Å R S R E D O V I S N I N G

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D O V I S N I N G"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2002

2 Året i korthet sid 3 VD har ordet sid 4 Verksamhetsidé sid 6 Kabelförläggning till Gotland sid 8 Marknad sid 9 Teknik och utbyggnad sid 12 Tjänster sid 13 Medarbetare sid 15 Miljö och kvalitet sid 16 Förvaltningsberättelse sid 19 Resultaträkning sid 21 Balansräkning sid 22 Kassaflödesanalys sid 24 Tilläggsupplysningar sid 25 Revisionsberättelse sid 31 Styrelsen sid 32 Företagsledning och revisorer sid 33

3 Året i korthet Fortsatt efterfrågan på fiberförbindelser Nettoomsättning 366 (326) mkr, en ökning med 12 procent Bruttoinvesteringar uppgående till 550 (420)mkr Installation av sjökabel mellan Stockholm och Gotland Förberedelse för utbyggnad av nätet till centralorter i Mälarregionen RÄNTABILITET PÅ TOTALT KAPITAL (%) SOLIDITET (%) BRUTTOINVESTERINGAR (MKR) Kort om Stokab Stokab, som ägs av Stockholms stad, påbörjade sin verksamhet Bolagets huvudsakliga verksamhet omfattar utbyggnad och drift av ett fiberoptiskt nät i Stockholmsregionen och uthyrning av svart fiber till marknaden. Kopplat till detta erbjuder Stokab, dels Knutpunkter där marknadens aktörer kan utbyta teletrafik och tjänster, dels uthyrning av antennplatser för bland annat GSM- och UMTS-näten. Företaget driver även ett tele- och datakommunikationsnät för Stockholms stad och dess bolags interna behov. I samband med att Stokab startades togs det strategiska beslutet att bolaget skall erbjuda marknaden enbart infrastruktur och lämna tjänster och nyskapande i användningen av detta till andra aktörer. Detta utgör en av hörnstenarna i verksamheten och kommer att gälla även framdeles. Stokabs organisation består av de fyra avdelningarna Marknad, Nät, Anläggning och Kommunikationssystem samt en stab. 3 ÅRET I KORTHET

4 VD har ordet Vad betyder Stokab för invånarna i Stockholmsregionen? Stokab utgör en viktig faktor för att utbyggnaden av nät med hög överföringskapacitet för tele- och datakommunikation blir en realitet. Utan detta kommer inte bredband att kunna bli en naturlig del av vardagen.vidare innebär Stokabs fibernät att viktiga arbetsgivare ser Stockholm som en attraktiv region för deras fortsatta utveckling. Det leder till att arbetstillfällen skapas och behålls i regionen. Andra påtagliga effekter är att uppgrävningen av gatorna minimeras, vilket positivt påverkar miljön och framkomligheten för fordon och gångtrafikanter. Hur har Stokab påverkats under 2002 då IT-marknaden varit så hårt pressad? Vi har klarat oss förhållandevis bra. Omsättningen ökade från 325 till 366 miljoner kronor, till följd av en alltjämt hög efterfrågan trots läget på marknaden. Resultatet försämrades med nästan 19 miljoner kronor och sjönk under året till närmare 42 miljoner kronor. Det förklaras bland annat av satsningar på intern utveckling av organisationen. Stokab har under senare år vuxit snabbt och fokus har legat på att leverera förbindelser till kunder. Under året har en större satsning påbörjats på att utveckla system och rutiner för att hantera den storlek och komplexitet som vi nu har uppnått och förväntas få de närmaste åren.tidigare års nätutbyggnader innebär också påfrestningar på resultatet i form av ökade avskrivningar och räntekostnader var ett besvärligt år för branschen. Konkurser och företagsrekonstruktioner drabbade ett antal företag, bland annat teleoperatörer som är kunder till Stokab, eller några av dessa operatörers utländska moderbolag. Det har dock inte fått fullt genomslag på Stokabs verksamhet, för bakom operatören finns slutanvändarna kvar med sina behov av telekommunikationstjänster. Inte heller har alltid de utländska operatörsbolagens problem fortplantat sig till de svenska dotterbolagens verksamheter. Positivt för oss är också att nya internationella operatörer har etablerat sig i Stockholm och valt att hyra fiber från Stokab.Vid sidan av teleoperatörerna hyr slutkunder fiber direkt från Stokab för sina interna behov. Efterfrågan från många i den kategorin har ökat, det gäller bland annat företag i bank- och finansbranschen. Vilka satsningar har Stokab gjort under året? Vid sidan av fortsatta förtätningar av fibernätet i ytterområdena har vi bland annat satsat på att få in trafik från kringliggande områden till Stockholm. Detta gör vi för att öka beläggning i det utbyggda nätet och för att vidmakthålla och förstärka Stockholms position som IT-nav. Utbyggnaden av nätet till Gotland är gjord bland annat för att styra det förväntade snabbt växande trafikflödet mellan Ryssland och västra Europa till att ta vägen över Stockholm. Satsningar har också VD-KOMMENTAR 4

5 gjorts på vidareutveckling av de interna processerna för att svara upp mot kundernas ökade krav på säkerhet och leveransprecision samt deras behov av alltmer komplicerade nätstrukturer. Hur ser framtiden ut? När det gäller utvecklingen av branschen bedömer vi att marknaden Ulf Richenberg, tf VD blir fortsatt svag ytterligare en tid men att vi har sett botten på nedgången.vi kommer att fortsätta utbyggnaden av nätet i takt med efterfrågan från marknaden. Under 2003 kommer Stokab att avsluta flera tidigare påbörjade större projekt. Gotlandskabeln skall anslutas till Visby och kabel skall förläggas till vissa centralorter i Mälarregionen. Utöver det har vi från ägaren ett särskilt uppdrag att utreda förutsättningarna för en satsning på utbyggnad i Stockholms ytterstad. Vad innebär det? Det innebär att vi bygger ut och förtätar nätet där kunderna gör sina beställningar.tidigare års utbyggnad av stamnätsstrukturer utgör grunden för detta. Samtidigt skall vi tillvarata möjligheterna till en samordnad och planerad utbyggnad. Den service och de leveranstider vi erbjuder skall motsvara eller vara bättre än vad andra erbjuder. Stokabs erbjudanden skall också vara konkurrenskraftiga i förhållande till alternativa tekniska lösningar. Kvalitet, säkerhet, service, integritet och tillgänglighet skall vara kännetecknande för bolaget. Vilken roll har ni på IT-marknaden? Syftet med verksamheten är, liksom tidigare, att stimulera utvecklingen av telekommunikationsmarknaden i Stockholmsregionen.Vi skall fortsätta att vara ett rent infrastrukturbolag med uthyrning av svart fiber som huvudprodukten till marknaden och inte engagera oss på tjänstenivån.vi skall tillhandahålla fiberkapacitet till konkurrenskraftiga priser och på lika villkor och därmed bidra till att Stockholm utvecklas som IT-metropol. Den framgångsrika Stokab-modellen röner fortfarande, efter nästan tio års verksamhet, ett stort internationellt intresse. Den är en förebild för lösningar av teleinfrastrukturproblem i många andra städer och regioner. Vad krävs i praktiken för att uppnå detta? Förtroendet i marknaden är viktigt. Kunderna måste kunna lita på att vi är och förblir ett infrastrukturbolag som inte ägs eller står under inflytande av någon som också tillhandahåller tjänster. Motiverade medarbetare är också viktigt. Stokab har cirka 150 anställda som bidrar till företagets framgångar. För detta krävs kompetenta och engagerade medarbetare. Under året har ytterligare satsningar gjorts på hälso- och friskvård samt utbildning.vi är måna om att alla medarbetare känner att de bidrar till företagets utveckling. Jämfört med många andra företag i branschen har vi en förhållandevis hög andel kvinnor anställda. Det ser vi som en styrka och vi kommer att arbeta för att öka andelen ytterligare. Ulf Richenberg 5 VD-KOMMENTAR

6 Verksamhetsidé Stokabs verksamhetsidé är att bygga och driva ett fiberoptiskt nät som har stor säkerhet och hög tillgänglighet som operatörsobunden leverantör hyra ut fiberförbindelser utan aktiv utrustning (svart fiber), som ett för kunden kostnadseffektivt alternativ till ett eget fibernät medverka till att brist på nätkapacitet inte utgör en etableringshindrande faktor på telemarknaden Strategi Stokabs grundläggande strategi kan sammanfattas med: Operatörsneutral, som innebär att Stokab är fristående från operatörerna och inte ägs, kontrolleras eller på annat sätt står under inflytande av någon som tillhandahåller teletjänster. Bolaget ägs av Stockholms stad, en garanti för att operatörsneutraliteten upprätthålls. Infrastruktur, vilket syftar på att Stokab tillhandahåller endast infrastruktur och låter andra svara för erbjudande av teletjänster till marknaden. Därigenom konkurrerar företaget inte heller med sina kunder. Likabehandling, varmed avses att alla kunder erhåller lika villkor och att ingen diskrimineras. Detta brukar ibland betecknas som Stokab-modellen, ett begrepp som används av andra såväl nationellt som internationellt och har rönt stort intresse inte minst utomlands. Strategin lades fast 1994 och gäller oförändrad idag och i framtiden. Det bakomliggande syftet med Stokabs verksamhet är att utnyttja dynamiken i telemarknaden för att stimulera etableringar i Stockholmsregionen och därigenom skapa förutsättningar för en ökad sysselsättning. Därtill kommer moderniseringen av undervisningen i skolorna, bättre offentlig service och ökad tillgänglighet till kulturella utbud. Utbyggnaden av fibernätet skall bidra till en fortsatt och positiv samhällsutveckling i regionen.ytterligare ett mål med verksamheten är att på ett samlat och effektivt sätt nyttja befintlig kanalisation i form av tunnlar och rör. Därigenom minskas grävningsarbetena i gator och mark. Den befintliga miljön skonas samtidigt som hinder och olägenheter för gång- och fordonstrafik minimeras. 6 VERKSAMHETSIDÉ

7 Verksamhet och organisation Fiberaffären Fiberaffären är kärnverksamheten i bolaget och innefattar utbyggnad och drift av ett optofibernät, i vilket fiberförbindelser hyrs ut i form av svart fiber. Kunderna kan indelas i två huvudgrupper, dels teleoperatörer som använder fibrerna för sina tjänster till slutanvändarna, dels slutkunder som själva använder fiberförbindelserna för egenproducerade tjänster i sina verksamheter.vid sidan av de operatörer som erbjuder sina tjänster via Stokabs nät, är de flesta sjukhus, större vårdinrättningar, universitet och högskolor i regionen anslutna. Knutpunkter Knutpunktsverksamheten har koppling till Fiberaffären och innefattar upplåtelse av plats i skyddade utrymmen där kunderna kan installera utrustning och utbyta trafik och tjänster med varandra. Sex Knutpunkter ligger centralt i Stockholmsområdet. Därutöver finns Knutpunkter vid Kapellskär, Sandhamn, Utö och Fårösund. Antennplatser Även verksamheten Antennplatser har koppling till fiberaffären i det att den utgör infrastruktur. Den innefattar upplåtelse av plats på främst vattentorn för kundernas installation av antenner, exempelvis för mobiltelefoni. Stadens nät Denna verksamhet skiljer sig från Fiberaffären och därtill kopplade infrastrukturverksamheter genom att den endast riktar sig till ägaren Stockholm stad.verksamheten innefattar driften av ett data- och telekommunikationsnät för Stockholms stads och dess bolags interna behov. Yrkesradio Yrkesradio innefattar driften av ett digitalt och ett analogt radionät. Det digitala (Tetra) nätet drivs för närvarande endast som en försöksverksamhet. Det analoga nätet betjänar dels trafikvakternas i Stockholms stad radiokommunikation, dels styrning av belysningen på allmänna platser i Stockholms stad. Organisation Stokabs organisation består av de fyra avdelningarna Marknad, Nät, Anläggning och Kommunikationssystem samt en stab uppdelad på områdena Informationssystem, Ekonomi, Juridik och Personal. 7 VERKSAMHETSIDÉ

8 Kabelförläggning till Gotland Under hösten 2002 installerade Stokab en 96-fibers sjökabel mellan Utö i Stockholms skärgård och Fårösund på Gotland. På Utö ansluter kabeln till Stokabs nät in till Stockholm. Vid Fårösund skall kabeln anslutas till Visby och till kabelutbyggnader i andras regi till Baltikum och Ryssland. Därigenom skapas förutsättningar för en konkurrensutsättning av ITmarknaden på Gotland till gagn för näringsliv och offentlig förvaltning. Även förutsättningarna för ett högteknologiskt samarbete mellan Gotland och Stockholm inom bland annat sjukvård och utbildning förbättras. Den förväntade expansionen av teletrafiken i Baltikum och i Ryssland kan genom Gotlandskabeln ta en väg över Stockholm ned till kontinenten. Därigenom kan Stockholm utveckla sin ställning som ett öst-västligt IT-nav. Kabelsträckningen har valts efter en omsorgsfull och noggrann bottenundersökning. Förutom att kabelns armering är väl tilltagen har kabeln förlagts ned i bottensedimenten på ett djup ned till 1,5 meter där så har varit möjligt. Detta har gjorts med jetting en teknik där man med vattenstrålar spolar ned kabeln med hög precision. Fibrerna i kabeln har valts för att motsvara tekniska krav för lång tid framöver och utgörs av en blandning av nya fibertyper. Det var första gången i världen som en längre sjökabelinstallation med de aktuella fibrerna genomfördes. Stokabs kabel till Gotland ökar säkerheten genom att utgöra ett komplement till den dittills enda moderna teleförbindelsen mellan Gotland och Stockholmsområdet. Stokab har sett till att ge kabeln ett mycket högt skydd, vilket avsevärt reducerar risken för avbrott. KABELFÖRLÄGGNING TILL GOTLAND 8

9 Marknaden Mervärdet för kunden är den höga överföringskapacitet som nätet medger. Eftersom Stokab endast hyr ut svart fiber, och inte erbjuder tjänster, skapas också förutsättningar för en konkurrenssituation som leder till mångfald och lägre priser för användarna. Marknaden utgörs av företag och organisationer med behov av förbindelse med hög överföringskapacitet. Under 2002 kännetecknades marknaden av stor osäkerhet, samtidigt som antalet internationella operatörer ökade. Stokabs kunder är: operatörer, som i sin tur erbjuder tjänster till företag, myndigheter och hushåll slutkunder, vilka utgörs av företag samt statliga och kommunala myndigheter som behöver egna nät för säker och effektiv kommunikation Vid sidan av den generellt svaga IT-marknaden finns det andra faktorer som på olika sätt påverkar Stokabs kunder. Många kommuner i regionen är beroende av den statliga bredbandssatsningen för sina nätutbyggnader. Bland annat skärgårdskommunernas investeringar påverkas av de statliga medel de kan erhålla för sina infrastruktursatsningar. Operatörerna å andra sidan, är pressade av det allmänt svaga konjunkturläget, vilket tillsammans med bristen på kapital hämmar deras investeringsvilja. Det ökade säkerhetstänkandet efter 11 september har lett till nya och högre krav på telesystemen. För att leverera vad kunden vill ha, blir lösningarna mer komplexa och därmed dyrare att bygga. För 3G-utbyggnaderna efterfrågas fiberförbindelser till bland annat antennplatser. Svårigheterna för operatörerna att etablera antennplatser innebär att deras planering inte sällan måste göras om. Mer komplicerade lösningar Kunderna har generellt sett blivit mer krävande.tidigare var lösningarna ofta enkla och det handlade om att endast sammanbinda två punkter. Idag efterfrågar kunderna mer komplicerade nätstrukturer vilket innebär att varje affär tar längre tid att genomföra. Konjunkturläget bidrar också till detta. Företag söker alltmer kostnadseffektiva lösningar. När företag flyttar ut från centralt belägna kontor för att sänka hyreskostnaderna undersöker de olika alternativ för telekommunikation och de ekonomiska förutsättningarna härför. Även detta innebär att allt fler affärer föregås av många förfrågningar. 9 MARKNAD

10 Under det andra halvåret 2002 märktes ett ökande intresse från olika fastighetsägare, påkallat av hyresgästernas ökade efterfrågan på bredbandskapacitet. Det framtida intresset från hushållen kommer att påverkas bl a av hur ytterligare IP-tjänster (telefon och TV över Internet) utvecklas. Dessa tjänster kan innebära lägre telefonikostnader, vilket kan bli drivande för hushållens behov av bredbandsanslutningar. Även hos andra slutanvändare ökade efterfrågan förra året, bland annat från finanssektorn där många företag önskar hantera den interna kommunikationen själva. Behovet av ytterligare förbindelser ökar när banker och andra finansiella institutioner effektiviserar sina verksamheter, exempelvis med centrala datacentraler med många förbindelser till kontoren. Ökad internationalisering Internationaliseringen har flera dimensioner. Stokab tar fortfarande, efter snart tio års verksamhet, emot ett stort antal internationella studiebesök. Besökarna är intresserade av Stockholms stads lösning med ett operatörsneutralt företag som står för infrastrukturen. Delegationer från mer än 60 länder har besökt företaget för att studera Stokab-modellen. En annan dimension är att allt fler utländska operatörer hyr förbindelser i Stokabs nät. Det gäller allt från operatörer från Ryssland och de baltiska staterna till de flesta större europeiska och amerikanska operatörerna. Drivande för denna utveckling är att dessa företag ser Stockholm som navet i teletrafiken mellan Nordöstra- och Västra Europa. Detta skall vi ta vara på; nätutbyggnaden till Gotland är ett viktigt led i att få detta växande trafikflöde att ta vägen över Stockholm. MARKNAD 10

11

12 Teknik och utbyggnad Fibernät Stokabs fiberät ansluter kvarteren i Stockholms innerstad, kontors- och industriområden i Stockholm, kommunerna i länet samt ett antal större skärgårdsöar. I bl a Uppsala, i skärgården och på Gotland kan trafik hämtas in från kringliggande regioner. Nätet byggs ut i takt med kundernas efterfrågan. Därtill kommer förstärkningar av stamnätet och omstruktureringar för ett mer effektivt utnyttjande. Nätet består av mer än 5000 kilometer kabel byggt med ringstruktur och med allt fler fibrer i varje kabel blir den sammanlagda längden nu cirka en miljon fiberkilometer. Det gör det till ett av världens största operatörsneutrala fibernät. Stockholms skärgård Under hösten 2002 avslutades arbetet med att ansluta ytterligare öar i Stockholms skärgård. Därigenom är Blidö, Ljusterö, Nesslingen, Möja, Svartsö, Sandhamn, Runmarö, Nämndö, Ornö, Utö, Möja, Askö, Dalarö och Järflotta anslutna till Stokabs nät. Ytterligare anslutningspunkter för extern trafik Under året, genom kanalisation till bland annat Västerås, Eskilstuna och Strängnäs, har ytterligare anslutningspunkter förberetts för teletrafik från andra delar av landet. Installation av fiberoptisk kabel på sträckorna planeras ske under Redan tidigare finns anslutningspunkter för nationell och internationell teletrafik bland annat i Uppsala, Hamra (i Uppland), Enköping, Norrtälje samt på Sandhamn, Utö och Gotland. Även i Hammarby finns en nod för internationell trafik. Nya fibertyper ITU.G 652 är den fibersort som hittills har installerats i nätet men under 2002 har den uppgraderade fibertypen, G 652 C börjat installeras. Gotlandskabeln innehåller dessutom fibertyperna G 654 och G 655, vilket ger flexibilitet och valmöjligheter för överföring av telekommunikationstrafik på långa avstånd. Knutpunkter Ytterligare Knutpunkter har tagits i drift under året och Stokab kan nu erbjuda marknaden totalt åtta Knutpunkter, varav de flesta centralt i Stockholm, men några också ute i länet samt en på Gotland. TEKNIK OCH UTBYGGNAD 12

13 Tjänster Fiberförbindelser Med fiberoptik överförs information med ljus i stället för elektriska signaler. Överföringskapaciteten i optofiber är i det närmaste obegränsad. Kapaciteten begränsas istället av kommunikationsutrustningen. I en enda fiber kan man överföra information som motsvarar miljoner telefonsamtal eller flera hundra TV-kanaler. En fiberkabel kan innehålla allt från enstaka fiberpar upp mot närmare tusen fibrer. Hög överföringskapacitet genom optisk fiber är nödvändig för de tjänster som blir möjliga med bredbandskommunikation.videokonferenser är exempel på tjänster som kräver hög överföringskapacitet. Stokab erbjuder fiberförbindelser som enkla förbindelser mellan kundens adresser eller redundanta alternativt fullt redundanta. Med redundanta förbindelser menas skilda framföringsvägar med undantag för sista delen in till byggnaden. Med fullt redundanta avses skilda framföringsvägar hela sträckan mellan leveransadresserna. Stokab tillhandahåller fiberförbindelser i form av svart fiber och kunden själv bestämmer hur den hyrda nätstrukturen skall användas. Knutpunkter Stokabs Knutpunkter utgörs av fysiska platser i utrymmen med hög säkerhet där kunderna kan installera utrustning i stativ som Stokab tillhandahåller, för utbyte av teletrafik. Stokab har valt att inte tillåta installation av servrar eftersom det skulle kunna innbära konkurrens med företag som tillhandahåller s k Telehouse-tjänster. Knutpunkterna ägs av Stokab och drivs, liksom fibernätet, operatörsneutralt. Företag som etablerar sig i någon av Knutpunkterna kan snabbt och enkelt skapa trafik med däri redan etablerade företag. Sex Knutpunkter ligger centralt i Stockholmsområdet. Därutöver finns Knutpunkter vid Kapellskär, Sandhamn, Utö och Fårösund. Ett stort antal teleoperatörer och tjänsteleverantörer har etablerat sig i Stokabs Knutpunkter. Därutöver kan nämnas Stockholms stad med anställda och elever samt Stockholms läns landsting med anställda, som i Knutpunkterna har gemensamma kopplingar mot externa leverantörer. Även stadsnät från övriga Sverige är anslutna till Knutpunkterna. 13 TJÄNSTER

14 Antennplatser Plats för radioantenner på vattentorn och andra höga byggnader erbjuds inom Stockholms län. Antennplatserna är anslutna till Stokabs fibernät och utgör infrastruktur för bland annat GSM, UMTS och LMDS. Service I de tjänster som Stokab tillhandahåller ingår service och felavhjälpning dygnet runt under årets alla dagar. En särskild beredskapsorganisation finns etablerad för detta. 14 TJÄNSTER

15 Medarbetare Organisation Stokab har en organisation bestående av de fyra avdelningarna Marknad, Nät, Anläggning och Kommunikationssystem, samt staberna Informationssystem, Ekonomi, Juridik och Personal. Antalet anställda var vid årsskiftet 147 (136) personer varav 41 (39) kvinnor. Bolagets personalomsättning är låg. Jämställdhet Av tradition är telekommunikationsbranschen mansdominerad. Andelen kvinnor var vid årsskiftet 2002/03 knappt 30 procent. Elva procent av de ledande befattningshavarna är kvinnor. Stokab har en fastställd jämställdhetsplan, vilken är föremål för årlig översyn. Kompetensutveckling Kompetenta och engagerade medarbetare är en mycket viktig faktor för bolagets framgångar. Att kompetensmässigt ligga i den absoluta täten i branschen har varit och kommer att vara en målsättning även i framtiden. Behovet av utbildning kartläggs fortlöpande. Den tekniska utvecklingen kräver ny och ökad kunskap samt kompetensutveckling som tillgodoses bland annat genom utbildningar. Arbetsmiljö samt frisk- och hälsovård I Stokabs strategi att vara en god arbetsgivare ingår en bra arbetsmiljö som en viktig beståndsdel. Att förebygga genom att så tidigt som möjligt identifiera och åtgärda eventuella brister med anknytning till arbetet är en grundläggande del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Därigenom minimeras frånvaro på grund av sjukdom och olycksfall. Genom årliga skyddsronder sker en översyn av bland annat den ergonomiska utformningen av arbetsplatserna. Sjukfrånvaron var under året låg med 5,4 (4,3) dagar per anställd. Den ökning som trots allt har skett i förhållande till föregående år, beror i huvudsak på ökad korttidsfrånvaro. Företaget bedriver en aktiv friskvård och har ett program som innebär att medarbetarna har möjlighet att delta i olika aktiviteter. 15 MEDARBETARE

16 Miljö och kvalitet Miljöpåverkan Det finns idag inga kända negativa miljöeffekter vid hantering av fiberkablar, bortsett från den miljöpåverkan som uppstår vid schaktningen i samband med kabelförläggning. Dock bidrar Stokabs verksamhet till att schaktningsarbetena totalt sätt minskas till gagn för framkomligheten, framförallt i Stockholms innerstad. Bland annat har bolaget ett uppdrag från ägaren Stockholms stad att minimera grävningsarbeten i gator och gångbanor. Stokabs nät innebär dessutom en möjlighet till ökad kommunikation till, från och mellan företag, myndigheter och hushåll utan att ytterligare belasta miljön med fordonstransporter. Även detta utgör en långsiktig positiv miljöpåverkan. Miljöpolicy Stokabs nät och de tjänster som företaget tillhandahåller skall uppfylla de miljökrav som lagar och regler inom miljö- och hälsoskyddsområdet ställer. Stokabs medarbetare skall vara väl förtrogna med dessa krav och med Stokabs miljöpolicy. De skall medverka i det fortlöpande arbetet för en förbättrad miljö samt ta sin del av miljöansvaret i det dagliga arbetet. Vi strävar efter att väga in miljöpåverkan vid val av varor, entreprenader och tjänster källsortera vid arbetsplatserna, i största möjliga utsträckning använda återvinningsbart material samt minimera mängden restprodukter tillsammans med våra leverantörer utveckla lösningar baserade på miljöriktig teknik och resurshållning utföra transporter så att förorening av luft, mark och vatten minimeras mätbara miljömål sätts så att en uppföljning skall vara möjlig och en kontinuerlig förbättring kan genomföras Miljöbränslen Stokab var ett av de första bolagen inom Stockholm stad att använda miljöfordon och har gjort försök med el- och biogasbilar i verksamheten. Biogasbilar utgör för närvarande en tredjedel av vagnparken. I takt med utvidgningen av fibernätet har dock användningen av alternativa miljöbränslen delvis kommit att begränsas av brister i infrastrukturen när det gäller påfyllningsställen. MILJÖ OCH KVALITET 16

17 Avfall och återvinning Återvinning av överblivet material från verksamheten sker tillsammans med materialleverantörer och entreprenörer. Överbliven kabel återanvänds, elektronikskrot sänds till särskild destruktion och avfall från kontorslokalerna källsorteras samt pappersavfall återvinns. Kvalitetspolicy Stokab skall, genom att alltid sätta kunden i fokus, tillhandahålla tjänster som motsvarar ställda krav och önskemål. Detta uppnås genom fungerande processer och rutiner samt genom lyhördhet för kundernas förväntningar. Alla medarbetare skall vara väl förtrogna med företagets kvalitetspolicy och deras synpunkter skall systematiskt tas tillvara i arbetet med ständiga förbättringar. Vi skall tillse att kvalitetsarbetet bedrivs systematiskt inom företagets alla nivåer tillhandahålla tjänster till rätt kvalitet, i rätt tid och till livslängdskostnader som gör att våra kunders kostnader blir låga eftersträva att varje kund blir nöjd och varje affär en bra referens planera arbetsplatserna väl med god ordning och god arbetsmiljö dokumentera och säkerställa sökbarheten i våra system och processer betrakta vårt sätt att arbeta som verktyget för att skapa totalkvalitet Kvalitets- och miljösystem Under året påbörjades ett arbete med vidareutveckling av kvalitets- och miljöledningssystemen mot ISO9001: 2001 respektive ISO MILJÖ OCH KVALITET

18

19 Förvaltningsberättelse 2002 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge bolagets årsredovisning för räkenskapsåret Verksamheten Stokabs huvudsakliga verksamhet utgörs av Fiberverksamheten, vilken innefattar utbyggnad och drift av ett av fibernät samt upplåtelse av svart fiber, fiberförbindelser utan aktiv ändutrustning. Kopplat till Fiberverksamheten drivs infrastrukturverksamheterna Knutpunkt (marknadsplatser där kunderna kan installera utrustning för utbyte av teletrafik och tjänster) och Antennplats (upplåtelse av plats på vattentorn för installation av antenner, bland annat för mobiltelefoni). Den grundläggande strategin är att Stokab som operatörsneutralt företag skall tillhandahålla fiberinfrastruktur på lika villkor till marknadens aktörer. Stokabs skall inte tillhandahålla teletjänster. Verksamheten Stadens interna datanät utgörs av drift av Stockholm stads och dess bolags interna tele- och datakommunikationsnät.vid sidan av den verksamheten drivs ett yrkesradionät för Stockholm stads trafikvakter och för styrning av gatubelysning. Investeringar Investeringarna innefattande pågående arbete och markanläggningar för utbyggnad av fibernätet, uppgick till cirka 550 mkr (420 mkr). Aktivering till färdig anläggningstillgång från pågående arbete uppgick till cirka 324 mkr (259 mkr). Finansiering Den fortsatta utbyggnaden av fibernätet har medfört ett ökat lånebehov. Bolagets långfristiga upplåning uppgick vid periodens slut till 900 mkr (575 mkr) samtidigt som den kortfristiga delen av lånestocken motsvarade 500 mkr (355 mkr). Likviditeten uppgick vid årets slut till 9 mkr (26 mkr) och återfinns som en delpost i skulden till koncernföretag. 19 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2002

20 Finansiella nyckeltal (tkr) Nettoomsättning Resultat för disp o skatt Balansomslutning Räntabilitet på totalt kapital 5,7 % 7,5 % 7,6 % 5,7 % Framtida utveckling IT har genom de senaste årens utveckling fått en mycket stor betydelse för företag, myndigheter samt hushåll och utgör den naturliga basen för kommunikation och informationsutbyte. Det förväntas en fortsatt utveckling på telekommunikationsmarknaden med bl a nya tjänster och lösningar för hushållens och företagens behov av kommunikation och informationsöverföring, vilket driver på efterfrågan av överföringskapacitet. Osäkerheten på marknaden bedöms bestå under ytterligare någon tid, med en efterfrågeökning som sannolikt kommer att vara lägre än tidigare år. Fiber kommer alltjämt att vara den dominerande teknologin, i vart fall för överföring fram till anslutningspunkterna i kvarter och noder med i storleksordningen hundra användare. För sista sträckan, från dessa noder fram till användarna, kan olika radio- samt kopparbaserade lösningar utgöra alternativ. Den tekniska utvecklingen rör sig inte mot alternativ till fibernät för att öka överföringshastigheten, men väl mot möjligheten till ett ökat utnyttjande av fibertekniken. Styrelseförändringar Genom beslut i kommunfullmäktige i Stockholms stad den 20 januari 2003 utsågs en ny styrelse till bolaget. Den nya styrelsen utgörs av ordinarie ledamöterna Conny Nilsson, Sebastian Cederschiöld, Anders Broberg, Karin Åberg, Håkan Wahlén, Per Ohlin och Ulf Keijer samt av suppleanterna Ulla Johansson, Mats Lindqvist och Christer H Sjöblom. Den gamla styrelsen utgjordes av ordinarie ledamöterna Anders Broberg, Conny Nilsson,Tord Bergstedt, Magnus Tegborg och David Samuelsson. Avgående suppleanter var Katarina Larsson, Malin Norén och Sandra Safar. Vinstdisposition Bolaget saknar disponibla vinstmedel. I övrigt hänvisas till efterföljande balans- och resultaträkning och därtill hörande tilläggsupplysningar. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE Styrelsen och verkställande direktören för AB Implementa Hebe Org. Nr. 556581-9272 får härmed avge

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Comfort Window System AB (publ) för. Org.nr. 556574-9826

Årsredovisning. Comfort Window System AB (publ) för. Org.nr. 556574-9826 Årsredovisning för Comfort Window System AB (publ) Org.nr. 556574-9826 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2006 09 01-2007

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 NEHÅLL INNEHÅLL Nyckeltal 2 Förvaltningsberättelse 3 Finansiella

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer