årsredovisning Livrustkammaren & Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsredovisning Livrustkammaren & Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet"

Transkript

1 2010 årsredovisning Livrustkammaren & Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet 1

2 2

3 Innehållsförteckning 4 Överintendentens kommentar 5 Vision och strategi för förändring 6 Myndigheten som arbetsplats 8 Myndighetens prestationer 8 Väsentliga prestationer 14 Andra prestationer 16 Kort om museerna Livrustkammaren 18 Skoklosters slott 20 Hallwylska museet 22 Lokalförsörjning 23 Externa finansieringskällor 24 Ekonomisk redovisning 3

4 Överintendentens kommentar Året har präglats av arbetet med myndighetens tre strategiska utvecklingsprojekt. Databasprojektet har avslutats och vi står redo att tillgängliggöra samlingarna för forskare och allmänhet. Arbetet med migrering, rättning och klassificering har varit omfattande men stimulerande då det kommer ge ökad nytta för våra användare. Med en gemensam databas för alla samlingar, arkiv och bilder finns nu stöd för kärnverksamhetens arbetsprocesser och nya arbetsrutiner har utvecklats för hantering av bl a utlån, utställningar och vårdinsatser. I ett samarbete med Hyper Island har studenter analyserat och utvecklat förslag till en ny webbplattform. Museerna har blivit verksamma i sociala medier och har aktiva så kallade fan-sidor på Face book. Inför utställningen Följa sitt hjärta skapades en uppmärksammad Facebook-profil för Ellen Roosval von Hallwyl. Vi har även börjat med rörligt material på webben, exempelvis lades film ut på YouTube. En analys av all förvaring av samlingarna, för att långsiktigt åstadkomma bättre förutsättningar för bevarande, ingick som en del i ett magasinsprojekt. En nybyggd magasinslokal stod färdig i slutet av året och planeringen är gjord för samlingarnas omflyttning. Ambitionen i det utåtriktade arbetet har inte minskat, tvärtom har året innehållit ännu fler tillfälliga utställningar och pedagogiska aktiviteter. Utställningssamarbeten med andra aktörer ökar. Aktiviteterna på bröllopstemat har varit många, en faktabok utgavs om regenternas bröllopshistoria och välbesökta utställningar producerades liksom en resande miniutställning avsedd för äldreboenden. Deltagandet i samhällsdebatten och media runt ämnet blev omfattande. Skoklosters slott introducerade ett nytt pedagogiskt koncept och ökade därmed tillgängligheten till samlingarna, för första gången öppnades ett antal av slottets mest praktfulla rum för besök på egen hand. Besöksantalet har även detta år ökat med 5% till drygt personer. Andelen barn och unga är i nivå med tidigare år, trots ökat antal aktiviteter för denna prioriterade målgrupp. En fördubbling av nyutvecklade pedagogiska program kan noteras, liksom att antalet deltagare i barnaktiviteter stigit. De unga har inflytande på verksamheten, exempelvis skapades familjeutställningen Trofast hov och tass i kunglig tjänst utifrån barns tankar om djur. Verksamheten finansieras liksom tidigare med en tredjedel externa medel och ekonomin är i balans. Myndighetens uttalade vision och strategi ger en vägledning om vilka områden som vi ska stärka oss inom, utifrån vårt uppdrag i regleringsbrev och instruktion. Att bedriva tre utvecklingsprojekt är krävande, också ekonomiskt, men samtidigt strategiskt nödvändigt för museernas utveckling och konkurrenskraftighet. Jag bedömer att resultaten varit mycket goda inom alla områden. Det som planerats har genomförts med kvalitet. Ett framgångsrikt år är avslutat och arbetet fortsätter med utveckling, genomförande och förvaltande av myndighetens mångsidiga verksamhet. Magnus Hagberg Överintendent 4

5 Vision och strategi för förändring Under året genomfördes en nulägesanalys och avstämning av var myndigheten befinner sig i förändringsprocessen. För att säkerställa att myndighetens vision och strategi är användbara verktyg i det dagliga arbetet involverades åter alla medarbetare i diskussioner. Varumärkeslöften för museerna och enheten för konser vering och foto var en del av diskussionerna. En reviderad vision och strategi för myndighetens förändring antogs därefter. Visionen beskriver vart vi strävar, hur vi ska uppfattas och hur vi ska agera. De två första punkterna utgör våra yttre kärnvärden, medan den tredje formuleringen uttrycker ett inre kärnvärde. Strategin beskriver vad som krävs för att uppnå vision en och önskade förändringar. Flera av strategins punkter har vi kommit långt med. Arbetet med verksamhetsplanering utgår numera, förutom från Regeringens styrdokument, också från vision och strategi. Aktiviteterna kopplas till visionens tankar om vart vi strävar och till strategins formuleringar hur vi når dit. Myndighetens organisation under 2010 De tre museerna har stöd av tre myndighetsgemensamma enheter, administration och kommunika tion samt konservering och foto. Organisation en infördes 2009 för att stödja genomförandet av vision och strategi för myndighetens förändring. Samlingsenhet LIVRUSTKAMMAREN OCH SKOKLOSTERS SLOTT MED STIFTELSEN HALLWYLSKA MUSEET LIVRUSt- KAMMAREN Utställningsenhet SKOKLOSTERS SLOTT HALLWYLSKA MUSEET KANSLI KOMMUNIKATIONSENHET ENHETEN FÖR KONSERVERING OCH FOTO Vision 2014 Arbetet med strategi och varumärkeslöften har lett fram till en vision. Visionen ska vi uppnå senast Vi ska uppfattas som öppna, händelserika och dynam iska Vi ska ta plats i samhällets kunskapsutveckling Vi ska ha en öppenhet som stimulerar till delaktighet och medskapande Strategi för förändring Om visionen uttrycker vart vi strävar, ett tillstånd vi vill uppnå, så är strategin hur vi tar oss dit. Vi når vår vision genom att: Vi tar initiativ till fler samarbeten, tillsammans får vi bättre genomslag. Våra museer är mötesplatser, med många olika aktörer. Vi anpassar vår pedagogik, deltar aktivt i sociala medier och prioriterar barn och ungas rätt till kultur. Pedagogik är en naturlig del i all verksamhet. Vi flyttar föremål, arkiv och bilder som inte är utställda, till magasin som uppfyller rätt krav på bevarande och arbetsmiljö. Vi utvecklar vårt fjärde museum. Med det digitala museet möter vi publiken på ett nytt sätt och erbjuder möjlighet till kunskap, delaktighet och medskapande. Vi tillgängliggör våra samlingar för såväl allmänintresserade, utbildningsväsendet och forskare genom att utveckla vår samlingsdatabas. Vi utvecklar vår förmåga att kommunicera med omvärlden genom en tydlig profilering av våra museer och långsiktig planering av aktiviteter för olika målgrupper. Vi fortsätter att utveckla gemensamma rutiner och arbetssätt. På så sätt arbetar vi effektivt och kan upprätthålla rätt kompetens. Vi förbättrar vårt arbete med mål, planering och uppföljning av resultat. Vi arbetar för en god arbetsmiljö med goda ledare. Vi har en stabil ekonomi. 5

6 Myndigheten som arbetsplats Kompetensinsatser och kompetensöverföring Myndighetens arbete utmärks av kunskapsproduktion i olika former. Behovet av utveckling och forskning är ständigt aktuellt. Kompetensinsatser har genom förts inom samtliga områden; ledarskap, kärn- och stöd komp e tenser. Nedan redovisas några väsentliga insatser. Satsningar på ledarskapsutveckling har riktats både mot chefer och projektledning. Sex av åtta chefer har deltagit i olika behovsanpassade utbildningar eller chefs stöd. Satsningen på projektarbete som arbetsform påbörjades 2009 och har fortsatt genom utbildning i projektledarskap för alla intresserade medar betare. Totalt har sju personer genomgått en 2-dagars utbildning. Därutöver har två medarbetare följt en längre och mer fördjupad projektledarkurs. Inom kärnkompetens fortsätter myndigheten med sk forskningsseminarier för ökat lärande och kunskapsöver föring. Seminarierna har behandlat forskning om äldre europeiskt porslin och kungliga svenska bröllop. Ett tredje forskningsseminarium hölls av fil.dr Lena Boström, lektor vid Mittuniversitetet, och handlade om lärstilar i praktiska verksamheter. Årets personaldag genom fördes som studieresa till Nynäs slott för att se hur verksamheten bedrivs där. Jämförande studier av museiverksamhet i Europa ut gör en återkommande aktivitet för museerna. Hallwylska museet har genomfört en studie resa till Schloss Hallwyl, Schweiz. Nationellt och internationellt deltar flera medarbetare i utbildnings- och nätverkskonferenser i regi av bla icom, Riksförbundet Sveriges museer, Samdok, Svenska föreningen för textilkonservering och Svenskt Kulturarv. Chefer och medarbetare deltar aktivt i nätverk och föreningar och innehar styrelseuppdrag, runt frågor som berör kärnverksamhet och metoder. I ett nystartat projekt för webbutveckling genomfördes work-shops om användandet av sociala medier. Alla museerna är nu närvarande på Facebook. På YouTube finns korta filmer om kommande utställningar. Medarbetare har deltagit i Nodems årliga konferens för ut byte av erfarenheter om användning av nya digitala medier i museiverksamhet. Ett aktivt er faren hetsutbyte har pågått mellan myndighetens databasprojekt och andra museer i Sverige. Detta har bland annat mynnat ut i att myndigheten nu är sammankallande i ett nybildat användarnätverk för de svenska museer som använder MuseumPlus, med syfte att bland annat samordna dataöverföring till K-samsök. Inom teknik, lokalvård och administration deltar medarbetarna regelbundet i relevanta utbildningar och konferenser eller nätverk för att upprätthålla kompetens. Etablerade nätverk mellan museer finns inom ekonomi, upphandling och HR-verksamhet. Sedan flera år är det myndighetens inriktning att ha strategisk kompetens och beställarkompetens inom stödverksamheten och att i övrigt söka effektiva lösningar genom att lägga ut operativa verksamheter genom köp av tjänster eller s k shared services-lösningar. Under året har initiativ tagits till samordnade upphandlingar med andra museer. Jämställdhet, mångfald och tillgänglighet En policy för mångfald och en handlingsplan för jämställdhet och mångfald antogs. Den senare innehåller konkreta åtgärder och rutiner för att nå uppsatta mål. För att öka andelen män strävar vi efter att alltid kalla lika många män som kvinnor till intervju vid rekrytering. Det är dock endast vid bedömd likvärdig kompetens som kön eller kulturell bakgrund kan bli utslagsgivande. Ett annat aktivt ställningstagande är att se till jämn köns balans vid tillsättning av interna arbetsgrupper. Arbetet måste fortsätta med ökad intensitet. Andel kvinnor har ökat från 69% till 70%, vilket beror på att två män slutat sin anställning samtidigt som årets sex externa rekryteringar (tillsvidareanställningar och projekt längre än 1 år) resulterat i fördelningen 5 kvinnor/1 man. Av myndighetens åtta chefer är en man. Av myndighetens tillsvidareanställda har ca 10% utländsk bakgrund. De fyra arbetsställenas fysiska tillgänglighet vari erar, trots myndighetens ambition att ha god tillgänglighet till såväl arbetsplats som verksamhet. Skoklosters slott och Hallwylska museet är inte anpassade för rörelsehindra de. Livrustkammaren har god fysisk tillgänglighet i museilokalerna och hälften av arbetsplatser na är helt tillgängliga. Samma förutsättningar gäller även för konserverings- och fotoateljéerna i Tumba. Arbetsmiljö och hälsa Myndigheten har varit föremål för Arbetsmiljöverkets inspektion, vilken genomfördes i syfte att inventera de rutiner och den kompetens vi har för att driva arbetsmiljöarbete. Myndigheten fick gott betyg. Årets konkreta arbetsmiljö insatser har inriktats på uppföljning av de frågor som är ständigt aktuella i en myndighet med äldre lokaler. Ventilationen i Livrustkammarens entré och butik har åtgärdats av Statens fastighetsverk så att jämnare temperatur uppnås. Radonmätningar har genomförts på Skoklosters slott. Resultaten visade på godkända medelvärden utom i ett rum, vilket kommer att åtgärdas. Skyddsronder genomförs årligen av huvudskydds ombudet tillsammans med ansvarig chef. Friskvårdsbidraget är för närvarande kronor. Trettiotre personer, 60%, utnyttjade bidraget. Nyttjande graden är tämligen oförändrad över åren. Fruktkorgar levereras en gång per vecka till de olika arbetsplatserna. 6

7 Verksamhetsanpassade arbetstider Offentlig verksamhet ska i allt större utsträckning kunna erbjuda sina tjänster och produkter på tider som är anpassade till medborgarnas behov. Detta ställer nya krav på museerna, på våra tjänster och på vår närvaro. Tillsammans med de lokala arbetstagarorganisationerna har myndigheten avtalat om verksamhetsanpassning av arbetstider och bemanning, så att vi har rätt kompetens när och där medborgarna efterfrågar våra tjänster. Åldersbalans Medelåldern för myndigheten har ökat något, från 47 år till 48 år. Under åren kommer tio person er att nå åldern 65 år eller äldre och därmed avgå med pension. Bland kvinnor, där medelåldern är 50 år, sker nio av tio pensionsavgångar de närmaste fem åren. Bland männen är medelåldern 45 år och där sker bara en pensionsavgång under motsvarande tid. Myndigheten tar varje termin emot praktikanter från universitets- och högskoleutbildningar och ser positivt på möjlighet erna att rekrytera arbetskraft med relevant utbildning. Sjukfrånvaro Myndigheten har låg sjukfrånvaro, 2,0%, vilket är lägre än genomsnittet i statliga myndigheter. Ökningen mot 2009 beror på en långtidssjukskrivning under Med rela tivt få anställda ger varje förändring större genomslag i statistiken. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, totalt 2,0% 1,5% Sjukfrånvaro, exkl frånvaro 60 dagar 1,2% 1,5% eller längre Jämförelse kön Kvinnor 1,3% 1,3% Män 3,7% 1,7% Jämförelse ålder 50 år 3,2% 1,6% år 1,2% 1,4% 29 år * * *Gruppen bedöms för liten för att redovisas explicit. 7

8 Myndighetens prestationer Myndigheten har en indelning för hela verksamheten; museiverksamhet. Verksamhetens resultat redovisas i sju prestationsgrupper; samlingskontroll, tillfälliga utställningar, pedagogiska tjänster, publi kationer, lånetjänster, forskning och utveckling samt förfrågningar och remisser. På grund av förändrade krav from 2009 saknas i vissa fall jämförelsetal för hela treårsperioden. Nedan redo visas väsentliga prestationer först, dvs med krav på kostnadsredovisning. För prestationsgruppen tillfälliga utställningar och publikationer bedrivs arbetet i projektform och verksamheten pågår vanligtvis över flera år. Resultaten redovisas först det år en utställning öppnas för publik respektive en publikation är tryckt och utgiven. För verksamhetens totala intäkter och kostnader 2010 hänvisas till resultat räkningen. Väsentliga prestationer Samlingskontroll SAMLINGSKONTROLL Antal samlingsposter (föremål, bild o bok) Kostnader, tkr Under året har redovisningsplanen utvecklats, vilket innebär att kostnader och intäkter fr o m 1 juli 2010 konteras direkt på prestation. Förändringen ger inga skillnader i redovisning av kostnader eftersom det tidigare funnits konteringsbegrepp verksamhetsgren Bevarande, som i hög grad motsvarar nuvarande prestationsgrupp Samlingskontroll. Fr o m 2010 används OH-påslag 25% av totala kostnader, tidigare har restlös kostnadsfördelning på verksamhetsgren använts. Utfall 2009 och 2008 har korrigerats. Årets viktigaste resultat är att myndighetens gemensamma utvecklingsprojekt Gemensam samlingsdatabas har avslutats. Projektet startades för att sammanföra alla de av myndigheten förvaltade samlingarna i ett gemensamt system med fokus på användarvänlighet och tillgänglighet för allmänheten. Samtliga databaser för samlingarna har migrerats till en ny databas, Museum Plus. Parallellt med upphandling och migrering har projektet kartlagt kärnverksamhetens arbetsprocesser och skapat nya myndighetsgemensamma rutiner för bl a dokumentera, vårda och inventera samlingarna. Tack vare projektet kan alla medarbetare arbeta med tillgång till aktuell information och it-stöd i all kärn verksamhet. Samlingskatalogisera och digitalisera Sedan 2009 används digitalt registrerade poster som mått för antal samlingsposter. Kompletteringar i MuseumPlus gjordes med poster från analoga register, vilket gör att antalet samlingsposter ökar samlingsposter (47%) tilldelades begrepp i det nya klassi fikationsträdet och 70 böcker ur Livrustkammarens boksamling katalogiserades. I den nya modulen för bildarkiv i MuseumPlus registrerades nytagna digitala bilder. Alla insatser förbättrar sökmöjligheterna för bl a allmänheten när samlingar ska tillgängliggöras med K-samsök. Samlingskatalogisera Antal nyregistrerade samlingsposter Antal bearbetade samlingsposter Andel bearbetade samlingsposter 47% 100% Antal med research kompletterade samlingsposter Kontrollera och vårda Samlingarna konditionsbedömdes och vårdades i enlighet med de långsiktiga vårdplaner som finns för museernas samlingar. Regelbundna skadedjurskontroller och klimatmätningar utfördes och dokumenterades. Föremål konserverades främst inför utställningar och utlån. Registrering av konditions- och konserveringsrapporter släpar dock efter, då rutiner och funktioner för en ny modul i MuseumPlus togs i bruk först i slutet av året. Detta förklarar de låga talen i årets statistik. Ett slumpmässigt urval av föremålsposter, 50 st per museum, inventerades mot registrerade uppgifter i data basen. Överlag uppnåddes mycket god överensstämmelse, men arbetet med att i databasen korrigera placeringsangivelser på Skoklosters slott, enligt tidigare identifierat behov, kommer att fortsätta. Förvärv av föremål till samlingarna skedde som tidigare i ytterst begränsad omfattning med en accession om 6 föremål. Ingen gallring har förekommit och inget gallringsbehov bedöms finnas för närvarande. Kontrollera och vårda Antal förvärvade samlingsposter 6 9 Antal gallrade samlingsposter 0 0 Antal kontrollerade samlingsposter varav vårdade eller konditionsbedömda varav konserverade Andel kontrollerade samlingsposter av totalt antal 4% 7% Förvara En strategisk aktivitet är att flytta ej utställda föremål, arkiv och bilder till magasin som uppfyller rätt krav på bevarande- och arbetsmiljö. I ett utvecklingsprojekt har en översyn utförts av hela myndighetens förvaringsoch magasinssituation. Projektet har analyserat bevarandemiljön i de tre museernas befintliga magasin, utställningar och interiörer. En stor del av de samlingar som myndigheten förvaltar förvaras i sin miljö, dvs i Skoklosters slott och i Hallwylska palatsets interiörer. I dessa är bevarandekriterierna sämre än i magasin byggda för museiändamål. Värdet av intakta miljöer bedöms dock vara starkt övervägande, samtidigt som bevarandemiljön ses som tillräckligt god i perspektivet att föremålen redan förvarats där under år. Ej utställda föremål, som 8

9 idag förvaras i byggnadernas icke-publika delar källarutrymmen och liknande ingår i ovannämnda planering för omflyttning till magasin. Som en del i projektet togs beslutet att genomföra en omflyttning som berör alla samlingar samt att säga upp ett undermåligt magasin i Stockholms slott för utflyttning Ytterligare resultat är att myndigheten den 1 november tillträdde en ny magasinslokal om 955 kvm i anslutning till myndighetens konserverings- och fotoateljé i Tumba. Det nya magasinet innebär en samordning av lokaler med andra museer för t ex intag och uttag av föremål, karantän och transporthiss. Arbetet med att specificera klimatkrav, ytskikt och dis position av installationer i det nya magasinet, liksom för varingssystem som är lämpligt ur såväl bevarandesom arbetsmiljösynpunkt, har avslutats. Planering en av den stora omflyttningen av föremålen är ut förd. I samband därmed har myndigheten medverkat i en samordnad upphandling av transporttjänster för föremålssamlingar tillsammans med National museum och Statens maritima museer. Däremot har omflyttning inte påbörjats, varför antalet samlingsposter som förvar as i tillfredsställande klimat inte förändrats nämnvärt. Förvara Antal samlingsposter förvarade i magasin varav i tillfredsställande klimat Antal samlingsposter med 2 0 förbättrad förvaringsmiljö Tillfälliga utställningar ÅRETS UTSTÄLLNINGAR Antal öppnade utställningar 13 9 Antal nedtagna utställningar 12 8 Kostnader, tkr Intäkter av bidrag, tkr Kostnader och intäkter avser ackumulerat utfall över projektets livslängd samt nedtagningskostnader under OH-påslaget 2010 är 25% av totala kostnader och utfall 2009 har i tabellen räknats upp fr tidigare 20%. Intäkter avser bidrag som mottagits för att finansiera årets utställningar. Året har innehållit fler utställningar än föregående år. Ökningen beror på många utställningssamarbeten med andra parter, men även den egna produktionen har varit något mer omfattande. Tillfälliga utställningar väljs och planeras för att öka tillgänglighet och mångfald och därmed nå fler och nya målgrupper. Genom val av ämne och utformning kan olika behov tillgodoses. Även i egenproducerade utställningar ges tillfälle till externa samarbeten, då forskare, specialister, sakkunniga och referensgrupper kopplas till utställningsarbetet för att ge bredd, djup och externa perspektiv. Antalet utställningsbesökare har minskat i två av museerna medan Livrustkammarens har ökat. Hallwylska museet hade 2009 en utställning som lockade en rekordstor publik. Publik under sökningarna visar att fler besökare än tidigare är nöjda eller mycket nöjda med besöket. Ökningen av antalet inslag i radio och TV beror på det stora intresset för kunglig bröllopshistoria. Besökare Intäkter av entré, tkr Antal besökare till utställningar andel barn & ungdomar <19 år 27% 27% andel nöjda eller mycket nöjda besökare 98% 96% 2009 hade Skoklosters slott fri entré till utställningar och annan mätmetod för antal besökare till utställningar tillämpades, med effekten att 2009 visar ett relativt högre besöksantal. Media Antal artiklar i dagspress Antal inslag i radio och TV Öppnade utställningar I samarbete med andra Utställningen Momokos kungliga porträtt visade ett konstprojekt där Momoko Takamatsu arbetat med måleri kombinerat med historiskt kunnande, vilket resulterat i porträttolkningar av kungligheter. Utställningen på Livrustkammaren producerades tillsammans med Ateljé Inuti, en daglig verksamhet där personer med intellektuella funktionshinder arbetar på heltid med att utveckla sitt konstnärliga uttryck. Utställningen Victoria och Daniel en kärleks historia på Livrustkammaren var en modern variation på den historiska traditionen att berätta genom textil. En textilkollektion med klassisk mönsterformgivning skildrade en kärlekshistorias olika skeenden. Utställ ningen hade fri entré och var ett samarbete med Amanda Boierth och Kerstin Mächs från magister programmet vid Danmarks Designskola, Köpenhamn. Regenter har i alla tider använt sig av arkitekturen för att befästa och manifestera sin makt. Ett modernt slott för en modern monarki var namnet på Livrustkammarens utställning om visioner av ett slott för kronprinsessparet. I samarbete med tidskriften RUM bjöd museet in tre arkitektbyråer, som tog fram var sitt förslag på hur ett nytt slott skulle ha kunnat se ut om traditionen fortsatt. Utställningen var tänkt för såväl en vuxen arkitekturintresserad publik som för barn. Hallwylska museet visade industridesignern och möbel formgivaren Jasper Morrisons utställning Jugs, Jars & Pitchers. Den bestod av ett personligt urval av kannor, burkar och tillbringare med estetiska och funktionella kvaliteter. Målgruppen var den form- och design intresserade unga publiken. Utställningen gjordes i samarbete med Forum AID, magasinet för nordisk arkitektur, inredning och design och Henrik Nygren Design. Samproduktionen Smutsig tvätt rena kläder öppnade på Hallwylska museets gård med fri entré. Utställningen skildrade tvätt ur såväl ett historiskt som ett 9

10 modernt perspektiv med interaktiva och audio visuella inslag. Ett tvärvetenskapligt synsätt kännetecknade utställningen som förenade ämnen som kemi, miljö och kulturhistoria. Tillgängligheten ökades genom att gården användes som utställningsrum. En bred besökargrupp attraherades och genom riktade aktiviteter och lärarhandledningar nåddes målgruppen barn och unga. I samarbetet ingick Arbetets museum i Norrköping, Textilmuseet i Borås samt konstnären Anna Tegeström Wolgers. Hallwylska museets utställning Bära sorg skildrade, genom exempel ur dräktsamlingen från perioden talet, modets inflytande på ett så tradi tionellt plagg som sorgdräkten. Hallwylska muse ets långsiktiga samarbete med Centrum för mode vetenskap vid Stockholms universitet resulterade i denna utställning med ett historiskt perspektiv på sorgens symboler. Utställningen Drömmar i vitt Hallwylska brudar och 15 år av bröllopsmode tog utgångspunkt i tradition en kring den Hallwylska brudkronan från 1909, som Wilhelmina von Hallwyl lät till verka med önskan om en levande tradition bland hen nes efterlevande kvinnliga släktingar. Utställningen vände sig främst till en dräkthistoriskt intresserad pub lik. I samarbete med bröllopsdesignern Garamaj of Sweden visades en exposé av 15 års bröllopsmode. Egenproducerade utställningar Livrustkammarens utställning Bröllop för kung och foster land, om regenternas bröllop från Gustav Vasa till idag, skapades i anslutning till kronprinsessparets vigsel. I fokus stod frågan om äldre tiders åsidosättande av kontrahenternas egen vilja i kontrast till dagens kärleksäktenskap. Med en suggestiv och nyskapande form med hjälp av ljus- och ljudskådespel trädde historiens brudpar fram. Deras unika bröllopsdräkter exponerades fritt, helt utan montrar. Genom utställningen och boken, En brud för kung och fosterland, bidrog museet med ett historiskt underlag och perspektiv till en ak tuell debatt om sommarens bröllop. Utställningens målgrupp var vuxna, men genom den suggestiva utformningen fun ger ade den också bra för barn och unga. Planeringen av Livrustkammarens utställning Trofast hov och tass i kunglig tjänst började med att skolklasser fick rita och berätta om vad de ville uppleva i en hund- och hästutställning. Idéerna omsattes sedan till interaktiva stationer i utställningen och presen terades utifrån olika lärstilar. Resultatet blev att lärande genom lek genomsyrade hela produktionen. Barnen fick möjlighet att reflektera över hur djur behandlades idag och tidi gare i historien. Förutom museets egna föremål, vilka sällan visats tidigare, gjordes inlån. Det mest spektakulära var tsar Peters uppstoppade hund. Utställningens målgrupp var barnfamiljer. Skoklosters slotts utställning I sömnens famn. Bädd och bolster på Skoklosters slott gestaltade och 1700-talssängar och -sovkultur. I en nyproducerad film visades med vilken lätthet en 1600-talssäng kunde monteras, demonteras och flyttas, med referens till dag ens sängkonstruktioner. Ett bildspel presenterade en del av Skoklosters slotts rika samling av sängar, av- sedda för såväl adelsfamilj som tjänstefolk. Utställningen var belägen i slottets bottenvåning, där tillgängligheten är god. Med Kungen och greven. Karl XIV Johan och Magnus Brahe uppmärksammade Skoklosters slott 200-årsjubileet av den franske marskalken Jean Baptiste Bernadottes val till svensk tronföljare år Greve Magnus Brahe, dåvarande ägare till Skoklosters slott, fanns vid kungens sida som rådgivare, tolk och vän. Greveparet von Hallwyls dotter Ellen Roosval ( ) och hennes liv var i centrum för Hallwylska museets utställning Följa sitt hjärta. Utställningen berättade om ett intressant livsöde och ett marginaliserat konstnärskap i relation till tidens politiska och konstnärliga strömningar. Ellens konstnärliga ambitioner och utveck ling speglar förutsättningarna för de kvinnor som vid denna tidpunkt började ägna sig åt konstskap ande på ett mer professionellt sätt, i trots mot tidens konventioner. En Facebooksida skapades som presenterade Ellen Roosval och citat ur hennes brev och dagböcker. Målgruppen för denna utställning var den konst- och personhistoriskt intresserade allmän heten. Huset som tiden glömde var titeln på en utställning som Hallwylska museet producerade för att förstärka upplevelsen av ett högreståndshem från sekelskiftet Med hjälp av ljud, dofter, växter, dräkter, mattor, föremål och musik skapades i museets bostadsmiljö en känsla av liv och närhet till det förgångna. Utställningen syftade till en ökad tillgänglighet genom att arbeta med sinnena. Pedagogiska tjänster PEDAGOGISKA TJÄNSTER Antal genomförda tjänster Antal nådda besökare andel barn o ungdomar <19 år 35% 34% 35% inkl webbesökare (unika) Kostnader, tkr Intäkter av visningar m fl, tkr Under året har redovisningsplanen utvecklats, vilket innebär att kostnader och intäkter fr o m 1 juli 2010 konteras direkt på prestation. Förändringen ger bättre datafångst och förklarar att kostnaderna 2010 hamnar på en högre nivå. OH-påslaget 2010 är 25% av totala kostnader och utfall 2009 och 2008 har i tabellen räknats upp från tidigare 20%. Antalet 2009 har reviderats jämfört med före gående årsredovisning hade Skoklosters slott fri entré till utställningar med följd att intäkter redovisas som visningsintäkter, vilket förklarar det högre utfallet det året. Webbstatistik för 2008 avser endast del av året. Myndighetens pedagogiska ambition utgår från tanken om det livslånga lärandet, med olika lärstilar för olika behov. Utvecklingsarbetet har medfört fler nya pedagogiska koncept och program än föregående år, antalet avslutade utvecklingsprojekt har mer än fördubblats. Årets största förändring av pedagogiskt koncept stod Skoklosters slott för, med införandet av besök på slottet på egen hand. 10

11 Antalet nya självstudieprogram som gjorts tillgängliga på webben är i nivå med tidigare år. Sammantaget har antalet pedagogiska tjänster ökat jämfört med tidigare år. Ökningen förklaras till stor del av Livrustkammarens speciella bröllopsvisning, som sågs av besökare. Antalet vuxna besökare i pedagogiska aktiviteter har ökat och trots ett omfattande varierat utbud för att öka andelen ung publik är den i nivå med de två föregående åren. Pedagogik för vuxna VUXNA Antal visningar Antal vuxna i visningar Antal vuxna med audioguide Antal föredrag/program Antal vuxna i föredrag/program Det lägre antalet vuxna 2008 förklaras av Skoklosters julmarknad som tillkom senare. Skoklosters slotts omläggning av visningsverksam heten till besöksverksamhet innebar att besökare för första gången gavs möjlighet att själva upptäcka och utforska sex av slottets mest praktfulla rum i Wrangel våningen. Museivärdar förmedlar kunskap i samtalsform utifrån behov och en illustrerad vägledning togs fram på två språk. Parallellt fortsatte visningsverksamheten, där pedagoger visar runt i slottet. Forskning har påvisat ett positivt samband mellan deltagande i kulturella verksamheter och förbättrad hälsa 1. För att inkludera äldre och dementa och bidra till ökad livskvalitet utvecklade Livrustkammaren minneslådor. Dessa mobila miniutställningar nådde ut till pensionärer vid äldre- och serviceboenden i några olika län. Två av museerna har arbetat med queerperspektiv för en ökad mångfald. Livrustkammaren utvecklade ett program med rubriken Kan man vara mer hetero än kungen? Hallwylska museet har tidigare utvecklat pedagogiska program där normer och synen på kön diskuteras såsom föränderlig och inte naturgiven. Museerna deltog i Stockholm Pride-veckan med visningar och aktiviteter. Specialvisningar utfördes på teman som jultraditioner, soldatliv eller runt samlingar. Både tecken- och syntolkade visningar ingår numera i den löpande verksamheten. Hallwylska museet genomförde dramatiserade familjevisningar på temat Jul i palatset. I samband med utställningen Bröllop för kung och fosterland på Livrustkammaren utvecklades en helt ny typ av teknikbaserad visning, en föreställning där besökarna fick uppleva en dramatiserad berättelse. Föredrag och specialprogram för vuxna var något färre än föregående år men lockade nästan lika stort antal besökare, mer än dubbelt så många som Som exempel på ett par välbesökta inslag i programverksamheten kan nämnas Livrustkammarens debatt kring 1. Konferensrapport NCK:s vårkonferens Det är aldrig försent! Kulturarv och lärande i 3:e och 4:e åldern. Mon arki eller republik? och författarträff på Skoklosters slott med Herman Lindqvist. Museerna deltog i evenemang i samarbete med andra aktörer som Kulturnatten, Nationaldagens Öppet slott, Gustav Adolfsdagen och Julmarknaden på Skokloster. De tre museerna är nu aktiva i sociala medier, som Face book och YouTube. Antalet unika webbesök har ökat, i likhet med föregående år. I myndigheten pågår ett webbutvecklingsprojekt, vars resultat väntas kommande år, varför insatserna för att utveckla befintlig webb har varit få. Med anledning av årets 200-årsjubileum av Jean Baptiste Bernadottes val till Sveriges tronföljare publicerade två av museerna webb-presentationer med kommenterade föremål kopplade till det första kungaparet Bernadotte. Barn och ungdom BARN och UNGDOM Antal barnaktiviteter Antal barn i barnaktiviteter Antal barn med audioguide Antal medlemmar i Riddarklubben Riddarklubbens tidning, utgivet antal Barn och ungdom är en prioriterad målgrupp. Antalet barnaktiviteter har ökat och antalet barn som deltagit i olika aktiviteter har stigit. Nya barnaktivteter har utvecklats. Hallwyleen är ett dramapedagogiskt program inför höstlovet för barn från 7 år med gestaltning som lånat drag av de skräckgotiska 1800-talsromanerna. Med många komiska inslag skapades på ett spännande och lättsamt sätt mötet med kulturhistorien. Programmet blev populärt och majoriteten av deltagande barn hade inte besökt Hallwylska museet tidigare. Barnaktiviteter kopplas ofta till utställningarna. Till Liv rustkammarens utställning med häst- och hundtema ordnades käpphästkapplöpningar, frågesport och målarverkstad. Ett särskilt föredrag arrangerades för barn och ungdomar där fodermarsken från Hovstallet berättade om kungens alla hästar. Inspirerade av utställningen om ett modernt slott målade 454 barn egna varianter. På Hallwylska museets gård genomfördes barnaktiviteter i utställningen om tvätt med bl a sagostunder på tvättbryggan. För familjebesök finns olika pedagogiska material att använda på egen hand. Livrustkammarens Slottsmusen, användes mer under året: 567 gånger (479) av barn (1 437). Riddarklubben är en del av Livrustkammarens barnverksamhet och har medlemmar i hela landet. Riddarklubben gav ut fyra nummer av tidskriften Riddar Posten som vänder sig till både pojkar och flickor. Klubben har aktiviteter i och utanför museet minst två gånger i månaden. Under året anlitades Riddarklubben till tio externa evenemang, varav fyra utanför Stockholms län. Medlemsantalet har sjunkit något mot föregående år, 782 (844), medan andelen flickor ökat marginellt, 26% (25%). 11

12 Under skolloven erbjuder museerna spännande upplevelser för barnen. Hallwylska museet har under året satsat på att utöka den reguljära barnverksamheten som tidigare begränsats till sport- och höstlovsaktiviteter till att dessutom omfatta lördagar. Dansföreställningar arrangerades i samarbete med extern aktör. Livrustkammaren gjorde visningar för barn dagligen under lov och på helgerna. För andra året i rad anordnade Skoklosters slott vid två tillfällen slottskollo för barn mellan 10 och 12 år. Barnen träffade museets intendenter och fördjupade sig i hur det var att bo på ett slott. Barnverkstaden på Skoklosters slott var öppen under högsäsongen, då skapades bl a nattmössor med anknytning till utställningen om sömn. Barnen har också kunnat gå på spaning i slottet genom att testa sina kunskaper om slottet och 1600-tal et i en frågesport samt under höstlovet delta i kvällsvisning i ficklampans sken. Pedagogik för skolan Antalet skolgrupper har sjunkit något till 940 (962), trots ett ökat utbud av valmöjligheter. Skoklosters slott kan notera en liten ökning. Museerna har aktivt sökt samarbete med skolor som är intresserade av projekt inom ramen för Skapande skola. Kontakter har tagits med både lärare, skolledare och kultursamordnare på kulturförvaltningar. Resultatet är blygsamt, endast en skola har använt ett av museerna i sitt Skapande skolaprojekt. Däremot har andra projekt genomförts i ett nära samarbete med skolan. Skolgrupper kommer dels för att gå på egen hand med lärare, dels för att möta museipedagoger eller delta i pedagogiska program. Utvecklandet av nya pedagogiska program har varit omfattande och där har Hallwylska museet skapat sex av elva nya program. Livrustkammarens pedagogiska program med tillhörande webbmaterial, Dynastin Bernadotte, tar upp de 200 åren med släkten Bernadotte som regenter och togs fram för högstadiet och gymnasiet. Materialet innehåller bl a scenarier och frågor gällande monarki/ republik att diskutera och ta ställning till genom värderingsövningar. En genusinventering av utställda föremål i Livrustkammarens basutställning blev starten på ett nytt skolprogram som använde sig av queerpedagogik, vilket innebär att den normkritiska blicken används. Det inkluderande perspektivet har särskilt lyfts fram när Hallwylska museet arbetat tillsammans med grundoch gymnasiesärskolan. Programmen Konstspaning och Se, lyssna och rör vid konsten har utarbetats i samråd mellan museipedagoger, lärare och elever i särskolan. Museet erbjuder programmen även på teckenspråk. Skoklosters slott anordnade en temavecka med en skolas årskurs 5, där eleverna besökte slottet och iförda historiska dräkter genomförde dramatiserade visningar för skolans övriga elever. Museerna arbetar för att på fler sätt nå lärare. Antalet lärare som deltagit i lärarträffar har gått upp. Två av museerna startade Facebook-grupper för lärare. Tillsammans med 20 stockholmsmuseer arrangerades en ge mensam lärarkväll Skola + museum = sant, då lärare bjöds in att diskutera hur de kan använda museet som en resurs i undervisningen. Tillgänglighet på webben bedöms som oerhört viktig. Av de lärare som besvarat Livrustkammarens skolenkät angav 44% att de fått information via webb, tidigare har den siffran legat runt 30%. Enkäten delades ut till de 348 lärare som besökte museet med klasser, varav 184 st besvarades. Bortfallet av svar omöjliggör en bra analys, dessutom har enkäten utvecklats, vilket försvårar jämförelse mot tidigare år. SKOLA Antal skolgrupper Antal barn i skolgrupper Andel lärare som är nöjda 94% 99% * eller mycket nöjda med skolbesöket Antal lärare som deltagit i lärarträffar Antalet 2009 har reviderats jämfört med före gående årsredovisning. * Uppgift saknas. publikationer PUBLIKATIONER Antal egna publikationer 4 3 Kostnader, tkr varav tryckning Bidrag, tkr Kostnader och intäkter avser ackumulerat utfall över projektets livslängd. OH-påslaget 2010 är 25% av totala kostnader och utfall 2009 har i tabellen räknats upp fr tidigare 20%. Egna publikationer Genom att ge ut egna publikationer erbjuder museerna kunskap och fördjupning på ett sätt som kompletterar webb, utställningar och annan pedagogisk verksamhet. Publikationer kan vara förlängning av besök och är värde fulla genom att historien tillgängliggörs för dem som inte kan eller vill uppsöka museerna. Utgivning sker för olika målgrupper, för såväl vuxna som barn. Genom publikationer ges tillfälle till samarbete och kunskapsuppbyggnad med forskare, experter och andra externa skribenter. Externa perspektiv är viktiga, liksom att medarbetare överför sin kunskap genom publikationer. Böckerna används som bytesexemplar mellan muse er och andra institutioner, nationellt och internationellt. All tryckning finansieras med externa bidrag som söks från stiftelser och fonder. Boken Min innerligt älskade handlar om hur äktenskap kunde ingås i de högre stånden för knappt 150 år sedan, med Walther von Hallwyl och Wilhelmina Kempe som typiska representanter för sin tid adelsmannen med sin attraktiva titel och borgarflickan med sin minst lika attraktiva förmögenhet. Skribenter var etnologen fil.dr Angela Rundquist och Hallwylska museets intendent Jessica Söderqvist. 12

13 Boken En brud för kung och fosterland. Kungliga svenska bröllop från Gustav Vasa till Carl XVI Gustaf utgavs som en omfattande faktabok med den historiska och kulturhistoriska berättelsen om alla regenters bröllop, från Vasatid till nutid. Livrustkammarens 1:e intendent Lena Rangström har under flera år utfört omfattande arkivstudier och efterforskningar för att, för första gången, berätta denna historia samlad. Katalogen Trofast hov och tass i kunglig tjänst utgavs som fördjupning i ämnet hund och häst i anslutning till utställningen med samma tema. Sex specialister från Uppsala och Lunds universitet, Idrottshögskolan i Malmö, Södertörns högskola, Konstakademien och Svenska Kennelklubben var skribenter tillsammans med några av Livrustkammarens intendenter. Djuraspekten på utställningens kulturhistoriska samlingar kompletterades med dagsaktuella referenser till den moderna människans häst- och hundägande. Barnboken Kungliga hästar och hundar fakta och pyssel riktades till målgruppen barn mellan 6 och 12 år. Pyssel, fakta och berättelser kombineras till ett lekfullt lärande, där Livrustkammarens pedagog Anna Blom Allalouf berättar runt föremål i museets basutställning. Egna publikationer 2010 Blom Allalouf, Anna: Kungliga hästar och hundar: fakta och pyssel. Stockholm 2010 Min innerligt älskade: berättelsen om Wilhelmina Kempes och Walther von Hallwyls bröllop Redaktör: Gösta Sandell. Stockholm 2010 Rangström, Lena: En brud för kung och fosterland. Kungliga svenska bröllop från Gustav Vasa till Carl XVI Gustaf. Stockholm 2010 Trofast hov och tass i kunglig tjänst. Redaktör: Sofia Nestor. Stockholm 2010 Medverkan i externa publikationer Museiintendenters medverkan i andras publikationer efterfrågas främst av två anledningar. Vid utlån av föremål önskas ofta fördjupande och förklarande artiklar i utställningskataloger. Annan typ av medverkan handlar om kunskap inom myndighetens verksamhetsområde och kan gälla t ex kunskap om epoker, historiska händelser, dokumentationer och bevarandefrågor. En ökning av antalet artiklar kan noteras, till 14 st (11). Drejholt, Nils: Föremålstext i utställningskatalogen Härskarkonst, Nationalmuseum, Stockholm 2010 Grönhammar, Ann, Hammarlund-Larsson, Cecilia & Ulfstrand, Anna: Folket i fokus på kronprinsessans bröllopsdag. Artikel i Samdok-Forum, 2010 (elektronisk resurs) Hagberg, Magnus: Bröllop med eller utan kärlek. Artikel i Kult: nyheter från Svenskt kulturarv, nr 1, 2010 Hallström, Ann, Hedhammar, Erika & Tamm, Lisen: Cleaning, Condition Surveying and Maintenance: Housekeeping Swedish Style. Paper presenterat vid ICOM-CC joint interim meeting, Rom 2010 (elektronisk resurs) cleaning-condition-surveying-and-maintenance-house-keepingswedish-style/?id=792 Jansson, Ingalill: Föremålstexter i utställningskatalogen Fascination of Fragility. Masterpieces of European Porcelain, Staatliche Kunstsammlungen Dresden in Stadt museum Berlin Ephraim Palais, Leipzig 2010 Kylsberg, Bengt & Holmberg, Jan: Climate for Culture, Indoor Climate for Care and Conservation of Ottoman Artefacts in Northern Europe. Artikel i 10 th REHVA World Congress: Sustainable Energy Use in Buildings, 2010 Olovsson, Inger: Föremålstext i utställningskatalogen Härskarkonst, Nationalmuseum, Stockholm 2010 Rangström, Lena: Gustavianska riddarlekar. Artikel i Drottningholms slott. Band 2, Från Gustav III till Carl XVI Gustaf, Stockholm 2010 Rangström, Lena: Föremålstext i utställningskatalogen Härskarkonst, Nationalmuseum, Stockholm 2010 Sandin, Per: Monarken möter medborgarna. Artikel i En dynasti blir till : medier, myter och makt kring Karl XIV Johan och familjen Bernadotte, Stockholm 2010 Sandin, Per: I vilddjurets tidevarv. Artikel i utställningskatalogen Härskarkonst, Nationalmuseum, Stockholm 2010 Sandin, Per: Överlevaren på Stockholms slott. Artikel i utställningskatalogen Härskarkonst, Nationalmuseum, Stockholm 2010 Sandin, Per: Kunglig fostran och utbildning under 1800-talets första hälft. Artikel i Hemma på Slottet hos de första Bernadotterna, Skrifter från Kungl. Husgerådskammaren 11, Stockholm 2010 Sandin, Per: Föremålstext i utställningskatalogen Härskarkonst, Nationalmuseum, Stockholm

14 Andra prestationer LÅNETJÄNSTER LÅNETJÄNSTER Antal förmedlade lån Antalet förmedlade lån av föremål, bilder och böcker, har ökat marginellt till 1452, däremot är det 642 fler än Genom ett växande antal digitala bilder har förmedlingen ökat. Utlåningen av föremål har minskat, fram förallt natio nellt men även internationellt, med knappt 200 före mål. I jämförelsen bör nämnas att 2009 var ett rekordår och att utlånen 2010 var i paritet med Flera låntagare har också påtalat sämre ekonomiska förutsättningar. Med färre utlånade föremål minskar antalet besökare som möter myndighetens samlingar utanför de egna lokalerna. Drygt 2,2 miljoner personer såg de utlånade föremålen i jämförelse med 4,6 miljoner året innan. Utlån Livrustkammarens utlåningsverksamhet har dominer ats av temat 200-årsjubileet av Jean Baptiste Bernadottes ankomst till Sverige. Nationalmuseum, Örebro slott och Dunkers Kulturhus har totalt lånat ett 50-tal föremål. Även Östergötlands länsmuseum, Löfstad slott, markerade året med temat Axel von Fersens död i folkupploppet Hallwylska museet lånade ut ett stort antal föremål med anknytning till resande vid sekelskiftet 1900 till Vänersborgs museum. Europeiskt porslin ur museets samlingar utlånades till Dresden och Berlin, som en effekt av det projekt som bedrevs 2009 med internationella forskare och experter som analyserade samlingen. Boklån I takt med att Livrustkammarens specialbibliotek fortsatt registreras i den nationella biblioteksdata bas en LIBRIS förmedlas allt fler boklån. Antalet har mer än fördubblats. Därtill kommer nästan lika många framtagna raritetsböcker för studium på plats. boklån Antal förmedlade boklån Antal nytillkomna boktitlar i referensbiblioteket Bildförmedling Antalet förmedlade bilder ökade även detta år, med 177 stycken främst föreställande myndighetens samlingar. De har använts till bl a utställningskataloger, böcker med historiska teman och tidskrifter. Även doktorander och forskare är återkommande beställare av bilder till avhandlingar och böcker. bildförmedling Antal förmedlade bilder Antal beställningar Antal externa publikationer med bilder ur våra samlingar utlån Antal utlånade föremål Internationellt Sverige varav Stockholm Antal besökare i samband med utlån Internationellt Sverige FORSKNING OCH UTVECKLING FORSKNING OCH UTVECKLING 2010 Antal genomförda symposier och forskningsseminarier 8 Antal föredrag i externa sammanhang 67 Antal handledda praktikanter fr universitet och högskola 20 Antal pågående samarbeten för forskning och kunskapsuppbyggnad 13 Bland de internationella utlånen kan nämnas att Skoklosters slotts mest kända och eftertraktade målningar, Vertumnus och Bibliotekarien av den italienska konstnären Giuseppe Arcimboldo, har varit utlånade till National Gallery of Art i Washington. Där mötte besökarna under utställningstiden på väg till museet en åtta meter hög vepa med bilden av Vertumnus. Till Louvren i Paris utlånades ett av Livrustkammarens mest efterfrågade föremål, tsar Ivans hjälm från 1530-talet. Flest utlånade föremål utanför landet stod Hallwylska museet för. Utlån till Finland av ett stort antal silverföremål har åter varit aktuellt, då utställningen Tidlös Skatt visats i Tavastehus slott och därefter i Åbo. Myndigheten verkar för långsiktiga samarbeten med universitet och högskolor för ömsesidig kunskaps utveckling, såväl internationellt som nationellt. Intendenter och konservatorer undervisar vid flera lärosäten. Tvärvetenskapliga forskningsprojekt är också etablerade. Nedan ges några exempel. Utbildningssamarbeten och metodutveckling Centrum för modevetenskap, Stockholms universitet, och Hallwylska museet samarbetade bl a i en seminarieserie för doktorander och forskare samt myndighetens konservatorer och textilintendenter. Med utgångspunkt i den Hallwylska dräktsamlingen gav professor 14

15 Lou Taylor, Brighton University, ingångar till hur man forskar utifrån dräkt. Även Livrustkammaren är kopplad till Centrum för modevetenskap, där en av intendenterna ingår i styrelsen och regelbundet ger föreläsningar inom kandidat- och magisterkurserna. Inom ramen för nätverket kring samtidsdokumentation, Samdok, deltog Livrustkammaren tillsammans med Nordiska museet, Stockholms stadsmuseum och Institutet för språk och folkminnen i ett dokumentationsprojekt kring firandet av kronprinsessparets bröllop. Metoder fastställdes för dessa studier om kungahusets roll i det moderna samhället och dokumentation utfördes i samarbetet under året. Institutionen för utbildningsvetenskap vid Stockholms universitet med inriktning mot humaniora och sam hällsvetenskap är samarbetspartner för två av museerna. Studenter som precis hade påbörjat sin lärarutbildning fick via Livrustkammaren dels insikt i hur ett museum kan användas som läromedel, dels i uppgift att tänka ut nya pedagogiska aktiviteter, vilka diskuterades på plats med museets pedagoger. Hallwylska museets dramatiserade visningar har varit utgångspunkten för två seminarier kring drama som pedagogisk metod. Ett par studenter valde att skriva en rapport om Hallwylska museet och undersöka om drama tiserade visningar är ett verkningsfullt och bra alter nativ till mer traditionella visningsmetoder. Linköpings universitet och Hallwylska museet inledde ett samarbete. Studenter vid möbelsnickeri- och möbelkonservatorsutbildningarna Carl Malmsten Furniture Studies och museiintendenter hade seminarier vid några tillfällen, där temat var De historiska stilarnas och möbelarketypernas betydelser, symbolvärden, associationer och tillämpning. Experter och forskare i samarbete Johanna Nilsson, textilkonservator och chef för myndighetens enhet för konservering och foto, publicerade under året licentiatuppsatsen In Search of Scientific Methods for Historic Silk Costumes. Uppsatsen utgör en del i forskningsprojektet Utvärdering av konserveringsmetoder för historiska dräkter som sker i samarbete med Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet. Artikeln The Validation of Artificial Ageing Methods for Silk Textiles Using Markers for Chemi cal and Physical Properties of Seventeenth-Century Silk utgör en av de tre artiklar som ligger till grund för uppsatsen och har gjorts i ett samarbete med forskare vid Institutionen för Fiber- och polymerteknologi vid Kungliga Tekniska högskolan och Innventia AB. Sedan oktober 2010 är Johanna Nilsson antagen till fortsatta studier på forskarutbildningen vid Institutionen för kulturvård för en doktorsexamen. Handledda studenter och föreläsningar Internationella och nationella studenter från universitet och högskola tas emot i myndigheten. Intresset för detta är stort och antalet handledda studenter ökade till 20 (15). Även uppsatshandledning sker, vilket vid Skoklosters slott resulterade i en konstvetenskaplig C-uppsats om metallbroderade sadlar. Antalet föredrag och föreläsningar som myndighet ens anställda hållit i externa sammanhang ökade markant till 67 (19). En betydande förklaring till detta var efterfrågan på expertkunskap runt ämnen som dynastin Bernadotte och bröllopstraditioner. FÖRFRÅGNINGAR, REMISSER och uppdrag FÖRFRÅGNINGAR OCH REMISSER antal besvarade förfrågningar, totalt förfrågningar remisser/uppdrag 3 4 diarieförda enkäter Till myndigheten vänder sig forskare, journalister och allmänhet med en rad varierande frågeställningar. Antalet besvarade frågor har ökat, vilka huvudsakligen handläggs av intendenter och konservatorer. Vanligast är frågor med anknytning till föremålssamlingarna men även frågor om boksamling och bibliotek mottas. De inhemska frågeställarna dominerar, men många frågor kommer även från andra länder som Tyskland, Holland, Polen, Ryssland, England, USA och Kanada. E-postkontakt är det vanligaste förfrågningssättet, men drygt en tredjedel av de 605 frågorna hanterades vid besök. Myndigheten svarade på regeringsuppdraget Uppdrag och inbjudan att bidra till en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande. Där framfördes att samverkan bör ske med utgångspunkter i samordningsvinster och allmänhetens tillgång till information. K-samsök erbjuder möjlighet till samsökning mellan olika samlingar. Styrkan ligger i att berätta om den historiska kontexten kring föremålen och sätta dem i relation till varandra, vilket enbart kan göras om samlingsförvaltarna samordnar hur informationen organiseras. Därför förespråkar myndigheten ett djupare samarbete kring K-samsök och att K-samsöks roll som aggregator för svensk museidata tydliggörs, både inom Sverige och gentemot Europeana. Myndigheten besvarade remissen Förslag till nationellt genomförande av Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet. Där instämde myndigheten i arbetsgruppens förslag till ratificering och samordning. Samtidigt framhöll myndigheten att det behövs nya resurser för att hantera tillkommande uppdrag samt vikten av att det immateriella kulturarvet görs digitalt sökbart på samma sätt som de materiella samlingarna. Remissvar gavs också på Mervärdesskatt för den ideella sektorn. Bland besvarade enkäter kan nämnas Kungliga bibliotekets, med en kartläggning av de humanistiska specialbibliotekens roll som verktyg för forskning. 15

16 Kort om museet Livrustkammaren 2010 Livrustkammarens verksamhet präglades av två teman kungliga bröllop och människans relationer till hästar och hundar. I den fortsatta pedagogiska utvecklingen har ett viktigt steg tagits. En pedagogisk policy utarbetades, som stödjer användandet av olika lärstilar och det livslånga lärandet. Museet är nu aktivt i sociala medier och finns på Facebook. I linje med strategin för myndighetens förändring har museet varit inbjudande till samarbeten och varit mer aktivt ute i samhället. Ökad mångfald ger en breddad verksamhet. Ett exempel är utställningen Momokos kungliga porträtt utförd i samarbete med Ateljé Inuti, en verksamhet där personer med intellektuella funktionshinder utvecklar sina konstnärliga uttryck. Under Stockholm Pride-festivalen deltog museet med visningar med queerperspektiv. Dessa ingår också i den pedagogiska verksamheten för gymnasieelever. Arbetet med ökad tillgänglighet har fortsatt. Den fysiska tillgängligheten är god och har ytter ligare förbättrats genom ökad belysning i trapphus och elektrisk dörröppning. Minneslådor mobila miniutställningar har skickats ut till äldreboenden i olika regioner, för ökad tillgång till vår verksamhet. och internationella besökare med 22%. Därutöver tillkommer de som mött museet utanför lokalerna, sett utlånade föremål samt webbesökare. Miljö, säkerhet och samlingar Säkerheten hålls på god nivå genom långsiktigt planlagt arbete med bl a regelbundna utrymningsövningar, uppdaterade rutiner och utbildning. Arbetsmiljön har förbättrats då ytterligare kontor nymöblerats. Slutetap pen i ventilationsombyggnaden utfördes av Statens fastighetsverk, vilket förbättrade såväl klimatet i entrén som radonvärdena. Under året har museet minskat elförbrukningen för andra året i rad, helt i led med ambitionerna för miljöledningsarbetet. Samlingarna är under god kontroll. Accessionstakten är låg: tre föremål inköptes med externa bidrag. Ekonomin utföll helt enligt budget. Årets resultat bedömer jag som mycket bra och väl överensstämmande med verksamhetens mål. Magnus Hagberg Överintendent och chef för Livrustkammaren Familjen i fokus Möjligheten för barn att tillsammans med vuxna lära sig historia var utgångspunkten för temat Trofast hov och tass i kunglig tjänst. Familjeutställningen innehöll interaktiva stationer för barn utifrån de olika lärstilarna. Barn deltog i planeringen och tillfrågades vad de önskade uppleva. Invigningen i form av en familjedag var fylld av aktiviteter med såväl hund- som hästuppvisningar. Samtidigt utgavs två publikationer, en katalog och en pysselbok för barn. I arbetet med häst- och hundtemat var samverkan med civilsamhället omfattande, t ex med föreningar som Svenska Kennelklubben och Manimalis. Ökat antal besökare Livrustkammarens samlingar och kunskap kretsar kring kungliga ceremonier. När kronprinsessparet ingick äktenskap berättades historien om kungliga bröllop. En gedigen bok utgavs, byggd på arkivforskning, samlingar och dokumentationer. Utställningen hade en helt ny typ av form, då bröllopsdräkter från 1700-talet till 1976 visades i en ljus- och ljudföreställning. Museet bidrog i media och andra sammanhang med kunskap och analys av traditioner runt kungliga bröllop. Tillsammans med tre externa parter dokumenterades kronprinsessbröllopet, såväl det folkliga firandet som hovets förberedelser. Bröllopstemat bidrog till ett ökat antal nationella Momokos kungliga porträtt 16

17 Bilder från utställningen Bröllop för kung och fosterland samt Riddarklubbens maskerad i Stadshuset. BESÖKARE Antal besökare barn & ungdomar <19 år 33% 35% 37% kvinnor 62% 56% 59% män 38% 44% 41% 17

18 Kort om museet Skoklosters slott 2010 Den stora nyheten på Skoklosters slott var att det för första gången blivit möjligt att själv se sig om i delar av slottet. Till säsongen öppnades slottets paradvåning, Wrangelvåningen, för besök på egen hand. Det är ett medvetet led i tillgängliggörandet och ett sätt att vidga besökarnas valmöjligheter. Att gå på en visning med Skoklosters slotts guider är fortfarande mycket populärt. Sommarens publikundersökning gav visningarna toppbetyg. Öppnandet av Wrangelvåningen för besök på egen hand blev en framgång. Antalet personer som besökte slottets huvudattraktion, de möblerade våningarna, ökade med 16%. En entréavgift återinfördes, vilket medfört att besökare till bottenvåningen med de tillfälliga utställningarna minskat, vilket har påverkat besöksstatistiken nedåt. Nytt för året var också samarbetet med Strömma Kanalbolag. Under högsäsongen har Strömmas passagerarbåt trafikerat Stockholm-Sigtuna-Skokloster. Två turbåtar från Uppsala har också fört besökare till Skokloster. från mitten av 1600-talet ovanför entrén mot sjösidan. Under året har vi fortsatt arbetet med inventering av slottets samlingar. Ut över de uppsatta målen på sju rum i Wrangelvåningen har tre rum i gästrumsvåningen och delar av textilmagasinet inventerats. Skoklosters slott har under året känt medvind. Ett ökat antal betalande besökare visar detta och bryter några års nedåtgående trend. Jag bedömer att denna posi tiva utveckling grundas på en kombination av faktorer. Det handlar om införande av öppettider efter behov, en lyckad blandning av verksamheter och samarbeten, ökade valmöjligheter genom besök på egen hand, hög kvalitet på verksamheten vilket visar sig i en stor del mycket nöjda besökare, återupptagna båtförbindelser med Stockholm och Sigtuna samt en professionaliserad marknadsföring. Jag ser med tillförsikt framtiden an och gör bedömningen att 2010 års resultat väl motsvarar våra mål och följer myndighetens strategi för förändring. Ann Kristin Carlström Museichef Skoklosters slott Barn och unga Dagliga barn- och familjevisningar har genomförts under säsongen, höstlovet och julmarknaden. Slottskollo för barn mellan tio och tolv år har arrangerats och barnverkstaden i ett av tornrummen på bottenvåningen har haft ett säng- och sömntema i anslutning till utställningen. Ca 19% av besökarna har varit barn och unga under 19 år. Besökarna har även haft möjlighet att se de tillfälliga utställningarna på bottenvåningen, som är tillgänglig även för rörelsehindrade. I början av säsongen invigdes utställningen I sömnens famn. Bädd och bolster på Skoklosters slott. Med utställningen Kungen och greven. Karl XIV Johan och Magnus Brahe uppmärksammades 200-årsjubileet av den franske marskalken Jean Baptiste Bernadottes val till svensk tronföljare år Polska skrifter och trofékrön Samarbete med universitet och högskolor har resul ter - at i ökad kunskap om slottets föremål. Arbetet med Skoklosters slotts unika samling av polska skrifter har fortsatt. Att den polska staten sätter stort värde på arbetet blev tydligt när intendenten med ansvar för boksamlingen, Elisabeth Westin Berg, tilldelades en ut märk else för främjande av polsk kultur. Under sommaren dominerades delar av slottets fasad av byggnadsställningar, då Statens fastighetsverk gjorde förbättringar av taket. Samtidigt ersatte ett nytill verkat trofékrön det gamla I sömnens famn. Bädd och bolster på Skoklosters slott. 18

19 Prinsessan-på-ärten-säng i museets barnverkstad. BESÖKARE Antal besökare barn & ungdomar <19 år 19% 19% 15% kvinnor 53% 59% 57% män 47% 41% 43% 2009 hade Skoklosters slott fri entré till utställningar och annan mätmetod för antal besökare till utställningar tillämpades, med effekten att 2009 visar ett relativt högre besöksantal. 19

20 Kort om museet Hallwylska museet 2010 Hallwylska museet har genomfört flera projekt i samarbete med nya aktörer och på så sätt har nya målgrupper hittat till museet. Museets närvaro i sociala medier som Facebook och YouTube har också bidragit till att nå ut till nya målgrupper. Hallwylska museet nominerades av Riksförbundet Sveriges Museer till utmärkelsen Årets museum Museet har etablerat sig som en stadig samarbetspartner med Centrum för modevetenskap liksom med Institutionen för utbildningsvetenskap, båda vid Stockholms Universitet. Ytterligare ett samarbete har inletts med utbildningen i möbelsnickeri vid Carl Malmsten Furniture Studies vid Linköpings Universitet, där museets möbelsamling utgör studiematerialet. Hamngatan, vilket försvårade möjligheten att hitta till muse et. Alla besökare till utställningen Smutsig tvätt rena kläder, på museets gård, kunde inte räknas pga ett tekniskt problem som ska åtgärdas. Att vi valde att lyfta fram en av familjen von Hallwyls döttrars, Ellen roosval, liv i utställningen Följa sitt hjärta istället för ett mer publikt ämne påverkade också årets besökar antal negativt. Trots det bedömer jag att verksamheten 2010 har erbjudit stor variation och mångfald bland utställningsämnen och kringarrangemang och lockat nya besöksgrupper, vilket bidragit till att göra Hallwylska museet än mera känt i olika kretsar. Heli Haapasalo Museichef Hallwylska museet Tillgänglighet Arbetet med att öka tillgängligheten till museet och verksamheten fortsatte. Audioguider på svenska och engelska har möjliggjort för besökaren att på egen hand studera museet och samlingarna. En utrustning för hörselskadade har införskaffats och särskilda visningar liksom studieprogram har erbjudits på teckenspråk och syntolkats. Eftersom den fysiska tillgängligheten är begränsad visades en av utställningarna ute på palatsgården så att alla kunde besöka den. Utställningen hade dessutom fri entré. Mångfald Arbetet med att öka mångfalden i verksamheten och bland museets besökare har bl a resulterat i ett samarbete med IFFI Grantorp Internationella Föreningen för Invandrarkvinnor som är en av museets fokusgrupper inom den utåtriktade verksamheten. Under Stockholm Pride-veckan erbjöds särskilda aktiviteter som riktade sig till festivalpubliken i form av queervisningar och kulturhistoriska champagneprovningar. Barn och unga För att öka andelen barn och ungdomar arrangerades programaktiviteter i anslutning till utställningen Smutsig tvätt rena kläder där målgruppen barn 6-10 år fick bekanta sig med gamla tvättredskap och -metoder. Under höstlovet erbjöds dramatiserade spökvisningar, Hallwyleen. Dessa aktiviteter har varit särskilt välbesökta. Däremot har antalet skolvisningar och ströbesökare inom målgruppen barn och unga minskat något under året. Antalet besökare minskade med ca 20% jämfört med 2009, som var ett rekordår vad gäller antalet besökare. Minskningen beror också på det omfattande spårvägsbygge som pågick t o m maj utanför på Ellen Roosval 20

På liv och död. aktivt lärande av, med och för barn och unga. Barn- och ungdomsstrategi för Statens försvarshistoriska museer 2012 2014

På liv och död. aktivt lärande av, med och för barn och unga. Barn- och ungdomsstrategi för Statens försvarshistoriska museer 2012 2014 På liv och död aktivt lärande av, med och för barn och unga Barn- och ungdomsstrategi för Statens försvarshistoriska museer 2012 2014 SFHM:s uppdrag Statens försvarshistoriska museer (SFHM) har till uppgift

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK BAKGRUND År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda Glasbruk, Kosta Glasbruk samt Åfors Glasbruk, och i juni 2011 invigdes The Glass Factory

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

Statens historiska museers digitaliseringsstrategi

Statens historiska museers digitaliseringsstrategi Dnr. 131-1440-2015 Statens historiska museers digitaliseringsstrategi Föreliggande strategi gäller för Statens historiska museers (SHMM:s) arbete med att digitalisera, digitalt tillgängliggöra samt digitalt

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

PEDAGOGISK HANDLINGSPLAN

PEDAGOGISK HANDLINGSPLAN 1 PEDAGOGISK HANDLINGSPLAN FÖR FLYGVAPENMUSEUM 2010 Under första delen av 2010 innebär den pedagogiska verksamheten utvecklingsarbete i de befintliga utställningshallarna och i utomhusmiljön, i det blivande

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12 SVID, Stiftelsen Svensk Industridesigns, remissyttrande angående Inordnande av Statens centrum för arkitektur och design i Moderna museet en kraftsamling

Läs mer

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning 1(6) Sammanfattning Förstudien i projektet SpråkSam har, som tidigare rapporterats förlängts genom att Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har finansierat vissa aktiviteter som projektets parter sett

Läs mer

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför.

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför. 1 Inledning 1.1 VISION, VÄRDEGRUND OCH VERKSAMHETSIDÉ Lindängenbiblioteket ska vara en attraktiv mötesplats som tidigt bygger relationer med närområdets medborgare och stödjer dessa till lärande, utveckling

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017

Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017 1 (10) Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 3 december 2014,dnr. KUN 176-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post: Kultursekretariatet

Läs mer

Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv

Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv 2/10 Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv Magasinslokaler Östergötlands museum har under många år haft behov av

Läs mer

Vision KB:s syfte, vision och målbild

Vision KB:s syfte, vision och målbild Vision 2025 KB:s syfte, vision och målbild Regeringen Syfte Vision 2025 Målbild 2020 Aktiviteter KB:s styrkedja KB får sitt uppdrag från regeringen i instruktion och regleringsbrev etc. Myndigheten omsätter

Läs mer

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN Sid 1 av 5 Beviljade ansökningar, belopp i kronor. Bidrag beviljas 30 000 kr (inkl. sociala avgifter) per månad och anställd. 2007/6484 ABM Resurs c/o smuseet Västernorrland 888000-3143 ABM-Y Access (KUR

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Förskolan Sjöstjärnan

Förskolan Sjöstjärnan K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Förskolan Sjöstjärnan Förskolan med fokus på sång och musik En verksamhetsidé har tagits fram för förskoleverksamheten i Älvsjö - Förskolebarnens framtidstro vår

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

GD 2006:240 VERKSAMHETSOMRÅDET MUSEI- OCH KULTURMILJÖ Beslutsbilaga 1

GD 2006:240 VERKSAMHETSOMRÅDET MUSEI- OCH KULTURMILJÖ Beslutsbilaga 1 Sida 1 (8) Beviljade ansökningar, ytterligare belopp i kr. Bidrag beviljas med högst 30 000 kr (inkl. sociala. avgifter) per månad och anställd. Dnr KUR Sökande Org.nr Projekt/Ändamål Minsta antal ytterligare

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Bilaga Jämställdhetspolitikens mål Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 En jämn fördelning av makt och inflytande Kvinnor och män ska ha samma

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Publicerad: 2017-10-17 Beslutsfattare: Torun Sundström Handläggare: Torun Sundström, avdelningen för vetenskaplig informationsförsörjning

Läs mer

Uppdrag och inbjudan att bidra till en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande.

Uppdrag och inbjudan att bidra till en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande. Regeringsbeslut 12 2009-11-26 Ku2009/2152/KT Kulturdepartementet Enligt bilaga 1 och 2 Uppdrag och inbjudan att bidra till en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

KULTURPLAN. Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv

KULTURPLAN. Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv KULTURPLAN Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv 2011 FÖRORD Kulturen är näring för själen. Kulturen ger oss medel att lära känna oss själva, växa, utvecklas, förändra, öppnar våra sinnen, ger nya perspektiv

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Remissvar - En museimyndighet för hela den historiska utvecklingen i Sverige. Ku2016/01365/KL

Remissvar - En museimyndighet för hela den historiska utvecklingen i Sverige. Ku2016/01365/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar - En museimyndighet för hela den historiska utvecklingen i Sverige. Ku2016/01365/KL Regeringen föreslår i promemorian Ku2016/01365/K inrättandet av en museimyndighet

Läs mer

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Barnkulturplan för Svenljunga kommun ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Barnkulturplan för Svenljunga kommun ... Beslutat av: Kommunfullmäktige plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2016-09-12 119 Ansvarig: Kulturchef Revideras: Vid behov Följas

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM)

Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) Området för humaniora och teologi Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) 1. Identifikation Programmets namn Masterprogram i

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Välkommen till Norrköpings kommunala förskola I Norrköpings förskolor är alla välkomna. Alla barn har rätt att möta en likvärdig förskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:09 1

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:09 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Kvarnens förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Kvarnens

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 jan-aug jan-aug jan-aug 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017.

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2005 Pressmaterial 2005-10-30 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan skall

Läs mer

TILLÄMPAT. Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling

TILLÄMPAT. Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling TILLÄMPAT KULTURARV Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling Redaktör Carolina Jonsson Malm Layout Stefan Siverud Förlag Kalmar läns museum 2017 RÖSTER OM PROJEKTET Det vi kallar

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av jag bor i Malmö

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av jag bor i Malmö Malmö stad Kulturförvaltning 1 (7) Datum 2014-10-21 Vår referens Genti Cifliku Projektledare genti.cifliku@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av jag bor i Malmö KN-2014-2396 Sammanfattning Kulturförvaltningens

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

Mitt i City förskolor

Mitt i City förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Giltig fr.o.m..2010-01-01 Mitt i City förskolor Ingress Varje barn har rätt att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och ständigt uppmuntras och stärkas

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet HISTORIA Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Kultur för alla? Om tillgänglighet, interaktion och integritet

Kultur för alla? Om tillgänglighet, interaktion och integritet Kultur för alla? Om tillgänglighet, interaktion och integritet Auktionsverket Kulturarena 12 13 november 2015 Vad behövs för att fler ska ta del av och delta i det offentligt finansierade kulturlivet?

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Skogslyckan 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Skogslyckan 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Skogslyckan 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Datum Dnr Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik

Datum Dnr Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik Kulturnämnden Karl-Magnus Lenntorp Utvecklare kulturarv 040-675 37 32 Karl.M.Lenntorp@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-02-29 Dnr 1504021 1 (5) Kulturnämnden Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag?

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag? Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag? Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten

Läs mer

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015 1 [17] -01-13 Handlingsplan Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [17] -01-13 Handlingsplan

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Historia på riktigt - ett samarbete i projektform med klass 5:1 från Ängsskolan i Sundbyberg

Historia på riktigt - ett samarbete i projektform med klass 5:1 från Ängsskolan i Sundbyberg Historia på riktigt - ett samarbete i projektform med klass 5:1 från Ängsskolan i Sundbyberg I februari 2011 kontaktade läraren Eva Larsson från Ängsskolan i Sundbyberg Livrustkammarens pedagoger. Eva

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

BUDGET kr varav cirka för att iordningställa och säkra lokalen för utställningen

BUDGET kr varav cirka för att iordningställa och säkra lokalen för utställningen GÖTEBORGS STADSMUSEUM VÄRDEFULLT BASUTSTÄLLNING BUDGET 3 000 000 kr varav cirka 1 400 000 för att iordningställa och säkra lokalen för utställningen KONTAKTUPPGIFTER TILL UTSTÄLLNINGSANSVARIG Helena Joelsson

Läs mer

Nationell samordnare för frågor om vård och konservering

Nationell samordnare för frågor om vård och konservering Nationell samordnare för frågor om vård och konservering Gabriella Ericson, Riksantikvarieämbetet 1 Riksantikvarieämbetets uppdrag Vår uppgift är att vara pådrivande och samlande i kulturarvsarbetet och

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Dokumentnamn : Biblioteksplan Dokumenttyp : Plan (Benämning efter bibliotekslagen) Beslutad av: Kommunfullmäktige 2013-02-11, 3 Diarienummer: KS2012/438 Giltighetstid:

Läs mer

Remissyttrande gällande Statskontorets utvärdering av Digisam och Riksarkivets ställningstagande till Digisams framtid

Remissyttrande gällande Statskontorets utvärdering av Digisam och Riksarkivets ställningstagande till Digisams framtid Datum/Date Dnr/Ref.no. 2015-05-12 1.4.1-2015-137 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande gällande Statskontorets utvärdering av Digisam och Riksarkivets ställningstagande till Digisams framtid

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9 GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9 Fokus på kunskap och förmågor Världen är i ständig förändring. Teknikutvecklingen, klimatutmaningen och globaliseringen påverkar vår vardag och förändringstakten ser inte ut

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 1 Dnr M2009/2125 Internationella styrgruppen Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Modern medicinsk vetenskap är beroende av ny teknologi, ökat informationsutbyte

Läs mer

Årsredovisning Stiftelsen Nordiska museet 2008

Årsredovisning Stiftelsen Nordiska museet 2008 Årsredovisning Stiftelsen Nordiska museet 2008 Stiftelsen Nordiska museet är nationellt museum för kulturhistoria med uppgift att fördjupa perspektivet på samhällsutvecklingen. Museets utställningar, slott

Läs mer

Arbetsplan Träningsskolan

Arbetsplan Träningsskolan Arbetsplan Träningsskolan 2015-2016 Allas lika värde, olika och lika bra! MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2015 Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt utbildning och arbetsliv,

Läs mer