för varje specifik lagstiftning.

8 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 8(22) Till exempel ska rapportering ske till Läkemedelsverket enligt lagen om detaljhandel av nikotinläkemedel. Den bedömning som nu har gjorts är gjord i syfte att täcka kommunens kostnader för tillsynen. En bedömning av tidsåtgången för handläggning av anmälningsärenden enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel har gjorts och tidsåtgången är i genomsnitt en timmes arbete för detta. För övrig tillsyn används timtaxa. Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa samma förslag som tidigare till taxa enligt lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel, enligt följande: Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Margareta Yngvesson, S, och Thomas Håkansson, C. Arbetsutskottet förordar Kommunstyrelsen besluta följande. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta Taxa enligt lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel, bilaga 1.

9 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 9(22) 2008/ Förslag till revidering av taxa för tillsyn enligt tobakslagen 1 allmänt ärende KS AU 164/ , Förslag till revidering av taxa för tillsyn enligt tobakslagen 2 Handling Förslag till revidering av taxa för tillsyn enligt tobakslagen, Miljö- och hälsoskyddsnämnden 3 Handling Miljö- och hälsoskyddsnämnden 127/2008,Förslag till revidering av taxa för tillsyn enligt tobakslagen, Miljö- och hälsoskyddsnämnden Ärendet har tidigare behandlats i miljö- och hälsoskyddsnämnden, beslut 75/08. Nämnden beslutade då att föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslaget till revidering av taxa enligt tobakslagen. Ärendet har sedan behandlats i kommunstyrelsen arbetsutskottet då man beslutade att åter ta upp ärendet på arbetsutskottets sammanträde Det framfördes även en önskan att man skulle jämföra den föreslagna taxan med taxan för handläggning av ansökningar om serveringstillstånd samt för tillsyn av serveringsställen enligt alkohollagen, fastställd av kommunfullmäktige , 1. Bedömning En jämförelse med taxan enligt alkohollagen har gjorts. Denna taxa är äldre och indexuppräknas inte. För folkölsförsäljning tas en fast årlig tillsynsavgift ut av socialenheten. För försäljning och servering av starköl, vin och sprit tas först en ansökningsavgift ut och sedan varje år tas både en fast och en rörlig avgift ut baserad på årsomsättning. En bedömning av tidsåtgången för handläggning av anmälningsärenden enligt tobakslagen har gjorts och tidsåtgången är i genomsnitt en timmes arbete för detta, vilket föreslås i revideringen. (I nuvarande taxa tas endast en halv timavgift ut, vilket inte ger full kostnadstäckning.) För kommunens återkommande tillsyn av försäljning av tobaksvaror tas idag ut en fast årlig avgift på 733 kr vilket motsvarar en timmes handläggning. Detta ger inte heller full kostnadstäckning varför en höjning till 1466 kr föreslås, vilket motsvarar två timmars arbete, vilket bedöms mera överensstämmande med saklig tidsåtgång. Idag samarbetar miljö- och hälsoskyddsenheten med socialenheten på så sätt att tillsynen samordnas för de företag som även säljer folköl. Socialenheten gör alltså inspektioner som omfattar såväl tobak som folköl på dessa företag. För detta arbete ersätts Socialenheten med hälften av de inkomna tillsynsavgifterna.

10 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 10(22) Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa samma förslag som tidigare till revidering av taxa enligt tobakslagen (1993:581), enligt följande (de föreslagna ändringarna är markerade med kursiv stil): Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Margareta Yngvesson, S, Ronny Pettersson, V, och Thomas Håkansson, C. Arbetsutskottet förordar Kommunstyrelsen besluta följande. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta den reviderade taxan enligt tobakslagen 1993:581, bilaga 2.

11 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 11(22) 2007/ Motion från Henrik Gliveson, Moderata fullmäktigegruppen angående effektivare fastighetsförvaltning 1 Handling Besvarande av motion 2 allmänt ärende KS 223/ , Motion från Moderata fullmäktigegruppen angående effektivare fastighetsförvaltning 3 Remissvar utg. remiss Svar på remiss, Tekniska nämnden 4 Handling Motion angående effektivare fastighetsförvaltning, Henrik Gliveson Den Moderata fullmäktigegruppen har motionerat om Effektivare fastighetsförvaltning. I motionen talas om ett antal aspekter för att se över fastighetsbeståndet; höga fastighetspriser, frigörande av kapital, lokalutnyttjande, internhyressättning, samt extern förvaltning. Med detta som bakgrund yrkas att kontakt tas med extern kompetens för en förutsättningslös genomgång av kommunkoncernens fastighetsbestånd. Bedömning En kommun kan ha olika syften och strategier för ägande och förvaltning av sitt fastighetsbestånd. Ronneby kommun är en stor fastighetsägare, både på kommunkoncernnivå och inom förvaltningsorganisationen. Fastighetsbeståndet innehåller allt från kärnverksamhetens lokaliteter till industrilokaler. I förvaltningsorganisationen äger och förvaltar kommunen huvudsakligen de byggnader som används av verksamheten. Inom äldre- och handikappomsorgen förhyrs dock en rad bostäder och lokaler av det helägda kommunala bostadsbolaget. Bostadsbolaget och det kommunalt helägda industrifastighetsbolaget såväl äger som fövaltar sina objekt var för sig. I samband med budgetarbetet och de olika förslag som legat till grund för fullmäktiges budgetbeslut har till vissa delar vidrört frågan om egen förvaltning och entreprenad. Vidare har frågor om avyttring av fastigheter prövats vid olika tillfällen. År 2000 genomfördes en större affär då de bolag som ägde kontors- och utbildningslokalerna på Soft Center försåldes. De avyttringar som därefter skett har varit enstaka objekt som ej inneburit någon förändring av betydelse avseende ägande och förvaltning av fastighetsbeståndet. Frågan om avyttring av ett mer betydande industrifastighetsbestånd var dock aktuell under 2006, och under för kommunen acceptabla förutsättningar fanns ett politiskt stöd för en avyttring. För närvarande finns dock inga aktiva planer i riktningen att avyttra industrifastighetsbeståndet.

12 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 12(22) Sedan motionen skrevs har en Lokalutredning lämnat en slutrapport. Utredningen har arbetat med förvaltningsorganisationens lokaler. I utredningen föreslås att en lokalresursplaneringsgrupp tillsätts. Gruppen får till uppgift att identifiera organisationens samlade behov av lokaler och vilka krav som framöver kommer att ställas på lokalerna. Gruppen ska lämna förslag till anskaffning, ombyggnation, försäljning eller rivning. Lokalutredningen har nu varit på remiss och beslut förväntas under hösten. Att arbeta vidare med fastighetsbeståndet och dess effektivitet ur olika aspekter kan mycket väl ske med hjälp av extern kompetens, men innan sådana uppdrag läggs bör kommunen på egen hand inventera och belysa 1. Långsiktigt lokalbehov i förvaltningsorganisationen Demografisk utveckling, kvalitetskrav 2. Långsiktigt behov av markinnehav 3. Bostadspolitiskt 4. Näringslivspolitiskt 5. Interna förhållanden avseende drift och investering Bl a skapa incitament för ökad effektivitet Punkten 1 ligger inom ramen för det uppdrag som den föreslagna lokalresursplaneringsgruppen kommer att inneha. Efter ovanstående inventering och belysning av hur lokalbehovet ser ut kan ställning tas till fördelar och nackdelar med att äga eller hyra fastigheter, och med att vid eget ägande ha drift i egen regi (med prövning av eventuella samordningsfördelar) kontra köp av entreprenadtjänster. Äga eller hyra handlar om ekonomisk kalkyl, risk, flexibilitet och finansieringsmöjligheter. Olika strategier bör självklart gälla för olika typer av fastigheter. Med strategierna vill man uppnå mål om förbättrad effektivitet, men även uppnå politiska mål som inte direkt relateras till effektivare fastighetsförvaltning. Att gå vidare med fastighetsförvaltningen kan ske först efter att de politiska övervägandena har gjorts. Motionen bör, med dess utformning om att extern kompetens förutsättningslöst tillåts gå igenom Ronneby kommuns fastighetsbestånd (kommunkoncernen), avslås. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Deltar inte i beslutet Roger Fredriksson, M, deltar inte i beslutet. Arbetsutskottet förordar Kommunstyrelsen besluta följande. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

13 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 13(22) 2008/ Stöd avseende finansiell riskhantering 1 Handling Stöd avseende finansiell riskhantering, Ekonomienheten Ekonomichef Jörn Wahlroth redogör för ärendet. Kommunen har idag en nettolåneskuld på cirka 500 miljoner kronor. Kommunkoncernen har cirka miljoner kronor i låneskuld. Ronneby hus har ett externt resursstöd sedan några år tillbaka, vad gäller råd om vilka positioner som ska tas utifrån fastlagd policy angående exponering. Det stöd en extern resurs kan bistå med är omvärldsanalys, diskussionspartner, skapa en strukturerad skuldportfölj, förhandla med långivare, bevakning, kontroll och rapportering. I upplägget ingår att arbeta med så kallade ränteswapar. En ränteswap är ett avtal om byte av ränteflöde. Med en ränteswap byter två parter bindningstid med varandra utan att balansräkning, eller underliggande lån påverkas. Alla lån tas rörligt med ett antal års kapitalbindning; därefter används swapen för att förändra räntebindningen. Information lämnades om möjligheter att teckna avtal för kommunen och övriga helägda bolag angående stöd för hantering av respektive låneportföljen, samt användande av ränteswpar för att hantera räntebindningen. För närvarande föreslås ingen förändring av sättet att arbeta med kommunens låneportfölj. I den mån förändringar föreslås har ekonomichefen att inkomma med ett beslutsförslag. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Ronny Pettersson, V, Margareta Yngvesson, S, Thomas Håkansson, C, Roger Fredriksson, M, och Kerstin Johansson, FP. Informationen noteras till protokollet. Exp: Jörn Wahlroth

14 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 14(22) 2008/ Betänkandet Skyddet för samhällsviktig verksamhet SOU 2008:50 1 Tjänsteskrivelse/Utredning Remiss betänkandet Skyddet för samhällsviktig verksamhet 2 Handling Betänkandet Skyddet för samhällsviktig verksamhet SOU 2008:50, Försvarsdepartementet Utredare Per Drysén lämnar följande beslutsförslag. Ronneby kommun har av regeringen inbjudits till att lämna synpunkter på SOU 2005:50 Skyddet för samhällsviktig verksamhet. Svar skall ha inkommit till Försvarsdepartementet senast den 10 oktober 2008 i tre (3) exemplar. Svaren bör även inkomma i elektronisk form. Bedömning Bedömningar och förslag till yttrande framgår av bilagda handlingar. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till yttrande över betänkandet Skyddet för samhällsviktig verksamhet (SOU 2008:50) i enlighet med bilaga. Deltar i debatten I debatten deltar ledamöterna Margareta Yngveson, S, och Roger Fredriksson, M. Deltar inte i beslutet Roger Fredriksson, M, deltar inte i beslutet. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta följande. Kommunstyrelsen beslutar att anta Förslag till yttrande över betänkandet Skyddet för samhällsviktig verksamhet i enlighet med bilaga.

15 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 15(22) 2008/ Planprogram för Norra Kallinge 1 Handling Planprogram för Norra Kallinge, samhällsbyggnadskontoret Planarkitekt Kristina Eklund redogör för ärendet. Syftet med planprogrammet är ett lämpligt sätt att hantera inaktuell detaljplan i norra Kallinge. En viktig faktor att ta ställning till i en ny detaljplan är bullerpåverkan från flygverksamheten i området. Planprogrammet omfattar den norra delen av Kallinge tätort. Inom området finns 30 detaljplaner som reglerar huvuddelen av bostadsbebyggelsen. Det finns även ett mindre antal detaljplaner som reglerar skol- och handelsverksamhet, motortrafikändamål, hantverk och kontor. Dessa planer kommer att bli oförändrade såvida det inte uppstått behov för eventuell utökning av verksamheten. Detta kommer förmodligen att påvisas under samrådsskedet. Under de senaste åren har samhällsbyggnadsenheten fått många förfrågningar rörande utbyggnaden inom befintliga bostadsfastigheter i olika delar av Kallinge. Eftersom de flesta detaljplaner har otidsenliga bestämmelser har det sällan funnits utrymme för expansion. Många gånger har den enskilde upplevt orättvisor eftersom de angränsade detaljplanernas planbestämmelser skiljer sig mycket åt även om grundförutsättningarna är likartade. Detaljplanernas inaktualitet har dessutom bekräftats av en ökad tillämpning av avvikelser från gällande detaljplan vid hantering av bygglov. Dessutom saknar en stor del av bebyggelsen i Kallinge detaljplan. Vid bygglovsgranskningar inom de icke planlagda områdena regleras denna bebyggelse som samlad bebyggelse. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, och ledamot Thomas Håkansson, C. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta följande. Kommunstyrelsen har, i avvaktan på resultatet av samrådsförfarandet, inte något att erinra mot förslaget.

16 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 16(22) 2008/ Fastighetsreglering Eternellen 1 1 Tjänsteskrivelse/Utredning Eternellen 1 2 Handling Fastighetsreglering Eternellen, Magnus Graad 3 Handling Eternellen 1 - fastighetsreglering och förvärv av mark, Byggnadsnämnden 4 Handling Yttrande över fastighetesreglering Eternellen 1, Magnus Graad, gatuenheten 5 Handling Fastighetsreglering Eternellen 1, Ronnebyhus Utredare Per Drysén lämnar följande beslutsförslag. Ronnebyhus har för Omsorgsnämndens räkning uppfört en byggnad innehållande sex gruppbostäder med tillhörande gemensamhetsutrymmen. Ronnebyhus har fört diskussioner om fastighetsreglering och pris med Samhällsbyggnadsenheten. Ronnebyhus och Samhällsbyggnadsenheten har inte kunnat komma till enighet i frågan och lämnar frågan för avgörande till Kommunstyrelsen. Bedömning Det finns oklarheter i handläggningen av ärendet som kan anses vara belastande för samtliga inblandade parter. Ingen part har anfört annat än att genomförda åtgärder skett i samförstånd. Det bedöms därför som rimligt att anta att konsensus funnits i samband med planeringen av de åtgärder som vidtagits, byggnation, anläggande av väg, gatubelysning m.m. Detta talar för att fastighetsreglering skall genomföras på sätt som förutsatts i planeringsstadiet. Vad avser priset på fastigheten finns även här divergerande åsikter. Det finns ingen anledning, och ingen har heller anfört, att priset avviker från vad som normalt skulle vara priset för en fastighet belägen i detta område. Därmed bör priset för fastigheten sättas till 450 tkr. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att besluta att fastighetsreglering genomförs i enlighet med de gränser användes vid planeringen av åtgärder att priset för fastigheten skall vara 450 tkr

17 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 17(22) Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Ronny Pettersson, V, Thomas Håkansson, C, och Margareta Yngvesson, S. Arbetsutskottet förordar Kommunstyrelsen att besluta att fastighetsreglering genomförs i enlighet med de gränser som användes vid planeringen av åtgärder, bilaga 3.

18 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 18(22) 2008/ Redovisning av dagvattenproblematiken i Ronneby centrum 1 Handling Rapport angående dagvattenproblem i området runt Brunnsvallen, Ronneby Miljö & Teknik AB 2 allmänt ärende KS AU , Redovisning av dagvattenproblematiken i Ronneby centrum 3 allmänt ärende KS AU 46/ , Redovisning av dagvattenproblematiken i Ronneby centrum 4 Handling Redovisning av dagvattenproblematiken i Ronneby centrum, Ronneby Miljö & Teknik AB Ronneby Miljö & Teknik AB:s VD Hans Olausson och projekteringschef Per-Olof Kennerwall redogör för dagvattenproblematiken i Ronneby centrum. I området planeras två fördröjningsdammar för dagvatten, med en total kapacitet på kubikmeter vatten. Därutöver behöver dagvattenledningar uppdimensioneras. En fördröjningsdamm innebär att det inte blir en permanent vattenspegel, utan dessa utnyttjas enbart vid intensiv nederbörd. Djupet på dessa dammar är 1 1,5 meter djupa med flacka slänter. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Margareta Yngvesson, S, Kerstin Johansson, FP, Ronny Pettersson, V, Thomas Håkansson, C, samt observerande ersättare Tommy Andersson, S. Arbetsutskottet beslutar att ärendet åter tas upp på Arbetsutskottets sammanträde den 1 september 2008 då bl.a. en alternativ placering av fördröjningsdammarna ska presenteras. Exp: Miljöteknik

19 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 19(22) 2008/ Medborgarförslag från Bengt Wihlstrand angående att utnyttja platsen vid ridskolan Rönninge för husbilar 1 Tjänsteskrivelse/Utredning Förslag till svar på medborgarförslag angående att utnyttja platsen vid Rönninge ridskola för husbilar mm 2 Handling Yttrande över medborgarförslag angående Rönninge ridskola, Byggnadsnämnden 3 Remissvar utg. remiss Remissvar mdeborgarförslag från Bengt Wihlstrand angående att utnyttja platsen vid ridskolan Rönninge för husbilar, Tekniska nämnden 4 Remissvar utg. remiss Svar på remiss, Tekniska nämnden 5 Handling Medborgarförslag angående att utnyttja platsen vid ridskolan Rönninge för husbilar, Bengt Wihlstrand Samordnare Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag. Bengt Wihlstrand föreslår i ett medborgarförslag, daterat , att platsen för ridskolan vid Rönninge utnyttjas för husbilar och ev husvagnar när ridskolan har flyttat till Påtorp. Han skriver också "Det är viktigt att Ronneby blir attraktivt för turismen och denna plats ligger ganska centralt. Närheten till Brunnen och golfbanorna kan vara lockande för denna typ av turism. Platsen bör i så fall utrustas för elanslutning, tillgång till dricksvatten och avlopp m.m." Tekniska nämnden och Byggnadsnämnden har haft förslaget på remiss. Bedömning Tekniska nämnden beslutade att man inte i sak har något att erinra mot medborgarförslaget. Man anser dock att kommunen bör, innan beslut tas i frågan, mer stategiskt utreda både aktuellt områdes användning samt var kommunen skall satsa på ny- eller tillbyggnad av campingplatser. Byggnadsnämnden har en liknande inställning. I sitt beslut från säger man att nämnden inte har något att erinra mot en tillfällig uppställning av husbilar och husvagnar. Man säger dock också att man anser att planarbete med området bör inledas innan man kan ta ställning till lämplig permanent användning.

20 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 20(22) På kommunstyrelsen arbetsutskott redovisades en uppföljning av översiktsplanen. Redovisningen bestod av en utifråan förslagen i översiktsplanen sammanställd en projekt- och planlista. Listan är remitterad till samtliga nämnder för yttrande. Listan innehåller även förslag på ansvarsområde och prioriteringsordning. På listan återfinns under prioritetsnivå 2 (= inom mandatperioden) dels Områden för camping - hur och var en campingplats ska placeras och dels Rönningeområdet - utredning om vad området skall användas till. Det finns med andra ord ett behov av att dels mer övergripande titta på möjliga och lämpliga områden för ny- och/eller tillbyggnad av campingplatser och dels titta på mest lämpliga lösning för Rönningeområdet. Detta arbete bör färdigställas innan eventuellt beslut tas i medborgarförslaget riktning. Medborgarförslaget bör därför avslås. Förslag till beslut Arbetsutskottet förordar Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att fatta följande beslut: Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. Arbetsutskottet förordar Kommunstyrelsen besluta följande. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att avslå medborgarförslaget.

21 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 21(22) 2008/ Kurser och konferenser Arbetsutskottet beslutar att inkommen kursinbjudan förs till handlingarna utan beaktande.

2007-09-24. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2007-09-24. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2007-09-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.45 Beslutande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Kerstin Johansson

Läs mer

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2008-06-12 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.30 ande JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Kerstin Johansson Thomas

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 14:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

2008-12-11. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45

2008-12-11. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45 Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2008-12-11 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger Fredriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Thomas Håkansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2000-05-09

Socialnämndens arbetsutskott 2000-05-09 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.15-10.45. Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Ingrid Karlsson S Ally Karlsson V Kristina Valtersson C Övriga deltagare Eira

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (8) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl 13.00-14.25 Beslutande Mats Åstrand (s) ordförande Jörgen Alkberg (s) Elisabeth Henningsson (s) Elsie-Britt Eriksson (s) Peter Agelii (s) Birgitta Åstrand

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, 13.00 17.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) 205-230 Jörgen Nilsson (v) ordf 204 Yvonne Skärheden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-03-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson,

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-03-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson, RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 11.15 Beslutande JanAnders Palmqvist, Margareta Yngveson, Boo-Walter Eriksson, Thomas Håkansson, Ronny

Läs mer

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04 Sammanträdesprotokoll 1(11) 2008-11-04 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson

Läs mer

2008-08-12. Övriga deltagare, delvis: Anneli Stenberg, socialsekreterare, Göran Fridh, sektionschef

2008-08-12. Övriga deltagare, delvis: Anneli Stenberg, socialsekreterare, Göran Fridh, sektionschef Sammanträdesprotokoll 1(7) 2008-08-12 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.30 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-11-05

Socialnämndens arbetsutskott 2002-11-05 197 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-16.15 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson, M Ronny Pettersson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Bengt-Ola Olsson (S)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Bengt-Ola Olsson (S) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Katarina

Läs mer

2008-10-21. Övriga deltagare: Ulla Sandegren (m), Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare

2008-10-21. Övriga deltagare: Ulla Sandegren (m), Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(13) 2008-10-21 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-15.30 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15. Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2011-01-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.30 ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Roger Gardell JanAnders

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu Sammanträdesprotokoll 1(16) 2008-11-18 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-14.45 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 2012-03-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 ande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Nilsson, ordförande Anita Jonasson Kroon Anna Lundblad Mårtensson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Kommunstyrelsens personalutskott 2004-10-25

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Kommunstyrelsens personalutskott 2004-10-25 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30-12.25 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S delvis Ronny Pettersson, V Boo-Walter

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.20-15.55 Ajournering: kl. 15.00-15.10 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2003-08-12

Socialnämndens arbetsutskott 2003-08-12 163 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30-17.30 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2006-11-07

Omsorgsnämnden 2006-11-07 Plats och tid Hobysalen, stadshuset Ronneby, kl. 09.00 11.50 Beslutande Bo Johansson (s) ordförande Birgitta Andersson (s) Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) Helene Svan (v) Roger Fredriksson (m)

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-12-16 204 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Årligen TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Annika Eriksson, kommunsekreterare Gunnar Tidemand, kommundirektör JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör

Annika Eriksson, kommunsekreterare Gunnar Tidemand, kommundirektör JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-30

Kommunstyrelsen 2011-06-30 1 Plats och tid Stala församlingshem 2011-06-30 17:30-18:20 Beslutande Roger Hansson Gunilla Josefsson Anders Fröjdö Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Ingrid Cassel Christian

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 10.00-11.50 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

Se bilagd närvaro- och voteringslista

Se bilagd närvaro- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2010-04-12 1 Plats och tid Måndag 12 april 2010 kl 19.00-19.20 Beslutande Se bilagd närvaro- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V)

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V) Sammanträdesprotokoll 1(13) 2014-01-28 Valnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.15-15.30 ande Birgitta Nilsson (C) Tina Lindqvist (S) Christoffer Laz (M) Christer Leksell (SD) Lennart

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 127 Plats och tid Eringsbodasalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.20 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.30-18.20, beslutande: 35-43 C C Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) (c) Gösta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.15-12.10. Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Ingrid Karlsson S Ally Karlsson V Kristina Valtersson C Övriga deltagare Eira

Läs mer

Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(8) Plats och tid: Alerummet, Kommunkontoret, Alafors kl. 15.00 16.30 Beslutande Jarl Karlsson Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Bengt Englund SPF Skepplanda Rolf Johannesson PRO Surte/Bohus

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-06-19 45 Plats och tid ANC, kl 8.30 16.00 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 08.30-11.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-10-09 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 00-09 10 ande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson (s) Birgitta Lagerlund

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

2009-02-16. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-12.35

2009-02-16. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-12.35 Sammanträdesprotokoll 1(22) 2009-02-16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-12.35 ande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-06-13

Kommunstyrelsen 2012-06-13 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-05-13, kl 1730-1930 Beslutande Kurt Wennberg, S Åke Johdet, S Anne Niska, S Johny Lantto, S Laila Mäki, S Maria Alldén,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 17.00-18.45, 104-110 C Tommy Västerteg kl. 17.00-18.50, 104-112

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, ANSLAG/BEVIS

Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, ANSLAG/BEVIS NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-05-25 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.00, 11.45-12.15 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-11-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-11-05 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl. 08.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Anders Söderström (s), ersätter Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h "~,.,, _).

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h ~,.,, _). l {10) Plats och tid Närvarande Gustaf Adolfssalen, kl 13.30-14.30 Se sidan 2 Underskrifter "'"""" (f'!- ~t""t-::--- --- ~ "'~"" 138-143 Ordförande \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- -c-;;~ i; c;~-~~-;~~~-~;;--c7~------------------------------------------------

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer