Under knapphetens kalla stjärna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Under knapphetens kalla stjärna"

Transkript

1

2 Kumla bibliotek Under knapphetens kalla stjärna A v kommunalrddet Sven-Ove Cederstrand HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA tel 019n09 80 vx, efter vx stängd Öppet: l juni-31 aug månd-fred 14-20, lördag, söndag stängt Fr o ffi I sept månd-fred 12-20, lord 11 14, sönd HÄLLABRO>1['I~ET[ Tallängens skola, tel Ol9n24 13 Öppet: månd a<:h onsd torsd 10-15, Juli stänat KUMLABY (BARNBIBLIOTEK) Kjellingatan 20, tel 0l9n09 80 vx efter vx stångo Öppet: mind och onsd 12-15, 16-19!orsdaglO-l2 Juli stängt I(VARNTQRP Folkets hus Öppet: too 11-19, lond Juli stängt SANNAHED Centrumhuset, tel Ol9n86 30 Öppet: månd 17~20, tisd och fred Juli stängt ABYfORP Posthuset, telol9n3241 Öppet: mind och tisd fred Juli stängt SAGOSTUNDER, även pi finska., föt barn 4--6 år. På höstterminen börjar vi vecka 40 och slutar vecka 49, på vårterminen börjar vi vecka 7 och!lutar vecka 16. ' Fr o ffi juni har biblioteken förlängd linetid (SOMMARLAN) till I sept. TURLISTA BOKBUSSEN IUU-SEPTEMBER 1980 Byrsta m /1 9/6, 11/8, 819 Södr~1 Ekeby m /1. 16/6, HVS, 1519 Ormesta m fl 16/6, I&/S, 15/9 Eneby m fl 23/6, 25/8, 22/9 SAnnersta m fl 2/6, 4/S, 119, 2919 Brånsta m fl 2/6, 4/8, [/9, 29/9 Hjortsberga m fl 24/6, 2618, 23/9 Val[ersta m fl 3/6, 5/8, 2/9, 3019 Rala m fl 10/6, 12/8,919 Berga m fl 17/6, [9/8, [6/9 Brändåsen m fl 4/6, 25/6, 2W8, 17/9 Öja m fl 13/6, 8/8, 5/9 Nynäs m fl 12/6, 14/8, 11/9 Ekcby by m fl 19/6, 2lI8, 18/9 Frommesta mil 26/6, 28/8, 2519 Torsta m fl 5/6, 7/8, 4/9 Ekeby tätort 5/6,12/6,19/6,26/6,7/8, 14/8,21/8,28/8, 4/9, 11/9, 1819, 25/9 Förmiddagstur Biblioteken halles stållgd. MI4s0mlD"'.tton (fred 20 juiil) Konflikten på arbetsmarknaden är på sin höjdpunkt (!) när jag skriver den här artikeln till Kumlan. Så gott som alla förvärvsarbetande, och även många andra, inte minst pensionärer och barn, har på något sätt fått känna av konfliktens verkningar, en del i betydande omfattning andra endast marginellt. Kumla kommuns verksamhet har direkt drabbats av nyanställningsoch övertidsblockaden samt den strejk som ca 15 anställda är indragna i. De omedelbara verkningarna av konflikten har märkts inom äldreomsorgen, barnomsorgen, undervisning-~ en och administrationen (nämnders och styrelsers sammanträden). Vi kan i dag inte överblicka vilka ekonomiska konsekvenser stridsåtgärderna får för kommunens ekonomi. Sannolikt är det fråga om betydande belopp. Nyligen framfördes via massmedia en uppgift från Oxelö sunds kommun - som är befolkningsmässigt mindre än Kumla kommun - en uppgift om att kommunen förlorar ca kr per vecka (merparten genom bortfall av skatteinkomster) under pågående konflikt. Skulle någon riktighet finnas i dessa siffror innebär såjedes en månads konflikt omkring I kr i förlust för en kommun av Kuml&S storlek. Vi kan bara hoppas att de ekonomiska verkningarna inte blir av sådan omfattning i ~umla kommun.. (Nu är konflikten lyckligtvis över.) Detta var ändå en dyster inledning på min artikel. Fortsättningen ser tyvärr inte ljusare ut. Även andra faktorer påverkar nämligen den kommunala ekonomin. Riksdagen fattade nyligen ett beslut om halvering av det s k skatteutjämningsbidraget från staten till kommunerna under år Kumla kommun - liksom övriga kommuner i landet - hade kalkylerat med att hela statsbidraget skulle utbetalas för När nu riksdagen beslutat om halvering innebär det ett inkomstbortfall under nästa år på 1,6 miljoner kr. Om kommunen i stället tar ut dessa pengar i kommunalskatt från kommuninvånarna innebär det ca 30 öre/skattekrona i skattehöjning. En ytterligare börda för kommunens ekonomi blev det när vi nyligen fick avslag på en statsbidragsansökan hos skolöverstyrelsen. I det fallet gäller det 9 miljoner kr i bidrag för byggande av högstadieskolan i Kumlaby. Kommunens enda högstadieskola Vialundskolan - är alldeles för liten för nuvarande elevantal och utflyttning har därför måst ske genom provisorier vid Fylsta och Malmens skolor. På sikt kan vi dock inte klara oss utan. att bygga en ny högstadieskola. Om det uteblivna statsbidraget tas ut i skatt motsvarar det l:65 kronor per skattekrona. Om vi däremot finan sierar bygget med lån klarar vi oss något lindrigare undan på kort sikt men vi är medvetna om svårigheten att för närvarande få lån. Vi bedömde skol

3 överstyrelsens beslut så allvarligt att vi inte lät oss nöja därmed utan gjorde en särskild uppvaktning hos skolminister Britt Mogård där vi fick tillfälle att redovisa de allvarliga konsekvenser ett uteblivet statsbidrag får för kommunens och kommuninvånarnas ekonomi. Vi har således inte helt givit upp hoppet om att komma i åtnjutande av detta statsbidrag. Situationen har inte blivit bättre av att vi också på senare tid fått avslag på en statsbidragsansökan om kronor till för- och lågstadieskolan i Romarebäcken (Hällabrottet) och att lånevillkoren för det servicehus för pensionärer, som nu står inflyttningsklart, har försämrats. Den dystra bild jag nu målat upp har sin främsta förklaring i det ekonomiska läge landet befinner sig i. Vi kan inte göra mycket på lokal nivå för att åstadkoimma förbättringar. l första hand måste vi inrikta våra åtgärder på att mildra verkningarna för kommunens invånare av det kärva ekonomiska läget. KUMLA KOMMUNS TEKNISKA VERK meddelar inskränkningar i offentlig belysning (gatubelysning) I syfte att begränsa energiförbrukning och därmed även kostnader har Kumla kommuns verkstyrelse beslutat om vissa besparingsåtgärder inom den offentliga belysningen (gatubelysningen) enl följande: l. All offentlig belysning inom kommunen h~lls helt släckt under tiden 27 maj - 8 augusti Undantag görs för belysningen kring Kum la Torg. 2. Vägbelysningen å E-3 inom Kumla kommun hålls helt släckt under tiden 19 maj - 27 juli Om vi för en stund bortser från ekonomin finns det faktiskt saker vi kan glädja oss åt i kommunen. Nyligen in-r vigdes det tillbyggda sjukhemmet som innehåller 60 nya vårdplatser för långvarigt sjuka samt lokaler för arbetsterapi, dagvård och sjukgymnastik. Kommunens nya servicehus för pensionär,er står klart och inflyttning pågår. Vi har förhoppningen att Kvarngården - servicehusets officiella namn - skall fungera som ett komplement till övrig äldreomsorg (ålderdomshem, hemsamariter m m). Det byggs bostäder i Kumlaby och Oppegårdsområdet. En ny vattenledning har dragits mellan Hällabrottet och Kvarntorp så att invånarna i Ekebyoch Kvarntorpsområdena skall få bra kommunalt vatten i stället för det ganska dåliga vatten de för närvarande får. Trots att ekonomin utgör en hämsko på den kommunala verksamheten måste vi blicka framåt och driva på utvecklingen så att kommuninvånarna tillförsäkras den service kommunen utlovat i de långsiktiga framtidsplanerna. D Kumla energiverks AB Av energiverkschefen Karl-Erik Larsson "Kommunen skall i sin planering främja hushållningen med energi samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel". Så står det i första paragrafen i lagen om kommunal energiplanering från 9 juni Kumla kommun var bland de första i landet som lät upprätta en energi- plan. Planen som blev färdig i maj 1978 hade som en nästan naturlig biprodukt ett förslag till utbyggnadsplan för fjärrvärme inom tätorten Kumla. Under några år hade en begränsad fjärrvärmeutbyggnad genomförts med provisoriska panncentraler för värme produktionen bildades så Kumla energiverk AB med huvudsaklig uppgift att producera och distribuera fjärrvärme samt distribuera elektrisk kraft inom tätorten Kumla. Bolaget skall således ansvara för den ledningsbundna energiförsörjningen inom tätorten. Från I januari 1980 är verksamheten i gång och förvaltningen av ovan nämnda panncentraler har övertagits av bolaget. Kommunens elverk har också överförts till bolaget. Kontoret är inrymt i f d Lantmännens och Kumla foders kontorsbyggnad vid Magasinsgatan 8. Hela fastigheten, som nu även omfattar en del av tomten som rymmer f d Ströms skofabrik har överförts på bolaget från den I januari Fjärrvärmeverksamhetens utbyggnad under de närmaste åren kan an- tagas bestå i dels färdigställande av ledningsnätet i Kumlaby med åtföljande rationalisering av värmeproduktionen, dels också utbyggnader i centrum för värmeleveranser till bl a Folkets hus, kommunens servicehus vid Skolvägen samt till kvarteren utefter Trädgårdsgatan och Köpmangatan m fl öster om järnvägen. Viss flexibilitet vid utbyggnaden av ledningsnätet måste också finnas så att anpassning i största möjlig utsträckning kan ske till de presumtiva värmekunder som finns inom det område som avses kunna försörjas med fjärrvärme. Området för utbyggnad av fjärrvärmen beräknas omfatta större delen av centrumbebyggelsen med i första hand flerfamiljshus, industribyggna der och institutioner och begränsas preliminärt norrut av Höganäsgatan, Annebergsgatan och Västra Drottninggatan med en avstickare utefter Solhemsgatan. Söderut beräknas de flesta byggnader kunna förses med fjärrvärme undantaget villaområdena utefter Köpmangatan där husen till största delen är eluppvärmda. Värmeproduktionen beräknas under några år kunna ske i tillfälliga panncentraler (TPC) bestående av värme pannor inrymda i små lätt flyttbara byggnader av aluminium alternativt inrymda i byggnader som t ex centralen för kv Svanen, Folkets hus och servicehuset m fl som är inrymd i gamla panncentralutrymmet i kv Svanen eller centralen för Prästgårdsskogen 5

4 med delar av centrum som är inrymd i panncentrajbyggnaden vid Spann målsgatan. Efter en utbyggnadsperiod på 5 ä. 6 år beräknas vårmeunderlagct vara så stort och ledningsnätet så samman byggt att en gemensam hetvattencentral kan uppföras på lämplig plats. Preliminärt har i utbyggnadsplanen räknats med en placering vid Magasinsgatan 8 intill byggnaden där kontoret i dag är inrymt. För att uppfylla lagens krav på en säker och tillråcklig encrghillrörsel och med hänsyn till senare års ut veckling på oljemarknadcn med sti gande priser och hot om minskad till försel kan man med stor säkerhet anta att hetvattencentralen kommer att eldas med annat bränsle an olja eller också vara så uppbyggd att man läu kan ändra den från olja till annat bränsle. Fastigheten vid Magasinsgatan är ju lätt tillgänglig både med lastbil och järnväg med eget spår in på tomten. Många fastighetsägare i Kumla har säkerligen funderingar kring proble men med uppvärmningen av sin fastighet och vi på Kumla energiverk är mycket tacksamma om vi får en på ringningiinnani ett:pannbyte sker eller innan ett beslut tages om övergång till annat uppvärmningssystem. Direkt anslutning till fjärrvärmenätet avser i Skolbarnsförsäkring första hand som ovan sagts större byggnader men direktanslutning av villor kan också bli aktuellt om an--:"" slutning kan ske till rimliga kostnader för villaägaren och värmeleveran tören. O Ta hand om din katt och hund Ägare av katter och hundar upp manas att hålla väl reda på sina djur så att de inte förorenar på olämpliga stäl len. OBS! Att katten enligt gällande lag är fredlös utanför ägarens tomt. Deua innebär bl a att katten ej får släppas ut utan tillsyn. KUMLA HÄLSovARDSNÄMND Kommunen har tecknat kollektiv olycksfallsförsäkring för samtliga elever. Den gäller såväl skoltid som fritid. Vi vill dock göra målsmännen uppmärksamma på att försäkringen ej omfattar Like-, rese och tandskadekostnader UTANFÖR Norden Kumlaliälsan AB Avdirekt6r Stig Bladh Kumlahälsan fyller inom kort tio år. Den I oktober 1970 startade verk samheten. Det var fem företag som tog initiativet till att bilda Kumla ortens Företagshälsovårdscentral AB, som företaget hette till för några må nader sedan. Det var Kumla kom mun, Svenska radio AB, Kumla Fruktindustri (BOB), Ytong AB och AB Kumla skofabrik. De fyra förstnämnda företagen står idag kvar som aktieägare. Ytterligare 23 företag är medlemmar i verksamheten som för närvarande betjänar totalt an ställda. Om ett par månader finns I 112 läka re, I skyddsingenjör, I sjukgymnast, 4 sjuksköterskor, I biträde samt I 112 läkarsekreterare i tjänst. Resurserna medger därför ytterligare företagsan slutningar till upp emot 4000 anställda totalt. Arbetet bedrivs i dels en medicinsk och dels en teknisk del. Förutom mottagningen på Köpmangatan i Kumla finns en mouag ni ng i Kvarntorp. Företagshälsovården är uppdelad på förebyggande hälsovård och vård av arbetsrelaterade sjukdomar samt olycksfall i arbetet. I den förebyggan de delen ingår att spåra, kartlägga och eliminera hälsorisker såväl lokala som allmänna, såväl mekaniska som ke miska. Man skall göra arbetsmiljöin venteringar och periodiska kontroller av vissa riskgrupper, s k riktade hälsokontroller. Dessutom görs hälsokon trailer och undersökningar i samband med nyanställningar. Då någon ska dats lämnas råd och hjälp för eventuell omplacering eller anpassning av ifrågavarande arbetsplats. Kumlahälsan har ett nära samarbete med yrkesmedicinska kliniken vid RSO samt med yrkesinspektionen i Örebro. Grundläggande och normgivande för Kumlahälsan är Arbetsmiljöavtalet mellan SAF, LO och PTK och målet är au medverka till högsta möjliga an passning av arbetet till människans förutsäuningar. Skyddsingenjören och företagsläkaren är båda att betrakta som rådgivande opartiska experter. Det ankommer på de anslutna före tagen att i samråd med sina anställda pröva och förverkliga föreslagna åt gärder. Företagshälsovårdens ex perter har ansvar för att eventuella miljöfaktorer mäts och värderas samt att framlägga förslag till åtgärder. D Läsåret slutade på Svenska flaggans dag och nästa läsår - dvs höstterminen - börjar den 18 augusti 6 7

5 UPPSLAGET- - ett par sidor åt konsumenterna Konsumentridet önskar kommuninvllnama Trevlig semester och har några goda råd för Dig som skall ut och resa: Tänk igenom vad du vill ha ut av re san! Lugn och ro eller hålligång? Barnvänlig miljö, sköna bad, mo tian eller möjlighet till kulturella upplevelser? - Välj sedan ett resmål som motsvarar just dina krav på resan! Läs de allmänna resevil1koren innan du bestämmer dig för en resa. (Finns hos resebyråerna och hos konsumentsekreteraren i Stadshuset). Kontrollera noga vad som ingår i resans pris och vad du får betala extra för. Jämför priserna mellan olika arrangörer. Begär skriftlig bekräftelse om du har speciella krav på resan, inkvarteringen, havsutsikt, barnpassning, hiss el dyl. Kom ihåg att också kontrollera ~ att passet är giltigt - om någon visering behövs - att du har tillräckligt försäkringsskydd (börja med att kontrollera vad din hemförsäkring innehåller för reseskydd) Också viktigt: Eventuella klagomål på resan eller arrangemangen skall framföras pd platsen till reseledaren (ansvarig färdledning). Får du ej rättelse skall du skriva till researrangören inom tvd mdnader efter hemkomsten. Tala om vad du anser vara fel och begär ersättning för det som "klickat" i resan. Är du ej nöjd med det besked du får från researrangören kan du an mäla ärendet till Allmänna reklamationnämnden (Blanketter finns hos konsumentsekreteraren i Stadshuset). Ytjordvärme Alla är ju intresserade av att spara energi och många har valt att installera ytjordvärme och att slänga ut den gamla oljepannan. Konsumentverket har dock fått en hel del klagomål när det gäller installation av ytjordvärme. Leveranstiderna har blivit längre än beräknat och installationen dyrare än vad som upp. givits. Vad man kanske inte räknat med är t ex att hela gräsmattan måste läggas om. Konsumentverket har träffat AGA Thermia, den största leverantören av ytjordvärme, och diskuterat villkoren vid beställning, bl a prisfrågorna. Verket anser att fastare priser bör lämnas samt att konsumenterna ska få ordentlig information om de ekonomiska frågorna, bl a vissa kostnadskalkyler. Se upp med detta om du skall installera ytjordvärme. Energisparknep Många marknadsförare har dragit fördel av den senaste tidens propaganda för energibesparing i bostäder. De tävlar nu med varandra om att övertyga konsumenterna om att just deras produkt ger den största spareffekten. Konsumentverket undersöker nu den här argumenteringen som i många fall bedöms som vilseledande. rbland utlovas t ex energibesparingar med alldeles för höga procenttal. Marknadsföraren garanterar också ibland att konsumenten får statliga lån och bidrag till installationen. Detta energisparlån prövas dock enligt vissa nor mer som inte alltid ar uppfyllda. Här är några exempel på sparmetoder, vars marknadsföring nu undersöks av Konsumentverket: Tidsregulator för att sänka temperaturen eller helt stänga av värmen på bestämda tider; Ytjordvirme (problemen i dessa fall har varit försenade leveranser och oväntat höga installationskostnader); Tillsatsvitskor i eldningsoljan; Värme i golvet i stället för.element; Braskaminer och virmereflektorer. Är Qu osäker om sparmetoderna och deras effektivitet - kontakta Konsumentsekreteraren eller Energiråd givaren i Stadshuset. Föreningar Utställningar och program i höst - med början den 18 september - om hushållsekonomi un der rubriken: Planera in en utställning, ett mötesprogram eller en serie mötesprogram! Ämnen att välja på: Allmänt om budget, mat och jämförpriser, biiekonomi, kläder och skor, bostad, fritid, konsumentkrediter. Konsumentsekreteraren medverkar gärna med information. Beställ material eller medverkan hos Konsumentsekreteraren. Stadshuset, tel 019/

6 Köptrohet Av konsumentsekreterare Sonja Nordin-Tapper Romarebäcken - En namnsägen Varuförsörjningsplan för Kumla kom mun antogs av kommunfullmäktige den 12juni Vi har nämnt om den i KUMLAN nr och får nog an ledning att återkomma till den fler gånger i KUMLAN. Konsumentrådet har fått i uppdrag au hilla kontakt med konsumenterna når det giller varuförsörjningen inom kommunen. Det är tänkt att det skall ske genom konsumentsamråd, kontakter med organisationerna inom kommunen och med enskilda konsumenter. KonsumentrAdet skall också ha kontakt med handlarna i vissa ftågor. Varuförsårjningsplanen förutsätter att närbutikerna skall kunna vara kvar, men villkoren är att kunderna visar köptrohet och att kommunen stöder butikerna på det sått som är lämpligt i varje enskilt fall. Vid våra kontakter med konsumenterna under remisstiden har man önskal au vi skulle skriva i KUMLAN om köptrohel mot närbuliken. Koplrohel innebär att man handlar så myckel som möjligt i en speciell bulik. Köptrohet från kundens sida är det bäsla stöd en butik kan få. Förutsättningen för att kunna driva en butik är att den har kunder som handlar. En fast kundkrets är förutsältningen för ett någorlunda allsidigt 10 _~,"'G 'lo... 1<0.1.I.,nt..*Il:. Pl.U(. \/. '-UI"O( otui'ua Märk Edra stöldbegärliga ägodelar NI får lättare tillbaka dem om de blir stulna "'~ O.T,... lo;' varusortiment och au kunna ha färska varor. En butik kan inte leva på au ibland sälja mjölk eller mjöl eller att kunderna köper nu och då. sådant man glömt au köpa på annal håll. Ett relativt stort antal människor måste köpa huvuddelen av sina dagli~varor i närbuliken. Aven om du handlar kläder, skor, sportutrustning m m i Kumla centrum eller på annat håll bor du kåpa dina dagligvaror i nå"rbutiken. Du bestämmer själv om du vill ha butiken kvar genom att handla där och au vara köptrogen! Du visar då solidaritel med buliken och framförallt med de människor som bor i samma område. Vill du, som konsument, veta mer om varuförsörjningsplanen kan du kontakta någon av Konsumentrådets ledamöter eller konsumentsekreteraren i Sladshuset Hur ofta stöter man inte på ortnamn och undrar hur de uppstått. Ta t ex RomaTebicken. ett av de senaste bostadsområdena i kommunen. Om. rådet har naturligtvis fått siu namn av bäcken som rinner intill områdel. Men hur har bäcken fått siu namn'? [ ett program i Kumla närradio hör des förre fjärdingsmannen Emil Lars son berätta om livet i kumlatraklen omkring sekelskiftet. Han hade berättat för Ake Avenbok, som framsynl nog spelade in samtalet som fördes omkring år Så här berättade Emil Larsson, som i sin tur hade fått berättelsen av Lars Larsson - en hembygdsforskare från Örsla. "Den här bäcken har sin opprinnelse uppe i myrängarna i SAnnerslaskogen. Det finns en opprinnelse där och se'n är det ju tillflöden. Det var under ofredens år. Det kom en patrull krigare som var vilsna, men de följde bäcken neråt eftersom de förstod att den hade sitt ullopp på något släile. Och så frågade de sig fram. Folk frågade krigarna vart de skulle gå. Patrullen svarade att den skulle hålla på lills de kom lill Rom. Då fick bäcken namnet och bäcken fick hela Romarebäcken. Backen fick heta Romarebacken och så vid landsvägen Romarebroa." Romarebroa är bron där väg 644 kor sar Romarebäcken väster om Borgs Motor i Älvesta. Romarebacken är kullen intill och den har delvis schaktats bort. Roland Eliasson En av vårt lands främsta ortnamnsforskare, professor Lars Hallberg i Uppsala kommenterar berättelsen så här: "Folldiga ortnamnskommentarer av deua slag, s k namnsägner, är vanliga ute i bygderna. Som namntolkningar har de sällan något värde. Men de visar au allmogen i sin fantasi gärna sysslade med de ofta helt obegripliga namn som man dagligdags tog i munnen och de enkla berauelser som blev resu1tatel härav är självfallet i egenskap av sägenmaterial i princip av intresse för folkminnesforskningen." En sludium på vetenskapliga grunder skulle alltså med säkerhet ge eu annat resuhat än förre fjärdingsmannen Lars-Emil Larsson vidarebefordrat Kanske kan KUMLAN någon gång i framtiden lyfta på fantasisiöjorna och komma något närmare den vetenskapliga sanningen. Red. Staffan: 11

7 Turist i egen bygd Tidningsinsamling i Kumla kommun fr o m m~j 1980 Straxt innan man kommer till Hardemo kyrka på vägen från Kumla passerar man S:t Olovs källa. Liksom kring många andra källor finns sägner mer eller mindre sanna; oftast rätt fantasifulla - även kring denna källa. På en skylt står skrivet: Du vandringsman, på vägen går, Kom hit och drick, du styrka får, Ty vattnet äger samma kraft Det i Sankt Olofs tid har haft. Klokt nog anser inte skylten vilken kraft vattnet hart - utöver att släcka törsten förstås. Men det gör aven vatt net i våra vattenkranar. Utan vackra verser! Fantasifulla berättelser vill göra gällande att S:t Olov - dvs den norska kungen Olof Skötkonung - hät skulle ha döpt hedningar. Om den norske kungen någon gång besökt Hardemo återstår att leda i bevis. Förre lands- J \ l, Behovet av returpapper ökar kraftigt hos svenska pappersbruk. Kumla kommun bar beslutat att teckna avtal med AB Industrileveranser om en kontinuerlig pappersinsamling inom Kumla kommun. Tidningsinsamlingen, som startade under maj månad, kommer att gå så till att ett harntningsschema delas ut till hushållen, insamlingen sker en gång i månaden. Ett antal föreningar och aven skolklasser kommer att ha hand om insamlingen, sedan fraktas tidningarna vidare föf pressning och sortering. Visste ni att ett ton returpapper mot svarar 14 träd. I Kumla kommun kom mer ca 300 ton att samlas in samlade man in ton gamla tid ningar totalt. Målet ar ytterligare ton. Totalt återvanns ton returpapper från bl a kartoogtill verkare, tryckerier, butiker, kontor samt hushåll medan ton importerades. Returpapper som råvara har en viktig fördel även ur energisynpunkt. Jämfört med råvaran kraver returpapper väsentligt mindre energi då det ersätter mekanisk massa som bl a anvands till tillverkning av tidningspapper. antikvarien Bertil Walden anser det inte uteslutet att gamla berättare har mer eller mindre medvetet förväxlat sägnen med dem som gäller Husaby källa i Västergötland, där Olof själv en gång enligt andra sägner skulle ha döpts. Med vissa mellanrum har emellertid källan - som onekligen är mycket Under 1979 beräknas tidningspappersbruken genom användning av returpapper ha gjort en besparing av el i storleksordningen MWH jämfört med om man enbart använt vedråvara. Tekniska verkens ombud för verksamheten är arbetsingeojören Arne Fagrell (OI9n09 80) som ger svar i händelse tveksamhet skulle förekomma om verksamheten. D Du som vistas på sjön eller vid sjöstranden i sommar Glöm ej flytvästen! Förteckning över godkända väs tar finns hos Konsumentsekreteraren i Stadshuset gammal - rensats upp och skylten med texten på den - förnyats. Det är tillräckligt för att sägnerna - sann. eller osanna - har levt kvar i bygden. Men inte har vi hört talas om någon som blivit stark enbart av att dricka vatten. D 12 13

8 Förenklad byggnads- r-m-u-see--rn-a-s , Kumla högar lovsprövning öppethållande 1 Riksdagen har beslutat andra 54 i byggnadsstadgan för att förenkla byggnadslovsprövningen. Ändringen innebär att för bostadshus med högst två bostadslägenheter behövs inte byggnadslov föf följande åtgärder: VA-ledning som skall anslutas till egen VA-anläggning. Invändig ändring. Dvs mindre ändring. (Ytterligare bostadslägenhet eller lokal för handel, hantverk el ler industri fdr inte inredas. Ändringar får inte heller beröra byggnadens bärande delar, eldstäder el ler rökkanaler.) Omfärgning av byggnadens fasad om inte byggnadens karaktär väsentligt ändras. Anordnande av skyddad uteplats intill bostadshuset med mur eller plank eller anordnande av skärm tak över sådan uteplats. Detta får emellertid inte ske narmare tomtgransen än 4,5 m. Mur och plank får inte vara högre än 1,8 m och sträcka sig mer än 3,0 m ut från byggnaden. Skärmtaket får inte vara större an 12 m!. Högst tva uthus får uppföras i omedelbar närhet av bostadsbyggnaden. Den sammanlagda byggnadsytan får inte vara större än 10 m 2 Taknockshöjden får inte överstiga 3 m. Byggnaderna måste placeras minst 4,5 m från tomtgräns. Det kan dessutom finnas ytterligare begränsningar i fastställda planer. Muntlig ansökan om byggnadslov får göras när det är fråga om enklare åtgärder. sommaren 1980 SANNAHED Pukestugan och Officersmässen Oppet varje söndag under juni-augusti mellan kl Skomakarstugan Oppet varje söndag under juni-augusti mellan kl Dessutom öppet dagligen under juli mellan kl , då aven Pukestugan och Offi cersmässen kan visas. För separata visningar i grupp, kontakta kulturnämndens kansli, tel. 019n09 80, ankn 365 eller Kum1a hembygdsföreningens ordförande Helge Carlsson, tel. 019n20 29 HARDEMO Lundmarkska skolan Visning varje söndag under juni-augusti efter gudstjänstens slut (ca kl 11.00). För separata visningar, kontakta Hardemo hembygdsförenings ordförande Hilmer Lannhard, tel. 019n60 10 I vissa fall förekommer inskränk ningar i byggnadsrätten eller andra villkor för byggandet som ändock kräver att åtgärden prövas av bygg nadsnamnden. Ibland kan det vara svårt att bestämma avståndet 4,5 m till tomtgräns. För säkerhets skull är det lämpligt att ta kontakt med byggnadsnämnden i tveksamma fall. Historia Kumla högar är en uppstickande del av rullstensåsen och har under järnåldern använts som bygravfält. Numera är gravfältet svårt skadat genom grustäkt. Arkeologiska utgrävningar har skett åren 1902, 1934 och Vid samtliga grävningar har påträffats brandgravar från vikingatid (ca e Kr). Den döde har tillsammans med grav-gåvor bränts på bål. En låg jordhög har sedan lagts över bålresterna. Gravgåvorna har bl a varit dräktspännen, armringar och pärlor av karneol (en brunröd halvädelsten). I de flesta gravarna fanns dessutom en lerkruka, troligen med mat. I krukornas lerväggar har man funnit avtryck av rag- och vetekorn. Ar 1902 påträffades ett obränt ske lett, liggande i NO-SV med huvudet i SV och utan spår av gravgåvor. Detta ändrade begravningssätt tyder på att folket i Kumla kommit i kontakt med kristendomen. Graven torde vara en av de senast anlagda innan man upp hörde att använda gravfältet och övergick till att jorda de döda vid kyrkan. Vid 1934 års utgrävning hittades ett spänne, som aven det kan tyda på kontakt med kristendomen. På spännets runda platta ar ett kors inristat (se bilden). Detta kors användes i dag som sym bol för Kumla församling och Kum1a hembygdsförening. På större delen av det undersökta området har det under gravarna framkommit rester aven boplats. Boplatsen är äldre än gravfältet. För utom eldstäder och avfallsgropar påträffades slagg, dvs avfall från järn framställning eller smide. Det visar att boplatsen inte är äldre än från järnåldern, troligen någon gång mellan 300 fkr-7oo e Kr. Växtlighet På högarna finns ett bestånd av back sippa. Backsippan blommar normalt i maj. Genom grustäkt och uppgrävning är den starkt hotad. Backsippan å'r fridlyst i Orebro län

