Å R S R E D O V I S N I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D O V I S N I N G"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2002

2 Året i korthet sid 3 VD har ordet sid 4 Verksamhetsidé sid 6 Kabelförläggning till Gotland sid 8 Marknad sid 9 Teknik och utbyggnad sid 12 Tjänster sid 13 Medarbetare sid 15 Miljö och kvalitet sid 16 Förvaltningsberättelse sid 19 Resultaträkning sid 21 Balansräkning sid 22 Kassaflödesanalys sid 24 Tilläggsupplysningar sid 25 Revisionsberättelse sid 31 Styrelsen sid 32 Företagsledning och revisorer sid 33

3 Året i korthet Fortsatt efterfrågan på fiberförbindelser Nettoomsättning 366 (326) mkr, en ökning med 12 procent Bruttoinvesteringar uppgående till 550 (420)mkr Installation av sjökabel mellan Stockholm och Gotland Förberedelse för utbyggnad av nätet till centralorter i Mälarregionen RÄNTABILITET PÅ TOTALT KAPITAL (%) SOLIDITET (%) BRUTTOINVESTERINGAR (MKR) Kort om Stokab Stokab, som ägs av Stockholms stad, påbörjade sin verksamhet Bolagets huvudsakliga verksamhet omfattar utbyggnad och drift av ett fiberoptiskt nät i Stockholmsregionen och uthyrning av svart fiber till marknaden. Kopplat till detta erbjuder Stokab, dels Knutpunkter där marknadens aktörer kan utbyta teletrafik och tjänster, dels uthyrning av antennplatser för bland annat GSM- och UMTS-näten. Företaget driver även ett tele- och datakommunikationsnät för Stockholms stad och dess bolags interna behov. I samband med att Stokab startades togs det strategiska beslutet att bolaget skall erbjuda marknaden enbart infrastruktur och lämna tjänster och nyskapande i användningen av detta till andra aktörer. Detta utgör en av hörnstenarna i verksamheten och kommer att gälla även framdeles. Stokabs organisation består av de fyra avdelningarna Marknad, Nät, Anläggning och Kommunikationssystem samt en stab. 3 ÅRET I KORTHET

4 VD har ordet Vad betyder Stokab för invånarna i Stockholmsregionen? Stokab utgör en viktig faktor för att utbyggnaden av nät med hög överföringskapacitet för tele- och datakommunikation blir en realitet. Utan detta kommer inte bredband att kunna bli en naturlig del av vardagen.vidare innebär Stokabs fibernät att viktiga arbetsgivare ser Stockholm som en attraktiv region för deras fortsatta utveckling. Det leder till att arbetstillfällen skapas och behålls i regionen. Andra påtagliga effekter är att uppgrävningen av gatorna minimeras, vilket positivt påverkar miljön och framkomligheten för fordon och gångtrafikanter. Hur har Stokab påverkats under 2002 då IT-marknaden varit så hårt pressad? Vi har klarat oss förhållandevis bra. Omsättningen ökade från 325 till 366 miljoner kronor, till följd av en alltjämt hög efterfrågan trots läget på marknaden. Resultatet försämrades med nästan 19 miljoner kronor och sjönk under året till närmare 42 miljoner kronor. Det förklaras bland annat av satsningar på intern utveckling av organisationen. Stokab har under senare år vuxit snabbt och fokus har legat på att leverera förbindelser till kunder. Under året har en större satsning påbörjats på att utveckla system och rutiner för att hantera den storlek och komplexitet som vi nu har uppnått och förväntas få de närmaste åren.tidigare års nätutbyggnader innebär också påfrestningar på resultatet i form av ökade avskrivningar och räntekostnader var ett besvärligt år för branschen. Konkurser och företagsrekonstruktioner drabbade ett antal företag, bland annat teleoperatörer som är kunder till Stokab, eller några av dessa operatörers utländska moderbolag. Det har dock inte fått fullt genomslag på Stokabs verksamhet, för bakom operatören finns slutanvändarna kvar med sina behov av telekommunikationstjänster. Inte heller har alltid de utländska operatörsbolagens problem fortplantat sig till de svenska dotterbolagens verksamheter. Positivt för oss är också att nya internationella operatörer har etablerat sig i Stockholm och valt att hyra fiber från Stokab.Vid sidan av teleoperatörerna hyr slutkunder fiber direkt från Stokab för sina interna behov. Efterfrågan från många i den kategorin har ökat, det gäller bland annat företag i bank- och finansbranschen. Vilka satsningar har Stokab gjort under året? Vid sidan av fortsatta förtätningar av fibernätet i ytterområdena har vi bland annat satsat på att få in trafik från kringliggande områden till Stockholm. Detta gör vi för att öka beläggning i det utbyggda nätet och för att vidmakthålla och förstärka Stockholms position som IT-nav. Utbyggnaden av nätet till Gotland är gjord bland annat för att styra det förväntade snabbt växande trafikflödet mellan Ryssland och västra Europa till att ta vägen över Stockholm. Satsningar har också VD-KOMMENTAR 4

5 gjorts på vidareutveckling av de interna processerna för att svara upp mot kundernas ökade krav på säkerhet och leveransprecision samt deras behov av alltmer komplicerade nätstrukturer. Hur ser framtiden ut? När det gäller utvecklingen av branschen bedömer vi att marknaden Ulf Richenberg, tf VD blir fortsatt svag ytterligare en tid men att vi har sett botten på nedgången.vi kommer att fortsätta utbyggnaden av nätet i takt med efterfrågan från marknaden. Under 2003 kommer Stokab att avsluta flera tidigare påbörjade större projekt. Gotlandskabeln skall anslutas till Visby och kabel skall förläggas till vissa centralorter i Mälarregionen. Utöver det har vi från ägaren ett särskilt uppdrag att utreda förutsättningarna för en satsning på utbyggnad i Stockholms ytterstad. Vad innebär det? Det innebär att vi bygger ut och förtätar nätet där kunderna gör sina beställningar.tidigare års utbyggnad av stamnätsstrukturer utgör grunden för detta. Samtidigt skall vi tillvarata möjligheterna till en samordnad och planerad utbyggnad. Den service och de leveranstider vi erbjuder skall motsvara eller vara bättre än vad andra erbjuder. Stokabs erbjudanden skall också vara konkurrenskraftiga i förhållande till alternativa tekniska lösningar. Kvalitet, säkerhet, service, integritet och tillgänglighet skall vara kännetecknande för bolaget. Vilken roll har ni på IT-marknaden? Syftet med verksamheten är, liksom tidigare, att stimulera utvecklingen av telekommunikationsmarknaden i Stockholmsregionen.Vi skall fortsätta att vara ett rent infrastrukturbolag med uthyrning av svart fiber som huvudprodukten till marknaden och inte engagera oss på tjänstenivån.vi skall tillhandahålla fiberkapacitet till konkurrenskraftiga priser och på lika villkor och därmed bidra till att Stockholm utvecklas som IT-metropol. Den framgångsrika Stokab-modellen röner fortfarande, efter nästan tio års verksamhet, ett stort internationellt intresse. Den är en förebild för lösningar av teleinfrastrukturproblem i många andra städer och regioner. Vad krävs i praktiken för att uppnå detta? Förtroendet i marknaden är viktigt. Kunderna måste kunna lita på att vi är och förblir ett infrastrukturbolag som inte ägs eller står under inflytande av någon som också tillhandahåller tjänster. Motiverade medarbetare är också viktigt. Stokab har cirka 150 anställda som bidrar till företagets framgångar. För detta krävs kompetenta och engagerade medarbetare. Under året har ytterligare satsningar gjorts på hälso- och friskvård samt utbildning.vi är måna om att alla medarbetare känner att de bidrar till företagets utveckling. Jämfört med många andra företag i branschen har vi en förhållandevis hög andel kvinnor anställda. Det ser vi som en styrka och vi kommer att arbeta för att öka andelen ytterligare. Ulf Richenberg 5 VD-KOMMENTAR

6 Verksamhetsidé Stokabs verksamhetsidé är att bygga och driva ett fiberoptiskt nät som har stor säkerhet och hög tillgänglighet som operatörsobunden leverantör hyra ut fiberförbindelser utan aktiv utrustning (svart fiber), som ett för kunden kostnadseffektivt alternativ till ett eget fibernät medverka till att brist på nätkapacitet inte utgör en etableringshindrande faktor på telemarknaden Strategi Stokabs grundläggande strategi kan sammanfattas med: Operatörsneutral, som innebär att Stokab är fristående från operatörerna och inte ägs, kontrolleras eller på annat sätt står under inflytande av någon som tillhandahåller teletjänster. Bolaget ägs av Stockholms stad, en garanti för att operatörsneutraliteten upprätthålls. Infrastruktur, vilket syftar på att Stokab tillhandahåller endast infrastruktur och låter andra svara för erbjudande av teletjänster till marknaden. Därigenom konkurrerar företaget inte heller med sina kunder. Likabehandling, varmed avses att alla kunder erhåller lika villkor och att ingen diskrimineras. Detta brukar ibland betecknas som Stokab-modellen, ett begrepp som används av andra såväl nationellt som internationellt och har rönt stort intresse inte minst utomlands. Strategin lades fast 1994 och gäller oförändrad idag och i framtiden. Det bakomliggande syftet med Stokabs verksamhet är att utnyttja dynamiken i telemarknaden för att stimulera etableringar i Stockholmsregionen och därigenom skapa förutsättningar för en ökad sysselsättning. Därtill kommer moderniseringen av undervisningen i skolorna, bättre offentlig service och ökad tillgänglighet till kulturella utbud. Utbyggnaden av fibernätet skall bidra till en fortsatt och positiv samhällsutveckling i regionen.ytterligare ett mål med verksamheten är att på ett samlat och effektivt sätt nyttja befintlig kanalisation i form av tunnlar och rör. Därigenom minskas grävningsarbetena i gator och mark. Den befintliga miljön skonas samtidigt som hinder och olägenheter för gång- och fordonstrafik minimeras. 6 VERKSAMHETSIDÉ

7 Verksamhet och organisation Fiberaffären Fiberaffären är kärnverksamheten i bolaget och innefattar utbyggnad och drift av ett optofibernät, i vilket fiberförbindelser hyrs ut i form av svart fiber. Kunderna kan indelas i två huvudgrupper, dels teleoperatörer som använder fibrerna för sina tjänster till slutanvändarna, dels slutkunder som själva använder fiberförbindelserna för egenproducerade tjänster i sina verksamheter.vid sidan av de operatörer som erbjuder sina tjänster via Stokabs nät, är de flesta sjukhus, större vårdinrättningar, universitet och högskolor i regionen anslutna. Knutpunkter Knutpunktsverksamheten har koppling till Fiberaffären och innefattar upplåtelse av plats i skyddade utrymmen där kunderna kan installera utrustning och utbyta trafik och tjänster med varandra. Sex Knutpunkter ligger centralt i Stockholmsområdet. Därutöver finns Knutpunkter vid Kapellskär, Sandhamn, Utö och Fårösund. Antennplatser Även verksamheten Antennplatser har koppling till fiberaffären i det att den utgör infrastruktur. Den innefattar upplåtelse av plats på främst vattentorn för kundernas installation av antenner, exempelvis för mobiltelefoni. Stadens nät Denna verksamhet skiljer sig från Fiberaffären och därtill kopplade infrastrukturverksamheter genom att den endast riktar sig till ägaren Stockholm stad.verksamheten innefattar driften av ett data- och telekommunikationsnät för Stockholms stads och dess bolags interna behov. Yrkesradio Yrkesradio innefattar driften av ett digitalt och ett analogt radionät. Det digitala (Tetra) nätet drivs för närvarande endast som en försöksverksamhet. Det analoga nätet betjänar dels trafikvakternas i Stockholms stad radiokommunikation, dels styrning av belysningen på allmänna platser i Stockholms stad. Organisation Stokabs organisation består av de fyra avdelningarna Marknad, Nät, Anläggning och Kommunikationssystem samt en stab uppdelad på områdena Informationssystem, Ekonomi, Juridik och Personal. 7 VERKSAMHETSIDÉ

8 Kabelförläggning till Gotland Under hösten 2002 installerade Stokab en 96-fibers sjökabel mellan Utö i Stockholms skärgård och Fårösund på Gotland. På Utö ansluter kabeln till Stokabs nät in till Stockholm. Vid Fårösund skall kabeln anslutas till Visby och till kabelutbyggnader i andras regi till Baltikum och Ryssland. Därigenom skapas förutsättningar för en konkurrensutsättning av ITmarknaden på Gotland till gagn för näringsliv och offentlig förvaltning. Även förutsättningarna för ett högteknologiskt samarbete mellan Gotland och Stockholm inom bland annat sjukvård och utbildning förbättras. Den förväntade expansionen av teletrafiken i Baltikum och i Ryssland kan genom Gotlandskabeln ta en väg över Stockholm ned till kontinenten. Därigenom kan Stockholm utveckla sin ställning som ett öst-västligt IT-nav. Kabelsträckningen har valts efter en omsorgsfull och noggrann bottenundersökning. Förutom att kabelns armering är väl tilltagen har kabeln förlagts ned i bottensedimenten på ett djup ned till 1,5 meter där så har varit möjligt. Detta har gjorts med jetting en teknik där man med vattenstrålar spolar ned kabeln med hög precision. Fibrerna i kabeln har valts för att motsvara tekniska krav för lång tid framöver och utgörs av en blandning av nya fibertyper. Det var första gången i världen som en längre sjökabelinstallation med de aktuella fibrerna genomfördes. Stokabs kabel till Gotland ökar säkerheten genom att utgöra ett komplement till den dittills enda moderna teleförbindelsen mellan Gotland och Stockholmsområdet. Stokab har sett till att ge kabeln ett mycket högt skydd, vilket avsevärt reducerar risken för avbrott. KABELFÖRLÄGGNING TILL GOTLAND 8

9 Marknaden Mervärdet för kunden är den höga överföringskapacitet som nätet medger. Eftersom Stokab endast hyr ut svart fiber, och inte erbjuder tjänster, skapas också förutsättningar för en konkurrenssituation som leder till mångfald och lägre priser för användarna. Marknaden utgörs av företag och organisationer med behov av förbindelse med hög överföringskapacitet. Under 2002 kännetecknades marknaden av stor osäkerhet, samtidigt som antalet internationella operatörer ökade. Stokabs kunder är: operatörer, som i sin tur erbjuder tjänster till företag, myndigheter och hushåll slutkunder, vilka utgörs av företag samt statliga och kommunala myndigheter som behöver egna nät för säker och effektiv kommunikation Vid sidan av den generellt svaga IT-marknaden finns det andra faktorer som på olika sätt påverkar Stokabs kunder. Många kommuner i regionen är beroende av den statliga bredbandssatsningen för sina nätutbyggnader. Bland annat skärgårdskommunernas investeringar påverkas av de statliga medel de kan erhålla för sina infrastruktursatsningar. Operatörerna å andra sidan, är pressade av det allmänt svaga konjunkturläget, vilket tillsammans med bristen på kapital hämmar deras investeringsvilja. Det ökade säkerhetstänkandet efter 11 september har lett till nya och högre krav på telesystemen. För att leverera vad kunden vill ha, blir lösningarna mer komplexa och därmed dyrare att bygga. För 3G-utbyggnaderna efterfrågas fiberförbindelser till bland annat antennplatser. Svårigheterna för operatörerna att etablera antennplatser innebär att deras planering inte sällan måste göras om. Mer komplicerade lösningar Kunderna har generellt sett blivit mer krävande.tidigare var lösningarna ofta enkla och det handlade om att endast sammanbinda två punkter. Idag efterfrågar kunderna mer komplicerade nätstrukturer vilket innebär att varje affär tar längre tid att genomföra. Konjunkturläget bidrar också till detta. Företag söker alltmer kostnadseffektiva lösningar. När företag flyttar ut från centralt belägna kontor för att sänka hyreskostnaderna undersöker de olika alternativ för telekommunikation och de ekonomiska förutsättningarna härför. Även detta innebär att allt fler affärer föregås av många förfrågningar. 9 MARKNAD

10 Under det andra halvåret 2002 märktes ett ökande intresse från olika fastighetsägare, påkallat av hyresgästernas ökade efterfrågan på bredbandskapacitet. Det framtida intresset från hushållen kommer att påverkas bl a av hur ytterligare IP-tjänster (telefon och TV över Internet) utvecklas. Dessa tjänster kan innebära lägre telefonikostnader, vilket kan bli drivande för hushållens behov av bredbandsanslutningar. Även hos andra slutanvändare ökade efterfrågan förra året, bland annat från finanssektorn där många företag önskar hantera den interna kommunikationen själva. Behovet av ytterligare förbindelser ökar när banker och andra finansiella institutioner effektiviserar sina verksamheter, exempelvis med centrala datacentraler med många förbindelser till kontoren. Ökad internationalisering Internationaliseringen har flera dimensioner. Stokab tar fortfarande, efter snart tio års verksamhet, emot ett stort antal internationella studiebesök. Besökarna är intresserade av Stockholms stads lösning med ett operatörsneutralt företag som står för infrastrukturen. Delegationer från mer än 60 länder har besökt företaget för att studera Stokab-modellen. En annan dimension är att allt fler utländska operatörer hyr förbindelser i Stokabs nät. Det gäller allt från operatörer från Ryssland och de baltiska staterna till de flesta större europeiska och amerikanska operatörerna. Drivande för denna utveckling är att dessa företag ser Stockholm som navet i teletrafiken mellan Nordöstra- och Västra Europa. Detta skall vi ta vara på; nätutbyggnaden till Gotland är ett viktigt led i att få detta växande trafikflöde att ta vägen över Stockholm. MARKNAD 10

11

12 Teknik och utbyggnad Fibernät Stokabs fiberät ansluter kvarteren i Stockholms innerstad, kontors- och industriområden i Stockholm, kommunerna i länet samt ett antal större skärgårdsöar. I bl a Uppsala, i skärgården och på Gotland kan trafik hämtas in från kringliggande regioner. Nätet byggs ut i takt med kundernas efterfrågan. Därtill kommer förstärkningar av stamnätet och omstruktureringar för ett mer effektivt utnyttjande. Nätet består av mer än 5000 kilometer kabel byggt med ringstruktur och med allt fler fibrer i varje kabel blir den sammanlagda längden nu cirka en miljon fiberkilometer. Det gör det till ett av världens största operatörsneutrala fibernät. Stockholms skärgård Under hösten 2002 avslutades arbetet med att ansluta ytterligare öar i Stockholms skärgård. Därigenom är Blidö, Ljusterö, Nesslingen, Möja, Svartsö, Sandhamn, Runmarö, Nämndö, Ornö, Utö, Möja, Askö, Dalarö och Järflotta anslutna till Stokabs nät. Ytterligare anslutningspunkter för extern trafik Under året, genom kanalisation till bland annat Västerås, Eskilstuna och Strängnäs, har ytterligare anslutningspunkter förberetts för teletrafik från andra delar av landet. Installation av fiberoptisk kabel på sträckorna planeras ske under Redan tidigare finns anslutningspunkter för nationell och internationell teletrafik bland annat i Uppsala, Hamra (i Uppland), Enköping, Norrtälje samt på Sandhamn, Utö och Gotland. Även i Hammarby finns en nod för internationell trafik. Nya fibertyper ITU.G 652 är den fibersort som hittills har installerats i nätet men under 2002 har den uppgraderade fibertypen, G 652 C börjat installeras. Gotlandskabeln innehåller dessutom fibertyperna G 654 och G 655, vilket ger flexibilitet och valmöjligheter för överföring av telekommunikationstrafik på långa avstånd. Knutpunkter Ytterligare Knutpunkter har tagits i drift under året och Stokab kan nu erbjuda marknaden totalt åtta Knutpunkter, varav de flesta centralt i Stockholm, men några också ute i länet samt en på Gotland. TEKNIK OCH UTBYGGNAD 12

13 Tjänster Fiberförbindelser Med fiberoptik överförs information med ljus i stället för elektriska signaler. Överföringskapaciteten i optofiber är i det närmaste obegränsad. Kapaciteten begränsas istället av kommunikationsutrustningen. I en enda fiber kan man överföra information som motsvarar miljoner telefonsamtal eller flera hundra TV-kanaler. En fiberkabel kan innehålla allt från enstaka fiberpar upp mot närmare tusen fibrer. Hög överföringskapacitet genom optisk fiber är nödvändig för de tjänster som blir möjliga med bredbandskommunikation.videokonferenser är exempel på tjänster som kräver hög överföringskapacitet. Stokab erbjuder fiberförbindelser som enkla förbindelser mellan kundens adresser eller redundanta alternativt fullt redundanta. Med redundanta förbindelser menas skilda framföringsvägar med undantag för sista delen in till byggnaden. Med fullt redundanta avses skilda framföringsvägar hela sträckan mellan leveransadresserna. Stokab tillhandahåller fiberförbindelser i form av svart fiber och kunden själv bestämmer hur den hyrda nätstrukturen skall användas. Knutpunkter Stokabs Knutpunkter utgörs av fysiska platser i utrymmen med hög säkerhet där kunderna kan installera utrustning i stativ som Stokab tillhandahåller, för utbyte av teletrafik. Stokab har valt att inte tillåta installation av servrar eftersom det skulle kunna innbära konkurrens med företag som tillhandahåller s k Telehouse-tjänster. Knutpunkterna ägs av Stokab och drivs, liksom fibernätet, operatörsneutralt. Företag som etablerar sig i någon av Knutpunkterna kan snabbt och enkelt skapa trafik med däri redan etablerade företag. Sex Knutpunkter ligger centralt i Stockholmsområdet. Därutöver finns Knutpunkter vid Kapellskär, Sandhamn, Utö och Fårösund. Ett stort antal teleoperatörer och tjänsteleverantörer har etablerat sig i Stokabs Knutpunkter. Därutöver kan nämnas Stockholms stad med anställda och elever samt Stockholms läns landsting med anställda, som i Knutpunkterna har gemensamma kopplingar mot externa leverantörer. Även stadsnät från övriga Sverige är anslutna till Knutpunkterna. 13 TJÄNSTER

14 Antennplatser Plats för radioantenner på vattentorn och andra höga byggnader erbjuds inom Stockholms län. Antennplatserna är anslutna till Stokabs fibernät och utgör infrastruktur för bland annat GSM, UMTS och LMDS. Service I de tjänster som Stokab tillhandahåller ingår service och felavhjälpning dygnet runt under årets alla dagar. En särskild beredskapsorganisation finns etablerad för detta. 14 TJÄNSTER

15 Medarbetare Organisation Stokab har en organisation bestående av de fyra avdelningarna Marknad, Nät, Anläggning och Kommunikationssystem, samt staberna Informationssystem, Ekonomi, Juridik och Personal. Antalet anställda var vid årsskiftet 147 (136) personer varav 41 (39) kvinnor. Bolagets personalomsättning är låg. Jämställdhet Av tradition är telekommunikationsbranschen mansdominerad. Andelen kvinnor var vid årsskiftet 2002/03 knappt 30 procent. Elva procent av de ledande befattningshavarna är kvinnor. Stokab har en fastställd jämställdhetsplan, vilken är föremål för årlig översyn. Kompetensutveckling Kompetenta och engagerade medarbetare är en mycket viktig faktor för bolagets framgångar. Att kompetensmässigt ligga i den absoluta täten i branschen har varit och kommer att vara en målsättning även i framtiden. Behovet av utbildning kartläggs fortlöpande. Den tekniska utvecklingen kräver ny och ökad kunskap samt kompetensutveckling som tillgodoses bland annat genom utbildningar. Arbetsmiljö samt frisk- och hälsovård I Stokabs strategi att vara en god arbetsgivare ingår en bra arbetsmiljö som en viktig beståndsdel. Att förebygga genom att så tidigt som möjligt identifiera och åtgärda eventuella brister med anknytning till arbetet är en grundläggande del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Därigenom minimeras frånvaro på grund av sjukdom och olycksfall. Genom årliga skyddsronder sker en översyn av bland annat den ergonomiska utformningen av arbetsplatserna. Sjukfrånvaron var under året låg med 5,4 (4,3) dagar per anställd. Den ökning som trots allt har skett i förhållande till föregående år, beror i huvudsak på ökad korttidsfrånvaro. Företaget bedriver en aktiv friskvård och har ett program som innebär att medarbetarna har möjlighet att delta i olika aktiviteter. 15 MEDARBETARE

16 Miljö och kvalitet Miljöpåverkan Det finns idag inga kända negativa miljöeffekter vid hantering av fiberkablar, bortsett från den miljöpåverkan som uppstår vid schaktningen i samband med kabelförläggning. Dock bidrar Stokabs verksamhet till att schaktningsarbetena totalt sätt minskas till gagn för framkomligheten, framförallt i Stockholms innerstad. Bland annat har bolaget ett uppdrag från ägaren Stockholms stad att minimera grävningsarbeten i gator och gångbanor. Stokabs nät innebär dessutom en möjlighet till ökad kommunikation till, från och mellan företag, myndigheter och hushåll utan att ytterligare belasta miljön med fordonstransporter. Även detta utgör en långsiktig positiv miljöpåverkan. Miljöpolicy Stokabs nät och de tjänster som företaget tillhandahåller skall uppfylla de miljökrav som lagar och regler inom miljö- och hälsoskyddsområdet ställer. Stokabs medarbetare skall vara väl förtrogna med dessa krav och med Stokabs miljöpolicy. De skall medverka i det fortlöpande arbetet för en förbättrad miljö samt ta sin del av miljöansvaret i det dagliga arbetet. Vi strävar efter att väga in miljöpåverkan vid val av varor, entreprenader och tjänster källsortera vid arbetsplatserna, i största möjliga utsträckning använda återvinningsbart material samt minimera mängden restprodukter tillsammans med våra leverantörer utveckla lösningar baserade på miljöriktig teknik och resurshållning utföra transporter så att förorening av luft, mark och vatten minimeras mätbara miljömål sätts så att en uppföljning skall vara möjlig och en kontinuerlig förbättring kan genomföras Miljöbränslen Stokab var ett av de första bolagen inom Stockholm stad att använda miljöfordon och har gjort försök med el- och biogasbilar i verksamheten. Biogasbilar utgör för närvarande en tredjedel av vagnparken. I takt med utvidgningen av fibernätet har dock användningen av alternativa miljöbränslen delvis kommit att begränsas av brister i infrastrukturen när det gäller påfyllningsställen. MILJÖ OCH KVALITET 16

17 Avfall och återvinning Återvinning av överblivet material från verksamheten sker tillsammans med materialleverantörer och entreprenörer. Överbliven kabel återanvänds, elektronikskrot sänds till särskild destruktion och avfall från kontorslokalerna källsorteras samt pappersavfall återvinns. Kvalitetspolicy Stokab skall, genom att alltid sätta kunden i fokus, tillhandahålla tjänster som motsvarar ställda krav och önskemål. Detta uppnås genom fungerande processer och rutiner samt genom lyhördhet för kundernas förväntningar. Alla medarbetare skall vara väl förtrogna med företagets kvalitetspolicy och deras synpunkter skall systematiskt tas tillvara i arbetet med ständiga förbättringar. Vi skall tillse att kvalitetsarbetet bedrivs systematiskt inom företagets alla nivåer tillhandahålla tjänster till rätt kvalitet, i rätt tid och till livslängdskostnader som gör att våra kunders kostnader blir låga eftersträva att varje kund blir nöjd och varje affär en bra referens planera arbetsplatserna väl med god ordning och god arbetsmiljö dokumentera och säkerställa sökbarheten i våra system och processer betrakta vårt sätt att arbeta som verktyget för att skapa totalkvalitet Kvalitets- och miljösystem Under året påbörjades ett arbete med vidareutveckling av kvalitets- och miljöledningssystemen mot ISO9001: 2001 respektive ISO MILJÖ OCH KVALITET

18

19 Förvaltningsberättelse 2002 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge bolagets årsredovisning för räkenskapsåret Verksamheten Stokabs huvudsakliga verksamhet utgörs av Fiberverksamheten, vilken innefattar utbyggnad och drift av ett av fibernät samt upplåtelse av svart fiber, fiberförbindelser utan aktiv ändutrustning. Kopplat till Fiberverksamheten drivs infrastrukturverksamheterna Knutpunkt (marknadsplatser där kunderna kan installera utrustning för utbyte av teletrafik och tjänster) och Antennplats (upplåtelse av plats på vattentorn för installation av antenner, bland annat för mobiltelefoni). Den grundläggande strategin är att Stokab som operatörsneutralt företag skall tillhandahålla fiberinfrastruktur på lika villkor till marknadens aktörer. Stokabs skall inte tillhandahålla teletjänster. Verksamheten Stadens interna datanät utgörs av drift av Stockholm stads och dess bolags interna tele- och datakommunikationsnät.vid sidan av den verksamheten drivs ett yrkesradionät för Stockholm stads trafikvakter och för styrning av gatubelysning. Investeringar Investeringarna innefattande pågående arbete och markanläggningar för utbyggnad av fibernätet, uppgick till cirka 550 mkr (420 mkr). Aktivering till färdig anläggningstillgång från pågående arbete uppgick till cirka 324 mkr (259 mkr). Finansiering Den fortsatta utbyggnaden av fibernätet har medfört ett ökat lånebehov. Bolagets långfristiga upplåning uppgick vid periodens slut till 900 mkr (575 mkr) samtidigt som den kortfristiga delen av lånestocken motsvarade 500 mkr (355 mkr). Likviditeten uppgick vid årets slut till 9 mkr (26 mkr) och återfinns som en delpost i skulden till koncernföretag. 19 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2002

20 Finansiella nyckeltal (tkr) Nettoomsättning Resultat för disp o skatt Balansomslutning Räntabilitet på totalt kapital 5,7 % 7,5 % 7,6 % 5,7 % Framtida utveckling IT har genom de senaste årens utveckling fått en mycket stor betydelse för företag, myndigheter samt hushåll och utgör den naturliga basen för kommunikation och informationsutbyte. Det förväntas en fortsatt utveckling på telekommunikationsmarknaden med bl a nya tjänster och lösningar för hushållens och företagens behov av kommunikation och informationsöverföring, vilket driver på efterfrågan av överföringskapacitet. Osäkerheten på marknaden bedöms bestå under ytterligare någon tid, med en efterfrågeökning som sannolikt kommer att vara lägre än tidigare år. Fiber kommer alltjämt att vara den dominerande teknologin, i vart fall för överföring fram till anslutningspunkterna i kvarter och noder med i storleksordningen hundra användare. För sista sträckan, från dessa noder fram till användarna, kan olika radio- samt kopparbaserade lösningar utgöra alternativ. Den tekniska utvecklingen rör sig inte mot alternativ till fibernät för att öka överföringshastigheten, men väl mot möjligheten till ett ökat utnyttjande av fibertekniken. Styrelseförändringar Genom beslut i kommunfullmäktige i Stockholms stad den 20 januari 2003 utsågs en ny styrelse till bolaget. Den nya styrelsen utgörs av ordinarie ledamöterna Conny Nilsson, Sebastian Cederschiöld, Anders Broberg, Karin Åberg, Håkan Wahlén, Per Ohlin och Ulf Keijer samt av suppleanterna Ulla Johansson, Mats Lindqvist och Christer H Sjöblom. Den gamla styrelsen utgjordes av ordinarie ledamöterna Anders Broberg, Conny Nilsson,Tord Bergstedt, Magnus Tegborg och David Samuelsson. Avgående suppleanter var Katarina Larsson, Malin Norén och Sandra Safar. Vinstdisposition Bolaget saknar disponibla vinstmedel. I övrigt hänvisas till efterföljande balans- och resultaträkning och därtill hörande tilläggsupplysningar. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer