Under knapphetens kalla stjärna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Under knapphetens kalla stjärna"

Transkript

1

2 Kumla bibliotek Under knapphetens kalla stjärna A v kommunalrddet Sven-Ove Cederstrand HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA tel 019n09 80 vx, efter vx stängd Öppet: l juni-31 aug månd-fred 14-20, lördag, söndag stängt Fr o ffi I sept månd-fred 12-20, lord 11 14, sönd HÄLLABRO>1['I~ET[ Tallängens skola, tel Ol9n24 13 Öppet: månd a<:h onsd torsd 10-15, Juli stänat KUMLABY (BARNBIBLIOTEK) Kjellingatan 20, tel 0l9n09 80 vx efter vx stångo Öppet: mind och onsd 12-15, 16-19!orsdaglO-l2 Juli stängt I(VARNTQRP Folkets hus Öppet: too 11-19, lond Juli stängt SANNAHED Centrumhuset, tel Ol9n86 30 Öppet: månd 17~20, tisd och fred Juli stängt ABYfORP Posthuset, telol9n3241 Öppet: mind och tisd fred Juli stängt SAGOSTUNDER, även pi finska., föt barn 4--6 år. På höstterminen börjar vi vecka 40 och slutar vecka 49, på vårterminen börjar vi vecka 7 och!lutar vecka 16. ' Fr o ffi juni har biblioteken förlängd linetid (SOMMARLAN) till I sept. TURLISTA BOKBUSSEN IUU-SEPTEMBER 1980 Byrsta m /1 9/6, 11/8, 819 Södr~1 Ekeby m /1. 16/6, HVS, 1519 Ormesta m fl 16/6, I&/S, 15/9 Eneby m fl 23/6, 25/8, 22/9 SAnnersta m fl 2/6, 4/S, 119, 2919 Brånsta m fl 2/6, 4/8, [/9, 29/9 Hjortsberga m fl 24/6, 2618, 23/9 Val[ersta m fl 3/6, 5/8, 2/9, 3019 Rala m fl 10/6, 12/8,919 Berga m fl 17/6, [9/8, [6/9 Brändåsen m fl 4/6, 25/6, 2W8, 17/9 Öja m fl 13/6, 8/8, 5/9 Nynäs m fl 12/6, 14/8, 11/9 Ekcby by m fl 19/6, 2lI8, 18/9 Frommesta mil 26/6, 28/8, 2519 Torsta m fl 5/6, 7/8, 4/9 Ekeby tätort 5/6,12/6,19/6,26/6,7/8, 14/8,21/8,28/8, 4/9, 11/9, 1819, 25/9 Förmiddagstur Biblioteken halles stållgd. MI4s0mlD"'.tton (fred 20 juiil) Konflikten på arbetsmarknaden är på sin höjdpunkt (!) när jag skriver den här artikeln till Kumlan. Så gott som alla förvärvsarbetande, och även många andra, inte minst pensionärer och barn, har på något sätt fått känna av konfliktens verkningar, en del i betydande omfattning andra endast marginellt. Kumla kommuns verksamhet har direkt drabbats av nyanställningsoch övertidsblockaden samt den strejk som ca 15 anställda är indragna i. De omedelbara verkningarna av konflikten har märkts inom äldreomsorgen, barnomsorgen, undervisning-~ en och administrationen (nämnders och styrelsers sammanträden). Vi kan i dag inte överblicka vilka ekonomiska konsekvenser stridsåtgärderna får för kommunens ekonomi. Sannolikt är det fråga om betydande belopp. Nyligen framfördes via massmedia en uppgift från Oxelö sunds kommun - som är befolkningsmässigt mindre än Kumla kommun - en uppgift om att kommunen förlorar ca kr per vecka (merparten genom bortfall av skatteinkomster) under pågående konflikt. Skulle någon riktighet finnas i dessa siffror innebär såjedes en månads konflikt omkring I kr i förlust för en kommun av Kuml&S storlek. Vi kan bara hoppas att de ekonomiska verkningarna inte blir av sådan omfattning i ~umla kommun.. (Nu är konflikten lyckligtvis över.) Detta var ändå en dyster inledning på min artikel. Fortsättningen ser tyvärr inte ljusare ut. Även andra faktorer påverkar nämligen den kommunala ekonomin. Riksdagen fattade nyligen ett beslut om halvering av det s k skatteutjämningsbidraget från staten till kommunerna under år Kumla kommun - liksom övriga kommuner i landet - hade kalkylerat med att hela statsbidraget skulle utbetalas för När nu riksdagen beslutat om halvering innebär det ett inkomstbortfall under nästa år på 1,6 miljoner kr. Om kommunen i stället tar ut dessa pengar i kommunalskatt från kommuninvånarna innebär det ca 30 öre/skattekrona i skattehöjning. En ytterligare börda för kommunens ekonomi blev det när vi nyligen fick avslag på en statsbidragsansökan hos skolöverstyrelsen. I det fallet gäller det 9 miljoner kr i bidrag för byggande av högstadieskolan i Kumlaby. Kommunens enda högstadieskola Vialundskolan - är alldeles för liten för nuvarande elevantal och utflyttning har därför måst ske genom provisorier vid Fylsta och Malmens skolor. På sikt kan vi dock inte klara oss utan. att bygga en ny högstadieskola. Om det uteblivna statsbidraget tas ut i skatt motsvarar det l:65 kronor per skattekrona. Om vi däremot finan sierar bygget med lån klarar vi oss något lindrigare undan på kort sikt men vi är medvetna om svårigheten att för närvarande få lån. Vi bedömde skol

3 överstyrelsens beslut så allvarligt att vi inte lät oss nöja därmed utan gjorde en särskild uppvaktning hos skolminister Britt Mogård där vi fick tillfälle att redovisa de allvarliga konsekvenser ett uteblivet statsbidrag får för kommunens och kommuninvånarnas ekonomi. Vi har således inte helt givit upp hoppet om att komma i åtnjutande av detta statsbidrag. Situationen har inte blivit bättre av att vi också på senare tid fått avslag på en statsbidragsansökan om kronor till för- och lågstadieskolan i Romarebäcken (Hällabrottet) och att lånevillkoren för det servicehus för pensionärer, som nu står inflyttningsklart, har försämrats. Den dystra bild jag nu målat upp har sin främsta förklaring i det ekonomiska läge landet befinner sig i. Vi kan inte göra mycket på lokal nivå för att åstadkoimma förbättringar. l första hand måste vi inrikta våra åtgärder på att mildra verkningarna för kommunens invånare av det kärva ekonomiska läget. KUMLA KOMMUNS TEKNISKA VERK meddelar inskränkningar i offentlig belysning (gatubelysning) I syfte att begränsa energiförbrukning och därmed även kostnader har Kumla kommuns verkstyrelse beslutat om vissa besparingsåtgärder inom den offentliga belysningen (gatubelysningen) enl följande: l. All offentlig belysning inom kommunen h~lls helt släckt under tiden 27 maj - 8 augusti Undantag görs för belysningen kring Kum la Torg. 2. Vägbelysningen å E-3 inom Kumla kommun hålls helt släckt under tiden 19 maj - 27 juli Om vi för en stund bortser från ekonomin finns det faktiskt saker vi kan glädja oss åt i kommunen. Nyligen in-r vigdes det tillbyggda sjukhemmet som innehåller 60 nya vårdplatser för långvarigt sjuka samt lokaler för arbetsterapi, dagvård och sjukgymnastik. Kommunens nya servicehus för pensionär,er står klart och inflyttning pågår. Vi har förhoppningen att Kvarngården - servicehusets officiella namn - skall fungera som ett komplement till övrig äldreomsorg (ålderdomshem, hemsamariter m m). Det byggs bostäder i Kumlaby och Oppegårdsområdet. En ny vattenledning har dragits mellan Hällabrottet och Kvarntorp så att invånarna i Ekebyoch Kvarntorpsområdena skall få bra kommunalt vatten i stället för det ganska dåliga vatten de för närvarande får. Trots att ekonomin utgör en hämsko på den kommunala verksamheten måste vi blicka framåt och driva på utvecklingen så att kommuninvånarna tillförsäkras den service kommunen utlovat i de långsiktiga framtidsplanerna. D Kumla energiverks AB Av energiverkschefen Karl-Erik Larsson "Kommunen skall i sin planering främja hushållningen med energi samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel". Så står det i första paragrafen i lagen om kommunal energiplanering från 9 juni Kumla kommun var bland de första i landet som lät upprätta en energi- plan. Planen som blev färdig i maj 1978 hade som en nästan naturlig biprodukt ett förslag till utbyggnadsplan för fjärrvärme inom tätorten Kumla. Under några år hade en begränsad fjärrvärmeutbyggnad genomförts med provisoriska panncentraler för värme produktionen bildades så Kumla energiverk AB med huvudsaklig uppgift att producera och distribuera fjärrvärme samt distribuera elektrisk kraft inom tätorten Kumla. Bolaget skall således ansvara för den ledningsbundna energiförsörjningen inom tätorten. Från I januari 1980 är verksamheten i gång och förvaltningen av ovan nämnda panncentraler har övertagits av bolaget. Kommunens elverk har också överförts till bolaget. Kontoret är inrymt i f d Lantmännens och Kumla foders kontorsbyggnad vid Magasinsgatan 8. Hela fastigheten, som nu även omfattar en del av tomten som rymmer f d Ströms skofabrik har överförts på bolaget från den I januari Fjärrvärmeverksamhetens utbyggnad under de närmaste åren kan an- tagas bestå i dels färdigställande av ledningsnätet i Kumlaby med åtföljande rationalisering av värmeproduktionen, dels också utbyggnader i centrum för värmeleveranser till bl a Folkets hus, kommunens servicehus vid Skolvägen samt till kvarteren utefter Trädgårdsgatan och Köpmangatan m fl öster om järnvägen. Viss flexibilitet vid utbyggnaden av ledningsnätet måste också finnas så att anpassning i största möjlig utsträckning kan ske till de presumtiva värmekunder som finns inom det område som avses kunna försörjas med fjärrvärme. Området för utbyggnad av fjärrvärmen beräknas omfatta större delen av centrumbebyggelsen med i första hand flerfamiljshus, industribyggna der och institutioner och begränsas preliminärt norrut av Höganäsgatan, Annebergsgatan och Västra Drottninggatan med en avstickare utefter Solhemsgatan. Söderut beräknas de flesta byggnader kunna förses med fjärrvärme undantaget villaområdena utefter Köpmangatan där husen till största delen är eluppvärmda. Värmeproduktionen beräknas under några år kunna ske i tillfälliga panncentraler (TPC) bestående av värme pannor inrymda i små lätt flyttbara byggnader av aluminium alternativt inrymda i byggnader som t ex centralen för kv Svanen, Folkets hus och servicehuset m fl som är inrymd i gamla panncentralutrymmet i kv Svanen eller centralen för Prästgårdsskogen 5

4 med delar av centrum som är inrymd i panncentrajbyggnaden vid Spann målsgatan. Efter en utbyggnadsperiod på 5 ä. 6 år beräknas vårmeunderlagct vara så stort och ledningsnätet så samman byggt att en gemensam hetvattencentral kan uppföras på lämplig plats. Preliminärt har i utbyggnadsplanen räknats med en placering vid Magasinsgatan 8 intill byggnaden där kontoret i dag är inrymt. För att uppfylla lagens krav på en säker och tillråcklig encrghillrörsel och med hänsyn till senare års ut veckling på oljemarknadcn med sti gande priser och hot om minskad till försel kan man med stor säkerhet anta att hetvattencentralen kommer att eldas med annat bränsle an olja eller också vara så uppbyggd att man läu kan ändra den från olja till annat bränsle. Fastigheten vid Magasinsgatan är ju lätt tillgänglig både med lastbil och järnväg med eget spår in på tomten. Många fastighetsägare i Kumla har säkerligen funderingar kring proble men med uppvärmningen av sin fastighet och vi på Kumla energiverk är mycket tacksamma om vi får en på ringningiinnani ett:pannbyte sker eller innan ett beslut tages om övergång till annat uppvärmningssystem. Direkt anslutning till fjärrvärmenätet avser i Skolbarnsförsäkring första hand som ovan sagts större byggnader men direktanslutning av villor kan också bli aktuellt om an--:"" slutning kan ske till rimliga kostnader för villaägaren och värmeleveran tören. O Ta hand om din katt och hund Ägare av katter och hundar upp manas att hålla väl reda på sina djur så att de inte förorenar på olämpliga stäl len. OBS! Att katten enligt gällande lag är fredlös utanför ägarens tomt. Deua innebär bl a att katten ej får släppas ut utan tillsyn. KUMLA HÄLSovARDSNÄMND Kommunen har tecknat kollektiv olycksfallsförsäkring för samtliga elever. Den gäller såväl skoltid som fritid. Vi vill dock göra målsmännen uppmärksamma på att försäkringen ej omfattar Like-, rese och tandskadekostnader UTANFÖR Norden Kumlaliälsan AB Avdirekt6r Stig Bladh Kumlahälsan fyller inom kort tio år. Den I oktober 1970 startade verk samheten. Det var fem företag som tog initiativet till att bilda Kumla ortens Företagshälsovårdscentral AB, som företaget hette till för några må nader sedan. Det var Kumla kom mun, Svenska radio AB, Kumla Fruktindustri (BOB), Ytong AB och AB Kumla skofabrik. De fyra förstnämnda företagen står idag kvar som aktieägare. Ytterligare 23 företag är medlemmar i verksamheten som för närvarande betjänar totalt an ställda. Om ett par månader finns I 112 läka re, I skyddsingenjör, I sjukgymnast, 4 sjuksköterskor, I biträde samt I 112 läkarsekreterare i tjänst. Resurserna medger därför ytterligare företagsan slutningar till upp emot 4000 anställda totalt. Arbetet bedrivs i dels en medicinsk och dels en teknisk del. Förutom mottagningen på Köpmangatan i Kumla finns en mouag ni ng i Kvarntorp. Företagshälsovården är uppdelad på förebyggande hälsovård och vård av arbetsrelaterade sjukdomar samt olycksfall i arbetet. I den förebyggan de delen ingår att spåra, kartlägga och eliminera hälsorisker såväl lokala som allmänna, såväl mekaniska som ke miska. Man skall göra arbetsmiljöin venteringar och periodiska kontroller av vissa riskgrupper, s k riktade hälsokontroller. Dessutom görs hälsokon trailer och undersökningar i samband med nyanställningar. Då någon ska dats lämnas råd och hjälp för eventuell omplacering eller anpassning av ifrågavarande arbetsplats. Kumlahälsan har ett nära samarbete med yrkesmedicinska kliniken vid RSO samt med yrkesinspektionen i Örebro. Grundläggande och normgivande för Kumlahälsan är Arbetsmiljöavtalet mellan SAF, LO och PTK och målet är au medverka till högsta möjliga an passning av arbetet till människans förutsäuningar. Skyddsingenjören och företagsläkaren är båda att betrakta som rådgivande opartiska experter. Det ankommer på de anslutna före tagen att i samråd med sina anställda pröva och förverkliga föreslagna åt gärder. Företagshälsovårdens ex perter har ansvar för att eventuella miljöfaktorer mäts och värderas samt att framlägga förslag till åtgärder. D Läsåret slutade på Svenska flaggans dag och nästa läsår - dvs höstterminen - börjar den 18 augusti 6 7

5 UPPSLAGET- - ett par sidor åt konsumenterna Konsumentridet önskar kommuninvllnama Trevlig semester och har några goda råd för Dig som skall ut och resa: Tänk igenom vad du vill ha ut av re san! Lugn och ro eller hålligång? Barnvänlig miljö, sköna bad, mo tian eller möjlighet till kulturella upplevelser? - Välj sedan ett resmål som motsvarar just dina krav på resan! Läs de allmänna resevil1koren innan du bestämmer dig för en resa. (Finns hos resebyråerna och hos konsumentsekreteraren i Stadshuset). Kontrollera noga vad som ingår i resans pris och vad du får betala extra för. Jämför priserna mellan olika arrangörer. Begär skriftlig bekräftelse om du har speciella krav på resan, inkvarteringen, havsutsikt, barnpassning, hiss el dyl. Kom ihåg att också kontrollera ~ att passet är giltigt - om någon visering behövs - att du har tillräckligt försäkringsskydd (börja med att kontrollera vad din hemförsäkring innehåller för reseskydd) Också viktigt: Eventuella klagomål på resan eller arrangemangen skall framföras pd platsen till reseledaren (ansvarig färdledning). Får du ej rättelse skall du skriva till researrangören inom tvd mdnader efter hemkomsten. Tala om vad du anser vara fel och begär ersättning för det som "klickat" i resan. Är du ej nöjd med det besked du får från researrangören kan du an mäla ärendet till Allmänna reklamationnämnden (Blanketter finns hos konsumentsekreteraren i Stadshuset). Ytjordvärme Alla är ju intresserade av att spara energi och många har valt att installera ytjordvärme och att slänga ut den gamla oljepannan. Konsumentverket har dock fått en hel del klagomål när det gäller installation av ytjordvärme. Leveranstiderna har blivit längre än beräknat och installationen dyrare än vad som upp. givits. Vad man kanske inte räknat med är t ex att hela gräsmattan måste läggas om. Konsumentverket har träffat AGA Thermia, den största leverantören av ytjordvärme, och diskuterat villkoren vid beställning, bl a prisfrågorna. Verket anser att fastare priser bör lämnas samt att konsumenterna ska få ordentlig information om de ekonomiska frågorna, bl a vissa kostnadskalkyler. Se upp med detta om du skall installera ytjordvärme. Energisparknep Många marknadsförare har dragit fördel av den senaste tidens propaganda för energibesparing i bostäder. De tävlar nu med varandra om att övertyga konsumenterna om att just deras produkt ger den största spareffekten. Konsumentverket undersöker nu den här argumenteringen som i många fall bedöms som vilseledande. rbland utlovas t ex energibesparingar med alldeles för höga procenttal. Marknadsföraren garanterar också ibland att konsumenten får statliga lån och bidrag till installationen. Detta energisparlån prövas dock enligt vissa nor mer som inte alltid ar uppfyllda. Här är några exempel på sparmetoder, vars marknadsföring nu undersöks av Konsumentverket: Tidsregulator för att sänka temperaturen eller helt stänga av värmen på bestämda tider; Ytjordvirme (problemen i dessa fall har varit försenade leveranser och oväntat höga installationskostnader); Tillsatsvitskor i eldningsoljan; Värme i golvet i stället för.element; Braskaminer och virmereflektorer. Är Qu osäker om sparmetoderna och deras effektivitet - kontakta Konsumentsekreteraren eller Energiråd givaren i Stadshuset. Föreningar Utställningar och program i höst - med början den 18 september - om hushållsekonomi un der rubriken: Planera in en utställning, ett mötesprogram eller en serie mötesprogram! Ämnen att välja på: Allmänt om budget, mat och jämförpriser, biiekonomi, kläder och skor, bostad, fritid, konsumentkrediter. Konsumentsekreteraren medverkar gärna med information. Beställ material eller medverkan hos Konsumentsekreteraren. Stadshuset, tel 019/

6 Köptrohet Av konsumentsekreterare Sonja Nordin-Tapper Romarebäcken - En namnsägen Varuförsörjningsplan för Kumla kom mun antogs av kommunfullmäktige den 12juni Vi har nämnt om den i KUMLAN nr och får nog an ledning att återkomma till den fler gånger i KUMLAN. Konsumentrådet har fått i uppdrag au hilla kontakt med konsumenterna når det giller varuförsörjningen inom kommunen. Det är tänkt att det skall ske genom konsumentsamråd, kontakter med organisationerna inom kommunen och med enskilda konsumenter. KonsumentrAdet skall också ha kontakt med handlarna i vissa ftågor. Varuförsårjningsplanen förutsätter att närbutikerna skall kunna vara kvar, men villkoren är att kunderna visar köptrohet och att kommunen stöder butikerna på det sått som är lämpligt i varje enskilt fall. Vid våra kontakter med konsumenterna under remisstiden har man önskal au vi skulle skriva i KUMLAN om köptrohel mot närbuliken. Koplrohel innebär att man handlar så myckel som möjligt i en speciell bulik. Köptrohet från kundens sida är det bäsla stöd en butik kan få. Förutsättningen för att kunna driva en butik är att den har kunder som handlar. En fast kundkrets är förutsältningen för ett någorlunda allsidigt 10 _~,"'G 'lo... 1<0.1.I.,nt..*Il:. Pl.U(. \/. '-UI"O( otui'ua Märk Edra stöldbegärliga ägodelar NI får lättare tillbaka dem om de blir stulna "'~ O.T,... lo;' varusortiment och au kunna ha färska varor. En butik kan inte leva på au ibland sälja mjölk eller mjöl eller att kunderna köper nu och då. sådant man glömt au köpa på annal håll. Ett relativt stort antal människor måste köpa huvuddelen av sina dagli~varor i närbuliken. Aven om du handlar kläder, skor, sportutrustning m m i Kumla centrum eller på annat håll bor du kåpa dina dagligvaror i nå"rbutiken. Du bestämmer själv om du vill ha butiken kvar genom att handla där och au vara köptrogen! Du visar då solidaritel med buliken och framförallt med de människor som bor i samma område. Vill du, som konsument, veta mer om varuförsörjningsplanen kan du kontakta någon av Konsumentrådets ledamöter eller konsumentsekreteraren i Sladshuset Hur ofta stöter man inte på ortnamn och undrar hur de uppstått. Ta t ex RomaTebicken. ett av de senaste bostadsområdena i kommunen. Om. rådet har naturligtvis fått siu namn av bäcken som rinner intill områdel. Men hur har bäcken fått siu namn'? [ ett program i Kumla närradio hör des förre fjärdingsmannen Emil Lars son berätta om livet i kumlatraklen omkring sekelskiftet. Han hade berättat för Ake Avenbok, som framsynl nog spelade in samtalet som fördes omkring år Så här berättade Emil Larsson, som i sin tur hade fått berättelsen av Lars Larsson - en hembygdsforskare från Örsla. "Den här bäcken har sin opprinnelse uppe i myrängarna i SAnnerslaskogen. Det finns en opprinnelse där och se'n är det ju tillflöden. Det var under ofredens år. Det kom en patrull krigare som var vilsna, men de följde bäcken neråt eftersom de förstod att den hade sitt ullopp på något släile. Och så frågade de sig fram. Folk frågade krigarna vart de skulle gå. Patrullen svarade att den skulle hålla på lills de kom lill Rom. Då fick bäcken namnet och bäcken fick hela Romarebäcken. Backen fick heta Romarebacken och så vid landsvägen Romarebroa." Romarebroa är bron där väg 644 kor sar Romarebäcken väster om Borgs Motor i Älvesta. Romarebacken är kullen intill och den har delvis schaktats bort. Roland Eliasson En av vårt lands främsta ortnamnsforskare, professor Lars Hallberg i Uppsala kommenterar berättelsen så här: "Folldiga ortnamnskommentarer av deua slag, s k namnsägner, är vanliga ute i bygderna. Som namntolkningar har de sällan något värde. Men de visar au allmogen i sin fantasi gärna sysslade med de ofta helt obegripliga namn som man dagligdags tog i munnen och de enkla berauelser som blev resu1tatel härav är självfallet i egenskap av sägenmaterial i princip av intresse för folkminnesforskningen." En sludium på vetenskapliga grunder skulle alltså med säkerhet ge eu annat resuhat än förre fjärdingsmannen Lars-Emil Larsson vidarebefordrat Kanske kan KUMLAN någon gång i framtiden lyfta på fantasisiöjorna och komma något närmare den vetenskapliga sanningen. Red. Staffan: 11

7 Turist i egen bygd Tidningsinsamling i Kumla kommun fr o m m~j 1980 Straxt innan man kommer till Hardemo kyrka på vägen från Kumla passerar man S:t Olovs källa. Liksom kring många andra källor finns sägner mer eller mindre sanna; oftast rätt fantasifulla - även kring denna källa. På en skylt står skrivet: Du vandringsman, på vägen går, Kom hit och drick, du styrka får, Ty vattnet äger samma kraft Det i Sankt Olofs tid har haft. Klokt nog anser inte skylten vilken kraft vattnet hart - utöver att släcka törsten förstås. Men det gör aven vatt net i våra vattenkranar. Utan vackra verser! Fantasifulla berättelser vill göra gällande att S:t Olov - dvs den norska kungen Olof Skötkonung - hät skulle ha döpt hedningar. Om den norske kungen någon gång besökt Hardemo återstår att leda i bevis. Förre lands- J \ l, Behovet av returpapper ökar kraftigt hos svenska pappersbruk. Kumla kommun bar beslutat att teckna avtal med AB Industrileveranser om en kontinuerlig pappersinsamling inom Kumla kommun. Tidningsinsamlingen, som startade under maj månad, kommer att gå så till att ett harntningsschema delas ut till hushållen, insamlingen sker en gång i månaden. Ett antal föreningar och aven skolklasser kommer att ha hand om insamlingen, sedan fraktas tidningarna vidare föf pressning och sortering. Visste ni att ett ton returpapper mot svarar 14 träd. I Kumla kommun kom mer ca 300 ton att samlas in samlade man in ton gamla tid ningar totalt. Målet ar ytterligare ton. Totalt återvanns ton returpapper från bl a kartoogtill verkare, tryckerier, butiker, kontor samt hushåll medan ton importerades. Returpapper som råvara har en viktig fördel även ur energisynpunkt. Jämfört med råvaran kraver returpapper väsentligt mindre energi då det ersätter mekanisk massa som bl a anvands till tillverkning av tidningspapper. antikvarien Bertil Walden anser det inte uteslutet att gamla berättare har mer eller mindre medvetet förväxlat sägnen med dem som gäller Husaby källa i Västergötland, där Olof själv en gång enligt andra sägner skulle ha döpts. Med vissa mellanrum har emellertid källan - som onekligen är mycket Under 1979 beräknas tidningspappersbruken genom användning av returpapper ha gjort en besparing av el i storleksordningen MWH jämfört med om man enbart använt vedråvara. Tekniska verkens ombud för verksamheten är arbetsingeojören Arne Fagrell (OI9n09 80) som ger svar i händelse tveksamhet skulle förekomma om verksamheten. D Du som vistas på sjön eller vid sjöstranden i sommar Glöm ej flytvästen! Förteckning över godkända väs tar finns hos Konsumentsekreteraren i Stadshuset gammal - rensats upp och skylten med texten på den - förnyats. Det är tillräckligt för att sägnerna - sann. eller osanna - har levt kvar i bygden. Men inte har vi hört talas om någon som blivit stark enbart av att dricka vatten. D 12 13

8 Förenklad byggnads- r-m-u-see--rn-a-s , Kumla högar lovsprövning öppethållande 1 Riksdagen har beslutat andra 54 i byggnadsstadgan för att förenkla byggnadslovsprövningen. Ändringen innebär att för bostadshus med högst två bostadslägenheter behövs inte byggnadslov föf följande åtgärder: VA-ledning som skall anslutas till egen VA-anläggning. Invändig ändring. Dvs mindre ändring. (Ytterligare bostadslägenhet eller lokal för handel, hantverk el ler industri fdr inte inredas. Ändringar får inte heller beröra byggnadens bärande delar, eldstäder el ler rökkanaler.) Omfärgning av byggnadens fasad om inte byggnadens karaktär väsentligt ändras. Anordnande av skyddad uteplats intill bostadshuset med mur eller plank eller anordnande av skärm tak över sådan uteplats. Detta får emellertid inte ske narmare tomtgransen än 4,5 m. Mur och plank får inte vara högre än 1,8 m och sträcka sig mer än 3,0 m ut från byggnaden. Skärmtaket får inte vara större an 12 m!. Högst tva uthus får uppföras i omedelbar närhet av bostadsbyggnaden. Den sammanlagda byggnadsytan får inte vara större än 10 m 2 Taknockshöjden får inte överstiga 3 m. Byggnaderna måste placeras minst 4,5 m från tomtgräns. Det kan dessutom finnas ytterligare begränsningar i fastställda planer. Muntlig ansökan om byggnadslov får göras när det är fråga om enklare åtgärder. sommaren 1980 SANNAHED Pukestugan och Officersmässen Oppet varje söndag under juni-augusti mellan kl Skomakarstugan Oppet varje söndag under juni-augusti mellan kl Dessutom öppet dagligen under juli mellan kl , då aven Pukestugan och Offi cersmässen kan visas. För separata visningar i grupp, kontakta kulturnämndens kansli, tel. 019n09 80, ankn 365 eller Kum1a hembygdsföreningens ordförande Helge Carlsson, tel. 019n20 29 HARDEMO Lundmarkska skolan Visning varje söndag under juni-augusti efter gudstjänstens slut (ca kl 11.00). För separata visningar, kontakta Hardemo hembygdsförenings ordförande Hilmer Lannhard, tel. 019n60 10 I vissa fall förekommer inskränk ningar i byggnadsrätten eller andra villkor för byggandet som ändock kräver att åtgärden prövas av bygg nadsnamnden. Ibland kan det vara svårt att bestämma avståndet 4,5 m till tomtgräns. För säkerhets skull är det lämpligt att ta kontakt med byggnadsnämnden i tveksamma fall. Historia Kumla högar är en uppstickande del av rullstensåsen och har under järnåldern använts som bygravfält. Numera är gravfältet svårt skadat genom grustäkt. Arkeologiska utgrävningar har skett åren 1902, 1934 och Vid samtliga grävningar har påträffats brandgravar från vikingatid (ca e Kr). Den döde har tillsammans med grav-gåvor bränts på bål. En låg jordhög har sedan lagts över bålresterna. Gravgåvorna har bl a varit dräktspännen, armringar och pärlor av karneol (en brunröd halvädelsten). I de flesta gravarna fanns dessutom en lerkruka, troligen med mat. I krukornas lerväggar har man funnit avtryck av rag- och vetekorn. Ar 1902 påträffades ett obränt ske lett, liggande i NO-SV med huvudet i SV och utan spår av gravgåvor. Detta ändrade begravningssätt tyder på att folket i Kumla kommit i kontakt med kristendomen. Graven torde vara en av de senast anlagda innan man upp hörde att använda gravfältet och övergick till att jorda de döda vid kyrkan. Vid 1934 års utgrävning hittades ett spänne, som aven det kan tyda på kontakt med kristendomen. På spännets runda platta ar ett kors inristat (se bilden). Detta kors användes i dag som sym bol för Kumla församling och Kum1a hembygdsförening. På större delen av det undersökta området har det under gravarna framkommit rester aven boplats. Boplatsen är äldre än gravfältet. För utom eldstäder och avfallsgropar påträffades slagg, dvs avfall från järn framställning eller smide. Det visar att boplatsen inte är äldre än från järnåldern, troligen någon gång mellan 300 fkr-7oo e Kr. Växtlighet På högarna finns ett bestånd av back sippa. Backsippan blommar normalt i maj. Genom grustäkt och uppgrävning är den starkt hotad. Backsippan å'r fridlyst i Orebro län

9 Länskortet har under en längre tid gällt samtliga busslinjer i h~la länet med lokaltrafiken i Örebro och Karlskoga inräknade samt kommunernas kompletteringstrafik. Du kan även åka med GDG:s regio... nala och interregionala linjer, där- de passerar inom länet. Från l januari gäller Länskortet även på tågen. Du som köper Länskortet TÄG IIIOM linet Karlskoga lokaltrafik. Trafik AB KSK, Bjurtjärn Motala lokajtrafik Treafik AB O Muntzing, Askersund AB Omnibus, Örebro FN Weidermans Buss Ag, Kumla Åmmebergs Buss AB, Ammeberg Atorps Taxi AB, Åtorp Örebro Trafik AB (lokaltrafiken) Kommunernas kompletteringstrafik Länskortet som är ett månadskort och gäller för ett obegränsat antal resor på samtliga busslinjer inom länet gäller från l ja nuarr 1980 för resor även med tåg. S"'""no,,"m,on ""...s... """"".""'''-"'' ''''''... 'O' u"...."~,,,"" Kumla högar - som Kumla bys bygravfält nägot oegentligt kallas - är nu utgrävd rö1 tredje gången, vilket skapat ytterligare klarhet; man har bl a hittat en bosättning under gravarna. Tyvärr är den också söndergrävd genom grustäkt Och även utsatt föt hård nedslitning. Den är dock ännu så länge centralortens narmaste växtplats föt den fridlysta backsippan. Följ anvisningarna nar ni ser på dem! I övrigt har området en torrängs~ flora som är synnerligen artrik, cirka hundra arter finns inom området. Här kan t ex nämnas: junfgrulin, backnejlika, gökblomster, johannesört, kattfot och gul fetknopp. l östra kan ten invid staketet finns en fläderbuske. Ordningsföreskrifter Cykel- och mopedåkning är icke tilllåten inom området. Undvik slitage på området. Följ de stigar som redan finns och gå inte på sluttningarna. Plocka inte blommor och bryt inte av kvistar på träd och buskar. Tältning och uppgörande av eld är inte tillåtet. Skräpa inte ner. KUMLA HEMBYGDSFÖRENING KUMLA BIOLOGISKA FÖRENING KUMLA KOMMUN kan åka buss och tåg bekvämt och billigt hur ofta du vill under en månad. Länskortet kan du köpa: på postkontoren av lantbrevbärarna på busstationen i Örebro på alla länsbussar. Följande trafikföretag är anslutna till Länskortet: Länsbussarna, Örebro Lars Dahlberg, Kloten Ehns Busstrafik AB, Aspabruk Sigvard Falkenström & Co, Närkesberg GDG Biltrafik AB ",;;;.,.", " -",.'J. '.,", BUSSllNJERIIA 16 17

10 Vatten- och avloppsledning till Kvarntorp Anbud på projektering hade infordrats före sammanträdet. VIAK AB antogs som projektör Projektering och huvudinriktningarna klara. Markförhandlingarna har påbörjats De första markförhandlingarna i Hällabrottet klara. Skogsavverkning och röjning kan påbörjas närmast Hällabrottet av Tekniska verkens parkavdelning. Av röjningsvirket och riset blir det flis Efter trettonhelgen påbörjar ett ledningslag arbetena vid Orstavägen Lag två börjar vid Frommestabacken och går mot Närkefrakts anläggning Lag tre startar vid Frommestabäcken och bygger ledning mot Kvarntorp. Under vecka 18 monteras pumpstationen, eftersom ledningarna inte kan läggas med självfall hela sträckan. Vecka 20 är samtliga ledningar väster om Frommestabäcken klara och provtryckta På grund av mycket vatten i rörgraven; det stora djupet (ca 5 meter) samt delvis personalbrist har arbetet legat nere i tre veckor i östra delen närmast Kvarntorp men kan nu återupptagas i full utsträckning. Förra hösten klagade Ekebyborna på att vattnet var dåligt (KUMLAN nr 4/1979) Dvs nitriten i vattnet kunde påverka spädbarn. För övriga grupper var det ofarligt all använda. Kumla kommun satte omedelbart igång med projektering aven förbindelseledning med Hällabrottet och här ser vi hur ledningsarbetena närmar sig bebyggelsen i Kvarntorp och anslutningspunkten till Ekebyledningen. --- SA här bn du åka tåg på länskortet. med 2:a klass linjerna Finnerödja-Laxå-Vretstorp-Östansjö-Hallsberg. Svartå-Hemsjöstrand-Mullhyttemo - Fjugesta-Vintrosa-Örebro. Degerfors-Laxå. Loka-Grythyttan-Hällefors-Bredsjö-Ställdalen. Hallsberg-Kumla-Örebro-Frövi-Fellingsbro. Ställdalen-Kopparberg-Storå-Lindesberg-Frövi. linskortet gäller endast mellan stationer där respektive tåg har uppe håll för resandeutbyte på ovan angivna sträckor. Länskortet gäller inte! om du åker över länsgränsen eller på tåg där platsbiljett erfordras. Sådana tåg finns nu (jan -80) endast på sträckorna Degerfors-Hallsberg och Laxå-Hallsberg. Övriga upplysningar Busstrafik Örebro busstation Tdgtrafik Hallsbergs station Kumla station måndag-fredag Buss- och tågtider Tiderna hittar du i respektive trafikföretags turlistor Till midsommar beräknas ledningsar betena vara i stort sett avslutade.' Provtryckning, renspolning och inkoppling beräknas vara avslutade före semestern. Kvarntorps samhälle får då vatten från Kumla samtidigt som avloppet från Kvarntorp går till reningsverket i Kumla, via en pumpstation i Fager björka. Ekeby kan inte få vatten från Kumla omedelbart. Ledningen Kvarntorp-Ekeby måste först provtryckas på grund ~v risken att vi eljest kan få massor av läckor, som vi inte skulle kunna bemästra utan denna förberedelse. Tyvärr kan vi inte påbörja det ta arbete förrän vattnet från Kumla är kopplat i anslutningspunkten, som är belägen i korsninggen Gasolvägen-Skolvägen. När Ekeby får vattnet klart beror alltså på i vilken kondition dessa ledningar är och hur mycket arbete som eventuella läckor kommer att förorsaka. Arbetet kommer att bedrivas så snabbt det praktiskt är möjligt. Kostnader Total anläggningskostnader inberäknat kostnader för marklösen och pumpstation har beräknats till kronor. Därtill kommer pro jekteringskostnader om cirka kronor. O 18 19

11 Fritidsnämndens sommarprogram Sommartid ir lutid 5edan gammalt. Eftersom böcker jr dyra att köpa. kan man lana böcker pi Kumla Bibliotek och tillfredsstilla sin läslust. Visserligen bar biblioteket nigot kortare öppenid pi sommaren. Si t ex bu man under sommarmånaderna stängt på söndagarna. Daremot ir alla lika välkomna de tider biblioteket har öppet. Tiderna hittar ni på sidan 2 i detta nummer ay KUMLAN. Kultumämndens sommarprogram Tisdag 17 juni Id Trinelkfill vid Kumlasjön Kumla nykterheuförbundlkulturnimnden Fredag 10juni Micho.marl1rande Yid Pukestu$an i Sannahed Kumla hembygdsförening/kulturnämflden Mdndag U juli Dockteater i Kumlaby kl 'ch Yid Kumlasjön kl Kulturnämnden 20 Lört!Dg l augusti PensiOltirenu dal vid Kumlujön Pensionärsffireningama!ku.1tumämnden Fret!Dg 11 augusti k118.jo RegiOltSrnusikem b1isorkester spelar vid Kumlasjön Kulturnämnden KUMLAHALLEN stängt under tiden som Djupadaisbadet billes öppet. DJUPADALSBADET Yid Kumlasjön tel. 019( ankn 261 kassan, 262 driftledare. Då yaxeln är stängd tel 019f1{l943 Oppet: Måndag-fredag kl Lördag-söndag kl S.30 Kassan stängs 30 min före badtidens slut. Provtagning ror simmärken varje dq: kl Servering och kiosk öppcn dagligen under bad perioden. Baå.1'Jifter: ~". rabatthifte vwma, 10 be$ö bamtom6år barn 7-16 ir rabauhiflc barn, 20 besök säsongskort vuxna skolbad militärer, pensionärer, studerande hyra ay skip hyra av simdräkt hyra av handduk hyra av skåp OBS! Utgdngsstämptl go/ler ej 3: 25:- fri entre ~SO S: 75: ~SO 1: ~SO ~SO ~SO I S:--Isisong BMlJlISs till Ka.lasiöa Badbuss kommer att aygi fran yucromridena till Djupadalsbadet tisdagar och tondagar under tiden 10 juni _ 3 juli samt 22 juli t 7 augusti en ligt nedanstående tidsschema: Från BrändAsen, altären Hardemo, skolan kl Abytorp, skolan Folketorp, affären Kappetorp Ekeby, bensinstationen Kyarntorp, Folkets hus Ater Abytorp-BrändAsen kl Kvarntorp-Folketorp Bussresan är avgiftsfri och gäller bide barn och vuxna. Vid otjänlig väderlek är builturerna inställda. Si_kolor All $imundervisning förläggs till Kumlahallen under tiden 9-27 juni. Simskolan är i fönta hand avscdd för barn i skolildern vilka ännu ej lårt sig simma. I min av plats kan äyen förskole barn mottagas. Badbussar avgår från yueromridena enligt nedlljl$tiende tidsschema mlndag-fredlll: Från Ekeby, beluinstationen kl Kvamtorp, Folkets bus Byrsla missionshus Jirsjö, möbc:lcentrum Brindbc:n, afrarcn Hardemo, $kolan Abytorp, skolan Hörm Hillabrottet, afraren Sannahed, afraren 10.\5 Simundervi$ning för övriga (inneromridet) kl Skolans eleyer anmiler sig till rapektiyc klasslirare på separat anmålningsiista. BADBROTTET,HÄLLABROIIEI Barnpassning under liden 9 juni - 25 juji, mindag-fredq mellan kl (barn 3-6 år). Anmälan göres direkt vid badet den 9 juni kl 10.00: r OBS. Vid regnväder ingen barnpassning. Provtagning för simmärken och forlsittningskurs för nybörjare under tiden 30 juni - 1 augusti, måndag-fredag kl samt tisdq och tondag kl FRITIDS- OCH KVARTERSGARDARNA Fritidsgårdarna Malmen, Kumla och Tall ängen, Hällabrottet samt kvanersgårdarna "Myrstacken, Köpmangatan SS, Kumla, Sannahed, Abytorp, Kvarntorp <x:h Ekeby hålles stängda från mitten av maj till början av scptcmber. TURISTBYRAN lom är inrymd i f d.tele-expeditionen, Köpmangatan S, Kumla är under tiden 9 juni

12 augusti öppen måndag-fredag kl , lördagar kl , söndagar stängt. TENNISBANOR Tennisbanorna vid Kumlahallen får under sommarperioden disponeras gratis. Tennisbanorna vid Länsmansskogen är öppna för spel under perioden maj-september. Bokning av tider göres vid tennisbanorna. Avgiften erlägges samtidigt som nyckel avhämtas vid BP-bensinstation, Ö Droltninggatan I, Kumla. Tennisbanan vid Kvarntorps idrottsplats upp låtes kostnadsfritt, men inbokning av tiden sker på tidlista vid tennisbanan. SOMMARVERKSAMHET VID BONDGÅR DEN Fritidsnämnden, Sociala centralnämnden och Svenska kyrkan anordnar j samarbete även i år sommarverksamhet på '''Bondgården'', mittemot Pastorsex.peditionen och välkomnar alla åldrar. Aktiviteter ordnas för i huvudsak barn upp till 12 år. Verksamheten kommer att pågå under tiden 9 juni - 4 juli samt 28 juli - 14 augusti, mån dag-torsdag kl samt , fredag kl samt Bland aktiviteter som kan föekomma är bl a sagostunder, fria lekar, bad, dagsutflykter, sällskapsspel, fotboll, film, sommarkyrkoverksamhet med samlingar samt "onsdag-kvällar med Svenska kyrkan" m m, mm. Serveringen i "Bondgården" kommer att vara öppen dagligen under ovanstående tider. Serveringen är även öppen för andra än dem som deltager i fritidsverksamheten. Mera detaljerade upplysningar om sommarverksamheten kommer att lämnas i särskilt tryck samt via annons i dagstidningarna. Vi närmar oss sommaren med bad och sol ept- Motlonl.1 reol'bundlt. "Ilit In h.lvtj..,... 3 g'ngl'...c...n. Prlek to~ Jn d... ".J,, \imm., j.im.n.ek.n. Följ 'N Ar du 0,,1.. om din "il..:,'dfr'". hi"'.1 inn.n t,j njn".n bo.j.,. U"t tempo fö,ete,,'ngl.n. Steo" J'ng..mt. Utnyttil.n. tjufiuln till "..d.glmotion. motion...mmln".n" ti"t. jnll mld.nd... möjli"ln mld dig.jil" jbl.nd. T,in. ln1l mld Inflktlon l kroppin. Motion oe" god hyg'ln hö. Ihop. Låt årets semester bli en AKTIV SEMESTER vilket ger mera nöje och större värde än om man en bart latar sig. Deltag i olika semesterarrangemang med motion, eller motionera på eget sätt. Detta bör varvas med vila och avspänning. Utnyttja se mestern för ett rejält konditionslyft. Semesterha1sning frdn FRITIDSKONTORET Att sälja och köpa hus - "'got att linka pi (och tänka efter - före!) När man köper eget hus är det i regel den största och kanske den enda stora affär man gör. i sitt liv. Ofta sätter man sig i skuld för ett stort belopp och tar på sig ansvaret för ett mycket högt värde. Ett värde väl värt att vårda och som vid god vård också ytterligare o"k ar. " Säljarens skyldigheter Den som säljer ett hus har skyldighet att tala om vad han vet om huset. T ex hur gammalt det är, vilka skyldigheter som följer med (delaktighet i vägar, enskild vattentäkts beskaffen het o d). Han har också skyldighet att uppge de fel han känner till, t ex om det år dålig isolerat så att det går åt mycket bränsle. Har han själv tvingats köpa 5 kubikmeter olja per år, får han inte säga att det bara går åt 3 kubikmeter för att hålla huset varmt. Han får heller inte säga att vattenbrunnen aldrig har sinat om han t ex tvingats att hämta vatten hos en granne torra somrar. Han får inte uppge att värmepannan är nästan ny om den t ex är 6 7 år gammal osv, Köparens skyldigheter Även köparen har skyldigheter. Han måste "iakttaga normal försiktighet" innan han bestämmer sig. Köparen har en untiersökningsplikt. Om han själv inte är byggnadssakkunnig, mås te han ta med sig en sakkunnig vid sin besiktning av huset. Om en vägg är bara några få centimeter tjock måste han förstå att det är en tunn brädvägg med dålig värmeisolering. Om säljaren upplyser att värmepannan är år gammal måste han förstå att den kan "paja" när som helst. "Dolda fel" En fastighet kan ha dolda fel, dvs så dana som säljaren inte är medveten om och som köparen inte upptäcker ens vid noggrann besiktning. En pre sumtiv köpare kan ju inte börja bryta upp golv och liknande åtgärder för att kanske hitta ett fel, som eljest inte skulle framträda. Där gäller den regeln, att om sälja ren visste om felet eller rätteligen bort veta om det, får han inte dölja det. Är han färemot omedveten om det, går han fri. Om köparen då öppnat process mot säljaren, kan det medföra att köparen kan få punga ut med åtskilliga tusenlappar i onödan. MAnga förfragningar Konsumentsekreteraren får många förfrågningar från besvikna husköpare. I många fall kan mao' inte hjälpa köparen eftersom denne inte i förväg gjort tillräckligt noggranna undersökningar eller förstått att bedöma huset efter sin ålder. Den gyllene regeln gäller även här att det är bättre att fråga före ett köp, KUMLANYTT kan Du få i NÄRRADION torsdagar kl, 20,30 Träffpunkt 94,3 23

13 I Skomakarstugan nu i SaMahed r MIDSOMMARFEST i sannahed, Midsommarfest den 20 juni 1980 Klockan ls.00 Fest för barnen Resning av majstången. Lekar kring stången Tävlingar. Brandbilsåkning Klockan Fest för hela familjen Militärmusik Folkdansuppvisning. Kaffeservering ffi ffi Entre 8:- k< Kuml. hembygdsförening Kuml. kommuns kulturnämnd KB KUI,lLA TRYCKERI

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer Kumla växer Aktuella projekt och planer Kumla växer! Kumla var en gång i tiden centralorten för Sveriges skotillverkning. Ett talesätt från förr lyder Skomakare, bliv vid din läst. I Kumla har vi fortfarande

Läs mer

informerar Handläggning av ledningsärenden på enskild väg Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva mars 2010

informerar Handläggning av ledningsärenden på enskild väg Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva mars 2010 informerar Handläggning av ledningsärenden på enskild väg Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva mars 2010 1 2 Ledningsfrågor Bakgrund Hela vårt land genomkorsas av en mängd

Läs mer

Kumla-Kultur-Natur Sommaren 2013

Kumla-Kultur-Natur Sommaren 2013 Kumla-Kultur-Natur Sommaren 2013 Konst på Hög Ett av Sveriges främsta skulpturområden! På Kvarntorpshögen öster om Kumla hittar du Konst på Hög-ett av Sveriges främsta skulpturområden. Flera av Sveriges

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

Ett nödvändigt överskott 1981. Kumla bibliotek. KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun

Ett nödvändigt överskott 1981. Kumla bibliotek. KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun Kumla bibliotek Ett nödvändigt överskott 1981 A v kommunalrådet Sven-Ove Cederstrand Öppettider: HUVUDBIBLlOTEK Folkets hus Skolvägen 12 KUMLA tel 88190 Månd-fred 12-20 lörd 11-14 sönd 16 18 (Sommartid:

Läs mer

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu!

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Olsnäs Vatten & Avlopp Sista chansen till en bred gemensam lösning

Olsnäs Vatten & Avlopp Sista chansen till en bred gemensam lösning Till samtliga fastighetsägare i Olsnäs Olsnäs Vatten & Avlopp Sista chansen till en bred gemensam lösning Bakgrund och status Du har i dagarna mottagit ett brev från Leksands Kommun avseende Vatten- och

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Beslut för Älvsjöskogens naturreservat 11 (18)

Beslut för Älvsjöskogens naturreservat 11 (18) 11 (18) C. Föreskrifter med stöd av miljöbalken 7 kap. 30 om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet. Utöver vad som gäller i lagar, förordningar och lokala föreskrifter, föreligger förbud enligt

Läs mer

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet Planen innehåller mål och åtgärder för områdena: 1. Energihushållning och energieffektivisering 2. Energitillförsel 3. Resor och transporter 4. Fysisk planering Planen innehåller totalt 25 åtgärder. Uppföljningen

Läs mer

Färdtjänst Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva persontrafiken.

Färdtjänst Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva persontrafiken. REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ÖREBRO LÄN Nedanstående regler gäller fr.o.m. 2001-11-01. De är fastställda av styrelsen för Länstrafiken Örebro AB 2001-09-27. Senaste ändring beslutad 2013-02-13. Färdtjänst Färdtjänst

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Riktlinjer för placering i förskola, allmän förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för placering i förskola, allmän förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg RIKTLINJER 1[6] Referens Christina Carlsson Mottagare Utbildningsnämnden Riktlinjer för placering i förskola, allmän förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Gäller från och med 2016-07-01. Riktlinjerna

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Svansjo sommarby

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Svansjo sommarby Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Svansjo sommarby Under år 2016 påbörjar kommunen utbyggnaden av vatten- och avloppsledningsnät i Svansjö sommarby. Möjlighet att ansluta

Läs mer

Frågor och svar - Ornö Brevik samfällighetsförening

Frågor och svar - Ornö Brevik samfällighetsförening Frågor och svar - Ornö Brevik samfällighetsförening 160309 ALLMÄNT OM SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN Vem bestämmer i en samfällighetsförening? Vad som gäller i en samfällighetsförening regleras i lag https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med en varaktigt funktionsnedsättning och som

Läs mer

INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA. Läsåret 2015/2016

INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA. Läsåret 2015/2016 INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA Läsåret 2015/2016 KOMMUNENS SKYLDIGHETER OCH ANSVAR VID SKOLSKJUTS. Enligt skollagen, 10 kap 32 samt 11 kap 31, har elever i grundskola

Läs mer

UTSTÄLLARINFORMATION. IT-MÄSSOR Öresund 2011 5-6 oktober MALMÖ ARENA / MALMÖ

UTSTÄLLARINFORMATION. IT-MÄSSOR Öresund 2011 5-6 oktober MALMÖ ARENA / MALMÖ UTSTÄLLARINFORMATION IT-MÄSSOR Öresund 2011 5-6 oktober MALMÖ ARENA / MALMÖ Vi hälsar Er välkomna som utställare och ser fram emot två givande dagar tillsammans. Nedan följer information som är viktig

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland.

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Särskilda betalnings- och avbokningsregler gäller vid bokning av stugor/lägenheter. Vid grupp och skolresebokningar gäller avbokningsregler enligt

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Viby skola Information till hemmen

Viby skola Information till hemmen Viby skola 2014-2015 Information till hemmen Välkomna till ett nytt läsår på Viby skola! Jag hoppas sommaren har varit bra och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er föräldrar. Nedan följer

Läs mer

Upprättad 2004-05-26. Planens syfte och huvuddrag. Avvägning enligt miljöbalken

Upprättad 2004-05-26. Planens syfte och huvuddrag. Avvägning enligt miljöbalken PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten SUNDSÖR 2:1 i Nykvarns kommun Upprättad 2004-05-26 Handlingar Detaljplanen utgörs av plankarta i skala 1:2000 med planbestämmelser. Till detaljplanen hör

Läs mer

Q~L ERIK WESTLIN PLANARKITEKT

Q~L ERIK WESTLIN PLANARKITEKT DETALJPU ;-J FÖR ÅRDALÄ ~: 29 (f d kommunalhuset l Ardala) I ARDÄLA TÄTORT. SKARA KOMMUN X- 7! 000 UPPRÄTTAD DEN 27 SEPTEMBER 1993 ~~ (J:R>---- ÖSTEN ANDERSS~t STADSARKITEKT Bestämmelser Q~L ERIK WESTLIN

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

Alunbruksgatan 4. Alunbruksgatan 4. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Alunbruksgatan 4. Alunbruksgatan 4. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Kalmar Gatuadress Kommun Mörbylånga Storlek 1.0 rum / 42 m² Område Degerhamn Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Lägenheten ligger i ett 200 år gammalt

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige

Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige Nr BBR Synpunkt 3:XX 1. 111 Boverket utvidgar begreppen tillgänglig och användbar till att avse också för personer med nedsatt orienteringsförmåga.

Läs mer

24-27 september 2009 MÄSSTIDER

24-27 september 2009 MÄSSTIDER 24-27 september 2009 MÄSSTIDER In- & Utflyttning Öppettider Godstransporter Beställningar bör vara oss tillhanda senast: Fredag 21 augusti Vi reserverar oss för slutförsäljning. Beställningar Beställningar

Läs mer

TIDTABELL LOKALTRAFIKEN

TIDTABELL LOKALTRAFIKEN TILL HUSHÅLLEN TIDTABELL LOKALTRAFIKEN 14 juni 2010 22 augusti 2010 Trafikinformation 0970-248 00 vx. Pris 5 kr inkl. moms TAXA inkl moms för resor mellan och inom tätorterna Malmberget-Gällivare-Koskullskulle

Läs mer

Blomstervandring. Lokal Service. Mat, Kaffe, Boende. Övrigt. Butiker

Blomstervandring. Lokal Service. Mat, Kaffe, Boende. Övrigt. Butiker Blomstervandring En lätt vandring med Lars Lundgren som guide! Efter gemensam färd till Grönfjäll, går vi upp i Grantonsskalet och tittar på fjällets flora. Ta med fika. Söndag 10/7 Samling vid Träffpunkten

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

S i d a 1. Goda råd. från en erfaren. kranförare

S i d a 1. Goda råd. från en erfaren. kranförare S i d a 1 Goda råd från en erfaren kranförare S i d a 2 Beställning av kranen När du ska beställa kranen för ett lyft, måste du göra klart att lasten är färdig att koppla (eller gärna förbered med stroppar)

Läs mer

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Foto Rune Larsson Kolbäcksberättelse del 26 Farmarenergi Sidan 2 Farmarenergi Hallsthammar AB från åker till färdig värme I slutet på 80-talet bestämde Sveriges riksdag

Läs mer

Innehåll. Färdtjänst 3. Beställning av resa 4. Trappklättrare 7. Riksfärdtjänst 8. Resor på annan ort 9. Synpunkter och frågor 10

Innehåll. Färdtjänst 3. Beställning av resa 4. Trappklättrare 7. Riksfärdtjänst 8. Resor på annan ort 9. Synpunkter och frågor 10 Färdtjänst Innehåll Färdtjänst 3 Beställning av resa 4 Trappklättrare 7 Riksfärdtjänst 8 Resor på annan ort 9 Synpunkter och frågor 10 Telefonnummer och adresser 11 Mölndals färdtjänstområde 12 Färdtjänst

Läs mer

Boende som har allt. Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna

Boende som har allt. Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna Boende som har allt Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna Vi bygger nytt Nära storstaden och naturen Mitt i Kinna, bara ett stenkast från affärscentrumet Mor Kerstins torg bygger Marks Bostads AB

Läs mer

SKOLSKJUTSINFORMATION

SKOLSKJUTSINFORMATION Vasa Övningsskola SKOLSKJUTSINFORMATION 1 1. Inledning Denna broschyr är utarbetad av Vasa Övningsskola för att ge elever, vårdnadshavare och chaufförer information om skolskjutsarna och de spelregler

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området INFORMATIONSBREV 2015-10-19 1 (3) Information till fastighetsägare i Gustavsberg, del av Bergshamra tätort Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området Hej! Nu är det dags för ett nytt informationsbrev

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

DETALJPLAN nr 324 Upprättad 1990-11-06, reviderad 91-03-21 avskrift Godkänd av BN 1991-03-19 Antagen av KF 1991-04-22

DETALJPLAN nr 324 Upprättad 1990-11-06, reviderad 91-03-21 avskrift Godkänd av BN 1991-03-19 Antagen av KF 1991-04-22 DETALJPLAN nr 324 Upprättad 1990-11-06, reviderad 91-03-21 avskrift Godkänd av BN 1991-03-19 Antagen av KF 1991-04-22 1 LAGA KRAFT 1991-05-21 Detaljplan för del av fastigheten RINDÖ 3:79 (Rindö Centrum)

Läs mer

REGLER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET

REGLER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET REGLER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET Regler, inom ramen för 8, 14 och 25 kap. skollagen Barn- och ungdomsnämnden 2013-01-23, reviderade 2014-12-11 ALLMÄNT Reglerna tillämpas

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Laxå Kommun

Skolskjutsreglemente för Laxå Kommun Skolskjutsreglemente för Laxå Kommun 170201 1 Skolskjutsreglemente Laxå kommun Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Information om anmälan av värmepumpsanläggning

Information om anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om anmälan av värmepumpsanläggning Om du ska installera en värmepump måste du göra en anmälan till bygg- och miljönämnden. Anmälan ska göras minst 6 veckor innan du gräver

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Skolskjuts inom Gällivare kommun

Skolskjuts inom Gällivare kommun Skolskjuts inom Gällivare kommun Skolskjuts Avser resor mellan anvisad på- avstigningsplats i hemmets närhet och av kommunen anvisad eller beviljad skola. Skolskjuts omfattar inte förskola, pedagogisk

Läs mer

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Sid 1 (5)

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Sid 1 (5) Sid 1 (5) AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN Fastigheten: Beteckning Besiktning: Besiktningsdag Adress Klockan Postnr Ort Väderlek Ägare Temperatur Ca +2 grader

Läs mer

Vi hoppas på en dag med många skratt, svett, kämpaglöd och framförallt mersmak!

Vi hoppas på en dag med många skratt, svett, kämpaglöd och framförallt mersmak! PM Välkommen till 2012 års upplaga av Utmaningen 2012. Utmaningen är den 4:e deltävlingen i Svenska Multisportcupens långa klass. Utmaningen är en tuff tävling för dig som vill prova på multisport för

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kumla kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kumla kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kumla kommun Beslutade av kommunfullmäktige den 17 september 2007, 112. Ändrade av kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 78. Kumla kommun föreskriver följande med

Läs mer

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning 2 exemplar - Anmälan om installation av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur ytvatten, grundvatten eller

Läs mer

MÅNADSINFORMATION SEPTEMBER 2015

MÅNADSINFORMATION SEPTEMBER 2015 www.skogalundsklippan.com MÅNADSINFORMATION SEPTEMBER 2015 Information från Nya grannar Än är det behaglliig temperatur ii lluften Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

Uppsägning på grund av personliga skäl

Uppsägning på grund av personliga skäl Uppsägning på grund av personliga skäl Beträffande uppsägning på grund av personliga skäl finns i motiven till Lagen om Anställningsskydd (LAS) uppräknat en mängd exempel på vad som kan utgöra saklig grund.

Läs mer

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljö- och Samhällsnämnden Sökande och fastighet Sökande, namn Person- el organisationsnummer

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Den framtida konsumentpolitiken

Den framtida konsumentpolitiken Ds 2004/05:51 Den framtida konsumentpolitiken - Ett underlag till en ny konsumentpolitisk strategi 2006 LÄTTLÄST Jordbruksdepartementet Regeringens nya konsumentpolitik...3 Detta vill regeringen med konsumentpolitiken...4

Läs mer

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011 TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011 Antagen av styrelsen 2010-11-25 1 För att täcka nödvändiga kostnader för Karlskoga Miljö ABs allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

Innehåll. De politiska partierna...30 Repetitionsfrågor De politiska partierna...31

Innehåll. De politiska partierna...30 Repetitionsfrågor De politiska partierna...31 Innehåll Riksdagen...5 Var finns riksdagen?...6 Vad gör riksdagen?...7 Hur arbetar riksdagen?...8 Repetitionsfrågor Riksdagen...11 Regeringen...13 Vad gör regeringen?...14 Hur arbetar regeringen?...15

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från: Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från:

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från: Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från: 10-1216 UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN GÅNARP 43:1, M FL ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare samt berörda förvaltningar och myndigheter har beretts

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel WSP Environmental 30 september 2008 1 1 Bakgrund Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och

Läs mer

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stureparken 2 fastställda av styrelsen den 10 november 2010 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen samt

Läs mer

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 BILAGA 1: Enkät med gemensamma frågor samt unika enkäter Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 Sunne kommun genomför under sommaren 2011 en besöksundersökning

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Tekniska nämnden, arbetsutskottet Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 15 augusti 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 08:15 Ledamöter

Läs mer

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor ORDNINGSREGLER utgåva B, 2008-11-17 Brf Halltorp på Öland Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går det till Säsongen för att dra in fiber startar då marken är tjälfri och som tidigast i början av maj. I denna folder beskriver vi steg för steg hur det går

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2011

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2011 RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Hösten 2011 I detta nummer: ett flertal tillfällen till härliga samkväm t.ex. Höstgille, Tygresa, Fotboll och diverse hantverkskvällar, bara att ta för sig!

Läs mer

Hökhult 5. Län Jönköping Område Hökult Kommun Gnosjö Gatuadress Hökhult 5. www.hemverket.se - Sida 1 av 5

Hökhult 5. Län Jönköping Område Hökult Kommun Gnosjö Gatuadress Hökhult 5. www.hemverket.se - Sida 1 av 5 Län Jönköping Område Hökult Kommun Gnosjö Gatuadress www.hemverket.se - Sida 1 av 5 Beskrivning Fastighet i Hökhult med nära anslutning till sjön Flaten och med Store Mosse Nationalpark några minuters

Läs mer

Bredband via fiber - steg för steg

Bredband via fiber - steg för steg Bredband via fiber - steg för steg Steg vid installationen Installationen indelas i följande delar: Vi gör en markering med en käpp vid din tomtgräns, eller enligt bifogad karta, som visar varifrån du

Läs mer

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10148220 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34

Läs mer

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Säljarbesiktning Sid 1 (5)

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Säljarbesiktning Sid 1 (5) Sid 1 (5) AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN Fastigheten: Beteckning Besiktning: Besiktningsdag Adress Klockan Postnr Ort Väderlek Ägare Temperatur Ca +2 grader

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Galgabacken 4 Kommun Lund Storlek 1 rum / 68 m² Område Dalby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Galgabacken 4 Kommun Lund Storlek 1 rum / 68 m² Område Dalby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 1 rum / 68 m² Område Dalby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Perfekt skal att börja med för den som vill bygga något eget! -- Petra, säljare www.hemverket.se

Läs mer

Skolskjutsreglemente Laxå kommun

Skolskjutsreglemente Laxå kommun Skolskjutsreglemente Laxå kommun Ur Skollagen 4 kap 7 Hemkommunen är skyldig att sörja för att eleverna i grundskolan anordna kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden,

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

TIDTABELL LOKALTRAFIKEN. 24 augusti 2015 10 juni 2016. Gula sidor = Sommartidtabell, gäller tiden 10 juni - 22 Augusti 2016

TIDTABELL LOKALTRAFIKEN. 24 augusti 2015 10 juni 2016. Gula sidor = Sommartidtabell, gäller tiden 10 juni - 22 Augusti 2016 TILL HUSHÅLLEN TIDTABELL LOKALTRAFIKEN 24 augusti 2015 10 juni 2016 Gula sidor = Sommartidtabell, gäller tiden 10 juni - 22 Augusti 2016 Trafikinformation 0970-248 00 vx. Pris 5 kr 2 3 Biljettpriser för

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går det till Vi drar in fiber under den tjälfria säsongen och kontaktar dig i god tid före installationen. För ordinarie pris är leveranstiden 10 veckor. Du ansvarar

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område. Tillträde tidigast. Norra Pålsboda. Enligt överenskommelse

Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område. Tillträde tidigast. Norra Pålsboda. Enligt överenskommelse Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område Norra Pålsboda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Fastigheten består

Läs mer

Följande gäller för utflykterna:

Följande gäller för utflykterna: Sommarplaneringen 2005 Nu är vi äntligen klara med planeringen för sommaren. Vi har planerat in en hel del utflykter och aktiviteter. Vi har försökt att hitta en variation i det vi gör, en del av utflykterna

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun 2013-06-11 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.19:00-21:30 Närvarande: Åhörare: 100-talet

Läs mer

Färdtjänst. Information om särskild kollektivtrafik

Färdtjänst. Information om särskild kollektivtrafik Färdtjänst Information om särskild kollektivtrafik Färdtjänst i Örebro län Vi på Länstrafiken har fått uppdraget från länets kommuner att sköta färdtjänsten. Till vår hjälp har vi ett antal entre pre -

Läs mer

Stora Källviken. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Stora Källviken. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Stora Källviken Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING...

Läs mer