9 Länskortet har under en längre tid gällt samtliga busslinjer i h~la länet med lokaltrafiken i Örebro och Karlskoga inräknade samt kommunernas kompletteringstrafik. Du kan även åka med GDG:s regio... nala och interregionala linjer, där- de passerar inom länet. Från l januari gäller Länskortet även på tågen. Du som köper Länskortet TÄG IIIOM linet Karlskoga lokaltrafik. Trafik AB KSK, Bjurtjärn Motala lokajtrafik Treafik AB O Muntzing, Askersund AB Omnibus, Örebro FN Weidermans Buss Ag, Kumla Åmmebergs Buss AB, Ammeberg Atorps Taxi AB, Åtorp Örebro Trafik AB (lokaltrafiken) Kommunernas kompletteringstrafik Länskortet som är ett månadskort och gäller för ett obegränsat antal resor på samtliga busslinjer inom länet gäller från l ja nuarr 1980 för resor även med tåg. S"'""no,,"m,on ""...s... """"".""'''-"'' ''''''... 'O' u"...."~,,,"" Kumla högar - som Kumla bys bygravfält nägot oegentligt kallas - är nu utgrävd rö1 tredje gången, vilket skapat ytterligare klarhet; man har bl a hittat en bosättning under gravarna. Tyvärr är den också söndergrävd genom grustäkt Och även utsatt föt hård nedslitning. Den är dock ännu så länge centralortens narmaste växtplats föt den fridlysta backsippan. Följ anvisningarna nar ni ser på dem! I övrigt har området en torrängs~ flora som är synnerligen artrik, cirka hundra arter finns inom området. Här kan t ex nämnas: junfgrulin, backnejlika, gökblomster, johannesört, kattfot och gul fetknopp. l östra kan ten invid staketet finns en fläderbuske. Ordningsföreskrifter Cykel- och mopedåkning är icke tilllåten inom området. Undvik slitage på området. Följ de stigar som redan finns och gå inte på sluttningarna. Plocka inte blommor och bryt inte av kvistar på träd och buskar. Tältning och uppgörande av eld är inte tillåtet. Skräpa inte ner. KUMLA HEMBYGDSFÖRENING KUMLA BIOLOGISKA FÖRENING KUMLA KOMMUN kan åka buss och tåg bekvämt och billigt hur ofta du vill under en månad. Länskortet kan du köpa: på postkontoren av lantbrevbärarna på busstationen i Örebro på alla länsbussar. Följande trafikföretag är anslutna till Länskortet: Länsbussarna, Örebro Lars Dahlberg, Kloten Ehns Busstrafik AB, Aspabruk Sigvard Falkenström & Co, Närkesberg GDG Biltrafik AB ",;;;.,.", " -",.'J. '.,", BUSSllNJERIIA 16 17

10 Vatten- och avloppsledning till Kvarntorp Anbud på projektering hade infordrats före sammanträdet. VIAK AB antogs som projektör Projektering och huvudinriktningarna klara. Markförhandlingarna har påbörjats De första markförhandlingarna i Hällabrottet klara. Skogsavverkning och röjning kan påbörjas närmast Hällabrottet av Tekniska verkens parkavdelning. Av röjningsvirket och riset blir det flis Efter trettonhelgen påbörjar ett ledningslag arbetena vid Orstavägen Lag två börjar vid Frommestabacken och går mot Närkefrakts anläggning Lag tre startar vid Frommestabäcken och bygger ledning mot Kvarntorp. Under vecka 18 monteras pumpstationen, eftersom ledningarna inte kan läggas med självfall hela sträckan. Vecka 20 är samtliga ledningar väster om Frommestabäcken klara och provtryckta På grund av mycket vatten i rörgraven; det stora djupet (ca 5 meter) samt delvis personalbrist har arbetet legat nere i tre veckor i östra delen närmast Kvarntorp men kan nu återupptagas i full utsträckning. Förra hösten klagade Ekebyborna på att vattnet var dåligt (KUMLAN nr 4/1979) Dvs nitriten i vattnet kunde påverka spädbarn. För övriga grupper var det ofarligt all använda. Kumla kommun satte omedelbart igång med projektering aven förbindelseledning med Hällabrottet och här ser vi hur ledningsarbetena närmar sig bebyggelsen i Kvarntorp och anslutningspunkten till Ekebyledningen. --- SA här bn du åka tåg på länskortet. med 2:a klass linjerna Finnerödja-Laxå-Vretstorp-Östansjö-Hallsberg. Svartå-Hemsjöstrand-Mullhyttemo - Fjugesta-Vintrosa-Örebro. Degerfors-Laxå. Loka-Grythyttan-Hällefors-Bredsjö-Ställdalen. Hallsberg-Kumla-Örebro-Frövi-Fellingsbro. Ställdalen-Kopparberg-Storå-Lindesberg-Frövi. linskortet gäller endast mellan stationer där respektive tåg har uppe håll för resandeutbyte på ovan angivna sträckor. Länskortet gäller inte! om du åker över länsgränsen eller på tåg där platsbiljett erfordras. Sådana tåg finns nu (jan -80) endast på sträckorna Degerfors-Hallsberg och Laxå-Hallsberg. Övriga upplysningar Busstrafik Örebro busstation Tdgtrafik Hallsbergs station Kumla station måndag-fredag Buss- och tågtider Tiderna hittar du i respektive trafikföretags turlistor Till midsommar beräknas ledningsar betena vara i stort sett avslutade.' Provtryckning, renspolning och inkoppling beräknas vara avslutade före semestern. Kvarntorps samhälle får då vatten från Kumla samtidigt som avloppet från Kvarntorp går till reningsverket i Kumla, via en pumpstation i Fager björka. Ekeby kan inte få vatten från Kumla omedelbart. Ledningen Kvarntorp-Ekeby måste först provtryckas på grund ~v risken att vi eljest kan få massor av läckor, som vi inte skulle kunna bemästra utan denna förberedelse. Tyvärr kan vi inte påbörja det ta arbete förrän vattnet från Kumla är kopplat i anslutningspunkten, som är belägen i korsninggen Gasolvägen-Skolvägen. När Ekeby får vattnet klart beror alltså på i vilken kondition dessa ledningar är och hur mycket arbete som eventuella läckor kommer att förorsaka. Arbetet kommer att bedrivas så snabbt det praktiskt är möjligt. Kostnader Total anläggningskostnader inberäknat kostnader för marklösen och pumpstation har beräknats till kronor. Därtill kommer pro jekteringskostnader om cirka kronor. O 18 19

11 Fritidsnämndens sommarprogram Sommartid ir lutid 5edan gammalt. Eftersom böcker jr dyra att köpa. kan man lana böcker pi Kumla Bibliotek och tillfredsstilla sin läslust. Visserligen bar biblioteket nigot kortare öppenid pi sommaren. Si t ex bu man under sommarmånaderna stängt på söndagarna. Daremot ir alla lika välkomna de tider biblioteket har öppet. Tiderna hittar ni på sidan 2 i detta nummer ay KUMLAN. Kultumämndens sommarprogram Tisdag 17 juni Id Trinelkfill vid Kumlasjön Kumla nykterheuförbundlkulturnimnden Fredag 10juni Micho.marl1rande Yid Pukestu$an i Sannahed Kumla hembygdsförening/kulturnämflden Mdndag U juli Dockteater i Kumlaby kl 'ch Yid Kumlasjön kl Kulturnämnden 20 Lört!Dg l augusti PensiOltirenu dal vid Kumlujön Pensionärsffireningama!ku.1tumämnden Fret!Dg 11 augusti k118.jo RegiOltSrnusikem b1isorkester spelar vid Kumlasjön Kulturnämnden KUMLAHALLEN stängt under tiden som Djupadaisbadet billes öppet. DJUPADALSBADET Yid Kumlasjön tel. 019( ankn 261 kassan, 262 driftledare. Då yaxeln är stängd tel 019f1{l943 Oppet: Måndag-fredag kl Lördag-söndag kl S.30 Kassan stängs 30 min före badtidens slut. Provtagning ror simmärken varje dq: kl Servering och kiosk öppcn dagligen under bad perioden. Baå.1'Jifter: ~". rabatthifte vwma, 10 be$ö bamtom6år barn 7-16 ir rabauhiflc barn, 20 besök säsongskort vuxna skolbad militärer, pensionärer, studerande hyra ay skip hyra av simdräkt hyra av handduk hyra av skåp OBS! Utgdngsstämptl go/ler ej 3: 25:- fri entre ~SO S: 75: ~SO 1: ~SO ~SO ~SO I S:--Isisong BMlJlISs till Ka.lasiöa Badbuss kommer att aygi fran yucromridena till Djupadalsbadet tisdagar och tondagar under tiden 10 juni _ 3 juli samt 22 juli t 7 augusti en ligt nedanstående tidsschema: Från BrändAsen, altären Hardemo, skolan kl Abytorp, skolan Folketorp, affären Kappetorp Ekeby, bensinstationen Kyarntorp, Folkets hus Ater Abytorp-BrändAsen kl Kvarntorp-Folketorp Bussresan är avgiftsfri och gäller bide barn och vuxna. Vid otjänlig väderlek är builturerna inställda. Si_kolor All $imundervisning förläggs till Kumlahallen under tiden 9-27 juni. Simskolan är i fönta hand avscdd för barn i skolildern vilka ännu ej lårt sig simma. I min av plats kan äyen förskole barn mottagas. Badbussar avgår från yueromridena enligt nedlljl$tiende tidsschema mlndag-fredlll: Från Ekeby, beluinstationen kl Kvamtorp, Folkets bus Byrsla missionshus Jirsjö, möbc:lcentrum Brindbc:n, afrarcn Hardemo, $kolan Abytorp, skolan Hörm Hillabrottet, afraren Sannahed, afraren 10.\5 Simundervi$ning för övriga (inneromridet) kl Skolans eleyer anmiler sig till rapektiyc klasslirare på separat anmålningsiista. BADBROTTET,HÄLLABROIIEI Barnpassning under liden 9 juni - 25 juji, mindag-fredq mellan kl (barn 3-6 år). Anmälan göres direkt vid badet den 9 juni kl 10.00: r OBS. Vid regnväder ingen barnpassning. Provtagning för simmärken och forlsittningskurs för nybörjare under tiden 30 juni - 1 augusti, måndag-fredag kl samt tisdq och tondag kl FRITIDS- OCH KVARTERSGARDARNA Fritidsgårdarna Malmen, Kumla och Tall ängen, Hällabrottet samt kvanersgårdarna "Myrstacken, Köpmangatan SS, Kumla, Sannahed, Abytorp, Kvarntorp <x:h Ekeby hålles stängda från mitten av maj till början av scptcmber. TURISTBYRAN lom är inrymd i f d.tele-expeditionen, Köpmangatan S, Kumla är under tiden 9 juni

12 augusti öppen måndag-fredag kl , lördagar kl , söndagar stängt. TENNISBANOR Tennisbanorna vid Kumlahallen får under sommarperioden disponeras gratis. Tennisbanorna vid Länsmansskogen är öppna för spel under perioden maj-september. Bokning av tider göres vid tennisbanorna. Avgiften erlägges samtidigt som nyckel avhämtas vid BP-bensinstation, Ö Droltninggatan I, Kumla. Tennisbanan vid Kvarntorps idrottsplats upp låtes kostnadsfritt, men inbokning av tiden sker på tidlista vid tennisbanan. SOMMARVERKSAMHET VID BONDGÅR DEN Fritidsnämnden, Sociala centralnämnden och Svenska kyrkan anordnar j samarbete även i år sommarverksamhet på '''Bondgården'', mittemot Pastorsex.peditionen och välkomnar alla åldrar. Aktiviteter ordnas för i huvudsak barn upp till 12 år. Verksamheten kommer att pågå under tiden 9 juni - 4 juli samt 28 juli - 14 augusti, mån dag-torsdag kl samt , fredag kl samt Bland aktiviteter som kan föekomma är bl a sagostunder, fria lekar, bad, dagsutflykter, sällskapsspel, fotboll, film, sommarkyrkoverksamhet med samlingar samt "onsdag-kvällar med Svenska kyrkan" m m, mm. Serveringen i "Bondgården" kommer att vara öppen dagligen under ovanstående tider. Serveringen är även öppen för andra än dem som deltager i fritidsverksamheten. Mera detaljerade upplysningar om sommarverksamheten kommer att lämnas i särskilt tryck samt via annons i dagstidningarna. Vi närmar oss sommaren med bad och sol ept- Motlonl.1 reol'bundlt. "Ilit In h.lvtj..,... 3 g'ngl'...c...n. Prlek to~ Jn d... ".J,, \imm., j.im.n.ek.n. Följ 'N Ar du 0,,1.. om din "il..:,'dfr'". hi"'.1 inn.n t,j njn".n bo.j.,. U"t tempo fö,ete,,'ngl.n. Steo" J'ng..mt. Utnyttil.n. tjufiuln till "..d.glmotion. motion...mmln".n" ti"t. jnll mld.nd... möjli"ln mld dig.jil" jbl.nd. T,in. ln1l mld Inflktlon l kroppin. Motion oe" god hyg'ln hö. Ihop. Låt årets semester bli en AKTIV SEMESTER vilket ger mera nöje och större värde än om man en bart latar sig. Deltag i olika semesterarrangemang med motion, eller motionera på eget sätt. Detta bör varvas med vila och avspänning. Utnyttja se mestern för ett rejält konditionslyft. Semesterha1sning frdn FRITIDSKONTORET Att sälja och köpa hus - "'got att linka pi (och tänka efter - före!) När man köper eget hus är det i regel den största och kanske den enda stora affär man gör. i sitt liv. Ofta sätter man sig i skuld för ett stort belopp och tar på sig ansvaret för ett mycket högt värde. Ett värde väl värt att vårda och som vid god vård också ytterligare o"k ar. " Säljarens skyldigheter Den som säljer ett hus har skyldighet att tala om vad han vet om huset. T ex hur gammalt det är, vilka skyldigheter som följer med (delaktighet i vägar, enskild vattentäkts beskaffen het o d). Han har också skyldighet att uppge de fel han känner till, t ex om det år dålig isolerat så att det går åt mycket bränsle. Har han själv tvingats köpa 5 kubikmeter olja per år, får han inte säga att det bara går åt 3 kubikmeter för att hålla huset varmt. Han får heller inte säga att vattenbrunnen aldrig har sinat om han t ex tvingats att hämta vatten hos en granne torra somrar. Han får inte uppge att värmepannan är nästan ny om den t ex är 6 7 år gammal osv, Köparens skyldigheter Även köparen har skyldigheter. Han måste "iakttaga normal försiktighet" innan han bestämmer sig. Köparen har en untiersökningsplikt. Om han själv inte är byggnadssakkunnig, mås te han ta med sig en sakkunnig vid sin besiktning av huset. Om en vägg är bara några få centimeter tjock måste han förstå att det är en tunn brädvägg med dålig värmeisolering. Om säljaren upplyser att värmepannan är år gammal måste han förstå att den kan "paja" när som helst. "Dolda fel" En fastighet kan ha dolda fel, dvs så dana som säljaren inte är medveten om och som köparen inte upptäcker ens vid noggrann besiktning. En pre sumtiv köpare kan ju inte börja bryta upp golv och liknande åtgärder för att kanske hitta ett fel, som eljest inte skulle framträda. Där gäller den regeln, att om sälja ren visste om felet eller rätteligen bort veta om det, får han inte dölja det. Är han färemot omedveten om det, går han fri. Om köparen då öppnat process mot säljaren, kan det medföra att köparen kan få punga ut med åtskilliga tusenlappar i onödan. MAnga förfragningar Konsumentsekreteraren får många förfrågningar från besvikna husköpare. I många fall kan mao' inte hjälpa köparen eftersom denne inte i förväg gjort tillräckligt noggranna undersökningar eller förstått att bedöma huset efter sin ålder. Den gyllene regeln gäller även här att det är bättre att fråga före ett köp, KUMLANYTT kan Du få i NÄRRADION torsdagar kl, 20,30 Träffpunkt 94,3 23

13 I Skomakarstugan nu i SaMahed r MIDSOMMARFEST i sannahed, Midsommarfest den 20 juni 1980 Klockan ls.00 Fest för barnen Resning av majstången. Lekar kring stången Tävlingar. Brandbilsåkning Klockan Fest för hela familjen Militärmusik Folkdansuppvisning. Kaffeservering ffi ffi Entre 8:- k< Kuml. hembygdsförening Kuml. kommuns kulturnämnd KB KUI,lLA TRYCKERI

Skall skatten höjas? Kumla bibliotek

Skall skatten höjas? Kumla bibliotek Skall skatten höjas? Kumla bibliotek Av kommunalrådet Nils Nyström HUVUDBIBLIOTEK Folkets [lus Skolvägen 12. KUMlA. tel O19171f') 80 Öppet: l juni-31 aug månd-fred 14-20. /ordag söndag Jliingl Fr o ffi

Läs mer

Kommunen och näringslivet. Om snön som föll. I ar. Nu är det sommarlov. Men skolan börjar den 22 augusti. Av kommunalrådet Ni/s Nyström

Kommunen och näringslivet. Om snön som föll. I ar. Nu är det sommarlov. Men skolan börjar den 22 augusti. Av kommunalrådet Ni/s Nyström Om snön som föll I ar Kommunen och näringslivet Av kommunalrådet Ni/s Nyström En lilcn röd brevlåda och en lagat slaket är vad som "j denna ljuva sommartid" påmin ner om den snö som föll i början av årel.

Läs mer

... Kommunen och barnomsorgen. Kumla bibliotek. All kommuna/,ddel Sven-Ove Cede'5trand

... Kommunen och barnomsorgen. Kumla bibliotek. All kommuna/,ddel Sven-Ove Cede'5trand Kumla bibliotek Kommunen och barnomsorgen All kommuna/,ddel Sven-Ove Cede'5trand Öppenider: HUVUDBTBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, Km.-1LA tel 709 80 Vl(. dter ~ Slängn 709 86 ~Und-fred 12-20. lörd

Läs mer

Inte bara sjukvård. Även friskvård. Kumla bibliotek HUVUDBIBLIOTEK OCH FILIALER

Inte bara sjukvård. Även friskvård. Kumla bibliotek HUVUDBIBLIOTEK OCH FILIALER Kumla bibliotek Inte bara sjukvård. Även friskvård A v konjmul1alnldet Sven-Ove Cederstrand Öppettider: IIUVUDBI8L10TEK Folkets hlls, Skolvägen 12. KUMLA te! 709 RO 'IX, efter 'IX 51ängn 709 86 Månd-fred

Läs mer

uppmärksammad idrottsort Kumla bibliotek .<.

uppmärksammad idrottsort Kumla bibliotek .<. Kumla bibliotek Kumla - Al' kommunalrådet Nils Nyström uppmärksammad idrottsort HUVUD81BLlOTEK Folkeu hus. Skolvägen 12. KUMLA Oppc:l Vardagar kl 12-20. lördagar kl 11-14, söndagar kl 16-18 (Jum-augu.su):

Läs mer

Hur ligger vi till i Kumla egentligen? Folkets hus - en kulturborg

Hur ligger vi till i Kumla egentligen? Folkets hus - en kulturborg Hur ligger vi till i Kumla egentligen? Folkets hus - en kulturborg Av kommunalrådet Nils Nyström Många människor tycker om att läsa. Men det är inte så många som lycker om att läsa statistik, Men ibland

Läs mer

Vattnets väg. Vattnets väg. Kommunens bokslut sid 6-8. Kumla vårdcentral byggs om sid 10-11. Kommunens bokslut sid 6-8

Vattnets väg. Vattnets väg. Kommunens bokslut sid 6-8. Kumla vårdcentral byggs om sid 10-11. Kommunens bokslut sid 6-8 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 35 Nr 2/2003 Vattnets väg sid 14-17 Vattnets väg sid 14-17 Kommunens bokslut sid 6-8 Kumla vårdcentral byggs om sid 10-11 Kommunens bokslut sid 6-8 Kumla vårdcentral

Läs mer

Kumlan tio år. Kumla bibliotek. Av kommunalrådet Nils Nyström

Kumlan tio år. Kumla bibliotek. Av kommunalrådet Nils Nyström Kumla bibliotek Kumlan tio år Av kommunalrådet Nils Nyström Öppeltider HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA (tel 709 80 VJl, efter våxelns stängning direktte! 709 86) Måndag-fredag kl 12-20.

Läs mer

Money m~kes the world go around

Money m~kes the world go around Kumla bibliotek Money m~kes the world go around A v kommunalrådet Sven-Ove Cederstrand Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA lel88190 Månd~fred12-20 lörd 11-14, $Önd 16-18 Filialer:

Läs mer

Nya problem kräver nya lösningar

Nya problem kräver nya lösningar Nya problem kräver nya lösningar A I' kommlmo{råd Sven-Ove Cederstrand Kumla bibliotek Öppettider: HUVUDBIBUOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA lel88190 Månd - fred 12-20 lörd 11-14, sönd 16-18 filialer;

Läs mer

Våga se framåt. Kumla bibliotek

Våga se framåt. Kumla bibliotek Kumla bibliotek Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, Kumla Vuxenavd, 2 tr, tel 019-88190 Barnavd, by. tel 019-88189 Utställningshall, bv Måndag-torsdag 12-20 Fredag 12-18 SANNAHED Lördag

Läs mer

Låg skatt - bra service. Kumla bibliotek

Låg skatt - bra service. Kumla bibliotek Kumla bibliotek Låg skatt - bra service Av kommunalrddet Nils Nyström Öppettider HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA (tel 709 80 vx. efter växelns stängning direkltel 709 86 Måndag-fredag kl

Läs mer

Invigning av föreningsmässan 20 maj med fanfar och utdelning av idrottsplaketter se sid 25

Invigning av föreningsmässan 20 maj med fanfar och utdelning av idrottsplaketter se sid 25 INFORMATIONSBLAD FÖR KUMLA KOMMUN ÅRGÅNG 32 NR 2/2000 Invigning av föreningsmässan 20 maj med fanfar och utdelning av idrottsplaketter se sid 25 1 Välkommen till Kumla bibliotek! VI HAR MYCKET ATT ERBJUDA

Läs mer

Arv och miljö Kumla bibliotek

Arv och miljö Kumla bibliotek Arv och miljö Kumla bibliotek Av kommunalråd Sven Ove Cederstrand Öppettider: HUVUDBIBLlOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, Kumla 19168190 Månd-fred 12-20 lord 11-14, sond 16-18 Filialer HALLABROTTET Tallängens

Läs mer

Att vara eller icke vara

Att vara eller icke vara Att vara eller icke vara Inför deklarationen "Dags att deklarera" ger alla upplysningar som behövs för en vanlig inkomst deklaratioo. Informationen kommer i brevlådan till- sammans med deklarationsblanketten.

Läs mer

,,' Marknaden styr. ~p~;~~äckbiblioteken!.~

,,' Marknaden styr. ~p~;~~äckbiblioteken!.~ Marknaden styr ~p~;~~äckbiblioteken!.~ A v kom/11/1f1alrtulel Svell-Ove Cederstrand HUVUDBIBLIOTEK ~ Folkets hus, Skolvägen 12, Kumla " Vuxenavd. 2 tr., lel. 019-588190 Barnavd. bli. lel. 019-58 8189 Utställningshall

Läs mer

Kumla en blomstrande kommun sid 4. Kumla kommuns bokslut för år 2006 sid 8-10. Skoltorg 2007 på Skogstorpsskolan sid 16-17

Kumla en blomstrande kommun sid 4. Kumla kommuns bokslut för år 2006 sid 8-10. Skoltorg 2007 på Skogstorpsskolan sid 16-17 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 39 Nr 2/2007 Kumla en blomstrande kommun sid 4 Kumla kommuns bokslut för år 2006 sid 8-10 Skoltorg 2007 på Skogstorpsskolan sid 16-17 När väl hjulen rullar går

Läs mer

Arbetslösheten vårt största hot. Kumla bibliotek. KUMLAN Informationsblad for Kumla kommun

Arbetslösheten vårt största hot. Kumla bibliotek. KUMLAN Informationsblad for Kumla kommun Kumla bibliotek Arbetslösheten vårt största hot A v kommunalrddet Sven-Ove Cedersrrand Öppettider: HUVUDBIBUOTEK FoI

Läs mer

Nya småhus i Kumla sid 4-6

Nya småhus i Kumla sid 4-6 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 38 Nr 1/2006 Nya småhus i Kumla sid 4-6 Digital-tv-övergången sid 10 Mångkulturell marknad i Kumla sid 21 Nu börjar det närma sig... Våren står på lut och vi kan

Läs mer

Omprövning och förnyelse

Omprövning och förnyelse bibliotek Omprövning och förnyelse A v komm/lflalrådcl 5ven-01'e CederSlrand Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus. Skolvägen 12. lel88190 Månd-Ired 12-20 lord 11-14, sönd 16-18 Filialer HÄLLABROnET Tallängens

Läs mer

Kumla bibliotek. KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun Ansvarig utgivare:

Kumla bibliotek. KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun Ansvarig utgivare: Kumla bibliotek Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA lel88190 Månd-fred 12-20 lärd 11-14, sönd 16-18 Filialer: HÄLLABROTIET Tallängens skola, tel 72413 lisd 10-14 onsdoch torsd 10-14,

Läs mer

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket BO I ASKERSUND NR 4 2005 I MEDVIND Vindkraften är en snabbt växande energikälla. I Sverige har redan cirka 700 vindkraftverk byggts. Först ut i Askersunds kommun att satsa på förnybar energi genom vindkraftverk

Läs mer

Vad. Ett år går så fort. gor en hemkonsulent? A v kommunalrådet Nils Nyström

Vad. Ett år går så fort. gor en hemkonsulent? A v kommunalrådet Nils Nyström Vad "" gor en hemkonsulent? Ett år går så fort. A v hemkonsulenten Barbro Nerz. A v kommunalrådet Nils Nyström en frågan möter man då och då i arbetet som hemkonsulent. Verksamheten har faktiskt funnits

Läs mer

Det kommunala skatteutjämningssystemet.

Det kommunala skatteutjämningssystemet. Moderaterna i Vellinge kommun Box 5, 236 21 Höllviken webmaster@vellinge.moderat.se Det låter inte klokt, men så absurd är verkligheten i dagens Sverige! Webbgruppen: webmaster@ vellinge.moderat.se Ansvarig

Läs mer

Tanum. Surfa i sommar - bredband till alla. Tanums Näringspark - med rätta läget. Fler bostäder och nya vägar - Grebbestad är hett

Tanum. Surfa i sommar - bredband till alla. Tanums Näringspark - med rätta läget. Fler bostäder och nya vägar - Grebbestad är hett Tanum Information från Tanums kommun Nummer 20 Juli 2005 4 8 17 Tanums Näringspark - med rätta läget Fler bostäder och nya vägar - Grebbestad är hett Surfa i sommar - bredband till alla STIPENDIATER 2005

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag BILAGA Vi bjuder på kartor till Friska Forshaga Tema FRISKVÅRD Ekonomisk summering av 2012 Kommun och orienteringsklubbar

Läs mer

Julfest. God Jul. och Gott Nytt År! Lördag 7/1 2006 kl 15.00. Folkets Hus, Karlsbyheden

Julfest. God Jul. och Gott Nytt År! Lördag 7/1 2006 kl 15.00. Folkets Hus, Karlsbyheden Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 4 December 2005 God Jul och Gott Nytt År! tillönskas alla Sundbornsbor Julfest Lördag 7/1 2006 kl 15.00 (Dagen efter Trettondagen)

Läs mer

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 2 2009

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 2 2009 Vi i VätterHem Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 2 2009 För Miriam och Samuel kretsar mycket kring Noa, 7 månader! Årets Öxnehagadag! Lördagen den 16 maj är det full aktivitet. Programmet

Läs mer

Borlänges nya esplanad

Borlänges nya esplanad Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Prisbelönat kundcenter Sidan 13 Information om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 1 Mars 2006 Borlänges nya esplanad Sidan

Läs mer