Under knapphetens kalla stjärna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Under knapphetens kalla stjärna"

Transkript

1

2 Kumla bibliotek Under knapphetens kalla stjärna A v kommunalrddet Sven-Ove Cederstrand HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA tel 019n09 80 vx, efter vx stängd Öppet: l juni-31 aug månd-fred 14-20, lördag, söndag stängt Fr o ffi I sept månd-fred 12-20, lord 11 14, sönd HÄLLABRO>1['I~ET[ Tallängens skola, tel Ol9n24 13 Öppet: månd a<:h onsd torsd 10-15, Juli stänat KUMLABY (BARNBIBLIOTEK) Kjellingatan 20, tel 0l9n09 80 vx efter vx stångo Öppet: mind och onsd 12-15, 16-19!orsdaglO-l2 Juli stängt I(VARNTQRP Folkets hus Öppet: too 11-19, lond Juli stängt SANNAHED Centrumhuset, tel Ol9n86 30 Öppet: månd 17~20, tisd och fred Juli stängt ABYfORP Posthuset, telol9n3241 Öppet: mind och tisd fred Juli stängt SAGOSTUNDER, även pi finska., föt barn 4--6 år. På höstterminen börjar vi vecka 40 och slutar vecka 49, på vårterminen börjar vi vecka 7 och!lutar vecka 16. ' Fr o ffi juni har biblioteken förlängd linetid (SOMMARLAN) till I sept. TURLISTA BOKBUSSEN IUU-SEPTEMBER 1980 Byrsta m /1 9/6, 11/8, 819 Södr~1 Ekeby m /1. 16/6, HVS, 1519 Ormesta m fl 16/6, I&/S, 15/9 Eneby m fl 23/6, 25/8, 22/9 SAnnersta m fl 2/6, 4/S, 119, 2919 Brånsta m fl 2/6, 4/8, [/9, 29/9 Hjortsberga m fl 24/6, 2618, 23/9 Val[ersta m fl 3/6, 5/8, 2/9, 3019 Rala m fl 10/6, 12/8,919 Berga m fl 17/6, [9/8, [6/9 Brändåsen m fl 4/6, 25/6, 2W8, 17/9 Öja m fl 13/6, 8/8, 5/9 Nynäs m fl 12/6, 14/8, 11/9 Ekcby by m fl 19/6, 2lI8, 18/9 Frommesta mil 26/6, 28/8, 2519 Torsta m fl 5/6, 7/8, 4/9 Ekeby tätort 5/6,12/6,19/6,26/6,7/8, 14/8,21/8,28/8, 4/9, 11/9, 1819, 25/9 Förmiddagstur Biblioteken halles stållgd. MI4s0mlD"'.tton (fred 20 juiil) Konflikten på arbetsmarknaden är på sin höjdpunkt (!) när jag skriver den här artikeln till Kumlan. Så gott som alla förvärvsarbetande, och även många andra, inte minst pensionärer och barn, har på något sätt fått känna av konfliktens verkningar, en del i betydande omfattning andra endast marginellt. Kumla kommuns verksamhet har direkt drabbats av nyanställningsoch övertidsblockaden samt den strejk som ca 15 anställda är indragna i. De omedelbara verkningarna av konflikten har märkts inom äldreomsorgen, barnomsorgen, undervisning-~ en och administrationen (nämnders och styrelsers sammanträden). Vi kan i dag inte överblicka vilka ekonomiska konsekvenser stridsåtgärderna får för kommunens ekonomi. Sannolikt är det fråga om betydande belopp. Nyligen framfördes via massmedia en uppgift från Oxelö sunds kommun - som är befolkningsmässigt mindre än Kumla kommun - en uppgift om att kommunen förlorar ca kr per vecka (merparten genom bortfall av skatteinkomster) under pågående konflikt. Skulle någon riktighet finnas i dessa siffror innebär såjedes en månads konflikt omkring I kr i förlust för en kommun av Kuml&S storlek. Vi kan bara hoppas att de ekonomiska verkningarna inte blir av sådan omfattning i ~umla kommun.. (Nu är konflikten lyckligtvis över.) Detta var ändå en dyster inledning på min artikel. Fortsättningen ser tyvärr inte ljusare ut. Även andra faktorer påverkar nämligen den kommunala ekonomin. Riksdagen fattade nyligen ett beslut om halvering av det s k skatteutjämningsbidraget från staten till kommunerna under år Kumla kommun - liksom övriga kommuner i landet - hade kalkylerat med att hela statsbidraget skulle utbetalas för När nu riksdagen beslutat om halvering innebär det ett inkomstbortfall under nästa år på 1,6 miljoner kr. Om kommunen i stället tar ut dessa pengar i kommunalskatt från kommuninvånarna innebär det ca 30 öre/skattekrona i skattehöjning. En ytterligare börda för kommunens ekonomi blev det när vi nyligen fick avslag på en statsbidragsansökan hos skolöverstyrelsen. I det fallet gäller det 9 miljoner kr i bidrag för byggande av högstadieskolan i Kumlaby. Kommunens enda högstadieskola Vialundskolan - är alldeles för liten för nuvarande elevantal och utflyttning har därför måst ske genom provisorier vid Fylsta och Malmens skolor. På sikt kan vi dock inte klara oss utan. att bygga en ny högstadieskola. Om det uteblivna statsbidraget tas ut i skatt motsvarar det l:65 kronor per skattekrona. Om vi däremot finan sierar bygget med lån klarar vi oss något lindrigare undan på kort sikt men vi är medvetna om svårigheten att för närvarande få lån. Vi bedömde skol

3 överstyrelsens beslut så allvarligt att vi inte lät oss nöja därmed utan gjorde en särskild uppvaktning hos skolminister Britt Mogård där vi fick tillfälle att redovisa de allvarliga konsekvenser ett uteblivet statsbidrag får för kommunens och kommuninvånarnas ekonomi. Vi har således inte helt givit upp hoppet om att komma i åtnjutande av detta statsbidrag. Situationen har inte blivit bättre av att vi också på senare tid fått avslag på en statsbidragsansökan om kronor till för- och lågstadieskolan i Romarebäcken (Hällabrottet) och att lånevillkoren för det servicehus för pensionärer, som nu står inflyttningsklart, har försämrats. Den dystra bild jag nu målat upp har sin främsta förklaring i det ekonomiska läge landet befinner sig i. Vi kan inte göra mycket på lokal nivå för att åstadkoimma förbättringar. l första hand måste vi inrikta våra åtgärder på att mildra verkningarna för kommunens invånare av det kärva ekonomiska läget. KUMLA KOMMUNS TEKNISKA VERK meddelar inskränkningar i offentlig belysning (gatubelysning) I syfte att begränsa energiförbrukning och därmed även kostnader har Kumla kommuns verkstyrelse beslutat om vissa besparingsåtgärder inom den offentliga belysningen (gatubelysningen) enl följande: l. All offentlig belysning inom kommunen h~lls helt släckt under tiden 27 maj - 8 augusti Undantag görs för belysningen kring Kum la Torg. 2. Vägbelysningen å E-3 inom Kumla kommun hålls helt släckt under tiden 19 maj - 27 juli Om vi för en stund bortser från ekonomin finns det faktiskt saker vi kan glädja oss åt i kommunen. Nyligen in-r vigdes det tillbyggda sjukhemmet som innehåller 60 nya vårdplatser för långvarigt sjuka samt lokaler för arbetsterapi, dagvård och sjukgymnastik. Kommunens nya servicehus för pensionär,er står klart och inflyttning pågår. Vi har förhoppningen att Kvarngården - servicehusets officiella namn - skall fungera som ett komplement till övrig äldreomsorg (ålderdomshem, hemsamariter m m). Det byggs bostäder i Kumlaby och Oppegårdsområdet. En ny vattenledning har dragits mellan Hällabrottet och Kvarntorp så att invånarna i Ekebyoch Kvarntorpsområdena skall få bra kommunalt vatten i stället för det ganska dåliga vatten de för närvarande får. Trots att ekonomin utgör en hämsko på den kommunala verksamheten måste vi blicka framåt och driva på utvecklingen så att kommuninvånarna tillförsäkras den service kommunen utlovat i de långsiktiga framtidsplanerna. D Kumla energiverks AB Av energiverkschefen Karl-Erik Larsson "Kommunen skall i sin planering främja hushållningen med energi samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel". Så står det i första paragrafen i lagen om kommunal energiplanering från 9 juni Kumla kommun var bland de första i landet som lät upprätta en energi- plan. Planen som blev färdig i maj 1978 hade som en nästan naturlig biprodukt ett förslag till utbyggnadsplan för fjärrvärme inom tätorten Kumla. Under några år hade en begränsad fjärrvärmeutbyggnad genomförts med provisoriska panncentraler för värme produktionen bildades så Kumla energiverk AB med huvudsaklig uppgift att producera och distribuera fjärrvärme samt distribuera elektrisk kraft inom tätorten Kumla. Bolaget skall således ansvara för den ledningsbundna energiförsörjningen inom tätorten. Från I januari 1980 är verksamheten i gång och förvaltningen av ovan nämnda panncentraler har övertagits av bolaget. Kommunens elverk har också överförts till bolaget. Kontoret är inrymt i f d Lantmännens och Kumla foders kontorsbyggnad vid Magasinsgatan 8. Hela fastigheten, som nu även omfattar en del av tomten som rymmer f d Ströms skofabrik har överförts på bolaget från den I januari Fjärrvärmeverksamhetens utbyggnad under de närmaste åren kan an- tagas bestå i dels färdigställande av ledningsnätet i Kumlaby med åtföljande rationalisering av värmeproduktionen, dels också utbyggnader i centrum för värmeleveranser till bl a Folkets hus, kommunens servicehus vid Skolvägen samt till kvarteren utefter Trädgårdsgatan och Köpmangatan m fl öster om järnvägen. Viss flexibilitet vid utbyggnaden av ledningsnätet måste också finnas så att anpassning i största möjlig utsträckning kan ske till de presumtiva värmekunder som finns inom det område som avses kunna försörjas med fjärrvärme. Området för utbyggnad av fjärrvärmen beräknas omfatta större delen av centrumbebyggelsen med i första hand flerfamiljshus, industribyggna der och institutioner och begränsas preliminärt norrut av Höganäsgatan, Annebergsgatan och Västra Drottninggatan med en avstickare utefter Solhemsgatan. Söderut beräknas de flesta byggnader kunna förses med fjärrvärme undantaget villaområdena utefter Köpmangatan där husen till största delen är eluppvärmda. Värmeproduktionen beräknas under några år kunna ske i tillfälliga panncentraler (TPC) bestående av värme pannor inrymda i små lätt flyttbara byggnader av aluminium alternativt inrymda i byggnader som t ex centralen för kv Svanen, Folkets hus och servicehuset m fl som är inrymd i gamla panncentralutrymmet i kv Svanen eller centralen för Prästgårdsskogen 5

4 med delar av centrum som är inrymd i panncentrajbyggnaden vid Spann målsgatan. Efter en utbyggnadsperiod på 5 ä. 6 år beräknas vårmeunderlagct vara så stort och ledningsnätet så samman byggt att en gemensam hetvattencentral kan uppföras på lämplig plats. Preliminärt har i utbyggnadsplanen räknats med en placering vid Magasinsgatan 8 intill byggnaden där kontoret i dag är inrymt. För att uppfylla lagens krav på en säker och tillråcklig encrghillrörsel och med hänsyn till senare års ut veckling på oljemarknadcn med sti gande priser och hot om minskad till försel kan man med stor säkerhet anta att hetvattencentralen kommer att eldas med annat bränsle an olja eller också vara så uppbyggd att man läu kan ändra den från olja till annat bränsle. Fastigheten vid Magasinsgatan är ju lätt tillgänglig både med lastbil och järnväg med eget spår in på tomten. Många fastighetsägare i Kumla har säkerligen funderingar kring proble men med uppvärmningen av sin fastighet och vi på Kumla energiverk är mycket tacksamma om vi får en på ringningiinnani ett:pannbyte sker eller innan ett beslut tages om övergång till annat uppvärmningssystem. Direkt anslutning till fjärrvärmenätet avser i Skolbarnsförsäkring första hand som ovan sagts större byggnader men direktanslutning av villor kan också bli aktuellt om an--:"" slutning kan ske till rimliga kostnader för villaägaren och värmeleveran tören. O Ta hand om din katt och hund Ägare av katter och hundar upp manas att hålla väl reda på sina djur så att de inte förorenar på olämpliga stäl len. OBS! Att katten enligt gällande lag är fredlös utanför ägarens tomt. Deua innebär bl a att katten ej får släppas ut utan tillsyn. KUMLA HÄLSovARDSNÄMND Kommunen har tecknat kollektiv olycksfallsförsäkring för samtliga elever. Den gäller såväl skoltid som fritid. Vi vill dock göra målsmännen uppmärksamma på att försäkringen ej omfattar Like-, rese och tandskadekostnader UTANFÖR Norden Kumlaliälsan AB Avdirekt6r Stig Bladh Kumlahälsan fyller inom kort tio år. Den I oktober 1970 startade verk samheten. Det var fem företag som tog initiativet till att bilda Kumla ortens Företagshälsovårdscentral AB, som företaget hette till för några må nader sedan. Det var Kumla kom mun, Svenska radio AB, Kumla Fruktindustri (BOB), Ytong AB och AB Kumla skofabrik. De fyra förstnämnda företagen står idag kvar som aktieägare. Ytterligare 23 företag är medlemmar i verksamheten som för närvarande betjänar totalt an ställda. Om ett par månader finns I 112 läka re, I skyddsingenjör, I sjukgymnast, 4 sjuksköterskor, I biträde samt I 112 läkarsekreterare i tjänst. Resurserna medger därför ytterligare företagsan slutningar till upp emot 4000 anställda totalt. Arbetet bedrivs i dels en medicinsk och dels en teknisk del. Förutom mottagningen på Köpmangatan i Kumla finns en mouag ni ng i Kvarntorp. Företagshälsovården är uppdelad på förebyggande hälsovård och vård av arbetsrelaterade sjukdomar samt olycksfall i arbetet. I den förebyggan de delen ingår att spåra, kartlägga och eliminera hälsorisker såväl lokala som allmänna, såväl mekaniska som ke miska. Man skall göra arbetsmiljöin venteringar och periodiska kontroller av vissa riskgrupper, s k riktade hälsokontroller. Dessutom görs hälsokon trailer och undersökningar i samband med nyanställningar. Då någon ska dats lämnas råd och hjälp för eventuell omplacering eller anpassning av ifrågavarande arbetsplats. Kumlahälsan har ett nära samarbete med yrkesmedicinska kliniken vid RSO samt med yrkesinspektionen i Örebro. Grundläggande och normgivande för Kumlahälsan är Arbetsmiljöavtalet mellan SAF, LO och PTK och målet är au medverka till högsta möjliga an passning av arbetet till människans förutsäuningar. Skyddsingenjören och företagsläkaren är båda att betrakta som rådgivande opartiska experter. Det ankommer på de anslutna före tagen att i samråd med sina anställda pröva och förverkliga föreslagna åt gärder. Företagshälsovårdens ex perter har ansvar för att eventuella miljöfaktorer mäts och värderas samt att framlägga förslag till åtgärder. D Läsåret slutade på Svenska flaggans dag och nästa läsår - dvs höstterminen - börjar den 18 augusti 6 7

5 UPPSLAGET- - ett par sidor åt konsumenterna Konsumentridet önskar kommuninvllnama Trevlig semester och har några goda råd för Dig som skall ut och resa: Tänk igenom vad du vill ha ut av re san! Lugn och ro eller hålligång? Barnvänlig miljö, sköna bad, mo tian eller möjlighet till kulturella upplevelser? - Välj sedan ett resmål som motsvarar just dina krav på resan! Läs de allmänna resevil1koren innan du bestämmer dig för en resa. (Finns hos resebyråerna och hos konsumentsekreteraren i Stadshuset). Kontrollera noga vad som ingår i resans pris och vad du får betala extra för. Jämför priserna mellan olika arrangörer. Begär skriftlig bekräftelse om du har speciella krav på resan, inkvarteringen, havsutsikt, barnpassning, hiss el dyl. Kom ihåg att också kontrollera ~ att passet är giltigt - om någon visering behövs - att du har tillräckligt försäkringsskydd (börja med att kontrollera vad din hemförsäkring innehåller för reseskydd) Också viktigt: Eventuella klagomål på resan eller arrangemangen skall framföras pd platsen till reseledaren (ansvarig färdledning). Får du ej rättelse skall du skriva till researrangören inom tvd mdnader efter hemkomsten. Tala om vad du anser vara fel och begär ersättning för det som "klickat" i resan. Är du ej nöjd med det besked du får från researrangören kan du an mäla ärendet till Allmänna reklamationnämnden (Blanketter finns hos konsumentsekreteraren i Stadshuset). Ytjordvärme Alla är ju intresserade av att spara energi och många har valt att installera ytjordvärme och att slänga ut den gamla oljepannan. Konsumentverket har dock fått en hel del klagomål när det gäller installation av ytjordvärme. Leveranstiderna har blivit längre än beräknat och installationen dyrare än vad som upp. givits. Vad man kanske inte räknat med är t ex att hela gräsmattan måste läggas om. Konsumentverket har träffat AGA Thermia, den största leverantören av ytjordvärme, och diskuterat villkoren vid beställning, bl a prisfrågorna. Verket anser att fastare priser bör lämnas samt att konsumenterna ska få ordentlig information om de ekonomiska frågorna, bl a vissa kostnadskalkyler. Se upp med detta om du skall installera ytjordvärme. Energisparknep Många marknadsförare har dragit fördel av den senaste tidens propaganda för energibesparing i bostäder. De tävlar nu med varandra om att övertyga konsumenterna om att just deras produkt ger den största spareffekten. Konsumentverket undersöker nu den här argumenteringen som i många fall bedöms som vilseledande. rbland utlovas t ex energibesparingar med alldeles för höga procenttal. Marknadsföraren garanterar också ibland att konsumenten får statliga lån och bidrag till installationen. Detta energisparlån prövas dock enligt vissa nor mer som inte alltid ar uppfyllda. Här är några exempel på sparmetoder, vars marknadsföring nu undersöks av Konsumentverket: Tidsregulator för att sänka temperaturen eller helt stänga av värmen på bestämda tider; Ytjordvirme (problemen i dessa fall har varit försenade leveranser och oväntat höga installationskostnader); Tillsatsvitskor i eldningsoljan; Värme i golvet i stället för.element; Braskaminer och virmereflektorer. Är Qu osäker om sparmetoderna och deras effektivitet - kontakta Konsumentsekreteraren eller Energiråd givaren i Stadshuset. Föreningar Utställningar och program i höst - med början den 18 september - om hushållsekonomi un der rubriken: Planera in en utställning, ett mötesprogram eller en serie mötesprogram! Ämnen att välja på: Allmänt om budget, mat och jämförpriser, biiekonomi, kläder och skor, bostad, fritid, konsumentkrediter. Konsumentsekreteraren medverkar gärna med information. Beställ material eller medverkan hos Konsumentsekreteraren. Stadshuset, tel 019/

6 Köptrohet Av konsumentsekreterare Sonja Nordin-Tapper Romarebäcken - En namnsägen Varuförsörjningsplan för Kumla kom mun antogs av kommunfullmäktige den 12juni Vi har nämnt om den i KUMLAN nr och får nog an ledning att återkomma till den fler gånger i KUMLAN. Konsumentrådet har fått i uppdrag au hilla kontakt med konsumenterna når det giller varuförsörjningen inom kommunen. Det är tänkt att det skall ske genom konsumentsamråd, kontakter med organisationerna inom kommunen och med enskilda konsumenter. KonsumentrAdet skall också ha kontakt med handlarna i vissa ftågor. Varuförsårjningsplanen förutsätter att närbutikerna skall kunna vara kvar, men villkoren är att kunderna visar köptrohet och att kommunen stöder butikerna på det sått som är lämpligt i varje enskilt fall. Vid våra kontakter med konsumenterna under remisstiden har man önskal au vi skulle skriva i KUMLAN om köptrohel mot närbuliken. Koplrohel innebär att man handlar så myckel som möjligt i en speciell bulik. Köptrohet från kundens sida är det bäsla stöd en butik kan få. Förutsättningen för att kunna driva en butik är att den har kunder som handlar. En fast kundkrets är förutsältningen för ett någorlunda allsidigt 10 _~,"'G 'lo... 1<0.1.I.,nt..*Il:. Pl.U(. \/. '-UI"O( otui'ua Märk Edra stöldbegärliga ägodelar NI får lättare tillbaka dem om de blir stulna "'~ O.T,... lo;' varusortiment och au kunna ha färska varor. En butik kan inte leva på au ibland sälja mjölk eller mjöl eller att kunderna köper nu och då. sådant man glömt au köpa på annal håll. Ett relativt stort antal människor måste köpa huvuddelen av sina dagli~varor i närbuliken. Aven om du handlar kläder, skor, sportutrustning m m i Kumla centrum eller på annat håll bor du kåpa dina dagligvaror i nå"rbutiken. Du bestämmer själv om du vill ha butiken kvar genom att handla där och au vara köptrogen! Du visar då solidaritel med buliken och framförallt med de människor som bor i samma område. Vill du, som konsument, veta mer om varuförsörjningsplanen kan du kontakta någon av Konsumentrådets ledamöter eller konsumentsekreteraren i Sladshuset Hur ofta stöter man inte på ortnamn och undrar hur de uppstått. Ta t ex RomaTebicken. ett av de senaste bostadsområdena i kommunen. Om. rådet har naturligtvis fått siu namn av bäcken som rinner intill områdel. Men hur har bäcken fått siu namn'? [ ett program i Kumla närradio hör des förre fjärdingsmannen Emil Lars son berätta om livet i kumlatraklen omkring sekelskiftet. Han hade berättat för Ake Avenbok, som framsynl nog spelade in samtalet som fördes omkring år Så här berättade Emil Larsson, som i sin tur hade fått berättelsen av Lars Larsson - en hembygdsforskare från Örsla. "Den här bäcken har sin opprinnelse uppe i myrängarna i SAnnerslaskogen. Det finns en opprinnelse där och se'n är det ju tillflöden. Det var under ofredens år. Det kom en patrull krigare som var vilsna, men de följde bäcken neråt eftersom de förstod att den hade sitt ullopp på något släile. Och så frågade de sig fram. Folk frågade krigarna vart de skulle gå. Patrullen svarade att den skulle hålla på lills de kom lill Rom. Då fick bäcken namnet och bäcken fick hela Romarebäcken. Backen fick heta Romarebacken och så vid landsvägen Romarebroa." Romarebroa är bron där väg 644 kor sar Romarebäcken väster om Borgs Motor i Älvesta. Romarebacken är kullen intill och den har delvis schaktats bort. Roland Eliasson En av vårt lands främsta ortnamnsforskare, professor Lars Hallberg i Uppsala kommenterar berättelsen så här: "Folldiga ortnamnskommentarer av deua slag, s k namnsägner, är vanliga ute i bygderna. Som namntolkningar har de sällan något värde. Men de visar au allmogen i sin fantasi gärna sysslade med de ofta helt obegripliga namn som man dagligdags tog i munnen och de enkla berauelser som blev resu1tatel härav är självfallet i egenskap av sägenmaterial i princip av intresse för folkminnesforskningen." En sludium på vetenskapliga grunder skulle alltså med säkerhet ge eu annat resuhat än förre fjärdingsmannen Lars-Emil Larsson vidarebefordrat Kanske kan KUMLAN någon gång i framtiden lyfta på fantasisiöjorna och komma något närmare den vetenskapliga sanningen. Red. Staffan: 11

7 Turist i egen bygd Tidningsinsamling i Kumla kommun fr o m m~j 1980 Straxt innan man kommer till Hardemo kyrka på vägen från Kumla passerar man S:t Olovs källa. Liksom kring många andra källor finns sägner mer eller mindre sanna; oftast rätt fantasifulla - även kring denna källa. På en skylt står skrivet: Du vandringsman, på vägen går, Kom hit och drick, du styrka får, Ty vattnet äger samma kraft Det i Sankt Olofs tid har haft. Klokt nog anser inte skylten vilken kraft vattnet hart - utöver att släcka törsten förstås. Men det gör aven vatt net i våra vattenkranar. Utan vackra verser! Fantasifulla berättelser vill göra gällande att S:t Olov - dvs den norska kungen Olof Skötkonung - hät skulle ha döpt hedningar. Om den norske kungen någon gång besökt Hardemo återstår att leda i bevis. Förre lands- J \ l, Behovet av returpapper ökar kraftigt hos svenska pappersbruk. Kumla kommun bar beslutat att teckna avtal med AB Industrileveranser om en kontinuerlig pappersinsamling inom Kumla kommun. Tidningsinsamlingen, som startade under maj månad, kommer att gå så till att ett harntningsschema delas ut till hushållen, insamlingen sker en gång i månaden. Ett antal föreningar och aven skolklasser kommer att ha hand om insamlingen, sedan fraktas tidningarna vidare föf pressning och sortering. Visste ni att ett ton returpapper mot svarar 14 träd. I Kumla kommun kom mer ca 300 ton att samlas in samlade man in ton gamla tid ningar totalt. Målet ar ytterligare ton. Totalt återvanns ton returpapper från bl a kartoogtill verkare, tryckerier, butiker, kontor samt hushåll medan ton importerades. Returpapper som råvara har en viktig fördel även ur energisynpunkt. Jämfört med råvaran kraver returpapper väsentligt mindre energi då det ersätter mekanisk massa som bl a anvands till tillverkning av tidningspapper. antikvarien Bertil Walden anser det inte uteslutet att gamla berättare har mer eller mindre medvetet förväxlat sägnen med dem som gäller Husaby källa i Västergötland, där Olof själv en gång enligt andra sägner skulle ha döpts. Med vissa mellanrum har emellertid källan - som onekligen är mycket Under 1979 beräknas tidningspappersbruken genom användning av returpapper ha gjort en besparing av el i storleksordningen MWH jämfört med om man enbart använt vedråvara. Tekniska verkens ombud för verksamheten är arbetsingeojören Arne Fagrell (OI9n09 80) som ger svar i händelse tveksamhet skulle förekomma om verksamheten. D Du som vistas på sjön eller vid sjöstranden i sommar Glöm ej flytvästen! Förteckning över godkända väs tar finns hos Konsumentsekreteraren i Stadshuset gammal - rensats upp och skylten med texten på den - förnyats. Det är tillräckligt för att sägnerna - sann. eller osanna - har levt kvar i bygden. Men inte har vi hört talas om någon som blivit stark enbart av att dricka vatten. D 12 13

8 Förenklad byggnads- r-m-u-see--rn-a-s , Kumla högar lovsprövning öppethållande 1 Riksdagen har beslutat andra 54 i byggnadsstadgan för att förenkla byggnadslovsprövningen. Ändringen innebär att för bostadshus med högst två bostadslägenheter behövs inte byggnadslov föf följande åtgärder: VA-ledning som skall anslutas till egen VA-anläggning. Invändig ändring. Dvs mindre ändring. (Ytterligare bostadslägenhet eller lokal för handel, hantverk el ler industri fdr inte inredas. Ändringar får inte heller beröra byggnadens bärande delar, eldstäder el ler rökkanaler.) Omfärgning av byggnadens fasad om inte byggnadens karaktär väsentligt ändras. Anordnande av skyddad uteplats intill bostadshuset med mur eller plank eller anordnande av skärm tak över sådan uteplats. Detta får emellertid inte ske narmare tomtgransen än 4,5 m. Mur och plank får inte vara högre än 1,8 m och sträcka sig mer än 3,0 m ut från byggnaden. Skärmtaket får inte vara större an 12 m!. Högst tva uthus får uppföras i omedelbar närhet av bostadsbyggnaden. Den sammanlagda byggnadsytan får inte vara större än 10 m 2 Taknockshöjden får inte överstiga 3 m. Byggnaderna måste placeras minst 4,5 m från tomtgräns. Det kan dessutom finnas ytterligare begränsningar i fastställda planer. Muntlig ansökan om byggnadslov får göras när det är fråga om enklare åtgärder. sommaren 1980 SANNAHED Pukestugan och Officersmässen Oppet varje söndag under juni-augusti mellan kl Skomakarstugan Oppet varje söndag under juni-augusti mellan kl Dessutom öppet dagligen under juli mellan kl , då aven Pukestugan och Offi cersmässen kan visas. För separata visningar i grupp, kontakta kulturnämndens kansli, tel. 019n09 80, ankn 365 eller Kum1a hembygdsföreningens ordförande Helge Carlsson, tel. 019n20 29 HARDEMO Lundmarkska skolan Visning varje söndag under juni-augusti efter gudstjänstens slut (ca kl 11.00). För separata visningar, kontakta Hardemo hembygdsförenings ordförande Hilmer Lannhard, tel. 019n60 10 I vissa fall förekommer inskränk ningar i byggnadsrätten eller andra villkor för byggandet som ändock kräver att åtgärden prövas av bygg nadsnamnden. Ibland kan det vara svårt att bestämma avståndet 4,5 m till tomtgräns. För säkerhets skull är det lämpligt att ta kontakt med byggnadsnämnden i tveksamma fall. Historia Kumla högar är en uppstickande del av rullstensåsen och har under järnåldern använts som bygravfält. Numera är gravfältet svårt skadat genom grustäkt. Arkeologiska utgrävningar har skett åren 1902, 1934 och Vid samtliga grävningar har påträffats brandgravar från vikingatid (ca e Kr). Den döde har tillsammans med grav-gåvor bränts på bål. En låg jordhög har sedan lagts över bålresterna. Gravgåvorna har bl a varit dräktspännen, armringar och pärlor av karneol (en brunröd halvädelsten). I de flesta gravarna fanns dessutom en lerkruka, troligen med mat. I krukornas lerväggar har man funnit avtryck av rag- och vetekorn. Ar 1902 påträffades ett obränt ske lett, liggande i NO-SV med huvudet i SV och utan spår av gravgåvor. Detta ändrade begravningssätt tyder på att folket i Kumla kommit i kontakt med kristendomen. Graven torde vara en av de senast anlagda innan man upp hörde att använda gravfältet och övergick till att jorda de döda vid kyrkan. Vid 1934 års utgrävning hittades ett spänne, som aven det kan tyda på kontakt med kristendomen. På spännets runda platta ar ett kors inristat (se bilden). Detta kors användes i dag som sym bol för Kumla församling och Kum1a hembygdsförening. På större delen av det undersökta området har det under gravarna framkommit rester aven boplats. Boplatsen är äldre än gravfältet. För utom eldstäder och avfallsgropar påträffades slagg, dvs avfall från järn framställning eller smide. Det visar att boplatsen inte är äldre än från järnåldern, troligen någon gång mellan 300 fkr-7oo e Kr. Växtlighet På högarna finns ett bestånd av back sippa. Backsippan blommar normalt i maj. Genom grustäkt och uppgrävning är den starkt hotad. Backsippan å'r fridlyst i Orebro län

9 Länskortet har under en längre tid gällt samtliga busslinjer i h~la länet med lokaltrafiken i Örebro och Karlskoga inräknade samt kommunernas kompletteringstrafik. Du kan även åka med GDG:s regio... nala och interregionala linjer, där- de passerar inom länet. Från l januari gäller Länskortet även på tågen. Du som köper Länskortet TÄG IIIOM linet Karlskoga lokaltrafik. Trafik AB KSK, Bjurtjärn Motala lokajtrafik Treafik AB O Muntzing, Askersund AB Omnibus, Örebro FN Weidermans Buss Ag, Kumla Åmmebergs Buss AB, Ammeberg Atorps Taxi AB, Åtorp Örebro Trafik AB (lokaltrafiken) Kommunernas kompletteringstrafik Länskortet som är ett månadskort och gäller för ett obegränsat antal resor på samtliga busslinjer inom länet gäller från l ja nuarr 1980 för resor även med tåg. S"'""no,,"m,on ""...s... """"".""'''-"'' ''''''... 'O' u"...."~,,,"" Kumla högar - som Kumla bys bygravfält nägot oegentligt kallas - är nu utgrävd rö1 tredje gången, vilket skapat ytterligare klarhet; man har bl a hittat en bosättning under gravarna. Tyvärr är den också söndergrävd genom grustäkt Och även utsatt föt hård nedslitning. Den är dock ännu så länge centralortens narmaste växtplats föt den fridlysta backsippan. Följ anvisningarna nar ni ser på dem! I övrigt har området en torrängs~ flora som är synnerligen artrik, cirka hundra arter finns inom området. Här kan t ex nämnas: junfgrulin, backnejlika, gökblomster, johannesört, kattfot och gul fetknopp. l östra kan ten invid staketet finns en fläderbuske. Ordningsföreskrifter Cykel- och mopedåkning är icke tilllåten inom området. Undvik slitage på området. Följ de stigar som redan finns och gå inte på sluttningarna. Plocka inte blommor och bryt inte av kvistar på träd och buskar. Tältning och uppgörande av eld är inte tillåtet. Skräpa inte ner. KUMLA HEMBYGDSFÖRENING KUMLA BIOLOGISKA FÖRENING KUMLA KOMMUN kan åka buss och tåg bekvämt och billigt hur ofta du vill under en månad. Länskortet kan du köpa: på postkontoren av lantbrevbärarna på busstationen i Örebro på alla länsbussar. Följande trafikföretag är anslutna till Länskortet: Länsbussarna, Örebro Lars Dahlberg, Kloten Ehns Busstrafik AB, Aspabruk Sigvard Falkenström & Co, Närkesberg GDG Biltrafik AB ",;;;.,.", " -",.'J. '.,", BUSSllNJERIIA 16 17

10 Vatten- och avloppsledning till Kvarntorp Anbud på projektering hade infordrats före sammanträdet. VIAK AB antogs som projektör Projektering och huvudinriktningarna klara. Markförhandlingarna har påbörjats De första markförhandlingarna i Hällabrottet klara. Skogsavverkning och röjning kan påbörjas närmast Hällabrottet av Tekniska verkens parkavdelning. Av röjningsvirket och riset blir det flis Efter trettonhelgen påbörjar ett ledningslag arbetena vid Orstavägen Lag två börjar vid Frommestabacken och går mot Närkefrakts anläggning Lag tre startar vid Frommestabäcken och bygger ledning mot Kvarntorp. Under vecka 18 monteras pumpstationen, eftersom ledningarna inte kan läggas med självfall hela sträckan. Vecka 20 är samtliga ledningar väster om Frommestabäcken klara och provtryckta På grund av mycket vatten i rörgraven; det stora djupet (ca 5 meter) samt delvis personalbrist har arbetet legat nere i tre veckor i östra delen närmast Kvarntorp men kan nu återupptagas i full utsträckning. Förra hösten klagade Ekebyborna på att vattnet var dåligt (KUMLAN nr 4/1979) Dvs nitriten i vattnet kunde påverka spädbarn. För övriga grupper var det ofarligt all använda. Kumla kommun satte omedelbart igång med projektering aven förbindelseledning med Hällabrottet och här ser vi hur ledningsarbetena närmar sig bebyggelsen i Kvarntorp och anslutningspunkten till Ekebyledningen. --- SA här bn du åka tåg på länskortet. med 2:a klass linjerna Finnerödja-Laxå-Vretstorp-Östansjö-Hallsberg. Svartå-Hemsjöstrand-Mullhyttemo - Fjugesta-Vintrosa-Örebro. Degerfors-Laxå. Loka-Grythyttan-Hällefors-Bredsjö-Ställdalen. Hallsberg-Kumla-Örebro-Frövi-Fellingsbro. Ställdalen-Kopparberg-Storå-Lindesberg-Frövi. linskortet gäller endast mellan stationer där respektive tåg har uppe håll för resandeutbyte på ovan angivna sträckor. Länskortet gäller inte! om du åker över länsgränsen eller på tåg där platsbiljett erfordras. Sådana tåg finns nu (jan -80) endast på sträckorna Degerfors-Hallsberg och Laxå-Hallsberg. Övriga upplysningar Busstrafik Örebro busstation Tdgtrafik Hallsbergs station Kumla station måndag-fredag Buss- och tågtider Tiderna hittar du i respektive trafikföretags turlistor Till midsommar beräknas ledningsar betena vara i stort sett avslutade.' Provtryckning, renspolning och inkoppling beräknas vara avslutade före semestern. Kvarntorps samhälle får då vatten från Kumla samtidigt som avloppet från Kvarntorp går till reningsverket i Kumla, via en pumpstation i Fager björka. Ekeby kan inte få vatten från Kumla omedelbart. Ledningen Kvarntorp-Ekeby måste först provtryckas på grund ~v risken att vi eljest kan få massor av läckor, som vi inte skulle kunna bemästra utan denna förberedelse. Tyvärr kan vi inte påbörja det ta arbete förrän vattnet från Kumla är kopplat i anslutningspunkten, som är belägen i korsninggen Gasolvägen-Skolvägen. När Ekeby får vattnet klart beror alltså på i vilken kondition dessa ledningar är och hur mycket arbete som eventuella läckor kommer att förorsaka. Arbetet kommer att bedrivas så snabbt det praktiskt är möjligt. Kostnader Total anläggningskostnader inberäknat kostnader för marklösen och pumpstation har beräknats till kronor. Därtill kommer pro jekteringskostnader om cirka kronor. O 18 19

11 Fritidsnämndens sommarprogram Sommartid ir lutid 5edan gammalt. Eftersom böcker jr dyra att köpa. kan man lana böcker pi Kumla Bibliotek och tillfredsstilla sin läslust. Visserligen bar biblioteket nigot kortare öppenid pi sommaren. Si t ex bu man under sommarmånaderna stängt på söndagarna. Daremot ir alla lika välkomna de tider biblioteket har öppet. Tiderna hittar ni på sidan 2 i detta nummer ay KUMLAN. Kultumämndens sommarprogram Tisdag 17 juni Id Trinelkfill vid Kumlasjön Kumla nykterheuförbundlkulturnimnden Fredag 10juni Micho.marl1rande Yid Pukestu$an i Sannahed Kumla hembygdsförening/kulturnämflden Mdndag U juli Dockteater i Kumlaby kl 'ch Yid Kumlasjön kl Kulturnämnden 20 Lört!Dg l augusti PensiOltirenu dal vid Kumlujön Pensionärsffireningama!ku.1tumämnden Fret!Dg 11 augusti k118.jo RegiOltSrnusikem b1isorkester spelar vid Kumlasjön Kulturnämnden KUMLAHALLEN stängt under tiden som Djupadaisbadet billes öppet. DJUPADALSBADET Yid Kumlasjön tel. 019( ankn 261 kassan, 262 driftledare. Då yaxeln är stängd tel 019f1{l943 Oppet: Måndag-fredag kl Lördag-söndag kl S.30 Kassan stängs 30 min före badtidens slut. Provtagning ror simmärken varje dq: kl Servering och kiosk öppcn dagligen under bad perioden. Baå.1'Jifter: ~". rabatthifte vwma, 10 be$ö bamtom6år barn 7-16 ir rabauhiflc barn, 20 besök säsongskort vuxna skolbad militärer, pensionärer, studerande hyra ay skip hyra av simdräkt hyra av handduk hyra av skåp OBS! Utgdngsstämptl go/ler ej 3: 25:- fri entre ~SO S: 75: ~SO 1: ~SO ~SO ~SO I S:--Isisong BMlJlISs till Ka.lasiöa Badbuss kommer att aygi fran yucromridena till Djupadalsbadet tisdagar och tondagar under tiden 10 juni _ 3 juli samt 22 juli t 7 augusti en ligt nedanstående tidsschema: Från BrändAsen, altären Hardemo, skolan kl Abytorp, skolan Folketorp, affären Kappetorp Ekeby, bensinstationen Kyarntorp, Folkets hus Ater Abytorp-BrändAsen kl Kvarntorp-Folketorp Bussresan är avgiftsfri och gäller bide barn och vuxna. Vid otjänlig väderlek är builturerna inställda. Si_kolor All $imundervisning förläggs till Kumlahallen under tiden 9-27 juni. Simskolan är i fönta hand avscdd för barn i skolildern vilka ännu ej lårt sig simma. I min av plats kan äyen förskole barn mottagas. Badbussar avgår från yueromridena enligt nedlljl$tiende tidsschema mlndag-fredlll: Från Ekeby, beluinstationen kl Kvamtorp, Folkets bus Byrsla missionshus Jirsjö, möbc:lcentrum Brindbc:n, afrarcn Hardemo, $kolan Abytorp, skolan Hörm Hillabrottet, afraren Sannahed, afraren 10.\5 Simundervi$ning för övriga (inneromridet) kl Skolans eleyer anmiler sig till rapektiyc klasslirare på separat anmålningsiista. BADBROTTET,HÄLLABROIIEI Barnpassning under liden 9 juni - 25 juji, mindag-fredq mellan kl (barn 3-6 år). Anmälan göres direkt vid badet den 9 juni kl 10.00: r OBS. Vid regnväder ingen barnpassning. Provtagning för simmärken och forlsittningskurs för nybörjare under tiden 30 juni - 1 augusti, måndag-fredag kl samt tisdq och tondag kl FRITIDS- OCH KVARTERSGARDARNA Fritidsgårdarna Malmen, Kumla och Tall ängen, Hällabrottet samt kvanersgårdarna "Myrstacken, Köpmangatan SS, Kumla, Sannahed, Abytorp, Kvarntorp <x:h Ekeby hålles stängda från mitten av maj till början av scptcmber. TURISTBYRAN lom är inrymd i f d.tele-expeditionen, Köpmangatan S, Kumla är under tiden 9 juni

12 augusti öppen måndag-fredag kl , lördagar kl , söndagar stängt. TENNISBANOR Tennisbanorna vid Kumlahallen får under sommarperioden disponeras gratis. Tennisbanorna vid Länsmansskogen är öppna för spel under perioden maj-september. Bokning av tider göres vid tennisbanorna. Avgiften erlägges samtidigt som nyckel avhämtas vid BP-bensinstation, Ö Droltninggatan I, Kumla. Tennisbanan vid Kvarntorps idrottsplats upp låtes kostnadsfritt, men inbokning av tiden sker på tidlista vid tennisbanan. SOMMARVERKSAMHET VID BONDGÅR DEN Fritidsnämnden, Sociala centralnämnden och Svenska kyrkan anordnar j samarbete även i år sommarverksamhet på '''Bondgården'', mittemot Pastorsex.peditionen och välkomnar alla åldrar. Aktiviteter ordnas för i huvudsak barn upp till 12 år. Verksamheten kommer att pågå under tiden 9 juni - 4 juli samt 28 juli - 14 augusti, mån dag-torsdag kl samt , fredag kl samt Bland aktiviteter som kan föekomma är bl a sagostunder, fria lekar, bad, dagsutflykter, sällskapsspel, fotboll, film, sommarkyrkoverksamhet med samlingar samt "onsdag-kvällar med Svenska kyrkan" m m, mm. Serveringen i "Bondgården" kommer att vara öppen dagligen under ovanstående tider. Serveringen är även öppen för andra än dem som deltager i fritidsverksamheten. Mera detaljerade upplysningar om sommarverksamheten kommer att lämnas i särskilt tryck samt via annons i dagstidningarna. Vi närmar oss sommaren med bad och sol ept- Motlonl.1 reol'bundlt. "Ilit In h.lvtj..,... 3 g'ngl'...c...n. Prlek to~ Jn d... ".J,, \imm., j.im.n.ek.n. Följ 'N Ar du 0,,1.. om din "il..:,'dfr'". hi"'.1 inn.n t,j njn".n bo.j.,. U"t tempo fö,ete,,'ngl.n. Steo" J'ng..mt. Utnyttil.n. tjufiuln till "..d.glmotion. motion...mmln".n" ti"t. jnll mld.nd... möjli"ln mld dig.jil" jbl.nd. T,in. ln1l mld Inflktlon l kroppin. Motion oe" god hyg'ln hö. Ihop. Låt årets semester bli en AKTIV SEMESTER vilket ger mera nöje och större värde än om man en bart latar sig. Deltag i olika semesterarrangemang med motion, eller motionera på eget sätt. Detta bör varvas med vila och avspänning. Utnyttja se mestern för ett rejält konditionslyft. Semesterha1sning frdn FRITIDSKONTORET Att sälja och köpa hus - "'got att linka pi (och tänka efter - före!) När man köper eget hus är det i regel den största och kanske den enda stora affär man gör. i sitt liv. Ofta sätter man sig i skuld för ett stort belopp och tar på sig ansvaret för ett mycket högt värde. Ett värde väl värt att vårda och som vid god vård också ytterligare o"k ar. " Säljarens skyldigheter Den som säljer ett hus har skyldighet att tala om vad han vet om huset. T ex hur gammalt det är, vilka skyldigheter som följer med (delaktighet i vägar, enskild vattentäkts beskaffen het o d). Han har också skyldighet att uppge de fel han känner till, t ex om det år dålig isolerat så att det går åt mycket bränsle. Har han själv tvingats köpa 5 kubikmeter olja per år, får han inte säga att det bara går åt 3 kubikmeter för att hålla huset varmt. Han får heller inte säga att vattenbrunnen aldrig har sinat om han t ex tvingats att hämta vatten hos en granne torra somrar. Han får inte uppge att värmepannan är nästan ny om den t ex är 6 7 år gammal osv, Köparens skyldigheter Även köparen har skyldigheter. Han måste "iakttaga normal försiktighet" innan han bestämmer sig. Köparen har en untiersökningsplikt. Om han själv inte är byggnadssakkunnig, mås te han ta med sig en sakkunnig vid sin besiktning av huset. Om en vägg är bara några få centimeter tjock måste han förstå att det är en tunn brädvägg med dålig värmeisolering. Om säljaren upplyser att värmepannan är år gammal måste han förstå att den kan "paja" när som helst. "Dolda fel" En fastighet kan ha dolda fel, dvs så dana som säljaren inte är medveten om och som köparen inte upptäcker ens vid noggrann besiktning. En pre sumtiv köpare kan ju inte börja bryta upp golv och liknande åtgärder för att kanske hitta ett fel, som eljest inte skulle framträda. Där gäller den regeln, att om sälja ren visste om felet eller rätteligen bort veta om det, får han inte dölja det. Är han färemot omedveten om det, går han fri. Om köparen då öppnat process mot säljaren, kan det medföra att köparen kan få punga ut med åtskilliga tusenlappar i onödan. MAnga förfragningar Konsumentsekreteraren får många förfrågningar från besvikna husköpare. I många fall kan mao' inte hjälpa köparen eftersom denne inte i förväg gjort tillräckligt noggranna undersökningar eller förstått att bedöma huset efter sin ålder. Den gyllene regeln gäller även här att det är bättre att fråga före ett köp, KUMLANYTT kan Du få i NÄRRADION torsdagar kl, 20,30 Träffpunkt 94,3 23

13 I Skomakarstugan nu i SaMahed r MIDSOMMARFEST i sannahed, Midsommarfest den 20 juni 1980 Klockan ls.00 Fest för barnen Resning av majstången. Lekar kring stången Tävlingar. Brandbilsåkning Klockan Fest för hela familjen Militärmusik Folkdansuppvisning. Kaffeservering ffi ffi Entre 8:- k< Kuml. hembygdsförening Kuml. kommuns kulturnämnd KB KUI,lLA TRYCKERI

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu!

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Skall skatten höjas? Kumla bibliotek

Skall skatten höjas? Kumla bibliotek Skall skatten höjas? Kumla bibliotek Av kommunalrådet Nils Nyström HUVUDBIBLIOTEK Folkets [lus Skolvägen 12. KUMlA. tel O19171f') 80 Öppet: l juni-31 aug månd-fred 14-20. /ordag söndag Jliingl Fr o ffi

Läs mer

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp 1 (6) INFORMATIONSBREV 2014-02-14 Information till fastighetsägare i Bergshamra by Etapp 1 Byggstart för kommunalt vatten och avlopp Hej! Nu påbörjar vi byggnationen av vatten och avlopp i ditt område.

Läs mer

INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA. Läsåret 2015/2016

INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA. Läsåret 2015/2016 INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA Läsåret 2015/2016 KOMMUNENS SKYLDIGHETER OCH ANSVAR VID SKOLSKJUTS. Enligt skollagen, 10 kap 32 samt 11 kap 31, har elever i grundskola

Läs mer

Information om anmälan av värmepumpsanläggning

Information om anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om anmälan av värmepumpsanläggning Om du ska installera en värmepump måste du göra en anmälan till bygg- och miljönämnden. Anmälan ska göras minst 6 veckor innan du gräver

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Galgabacken 4 Kommun Lund Storlek 1 rum / 68 m² Område Dalby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Galgabacken 4 Kommun Lund Storlek 1 rum / 68 m² Område Dalby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 1 rum / 68 m² Område Dalby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Perfekt skal att börja med för den som vill bygga något eget! -- Petra, säljare www.hemverket.se

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Välkommen till Entreprenad Expo 25-27 september!

Välkommen till Entreprenad Expo 25-27 september! Välkommen till Entreprenad Expo 25-27 september! Nedan följer information som är bra att känna till inför och under mässdagarna. Kontaktpersoner Fredrik Nyström, producent, 073-736 05 68, fredrik.nystrom@mentoronline.se

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Plats och tid: Sammanträdesrum Allégatan kl 13.30-15.45 Beslutande: Ersättare: Hans Nahlbom, ordf Bo Olsson Peter Johansson Urban Granfeldt Anita Widman

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby Under år 2015 påbörjar kommunen utbyggnaden av vatten- och avloppsledningsnät i Sjöbo Sommarby. Samtidigt kommer Sjöbo

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

Hökhult 5. Län Jönköping Område Hökult Kommun Gnosjö Gatuadress Hökhult 5. www.hemverket.se - Sida 1 av 5

Hökhult 5. Län Jönköping Område Hökult Kommun Gnosjö Gatuadress Hökhult 5. www.hemverket.se - Sida 1 av 5 Län Jönköping Område Hökult Kommun Gnosjö Gatuadress www.hemverket.se - Sida 1 av 5 Beskrivning Fastighet i Hökhult med nära anslutning till sjön Flaten och med Store Mosse Nationalpark några minuters

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Olsnäs Vatten & Avlopp Sista chansen till en bred gemensam lösning

Olsnäs Vatten & Avlopp Sista chansen till en bred gemensam lösning Till samtliga fastighetsägare i Olsnäs Olsnäs Vatten & Avlopp Sista chansen till en bred gemensam lösning Bakgrund och status Du har i dagarna mottagit ett brev från Leksands Kommun avseende Vatten- och

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Boende som har allt. Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna

Boende som har allt. Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna Boende som har allt Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna Vi bygger nytt Nära storstaden och naturen Mitt i Kinna, bara ett stenkast från affärscentrumet Mor Kerstins torg bygger Marks Bostads AB

Läs mer

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning 2 exemplar - Anmälan om installation av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur ytvatten, grundvatten eller

Läs mer

PROVA-PÅ SKATE, KICKBIKE, INLINES, BMX Ta med egen utrustning. #JIDDRAHEM Vi gör egna program i appen Jiddr och bjuder på fika.

PROVA-PÅ SKATE, KICKBIKE, INLINES, BMX Ta med egen utrustning. #JIDDRAHEM Vi gör egna program i appen Jiddr och bjuder på fika. 2015 SÖNDAG 25 OKTOBER NKF NIGHTSESH Nerikes Kickbikeförening arrangerar en kickbikenatt. Åkning, film, musik, häng m.m. Dag: 25-26 okt Tid: kl. 20.00-09.00 Plats: Aktivitetshuset Ålder: 12-19 år Max antal

Läs mer

24-27 september 2009 MÄSSTIDER

24-27 september 2009 MÄSSTIDER 24-27 september 2009 MÄSSTIDER In- & Utflyttning Öppettider Godstransporter Beställningar bör vara oss tillhanda senast: Fredag 21 augusti Vi reserverar oss för slutförsäljning. Beställningar Beställningar

Läs mer

Information om ärendehantering

Information om ärendehantering Information om ärendehantering Läs inform ationen nedan innan du fyller i Blankett för olägenhetsanm älan Samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger klagomål med syfte att undanröja olägenheter. Det kan

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

TIDTABELL LOKALTRAFIKEN. 24 augusti 2015 10 juni 2016. Gula sidor = Sommartidtabell, gäller tiden 10 juni - 22 Augusti 2016

TIDTABELL LOKALTRAFIKEN. 24 augusti 2015 10 juni 2016. Gula sidor = Sommartidtabell, gäller tiden 10 juni - 22 Augusti 2016 TILL HUSHÅLLEN TIDTABELL LOKALTRAFIKEN 24 augusti 2015 10 juni 2016 Gula sidor = Sommartidtabell, gäller tiden 10 juni - 22 Augusti 2016 Trafikinformation 0970-248 00 vx. Pris 5 kr 2 3 Biljettpriser för

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Vi hoppas på en dag med många skratt, svett, kämpaglöd och framförallt mersmak!

Vi hoppas på en dag med många skratt, svett, kämpaglöd och framförallt mersmak! PM Välkommen till 2012 års upplaga av Utmaningen 2012. Utmaningen är den 4:e deltävlingen i Svenska Multisportcupens långa klass. Utmaningen är en tuff tävling för dig som vill prova på multisport för

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljö- och Samhällsnämnden Sökande och fastighet Sökande, namn Person- el organisationsnummer

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

ASOCIACIÓN NÓRDICA Uppdatering November 2010

ASOCIACIÓN NÓRDICA Uppdatering November 2010 ASOCIACIÓN NÓRDICA Uppdatering November 2010 Hej alla! Här följer en liten summering av vad vi gjorde och berättade om under lunchen den 9 november. Vi var på en mycket trevlig och fin restaurang som heter

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område. Tillträde tidigast. Norra Pålsboda. Enligt överenskommelse

Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område. Tillträde tidigast. Norra Pålsboda. Enligt överenskommelse Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område Norra Pålsboda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Fastigheten består

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg I Göteborg handläggs bygglovärenden på stadsbyggnadskontorets tre distrikt. När du ansöker om bygglov ligger reglerna i Plan- och bygglagen och kommunens planer till grund för

Läs mer

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Foto Rune Larsson Kolbäcksberättelse del 26 Farmarenergi Sidan 2 Farmarenergi Hallsthammar AB från åker till färdig värme I slutet på 80-talet bestämde Sveriges riksdag

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ KUNGÖRELSE 2012-10-26 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde- extra ärende Tid Måndag 29 oktober 2012, kl. 18:30. Plats Plenisalen,

Läs mer

REGLER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET

REGLER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET REGLER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET Regler, inom ramen för 8, 14 och 25 kap. skollagen Barn- och ungdomsnämnden 2013-01-23, reviderade 2014-12-11 ALLMÄNT Reglerna tillämpas

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Kungliga Tekniska Högskolan

Kungliga Tekniska Högskolan Kungliga Tekniska Högskolan EFG European Furniture Group AB, Trehörnavägen 2, Box 1017, SE- 573 28 Tranås, +46 140 675 00, www.efg.se, info@efg.se RRR-RAPPORT KTH Sara Crutebo Stockholm 2014-09-01 Avvecklingen

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Hembrev för veckorna 6 och 7

Hembrev för veckorna 6 och 7 Hembrev för veckorna 6 och 7 Hej alla! Nu var det dags för lite information igen. När ni får hem det här har vi haft föräldramöte och för er som inte kunde närvara hälsar vi att ni kommer att få ta del

Läs mer

Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun.

Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna besökt kommunens bibliotek? 1 2 1 16 21 19 17 15 16 35 30 33 23 23 23 3 4 4 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna använt bibliotekens service på internet?

Läs mer

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade.

FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. FORNMINNES- Information till alla fornminnesintresserade. Utges genom Täby Hembygdsförenings fornminnessektion. NYTT ISSN 2001-3493 Nr 6 Årgång 6 maj 2014 Text, bild, ansvarig utgivare: Leif Grönwall Broby

Läs mer

SKOLSKJUTSINFORMATION

SKOLSKJUTSINFORMATION Vasa Övningsskola SKOLSKJUTSINFORMATION 1 1. Inledning Denna broschyr är utarbetad av Vasa Övningsskola för att ge elever, vårdnadshavare och chaufförer information om skolskjutsarna och de spelregler

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland.

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Särskilda betalnings- och avbokningsregler gäller vid bokning av stugor/lägenheter. Vid grupp och skolresebokningar gäller avbokningsregler enligt

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2011

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2011 RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Hösten 2011 I detta nummer: ett flertal tillfällen till härliga samkväm t.ex. Höstgille, Tygresa, Fotboll och diverse hantverkskvällar, bara att ta för sig!

Läs mer

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala 1 (6) Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala Följande avgifter och tillämpningsföreskrifter har fastställts av Kommunfullmäktige i Sala 28 januari 2013

Läs mer

6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5

6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5 6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5 6.1. Elevenkät, Svenska i skolan Vad tycker du? Sätt kryss i de rutor som stämmer med vad du tycker. Hur viktigt är det att (mycket viktigt, ganska viktigt, inte särskilt viktigt,

Läs mer

TEKNISK INFORMATION Malmö 28-29 mars 2012

TEKNISK INFORMATION Malmö 28-29 mars 2012 TEKNISK INFORMATION Malmö 28-29 mars 2012 INFRASTRUKTUR & KOMMUNALTEKNIK Öresund MalmöMässan och easyfairs hälsar Er välkomna hit och hoppas att ni ska få två givande mässdagar! Nedan följer information

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA

Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Skolskjutsregler för elever i grundskola och särskola i Kungsbacka Elevs rätt till skolskjuts beskrivs i skollagen, utgångspunkter för

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Reglemente och taxa 2008 nr 4 Reglemente och taxa för gods- och fordonsfärjetrafik mellan Koön och Marstrandsön Antagen av kommunfullmäktige den 6 december 2007 294 Gäller

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Plats och tid: Nämndhuset kl. 9.00-10.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Marian Väpnargård Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18 2014-02-18 1 (5) Inspirationsartikel Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett inspirationsdokument för skolor och ungdomar att arbeta vidare med. Inspirationsdokumentet ska

Läs mer

Britta Dahlén Gymnasiechef

Britta Dahlén Gymnasiechef Så är det nytt läsår igen Läsåret 15-16. För många av er är det ett alldeles speciellt år, det första året på Strömbacka. Till er som är nya, oavsett om ni är elever eller personal, vill jag säga ett extra

Läs mer

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Barn och utbildningsförvaltningen Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

RAPPORT. Energikart Grundströms stugby NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] UPPDRAGSNUMMER 4022182002

RAPPORT. Energikart Grundströms stugby NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] UPPDRAGSNUMMER 4022182002 NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikart Grundströms stugby UPPDRAGSNUMMER 4022182002 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (10) S wec o Västra Norrlandsgatan 10 B SE-903

Läs mer

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013 Semesterprogram Sommaren 2013 LSS Funktionsstöd/Fritid och Kultur inbjuder Dig att delta i vår semesterverksamhet sommaren 2013. Resorna och lägren är första hand till för dig som är över 21 år och bor

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden Lantmäterimyndigheten Malmö stad Aktbilaga Sida 1 Kallelse 2014-09-17 Ärendenummer Förrättningslantmätare Gösta Jönsson Berörda fastighetsägare m fl Ärende Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd. Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd. Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län JLT Serviceresor - kort bakgrund 2002 - start för samordning av färdtjänst- och sjukresor

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer