årsredovisning Livrustkammaren & Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsredovisning Livrustkammaren & Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet"

Transkript

1 2010 årsredovisning Livrustkammaren & Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet 1

2 2

3 Innehållsförteckning 4 Överintendentens kommentar 5 Vision och strategi för förändring 6 Myndigheten som arbetsplats 8 Myndighetens prestationer 8 Väsentliga prestationer 14 Andra prestationer 16 Kort om museerna Livrustkammaren 18 Skoklosters slott 20 Hallwylska museet 22 Lokalförsörjning 23 Externa finansieringskällor 24 Ekonomisk redovisning 3

4 Överintendentens kommentar Året har präglats av arbetet med myndighetens tre strategiska utvecklingsprojekt. Databasprojektet har avslutats och vi står redo att tillgängliggöra samlingarna för forskare och allmänhet. Arbetet med migrering, rättning och klassificering har varit omfattande men stimulerande då det kommer ge ökad nytta för våra användare. Med en gemensam databas för alla samlingar, arkiv och bilder finns nu stöd för kärnverksamhetens arbetsprocesser och nya arbetsrutiner har utvecklats för hantering av bl a utlån, utställningar och vårdinsatser. I ett samarbete med Hyper Island har studenter analyserat och utvecklat förslag till en ny webbplattform. Museerna har blivit verksamma i sociala medier och har aktiva så kallade fan-sidor på Face book. Inför utställningen Följa sitt hjärta skapades en uppmärksammad Facebook-profil för Ellen Roosval von Hallwyl. Vi har även börjat med rörligt material på webben, exempelvis lades film ut på YouTube. En analys av all förvaring av samlingarna, för att långsiktigt åstadkomma bättre förutsättningar för bevarande, ingick som en del i ett magasinsprojekt. En nybyggd magasinslokal stod färdig i slutet av året och planeringen är gjord för samlingarnas omflyttning. Ambitionen i det utåtriktade arbetet har inte minskat, tvärtom har året innehållit ännu fler tillfälliga utställningar och pedagogiska aktiviteter. Utställningssamarbeten med andra aktörer ökar. Aktiviteterna på bröllopstemat har varit många, en faktabok utgavs om regenternas bröllopshistoria och välbesökta utställningar producerades liksom en resande miniutställning avsedd för äldreboenden. Deltagandet i samhällsdebatten och media runt ämnet blev omfattande. Skoklosters slott introducerade ett nytt pedagogiskt koncept och ökade därmed tillgängligheten till samlingarna, för första gången öppnades ett antal av slottets mest praktfulla rum för besök på egen hand. Besöksantalet har även detta år ökat med 5% till drygt personer. Andelen barn och unga är i nivå med tidigare år, trots ökat antal aktiviteter för denna prioriterade målgrupp. En fördubbling av nyutvecklade pedagogiska program kan noteras, liksom att antalet deltagare i barnaktiviteter stigit. De unga har inflytande på verksamheten, exempelvis skapades familjeutställningen Trofast hov och tass i kunglig tjänst utifrån barns tankar om djur. Verksamheten finansieras liksom tidigare med en tredjedel externa medel och ekonomin är i balans. Myndighetens uttalade vision och strategi ger en vägledning om vilka områden som vi ska stärka oss inom, utifrån vårt uppdrag i regleringsbrev och instruktion. Att bedriva tre utvecklingsprojekt är krävande, också ekonomiskt, men samtidigt strategiskt nödvändigt för museernas utveckling och konkurrenskraftighet. Jag bedömer att resultaten varit mycket goda inom alla områden. Det som planerats har genomförts med kvalitet. Ett framgångsrikt år är avslutat och arbetet fortsätter med utveckling, genomförande och förvaltande av myndighetens mångsidiga verksamhet. Magnus Hagberg Överintendent 4

5 Vision och strategi för förändring Under året genomfördes en nulägesanalys och avstämning av var myndigheten befinner sig i förändringsprocessen. För att säkerställa att myndighetens vision och strategi är användbara verktyg i det dagliga arbetet involverades åter alla medarbetare i diskussioner. Varumärkeslöften för museerna och enheten för konser vering och foto var en del av diskussionerna. En reviderad vision och strategi för myndighetens förändring antogs därefter. Visionen beskriver vart vi strävar, hur vi ska uppfattas och hur vi ska agera. De två första punkterna utgör våra yttre kärnvärden, medan den tredje formuleringen uttrycker ett inre kärnvärde. Strategin beskriver vad som krävs för att uppnå vision en och önskade förändringar. Flera av strategins punkter har vi kommit långt med. Arbetet med verksamhetsplanering utgår numera, förutom från Regeringens styrdokument, också från vision och strategi. Aktiviteterna kopplas till visionens tankar om vart vi strävar och till strategins formuleringar hur vi når dit. Myndighetens organisation under 2010 De tre museerna har stöd av tre myndighetsgemensamma enheter, administration och kommunika tion samt konservering och foto. Organisation en infördes 2009 för att stödja genomförandet av vision och strategi för myndighetens förändring. Samlingsenhet LIVRUSTKAMMAREN OCH SKOKLOSTERS SLOTT MED STIFTELSEN HALLWYLSKA MUSEET LIVRUSt- KAMMAREN Utställningsenhet SKOKLOSTERS SLOTT HALLWYLSKA MUSEET KANSLI KOMMUNIKATIONSENHET ENHETEN FÖR KONSERVERING OCH FOTO Vision 2014 Arbetet med strategi och varumärkeslöften har lett fram till en vision. Visionen ska vi uppnå senast Vi ska uppfattas som öppna, händelserika och dynam iska Vi ska ta plats i samhällets kunskapsutveckling Vi ska ha en öppenhet som stimulerar till delaktighet och medskapande Strategi för förändring Om visionen uttrycker vart vi strävar, ett tillstånd vi vill uppnå, så är strategin hur vi tar oss dit. Vi når vår vision genom att: Vi tar initiativ till fler samarbeten, tillsammans får vi bättre genomslag. Våra museer är mötesplatser, med många olika aktörer. Vi anpassar vår pedagogik, deltar aktivt i sociala medier och prioriterar barn och ungas rätt till kultur. Pedagogik är en naturlig del i all verksamhet. Vi flyttar föremål, arkiv och bilder som inte är utställda, till magasin som uppfyller rätt krav på bevarande och arbetsmiljö. Vi utvecklar vårt fjärde museum. Med det digitala museet möter vi publiken på ett nytt sätt och erbjuder möjlighet till kunskap, delaktighet och medskapande. Vi tillgängliggör våra samlingar för såväl allmänintresserade, utbildningsväsendet och forskare genom att utveckla vår samlingsdatabas. Vi utvecklar vår förmåga att kommunicera med omvärlden genom en tydlig profilering av våra museer och långsiktig planering av aktiviteter för olika målgrupper. Vi fortsätter att utveckla gemensamma rutiner och arbetssätt. På så sätt arbetar vi effektivt och kan upprätthålla rätt kompetens. Vi förbättrar vårt arbete med mål, planering och uppföljning av resultat. Vi arbetar för en god arbetsmiljö med goda ledare. Vi har en stabil ekonomi. 5

6 Myndigheten som arbetsplats Kompetensinsatser och kompetensöverföring Myndighetens arbete utmärks av kunskapsproduktion i olika former. Behovet av utveckling och forskning är ständigt aktuellt. Kompetensinsatser har genom förts inom samtliga områden; ledarskap, kärn- och stöd komp e tenser. Nedan redovisas några väsentliga insatser. Satsningar på ledarskapsutveckling har riktats både mot chefer och projektledning. Sex av åtta chefer har deltagit i olika behovsanpassade utbildningar eller chefs stöd. Satsningen på projektarbete som arbetsform påbörjades 2009 och har fortsatt genom utbildning i projektledarskap för alla intresserade medar betare. Totalt har sju personer genomgått en 2-dagars utbildning. Därutöver har två medarbetare följt en längre och mer fördjupad projektledarkurs. Inom kärnkompetens fortsätter myndigheten med sk forskningsseminarier för ökat lärande och kunskapsöver föring. Seminarierna har behandlat forskning om äldre europeiskt porslin och kungliga svenska bröllop. Ett tredje forskningsseminarium hölls av fil.dr Lena Boström, lektor vid Mittuniversitetet, och handlade om lärstilar i praktiska verksamheter. Årets personaldag genom fördes som studieresa till Nynäs slott för att se hur verksamheten bedrivs där. Jämförande studier av museiverksamhet i Europa ut gör en återkommande aktivitet för museerna. Hallwylska museet har genomfört en studie resa till Schloss Hallwyl, Schweiz. Nationellt och internationellt deltar flera medarbetare i utbildnings- och nätverkskonferenser i regi av bla icom, Riksförbundet Sveriges museer, Samdok, Svenska föreningen för textilkonservering och Svenskt Kulturarv. Chefer och medarbetare deltar aktivt i nätverk och föreningar och innehar styrelseuppdrag, runt frågor som berör kärnverksamhet och metoder. I ett nystartat projekt för webbutveckling genomfördes work-shops om användandet av sociala medier. Alla museerna är nu närvarande på Facebook. På YouTube finns korta filmer om kommande utställningar. Medarbetare har deltagit i Nodems årliga konferens för ut byte av erfarenheter om användning av nya digitala medier i museiverksamhet. Ett aktivt er faren hetsutbyte har pågått mellan myndighetens databasprojekt och andra museer i Sverige. Detta har bland annat mynnat ut i att myndigheten nu är sammankallande i ett nybildat användarnätverk för de svenska museer som använder MuseumPlus, med syfte att bland annat samordna dataöverföring till K-samsök. Inom teknik, lokalvård och administration deltar medarbetarna regelbundet i relevanta utbildningar och konferenser eller nätverk för att upprätthålla kompetens. Etablerade nätverk mellan museer finns inom ekonomi, upphandling och HR-verksamhet. Sedan flera år är det myndighetens inriktning att ha strategisk kompetens och beställarkompetens inom stödverksamheten och att i övrigt söka effektiva lösningar genom att lägga ut operativa verksamheter genom köp av tjänster eller s k shared services-lösningar. Under året har initiativ tagits till samordnade upphandlingar med andra museer. Jämställdhet, mångfald och tillgänglighet En policy för mångfald och en handlingsplan för jämställdhet och mångfald antogs. Den senare innehåller konkreta åtgärder och rutiner för att nå uppsatta mål. För att öka andelen män strävar vi efter att alltid kalla lika många män som kvinnor till intervju vid rekrytering. Det är dock endast vid bedömd likvärdig kompetens som kön eller kulturell bakgrund kan bli utslagsgivande. Ett annat aktivt ställningstagande är att se till jämn köns balans vid tillsättning av interna arbetsgrupper. Arbetet måste fortsätta med ökad intensitet. Andel kvinnor har ökat från 69% till 70%, vilket beror på att två män slutat sin anställning samtidigt som årets sex externa rekryteringar (tillsvidareanställningar och projekt längre än 1 år) resulterat i fördelningen 5 kvinnor/1 man. Av myndighetens åtta chefer är en man. Av myndighetens tillsvidareanställda har ca 10% utländsk bakgrund. De fyra arbetsställenas fysiska tillgänglighet vari erar, trots myndighetens ambition att ha god tillgänglighet till såväl arbetsplats som verksamhet. Skoklosters slott och Hallwylska museet är inte anpassade för rörelsehindra de. Livrustkammaren har god fysisk tillgänglighet i museilokalerna och hälften av arbetsplatser na är helt tillgängliga. Samma förutsättningar gäller även för konserverings- och fotoateljéerna i Tumba. Arbetsmiljö och hälsa Myndigheten har varit föremål för Arbetsmiljöverkets inspektion, vilken genomfördes i syfte att inventera de rutiner och den kompetens vi har för att driva arbetsmiljöarbete. Myndigheten fick gott betyg. Årets konkreta arbetsmiljö insatser har inriktats på uppföljning av de frågor som är ständigt aktuella i en myndighet med äldre lokaler. Ventilationen i Livrustkammarens entré och butik har åtgärdats av Statens fastighetsverk så att jämnare temperatur uppnås. Radonmätningar har genomförts på Skoklosters slott. Resultaten visade på godkända medelvärden utom i ett rum, vilket kommer att åtgärdas. Skyddsronder genomförs årligen av huvudskydds ombudet tillsammans med ansvarig chef. Friskvårdsbidraget är för närvarande kronor. Trettiotre personer, 60%, utnyttjade bidraget. Nyttjande graden är tämligen oförändrad över åren. Fruktkorgar levereras en gång per vecka till de olika arbetsplatserna. 6

7 Verksamhetsanpassade arbetstider Offentlig verksamhet ska i allt större utsträckning kunna erbjuda sina tjänster och produkter på tider som är anpassade till medborgarnas behov. Detta ställer nya krav på museerna, på våra tjänster och på vår närvaro. Tillsammans med de lokala arbetstagarorganisationerna har myndigheten avtalat om verksamhetsanpassning av arbetstider och bemanning, så att vi har rätt kompetens när och där medborgarna efterfrågar våra tjänster. Åldersbalans Medelåldern för myndigheten har ökat något, från 47 år till 48 år. Under åren kommer tio person er att nå åldern 65 år eller äldre och därmed avgå med pension. Bland kvinnor, där medelåldern är 50 år, sker nio av tio pensionsavgångar de närmaste fem åren. Bland männen är medelåldern 45 år och där sker bara en pensionsavgång under motsvarande tid. Myndigheten tar varje termin emot praktikanter från universitets- och högskoleutbildningar och ser positivt på möjlighet erna att rekrytera arbetskraft med relevant utbildning. Sjukfrånvaro Myndigheten har låg sjukfrånvaro, 2,0%, vilket är lägre än genomsnittet i statliga myndigheter. Ökningen mot 2009 beror på en långtidssjukskrivning under Med rela tivt få anställda ger varje förändring större genomslag i statistiken. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, totalt 2,0% 1,5% Sjukfrånvaro, exkl frånvaro 60 dagar 1,2% 1,5% eller längre Jämförelse kön Kvinnor 1,3% 1,3% Män 3,7% 1,7% Jämförelse ålder 50 år 3,2% 1,6% år 1,2% 1,4% 29 år * * *Gruppen bedöms för liten för att redovisas explicit. 7

8 Myndighetens prestationer Myndigheten har en indelning för hela verksamheten; museiverksamhet. Verksamhetens resultat redovisas i sju prestationsgrupper; samlingskontroll, tillfälliga utställningar, pedagogiska tjänster, publi kationer, lånetjänster, forskning och utveckling samt förfrågningar och remisser. På grund av förändrade krav from 2009 saknas i vissa fall jämförelsetal för hela treårsperioden. Nedan redo visas väsentliga prestationer först, dvs med krav på kostnadsredovisning. För prestationsgruppen tillfälliga utställningar och publikationer bedrivs arbetet i projektform och verksamheten pågår vanligtvis över flera år. Resultaten redovisas först det år en utställning öppnas för publik respektive en publikation är tryckt och utgiven. För verksamhetens totala intäkter och kostnader 2010 hänvisas till resultat räkningen. Väsentliga prestationer Samlingskontroll SAMLINGSKONTROLL Antal samlingsposter (föremål, bild o bok) Kostnader, tkr Under året har redovisningsplanen utvecklats, vilket innebär att kostnader och intäkter fr o m 1 juli 2010 konteras direkt på prestation. Förändringen ger inga skillnader i redovisning av kostnader eftersom det tidigare funnits konteringsbegrepp verksamhetsgren Bevarande, som i hög grad motsvarar nuvarande prestationsgrupp Samlingskontroll. Fr o m 2010 används OH-påslag 25% av totala kostnader, tidigare har restlös kostnadsfördelning på verksamhetsgren använts. Utfall 2009 och 2008 har korrigerats. Årets viktigaste resultat är att myndighetens gemensamma utvecklingsprojekt Gemensam samlingsdatabas har avslutats. Projektet startades för att sammanföra alla de av myndigheten förvaltade samlingarna i ett gemensamt system med fokus på användarvänlighet och tillgänglighet för allmänheten. Samtliga databaser för samlingarna har migrerats till en ny databas, Museum Plus. Parallellt med upphandling och migrering har projektet kartlagt kärnverksamhetens arbetsprocesser och skapat nya myndighetsgemensamma rutiner för bl a dokumentera, vårda och inventera samlingarna. Tack vare projektet kan alla medarbetare arbeta med tillgång till aktuell information och it-stöd i all kärn verksamhet. Samlingskatalogisera och digitalisera Sedan 2009 används digitalt registrerade poster som mått för antal samlingsposter. Kompletteringar i MuseumPlus gjordes med poster från analoga register, vilket gör att antalet samlingsposter ökar samlingsposter (47%) tilldelades begrepp i det nya klassi fikationsträdet och 70 böcker ur Livrustkammarens boksamling katalogiserades. I den nya modulen för bildarkiv i MuseumPlus registrerades nytagna digitala bilder. Alla insatser förbättrar sökmöjligheterna för bl a allmänheten när samlingar ska tillgängliggöras med K-samsök. Samlingskatalogisera Antal nyregistrerade samlingsposter Antal bearbetade samlingsposter Andel bearbetade samlingsposter 47% 100% Antal med research kompletterade samlingsposter Kontrollera och vårda Samlingarna konditionsbedömdes och vårdades i enlighet med de långsiktiga vårdplaner som finns för museernas samlingar. Regelbundna skadedjurskontroller och klimatmätningar utfördes och dokumenterades. Föremål konserverades främst inför utställningar och utlån. Registrering av konditions- och konserveringsrapporter släpar dock efter, då rutiner och funktioner för en ny modul i MuseumPlus togs i bruk först i slutet av året. Detta förklarar de låga talen i årets statistik. Ett slumpmässigt urval av föremålsposter, 50 st per museum, inventerades mot registrerade uppgifter i data basen. Överlag uppnåddes mycket god överensstämmelse, men arbetet med att i databasen korrigera placeringsangivelser på Skoklosters slott, enligt tidigare identifierat behov, kommer att fortsätta. Förvärv av föremål till samlingarna skedde som tidigare i ytterst begränsad omfattning med en accession om 6 föremål. Ingen gallring har förekommit och inget gallringsbehov bedöms finnas för närvarande. Kontrollera och vårda Antal förvärvade samlingsposter 6 9 Antal gallrade samlingsposter 0 0 Antal kontrollerade samlingsposter varav vårdade eller konditionsbedömda varav konserverade Andel kontrollerade samlingsposter av totalt antal 4% 7% Förvara En strategisk aktivitet är att flytta ej utställda föremål, arkiv och bilder till magasin som uppfyller rätt krav på bevarande- och arbetsmiljö. I ett utvecklingsprojekt har en översyn utförts av hela myndighetens förvaringsoch magasinssituation. Projektet har analyserat bevarandemiljön i de tre museernas befintliga magasin, utställningar och interiörer. En stor del av de samlingar som myndigheten förvaltar förvaras i sin miljö, dvs i Skoklosters slott och i Hallwylska palatsets interiörer. I dessa är bevarandekriterierna sämre än i magasin byggda för museiändamål. Värdet av intakta miljöer bedöms dock vara starkt övervägande, samtidigt som bevarandemiljön ses som tillräckligt god i perspektivet att föremålen redan förvarats där under år. Ej utställda föremål, som 8

9 idag förvaras i byggnadernas icke-publika delar källarutrymmen och liknande ingår i ovannämnda planering för omflyttning till magasin. Som en del i projektet togs beslutet att genomföra en omflyttning som berör alla samlingar samt att säga upp ett undermåligt magasin i Stockholms slott för utflyttning Ytterligare resultat är att myndigheten den 1 november tillträdde en ny magasinslokal om 955 kvm i anslutning till myndighetens konserverings- och fotoateljé i Tumba. Det nya magasinet innebär en samordning av lokaler med andra museer för t ex intag och uttag av föremål, karantän och transporthiss. Arbetet med att specificera klimatkrav, ytskikt och dis position av installationer i det nya magasinet, liksom för varingssystem som är lämpligt ur såväl bevarandesom arbetsmiljösynpunkt, har avslutats. Planering en av den stora omflyttningen av föremålen är ut förd. I samband därmed har myndigheten medverkat i en samordnad upphandling av transporttjänster för föremålssamlingar tillsammans med National museum och Statens maritima museer. Däremot har omflyttning inte påbörjats, varför antalet samlingsposter som förvar as i tillfredsställande klimat inte förändrats nämnvärt. Förvara Antal samlingsposter förvarade i magasin varav i tillfredsställande klimat Antal samlingsposter med 2 0 förbättrad förvaringsmiljö Tillfälliga utställningar ÅRETS UTSTÄLLNINGAR Antal öppnade utställningar 13 9 Antal nedtagna utställningar 12 8 Kostnader, tkr Intäkter av bidrag, tkr Kostnader och intäkter avser ackumulerat utfall över projektets livslängd samt nedtagningskostnader under OH-påslaget 2010 är 25% av totala kostnader och utfall 2009 har i tabellen räknats upp fr tidigare 20%. Intäkter avser bidrag som mottagits för att finansiera årets utställningar. Året har innehållit fler utställningar än föregående år. Ökningen beror på många utställningssamarbeten med andra parter, men även den egna produktionen har varit något mer omfattande. Tillfälliga utställningar väljs och planeras för att öka tillgänglighet och mångfald och därmed nå fler och nya målgrupper. Genom val av ämne och utformning kan olika behov tillgodoses. Även i egenproducerade utställningar ges tillfälle till externa samarbeten, då forskare, specialister, sakkunniga och referensgrupper kopplas till utställningsarbetet för att ge bredd, djup och externa perspektiv. Antalet utställningsbesökare har minskat i två av museerna medan Livrustkammarens har ökat. Hallwylska museet hade 2009 en utställning som lockade en rekordstor publik. Publik under sökningarna visar att fler besökare än tidigare är nöjda eller mycket nöjda med besöket. Ökningen av antalet inslag i radio och TV beror på det stora intresset för kunglig bröllopshistoria. Besökare Intäkter av entré, tkr Antal besökare till utställningar andel barn & ungdomar <19 år 27% 27% andel nöjda eller mycket nöjda besökare 98% 96% 2009 hade Skoklosters slott fri entré till utställningar och annan mätmetod för antal besökare till utställningar tillämpades, med effekten att 2009 visar ett relativt högre besöksantal. Media Antal artiklar i dagspress Antal inslag i radio och TV Öppnade utställningar I samarbete med andra Utställningen Momokos kungliga porträtt visade ett konstprojekt där Momoko Takamatsu arbetat med måleri kombinerat med historiskt kunnande, vilket resulterat i porträttolkningar av kungligheter. Utställningen på Livrustkammaren producerades tillsammans med Ateljé Inuti, en daglig verksamhet där personer med intellektuella funktionshinder arbetar på heltid med att utveckla sitt konstnärliga uttryck. Utställningen Victoria och Daniel en kärleks historia på Livrustkammaren var en modern variation på den historiska traditionen att berätta genom textil. En textilkollektion med klassisk mönsterformgivning skildrade en kärlekshistorias olika skeenden. Utställ ningen hade fri entré och var ett samarbete med Amanda Boierth och Kerstin Mächs från magister programmet vid Danmarks Designskola, Köpenhamn. Regenter har i alla tider använt sig av arkitekturen för att befästa och manifestera sin makt. Ett modernt slott för en modern monarki var namnet på Livrustkammarens utställning om visioner av ett slott för kronprinsessparet. I samarbete med tidskriften RUM bjöd museet in tre arkitektbyråer, som tog fram var sitt förslag på hur ett nytt slott skulle ha kunnat se ut om traditionen fortsatt. Utställningen var tänkt för såväl en vuxen arkitekturintresserad publik som för barn. Hallwylska museet visade industridesignern och möbel formgivaren Jasper Morrisons utställning Jugs, Jars & Pitchers. Den bestod av ett personligt urval av kannor, burkar och tillbringare med estetiska och funktionella kvaliteter. Målgruppen var den form- och design intresserade unga publiken. Utställningen gjordes i samarbete med Forum AID, magasinet för nordisk arkitektur, inredning och design och Henrik Nygren Design. Samproduktionen Smutsig tvätt rena kläder öppnade på Hallwylska museets gård med fri entré. Utställningen skildrade tvätt ur såväl ett historiskt som ett 9

10 modernt perspektiv med interaktiva och audio visuella inslag. Ett tvärvetenskapligt synsätt kännetecknade utställningen som förenade ämnen som kemi, miljö och kulturhistoria. Tillgängligheten ökades genom att gården användes som utställningsrum. En bred besökargrupp attraherades och genom riktade aktiviteter och lärarhandledningar nåddes målgruppen barn och unga. I samarbetet ingick Arbetets museum i Norrköping, Textilmuseet i Borås samt konstnären Anna Tegeström Wolgers. Hallwylska museets utställning Bära sorg skildrade, genom exempel ur dräktsamlingen från perioden talet, modets inflytande på ett så tradi tionellt plagg som sorgdräkten. Hallwylska muse ets långsiktiga samarbete med Centrum för mode vetenskap vid Stockholms universitet resulterade i denna utställning med ett historiskt perspektiv på sorgens symboler. Utställningen Drömmar i vitt Hallwylska brudar och 15 år av bröllopsmode tog utgångspunkt i tradition en kring den Hallwylska brudkronan från 1909, som Wilhelmina von Hallwyl lät till verka med önskan om en levande tradition bland hen nes efterlevande kvinnliga släktingar. Utställningen vände sig främst till en dräkthistoriskt intresserad pub lik. I samarbete med bröllopsdesignern Garamaj of Sweden visades en exposé av 15 års bröllopsmode. Egenproducerade utställningar Livrustkammarens utställning Bröllop för kung och foster land, om regenternas bröllop från Gustav Vasa till idag, skapades i anslutning till kronprinsessparets vigsel. I fokus stod frågan om äldre tiders åsidosättande av kontrahenternas egen vilja i kontrast till dagens kärleksäktenskap. Med en suggestiv och nyskapande form med hjälp av ljus- och ljudskådespel trädde historiens brudpar fram. Deras unika bröllopsdräkter exponerades fritt, helt utan montrar. Genom utställningen och boken, En brud för kung och fosterland, bidrog museet med ett historiskt underlag och perspektiv till en ak tuell debatt om sommarens bröllop. Utställningens målgrupp var vuxna, men genom den suggestiva utformningen fun ger ade den också bra för barn och unga. Planeringen av Livrustkammarens utställning Trofast hov och tass i kunglig tjänst började med att skolklasser fick rita och berätta om vad de ville uppleva i en hund- och hästutställning. Idéerna omsattes sedan till interaktiva stationer i utställningen och presen terades utifrån olika lärstilar. Resultatet blev att lärande genom lek genomsyrade hela produktionen. Barnen fick möjlighet att reflektera över hur djur behandlades idag och tidi gare i historien. Förutom museets egna föremål, vilka sällan visats tidigare, gjordes inlån. Det mest spektakulära var tsar Peters uppstoppade hund. Utställningens målgrupp var barnfamiljer. Skoklosters slotts utställning I sömnens famn. Bädd och bolster på Skoklosters slott gestaltade och 1700-talssängar och -sovkultur. I en nyproducerad film visades med vilken lätthet en 1600-talssäng kunde monteras, demonteras och flyttas, med referens till dag ens sängkonstruktioner. Ett bildspel presenterade en del av Skoklosters slotts rika samling av sängar, av- sedda för såväl adelsfamilj som tjänstefolk. Utställningen var belägen i slottets bottenvåning, där tillgängligheten är god. Med Kungen och greven. Karl XIV Johan och Magnus Brahe uppmärksammade Skoklosters slott 200-årsjubileet av den franske marskalken Jean Baptiste Bernadottes val till svensk tronföljare år Greve Magnus Brahe, dåvarande ägare till Skoklosters slott, fanns vid kungens sida som rådgivare, tolk och vän. Greveparet von Hallwyls dotter Ellen Roosval ( ) och hennes liv var i centrum för Hallwylska museets utställning Följa sitt hjärta. Utställningen berättade om ett intressant livsöde och ett marginaliserat konstnärskap i relation till tidens politiska och konstnärliga strömningar. Ellens konstnärliga ambitioner och utveck ling speglar förutsättningarna för de kvinnor som vid denna tidpunkt började ägna sig åt konstskap ande på ett mer professionellt sätt, i trots mot tidens konventioner. En Facebooksida skapades som presenterade Ellen Roosval och citat ur hennes brev och dagböcker. Målgruppen för denna utställning var den konst- och personhistoriskt intresserade allmän heten. Huset som tiden glömde var titeln på en utställning som Hallwylska museet producerade för att förstärka upplevelsen av ett högreståndshem från sekelskiftet Med hjälp av ljud, dofter, växter, dräkter, mattor, föremål och musik skapades i museets bostadsmiljö en känsla av liv och närhet till det förgångna. Utställningen syftade till en ökad tillgänglighet genom att arbeta med sinnena. Pedagogiska tjänster PEDAGOGISKA TJÄNSTER Antal genomförda tjänster Antal nådda besökare andel barn o ungdomar <19 år 35% 34% 35% inkl webbesökare (unika) Kostnader, tkr Intäkter av visningar m fl, tkr Under året har redovisningsplanen utvecklats, vilket innebär att kostnader och intäkter fr o m 1 juli 2010 konteras direkt på prestation. Förändringen ger bättre datafångst och förklarar att kostnaderna 2010 hamnar på en högre nivå. OH-påslaget 2010 är 25% av totala kostnader och utfall 2009 och 2008 har i tabellen räknats upp från tidigare 20%. Antalet 2009 har reviderats jämfört med före gående årsredovisning hade Skoklosters slott fri entré till utställningar med följd att intäkter redovisas som visningsintäkter, vilket förklarar det högre utfallet det året. Webbstatistik för 2008 avser endast del av året. Myndighetens pedagogiska ambition utgår från tanken om det livslånga lärandet, med olika lärstilar för olika behov. Utvecklingsarbetet har medfört fler nya pedagogiska koncept och program än föregående år, antalet avslutade utvecklingsprojekt har mer än fördubblats. Årets största förändring av pedagogiskt koncept stod Skoklosters slott för, med införandet av besök på slottet på egen hand. 10

11 Antalet nya självstudieprogram som gjorts tillgängliga på webben är i nivå med tidigare år. Sammantaget har antalet pedagogiska tjänster ökat jämfört med tidigare år. Ökningen förklaras till stor del av Livrustkammarens speciella bröllopsvisning, som sågs av besökare. Antalet vuxna besökare i pedagogiska aktiviteter har ökat och trots ett omfattande varierat utbud för att öka andelen ung publik är den i nivå med de två föregående åren. Pedagogik för vuxna VUXNA Antal visningar Antal vuxna i visningar Antal vuxna med audioguide Antal föredrag/program Antal vuxna i föredrag/program Det lägre antalet vuxna 2008 förklaras av Skoklosters julmarknad som tillkom senare. Skoklosters slotts omläggning av visningsverksam heten till besöksverksamhet innebar att besökare för första gången gavs möjlighet att själva upptäcka och utforska sex av slottets mest praktfulla rum i Wrangel våningen. Museivärdar förmedlar kunskap i samtalsform utifrån behov och en illustrerad vägledning togs fram på två språk. Parallellt fortsatte visningsverksamheten, där pedagoger visar runt i slottet. Forskning har påvisat ett positivt samband mellan deltagande i kulturella verksamheter och förbättrad hälsa 1. För att inkludera äldre och dementa och bidra till ökad livskvalitet utvecklade Livrustkammaren minneslådor. Dessa mobila miniutställningar nådde ut till pensionärer vid äldre- och serviceboenden i några olika län. Två av museerna har arbetat med queerperspektiv för en ökad mångfald. Livrustkammaren utvecklade ett program med rubriken Kan man vara mer hetero än kungen? Hallwylska museet har tidigare utvecklat pedagogiska program där normer och synen på kön diskuteras såsom föränderlig och inte naturgiven. Museerna deltog i Stockholm Pride-veckan med visningar och aktiviteter. Specialvisningar utfördes på teman som jultraditioner, soldatliv eller runt samlingar. Både tecken- och syntolkade visningar ingår numera i den löpande verksamheten. Hallwylska museet genomförde dramatiserade familjevisningar på temat Jul i palatset. I samband med utställningen Bröllop för kung och fosterland på Livrustkammaren utvecklades en helt ny typ av teknikbaserad visning, en föreställning där besökarna fick uppleva en dramatiserad berättelse. Föredrag och specialprogram för vuxna var något färre än föregående år men lockade nästan lika stort antal besökare, mer än dubbelt så många som Som exempel på ett par välbesökta inslag i programverksamheten kan nämnas Livrustkammarens debatt kring 1. Konferensrapport NCK:s vårkonferens Det är aldrig försent! Kulturarv och lärande i 3:e och 4:e åldern. Mon arki eller republik? och författarträff på Skoklosters slott med Herman Lindqvist. Museerna deltog i evenemang i samarbete med andra aktörer som Kulturnatten, Nationaldagens Öppet slott, Gustav Adolfsdagen och Julmarknaden på Skokloster. De tre museerna är nu aktiva i sociala medier, som Face book och YouTube. Antalet unika webbesök har ökat, i likhet med föregående år. I myndigheten pågår ett webbutvecklingsprojekt, vars resultat väntas kommande år, varför insatserna för att utveckla befintlig webb har varit få. Med anledning av årets 200-årsjubileum av Jean Baptiste Bernadottes val till Sveriges tronföljare publicerade två av museerna webb-presentationer med kommenterade föremål kopplade till det första kungaparet Bernadotte. Barn och ungdom BARN och UNGDOM Antal barnaktiviteter Antal barn i barnaktiviteter Antal barn med audioguide Antal medlemmar i Riddarklubben Riddarklubbens tidning, utgivet antal Barn och ungdom är en prioriterad målgrupp. Antalet barnaktiviteter har ökat och antalet barn som deltagit i olika aktiviteter har stigit. Nya barnaktivteter har utvecklats. Hallwyleen är ett dramapedagogiskt program inför höstlovet för barn från 7 år med gestaltning som lånat drag av de skräckgotiska 1800-talsromanerna. Med många komiska inslag skapades på ett spännande och lättsamt sätt mötet med kulturhistorien. Programmet blev populärt och majoriteten av deltagande barn hade inte besökt Hallwylska museet tidigare. Barnaktiviteter kopplas ofta till utställningarna. Till Liv rustkammarens utställning med häst- och hundtema ordnades käpphästkapplöpningar, frågesport och målarverkstad. Ett särskilt föredrag arrangerades för barn och ungdomar där fodermarsken från Hovstallet berättade om kungens alla hästar. Inspirerade av utställningen om ett modernt slott målade 454 barn egna varianter. På Hallwylska museets gård genomfördes barnaktiviteter i utställningen om tvätt med bl a sagostunder på tvättbryggan. För familjebesök finns olika pedagogiska material att använda på egen hand. Livrustkammarens Slottsmusen, användes mer under året: 567 gånger (479) av barn (1 437). Riddarklubben är en del av Livrustkammarens barnverksamhet och har medlemmar i hela landet. Riddarklubben gav ut fyra nummer av tidskriften Riddar Posten som vänder sig till både pojkar och flickor. Klubben har aktiviteter i och utanför museet minst två gånger i månaden. Under året anlitades Riddarklubben till tio externa evenemang, varav fyra utanför Stockholms län. Medlemsantalet har sjunkit något mot föregående år, 782 (844), medan andelen flickor ökat marginellt, 26% (25%). 11

Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum

Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Statens historiska museer Årsredovisning 2011 statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Årsredovisning för Statens historiska museer Februari 2012 Tel:

Läs mer

Statens historiska museer 2013

Statens historiska museer 2013 Statens historiska museer 2013 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Foto: Pelle Bergström Innehåll 1. Överintendentens inledning...4 2. Resultatredovisning...7

Läs mer

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Statens historiska museer 2014 1 Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum 2 Statens historiska museer 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Statens historiska museum

Statens historiska museum Kolumtitel 1 Statens historiska museer Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Foto: Magnus Aronson Statens historiska museer 1 Innehåll 1. Överintendentens

Läs mer

Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38)

Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38) ÅRSREDOVISNING 2010 Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING...3 2. RESULTATREDOVISNING...4 2.1 INLEDNING... 4 2.1.1 Verksamhetens indelning... 4 2.1.2

Läs mer

Året i sammandrag. Sida 1 av 43

Året i sammandrag. Sida 1 av 43 Årsredovisning 2011 Året i sammandrag Januari FVM arrangerar en konferens för personal från Försvarsmakten som deltog i bärgningen av DC- 3:an På FVM öppnar utställningen Den underbara resan Februari Utställningen

Läs mer

Centralmuseernas samarbetsråd

Centralmuseernas samarbetsråd 1 Centralmuseernas samarbetsråd Förstärkt samarbete inom museisektorn Slutrapport Ku2010/552/KT Omslagsbild från Flickr commons Child performers, Sydney Showground, c. 1920s-30s / by Sam Hood From the

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 för Statens maritima museer Dnr 2.2-2013-112 Layout: Giv Akt Information AB, givakt.se Foto:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 kulturhistoriska föreningen för södra sverige 1 Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen Innehåll Museichefens inledning 4 Verksamhetsberättelse 2013 6 Föreningen Kulturen 7 Mötesplatsen

Läs mer

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS Årsredovisning 2013 SAXGREPPET TÄLJA MOT TUMMEN TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS 2 nämnden för hemslöjdsfrågor årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

Årsredovisning NMW 2014 Innehållsförteckning

Årsredovisning NMW 2014 Innehållsförteckning Årsredovisning 2014 Årsredovisning NMW 2014 Innehållsförteckning ÖVERINTENDENTENS FÖRORD 1 1. RESULTATREDOVISNING 2 SFS 2000:605 Kap 3 1-2 1.1 Inledning 2 REGLERINGSBREV NMW 2014-1 1.2 Kvalitetsanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Riksutställningar Årsredovisning 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 Riksutställningar Årsredovisning 2014 1 ÅRSREDOVISNING 214 Riksutställningar Årsredovisning 214 1 Formgivning: Gabor Palotai Design 2Dnr: R15-27 Riksutställningar Årsredovisning 214 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5. 5. 6. 7. 9. 9. 17. 21. 21. 24. 25.

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

Resultatredovisning Centrum för lättläst

Resultatredovisning Centrum för lättläst Resultatredovisning 2009 Centrum för lättläst Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur Centrum för lättläst 802012-6416 Innehåll Om lättläst 4 Mål, återrapportering och uppdrag för budgetåret

Läs mer

Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7

Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7 Innehåll Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5 Året som gått... 6 Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7 Minnesåret Raoul Wallenberg 2012... 9 P.K. En utställning om intolerans...

Läs mer

Årsberättelse 2009. Version 2 2010 02 11

Årsberättelse 2009. Version 2 2010 02 11 Årsberättelse 2009 Version 2 2010 02 11 2 1. Inledning... 5 2. Finansiering och styrning av UB... 7 2.1. Finansiering... 7 2.2. Styrning... 7 2.3. Nytt verksamhetsuppdrag... 7 3. Organisationsförändringar

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2011

Verksamhetsplan och budget 2011 statens historiska museer statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Verksamhetsplan och budget 2011 Andra upplagan. Justerad i maj 2011 VERKSAMHETSPLAN

Läs mer

public serviceredovisning

public serviceredovisning public serviceredovisning Kunskap när du vill, där du vill 2011 Public ServiceRedovisning 2011 1 INNEHÅLL Vd har ordet: Utopi och realitet 4 1. public serviceredovisningen 2011 5 1.1 Disposition 5 2. Ett

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 FASTSTÄLLD PÅ STYRELSEMÖTE 13 FEBRUARI 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL Inledning 4 Museistatistik 6 Organisation och verksamhet 8 Styrelse 9 Redovisning av måluppfyllelse

Läs mer

Stadsbiblioteket Malmö

Stadsbiblioteket Malmö Stadsbiblioteket Malmö Strategiuppdatering 2012 2016 Datum: Ansvarig: Enhet: Förvaltning: 2012-03-07 Elsebeth Tank Stadsbiblioteket Kulturförvaltningen Foto: Lotte Lekholm 1 Innehållsförteckning Stadsbiblioteket

Läs mer

Statens musikverk Årsredovisning 2013 1/45

Statens musikverk Årsredovisning 2013 1/45 Statens musikverk Årsredovisning 2013 1/45 Statens musikverk Statens musikverk är en myndighet på musikens, teaterns och dansens område som lyder under kulturdepartementet. Myndighetens verksamhet regleras

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

statens historiska museer STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGL. MYNTKABINETTET SVERIGES EKONOMISKA MUSEUM Årsredovisning 2004

statens historiska museer STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGL. MYNTKABINETTET SVERIGES EKONOMISKA MUSEUM Årsredovisning 2004 statens historiska museer STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGL. MYNTKABINETTET SVERIGES EKONOMISKA MUSEUM Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING FÖR STATENS HISTORISKA MUSEER 2004 Februari 2005 Statens historiska

Läs mer

STATENS HISTORISKA MUSEER

STATENS HISTORISKA MUSEER STATENS HISTORISKA MUSEER STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGLIGA MYNTKABINETTET UTREDNING OM DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN PÅ STATENS HISTORISKA MUSEER av Anna Källén, Fil Dr OKTOBER 2005 REVIDERAD I MARS

Läs mer