Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2008-08-18. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30 11.30"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(22) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby ande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson (m) Thomas Håkansson (c) Kerstin Johansson (fp) Ronny Pettersson (v) Tommy Andersson (s) observerande ersättare Övriga deltagare: Övriga deltagare, delvis: Teo Zickbauer, Hans Olausson, Monika Oredsson, Jörn Wahlroth, Per Drysén, Kristina Eklund och Magnus Graad Utses att justera: Roger Fredriksson Justeringens plats och tid: stadshuset kl Sekreterare: Iréne Robertsson Paragrafer: Ordförande: Justerande: JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsenheten Underskrift: Iréne Robertsson

2 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(22) Innehållsförteckning 249 Inbjudan till att ingå i referensgruppen för projektet "Samverkansplaner för skyddsvärda kust- och havsområden" Fastställande av förfrågningsunderlag gällande VVS-arbeten inklusive material Ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel 7 7 Bedömning Förslag till revidering av taxa för tillsyn enligt tobakslagen 9 9 Bedömning Motion från Henrik Gliveson, Moderata fullmäktigegruppen angående effektivare fastighetsförvaltning Stöd avseende finansiell riskhantering Betänkandet Skyddet för samhällsviktig verksamhet SOU 2008: Planprogram för Norra Kallinge Fastighetsreglering Eternellen Redovisning av dagvattenproblematiken i Ronneby centrum Medborgarförslag från Bengt Wihlstrand angående att utnyttja platsen vid ridskolan Rönninge för husbilar Kurser och konferenser Delgivningsärenden 22

3 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 3(22) 2008/ Inbjudan till att ingå i referensgruppen för projektet "Samverkansplaner för skyddsvärda kust- och havsområden" 1 Handling Inbjudan till att ingå i referensgruppen för projektet "Samverkansplaner för skyddsvärda kust- och havsområden", Naturvårdsverket Kommunalrådet JanAnders Palmqvist, S, föredrar ärendet. Naturvårdsverket och länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götaland, Blekinge, Västernorrland och Östergötlands län startar nu upp ett treårigt projekt med syfte att utveckla samverkansplaner för fem pilotområden, varav fyra Baltic Sea Protected Areas (BSPA), i kust och havsmiljö. Bakgrunden till projektet är bland annat Sveriges ansvar att ta fram förvaltningsplaner som uppfyller HELCOM:s krav för BSPA. Vidare har Sverige vid FN:s toppmöte i Johannesburg 2002 åtagit sig att verka för en tillämpning av ekosystemansatsen senast En viktig del i åtagandet är att Sverige ska verka för en integrerad förvaltning av kustområden på nationell nivå. Projektets mål är att försöka ta fram ett nytt arbetssätt som baseras på dialog, diskussion och gemensamt beslutsfattande mellan länsstyrelserna och berörda aktörer. Ytterligare ett mål är att integrera mångskiftande aspekter av hållbart nyttjande och bevarande i kust- och havsmiljöområden. Ofta finns en variation av olika skyddsformer i ett skyddsvärt område som till exempel ett BSPA. I sådana fall behöver insatserna fokuseras på att ta fram kompletterande förvaltningsformer för hållbart nyttjande och bevarande av dessa områden. Tanken är att bevarande av värdekärnor för biologisk mångfald ses i ett större sammanhang och sätts i relation till både nyttjandeintressen och pågående utveckling av arbetsformer som till exempel ekosystemansatsen, kustzonsplanering, vattenförvaltning, biosfärsarbete etc. Syftet med första referensgruppsmötet är att påbörja en dialog och diskutera gemensam målbild kring vad projektet ska resultera i. Naturvårdsverket räknar med att ha två möten per år med referensgruppen. Mötena kommer att hållas i Stockholm och varje möte kommer att ta en dag i anspråk (mellan klockan 10-15). Ett första möte med referensgruppen är planerat till den 9 september. Inbjudan till mötet med dagordning och eventuellt annat material för inläsning e-postas i god tid innan mötet till era kontaktpersoner.

4 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 4(22) Arbetsutskottet beslutar att uppdra till Kommundirektör Kristiina Kosunen Eriksson att utse en tjänsteman att delta i referensgruppens första möte, samt att avvakta första mötet innan ställningstagande om deltagande i referensgruppen slutligen görs. Exp: Kristiina Kosunen Eriksson

5 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 5(22) 2008/ Fastställande av förfrågningsunderlag gällande VVS-arbeten inklusive material 1 Handling Fastställande av förfrågningsunderlag gällande VVS-arbeten inklusive material, Upphandlingsenheten Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande information. Ronneby kommun, AB Ronneby Industrifastigheter, AB Ronnebyhus och Ronneby Miljö och Teknik AB inbjuder Er att härmed inkomma med anbud på VVS arbeten inkl det material som åtgår vid respektive arbete, i omfattning och på villkor enligt denna förfrågan. Upphandlingen skall resultera i tecknande av ramavtal med flera leverantörer. Observera att det i förfrågan finns skallkrav och dessa skall vara uppfyllda, annars deltager inte anbudet i utvärderingen. Deltar i debatten I debatten deltar ledamöterna Ronny Pettersson, V, Margareta Yngveson, S, och Thomas Håkansson, C. Arbetsutskottet beslutar att anta förfrågningsunderlag gällande VVS-arbeten inklusive material. Exp: Teo Zickbauer

6 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(22) 2008/ Ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 1 allmänt ärende KS AU , Ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2 Handling Ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, Miljö- och hälsoskyddsnämnden Verksamhetschef Monika Oredsson redogör för ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, MH 98/2008, har beslutat om att förslag till ny taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område. På grund av ändringar i lagstiftningen, främst avseende prövnings- och anmälningspliktiga verksamheter enligt bilaga till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har en allmän översyn av taxan genomförts. Förslaget till ny taxa baseras på en konstant faktor, K, för ett enklare förfarande vid framtida taxejusteringar. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att översända taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, efter justeringar på dagens sammanträde, till Kommunfullmäktige för fastställelse, enligt bilaga. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Ronny Pettersson, V, Margareta Yngvesson, S, och Thomas Håkansson, C. Arbetsutskottet beslutar att ärendet åter tas upp på Arbetsutskottets sammanträde den 1 september Exp: Monika Oredsson

7 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 7(22) 2008/ Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel 1 Handling Miljö- och hälsoskyddsnämnden 126/2008, Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel 2 allmänt ärende KS AU 163/ , Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Handling Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel, Miljö- och hälsoskyddsnämnden Ärendet har tidigare behandlats i miljö- och hälsoskyddsnämnden, beslut 74/08. Nämnden beslutade då att, under förutsättning att kommunfullmäktige utser miljö- och hälsoskyddsnämnden att ha ansvaret för den kommunala kontrollen enligt lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel, föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslaget till taxa enligt samma lag. Kommunfullmäktige beslutade att miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för den kommunala kontrollen av dem som bedriver detaljhandel med nikotinläkemedel enligt lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel. Ärendet med taxeförslaget har sedan behandlats i kommunstyrelsen arbetsutskottet då man beslutade att åter ta upp ärendet på arbetsutskottets sammanträde Det framfördes även en önskan att man skulle jämföra den föreslagna taxan med taxan för handläggning av ansökningar om serveringstillstånd samt för tillsyn av serveringsställen enligt alkohollagen, fastställd av kommunfullmäktige , 1. Taxa enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel tas ut som en engångssumma vid anmälan om försäljning av nikotinläkemedel, därefter används timtaxa vid tillsyn. Bedömning En jämförelse med taxan enligt alkohollagen har gjorts. Denna taxa är äldre och indexuppräknas inte. För folkölsförsäljning tas en fast årlig tillsynsavgift ut av socialenheten. För försäljning och servering av starköl, vin och sprit tas först en ansökningsavgift ut och sedan varje år tas både en fast och en rörlig avgift ut baserad på årsomsättning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden finner inget hinder i att taxorna är olika, tillsyn/anmälan ska ske enligt de olika lagstiftningarna och genererar därmed arbetstidsåtgång för varje specifik lagstiftning.

8 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 8(22) Till exempel ska rapportering ske till Läkemedelsverket enligt lagen om detaljhandel av nikotinläkemedel. Den bedömning som nu har gjorts är gjord i syfte att täcka kommunens kostnader för tillsynen. En bedömning av tidsåtgången för handläggning av anmälningsärenden enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel har gjorts och tidsåtgången är i genomsnitt en timmes arbete för detta. För övrig tillsyn används timtaxa. Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa samma förslag som tidigare till taxa enligt lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel, enligt följande: Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Margareta Yngvesson, S, och Thomas Håkansson, C. Arbetsutskottet förordar Kommunstyrelsen besluta följande. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta Taxa enligt lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel, bilaga 1.

9 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 9(22) 2008/ Förslag till revidering av taxa för tillsyn enligt tobakslagen 1 allmänt ärende KS AU 164/ , Förslag till revidering av taxa för tillsyn enligt tobakslagen 2 Handling Förslag till revidering av taxa för tillsyn enligt tobakslagen, Miljö- och hälsoskyddsnämnden 3 Handling Miljö- och hälsoskyddsnämnden 127/2008,Förslag till revidering av taxa för tillsyn enligt tobakslagen, Miljö- och hälsoskyddsnämnden Ärendet har tidigare behandlats i miljö- och hälsoskyddsnämnden, beslut 75/08. Nämnden beslutade då att föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslaget till revidering av taxa enligt tobakslagen. Ärendet har sedan behandlats i kommunstyrelsen arbetsutskottet då man beslutade att åter ta upp ärendet på arbetsutskottets sammanträde Det framfördes även en önskan att man skulle jämföra den föreslagna taxan med taxan för handläggning av ansökningar om serveringstillstånd samt för tillsyn av serveringsställen enligt alkohollagen, fastställd av kommunfullmäktige , 1. Bedömning En jämförelse med taxan enligt alkohollagen har gjorts. Denna taxa är äldre och indexuppräknas inte. För folkölsförsäljning tas en fast årlig tillsynsavgift ut av socialenheten. För försäljning och servering av starköl, vin och sprit tas först en ansökningsavgift ut och sedan varje år tas både en fast och en rörlig avgift ut baserad på årsomsättning. En bedömning av tidsåtgången för handläggning av anmälningsärenden enligt tobakslagen har gjorts och tidsåtgången är i genomsnitt en timmes arbete för detta, vilket föreslås i revideringen. (I nuvarande taxa tas endast en halv timavgift ut, vilket inte ger full kostnadstäckning.) För kommunens återkommande tillsyn av försäljning av tobaksvaror tas idag ut en fast årlig avgift på 733 kr vilket motsvarar en timmes handläggning. Detta ger inte heller full kostnadstäckning varför en höjning till 1466 kr föreslås, vilket motsvarar två timmars arbete, vilket bedöms mera överensstämmande med saklig tidsåtgång. Idag samarbetar miljö- och hälsoskyddsenheten med socialenheten på så sätt att tillsynen samordnas för de företag som även säljer folköl. Socialenheten gör alltså inspektioner som omfattar såväl tobak som folköl på dessa företag. För detta arbete ersätts Socialenheten med hälften av de inkomna tillsynsavgifterna.

10 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 10(22) Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa samma förslag som tidigare till revidering av taxa enligt tobakslagen (1993:581), enligt följande (de föreslagna ändringarna är markerade med kursiv stil): Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Margareta Yngvesson, S, Ronny Pettersson, V, och Thomas Håkansson, C. Arbetsutskottet förordar Kommunstyrelsen besluta följande. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta den reviderade taxan enligt tobakslagen 1993:581, bilaga 2.

11 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 11(22) 2007/ Motion från Henrik Gliveson, Moderata fullmäktigegruppen angående effektivare fastighetsförvaltning 1 Handling Besvarande av motion 2 allmänt ärende KS 223/ , Motion från Moderata fullmäktigegruppen angående effektivare fastighetsförvaltning 3 Remissvar utg. remiss Svar på remiss, Tekniska nämnden 4 Handling Motion angående effektivare fastighetsförvaltning, Henrik Gliveson Den Moderata fullmäktigegruppen har motionerat om Effektivare fastighetsförvaltning. I motionen talas om ett antal aspekter för att se över fastighetsbeståndet; höga fastighetspriser, frigörande av kapital, lokalutnyttjande, internhyressättning, samt extern förvaltning. Med detta som bakgrund yrkas att kontakt tas med extern kompetens för en förutsättningslös genomgång av kommunkoncernens fastighetsbestånd. Bedömning En kommun kan ha olika syften och strategier för ägande och förvaltning av sitt fastighetsbestånd. Ronneby kommun är en stor fastighetsägare, både på kommunkoncernnivå och inom förvaltningsorganisationen. Fastighetsbeståndet innehåller allt från kärnverksamhetens lokaliteter till industrilokaler. I förvaltningsorganisationen äger och förvaltar kommunen huvudsakligen de byggnader som används av verksamheten. Inom äldre- och handikappomsorgen förhyrs dock en rad bostäder och lokaler av det helägda kommunala bostadsbolaget. Bostadsbolaget och det kommunalt helägda industrifastighetsbolaget såväl äger som fövaltar sina objekt var för sig. I samband med budgetarbetet och de olika förslag som legat till grund för fullmäktiges budgetbeslut har till vissa delar vidrört frågan om egen förvaltning och entreprenad. Vidare har frågor om avyttring av fastigheter prövats vid olika tillfällen. År 2000 genomfördes en större affär då de bolag som ägde kontors- och utbildningslokalerna på Soft Center försåldes. De avyttringar som därefter skett har varit enstaka objekt som ej inneburit någon förändring av betydelse avseende ägande och förvaltning av fastighetsbeståndet. Frågan om avyttring av ett mer betydande industrifastighetsbestånd var dock aktuell under 2006, och under för kommunen acceptabla förutsättningar fanns ett politiskt stöd för en avyttring. För närvarande finns dock inga aktiva planer i riktningen att avyttra industrifastighetsbeståndet.

12 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 12(22) Sedan motionen skrevs har en Lokalutredning lämnat en slutrapport. Utredningen har arbetat med förvaltningsorganisationens lokaler. I utredningen föreslås att en lokalresursplaneringsgrupp tillsätts. Gruppen får till uppgift att identifiera organisationens samlade behov av lokaler och vilka krav som framöver kommer att ställas på lokalerna. Gruppen ska lämna förslag till anskaffning, ombyggnation, försäljning eller rivning. Lokalutredningen har nu varit på remiss och beslut förväntas under hösten. Att arbeta vidare med fastighetsbeståndet och dess effektivitet ur olika aspekter kan mycket väl ske med hjälp av extern kompetens, men innan sådana uppdrag läggs bör kommunen på egen hand inventera och belysa 1. Långsiktigt lokalbehov i förvaltningsorganisationen Demografisk utveckling, kvalitetskrav 2. Långsiktigt behov av markinnehav 3. Bostadspolitiskt 4. Näringslivspolitiskt 5. Interna förhållanden avseende drift och investering Bl a skapa incitament för ökad effektivitet Punkten 1 ligger inom ramen för det uppdrag som den föreslagna lokalresursplaneringsgruppen kommer att inneha. Efter ovanstående inventering och belysning av hur lokalbehovet ser ut kan ställning tas till fördelar och nackdelar med att äga eller hyra fastigheter, och med att vid eget ägande ha drift i egen regi (med prövning av eventuella samordningsfördelar) kontra köp av entreprenadtjänster. Äga eller hyra handlar om ekonomisk kalkyl, risk, flexibilitet och finansieringsmöjligheter. Olika strategier bör självklart gälla för olika typer av fastigheter. Med strategierna vill man uppnå mål om förbättrad effektivitet, men även uppnå politiska mål som inte direkt relateras till effektivare fastighetsförvaltning. Att gå vidare med fastighetsförvaltningen kan ske först efter att de politiska övervägandena har gjorts. Motionen bör, med dess utformning om att extern kompetens förutsättningslöst tillåts gå igenom Ronneby kommuns fastighetsbestånd (kommunkoncernen), avslås. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Deltar inte i beslutet Roger Fredriksson, M, deltar inte i beslutet. Arbetsutskottet förordar Kommunstyrelsen besluta följande. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

13 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 13(22) 2008/ Stöd avseende finansiell riskhantering 1 Handling Stöd avseende finansiell riskhantering, Ekonomienheten Ekonomichef Jörn Wahlroth redogör för ärendet. Kommunen har idag en nettolåneskuld på cirka 500 miljoner kronor. Kommunkoncernen har cirka miljoner kronor i låneskuld. Ronneby hus har ett externt resursstöd sedan några år tillbaka, vad gäller råd om vilka positioner som ska tas utifrån fastlagd policy angående exponering. Det stöd en extern resurs kan bistå med är omvärldsanalys, diskussionspartner, skapa en strukturerad skuldportfölj, förhandla med långivare, bevakning, kontroll och rapportering. I upplägget ingår att arbeta med så kallade ränteswapar. En ränteswap är ett avtal om byte av ränteflöde. Med en ränteswap byter två parter bindningstid med varandra utan att balansräkning, eller underliggande lån påverkas. Alla lån tas rörligt med ett antal års kapitalbindning; därefter används swapen för att förändra räntebindningen. Information lämnades om möjligheter att teckna avtal för kommunen och övriga helägda bolag angående stöd för hantering av respektive låneportföljen, samt användande av ränteswpar för att hantera räntebindningen. För närvarande föreslås ingen förändring av sättet att arbeta med kommunens låneportfölj. I den mån förändringar föreslås har ekonomichefen att inkomma med ett beslutsförslag. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Ronny Pettersson, V, Margareta Yngvesson, S, Thomas Håkansson, C, Roger Fredriksson, M, och Kerstin Johansson, FP. Informationen noteras till protokollet. Exp: Jörn Wahlroth

14 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 14(22) 2008/ Betänkandet Skyddet för samhällsviktig verksamhet SOU 2008:50 1 Tjänsteskrivelse/Utredning Remiss betänkandet Skyddet för samhällsviktig verksamhet 2 Handling Betänkandet Skyddet för samhällsviktig verksamhet SOU 2008:50, Försvarsdepartementet Utredare Per Drysén lämnar följande beslutsförslag. Ronneby kommun har av regeringen inbjudits till att lämna synpunkter på SOU 2005:50 Skyddet för samhällsviktig verksamhet. Svar skall ha inkommit till Försvarsdepartementet senast den 10 oktober 2008 i tre (3) exemplar. Svaren bör även inkomma i elektronisk form. Bedömning Bedömningar och förslag till yttrande framgår av bilagda handlingar. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till yttrande över betänkandet Skyddet för samhällsviktig verksamhet (SOU 2008:50) i enlighet med bilaga. Deltar i debatten I debatten deltar ledamöterna Margareta Yngveson, S, och Roger Fredriksson, M. Deltar inte i beslutet Roger Fredriksson, M, deltar inte i beslutet. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta följande. Kommunstyrelsen beslutar att anta Förslag till yttrande över betänkandet Skyddet för samhällsviktig verksamhet i enlighet med bilaga.

15 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 15(22) 2008/ Planprogram för Norra Kallinge 1 Handling Planprogram för Norra Kallinge, samhällsbyggnadskontoret Planarkitekt Kristina Eklund redogör för ärendet. Syftet med planprogrammet är ett lämpligt sätt att hantera inaktuell detaljplan i norra Kallinge. En viktig faktor att ta ställning till i en ny detaljplan är bullerpåverkan från flygverksamheten i området. Planprogrammet omfattar den norra delen av Kallinge tätort. Inom området finns 30 detaljplaner som reglerar huvuddelen av bostadsbebyggelsen. Det finns även ett mindre antal detaljplaner som reglerar skol- och handelsverksamhet, motortrafikändamål, hantverk och kontor. Dessa planer kommer att bli oförändrade såvida det inte uppstått behov för eventuell utökning av verksamheten. Detta kommer förmodligen att påvisas under samrådsskedet. Under de senaste åren har samhällsbyggnadsenheten fått många förfrågningar rörande utbyggnaden inom befintliga bostadsfastigheter i olika delar av Kallinge. Eftersom de flesta detaljplaner har otidsenliga bestämmelser har det sällan funnits utrymme för expansion. Många gånger har den enskilde upplevt orättvisor eftersom de angränsade detaljplanernas planbestämmelser skiljer sig mycket åt även om grundförutsättningarna är likartade. Detaljplanernas inaktualitet har dessutom bekräftats av en ökad tillämpning av avvikelser från gällande detaljplan vid hantering av bygglov. Dessutom saknar en stor del av bebyggelsen i Kallinge detaljplan. Vid bygglovsgranskningar inom de icke planlagda områdena regleras denna bebyggelse som samlad bebyggelse. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, och ledamot Thomas Håkansson, C. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta följande. Kommunstyrelsen har, i avvaktan på resultatet av samrådsförfarandet, inte något att erinra mot förslaget.

16 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 16(22) 2008/ Fastighetsreglering Eternellen 1 1 Tjänsteskrivelse/Utredning Eternellen 1 2 Handling Fastighetsreglering Eternellen, Magnus Graad 3 Handling Eternellen 1 - fastighetsreglering och förvärv av mark, Byggnadsnämnden 4 Handling Yttrande över fastighetesreglering Eternellen 1, Magnus Graad, gatuenheten 5 Handling Fastighetsreglering Eternellen 1, Ronnebyhus Utredare Per Drysén lämnar följande beslutsförslag. Ronnebyhus har för Omsorgsnämndens räkning uppfört en byggnad innehållande sex gruppbostäder med tillhörande gemensamhetsutrymmen. Ronnebyhus har fört diskussioner om fastighetsreglering och pris med Samhällsbyggnadsenheten. Ronnebyhus och Samhällsbyggnadsenheten har inte kunnat komma till enighet i frågan och lämnar frågan för avgörande till Kommunstyrelsen. Bedömning Det finns oklarheter i handläggningen av ärendet som kan anses vara belastande för samtliga inblandade parter. Ingen part har anfört annat än att genomförda åtgärder skett i samförstånd. Det bedöms därför som rimligt att anta att konsensus funnits i samband med planeringen av de åtgärder som vidtagits, byggnation, anläggande av väg, gatubelysning m.m. Detta talar för att fastighetsreglering skall genomföras på sätt som förutsatts i planeringsstadiet. Vad avser priset på fastigheten finns även här divergerande åsikter. Det finns ingen anledning, och ingen har heller anfört, att priset avviker från vad som normalt skulle vara priset för en fastighet belägen i detta område. Därmed bör priset för fastigheten sättas till 450 tkr. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att besluta att fastighetsreglering genomförs i enlighet med de gränser användes vid planeringen av åtgärder att priset för fastigheten skall vara 450 tkr

17 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 17(22) Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Ronny Pettersson, V, Thomas Håkansson, C, och Margareta Yngvesson, S. Arbetsutskottet förordar Kommunstyrelsen att besluta att fastighetsreglering genomförs i enlighet med de gränser som användes vid planeringen av åtgärder, bilaga 3.

18 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 18(22) 2008/ Redovisning av dagvattenproblematiken i Ronneby centrum 1 Handling Rapport angående dagvattenproblem i området runt Brunnsvallen, Ronneby Miljö & Teknik AB 2 allmänt ärende KS AU , Redovisning av dagvattenproblematiken i Ronneby centrum 3 allmänt ärende KS AU 46/ , Redovisning av dagvattenproblematiken i Ronneby centrum 4 Handling Redovisning av dagvattenproblematiken i Ronneby centrum, Ronneby Miljö & Teknik AB Ronneby Miljö & Teknik AB:s VD Hans Olausson och projekteringschef Per-Olof Kennerwall redogör för dagvattenproblematiken i Ronneby centrum. I området planeras två fördröjningsdammar för dagvatten, med en total kapacitet på kubikmeter vatten. Därutöver behöver dagvattenledningar uppdimensioneras. En fördröjningsdamm innebär att det inte blir en permanent vattenspegel, utan dessa utnyttjas enbart vid intensiv nederbörd. Djupet på dessa dammar är 1 1,5 meter djupa med flacka slänter. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Margareta Yngvesson, S, Kerstin Johansson, FP, Ronny Pettersson, V, Thomas Håkansson, C, samt observerande ersättare Tommy Andersson, S. Arbetsutskottet beslutar att ärendet åter tas upp på Arbetsutskottets sammanträde den 1 september 2008 då bl.a. en alternativ placering av fördröjningsdammarna ska presenteras. Exp: Miljöteknik

19 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 19(22) 2008/ Medborgarförslag från Bengt Wihlstrand angående att utnyttja platsen vid ridskolan Rönninge för husbilar 1 Tjänsteskrivelse/Utredning Förslag till svar på medborgarförslag angående att utnyttja platsen vid Rönninge ridskola för husbilar mm 2 Handling Yttrande över medborgarförslag angående Rönninge ridskola, Byggnadsnämnden 3 Remissvar utg. remiss Remissvar mdeborgarförslag från Bengt Wihlstrand angående att utnyttja platsen vid ridskolan Rönninge för husbilar, Tekniska nämnden 4 Remissvar utg. remiss Svar på remiss, Tekniska nämnden 5 Handling Medborgarförslag angående att utnyttja platsen vid ridskolan Rönninge för husbilar, Bengt Wihlstrand Samordnare Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag. Bengt Wihlstrand föreslår i ett medborgarförslag, daterat , att platsen för ridskolan vid Rönninge utnyttjas för husbilar och ev husvagnar när ridskolan har flyttat till Påtorp. Han skriver också "Det är viktigt att Ronneby blir attraktivt för turismen och denna plats ligger ganska centralt. Närheten till Brunnen och golfbanorna kan vara lockande för denna typ av turism. Platsen bör i så fall utrustas för elanslutning, tillgång till dricksvatten och avlopp m.m." Tekniska nämnden och Byggnadsnämnden har haft förslaget på remiss. Bedömning Tekniska nämnden beslutade att man inte i sak har något att erinra mot medborgarförslaget. Man anser dock att kommunen bör, innan beslut tas i frågan, mer stategiskt utreda både aktuellt områdes användning samt var kommunen skall satsa på ny- eller tillbyggnad av campingplatser. Byggnadsnämnden har en liknande inställning. I sitt beslut från säger man att nämnden inte har något att erinra mot en tillfällig uppställning av husbilar och husvagnar. Man säger dock också att man anser att planarbete med området bör inledas innan man kan ta ställning till lämplig permanent användning.

20 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 20(22) På kommunstyrelsen arbetsutskott redovisades en uppföljning av översiktsplanen. Redovisningen bestod av en utifråan förslagen i översiktsplanen sammanställd en projekt- och planlista. Listan är remitterad till samtliga nämnder för yttrande. Listan innehåller även förslag på ansvarsområde och prioriteringsordning. På listan återfinns under prioritetsnivå 2 (= inom mandatperioden) dels Områden för camping - hur och var en campingplats ska placeras och dels Rönningeområdet - utredning om vad området skall användas till. Det finns med andra ord ett behov av att dels mer övergripande titta på möjliga och lämpliga områden för ny- och/eller tillbyggnad av campingplatser och dels titta på mest lämpliga lösning för Rönningeområdet. Detta arbete bör färdigställas innan eventuellt beslut tas i medborgarförslaget riktning. Medborgarförslaget bör därför avslås. Förslag till beslut Arbetsutskottet förordar Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att fatta följande beslut: Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. Arbetsutskottet förordar Kommunstyrelsen besluta följande. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att avslå medborgarförslaget.

21 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 21(22) 2008/ Kurser och konferenser Arbetsutskottet beslutar att inkommen kursinbjudan förs till handlingarna utan beaktande.

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s)

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s) Sammanträdesprotokoll 1(15) 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-10.50 ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist

Läs mer

2007-09-24. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2007-09-24. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2007-09-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.45 Beslutande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Kerstin Johansson

Läs mer

2007-11-19. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2007-11-19. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2007-11-19 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.20 Beslutande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger Fredriksson

Läs mer

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2008-06-12 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.30 ande JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Kerstin Johansson Thomas

Läs mer

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5)

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5) Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-09-26 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00 17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 14:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

Personal- och löneenheten

Personal- och löneenheten RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-04-24 1 (8) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 16:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunstyrelsens personalutskott

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunstyrelsens personalutskott RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.30 15.55 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Ronny Pettersson, V Boo-Walter

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-01-24. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson,

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-01-24. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson, RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 11.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, Margareta Yngveson, Boo-Walter Eriksson, Thomas Håkansson, Ronny Pettersson,

Läs mer

2008-12-11. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45

2008-12-11. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45 Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2008-12-11 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger Fredriksson

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Plats och tid Kommunhuset, Torsås, kl 18.00-19.00 Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande Ewy Svensson, M Bernt Nyqvist, S Anita Eriksson, C Lennart

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott (8)

Kommunstyrelsens Personalutskott (8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 18.00 18.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordf., S Margareta Yngveson, S Thomas Gylling, S Jan-Eric Wildros,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunstyrelsens Personalutskott

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunstyrelsens Personalutskott RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:05 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson M Thomas Håkansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-01-22 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-01-22 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:20 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson M Thomas Håkansson,

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Thomas Håkansson,

Läs mer

2008-08-25. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2008-08-25. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(10) 2008-08-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-11.00 ande JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Kerstin Johansson Thomas

Läs mer

2008-03-26. Övriga deltagare: Kristiina Kosunen Eriksson, Tore Rova Delvis; Peter Lindahl, Thomas Lagerström, Agnetha Wildros och Liselott Lindqvist

2008-03-26. Övriga deltagare: Kristiina Kosunen Eriksson, Tore Rova Delvis; Peter Lindahl, Thomas Lagerström, Agnetha Wildros och Liselott Lindqvist Sammanträdesprotokoll 1(7) 2008-03-26 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-11.45 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger Fredriksson Thomas

Läs mer

Personal- och löneenheten

Personal- och löneenheten RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-03-20 1 (10) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 11:05 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2008-01-28 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-12.20 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Kerstin Johansson Roger

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott (10)

Kommunstyrelsens Personalutskott (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Ronny Pettersson, V Boo-Walter Eriksson M Thomas

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2000-05-09

Socialnämndens arbetsutskott 2000-05-09 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.15-10.45. Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Ingrid Karlsson S Ally Karlsson V Kristina Valtersson C Övriga deltagare Eira

Läs mer

Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor Hansson

Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor Hansson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2009-03-19 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 Beslutande Jonni Karlberg (s) Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor

Läs mer

2007-10-22. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2007-10-22. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(7) 2007-10-22 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-11.45 Beslutande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Kerstin Johansson

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 87 Plats och tid Nya Konferensrummet, ABRI, Baxters lokaler, Ronneby, kl 13.30 15.30 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m)

Läs mer

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Tillsyn och kontroll av ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4 Val av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (8) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl 13.00-14.25 Beslutande Mats Åstrand (s) ordförande Jörgen Alkberg (s) Elisabeth Henningsson (s) Elsie-Britt Eriksson (s) Peter Agelii (s) Birgitta Åstrand

Läs mer

Arvika kommun, allmänna utskottet

Arvika kommun, allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 8.30-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 206. Ewa Svensson (s) obs ersättare

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 206. Ewa Svensson (s) obs ersättare RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 206 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.30 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Tjänstemän Ingrid Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina

Läs mer

Martin Moberg (s) tjg ers

Martin Moberg (s) tjg ers Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-09-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-9.40 Beslutande Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) Lena Karstensson (m)

Läs mer

Lena Fällgren (c) tjänstgörande ers.

Lena Fällgren (c) tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(17) 2010-10-26 Socialnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-15 35 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu (s)

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 Beslutande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande. Andreas Trygg (V)

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 Beslutande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande. Andreas Trygg (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS 84 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-08-13

Socialnämndens arbetsutskott 2002-08-13 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-15.10 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally Karlsson

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-14 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 154

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 154 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 154 Plats och tid Hobysalen Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.25 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-01-13 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.15 Beslutande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c)

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, 13.00 17.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) 205-230 Jörgen Nilsson (v) ordf 204 Yvonne Skärheden

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-02-26

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-02-26 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl. 8.30 14.55 Beslutande JanAnders Palmqvist, s Margaretha Yngveson, s Ronny Pettersson, v Astrid Adholm, m

Läs mer

Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KS 114. Information angående remissvar på översiktsplaner för vindkraft från Ödeshög och Vadstena kommuner

Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KS 114. Information angående remissvar på översiktsplaner för vindkraft från Ödeshög och Vadstena kommuner Kommunstyrelsen 2009-08-19 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16.15 Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass, KD Carina Jönsson,

Läs mer

2011-10-11. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Eira Bring verksamhetschef, Ann Hermansson, sekreterare

2011-10-11. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Eira Bring verksamhetschef, Ann Hermansson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(5) 2011-10-11 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30-15 20 Beslutande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Gun Törnblad stadsarkitekt, , 265 Christina Johansson planarkitekt, 257 Ola Lindholm markchef, 258 Kari Anttila fastighetsansvarig, 263

Gun Törnblad stadsarkitekt, , 265 Christina Johansson planarkitekt, 257 Ola Lindholm markchef, 258 Kari Anttila fastighetsansvarig, 263 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.10 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Lena Vilhelmsson (S) ersättare Daniel Åkervall (MP) ledamot,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-02-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson,

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-02-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson, RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 11.35 Beslutande JanAnders Palmqvist, Margareta Yngveson, Boo-Walter Eriksson, Thomas Håkansson, Ronny Pettersson,

Läs mer

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04 Sammanträdesprotokoll 1(11) 2008-11-04 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Kommunledningsstabens kansli

Kommunledningsstabens kansli Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Ylöjärvi, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Anders Söderström (s), ersättare för Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

2008-08-12. Övriga deltagare, delvis: Anneli Stenberg, socialsekreterare, Göran Fridh, sektionschef

2008-08-12. Övriga deltagare, delvis: Anneli Stenberg, socialsekreterare, Göran Fridh, sektionschef Sammanträdesprotokoll 1(7) 2008-08-12 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.30 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 1(6) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.30 Beslutande: Övriga deltagande: Ingalill Jonsson, (m) ordförande Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Torsten Palbom (c) Eva-Lena Wrethén

Läs mer

Ajournering kl för kaffe. Maria Passby (rp) Monika Oredsson, MoHchef

Ajournering kl för kaffe. Maria Passby (rp) Monika Oredsson, MoHchef Sammanträdesprotokoll 1(6) 2009-03-05 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 15.20. ande Ledamöter Christer Hallberg (s) Magnus Pettersson (s) Börje Hansson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Roland Månsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Roland Månsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-22 1 (13) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-25 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 25 januari 2012, kl. 08.00-12.20 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 10.00-11.50 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Läs mer

2010-04-08. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 16.55. Ajournering kl 15.00-15.15 för kaffe Beslutande Ledamöter

2010-04-08. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 16.55. Ajournering kl 15.00-15.15 för kaffe Beslutande Ledamöter Sammanträdesprotokoll 1(16) 2010-04-08 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 16.55. Ajournering kl 15.00-15.15 för kaffe ande Ledamöter Ledamöter Christer

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 92

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 92 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 92 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, kl 13.30 16.00 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-12-16 204 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Årligen TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2001-05-08

Socialnämndens arbetsutskott 2001-05-08 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 16.10 Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Kristina Valtersson C Ally Karlsson Leif Johansson V S tjänstgörande ersättare

Läs mer

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15. Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2011-01-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.30 ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Roger Gardell JanAnders

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-11-05, kl 18.00-20.15 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Margaret Swande (s), ersättare Peder Forsberg Cecilia Löfbom (s), ersättare Åsa Andersson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-24. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-03-24 8:15-12:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-24. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-03-24 8:15-12:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-03-24 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-03-24 8:15-12:15 Beslutande Lars-Åke Gustavsson Bengt Johansson Claes Nordevik Roger Hansson Gunilla Josefsson

Läs mer

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers.

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-06-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00-14.45 ande Lena Karstensson (M) Knut Svensson (C) Clas Lagerlund (M) Thomas Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.20-15.55 Ajournering: kl. 15.00-15.10 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 2012-03-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 ande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Nilsson, ordförande Anita Jonasson Kroon Anna Lundblad Mårtensson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-03-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson,

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-03-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson, RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 11.15 Beslutande JanAnders Palmqvist, Margareta Yngveson, Boo-Walter Eriksson, Thomas Håkansson, Ronny

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 30-37 2 30 Tillsynsplaner för serveringstillstånd, försäljning av receptfria läkemedel och försäljning av tobak och folköl...5 31 Ansökan om serveringstillstånd - Åkantens restaurang och

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (5) Paragrafer 27-29 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-16.13 Beslutande Kerstin Persson (S), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Johan Pettersson (S),

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2015-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2015-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Tid Kl 13.30 14.30 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson C Kent Persson MBP Henry Sandahl S Cecilia Samuelsson, tjänstgör för Bo Petersson (S) S Pauli

Läs mer

ARVIKA KOMMUN, Allmänna utskottet

ARVIKA KOMMUN, Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen klockan 08 30-11 00 Beslutande Aina Wåhlund ordförande (s) Anders Söderström (s), ersätter Claes Pettersson (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson

Läs mer