GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2009"

Transkript

1 Göteborg Energi GothNet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. GothNet äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud av tjänster som internet, fast telefoni, TV och lagringstjänster. GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2009

2 INNEHÅLL INNEHÅLL VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Nyckeltal 7 Finansiella rapporter Resultaträkningar 8 Balansräkningar 9 Förändringar av eget kapital 11 Kassaflödesanalyser 12 Noter med tillhörande redovisnings- och värderingsprinciper 13 Revisionsberättelse 20 Granskningsrapport 21 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB 2 ÅRSREDOVISNING 2009

3 VD har ordet VD har ordet Fortfarande tillväxt Året har i stor utsträckning präglats av den globala finanskrisen. Trots detta har vi haft många förfrågningar kring företagstjänster och har aldrig producerat lika många offerter men andelen tecknade order är något lägre och tiden till avslut har ökat. Detta är givetvis en effekt av kundernas osäkra situation. Inflödet av nya avtal har dock varit på samma nivå som föregående år, medan tappade affärer har ökat, mycket beroende på att vårt län har drabbats hårt av den finansiella krisen. Tillväxten har varit något lägre jämfört med tidigare år men investeringarna i vårt fibernät har fortsatt med i stort sett bibehållen lönsamhet. Basen i vår verksamhet har därmed fortsatt att utvecklas vilket gör att vi kan fortsätta leva upp till marknadens krav avseende en finmaskig infrastruktur för data- och telekommunikation. Nybyggnationen av privatbostäder tvärstannade under 2009, vilket även påverkade fastighetsägarnas investeringsvilja i bredband till befintliga bostäder. För GothNets del innebar detta en radikal minskning av antalet Fiber to the home-jobb, vilket har påverkat årets resultat högst avsevärt. Den positiva sidan av förra årets finanskris är givetvis ränteläget. GothNet har bundit mycket kapital i fibernätet och räntekostnaden är en hög kostnadspost som har minskat under året. Nytt avtal med Göteborgs Stad GothNet har varit Göteborgs Stads enda leverantör av dataförbindelser sedan vi vann den förra konkurrensutsatta upphandlingen. Förra året genomfördes en ny upphandling, eftersom gällande avtal inte medgav ytterligare förlängning. GothNet vann, glädjande nog, även denna upphandling. Avtalet är oerhört viktigt för oss, eftersom Göteborgs Stad är vår största kund och samtidigt vår ägare. Genom detta fortsatta samarbete tror vi att vi kan utveckla våra leveranser ytterligare, vilket inte bara kommer stadens nyttjare till godo, utan även det privata näringslivet. Renodling av affärsmodellen GothNet har verkat som nätoperatör sedan bolagets bildande, samtidigt som vi har levererat kabel-tv till slutkunder. De första åren levererade vi även internet, men denna tjänst avvecklade vi för många år sedan i takt med marknadens utveckling. TV-marknaden utvecklades högst påtagligt förra året med fler nisch-kanaler, HD-TV etc, vilket ställer allt större krav på TV-leverantörerna. GothNet valde därför att renodla sin roll på marknaden och beslutade sig för att inte fortsätta leverera kabel-tv-tjänst. Kabel-tv-nät medger dock inte flera leverantörer till slutkund, varför vi valde att överlåta kunderna till en av marknadens aktörer som har ett brett utbud till rimliga priser. Avtal tecknades under hösten efter ett omfattande förhandlande med flera olika aktörer. Den nya leverantören tar över leveranserna av kabel-tvtjänster under Kommunikationsoperatör i länet GothNet har valt att ta rollen och verka som kommunikationsoperatör. Vi tycker det är självklart eftersom vi innehar den infrastruktur, den kompetens samt den organisation som behövs i kraft av vår roll på företagsmarknaden. Privatmarknaden är en volymmarknad där marginalerna är låga och vi måste vara effektiva i varje led för att vara lönsamma. De flesta stadsnät har idag en alltför liten marknad för att kunna operera som kommunikationsoperatör med god lönsamhet. På sikt kommer antalet stadsnät som verkar på denna marknad att vara ytterst få. Detta innebär, med all sannolikhet, att ett fåtal av oss större stadsnät eller någon av de fristående kommunikationsoperatörerna i framtiden kommer att drifta även de mindre stadsnäten. Eftersom den organiska tillväxten under 2009 har varit relativt låg, har vi satsat ännu mer på ett ökat samarbete med övriga stadsnät inom Västlänk. Under hösten skrevs bland annat ett avtal med Bornet i Borås som innebär att vi blir kommunikationsoperatör i deras nät. De första kunderna är redan påkopplade men volymen kommer att öka successivt under de närmsta åren. Vi tror att vårt koncept är en framgångsfaktor, där de mindre stadsnäten behåller sin lokala plattform och samtidigt ingår i ett större sammanhang. Genom att samverka kring bland annat drift, övervakning och avtal kommer detta slutkunderna till nytta genom ett brett utbud av tjänster till låga priser. MATS DEVERT Verkställande direktör GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB 3 ÅRSREDOVISNING 2009

4 VD har ordet Framtidsutsikter De allmännyttiga bostadsbolagen i Göteborg kommer under 2010 att upphandla en kommunikationsoperatör för samtliga sina lägenheter. Detta är givetvis en mycket viktig upphandling för GothNet. Är vi lyckosamma i denna upphandling når vi inom de närmsta åren en volym långt över anslutna hushåll. Detta skulle gynna Göteborg med kranskommuner, eftersom det skulle bli attraktivt att ansluta sig till denna samlade marknad både för tjänsteleverantörerna och hushållen. Vi ser också med tillförsikt fram emot utbyggnaden av de mobila näten. Det innebär en ökad efterfrågan på fiber, där vi givetvis skall ta en aktiv roll. Vårt eget trådlösa nät, Gothenburg Wireless, skall också fortsätta utvecklas som ett bra komplement till övriga mobilnät, men med en lokal prägel som ger mervärde för slutanvändaren. Till sist vill jag tacka alla våra hängivna medarbetare, inte bara för i år, utan för nästan 10 år. Det har varit en förmån att vara en del i utvecklingen av detta bolag på en föränderlig marknad med engagerade och kompetenta medarbetare. GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB 4 ÅRSREDOVISNING 2009

5 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Göteborg Energi GothNet AB, org nr , avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Ägarförhållanden Göteborg Energi GothNet AB (GothNet) org nr , är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi AB (moderföretaget) org nr , som i sin tur ingår i koncernen med Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB org nr som moderföretag. Göteborgs stad äger samtliga aktier i detta bolag. Affärsidé GothNet skall äga samt driva stadsnät där vi säljer och levererar kommunikationstjänster så att invånare och företag i Göteborgssamhället får valfrihet och mångfald avseende tjänster. Vår marknad är främst operatörer, offentlig verksamhet, stora företag, fastighetsägare samt tjänsteleverantörer som är verksamma i Göteborg och Västra Götaland (via Västlänk). Information om verksamheten Huvuddelen av bolagets verksamhet är koncentrerad till Göteborgs kommun. GothNet äger och driver ett optofibernät där huvudprodukterna är transmission och svartfiber samt optiska kanaler. GothNet driver också en telehousinganläggning. De viktigaste kunderna är Göteborgs Stads förvaltningar och bolag, Västra Götalandsregionen samt operatörer. Dessa kunder står tillsammans för drygt två tredjedelar av transmissionsintäkterna. Efterfrågan från marknaden på bolagets produkter har varit på en fortsatt hög nivå. Antalet skickade offerter översteg föregående år med knappt 20 procent och andelen tagna affärer ligger på knappt 20 procent. Verksamheten fortsätter därmed att expandera men 2009 var takten något lägre än föregående år. Detta är till stor del en följd av finanskrisen. Investeringarna under året uppgick till 93 mkr (88,7). Den största delen avser investeringar i samband med tecknade kundaffärer. Installation av bredband i samband med moderföretagets utbyggnad av fjärrvärme till villor har slutförts under året. Entreprenadarbeten innefattar främst byggnation av en optoring i samarbete med Göteborg Energi Nät AB men som tidigare år även byggnation av fastighetsnät i samband med kundaffärer med operatörer och andra stora kunder. Väsentliga händelser under året Nytt ramavtal med Göteborgs Stad Renodling av affärsmodellen överlåtelse av kabeltv kunderna till en marknadsaktör Påbörjat projekteringen av ny telehousing Avtal med Bornet avseende Öppet Stadsnät Akut stopp avseende byggnation av privatbostäder Väsentliga händelser efter årets utgång Inga väsentliga händelser i denna bemärkelsen har inträffat efter årets utgång. Verksamhetens påverkan på miljön Göteborg Energi GothNet AB bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet enligt miljölagen. Personal Under 2009 har, i likhet med förgående år, tjänster köpts från moderföretaget avseende investerings- och projekteringsarbeten, administrativa tjänster och personaltjänster. Bolaget köper även debiteringstjänster och övriga kundservicefunktioner av moderföretaget. I bolagets affärsplan ingår bland målsättningarna att arbeta aktivt med mångfald och jämställdhet, samt att utarbeta en individuell plan för kompetensutveckling. Ekonomisk översikt Resultat Bolagets rörelseresultat uppgick till tkr (32 575). Resultatförsämringen är främst hänförlig till färre anslutningar av privatbostäder. Resultat efter finansiella poster uppgick till tkr (19 876). Intäkterna uppgick till tkr ( ). Av dessa intäkter uppgår transmissionsintäkterna till tkr ( ). Intäkter avseende kabel-tv och internettjänster har uppgått till tkr (22 129). Försäljning av material, tjänster och konsultarbeten har uppgått till tkr (5 902). GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB 5 ÅRSREDOVISNING 2009

6 Förvaltningsberättelse Finansiell ställning och likviditet Bolaget ingår i ett koncernkontoförhållande med moderföretaget. Avräkningsskulden till moderföretaget uppgick till tkr (36 256) på balansdagen. På avräkningsförhållandet utgår marknadsmässig ränta. Bolaget har under räkenskapsåret för avräkningsskulden erlagt ränta till moderföretaget med 96 tkr (480) samt erhållit ränta med 1 tkr (18). Bolaget har under året inte tecknat två nya reverslån med moderföretaget. Totalt uppgår reversskulden till moderföretaget till 375 mkr (335). Reverslånen löper med marknadsmässig ränta och med amortering enligt överenskommelse. Under året har ingen amortering skett. Ränta på reverslånet om tkr (12 615) har erlagts till moderföretaget. Koncernfakturering Under 2003 infördes koncerngemensam fakturering vilket innebär att endast moderföretaget utställer fakturor till koncernens kunder. Detta sker på uppdrag av de produktägande bolagen i koncernen. Detta innebär att moderföretaget redovisar hela kundfordran i sin balansräkning, det vill säga även GothNets kundfordran. GothNet redovisar i sin tur en fordran på moderföretaget. Investeringar Årets investeringar uppgick till tkr (88 735). Av de aktiverade investeringarna utgör huvuddelen utbyggnad av optofibernät inkl förstärkningar samt anslutning av kunder med tkr (52 040). Investeringar i teknisk utrustning uppgår till tkr (19 750), investering i tomrör (0) utöver detta har kompletteringar av tomrör i marken hanterats av moderföretaget. Investeringar i villaprojekten har uppgått till tkr (16 945). Pågående nyanläggningar uppgår till tkr (61 120) på balansdagen. Investeringarna finansieras av egen kraft. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer GothNets verksamhet är infrastruktur inom telekommarknaden som utvecklas i snabb takt. Hittills har vi inte blivit drabbade av den globala krisen och lågkonjunkturen. Vi kan se en stor minskning avseende nybyggnation av bostäder. Operatörerna har dock inte minskat sina förfrågningar eller order. Med ränterisk avses risken för negativ påverkan på bolagets resultat till följd av förändrade marknadsräntor. Bolaget har vid utgången av 2009 långfristiga lån som uppgår till 375 mkr. Vid förändring av räntesatsen från 3,35 procent (genomsnittligt) med 0,5 procentenheter påverkas räntekostnaden med tkr årligen. Ränteläget är dock för närvarande lägre varför denna risk är obetydlig just nu. Verksamheten är beroende av energiförsörjning i form av elkraft för att kunna tillgodose kundernas krav på tillgänglighet i nätet. I takt med att nätet blir allt mer omfattande, ökar också förbrukningen av el. Vid en ökning av elpriset med 20 procent skulle det reducera resultatet årligen med 800 tkr. För att motverka detta planeras byggnation av större noder vilket sparar energi och minskar sårbarheten vid ett strömavbrott. Styrelsearbetet under 2009 Bolagets styrelse består av tre ledamöter. VD deltar i styrelsens sammanträden såsom föredragande. Styrelsearbetet följer gällande arbetsordning för styrelsen. Styrelsens sammanträden följer en årlig plan ägnad att säkerställa erforderligt beslutsfattande samt styrelsens behov av information om verksamheten. Under året har styrelsen sammanträtt vid sju tillfällen. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Kronor Balanserad vinst Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: Kronor I ny räkning överföres Summa Koncernbidrag har mottagits från moderföretaget med kr. Beträffande bolagets redovisade resultat för räkenskapsåret, ställning per bokslutsdagen samt finansiering och kapitalanvändning under året hänvisas till efterföljande finansiella rapporter. Förväntad framtida utveckling Utsikterna för de kommande åren är ljusa. Mobiloperatörerna är i full färd att planera och bygga de nya 4G-näten. Detta kräver fler fiberförbindelser. GothNet förhandlar med operatörerna för närvarande om en volym om minst 300 förbindelser. Utbyggnaden av bredband till privatbostäder kommer att accelerera under 2010 i samband med de allmännyttiga bostadsbolagens satsning i Göteborg hushåll kommer fibreras under de kommande åren vilket kräver utbyggnad av fibernätet i hela kommunen. Dessa två satsningar innebär förhoppningsvis fler affärer till GothNet med en stabil intäkt under de kommande åren. GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB 6 ÅRSREDOVISNING 2009

7 Nyckeltal Nyckeltal 2007 Resultaträkningar Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning Investeringar, tkr Drifttagna investeringar EKONOMISK ANALYS Soliditet,% Avkastning på totalt kapital, % 3,2 4,4 3,1 Avkastning på eget kapital, % 36,1 40,4 23,1 Avkastning på sysselsatt kapital, % 3,8 5,2 3,8 Rörelsemarginal, % 39,6 46,7 43,4 Antal anställda, medeltal Definitioner framgår av not 30. GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB 7 ÅRSREDOVISNING 2009

8 Resultaträkningar Resultaträkningar Belopp i tkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Direkt material Köpta tjänster Övriga externa kostnader 27, Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 4,5, Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB 8 ÅRSREDOVISNING 2009

9 Balansräkningar Balansräkningar Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Ledningsrätter och Dataprogram Summa immmateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Optonätanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Inventarier i annans fastighet Pågående nyanläggningar avseende materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Lämnade anslutningskrediter SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m m Förnödenheter Pågående arbeten Summa varulager m m Kortfristiga fordringar Fordran hos moderföretag Fordran hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB 9 ÅRSREDOVISNING 2009

10 Balansräkningar Balansräkningar, forts Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL OBESKATTADE RESERVER LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till moderföretag 22, SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB 10 ÅRSREDOVISNING 2009

11 Förändringar av eget kapital Förändringar av eget kapital Belopp i tkr Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Summa eget kapital Ingående balans Erhållet koncernbidrag Skatteeffekt på erhållet koncernbidrag Årets resultat Utgående balans Ingående balans Erhållet koncernbidrag Skatteeffekt på erhållet koncernbidrag Årets resultat Utgående balans Aktiekapitalet utgörs av aktier. GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB 11 ÅRSREDOVISNING 2009

12 Kassaflödesanalyser Kassaflödesanalyser Belopp i tkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 7, Av- och nedskrivningar Reavinst/reaförlust vid försäljning av anläggningstillgångar före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av kortfristiga fordringar Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder Summa förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar 0 20 Ökning(+)/Minskning(-) av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning(+)/Minskning (-) av långfristig skuld Ökning(+)/Minskning (-) av avräkningsskuld till moderföretag på koncernkonto hos moderföretaget Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel 5 5 Utgående likvida medel 5 5 GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB 12 ÅRSREDOVISNING 2009

13 Noter Noter 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Redovisningsprinciper Göteborg Energi GothNet AB:s årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen samt allmänna råd och rekommendationer från Bokföringsnämnden och FAR, om inte annat anges specifikt nedan. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäktsredovisning Intäkter från försäljning av tjänster och varor redovisas vid leveranstillfället. Med nettoomsättning avses försäljningsvärdet med avdrag för mervärdesskatt. Varulager Förnödenheterna har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Individuell bedömning av inkurans har gjorts. Pågående arbeten Pågående arbeten som utförs på löpande räkning redovisas i resultaträkningen i den takt uppdraget utförs och faktureras. Uppdrag till fast pris redovisas under uppdragets löptid som pågående arbeten i balansräkningen och redovisas i resultaträkningen först då uppdraget slutförts. Investeringsbidrag Investeringsbidrag relaterade till tillgångar redovisas som en reduktion av tillgångens anskaffningsvärde. Fordringar Har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. Materiella och immateriella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar enligt plan. I anskaffningsvärdet ingår ej ränta under byggnadstiden. Denna ränta kostnadsföres löpande. Huvudprincipen är att avskrivning görs på ursprungliga anskaffningsvärden. För de från moderföretaget övertagna anläggningstillgångarna, avseende opto- och kommunikationsverksamheten som övertogs sker inte avskrivning på bolagets faktiska anskaffningsvärden utan på moderföretagets anskaffningsvärden. Planenlig avskrivning påbörjas när anläggningen tas i drift. Avskrivningen görs systematiskt och beräknas med hänsyn till anläggningstillgångens bedömda nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas: Procent per år Tidsbegränsad ledningsrätt 6,7 7,5 Optofibernät 4 Transmissionsutrustning 10 Kommunikationsutrustning 20 Inventarier, verktyg, data Lånekostnader Lånekostnader redovisas som kostnad i den period de uppkommer oavsett hur de upplånade medlen har använts. Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar fordringar, rörelseskulder och upplåning. Finansiella fordringar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Finansiella skulder redovisas till nominellt belopp. Leasing Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Forskning och utveckling Under år 2009 har ingen verksamhet bedrivits som uppfyller kraven för aktivering av utvecklingskostnader enligt RR 15 immateriella tillgångar. Skatt Periodens skattekostnad (-intäkt) består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då den underliggande transaktionen redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt också redovisas mot eget kapital. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för en period. Årets skattepliktiga resultat skiljer sig från årets redovisade resultat genom att det har justerats för ej skattepliktiga och ej avdragsgilla poster. Företagets aktuella skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som är föreskrivna eller aviserade på balansdagen. Vid redovisning av uppskjuten skatt tillämpas balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder i balansräkningen för alla skattepliktiga temporära skillnader mellan bokförda och skattemässiga värden för tillgångar och skulder. GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB 13 ÅRSREDOVISNING 2009

14 Noter Uppskjutna skattefordringar redovisas i balansräkningen avseende underskottsavdrag och samtliga avdragsgilla temporära skillnader i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar prövas vid varje bokslutstillfälle och reduceras till den del det inte längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga för att underskottsavdraget skall kunna utnyttjas. Kassaflödesanalyser Kassaflödesanalyserna upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Med likvida medel avses kassa och bank. Pensioner Förmåns- och avgiftsbelagda pensionsplaner redovisas enligt hittillsvarande svensk redovisningspraxis som bygger på Tryggandelagen. Samtliga pensionspremier kostnadsförs sålunda under den period de intjänas. Koncernbidrag Koncernbidrag redovisas enligt UFR 2 Koncernbidrag och aktieägartillskott. Detta innebär att koncernbidrag redovisas efter sin ekonomiska innebörd. Bidragen redovisas som en kapitalöverföring, det vill säga som en ökning eller minskning av fritt eget kapital. Skatteeffekten av koncernbidraget redovisas enligt RR 9 Inkomstskatter direkt mot fritt eget kapital. Som en följd av denna redovisning kommer endast den skatt som är hänförlig till resultaträkningens intäkter och kostnader att redovisas i resultaträkningen. Rapportering för segment Bolaget bedriver endast en huvudsaklig rörelsegren, optoverksamhet inom Göteborgs stad. Några sekundära segment finns ej. Moderföretag Med moderföretag avses Göteborg Energi AB. Koncernföretag Med koncernföretag menas de företag som ingår i koncernen med Göteborg Energi AB som moderföretag. Övriga koncernföretag Med övriga koncernföretag menas de företag som ingår i koncernen med Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB som moderföretag med undantag för bolag som ingår i koncernen Göteborg Energi. 2 Nettoomsättningens fördelning Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande Rörelsens huvudintäkter Medelantalet anställda och personalkostnader Löner och ersättningar till VD Löner och andra ersättningar till övriga Sociala kostnader Varav pensionskostnader till VD Varav pensionskostnader till övriga Övriga personalkostnader Summa Medelantalet anställda Medelantalet anställda Fördelning kvinnor, % Fördelning män, % Arvode har inte utgått till styrelseledamöter. VD har pension enligt PA-KFS. Inget avtal om avgångsvederlag har ingåtts. Upplysning om anställdas sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, % 3 2 Med hänvisning till årsredovisningslagen 5 kap. 18a, lämnas inga ytterligare detaljer om sjukfrånvaro. Upplysning om könsfördelning bland ledande befattningshavare Totalt Varav Totalt antal män antal Varav män Styrelseledamöter Företagsledning Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar Tidsbegränsade ledningsrätter och dataprogram GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB 14 ÅRSREDOVISNING 2009

15 Noter 5 Avskrivningar på byggnader Byggnad på ofri grund Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Optofibernät Koaxialkabelnät Transmissionsutrustning Kommunikationsutrustning Inventarier och verktyg Inventarier i annans fastighet Summa avskrivning enligt plan Ränteintäkter Ränteintäkter 2 24 Varav från moderföretag 1 18 Intäktsförda räntor överensstämmer med erhållen ränta. 8 Räntekostnader Räntekostnader Varav till moderföretag Kostnadsförda räntor överensstämmer med betalda räntor. 9 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Skatt på årets resultat Skatteeffekt på erhållet koncernbidrag Immateriella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärden Inköp anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar avskrivningar Utgående planenligt restvärde Byggnader och mark Byggnad på ofri grund Ingående anskaffningsvärden Inköp av mark 29 0 anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar -4-4 avskrivningar Utgående planenligt restvärde Optonätanläggningar Ingående anskaffningsvärden Försäljning/Utrangering Inköp anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljning/Utrangering Årets avskrivningar avskrivningar Ingående nedskrivningar nedskrivning Utgående planenligt restvärde Skillnad mellan bolagets redovisade skatteintäkt och skatteintäkt baserad på gällande skattesats Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats 28% Skatt enligt gällande skattesats 26,3% Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 0 2 Redovisad skattekostnad Ej redovisad uppskjuten skatteskuld hänförlig till obeskattade reserver uppgår till tkr (89 253). GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB 15 ÅRSREDOVISNING 2009

16 Noter 14 Inventarier, verktyg och installationer Inventarier och andra tekniska anläggningar utgörs till största delen av kontorsinventarier, radioanläggning samt PC-utrustning. Ingående anskaffningsvärden Inköp anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar avskrivningar Utgående planenligt restvärde Pågående arbeten för annans räkning Nedlagda kostnader Summa Koncerngemensam fakturering Moderföretaget redovisar hela kundfordran i sin balansräkning, d v s även GothNets kundfordran. GothNet redovisar i sin tur en fordran på moderföretaget. Denna fordran uppgick per årsskiftet till tkr (43 042). 15 Inventarier i annans fastighet Inventarier i annans fastighet utgörs av ombyggnad och utrustning för telehousingverksamhet i fastighet som ägs av moderföretaget. Ingående anskaffningsvärden Försäljning/Utrangering Inköp anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljning/Utrangering Årets avskrivning avskrivningar Utgående planenligt restvärde Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärden Inköp Under året överfört till anläggningstillgångar anskaffningsvärden Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Levererade ej debiterade tjänster och ersättningar Förutbetalda kostnader för förbindelser och teknisk utrustning Övriga förutbetalda kostnader Summa Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan planenliga avskrivningar och avskrivningar utöver plan Räntebärande skulder Kortfristig upplåning från moderföretag Reverslån från moderföretaget Summa räntebärande skulder Amortering av reverslånen skall påbörjas enligt överenskommelse. 17 Finansiella anläggningstillgångar Anslutningskrediter GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB 16 ÅRSREDOVISNING 2009

GothNet köpte Lerum Energis bredbandsnät. Valfrihet och mångfald GÖTEBORG ENERGI GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2006

GothNet köpte Lerum Energis bredbandsnät. Valfrihet och mångfald GÖTEBORG ENERGI GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2006 GothNet köpte Lerum Energis bredbandsnät Invånare och företag vinner på stordriftsfördelar Valfrihet och mångfald 20 000 hushåll väljer tjänster fritt via Gothnetcity Göteborg Energi GothNet AB Box 53

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

1 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX

1 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX Göteborg Energi Gasnät AB ÅRSREDOVISNING 2007 1 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX Göteborg Energi Gasnät AB Göteborg Energi Gasnät (GEGAB) startades 2005 och har som uppgift att hantera koncernens verksamhet

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 NEHÅLL INNEHÅLL Nyckeltal 2 Förvaltningsberättelse 3 Finansiella

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Partille Energi Nät AB bedriver elnätsverksamhet i Partille. Med nätverksamhet avses att ställa elektriska starkströmsanläggningar till förfogande för överföring av el. Till verksamheten hör också projektering,

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi med våra kunders hjälp

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007 GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007 GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2008 XX Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att anlägga,

Läs mer

SÖRRED ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2013

SÖRRED ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Sörred Energi AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB och förser Volvos industriområde i Torslanda med elnät, fjärrvärme, gas, tryckluft, vatten och avlopp samt servicetjänster. ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31 Sävsjö Biogas AB ägs till 90,5 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 9,5 procent ägs av Vrigstad Fjärrvärme AB. Företaget uppför en anläggning för produktion av biogas. SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Noter 8 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi tillsammans med

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar Årsredovisning 2010 2 innehållsförteckning BOLLNÄS ENERGI INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer